Basfakta. Oslo. Landpromemoria: Konungariket Norge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-10-03. Basfakta. Oslo. Landpromemoria: Konungariket Norge"

Transkript

1 Oslo Landpromemoria: Konungariket Norge Basfakta Officiellt namn: Kongeriket Norge (bokmål), Kongeriket Noreg (nynorsk) Huvudstad: Oslo Språk: Officiella språk: norska (bokmål och nynorsk), samiska (likställt med norska i några kommuner i Troms och Finnmark). Minoritetsspråk: sydsamiska, lulesamiska, nordsamiska, kvänska, romanes (i Sverige kallat romani, officiellt romani chip) och norsk romani (i Sverige kallat svensk romani, officiellt rommani rakripa) Folkmängd ca 5,1 miljoner (juli 2014) Statsskick: Konstitutionell monarki Statschef: Kung Harald V Regeringschef: Statsminister Erna Solberg, Høyre Regeringspartier: Høyre, Fremskrittspartiet Parlament: Stortinget, en kammare med 169 platser Nästa allmänna val: Kommunal- och fylkesval hösten 2015 Valuta: Krone (NOK) 1 NOK = ca 1.12 SEK (oktober 2014) BNP: volymförändring 2013: +2 %; NOK per capita (2013) Viktigaste handelspartners: Sverige, Tyskland, Storbritannien, Kina, USA, Nederländerna (2013) Viktigaste exportprodukter: Olja, gas, metaller, fisk Inflation (KPI): 2,1 % (augusti 2013 augusti 2014) Styrränta: 1,5 % Budgetunderskott: 0 Bistånd: 32,8 miljarder NOK, 1,07 % av BNI (2013) Arbetslöshet: 3,4 % (juli 2014) Elproduktion: Vattenkraft 96,7 %, värmekraft 2,3 %, vindkraft 1 % (2012)

2 Historisk översikt Första steget mot ett enande av det norska riket brukar anses vara då Harald Hårfager runt år 885 vann ett sjöslag i närheten av dagens Stavanger. En längre maktkamp mellan lokala "småkungar" följde och Norge anses ha enats omkring år Inrikespolitisk svaghet gjorde att Norge blev underlägset Danmark i Kalmarunionen som inrättades år Sverige var en del av unionen fram till 1523, medan unionen mellan Norge och Danmark varade fram till 1814 då Danmark i och med Kielfreden tvingades avträda Norge till den svenske kungen. Under en kort tid fungerade Norge som en självständig stat i och med antagandet av Eidsvollförfattningen och upprättandet av Stortinget den 17 maj Utan stöd från utlandet och efter ett kort krig med Sverige tvingades dock Norge snart att återigen ingå i en union med en främmande makt, denna gång Sverige. Unionsvillkoren bestämdes genom förhandlingar mellan Stortinget och svenska representanter och innebar att Eidsvollsförfattningen bibehölls i stort sett oförändrad och att Sveriges kung, Karl XIII, utsågs till regent i Norge. Unionen begränsades dock till att enbart innefatta ett gemensamt kungahus och en gemensam utrikespolitik. Unionen upplöstes 1905 efter det att Stortinget den 7 juni förklarat att kung Oscar II upphört att fungera som Norges konung. Efter en folkomröstning utsågs den danske prinsen Carl till kung av Norge under namnet Haakon VII. Efter att vid andra världskrigets utbrott 1939 ha förklarat sig neutralt ockuperades Norge av Nazityskland från april 1940 fram till krigets slut. Kung Haakon VII flydde tillsammans kronprins Olav till London 1940 och upprättade där en exilregering som verkade aktivt för den norska motståndsrörelsen. Modern historia Efterkrigstidens Norge präglades av en återuppbyggnadsanda i samförstånd över partigränserna. Erfarenheterna från andra världskriget fick Norge att överge neutralitetspolitiken och ansluta sig till NATO år Fram till mitten av 1960-talet dominerades norsk politik av Arbeiderpartiet vars huvudfokus var att främja den ekonomiska tillväxten genom satsningar på storindustrin samtidigt som social rättvisa eftersträvades. Den förda politiken ledde till en strukturomvandling från jord- och skogsbruk till ett industri- och tjänstesamhälle, levnadsstandarden höjdes och utbildningssystemet byggdes ut. 2

3 I början av 1970-talet började Norge utvinna olja ur Nordsjön. Intäkterna från oljeutvinningen möjliggjorde sociala reformer, glesbygds- och jordbruksstöd samt sysselsättningsåtgärder. Samtidigt blev landets ekonomi och välstånd allt mer beroende av priset på olja, inte minst under den internationella oljekrisen , och frågan om oljeberoendet och hur oljeintäkterna skall användas har varit närvarande i den inrikespolitiska debatten sedan dess. De båda borgerliga partierna Høyre och Fremskrittspartiet hade framgångar i stortingsvalet 1981 och regeringsmakten har sedan 1980-talet växlat mellan de båda politiska blocken. Frågan om norskt EG-medlemskap har varit återkommande i politiska debatten under efterkrigstiden röstade 54 % av befolkningen nej till norskt EG-medlemskap. I den senaste folkomröstningen som hölls 1994 sade 53 % av norrmännen nej till medlemskap i EU. Den 17 maj 2014 var det 200 år sedan den norska grundlagen antogs av riksförsamlingen i Eidsvoll. Grundlagen är Europas äldsta och världens näst äldsta gällande konstitution. Idag är grundlagen en samlande symbol för frihet, självständighet och demokrati. Under 2014 uppmärksammas grundlagens 200- årsjubileum stort runt om i Norge. Jubiléet syftar till att stärka medvetenheten om folkstyrets utveckling under 200 år, vad grundlagen betyder idag och vilken roll den ska spela i framtidens demokrati. Inrikespolitik Vid Stortingsvalet hösten 2013 fick de borgerliga partierna Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti och Venstre en klar majoritet med 53,9 procent av rösterna. Høyre och Fremskrittspartiet bildar en minoritetsregering och det är första gången Fremskrittspartiet ingår i en regering. En gemensam politisk plattform ligger till grund för regeringens politik. Dokumentet inleds med en beskrivning av åtta områden som regeringen prioriterar: ökad konkurrenskraft och fler trygga jobb, en enklare vardag, kunskap, infrastruktur, trygghet och beredskap, välfärdslyft för äldre och sjuka, starkare socialt nätverk samt levande lokaldemokrati. Därefter kommer en omfattande genomgång av planerade åtgärder inom i stort sett samtliga politikområden. Minoritetsregeringen har ingått ett samarbetsavtal med Kristelig Folkeparti och Venstre som ska underlätta för regeringen att uppnå majoritet i Stortinget. Kristelig Folkeparti och Venstre har i avtalet fått genomslag för flera viktiga frågor, t.ex. att det inte ska öppnas för konsekvensutredningar om petroleumsveksamhet utanför Lofoten, Vesterålen och Senja. Att Kristelig Folkeparti och Venstre valde att stå utanför regeringen förklaras dels med att avståndet till Fremskrittspartiets politik i vissa frågor är för stort, dels med att 3

4 man bedömer möjligheterna att påverka som bättre från Stortinget än som små partier i en majoritetsregering tillsammans med två betydlig större partier. Mandatfördelning : (totalt 169) Arbeiderpartiet 55 Høyre 48 Fremskrittspartiet 29 Kristelig Folkeparti 10 Senterpartiet 10 Sosialistisk Venstreparti 7 Venstre 9 Miljøpartiet De Grønne 1 Regeringen oktober 2014 Regeringen består av 11 statsråd från Høyre och 7 statsråd från Fremskrittspartiet: Statsminister Erna Solberg (H) Finansminister Siv Jensen (Frp) Utrikesminister Børge Brende (H) Kommun- och moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) Statsråd vid Statsministerens kontor och europaminister Vidar Helgesen (H) Kommunikationsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Kultur- och kyrkominister Thorhild Widvey (H) Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (även ansvarig för nordiskt samarbete) (H) Miljöminister Tine Sundtoft (H) Närings- och handelsminister Monica Mæland (H) Barn-, jämställdhets- och integrationsminister Solveig Horne (Frp) Vård- och hälsominister Bent Høie (H) Arbetsminister Robert Eriksson (Frp) Justitie- och beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) Olje- och energiminister Tord Lien (Frp) Försvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) Jordbruks- och matminister Sylvi Listhaug (Frp) Kunskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) Norges EU-politik Det norska folket har i två folkomröstningar (1972 och 1994) sagt nej till medlemskap i EU och motståndarna till EU-medlemskap har sedan dess dominerat i opinionsmätningarna. Av de nuvarande regeringspartierna är Høyre positivt inställd till ett EUmedlemskap på sikt medan Fremskrittspartiets folkvalda fritt får ta ställning till frågan. Båda partierna respekterar folkviljan och menar att frågan ska avgöras 4

5 genom en folkomröstning. Regeringsplattformen slår fast att EES-avtalet och övriga avtal med EU är fundamentet för regeringens Europapolitik. För att tillvarata de norska intressena vill regeringen föra en mer proaktiv politik och söka påverka utformningen av politik inom EU i ett tidigare skede. Genom EES-avtalet är Norge nära knutet till EU utan att vara medlem och samarbetet beskrivs av båda parter som mycket tätt och stabilt. EES-avtalet innebär bl.a. att Norge deltar i EU:s inre marknad och omfattar handel inom samtliga sektorer förutom jordbruk och fiske. Med tiden har fler avtal tillkommit och samarbetet med EU utvecklats till ytterligare områden, såsom Schengen, rättsliga och inrikes frågor, utrikes- och säkerhetspolitik. Norge är positivt till EU:s utvidgning och bidrar via de s.k. EES-medlen till social och ekonomisk utjämning i EU. För perioden uppgår Norges bidrag till ca 14 miljarder NOK. Norges andel motsvarar ca 97 % av de totala bidragen, Lichtenstein och Island står för resterande andelar. Förhandlingar om bidragen för nästa period pågår. Utrikes- och säkerhetspolitik Norsk utrikespolitik kännetecknas av ett starkt engagemang för fredsfrämjande aktiviteter och för vikten av uppslutning kring FN och folkrätten. Insatser för att stärka de mänskliga rättigheterna samt omfattande biståndsprogram för humanitära ändamål är framträdande drag i norsk utrikespolitik. Norge tillhör de länder som ger mest utvecklingsbistånd i världen i förhållande till bruttonationalinkomsten, vanligen runt 1 procent. Prioriterade områden för biståndet är: mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning, utveckling av civilsamhällen och god samhällsstyrning, global hälsa och humanitärt bistånd. Regeringen vill reformera biståndspolitiken och i den politiska plattformen framhålls att man vill reducera antalet mottagarländer och teman, genomföra bättre utvärderingar och uppföljningar, ha ökad öppenhet och resultatfokus för att effektivisera det norska biståndet. Norges bidrag till internationella freds- och krishanteringsoperationer skall vara förankrade i FN-stadgan och ha ett klart FN-mandat. Under de senaste åren har Afghanistan varit det klart ledande internationella engagemanget för Norges del och tillsammans med Brasilien och Palestina var Afghanistan den största mottagaren av norskt bistånd Norge har genom ett strategiskt partnerskapsavtal med Afghanistan åtagit sig att fortsätta sitt årliga bidrag om 750 miljoner NOK fram till Mot bakgrund av det säkerhetsavtal med USA och NATO som Afghanistans president Ashraf Ghani Ahmadzai nyligen skrev under planerar Norge att delta i NATO-operationen i Afghanistan även fortsättningsvis, något slutgiltigt beslut har dock inte fattats ännu. 5

6 Sedan Myanmar (Burma) började genomföra politiska reformer har Norge visat stort engagemang för landet. I januari 2013 avskrev Norge hela Myanmars skuld motsvarande 3,2 miljarder NOK. I kölvattnet av den norska statens stöd till Myanmar har norska företag, däribland Telenor, påbörjat etablering av verksamhet i landet. Norge stödjer EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och har bidragit militärt till flera EU-insatser. Man har också ingått ett samarbetsavtal med den europeiska försvarsbyrån (EDA). Medlemskapet i försvarsalliansen NATO och relationen till USA utgör centrala delar i norsk utrikes- och säkerhetspolitik. Samtidigt läggs stor vikt vid det nordiska samarbetet och samarbetet med EU. Arktis och nordområdena är Norges främsta strategiska prioritering, såväl med tanke på suveränitetsfrågor som frågor om hållbar utvinning och förvaltning av områdets resurser av petroleum, gas, fisk och andra marina tillgångar samt mineraler. De nya transportmöjligheter som alltmer öppnas i området p.g.a. klimatförändringarna för också med sig nya utmaningar i form av miljöförstöring, migration etc. De bilaterala relationerna med Ryssland präglas av samarbete kring energi- och miljö/klimatfrågor samt strävan att underlätta gränshandel. En milstolpe i förhållandet är den överenskommelse om gränsdragningen i Barentshavet som träffades 2010, efter mer än 40 års förhandlingar. Länderna har även enats om att underlätta gränspassage för boende inom 30 mil från den norsk-ryska gränsen. Det råder bred enighet mellan regering och opposition om att Norge tillsammans med EU och NATO-allierade måste reagera kraftfullt mot Rysslands folkrättsstridiga agerande i Ukraina. Samtidigt är man angelägen om att förena detta ställningstagande med det intresse man har av att på lämplig nivå upprätthålla det samarbete man har med Ryssland. Norge har hittills, med stöd av ett enigt Storting, anslutit sig till de sanktioner som EU vidtagit som reaktion mot Rysslands agerande i Ukraina. För norskt vidkommande har sanktionerna och de ryska motåtgärderna drabbat företag främst inom energisektorn samt fisket. När det gäller de senast antagna EU-sanktionerna har inget beslut fattats ännu, i avvaktan på konsultation av Stortinget. Ekonomi, näringsliv, handel och investeringar Norsk ekonomi är god och växer även fortsättningsvis, men tillväxttakten har avtagit. Under 2012 ökade BNP med 3,4 % medan 2013 innebar en ökning med 2 %. Enligt regeringens prognos förväntas BNP öka med 1,9 % under Arbetslösheten har stigit något sedan förra året men Norge ligger fortsatt på en lägstanivå i Europa med 3,4 %. Inflationen mätt i konsumentprisindex 6

7 (KPI) hade i augusti ökat med 2,1 % de senaste tolv månaderna. Styrräntan ligger sedan mars 2012 på 1,5 %. Centralbanken har signalerat att styrräntan kommer ligga kvar fram till sommaren 2015, för att därefter gradvis öka till en mer normal nivå till utgången av En faktor som påverkar den utplanande tillväxttakten är den höga kostnadsnivån för företag i landet, inklusive upprepade höga löneökningar, vilket skapar konkurrenssvårigheter i synnerhet för exportsektorn. Lönekostnaderna drivs upp av petroleumsektorn och sätter press på framför allt traditionella exportföretag vilka redan tidigare drabbats av minskad efterfrågan från Europa viss kompensation för detta ger dock den senaste tidens försvagning av den norska kronan. Ytterligare en faktor som påverkar tillväxttakten är att privatkonsumtionen avtar. Tänkbara förklaringar till detta är främst den norska kronans försvagning och de höga bostadspriserna i större städer, vilket medför att hushållens belåning ökar och benägenheten att konsumera minskar. Den offentliga sektorn har vuxit mycket snabbt under de senaste decennierna och sysselsätter idag ca 30 % av arbetskraften. Industrin, som periodvis har brottats med stora svårigheter till följd av höga kostnader och en stark krona, sysselsätter ca 9 %. Olje- och gassektorn är den främsta tillväxtmotorn i norsk ekonomi och utgjorde ca 21 % av BNP Olje- och gasexporten utgjorde nästan 60 % av den totala varuexporten. Den norska statens intäkter från petroleumindustrin placeras i Statens Pensionsfond Utland (SPU, den s.k. Oljefonden), vars värde nu uppgår till drygt miljarder NOK. En del av avkastningen från fonden förs varje år över till statsbudgeten. Överföringarnas omfattning styrs av den s.k. handlingsregeln, som innebär att överföringarna ska spegla fondens förväntade avkastning vilken över tid uppskattas till 4 % av fondens värde. Regeln möjliggör större överföringar i dåliga tider respektive mindre överföringar när ekonomin är god. Överföringarna från oljefonden förklarar att Norge inte har något budgetunderskott. Livsmedelspriserna ligger ca 83 % över genomsnittsnivån inom EU, vilket till stor del förklaras av ett mycket högt tullskydd för jordbruksvaror och livsmedel. Genom de höga tullmurarna förhindras många svenska livsmedelsföretag att exportera till Norge. Den tidigare starka norska kronan och de höga livsmedelspriserna bidrar i hög grad till den omfattande gränshandeln från Norge till Sverige ökade gränshandeln med ca 3,2 % jämfört med 2012 och omsatte 16,3 miljarder SEK, varav 9,6 miljarder dagligvaror och 6,7 miljarder sällanköpsvaror. 7

8 8 Norges förbindelser med Sverige Allmänt Få länder står varandra så nära varandra som Norge och Sverige. Grunden för relationerna är förutom den gemensamma historien den geografiska närheten, språkförståelsen, de starka ekonomiska och folkliga banden och ett gemensamt kulturarv. Även om Norge är medlem i NATO och har valt en annan väg än Sverige i Europapolitiken, råder samsyn i flertalet utrikespolitiska frågor. Kunskapsnivån om förhållandena i våra respektive länder är hög. Traditionellt är kunskaperna om Sverige mycket goda i Norge, medan svenskar har något sämre kunskaper om Norge. Inom kultursfären är kontakterna intensiva och mångfacetterade. Gränsen mellan Sverige och Norge är Europas längsta landgräns. Handel, investeringar, turism m.m. Sverige är en av Norges viktigaste handelspartners. De länder som Norge exporterar mest varor till är, i turordning, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Frankrike och Sverige. Om olje- och gasindustrin exkluderas utgör Sverige den största exportmarknaden. De länder från vilka Norge importerar mest är, i turordning, Sverige, Tyskland, Kina Storbritannien och Danmark. Norge utgör Sveriges största exportmarknad och är det näst största avsändarlandet för svensk varuimport efter Tyskland. Stora norska företag som investerar i Sverige är bl.a. Statoil, Norsk Hydro, Orkla (livsmedel), Narvesen (Pressbyrån), Schibsted (Aftonbladet och Svenska Dagbladet). Norge är det viktigaste ursprungslandet för utländsk turism i Sverige stod norrmännen för 3,3 miljoner gästnätter i Sverige. Ett stort antal svenskar arbetar i Norge och vice versa. Näringslivet i de två länderna blir alltmer integrerat, inte minst genom norska investeringar i Sverige. De två länderna ingår i en gemensam elcertifikatmarknad. Voksenåsen Kultur- och konferenscentret Voksenåsen överlämnades år 1955 av den norska regeringen till Sverige som nationalgåva och som tack för det svenska stödet till Norge under andra världskriget. Anläggningen invigdes år 1960 i närvaro av de två ländernas statschefer. Voksenåsen är en viktig mötesplats för dialog, kulturutbyte och samvaro mellan svenskar och norrmän. Voksenåsen drivs som ett norskt aktiebolag och ägs av svenska staten. Anläggningen är en central resurs för Sverigefrämjandet i Norge. Kulturverksamheten finansieras genom särskilda svenska och norska årliga bidrag.

9 9 Sverige i Norge Sveriges ambassadör i Norge är sedan september 2014 Axel Wernhoff. Tolv svenska honorärkonsulat lyder under ambassaden i Oslo (Arendal, Bergen, Bodö, Hamar, Kirkenes, Mandal, Narvik, Porsgrunn, Stavanger, Tromsö, Trondheim och Ålesund). Business Sweden, tidigare Exportrådet, har sedan 1975 ett handelskontor i Oslo. Visit Sweden genomför en rad aktiviteter för att ytterligare öka turismen från Norge och har nu kontor i Oslo. Norsk-Svensk Handelskammer bildades 1992 för att främja de kommersiella och industriella relationerna mellan Norge och Sverige. Norsk-Svenska Handelskammaren etablerades i Stockholm Det Norske Samfund finns i Sverige sedan Svenska kyrkan, Margaretakyrkan, verkar i Oslo sedan Den Norske Kirke invigdes i Stockholm 1976 och i Göteborg På grund av den öppna gränsen, Schengenavtalet och den nordiska passunionen, är det svårt att ange det exakta antalet svenskar som befinner sig i Norge, men uppskattningsvis rör det sig om svenskar som bor och arbetar i Norge. Antalet har ökat snabbt under de senaste åren framförallt när det gäller ungdomar, som till övervägande delen arbetar i Osloregionen inom service och handel. Även arbetspendlingen över gränsen är omfattande. Norge i Sverige Norges ambassadör i Sverige är sedan september 2014 Kai Eide. Tre generalkonsulat och åtta konsulat lyder under ambassaden i Stockholm (Göteborg, Malmö, Sundsvall, Kalmar, Karlstad, Kiruna, Norrköping, Umeå, Visby, Västerås och Östersund). Innovasjon Norge bildades 2004 genom en sammanslagning av verksamheten från Norges Turistråd, Norges Exportråd, Statens närings- och distriktsutvecklingsfond (SND) och Statens vägledningskontor för uppfinnare (SVO). Innovasjon Norge finns i över 30 länder, varav ett kontor ligger i Stockholm. Tillsammans med den norska ambassaden skall Innovasjon Norge bl.a. kunna bistå norska företag som vill bygga upp eller utveckla sin verksamhet i Sverige, samt svenska företag som intresserar sig för norska produkter.

Uppdaterad version februari 2012. Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna

Uppdaterad version februari 2012. Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna Uppdaterad version februari 2012 Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna Mälardalsrådet Hantverkargatan 3H 105 35 Stockholm www.malardalsradet.se Tillväxt,

Läs mer

Nationella strategier för ökad konkurrenskraft. Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA

Nationella strategier för ökad konkurrenskraft. Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA A2008:005 Nationella strategier för ökad konkurrenskraft Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA Björn Falkenhall, Martin Flack, Magnus Härviden och Per Tervahauta Nationella

Läs mer

en rättvis värld är möjlig

en rättvis värld är möjlig M en rättvis värld är möjlig Innehållsförteckning EN NY INRIKTNING PÅ SVERIGES UTRIKESPOLITIK... 3 UM1 Utlåtande internationellt utvecklingssamarbete... 3 UM2 Utlåtande globalisering och FN... 7 UM3 Utlåtande

Läs mer

2015-04-08. Landpromemoria - Nederländerna. Promemoria. Haag. Basfakta

2015-04-08. Landpromemoria - Nederländerna. Promemoria. Haag. Basfakta Promemoria 2015-04-08 Landpromemoria - Nederländerna Basfakta Officiellt namn: Kungariket Nederländerna (Koninkrijk der Nederlanden). Sedan 2010 består Kungariket Nederländerna av Nederländerna samt de

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta Bild: ROBERT NYBERG utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 101 November 2006 LEDARE Kritiska

Läs mer

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31)

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) 2 (31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza Innehållsförteckning 1 Konflikten och fattigdomssituationen...2

Läs mer

redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm

redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm Innehåll 1. INLEDNING 4 1:1 Utvecklingen i omvärlden och läget för svensk export 5 1:2 Statens årsuppdrag Mål och resultat

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete 2 (34) Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Globala utmaningar och möjligheter... 4 2 Politik för rättvis och hållbar global

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Internationellt samarbete och Tillsammans mot fattigdomen i världen utveckling Vi har de tekniska, ekonomiska och materiella resurserna för att utrota den extrema fattigdomen i världen

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:23

Regeringens skrivelse 2007/08:23 Regeringens skrivelse 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Uppföljningsrapport 2007 Skr. 2007/08:23 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18

Läs mer

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13 Innehåll Termer och förkortningar...9 1 Promemorians innehåll...13 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen...17 3 Tillkomsten av Lissabonfördraget...21

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Nya exportmarknader på livsmedelsområdet

Nya exportmarknader på livsmedelsområdet Nya exportmarknader på livsmedelsområdet Vilka länder utanför EU vill företagen satsa på och kan vi mäta hur det går? På marknader utanför EU ser företagen potentiella möjligheter att öka exporten till

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116 Riksdagens snabbprotokoll Måndagen den Kl. 09.00 00.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1 Justering av protokoll Protokollet för den 28 maj justerades. 2 Avsägelse Andre vice talmannen

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

En rapport från Diakonia, september 2006: Urholkning av det svenska biståndet

En rapport från Diakonia, september 2006: Urholkning av det svenska biståndet En rapport från Diakonia, september 2006: Urholkning av det svenska biståndet Att utrota fattigdomen är inte en gest av välgörenhet. Det handlar om rättvisa. Det handlar om att värna en grundläggande mänsklig

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kommerskollegium 2013:3 Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som an-svarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

McKinsey Sverige McKinsey Global Institute. Tillväxt och förnyelse i den svenska ekonomin. Utveckling, nuläge och prioriteringar inför framtiden

McKinsey Sverige McKinsey Global Institute. Tillväxt och förnyelse i den svenska ekonomin. Utveckling, nuläge och prioriteringar inför framtiden McKinsey Sverige McKinsey Global Institute Tillväxt och förnyelse i den svenska ekonomin Utveckling, nuläge och prioriteringar inför framtiden Denna studie är initierad, genomförd och helt finansierad

Läs mer

utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 77 oktober 2002 pris 20 kr

utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 77 oktober 2002 pris 20 kr utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 77 oktober 2002 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 77 oktober 2002 1 Bild: ROBERT NYBERG KRITISKA EU-FAKTA Nummer 77 Oktober 2002 Kritiska EU-fakta ges ut av Folkrörelsen

Läs mer