Fartfylld start på 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fartfylld start på 2015"

Transkript

1 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den europeiska centralbanken var dock långt ifrån ensam om att göra penning politiken mer expansiv. Även om förväntningarna på global konjunktur fortfarande är dämpade, finns trots allt ljuspunkter att ta fasta på. Ingen vändning i sikte för Ryssland. Fjolårets sämsta fondkategori var tveklöst Rysslands fonder med nedgångar på mellan 35 och 45 procent. Kraftigt sjunkande olje pris och sanktioner från väst var viktiga förklaringar till nedgången då de bidrog till omfattande försvagning för rubeln. I januari har utvecklingen varit fortsatt turbulent, men fonderna ligger på plus. Minskad andel aktier i Skandias modellportföljer. Under fjärde kvartalet 20 ökade risknivån på aktiemarknaderna. Det innebär att andelen aktier viktas ned i Skandias modellportföljer. Börsutveckling januari 4 februari 25 i svenska kronor Sverige 8,4 % 4, % Europa Nordamerika Ryssland 9,5 % 4,9 % Japan 9 % Asien, % Afrika 2,7 % Sydamerika 2,6 % Australien 7,9 % Världen 6,6 % Börsutveckling avser MSCI-index för respektive land/region inklusive återinvesterade utdelningar omräknat till svenska kronor.

2 MAKROPERSPEKTIV Centralbanker ökar gasen Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret under den gångna månaden var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den europeiska centralbanken var dock långt ifrån ensam om att göra penningpolitiken mer expansiv. Även om förväntningarna på global konjunktur fortfarande är dämpade, finns trots allt ljuspunkter att ta fasta på. Inflationstakt Oljeprisras gör global penningpolitik mer expansiv Procent Sedan halvårsskiftet 20 har oljepriset fallit med omkring 50 procent i amerikanska dollar. Den främsta anledningen till prisfallet är att det globala utbudet av olja har ökat, inte minst till följd av ökad okonventionell oljeutvinning i Nordamerika. Det kraftiga prisraset börjar nu märkas i allt högre grad på inflationen. Euroområdet gick in i deflation i december och USA förväntas gå samma utveckling till mötes under de närmaste månaderna. Även i flera tillväxtländer som Kina och Indien har prisökningstakten mildrats påtagligt på senare tid. Detta accelererande nedåttryck på inflation har framkallat en våg av penningpolitiska lättnader runt om i världen i januari. Totalt har ett tiotal centralbanker i länder som Kanada, Danmark, Turkiet och Indien sänkt räntor under månaden. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 0,5 0 -, Sverige 22 Euroområdet 23 USA Oljepris USD per fat brentolja 0 2 procent. Beskedet var väntat även om storleken överträffade förväntningarna. De finansiella marknaderna reagerade positivt med kraftigt stigande börskurser och fortsatt sjunkande obligationsräntor ECB skapar optimism Störst fokus hamnade dock tveklöst på ECB som i januari tog beslutet att sjösätta ett program med så kallade kvantitativa lättnader, QE. Programmet liknar i många avseenden det som Fed nyligen avslutade i USA, och innebär att ECB kommer att köpa olika obligationer, framför allt statsobligationer, till ett sammanlagt värde om 60 miljarder euro per månad. Programmet sträcker sig fram till september 26 alternativt till dess att inflationen varaktigt bedöms nå målet under, men nära, 2 Hur effektivt QE är för att få fart på inflation och ekonomisk aktivitet är dock oklart. Erfarenheterna från t.ex. Japan och USA är tvetydiga. Sannolikt ska QE inte analyseras som isolerat fenomen. Dess framgång beror rimligen på i vilken kontext det implementeras. Vem som säljer de obligationer som centralbanken köper, hur förutsättningar såsom konkurrenskraft och styrkan i banksektorn ser ut samt vilken betydelse växelkurs och obligationsräntor har för den aktuella ekonomin i det aktuella konjunkturklimatet är exempel på faktorer som borde påverka vilken effekt QE kan ha. I euroområdets fall anser även kritiker att ECB:s åtgärder minskar trycket på medlemsstaternas regeringar att fortskrida med nödvändiga strukturreformer och att QE inte löser regionens bakomliggande problemen. Nog för att QE inte är lösningen för euroområdets ekonomi och förväntningarna bör kanske inte vara för högt

3 ställda. Men ECB:s viktigaste uppgift är att upprätthålla prisstabilitet inte att bedriva politisk lobbyverksamhet. Därför är det bra att Mario Draghi markerar att ECB är handlingskraftig i kampen mot deflation det stärker förtroendet både för centralbanken och för valutaunionen i stort. Centralbankers balansräkningar Index 2008 = Japan 20 Euroområdet USA Fed på tvärs med övriga centralbanker Den amerikanska ekonomin är inne i ett mycket starkt momentum. Sysselsättningstillväxten under förra året var den största på år. Det i kombination med kraftigt sänkt bensinpris har bidragit till att stämningsläget bland amerikanska hushåll är högre idag än under åren före finanskrisen, enligt vissa mätningar. Det märks även på BNP-tillväxten som har legat på höga nivåer sedan i våras. Bedömningen är fortsatt att Fed höjer räntan senare i år sannolikt i sommar. Men osäkerheten kring den bedömningen har ökat Trots denna starka utveckling lyser inflationstrycket fortfarande med sin frånvaro. Att konsumentpriserna ökar i allt långsammare takt, och inom kort kommer börja falla, är förvisso ingen konstighet och förklaras till största del av oljeprisfallet. Om oljepriset stabiliseras kring nuvarande nivåer, kommer inflationen vända upp igen om ett år, när oljeprisfallet försvinner ur jämförelsesiffrorna. Mer bekymmersamt är att marknadsbaserade inflationsförväntningar faller påtagligt. Fed tog fasta på denna utveckling vid det senaste mötet i slutet av januari och lyfte även in den internationella utvecklingen som variabel att väga in i utformningen av penningpolitiken. Huvudscenariot är trots detta att styrkan i ekonomin håller i sig, med fortsatt förbättring på arbetsmarknaden, och att det gradvis leder till tryck uppåt på löner och priser. Det gör att bedömningen fortsatt är att Fed höjer räntan senare i år sannolikt i sommar. Men osäkerheten kring den bedömningen har ökat. 3 I januari sänkte stora prognosmakare som IMF och Världsbanken prognoserna för global tillväxt både för i år och 26. De bakomliggande faktorerna till att tillväxten vägrar ta fart känns igen. Hög privat och offentlig skuldsättning på många håll håller nere efterfrågan, vilket minskar viljan att investera. Att det fortsatt finns gott om utmaningar för global konjunktur råder det knappast någon tvekan om. Men på senare tid har faktiskt de positiva faktorerna vuxit sig starkare. Den halvering av oljepriset (i dollartermer) som har skett det senaste halvåret skapar en tillväxtimpuls till världsekonomin som verkar på bred front. I mångt och mycket kan det beskrivas som en skattesänkning som frigör konsumtionsutrymme för hushåll och sänker kostnader för många företag. För flertalet stater, framför Global konjunktur halvbra eller halvtrög? Att det fortsatt finns gott om utmaningar för global konjunktur råder det knappast någon tvekan om. Men på senare tid har faktiskt de positiva faktorerna vuxit sig starkare. allt tillväxtländer, gör oljeprisfallet det möjligt att minska energisubventioner och på så sätt frigöra budget utrymme alternativt låta lägre energipriser komma konsumenterna till godo. För oljeexporterande länder är prisraset naturligtvis negativt, men då Kina och Indien är de största nettoimportörerna av olja i världen är den här utvecklingen mycket positiv med tanke på dessa länders betydelse för världstillväxten. Även det senaste årets dollarförstärkning är en positiv utveckling. Svag euro är mer positivt för euroområdet än vad stark dollar är skadligt för USA. Det stärker konkurrenskraften för exportsektorerna i länder som Tyskland, Japan och Sverige. Även om dollarn inte är den viktigaste handelsvalutan för många länder, är det trots allt en gynnsam utveckling. Dessutom bidrar den än mer expansiva globala penningpolitiken också till att förbättra tillväxtförutsättningarna. Var för sig är dessa faktorer knappast tillräckliga för att få in världsekonomin i en högre växel. Men tillsammans kan de förhoppningsvis få igång en positiv spiral som ändrar bilden av den globala konjunkturen från halvtrög till halvbra. Steget från halvbra till bra ligger dock fort farande en bit fram i tiden. Johan Lundqvist Ekonom

4 Kronförsvagning ger rivstart på fondåret 25 har inletts med fartfyllda rörelser på de finansiella marknaderna. Inte minst gäller detta valutamarknaderna där fjolårets trender har fortsatt i år. För svensk del innebär detta att kronan har fortsatt att försvagas mot framför allt dollarn. Det har satt tydligt avtryck på fond avkastningen. Börsutvecklingen hittills i år beskrivs nog på bästa sätt som splittrad. De europeiska aktiemarknaderna har fått en ordentlig skjuts av ECB:s stimulansprogram, och sedan årsskiftet har index över euroområdets börser stigit med drygt 9 procent. Stockholmsbörsen ligger inte långt efter. Men bland övriga större aktiemarknader är det mer modest utveckling. I USA och Japan noteras börsindexen kring samma nivåer som vid årsskiftet och bland tillväxtmarknaderna har den samlade utvecklingen bjudit på en uppgång med ca 2,5 procent, dock med stora inbördes skillnader. Men sett till fondavkastningen ser det betydligt ljusare ut. Under januari månad gav nio av tio fonder i Skandias sortiment positiv avkastning och inräknat de första dagarna i februari är den siffran ännu högre. Anledningen är svenska kronan som har fortsatt att försvagas i år. Svag krona, stark avkastning Riksbankens räntesänkningar ned till noll procent under förra året är en central förklaring till kronförsvagningen. Riksbanken har visserligen inte varit ensam om att lätta upp penningpolitiken. Men svenska kronan är en av de valutor i världen som har försvagats mest. Hittills i år handlar det om en försvagning mot dollarn på drygt 5 procent och mot vissa tillväxtländers valutor är tappet ännu större. Det sätter stort avtryck på årets avkastning. Om vi utgår från ett brett index över världens samlade börser, har det hittills i år2 stigit ungefär procent i lokala valutor, vilket kanske inte är så revolutionerande. Men i svenska kronor summerar uppgången till strax över 6 procent. Den genomsnittliga avkastningen för samma index under de senaste 20 åren uppgår till 7,6 procent per år. Det innebär att vi inte är långt ifrån en årsavkastning redan i början av februari, tack vare valutan. Mer påtaglig blir naturligtvis effekten om vi tittar på en lite längre period och väljer det senaste årets fondvinnare BlackRock India. Denna fond har stigit hela 98 procent under de senaste 2 månaderna3. Den indiska börsen har stigit 43,5 procent i lokal valuta och 83,5 procent i svenska kronor. Här bidrar alltså även en påtaglig överavkastning från förvaltaren, men valutan har gett en rejäl skjuts för fondspararna. Avser MSCI:s huvudindex inklusive återinvesterade utdelningar. Tidsperiod framgår i text. 2 Avser MSCI All Country World utan valutaomräkning inklusive återinvesterade utdelningar till och med den 4 februari 3 Avser perioden Med indiska börsen avses MSCI India inklusive återinvesterade utdelningar. 4 SEK per USD 8,5 8 7,5 7 6, Valutan också en risk Valutarörelser kan naturligtvis även verka till nackdel för sparare. Ett scenario med starkare krona och fallande börser skulle leda till dubbel smäll för fondavkastningen. Och baserat på hur det har sett ut under det senaste året kan vi konstatera att det kan röra sig om stora rörelser på kort tid. Under de senaste 2 månaderna har dollarn stärkts med ca 26 procent mot kronan. I ett omvänt scenario skulle alltså en USA-fond tappa en fjärdedel av sitt värde på ett år vilket påminner om Rysslandsfondernas utveckling under förra året (se artikel längre fram). Utsikterna för kronan framöver beror på ett flertal faktorer vars sammanlagda inverkan på växelkursen är svår att prognostisera. Överraskar konjunkturen positivt eller negativt? Hur utvecklas inflationsförväntningarna? Går Riksbanken vidare med okonventionella åtgärder? Höjer amerikanska centralbanken räntan i sommar som väntat? Och så vidare. Men oavsett kronkursens riktning framöver kan vi konstatera att valuta är en risk att beakta. Och efter det senaste årets kraftiga rörelser kan det vara på sin plats att se över valutaexponeringen i portföljen. Den har garanterat ändrats. Om du inte har en tydlig uppfattning kring den framtida utvecklingen för kronan kan en lämplig strategi vara att utgå från hur portföljen såg ut för ett år sedan alternativt när du valde tillgångsfördelning första gången och återställa den balansen. Då minskar du portföljens valutarisk på bekostnad av lite sämre utväxling ifall kronan skulle fortsätta försvagas. En sådan återställare för portföljen bör man göra någon gång per år alldeles oavsett hur valutan har rört sig.

5 SPARPERSPEKTIV Att mäta konsumenters stämningsläge Individers stämningsläge är något alldeles utomordentligt spännande. Jag tänkte i denna krönika ge lite bakgrund till de mätningar av individers optimism och riskaptit vi genomför varje kvartal, och som går under benämningen Plånboksindex. Självklart utlovas även dagsfärska uppgifter om hur mycket framtidstro vi känner just nu! Consumer Confidence en mätning av det amerikanska stämningsläget Mätningar av konsumenters tilltro är en vanlig företeelse internationellt. I USA har Consumer Confidence Index presenterats sedan decennier tillbaka och innehåller frågor om hur individen ser på företagsklimat och risken att bli arbetslös nu och om ett halvår samt kanske mest intressant hur man ser på familjens privatekonomi det kommande halvåret. Dessa mätningar används sedan av företag som en indikation på hur mycket hushållen kommer att spendera framgent. Det används även för att prognostisera storheter som kreditefterfrågan i samhället och därmed göra banker och myndigheter mer förberedda på förändringar hos hushållen. Det viktigaste användningsområdet är dock kanske input till centralbanken, som i sina överväganden avseende styrränta har att ta hänsyn till bland annat huruvida medborgarna har spenderbyxorna på och kan tänkas bidra till efterfrågeökning och eventuell inflation. Hur gör vi när vi mäter Plånboksindex? Vårt tillvägagångssätt och syfte liknar i mångt och mycket de amerikanska mätningarna av konsumentläget. Vi frågar helt enkelt om individen tror att han eller hon kommer att ha mer eller mindre pengar i plånboken om ett år. Vid tro om mer pengar frågar vi vad personen i fråga tänker lägga pengarna på konsumtion eller sparande. Vi har även detaljerade mätningar på vilken typ av konsumtion som prioriteras och skulle således kunna redovisa efterfrågan på resor, bilar eller renovering av hemmet både nu och historiskt. På samma sätt går vi till väga med de individer som svarat att det nog finns mindre pengar i plånboken om ett år: vad skulle de dra in på, konsumtion eller sparande. Funderingar kring mätningarna Sex månader fram i tiden i det amerikanska fallet och ett år för vårt Plånboksindex vad betyder det? Här får man gå tillbaka och ta hänsyn till vad vi vet om konsumenten som beslutsfattare rent generellt. Människor har svårt för det här med att se in i framtiden. Intresset blir ofta märkbart lägre när företeelsen man skall fatta beslut om eller prognostisera ligger långt i framtiden något vi som arbetar med pensionssparande ibland väldigt avlägset och betingande ett strutslikt beteende 5 ofta märker. Frågan är således om inte individer när de får frågan om hur plånboken kommer se ut om ett år, eller hur privatekonomin kommer att se ut om sex månader, egentligen svarar på frågan hur de har det ekonomiskt just nu. En annan intressant aspekt är hur mätningarna skall användas. Både vårt Plånboksindex och det amerikanska CCI kan som nämnts användas för att förbereda detaljhandel och banker på konsumenters agerande i framtiden. Samtidigt vet vi att det tar tid att ändra beteende. Individer reagerar ofta på förändringar i ekonomin som redan skett, inte på de förändringar de förväntar skall komma. CCI och motsvarande tal ses därför ofta som laggande indikatorer, dvs. som bekräftelse på de konjunktursvängningar man redan uppmätt. Det svenska stämningsläget just nu Så hur är då optimismen och sparviljan just nu bland svenskarna? Ni kanske minns vår oktobermätning, med katastroflåga siffror för svenskarnas framtidstro. Inte sedan mätningarna påbörjades 2008 hade vi fått så låga siffror! Vi förklarade detta med det mer instabila politiska läget och den oro detta tydligen spridit bland oss svenskar. Så kom december och dags för en ny mätning. Extraval utlyst, minst sagt fortsatt stökigt parlamentariskt och lite till mans förväntade vi oss fortsatt låg framtidstro. Men tvärtom har optimismen ökat för alla grupper. Mycket mer framtidstro således och stor skillnad beroende på inkomstnivå, vilket föranleder oss att tro att det faktiska innehållet i alliansbudgeten gjort avtryck i våra mätningar. När oktobermätningarna styrdes av en känsla, en oro, tycktes decembermätningarna påverkas mer av faktiska kronor och ören i planerade skatteförändringar. Intressant, tycker jag. Ännu en fråga att fundera över när det gäller såväl börsutveckling som konsumenters stämningsläge: är det fruktan och oro för framtida negativa nyheter som utgör den största risken för prisfall och pessimism, eller är det den negativa nyheten i sig? Jeanette Hauff

6 PLACERA Ingen vändning i sikte för Ryssland Fjolårets sämsta fondkategori var tveklöst Rysslandsfonder med nedgångar på mellan 35 och 45 procent. Kraftigt sjunkande oljepris och sanktioner från väst var viktiga förklaringar till nedgången då de bidrog till omfattande försvagning för rubeln. I januari har utvecklingen varit fortsatt turbulent, men fonderna ligger på plus. Rubelras bakom usel fondavkastning Till att börja med: Nedgången på Moskvabörsen under förra året kan knappast beskrivas som ett börsras. I lokal valuta och inklusive utdelningar backade den ryska börsen, mätt som MSCI RUSSIA, med drygt 4 procent. Det är en ganska beskedlig nedgång givet hur nyhetsflödet kring Ryssland såg ut under året. Raset för Rysslandsfonder beror istället på kollapsen för den ryska valutan, rubeln. Mot svenska kronan tappade rubeln ca en tredjedel av sitt värde under 20. Det innebär att värdet på svenskarnas innehav i Rysslandsfonder minskade med ungefär lika mycket, utöver nedgången på aktiemarknaden. Rysk ekonomi i svår sits Den ryska ekonomin försvagades påtagligt under 20. Den främsta orsaken var oljepriset som halverades under andra halvåret (i dollartermer). Det fick rubeln att rasa i värde. Dessutom tyngdes ekonomin av västländernas sanktioner mot Ryssland med anledning av Ukrainakrisen. Fjolårets utveckling sätter hård press på ett Ryssland som utvecklades svagt redan före fjolårets turbulens. 23 växte ekonomin med blygsamma,3 procent. Och efter kontinuerlig avmattning under förra året, med endast marginell förväntad tillväxt, bedöms ekonomin krympa med omkring 3 procent i år, enligt aktuella prognoser från Världsbanken och IMF. Ryssland lider sedan tidigare av strukturella svagheter och är i stort behov av såväl investeringar som reformer. På senare tid är det framför allt konsumtionen som har hållit liv i ekonomin. Men när nu rubeln rasar i värde leder det, i kombination med ryska importbegränsningar, till att inflationen stiger. Det gör att reallönerna sjunker och försvagar konsumtionen. Från att ha vuxit med drygt 5 procent under 23 växte hushållens konsumtion med mindre än procent mot slutet av 20. Det är således inte bara energisektorn som drabbas av den aktuella situationen även de företag som är inriktade mot inhemsk konsumtion påverkas. 6 Kombinationen sjunkande oljepris och rubelkurs försvårar även för staten att stötta ekonomin via finans- eller penningpolitiken. Minskade oljeintäkter tvingar fram en bantad statsbudget och rubelraset tillsammans med den stigande inflationen har lett till chockhöjd styrränta. Stigande oljepris behövs Oljepriset har en direkt inverkan på rubelkursen och den ryska konjunkturen. Det innebär att framtidsutsikterna, åtminstone på kort sikt, i hög utsträckning beror på riktningen för oljepriset. Under det senaste halvåret har oljepriset sjunkit från ca 0 dollar per fat till omkring 55 dollar per fat i skrivande stund. En huvudförklaring till prisnedgången är att utbudet i världen har ökat, inte minst till följd av okonventionell oljeutvinning i Nordamerika. Prisraset har dessutom förstärkts av OPEC:s ovilja att minska produktionen i syfte att behålla marknadsandelar. Denna acceptans för lägre priser från oljeproducerande länder i kombination med förväntningar på ytterligare utbudsökningar i år och nedskrivna tillväxtprognoser talar emot att oljepriset skulle närma sig nivåerna från i somras i närtid. Ryska börsen och oljepris Procentuell förändring sedan jan Rysslandsbörs (SEK) Rysslandsbörsen (RUB) Oljepris (USD)

7 Det ska visserligen nämnas att valutaförsvagningen har en motverkande effekt på oljeprisraset för ryska oljeföretag. De får färre dollar för sin olja, men fler rubel för sina dollar. Intäkterna i lokal valuta gynnas på så sätt av rubelns värdetapp. Det är sannolikt en förklaring till den jämförelsevis modesta börsnedgången i lokal valuta under förra året, och börsuppgången i lokal valuta i år, men av klen tröst för en utländsk investerare. och normaliserade relationer med väst Västländernas sanktioner mot Ryssland med anledning av Ukrainakrisen slår också hårt mot ekonomin. Förutom de direkta effekterna som innebär att stora delar av det ryska näringslivet inte kan finansiera sig på internationella kapitalmarknader, skapar de även en osäkerhet som motverkar välbehövliga investeringar. Framöver kommer flera av de ryska storföretagen behöva förnya sina lån, och utan tillgång till internationella kapitalmarknader kommer de bli tvungna att vända sig till den inhemska marknaden eller centralbanken och få betala betydligt högre räntor på sina lån än för ett år sedan. Ryssland har meddelat att lån till t.ex. jordbrukssektorn kommer att subventioneras, men för stora delar av näringslivet kommer sanktionerna bli kännbara i takt med att deras existerande lån löper ut. Växelkurs rubel per dollar 70 Vad talar då för en investering i Rysslandsfonder? Dels kan nämnas att när tillgångar faller mycket i värde på kort tid, såsom oljepriset och rubeln under det senaste halvåret, finns inte sällan inslag av överreaktioner med i bilden. Det öppnar upp för rekyler uppåt i likhet med 60 svagare rubel Avvakta med Rysslandsfonder Hur ska man då förhålla sig till Rysslandsfonder? Faktum är att trots att rubeln fortsatt att försvagas är den ryska börsen upp rejält i år, även i svenska kronor. Och även om det skiljer sig mycket mellan olika Rysslandsfonder så rör det sig i skrivande stund om uppgångar mellan 6 2 procent. En rejäl återhämtning alltså. Innebär det att osäkerheten har minskat? Vårt svar är nej. Den ryska ekonomin fortsätter att vara hårt pressad, rubelförsvagningen mot dollarn uppgår till 5 procent redan hittills i år och oljepriset, även om det har stigit påtagligt under senaste veckan eller två, fortsätter att vara mycket volatilt. Dessutom har relationerna mellan Ryssland och väst inte visat några tecken på förbättring. Om något har snarare situationen i Ukraina förvärrats under årets första månad och EU har beslutat att förlänga sanktionerna. Mot denna besvärliga bakgrund har kreditinstitutet Standard & Poor s sänkt landets kreditbetyg till så kallad skräp -status. I frånvaro av stigande oljepriser och så länge de frostiga relationerna mellan Ryssland och västländerna består, är det svårt att se någon tydlig, varaktig, trigger för ryska börsen och valutan. 7 I frånvaro av stigande oljepriser och så länge de frostiga relationerna mellan Ryssland och västländerna består, är det svårt att se någon tydlig trigger för ryska börsen och valutan. den vi nyligen har sett i oljepriset. Denna rekyl kan även fortsätta ytterligare. Dessutom tenderar de finansiella marknaderna att reagera på händelser och förändringar innan de sker. Att avvakta med en investering till dess att förutsättningarna väl har förbättrats skulle innebära att man sannolikt missar stora delar av uppgången. Men att förutspå vändningar och försöka tajma dessa är mycket svårt och brukar vara en dålig investeringsstrategi för de allra flesta. Sammantaget är därför Skandias bedömning att den mest lämpliga strategin för de flesta sparare är att avvakta med en investering i Rysslandsfonder så länge den oroliga miljön består, även om det innebär att man missar en initial uppgång. Johan Lundqvist

8 Detta är en annons från Carnegie Asset Management. Skandia ansvarar inte för innehållet i annonsen. För mer information, se ansvarsbegränsningen sist i detta marknadsbrev. Carnegie Worldwide: trend baserad global stock picking Även en liten årlig meravkastning kan göra stor skillnad för din ekonomiska situation senare i livet. Därför ser vi på Carnegie Asset Management det som vår främsta uppgift att förvalta ditt pensionsoch sparkapital till en måttlig risk och samtidigt ge dig betydande meravkastning på längre sikt. Vi tror på aktiv förvaltning, där vi handplockar maximalt 30 globala aktier från bolag som gynnas av starka långsiktiga trender. Vi säger att vi är trendbaserade stock pickers. Vår utgångspunkt är helt enkelt att vissa bolag har bättre affärsmodeller än andra, och vår kärnkompetens är att identifiera bolag som kan uppnå bättre och mer stabil vinstutveckling än genomsnittet. På lång sikt drivs kursutvecklingen hos en aktie nämligen i första hand av vinstutvecklingen. Sedan vår globalfond Carnegie Worldwide lanserades i Sverige 995 har den ökat med 5%. Under samma tid har världsindex stigit med 28%.2 Carnegie Worldwide har således utvecklats betydligt bättre än världsmarknaden. Det tycker vi visar att vår filosofi fungerar. Fokus på teman I fonden arbetar vi med teman. Det största temat i Carnegie Worldwide i dag är Connected Lives (6 procent), där bl.a. Google och Facebook ingår. Båda bolagen gynnas av att reklambudgetarna nu flyttar från tryckta till digitala medier, där Google och Facebook är helt dominerande. Ett annat viktigt tema är automatisering i industrin, dvs. ökad användning av sensorer och robotar, vilket har betytt att japanska aktier efter många års frånvaro nu utgör 8 procent av fonden, då japanska bolag är ledande inom robotteknologier. Carnegie Worldwide har för närvarande inga investeringar inom energi, telekommunikation eller kraftförsörjning sektorer vi anser är strukturellt utmanade. Förväntningar på 25 I mars fyller den starka aktiemarknad vi har idag sex år. Tittar man i historieböckerna hittar man dock inga exempel på att starka aktiemarknader dör enbart av hög ålder. Men sannolikheten för sjukdom och ohälsa stiger ju äldre marknaden blir. De låga räntorna och centralbankernas omfattande obligationsköp fortsätter Fondens fullständiga namn är Carnegie Fund Worldwide Sub-Fund. För mer information om fonden, se KIID och Prospectus på Världsindex är uttryckt som MSCI World Net Div till , därefter MSCI AC World Net Div. Carnegie Worldwides utveckling per : år 33%, 3 år 72%, 5 år 64,7%, 0 år %, 5 år 8%. Världsindex utveckling per : år 27%, 3 år 69,6%, 5 år 70%, 0 år 02,6%, 5 år 39,4%. Fondens basvaluta är USD. Alla tal som avser fondens värdeutveckling är uttryckta i SEK och inklusive avgifter. Alla tal som avser utvecklingen hos jämförelseindex är uttryckta i SEK. 3 Carnegie Worldwide : 33%. MSCI All Country World Net Div : 27%. 8 dock att ge stöd till aktiemarknaden. Frågan blir då: vad är alternativet till aktier? Efter mer än 30 års stark obligationsmarknad måste man nu som investerare gå längre ut på riskkurvan för att få avkastning. Och här erbjuder aktiemarknaden enligt vårt sätt att se det fortsatt de bästa möjligheterna. Den amerikanska ekonomins starka utveckling har inneburit ett slut för Federal Reserves kvantitativa lättnader och pekar på att en ny räntecykel inleds under 25. Det innebär normalt högre volatilitet på aktiemarknaden. Även om centralbankerna i Europa och Japan fortsätter med sin ultralätta penningpolitik är den amerikanska centralbanken viktigast i ett globalt perspektiv. Därför är det också mest troligt att de närmaste månaderna kommer att präglas av större osäkerhet. Det är svårt att se aktiemarknaden högre värderad generellt, varför det blir bolagens vinsutveckling som sätter agendan och skapar förväntningar på en avkastning på runt 5-8 procent i år. En positiv överraskning för investerare utanför USA kan dessutom komma i form av extraavkastning från den amerikanska dollarn. Aktiv förvaltning betyder i princip att man tänker sig för innan man investerar, och att man inte nödvändigtvis gör likadant som andra. Vi tror att vi är på väg mot en miljö där aktiv förvaltning, rätt utförd, lönar sig. Precis som det gjort i det längre perspektivet, och precis som det gjorde 20, då Carnegie Worldwide utvecklades 6 procentenheter bättre än världsindex3. Morten Springborg Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar i valutakursen. Fondens basvaluta är USD. Det finns inga garantier för att du får tillbaka det investerade kapitalet.

9 Skandias modellportföljer uppdateringar första kvartalet 25 Skandia erbjuder fem modellportföljer för sparare som vill sköta sina fondtransaktioner på egen hand, men som vill få råd kring port följsammansättning och val av fonder. Varje modellportfölj har en förutbestämd risknivå som motsvaras av risknivåerna i Skandias fem Skalafonder där modellportfölj har lägst risk och modellportfölj 5 har högst risk. Om portföljerna En viktig egenskap hos Skandias modellportföljer är att risknivån i respektive portfölj (mätt som standardavvikelse) är konstant. Det innebär att vi utgår från respektive portföljs risknivå och därefter väljer en så optimal sammansättning av tillgångsslag som möjligt inom den givna risken. Detta skiljer sig från andra upplägg där man väljer en fastställd fördelning mellan t.ex aktier och räntor eller en förutbestämd geografisk spridning. Den främsta fördelen med Skandias modellportföljer är därför att du alltid vet vilken risk du har i portföljen, oavsett utvecklingen på de finansiella marknaderna. kar andelen aktieinnehav i portfölj -4. Störst förändring sker i portfölj 3 där andelen aktiefonder minskas med 6 procentenheter. I övriga portföljer minskas aktieexponeringen med mellan 2,4 och 5,7 procent. Minskningen fördelas jämt mellan svenska, internationella och tillväxtmarknadsaktier. Aktieinnehaven ersätts av alternativa tillgångsslag i portfölj 3 och räntebärande tillgångar i portfölj,2 och 4. I portfölj 5 görs inga viktförändringar. Fondbyten första kvartalet 25 I portfölj -4 gör vi inga fondbyten i detta kvartal. Fonderna har levt upp till våra förväntningar och rådande marknadsklimat ändrar inte vår syn på innehaven. I portfölj 5 görs däremot två byten. Alla finansiella investeringar är förknippade med en viss risknivå. Och denna risknivå kan ändras över tid. T.ex kan risknivån på aktiemarknaden både öka och minska under perioder. För att modellportföljernas risknivå ska hållas konstant uppdaterar vi modellportföljerna kvartalsvis och gör justeringar i fördelningen mellan tillgångsslagen när risknivån på de finansiella marknaderna ändras. I samband med de kvartalsvisa uppdateringarna byter vi ibland även ut vissa av de fonder som ingår i portföljförslagen. Detta kan ske på grund av att Skandias fondanalytiker gör bedömningen att en annan fond än någon av dem som ingår i portföljförslagen har bättre förutsättningar att skapa avkastning framöver. Odin Sverige byts mot Carnegie Swedish Small Cap i portfölj 5 Fondförändringar kan även ske på grund av att konjunkturläget eller marknadsrörelser gör att vi vill ändra fördelningen mellan stora och små bolag, mellan tillväxt- och värdebolag eller ändra den geografiska exponeringen något. Innehavet i Russian Prosperity i portfölj 5 avyttras Första kvartalet 25: Minskad andel aktier i portfölj -4 Under det fjärde kvartalet 20 ökade volatiliteten på de finansiella marknaderna, vilket innebär att risken har ökat, även om den är låg i ett historiskt perspektiv. Ökad risk föranleder ändrad portföljsammansättning i syfte att bevara portföljernas målrisker. Detta gör att vi mins- 9 Odin Sverige utvecklades svagt under förra året, bland annat till följd av fondens innehav i bolag med betydande försäljning till Ryssland. Även om vår syn på denna fond är positiv på längre sikt, väljer vi att plocka bort den ur portfölj 5 tills vidare. Fonden ersätts med Carnegie Swedish Small Cap som investerar i de allra minsta bolagen på Stockholmsbörsen. Fondens högre riskprofil kompletterar även innehavet i Carnegie Sverige som tenderar att vara litet lägre än snittet bland svenska aktiefonder och som främst investerar i de större bolagens aktier. Vi har succesivt minskat innehavet i Rysslandsfonder under förra året, och väljer nu att avyttra det resterande innehavet i fonden Russian Prosperity (totalt 2 procent av innehavet i portfölj 5). Anledningen är den oroliga utvecklingen i Ryssland som bidrar med för hög osäkerhet. Kapitalet flyttas över till fonderna Schroder China Opportunities och BlackRock India.

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Bättre konjunktur men ingen överfart

Bättre konjunktur men ingen överfart Marknadsbrev mars 2014 Bättre konjunktur men ingen överfart Ny konjunkturprognos Konjunkturen får allt bättre vind i seglen med stöd av fortsatt låga räntor. Vi räknar med ett cykliskt uppsving, men det

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Allt ljus på tillväxten

Allt ljus på tillväxten Marknadsbrev oktober 2015 Allt ljus på tillväxten Oro för tillväxten i världen har fått börserna på fall. Nu riktar vi blicken mot årets tredje rapportperiod för att se vad bolagen säger om saken. Vi går

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under oktober månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Månadsbrev december 2014

Månadsbrev december 2014 Månadsbrev december 2014 GOTT NYTT ÅR! Summerar vi 2014 kan vi konstatera att flera av våra fonder levererade fina avkastningar trots att det var oroligt runt om i världen. Rysslandskris, Ukraina, fallande

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Varmare konjunkturväder ger fördel för aktier, men utmaningar finns kvar

Varmare konjunkturväder ger fördel för aktier, men utmaningar finns kvar Marknadsbrev oktober 2013 Varmare konjunkturväder ger fördel för aktier, men utmaningar finns kvar Konjunkturutsikter: I det här numret går vi igenom huvuddragen i vår senaste konjunkturrapport. Den globala

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013 US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 Kvartalsrapport december

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Vi har beslutat oss för att ändra utformningen av vår marknadsanalys något. Istället för att, som tidigare, göra en genomgång av de större geografiska regionerna; USA, Europa och Asien

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Agasti Marknadssyn. Innehåll. Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015

Agasti Marknadssyn. Innehåll. Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I 2 0 1 5 S I D A 1 Innehåll Höjdpunkter... 3 Marknadssyn januari...

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Marknadsbrev. Svajig konjunktur och bra fondår. december - januari 2014/2015

Marknadsbrev. Svajig konjunktur och bra fondår. december - januari 2014/2015 Marknadsbrev december - januari 14/1 Svajig konjunktur och bra fondår Svajigt år med dämpad tillväxt. Det kanske tydligaste temat i världsekonomin under 14 var hur de stora ekonomierna utvecklades i otakt.

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport Q2 2010 Serendip Invest Kvartalsrapport Serendip Invest Hej vänner! Andelsvärde per 30 juni 2010 10 083 SEK Andelsvärdet steg under årets första halvår med 0,83%. Detta var bättre både i jämförelse med

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut. 3 mars 2015. Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley

Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut. 3 mars 2015. Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut 3 mars 2015 Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley Riksbankens uppgifter Upprätthålla ett fast penningvärde Penningpolitik Främja ett säkert och effektivt

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Skandias plånboksindex. September 2015

Skandias plånboksindex. September 2015 Skandias plånboksindex September 2015 Hushållen höstdeppar Skandias Plånboksindex visar ett kraftigt tapp för hushållens optimism. Så här pessimistiska har hushållen inte varit på snart ett år. Den skakiga

Läs mer

Placeringsutsikter maj 2015

Placeringsutsikter maj 2015 Jaga inte slutspurten i börsrallyt Världens börser har i genomsnitt stigit procent om året i svenska kronor sedan 9. Det är en avkastning långt över det vanliga. Stockholmsbörsen utmärker sig som en av

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Skandias plånboksindex. December, 2014 2015-01-08

Skandias plånboksindex. December, 2014 2015-01-08 Skandias plånboksindex December, 2014 2015-01-08 Sammanfattning Skandias Plånboksindex visar att regeringskrisen och det stundande extravalet gjort att framförallt heltidsarbetande storstadsbor ser mer

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den senaste månaden har varit osedvanligt turbulent i finansmarknaderna. Vi har ju de senaste åren vant oss vid starka trender och låg volatilitet. Det mönstret bröts tydligt nu i början

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning ANFÖRANDE DATUM: 5-4-6 TALARE: Vice riksbankschef Henry Ohlsson PLATS: Facken inom industrin, Aronsborg, Bålsta SVERIGES RIKSBANK SE- 7 Stockholm (Brunkebergstorg ) Tel +46 8 787 Fax +46 8 5 registratorn@riksbank.se

Läs mer

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor.

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor. Marknadsbrev augusti 215 I väntan på tillväxt Oro för Kina har utlöst en global börsrekyl. Stimulanser i all ära men det behövs något mer för att börserna varaktigt ska fortsätta uppåt. Det behövs tillväxt.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer