RAPPORTER OCH TEXTER FRÅN JURIDISKA INSTITUTIONEN NR 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORTER OCH TEXTER FRÅN JURIDISKA INSTITUTIONEN NR 4"

Transkript

1 RAPPORTER OCH TEXTER FRÅN JURIDISKA INSTITUTIONEN NR 4 UNIVERSITETSLOGGA

2 I serien Rapporter och texter från juridiska institutionen vid Umeå universitet har tidigare utgivits: 1. Edström, Örjan, Konkurrensklausuler en kommentar till delar av utredningen Ds 2002:56 Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv, Edström, Örjan, The free Movement of Workers the implementation of EC law in Sweden in , Granström, Görel, Lena Landström, Ruth Mannelqvist och Lotta Sundström, Ett pilotprojekt om bemötande av brottsoffer riktat till åklagare,

3 Rätten, välfärden och marknaden Rapport från 2008 års forskningsinternat Ruth Mannelqvist och Therese Enarsson (red.) 3

4 Rapporter och texter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, nr 4/2008. ISSN Beställningar: Juridiska institutionen Umeå universitet SE UMEÅ Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande från respektive författare är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom tryckning, kopiering, bandinspelning etc Författarna 4

5 Förord Den april 2008 hölls Juridiska institutionens årliga forskningsinternat, denna gång med temat Rätten, välfärden och marknaden. Avsikten med internatet var att dels ge institutionens doktorander ett tillfälle att presentera sin forskning, och dels ge institutionens lärare och forskare möjligheten att diskutera aktuella rättsvetenskapliga frågor, utifrån både etablerade och nya tillvägagångssätt och synvinklar. Med utgångspunkten i behovet av en ny metodlära i rättsvetenskapen fördes internatets diskussioner över rättstomma rum och rättsosäkra situationer, för att avslutas i privaträttsliga konstruktioner i offentlig rätt. Internatet lyfte frågan om utvecklingen mot en marknadsstat, eller den ökade användningen av privaträtt inom offentlig rätt och offentlig förvaltning, kan ha sin förklaring i politiska ambitioner att spara pengar, europarättsligt inflytande på svensk rätt och rättstradition eller om det beror på att rätten påverkas av en mer individualiserad syn på medborgaren. Till internatet hade tre gäster särskilt inbjudits; nämligen Bo Wennström, Uppsala universitet samt Karsten Naundrup Olesen och Michael Steinicke, Syddansk Universitet, Danmark. Under dessa två dagar höll de, tillsammans med tolv andra medverkande från Juridiska institutionen, 15 olika presentationer, vilka diskuterades och kommenterades av sammantaget 34 deltagare. Denna skrift är en rapport från internatet och innehåller både en kort introduktion av samtliga presentationer och nio längre artiklar författade av några medverkande. Tilläggas bör att ett av bidragen som 5

6 återfinns i skriften inte presenterades under själva internatet, utan har (tack vare det inspirerande internatet?) i efterhand gemensamt författats av två seminariedeltagare. Avslutningsvis riktas ett stort tack till samtliga presentatörer och deltagare för deras medverkan vid internatet. Ett särskilt tack går också till Tobias Indén och Ulrika Sandén, för deras insatser i den arbetsgrupp som bland annat föreslagit och utvecklat internatets tema, samt till Therese Enarsson för hennes arbete med att redigera och sätta ihop denna rapport. Umeå i augusti 2008 Ruth Mannelqvist 6

7 Innehåll FÖRORD... 5 RUTH MANNELQVIST RÄTTEN I VÄLFÄRD OCH MARKNAD - EN PRESENTATION AV FORSKNINGSINTERNATET... 9 ÖRJAN EDSTRÖM GIDDENS, RÄTTEN OCH STRIDSÅTGÄRDERNA I VAXHOLM THERESE ENARSSON OCH GÖREL GRANSTRÖM ATT SAMVERKA ELLER INTE? - RÄTTSVÄSENDETS AKTÖRER OCH FRÅGAN OM BROTTSOFFERS RÄTTIGHETER ANN-SOFIE HENRIKSON KONSUMENTBEGREPPETS BETYDELSE FÖR REGLERINGEN AV KREDITGIVNING TILL KONSUMENTER MATTIAS HJERTSTEDT EDITIONSPLIKTEN I EN FÖRÄNDRAD VÄRLD - DEN NYA TEKNIKENS KRAV PÅ EN OFÖRÄNDRAD LAGSTIFTNINGSPRODUKT TOBIAS INDÉN KOMMUNALLAGEN OCH DEN NYA TIDENS KOMMUNALA FÖRVALTNING RUTH MANNELQVIST TRAFIKFÖRSÄKRING ERSÄTTER SJUKFÖRSÄKRING - OFFENTLIG ERSÄTTNING PÅ PRIVAT MARKNAD KARSTEN NAUNDRUP OLESEN SOCIALRET OG KONTRAKTER ULRIKA SANDÉN FÅR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL BRYTA SEKRETESSEN I SYFTE ATT VARNA ENSKILDA FÖR EN FARLIG PATIENT? BO WENNSTRÖM BEHOVET AV EN NY JURIDISK METODLÄRA - EN UPPGÖRELSE MED FUNKTIONALISTISKT TÄNKANDE INOM RÄTTSVETENSKAPLEN

8 8

9 Ruth Mannelqvist Rätten i välfärd och marknad en presentation av forskningsinternatet Temat för internatet var Rätten, välfärden och marknaden, med utgångspunkt i rättens förändring eller behov av förändring i en omdanande tid. Det finns dem som menar att det, i både Sverige och de övriga nordiska länderna, sker eller har skett en förskjutning av ansvar och trygghet från en välfärdsstat till en marknadsstat. Andra argumenterar utifrån att marknadsstatens utveckling inte sker på bekostnad av välfärdsstaten utan att det istället rör sig om nya sätt att tillgodose välfärdsstatens behov. Det finns dock även exempel på att delar av det som tidigare varit marknadens ansvar och uppgifter överflyttas till välfärdsstaten. Vilka förändringar eller krav kan eller bör ställas på rätten när marknaden sköter välfärden eller staten bedriver kommers? Förändringar i rätten behov och konsekvenser Under internatet diskuterades inledningsvis rättens förändring eller behov av förändring, tillsammans med marknad, välfärd och rätt i nya tider. Bo Wennström inledde med att tala om behovet av en ny juridisk metodlära. Wennström menade att den nuvarande metodläran, som bland annat utgår från att lagen styr och att det finns en hierarki av normer, med en tydlig strävan mot koherens mellan rättssatser, inte längre fungerar. Postmoderna värden som självförverkliganden och personlig utveckling ställer nya krav 9

10 och Wennström ansåg att det var dags att granska grunderna för metodläran och erkänna att rättsvetenskapens funktionalism är en diskurs. Både Ulrika Sandén och Lena Landström diskuterade rätten i nya tider och eventuella behov av förändringar. Sandén lyfte upp frågan om personal inom hälso- och sjukvården får bryta tystnadsplikten för att varna för farliga patienter. Utgångspunkten var ett ärende i hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsnämnd (HSAN) där en läkare hade lämnat ut uppgift till både polis och anhörig om att en patient hade för avsikt att döda sig själv samt den anhörige. Läkaren ansåg sig ha stöd i lagen för detta, medan Sandén menade att frågan inte berörts i lag, motiv eller praxis utöver prövning i HSAN. Sandén underströk att frågan bör regleras eftersom hälso- och sjukvårdspersonalen i nuläget lämnats i ovisshet om vad som gäller. Hon menade att det är av yttersta vikt att rättsläget klargörs eftersom det annars riskerar att leda till en urholkning av förtroendet mellan läkare och patienter, vilket i sin tur kan leda till att patienter avstår från vård eller behandling. Landström diskuterade om rättstillämparens roll förändras med ny teknik. Hennes exempel hämtades från användandet av register med så kallade genetiska fingeravtryck, där en persons DNA-profil registreras. Avsikten med registreringen är att jämföra profilen mot DNA-spår från tidigare ouppklarade eller i framtiden nya inträffade brott, allt i syfte att utreda eller klara upp fler brott. Landström menade att det är viktigt att synliggöra vilka intressen som ställs mot varandra vid ställningstagandet till om någon persons DNA-profil ska registreras eller inte och vem som ska beakta och avväga dessa intressen mot varandra. Karsten Naundrup Olesen talade om användandet av civilrättsliga avtal inom socialrätten. Avtalet som konstruktion har kommit till allt större användning och det kan leda till problem, inom både civilrätten och socialrätten. Naundrup Olesen menade att avtalen ibland ger föreställningen om att medborgaren är bunden till en uppgörelse som saknar lagstöd och att det kan vara missvisande att tala om kontrakt eftersom många av avtalets rättsverkningar faktiskt saknas inom socialrättens område. Civilrättsliga begrepp och dess tillämpning har av olika skäl kommit att användas istället för lagstöd inom den offentliga rätten. Ett annat exempel på hur civilrättsliga eller förmögenhetsrättsliga utgångspunkter kommit att beaktas inom andra områden gavs av Staffan Ingmansson. Inom EG-rätten har rätten till fri rörlighet och likabehandling länge varit förbehållen ekonomiskt aktiva personer och deras familjer. Under senare år har detta dock kommit att utsträckas till att omfatta även icke ekonomiskt aktiva personer, bland annat studenter. Ingmansson menade att denna utveckling delvis kan förklaras med det allmänna 10

11 förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet i kombination med reglerna om unionsmedborgarskapet. Samtidigt finns det en oro för att vad alltför omfattande rättigheter i dessa avseende kan leda till, enligt Ingmansson. Andreas Pettersson belyste vikten av att erkänna funktionsnedsättning inom de skandinaviska välfärdslagstiftningarna. Välfärd och social rättvisa kan inte endast medföra omfördelning, utan måste även innehålla ett legalt erkännande av funktionshindrade. Först då kan man tala om en inkludering av alla människor i välfärdsstaten. Pettersson menade att trots att vi lever i kanske en av världens mest utvecklade välfärdsstater, brister det i social rättvisa för funktionshindrade och detta skapar ett vakuum i välfärdsrätten. Även inom arbetsrätten leder marknaden och välfärden till förändringar, som i sin tur kan leda till konflikter eller kollisioner både i rätten och mellan aktörer menade både Catharina Calleman och Örjan Edström. Calleman talade om en arbetsrättslig gråzon mellan offentligt och privat genom de välfärdstjänster, i form av bland annat personliga assistenter, som ger stöd, vård och omsorg i privata hem. Uppgifterna utförs av ett privat objekt, som delvis styrs av offentliga regelverk och finansernas genom offentliga medel. Arbetsgivaren kan exempelvis vara kommunen eller brukaren själv och arbetstagaren kan vara en utomstående eller en familjemedlem. Beroende på vem som är arbetsgivare och vem som är arbetstagare kan krav på tillstånd samt inspektion och tillsyn variera, tillsammans med kraven på kvalitet och dokumentation. Calleman ansåg att den civila arbetsrättslagstiftningen delvis kolliderar med en offentlig rättighetslagstiftning och att eftersom detta är en växande marknad finns ett fortsatt behov att utreda de arbetsrättsliga aspekterna. Edström diskuterade rättsliga strukturer och förutsättningar för arbetsmarknadens parter att vidta stridsåtgärder utifrån EG-rätt och kollektivavtal före den så kallade Laval-domen i december Edström menade att eftersom den svenska arbetsrätten baseras på parternas överenskommelser, inom ett rättsområdet som i många fall kan betraktas som självreglerande, är EG-rätten inte alltid kompatibel med svensk rätt, exempelvis genom att EG-rätten inte innehåller någon rätt till stridsåtgärder. Förändringar i rätten när välfärd går mot marknad? Under internatets andra dag fördes en fortsatt diskussion om förändringar, i både rätten och staten. Michael Steinicke diskuterade marknadsstatens utveckling, ur ett danskt perspektiv. Han menade att välfärdsstaten alltmer 11

12 kommit att utvecklas mot en marknadsstat, både politiskt och rättsligt. Användandet av marknadsmekanismer inom den danska offentligrätten, exempelvis inom konkurrensrätten, blir allt vanligare och Steinicke menade att marknadstanken är stadigt stark i Danmark. Både Tom Madell och Tobias Indén utgick från samma tema, med marknadsrättsliga influenser i förvaltning och välfärd. Madell menade att sedan 1980-talet har även den svenska politiken influerats av marknadsekonomiska modeller och privata lösningar, inom ett flertal områden. Förändringar i välfärdspolitiken har syftat till att begränsa den offentliga sektorns storlek samtidigt som målsättningen för välfärden behållits. Rättsligt har detta bland annat inneburit en ny kommunallag med större utrymme för kommunerna själva att utforma sin interna organisation och ett systemskifte från öronmärkta till generella statsbidrag, där kommunerna själva påverkar och fördelar resurserna. Madell diskuterade bland annat vilka verksamheter som är ekonomiskt motiverade att driva i privat regi och om privatiseringarna av vissa välfärdstjänster inskränker medborgarnas möjligheter till insyn. Även Indén menade att det finns tydliga tendenser till en utveckling från välfärdsstat till marknadsstat och han menade att detta innebär nya rättsliga utmaningar, inte minst i spänningsfältet mellan offentlig förvaltning, avtalsrätt och konkurrensrätt. Indén belyste några kommunalrättsliga problem som kan uppkomma; som exempelvis hur gränserna för det kommunala näringslivsengagemanget bestäms, vilka aktörer som omfattas av kommunallagens självkostnadsprincip och hur kontrollen över den kommunala verksamheten är organiserad. Ett annat exempel på vad som kan bli en förskjutning från välfärd till marknad presenterades av Ruth Mannelqvist. Hon diskuterade ett förslag om överföringar av kostnader uppkomna på grund av skador i trafik, från sjukförsäkringen till trafikförsäkring. Mannelqvist menade att en ökad civilrättslig försäkringsmässighet i socialförsäkringen kolliderar med försäkringens bärande principer och att det därför krävs en genomgående analys av de olika ersättningarnas syfte, funktion och samspel innan regeländringar görs. Rasmus Hästbacka beskrev ett antal utmaningar mot kollektivavtalet som regleringsform på den svenska arbetsmarknaden, genom att introducera ett konkurrensperspektiv på kollektivavtalet. Hästbacka menade att kollektivavtalet reglerar konkurrens inte bara arbetstagare och i viss utsträckning fackliga organisationer emellan utan även mellan olika kollektivavtal. Han menade att det saknas analyser av konkurrensformernas effekter på dels nuvarande kollektivavtal, dels nya kollektivavtalslösningar 12

13 som parterna kan finna och dels olika rättsliga oklarheter som kan uppkomma. En återkommande grundtanke hos flera av presentatörerna var gråzonen mellan offentlig rätt och privaträtt. Patrik Södergren visade att detta leder till att det uppkommer tvistefrågor som inte kan lösas genom en rättstillämpning som är begränsad till antingen privaträttsliga eller offentligrättsliga regler. Södergren menade därför att den uppdelade rättstillämpningen mellan olika domstolar måste ifrågasättas, eftersom den materiella rätten i allt större utsträckning är sammanflätad. Att förändringar i samhället kan kräva förändrade regler diskuterade Mattias Hjertstedt med utgångspunkt i rättegångsbalkens editionsplikt. Hjertstedt menade att regelverket kring editionsplikten visade på en lagstiftning som släpat efter samhällsutvecklingen och illustrerade detta genom att bland annat fokusera på de senaste årens tekniska utveckling. Internatet avslutades med den aktuella finanskrisen i USA som startpunkt. Ann-Sofie Henrikson kopplade konsumentbegreppets betydelse för regleringen av kreditgivning till konsumenter till den senaste tidens ekonomiska utveckling i både USA och Europa. Mycket talar för att konsumentkreditmarknaden i Sverige och övriga Europa kommer att regleras av allt mer liberala och mer marknadsanpassade regler i framtiden och hon menade att konsument- och konsumentkrediträtten står inför flera utmaningar. Lagstiftarens syn på konsumenten påverkar vilken typ av reglering och vilka typer av skydd för konsumenten som lagstiftaren väljer menade Henrikson och hon undrade även hur lagstiftaren förhåller sig till vissa grupper av konsumenter, såsom barn, vuxna och äldre. Hur ser tillgängligheten och tillgången av kreditmarknaden ut för dessa grupper? 13

14 14

15 Örjan Edström GIDDENS, RÄTTEN OCH STRIDSÅTGÄRDERNA I VAXHOLM 1 Den svenska modellen för arbetsmarknadens reglering baseras i grunden på överenskommelser som arbetsmarknadens parter ingått. I andra hand har lagstiftning använts som ett instrument för att reglera förhållandet mellan parterna. I regel har redan etablerade kollektivavtal varit förebilden för lagstiftningen. Ett typiskt exempel är Medbestämmandelagens (MBL) regler om föreningsrätt, förhandlingar och kollektivavtal där utgångspunkten var den praxis som parterna på den privata sektorn utvecklat. Den svenska anslutningen till EU den 1 januari 1995 medförde ett skifte i utvecklingen av den svenska arbetsrätten. Inom EG-rätten är den typiska utgångspunkten lagstiftning och detta har satt påtagliga spår, bl.a. inom lagstiftningen mot diskriminering i arbetslivet på olika grunder. EG-rätten liksom den europarätt som baseras på Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna bärs också i högre grad än vad som är fallet med den svenska arbetsrätten upp av ett synsätt som fäster större vikt vid individuella rättigheter. I det perspektivet framstår den svenska 1 Artikeln bygger i huvudsak på en uppsats som presenterats på engelska i Edström, Ö., The Free Movement of Services, Industrial Action and the Swedish Industrial Relations Model the Legal Structure and Actors Acting in the Laval Case, i P. Wahlgren (editor), Law and Society, Scandinavian Studies in Law, vol. 53, Stockholm 2008, s

16 arbetsrättsliga lagstiftningen som betydligt mer präglad av kollektiva rättigheter. 2 En viktig utgångspunkt för EG-rätten är den fria rörligheten för varor, kapital, tjänster och personer. Särskilt den fria rörligheten för tjänster har visat sig vara en stötesten för den svenska arbetsrätten. Det s.k. Lavalmålet (eller Vaxholmskonflikten), som avgjordes av EG-domstolen i december 2007, medförde krav på förändringar i den svenska modellen. 3 Rätten att ta till stridsåtgärder för att genomdriva svenska kollektivavtal om anställningsvillkor m.m. förklarades i det aktuella målet stå i strid med den fria rörligheten för tjänster. Efter EG-domstolens avgörande tillsattes en utredning med uppgift att föreslå ändringar i MBL utifrån de nya förutsättningarna. 4 Bakgrunden till Lavalmålet var att ett lettiskt företag genomförde arbeten för Vaxholms kommuns räkning. Entreprenören medförde egen arbetskraft som utstationerades från hemlandet och anställningsvillkoren reglerades sedermera av ett lettiskt kollektivavtal som bl.a. innebar lägre lönenivåer än vad som betalades i regionen. Svenska fackliga organisationer, bl.a. Byggnadsarbetareförbundet, vidtog stridsåtgärder för att genomdriva svenska kollektivavtal. Åtgärderna vidtogs med stöd av MBL och den s.k. Lex Britannia. Senare beslutade Arbetsdomstolen (AD) att begära ett förhandsavgörande från EG-domstolen om huruvida lagstiftningen i dessa delar stred mot EG-rätten. 5 Regeringen, arbetsmarknadens parter m.fl. hävdade inför EG-domstolens förhandsbesked att svensk rätt inte stod i strid med EG-rätten och en omfattande debatt fördes i denna fråga. 6 Syftet med min artikel är att analysera de centrala aktörernas agerande inom ramen för en delvis motstridig rättslig struktur och med hänsyn till de traditioner och förhållningssätt som utvecklats på den svenska arbetsmarknaden. Vilka möjligheter till handlande hade aktörerna på svensk arbetsmarknad att hantera den typ av problem som manifesterades i samband med konflikten i Vaxholm? Hur utnyttjades de rättsliga möjligheterna och vilken vikt fäste man vid de restriktioner som framför allt EG-rätten kunde förutses ställa upp för handlandet? 2 Se Edström, Ö., Svensk arbetsrätt i ett europeiskt perspektiv, i B. Falkenhall & D. Rauhut, Arbetsrätt, rörlighet och tillväxt (A2005:016). Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS), Östersund 2006, s Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd v. Svenska Byggnadsarbetareförbundet m.fl. 4 Kommittédirektiv 2008:38 Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. 5 AD 2005 nr För en analys av argumenten i den debatt som fördes, se Edström, Ö., The free movement of services in conflict with Swedish industrial relations model or was it the other way around?, i N. Wahl och P. Cramér (editors), Swedish Studies in European Law, vol. 1, Hart Publishing, Oxford, 2006, s

17 Inledningsvis anger jag några teoretiska utgångspunkter för arbetet. Därefter analyseras den fria rörligheten för tjänster samt svensk rätt och traditioner ifråga om reglering av arbetsmarknaden och särskilt vad gäller stridsåtgärder. Några punkter där det råder motstridighet mellan dessa rättsområden anges oc h huvuddragen i en empirisk undersökning av parternas erfarenheter redovisas. Avslutningsvis dras slutsatser om de centrala aktörernas agerande i relation till den rättsliga strukturen. Teoretiska utgångspunkter Min utgångspunkt är att de svenska aktörerna i Lavalkonflikten agerade inom ramen för en rättslig struktur som angav vissa förutsättningar för parternas agerande. Denna utgångspunkt anknyter till ett teoretiskt perspektiv som utvecklats av den engelske sociologen Anthony Giddens. Giddens menar att strukturen existerar, men att den manifesteras i en social praktik genom subjektens handlingar. Härigenom både reproduceras strukturen i handlandet samtidigt som den skapas och utvecklas. 7 I linje med detta synsätt är det en central tes hos Giddens att strukturen är både constraining och enabling social action. 8 Det betyder att strukturen innebär både möjligheter och restriktioner för socialt handlande. Härigenom positionerar sig Giddens mellan de synsätt som är präglade av determinism (aktörerna kan bara agera inom ramen för strukturen) respektive voluntarism (betonandet av aktörernas subjektiva vilja som avgörande för ett handlande oberoende av strukturen). 9 I undersökningen representeras strukturen eller den rättsliga strukturen av den rättsliga regleringen på såväl svensk nivå som EU-nivå. Giddens teoretiska perspektiv används för att försöka förstå samspelet mellan arbetsmarknadens aktörer och den rättsliga strukturen, särskilt vad gäller rätten att vidta stridsåtgärder i förhållande till EG-rätten och den fria rörligheten för tjänster. Beträffande de svenska aktörerna utgår jag från ett klassiskt perspektiv inom den s.k. industrial relations forskningen, nämligen att de centrala 7 Giddens, A., Central problems in social theory. Action, Structure, and Contradiction in Social Analysis, Macmillan, London/Basingstoke 1979, s. 69 ff. Se även Mendoza, J.D., Structuralism and the Concept of Structure, i Anthony Giddens. Critical Assessments, vol. I, Routledge, London 1997, pp Giddens, A., New Rules of Sociological Method, Hutchinson, London 1976, s Jfr Cohen, I.J., Structuration Theory. Anthony Giddens and the Constitution of Social Life, Macmillan London 1986, s. 154 ff. 17

18 aktörerna på arbetsmarknaden är staten, arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer. 10 Den rättsliga strukturen EG-rätten Den fria rörligheten för tjänster regleras i EG Fördraget, artiklarna Enligt artikel 49 skall inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster inom gemenskapen förbjudas beträffande medborgare i medlemsstater som har etablerat sig i en annan stat inom gemenskapen än mottagaren av tjänsten. Vad som är tjänst framgår av artikel 50 och det skall vara fråga om en prestation som utförs mot ersättning och som inte faller under bestämmelserna om fri rörlighet för varor, kapital och personer. 11 Vidare kännetecknas tillhandahållandet av en tjänst av att det är tillfälligt och här finns en gräns mot vad som kan anses utgöra en etablering av en verksamhet i ett annat medlemsland. 12 Tjänstedirektivet (2006/123/EG) syftar till att underlätta den fria rörligheten för tjänster. 13 Direktivet föregicks av en flerårig debatt i Europa. En brännande fråga var den s.k. ursprungslandsprincipen som fanns med i det ursprungliga förslaget. Den innebar i princip att hemlandets regler skulle tillämpas för anställda som entreprenören tog med sig från det land där företaget var etablerat till den stat där tjänsten skulle utföras. Innebörden var att värdlandets arbetsrätt inte skulle omfatta anställda som utstationerades till den andra medlemsstaten. Resultatet av debatten blev emellertid att det i den antagna versionen av direktivet, artikel 1.6, föreskrevs att 10 Se Dunlop, J., Industrial Relations System, Harvard Business School Press, New York För en utförligare diskussion, se Barnard, C., The Substantive Law of the EU, andra upplagan, Oxford University Press, Oxford 2007, s. 358 f. 12 Bergamini, E., Freedom of Establishment under the Services Directive, i U.B. Neergaard, R. Nielsen och L.M. Roseberry (editors), The Services Directive Consequences for the Welfare State and the European Social Model, DJØF Forlagene, Copenhagen 2008, s Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden. Europeiska unionens officiella tidning nr L 376, 27/12/2006 s

19 Detta direktiv påverkar inte arbetsrätten, dvs. sådana rättsliga eller avtalsreglerade bestämmelser om anställningsvillkor, arbetsförhållanden, inbegripet hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, samt förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, som medlemsstaterna tillämpar i enlighet med nationell lagstiftning som respekterar gemenskapsrätten. Vidare undantas regler om social trygghet och direktivet skall heller inte enligt direktivets artikel p. 1.7 inverka på grundläggande rättigheter, t.ex. om förhandlingsrätt och kollektivavtal. Det skall heller inte påverka rätten att vidta stridsåtgärder enligt nationell lagstiftning och praxis. Ett viktigt tillägg är att nationell arbetsrätt, de nämnda rättigheterna etc. skall respektera gemenskapsrätten, vilket indikerar att undantagen inte är ovillkorliga, något som blivit uppenbart i bl.a. Lavalmålet. Medlemsstaterna har möjlighet att under vissa förutsättningar uppställa hinder mot den fria rörligheten för tjänster med hänvisning till tvingande hänsyn till allmänintresset, t.ex. att inskränkningen kan motiveras med hänsyn till allmän ordning, allmän säkerhet, skydd för människors liv och hälsa m.m. (artikel 4.8). 14 Vad gäller innebörden av begreppet allmän ordning avses enligt direktivets ingress (p. 41) att det skall vara fråga om tillämpning av EG-domstolens praxis och innebära ett skydd mot ett faktiskt och tillräckligt allvarligt hot som påverkar något av samhällets grundläggande intressen och kan särskilt inbegripa frågor som avser människans värdighet, skydd av minderåriga och utsatta vuxna samt djurskydd. Skulle en medlemsstat införa legitima begränsningar för den fria rörligheten av tjänster får åtgärderna, enligt artikel 16.1, inte strida mot följande principer om (a) icke-diskriminering: kravet får varken vara direkt eller indirekt diskriminerande på grundval av nationalitet eller, för juridiska personer, etableringsmedlemsstat, (b) nödvändighet: kravet skall motiveras med skäl som avser allmän ordning, allmän säkerhet, folkhälsa eller miljöskydd, och 14 I direktivets artikel 4.8 ges ytterligare exempel på vad som avses: folkhälsa, bibehållen ekonomisk jämvikt i det sociala trygghetssystemet, konsumentskydd och skydd av såväl tjänstemottagare som arbetstagare, rättvisa handelstransaktioner, kamp mot bedrägerier, skydd av miljö och stadsmiljö, djurhälsa, immateriella rättigheter, bevarande av det nationella historiska och konstnärliga kulturarvet, socialpolitiska och kulturpolitiska mål. (Se även direktivets ingress, p. 40.) 19

20 (c) proportionalitet: kravet skall vara lämpligt för att uppnå det mål som eftersträvas och får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet. När det gäller utstationerade arbetstagare dvs. anställda hos en entreprenör från en annan medlemsstat och som följer med arbetsgivaren till den andra medlemsstaten för att tillfälligt utföra en tjänst finns ett särskilt direktiv om utstationering av arbetstagare, det s.k. Utstationeringsdirektivet. 15 Direktivet utgör ett undantag från Tjänstedirektivet (se Tjänstedirektivet, artikel 3) och utpekar vilka arbetsrättsliga regler i värdlandet som skall utsträckas till att omfatta även arbetstagare som utstationeras dit för tillfälligt arbete. Det primära syftet med Utstationeringsdirektivet är att skydda de arbetstagare som för en begränsad tid utstationeras till ett annat medlemsland och tillförsäkra dem i huvudsak samma villkor som värdlandets egna arbetstagare. 16 Direktivet konkretiserar vilka arbetsrättsliga begränsningar av den fria rörligheten som skall göras vid utstationering genom att utpeka de skyddsregler i värdlandet som skall tillämpas när arbetstagare från andra länder utstationeras till värdlandet. De regler i värdlandet som skall tillämpas den hårda kärnan är, enligt direktivets artikel 3.1 a g, regler om a) längsta arbetstid och kortaste vilotid,. b) minsta antal betalda semesterdagar per år, c) minimilön, inbegripet övertidsersättning; denna punkt gäller dock inte yrkesanknutna tilläggspensionssystem, d) villkor för att ställa arbetstagare till förfogande, särskilt genom företag för uthyrning av arbetskraft, e) säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen, 15 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster. EGT L 18, , s Ytterligare syften är att underlätta den fria rörligheten för tjänster och att åstadkomma en lojal konkurrens mellan företag, vilket också innebär att förhindra social dumping. 20

21 f) skyddsåtgärder med hänsyn till arbets- och anställningsvillkor för gravida kvinnor och kvinnor som nyligen fött barn samt för barn och unga, samt g) lika behandling av kvinnor och män samt andra bestämmelser om icke-diskriminerande behandling. De regler som skall tillämpas på dessa områden skall finnas i lagar eller andra författningar eller i kollektivavtal eller skiljedomar. Beträffande de senare skall det vara kollektivavtal etc. som förklarats allmängiltiga, och i många av EU:s medlemsländer finns till skillnad mot exempelvis Sverige och Danmark inget system för att förklara kollektivavtal allmänt tillämpliga. Inom ramen för direktivet, artikel 3.8, finns ytterligare en möjlighet att använda kollektivavtal när ett medlemsland saknar system för allmängiltigförklaring. Staten kan då besluta om att utgå från kollektivavtal som gäller allmänt för alla likartade företag inom den aktuella sektorn eller det aktuella arbetet och inom det aktuella geografiska området, och/eller kollektivavtal som har ingåtts av de mest representativa arbetsmarknadsorganisationerna på nationell nivå och som gäller inom hela det nationella territoriet. En förutsättning är att alla företag som befinner sig i en likartad situation behandlas lika. Utstationeringsdirektivet tar även sikte på bemanningsföretag, som kan antas fylla en viktig funktion vid anlitande av arbetskraft för tillfälliga tjänsteentreprenader. Medlemsstaterna skall således utsträcka nationell lagstiftning om villkoren för arbetskraft som ställs till förfogande genom inhyrning till att omfatta även arbetskraft som är utstationerad till respektive medlemsstat (se direktivets artikel 3.1d ovan). Efter långdragna diskussioner ser dessutom ett särskilt direktiv om anställningsvillkor i bemanningsföretag ut att vara i sikte. Detta sedan EU:s arbetsmarknadsministrar den 9 juni 2008 kommit överens om en lösning. Avsikten är att direktivet skall tillförsäkra inhyrd arbetskraft likabehandling ifråga om grundläggande arbets- och anställningsvillkor. I Utstationeringsdirektivet hänvisas även till Romkonventionen från Enligt konventionen har parterna möjlighet att avtala om vilket lands lag som skall gälla, men om inget sådant val gjorts skall, enligt konventionens artikel 6.2, det lands lag där arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete tillämpas på anställningsförhållandet. Detta gäller även vid 17 Romkonventionen av den 19 juni 1980 om tillämplig lag på avtalsförpliktelser. 21

Regeringens proposition 2011/12:178

Regeringens proposition 2011/12:178 Regeringens proposition 2011/12:178 Lag om uthyrning av arbetstagare Prop. 2011/12:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 september 2012 Fredrik Reinfeldt Erik Ullenhag

Läs mer

Bilag 13. Erland Olauson. Reglering av arbetsrätten genom lag eller avtal?

Bilag 13. Erland Olauson. Reglering av arbetsrätten genom lag eller avtal? Bilag 13 Erland Olauson Reglering av arbetsrätten genom lag eller avtal? 1. Inledning REGLERING AV ARBETSRÄTTEN GENOM LAG ELLER AVTAL? Av chefsjurist Erland Olauson, Sverige Det påstås ofta att det finns

Läs mer

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet

Läs mer

Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet

Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet Rapporter till Nordiskt arbetsrättsligt möte 2000 Jonas Malmberg (red) a ARBETSLIV I OMVANDLING 2000:2 ISBN 91-7045-575-9 ISSN 1404-8426 ARBETSLIV I OMVANDLING

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström

UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström Uppsägning p.g.a. arbetsbrist och kravet på tillräckliga kvalifikationer

Läs mer

Ny reglering av tidsbegränsad anställning

Ny reglering av tidsbegränsad anställning Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Ny reglering av tidsbegränsad anställning - Konsekvenser för bemanningsbranschen? Författare: Ann-Sofie Liljergren

Läs mer

Att göra rätt och i tid

Att göra rätt och i tid 2012:4 Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att genomföra EU-rätt i Sverige? Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att

Läs mer

Kan Lissabonfördraget minska EU:s sociala underskott? **

Kan Lissabonfördraget minska EU:s sociala underskott? ** Europapolitisk analys MAJ. NUMMER 2010:4epa Jörgen Hettne * Kan Lissabonfördraget minska EU:s sociala underskott? ** Sammanfattning Under en ganska lång period har EU:s medlemsstater försökt stöpa om EU

Läs mer

MIA RÖNNMAR ANN NUMHAUSER-HENNING. Det flexibla svenska anställningsskyddet 2010-11 NR 2

MIA RÖNNMAR ANN NUMHAUSER-HENNING. Det flexibla svenska anställningsskyddet 2010-11 NR 2 MIA RÖNNMAR ANN NUMHAUSER-HENNING Det flexibla svenska anställningsskyddet 2010-11 NR 2 382 Ann Numhauser-Henning & Mia Rönnmar Det flexibla svenska anställningsskyddet ANN NUMHAUSER-HENNING* & MIA RÖNNMAR**

Läs mer

Omplacering enligt 7 och 22 LAS

Omplacering enligt 7 och 22 LAS Örebro Universitet Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Juristprogrammet Examensarbete för juristprogrammet, 30 HP 2012-01-03 Omplacering enligt 7 och 22 LAS - En studie av det rådande

Läs mer

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering Regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Arbetsmiljöverket 2010 Text: Susanna

Läs mer

Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande företagsövergångar

Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande företagsövergångar Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande företagsövergångar Av docenten JONAS MALMBERG EG:s företagsöverlåtelsedirektiv (2001/23/EG) syftar till att skydda arbetstagares ställning vid övergång av

Läs mer

Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv

Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv 2011:8 Tom Madell Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv Tom Madell Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv - SIEPS 2011:8 - Rapport nr. 8 Oktober 2011 Utges av Svenska institutet

Läs mer

Arbetstagarorganisationers inflytande vid inhyrning av personal

Arbetstagarorganisationers inflytande vid inhyrning av personal UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt Arbetstagarorganisationers inflytande vid inhyrning av personal Datum: 2012-06-05 Kandidatuppsats VT 2012 Författare: Michaela Järsjö

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

C-UPPSATS. Saklig grund för uppsägning vid sen ankomst

C-UPPSATS. Saklig grund för uppsägning vid sen ankomst C-UPPSATS 2010:151 Saklig grund för uppsägning vid sen ankomst - faktorer som påverkar bedömningen Astrid Isaksson Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

ARBETSGIVARENS LOJALITETSPLIKT INOM 7 LAS

ARBETSGIVARENS LOJALITETSPLIKT INOM 7 LAS ARBETSGIVARENS LOJALITETSPLIKT INOM 7 LAS Av Sanna Bothin Örby Handledare: Ronnie Eklund Examensarbete med praktik 30 poäng i civilrätt Stockholm vårterminen 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRKORTNINGAR...

Läs mer

En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken

En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i familjerätt, särskilt barnrätt 30 högskolepoäng En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken Barnets möjlighet att få psykiatrisk

Läs mer

Barnets rätt till försäkringsskydd

Barnets rätt till försäkringsskydd Barnets rätt till försäkringsskydd En rättsvetenskaplig studie av barnets möjligheter att täckas av privat och allmän försäkring Johan Karlsson Handledare: Ruth Mannelqvist HT 2011 Examensarbete, 30 hp.

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Att öppet kritisera sin arbetsgivare - Saklig grund för uppsägning?

Att öppet kritisera sin arbetsgivare - Saklig grund för uppsägning? Markus Karlsson & Rickard Lindstedt Att öppet kritisera sin arbetsgivare - Saklig grund för uppsägning? Ur ett internt komparativt perspektiv To openly criticize your employer - Just cause for termination?

Läs mer

TILLFÄLLIGA GÄSTARBETARE INOM EU:s BYGGSEKTOR

TILLFÄLLIGA GÄSTARBETARE INOM EU:s BYGGSEKTOR Stärkande av den sociala integrationen av gästarbetare inom de europeiska bygg- och träbranscherna TILLFÄLLIGA GÄSTARBETARE INOM EU:s BYGGSEKTOR EFBWW European Federation of Building and Woodworkers www.efbww.org

Läs mer

Stockholms universitet Juridiska institutionen. Positiv särbehandling - en alternativ lagtext?

Stockholms universitet Juridiska institutionen. Positiv särbehandling - en alternativ lagtext? Stockholms universitet Juridiska institutionen Positiv särbehandling - en alternativ lagtext? Av Camilla Kjelldén Examensarbete 20 poäng i civilrätt Höstterminen 2007 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

LAS och anställningsskyddet

LAS och anställningsskyddet LAS och anställningsskyddet Iréne S Hansen Kandidatuppsats i arbetsrätt VT 2013 Handledare Lea Hatzidaki-Dahlström Innehållsförteckning 1. Inledning... 11 1.1 Ämne Bakgrund... 11 1.2 Syfte Frågeställning...

Läs mer

LAS i förändring. ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013

LAS i förändring. ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013 LAS i förändring ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013 Helena Larsson Samuel Larsson Eva Oscarsson Lena Maier Söderberg Omslag: Vian Tahir är pressekreterare på

Läs mer

Kan aktiebolag flytta?

Kan aktiebolag flytta? av Lars Pehrson Under de senaste åren har det i pressen framkommit att flera svenska storföretag har börjat att undersöka om det inte vore fördelaktigt att flytta huvudkontoret till något annat land. Frågan

Läs mer

Olovligt bortförande av barn inom EU

Olovligt bortförande av barn inom EU Olovligt bortförande av barn inom EU En analys av Bryssel II-förordningens regler mot bakgrund av EU:s rättighetsstadga och barnkonventionen Examensarbete i internationell privat- och processrätt, 30 högskolepoäng

Läs mer

Turordningsreglemaoch flexibiliteten

Turordningsreglemaoch flexibiliteten 808 Turordningsreglemaoch flexibiliteten CATHARINA CALLEMAN* Turordningsreglerna i anställningsskyddslagen rör själva kärnan i anställningstryggheten och har länge varit i centrum för den arbetsrättsliga

Läs mer

2008:10. Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga

2008:10. Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga 2008:10 Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga aspekter MISSIV DATUM DIARIENR 2008-04-29 2008/59-5 ERT DATUM

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer