Minusränta och börsrekord

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minusränta och börsrekord"

Transkript

1 Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär att Sverige är ett av de länder som går längst i arbetet med att göra penningpolitiken allt mer expansiv. Samtidigt visar ekonomin högform. Det är en lika ovanlig som märklig kombination som skapar risker. Kan börsen fortsätta upp? Det har nu gått sex år sedan de globala aktiemarknaderna bottnade efter raset som följde i samband med finanskrisen. Uppgången under den här perioden har varit fantastisk och summerar till ca 180 procent för ett globalt aktieindex och över 230 procent för Stockholmsbörsen. Efter en så stor uppgång ökar förväntningarna på börsföretagen. Det öppnar upp för en skakig fortsättning på året. Negativa räntor och pensionen. På flera håll i västvärlden handlas statsobligationer till negativa räntor. Riksbanken har genom sitt senaste drag gjort negativa räntor till verklighet även i Sverige. Men vad betyder det egentligen för ditt pensionssparande? I huvudsak är det tre faktorer som påverkar storleken på din pension: antal arbetade år, hur mycket som betalats in och avkastningen på pensionskapitalet. Börsutveckling 1 februari 4 mars 2015 i svenska kronor Nordamerika 5,6 % Sverige 5,8 % Europa 5,3 % Ryssland 22,1 % Asien Japan 6,1 % 2,3 % Afrika -0,7 % Sydamerika 0,2 % Australien 8,3 % Världen 5,6 % Börsutveckling avser MSCI-index för respektive land/region inklusive återinvesterade utdelningar omräknat till svenska kronor.

2 MAKROPERSPEKTIV Minusränta och förbättrad konjunktur Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär att Sverige är ett av de länder som går längst i arbetet med att göra penningpolitiken allt mer expansiv. Samtidigt visar ekonomin högform. Det är en lika ovanlig som märklig kombination som skapar risker. Globalt räntesänkningsrace fortsätter I februari fortsatte centralbanker runt om i världen att sänka sina styrräntor. Förutom den svenska sänkningen av reporäntan till -0,1 procent justerade även tillväxtländer som Indien och Kina ned sina räntor under månaden. Sammantaget har ett femtontal centralbanker sänkt styrräntor hittills i år. I skrivande stund håller dessutom ECB på att påbörja sitt program för kvantitativa lättnader. Även om motiven till räntesänkningarna skiljer sig något mellan olika länder är den grundläggande orsaken fjolårets kraftiga oljeprisfall som bidrar till avtagande inflationstryck. Klart är även att centralbankerna sätter tryck på varandra. Att stå utanför den globala räntesänkningsmatchen riskerar att leda till stora kapitalinflöden och förstärkning av den egna valutan, med ytterligare disinflationistiska impulser och försvagad konkurrenskraft som följd. Svensk konjunktur och penningpolitik i otakt Riksbankens beslut att sänka räntan till -0,1 procent kommer samtidigt som tillväxten i ekonomin är högre än på länge. Faktum är att få andra länder inom OECD kom i upp samma tillväxttakt som Sverige under förra kvartalet då BNP växte med 2,7 procent i årstakt. Riksbankens egen bedömning är dessutom att svensk tillväxt accelererar i år, att arbetsmarknaden stärks ytterligare och att den underliggande inflationen har bottnat. Mot denna bakgrund kan det te sig märkligt att vi samtidigt har minusränta. Men Riksbankens sänkning visar att direktionen är fast besluten att till varje pris få upp den svenska konsumentprisinflationen till målet på 2 procent. Allt annat, inklusive de risker som en extrem penningpolitik medför, är underordnat. 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Sverige BNP-tillväxt fjärde kvartalet 2014 Kvartalstakt, procent Japan USA Storbritannien Euroområdet Källa: Macrobond Fallande inflationsförväntningar är en viktig förklaring till Riksbankens drastiska beslut. Inte någon gång under 2000-talet har förväntningarna på framtida inflation varit så låga som nu. Låga inflationsförväntningar riskerar att bli ett problem om de permanentas på för låga nivåer då de anpassas till historiska utfall, snarare än till centralbankens inflationsmål. Men steget därifrån till en deflationssituation där hushåll skjuter konsumtion på framtiden och företagen senarelägger investeringar bedömer vi som långt. Tvärtom är det den inhemska efterfrågan, inte minst hushållens konsumtion, som driver den svenska konjunkturen och denna stärks nu ytterligare av Riksbankens räntesänkningar. Att centralbankerna har gått från att bekämpa inflation till att försöka skapa stigande priser kommer också att öka inflationsförväntningarna framöver. Fallande inflationsförväntningar är en viktig förklaring till Riksbankens drastiska beslut. Inte någon gång under 2000-talet har förväntningarna på framtida inflation varit så låga som nu. Ultraexpansiv penningpolitik är dessutom långt ifrån riskfritt. En uppenbar risk rör tillgångspriser. Aktiemarknaden har fått en rejäl skjuts uppåt i år och bostadspriserna ökar med i genomsnitt 12 procent i årstakt. Vidare stiger bankutlåningen till hushållen och med den skuldsättningen. När väl ränteläget ska börja normaliseras igen även om det känns avlägset i dagsläget riskerar det att blotta obalanser och leda till att vissa hushåll drabbas hårt. Dessutom står Riksbanken inför ett besvärligt läge om konjunkturen skulle vika nedåt och huspriserna falla. Att i en sådan situation ha negativ ränta som utgångsläge kommer innebära att direktionen får gräva allt djupare i en verktygslåda som de redan har börjat plocka ifrån. 2

3 Ljusning i euroområdet inför ECB-QE På senare tid har den ekonomiska utvecklingen i euroområdet tagit flera steg i rätt riktning. Olika barometrar som mäter stämningsläget bland hushåll och företag har stigit under de senaste tre-fyra månaderna. Denna ökade optimism märks även i viss mån i hårda data över faktisk aktivitet. Framför allt gäller det BNP-tillväxten som i förra kvartalet överträffade förhandsprognoserna i ett flertal länder. Även detaljhandeln visar påtagligt ökad försäljningstillväxt och arbetslösheten har fortsatt att sjunka Euroområdet: förtroendebarometrar Konsumenter (vänster) Industrin (vänster) Totalt (höger) Källa: Macrobond, EU-kommisionen Det är mot denna bakgrund som ECB nu påbörjar sitt program för kvantitativa lättnader i mars. Marknaderna har dock redan börjat väga in de kommande stimulanserna i prissättningen. Framför allt har valutakursen påverkats då euron har tappat omkring 7 procent i handelsviktade termer i år. Euroförsvagningen har visserligen en dämpande effekt på oljeprisnedgången, men räknat från förra årsskiftet rör det sig trots allt om en nedgång på över 30 procent i euro. Minst lika viktigt är att det lägre oljepriset även kommer de europeiska företagens kunder till del. Kombinationen av frigjort konsumtionsutrymme på exportmarknader och ökad konkurrenskraft tack vare euroförsvagningen är en eftertraktad kombination för den exportorienterade euroekonomin tillväxttakt är det tveksamt om så kommer att ske ens i år. Och arbetslösheten, även om den sjunker, är fortfarande skyhög i vissa länder. Men sammantaget är det få indikatorer som pekar åt fel håll för euroområdet just nu. Trots regionens utmaningar tycker vi att det finns skäl att ha en mer positiv syn på europeisk ekonomi än vad som förväntas för närvarande. Låg men högre inflation framöver Efter fjolårets kraftiga nedgång har oljepriset stigit i år. Och förutsatt att priserna inte vänder ned på nytt kommer nedåtpressen på inflationen från oljeprisfallet att klinga av senare i år. Därutöver finns potential till visst inflationstryck från arbetsmarknaden i ett par viktiga länder. I USA är stigande löneökningstakt den pusselbit som saknas i bilden av den ekonomiska uppgången. Flera indikatorer pekar på att löneökningstakten är på väg att ta fart i år, och det är den främsta anledningen till att den amerikanska centralbanken höjer räntan senare i år. I Tyskland har arbetslösheten sjunkit till de lägsta nivåerna någonsin och nyligen tecknades löneavtal som ska ge högre löneökningstakt inom industrin. Och i Japan stiger lönerna i den snabbaste takten på 15 år samtidigt som arbetslösheten är nere på den lägsta nivån under 2000-talet och bolagsvinsterna har stärkts. Trots regionens utmaningar tycker vi att det finns skäl att ha en mer positiv syn på europeisk ekonomi än vad som förväntas för närvarande. Den samlade bilden är därför att inflationen har, eller är på väg att, bottna på flera håll. Vår bedömning är att sannolikheten för något högre inflation framöver är större än för deflation. Det innebär dock inte att vi står inför en situation med accelererande prisökningar framöver. Huvudscenariot är fortsatt att prisökningstakten kommer vara dämpad under överskådlig framtid. Och så länge centralbankernas mål är att få upp konsumentprisinflationen kommer vi därför att ha mycket expansiv penningpolitik i Sverige och vårt närområde under samma överskådliga framtid. Det sjunkande ränteläget innebär även att de skuldtyngda europeiska länderna som för ett par år sedan upplevde besvärligt höga räntor nu kan låna pengar till lägre ränta än USA, och Tyskland emitterade nyligen statsobligationer till negativ ränta för första gången någonsin. Även räntor på bostads- och konsumtionslån har minskat påtagligt, och tecken kommer nu även på att bankerna är mer villiga att låna ut pengar. Det ska dock betonas att den förbättring vi nu ser i euro området sker från mycket svaga nivåer. Den samlade BNP i regionen har fortfarande inte nått upp till samma nivå som före finanskrisen, och med nuvarande Johan Lundqvist Ekonom 3

4 SPARPERSPEKTIV Kan börsen fortsätta upp? Det har nu gått sex år sedan de globala aktiemarknaderna bottnade efter raset i samband med finanskrisen. Uppgången under den här perioden har varit fantastisk och summerar till ca 180 procent för ett globalt aktieindex och över 230 procent för Stockholmsbörsen. Efter en så stor uppgång ökar förväntningarna på börsföretagen. Det öppnar upp för en skakig fortsättning på året. Centralbanker och börsrekord Nyligen passerade svenska OMXS30-index rekordnivån från i mars Det har alltså tagit 15 år för börsen att komma tillbaka till toppnivåerna i samband med IT-bubblan. Den svenska börsen är inte den enda som nått nya toppnivåer, exempelvis har amerikanska S&P 500 satt nya rekord på löpande band OMXS30-index Konjunkturen gradvis förbättring I förra marknadsbrevet pekade vi på att ett lågt oljepris, en extremt expansiv global penningpolitik och det senaste årets valutakursförändringar skapar goda förutsättningar för lite bättre konjunkturutveckling i år, och den bilden gäller naturligtvis fortfarande. Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas fint även om den urstarka utvecklingen under delar av förra året övergår i en lugnare fas i år, vilket begränsar potentialen. Euroområdet fortsätter att möta stora utmaningar även i år, men på senare tid har den makroekonomiska statistiken faktiskt visat på lite starkare utveckling än väntat. Stimulans kommer inte minst från ECBs stödköp av obligationer på 60 miljarder euro i månaden, men också från det fallande oljepriset och den svagare euron Källa: Macrobond Det finns flera förklaringar till börsuppgången, men en starkt bidragande faktor är centralbankernas nollräntepolitik (och minusräntepolitik) samt köp av stats obligationer. Det har fått både långa och korta räntor att falla till rekordlåga nivåer. När avkastningspotentialen i ränteinvesteringar tryckts ner tvingas investerare att placera i mer riskfyllda tillgångar som aktier och företagsobligationer, och det gör att börserna stiger. Därför är det inte så konstigt att det är i Sverige och eurol änderna vi sett de största börsuppgångarna i år. Men hur länge kan egentligen den här utvecklingen hålla i sig? Bland tillväxtländerna finns en tydlig uppdelning mellan starka och svaga ekonomier. Men undantaget Ryssland och Brasilien ser den generella bilden ganska positiv ut. Slutligen har vi Japan som ser ut att ha förutsättningar för en återhämtning i år tack vare ökad export, en starkare arbetsmarknad och svagare valuta. Sammantaget ser det alltså ut som den internationella konjunkturen växlar upp svagt i år, vilket är bra för aktier. Men det handlar fortfarande om små förbättringar, så betydelsen ska inte överskattas. Värderingar höga men kanske motiverade? Börsrusningen i år följer på en stark utveckling även i fjol då Stockholmsbörsen steg nästan 15 procent. Sammanlagt handlar det alltså om en uppgång på drygt 30 procent från förra årsskiftet. Samtidigt har även värderingen av aktiemarknaden, mätt som framåtblickande p/e-tal, stigit i över tre års tid. Anledningen är att börserna stigit snabbare än bolagens vinster. Under förra årets börsuppgång ökade värderingarna bara marginellt eftersom vinsterna steg, men i och med börsens raketfart i början av 2015 har p/e-talet ökat påtagligt. Just nu värderas den svenska börsen till 17,7 gånger nästa års förväntade vinster vilket är högre än snittet för både de senaste 10 och 20 åren, och högre än nivåerna vid börstoppen före finanskrisen. 4

5 40 MSCI Sweden 12 månader framåtblickande p/e-tal 8 Obligationsräntor 10 år, procent Rullande p/e-tal 20-årssnitt 10-årssnitt Källa: Macrobond. MSCI USA Sverige Tyskland Källa: Macrobond Problemet med att jämföra aktuella värderingar med historiska är dock att man inte tar hänsyn till skillnader i den ekonomiska miljön. En sådan skillnad nu jämfört med då är den extremt låga räntan. Dagens räntor kring noll procent motiverar en högre aktievärdering än när räntan var 4-5 procent. Väger vi in dagens ränteläge kan börsen till och med betraktas som undervärderad. Alternativen allt färre En fråga som har blivit allt mer aktuell i takt med att obligationsräntor har rört sig mot nollstrecket är vad alternativet till aktier är. Avkastningspotentialen på ränte placeringar har minskat i takt med den globala räntenedgången. De flesta sparkonton ger mycket låg ränta och korta räntefonder ger i bästa fall en avkastning strax över noll. Stigande räntor, även om det känns avlägset just nu, skulle kunna leda till negativ avkastning på obligationsfonder. Centralbankernas åtgärder har bidragit till en ny miljö där förhållandet mellan risk och avkastning har förändrats. De säkra alternativen handlar allt mer om att bara bevara kapital. För att ha möjlighet till åtminstone måttlig avkastning på sitt sparande måste man acceptera högre risk i form av företagsobligationer eller aktier. När direktavkastningen på svenska aktier är strax över 3 procent, medan en femårig obligationsränta pendlar kring nollstrecket framstår aktier som allt mer attraktivt. Det är ytterligare en faktor som kan motivera en högre värdering på aktiemarknaden. Räkna med skakig fortsättning på året Centralbankernas massiva stimulanser, låg avkastningspotential på obligationer och en konjunkturbild som visar försiktiga tecken på att ljusna, har potential att ge fortsatt stöd åt aktier. Men efter att börsen redan har rusat med 15 procent i år finns det skäl att vara försiktig. I höstas såg vi hur fjolårets börsuppgång utraderades på mindre än en månad, och vi tror att det finns en överhängande risk för sådana sättningar även under det här året om vi får se besvikelser i bolagens vinster eller i konjunkturstatistiken. Även om rekordlåga räntor kan motivera att aktier blivit dyrare så kvarstår det faktum att förväntningarna på bolagen har ökat. För att Även om vi i grunden är försiktigt optimistiska så tror vi att man bör vara beredd på att resan under resten av året kan bli skakig. uppgången ska fortsätta behöver konjunkturåterhämtningen hålla i sig och bolagsvinsterna öka. Ju längre uppgången håller i sig, desto hårdare kan en besvikelse slå mot börsen. Även om vi i grunden är försiktigt optimistiska så tror vi att man bör vara beredd på att resan under resten av året kan bli skakig. Johan Lundqvist Maria Landeborn 5

6 PENSIONER Negativa räntor och pensionen valfrihetens pris På flera håll i västvärlden handlas statsobligationer till negativa räntor. Riksbanken har genom sitt senaste drag gjort negativa räntor till verklighet även i Sverige. Men vad betyder det egentligen för ditt pensionssparande? I huvudsak är det tre faktorer som påverkar storleken på din pension: antal arbetade år, hur mycket som betalats in och avkastningen på pensionskapitalet. Vad negativa räntor och långvarigt lågränteläge får för konsekvenser totalt sett i ekonomin är det egentligen ingen som vet då vi aldrig ställts inför detta faktum tidigare. Nollränta och lånefest i all ära men det är i varje fall ingen bra miljö för långsiktigt sparande. Särskilt inte som avkastningen på ditt pensionssparande är viktigare än någonsin för hur stor din pension ska bli i slutändan. I tidigare pensionssystem har staten eller arbetsgivaren hanterat en större del eller tagit hela risken för hur stor pensionen ska vara. Främst i form av trygga tjänstepensioner som en given procent av din lön beroende på antal arbetade år. Det är andra tider nu. Med fondkarusellen i premiepensionen och framför allt de kollektivavtalade tjänstepensionerna som ger pengar till den anställde idag och ett stort lycka till med att förvalta dessa efter eget huvud. Pensionen kommer alltså att bli så bra som dina egna val och kapitalmarknaden tillåter. Den och all annan valfrihet i samhället lyfts ofta fram i positiva ordalag med alla möjligheter i första rummet. Men nu är det hög tid att faktiskt prata om riskerna också. Och den risken ligger främst i låga framtida pensioner. Risk och avkastning hänger ihop, det är en sanning som fortsatt gäller. Med låg risk och trygga investeringsalternativ blir avkastningen lägre men mer förutsägbar och omvänt ger högre risk större avkastningspotential men till större variationer. Men dagens låga eller negativa marknadsräntor påverkar även de förväntningar vi kan ha på avkastning på mer riskfyllda tillgångar som exempelvis aktier. Grunden i det resonemanget är just att högre risk ska betala sig genom högre avkastning över tid. Hur mycket extra avkastning man som investerare då kräver för att ta den högre risken är starkt kopplat till vad riskfria eller placeringar med låg risk kan ge. Om de låga marknadsräntorna blir långvariga så kommer det alltså att ge lägre förväntad avkastning på allt sparande, även om ränte sänkningar i det korta perspektivet kan ge en skjuts åt risktillgångar. Det troliga scenariot är då att alla som kommer att gå i pension år från nu kan räkna med väsentligt lägre pensioner än tidigare generation. Då återstår två av de faktorer som påverkar storleken på din framtida pension, hur mycket du sparar och hur länge du väljer att jobba. Spara mer eller jobba längre vilket väljer du helst för din pensionsframtid? Mattias Munter Pensionsekonom 6

7 NYHET: Skandia lanserar två fonder med hävstång i samarbete med Alfred Berg Som första sparbolag i Sverige lanserar Skandia hävstångsfonder inom ramen för fondförsäkring genom Alfred Berg Bull och Bear. Fonderna är kopplade till utvecklingen på Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 och passar dig som är aktiv i sitt sparande och som har en fast tro på hur börsen kommer att utvecklas. Alfred Berg Bull ger möjlighet till högre avkastning än Stockholmsbörsen när den stiger och Alfred Berg Bear ger möjlighet till positiv avkastning när börsen sjunker. En fond med hävstång följer en underliggande marknad, t.ex. en börs, men ger möjlighet till högre avkastning tack vare att börsutvecklingen multipliceras med en multipel. Ytterligare en fördel är att hävstången kan vara såväl positiv som negativ det innebär att du kan tjäna pengar både när börsen stiger och sjunker. Om du tror på stigande börs ger Alfred Berg Bull möjlighet till högre avkastning än börsen. Om du istället tror på en sjunkande börs är Alfred Berg Bear det rätta valet eftersom den stiger när börsen sjunker. Fonder för den kunnige och aktive investeraren Innan man som sparare investerar i en fond med hävstång är det viktigt att förstå hur dessa fonder skiljer sig från vanliga fonder. Fondernas risk är hög, och de riktar sig därför till kunniga investerare med ett aktivt förhållningssätt till sitt sparande. Fonder med hävstångseffekt passar för marknader med en tydlig trend uppåtgående eller nedåtgående. Ett börsläge med stora svängningar utan tydlig riktning kan påverka avkastningen i dessa fonder negativt, och hävstången innebär att fondvärdet kan förändras mycket på kort tid. Det är alltså en mer riskfylld placeringsmetod än ett traditionellt fondsparande och lämpar sig för den som har en fast tro på hur börsen kommer utvecklas framöver. Vad är skillnaden mellan Bull och Bear? Alfred Berg Bull riktar sig till investerare som tror på uppåtgående utveckling för Stockholmsbörsen. Fonden har som målsättning att ge en daglig avkastning som motsvarar cirka 1,5 gånger den dagliga förändringen av det svenska aktieindexet OMXS30. Det innebär att om indexet stiger 1 % stiger fondens värde med cirka 1,5 % och om indexet sjunker 1 % sjunker fondens värde med cirka 1,5 % 1. 1 Före förvaltnings- och andra transaktionskostnader Alfred Berg Bear riktar sig till investerare som tror på nedåtgående utveckling för Stockholmsbörsen. Fonden har som målsättning att ge en daglig avkastning som motsvarar cirka 0,9 gånger den dagliga motsatta förändringen av det svenska aktieindexet OMXS30. Det innebär att om indexet sjunker 1 % stiger fondens värde med cirka 0,9 % och om indexet stiger 1 % minskar fondens värde med cirka 0,9 % 2. Båda fonderna kan liknas vid indexfonder med hävstång. Smart ombalansering För att de båda fondernas innehav ska kunna efterlikna aktieindexet OMXS30 tillämpas en smart ombalanseringsmetod. Fondernas innehav ombalanseras enbart när exponeringen mot index avviker med en viss procent från den satta målexponeringen för respektive fond in om ett givet intervall. Denna metod gör att antalet om balan seringstillfällen är färre jämfört med fonder med hävstångseffekt som ombalanseras dagligen, vilket över tid möjliggör sänkta kostnader i förvaltningen. Mer information hittar du på fonder Viktig information Detta är ett marknadsföringsmaterial. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Alfred Berg reserverar sig för eventuella fel i informationen. Fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr hittar du på 2 Över tid kommer en 10 procentig uppgång respektive nedgång av OMXS30 TM -index inte att garantera att Alfred Berg Bull respektive Alfred Berg Bear stiger med 15 % respektive 9 % under samma period. Detta då den eftersträvade dagliga exponeringen medför att fondens exponering kan komma att avvika från börsens rörelser över en tidsperiod. 7

8 Detta är en annons från JP Morgan. Skandia ansvarar inte för innehållet i annonsen. För mer information, se ansvarsbegränsningen sist i detta marknadsbrev. En hälsosam framtid med JP Morgan Global Healthcare De globala läkemedelskostnaderna väntas uppgå till närmare 1,3 biljoner US-dollar 2018, en ökning med 30 % från Det räcker med att titta på de demografiska trenderna för att förstå att efterfrågan från en åldrande befolkning är en viktig bidragande orsak. I slutet av det här årtiondet väntas det finnas fler som är 65 år och äldre än barn under fem år för första gången någonsin 2. I tillväxtländerna gör befolkningsökningen och en bättre tillgång till hälsovård att hälso- och sjukvårdsutgifterna ökar. Trots att tillväxtmarknaderna förväntas ha den högsta tillväxten framöver är skillnaden i utgifter mellan dessa regioner och den utvecklade världen fortfarande ofattbart stor. Den mest påtagliga utvecklingen inom hälsovården de senaste åren har varit den ökade innovationen med banbrytande mediciner och utrustning som företag utvecklat inom en rad olika medicinska områden. Man räknar med att nästan 200 nya läkemedel kommer att lanseras de närmaste fem åren, vilket är det mesta på ett årtionde 1. Kombinationen av långsiktiga drivkrafter på utvecklade marknader och i tillväxt länder samt ny innovation skapar goda förutsättningar för investerare inom hälso- och sjukvårdsområdet. Vetenskapliga innovationer Några av de största framstegen på den här fronten sker inom onkologi. Flera läkemedelsjättar håller på att utveckla preparat som gör det möjligt för kroppens eget immunsystem att bekämpa cancer. Till exempel godkände det amerikanska läkemedelsverket FDA nyligen Bristol-Myers Squibbs och Mercks melanomläkemedel. Samtidigt genomför ett antal konkurrenter kliniska prövningar av behandlingar för en rad olika cancerformer. Cancerläkemedel svarar uppskattningsvis för runt 31 % av alla mediciner som idag utvecklas av företag världen över 1. Samtidigt som innovationen ökar stadigt är antalet patentutgångar på väg ned. Många av världens största läkemedelsföretag har de senaste fem åren upplevt rasande försäljningssiffror för sina så kallade blockbusters dvs. läkemedel som säljer för mer än en miljard dollar om året. Under perioden 2009 till 2013 beräknas den förlorade försäljningen på grund av patentutgångar ha uppgått till 154 miljarder US-dollar, men detta väntas minska till 121 miljarder dollar de kommande fem åren 1. Vi följer den här utvecklingen noga på hälso- och sjukvårdsområdet. Innovation är dock på intet sätt begränsat till mediciner. Vi ser även betydande framsteg när det gäller utveck- lingen av ny teknik och utrustning för hälso- och hälsovården. Hit hör bland annat robotteknik som används vid spinaloperationer, utrustning som gör det möjligt för personer med svåra ryggmärgsskador att gå igen, och innovativa hjärtstentar som innebär mindre ingrepp för patienten. En helt ny värld Marknaden förändras och lågkostnadsgenerika har tagit stora marknadsandelar inom kroniska och välbehandlade sjukdomar som diabetes och högt blodtryck. Kostnaderna för hälso- och sjukvård fortsätter att öka och de värden som läkemedel skapar är fortfarande högintressanta. I tillväxtländerna är behandlingsnivåerna för många kroniska sjukdomar låga, vilket skapar gynnsamma expansionsmöjligheter för multinationella läkemedelsföretag. 80 % av världens befolkning lever i tillväxtländer. Ändå svarar dessa marknader bara för 30 % av de globala sjukvårdskostnaderna 1. Vi ser redan utomordentliga framsteg, exempelvis i Kina, där 95 % av befolkningen nu omfattas av offentliga sjukvårdsplaner 1. Selektivitet är avgörande Flexibiliteten att kunna investera i hela den globala hälso- och sjukvårdssektorn gör det möjligt för oss att bygga en portfölj som kombinerar ett stabilt kassaflöde från stora läkemedelsföretag med möjligheter till explosiv tillväxt från bioteknik eller ny medicinteknik. Fondens fullständiga namn är JPMorgan Funds Global Healthcare Fund. Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Pengar som placeras i fonder kan både öka som minska i värde och det finns ingen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. 1 IMS, Global Outlook for Medicines Through 2018 Report, november Världshälsoorganisationen (WHO), 8

9 Marknadsnoteringar Aktieutveckling MSCI TR (Utveckling i SEK) 1 månad 1 år 3 år 5 år Sverige 5,4% 25,9% 64,0% 90,4% Norden 3,9% 23,7% 64,8% 80,0% Europa 3,1% 23,8% 64,7% 66,4% USA 3,6% 46,6% 100,0% 135,1% Japan 5,5% 41,1% 63,3% 58,6% Brasilien -6,2% 8,5% -33,5% -34,3% Ryssland 16,3% 8,3% -25,3% -16,3% Indien 3,3% 78,0% 68,8% 47,0% Kina 0,4% 51,8% 53,0% 49,2% Världsindex 3,0% 37,9% 72,4% 88,0% Tillväxtmarknader 0,2% 35,2% 22,9% 33,4% Valutor Nivå 1 månad 1 år 3 år 5 år USDSEK 8,33 0,5% 29,2% 24,3% 16,3% EURSEK 9,23-1,8% 4,1% 4,2% -5,2% GBPSEK 12,71 1,0% 18,3% 19,6% 18,0% EURUSD 1,11-2,4% -19,4% -16,2% -18,4% Råvaror Nivå (USD) 1 månad 1 år 3 år 5 år Olja (WTI Crude, 1st future) 51,5 6,4% -50,1% -51,7% -35,8% Olja (Brent Crude, 1st future) 60,6 11,8% -44,6% -51,1% -22,9% Guld (Spot) 1 200,3-5,4% -10,0% -29,7% 6,0% Styrräntor Nivå (%) 1 månad (bps) 1 år (bps) 3 år (bps) 5 år (bps) Riksbanken -0,10-10,0-85,0-160,0-35,0 ECB 0,05 0,0-20,0-95,0-95,0 Fed 0,25 0,0 0,0 0,0 0,0 Statsobligationer Nivå (%) 1 månad (bps) 1 år (bps) 3 år (bps) 5 år (bps) Sverige 2 år -0,12-5,3-100,0-113,4-169,4 USA 2 år 0,65 17,0 32,2 36,1-19,7 Tyskland 2 år -0,20-1,2-31,6-38,8-118,0 Sverige 10 år 0,78 12,1-140,1-106,7-235,4 USA 10 år 2,12 36,6-58,1 10,7-148,5 Tyskland 10 år 0,38 1,6-121,5-144,3-274, Statsobligationsräntor, 10 år 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Aktieindex (utveckling i svenska kronor) , ,0 0,5 Sverige Tyskland USA 90 Sverige Global (SEK) Tillväxtmarknader (SEK) 0,0 70 mar-10 sep-10 mar-11 sep-11 mar-12 sep-12 mar-13 sep-13 mar-14 sep-14 mar-10 sep-10 mar-11 sep-11 mar-12 sep-12 mar-13 sep-13 mar-14 sep-14 Begränsning av ansvar: Informationen i denna publikation baseras på Skandias egna bedömningar vid tidpunkten för publicerandet samt på andra källor. Bedömningarna utgår från faktorer och uppgifter som kan visa sig vara oriktiga. Bedömningar och slutsatser som presenteras kan komma att ändras och det kan ske utan att Skandia distribuerar information om förändringen. Skandia ställer därför inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av den lämnade informationen. Den som tar del av informationen ska vara medveten om att den inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd. Det ankommer på användaren av informationen att själv värdera riktigheten, tillförlitligheten och fullständigheten av informationen. Information och åsikter som uttrycks i annonser från andra företag än Skandia är dessa företags egna och baseras på företagens egna bedömningar. Skandia ansvarar inte för innehållet i annonser och ställer inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av lämnad information. Den som tar del av annonser ska vara medveten om att dessa inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd från Skandias sida. Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Pengar som placeras i fonder kan både öka som minska i värde och det finns i ngen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Denna information är avsedd enbart för personer och företag med hemvist inom den europeiska unionen och det ekonomiska samarbetsområdet samt i Schweiz och således inte riktat till person hemmahörande i USA eller något annat land där tillgängliggörande på något sätt är begränsad. 9

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Placeringsutsikter maj 2015

Placeringsutsikter maj 2015 Jaga inte slutspurten i börsrallyt Världens börser har i genomsnitt stigit procent om året i svenska kronor sedan 9. Det är en avkastning långt över det vanliga. Stockholmsbörsen utmärker sig som en av

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Varmare konjunkturväder ger fördel för aktier, men utmaningar finns kvar

Varmare konjunkturväder ger fördel för aktier, men utmaningar finns kvar Marknadsbrev oktober 2013 Varmare konjunkturväder ger fördel för aktier, men utmaningar finns kvar Konjunkturutsikter: I det här numret går vi igenom huvuddragen i vår senaste konjunkturrapport. Den globala

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

Allt ljus på tillväxten

Allt ljus på tillväxten Marknadsbrev oktober 2015 Allt ljus på tillväxten Oro för tillväxten i världen har fått börserna på fall. Nu riktar vi blicken mot årets tredje rapportperiod för att se vad bolagen säger om saken. Vi går

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Agasti Marknadssyn. Innehåll. Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015

Agasti Marknadssyn. Innehåll. Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I 2 0 1 5 S I D A 1 Innehåll Höjdpunkter... 3 Marknadssyn januari...

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Som väl alla vet vid det här laget valde den amerikanska centralbanken, FED, att låta sin styrränta vara oförändrad vid mötet i september. Marknadsprissättningen före mötet var cirka 30 procents sannolikhet

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Marknadsbrev. Svajig konjunktur och bra fondår. december - januari 2014/2015

Marknadsbrev. Svajig konjunktur och bra fondår. december - januari 2014/2015 Marknadsbrev december - januari 14/1 Svajig konjunktur och bra fondår Svajigt år med dämpad tillväxt. Det kanske tydligaste temat i världsekonomin under 14 var hur de stora ekonomierna utvecklades i otakt.

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Business Arena 17 september 2015 Vice riksbankschef Martin Flodén Miljarder kronor Minusränta och tillgångsköp Mycket låg reporänta Köp av statsobligationer

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor.

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor. Marknadsbrev augusti 215 I väntan på tillväxt Oro för Kina har utlöst en global börsrekyl. Stimulanser i all ära men det behövs något mer för att börserna varaktigt ska fortsätta uppåt. Det behövs tillväxt.

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut. 3 mars 2015. Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley

Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut. 3 mars 2015. Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut 3 mars 2015 Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley Riksbankens uppgifter Upprätthålla ett fast penningvärde Penningpolitik Främja ett säkert och effektivt

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Börsrekylen har skapat köpläge

Börsrekylen har skapat köpläge Börsrekylen har skapat köpläge Året började med ett globalt börsrally där vinstprognoserna skruvades upp och världens börser bara såg ut att kunna gå åt ett håll uppåt. Men efter sommaren byttes optimismen

Läs mer

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk utveckling utgör

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Sverige 9,6% Europa 6,5%

Sverige 9,6% Europa 6,5% Marknadsbrev augusti 2013 Starkare konjunktursignaler Under sommaren har vi fått allt fler besked om att de gröna skotten i världsekonomin har vuxit sig starkare. I USA börjar det bli dags för Fed att

Läs mer

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

MAKRO & MARKNAD 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA

MAKRO & MARKNAD 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA Den globala återhämtningen kommer sannolikt att fortsätta under 2015. Man kan tycka att frågetecknen är många och det får vi hålla med om. Men å andra sidan så

Läs mer

Skandias plånboksindex. September 2015

Skandias plånboksindex. September 2015 Skandias plånboksindex September 2015 Hushållen höstdeppar Skandias Plånboksindex visar ett kraftigt tapp för hushållens optimism. Så här pessimistiska har hushållen inte varit på snart ett år. Den skakiga

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget SNS 21 augusti 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Huvudbudskap Svensk ekonomi utvecklas positivt - expansiv penningpolitik stödjer

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.se/bullbear HANDELSBANKENS BULL & BEAR CERTIFIKAT Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer