Minusränta och börsrekord

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minusränta och börsrekord"

Transkript

1 Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär att Sverige är ett av de länder som går längst i arbetet med att göra penningpolitiken allt mer expansiv. Samtidigt visar ekonomin högform. Det är en lika ovanlig som märklig kombination som skapar risker. Kan börsen fortsätta upp? Det har nu gått sex år sedan de globala aktiemarknaderna bottnade efter raset som följde i samband med finanskrisen. Uppgången under den här perioden har varit fantastisk och summerar till ca 180 procent för ett globalt aktieindex och över 230 procent för Stockholmsbörsen. Efter en så stor uppgång ökar förväntningarna på börsföretagen. Det öppnar upp för en skakig fortsättning på året. Negativa räntor och pensionen. På flera håll i västvärlden handlas statsobligationer till negativa räntor. Riksbanken har genom sitt senaste drag gjort negativa räntor till verklighet även i Sverige. Men vad betyder det egentligen för ditt pensionssparande? I huvudsak är det tre faktorer som påverkar storleken på din pension: antal arbetade år, hur mycket som betalats in och avkastningen på pensionskapitalet. Börsutveckling 1 februari 4 mars 2015 i svenska kronor Nordamerika 5,6 % Sverige 5,8 % Europa 5,3 % Ryssland 22,1 % Asien Japan 6,1 % 2,3 % Afrika -0,7 % Sydamerika 0,2 % Australien 8,3 % Världen 5,6 % Börsutveckling avser MSCI-index för respektive land/region inklusive återinvesterade utdelningar omräknat till svenska kronor.

2 MAKROPERSPEKTIV Minusränta och förbättrad konjunktur Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär att Sverige är ett av de länder som går längst i arbetet med att göra penningpolitiken allt mer expansiv. Samtidigt visar ekonomin högform. Det är en lika ovanlig som märklig kombination som skapar risker. Globalt räntesänkningsrace fortsätter I februari fortsatte centralbanker runt om i världen att sänka sina styrräntor. Förutom den svenska sänkningen av reporäntan till -0,1 procent justerade även tillväxtländer som Indien och Kina ned sina räntor under månaden. Sammantaget har ett femtontal centralbanker sänkt styrräntor hittills i år. I skrivande stund håller dessutom ECB på att påbörja sitt program för kvantitativa lättnader. Även om motiven till räntesänkningarna skiljer sig något mellan olika länder är den grundläggande orsaken fjolårets kraftiga oljeprisfall som bidrar till avtagande inflationstryck. Klart är även att centralbankerna sätter tryck på varandra. Att stå utanför den globala räntesänkningsmatchen riskerar att leda till stora kapitalinflöden och förstärkning av den egna valutan, med ytterligare disinflationistiska impulser och försvagad konkurrenskraft som följd. Svensk konjunktur och penningpolitik i otakt Riksbankens beslut att sänka räntan till -0,1 procent kommer samtidigt som tillväxten i ekonomin är högre än på länge. Faktum är att få andra länder inom OECD kom i upp samma tillväxttakt som Sverige under förra kvartalet då BNP växte med 2,7 procent i årstakt. Riksbankens egen bedömning är dessutom att svensk tillväxt accelererar i år, att arbetsmarknaden stärks ytterligare och att den underliggande inflationen har bottnat. Mot denna bakgrund kan det te sig märkligt att vi samtidigt har minusränta. Men Riksbankens sänkning visar att direktionen är fast besluten att till varje pris få upp den svenska konsumentprisinflationen till målet på 2 procent. Allt annat, inklusive de risker som en extrem penningpolitik medför, är underordnat. 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Sverige BNP-tillväxt fjärde kvartalet 2014 Kvartalstakt, procent Japan USA Storbritannien Euroområdet Källa: Macrobond Fallande inflationsförväntningar är en viktig förklaring till Riksbankens drastiska beslut. Inte någon gång under 2000-talet har förväntningarna på framtida inflation varit så låga som nu. Låga inflationsförväntningar riskerar att bli ett problem om de permanentas på för låga nivåer då de anpassas till historiska utfall, snarare än till centralbankens inflationsmål. Men steget därifrån till en deflationssituation där hushåll skjuter konsumtion på framtiden och företagen senarelägger investeringar bedömer vi som långt. Tvärtom är det den inhemska efterfrågan, inte minst hushållens konsumtion, som driver den svenska konjunkturen och denna stärks nu ytterligare av Riksbankens räntesänkningar. Att centralbankerna har gått från att bekämpa inflation till att försöka skapa stigande priser kommer också att öka inflationsförväntningarna framöver. Fallande inflationsförväntningar är en viktig förklaring till Riksbankens drastiska beslut. Inte någon gång under 2000-talet har förväntningarna på framtida inflation varit så låga som nu. Ultraexpansiv penningpolitik är dessutom långt ifrån riskfritt. En uppenbar risk rör tillgångspriser. Aktiemarknaden har fått en rejäl skjuts uppåt i år och bostadspriserna ökar med i genomsnitt 12 procent i årstakt. Vidare stiger bankutlåningen till hushållen och med den skuldsättningen. När väl ränteläget ska börja normaliseras igen även om det känns avlägset i dagsläget riskerar det att blotta obalanser och leda till att vissa hushåll drabbas hårt. Dessutom står Riksbanken inför ett besvärligt läge om konjunkturen skulle vika nedåt och huspriserna falla. Att i en sådan situation ha negativ ränta som utgångsläge kommer innebära att direktionen får gräva allt djupare i en verktygslåda som de redan har börjat plocka ifrån. 2

3 Ljusning i euroområdet inför ECB-QE På senare tid har den ekonomiska utvecklingen i euroområdet tagit flera steg i rätt riktning. Olika barometrar som mäter stämningsläget bland hushåll och företag har stigit under de senaste tre-fyra månaderna. Denna ökade optimism märks även i viss mån i hårda data över faktisk aktivitet. Framför allt gäller det BNP-tillväxten som i förra kvartalet överträffade förhandsprognoserna i ett flertal länder. Även detaljhandeln visar påtagligt ökad försäljningstillväxt och arbetslösheten har fortsatt att sjunka Euroområdet: förtroendebarometrar Konsumenter (vänster) Industrin (vänster) Totalt (höger) Källa: Macrobond, EU-kommisionen Det är mot denna bakgrund som ECB nu påbörjar sitt program för kvantitativa lättnader i mars. Marknaderna har dock redan börjat väga in de kommande stimulanserna i prissättningen. Framför allt har valutakursen påverkats då euron har tappat omkring 7 procent i handelsviktade termer i år. Euroförsvagningen har visserligen en dämpande effekt på oljeprisnedgången, men räknat från förra årsskiftet rör det sig trots allt om en nedgång på över 30 procent i euro. Minst lika viktigt är att det lägre oljepriset även kommer de europeiska företagens kunder till del. Kombinationen av frigjort konsumtionsutrymme på exportmarknader och ökad konkurrenskraft tack vare euroförsvagningen är en eftertraktad kombination för den exportorienterade euroekonomin tillväxttakt är det tveksamt om så kommer att ske ens i år. Och arbetslösheten, även om den sjunker, är fortfarande skyhög i vissa länder. Men sammantaget är det få indikatorer som pekar åt fel håll för euroområdet just nu. Trots regionens utmaningar tycker vi att det finns skäl att ha en mer positiv syn på europeisk ekonomi än vad som förväntas för närvarande. Låg men högre inflation framöver Efter fjolårets kraftiga nedgång har oljepriset stigit i år. Och förutsatt att priserna inte vänder ned på nytt kommer nedåtpressen på inflationen från oljeprisfallet att klinga av senare i år. Därutöver finns potential till visst inflationstryck från arbetsmarknaden i ett par viktiga länder. I USA är stigande löneökningstakt den pusselbit som saknas i bilden av den ekonomiska uppgången. Flera indikatorer pekar på att löneökningstakten är på väg att ta fart i år, och det är den främsta anledningen till att den amerikanska centralbanken höjer räntan senare i år. I Tyskland har arbetslösheten sjunkit till de lägsta nivåerna någonsin och nyligen tecknades löneavtal som ska ge högre löneökningstakt inom industrin. Och i Japan stiger lönerna i den snabbaste takten på 15 år samtidigt som arbetslösheten är nere på den lägsta nivån under 2000-talet och bolagsvinsterna har stärkts. Trots regionens utmaningar tycker vi att det finns skäl att ha en mer positiv syn på europeisk ekonomi än vad som förväntas för närvarande. Den samlade bilden är därför att inflationen har, eller är på väg att, bottna på flera håll. Vår bedömning är att sannolikheten för något högre inflation framöver är större än för deflation. Det innebär dock inte att vi står inför en situation med accelererande prisökningar framöver. Huvudscenariot är fortsatt att prisökningstakten kommer vara dämpad under överskådlig framtid. Och så länge centralbankernas mål är att få upp konsumentprisinflationen kommer vi därför att ha mycket expansiv penningpolitik i Sverige och vårt närområde under samma överskådliga framtid. Det sjunkande ränteläget innebär även att de skuldtyngda europeiska länderna som för ett par år sedan upplevde besvärligt höga räntor nu kan låna pengar till lägre ränta än USA, och Tyskland emitterade nyligen statsobligationer till negativ ränta för första gången någonsin. Även räntor på bostads- och konsumtionslån har minskat påtagligt, och tecken kommer nu även på att bankerna är mer villiga att låna ut pengar. Det ska dock betonas att den förbättring vi nu ser i euro området sker från mycket svaga nivåer. Den samlade BNP i regionen har fortfarande inte nått upp till samma nivå som före finanskrisen, och med nuvarande Johan Lundqvist Ekonom 3

4 SPARPERSPEKTIV Kan börsen fortsätta upp? Det har nu gått sex år sedan de globala aktiemarknaderna bottnade efter raset i samband med finanskrisen. Uppgången under den här perioden har varit fantastisk och summerar till ca 180 procent för ett globalt aktieindex och över 230 procent för Stockholmsbörsen. Efter en så stor uppgång ökar förväntningarna på börsföretagen. Det öppnar upp för en skakig fortsättning på året. Centralbanker och börsrekord Nyligen passerade svenska OMXS30-index rekordnivån från i mars Det har alltså tagit 15 år för börsen att komma tillbaka till toppnivåerna i samband med IT-bubblan. Den svenska börsen är inte den enda som nått nya toppnivåer, exempelvis har amerikanska S&P 500 satt nya rekord på löpande band OMXS30-index Konjunkturen gradvis förbättring I förra marknadsbrevet pekade vi på att ett lågt oljepris, en extremt expansiv global penningpolitik och det senaste årets valutakursförändringar skapar goda förutsättningar för lite bättre konjunkturutveckling i år, och den bilden gäller naturligtvis fortfarande. Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas fint även om den urstarka utvecklingen under delar av förra året övergår i en lugnare fas i år, vilket begränsar potentialen. Euroområdet fortsätter att möta stora utmaningar även i år, men på senare tid har den makroekonomiska statistiken faktiskt visat på lite starkare utveckling än väntat. Stimulans kommer inte minst från ECBs stödköp av obligationer på 60 miljarder euro i månaden, men också från det fallande oljepriset och den svagare euron Källa: Macrobond Det finns flera förklaringar till börsuppgången, men en starkt bidragande faktor är centralbankernas nollräntepolitik (och minusräntepolitik) samt köp av stats obligationer. Det har fått både långa och korta räntor att falla till rekordlåga nivåer. När avkastningspotentialen i ränteinvesteringar tryckts ner tvingas investerare att placera i mer riskfyllda tillgångar som aktier och företagsobligationer, och det gör att börserna stiger. Därför är det inte så konstigt att det är i Sverige och eurol änderna vi sett de största börsuppgångarna i år. Men hur länge kan egentligen den här utvecklingen hålla i sig? Bland tillväxtländerna finns en tydlig uppdelning mellan starka och svaga ekonomier. Men undantaget Ryssland och Brasilien ser den generella bilden ganska positiv ut. Slutligen har vi Japan som ser ut att ha förutsättningar för en återhämtning i år tack vare ökad export, en starkare arbetsmarknad och svagare valuta. Sammantaget ser det alltså ut som den internationella konjunkturen växlar upp svagt i år, vilket är bra för aktier. Men det handlar fortfarande om små förbättringar, så betydelsen ska inte överskattas. Värderingar höga men kanske motiverade? Börsrusningen i år följer på en stark utveckling även i fjol då Stockholmsbörsen steg nästan 15 procent. Sammanlagt handlar det alltså om en uppgång på drygt 30 procent från förra årsskiftet. Samtidigt har även värderingen av aktiemarknaden, mätt som framåtblickande p/e-tal, stigit i över tre års tid. Anledningen är att börserna stigit snabbare än bolagens vinster. Under förra årets börsuppgång ökade värderingarna bara marginellt eftersom vinsterna steg, men i och med börsens raketfart i början av 2015 har p/e-talet ökat påtagligt. Just nu värderas den svenska börsen till 17,7 gånger nästa års förväntade vinster vilket är högre än snittet för både de senaste 10 och 20 åren, och högre än nivåerna vid börstoppen före finanskrisen. 4

5 40 MSCI Sweden 12 månader framåtblickande p/e-tal 8 Obligationsräntor 10 år, procent Rullande p/e-tal 20-årssnitt 10-årssnitt Källa: Macrobond. MSCI USA Sverige Tyskland Källa: Macrobond Problemet med att jämföra aktuella värderingar med historiska är dock att man inte tar hänsyn till skillnader i den ekonomiska miljön. En sådan skillnad nu jämfört med då är den extremt låga räntan. Dagens räntor kring noll procent motiverar en högre aktievärdering än när räntan var 4-5 procent. Väger vi in dagens ränteläge kan börsen till och med betraktas som undervärderad. Alternativen allt färre En fråga som har blivit allt mer aktuell i takt med att obligationsräntor har rört sig mot nollstrecket är vad alternativet till aktier är. Avkastningspotentialen på ränte placeringar har minskat i takt med den globala räntenedgången. De flesta sparkonton ger mycket låg ränta och korta räntefonder ger i bästa fall en avkastning strax över noll. Stigande räntor, även om det känns avlägset just nu, skulle kunna leda till negativ avkastning på obligationsfonder. Centralbankernas åtgärder har bidragit till en ny miljö där förhållandet mellan risk och avkastning har förändrats. De säkra alternativen handlar allt mer om att bara bevara kapital. För att ha möjlighet till åtminstone måttlig avkastning på sitt sparande måste man acceptera högre risk i form av företagsobligationer eller aktier. När direktavkastningen på svenska aktier är strax över 3 procent, medan en femårig obligationsränta pendlar kring nollstrecket framstår aktier som allt mer attraktivt. Det är ytterligare en faktor som kan motivera en högre värdering på aktiemarknaden. Räkna med skakig fortsättning på året Centralbankernas massiva stimulanser, låg avkastningspotential på obligationer och en konjunkturbild som visar försiktiga tecken på att ljusna, har potential att ge fortsatt stöd åt aktier. Men efter att börsen redan har rusat med 15 procent i år finns det skäl att vara försiktig. I höstas såg vi hur fjolårets börsuppgång utraderades på mindre än en månad, och vi tror att det finns en överhängande risk för sådana sättningar även under det här året om vi får se besvikelser i bolagens vinster eller i konjunkturstatistiken. Även om rekordlåga räntor kan motivera att aktier blivit dyrare så kvarstår det faktum att förväntningarna på bolagen har ökat. För att Även om vi i grunden är försiktigt optimistiska så tror vi att man bör vara beredd på att resan under resten av året kan bli skakig. uppgången ska fortsätta behöver konjunkturåterhämtningen hålla i sig och bolagsvinsterna öka. Ju längre uppgången håller i sig, desto hårdare kan en besvikelse slå mot börsen. Även om vi i grunden är försiktigt optimistiska så tror vi att man bör vara beredd på att resan under resten av året kan bli skakig. Johan Lundqvist Maria Landeborn 5

6 PENSIONER Negativa räntor och pensionen valfrihetens pris På flera håll i västvärlden handlas statsobligationer till negativa räntor. Riksbanken har genom sitt senaste drag gjort negativa räntor till verklighet även i Sverige. Men vad betyder det egentligen för ditt pensionssparande? I huvudsak är det tre faktorer som påverkar storleken på din pension: antal arbetade år, hur mycket som betalats in och avkastningen på pensionskapitalet. Vad negativa räntor och långvarigt lågränteläge får för konsekvenser totalt sett i ekonomin är det egentligen ingen som vet då vi aldrig ställts inför detta faktum tidigare. Nollränta och lånefest i all ära men det är i varje fall ingen bra miljö för långsiktigt sparande. Särskilt inte som avkastningen på ditt pensionssparande är viktigare än någonsin för hur stor din pension ska bli i slutändan. I tidigare pensionssystem har staten eller arbetsgivaren hanterat en större del eller tagit hela risken för hur stor pensionen ska vara. Främst i form av trygga tjänstepensioner som en given procent av din lön beroende på antal arbetade år. Det är andra tider nu. Med fondkarusellen i premiepensionen och framför allt de kollektivavtalade tjänstepensionerna som ger pengar till den anställde idag och ett stort lycka till med att förvalta dessa efter eget huvud. Pensionen kommer alltså att bli så bra som dina egna val och kapitalmarknaden tillåter. Den och all annan valfrihet i samhället lyfts ofta fram i positiva ordalag med alla möjligheter i första rummet. Men nu är det hög tid att faktiskt prata om riskerna också. Och den risken ligger främst i låga framtida pensioner. Risk och avkastning hänger ihop, det är en sanning som fortsatt gäller. Med låg risk och trygga investeringsalternativ blir avkastningen lägre men mer förutsägbar och omvänt ger högre risk större avkastningspotential men till större variationer. Men dagens låga eller negativa marknadsräntor påverkar även de förväntningar vi kan ha på avkastning på mer riskfyllda tillgångar som exempelvis aktier. Grunden i det resonemanget är just att högre risk ska betala sig genom högre avkastning över tid. Hur mycket extra avkastning man som investerare då kräver för att ta den högre risken är starkt kopplat till vad riskfria eller placeringar med låg risk kan ge. Om de låga marknadsräntorna blir långvariga så kommer det alltså att ge lägre förväntad avkastning på allt sparande, även om ränte sänkningar i det korta perspektivet kan ge en skjuts åt risktillgångar. Det troliga scenariot är då att alla som kommer att gå i pension år från nu kan räkna med väsentligt lägre pensioner än tidigare generation. Då återstår två av de faktorer som påverkar storleken på din framtida pension, hur mycket du sparar och hur länge du väljer att jobba. Spara mer eller jobba längre vilket väljer du helst för din pensionsframtid? Mattias Munter Pensionsekonom 6

7 NYHET: Skandia lanserar två fonder med hävstång i samarbete med Alfred Berg Som första sparbolag i Sverige lanserar Skandia hävstångsfonder inom ramen för fondförsäkring genom Alfred Berg Bull och Bear. Fonderna är kopplade till utvecklingen på Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 och passar dig som är aktiv i sitt sparande och som har en fast tro på hur börsen kommer att utvecklas. Alfred Berg Bull ger möjlighet till högre avkastning än Stockholmsbörsen när den stiger och Alfred Berg Bear ger möjlighet till positiv avkastning när börsen sjunker. En fond med hävstång följer en underliggande marknad, t.ex. en börs, men ger möjlighet till högre avkastning tack vare att börsutvecklingen multipliceras med en multipel. Ytterligare en fördel är att hävstången kan vara såväl positiv som negativ det innebär att du kan tjäna pengar både när börsen stiger och sjunker. Om du tror på stigande börs ger Alfred Berg Bull möjlighet till högre avkastning än börsen. Om du istället tror på en sjunkande börs är Alfred Berg Bear det rätta valet eftersom den stiger när börsen sjunker. Fonder för den kunnige och aktive investeraren Innan man som sparare investerar i en fond med hävstång är det viktigt att förstå hur dessa fonder skiljer sig från vanliga fonder. Fondernas risk är hög, och de riktar sig därför till kunniga investerare med ett aktivt förhållningssätt till sitt sparande. Fonder med hävstångseffekt passar för marknader med en tydlig trend uppåtgående eller nedåtgående. Ett börsläge med stora svängningar utan tydlig riktning kan påverka avkastningen i dessa fonder negativt, och hävstången innebär att fondvärdet kan förändras mycket på kort tid. Det är alltså en mer riskfylld placeringsmetod än ett traditionellt fondsparande och lämpar sig för den som har en fast tro på hur börsen kommer utvecklas framöver. Vad är skillnaden mellan Bull och Bear? Alfred Berg Bull riktar sig till investerare som tror på uppåtgående utveckling för Stockholmsbörsen. Fonden har som målsättning att ge en daglig avkastning som motsvarar cirka 1,5 gånger den dagliga förändringen av det svenska aktieindexet OMXS30. Det innebär att om indexet stiger 1 % stiger fondens värde med cirka 1,5 % och om indexet sjunker 1 % sjunker fondens värde med cirka 1,5 % 1. 1 Före förvaltnings- och andra transaktionskostnader Alfred Berg Bear riktar sig till investerare som tror på nedåtgående utveckling för Stockholmsbörsen. Fonden har som målsättning att ge en daglig avkastning som motsvarar cirka 0,9 gånger den dagliga motsatta förändringen av det svenska aktieindexet OMXS30. Det innebär att om indexet sjunker 1 % stiger fondens värde med cirka 0,9 % och om indexet stiger 1 % minskar fondens värde med cirka 0,9 % 2. Båda fonderna kan liknas vid indexfonder med hävstång. Smart ombalansering För att de båda fondernas innehav ska kunna efterlikna aktieindexet OMXS30 tillämpas en smart ombalanseringsmetod. Fondernas innehav ombalanseras enbart när exponeringen mot index avviker med en viss procent från den satta målexponeringen för respektive fond in om ett givet intervall. Denna metod gör att antalet om balan seringstillfällen är färre jämfört med fonder med hävstångseffekt som ombalanseras dagligen, vilket över tid möjliggör sänkta kostnader i förvaltningen. Mer information hittar du på fonder Viktig information Detta är ett marknadsföringsmaterial. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Alfred Berg reserverar sig för eventuella fel i informationen. Fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr hittar du på 2 Över tid kommer en 10 procentig uppgång respektive nedgång av OMXS30 TM -index inte att garantera att Alfred Berg Bull respektive Alfred Berg Bear stiger med 15 % respektive 9 % under samma period. Detta då den eftersträvade dagliga exponeringen medför att fondens exponering kan komma att avvika från börsens rörelser över en tidsperiod. 7

8 Detta är en annons från JP Morgan. Skandia ansvarar inte för innehållet i annonsen. För mer information, se ansvarsbegränsningen sist i detta marknadsbrev. En hälsosam framtid med JP Morgan Global Healthcare De globala läkemedelskostnaderna väntas uppgå till närmare 1,3 biljoner US-dollar 2018, en ökning med 30 % från Det räcker med att titta på de demografiska trenderna för att förstå att efterfrågan från en åldrande befolkning är en viktig bidragande orsak. I slutet av det här årtiondet väntas det finnas fler som är 65 år och äldre än barn under fem år för första gången någonsin 2. I tillväxtländerna gör befolkningsökningen och en bättre tillgång till hälsovård att hälso- och sjukvårdsutgifterna ökar. Trots att tillväxtmarknaderna förväntas ha den högsta tillväxten framöver är skillnaden i utgifter mellan dessa regioner och den utvecklade världen fortfarande ofattbart stor. Den mest påtagliga utvecklingen inom hälsovården de senaste åren har varit den ökade innovationen med banbrytande mediciner och utrustning som företag utvecklat inom en rad olika medicinska områden. Man räknar med att nästan 200 nya läkemedel kommer att lanseras de närmaste fem åren, vilket är det mesta på ett årtionde 1. Kombinationen av långsiktiga drivkrafter på utvecklade marknader och i tillväxt länder samt ny innovation skapar goda förutsättningar för investerare inom hälso- och sjukvårdsområdet. Vetenskapliga innovationer Några av de största framstegen på den här fronten sker inom onkologi. Flera läkemedelsjättar håller på att utveckla preparat som gör det möjligt för kroppens eget immunsystem att bekämpa cancer. Till exempel godkände det amerikanska läkemedelsverket FDA nyligen Bristol-Myers Squibbs och Mercks melanomläkemedel. Samtidigt genomför ett antal konkurrenter kliniska prövningar av behandlingar för en rad olika cancerformer. Cancerläkemedel svarar uppskattningsvis för runt 31 % av alla mediciner som idag utvecklas av företag världen över 1. Samtidigt som innovationen ökar stadigt är antalet patentutgångar på väg ned. Många av världens största läkemedelsföretag har de senaste fem åren upplevt rasande försäljningssiffror för sina så kallade blockbusters dvs. läkemedel som säljer för mer än en miljard dollar om året. Under perioden 2009 till 2013 beräknas den förlorade försäljningen på grund av patentutgångar ha uppgått till 154 miljarder US-dollar, men detta väntas minska till 121 miljarder dollar de kommande fem åren 1. Vi följer den här utvecklingen noga på hälso- och sjukvårdsområdet. Innovation är dock på intet sätt begränsat till mediciner. Vi ser även betydande framsteg när det gäller utveck- lingen av ny teknik och utrustning för hälso- och hälsovården. Hit hör bland annat robotteknik som används vid spinaloperationer, utrustning som gör det möjligt för personer med svåra ryggmärgsskador att gå igen, och innovativa hjärtstentar som innebär mindre ingrepp för patienten. En helt ny värld Marknaden förändras och lågkostnadsgenerika har tagit stora marknadsandelar inom kroniska och välbehandlade sjukdomar som diabetes och högt blodtryck. Kostnaderna för hälso- och sjukvård fortsätter att öka och de värden som läkemedel skapar är fortfarande högintressanta. I tillväxtländerna är behandlingsnivåerna för många kroniska sjukdomar låga, vilket skapar gynnsamma expansionsmöjligheter för multinationella läkemedelsföretag. 80 % av världens befolkning lever i tillväxtländer. Ändå svarar dessa marknader bara för 30 % av de globala sjukvårdskostnaderna 1. Vi ser redan utomordentliga framsteg, exempelvis i Kina, där 95 % av befolkningen nu omfattas av offentliga sjukvårdsplaner 1. Selektivitet är avgörande Flexibiliteten att kunna investera i hela den globala hälso- och sjukvårdssektorn gör det möjligt för oss att bygga en portfölj som kombinerar ett stabilt kassaflöde från stora läkemedelsföretag med möjligheter till explosiv tillväxt från bioteknik eller ny medicinteknik. Fondens fullständiga namn är JPMorgan Funds Global Healthcare Fund. Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Pengar som placeras i fonder kan både öka som minska i värde och det finns ingen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. 1 IMS, Global Outlook for Medicines Through 2018 Report, november Världshälsoorganisationen (WHO), 8

9 Marknadsnoteringar Aktieutveckling MSCI TR (Utveckling i SEK) 1 månad 1 år 3 år 5 år Sverige 5,4% 25,9% 64,0% 90,4% Norden 3,9% 23,7% 64,8% 80,0% Europa 3,1% 23,8% 64,7% 66,4% USA 3,6% 46,6% 100,0% 135,1% Japan 5,5% 41,1% 63,3% 58,6% Brasilien -6,2% 8,5% -33,5% -34,3% Ryssland 16,3% 8,3% -25,3% -16,3% Indien 3,3% 78,0% 68,8% 47,0% Kina 0,4% 51,8% 53,0% 49,2% Världsindex 3,0% 37,9% 72,4% 88,0% Tillväxtmarknader 0,2% 35,2% 22,9% 33,4% Valutor Nivå 1 månad 1 år 3 år 5 år USDSEK 8,33 0,5% 29,2% 24,3% 16,3% EURSEK 9,23-1,8% 4,1% 4,2% -5,2% GBPSEK 12,71 1,0% 18,3% 19,6% 18,0% EURUSD 1,11-2,4% -19,4% -16,2% -18,4% Råvaror Nivå (USD) 1 månad 1 år 3 år 5 år Olja (WTI Crude, 1st future) 51,5 6,4% -50,1% -51,7% -35,8% Olja (Brent Crude, 1st future) 60,6 11,8% -44,6% -51,1% -22,9% Guld (Spot) 1 200,3-5,4% -10,0% -29,7% 6,0% Styrräntor Nivå (%) 1 månad (bps) 1 år (bps) 3 år (bps) 5 år (bps) Riksbanken -0,10-10,0-85,0-160,0-35,0 ECB 0,05 0,0-20,0-95,0-95,0 Fed 0,25 0,0 0,0 0,0 0,0 Statsobligationer Nivå (%) 1 månad (bps) 1 år (bps) 3 år (bps) 5 år (bps) Sverige 2 år -0,12-5,3-100,0-113,4-169,4 USA 2 år 0,65 17,0 32,2 36,1-19,7 Tyskland 2 år -0,20-1,2-31,6-38,8-118,0 Sverige 10 år 0,78 12,1-140,1-106,7-235,4 USA 10 år 2,12 36,6-58,1 10,7-148,5 Tyskland 10 år 0,38 1,6-121,5-144,3-274, Statsobligationsräntor, 10 år 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Aktieindex (utveckling i svenska kronor) , ,0 0,5 Sverige Tyskland USA 90 Sverige Global (SEK) Tillväxtmarknader (SEK) 0,0 70 mar-10 sep-10 mar-11 sep-11 mar-12 sep-12 mar-13 sep-13 mar-14 sep-14 mar-10 sep-10 mar-11 sep-11 mar-12 sep-12 mar-13 sep-13 mar-14 sep-14 Begränsning av ansvar: Informationen i denna publikation baseras på Skandias egna bedömningar vid tidpunkten för publicerandet samt på andra källor. Bedömningarna utgår från faktorer och uppgifter som kan visa sig vara oriktiga. Bedömningar och slutsatser som presenteras kan komma att ändras och det kan ske utan att Skandia distribuerar information om förändringen. Skandia ställer därför inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av den lämnade informationen. Den som tar del av informationen ska vara medveten om att den inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd. Det ankommer på användaren av informationen att själv värdera riktigheten, tillförlitligheten och fullständigheten av informationen. Information och åsikter som uttrycks i annonser från andra företag än Skandia är dessa företags egna och baseras på företagens egna bedömningar. Skandia ansvarar inte för innehållet i annonser och ställer inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av lämnad information. Den som tar del av annonser ska vara medveten om att dessa inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd från Skandias sida. Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Pengar som placeras i fonder kan både öka som minska i värde och det finns i ngen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Denna information är avsedd enbart för personer och företag med hemvist inom den europeiska unionen och det ekonomiska samarbetsområdet samt i Schweiz och således inte riktat till person hemmahörande i USA eller något annat land där tillgängliggörande på något sätt är begränsad. 9

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev!

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! maj 2009 Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! Förra marknadsbrevet blev mycket uppskattat av våra kunder. Den här månaden har vi samlat en ny laddning färska analyser och tips från några av marknadens

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer FEBRUARI 9 Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer SEB Ekonomisk Analys Nordic Outlook - Februari 9 Denna rapport publicerades den 17 februari 9. Avstämningsdag för valuta- och räntenoteringar

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA Nordic Outlook Jobless growth : Orsaker och konsekvenser Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights. FEBRUARI

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2010-10-25 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook November Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2011-10-26 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer