Brand scoopet. Framtidens larmställ? Nytänk för. 365 dagar på 5 minuter Om. DESSUTOM Cancerforskning Webb Sportlov. sida 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand scoopet. Framtidens larmställ? Nytänk för. 365 dagar på 5 minuter Om. DESSUTOM Cancerforskning Webb Sportlov. sida 6"

Transkript

1 Brand scoopet Nr 1/2014 Framtidens larmställ? sida 6 Nytänk för sågar sida dagar på 5 minuter Om 2013 års verksamhet mittuppslaget "Fokus just nu är rekrytering och det ser bra ut, vi har ett av det bästa urvalet sen jag började jobba med deltidsfrågor" Johan Fors Nyutsedd Tf chef på den nya avdelningen för RiB/Värn sida 7 DESSUTOM Cancerforskning Webb Sportlov Räddningstjänsten Storgöteborgs personaltidning Nr 1/2014

2 FRÅN LEDNINGEN Förändringsarbete pågår VERKSAMHETSÅRET 2013 kan nu läggas till handlingarna. Särskilt bör nämnas att vi klarat de uppsatta målen och att budgeten är i balans. Revisorerna har inga anmärkningsvärda påpekanden. Det som dock har påtalats är vår avsaknad av intern kontrollplan. Vi har fattat beslut om ett utvecklingsarbete som ska resultera i en metod för att bättre identifiera risker i verksamheten, såsom bland annat ekonomi och uppsatta mål. FÖRBUNDET KOMMER OCKSÅ under innevarande år att genomföra två interna kontroller avseende skötsel och ansvar angående selar, samt uppföljning av myndighetsbeslut, vad gäller avslutande av räddningsinsats. I SKRIVANDE STUND har konsultföretaget Ekan lämnat en rapport över de synpunkter som lämnats vid intervjuer av ett 60-tal medarbetare. De genomförda intervjuerna har som bekant inriktning att identifiera hinder, problem och fördelar med nuvarande organisationsstruktur. Konsultföretaget redovisar såväl skriftligt som muntligt vid ett flertal tillfällen. Ambitionen är sedan att värdera rapporten, konkretisera och genomföra nödvändiga förändringar under verksamhetsåret Förändringsarbetet avser samtliga avdelningar och team. Räddningstjänstförbundets framtid är därefter att ständigt förbättra och förändra i relation till vår omvärld! Vid större strukturella förändringar fattar förbundsstyrelsen beslut. VI HAR TROTS DEN PÅGÅENDE ÖVERSYNEN beslutat om att samla deltids- och värnstationer under en egen avdelning. Anledningen till detta är dess speciella problematik samt att det finns en mycket stark samsyn att ha denna verksamhet under en gemensam ledning. Detta beslut är dock interimistiskt och kan således komma att förändras beroende på den mer genomgripande genomlysningen av förbundet. Anders Ekberg och jag besökte några av våra så kallade värnöar under en dag i februari. Efter detta mycket intressanta besök finns det all anledning till att fundera över hur sårbar denna verksamhet är! När samhället i övrigt strävar efter robusthet så bygger denna verksamhet helt och hållet på människors idealitet och frivillighet. RSG har tagit initiativet till att försöka få till en bättre samverkan mellan de olika samhällsaktörerna i Göteborgs södra skärgård. Finns bara viljan borde samhället kunna samordna verksamheterna bättre än vad det görs idag. JAG HAR PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING fått frågan från media om brandstationers risk för nedläggning eller ändrad geografisk placering. Förbundets ledning har alltid denna fråga aktuell och förbehåller sig rätten att fundera över vår operativa förmåga, effektivisering och rationaliseringar. Vi bedriver inte räddningstjänst för vår egen skull, allmänheten är vår yttersta uppdragsgivare. VI FORTSÄTTER DET INLEDDA ARBETET med ny gemensam övningsplats för RSG. Utbildningsenhetens ledning har på uppdrag presenterat en förstudie över en kommande övningsplats. Förstudien beskriver såväl övningsplatsens innehåll och markdisposition. Vi för också diskussioner med några av våra medlemskommuner om vårt markbehov. Parallellt med detta fortsätter avyttringen av Färjenäs, vilket också är en förutsättning för ny övningsplats. UNDER VÅREN 2014 besöker vi våra medlemskommuner för dialog inom ett flertal områden. Ett huvudsyfte är att påbörja processen om ett nytt kommande handlingsprogram för RSG. Det är därför angeläget att medlemskommunernas risk- och sårbarhetsanalyser avspeglas i RSG handlingsprogram. Förbundets kommande handlingsprogram ska i första hand belysa strategiska risk-och olycksanalyser och de delar som omfattar lagen om skydd mot olyckor. Kommande handlingsprogram kommer inte att vara detaljrik i alla avseenden då detta har en tendens till att motverka flexibilitet. SAMMANFATTNINGSVIS tycker jag att förbundet är på rätt väg! Det finns ett stort engagemang, förväntan och en vilja till förändring! Jag uppskattar samtalen med medarbetarna, telefonsamtal och mail (hinner dock inte alltid att besvara mailen direkt)! Med hopp om en kommande härlig vår! Lars Klevensparr Box 5204, Göteborg. Besöksadress: Åvägen 2. Brandscoopet är Räddningstjänsten Storgöteborgs personaltidning. WEBB E-POST NÄSTA MANUSSTOPP 12 maj ANSVARIG UTGIVARE Carin Fhyr REDAKTÖR Anna Dyne LAYOUT Rickard Örtegren TRYCK Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB SYNPUNKTER PÅ BRANDSCOOPET? Maila synpunkter på tidningen till Om du har tips på innehåll hör gärna av dig. Den som lämnar uppgifter till en tidning har laglig rätt att vara anonym. Redaktören förbehåller sig rätten att avgöra om publicering ska ske och att korta insänt material.

3 I DETTA NUMMER Omslagsbilden Från Öppet hus Torslanda 2014 Foto: Jonas Lundqvist RSGs nulägesrapport 4 Förändringsarbete Ledningsgruppen fick information om senaste cancerforskningen 5 Från ledningen Notiser 5 Förenkla helt enkelt Nya små larmställ Digital designmanual finns nu på insidan Fyra pågående olycksutredningar 6 Olycksutredning & analys Hallå där... 7 Johan Fors och Peter Svensson Gårdshävare Teknik & materiel Framtidens larmställ? 9 Upphandlingsenheten Peters väg tillbaka 10 Rehabilitering Årsredovisning Ekonomi Nytänk för sågar 15 Förmågebeskrivningen Samarbete för förbundets bästa 16 Team Norr Fördelar med en stor organisation 17 Team Öst Öppet hus under sportlovet 18 Expoaktivitet Hur mår vi på webben? 20 Kommunikation Enkäten 21 Är du med i sociala medier? Kampanj tillsammans med Hisingspolisen 22 Expoaktivitet Personal 23 Till minne av Mikael Andreasson RIF Kalender 2014 Med mera Baksidan: Nya profilprodukter för RSG Mittuppslaget: 365 dagar på 5 minuter Om 2013 års verksamhet

4 FÖRÄNDRINGSARBETE RSGs nulägesrapport Den 3 mars offentliggjordes den nulägesrapport om RSGs organisation som ledningen beställt av Ekan Management. I förra numret av Scoopet berättade vi om upplägget och de intervjuer som skulle genomföras med ett antal medarbetare. Nu har intervjuerna genomförts, Tf kommunikationschef Carin Fhyr ger här en sammanfattning av resultatet. Text Carin Fhyr TOTALT HAR 63 PERSONER intervjuats, det ger 30 intervjutillfällen då några intervjuer skett i grupp. Urvalet av intervjuade har skett av Ekan Managements konsulter tillsammans med Anders Ekberg och Lars Klevensparr och har utgått ifrån antagandet att det är i dagtidsorganisationen och dess samspel med den operativa verksamheten som RSG har haft störst behov av en översyn. Detta har medfört att chefer och medarbetare i dagtidsorganisationen är överrepresenterade i förhållande till den totala numerären inom RSG på grund av deras roller. Vid sammanlagt fem tillfällen har rapporten presenterats för olika aktörer inom organisationen. Först ut var ledningsgruppen som den 3 mars fick en presentation av Christoffer Maloney och Anna Westerholm från Ekan management. Samma dag fick även de fackliga organisationerna en genomgång med möjlighet att reflektera och ställa frågor. Därefter blev rapporten tillgänglig för samtliga medarbetare via Insidan. Alla chefer har fått möjlighet att delta i en genomgång den 14 mars. Avslutningsvis har två öppna föreläsningar hållits i Taktiksalen den 23 och 26 mars. Den sista föreläsningen filmades och finns att se i Förändringsportalen på Insidan. I förändringsportalen finns också Nulägesrapporten för den som vill läsa den. En sammanfattning Organisationsanalysen innefattar hela organisationen, både den utryckande och förebyggande verksamheten samt de stödjande avdelningarna. Under intervjuerna har de intervjuade fått frågan om vilka områden de anser att RSG bör utveckla och vilka områden där de ser att RSG har sina styrkor. De frågor som av organisationen har upplevts vara viktigast har Ekan samlat i åtta punkter i sammanfattningen av rapporten. För en fullständig bild hänvisas till rapporten. I korthet ser de ut så här: 1 Det finns ett starkt engagemang inom RSG för arbetet och arbetsplatsen. Det gäller både för den egna arbetsuppgiften som för organisationen i stort. 2 RSG bedöms ha en hög kvalitet på den operativa verksamheten. 3 Matrisorganisationen har inte implementerats fullt ut. Man upplever att matrisorganisationen från 2005 sjösattes innan den var färdig. Det finns spänningar i organisationen för att få dagtidsorganisationen att fungera ihop med den utryckande organisationen. 4 RSG behöver bli tydligare i sina prioriteringar och mål. RSG behöver hitta en lösning på hur vi får hela verksamheten att styra mot de gemensamma målen. 5 Motstridiga beslutskulturer inom RSGs dagtidsverksamhet. Nulägesrapporten är inte en kokbok med tydliga recept på hur man kan tillreda en bra organisation. Vilket recept RSG väljer, är ledningens val. 6 RSG behöver arbeta med hela sitt uppdrag som är; det operativa uppdraget, arbeta förebyggande, myndighetsutövningen och att agera som ett kommunalförbund. Vi behöver bli bättre på att ha förståelse för varandras uppdrag. 7 RSG behöver arbeta både internt och externt. Det finns en tydlig förväntan om att RSGs ledning ska utveckla de interna processerna för att säkerställa att RSG arbetar på rätt sätt. Förväntan finns också att sätta RSG på kartan. 8 Samordningen behöver förbättras. Vi är inte i takt och det upplevs som det inte finns någon ledningsfilosofi. Nulägesrapporten är ingen kokbok med färdiga recept Nulägesrapporten är inte en kokbok med tydliga recept på hur man kan tillreda en bra organisation. Vilket recept RSG väljer, är ledningens val. RSG är hjälpt av kraften av medarbetare och chefer som vill att något ska hända, sa Christian Maloney efter att ha presenterat rapporten för de fackliga representanterna den 3 mars

5 FRÅN LEDNINGEN Ledningsgruppen fick information om senaste cancerforskningen noterat Förenkla helt enkelt I den årliga Insiktsmätningen som genomförs av Business Göteborg visade RSG som tidigare ett gott helhetsresultat. Ett av fem områden som mäts är tillsyn av brandskydd. Det är endast denna del av undersökningen som berör RSG. Mätningen visar att det finns potential att höja vårt index inom områdena information och tillgänglighet när det gäller tillsyn. En handlingsplan med tillhörande aktivitetsplan har tagits fram och godkänts av direktören. Några av de områden som RSG kommer arbeta med är bl.a. förbättrad information om tillsyn på samt ta fram ett introduktionsprogram för nyrekryterad förebyggande personal till teamen. Arbetet kommer att pågå under hela Torsdagen den 27 februari besökte ledningsgruppen Arbetsmiljömedicin (AMM) i Göteborg. AMMS UPPDRAG handlar om att utreda samband miljö/hälsa t.ex. efter förfrågan från kommun eller landsting. De forskar inom flera områden t ex rörelseapparatens sjukdomar, vibrationer, luftföroreningar, luftvägar, psykosocial ohälsa och buller. Syftet med besöket var att skaffa mer kunskap i ämnet cancer kopplat till arbetsmiljöområdet inom räddningstjänst samt få ta del av de senaste nyheterna på forskningsfronten. PROFESSOR RALPH NILSSON och specialistläkare Annika Hovgard tog emot i sina lokaler och under 2 timmar fick ledningsgruppen information om hur en utredning av ansamling av cancerfall kan genomföras och vad denna innebär avseende svårigheten att tolka resultaten. Dessutom fick ledningsgruppen information om resultatet från en Nordisk studie som genomförts avseende cancerdiagnoser för brandmän. LEDNINGSGRUPPEN ENADES OM att den information som de fått ta del av är så värdefull att den ska delas med våra medarbetare inom RSG. AMM kommer att bjudas in till Gårda och Taktiksalen för att hålla en föreläsning om cancer kopplat till arbetsmiljö och räddningstjänst. Föreläsningen kommer hållas under maj månad. Vi återkommer med tidpunkt Ann-Britt Stedth Personalchef Digital designmanual finns nu på insidan RSGs nya visuell identitet finns nu beskriven i en digital designmanual på Insidan. Där finns anvisningar i hur du ska använda logotyp, typsnitt, identitetsfärger och de grafiska elementen i ditt arbete. Dessutom kan du hämta logotyper och få den senaste informationen om införandet av det nya utseendet. I menyn till höger kan du gå in och läsa mer om varje del i konceptet och anvisningarna byggs på efterhand. Tänk på att alltid kontakta Anna Lerén på Kommunikationsstaben innan du lämnar ut RSGs logotyp till externa parter. Hör också av dig om du har frågor eller idéer på hur designmanualen kan förbättras. Nya små larmställ! För ett år sedan blev vi kontaktade av Social resursförvaltning som ville låna ett larmställ av oss för att ha som prototyp till att sy ett barnlarmställ. De hade fått en beställning från en förskola som vill ha några barnlarmställ. Vi passade då på att beställa fem larmställ till RSG. Barnlarmställen är i storlek 120 och tänkta att användas vid olika expoaktiviteter, fotografering eller barnaktiviteter. Vill du låna ställen till din station, kontakta någon på Kommunikationsstaben plan 3 på Gårda brandstation

6 OLYCKSUTREDNING & ANALYS Pågående utredningar Fyra Olycks- pågående utredningar Under 2013 gjordes 13 olycksutredningar på RSG. Olycksutredning och analys har fyra pågående utredningar som kommer att färdigställas inom kort. Vilka frågeställningar som utredarna fått från uppdragsgivarna i respektive utredning ser du nedan. Text Mikael Hagberg Kalendervägen Dödsbrand Kartläggning av händelseförloppet. Mannen som omkom hade haft en brand 2010 i samma lägenhet. Vad har myndigheter och fastighetsägare gjort efter den första händelsen? Vad gör Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) när bristande brandskydd visats vid en räddningsinsats. Sandeslätt Brand i byggnad Översiktlig beskrivning av händelseförloppet. Hur genomfördes lämpning av material från brandplats? Vilka bedömningar görs av oss vid avslut av räddningsinsats? Vilken roll har värmekameran i detta skede? Andra parallella metoder? Tillämpades instruktionen Avsluta insats vid denna händelse? Är våra befäl utbildade och känner sig trygga med att tillämpa innehållet? Vilka kontakter togs på platsen med lägenhetsinnehavare/fastighetsägare? Keplers gata Kungsbacka trädstad Två byggnadsbränder parallellt i tid Översiktlig beskrivning av insatser och risk- och hotbild dygnet före och det innevarande dygnet. Översiktlig beskrivning av objekt och händelseförlopp vid båda insatserna. Presentation av resurstillväxt för respektive insats. Jämförelse av beredskap kontra insatta resurser inom hela förbundet, vid två tillfällen under räddningsinsatserna på Keplers Gata respektive Kungsbacka trästad. Insatsernas MMI, resursernas disposition (sektorindelning) och åtgärdsproduktion ingår i redovisningen. Samuel Bagges väg Dödsbrand Kartläggning av händelseförloppet inklusive larmhanteringsfas och larmadress. ALLA UTREDNINGAR FRÅN 2013 FINNS PÅ INSIDAN SNART KAN DU ÄVEN LÄSA DESSA UTREDNINGAR DÄR!

7 RIB/VÄRN Hallå där... Text Anna Dyne & Annika Boberg JOHAN FORS, NYUTSEDD TF CHEF PÅ DEN NYA AVDELNINGEN FÖR RIB/VÄRN. HUR KÄNNS DET? Det känns väldigt bra att få förtroendet att starta upp RiB/Värnavdelningen. Jag har arbetat med frågan under en längre tid och sett att det är nödvändigt med en förändring. RSG måste ta ett helhetsgrepp och arbeta med RiB/Värn på ett mer effektivt sätt. VILKA MEDARBETARE KOMMER ATT INGÅ I AVDELNINGEN? Förutom all RiB- och värnpersonal har jag rekryterat medarbetare till avdelningen. Två stationsledare och på sikt också en brandman. Det betyder att vi ska vara fyra personer totalt. Vi är placerade på Gårda men vår ambition är att arbeta ute i verksamheten så mycket det går. Vår strävan är att träffa och prata med så många medarbetare som möjligt på deltiden och värnen. VILKA ARBETSUPPGIFTER HAR STATIONS- LEDAREN (ELLER RIB/VÄRN-KOORDINATORN)? Arbetsledning, utbildning, planering av RiB-verksamheten, personalplanering inklusive avtal och lön. Budgetinsikt och ansvar för beställningar. Vara med i utveckling av RiB-verksamheten samt samverkan med fackförbund, rekrytering, viss logistik. OCH I BRANDMANNENS ARBETSUPPGIFTER? Att ha hand om utbildning, planering av RiB-verksamheten, rekrytering och viss logistik. HUR KOMMER DELTIDS- OCH VÄRNPERSONAL MÄRKA ATT DET FINNS EN NY AVDELNING? Jag tror det kommer ta ett tag innan det märks. Men tanken är att det ska bli bättre support, kortare beslutsvägar och att vi är experter på RiB- och värnfrågor och att avdelningen bevakar detta. ÄR NÅGRA STORA FÖRÄNDRINGAR PÅ GÅNG? Fokus just nu är rekrytering och det ser bra ut, vi har ett av det bästa urvalet sen jag började jobba med deltidsfrågor Fotnot: Organisationsbeslutet om att starta en RiB/Värnavdelning är interimistiskt vilket innebär att ledningen har möjlighet att förändra utifrån resultat av pågående genomlysning. Om direktören beslutar att fortsätta med RiB/Värnorganisationen 2015 kommer tjänsten som chef för avdelningen att lysas ut. PETER SVENSSON, FD DEL- TIDSKOORDINATOR. REKRYTERING FÖR DELTIDSBRANDMÄN STARTADE FÖRE JUL FÖRRA ÅRET OCH PÅGÅR UNDER HELA VÅ- REN. HUR GÅR DET? Det går bra! Det var nästan 90 personer som sökte, dubbelt så många som när vi sökte deltidsbrandmän förra året. GJORDE NI NÅGOT ANNORLUNDA I REKRY- TERINGEN I ÅR? Ja, i år gjorde vi en mer genomtänkt satsning och använde fler kanaler, därmed nådde vi fler personer. Vi hade traditionell annonsering som vi stärkte upp med ett utskick till hushåll nära deltidsstationerna. Vi följde upp annonsen med information på vår webbplats och även på Facebook och Twitter. Alla som var intresserade var välkomna till Öppet hus på stationerna. På så sätt fick de möjlighet att se sin station och prata med deltidbrandmännen för att mer få klarhet i vad yrket innebär. HUR GICK FÖR MED DE 90 SOM SÖKTE? 55 personer genomförde fys- och stresstesterna. 42 personer går vidare till rullbandstester och intervjuer. VAD HÄNDER MER? Det blir hälsotester och därefter en tre veckors preparandutbildning på Färjenäs. I slutet av juni hoppas vi få presentera våra nya deltidsbrandmän. Så vill jag även passa på tacka KS för hjälp med framtagning av material, utskick med mera. Det var med kort varsel en vecka före jul. Bråda dagar men allt kom ut i tid. Tack JOHAN FORS ÄR UTSEDD TILL TF CHEF FÖR DEN NYA AVDELNINGEN RIB/VÄRN

8 TEKNIK & MATERIEL Gårdshävare 2260 RSG har en ny gårdshävare, som är placerad på Gårda. Den ersätter den gamla trotjänaren, Denkaliften. Text Roger Peander DEN NYA GÅRDSHÄVAREN är en larvgående lift som har en arbetshöjd på 23 meter och som ska komma in på våra bebyggda innergårdar i centrala stan där inte utskjutsstegen når. SALA har som leverantör av hela ekipaget satt denna lift på ett så kallat bärgarflak som är monterat på en Volvo FES300 (samma som bl a 1230). SALA har också stått för grundutbildning och certifiering. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR RÄDDNINGSTJÄNS- TENS HÖJDUTRUSTNING FÖR UTRYMNING FRÅN INNERGÅRD Byggnader ska utformas så att tillfredställande utrymning kan ske vid brand. För att klara kravet på tillgång till två av varandra oberoende utrymningsvägar, används fönster ibland som utrymningsväg. I Göteborgs Stads centrala delar finns sen lång tid tillbaka bostadslägenheter/mindre kontor med fönster som endast vetter in mot innergårdar. Dessa innergårdar kan man oftast bara nå via smala och låga portaler och är på så sätt inte tillgängliga för räddningstjänstens normala maskinstege. Det har inneburit att en speciell gårdsstege har förutsatts som alternativ utrymningsväg i de fall lägenhetens fönsterkarm eller balkongräcke varit belägen högre upp än meter. Användandet av gårdshävaren som nödutrymningsväg accepteras ej vid ombyggnad/nybyggnad. DET FINNS IDAG DRYGT 200 kända adresser med dessa förutsättningar. Styrkorna på Gårda kommer att åka ut och orientera under året för att titta på tillgängligheten. När vi inte kommer åt av en eller annan anledning leder detta till tillsyner av flerbostadshus. Exempel på problem som vi kan stöta på är parkeringar, portar som är för trånga/ombyggda/ belamrade. Innergårdar som är tillbyggda med soprum eller planteringar mm. ATT VI FÅR MED GHE, Gårdshävarenheten, vid rätt tillfälle beror på många faktorer i larmkedjan. LC har idag lagt in de kända adresserna i CoordCom och larmar ut GHE vid inkomna larm. Insatstiden för GHE är 10 min Den nya gårdshävaren är smidig och tar sig lätt in dit den normala maskinstegen inte kommer in

9 UPPHANDLINGENHETEN Framtidens larmställ? På RSG är man som på många andra ställen i Sverige angelägen om brandmannens arbetsmiljö. Nationella rapporter vittnar om risker för kontaminering i samband med yrkesutövningen. Mot bakgrund av detta har projektet RAP (renare arbetsplats) startat. Som en del i att göra arbetsmiljön bättre försöker vi nu finna nya funktioner på larmställen, när upphandling ändå ska genomföras. Text Katarina Appelqvist, upphandlingschef DET ÄR ETT YPPERLIGT TILLFÄLLE att försöka få fram nya idéer och nya funktioner när upphandling ändå ska ske. Vi lockar ju då anbudsgivaren med ett flerårigt kontrakt och den omsättningen kontraktet är värd blir ju ett kraftfullt verktyg för oss. Vi ser också vikten av att det är marknaden och inte vi som kommer med lösningarna, vi har behovet men marknaden har kompetensen. När det kommer till skyddsutrustning så finns det många aspekter att ta hänsyn till. Marknadsanalys Inför upphandlingen genomförde vi en rejäl marknadsanalys, vi bjöd in aktörer genom en RFI (request for information) där leverantörer ansökte om att få demonstrera sina larmställ. Efter dialoger med både leverantörer, tygfabrikanter, väverier, membrantillverkare med flera växte en vad vi trodde ny idé gällande larmställ fram. Vår utgångspunkt är för det första att begränsa den tid som brandmännen utsätts för kontaminering. Men det är också viktigt att larmstället tål att tvättas vid varje tillfälle då det antas vara kontaminerat. Inom idrotten har man länge haft skalbara kläder och vi ville pröva marknaden om det var möjligt att skapa ett skalbart larmställ. Skalbart larmställ Vi efterlyser vi ett skalbart larmställ som tål minst 30 tvättar. Vi har fått ett stort intresse från marknaden och befinner oss nu mitt i upphandlingsfasen. Till sommaren vet vi om vi lyckas få fram ett larmställ som lever upp till våra ambitioner eller om det helt enkelt inte är möjligt, men då har vi gjort vad vi kan för att pröva marknaden. Ett nytt förfarande Vi valde att genomföra upphandlingen genom konkurrenspräglad dialog. Denna form är en ganska vanlig form inom andra branscher men i larmställsbranschen är man inte van vid denna metod. Metoden innebär att leverantören först görs medveten om vad vi vill åstadkomma och varför. Sedan följer en prototypperiod där det gäller att skapa ett larmställ som lever upp till de krav och det behov vi angivit. För att kunna fokusera på att utvärdera kvalitet valde vi också att låsa priset, det vill säga använda ett fast pris, vi visste ju efter vår marknadsanalys ganska väl vad ett larmställ kostade. Komplexa förutsättningar för tvätt Deltagarna i RSGs referensgrupp blev under marknadsanalysen eniga om att det egentligen inte spelar någon roll vilket yttertyg som levereras, så länge det är ett godkänt tyg som går att tvättas många gånger utan att onödigt slitage uppstår. Det blev också uppenbart att dessa högteknologiska tyger tillsammans med membranet utgjorde en komplexitet när det kom till tvättandet. Yttertyget vill hanteras på ett sätt, med särskilda impregneringsintervall och vissa temperaturer för att återaktivera detta. Membranet vill absolut inte upp till för högt gradantal för då släpper tejperna och larmstället börjar läcka. Fler fördelar med skalbart Det finns fler fördelar med ett skalbart larmställ, såsom att brandmannen kan okulärbesiktiga (syna visuellt) sitt larmställ enklare, det blir också enklare att laga. Utöver förhoppningsvis bibehållen livs- Att kunna dra av yttertyget innebär en helt annan konstruktion och där är vi som sagt helt unika. längd trotts tvättandet, innebär också ett skalbart yttertyg att brandmannen efter insats kan ta av sig yttre skiktet och fortfarande vara skyddad för dåligt väder då membranet finns kvar på kroppen. Att ta med sig nya rena skal i brandbilen kanske också kan bli en möjlighet i framtiden, det vet vi inte ännu. I förfrågningsunderlaget sökte vi ett larmställ med helintegrerad helkroppssele med tre infästningspunkter. Under processens gång blev det dock mer och mer tydligt att den funktionen inte gick att lösa så enkelt som vi först trodde. Flera nackdelar identifierades vilket gjorde att vi valde att avstå den funktionen. Läs mer om framtidens tankar kring höjdsäkring på Insidan. Allt vanligare med skalbara ställ men av olika skäl Vi trodde i början att vi var unika men det har visat sig finnas många räddningstjänster i världen som idag redan har skalbara larmställ men då i huvudsak för att kunna tvätta och sköta plaggen separat, inte att skala av sig yttertyget på plats. Det är i detta vi skiljer oss från de andra, att kunna dra av yttertyget innebär en helt annan konstruktion och där är vi som sagt helt unika. Prototyparbetet är i full gång men vi vet först till sommaren om detta projekt faller väl ut, det ser hittills mycket bra ut men än är vi inte över mållinjen

10 REHABILITERING Efter den svåra hjärnblödningen: Peters väg tillbaka Peter Engström arbetar som stabschef på ledningscentralen. En måndag i juni förra året förändrades Peter Engströms liv när han hemma i duschen fick en hjärnblödning då en artär i huvudet brast. Text & Foto Anna Dyne DET HADE KUNNAT HÄNDA NÄR SOM HELST. Bara dagen innan hade han sprungit flera mil i skogen alldeles själv. Jag stod i duschen och kände mig plötsligt jättekonstig och ropade på min fru Britt- Marie att hon skulle komma. Därefter fick jag en fruktansvärd huvudvärk och bara skrek. Jag blev nackstel och kunde inte röra på huvudet, framför allt inte framåt, berättar Peter. Britt-Marie förstod allvaret Peters fru som är sjuksköterska, förstod direkt att det var allvarligt och att Peter behövde komma till sjukhus snabbt. Hon ringde efter ambulans. Trots smärtorna var Peter relativt opåverkad. Han kunde prata och var inte snurrig. Därför var det inte helt självklart för ambulanspersonalen att ta med honom, men Britt-Marie stod på sig. Något Peter är väldigt tacksam för i dag. Jag har verkligen min fru att tacka för hennes snabba tankar och att hon inte gav sig. För på sjukhuset upptäcktes en stor blödning på höger sida av huvudet. Jag opererades i fem timmar och låg sedan nersövd i respirator, berättar Peter. Fem dagar i respirator Läkarna gav Peter 50/50 chans att överleva. Blödningen var stor och det såg inte bra ut. Efter fem dagar i respirator väcktes Peter sakta upp. Redan samma dag kunde Peter prata och röra sig. Men hans minne och lokalsinne var helt borta. Blödningen hade satt sig på den delen av hjärnan som styr just dessa delar. Efter tre veckor flyttades Peter till Rehab på Högsbo sjukhus. Han började då få tillbaka lite minne men personalen fick sätta namn på hans dörr för att han skulle kunna hitta tillbaka när han gjort korta promenader i korridoren. Små men viktiga framsteg Jag blev uppmuntrad att börja träna och komma igång så fort som möjligt, berättar Peter. Efter bara några dagar fick jag med mig en mobiltelefon och gav mig ut på en promenad. Jag bestämde mig för att gå till Axel Dahlströms torg och köpa en tidning. Det var en oerhört skön frihetskänsla att komma ut och andas frisk luft. Problemet var när jag skulle gå tillbaka. Jag kom inte ihåg hur jag skulle gå och vart jag skulle. Minnet svek mig så det tog lång tid innan jag via småvägar och mellan hus och byggnader hittade tillbaka till Högsbo sjukhus. Dagen därpå gjorde jag samma promenad men redan då visste jag vägen tillbaka. Jag blev så taggad av mina små, men ändå viktiga framsteg, när minnet sakta började komma tillbaka, säger Peter Snabb återhämtning Peters liv på Högsbo bestod av, förutom massor av träning, rehab, besök hos sjukgymnaster, psykologer, läkare och undersökningar. Alla han mötte var lika förvånade att han återhämtat sig så fort. En av höjdpunkterna var när Peter fick besök. Han kommer särskilt Han började då få tillbaka lite minne men personalen fick sätta namn på hans dörr för att han skulle kunna hitta tillbaka när han gjort korta promenader i korridoren. ihåg det goa tjötet och den skämtsamma tonen när Thomas, en av hans arbetskamrater besökte honom. När Thomas sedan kom tillbaka till jobbet hade han sagt till arbetskamraterna, Peter är sig helt lik det dröjer inte länge förrän han är tillbaka på jobbet. Medfött åderbrock Sju veckor efter Peters hjärnblödning blev han utskriven från sjukhuset och kunde bo hemma. Han fick ändå åka tillbaka till sjukhuset och för kontroller. Bland annat Angiografi, där man sprutar in kontrastvätska i ett kärl vid ljumsken. Vätskan sprider sig i blodomloppet och därefter tas en röntgenbild över det önskade området. Läkaren kan då se om det finns förträngningar, eller blockeringar i kärlen. Något som inte hittades i Peters huvud. Däremot kunde man se att Peter haft ett aneurysm, ett medfött åderbråck, som sprack och orsakade hans hjärnblödning

11 ÅRSREDOVISNINGEN Det var nog inte förrän läkaren sade: Peter, du ska vara glad som lever. Jag måste kalla ditt fall för ett mirakel som jag på riktigt fattade vilken tur jag hade haft. 365 dagar på 5 minuter Ett mirakel Fyra månader efter olyckan ordnades ett rehabmöte för Peter. Med på mötet var läkaren, Peters chef Peter Sommar, Agneta Stark från personalavdelningen, representanter från försäkringskassan och rehabpersonal. Jag var otålig och ville börja jobba. Det var en stor omställning för mig som är van att hålla igång, att bara gå hemma och inte göra något vettigt. Det var nog inte förrän läkaren sa, Peter, du ska vara glad som lever. Jag måste kalla ditt fall för ett mirakel som jag på riktigt fattade vilken tur jag hade haft. Stöd från arbetskamraterna I oktober började Peter arbetsträna på 25 procent, sen ökade han successivt för att i februari arbeta heltid. Sju månader efter den där dagen i duschen då allt slocknade för Peter, är han nu tillbaka. Visst får man frågor hur olyckan förändrat mig som person. Jag känner inte att jag har fått några större livstankar, inte mer än jag hade innan. Däremot förstår jag vilken bra arbetsplats jag har. Redan några dagar efter olyckan fick jag samtal, sms och tankar från arbetskamrater. När jag besökte jobbet kom folk fram och kramade mig och sa hur glada det var att se mig. Det värmde. Jag har också fått otroligt fint stöd från min chef och mina kamrater på LC, det värmer, berättar Peter Peter Engström Ålder: 60 år Bor: I lägenhet och ett torp utanför Lidköping Familj: Fru Britt-Marie, dottern Josefine och sonen Joakim och tre barnbarn På fritiden: Springer flera gånger i veckan och sysslar med släktforskning I år har vi valt att göra lite annorlunda med populärversionen av årsredovisningen vi skickar med den som en bilaga i Brandscoopet! Du hittar den inhäftad på nästa uppslag. Här kan du läsa om vårt verksamhetsår Vill du har fler exemplar? Kontakta kommunikationsstaben

Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum

Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum RSG ORGANISATION RSGs brandstationer Beredskapspersonal 150 st Elva heltidsstationer Angered Lundby Gårda Kortedala Torslanda Frölunda Mölndal Lindome

Läs mer

Onsdagen den 29 oktober 2014, kl 15.30 17.11, Gårda brandstation, Göteborg.

Onsdagen den 29 oktober 2014, kl 15.30 17.11, Gårda brandstation, Göteborg. 1 (12) Tid och plats Beslutande Onsdagen den 29 oktober 2014, kl 15.30 17.11, Gårda brandstation, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande Bertil Lidfeldt (S) Christer Holmgren (M) Lisbeth Boëthius (M)

Läs mer

Årsredovisning 2013. Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14. Bilaga 1. www.rsgbg.se

Årsredovisning 2013. Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14. Bilaga 1. www.rsgbg.se 2014 02 03 Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14 Bilaga 1 www.rsgbg.se Innehållsförteckning 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 1.1 Räddningstjänstförbundets uppdrag... 4 1.2 Händelser

Läs mer

Onsdagen den 18 februari 2015, kl 15.30 18.08, Gårda brandstation, Göteborg.

Onsdagen den 18 februari 2015, kl 15.30 18.08, Gårda brandstation, Göteborg. 1 (11) Tid och plats Beslutande Onsdagen den 18 februari 2015, kl 15.30 18.08, Gårda brandstation, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande Henrik Munck (MP) Theres Börjesson (M) Gustaf Josefsson (M) 1-

Läs mer

Ann Karlsson (V) ersättare för Theres Börjesson (M)

Ann Karlsson (V) ersättare för Theres Börjesson (M) 2016-11-03 Tid och plats Beslutande Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Torsdagen den 3 november 2016, kl 15.30 16.13, Gårda Brandstation, Åvägen 2, Göteborg Ingrid Andreae (S), ordförande Henrik

Läs mer

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige Tid och plats Tisdagen den 16 juni 2015 kl 19.20 19.50, Ullevi Restaurang & Konferens Beslutande Ledamöter Göteborg Ingrid Andreae (S) Jonas Ransgård (M) Tord Karlsson (S), ordförande Elisabet Rothenberg

Läs mer

Räddningstjänsten Gotland

Räddningstjänsten Gotland Räddningstjänsten Gotland Välkommen till Gotland och Visby brandstation Här jobbar i dagsläget 46 heltidsbrandmän fördelade på 4 skift. Varje skift har ett Yttre Befäl som närmaste chef och en Styrkeledare

Läs mer

Den moderna räddningstjänsten arbetsmiljön i fokus för effektivare insatser. Rorsersberg den 4 november 2010

Den moderna räddningstjänsten arbetsmiljön i fokus för effektivare insatser. Rorsersberg den 4 november 2010 Den moderna räddningstjänsten arbetsmiljön i fokus för effektivare insatser Rorsersberg den 4 november 2010 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Enheten för utveckling av räddningstjänst och

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 1 - Styrande dokument Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Tommy Forsberg Innehållsförteckning 1. Lagar, förordningar

Läs mer

Olycksundersökning Brand på äldreboende Geråshus, Bergsjön Göteborg den 19 maj 2011. Göteborg 2011-10-19

Olycksundersökning Brand på äldreboende Geråshus, Bergsjön Göteborg den 19 maj 2011. Göteborg 2011-10-19 Olycksundersökning Brand på äldreboende Geråshus, Bergsjön Göteborg den 19 maj 2011 Göteborg 2011-10-19 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 Box 5204 Åvägen 2 031-335 26 00 Hemsida:

Läs mer

Projektrapport: Översyn av höjdenheten Mölndal

Projektrapport: Översyn av höjdenheten Mölndal Projektrapport: Översyn av höjdenheten Mölndal 2016-03-08 Tommy Glasér Stationschef Frölunda/Mölndal Insatsavdelningen Dnr 0284/15 www.rsgbg.se 1. Sammanfattning Det övergripande syftet i delprojektet

Läs mer

Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M)

Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M) 1 (11) Tid och plats Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 4 juni 2015, kl 15.30 16.30, Gårda Brandstation, Åvägen 2, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande

Läs mer

Operativa riktlinjer. Beslutad 2014-02-14

Operativa riktlinjer. Beslutad 2014-02-14 Operativa riktlinjer Beslutad 24-2-4 Revideringar Datum Noteringar Utförd av Beslutad av 24-2-4 :a beslutad version HS JK Innehållsförteckning INLEDNING 3 KOMPETENSER FÖR OLIKA BEFATTNINGAR 4 LEDNINGSPRINCIPER

Läs mer

Fredagen den 4 oktober 2013, kl 09.00 09.55 Hotell Halland, Kungsbacka.

Fredagen den 4 oktober 2013, kl 09.00 09.55 Hotell Halland, Kungsbacka. 1 (7) Tid och plats Beslutande Fredagen den 4 oktober 2013, kl 09.00 09.55 Hotell Halland, Kungsbacka. Ingrid Andreae (S), ordförande Christer Holmgren (M) Lisbeth Boëthius (M) Ingemar Johansson (C) Per

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Torsdagen den 1 september 2016, kl , Färjenäs, Göteborg

Torsdagen den 1 september 2016, kl , Färjenäs, Göteborg 2016-09-01 Tid och plats Beslutande Tjänstgörande ersättare Torsdagen den 1 september 2016, kl 15.30 17.23, Färjenäs, Göteborg Gustaf Josefson (M) Sven-Ove Johansson (S) 66-68 Per Ödman (S), tjänstgörande

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Olycksundersökning Brand i byggnad, Lindome Mölndals kommun den 26 April Årssekvensnummer Göteborg

Olycksundersökning Brand i byggnad, Lindome Mölndals kommun den 26 April Årssekvensnummer Göteborg Olycksundersökning Brand i byggnad, Lindome Mölndals kommun den 26 April 2012 Årssekvensnummer 2012002483 Göteborg 2012-09-21 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 Box 5204 Åvägen 2 031-335

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer Våldet går inte i pension För dig som vill veta mer Studiematerial Trygghet som saknas- om våld och övergrepp mot äldre Brottsofferjouren, Studieförbundet Vuxenskolan och Sveriges Pensionärsförbund har

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

Tisdagen den 3 september 2013, kl 15.30 17.00 Gårda brandstation, Göteborg.

Tisdagen den 3 september 2013, kl 15.30 17.00 Gårda brandstation, Göteborg. 1 (13) Tid och plats Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tisdagen den 3 september 2013, kl 15.30 17.00 Gårda brandstation, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande Christer Holmgren (M)

Läs mer

Olycksundersökning Dödsbrand

Olycksundersökning Dödsbrand Olycksundersökning Dödsbrand Lindome 28 december 2012 Ref insatsrapport: 2012008212 Göteborg 2013-02-14 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 Box 5204 Åvägen 2 031-335 26 00 Hemsida:

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund Kvartalsrapport 3 Budgetuppföljning jan september 2016 Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per 2016-09-30 Höglandets räddningstjänstförbund Delårsresultat med prognos 3 Uppföljning per funktion 4-6

Läs mer

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Stöd för bygglovhandläggare Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Brand och räddningstjänstfrågor i byggprocessen Brand- och utrymningssäkerhet är en viktig del av en byggnads egenskaper. För att kunna

Läs mer

Förbundsöverenskommelse

Förbundsöverenskommelse Förbundsöverenskommelse 2012-12-17 Överenskommelse mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland KS-834/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 210

Läs mer

Verksamhetsplan Räddningstjänsten

Verksamhetsplan Räddningstjänsten Verksamhetsplan 2018-2020 Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Kommunstyrelse - Räddningstjänsten... 3 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 2(9) 1 Styrkort och mätetal

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Förslag till beslut Dokumentet Budgetförutsättningar 2016 godkänns och tilläggsanslag 1 415 tkr begärs från medlemskommunerna.

Förslag till beslut Dokumentet Budgetförutsättningar 2016 godkänns och tilläggsanslag 1 415 tkr begärs från medlemskommunerna. TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: 2015-09-11 Micael Lundmark 063-14 80 20 micael.lundmark@ostersund.se Direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund Budgetförutsättningar 2016 Förslag till beslut Dokumentet

Läs mer

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 Budget och verksamhetsplan 2013, samt plan 2014-2015 2012-10-15 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Ekonomi... 6 2.1 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM EN GRUNDUTBILDNING FRAMTAGEN AV PREVENT Sid 1 av 7 Det är Prevent som tagit fram konceptet för grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö BAM. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Olycksutredning. Dödsbrand Lisa Sass Gata, Hisings Backa Göteborg 24 oktober Göran Dahl.

Olycksutredning. Dödsbrand Lisa Sass Gata, Hisings Backa Göteborg 24 oktober Göran Dahl. Olycksutredning Dödsbrand Lisa Sass Gata, Hisings Backa Göteborg 24 oktober 2015 2016-03-21 Utredare Charlotte Björtin Göran Dahl www.rsgbg.se Olycksutredning Dödsbrand Lisa Sass gata, Hisings backa Göteborg

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Tisdagen den 13 maj 2014, kl 15.30 18.00, Gårda brandstation, Göteborg.

Tisdagen den 13 maj 2014, kl 15.30 18.00, Gårda brandstation, Göteborg. 1 (12) Tid och plats Beslutande Tisdagen den 13 maj 2014, kl 15.30 18.00, Gårda brandstation, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande Christer Holmgren (M) Lisbeth Boëthius (M) Ingemar Johansson (C) 28-39

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst Årsredovisning verksamheter 2013 Räddningstjänst Räddningstjänst, Årsredovisning verksamheter 2013 2(9) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Dals Eds kommun, omfattar en yta av 730 km2 och har ett invånarantal på ca 4

Läs mer

LIA handledarträff 20 21 mars i Revinge

LIA handledarträff 20 21 mars i Revinge MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mötesanteckningar 1 (6) Antecknat av Monica Frick Närvarande Mötesdatum 2012-03-20--21 Frånvarande Mötestid LIA handledarträff 20 21 mars i Revinge

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Tisdagen den 3 december 2013, kl 15.30 16.37 Gårda brandstation, Göteborg.

Tisdagen den 3 december 2013, kl 15.30 16.37 Gårda brandstation, Göteborg. 1 (11) Tid och plats Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tisdagen den 3 december 2013, kl 15.30 16.37 Gårda brandstation, Göteborg. Bertil Lidfeldt (S) Christer Holmgren (M), tjänstgörande

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Inledning VP Verksamhetsplanen för Gästrike Räddningstjänst, bygger på övergripande strategier och mål som är framtagna av ledningsgruppen i syfte att uppnå vad som beskrivs i vårt

Läs mer

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Avesta SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Fagersta Långshyttan Norberg Hedemora Horndal Fors Postadress: Axel Johnsons väg 70 774 34 AVESTA Tfn: 0226-64 58 00 E-post: sdr@avesta.se Hemsida: wwww.sdrf.nu

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

Tisdagen den 28 april 2015, kl 8.30 10.28, Hindåsgården.

Tisdagen den 28 april 2015, kl 8.30 10.28, Hindåsgården. 1 (12) Tid och plats Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tisdagen den 28 april 2015, kl 8.30 10.28, Hindåsgården. Henrik Munck (MP) 19-30 Theres Börjesson (M) Gustaf Josefsson

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ.

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Svar på Enkät Länsstyrelseforum 2015 Genomförd april 2015 i Survey Xact Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Vad ansvarar du för vad gäller Rakel

Läs mer

MARY KAY MARKNADSPLAN!

MARY KAY MARKNADSPLAN! MARY KAY MARKNADSPLAN! Hur vi tianar våra pengar: (hur vi jobbar) Klasser Facialsl makeup Kundvård /Mer-köp Ledarskap 0-2999kr exkl.moms. = 30% 3000-4999kr -/l- = 40% 5000-& tlppåt -/l- = 50% Klass snitt

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2014-11-25

Förbundsfullmäktige 2014-11-25 Tid och plats Tisdagen den 25 november 2014 kl 18.00 18.18, Gårda Brandstation ande Ledamöter Göteborg Mats Arnsmar (S) Christer Holmgren (M) Mölndal Bengt Möndell (M), ordförande Sven-Ove Johansson (S)

Läs mer

Verksamhetsredovisning 2013

Verksamhetsredovisning 2013 2014-02-03 Verksamhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Ekonomisk driftredovisning... 2 1.1 Finansiering... 2 1.2 Brandchef... 3 1.3 SSRC... 3 1.4 Samhällsskydd... 3 1.5 Beredskap... 3 1.6 Lokal produktion...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

arkeringsgarage Bakgrund

arkeringsgarage Bakgrund arkeringsgarage Bild 1 Bakgrund Inträffande bränder RSG Parkeringsgarage på Siriusgatan samt Betzensgatan Rekommendation från olycksutredning Vidare belysa ur ett nybyggnadsperspektiv/ projekteringsskede

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Klassificering av MSB:s utbildningar inom EQF/NQF

Klassificering av MSB:s utbildningar inom EQF/NQF MSB-1.4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 () Ert datum Er referens Utbildning, övning och beredskap Verksamhetsställe Sandö Enhetschef Tomas Ljunglund 010-240 2107 Tomas.ljunglund@msb.se Myndigheten

Läs mer

Olycksutredning

Olycksutredning www.rsgbg.se Olycksutredning Dödsbrand Gåsagången, Hisingen Göteborg 29 mars 2014 Olycksutredning Dödsbrand Gåsagången, Hisingen Göteborg 29 mars 2014 Referens insatsrapport: 2014001713 Uppdragsgivare:

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion

ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 9 11 12 12 13 13 14 17 17 18 23 Viktiga händelser Ekonomi Viktiga investeringar Räddningstjänst Administration Förebyggande Säkerhet Personal Miljö

Läs mer

Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016

Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016 Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016 samt budget för 2016 med ekonomisk plan för 2017 2018 Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2015 Diarienummer: Förord Olyckorna ska vara få och små! 2016 års Handlingsprogram/Verksamhetsplan

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

nyfiken på... CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD

nyfiken på... CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD nyfiken på... CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD VARFÖR JOBBAR DU PÅ CSK? JENNIE JÖNSSON, SJUK SKÖTERSKA, sedan drygt ett år på avd 112 medicinkliniken: På CSK kan man vidareutvecklas!

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Torsdagen den 7 april 2016, kl , Gårda Brandstation, Åvägen 2, Göteborg

Torsdagen den 7 april 2016, kl , Gårda Brandstation, Åvägen 2, Göteborg 1 (12) 2016-04-07 Tid och plats Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Torsdagen den 7 april 2016, kl 15.30 16.30, Gårda Brandstation, Åvägen 2, Göteborg Ingrid Andreae (S), ordförande Henrik Munck

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga - Kungsör Antagen av direktionen: 2005-08 - 22 1 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer