Brand scoopet. Framtidens larmställ? Nytänk för. 365 dagar på 5 minuter Om. DESSUTOM Cancerforskning Webb Sportlov. sida 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand scoopet. Framtidens larmställ? Nytänk för. 365 dagar på 5 minuter Om. DESSUTOM Cancerforskning Webb Sportlov. sida 6"

Transkript

1 Brand scoopet Nr 1/2014 Framtidens larmställ? sida 6 Nytänk för sågar sida dagar på 5 minuter Om 2013 års verksamhet mittuppslaget "Fokus just nu är rekrytering och det ser bra ut, vi har ett av det bästa urvalet sen jag började jobba med deltidsfrågor" Johan Fors Nyutsedd Tf chef på den nya avdelningen för RiB/Värn sida 7 DESSUTOM Cancerforskning Webb Sportlov Räddningstjänsten Storgöteborgs personaltidning Nr 1/2014

2 FRÅN LEDNINGEN Förändringsarbete pågår VERKSAMHETSÅRET 2013 kan nu läggas till handlingarna. Särskilt bör nämnas att vi klarat de uppsatta målen och att budgeten är i balans. Revisorerna har inga anmärkningsvärda påpekanden. Det som dock har påtalats är vår avsaknad av intern kontrollplan. Vi har fattat beslut om ett utvecklingsarbete som ska resultera i en metod för att bättre identifiera risker i verksamheten, såsom bland annat ekonomi och uppsatta mål. FÖRBUNDET KOMMER OCKSÅ under innevarande år att genomföra två interna kontroller avseende skötsel och ansvar angående selar, samt uppföljning av myndighetsbeslut, vad gäller avslutande av räddningsinsats. I SKRIVANDE STUND har konsultföretaget Ekan lämnat en rapport över de synpunkter som lämnats vid intervjuer av ett 60-tal medarbetare. De genomförda intervjuerna har som bekant inriktning att identifiera hinder, problem och fördelar med nuvarande organisationsstruktur. Konsultföretaget redovisar såväl skriftligt som muntligt vid ett flertal tillfällen. Ambitionen är sedan att värdera rapporten, konkretisera och genomföra nödvändiga förändringar under verksamhetsåret Förändringsarbetet avser samtliga avdelningar och team. Räddningstjänstförbundets framtid är därefter att ständigt förbättra och förändra i relation till vår omvärld! Vid större strukturella förändringar fattar förbundsstyrelsen beslut. VI HAR TROTS DEN PÅGÅENDE ÖVERSYNEN beslutat om att samla deltids- och värnstationer under en egen avdelning. Anledningen till detta är dess speciella problematik samt att det finns en mycket stark samsyn att ha denna verksamhet under en gemensam ledning. Detta beslut är dock interimistiskt och kan således komma att förändras beroende på den mer genomgripande genomlysningen av förbundet. Anders Ekberg och jag besökte några av våra så kallade värnöar under en dag i februari. Efter detta mycket intressanta besök finns det all anledning till att fundera över hur sårbar denna verksamhet är! När samhället i övrigt strävar efter robusthet så bygger denna verksamhet helt och hållet på människors idealitet och frivillighet. RSG har tagit initiativet till att försöka få till en bättre samverkan mellan de olika samhällsaktörerna i Göteborgs södra skärgård. Finns bara viljan borde samhället kunna samordna verksamheterna bättre än vad det görs idag. JAG HAR PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING fått frågan från media om brandstationers risk för nedläggning eller ändrad geografisk placering. Förbundets ledning har alltid denna fråga aktuell och förbehåller sig rätten att fundera över vår operativa förmåga, effektivisering och rationaliseringar. Vi bedriver inte räddningstjänst för vår egen skull, allmänheten är vår yttersta uppdragsgivare. VI FORTSÄTTER DET INLEDDA ARBETET med ny gemensam övningsplats för RSG. Utbildningsenhetens ledning har på uppdrag presenterat en förstudie över en kommande övningsplats. Förstudien beskriver såväl övningsplatsens innehåll och markdisposition. Vi för också diskussioner med några av våra medlemskommuner om vårt markbehov. Parallellt med detta fortsätter avyttringen av Färjenäs, vilket också är en förutsättning för ny övningsplats. UNDER VÅREN 2014 besöker vi våra medlemskommuner för dialog inom ett flertal områden. Ett huvudsyfte är att påbörja processen om ett nytt kommande handlingsprogram för RSG. Det är därför angeläget att medlemskommunernas risk- och sårbarhetsanalyser avspeglas i RSG handlingsprogram. Förbundets kommande handlingsprogram ska i första hand belysa strategiska risk-och olycksanalyser och de delar som omfattar lagen om skydd mot olyckor. Kommande handlingsprogram kommer inte att vara detaljrik i alla avseenden då detta har en tendens till att motverka flexibilitet. SAMMANFATTNINGSVIS tycker jag att förbundet är på rätt väg! Det finns ett stort engagemang, förväntan och en vilja till förändring! Jag uppskattar samtalen med medarbetarna, telefonsamtal och mail (hinner dock inte alltid att besvara mailen direkt)! Med hopp om en kommande härlig vår! Lars Klevensparr Box 5204, Göteborg. Besöksadress: Åvägen 2. Brandscoopet är Räddningstjänsten Storgöteborgs personaltidning. WEBB E-POST NÄSTA MANUSSTOPP 12 maj ANSVARIG UTGIVARE Carin Fhyr REDAKTÖR Anna Dyne LAYOUT Rickard Örtegren TRYCK Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB SYNPUNKTER PÅ BRANDSCOOPET? Maila synpunkter på tidningen till Om du har tips på innehåll hör gärna av dig. Den som lämnar uppgifter till en tidning har laglig rätt att vara anonym. Redaktören förbehåller sig rätten att avgöra om publicering ska ske och att korta insänt material.

3 I DETTA NUMMER Omslagsbilden Från Öppet hus Torslanda 2014 Foto: Jonas Lundqvist RSGs nulägesrapport 4 Förändringsarbete Ledningsgruppen fick information om senaste cancerforskningen 5 Från ledningen Notiser 5 Förenkla helt enkelt Nya små larmställ Digital designmanual finns nu på insidan Fyra pågående olycksutredningar 6 Olycksutredning & analys Hallå där... 7 Johan Fors och Peter Svensson Gårdshävare Teknik & materiel Framtidens larmställ? 9 Upphandlingsenheten Peters väg tillbaka 10 Rehabilitering Årsredovisning Ekonomi Nytänk för sågar 15 Förmågebeskrivningen Samarbete för förbundets bästa 16 Team Norr Fördelar med en stor organisation 17 Team Öst Öppet hus under sportlovet 18 Expoaktivitet Hur mår vi på webben? 20 Kommunikation Enkäten 21 Är du med i sociala medier? Kampanj tillsammans med Hisingspolisen 22 Expoaktivitet Personal 23 Till minne av Mikael Andreasson RIF Kalender 2014 Med mera Baksidan: Nya profilprodukter för RSG Mittuppslaget: 365 dagar på 5 minuter Om 2013 års verksamhet

4 FÖRÄNDRINGSARBETE RSGs nulägesrapport Den 3 mars offentliggjordes den nulägesrapport om RSGs organisation som ledningen beställt av Ekan Management. I förra numret av Scoopet berättade vi om upplägget och de intervjuer som skulle genomföras med ett antal medarbetare. Nu har intervjuerna genomförts, Tf kommunikationschef Carin Fhyr ger här en sammanfattning av resultatet. Text Carin Fhyr TOTALT HAR 63 PERSONER intervjuats, det ger 30 intervjutillfällen då några intervjuer skett i grupp. Urvalet av intervjuade har skett av Ekan Managements konsulter tillsammans med Anders Ekberg och Lars Klevensparr och har utgått ifrån antagandet att det är i dagtidsorganisationen och dess samspel med den operativa verksamheten som RSG har haft störst behov av en översyn. Detta har medfört att chefer och medarbetare i dagtidsorganisationen är överrepresenterade i förhållande till den totala numerären inom RSG på grund av deras roller. Vid sammanlagt fem tillfällen har rapporten presenterats för olika aktörer inom organisationen. Först ut var ledningsgruppen som den 3 mars fick en presentation av Christoffer Maloney och Anna Westerholm från Ekan management. Samma dag fick även de fackliga organisationerna en genomgång med möjlighet att reflektera och ställa frågor. Därefter blev rapporten tillgänglig för samtliga medarbetare via Insidan. Alla chefer har fått möjlighet att delta i en genomgång den 14 mars. Avslutningsvis har två öppna föreläsningar hållits i Taktiksalen den 23 och 26 mars. Den sista föreläsningen filmades och finns att se i Förändringsportalen på Insidan. I förändringsportalen finns också Nulägesrapporten för den som vill läsa den. En sammanfattning Organisationsanalysen innefattar hela organisationen, både den utryckande och förebyggande verksamheten samt de stödjande avdelningarna. Under intervjuerna har de intervjuade fått frågan om vilka områden de anser att RSG bör utveckla och vilka områden där de ser att RSG har sina styrkor. De frågor som av organisationen har upplevts vara viktigast har Ekan samlat i åtta punkter i sammanfattningen av rapporten. För en fullständig bild hänvisas till rapporten. I korthet ser de ut så här: 1 Det finns ett starkt engagemang inom RSG för arbetet och arbetsplatsen. Det gäller både för den egna arbetsuppgiften som för organisationen i stort. 2 RSG bedöms ha en hög kvalitet på den operativa verksamheten. 3 Matrisorganisationen har inte implementerats fullt ut. Man upplever att matrisorganisationen från 2005 sjösattes innan den var färdig. Det finns spänningar i organisationen för att få dagtidsorganisationen att fungera ihop med den utryckande organisationen. 4 RSG behöver bli tydligare i sina prioriteringar och mål. RSG behöver hitta en lösning på hur vi får hela verksamheten att styra mot de gemensamma målen. 5 Motstridiga beslutskulturer inom RSGs dagtidsverksamhet. Nulägesrapporten är inte en kokbok med tydliga recept på hur man kan tillreda en bra organisation. Vilket recept RSG väljer, är ledningens val. 6 RSG behöver arbeta med hela sitt uppdrag som är; det operativa uppdraget, arbeta förebyggande, myndighetsutövningen och att agera som ett kommunalförbund. Vi behöver bli bättre på att ha förståelse för varandras uppdrag. 7 RSG behöver arbeta både internt och externt. Det finns en tydlig förväntan om att RSGs ledning ska utveckla de interna processerna för att säkerställa att RSG arbetar på rätt sätt. Förväntan finns också att sätta RSG på kartan. 8 Samordningen behöver förbättras. Vi är inte i takt och det upplevs som det inte finns någon ledningsfilosofi. Nulägesrapporten är ingen kokbok med färdiga recept Nulägesrapporten är inte en kokbok med tydliga recept på hur man kan tillreda en bra organisation. Vilket recept RSG väljer, är ledningens val. RSG är hjälpt av kraften av medarbetare och chefer som vill att något ska hända, sa Christian Maloney efter att ha presenterat rapporten för de fackliga representanterna den 3 mars

5 FRÅN LEDNINGEN Ledningsgruppen fick information om senaste cancerforskningen noterat Förenkla helt enkelt I den årliga Insiktsmätningen som genomförs av Business Göteborg visade RSG som tidigare ett gott helhetsresultat. Ett av fem områden som mäts är tillsyn av brandskydd. Det är endast denna del av undersökningen som berör RSG. Mätningen visar att det finns potential att höja vårt index inom områdena information och tillgänglighet när det gäller tillsyn. En handlingsplan med tillhörande aktivitetsplan har tagits fram och godkänts av direktören. Några av de områden som RSG kommer arbeta med är bl.a. förbättrad information om tillsyn på samt ta fram ett introduktionsprogram för nyrekryterad förebyggande personal till teamen. Arbetet kommer att pågå under hela Torsdagen den 27 februari besökte ledningsgruppen Arbetsmiljömedicin (AMM) i Göteborg. AMMS UPPDRAG handlar om att utreda samband miljö/hälsa t.ex. efter förfrågan från kommun eller landsting. De forskar inom flera områden t ex rörelseapparatens sjukdomar, vibrationer, luftföroreningar, luftvägar, psykosocial ohälsa och buller. Syftet med besöket var att skaffa mer kunskap i ämnet cancer kopplat till arbetsmiljöområdet inom räddningstjänst samt få ta del av de senaste nyheterna på forskningsfronten. PROFESSOR RALPH NILSSON och specialistläkare Annika Hovgard tog emot i sina lokaler och under 2 timmar fick ledningsgruppen information om hur en utredning av ansamling av cancerfall kan genomföras och vad denna innebär avseende svårigheten att tolka resultaten. Dessutom fick ledningsgruppen information om resultatet från en Nordisk studie som genomförts avseende cancerdiagnoser för brandmän. LEDNINGSGRUPPEN ENADES OM att den information som de fått ta del av är så värdefull att den ska delas med våra medarbetare inom RSG. AMM kommer att bjudas in till Gårda och Taktiksalen för att hålla en föreläsning om cancer kopplat till arbetsmiljö och räddningstjänst. Föreläsningen kommer hållas under maj månad. Vi återkommer med tidpunkt Ann-Britt Stedth Personalchef Digital designmanual finns nu på insidan RSGs nya visuell identitet finns nu beskriven i en digital designmanual på Insidan. Där finns anvisningar i hur du ska använda logotyp, typsnitt, identitetsfärger och de grafiska elementen i ditt arbete. Dessutom kan du hämta logotyper och få den senaste informationen om införandet av det nya utseendet. I menyn till höger kan du gå in och läsa mer om varje del i konceptet och anvisningarna byggs på efterhand. Tänk på att alltid kontakta Anna Lerén på Kommunikationsstaben innan du lämnar ut RSGs logotyp till externa parter. Hör också av dig om du har frågor eller idéer på hur designmanualen kan förbättras. Nya små larmställ! För ett år sedan blev vi kontaktade av Social resursförvaltning som ville låna ett larmställ av oss för att ha som prototyp till att sy ett barnlarmställ. De hade fått en beställning från en förskola som vill ha några barnlarmställ. Vi passade då på att beställa fem larmställ till RSG. Barnlarmställen är i storlek 120 och tänkta att användas vid olika expoaktiviteter, fotografering eller barnaktiviteter. Vill du låna ställen till din station, kontakta någon på Kommunikationsstaben plan 3 på Gårda brandstation

6 OLYCKSUTREDNING & ANALYS Pågående utredningar Fyra Olycks- pågående utredningar Under 2013 gjordes 13 olycksutredningar på RSG. Olycksutredning och analys har fyra pågående utredningar som kommer att färdigställas inom kort. Vilka frågeställningar som utredarna fått från uppdragsgivarna i respektive utredning ser du nedan. Text Mikael Hagberg Kalendervägen Dödsbrand Kartläggning av händelseförloppet. Mannen som omkom hade haft en brand 2010 i samma lägenhet. Vad har myndigheter och fastighetsägare gjort efter den första händelsen? Vad gör Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) när bristande brandskydd visats vid en räddningsinsats. Sandeslätt Brand i byggnad Översiktlig beskrivning av händelseförloppet. Hur genomfördes lämpning av material från brandplats? Vilka bedömningar görs av oss vid avslut av räddningsinsats? Vilken roll har värmekameran i detta skede? Andra parallella metoder? Tillämpades instruktionen Avsluta insats vid denna händelse? Är våra befäl utbildade och känner sig trygga med att tillämpa innehållet? Vilka kontakter togs på platsen med lägenhetsinnehavare/fastighetsägare? Keplers gata Kungsbacka trädstad Två byggnadsbränder parallellt i tid Översiktlig beskrivning av insatser och risk- och hotbild dygnet före och det innevarande dygnet. Översiktlig beskrivning av objekt och händelseförlopp vid båda insatserna. Presentation av resurstillväxt för respektive insats. Jämförelse av beredskap kontra insatta resurser inom hela förbundet, vid två tillfällen under räddningsinsatserna på Keplers Gata respektive Kungsbacka trästad. Insatsernas MMI, resursernas disposition (sektorindelning) och åtgärdsproduktion ingår i redovisningen. Samuel Bagges väg Dödsbrand Kartläggning av händelseförloppet inklusive larmhanteringsfas och larmadress. ALLA UTREDNINGAR FRÅN 2013 FINNS PÅ INSIDAN SNART KAN DU ÄVEN LÄSA DESSA UTREDNINGAR DÄR!

7 RIB/VÄRN Hallå där... Text Anna Dyne & Annika Boberg JOHAN FORS, NYUTSEDD TF CHEF PÅ DEN NYA AVDELNINGEN FÖR RIB/VÄRN. HUR KÄNNS DET? Det känns väldigt bra att få förtroendet att starta upp RiB/Värnavdelningen. Jag har arbetat med frågan under en längre tid och sett att det är nödvändigt med en förändring. RSG måste ta ett helhetsgrepp och arbeta med RiB/Värn på ett mer effektivt sätt. VILKA MEDARBETARE KOMMER ATT INGÅ I AVDELNINGEN? Förutom all RiB- och värnpersonal har jag rekryterat medarbetare till avdelningen. Två stationsledare och på sikt också en brandman. Det betyder att vi ska vara fyra personer totalt. Vi är placerade på Gårda men vår ambition är att arbeta ute i verksamheten så mycket det går. Vår strävan är att träffa och prata med så många medarbetare som möjligt på deltiden och värnen. VILKA ARBETSUPPGIFTER HAR STATIONS- LEDAREN (ELLER RIB/VÄRN-KOORDINATORN)? Arbetsledning, utbildning, planering av RiB-verksamheten, personalplanering inklusive avtal och lön. Budgetinsikt och ansvar för beställningar. Vara med i utveckling av RiB-verksamheten samt samverkan med fackförbund, rekrytering, viss logistik. OCH I BRANDMANNENS ARBETSUPPGIFTER? Att ha hand om utbildning, planering av RiB-verksamheten, rekrytering och viss logistik. HUR KOMMER DELTIDS- OCH VÄRNPERSONAL MÄRKA ATT DET FINNS EN NY AVDELNING? Jag tror det kommer ta ett tag innan det märks. Men tanken är att det ska bli bättre support, kortare beslutsvägar och att vi är experter på RiB- och värnfrågor och att avdelningen bevakar detta. ÄR NÅGRA STORA FÖRÄNDRINGAR PÅ GÅNG? Fokus just nu är rekrytering och det ser bra ut, vi har ett av det bästa urvalet sen jag började jobba med deltidsfrågor Fotnot: Organisationsbeslutet om att starta en RiB/Värnavdelning är interimistiskt vilket innebär att ledningen har möjlighet att förändra utifrån resultat av pågående genomlysning. Om direktören beslutar att fortsätta med RiB/Värnorganisationen 2015 kommer tjänsten som chef för avdelningen att lysas ut. PETER SVENSSON, FD DEL- TIDSKOORDINATOR. REKRYTERING FÖR DELTIDSBRANDMÄN STARTADE FÖRE JUL FÖRRA ÅRET OCH PÅGÅR UNDER HELA VÅ- REN. HUR GÅR DET? Det går bra! Det var nästan 90 personer som sökte, dubbelt så många som när vi sökte deltidsbrandmän förra året. GJORDE NI NÅGOT ANNORLUNDA I REKRY- TERINGEN I ÅR? Ja, i år gjorde vi en mer genomtänkt satsning och använde fler kanaler, därmed nådde vi fler personer. Vi hade traditionell annonsering som vi stärkte upp med ett utskick till hushåll nära deltidsstationerna. Vi följde upp annonsen med information på vår webbplats och även på Facebook och Twitter. Alla som var intresserade var välkomna till Öppet hus på stationerna. På så sätt fick de möjlighet att se sin station och prata med deltidbrandmännen för att mer få klarhet i vad yrket innebär. HUR GICK FÖR MED DE 90 SOM SÖKTE? 55 personer genomförde fys- och stresstesterna. 42 personer går vidare till rullbandstester och intervjuer. VAD HÄNDER MER? Det blir hälsotester och därefter en tre veckors preparandutbildning på Färjenäs. I slutet av juni hoppas vi få presentera våra nya deltidsbrandmän. Så vill jag även passa på tacka KS för hjälp med framtagning av material, utskick med mera. Det var med kort varsel en vecka före jul. Bråda dagar men allt kom ut i tid. Tack JOHAN FORS ÄR UTSEDD TILL TF CHEF FÖR DEN NYA AVDELNINGEN RIB/VÄRN

8 TEKNIK & MATERIEL Gårdshävare 2260 RSG har en ny gårdshävare, som är placerad på Gårda. Den ersätter den gamla trotjänaren, Denkaliften. Text Roger Peander DEN NYA GÅRDSHÄVAREN är en larvgående lift som har en arbetshöjd på 23 meter och som ska komma in på våra bebyggda innergårdar i centrala stan där inte utskjutsstegen når. SALA har som leverantör av hela ekipaget satt denna lift på ett så kallat bärgarflak som är monterat på en Volvo FES300 (samma som bl a 1230). SALA har också stått för grundutbildning och certifiering. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR RÄDDNINGSTJÄNS- TENS HÖJDUTRUSTNING FÖR UTRYMNING FRÅN INNERGÅRD Byggnader ska utformas så att tillfredställande utrymning kan ske vid brand. För att klara kravet på tillgång till två av varandra oberoende utrymningsvägar, används fönster ibland som utrymningsväg. I Göteborgs Stads centrala delar finns sen lång tid tillbaka bostadslägenheter/mindre kontor med fönster som endast vetter in mot innergårdar. Dessa innergårdar kan man oftast bara nå via smala och låga portaler och är på så sätt inte tillgängliga för räddningstjänstens normala maskinstege. Det har inneburit att en speciell gårdsstege har förutsatts som alternativ utrymningsväg i de fall lägenhetens fönsterkarm eller balkongräcke varit belägen högre upp än meter. Användandet av gårdshävaren som nödutrymningsväg accepteras ej vid ombyggnad/nybyggnad. DET FINNS IDAG DRYGT 200 kända adresser med dessa förutsättningar. Styrkorna på Gårda kommer att åka ut och orientera under året för att titta på tillgängligheten. När vi inte kommer åt av en eller annan anledning leder detta till tillsyner av flerbostadshus. Exempel på problem som vi kan stöta på är parkeringar, portar som är för trånga/ombyggda/ belamrade. Innergårdar som är tillbyggda med soprum eller planteringar mm. ATT VI FÅR MED GHE, Gårdshävarenheten, vid rätt tillfälle beror på många faktorer i larmkedjan. LC har idag lagt in de kända adresserna i CoordCom och larmar ut GHE vid inkomna larm. Insatstiden för GHE är 10 min Den nya gårdshävaren är smidig och tar sig lätt in dit den normala maskinstegen inte kommer in

9 UPPHANDLINGENHETEN Framtidens larmställ? På RSG är man som på många andra ställen i Sverige angelägen om brandmannens arbetsmiljö. Nationella rapporter vittnar om risker för kontaminering i samband med yrkesutövningen. Mot bakgrund av detta har projektet RAP (renare arbetsplats) startat. Som en del i att göra arbetsmiljön bättre försöker vi nu finna nya funktioner på larmställen, när upphandling ändå ska genomföras. Text Katarina Appelqvist, upphandlingschef DET ÄR ETT YPPERLIGT TILLFÄLLE att försöka få fram nya idéer och nya funktioner när upphandling ändå ska ske. Vi lockar ju då anbudsgivaren med ett flerårigt kontrakt och den omsättningen kontraktet är värd blir ju ett kraftfullt verktyg för oss. Vi ser också vikten av att det är marknaden och inte vi som kommer med lösningarna, vi har behovet men marknaden har kompetensen. När det kommer till skyddsutrustning så finns det många aspekter att ta hänsyn till. Marknadsanalys Inför upphandlingen genomförde vi en rejäl marknadsanalys, vi bjöd in aktörer genom en RFI (request for information) där leverantörer ansökte om att få demonstrera sina larmställ. Efter dialoger med både leverantörer, tygfabrikanter, väverier, membrantillverkare med flera växte en vad vi trodde ny idé gällande larmställ fram. Vår utgångspunkt är för det första att begränsa den tid som brandmännen utsätts för kontaminering. Men det är också viktigt att larmstället tål att tvättas vid varje tillfälle då det antas vara kontaminerat. Inom idrotten har man länge haft skalbara kläder och vi ville pröva marknaden om det var möjligt att skapa ett skalbart larmställ. Skalbart larmställ Vi efterlyser vi ett skalbart larmställ som tål minst 30 tvättar. Vi har fått ett stort intresse från marknaden och befinner oss nu mitt i upphandlingsfasen. Till sommaren vet vi om vi lyckas få fram ett larmställ som lever upp till våra ambitioner eller om det helt enkelt inte är möjligt, men då har vi gjort vad vi kan för att pröva marknaden. Ett nytt förfarande Vi valde att genomföra upphandlingen genom konkurrenspräglad dialog. Denna form är en ganska vanlig form inom andra branscher men i larmställsbranschen är man inte van vid denna metod. Metoden innebär att leverantören först görs medveten om vad vi vill åstadkomma och varför. Sedan följer en prototypperiod där det gäller att skapa ett larmställ som lever upp till de krav och det behov vi angivit. För att kunna fokusera på att utvärdera kvalitet valde vi också att låsa priset, det vill säga använda ett fast pris, vi visste ju efter vår marknadsanalys ganska väl vad ett larmställ kostade. Komplexa förutsättningar för tvätt Deltagarna i RSGs referensgrupp blev under marknadsanalysen eniga om att det egentligen inte spelar någon roll vilket yttertyg som levereras, så länge det är ett godkänt tyg som går att tvättas många gånger utan att onödigt slitage uppstår. Det blev också uppenbart att dessa högteknologiska tyger tillsammans med membranet utgjorde en komplexitet när det kom till tvättandet. Yttertyget vill hanteras på ett sätt, med särskilda impregneringsintervall och vissa temperaturer för att återaktivera detta. Membranet vill absolut inte upp till för högt gradantal för då släpper tejperna och larmstället börjar läcka. Fler fördelar med skalbart Det finns fler fördelar med ett skalbart larmställ, såsom att brandmannen kan okulärbesiktiga (syna visuellt) sitt larmställ enklare, det blir också enklare att laga. Utöver förhoppningsvis bibehållen livs- Att kunna dra av yttertyget innebär en helt annan konstruktion och där är vi som sagt helt unika. längd trotts tvättandet, innebär också ett skalbart yttertyg att brandmannen efter insats kan ta av sig yttre skiktet och fortfarande vara skyddad för dåligt väder då membranet finns kvar på kroppen. Att ta med sig nya rena skal i brandbilen kanske också kan bli en möjlighet i framtiden, det vet vi inte ännu. I förfrågningsunderlaget sökte vi ett larmställ med helintegrerad helkroppssele med tre infästningspunkter. Under processens gång blev det dock mer och mer tydligt att den funktionen inte gick att lösa så enkelt som vi först trodde. Flera nackdelar identifierades vilket gjorde att vi valde att avstå den funktionen. Läs mer om framtidens tankar kring höjdsäkring på Insidan. Allt vanligare med skalbara ställ men av olika skäl Vi trodde i början att vi var unika men det har visat sig finnas många räddningstjänster i världen som idag redan har skalbara larmställ men då i huvudsak för att kunna tvätta och sköta plaggen separat, inte att skala av sig yttertyget på plats. Det är i detta vi skiljer oss från de andra, att kunna dra av yttertyget innebär en helt annan konstruktion och där är vi som sagt helt unika. Prototyparbetet är i full gång men vi vet först till sommaren om detta projekt faller väl ut, det ser hittills mycket bra ut men än är vi inte över mållinjen

10 REHABILITERING Efter den svåra hjärnblödningen: Peters väg tillbaka Peter Engström arbetar som stabschef på ledningscentralen. En måndag i juni förra året förändrades Peter Engströms liv när han hemma i duschen fick en hjärnblödning då en artär i huvudet brast. Text & Foto Anna Dyne DET HADE KUNNAT HÄNDA NÄR SOM HELST. Bara dagen innan hade han sprungit flera mil i skogen alldeles själv. Jag stod i duschen och kände mig plötsligt jättekonstig och ropade på min fru Britt- Marie att hon skulle komma. Därefter fick jag en fruktansvärd huvudvärk och bara skrek. Jag blev nackstel och kunde inte röra på huvudet, framför allt inte framåt, berättar Peter. Britt-Marie förstod allvaret Peters fru som är sjuksköterska, förstod direkt att det var allvarligt och att Peter behövde komma till sjukhus snabbt. Hon ringde efter ambulans. Trots smärtorna var Peter relativt opåverkad. Han kunde prata och var inte snurrig. Därför var det inte helt självklart för ambulanspersonalen att ta med honom, men Britt-Marie stod på sig. Något Peter är väldigt tacksam för i dag. Jag har verkligen min fru att tacka för hennes snabba tankar och att hon inte gav sig. För på sjukhuset upptäcktes en stor blödning på höger sida av huvudet. Jag opererades i fem timmar och låg sedan nersövd i respirator, berättar Peter. Fem dagar i respirator Läkarna gav Peter 50/50 chans att överleva. Blödningen var stor och det såg inte bra ut. Efter fem dagar i respirator väcktes Peter sakta upp. Redan samma dag kunde Peter prata och röra sig. Men hans minne och lokalsinne var helt borta. Blödningen hade satt sig på den delen av hjärnan som styr just dessa delar. Efter tre veckor flyttades Peter till Rehab på Högsbo sjukhus. Han började då få tillbaka lite minne men personalen fick sätta namn på hans dörr för att han skulle kunna hitta tillbaka när han gjort korta promenader i korridoren. Små men viktiga framsteg Jag blev uppmuntrad att börja träna och komma igång så fort som möjligt, berättar Peter. Efter bara några dagar fick jag med mig en mobiltelefon och gav mig ut på en promenad. Jag bestämde mig för att gå till Axel Dahlströms torg och köpa en tidning. Det var en oerhört skön frihetskänsla att komma ut och andas frisk luft. Problemet var när jag skulle gå tillbaka. Jag kom inte ihåg hur jag skulle gå och vart jag skulle. Minnet svek mig så det tog lång tid innan jag via småvägar och mellan hus och byggnader hittade tillbaka till Högsbo sjukhus. Dagen därpå gjorde jag samma promenad men redan då visste jag vägen tillbaka. Jag blev så taggad av mina små, men ändå viktiga framsteg, när minnet sakta började komma tillbaka, säger Peter Snabb återhämtning Peters liv på Högsbo bestod av, förutom massor av träning, rehab, besök hos sjukgymnaster, psykologer, läkare och undersökningar. Alla han mötte var lika förvånade att han återhämtat sig så fort. En av höjdpunkterna var när Peter fick besök. Han kommer särskilt Han började då få tillbaka lite minne men personalen fick sätta namn på hans dörr för att han skulle kunna hitta tillbaka när han gjort korta promenader i korridoren. ihåg det goa tjötet och den skämtsamma tonen när Thomas, en av hans arbetskamrater besökte honom. När Thomas sedan kom tillbaka till jobbet hade han sagt till arbetskamraterna, Peter är sig helt lik det dröjer inte länge förrän han är tillbaka på jobbet. Medfött åderbrock Sju veckor efter Peters hjärnblödning blev han utskriven från sjukhuset och kunde bo hemma. Han fick ändå åka tillbaka till sjukhuset och för kontroller. Bland annat Angiografi, där man sprutar in kontrastvätska i ett kärl vid ljumsken. Vätskan sprider sig i blodomloppet och därefter tas en röntgenbild över det önskade området. Läkaren kan då se om det finns förträngningar, eller blockeringar i kärlen. Något som inte hittades i Peters huvud. Däremot kunde man se att Peter haft ett aneurysm, ett medfött åderbråck, som sprack och orsakade hans hjärnblödning

11 ÅRSREDOVISNINGEN Det var nog inte förrän läkaren sade: Peter, du ska vara glad som lever. Jag måste kalla ditt fall för ett mirakel som jag på riktigt fattade vilken tur jag hade haft. 365 dagar på 5 minuter Ett mirakel Fyra månader efter olyckan ordnades ett rehabmöte för Peter. Med på mötet var läkaren, Peters chef Peter Sommar, Agneta Stark från personalavdelningen, representanter från försäkringskassan och rehabpersonal. Jag var otålig och ville börja jobba. Det var en stor omställning för mig som är van att hålla igång, att bara gå hemma och inte göra något vettigt. Det var nog inte förrän läkaren sa, Peter, du ska vara glad som lever. Jag måste kalla ditt fall för ett mirakel som jag på riktigt fattade vilken tur jag hade haft. Stöd från arbetskamraterna I oktober började Peter arbetsträna på 25 procent, sen ökade han successivt för att i februari arbeta heltid. Sju månader efter den där dagen i duschen då allt slocknade för Peter, är han nu tillbaka. Visst får man frågor hur olyckan förändrat mig som person. Jag känner inte att jag har fått några större livstankar, inte mer än jag hade innan. Däremot förstår jag vilken bra arbetsplats jag har. Redan några dagar efter olyckan fick jag samtal, sms och tankar från arbetskamrater. När jag besökte jobbet kom folk fram och kramade mig och sa hur glada det var att se mig. Det värmde. Jag har också fått otroligt fint stöd från min chef och mina kamrater på LC, det värmer, berättar Peter Peter Engström Ålder: 60 år Bor: I lägenhet och ett torp utanför Lidköping Familj: Fru Britt-Marie, dottern Josefine och sonen Joakim och tre barnbarn På fritiden: Springer flera gånger i veckan och sysslar med släktforskning I år har vi valt att göra lite annorlunda med populärversionen av årsredovisningen vi skickar med den som en bilaga i Brandscoopet! Du hittar den inhäftad på nästa uppslag. Här kan du läsa om vårt verksamhetsår Vill du har fler exemplar? Kontakta kommunikationsstaben

Konferens om anlagd brand sid 10 12

Konferens om anlagd brand sid 10 12 Räddningstjänsten storgöteborgs personaltidning nummer 6/2011 Konferens om anlagd brand sid 10 12 Jag tycker det är bra med en utmärkelse som uppmuntrar människor att reagera och hjälpa en medmänniska.

Läs mer

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Räddningsverkets tidning Nr 7 November 2008 Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Brandskydd utom kontroll Brandutredare löser brott 2 inledaren Sirenen Nr 7 November 2008 Globaliseringen påverkar

Läs mer

» Journalister har väl traditionellt haft ett visst motstånd mot att granska just räddningstjänsten.«

» Journalister har väl traditionellt haft ett visst motstånd mot att granska just räddningstjänsten.« NR 4 2014 I FOKUS: Media» Det vore olyckligt om vi vid nästa stora händelse inte hade lärt oss något av den här händelsen. Journalister har väl traditionellt haft ett visst motstånd mot att granska just

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008 Insats skogsbrand Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen 2 inledaren Sirenen Nr 5 Augusti 2008 Dramatisk sommar och stormig höst

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se Skandinaviens ledande tillverkare av brandklassade trä- och ståldörrar. Från traditionella branddörrar till arkivdörrar med brandklass EI 120 Tryggt eller hur? Kalmar konstmuseum. Säkra dörrar www.daloc.se

Läs mer

Designskolan i UMEÅ presenterar del2

Designskolan i UMEÅ presenterar del2 brandmännens riksförbunds branschtidning Information till dig i räddningstjänsten som ser mer än sambandet mellan kvalitet och säkerhet N3 10 Proud member of the European and the International Firefighters

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA S O S En tidning från SOS Alarm Nr 1 2013 PROFILEN, SIDAN 10 Jag kan egentligen bara beskriva trygghet negativt, fast det är en positiv känsla. Trygg het är avsaknad av olika typer av hot. Erik Wennerström,

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Tjejerna räddar deltidensidan 12

Tjejerna räddar deltidensidan 12 Räddningsverkets tidning Nr 6 Oktober 2007 Tjejerna räddar deltidensidan 12 Klimatutredningen: Stoppa sjönära byggande sidan 6 Remiss om ny myndighet: Kommunerna sågar utbildningsförslaget sidan 3 inledaren

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Man känner att man är del av något större

Man känner att man är del av något större Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg Människan bakom uniformen ambassadörerna Man känner att man är del av något större En kriminologisk analys av hur deltagare påverkats av personalens förebyggande arbete

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

förebyggande sid 18 säkerhet sid 21 En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #10 2011

förebyggande sid 18 säkerhet sid 21 En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #10 2011 förebyggande sid 18 säkerhet sid 21 Tar sju steg med brandskyddet Vården gör jobbet i Uppsala En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #10 2011 losstagning Norge drar snabbare

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA posttidning B returadress: box 4080 171 04 Solna porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på info@previa.se ab previa box 4080 171 04 solna besöksadress: hemvärnsgatan 8 tel

Läs mer