Handelsbankens Eurolandfond Aktie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelsbankens Eurolandfond Aktie"

Transkript

1 Frågor och svar: FÖR VEM PASSAR EUROLANDFOND AKTIE? Eurolandfond Aktie är en av Handels bankens aktiefonder och den är en indexfond. Fonden passar dig som tror på storföretagen inom Euroland. Med Euroland avses de 11 länder som är med i EMU. HUR PLACERAR EUROLANDFOND AKTIE? Pengarna i fonden placeras i enlighet med Dow Jones Euro Stoxx 50 Index för att på så sätt ge fonden en avkastning i nivå med genomsnittet för börsföretagen i Euroland. Indexet består av 50 bolag inom Euroland, som alla är storföretag och ledande inom sina respektive branscher. Indexets sammansättning domineras av Tyskland, Holland och Frankrike, som tillsammans svarar för drygt 75% av indexet. Branschspridningen i Dow Jones Euro Stoxx 50 Index är god, med bolag inom bl a bank och för säk ring, olja, läkemedel, elektronik, telekommunikation och media. Indexets sammansättning ses över årligen. VILKEN RISKNIVÅ GÄLLER I EUROLANDFOND AKTIE? Alla Handelsbankens fonder är graderade i fem riskklasser 1 för lägst risk och 5 för högst risk. Grunden för indelningen är standardav vikelsen för kursrörelserna i fonden. Risken i Eurolandfond Aktie är 4. HUR GÖR JAG FÖR ATT BÖRJA SPARA? För att spara i kontaktar du ditt närmaste Handelsbankskontor. Om du är ansluten till Handelsbankens Internettjänst, kan du öppna en ny fond och köpa andelar via Internet. KOSTAR DET NÅGOT ATT SPARA I FONDEN? Insättning: Ingen avgift. Uttag: Ingen avgift. Byte mellan fonder (med undantag för de som anges nedan): Ingen avgift. För sparande kortare tid än 31 dagar tas dock en bytes avgift på 1% ut. Denna avgift tillfaller fonden Vid byte till fonder som endast är avsedda för premiepensionssparande tas en insättningsavgift ut. Den är vid byte till SPP Generationsfonder 2%, till Europafond Index och 30 i Topp Index 5%. Årlig ersättning till AB för förvaltning av fonden: 0,65% av det förvaltade kapitalets genomsnittliga värde. Utöver ersättning till fondbolaget har fonden också kostnader för sin handel med värdepapper, i första hand courtage kostnader. Respektive andelsägares andel av denna kostnad redovisas på kontout dragen vid årsskiftet under rubriken Övriga kostnader. Uppgift om fondens totala kostnader (TKA) lämnas i fondens årsberättelser och halv årsredogörelser. Enligt fondbestämmelserna är de högsta avgifterna som fondbolaget får ta ut: insättningsprovision 0%, uttagsprovision 1% samt förvaltnings kostnad 0.9% per år. KAN JAG HA MINA FONDANDELAR SOM SÄKERHET NÄR JAG LÅNAR PENGAR? Ja. FÅR JAG NÅGON UTDELNING? Eurolandfond Aktie lämnar normalt utdelning i februari varje år. Du kan välja mellan att få denna utdelning utbetald eller återinve sterad på ditt fondkonto i form av nya andelar. HUR MYCKET MÅSTE JAG SPARA? Ditt sparbelopp kan vara hur litet eller hur stort som helst. KAN JAG SPARA REGELBUNDET? Du kan spara ett valfritt belopp regelbundet, t ex genom en månatlig överföring från ditt lönekonto till fonden. Regelbundet fondsparande genom en automatisk överföring ger dig flera fördelar. Det är bekvämt och du vänjer dig snart vid att ha något mindre till de löpande utgifterna. Under tiden bygger du upp ett sparkapital i det tysta. Du sprider också risken över tiden, eftersom du inte sätter in alla pengar vid ett tillfälle. KAN JAG PENSIONSSPARA I EUROLANDFOND AKTIE? Ja, du kan pensionsspara i Eurolandfond Aktie och i nästan alla Handelsbankens övriga fonder dels inom ramen för det Individuella Pensionssparandet (IPS), dels genom någon av Handelsbanken Livs pensionsförsäkringar med fondanknytning. Du kan också spara inom ramen för Fond kapitalspar. NÄR KAN JAG TA UT MINA PENGAR? Du kan ta ut ditt sparande när som helst genom att kontakta ditt Handelsbankskontor. Pengarna finns normalt en eller två dagar senare på ditt konto. Du kan också ta ut pengar om du är ansluten till Handelsbankens Internettjänst. VILKA SKATTEREGLER GÄLLER? Utdelning Enligt dubbelbeskattningsavtal dras för fysiska personer och dödsbon 30% preliminärskatt alternativt kupongskatt. Försäljning av fondandelar Kapitalvinst beskattas med 30%. Kapitalförlust som kan kvittas mot kapitalvinster på alla övriga slag av värdepapper får dras av med 100%. Kapitalförlust som ej kan kvittas mot kapitalvinst får dras av med 70%. Förmögenhetsbeskattning Fondandelarna tas upp till 80% av marknadsvärdet per 31 december. 1

2 VILKEN INFORMATION FÅR JAG? Avräkningsnota på alla insättningar över kr (Avräkningsnota lämnas dock ej vid återinvestering av utdelning) Avräkningsnota på alla uttag Kontoutdrag vid årsskifte Helårsrapport och halvårsredogörelse Om du är ansluten till Handelsbanken Datasvar eller Handelsbankens Internet tjänst, kan du få information om bl a aktuellt värde på ditt fondkonto. s helårsrapporter och halvårsredogörelser finns också att hämta på ditt Handelsbankskontor, som också gärna hjälper dig och svarar på frågor. Aktuella kursnoteringar för fonderna finns på dagstidningarnas börssidor, TV4:s Text-TV, sidan 171, och på Handelsbankens hemsida på Internet se/fonder. VILKEN INFORMATION OM FONDEN KAN JAG FÅ VIA INTERNET? Senast fastställda andelskurs, faktablad, informationsbroschyr m m hittar du under. Du kan även utföra följande fondärenden via Internettjänsten: Se marknadsvärde, transaktioner m m på dina egna fondkonton Öppna nya fonder Köpa fondandelar Sälja fondandelar Byta fond För att kunna utföra dessa fondärenden, måste du ha tecknat ett avtal om Handels bankens Internettjänst. Vänd dig till ditt Handelsbankskontor för mer information. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar du sparat kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 2

3 Övrig information: FONDBOLAGETS FIRMA Fondbolagets firma är AB. Adress: Stockholm. Organisationsnummer: FONDBOLAGET Tillstånd för fondbolaget att utöva fondverksamhet meddelades Tillstånd att utöva annan näringsverksamhet enligt 3 lagen (1990:1114) om värdepappersfonder meddelades FÖRVARINGSINSTITUT Svenska Handelsbanken AB (publ), Stockholm. Svenska Handelsbanken AB kallas i denna broschyr Handelsbanken. ANDRA FONDER Utöver Eurolandfond Aktie förvaltar fondbolaget följande fonder: Handelsbankens Räntefond, Handelsbankens Avkastningsfond, Handelsbankens Obligationsfond, Handelsbankens Statspappersfond, Handelsbankens Internationella Avkastningsfond, Handelsbanken Sverige/Världen Handelsbankens Reavinstfond, Handels bankens Småbolagsfond, Handelsbankens Seniorbofond Aktie, Handelsbankens Seniorbofond Ränta, Handelsbankens Flermarknadsfond, Göteborgs Universitets Forskningsfond, Handelsbankens Pensionsfond 40-tal, Handels bankens Pensions fond 50-tal, Handels bankens Pensionsfond 60-tal, Handelsbankens Pensionsfond 70-tal, Handelsbankens Pensions fond 80-tal, SPP Generation 30-tal, SPP Generation 40-tal, SPP Genera tion 50-tal, SPP Generation 60-tal, SPP Generation 70-tal, SPP Genera tion 80-tal, Handelsbankens Utlands fond, Handelsbankens Amerikafond, Handels bankens Europafond, Handels bankens Asienfond, Handelsbankens Latinamerika fond, Handelsbankens Östeuropafond, Handelsbankens Japanfond, Handelsbankens Tillväxtmarknadsfond, Handelsbankens IT-fond, Handelsbankens Läkemedelsfond, Chalmers Globalfond, Handelsbankens Nordenfond, Handelsbanken Norden Aggressiv, Handels bankens Nordiska Småbolagsfond, Handelsbankens Värdefond, Handels bankens Aktiefond Index, Handelsbankens Radiohjälpsfond, Handels banken 30 i Topp Index, Handelsbankens Europafond Index, Handelsbankens Hedgefond Aktie Europa, Handelsbanken Mega Sverige Index och Handelsbankens Stiftelsefond. STYRELSE OCH FÖRETAGSLEDNING Fondbolagets styrelse består av: Ordinarie ledamöter: HÅKAN SANDBERG, bankdirektör, Gävle, ordförande MICHAEL BERTORP, direktör, Lidingö, vice ordförande GUNNAR BÅTELSSON, finansdirektör, Sandviken MONICA LINDSTEDT, direktör, Stockholm GUN NILSSON, direktör, Stockholm HANS PEHRSON, direktör, Stockholm ULF RIESE, direktör, Stockholm Fondbolagets företagsledning består av: JOACHIM SPETZ, Verkställande Direktör LISE-LOTTE JAKOBSSON, Chef för administration ERIC CALLANS, Chef för Marknad LENA LINDHE, Placeringsansvarig räntefonder HENRIK SANDBERG, Aktiechef Sverige PETER SCHOLS, Aktiechef Internationellt STEFAN SUNDBLOM, Chef aktieanalys JAVIERA RAGNARTZ, Chef blandfonder REVISORER Fondbolagets revisorer är: KPMG, Box 16106, Stockholm. Förordnad av Finansinspektionen: ULLA NORDIN BUISMAN, aukt revisor PricewaterhouseCoopers AB AKTIEKAPITAL Fondbolagets aktiekapital är kronor. Handelsbanken äger, genom sitt dotterbolag Handelsbanken Fondbolagsförvaltning AB, samtliga aktier i Handelsbanken Fonder AB. EXTERNA RÅDGIVARE Fondbolaget har följande externa råd givare: I skattefrågor: JAN KLIPPMARK, Handelsbanken, Stockholm I civilrättsliga frågor: ULF KÖPING- HÖGGÅRD, Handelsbanken, Stockholm FONDENS RÄTTSLIGA KARAKTÄR Fonden är en värdepappersfond och regleras som sådan av lag (1990:1114) om värde pappersfonder. Fonden består av värde papper vilka inköpts genom det kapital som tillförts respektive fond av dem som placerat kapital i den och som därigenom är ägare till fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldig heter eller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Egendom som ingår i en fond får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser en fond. Fondbolaget före träder andelsägarna i frågor som rör fonden, be slutar över den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur fonden. FONDANDELENS RÄTTSLIGA KARAKTÄR En fondandel är en rätt till så stor andel av en värdepappersfond som motsvarar fondens nettoförmögenhet dividerad med antalet utelöpande andelar, utan skyldighet för fondandelsägaren att svara för någon förpliktelse som åvilar fonden. REGISTRERING AV ANDELSÄGARE Fonden är registrerande. Register över innehavare av andelar förs av Handelsbanken på fondbolagets uppdrag. Avräkningsnota lämnas vid köp av andelar om köpbeloppet är över kronor, vid inlösen och vid avslut av fondkonto. Kontoutdrag med årets alla transaktioner på fondkontot lämnas två gånger per år. KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV FONDANDELAR Köp och försäljning av andelar i fonden kan göras alla bankdagar via Handelsbankens svenska kontor och via Handelsbankens hemsida på Internet, enligt de regler och anvisningar som kan erhållas från fondbolaget eller bankens kontor. Köp- eller säljuppdrag, som registrerats in på ett kontor eller via Internet på en bankdag före ett för den aktuella fonden fastställt klockslag (bryttidpunkten), kommer att utföras till den andelskurs som fastställts denna dag. Uppdrag, som registrerats in på en bankdag efter denna bryttidpunkt eller på en dag som inte är bankdag, kommer att utföras till närmast följande bankdags andelskurs. Bryttidpunkt UTBETALNINGAR Utbetalningar från fondbolaget till andelsägare kan ske (1) med anledning av beslutad utdelning från fonden och (2) vid inlösen av fondandel. Andelsägaren kan välja att få utdelning utbetald på ett av följande sätt: a) Kontant utbetalning till ett av andelsägaren anvisat bankkonto. b) Utbetalning i form av nya andelar till fondkontot. Utbetalning med anledning av inlösen av fond andel kan ske till av andelsägaren angivet bankkonto eller kontant vid något av Handelsbankens kontor i Sverige. Betalningar till utlandet görs i normalfallet med bankcheck. Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av en fonds egendom, skall försäljning ske och inlösen verkställas så snart som mojligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andels ägares intresse, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. LIMITERING AV KÖP- OCH INLÖSENORDER Någon möjlighet att limitera köporder och sälj order föreligger ej. Köp- och/eller säljorder utförs till det pris som fastställes för fondandelen vid dagens slut. OPTIONER OCH TERMINER En option är ett avtal som ger köparen rättten men inte skyldigheten att köpa eller sälja ett värdepapper till en förutbestämd kurs. En termin är ett avtal om framtida köp eller försäljning av ett värdepapper till en förutbestämd kurs som regleras på slutdagen. Dessa options- och terminsavtal är föremål för handel på värdepappersmarknaden. Avtalen är knutna till värdet av en underliggande egendom eller ett underliggande värde. Denna egendom eller värde kan utgöras av ett finansiellt instrument, någon annan tillgång med ekonomiskt värde, t ex en valuta eller en råvara, eller någon form av värdemätare, t ex ett index. Allmänt gäller för handel med optioner och terminer att det ger möjlighet till god avkastning på placerat kapital, men att sådan handel också kan vara förknippad med en betydande förlustrisk. En utmärkande egenskap för denna handel är att relativt små kursföränd ringar i det underliggande värdet av t ex aktier eller aktieindex kan medföra avsevärda förändringar i värdet på gjorda placeringar. Dessa förändringar i värdet kan vara till fördel, men de kan också vara till nackdel för gjorda placeringar. I syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar eller att skydda fondens tillgångar äger fondbolaget rätt att för fondens räkning handla med optioner och terminskontrakt. Omfattningen av handeln skall vara sådan att fondens kapitaltillväxt och fondens totala förmögenhetsvärde inte i någon avsevärd mån riskeras. I fondbestämmelserna finns gränser satta för hur stor omfattning handeln får ha. De personer som förvaltar fonderna är insatta i de möjligheter och de risker som handeln med dessa finansiella instrument innebär. ERSÄTTNING, RESULTAT OCH UTVECKLING För uppgift om storleken på utbetalda ersättningar till fondbolaget och förvaringsinstitutet, liksom om fondens resultat och utveckling, hänvisas till fondens årsberättelser och halvårsredogörelser. HELÅRSBERÄTTELSE OCH HALV- ÅRSREDOGÖRELSE Fondens helårsberättelse och halvårsredogörelse tillsänds alla andelsägare som inte avsagt sig detta, men finns också att hämta på Handelsbankens kontor. De går också att beställa skriftligen från AB, Stockholm. FONDENS UPPHÖRANDE OCH ÖVERLÅTANDE En fond kan upphöra eller överlåtas om fondbolagets styrelse fattar beslut därom eller om förvaringsinstitutet, efter att ha tagit över fondens förvaltning, beslutar om detta. Förvaringsinstitutet skall ta över en fonds förvaltning om Finansinspektionen återkallat fondbolagets tillstånd, om fondbolaget trätt i likvidation eller om bolaget har försatts i konkurs. För överlåtelse krävs Finansinspektionens godkännande. Om en fond upphör, informeras andelsägaren skriftligen minst tre månader innan förändringen träder i kraft. FONDENS BESKATTNING Fonden är inte skattskyldig för kapitalvinster t ex på aktier och liknande värdepapper. Skattepliktig är i huvudsak en schablonintäkt på 1,5% av aktiernas marknadsvärde. Avdragsgillt är förvaltningskostnader och lämnad utdelning. För att undvika dubbel beskattning, först hos fonden och sedan hos andelsägarna, lämnar fonden utdelning med det belopp som motsvarar fondens skattepliktiga inkomst. Fonden betalar således själv ingen skatt. Om någon skattepliktig inkomst inte uppkommer, lämnar fonden ingen utdelning. COURTAGE Courtage för fondens värdepappersaffärer betalas av fonden. Courtaget utgör ersättning för fondkommissionärernas förmedling av värdepapperen. 3

4 Fondbestämmelser: INLEDANDE BESTÄMMELSE Fonden är en värdepappersfond enligt lag (1990:1114) om värdepappersfonder. Verksamheten bedrivs, förutom enligt nämnda lag, enligt fondbestämmelserna, bolagsordningen för fondbolaget samt de övriga föreskrifter vilka utfärdas med stöd av lag eller författning. 1 FONDENS BETECKNING, FOND- BOLAG OCH FÖRVARINGSINSTITUT Fondens beteckning är Handelsbankens Eurolandfond Aktie. Fonden förvaltas av AB, nedan kallat fondbolaget. Fondens tillgångar förvaras av Svenska Handelsbanken AB (publ) såsom förvaringsinstitut. 2 FONDENS PLACERINGSINRIKT- NING OCH HUR FONDMEDLEN SKALL PLACERAS Finansiell målsättning Fonden skall i sina placeringar följa ett etablerat aktieindex för de länder som har den gemensamma valutan euro och därigenom uppnå en värde tillväxt i nivå med genomsnittet för de aktiemarknader på vilka fonden kan placera. Placeringsinriktning Fondens medel skall placeras i aktier, i aktierelaterade instrument, d v s konvertibla skuldebrev, konvertibla vinstandelsbevis, aktieindexobligationer, skuldebrev med optionsrätt till nyteckning, samt i andelar i värdepappersfonder och i depåbevis. Placeringarna skall begränsas till bolag som har sin juridiska hemvist i de länder som ingår i den Europeiska Monetära Unionen. Fondens köp och försäljning av fondpapper och andra finansiella instrument skall ske på de erkända börser och auktoriserade marknadsplatser som står under tillsyn av respektive lands tillsynsmyndighet i Finland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Irland, Tyskland, Österrike, Italien, Frankrike, Spanien och Portugal. Fonden skall vidare kunna köpa och sälja fondpapper och andra finansiella instrument, som är noterade i euro och är utgivna av företag från dessa ovan uppräknade länder, på Londonbörsen. Aktielån Högst 50% av fondförmögenheten får tas i anspråk för att i form av aktier utlånas mot ersättning, s.k. aktielån. Optioner och terminer I sin förvaltning har fonden möjlighet att använda terminer och optioner i begränsad omfattning. Fondens positioner i optioner och terminer syftar till att minska riskerna för oönskade, värdesänkande kursförändringar och förstärka kurshöjningar på fondens fondpapper. För detta ändamål kan fonden kombinera flera options- och terminsaffärer. Omfattningen av handeln skall vara sådan att fondens kapitaltillväxt och fondens totala förmögenhetsvärde inte i någon avsevärd mån riskeras. För sådan handel skall därför följande gälla: a) Fondbolaget får för fonden endast handla med optioner och terminer där den underliggande tillgången utgörs av fondpapper. Denna begränsning gäller inte indexbaserade instrument. b) Fonden får med anledning av handeln med optioner eller terminer vid varje tidpunkt inte utsätta sig för ett högre totalt säkerhetskrav än 10% av fondens marknadsvärde. Ställda säkerhetskrav från samtliga clearingorganisa tioner på fonden skall därvid sammanräknas. c) Fonden får vid varje tidpunkt ta i anspråk högst 5% av fondför mögenheten för köp av köpoptioner och av säljoptioner. Detta motsvarar såle des den högsta förlustrisk som fonden vid varje tillfälle må utsätta sig för. d) Fondbolaget får ej för fonden sälja ett visst fondpapper på termin och/eller utfärda köpoptioner avseende ett visst fondpapper i större omfattning än som motsvarar fondens totala innehav av sådant fondpapper. e) Fonden får utfärda köp- eller säljoptioner motsvarande ett underliggande värde ej överstigande 25% av det totala portföljvärdet. f) Fonden får inte utnyttja innehavda köpoptioner avseende fondpapper eller köpa fondpapper på termin, i de fall lösen av optionerna eller leverans med anledning av terminerna skulle medföra att de begränsningsregler som anges i 19 lagen om värdepappersfonder åsidosätts. Ej heller får fonden utfärda säljoptioner avseende fondpapper i sådan omfattning att ett påkallande av lösen från innehavarens sida skulle medföra att nämnda begränsningsregler inte följs. Likvida medel Fonden skall härutöver periodvis eller för att klara fondverksamhetens operativa krav kunna hålla en del av fondförmögenheten i likvida medel och räntebärande fondpapper. 3 UTDELNING Fonden lämnar utdelning med syftet att överföra beskattning av fondens avkastning på andelsägarna, varigenom avkastningen ej blir beskattad i två led. Det utdelningsbara beloppet beräknas som fondens resultat enligt resultaträkning för räkenskapsåret, till den del detta utgör för fonden beskattningsbart resultat, med tillägg av den skattemässiga schablonintäkten samt eventuellt kvarstående restbelopp sedan föregående utdelningstillfälle. Utdelning sker med ett belopp motsvarande det utdelningsbara beloppet, vilket får ökas med vid andelsförsäljning inbetald upplupen utdelning och minskas med vid andelsinlösen utbetald upplupen utdelning. Utdelningen per fondandel får avrundas till närmast lägre tiotal ören. Utbetalning sker under februari månad året efter räkenskapsåret. För på fondandel belöpande utdelning skall, efter avdrag för preliminärskatt, fondbolaget förvärva nya fondandelar för den fondandelsägares räkning, som på av bolaget fastställd dag är registrerad för fondandelen. På i förväg gjord begäran kan utdelning, efter avdrag för preliminärskatt, även utbetalas till fondandelsägarens bankkonto. 4 FONDENS OCH FONDANDELAR- NAS VÄRDE Fondens värde beräknas genom att från fondens tillgångar avdrages de skulder som avser fonden. I fondens tillgångar ingår fondpapper och andra finansiella instrument, likvida medel inklusive korta placeringar på penningmarknaden samt övriga tillgångar tillhöriga fonden. Fondpapper och andra finansiella instrument som ingår i fonden värderas med led ning av gällande marknadsvärde. Om sådant värde inte föreligger, får fondpapper och andra finansiella instrument upptas till det värde som fondbolaget på objektiv grund bestämmer. Med marknadsvärde avses senaste betalkurs eller om sådan inte finnes senaste köp kurs. Till fondens skulder räknas, förutom skulder vilka uppkommit till följd av fondens verksamhet, framtida skatteskulder och förvaltningsersättning. Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet utelöpande fond andelar. Värdet av en fondandel skall fortlöpande och minst en gång i veckan beräknas av fondbolaget. 5 FONDANDELARNAS PRIS SAMT FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR Försäljningspris för en fondandel uppgår till fondandelens värde på försäljningsdagen beräknat enligt 4. Inlösenpriset för en fondandel uppgår till fondandelens värde på inlösendagen beräknat enligt 4, med avdrag för en inlösenavgift på högst 1% av fondandelens värde, som ersättning för fondbolagets kostnader i samband med inlösen. Försäljning av nya och inlösen av utelöpande fondandelar kan ske varje bankdag hos fondbolaget genom något av Svenska Handelsbankens kontor, samt via Handelsbankens hemsida på Internet, enligt de regler och anvisningar som kan erhållas från fondbolaget. Vid begäran om försäljning eller inlösen av fondandel, fastställs fondandelens pris vid slutet av närmast påföljande bankdag. Med bankdag avses dag som inte är lördag, söndag eller annan helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag och då banker i Sverige allmänt håller öppet. Vid försäljning och inlösen av andelar via Stadshypotek Bank gäller dock en annan tidsgräns. Då skall begäran om detta lämnas till Stadshypotek Bank på bankdag senast klockan 11:30, för att affären skall utföras till samma dags kurs. Detta innebär att försäljning och inlösen sker till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning eller inlösen okänd fondandelskurs. Kostnader för courtage, skatt m m vid köp respektive försäljning av fondpapper bestrids ur fonden. Uppgifter om senast fastställda pris för fondandel kan varje bankdag erhållas hos fondbolaget eller genom något av Svenska Handelsbankens kontor, samt varje dag via Handelsbankens hemsida på Internet, via Handelsbankens telefonservice Datasvar och via text-tv. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. 6 FONDBOLAGETS OCH FÖRVARINGSINSTITUTETS ERSÄTTNING FRÅN FONDEN Ur fondens medel får ersättning betalas till fondbolaget för dess förvaltning, marknadsföring och administration av fonden. Ersättningen beräknas dagligen på fondens värde och får uppgå till högst 0,9% per år. På ersättningarna enligt ovan tillkommer vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt. 7 PANTSÄTTNING AV FOND- ANDELAR Önskar fondandelsägare pantsätta honom tillhöriga fondandelar i fonden, skall fondandelsägaren (pantsättaren) och/eller pant havaren skriftligen underrätta fondbolaget om pantsättningen. Av underrättelsen skall framgå 1 vem som är fondandelsägare/pantsättare 2 vem som är panthavare 3 vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen 4 eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning Underrättelsen skall undertecknas av pantsättaren. Fondbolaget skall i registret över fondandelsägare ta in uppgift om pantsättningen. Fondandelsägaren skall skriftligen underrättas om uppgiften i registret att hans fondandel i fonden pantsatts. När pantsättningen upphört, skall fond bolaget efter anmälan från panthavaren ta bort uppgiften om pantsätt ningen ur registret. 8 RÄKENSKAPSÅR Räkenskapsår för fondbolaget och fonden är kalenderår. 9 ÅRSBERÄTTELSE OCH HALV- ÅRSREDOGÖRELSE Fondbolaget skall lämna en årsberättelse om fonden inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Årsberättelsen skall tillställas Finansinspektionen och samtliga andelsägare som inte avsagt sig detta samt finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Fondbolaget skall lämna en halvårsredogörelse om fonden för räkenskapsårets första sex månader inom två månader från halvårets utgång. Halvårsredo görelsen skall tillställas Finansinspektionen och samtliga andelsägare som inte avsagt sig detta samt finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. 10 ANSVARSBEGRÄNSNING I fråga om samtliga på förvaringsinstitutet och fondbolaget ankommande åtgärder gäller att förvaringsinstitutet och fondbolaget inte svarar för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om förvaringsinstitutet och/eller fondbolaget självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av förvaringsinstitutet och/eller fondbolaget om förvaringsinstitutet och/eller fondbolaget varit normalt aktsamt. Förvaringsinstitutet/Fondbolaget är i intet fall ansvarigt för indirekt skada. 4

5 Föreligger hinder för förvaringsinstitutet och/eller fondbolaget att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall förvaringsinstitutet eller fondbolaget, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst, är förvaringsinstitutet eller fondbolaget inte skyldigt att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar det av Riksbanken fastställda, vid varje tidpunkt gällande diskontot med tilllägg av två procent enheter. Är förvaringsinstitutet och/eller fondbolaget, till följd av omständigheter som anges i första stycket, förhindrat att ta emot betalning, har förvaringsinstitutet och/eller fondbolaget, för den tid under vilken hindret förelegat, rätt till ränta enligt de villkor som gällde på förfallodagen. 11 ÄNDRING AV FOND- BESTÄMMELSERNA Beslutar fondbolagets styrelse om ändring av dessa fondbestämmelser, skall beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Ändringen skall offentliggöras av fondbolaget i nästkommande årsberättelse eller halvårsredogörelse och i övrigt på sätt Finansinspektionen bestämmer samt hållas tillgänglig hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. 5

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. 1 (6) 2014-06-01 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. Fonden är

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 1 (5) 2013-08-21 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SVERIGE BETA 1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global. har bolaget rådgivaravtal med Danske Capital som är en del av Danske Bank A/S.

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global. har bolaget rådgivaravtal med Danske Capital som är en del av Danske Bank A/S. 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Sverige Fokus. Externa rådgivare

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Sverige Fokus. Externa rådgivare 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Sverige Fokus Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. 1 (6) 2013-05-13 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SRI GLOBAL INVESTERINGSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest SRI Global, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi. Externa rådgivare

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi. Externa rådgivare 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö.

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. FONDBESTÄMMELSER BANCO SVENSK MILJÖ 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg OBLIGATIONSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Obligationsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Exceed Select Fondbestämmelser

Exceed Select Fondbestämmelser Exceed Select Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Exceed Select. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fonden har fyra andelsklasser:

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Pension, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan

Läs mer

Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07

Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07 Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07 1 fonden namn och rättsliga ställning Fondens namn är KPA Etisk Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF).

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondbestämmelser för fonden meta world 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

Läs mer

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt ISEC Services AB Fondbestämmelser Gustavia Global Tillväxt Fondbestämmelser för Gustavia Global Tillväxt 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Gustavia Global Tillväxt, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Småbolagsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg PENNINGMARKNADSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg SVERIGE PLUS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder Fonden riktar

Läs mer

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget.

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget. Fondbestämmelser för Didner & Gerge Aktiefond 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Didner & Gerge Aktiefond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond Lannebo Likviditetsfond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM Sida 1 av 7 Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Allra Strategi Lagom. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Kapitalförvaltningsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

IKC Global Brand - Fondbestämmelser

IKC Global Brand - Fondbestämmelser IKC Global Brand - Fondbestämmelser 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är IKC Global Brand, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sverige Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sverige.

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget. FONDBESTÄMMELSER 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Humle FondSelect, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Pension, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr , nedan kallat fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr , nedan kallat fondbolaget. Nowo Fund Fondbestämmelser 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Nowo Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten

Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

ISEC Services AB Fondbestämmelser

ISEC Services AB Fondbestämmelser Sida 1 av 7 ISEC Services AB Fondbestämmelser Zensum Trygg Sida 2 av 7 Fondbestämmelser för Zensum Trygg 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Zensum Trygg Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

1 - Fondbestämmelser Granit Småbolag

1 - Fondbestämmelser Granit Småbolag Fondbestämmelser Granit Småbolag 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Granit Småbolag, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SMÅBOLAG 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering

Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering Antagna av styrelsen för 2009-02-13, godkända av Finansinspektionen 2009-12-10, dnr 09-2157, gäller från och med 2009-12- 10 1 Fondens rättsliga ställning Fondens

Läs mer

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia ProxyPetroleum Energy

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia ProxyPetroleum Energy ISEC Services AB Fondbestämmelser Gustavia ProxyPetroleum Energy Fondbestämmelser för Gustavia ProxyPetroleum Energy 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Gustavia ProxyPetroleum Energy, nedan

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic Fondbestämmelser Naventi Balanserad Strategi Movestic 1 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Naventi Balanserad Strategi Movestic (nedan kallad Fonden ). Verksamheten bedrivs enligt lagen

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital BronX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

SAMARITFONDEN FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Samaritfonden.

SAMARITFONDEN FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Samaritfonden. FONDBESTÄMMELSER SAMARITFONDEN 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Samaritfonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten ägs av andelsägarna

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Maximal

Fondbestämmelser Zmart Maximal Fondbestämmelser Zmart Maximal 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Zmart Maximal, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg RYSSLAND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Världsnaturfonden

Informationsbroschyr för Skandia Världsnaturfonden Informationsbroschyr för Skandia Världsnaturfonden 2009-02-25 FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Världsnaturfonden. Fonden är en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46)

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Andelarna inom respektive andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Andelarna inom respektive andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fondbestämmelser Lysa Aktier 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Lysa Aktier, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR PASSIV STIFTELSEFOND SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Passiv Stiftelsefond Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser Ekvator Total

Fondbestämmelser Ekvator Total Fondbestämmelser Ekvator Total 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Ekvator Total, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

BANCO ETISK SVERIGE SPECIAL

BANCO ETISK SVERIGE SPECIAL FONDBESTÄMMELSER BANCO ETISK SVERIGE SPECIAL 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Banco Etisk Sverige Special. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus Lannebo Sverige Plus, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11.

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ).

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SMÅBOLAGSFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Enter Småbolagsfond ( Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr , nedan kallat bolaget.

2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr , nedan kallat bolaget. 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (nedan kallad LAIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. 1 (7) Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Capital Sverige Beta Informationsbroschyren för den angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Energi och Råvaror

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Energi och Råvaror ISEC Services AB Fondbestämmelser Gustavia Energi och Råvaror Fondbestämmelser för Gustavia Energi och Råvaror 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Gustavia Energi och Råvaror, nedan kallad Fonden.

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse och godkända av Finansinspektionen

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse och godkända av Finansinspektionen Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-04-27 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2010-09-16 och godkända av Finansinspektionen 2010-01-20.

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2010-09-16 och godkända av Finansinspektionen 2010-01-20. Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2010-09-16 och godkända av Finansinspektionen 2010-01-20. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond.

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia USA

Informationsbroschyr för Skandia USA Informationsbroschyr för Skandia USA 2009-02-25 FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia USA. Fonden är en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Kazakstan och Centralasien Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA SWEDISH STARS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Swedish Stars. Fonden är en specialfond som avses

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag

Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Europa Småbolag, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC FIXED INCOME FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Fixed Income Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt

Läs mer

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master 1 Fondens rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är QQM Equity Hedge Master, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561)

Läs mer

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Fondbestämmelser Select Sverige

Fondbestämmelser Select Sverige Fondbestämmelser Select Sverige 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Select Sverige, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Ränteallokering Plus Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen den 14 december 2012 Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 21 december, 12-9034 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Plain Capital StyX. Fonden. Fondbolaget. Uppdragsavtal. Fondandelsägarregister. Informationsbroschyr 2014

Plain Capital StyX. Fonden. Fondbolaget. Uppdragsavtal. Fondandelsägarregister. Informationsbroschyr 2014 Plain Capital StyX Denna informationsbroschyr för specialfonden Plain Capital StyX är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltning

Läs mer

Informationsbroschyr om fonder samt fondbestämmelser i Folksam Tjänstemannafonder AB

Informationsbroschyr om fonder samt fondbestämmelser i Folksam Tjänstemannafonder AB Informationsbroschyr om fonder samt fondbestämmelser i Folksam Tjänstemannafonder AB 2 Folksam Tjänstemannafonder AB är ett fondbolag som förvaltar de fonder som skapats för långsiktigt sparande inom olika

Läs mer

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Coeli Multistrategi, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013: 561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Coeli Multistrategi 2xL, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013: 561) om förvaltare

Läs mer