Handelsbankens Eurolandfond Aktie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelsbankens Eurolandfond Aktie"

Transkript

1 Frågor och svar: FÖR VEM PASSAR EUROLANDFOND AKTIE? Eurolandfond Aktie är en av Handels bankens aktiefonder och den är en indexfond. Fonden passar dig som tror på storföretagen inom Euroland. Med Euroland avses de 11 länder som är med i EMU. HUR PLACERAR EUROLANDFOND AKTIE? Pengarna i fonden placeras i enlighet med Dow Jones Euro Stoxx 50 Index för att på så sätt ge fonden en avkastning i nivå med genomsnittet för börsföretagen i Euroland. Indexet består av 50 bolag inom Euroland, som alla är storföretag och ledande inom sina respektive branscher. Indexets sammansättning domineras av Tyskland, Holland och Frankrike, som tillsammans svarar för drygt 75% av indexet. Branschspridningen i Dow Jones Euro Stoxx 50 Index är god, med bolag inom bl a bank och för säk ring, olja, läkemedel, elektronik, telekommunikation och media. Indexets sammansättning ses över årligen. VILKEN RISKNIVÅ GÄLLER I EUROLANDFOND AKTIE? Alla Handelsbankens fonder är graderade i fem riskklasser 1 för lägst risk och 5 för högst risk. Grunden för indelningen är standardav vikelsen för kursrörelserna i fonden. Risken i Eurolandfond Aktie är 4. HUR GÖR JAG FÖR ATT BÖRJA SPARA? För att spara i kontaktar du ditt närmaste Handelsbankskontor. Om du är ansluten till Handelsbankens Internettjänst, kan du öppna en ny fond och köpa andelar via Internet. KOSTAR DET NÅGOT ATT SPARA I FONDEN? Insättning: Ingen avgift. Uttag: Ingen avgift. Byte mellan fonder (med undantag för de som anges nedan): Ingen avgift. För sparande kortare tid än 31 dagar tas dock en bytes avgift på 1% ut. Denna avgift tillfaller fonden Vid byte till fonder som endast är avsedda för premiepensionssparande tas en insättningsavgift ut. Den är vid byte till SPP Generationsfonder 2%, till Europafond Index och 30 i Topp Index 5%. Årlig ersättning till AB för förvaltning av fonden: 0,65% av det förvaltade kapitalets genomsnittliga värde. Utöver ersättning till fondbolaget har fonden också kostnader för sin handel med värdepapper, i första hand courtage kostnader. Respektive andelsägares andel av denna kostnad redovisas på kontout dragen vid årsskiftet under rubriken Övriga kostnader. Uppgift om fondens totala kostnader (TKA) lämnas i fondens årsberättelser och halv årsredogörelser. Enligt fondbestämmelserna är de högsta avgifterna som fondbolaget får ta ut: insättningsprovision 0%, uttagsprovision 1% samt förvaltnings kostnad 0.9% per år. KAN JAG HA MINA FONDANDELAR SOM SÄKERHET NÄR JAG LÅNAR PENGAR? Ja. FÅR JAG NÅGON UTDELNING? Eurolandfond Aktie lämnar normalt utdelning i februari varje år. Du kan välja mellan att få denna utdelning utbetald eller återinve sterad på ditt fondkonto i form av nya andelar. HUR MYCKET MÅSTE JAG SPARA? Ditt sparbelopp kan vara hur litet eller hur stort som helst. KAN JAG SPARA REGELBUNDET? Du kan spara ett valfritt belopp regelbundet, t ex genom en månatlig överföring från ditt lönekonto till fonden. Regelbundet fondsparande genom en automatisk överföring ger dig flera fördelar. Det är bekvämt och du vänjer dig snart vid att ha något mindre till de löpande utgifterna. Under tiden bygger du upp ett sparkapital i det tysta. Du sprider också risken över tiden, eftersom du inte sätter in alla pengar vid ett tillfälle. KAN JAG PENSIONSSPARA I EUROLANDFOND AKTIE? Ja, du kan pensionsspara i Eurolandfond Aktie och i nästan alla Handelsbankens övriga fonder dels inom ramen för det Individuella Pensionssparandet (IPS), dels genom någon av Handelsbanken Livs pensionsförsäkringar med fondanknytning. Du kan också spara inom ramen för Fond kapitalspar. NÄR KAN JAG TA UT MINA PENGAR? Du kan ta ut ditt sparande när som helst genom att kontakta ditt Handelsbankskontor. Pengarna finns normalt en eller två dagar senare på ditt konto. Du kan också ta ut pengar om du är ansluten till Handelsbankens Internettjänst. VILKA SKATTEREGLER GÄLLER? Utdelning Enligt dubbelbeskattningsavtal dras för fysiska personer och dödsbon 30% preliminärskatt alternativt kupongskatt. Försäljning av fondandelar Kapitalvinst beskattas med 30%. Kapitalförlust som kan kvittas mot kapitalvinster på alla övriga slag av värdepapper får dras av med 100%. Kapitalförlust som ej kan kvittas mot kapitalvinst får dras av med 70%. Förmögenhetsbeskattning Fondandelarna tas upp till 80% av marknadsvärdet per 31 december. 1

2 VILKEN INFORMATION FÅR JAG? Avräkningsnota på alla insättningar över kr (Avräkningsnota lämnas dock ej vid återinvestering av utdelning) Avräkningsnota på alla uttag Kontoutdrag vid årsskifte Helårsrapport och halvårsredogörelse Om du är ansluten till Handelsbanken Datasvar eller Handelsbankens Internet tjänst, kan du få information om bl a aktuellt värde på ditt fondkonto. s helårsrapporter och halvårsredogörelser finns också att hämta på ditt Handelsbankskontor, som också gärna hjälper dig och svarar på frågor. Aktuella kursnoteringar för fonderna finns på dagstidningarnas börssidor, TV4:s Text-TV, sidan 171, och på Handelsbankens hemsida på Internet se/fonder. VILKEN INFORMATION OM FONDEN KAN JAG FÅ VIA INTERNET? Senast fastställda andelskurs, faktablad, informationsbroschyr m m hittar du under. Du kan även utföra följande fondärenden via Internettjänsten: Se marknadsvärde, transaktioner m m på dina egna fondkonton Öppna nya fonder Köpa fondandelar Sälja fondandelar Byta fond För att kunna utföra dessa fondärenden, måste du ha tecknat ett avtal om Handels bankens Internettjänst. Vänd dig till ditt Handelsbankskontor för mer information. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar du sparat kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 2

3 Övrig information: FONDBOLAGETS FIRMA Fondbolagets firma är AB. Adress: Stockholm. Organisationsnummer: FONDBOLAGET Tillstånd för fondbolaget att utöva fondverksamhet meddelades Tillstånd att utöva annan näringsverksamhet enligt 3 lagen (1990:1114) om värdepappersfonder meddelades FÖRVARINGSINSTITUT Svenska Handelsbanken AB (publ), Stockholm. Svenska Handelsbanken AB kallas i denna broschyr Handelsbanken. ANDRA FONDER Utöver Eurolandfond Aktie förvaltar fondbolaget följande fonder: Handelsbankens Räntefond, Handelsbankens Avkastningsfond, Handelsbankens Obligationsfond, Handelsbankens Statspappersfond, Handelsbankens Internationella Avkastningsfond, Handelsbanken Sverige/Världen Handelsbankens Reavinstfond, Handels bankens Småbolagsfond, Handelsbankens Seniorbofond Aktie, Handelsbankens Seniorbofond Ränta, Handelsbankens Flermarknadsfond, Göteborgs Universitets Forskningsfond, Handelsbankens Pensionsfond 40-tal, Handels bankens Pensions fond 50-tal, Handels bankens Pensionsfond 60-tal, Handelsbankens Pensionsfond 70-tal, Handelsbankens Pensions fond 80-tal, SPP Generation 30-tal, SPP Generation 40-tal, SPP Genera tion 50-tal, SPP Generation 60-tal, SPP Generation 70-tal, SPP Genera tion 80-tal, Handelsbankens Utlands fond, Handelsbankens Amerikafond, Handels bankens Europafond, Handels bankens Asienfond, Handelsbankens Latinamerika fond, Handelsbankens Östeuropafond, Handelsbankens Japanfond, Handelsbankens Tillväxtmarknadsfond, Handelsbankens IT-fond, Handelsbankens Läkemedelsfond, Chalmers Globalfond, Handelsbankens Nordenfond, Handelsbanken Norden Aggressiv, Handels bankens Nordiska Småbolagsfond, Handelsbankens Värdefond, Handels bankens Aktiefond Index, Handelsbankens Radiohjälpsfond, Handels banken 30 i Topp Index, Handelsbankens Europafond Index, Handelsbankens Hedgefond Aktie Europa, Handelsbanken Mega Sverige Index och Handelsbankens Stiftelsefond. STYRELSE OCH FÖRETAGSLEDNING Fondbolagets styrelse består av: Ordinarie ledamöter: HÅKAN SANDBERG, bankdirektör, Gävle, ordförande MICHAEL BERTORP, direktör, Lidingö, vice ordförande GUNNAR BÅTELSSON, finansdirektör, Sandviken MONICA LINDSTEDT, direktör, Stockholm GUN NILSSON, direktör, Stockholm HANS PEHRSON, direktör, Stockholm ULF RIESE, direktör, Stockholm Fondbolagets företagsledning består av: JOACHIM SPETZ, Verkställande Direktör LISE-LOTTE JAKOBSSON, Chef för administration ERIC CALLANS, Chef för Marknad LENA LINDHE, Placeringsansvarig räntefonder HENRIK SANDBERG, Aktiechef Sverige PETER SCHOLS, Aktiechef Internationellt STEFAN SUNDBLOM, Chef aktieanalys JAVIERA RAGNARTZ, Chef blandfonder REVISORER Fondbolagets revisorer är: KPMG, Box 16106, Stockholm. Förordnad av Finansinspektionen: ULLA NORDIN BUISMAN, aukt revisor PricewaterhouseCoopers AB AKTIEKAPITAL Fondbolagets aktiekapital är kronor. Handelsbanken äger, genom sitt dotterbolag Handelsbanken Fondbolagsförvaltning AB, samtliga aktier i Handelsbanken Fonder AB. EXTERNA RÅDGIVARE Fondbolaget har följande externa råd givare: I skattefrågor: JAN KLIPPMARK, Handelsbanken, Stockholm I civilrättsliga frågor: ULF KÖPING- HÖGGÅRD, Handelsbanken, Stockholm FONDENS RÄTTSLIGA KARAKTÄR Fonden är en värdepappersfond och regleras som sådan av lag (1990:1114) om värde pappersfonder. Fonden består av värde papper vilka inköpts genom det kapital som tillförts respektive fond av dem som placerat kapital i den och som därigenom är ägare till fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldig heter eller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Egendom som ingår i en fond får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser en fond. Fondbolaget före träder andelsägarna i frågor som rör fonden, be slutar över den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur fonden. FONDANDELENS RÄTTSLIGA KARAKTÄR En fondandel är en rätt till så stor andel av en värdepappersfond som motsvarar fondens nettoförmögenhet dividerad med antalet utelöpande andelar, utan skyldighet för fondandelsägaren att svara för någon förpliktelse som åvilar fonden. REGISTRERING AV ANDELSÄGARE Fonden är registrerande. Register över innehavare av andelar förs av Handelsbanken på fondbolagets uppdrag. Avräkningsnota lämnas vid köp av andelar om köpbeloppet är över kronor, vid inlösen och vid avslut av fondkonto. Kontoutdrag med årets alla transaktioner på fondkontot lämnas två gånger per år. KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV FONDANDELAR Köp och försäljning av andelar i fonden kan göras alla bankdagar via Handelsbankens svenska kontor och via Handelsbankens hemsida på Internet, enligt de regler och anvisningar som kan erhållas från fondbolaget eller bankens kontor. Köp- eller säljuppdrag, som registrerats in på ett kontor eller via Internet på en bankdag före ett för den aktuella fonden fastställt klockslag (bryttidpunkten), kommer att utföras till den andelskurs som fastställts denna dag. Uppdrag, som registrerats in på en bankdag efter denna bryttidpunkt eller på en dag som inte är bankdag, kommer att utföras till närmast följande bankdags andelskurs. Bryttidpunkt UTBETALNINGAR Utbetalningar från fondbolaget till andelsägare kan ske (1) med anledning av beslutad utdelning från fonden och (2) vid inlösen av fondandel. Andelsägaren kan välja att få utdelning utbetald på ett av följande sätt: a) Kontant utbetalning till ett av andelsägaren anvisat bankkonto. b) Utbetalning i form av nya andelar till fondkontot. Utbetalning med anledning av inlösen av fond andel kan ske till av andelsägaren angivet bankkonto eller kontant vid något av Handelsbankens kontor i Sverige. Betalningar till utlandet görs i normalfallet med bankcheck. Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av en fonds egendom, skall försäljning ske och inlösen verkställas så snart som mojligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andels ägares intresse, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. LIMITERING AV KÖP- OCH INLÖSENORDER Någon möjlighet att limitera köporder och sälj order föreligger ej. Köp- och/eller säljorder utförs till det pris som fastställes för fondandelen vid dagens slut. OPTIONER OCH TERMINER En option är ett avtal som ger köparen rättten men inte skyldigheten att köpa eller sälja ett värdepapper till en förutbestämd kurs. En termin är ett avtal om framtida köp eller försäljning av ett värdepapper till en förutbestämd kurs som regleras på slutdagen. Dessa options- och terminsavtal är föremål för handel på värdepappersmarknaden. Avtalen är knutna till värdet av en underliggande egendom eller ett underliggande värde. Denna egendom eller värde kan utgöras av ett finansiellt instrument, någon annan tillgång med ekonomiskt värde, t ex en valuta eller en råvara, eller någon form av värdemätare, t ex ett index. Allmänt gäller för handel med optioner och terminer att det ger möjlighet till god avkastning på placerat kapital, men att sådan handel också kan vara förknippad med en betydande förlustrisk. En utmärkande egenskap för denna handel är att relativt små kursföränd ringar i det underliggande värdet av t ex aktier eller aktieindex kan medföra avsevärda förändringar i värdet på gjorda placeringar. Dessa förändringar i värdet kan vara till fördel, men de kan också vara till nackdel för gjorda placeringar. I syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar eller att skydda fondens tillgångar äger fondbolaget rätt att för fondens räkning handla med optioner och terminskontrakt. Omfattningen av handeln skall vara sådan att fondens kapitaltillväxt och fondens totala förmögenhetsvärde inte i någon avsevärd mån riskeras. I fondbestämmelserna finns gränser satta för hur stor omfattning handeln får ha. De personer som förvaltar fonderna är insatta i de möjligheter och de risker som handeln med dessa finansiella instrument innebär. ERSÄTTNING, RESULTAT OCH UTVECKLING För uppgift om storleken på utbetalda ersättningar till fondbolaget och förvaringsinstitutet, liksom om fondens resultat och utveckling, hänvisas till fondens årsberättelser och halvårsredogörelser. HELÅRSBERÄTTELSE OCH HALV- ÅRSREDOGÖRELSE Fondens helårsberättelse och halvårsredogörelse tillsänds alla andelsägare som inte avsagt sig detta, men finns också att hämta på Handelsbankens kontor. De går också att beställa skriftligen från AB, Stockholm. FONDENS UPPHÖRANDE OCH ÖVERLÅTANDE En fond kan upphöra eller överlåtas om fondbolagets styrelse fattar beslut därom eller om förvaringsinstitutet, efter att ha tagit över fondens förvaltning, beslutar om detta. Förvaringsinstitutet skall ta över en fonds förvaltning om Finansinspektionen återkallat fondbolagets tillstånd, om fondbolaget trätt i likvidation eller om bolaget har försatts i konkurs. För överlåtelse krävs Finansinspektionens godkännande. Om en fond upphör, informeras andelsägaren skriftligen minst tre månader innan förändringen träder i kraft. FONDENS BESKATTNING Fonden är inte skattskyldig för kapitalvinster t ex på aktier och liknande värdepapper. Skattepliktig är i huvudsak en schablonintäkt på 1,5% av aktiernas marknadsvärde. Avdragsgillt är förvaltningskostnader och lämnad utdelning. För att undvika dubbel beskattning, först hos fonden och sedan hos andelsägarna, lämnar fonden utdelning med det belopp som motsvarar fondens skattepliktiga inkomst. Fonden betalar således själv ingen skatt. Om någon skattepliktig inkomst inte uppkommer, lämnar fonden ingen utdelning. COURTAGE Courtage för fondens värdepappersaffärer betalas av fonden. Courtaget utgör ersättning för fondkommissionärernas förmedling av värdepapperen. 3

4 Fondbestämmelser: INLEDANDE BESTÄMMELSE Fonden är en värdepappersfond enligt lag (1990:1114) om värdepappersfonder. Verksamheten bedrivs, förutom enligt nämnda lag, enligt fondbestämmelserna, bolagsordningen för fondbolaget samt de övriga föreskrifter vilka utfärdas med stöd av lag eller författning. 1 FONDENS BETECKNING, FOND- BOLAG OCH FÖRVARINGSINSTITUT Fondens beteckning är Handelsbankens Eurolandfond Aktie. Fonden förvaltas av AB, nedan kallat fondbolaget. Fondens tillgångar förvaras av Svenska Handelsbanken AB (publ) såsom förvaringsinstitut. 2 FONDENS PLACERINGSINRIKT- NING OCH HUR FONDMEDLEN SKALL PLACERAS Finansiell målsättning Fonden skall i sina placeringar följa ett etablerat aktieindex för de länder som har den gemensamma valutan euro och därigenom uppnå en värde tillväxt i nivå med genomsnittet för de aktiemarknader på vilka fonden kan placera. Placeringsinriktning Fondens medel skall placeras i aktier, i aktierelaterade instrument, d v s konvertibla skuldebrev, konvertibla vinstandelsbevis, aktieindexobligationer, skuldebrev med optionsrätt till nyteckning, samt i andelar i värdepappersfonder och i depåbevis. Placeringarna skall begränsas till bolag som har sin juridiska hemvist i de länder som ingår i den Europeiska Monetära Unionen. Fondens köp och försäljning av fondpapper och andra finansiella instrument skall ske på de erkända börser och auktoriserade marknadsplatser som står under tillsyn av respektive lands tillsynsmyndighet i Finland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Irland, Tyskland, Österrike, Italien, Frankrike, Spanien och Portugal. Fonden skall vidare kunna köpa och sälja fondpapper och andra finansiella instrument, som är noterade i euro och är utgivna av företag från dessa ovan uppräknade länder, på Londonbörsen. Aktielån Högst 50% av fondförmögenheten får tas i anspråk för att i form av aktier utlånas mot ersättning, s.k. aktielån. Optioner och terminer I sin förvaltning har fonden möjlighet att använda terminer och optioner i begränsad omfattning. Fondens positioner i optioner och terminer syftar till att minska riskerna för oönskade, värdesänkande kursförändringar och förstärka kurshöjningar på fondens fondpapper. För detta ändamål kan fonden kombinera flera options- och terminsaffärer. Omfattningen av handeln skall vara sådan att fondens kapitaltillväxt och fondens totala förmögenhetsvärde inte i någon avsevärd mån riskeras. För sådan handel skall därför följande gälla: a) Fondbolaget får för fonden endast handla med optioner och terminer där den underliggande tillgången utgörs av fondpapper. Denna begränsning gäller inte indexbaserade instrument. b) Fonden får med anledning av handeln med optioner eller terminer vid varje tidpunkt inte utsätta sig för ett högre totalt säkerhetskrav än 10% av fondens marknadsvärde. Ställda säkerhetskrav från samtliga clearingorganisa tioner på fonden skall därvid sammanräknas. c) Fonden får vid varje tidpunkt ta i anspråk högst 5% av fondför mögenheten för köp av köpoptioner och av säljoptioner. Detta motsvarar såle des den högsta förlustrisk som fonden vid varje tillfälle må utsätta sig för. d) Fondbolaget får ej för fonden sälja ett visst fondpapper på termin och/eller utfärda köpoptioner avseende ett visst fondpapper i större omfattning än som motsvarar fondens totala innehav av sådant fondpapper. e) Fonden får utfärda köp- eller säljoptioner motsvarande ett underliggande värde ej överstigande 25% av det totala portföljvärdet. f) Fonden får inte utnyttja innehavda köpoptioner avseende fondpapper eller köpa fondpapper på termin, i de fall lösen av optionerna eller leverans med anledning av terminerna skulle medföra att de begränsningsregler som anges i 19 lagen om värdepappersfonder åsidosätts. Ej heller får fonden utfärda säljoptioner avseende fondpapper i sådan omfattning att ett påkallande av lösen från innehavarens sida skulle medföra att nämnda begränsningsregler inte följs. Likvida medel Fonden skall härutöver periodvis eller för att klara fondverksamhetens operativa krav kunna hålla en del av fondförmögenheten i likvida medel och räntebärande fondpapper. 3 UTDELNING Fonden lämnar utdelning med syftet att överföra beskattning av fondens avkastning på andelsägarna, varigenom avkastningen ej blir beskattad i två led. Det utdelningsbara beloppet beräknas som fondens resultat enligt resultaträkning för räkenskapsåret, till den del detta utgör för fonden beskattningsbart resultat, med tillägg av den skattemässiga schablonintäkten samt eventuellt kvarstående restbelopp sedan föregående utdelningstillfälle. Utdelning sker med ett belopp motsvarande det utdelningsbara beloppet, vilket får ökas med vid andelsförsäljning inbetald upplupen utdelning och minskas med vid andelsinlösen utbetald upplupen utdelning. Utdelningen per fondandel får avrundas till närmast lägre tiotal ören. Utbetalning sker under februari månad året efter räkenskapsåret. För på fondandel belöpande utdelning skall, efter avdrag för preliminärskatt, fondbolaget förvärva nya fondandelar för den fondandelsägares räkning, som på av bolaget fastställd dag är registrerad för fondandelen. På i förväg gjord begäran kan utdelning, efter avdrag för preliminärskatt, även utbetalas till fondandelsägarens bankkonto. 4 FONDENS OCH FONDANDELAR- NAS VÄRDE Fondens värde beräknas genom att från fondens tillgångar avdrages de skulder som avser fonden. I fondens tillgångar ingår fondpapper och andra finansiella instrument, likvida medel inklusive korta placeringar på penningmarknaden samt övriga tillgångar tillhöriga fonden. Fondpapper och andra finansiella instrument som ingår i fonden värderas med led ning av gällande marknadsvärde. Om sådant värde inte föreligger, får fondpapper och andra finansiella instrument upptas till det värde som fondbolaget på objektiv grund bestämmer. Med marknadsvärde avses senaste betalkurs eller om sådan inte finnes senaste köp kurs. Till fondens skulder räknas, förutom skulder vilka uppkommit till följd av fondens verksamhet, framtida skatteskulder och förvaltningsersättning. Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet utelöpande fond andelar. Värdet av en fondandel skall fortlöpande och minst en gång i veckan beräknas av fondbolaget. 5 FONDANDELARNAS PRIS SAMT FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR Försäljningspris för en fondandel uppgår till fondandelens värde på försäljningsdagen beräknat enligt 4. Inlösenpriset för en fondandel uppgår till fondandelens värde på inlösendagen beräknat enligt 4, med avdrag för en inlösenavgift på högst 1% av fondandelens värde, som ersättning för fondbolagets kostnader i samband med inlösen. Försäljning av nya och inlösen av utelöpande fondandelar kan ske varje bankdag hos fondbolaget genom något av Svenska Handelsbankens kontor, samt via Handelsbankens hemsida på Internet, enligt de regler och anvisningar som kan erhållas från fondbolaget. Vid begäran om försäljning eller inlösen av fondandel, fastställs fondandelens pris vid slutet av närmast påföljande bankdag. Med bankdag avses dag som inte är lördag, söndag eller annan helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag och då banker i Sverige allmänt håller öppet. Vid försäljning och inlösen av andelar via Stadshypotek Bank gäller dock en annan tidsgräns. Då skall begäran om detta lämnas till Stadshypotek Bank på bankdag senast klockan 11:30, för att affären skall utföras till samma dags kurs. Detta innebär att försäljning och inlösen sker till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning eller inlösen okänd fondandelskurs. Kostnader för courtage, skatt m m vid köp respektive försäljning av fondpapper bestrids ur fonden. Uppgifter om senast fastställda pris för fondandel kan varje bankdag erhållas hos fondbolaget eller genom något av Svenska Handelsbankens kontor, samt varje dag via Handelsbankens hemsida på Internet, via Handelsbankens telefonservice Datasvar och via text-tv. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. 6 FONDBOLAGETS OCH FÖRVARINGSINSTITUTETS ERSÄTTNING FRÅN FONDEN Ur fondens medel får ersättning betalas till fondbolaget för dess förvaltning, marknadsföring och administration av fonden. Ersättningen beräknas dagligen på fondens värde och får uppgå till högst 0,9% per år. På ersättningarna enligt ovan tillkommer vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt. 7 PANTSÄTTNING AV FOND- ANDELAR Önskar fondandelsägare pantsätta honom tillhöriga fondandelar i fonden, skall fondandelsägaren (pantsättaren) och/eller pant havaren skriftligen underrätta fondbolaget om pantsättningen. Av underrättelsen skall framgå 1 vem som är fondandelsägare/pantsättare 2 vem som är panthavare 3 vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen 4 eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning Underrättelsen skall undertecknas av pantsättaren. Fondbolaget skall i registret över fondandelsägare ta in uppgift om pantsättningen. Fondandelsägaren skall skriftligen underrättas om uppgiften i registret att hans fondandel i fonden pantsatts. När pantsättningen upphört, skall fond bolaget efter anmälan från panthavaren ta bort uppgiften om pantsätt ningen ur registret. 8 RÄKENSKAPSÅR Räkenskapsår för fondbolaget och fonden är kalenderår. 9 ÅRSBERÄTTELSE OCH HALV- ÅRSREDOGÖRELSE Fondbolaget skall lämna en årsberättelse om fonden inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Årsberättelsen skall tillställas Finansinspektionen och samtliga andelsägare som inte avsagt sig detta samt finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Fondbolaget skall lämna en halvårsredogörelse om fonden för räkenskapsårets första sex månader inom två månader från halvårets utgång. Halvårsredo görelsen skall tillställas Finansinspektionen och samtliga andelsägare som inte avsagt sig detta samt finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. 10 ANSVARSBEGRÄNSNING I fråga om samtliga på förvaringsinstitutet och fondbolaget ankommande åtgärder gäller att förvaringsinstitutet och fondbolaget inte svarar för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om förvaringsinstitutet och/eller fondbolaget självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av förvaringsinstitutet och/eller fondbolaget om förvaringsinstitutet och/eller fondbolaget varit normalt aktsamt. Förvaringsinstitutet/Fondbolaget är i intet fall ansvarigt för indirekt skada. 4

5 Föreligger hinder för förvaringsinstitutet och/eller fondbolaget att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall förvaringsinstitutet eller fondbolaget, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst, är förvaringsinstitutet eller fondbolaget inte skyldigt att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar det av Riksbanken fastställda, vid varje tidpunkt gällande diskontot med tilllägg av två procent enheter. Är förvaringsinstitutet och/eller fondbolaget, till följd av omständigheter som anges i första stycket, förhindrat att ta emot betalning, har förvaringsinstitutet och/eller fondbolaget, för den tid under vilken hindret förelegat, rätt till ränta enligt de villkor som gällde på förfallodagen. 11 ÄNDRING AV FOND- BESTÄMMELSERNA Beslutar fondbolagets styrelse om ändring av dessa fondbestämmelser, skall beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Ändringen skall offentliggöras av fondbolaget i nästkommande årsberättelse eller halvårsredogörelse och i övrigt på sätt Finansinspektionen bestämmer samt hållas tillgänglig hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. 5

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras.

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras. Informationsbroschyr 28 augusti 212 KPA-fonderna Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (24:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (28:11)

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11

Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11 Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är europeiska aktier, med en bred inriktning

Läs mer

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN Informationsbroschyr 10 april 2014 Informationsbroschyren för nedan angiven fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest). Innan du blir kund så

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag dag

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner.

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Styrelsen i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064, föreslår att bolagsstämman

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

VILLKOR FÖR DIF INVEST AB (PUBL):S KONVERTIBLER 2011/2021

VILLKOR FÖR DIF INVEST AB (PUBL):S KONVERTIBLER 2011/2021 Bilaga A VILLKOR FÖR DIF INVEST AB (PUBL):S KONVERTIBLER 2011/2021 1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. "Avstämningsdag för Betalning" har den betydelse

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag

Läs mer

KONVERTIBELVILLKOR FÖR MACKMYRA SVENSK WHISKY AB (PUBL), KONVERTIBELT LÅN K 19

KONVERTIBELVILLKOR FÖR MACKMYRA SVENSK WHISKY AB (PUBL), KONVERTIBELT LÅN K 19 Bilaga A KONVERTIBELVILLKOR FÖR MACKMYRA SVENSK WHISKY AB (PUBL), KONVERTIBELT LÅN K 19 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. ABL Aktiebolagslagen

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) direk direk DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument,

Läs mer

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster Värdepappersbolaget East Capital AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Information om East Capital AB och våra tjänster Riktlinjer för bästa orderutförande Information om egenskaper

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL Utgivningsdatum 2010-12-31 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL 2010-12-31 1(4) DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen om

Läs mer

VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) Utgivningsdatum 2015-06-03

VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) Utgivningsdatum 2015-06-03 VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) 2015-06-03 1(3) 1.Allmän information Dessa villkor reglerar ditt förhållande till den bank som anges i avtalet som dessa villkor gäller för. Du

Läs mer

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information:

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information: Styrelsens för RusForest AB (publ) (org. nr. 556694-6421) förslag om antagande av RusForest AB:s personaloptionsprogram 2012/2015 samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande

Läs mer