Brand scoopet. Framtidens larmställ? Nytänk för. 365 dagar på 5 minuter Om. DESSUTOM Cancerforskning Webb Sportlov. sida 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand scoopet. Framtidens larmställ? Nytänk för. 365 dagar på 5 minuter Om. DESSUTOM Cancerforskning Webb Sportlov. sida 6"

Transkript

1 Brand scoopet Nr 1/2014 Framtidens larmställ? sida 6 Nytänk för sågar sida dagar på 5 minuter Om 2013 års verksamhet mittuppslaget "Fokus just nu är rekrytering och det ser bra ut, vi har ett av det bästa urvalet sen jag började jobba med deltidsfrågor" Johan Fors Nyutsedd Tf chef på den nya avdelningen för RiB/Värn sida 7 DESSUTOM Cancerforskning Webb Sportlov Räddningstjänsten Storgöteborgs personaltidning Nr 1/2014

2 FRÅN LEDNINGEN Förändringsarbete pågår VERKSAMHETSÅRET 2013 kan nu läggas till handlingarna. Särskilt bör nämnas att vi klarat de uppsatta målen och att budgeten är i balans. Revisorerna har inga anmärkningsvärda påpekanden. Det som dock har påtalats är vår avsaknad av intern kontrollplan. Vi har fattat beslut om ett utvecklingsarbete som ska resultera i en metod för att bättre identifiera risker i verksamheten, såsom bland annat ekonomi och uppsatta mål. FÖRBUNDET KOMMER OCKSÅ under innevarande år att genomföra två interna kontroller avseende skötsel och ansvar angående selar, samt uppföljning av myndighetsbeslut, vad gäller avslutande av räddningsinsats. I SKRIVANDE STUND har konsultföretaget Ekan lämnat en rapport över de synpunkter som lämnats vid intervjuer av ett 60-tal medarbetare. De genomförda intervjuerna har som bekant inriktning att identifiera hinder, problem och fördelar med nuvarande organisationsstruktur. Konsultföretaget redovisar såväl skriftligt som muntligt vid ett flertal tillfällen. Ambitionen är sedan att värdera rapporten, konkretisera och genomföra nödvändiga förändringar under verksamhetsåret Förändringsarbetet avser samtliga avdelningar och team. Räddningstjänstförbundets framtid är därefter att ständigt förbättra och förändra i relation till vår omvärld! Vid större strukturella förändringar fattar förbundsstyrelsen beslut. VI HAR TROTS DEN PÅGÅENDE ÖVERSYNEN beslutat om att samla deltids- och värnstationer under en egen avdelning. Anledningen till detta är dess speciella problematik samt att det finns en mycket stark samsyn att ha denna verksamhet under en gemensam ledning. Detta beslut är dock interimistiskt och kan således komma att förändras beroende på den mer genomgripande genomlysningen av förbundet. Anders Ekberg och jag besökte några av våra så kallade värnöar under en dag i februari. Efter detta mycket intressanta besök finns det all anledning till att fundera över hur sårbar denna verksamhet är! När samhället i övrigt strävar efter robusthet så bygger denna verksamhet helt och hållet på människors idealitet och frivillighet. RSG har tagit initiativet till att försöka få till en bättre samverkan mellan de olika samhällsaktörerna i Göteborgs södra skärgård. Finns bara viljan borde samhället kunna samordna verksamheterna bättre än vad det görs idag. JAG HAR PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING fått frågan från media om brandstationers risk för nedläggning eller ändrad geografisk placering. Förbundets ledning har alltid denna fråga aktuell och förbehåller sig rätten att fundera över vår operativa förmåga, effektivisering och rationaliseringar. Vi bedriver inte räddningstjänst för vår egen skull, allmänheten är vår yttersta uppdragsgivare. VI FORTSÄTTER DET INLEDDA ARBETET med ny gemensam övningsplats för RSG. Utbildningsenhetens ledning har på uppdrag presenterat en förstudie över en kommande övningsplats. Förstudien beskriver såväl övningsplatsens innehåll och markdisposition. Vi för också diskussioner med några av våra medlemskommuner om vårt markbehov. Parallellt med detta fortsätter avyttringen av Färjenäs, vilket också är en förutsättning för ny övningsplats. UNDER VÅREN 2014 besöker vi våra medlemskommuner för dialog inom ett flertal områden. Ett huvudsyfte är att påbörja processen om ett nytt kommande handlingsprogram för RSG. Det är därför angeläget att medlemskommunernas risk- och sårbarhetsanalyser avspeglas i RSG handlingsprogram. Förbundets kommande handlingsprogram ska i första hand belysa strategiska risk-och olycksanalyser och de delar som omfattar lagen om skydd mot olyckor. Kommande handlingsprogram kommer inte att vara detaljrik i alla avseenden då detta har en tendens till att motverka flexibilitet. SAMMANFATTNINGSVIS tycker jag att förbundet är på rätt väg! Det finns ett stort engagemang, förväntan och en vilja till förändring! Jag uppskattar samtalen med medarbetarna, telefonsamtal och mail (hinner dock inte alltid att besvara mailen direkt)! Med hopp om en kommande härlig vår! Lars Klevensparr Box 5204, Göteborg. Besöksadress: Åvägen 2. Brandscoopet är Räddningstjänsten Storgöteborgs personaltidning. WEBB E-POST NÄSTA MANUSSTOPP 12 maj ANSVARIG UTGIVARE Carin Fhyr REDAKTÖR Anna Dyne LAYOUT Rickard Örtegren TRYCK Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB SYNPUNKTER PÅ BRANDSCOOPET? Maila synpunkter på tidningen till Om du har tips på innehåll hör gärna av dig. Den som lämnar uppgifter till en tidning har laglig rätt att vara anonym. Redaktören förbehåller sig rätten att avgöra om publicering ska ske och att korta insänt material.

3 I DETTA NUMMER Omslagsbilden Från Öppet hus Torslanda 2014 Foto: Jonas Lundqvist RSGs nulägesrapport 4 Förändringsarbete Ledningsgruppen fick information om senaste cancerforskningen 5 Från ledningen Notiser 5 Förenkla helt enkelt Nya små larmställ Digital designmanual finns nu på insidan Fyra pågående olycksutredningar 6 Olycksutredning & analys Hallå där... 7 Johan Fors och Peter Svensson Gårdshävare Teknik & materiel Framtidens larmställ? 9 Upphandlingsenheten Peters väg tillbaka 10 Rehabilitering Årsredovisning Ekonomi Nytänk för sågar 15 Förmågebeskrivningen Samarbete för förbundets bästa 16 Team Norr Fördelar med en stor organisation 17 Team Öst Öppet hus under sportlovet 18 Expoaktivitet Hur mår vi på webben? 20 Kommunikation Enkäten 21 Är du med i sociala medier? Kampanj tillsammans med Hisingspolisen 22 Expoaktivitet Personal 23 Till minne av Mikael Andreasson RIF Kalender 2014 Med mera Baksidan: Nya profilprodukter för RSG Mittuppslaget: 365 dagar på 5 minuter Om 2013 års verksamhet

4 FÖRÄNDRINGSARBETE RSGs nulägesrapport Den 3 mars offentliggjordes den nulägesrapport om RSGs organisation som ledningen beställt av Ekan Management. I förra numret av Scoopet berättade vi om upplägget och de intervjuer som skulle genomföras med ett antal medarbetare. Nu har intervjuerna genomförts, Tf kommunikationschef Carin Fhyr ger här en sammanfattning av resultatet. Text Carin Fhyr TOTALT HAR 63 PERSONER intervjuats, det ger 30 intervjutillfällen då några intervjuer skett i grupp. Urvalet av intervjuade har skett av Ekan Managements konsulter tillsammans med Anders Ekberg och Lars Klevensparr och har utgått ifrån antagandet att det är i dagtidsorganisationen och dess samspel med den operativa verksamheten som RSG har haft störst behov av en översyn. Detta har medfört att chefer och medarbetare i dagtidsorganisationen är överrepresenterade i förhållande till den totala numerären inom RSG på grund av deras roller. Vid sammanlagt fem tillfällen har rapporten presenterats för olika aktörer inom organisationen. Först ut var ledningsgruppen som den 3 mars fick en presentation av Christoffer Maloney och Anna Westerholm från Ekan management. Samma dag fick även de fackliga organisationerna en genomgång med möjlighet att reflektera och ställa frågor. Därefter blev rapporten tillgänglig för samtliga medarbetare via Insidan. Alla chefer har fått möjlighet att delta i en genomgång den 14 mars. Avslutningsvis har två öppna föreläsningar hållits i Taktiksalen den 23 och 26 mars. Den sista föreläsningen filmades och finns att se i Förändringsportalen på Insidan. I förändringsportalen finns också Nulägesrapporten för den som vill läsa den. En sammanfattning Organisationsanalysen innefattar hela organisationen, både den utryckande och förebyggande verksamheten samt de stödjande avdelningarna. Under intervjuerna har de intervjuade fått frågan om vilka områden de anser att RSG bör utveckla och vilka områden där de ser att RSG har sina styrkor. De frågor som av organisationen har upplevts vara viktigast har Ekan samlat i åtta punkter i sammanfattningen av rapporten. För en fullständig bild hänvisas till rapporten. I korthet ser de ut så här: 1 Det finns ett starkt engagemang inom RSG för arbetet och arbetsplatsen. Det gäller både för den egna arbetsuppgiften som för organisationen i stort. 2 RSG bedöms ha en hög kvalitet på den operativa verksamheten. 3 Matrisorganisationen har inte implementerats fullt ut. Man upplever att matrisorganisationen från 2005 sjösattes innan den var färdig. Det finns spänningar i organisationen för att få dagtidsorganisationen att fungera ihop med den utryckande organisationen. 4 RSG behöver bli tydligare i sina prioriteringar och mål. RSG behöver hitta en lösning på hur vi får hela verksamheten att styra mot de gemensamma målen. 5 Motstridiga beslutskulturer inom RSGs dagtidsverksamhet. Nulägesrapporten är inte en kokbok med tydliga recept på hur man kan tillreda en bra organisation. Vilket recept RSG väljer, är ledningens val. 6 RSG behöver arbeta med hela sitt uppdrag som är; det operativa uppdraget, arbeta förebyggande, myndighetsutövningen och att agera som ett kommunalförbund. Vi behöver bli bättre på att ha förståelse för varandras uppdrag. 7 RSG behöver arbeta både internt och externt. Det finns en tydlig förväntan om att RSGs ledning ska utveckla de interna processerna för att säkerställa att RSG arbetar på rätt sätt. Förväntan finns också att sätta RSG på kartan. 8 Samordningen behöver förbättras. Vi är inte i takt och det upplevs som det inte finns någon ledningsfilosofi. Nulägesrapporten är ingen kokbok med färdiga recept Nulägesrapporten är inte en kokbok med tydliga recept på hur man kan tillreda en bra organisation. Vilket recept RSG väljer, är ledningens val. RSG är hjälpt av kraften av medarbetare och chefer som vill att något ska hända, sa Christian Maloney efter att ha presenterat rapporten för de fackliga representanterna den 3 mars

5 FRÅN LEDNINGEN Ledningsgruppen fick information om senaste cancerforskningen noterat Förenkla helt enkelt I den årliga Insiktsmätningen som genomförs av Business Göteborg visade RSG som tidigare ett gott helhetsresultat. Ett av fem områden som mäts är tillsyn av brandskydd. Det är endast denna del av undersökningen som berör RSG. Mätningen visar att det finns potential att höja vårt index inom områdena information och tillgänglighet när det gäller tillsyn. En handlingsplan med tillhörande aktivitetsplan har tagits fram och godkänts av direktören. Några av de områden som RSG kommer arbeta med är bl.a. förbättrad information om tillsyn på samt ta fram ett introduktionsprogram för nyrekryterad förebyggande personal till teamen. Arbetet kommer att pågå under hela Torsdagen den 27 februari besökte ledningsgruppen Arbetsmiljömedicin (AMM) i Göteborg. AMMS UPPDRAG handlar om att utreda samband miljö/hälsa t.ex. efter förfrågan från kommun eller landsting. De forskar inom flera områden t ex rörelseapparatens sjukdomar, vibrationer, luftföroreningar, luftvägar, psykosocial ohälsa och buller. Syftet med besöket var att skaffa mer kunskap i ämnet cancer kopplat till arbetsmiljöområdet inom räddningstjänst samt få ta del av de senaste nyheterna på forskningsfronten. PROFESSOR RALPH NILSSON och specialistläkare Annika Hovgard tog emot i sina lokaler och under 2 timmar fick ledningsgruppen information om hur en utredning av ansamling av cancerfall kan genomföras och vad denna innebär avseende svårigheten att tolka resultaten. Dessutom fick ledningsgruppen information om resultatet från en Nordisk studie som genomförts avseende cancerdiagnoser för brandmän. LEDNINGSGRUPPEN ENADES OM att den information som de fått ta del av är så värdefull att den ska delas med våra medarbetare inom RSG. AMM kommer att bjudas in till Gårda och Taktiksalen för att hålla en föreläsning om cancer kopplat till arbetsmiljö och räddningstjänst. Föreläsningen kommer hållas under maj månad. Vi återkommer med tidpunkt Ann-Britt Stedth Personalchef Digital designmanual finns nu på insidan RSGs nya visuell identitet finns nu beskriven i en digital designmanual på Insidan. Där finns anvisningar i hur du ska använda logotyp, typsnitt, identitetsfärger och de grafiska elementen i ditt arbete. Dessutom kan du hämta logotyper och få den senaste informationen om införandet av det nya utseendet. I menyn till höger kan du gå in och läsa mer om varje del i konceptet och anvisningarna byggs på efterhand. Tänk på att alltid kontakta Anna Lerén på Kommunikationsstaben innan du lämnar ut RSGs logotyp till externa parter. Hör också av dig om du har frågor eller idéer på hur designmanualen kan förbättras. Nya små larmställ! För ett år sedan blev vi kontaktade av Social resursförvaltning som ville låna ett larmställ av oss för att ha som prototyp till att sy ett barnlarmställ. De hade fått en beställning från en förskola som vill ha några barnlarmställ. Vi passade då på att beställa fem larmställ till RSG. Barnlarmställen är i storlek 120 och tänkta att användas vid olika expoaktiviteter, fotografering eller barnaktiviteter. Vill du låna ställen till din station, kontakta någon på Kommunikationsstaben plan 3 på Gårda brandstation

6 OLYCKSUTREDNING & ANALYS Pågående utredningar Fyra Olycks- pågående utredningar Under 2013 gjordes 13 olycksutredningar på RSG. Olycksutredning och analys har fyra pågående utredningar som kommer att färdigställas inom kort. Vilka frågeställningar som utredarna fått från uppdragsgivarna i respektive utredning ser du nedan. Text Mikael Hagberg Kalendervägen Dödsbrand Kartläggning av händelseförloppet. Mannen som omkom hade haft en brand 2010 i samma lägenhet. Vad har myndigheter och fastighetsägare gjort efter den första händelsen? Vad gör Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) när bristande brandskydd visats vid en räddningsinsats. Sandeslätt Brand i byggnad Översiktlig beskrivning av händelseförloppet. Hur genomfördes lämpning av material från brandplats? Vilka bedömningar görs av oss vid avslut av räddningsinsats? Vilken roll har värmekameran i detta skede? Andra parallella metoder? Tillämpades instruktionen Avsluta insats vid denna händelse? Är våra befäl utbildade och känner sig trygga med att tillämpa innehållet? Vilka kontakter togs på platsen med lägenhetsinnehavare/fastighetsägare? Keplers gata Kungsbacka trädstad Två byggnadsbränder parallellt i tid Översiktlig beskrivning av insatser och risk- och hotbild dygnet före och det innevarande dygnet. Översiktlig beskrivning av objekt och händelseförlopp vid båda insatserna. Presentation av resurstillväxt för respektive insats. Jämförelse av beredskap kontra insatta resurser inom hela förbundet, vid två tillfällen under räddningsinsatserna på Keplers Gata respektive Kungsbacka trästad. Insatsernas MMI, resursernas disposition (sektorindelning) och åtgärdsproduktion ingår i redovisningen. Samuel Bagges väg Dödsbrand Kartläggning av händelseförloppet inklusive larmhanteringsfas och larmadress. ALLA UTREDNINGAR FRÅN 2013 FINNS PÅ INSIDAN SNART KAN DU ÄVEN LÄSA DESSA UTREDNINGAR DÄR!

7 RIB/VÄRN Hallå där... Text Anna Dyne & Annika Boberg JOHAN FORS, NYUTSEDD TF CHEF PÅ DEN NYA AVDELNINGEN FÖR RIB/VÄRN. HUR KÄNNS DET? Det känns väldigt bra att få förtroendet att starta upp RiB/Värnavdelningen. Jag har arbetat med frågan under en längre tid och sett att det är nödvändigt med en förändring. RSG måste ta ett helhetsgrepp och arbeta med RiB/Värn på ett mer effektivt sätt. VILKA MEDARBETARE KOMMER ATT INGÅ I AVDELNINGEN? Förutom all RiB- och värnpersonal har jag rekryterat medarbetare till avdelningen. Två stationsledare och på sikt också en brandman. Det betyder att vi ska vara fyra personer totalt. Vi är placerade på Gårda men vår ambition är att arbeta ute i verksamheten så mycket det går. Vår strävan är att träffa och prata med så många medarbetare som möjligt på deltiden och värnen. VILKA ARBETSUPPGIFTER HAR STATIONS- LEDAREN (ELLER RIB/VÄRN-KOORDINATORN)? Arbetsledning, utbildning, planering av RiB-verksamheten, personalplanering inklusive avtal och lön. Budgetinsikt och ansvar för beställningar. Vara med i utveckling av RiB-verksamheten samt samverkan med fackförbund, rekrytering, viss logistik. OCH I BRANDMANNENS ARBETSUPPGIFTER? Att ha hand om utbildning, planering av RiB-verksamheten, rekrytering och viss logistik. HUR KOMMER DELTIDS- OCH VÄRNPERSONAL MÄRKA ATT DET FINNS EN NY AVDELNING? Jag tror det kommer ta ett tag innan det märks. Men tanken är att det ska bli bättre support, kortare beslutsvägar och att vi är experter på RiB- och värnfrågor och att avdelningen bevakar detta. ÄR NÅGRA STORA FÖRÄNDRINGAR PÅ GÅNG? Fokus just nu är rekrytering och det ser bra ut, vi har ett av det bästa urvalet sen jag började jobba med deltidsfrågor Fotnot: Organisationsbeslutet om att starta en RiB/Värnavdelning är interimistiskt vilket innebär att ledningen har möjlighet att förändra utifrån resultat av pågående genomlysning. Om direktören beslutar att fortsätta med RiB/Värnorganisationen 2015 kommer tjänsten som chef för avdelningen att lysas ut. PETER SVENSSON, FD DEL- TIDSKOORDINATOR. REKRYTERING FÖR DELTIDSBRANDMÄN STARTADE FÖRE JUL FÖRRA ÅRET OCH PÅGÅR UNDER HELA VÅ- REN. HUR GÅR DET? Det går bra! Det var nästan 90 personer som sökte, dubbelt så många som när vi sökte deltidsbrandmän förra året. GJORDE NI NÅGOT ANNORLUNDA I REKRY- TERINGEN I ÅR? Ja, i år gjorde vi en mer genomtänkt satsning och använde fler kanaler, därmed nådde vi fler personer. Vi hade traditionell annonsering som vi stärkte upp med ett utskick till hushåll nära deltidsstationerna. Vi följde upp annonsen med information på vår webbplats och även på Facebook och Twitter. Alla som var intresserade var välkomna till Öppet hus på stationerna. På så sätt fick de möjlighet att se sin station och prata med deltidbrandmännen för att mer få klarhet i vad yrket innebär. HUR GICK FÖR MED DE 90 SOM SÖKTE? 55 personer genomförde fys- och stresstesterna. 42 personer går vidare till rullbandstester och intervjuer. VAD HÄNDER MER? Det blir hälsotester och därefter en tre veckors preparandutbildning på Färjenäs. I slutet av juni hoppas vi få presentera våra nya deltidsbrandmän. Så vill jag även passa på tacka KS för hjälp med framtagning av material, utskick med mera. Det var med kort varsel en vecka före jul. Bråda dagar men allt kom ut i tid. Tack JOHAN FORS ÄR UTSEDD TILL TF CHEF FÖR DEN NYA AVDELNINGEN RIB/VÄRN

8 TEKNIK & MATERIEL Gårdshävare 2260 RSG har en ny gårdshävare, som är placerad på Gårda. Den ersätter den gamla trotjänaren, Denkaliften. Text Roger Peander DEN NYA GÅRDSHÄVAREN är en larvgående lift som har en arbetshöjd på 23 meter och som ska komma in på våra bebyggda innergårdar i centrala stan där inte utskjutsstegen når. SALA har som leverantör av hela ekipaget satt denna lift på ett så kallat bärgarflak som är monterat på en Volvo FES300 (samma som bl a 1230). SALA har också stått för grundutbildning och certifiering. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR RÄDDNINGSTJÄNS- TENS HÖJDUTRUSTNING FÖR UTRYMNING FRÅN INNERGÅRD Byggnader ska utformas så att tillfredställande utrymning kan ske vid brand. För att klara kravet på tillgång till två av varandra oberoende utrymningsvägar, används fönster ibland som utrymningsväg. I Göteborgs Stads centrala delar finns sen lång tid tillbaka bostadslägenheter/mindre kontor med fönster som endast vetter in mot innergårdar. Dessa innergårdar kan man oftast bara nå via smala och låga portaler och är på så sätt inte tillgängliga för räddningstjänstens normala maskinstege. Det har inneburit att en speciell gårdsstege har förutsatts som alternativ utrymningsväg i de fall lägenhetens fönsterkarm eller balkongräcke varit belägen högre upp än meter. Användandet av gårdshävaren som nödutrymningsväg accepteras ej vid ombyggnad/nybyggnad. DET FINNS IDAG DRYGT 200 kända adresser med dessa förutsättningar. Styrkorna på Gårda kommer att åka ut och orientera under året för att titta på tillgängligheten. När vi inte kommer åt av en eller annan anledning leder detta till tillsyner av flerbostadshus. Exempel på problem som vi kan stöta på är parkeringar, portar som är för trånga/ombyggda/ belamrade. Innergårdar som är tillbyggda med soprum eller planteringar mm. ATT VI FÅR MED GHE, Gårdshävarenheten, vid rätt tillfälle beror på många faktorer i larmkedjan. LC har idag lagt in de kända adresserna i CoordCom och larmar ut GHE vid inkomna larm. Insatstiden för GHE är 10 min Den nya gårdshävaren är smidig och tar sig lätt in dit den normala maskinstegen inte kommer in

9 UPPHANDLINGENHETEN Framtidens larmställ? På RSG är man som på många andra ställen i Sverige angelägen om brandmannens arbetsmiljö. Nationella rapporter vittnar om risker för kontaminering i samband med yrkesutövningen. Mot bakgrund av detta har projektet RAP (renare arbetsplats) startat. Som en del i att göra arbetsmiljön bättre försöker vi nu finna nya funktioner på larmställen, när upphandling ändå ska genomföras. Text Katarina Appelqvist, upphandlingschef DET ÄR ETT YPPERLIGT TILLFÄLLE att försöka få fram nya idéer och nya funktioner när upphandling ändå ska ske. Vi lockar ju då anbudsgivaren med ett flerårigt kontrakt och den omsättningen kontraktet är värd blir ju ett kraftfullt verktyg för oss. Vi ser också vikten av att det är marknaden och inte vi som kommer med lösningarna, vi har behovet men marknaden har kompetensen. När det kommer till skyddsutrustning så finns det många aspekter att ta hänsyn till. Marknadsanalys Inför upphandlingen genomförde vi en rejäl marknadsanalys, vi bjöd in aktörer genom en RFI (request for information) där leverantörer ansökte om att få demonstrera sina larmställ. Efter dialoger med både leverantörer, tygfabrikanter, väverier, membrantillverkare med flera växte en vad vi trodde ny idé gällande larmställ fram. Vår utgångspunkt är för det första att begränsa den tid som brandmännen utsätts för kontaminering. Men det är också viktigt att larmstället tål att tvättas vid varje tillfälle då det antas vara kontaminerat. Inom idrotten har man länge haft skalbara kläder och vi ville pröva marknaden om det var möjligt att skapa ett skalbart larmställ. Skalbart larmställ Vi efterlyser vi ett skalbart larmställ som tål minst 30 tvättar. Vi har fått ett stort intresse från marknaden och befinner oss nu mitt i upphandlingsfasen. Till sommaren vet vi om vi lyckas få fram ett larmställ som lever upp till våra ambitioner eller om det helt enkelt inte är möjligt, men då har vi gjort vad vi kan för att pröva marknaden. Ett nytt förfarande Vi valde att genomföra upphandlingen genom konkurrenspräglad dialog. Denna form är en ganska vanlig form inom andra branscher men i larmställsbranschen är man inte van vid denna metod. Metoden innebär att leverantören först görs medveten om vad vi vill åstadkomma och varför. Sedan följer en prototypperiod där det gäller att skapa ett larmställ som lever upp till de krav och det behov vi angivit. För att kunna fokusera på att utvärdera kvalitet valde vi också att låsa priset, det vill säga använda ett fast pris, vi visste ju efter vår marknadsanalys ganska väl vad ett larmställ kostade. Komplexa förutsättningar för tvätt Deltagarna i RSGs referensgrupp blev under marknadsanalysen eniga om att det egentligen inte spelar någon roll vilket yttertyg som levereras, så länge det är ett godkänt tyg som går att tvättas många gånger utan att onödigt slitage uppstår. Det blev också uppenbart att dessa högteknologiska tyger tillsammans med membranet utgjorde en komplexitet när det kom till tvättandet. Yttertyget vill hanteras på ett sätt, med särskilda impregneringsintervall och vissa temperaturer för att återaktivera detta. Membranet vill absolut inte upp till för högt gradantal för då släpper tejperna och larmstället börjar läcka. Fler fördelar med skalbart Det finns fler fördelar med ett skalbart larmställ, såsom att brandmannen kan okulärbesiktiga (syna visuellt) sitt larmställ enklare, det blir också enklare att laga. Utöver förhoppningsvis bibehållen livs- Att kunna dra av yttertyget innebär en helt annan konstruktion och där är vi som sagt helt unika. längd trotts tvättandet, innebär också ett skalbart yttertyg att brandmannen efter insats kan ta av sig yttre skiktet och fortfarande vara skyddad för dåligt väder då membranet finns kvar på kroppen. Att ta med sig nya rena skal i brandbilen kanske också kan bli en möjlighet i framtiden, det vet vi inte ännu. I förfrågningsunderlaget sökte vi ett larmställ med helintegrerad helkroppssele med tre infästningspunkter. Under processens gång blev det dock mer och mer tydligt att den funktionen inte gick att lösa så enkelt som vi först trodde. Flera nackdelar identifierades vilket gjorde att vi valde att avstå den funktionen. Läs mer om framtidens tankar kring höjdsäkring på Insidan. Allt vanligare med skalbara ställ men av olika skäl Vi trodde i början att vi var unika men det har visat sig finnas många räddningstjänster i världen som idag redan har skalbara larmställ men då i huvudsak för att kunna tvätta och sköta plaggen separat, inte att skala av sig yttertyget på plats. Det är i detta vi skiljer oss från de andra, att kunna dra av yttertyget innebär en helt annan konstruktion och där är vi som sagt helt unika. Prototyparbetet är i full gång men vi vet först till sommaren om detta projekt faller väl ut, det ser hittills mycket bra ut men än är vi inte över mållinjen

10 REHABILITERING Efter den svåra hjärnblödningen: Peters väg tillbaka Peter Engström arbetar som stabschef på ledningscentralen. En måndag i juni förra året förändrades Peter Engströms liv när han hemma i duschen fick en hjärnblödning då en artär i huvudet brast. Text & Foto Anna Dyne DET HADE KUNNAT HÄNDA NÄR SOM HELST. Bara dagen innan hade han sprungit flera mil i skogen alldeles själv. Jag stod i duschen och kände mig plötsligt jättekonstig och ropade på min fru Britt- Marie att hon skulle komma. Därefter fick jag en fruktansvärd huvudvärk och bara skrek. Jag blev nackstel och kunde inte röra på huvudet, framför allt inte framåt, berättar Peter. Britt-Marie förstod allvaret Peters fru som är sjuksköterska, förstod direkt att det var allvarligt och att Peter behövde komma till sjukhus snabbt. Hon ringde efter ambulans. Trots smärtorna var Peter relativt opåverkad. Han kunde prata och var inte snurrig. Därför var det inte helt självklart för ambulanspersonalen att ta med honom, men Britt-Marie stod på sig. Något Peter är väldigt tacksam för i dag. Jag har verkligen min fru att tacka för hennes snabba tankar och att hon inte gav sig. För på sjukhuset upptäcktes en stor blödning på höger sida av huvudet. Jag opererades i fem timmar och låg sedan nersövd i respirator, berättar Peter. Fem dagar i respirator Läkarna gav Peter 50/50 chans att överleva. Blödningen var stor och det såg inte bra ut. Efter fem dagar i respirator väcktes Peter sakta upp. Redan samma dag kunde Peter prata och röra sig. Men hans minne och lokalsinne var helt borta. Blödningen hade satt sig på den delen av hjärnan som styr just dessa delar. Efter tre veckor flyttades Peter till Rehab på Högsbo sjukhus. Han började då få tillbaka lite minne men personalen fick sätta namn på hans dörr för att han skulle kunna hitta tillbaka när han gjort korta promenader i korridoren. Små men viktiga framsteg Jag blev uppmuntrad att börja träna och komma igång så fort som möjligt, berättar Peter. Efter bara några dagar fick jag med mig en mobiltelefon och gav mig ut på en promenad. Jag bestämde mig för att gå till Axel Dahlströms torg och köpa en tidning. Det var en oerhört skön frihetskänsla att komma ut och andas frisk luft. Problemet var när jag skulle gå tillbaka. Jag kom inte ihåg hur jag skulle gå och vart jag skulle. Minnet svek mig så det tog lång tid innan jag via småvägar och mellan hus och byggnader hittade tillbaka till Högsbo sjukhus. Dagen därpå gjorde jag samma promenad men redan då visste jag vägen tillbaka. Jag blev så taggad av mina små, men ändå viktiga framsteg, när minnet sakta började komma tillbaka, säger Peter Snabb återhämtning Peters liv på Högsbo bestod av, förutom massor av träning, rehab, besök hos sjukgymnaster, psykologer, läkare och undersökningar. Alla han mötte var lika förvånade att han återhämtat sig så fort. En av höjdpunkterna var när Peter fick besök. Han kommer särskilt Han började då få tillbaka lite minne men personalen fick sätta namn på hans dörr för att han skulle kunna hitta tillbaka när han gjort korta promenader i korridoren. ihåg det goa tjötet och den skämtsamma tonen när Thomas, en av hans arbetskamrater besökte honom. När Thomas sedan kom tillbaka till jobbet hade han sagt till arbetskamraterna, Peter är sig helt lik det dröjer inte länge förrän han är tillbaka på jobbet. Medfött åderbrock Sju veckor efter Peters hjärnblödning blev han utskriven från sjukhuset och kunde bo hemma. Han fick ändå åka tillbaka till sjukhuset och för kontroller. Bland annat Angiografi, där man sprutar in kontrastvätska i ett kärl vid ljumsken. Vätskan sprider sig i blodomloppet och därefter tas en röntgenbild över det önskade området. Läkaren kan då se om det finns förträngningar, eller blockeringar i kärlen. Något som inte hittades i Peters huvud. Däremot kunde man se att Peter haft ett aneurysm, ett medfött åderbråck, som sprack och orsakade hans hjärnblödning

11 ÅRSREDOVISNINGEN Det var nog inte förrän läkaren sade: Peter, du ska vara glad som lever. Jag måste kalla ditt fall för ett mirakel som jag på riktigt fattade vilken tur jag hade haft. 365 dagar på 5 minuter Ett mirakel Fyra månader efter olyckan ordnades ett rehabmöte för Peter. Med på mötet var läkaren, Peters chef Peter Sommar, Agneta Stark från personalavdelningen, representanter från försäkringskassan och rehabpersonal. Jag var otålig och ville börja jobba. Det var en stor omställning för mig som är van att hålla igång, att bara gå hemma och inte göra något vettigt. Det var nog inte förrän läkaren sa, Peter, du ska vara glad som lever. Jag måste kalla ditt fall för ett mirakel som jag på riktigt fattade vilken tur jag hade haft. Stöd från arbetskamraterna I oktober började Peter arbetsträna på 25 procent, sen ökade han successivt för att i februari arbeta heltid. Sju månader efter den där dagen i duschen då allt slocknade för Peter, är han nu tillbaka. Visst får man frågor hur olyckan förändrat mig som person. Jag känner inte att jag har fått några större livstankar, inte mer än jag hade innan. Däremot förstår jag vilken bra arbetsplats jag har. Redan några dagar efter olyckan fick jag samtal, sms och tankar från arbetskamrater. När jag besökte jobbet kom folk fram och kramade mig och sa hur glada det var att se mig. Det värmde. Jag har också fått otroligt fint stöd från min chef och mina kamrater på LC, det värmer, berättar Peter Peter Engström Ålder: 60 år Bor: I lägenhet och ett torp utanför Lidköping Familj: Fru Britt-Marie, dottern Josefine och sonen Joakim och tre barnbarn På fritiden: Springer flera gånger i veckan och sysslar med släktforskning I år har vi valt att göra lite annorlunda med populärversionen av årsredovisningen vi skickar med den som en bilaga i Brandscoopet! Du hittar den inhäftad på nästa uppslag. Här kan du läsa om vårt verksamhetsår Vill du har fler exemplar? Kontakta kommunikationsstaben

Årsredovisning 2013. Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14. Bilaga 1. www.rsgbg.se

Årsredovisning 2013. Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14. Bilaga 1. www.rsgbg.se 2014 02 03 Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14 Bilaga 1 www.rsgbg.se Innehållsförteckning 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 1.1 Räddningstjänstförbundets uppdrag... 4 1.2 Händelser

Läs mer

Onsdagen den 18 februari 2015, kl 15.30 18.08, Gårda brandstation, Göteborg.

Onsdagen den 18 februari 2015, kl 15.30 18.08, Gårda brandstation, Göteborg. 1 (11) Tid och plats Beslutande Onsdagen den 18 februari 2015, kl 15.30 18.08, Gårda brandstation, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande Henrik Munck (MP) Theres Börjesson (M) Gustaf Josefsson (M) 1-

Läs mer

Tisdagen den 13 maj 2014, kl 15.30 18.00, Gårda brandstation, Göteborg.

Tisdagen den 13 maj 2014, kl 15.30 18.00, Gårda brandstation, Göteborg. 1 (12) Tid och plats Beslutande Tisdagen den 13 maj 2014, kl 15.30 18.00, Gårda brandstation, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande Christer Holmgren (M) Lisbeth Boëthius (M) Ingemar Johansson (C) 28-39

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2015 2017 Mål 2015 2016 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Stöd för bygglovhandläggare Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Brand och räddningstjänstfrågor i byggprocessen Brand- och utrymningssäkerhet är en viktig del av en byggnads egenskaper. För att kunna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Tisdagen den 3 december 2013, kl 15.30 16.37 Gårda brandstation, Göteborg.

Tisdagen den 3 december 2013, kl 15.30 16.37 Gårda brandstation, Göteborg. 1 (11) Tid och plats Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tisdagen den 3 december 2013, kl 15.30 16.37 Gårda brandstation, Göteborg. Bertil Lidfeldt (S) Christer Holmgren (M), tjänstgörande

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2014-11-25

Förbundsfullmäktige 2014-11-25 Tid och plats Tisdagen den 25 november 2014 kl 18.00 18.18, Gårda Brandstation ande Ledamöter Göteborg Mats Arnsmar (S) Christer Holmgren (M) Mölndal Bengt Möndell (M), ordförande Sven-Ove Johansson (S)

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Förslag till beslut Dokumentet Budgetförutsättningar 2016 godkänns och tilläggsanslag 1 415 tkr begärs från medlemskommunerna.

Förslag till beslut Dokumentet Budgetförutsättningar 2016 godkänns och tilläggsanslag 1 415 tkr begärs från medlemskommunerna. TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: 2015-09-11 Micael Lundmark 063-14 80 20 micael.lundmark@ostersund.se Direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund Budgetförutsättningar 2016 Förslag till beslut Dokumentet

Läs mer

Årsredovisning 2014 2015-01-30. Lena Simenius-Peters Ekonomichef Förbundsledningen A0001/15. Bilaga 1. www.rsgbg.se

Årsredovisning 2014 2015-01-30. Lena Simenius-Peters Ekonomichef Förbundsledningen A0001/15. Bilaga 1. www.rsgbg.se 2015-01-30 Lena Simenius-Peters Ekonomichef Förbundsledningen A0001/15 Bilaga 1 www.rsgbg.se Innehållsförteckning 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 1.1 Räddningstjänstförbundets uppdrag... 4 1.2 Händelser

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Lars-Göran Bengtsson. Verksamhetsledare Insatschef i Beredskap/Yttre befäl.

Lars-Göran Bengtsson. Verksamhetsledare Insatschef i Beredskap/Yttre befäl. Lars-Göran Bengtsson. Verksamhetsledare Insatschef i Beredskap/Yttre befäl. Ansvarig för Ringhalsberedskapens indikeringsverksamhet inom Rväst. lars-goran.bengtsson@rvast.se Räddningstjänsten Väst Ett

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Hur används insatsstatistiken?

Hur används insatsstatistiken? Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Årlig statistik till politiker, årsredovisning och uppföljning handlingsprogram Brister t.ex utrustning, förseningar tas upp vid ledningsgruppsmöten

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Agenda. Storstockholms brandförsvar, SSBF. Olika rumsfunktioner

Agenda. Storstockholms brandförsvar, SSBF. Olika rumsfunktioner Brandstationer Agenda Storstockholms brandförsvar, SSBF Olika rumsfunktioner Den nya brandstationen Öppen brandstation Förbättrad inomhusmiljö minska sjukdomsbild Mångfald och jämställdhet Flexibilitet

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar!

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar! VI KRÄVER FORTSATT DYGNET-RUNT-BEMANNING PÅ BRANDSTATIONEN I ÖSTHAMMAR! Bemanningen ska inte understiga den som finns nu: 1 styrkeledare + 1 brandman dygnet runt Bakgrund och motivering till kravet: Uppsala

Läs mer

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser?

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser? Hur används insatsstatistiken? Analyser till politiker Trender i samhället, fungerar för stora organisationer Sporadiska analyser av trender för att få åtgärder vidtagna Verksamhetsberättelse Lokal analys

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Inledning VP Verksamhetsplanen för Gästrike Räddningstjänst, bygger på övergripande strategier och mål som är framtagna av ledningsgruppen i syfte att uppnå vad som beskrivs i vårt

Läs mer

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland Datum Sidan 2014-05-07 1 av 8 Bilaga 2 Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Inledning... 2 Mål för verksamheten... 2 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende samverkan

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende samverkan Presentation av Mål/syfte Att genom samverkan bli effektivare och kraftfullare i vår strävan att skapa trygghet och säkerhet för de som verkar, bor och vistas i RäddSamF:s område. RäddSamF skall kunna

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Strategi för informationsinsatser för Räddningstjänsten i Hässleholm

Strategi för informationsinsatser för Räddningstjänsten i Hässleholm Strategi för informationsinsatser för Räddningstjänsten i Hässleholm - 2014 2014-01-21 Bilaga C2, Handlingsprogram för räddning och säkerhet 2012-2014 Inledning Informationsplaneringen visar hur Räddningstjänsten

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 Sid 1 (7) Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 1 Stämmans öppnande Lennart Hellberg öppnade stämman som i år hölls i styrelserummet i föreningens fastighet och

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2011 - En Brandstation för alla Linda Granqvist Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Bakgrund Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och tryggare samhälle,

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Händelse/Diarienr: 511.2014.01017 Sida 1(8) 2014-10-08 OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Brand i byggnad Utredare Magnus Östlund Medutredare --------------------------- Olycksdatum 2014-09-04 Utredningsdatum 2014-09-04

Läs mer

Brand scoopet. 365 dagar på 5 minuter. "Jag försöker alltid tänka: sedd, hörd och bekräftad. Tre ord som betyder väldigt mycket." Tomas Norberg sida 8

Brand scoopet. 365 dagar på 5 minuter. Jag försöker alltid tänka: sedd, hörd och bekräftad. Tre ord som betyder väldigt mycket. Tomas Norberg sida 8 Brand scoopet Nr 1/2015 ed da, uner a och medsamhälsker och llt och a, Dnr: A001/15 2015-03-15 org bg.se Räddningstjänsten Storgöteborg 2015 Räddningstjänsten Storgöteborg 2014 365 dagar på 5 minuter 365

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand 2015-09-04 Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand Brandskyddspolicy Njudungsgymnasiet skall aktivt arbeta med sitt brandskydd i enlighet med Räddningsverkets rekommendation om

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

OLYCKSUTREDNING - 2 Datum

OLYCKSUTREDNING - 2 Datum OLYCKSUTREDNING - 2 Datum 2013-10-01 Olycksutredare Melissa Millbourn Diarienummer 20130748 Brand i källare i flerbostadshus,, Olofström Upplysningar om branden Larmtid: Onsdag 2013-09-11, kl. 10:26 Adress:,

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation Räddningstjänsten Åre Kent Eriksson Organisationspresentation Kommunfakta Area åre kommun 7300 km2 Innevånare ca:10350 personer, 650 fler än lägstanivån 2001 Turistbäddar totalt i hela kommunen: 40 000

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Väst Räddningstjänsten Väst ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Gun Blomfelt Fredrik Åkesson Lättare locka undersköterskor med utökat uppdrag Vision, verksamhetsidé och slogan Vår vision som

Läs mer

LIA handledarträff 20 21 mars i Revinge

LIA handledarträff 20 21 mars i Revinge MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mötesanteckningar 1 (6) Antecknat av Monica Frick Närvarande Mötesdatum 2012-03-20--21 Frånvarande Mötestid LIA handledarträff 20 21 mars i Revinge

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 FÖRORD Räddningstjänstförbundet Storgöteborg har en gedigen verksamhet med en ekonomi som är i balans. Den viktigaste orsaken till RSGs goda resultat är förbundets medarbetare. Därför

Läs mer

INFORMATION. Ny insatsrapport

INFORMATION. Ny insatsrapport INFORMATION 2014-0 4-01 Ny insatsrapport Den arbetsgrupp som arbetat med att utveckla insatsrapporten har nu kommit med ett förslag till ny insatsrapport. För att rapporten ska bli riktigt bra behövs nu

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utbildningskatalog sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Preparandutbildning för deltagare i Räddningsinsats

Preparandutbildning för deltagare i Räddningsinsats Preparandutbildning för deltagare i Räddningsinsats Datum: 2011-09-26 10-07 (v 39 och 40) Plats: Swedish Rescue Training Centre i Skövde (Hasslum) Kursen vänder sig till personal inom kommunernas organisation

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 8/2012 Omfattar perioden 20-24 februari 20 februari Verksamhetsdag med ST (Thomas Åding deltog) Vid årsskiftet skickade Fackförbundet

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10. Medlemsavgifter 2015 till Storstockholms brandförsvar (SSBF)

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10. Medlemsavgifter 2015 till Storstockholms brandförsvar (SSBF) öös n Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:16 Dnr. KS 2014/0243 Medlemsavgifter 2015 till Storstockholms (SSBF) Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Kjell-Åke Averstad Projektchef. Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Kjell-Åke Averstad Projektchef. Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Kjell-Åke Averstad Projektchef Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Kärnavfallsrådet Seminarium 26 NOVEMBER 2014 Agenda Varför Citybanan Vad är Citybanan Hur leder o styr vi projektet Kommunikation Nuläget

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

Brand scoopet. Förnyelse pågår TEMA. Att mötas efter insatsen sida 6 Brandskydd för. DESSUTOM Ökat antal älgolyckor RiB-konferenser

Brand scoopet. Förnyelse pågår TEMA. Att mötas efter insatsen sida 6 Brandskydd för. DESSUTOM Ökat antal älgolyckor RiB-konferenser Brand scoopet Nr 4/2013 Att mötas efter insatsen sida 6 Brandskydd för nyanlända sida 8 "Den gemensamma verksamhetsplanen ska vara verksamhetens röda tråd och utgå ifrån uppdraget." Eva-Marie Wiik Hultén

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014

Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014 Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014 Ann Malmström, divisionschef Social omsorg Kristina Silverarfve, enhetschef Social omsorg Susanne Arnberg, stabschef Tekniska divisionen Stefan Ekholm, räddningschef

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Miljöpolicy Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska därför Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer