1. Bakgrund. Kommungemensam del

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Bakgrund. Kommungemensam del"

Transkript

1 Reviderad

2 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen kap 6 och Diskrimineringslagen. Lagarna gäller alla skolformer som lyder under skollagen. Syftet med lagarna är att förtydliga skolans ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Barn- och elevombudet övervakar regler om kränkande behandling och Diskrimineringsombudsmannen (DO) övervakar diskrimineringslagen. Skolor och förskolor ska arbeta aktivt för att förhindra och motverka alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Varje verksamhet ska ha en Likabehandlingsplan som beskriver hur skolan arbetar för att motverka diskriminering, samt en Årlig plan mot kränkande behandling som beskriver hur skolan arbetar med att förebygga, upptäcka samt åtgärda kränkande behandling. På Skrantaskolan är dessa planer sammanförda till en plan. Barn- och utbildningsnämnden i Karlskoga har beslutat att synen på diskriminering och kränkningar, samt vilka rättigheter man har som elev, inte ska skilja sig mellan kommunens olika skolor. Därför har den årliga planen mot diskriminering och kränkande behandling avsnitt som är gemensamma för alla skolor och förskolor i kommunen. Den nya skollag som gäller från och med 1 juli 2011 säger bland annat att lärare och annan personal i skolan är skyldiga att anmäla till rektor om en elev upplever sig ha blivit utsatt för kränkande behandling. Rektorn ska sedan i sin tur anmäla detta till barn- och utbildningsnämnden. Skolverket beskriver lite mer detaljerat hur skolorna bör arbeta för att förebygga och åtgärda kränkande behandling i sina nya Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Där beskrivs till exempel hur rapporteringen av kränkande behandling kan göras. Rapporteringen ska bland annat utformas så att barn- och utbildningsnämnden och förvaltningen kan följa utvecklingen i varje ärende. 2

3 2. Lagstöd Elevernas och de vuxnas rättigheter och skyldigheter i skolan bygger på: FN: s konvention om barns rättigheter. Skollagen (2010:800) FN: s konvention om barns rättigheter. Diskrimineringslagen (2008:567) Lgr11 (2011 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet.) Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen som syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Socialtjänstlagen 14 kap 1 (anmälningsskyldighet) Regeringsformen 1 kap. 2 Europakonventionen Artikel 14 Förbud mot diskriminering Brottsbalken 3. Skolpersonalens befogenheter Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Både elever, lärare och annan personal ska ha ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön och ha respekt för varandra. Elever ska ges möjlighet att påverka och delta i utformningen av lärandemiljön. Det är även viktigt att skolan samarbetar med elevernas vårdnadshavare för att skapa trygg skolmiljö. Det finns dock situationer när de förebyggande insatserna inte varit tillräckliga och skolan kan behöva använda de disciplinära åtgärder som finns i skollagen för att skapa en god studiemiljö. Åtgärderna ska vidtas med hänsyn till barnets bästa. Rektorn och lärarna ska vara särskilt återhållsamma med åtgärder när det gäller elever i förskoleklassen eller i grundskolans lägre åldrar. Rätt att vidta omedelbara och tillfälliga åtgärder för en trygg skolmiljö: Exempelvis tillrättavisningar eller omflyttningar i klassrummet för att sära på elever som stör. Skollagen ger även rätt för rektor och lärare att gå emellan två elever som bråkar eller för att stoppa skadegörelse. Utvisning: Läraren får visa ut en elev ur klassrummet för högst återstoden av lektionen om eleven stör undervisningen eller uppträder olämpligt. Kvarsittning/Försittning: Rektorn eller läraren kan besluta att eleven ska stanna kvar på skolan en timme efter skolans slut eller komma en timme innan skolan börjar. Den som fattar beslutet ska dokumentera det. Utredning om varför elever stör: Om eleven upprepat stört sin omgivning ska rektorn se till att saken utreds. Skolan ska samråda med elevens vårdnadshavare i utredningen. Utifrån utredningen ska rektorn se till att skolan vidtar åtgärder för att få eleven att ändra sitt beteende. Det kan vara en skriftlig varning eller ge eleven stöd i undervisningen eller av elevhälsan. Skriftlig varning: Efter avslutad utredning kan rektor besluta att ge eleven en skriftlig varning. Den ska innehålla information om vad som händer om eleven inte ändrar sitt 3

4 beteende. Syftet är att dels dokumentera det som kommit fram i samtal, dels att peka på att skolan inte accepterar elevens uppträdande. Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektors beslut. Tillfällig omplacering: Rektor kan besluta om att tillfälligt omplacera en elev till en annan undervisningsgrupp eller till en annan plats inom skolenheten under maximalt 4 veckor. Omplacering får bara göras efter att man gjort en utredning och åtgärderna utifrån den inte har haft effekt. En tillfällig omplacering kan göras akut utan utredning utifrån andra bestämmelser. Vårdnadshavare ska informeras och den som beslutar dokumenterar. Tillfällig omplacering vid annan skolenhet: Om den tillfälliga omplaceringen inte har effekt få rektorn besluta om att en elev tillfälligt får flytta till en annan skola. Placeringen få bara i undantagsfall vara längre än två veckor och aldrig längre än fyra veckor. Elever kan dock flyttas permanent för att ge andra elever trygghet och studiero. Den som beslutar om tillfällig placering vid annan skola dokumenterar. Avstängning: I vissa fall får rektorn besluta om att stänga av en elev. Det kan ske för att man på skolan har en mycket jobbig situation, t.ex. att det förekommit grovt våld och att skolan varit i kontakt med polisen. Tre krav måste vara uppfyllda innan beslut om avstängning kan ske: 1. Det är nödvändigt för andra elevers trygghet och studiero. 2. Andra åtgärder har inte haft effekt. 3. Eleven erbjuds kompensation för missad undervisning. Om eleven utfört ett allvarligt brott mot annan elev eller personal kan skolan stänga av utan att ha prövat andra åtgärder först Innan beslut fattas har eleven och vårdnadshavarna rätt att yttra sig i frågan. Rektorn kan inte delegera beslutet till någon annan och om eleven är under 18 år ska socialnämnden informeras. Beslutet kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Kontrollåtgärder: Eleverna lånar skåp av skolan, och skolledningen har rätt att kontrollera att skåpen används på rätt sätt. Skolledningen har rätt att öppna skåp i elevens närvaro. En väska är elevens personliga egendom och är skyddad av förbudet mot husrannsakan. Polis måste tillkallas om en sluten väska ska öppnas och visiteras. Provtagning som exempelvis alkohol- eller drogtest måste bygga på frivillighet. Skolpersonal har inga befogenheter att utföra kroppsvisitation, dvs. undersöka kläder eller skor för att leta efter stulna föremål. Källor: Mer om Trygghet och studiero i skolan, Ur nya skollagen, Skolverket 2011, Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 4

5 4. Definitioner Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Direkt diskriminering Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett visst gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på just detta program. Indirekt diskriminering Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har samband med diskrimineringsgrunderna. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de elever som av religiösa skäl eller på grund av en allergi behöver annan mat. Diskrimineringsgrunderna Kön Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man. Könsidentitet eller könsuttryck Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt diskrimineringslagen att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck eftersom lagens begrepp könsöverskridande identitet eller uttryck signalerar att det som skyddas är en avvikelse från det normala. Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell läggning. Transpersoner kan vara såväl homo-, bi- som heterosexuella. Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en etnisk tillhörighet. En person som är född i Sverige kan vara rom, same, svensk, kurd eller något annat. En och samma person kan också ha flera etniska tillhörigheter. Religion eller annan trosuppfattning Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt regeringens proposition (2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning som till exempel buddism eller ateism 5

6 omfattas av diskrimineringsskyddet. Andra etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och värderingar som inte har samband med religion faller utanför. Funktionsnedsättning Med funktionshinder menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. DO använder sig av Handisams beteckning funktionsnedsättning och inte funktionshinder eftersom hindren finns i samhället och inte hos personen. Sexuell läggning Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Ålder Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. Skyddet gäller även i skolan. Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder, till exempel om särbehandlingen är en tillämpning av skollagen. Trakasserier och kränkande behandling Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (jämför kränkande behandling nedan). Det kan bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av till exempel kvinnliga, homosexuella eller bosniska egenskaper. Det kan också handla om att någon blir kallad blatte, mongo, fjolla, hora eller liknande. Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en elev känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. Kränkande behandling Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Några exempel kan vara slag, öknamn, utfrysning och kränkande bilder eller meddelanden på sociala medier (till exempel Facebook). Trakasserier och kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan äga rum i alla miljöer, när som helst. Trakasserier och kränkningar utförs av och drabbar såväl barns som vuxna och kan ske på 4 nivåer. Begreppet elev innefattar även barn i det här fallet. elev-elev elev-personal personal-elev personal-personal Trakasserier och kränkningar kan vara: Fysiska: ex slag och knuffar Verbala: ex muntliga hot eller att bli kallad för hora, bög, tönt eller liknande 6

7 Psykosociala: ex. att vara utsatt för utfrysning eller ryktesspridning Text- eller bildburna: ex genom klotter, sms, e-post, lappar Sexuella trakasserier Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. Det kan också handla om sexuell jargong. Det är personen som är utsatt som avgör vad som är kränkande. Repressalier Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en elev, exempelvis som vittne, medverkar i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. De flesta handlingar som ryms under begreppet kränkande behandling till exempel misshandel, ofredande och olaga hot, är brottsliga handlingar även om de begås av underåriga. Barn- och elevombudsmannen, BeO, har som uppgift att tillvarata den enskilda elevens eller barnets rätt i frågor som rör begreppet kränkande behandling. Källa: Skolverkets allmänna råd 2009: Att främja likabehandling och att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Det är barnet eller eleven som avgör om beteendet eller handlingen är kränkande. 5. Mobbning Mobbning är en form av kränkande behandling som förutsätter att man uppsåtligt kränkts vid upprepade tillfällen under en längre tid. Det råder dessutom obalans i maktförhållanden mellan dem som utsätter och den som utsätts. Exempel på mobbning: Himla med ögonen, kasta menade blickar, göra miner, sucka, vända ryggen till, inte svara på tilltal, behandla någon som luft. Viska, sprida rykten, prata illa om någon, retas, håna, härma, hota, anmärka på utseende eller kläder, kommentera allt den utsatte gör eller säger, fnittra eller hånskratta åt någon, skicka kränkande mail eller sms eller skämta. Sparka, ge slag, krokben, knuffar 7

8 Tecken som kan tyda på mobbning: Håglös, tystlåten, grubblande Passiv: ingen lust, vill inte, orkar inte Uppgiven: ingen idé Håller sig undan de andra, går eller står för sig själv Leker passivt eller bara ser på Håller sig i närheten av en vuxen Dröjer sig kvar i klassrummet, vill inte ha rast är orolig okoncentrerad inför raster Överdrivet clownbeteende Sämre skolresultat Klagar ofta på ont i magen eller huvudvärk Ofta sjuk, dålig aptit Mycket av mobbningen sker bakom ryggen på vuxna och är ofta svår att upptäcka. För den som drabbas handlar det om att få hela sin psykiska existens sargad. Att ställas utanför gemenskapen är något av det grymmaste man kan drabbas av. Källa: Mobbning och människovärde, Gunnar Höistad Vi accepterar aldrig någon form av trakasserier, mobbning eller kränkande behandling. Om vi upptäcker att detta förekommer, kommer vi med all kraft se till att den upphör. Vi kommer också att jobba förebyggande mot alla former av kränkande behandling. Lokal del 6. Lagar, värdegrund och ordningsregler Lagar som gäller i Sverige och därmed även i skolan Skollagen (2010:800) innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning samt förtydligar skolans ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Diskrimineringslagen (2008:567) lagstiftning som ska kunna bekämpa handlingar som direkt eller indirekt kränker principen om alla människors lika värde. Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160) reglerar skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Socialtjänstlagen 14 kap 1 (2001:453) påvisar att all personal inom skolan är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. 8

9 Brottsbalken (SFS 1962:700) är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige. I den kan man läsa om olika definierade brott och de påföljder som kan dömas ut. Ex på brott som också gäller i skolan är misshandel, stöld, skadegörelse, förtal och hot. Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 6 kap 4 a bestämmer att den som är under 15 år och färdas på en tvåhjulig cykel måste ha hjälm. Tobakslagen (1993:581) säger att det är förbjudet att röka i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Värdegrund Trygghet Alla får vara med och man blir sedd och accepterad för den man är. Ingen ska vara orolig eller rädd i skolan. Ansvar Var och en tar ansvar för vad den säger och gör och vi tar gemensamt ansvar för att alla trivs och mår bra. Hänsyn och respekt Vi är mot andra som vi vill att andra är mot oss och vi använder ett vårdat språk. Allas lika värde Vi är alla lika mycket värda och vi respekterar varandras olikheter. Arbetsglädje och studiero Vi tar ansvar för vår gemensamma miljö och ger varandra arbetsro. Ordningsregler Skrantaskolans ordningsregler är väl kända av elever, vårdnadshavare och personal. Varje läsårsstart går mentorerna igenom ordningsreglerna med elever och vårdnadshavare. Dessutom lämnar elev och vårdnadshavre en skriftlig bekräftelse på att de tagit del av skolans ordningsregler. Under läsåret ansvarar mentorerna för att eleverna påminns om skolans ordningsregler vid behov. Om vi följer lagar, värdegrund och ordningsregler får vi alla en god arbetsmiljö. 9

10 7. Åtgärder om elev stör tryggheten och studieron Om man bryter mot skolans ordningsregler blir första åtgärden alltid en tillsägelse. Om man upprepat bryter mot skolans regler följer vi åtgärdstrappan. Om man bryter mot skolans värdegrund, dvs. behandlar någon kränkande, följer vi åtgärdstrappan och/eller går in med åtgärder mot mobbning och andra kränkande handlingar. Om man bryter mot någon av lagarna, ex stjäl, uttalar allvarliga hot eller slåss, kan skolan fatta beslut om direkt anmälan till polisen och/eller socialtjänsten. 10

11 8. Åtgärdstrappa Stödinsatserna har ingen effekt och det negativa beteendet fortsätter. 5 6 Vid brott mot lagar eller upprepat oönskat beteende där insatser och åtgärder inte har lett till förändring kan anmälan göras till polis och/eller socialtjänsten. Störande och olämpligt beteende fortsätter. 4 Om ett oönskat beteende ej upphör kan rektor besluta att tillfälligt eller permanent omplacera en elev på annan skola. Som en akut åtgärd kan rektor besluta att stänga av elev från skolan. Rektor kan besluta om tillfällig omplacering i annan grupp/klass eller plats på skolan Elev stör studieron och tryggheten för andra i skolan. 1 Rektor beslutar om att en utredning ska göras för att ta reda på varför en elev stör. Vårdnadshavare kallas till möte på skolan. Rektor beslutar om åtgärder utifrån vad utredningen visar. Skriftlig varning kan utfärdas. Elev som stör blir utvisad från klassrummet. Lärare och rektor kan också besluta om kvarsittning eller försittning. Vårdnadshavare kontaktas och informeras. Tillsägelse av vuxen på skolan. Mentor informeras och vårdnadshavare kontaktas vid behov

12 9. Målinriktat arbete Utvärdering av målen för 2013/14: Öka kunskapen hos elever och personal om de olika kulturer som finns i skolan idag. Riktade insatser har gjorts för personal gällande den somaliska kulturen då denna grupp är den som ökat mest på skolan. För eleverna har undervisningen genomsyrats av arbete med olika globala frågor i SO i samtliga årskurser. Åk 7 har dessutom arbetat med temat Vi är alla olika. Det är svårt att mäta resultat av detta, men det vi kunnat se är att konflikter mellan nyanlända elever och övriga elever har minskat. Öka elevernas nyfikenhet och lust att lära. I Brukarenkäten som genomförts i åk 8 kan vi se att resultatet sjunkit i jämförelse med förra året. Arbetet som inletts under föregående läsår, med att öka elevernas nyfikenhet och lust att lära, genom att variera arbetssätt och redovisningsformer, har alltså inte lett till önskat resultat. Förankra den nyutformade värdegrunden hos alla elever, vårdnadshavare och personal. Värdegrunden finns uppsatt på olika platser i skolan och varje termin diskuteras den i klasserna. Under vårterminen har den översatts till de olika språk som finns på skolan. Detta har gjorts tillsammans av skolans kompisstödjare och elever med ursprung från olika länder. Modersmålslärarna har sedan varit behjälpliga med att säkerställa att översättning blivit korrekt. Dessa dokument finns nu uppsatta på en gemensam plats på skolan. Utvärdering av Trivsel och trygghetsenkät (ht 2013) och Brukar enkät (vt 2014): Trivsel och trygghetsenkäten har genomförts i samtliga årskurser under höstterminen 2013 och Brukar enkäten har genomförts i åk 8 under vårterminen I jämförelse med tidigare genomförd brukarenkät framkommer att eleverna på Skrantaskolan i lägre grad än under föregående läsårs enkät känner sig trygga i skolan(84% jfr 95% 2013). I trivsel och trygghetsenkäten däremot svarar 94% av eleverna att de alltid eller oftast är trygga i skolan. Trivsel och trygghetsenkäten besvaras av elever samtliga årskurser på skolan. Här kan man se att elever i åk 8 har fler svar på alternativet att man oftast känner sig trygg i skolan än åk 7 och 9 som istället har högre resultat på att man alltid känner sig trygg. Årskurs 8 har också ett lägre resultat än övriga årskurser på att man upplever att man blivit tagen på allvar när man berättat om att man blivit utsatt. Här ses ett samband mellan tryggheten och antalet anmälda kränkningsärenden inom årskursen. I trivsel och trygghetsenkäten svarar 97% att de trivs bra eller mycket bra på skolan. Detta resultat är en ökning jämfört med tidigare år (år %, år %). 88% av eleverna upplever att det alltid eller oftast finns vuxna ute i rasthallar och korridirer. Detta resultat har förbättrats jämfört med tidigare år vilket visar att de åtgärder som vidtagits på skolan har varit framgångsrika. 12

13 81 % av eleverna upplever att det alltid eller oftast finns något att göra på rasterna. När man jämför detta med den senaste enkätens resultat är det en ökning med 7%. På skolan har vi arbetat aktivt för att utveckla rastaktiviteterna tillsammans med eleverna och detta kommer att fortsätta. 47% av eleverna upplever att skolarbetet gör mej så nyfiken att jag får lust att lära mej mer ( jfr 49% 2013). Detta är en sänkning jämfört med de två senaste årens enkäter. Mål för läsåret 2014/15: Öka kunskapen hos elever, vårdnadshavare och personal om de olika sociala medier som finns att tillgå via nätet. Vilka möjligheter finns det och vad behöver vi vara observanta på? Fortsätta det påbörjade arbetet med att öka elevernas nyfikenhet och lust att lära. Eleverna ska uppleva att de blir tagna på allvar när de berättar att de blivit illabehandlad av klasskamrat. Åtgärder: Kompisstödjarna kommer arbeta med material från No hate och ta med till sina klasser för fortsatt arbete på gruppnivå. Föreläsning med Christina Stielli för elever, personal och vårdnadshavare äger rum i november 2014 och efterföljs av diskussioner och arbete på klassnivå. Lärare och elever i respektive arbetslag för dialog om hur lusten och nyfikenheten till lärande kan öka. Årskurs 9 arbetar vidare tillsammans med eleverna i arbetslaget om hur vuxna skolan kan bli bättre på att ta eleverna på allvar. Detta utifrån att det i Trivsel och trygghetsenkäten (hösten 2013) framkommit att de har ett tydligt lägre resultat än övriga årskurser i denna fråga. Arbetet påbörjades under förra läsåret. Utvärdering sker juni

14 10. Hur vi arbetar främjande och förebyggande mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Alla som arbetar i skolan ska visa respekt för den enskilda individen, mänskliga rättigheter och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. Personalen ska aktivt motverka diskriminering av individer och grupper, samt verka för att kränkningar aldrig skall förekomma. Varje incident av kränkande behandling ska resultera i en reaktion från de vuxna i skolan. Främjande insatser Skrantaskolan arbetar medvetet med att främja alla elevers likarättigheter oavsett kön. Detta genom att samtliga elever i årskurs 7 och 8 deltar både i textil och trä- och metall slöjd. Undervisande personal är också observant på att flickor och pojkar kommer tilltals i klassrummet genom att bestämma vem som ska svara eller berätta. Skrantaskolan är en mångkulturell skola som arbetar med området etnisk tillhörighet för att främja elevernas förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse genom att förmedla kunskap om de nationella minoriteternas kultur, språk religion och historia. Ämneslärare i SO arbetar bl.a. med rasdiskrimineringens historia och vilka effekter den har haft på det svenska samhället. På Skrantaskolan erbjuds elever modersmålsundervisning och studiehandledning på sitt modersmål. Skolan främjar likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning genom att ta hänsyn till kulturella och religiösa högtider vid fastställande av datum för exempelvis utvecklingssamtal. Mångkulturella almanackor köps in till varje arbetslag, expedition m.fl. På skolans informations TV visas vilka högtidsdagar som firas inom olika kulturer varje dag. Undervisningen i religion ges på ett sakligt, allsidigt och likvärdigt sätt. Undervisande lärare är behörig att undervisa i detta ämne. Den obligatoriska simundervisningen genomförs alltid i separata kill- och tjejgrupper. Skolan erbjuder möjlighet till avskild böneplats. Främjande arbete oavsett funktionshinder och funktionsnedsättning görs genom att göra genomtänkta placeringar i klassrummet och möjliggöra för elever att på ett naturligt sätt få nödvändiga pauser under lektionstid. Skolan anpassar klassrum och mötesplatser utifrån elever och vårdnadshavares behov. Exempel är om en elev har en rullstolsburen vårdnadshavare så får klassen ett hemklassrum som är lätt tillgängligt och om en elev har svårt med förflyttning(tillfälligt eller permanent) anpassas klassrum efter detta. Skrantaskolans personal är goda föreblider för eleverna och elever och personal möts naturligt även utanför klassrummet i den gemensamma cafeterian. I cafeterian arbetar en skolfritidsledare som tillsammans med elever från årskurs 9 har försäljning av bl.a. frukt och smörgås och utlåning av kortlekar, sällskapsspel, gitarrer, pingisrack m.m. 14

15 Förebyggande insatser Likabehandlingsplanen och skolans värdegrund skall vara väl känd av personal, elever och vårdnadshavare så alla är insatta i dess innehåll och hur vi arbetar tillsammans på skolan. Ordningsregler förankras hos elever och vårdnadshavare vid läsårets start och vid ny terminsstart. Mentor ansvarar för att likabehandlingsplanen/årliga planen mot kränkandebehandling och våra ordningsregler är förankrade hos alla elever och deras vårdnadshavare. Undervisande lärare bestämmer elevernas placering i klassrummet och gör också gruppindelningar vid grupparbeten/aktiviteter. Regelbundna samtal och diskussioner förs under lektionstid om respekt, hänsyn, relationer och hur man har det tillsammans. Det kan vara planerade eller spontana samtal. I klasserna/mentorsgrupperna används olika material för att träna och utveckla sociala färdigheter. Konfliktlösande samtal kan erbjudas om samma elever hamnar i konflikter ofta. Då deltar en personal som medlar mellan eleverna. Dessa genomförs endast om alla inblandade är positiva till insatsen. På skolan finns två skolfritidsledare anställda. Det finns schemalagd personal i korridorer, rasthallar och skolrastaurangen. Idrottsläraren ser över situationen i omklädningsrummen genom stickprovskontroller. Elevernas skolsituation tas upp på lärarnas arbetslagskonferens kontinuerligt. Samtliga elever erbjuds hälsosamtal hos skolsköterskan. Personalen har kunskap om och är observant på tecken om utsatthet. Personalen arbetar för att ge eleverna positiva roller. Inför varje utvecklingssamtal får eleven skriva ner hur han/hon upplever sin skolsituation. På skolan finns ett Likabehandlingsteam. Där ingår kurator, skolfritidsledare, skolsköterska samt arbetslagsrepresentanter. Teamet är drivande i frågor som rör främjande, förebyggande och åtgärdande arbete på skolan. Kamratstödjare från alla klasser och årskurser som aktivt deltar i det förebyggande arbetet bl.a. genom regelbundna träffar med representanter från personalen. Samarbete och dialog med vårdnadshavare. Enkätundersökning bland eleverna görs varje läsår, för att kartlägga i vilken mån eleverna är trygga på skolan och vilka områden skolan behöver arbeta med. Kill- respektive tjejgrupper vid behov. Uppföljning av samtliga elevers närvaro och frånvaro i skolan görs varje månad. Temaverksamhet i olika ämnen ex. kränkningar på nätet och hur man agerar på nätet. På skolan bedrivs ett aktivt demokratiarbete i undervisningen samt i elevråd, klassråd, matråd och verksamhetsråd. Syftet är att eleverna blir delaktiga i skolans verksamhet och får en möjlighet att påverka beslut. 15

16 11. Planerade aktiviteter under läsåret 2014/2015 H.t Årskurs 7 Aktivitetsdag för åk. 7 klassvis i Espenäs Utbildning av kompisstödjare Föräldramöte år 7 Föräldramöte år 8 Föräldramöte år 9 Föreläsning om sociala medier för elever, vårdnadshavare, personal Utvecklingssamtal(åk 8 ovh 9)/Lära känna samtal(åk7) Temavecka kultur & hälsa Studiebesök Riksdagen(åk 9) Genomförande av trivselenkät v. 42, 43 Friluftsdag Arbetslagets eftermiddag Kompisstödjarträffar Elevråd Matråd Verksamhetsråd Rastverksamhet Studiestöd utanför lektionstid Ansvar: Fritidsledare/mentor Kurator Rektor/mentorer Mentorer/ Mentorer/SYV Rektor Mentorer Arbetslg Arbetslag Kurator/lärare Idrottslärare Arbetslag Likabeh.team Rolf Pedersen Marianne Karlsson Rektor/berörd personal Elever åk 9/skolfr.led Resursteam V.t Föräldramöte åk 7 Föräldramöte åk 8 Föräldramöte åk 9 Utvecklingssamtal Friluftsdag Arbetslagets eftermiddag Elever besöker blivande årskurs 7 på respektive skola Kompisstödjarträffar Elevråd Matråd Verksamhetsråd Sportlovsskola Rastverksamhet Studiestöd utanför lektionstid Ansvar Mentorer Mentorer/Syv Mentor Mentor Idrottslärare Arbetslag Kurator Likabehandlingsteam Rolf Pedersen Marianne Karlsson Rektor/berörd personal Rektor/berörd personal Elever åk 9/skolfr.led Resursteam 16

17 12. Hur vi upptäcker diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Skolan har schema för lärarnas aktiva deltagande i skolrestaurangen, korridorer och rasthallar samt två skolfritidsledare. Utrymmen som kompisstödjarna uppgett behöver mer tillsyn är korridorerna på övre plan. Elevvård diskuteras kontinuerligt på lärarnas arbetslagskonferens. Personalen är lyhörd och observant på tecken om utsatthet. Varje enskild elev har tid med sin mentor varje vecka. Inför varje utvecklingssamtal får eleven skriva ner hur han/hon upplever sin skolsituation. Kamratstödjare finns i varje klass, en kille och en tjej. Personalen på skolan samarbetar och har regelbunden kontakt med elevernas vårdnadshavare och tar deras signaler på allvar. Enkätundersökning bland eleverna görs varje läsår, för att kartlägga i vilken mån eleverna är trygga på skolan. Vid de enskilda hälsobesöken som erbjuds samtliga elever i årskurs 8 ställs frågor om trivsel och utsatthet. 13. Hur vi utreder, åtgärdar och följer upp diskriminering, trakasserier och kränkande behandling En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. (Skollagen 2010:800, 6 kap 10 ) Diskriminering: När det har blivit klart för skolan att det förekommit diskriminering enligt diskrimineringsgrunderna är det rektor som har som ansvar för åtgärderna. Det kan handla om att titta på lokaler, skolans arbetsmetoder, personalens förhållningssätt eller liknande. Åtgärdsprogram upprättas vid behov. 17

18 Trakasserier eller kränkande behandling: När det har förekommit trakasserier eller kränkande behandling agerar skolan utifrån åtgärdstrappan. (Se tidigare avsnitt) Att kränka någon på skolan innebär att man bryter mot skolans värdegrund. Åtgärdsprogram upprättas vid behov. När någon utsätts för diskriminering eller kränkande behandling: 1. Den personal som misstänker/upptäcker/får kännedom om kränkningar skall genast ingripa. Ärendet anmäls till rektor och elevernas mentorer informeras. I Karlskoga kommun anmäls alla misstänkta kränkningar i ett digitalt verktyg av den som är upptäckare. Barn- och utbildningsnämnden underrättas därigenom kontinuerligt om ärenden gällande kränkande behandling. 2. Mentor eller annan personal i arbetslaget samtalar med den som utsatts för kränkningen för att klargöra vad som hänt och om det har hänt tidigare. Personal från Likabehandlingsteamet kan vara behjälplig. Berätta att kränkningar inte får förekomma och att skolan kommer åtgärda detta. Bestäm en tid för uppföljning inom en vecka, men klargör för eleven att den skall komma direkt om något mer händer innan dess. Dokumentera samtalet skriftligt. 3. Mentor och/eller annan personal i arbetslaget samtalar med den eller de elever som utfört kränkningen. Personal från Likabehandlingsteamet kan vara behjälplig. Om det är flera personer som kränkt äger samtalen rum enskilt med var och en av dessa. Förklara att kränkningar inte accepteras på skolan och inte heller får förekomma enligt lag, och att de ska upphöra omedelbart. Gör upp en plan för hur detta ska gå till tillsammans med eleven. Bestäm en tid för uppföljning inom en vecka. Dokumentera samtalet skriftligt. 4. Kontakta vårdnadshavarna till samtliga inblandade elever så snart som möjligt. Berätta vad som hänt och vilka eventuella överenskommelser som gjorts. Dokumentera samtalen skriftligt. (Kom överens i arbetslaget om vem som ska ta kontakten.) Vårdnadshavare skall veta vad som händer och sker med deras barn i skolan, även om det är obehagliga saker. Det är således viktigt att samtala med föräldrar om hur vi kan ge stöd och hjälp. På Skrantaskolan ser vi vårdnadshavarna som en resurs i arbetet mot diskriminering och andra former av kränkande behandling. Därför är det viktigt att ha en positiv och konstruktiv kontakt med hemmet. 5. Eleverna hålls under uppsikt under såväl lektioner som raster. 6. Samtalen följs upp inom en vecka. Det är viktigt att eleverna förstår och märker att vi ser allvarligt på diskriminering och andra former av kränkande behandling. Vid de uppföljande samtalen kontrolleras att den uppgjorda planen följs. Fortsatt uppföljning sker kontinuerligt tills mobbningen/kränkningarna helt upphört. Alla samtal dokumenteras skriftligt. Mentorn har i uppdrag att följa upp situationen för de inblandade eleverna. Om Likabehandlingsteamet har gjort insatser kan man enligt en överenskommelse göra upp att det är en representant ur teamet som har uppföljningssamtal. 18

19 Det är viktigt att inte enbart fokusera på det negativa beteendet utan också ge positiv förstärkning genom att berömma det som är bra, även om det är lite. Uppföljning sker kontinuerligt med den elev som utsatts och dennes vårdnadshavare. Samtalen fortsätter till dess att ett oönskat beteende upphört helt. 7. Om kränkningarna eller trakasserierna ändå inte upphör eller vid upprepade trakasserier eller kränkande behandling kallas elev och vårdnadshavare till möte på skolan. Beslut fattas om åtgärder. Exempel på åtgärder på: Individnivå: De inblandade erbjuds stöd i form av samtal. Det gäller både den som kränkt och den som blivit kränkt. Gruppnivå: En analys av klassen görs i form av klasskartläggningar. Vid behov arbeta med gruppsamtal. Organisationsnivå: Resurser kan behöva omfördelas. Klasser eller grupper kan behöva göras om. 14. Dokumentation I Karlskogas förskolor och skolor dokumenteras alla enskilda ärenden när barn eller elever upplevt sig diskriminerade eller kränkta. Dokumentationen visar hur skolan utrett ärendet, vilka åtgärder som satts in och hur ärendet följs upp. Sedan september 2012 används ett digitalt verktyg för dokumentation. Dokumentationen i varje ärende diarieförs och förvaras på Skrantaskolan. En informationsblankett förvaras i respektive elevs akt där diarienumret på den upprättade handlingen framgår. Elevakterna arkiveras i kommunens arkiv efter elevens avslutade skolgång på Skrantaskolan. 15. Elev- och föräldradelaktighet Eleverna har gjorts delaktiga genom kamratstödjarna och elevrådet. Representanter från Likabehandlingsteamet har diskuterat olika ämnen med kamratstödjarna för att få elevernas synpunkter. Bl.a. har det gett information om vilka platser på skolan det kan ske kränkningar så att rastvärdarna kan ha bättre uppsikt. Eleverna har också varit med och utformat skolans värdegrund. Föräldrarna har varit delaktiga genom verksamhetsrådet. 19

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 5 Bilaga till plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Begrepp Diskriminering Diskriminering är

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Begrepp. Diskriminering

Begrepp. Diskriminering Begrepp Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck,

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling Skogsgläntans förskola Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2015 Innehållsförteckning VISION, POLICY OCH ANSVAR... 3 DET ÅTGÄRDANDE

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Parkrinken avdelning röd

Likabehandlingsplan. Parkrinken avdelning röd Likabehandlingsplan Parkrinken avdelning röd 1 Innehållsförteckning Innehåll Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 5 Kartläggning 6 Förebyggande åtgärder 7 Områden som berörs av åtgärden 7

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskoleklass Ladubacksskolan i Arboga

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskoleklass Ladubacksskolan i Arboga LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (10) Barn- och utbildningsförvaltningen Ladubacksskolan Trygghetsgruppen på Ladubacksskolan 0589-872 31, 073-765 72 31 tina.persson@arboga.se Datum 2011-09-27 Likabehandlingsplan

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN samt plan mot diskriminering och kränkande behandling De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 2 (10) Elevhälsoteamet 2015/2016 Rektor (IM/Särskolan) Cathrine Conrad Rektor (SA/HU) Mattias

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Datum 2015-06-18 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33 100

Läs mer

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero Juridisk vägledning Reviderad december 2014 Mer om Trygghet och studiero Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero Rektorn och lärarna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vision 3. Resurser för likabehandlingsarbete 4. Begrepp och definitioner 5. Utvärdering av

Läs mer

Björkskataskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Björkskataskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Björkskataskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Innehållsförteckning Grunduppgifter, vision, lagar & förordningar 1 Tidsplan, delaktighet och förankring 2 Utvärdering och återkommande

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Likabehandlingsplan. Årlig plan

Likabehandlingsplan. Årlig plan Likabehandlingsplan Årlig plan Karlfeldtgymnasiet Avesta 2012-2013 LIKABEHANDLINGSPLAN Bakgrund Alla som verkar inom skolan, vuxna som elever, har rätt att känna trygghet på sin arbetsplats och från och

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Antagen av Skolledning 2014/2015 Inledning Skolor i Sverige är skyldiga att varje

Läs mer

Hamregård förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år.

Hamregård förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år. Hamregård förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Hjelm

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Hjelm 2014 YDRE KOMMUN Barn och utbildning Ydreskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ydreskolan Hjelm 2014/2015 Reviderad hösten 2014 Innehållsförteckning Skolledningens

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 1 Innehållsförteckning Lag 3 Ansvarsfördelning 3 Skolans mål 4 Definitioner 4 Åtgärder 5 Förebyggande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun.

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. 2012-10-15 tom 2013-10-14 Innehållsförteckning KOMMUNGEMENSAM DEL... 3 1. Bakgrund... 3 2. Lagstöd... 3 3. Definitioner... 4

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap.

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap. Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Flodafors Sköldinge Valla rektorsområde 2012-10-24 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ann Jaktlund 1 (12) Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling fritidshemmen. Ladubacksskolan i Arboga 2011-2012

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling fritidshemmen. Ladubacksskolan i Arboga 2011-2012 LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Ladubacksskolan Trygghetsgruppen på Ladubacksskolan 0589-872 31, 073-765 72 31 tina.persson@arboga.se Datum 2011-09-26 Likabehandlingsplan mot

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Trosa Sfi plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015-2016

Trosa Sfi plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015-2016 Trosa Sfi plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015-2016 Utvärdering 150611 Vi har under detta läsår haft ett möte mellan två elever som båda kände sig utsatta av varandra. Eleverna

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Vasaskolans. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för skola och fritidshem. Läsåret 14/15

Vasaskolans. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för skola och fritidshem. Läsåret 14/15 Vasaskolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för skola och fritidshem Läsåret 14/15 Mål och vision Vi vill ge eleverna metoder som hjälper dem att utveckla en etisk och moralisk kompetens

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015 Mål och vision På Beda Hallbergs gymnasium får man vara sig själv. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Böle Byskola 2014-2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årlig plan 3 Vision 3 Vad säger styrdokumenten? 4 Definitioner 5 Ansvarsfördelning 6 Huvudman och Rektor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Zederslundsskolan med kunskap i centrum Läsåret 2015/2016 2 Innehållsförteckning Ansvariga för planen... 4 Motiv... 4 Verksamheter som omfattas av planen...

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för att främja likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Uppsala Musikklasser, september 2014 Plan för att främja likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling De två planerna, årlig plan mot kränkande behandling och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2014-10-13 Barn- och utbildningsförvaltningen Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Alla är olika och lika bra Läsåret 2014/2015 Förskolan Pärlan 1 Policy Mobbning, diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Innehållsförteckning 2 Vision 3 Lagtext och styrdokument Diskrimineringsgrunder Definitioner 4 Förebyggande och främjande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Policy På Viskastrandsgymnasiet tolereras inga former av diskriminering, övergrepp, mobbning eller kränkningar. Alla elever och all personal ska

Läs mer

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan 2008-01-28 Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan Handlingsplanen gäller för elever och personal på Gränsskolan. Uppdrag Skollagen (SFS 1

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Bergaskolan Plan för likabehandling 2012/2013

Bergaskolan Plan för likabehandling 2012/2013 Bergaskolan Plan för likabehandling 2012/2013 Innehållsförteckning TILL DIG SOM ELEV!... 3 VISION... 8 ELEVERNAS RÄTTIGHETER... 8 DEFINITIONER... 9 SKOLANS ANSVAR OCH SKYLDIGHETER... 11 SKOLPERSONALENS

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling FÖRSKOLAN SOLROSEN Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling FÖRSKOLAN SOLROSEN Ägogången 26, 602 11 Norrköping. Telefon: 011-15 77 69 http://www.solrosensforskola.blogspot.se/ Innehållsförteckning

Läs mer

Vision Vår vision är att ingen på våra skolor ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.

Vision Vår vision är att ingen på våra skolor ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vederslöv skola Tävelsås skola Kalvsvik skola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola och skolbarnomsorg Vision Vår vision är

Läs mer