Basfakta. Oslo. Landpromemoria: Konungariket Norge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-10-03. Basfakta. Oslo. Landpromemoria: Konungariket Norge"

Transkript

1 Oslo Landpromemoria: Konungariket Norge Basfakta Officiellt namn: Kongeriket Norge (bokmål), Kongeriket Noreg (nynorsk) Huvudstad: Oslo Språk: Officiella språk: norska (bokmål och nynorsk), samiska (likställt med norska i några kommuner i Troms och Finnmark). Minoritetsspråk: sydsamiska, lulesamiska, nordsamiska, kvänska, romanes (i Sverige kallat romani, officiellt romani chip) och norsk romani (i Sverige kallat svensk romani, officiellt rommani rakripa) Folkmängd ca 5,1 miljoner (juli 2014) Statsskick: Konstitutionell monarki Statschef: Kung Harald V Regeringschef: Statsminister Erna Solberg, Høyre Regeringspartier: Høyre, Fremskrittspartiet Parlament: Stortinget, en kammare med 169 platser Nästa allmänna val: Kommunal- och fylkesval hösten 2015 Valuta: Krone (NOK) 1 NOK = ca 1.12 SEK (oktober 2014) BNP: volymförändring 2013: +2 %; NOK per capita (2013) Viktigaste handelspartners: Sverige, Tyskland, Storbritannien, Kina, USA, Nederländerna (2013) Viktigaste exportprodukter: Olja, gas, metaller, fisk Inflation (KPI): 2,1 % (augusti 2013 augusti 2014) Styrränta: 1,5 % Budgetunderskott: 0 Bistånd: 32,8 miljarder NOK, 1,07 % av BNI (2013) Arbetslöshet: 3,4 % (juli 2014) Elproduktion: Vattenkraft 96,7 %, värmekraft 2,3 %, vindkraft 1 % (2012)

2 Historisk översikt Första steget mot ett enande av det norska riket brukar anses vara då Harald Hårfager runt år 885 vann ett sjöslag i närheten av dagens Stavanger. En längre maktkamp mellan lokala "småkungar" följde och Norge anses ha enats omkring år Inrikespolitisk svaghet gjorde att Norge blev underlägset Danmark i Kalmarunionen som inrättades år Sverige var en del av unionen fram till 1523, medan unionen mellan Norge och Danmark varade fram till 1814 då Danmark i och med Kielfreden tvingades avträda Norge till den svenske kungen. Under en kort tid fungerade Norge som en självständig stat i och med antagandet av Eidsvollförfattningen och upprättandet av Stortinget den 17 maj Utan stöd från utlandet och efter ett kort krig med Sverige tvingades dock Norge snart att återigen ingå i en union med en främmande makt, denna gång Sverige. Unionsvillkoren bestämdes genom förhandlingar mellan Stortinget och svenska representanter och innebar att Eidsvollsförfattningen bibehölls i stort sett oförändrad och att Sveriges kung, Karl XIII, utsågs till regent i Norge. Unionen begränsades dock till att enbart innefatta ett gemensamt kungahus och en gemensam utrikespolitik. Unionen upplöstes 1905 efter det att Stortinget den 7 juni förklarat att kung Oscar II upphört att fungera som Norges konung. Efter en folkomröstning utsågs den danske prinsen Carl till kung av Norge under namnet Haakon VII. Efter att vid andra världskrigets utbrott 1939 ha förklarat sig neutralt ockuperades Norge av Nazityskland från april 1940 fram till krigets slut. Kung Haakon VII flydde tillsammans kronprins Olav till London 1940 och upprättade där en exilregering som verkade aktivt för den norska motståndsrörelsen. Modern historia Efterkrigstidens Norge präglades av en återuppbyggnadsanda i samförstånd över partigränserna. Erfarenheterna från andra världskriget fick Norge att överge neutralitetspolitiken och ansluta sig till NATO år Fram till mitten av 1960-talet dominerades norsk politik av Arbeiderpartiet vars huvudfokus var att främja den ekonomiska tillväxten genom satsningar på storindustrin samtidigt som social rättvisa eftersträvades. Den förda politiken ledde till en strukturomvandling från jord- och skogsbruk till ett industri- och tjänstesamhälle, levnadsstandarden höjdes och utbildningssystemet byggdes ut. 2

3 I början av 1970-talet började Norge utvinna olja ur Nordsjön. Intäkterna från oljeutvinningen möjliggjorde sociala reformer, glesbygds- och jordbruksstöd samt sysselsättningsåtgärder. Samtidigt blev landets ekonomi och välstånd allt mer beroende av priset på olja, inte minst under den internationella oljekrisen , och frågan om oljeberoendet och hur oljeintäkterna skall användas har varit närvarande i den inrikespolitiska debatten sedan dess. De båda borgerliga partierna Høyre och Fremskrittspartiet hade framgångar i stortingsvalet 1981 och regeringsmakten har sedan 1980-talet växlat mellan de båda politiska blocken. Frågan om norskt EG-medlemskap har varit återkommande i politiska debatten under efterkrigstiden röstade 54 % av befolkningen nej till norskt EG-medlemskap. I den senaste folkomröstningen som hölls 1994 sade 53 % av norrmännen nej till medlemskap i EU. Den 17 maj 2014 var det 200 år sedan den norska grundlagen antogs av riksförsamlingen i Eidsvoll. Grundlagen är Europas äldsta och världens näst äldsta gällande konstitution. Idag är grundlagen en samlande symbol för frihet, självständighet och demokrati. Under 2014 uppmärksammas grundlagens 200- årsjubileum stort runt om i Norge. Jubiléet syftar till att stärka medvetenheten om folkstyrets utveckling under 200 år, vad grundlagen betyder idag och vilken roll den ska spela i framtidens demokrati. Inrikespolitik Vid Stortingsvalet hösten 2013 fick de borgerliga partierna Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti och Venstre en klar majoritet med 53,9 procent av rösterna. Høyre och Fremskrittspartiet bildar en minoritetsregering och det är första gången Fremskrittspartiet ingår i en regering. En gemensam politisk plattform ligger till grund för regeringens politik. Dokumentet inleds med en beskrivning av åtta områden som regeringen prioriterar: ökad konkurrenskraft och fler trygga jobb, en enklare vardag, kunskap, infrastruktur, trygghet och beredskap, välfärdslyft för äldre och sjuka, starkare socialt nätverk samt levande lokaldemokrati. Därefter kommer en omfattande genomgång av planerade åtgärder inom i stort sett samtliga politikområden. Minoritetsregeringen har ingått ett samarbetsavtal med Kristelig Folkeparti och Venstre som ska underlätta för regeringen att uppnå majoritet i Stortinget. Kristelig Folkeparti och Venstre har i avtalet fått genomslag för flera viktiga frågor, t.ex. att det inte ska öppnas för konsekvensutredningar om petroleumsveksamhet utanför Lofoten, Vesterålen och Senja. Att Kristelig Folkeparti och Venstre valde att stå utanför regeringen förklaras dels med att avståndet till Fremskrittspartiets politik i vissa frågor är för stort, dels med att 3

4 man bedömer möjligheterna att påverka som bättre från Stortinget än som små partier i en majoritetsregering tillsammans med två betydlig större partier. Mandatfördelning : (totalt 169) Arbeiderpartiet 55 Høyre 48 Fremskrittspartiet 29 Kristelig Folkeparti 10 Senterpartiet 10 Sosialistisk Venstreparti 7 Venstre 9 Miljøpartiet De Grønne 1 Regeringen oktober 2014 Regeringen består av 11 statsråd från Høyre och 7 statsråd från Fremskrittspartiet: Statsminister Erna Solberg (H) Finansminister Siv Jensen (Frp) Utrikesminister Børge Brende (H) Kommun- och moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) Statsråd vid Statsministerens kontor och europaminister Vidar Helgesen (H) Kommunikationsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Kultur- och kyrkominister Thorhild Widvey (H) Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (även ansvarig för nordiskt samarbete) (H) Miljöminister Tine Sundtoft (H) Närings- och handelsminister Monica Mæland (H) Barn-, jämställdhets- och integrationsminister Solveig Horne (Frp) Vård- och hälsominister Bent Høie (H) Arbetsminister Robert Eriksson (Frp) Justitie- och beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) Olje- och energiminister Tord Lien (Frp) Försvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) Jordbruks- och matminister Sylvi Listhaug (Frp) Kunskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) Norges EU-politik Det norska folket har i två folkomröstningar (1972 och 1994) sagt nej till medlemskap i EU och motståndarna till EU-medlemskap har sedan dess dominerat i opinionsmätningarna. Av de nuvarande regeringspartierna är Høyre positivt inställd till ett EUmedlemskap på sikt medan Fremskrittspartiets folkvalda fritt får ta ställning till frågan. Båda partierna respekterar folkviljan och menar att frågan ska avgöras 4

5 genom en folkomröstning. Regeringsplattformen slår fast att EES-avtalet och övriga avtal med EU är fundamentet för regeringens Europapolitik. För att tillvarata de norska intressena vill regeringen föra en mer proaktiv politik och söka påverka utformningen av politik inom EU i ett tidigare skede. Genom EES-avtalet är Norge nära knutet till EU utan att vara medlem och samarbetet beskrivs av båda parter som mycket tätt och stabilt. EES-avtalet innebär bl.a. att Norge deltar i EU:s inre marknad och omfattar handel inom samtliga sektorer förutom jordbruk och fiske. Med tiden har fler avtal tillkommit och samarbetet med EU utvecklats till ytterligare områden, såsom Schengen, rättsliga och inrikes frågor, utrikes- och säkerhetspolitik. Norge är positivt till EU:s utvidgning och bidrar via de s.k. EES-medlen till social och ekonomisk utjämning i EU. För perioden uppgår Norges bidrag till ca 14 miljarder NOK. Norges andel motsvarar ca 97 % av de totala bidragen, Lichtenstein och Island står för resterande andelar. Förhandlingar om bidragen för nästa period pågår. Utrikes- och säkerhetspolitik Norsk utrikespolitik kännetecknas av ett starkt engagemang för fredsfrämjande aktiviteter och för vikten av uppslutning kring FN och folkrätten. Insatser för att stärka de mänskliga rättigheterna samt omfattande biståndsprogram för humanitära ändamål är framträdande drag i norsk utrikespolitik. Norge tillhör de länder som ger mest utvecklingsbistånd i världen i förhållande till bruttonationalinkomsten, vanligen runt 1 procent. Prioriterade områden för biståndet är: mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning, utveckling av civilsamhällen och god samhällsstyrning, global hälsa och humanitärt bistånd. Regeringen vill reformera biståndspolitiken och i den politiska plattformen framhålls att man vill reducera antalet mottagarländer och teman, genomföra bättre utvärderingar och uppföljningar, ha ökad öppenhet och resultatfokus för att effektivisera det norska biståndet. Norges bidrag till internationella freds- och krishanteringsoperationer skall vara förankrade i FN-stadgan och ha ett klart FN-mandat. Under de senaste åren har Afghanistan varit det klart ledande internationella engagemanget för Norges del och tillsammans med Brasilien och Palestina var Afghanistan den största mottagaren av norskt bistånd Norge har genom ett strategiskt partnerskapsavtal med Afghanistan åtagit sig att fortsätta sitt årliga bidrag om 750 miljoner NOK fram till Mot bakgrund av det säkerhetsavtal med USA och NATO som Afghanistans president Ashraf Ghani Ahmadzai nyligen skrev under planerar Norge att delta i NATO-operationen i Afghanistan även fortsättningsvis, något slutgiltigt beslut har dock inte fattats ännu. 5

6 Sedan Myanmar (Burma) började genomföra politiska reformer har Norge visat stort engagemang för landet. I januari 2013 avskrev Norge hela Myanmars skuld motsvarande 3,2 miljarder NOK. I kölvattnet av den norska statens stöd till Myanmar har norska företag, däribland Telenor, påbörjat etablering av verksamhet i landet. Norge stödjer EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och har bidragit militärt till flera EU-insatser. Man har också ingått ett samarbetsavtal med den europeiska försvarsbyrån (EDA). Medlemskapet i försvarsalliansen NATO och relationen till USA utgör centrala delar i norsk utrikes- och säkerhetspolitik. Samtidigt läggs stor vikt vid det nordiska samarbetet och samarbetet med EU. Arktis och nordområdena är Norges främsta strategiska prioritering, såväl med tanke på suveränitetsfrågor som frågor om hållbar utvinning och förvaltning av områdets resurser av petroleum, gas, fisk och andra marina tillgångar samt mineraler. De nya transportmöjligheter som alltmer öppnas i området p.g.a. klimatförändringarna för också med sig nya utmaningar i form av miljöförstöring, migration etc. De bilaterala relationerna med Ryssland präglas av samarbete kring energi- och miljö/klimatfrågor samt strävan att underlätta gränshandel. En milstolpe i förhållandet är den överenskommelse om gränsdragningen i Barentshavet som träffades 2010, efter mer än 40 års förhandlingar. Länderna har även enats om att underlätta gränspassage för boende inom 30 mil från den norsk-ryska gränsen. Det råder bred enighet mellan regering och opposition om att Norge tillsammans med EU och NATO-allierade måste reagera kraftfullt mot Rysslands folkrättsstridiga agerande i Ukraina. Samtidigt är man angelägen om att förena detta ställningstagande med det intresse man har av att på lämplig nivå upprätthålla det samarbete man har med Ryssland. Norge har hittills, med stöd av ett enigt Storting, anslutit sig till de sanktioner som EU vidtagit som reaktion mot Rysslands agerande i Ukraina. För norskt vidkommande har sanktionerna och de ryska motåtgärderna drabbat företag främst inom energisektorn samt fisket. När det gäller de senast antagna EU-sanktionerna har inget beslut fattats ännu, i avvaktan på konsultation av Stortinget. Ekonomi, näringsliv, handel och investeringar Norsk ekonomi är god och växer även fortsättningsvis, men tillväxttakten har avtagit. Under 2012 ökade BNP med 3,4 % medan 2013 innebar en ökning med 2 %. Enligt regeringens prognos förväntas BNP öka med 1,9 % under Arbetslösheten har stigit något sedan förra året men Norge ligger fortsatt på en lägstanivå i Europa med 3,4 %. Inflationen mätt i konsumentprisindex 6

7 (KPI) hade i augusti ökat med 2,1 % de senaste tolv månaderna. Styrräntan ligger sedan mars 2012 på 1,5 %. Centralbanken har signalerat att styrräntan kommer ligga kvar fram till sommaren 2015, för att därefter gradvis öka till en mer normal nivå till utgången av En faktor som påverkar den utplanande tillväxttakten är den höga kostnadsnivån för företag i landet, inklusive upprepade höga löneökningar, vilket skapar konkurrenssvårigheter i synnerhet för exportsektorn. Lönekostnaderna drivs upp av petroleumsektorn och sätter press på framför allt traditionella exportföretag vilka redan tidigare drabbats av minskad efterfrågan från Europa viss kompensation för detta ger dock den senaste tidens försvagning av den norska kronan. Ytterligare en faktor som påverkar tillväxttakten är att privatkonsumtionen avtar. Tänkbara förklaringar till detta är främst den norska kronans försvagning och de höga bostadspriserna i större städer, vilket medför att hushållens belåning ökar och benägenheten att konsumera minskar. Den offentliga sektorn har vuxit mycket snabbt under de senaste decennierna och sysselsätter idag ca 30 % av arbetskraften. Industrin, som periodvis har brottats med stora svårigheter till följd av höga kostnader och en stark krona, sysselsätter ca 9 %. Olje- och gassektorn är den främsta tillväxtmotorn i norsk ekonomi och utgjorde ca 21 % av BNP Olje- och gasexporten utgjorde nästan 60 % av den totala varuexporten. Den norska statens intäkter från petroleumindustrin placeras i Statens Pensionsfond Utland (SPU, den s.k. Oljefonden), vars värde nu uppgår till drygt miljarder NOK. En del av avkastningen från fonden förs varje år över till statsbudgeten. Överföringarnas omfattning styrs av den s.k. handlingsregeln, som innebär att överföringarna ska spegla fondens förväntade avkastning vilken över tid uppskattas till 4 % av fondens värde. Regeln möjliggör större överföringar i dåliga tider respektive mindre överföringar när ekonomin är god. Överföringarna från oljefonden förklarar att Norge inte har något budgetunderskott. Livsmedelspriserna ligger ca 83 % över genomsnittsnivån inom EU, vilket till stor del förklaras av ett mycket högt tullskydd för jordbruksvaror och livsmedel. Genom de höga tullmurarna förhindras många svenska livsmedelsföretag att exportera till Norge. Den tidigare starka norska kronan och de höga livsmedelspriserna bidrar i hög grad till den omfattande gränshandeln från Norge till Sverige ökade gränshandeln med ca 3,2 % jämfört med 2012 och omsatte 16,3 miljarder SEK, varav 9,6 miljarder dagligvaror och 6,7 miljarder sällanköpsvaror. 7

8 8 Norges förbindelser med Sverige Allmänt Få länder står varandra så nära varandra som Norge och Sverige. Grunden för relationerna är förutom den gemensamma historien den geografiska närheten, språkförståelsen, de starka ekonomiska och folkliga banden och ett gemensamt kulturarv. Även om Norge är medlem i NATO och har valt en annan väg än Sverige i Europapolitiken, råder samsyn i flertalet utrikespolitiska frågor. Kunskapsnivån om förhållandena i våra respektive länder är hög. Traditionellt är kunskaperna om Sverige mycket goda i Norge, medan svenskar har något sämre kunskaper om Norge. Inom kultursfären är kontakterna intensiva och mångfacetterade. Gränsen mellan Sverige och Norge är Europas längsta landgräns. Handel, investeringar, turism m.m. Sverige är en av Norges viktigaste handelspartners. De länder som Norge exporterar mest varor till är, i turordning, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Frankrike och Sverige. Om olje- och gasindustrin exkluderas utgör Sverige den största exportmarknaden. De länder från vilka Norge importerar mest är, i turordning, Sverige, Tyskland, Kina Storbritannien och Danmark. Norge utgör Sveriges största exportmarknad och är det näst största avsändarlandet för svensk varuimport efter Tyskland. Stora norska företag som investerar i Sverige är bl.a. Statoil, Norsk Hydro, Orkla (livsmedel), Narvesen (Pressbyrån), Schibsted (Aftonbladet och Svenska Dagbladet). Norge är det viktigaste ursprungslandet för utländsk turism i Sverige stod norrmännen för 3,3 miljoner gästnätter i Sverige. Ett stort antal svenskar arbetar i Norge och vice versa. Näringslivet i de två länderna blir alltmer integrerat, inte minst genom norska investeringar i Sverige. De två länderna ingår i en gemensam elcertifikatmarknad. Voksenåsen Kultur- och konferenscentret Voksenåsen överlämnades år 1955 av den norska regeringen till Sverige som nationalgåva och som tack för det svenska stödet till Norge under andra världskriget. Anläggningen invigdes år 1960 i närvaro av de två ländernas statschefer. Voksenåsen är en viktig mötesplats för dialog, kulturutbyte och samvaro mellan svenskar och norrmän. Voksenåsen drivs som ett norskt aktiebolag och ägs av svenska staten. Anläggningen är en central resurs för Sverigefrämjandet i Norge. Kulturverksamheten finansieras genom särskilda svenska och norska årliga bidrag.

9 9 Sverige i Norge Sveriges ambassadör i Norge är sedan september 2014 Axel Wernhoff. Tolv svenska honorärkonsulat lyder under ambassaden i Oslo (Arendal, Bergen, Bodö, Hamar, Kirkenes, Mandal, Narvik, Porsgrunn, Stavanger, Tromsö, Trondheim och Ålesund). Business Sweden, tidigare Exportrådet, har sedan 1975 ett handelskontor i Oslo. Visit Sweden genomför en rad aktiviteter för att ytterligare öka turismen från Norge och har nu kontor i Oslo. Norsk-Svensk Handelskammer bildades 1992 för att främja de kommersiella och industriella relationerna mellan Norge och Sverige. Norsk-Svenska Handelskammaren etablerades i Stockholm Det Norske Samfund finns i Sverige sedan Svenska kyrkan, Margaretakyrkan, verkar i Oslo sedan Den Norske Kirke invigdes i Stockholm 1976 och i Göteborg På grund av den öppna gränsen, Schengenavtalet och den nordiska passunionen, är det svårt att ange det exakta antalet svenskar som befinner sig i Norge, men uppskattningsvis rör det sig om svenskar som bor och arbetar i Norge. Antalet har ökat snabbt under de senaste åren framförallt när det gäller ungdomar, som till övervägande delen arbetar i Osloregionen inom service och handel. Även arbetspendlingen över gränsen är omfattande. Norge i Sverige Norges ambassadör i Sverige är sedan september 2014 Kai Eide. Tre generalkonsulat och åtta konsulat lyder under ambassaden i Stockholm (Göteborg, Malmö, Sundsvall, Kalmar, Karlstad, Kiruna, Norrköping, Umeå, Visby, Västerås och Östersund). Innovasjon Norge bildades 2004 genom en sammanslagning av verksamheten från Norges Turistråd, Norges Exportråd, Statens närings- och distriktsutvecklingsfond (SND) och Statens vägledningskontor för uppfinnare (SVO). Innovasjon Norge finns i över 30 länder, varav ett kontor ligger i Stockholm. Tillsammans med den norska ambassaden skall Innovasjon Norge bl.a. kunna bistå norska företag som vill bygga upp eller utveckla sin verksamhet i Sverige, samt svenska företag som intresserar sig för norska produkter.

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 2011-01-11

SWEDISH TRADE COUNCIL 2011-01-11 VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda Kontor i fler än 60 länder 600 MK i omsättning VI KOMBINERAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR NÄRINGSLIVET

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Sverige i Europa och världen En aktiv utrikespolitik Sverige ska föra en aktiv

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Närheten till Norge ett värde att värna för västra Värmland Moderaterna i Arvika, Eda och Årjäng

Närheten till Norge ett värde att värna för västra Värmland Moderaterna i Arvika, Eda och Årjäng Närheten till Norge ett värde att värna för västra Värmland Moderaterna i Arvika, Eda och Årjäng Pål Jonson - riksdagskandidat, Arvika Johnny Lundgren kommunstyrelsen, Eda Robin Olsson - kommunstyrelsen,

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked Martin Johansson Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel Energidagarna i Oslo den 14 oktober Historik Elcertifikat infördes den

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: En rättvis värld är möjlig Version: Beslutad version En rättvis värld är möjlig 5 Socialdemokraternas internationella politik syftar till alla människors frigörelse, utveckling

Läs mer

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner Grundad 1999 Ett 40-tal medlemskommuner i skogslänen Föreningens syfte Föreningens syfte är att skapa opinion för att vattenkraftskommunerna får del i det värde

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

De utökade Iransanktionerna och företagens ansvar

De utökade Iransanktionerna och företagens ansvar De utökade Iransanktionerna och företagens ansvar Seminarium om finansiering av terrorism och EU-sanktioner, 22 mars 2011 Hanna Björklund Inspektionen för strategiska produkter Vad gör Inspektionen för

Läs mer

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat.

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 5 teman: Utvecklingssamarbete / bistånd Handelsavtal Klimat och miljö Globala rättvisefrågor Mänskliga rättigheter Är partierna överens om någonting? Sverige bör arbeta

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Med- og motvind. Vindkraften en folkrörelse. Stavanger, 2009-09-07. Näringsdepartementet

Med- og motvind. Vindkraften en folkrörelse. Stavanger, 2009-09-07. Näringsdepartementet Med- og motvind Stavanger, 2009-09-07 Vindkraften en folkrörelse Vind under snabb teknisk utveckling Vindkraften har blivit symbol för förnybar el. Vindkraften väcker mycket starka känslor. Vindkraften

Läs mer

Sveriges kostnader på grund av EU-medlemskapet

Sveriges kostnader på grund av EU-medlemskapet Sveriges kostnader på grund av EU-medlemskapet Sverige har förlorat ca 1200 miljarder kronor, sedan vi gick med i EU. Vårt land förlorar varje år ca 100 miljarder kronor som en följd av vårt EU-medlemskap.

Läs mer

EXPORTRÅDET OCH INVEST SWEDEN = BUSINESS SWEDEN BUSINESS SWEDEN

EXPORTRÅDET OCH INVEST SWEDEN = BUSINESS SWEDEN BUSINESS SWEDEN BUSINESS SWEDEN EXPORTRÅDET OCH INVEST SWEDEN = BUSINESS SWEDEN BUSINESS SWEDEN BUSINESS SWEDEN BUSINESS SWEDEN VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 87 offices, 57 countries ON THE 15 TH OF JANUARY 2013 WE

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg

Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg Nyckeltal för ISLAND nov. 2012 Förväntad BNP-utveckling 2,8 % Inflationstakt 4,6 % Arbetslöshet 5,0 % Bostadsbyggande prognos

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Produktion och export av lax från Mitt-Norge

Produktion och export av lax från Mitt-Norge Produktion och export av lax från Mitt-Norge Januari 2006 Uppdraget Uppdraget omfattar en bild av transportvolymer för norsk lax och andra fiskeprodukter. Det antas att det säljs relativt stora volymer

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Text: Gösta Torstensson Bild: Robert Nyberg

Text: Gösta Torstensson Bild: Robert Nyberg Nej till Lissabonfördraget! Text: Gösta Torstensson Bild: Robert Nyberg Robert Nyberg 2 Robert Nyberg 3 Mer makt åt Bryssel Det finns en rad förslag i Lissabonfördraget som leder till att mer makt flyttas

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Om författaren. Författaren och Timbro 2014 isbn: 978-91-87709-31-9 www.timbro.se info@timbro.se

Om författaren. Författaren och Timbro 2014 isbn: 978-91-87709-31-9 www.timbro.se info@timbro.se Om författaren Janerik Larsson är rådgivare på Timbro samt journalist och författare. Han har nyligen skrivit rapporten Maktens ok vad Danmark och Finland kan lära Sverige om vänsterpopulism. Författaren

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL,

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, KUNSKAPSMINISTER, BERTEL HAARDER, UNDERVISNINGSMINISTER, LEIF PAGROTSKY UTBILDNINGS- OCH KULTURMINISTER, ANTTI KALLIOMÄKI,

Läs mer

FRP 2015 - Information

FRP 2015 - Information FRP 2015 - Information Innehåll Allmänt... 2 Resa och samling... 3 Boende... 4 Historia... 5 1 Allmänt Årets FRP-mästerskap kommer att äga rum 10-13 september i Köpenhamn. Årets arrangörer är Mats, Fred

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Promemoria Sid. 1(5) 2012-02-24. Landpromemoria -Irland. Basfakta

Promemoria Sid. 1(5) 2012-02-24. Landpromemoria -Irland. Basfakta Promemoria Sid. 1(5) 2012-02-24 Landpromemoria -Irland Basfakta Officiellt namn: Irland/Eire Huvudstad: Dublin Språk: Engelska och Iriska (Gaeilge) Yta: 70,282 km² Folkmängd: 4,58 miljoner. P g a utvandring

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (3) SJÖFARTSVERKET Generaldirektören 2000-06-05 0402-0005033 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Sjöfartsverket har regeringens uppdrag att följa upp och redovisa utvecklingen av den svenska sjöfartsnäringens

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet?

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? Byggkonjunkturen 2015 Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? FASADDAGEN, MALMÖ BÖRSHUS, 2015-02-05 Fredrik Isaksson Chefekonom Fasaddagen 2015 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Löneavtal och konkurrenskraft i Danmark och Norge

Löneavtal och konkurrenskraft i Danmark och Norge 1 Maj 2014 Löneavtal och konkurrenskraft i Danmark och Norge Under vintern och våren har nya löneavtal slutits i Danmark och Norge. Den danska lönebildningen har alltsedan 2010 års avtal starkt präglats

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kortversion Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Sveriges handel med Norge kortversion Sverige och Norge har ett intensivt utbyte av både varor och tjänster, och även av arbetskraft som

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer