DRÄNERING FAIRWAY. Kungliga Drottningholms GK. Utredning av dräneringsalternativ på fairway

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DRÄNERING FAIRWAY. Kungliga Drottningholms GK. Utredning av dräneringsalternativ på fairway"

Transkript

1 DRÄNERING FAIRWAY Utredning av dräneringsalternativ på fairway Utkast Stockholm Sweco Infrastructure AB Geolab Anna Hedlund Sweco Environment AB Christina Odén Granskad av Mats Linde, SLU Uppdragsnummer SWECO Gjörwellsgatan 22 Box 34044, Stockholm Telefon Telefax textdokument\rapport slutversion doc

2 Innehållsförteckning 1 Syfte 1 Syfte 1 2 Problem 2 3 Förutsättningar 2 31 Lerans egenskaper 3 32 Nederbörd 3 33 Grundvatten 3 34 Slutsats eller vad är problemet 5 4 Föreslagna åtgärder 5 41 Alternativ 1 - Systemtäckdikning Tillvägagångssätt 7 42 Alternativ 2 Systemtäckdikning med tunn sandkappning Tillvägagångssätt 8 43 Alternativ 3 Sandkappning Tillvägagångssätt 9 44 Sammanfattning fysikaliska data för alternativen 9 5 Sammanfattning av för och nackdelar 10 Syftet med denna rapport är att utvärdera effekten av tre dräneringsalternativ för fairway Alternativen har tagits fram av Erik Dahl för detta projekt Alternativen är följande: 1) Systemtäckdikning på 60 cm djup med c/c 5 m 2) Systemtäckdikning på 60 cm djup c/c 5 m plus en minimal sandkappning, 5 cm tjock, på ostörd lera Med ostörd lera menas att utförandet är så skonsamt för leran så att strukturen kan behållas 3) Omskapning av fairway och sandkappning med 20 cm sand För fullständiga detaljer om de tre alternativen se bilaga 1 1 (11) textdokument\rapport slutversion doc

3 2 Problem Idag har man hög vattenhalt i växtbädden på fairway och dålig genomsläpplighet Det leder till otillräcklig avvattning, dåligt rotsystem, vinterskador, samt dålig uppvärmning och sen start på våren Dessutom är ytan är mjuk och daggmaskarna lämnar massor av högar på ytan Tidvis blir vatten stående på fairway, som på bilden på framsidan från Hål 13 Det man vill åstadkomma med en dränering är att aldrig ha stående vatten, bättre övervintring, bättre rotsystem, tidigare start på våren och mindre packningskänslig jord Daggmaskhögar 3 Förutsättningar Kungliga Drottningholms golfklubb ligger på Lovön (Google Earth N O, 86 fot) och har 15 ha fairway All fairway är belägen på lerajord Dränering lades när banan byggdes 1959, men det finns inga uppgifter om dess utformning eller läggningsdjup finns och dräneringen fungerar inte tillfredsställande idag De enda återfunna delar av dräneringsystemet finns på fairway 13 där det finns en brunn med en inkommande vattengång som mynnar ut ca 0,5 m under markytan 2 (11) textdokument\rapport slutversion doc

4 31 Lerans egenskaper Golfbanans alla fairway ligger på mellan till styv lera Enligt analys på jord från fairway 17 är de översta 10 cm är en sandig lättlera (22 % ler) och ligger på ligger på en styv lera (42 % ler) ned till 25 cm Någonstans under detta tar en varvig lera vid En schaktgrop mellan hål 14 och 15 visade på varvig lera på ca 45 cm djup (bilaga 2, provgropsundersökning) Borrhål för Förbifart Stockholm (08F294) (Bilaga 2) visar på varvig lera på ca 100 cm djup I borrhål på fairway 17 (Bilaga 3) fanns varvig men välaggregerad lera på ca 45 cm djup På 70 cm djup verkade leran ostrukturerad, blöt, och därmed ännu tätare Varvig lera har bildats under istiden och har mycket speciella egenskaper Ofta är ett siltigt, mer genomsläppligt material varvat med en styv lera som hindrar vertikal vattentransport Istället transporteras ofta vatten horisontellt i denna typ av lera Detta kan vara en orsak till den höga vattenhalten i den ytliga leran där den varviga leran börjar blir vatten stående Det är också en orsak till det artesiska vatten som observerats i grundvattenrören (se nedan), eftersom leran också är tät underifrån när grundvattnet trycker upp 32 Nederbörd Behovet av dränering och avvattning hänger intimt samman med nederbörden Önskemålet från Kungliga Drottningholms golfklubb är att bli av med det fria vattnet i de översta 5 cm på 12 timmar efter ett kraftigt regn Frekvensen av kraftiga regn under ett år från sista oktober 2008 till sista oktober 2009 är 5 tillfällen med dagsregn på mellan 10 och 15 mm samt 6 tillfällen med dagsregn på mellan 16 och 35 mm Vid två tillfällen under året kom det dessutom två kraftiga regn dagarna efter varandra: kom 32 mm och dagen efter kom 17 mm; kom 25 mm och dagen efter kom 34 mm Regnintensiteten var vid dessa tillfällen i genomsnitt 1,5: 0,29: 1,5 och 0,79 mm/timme 33 Grundvatten Från projekteringen av Förbifart Stockholm har vi kunnat få grundvattendata Det finns 9 st grundvattenrör utplacerade på och i närheten av golfbanan (karta bilaga 4) De grundvattenrör som berör golfbanan, samt markytan anges i RH00 i tabell 1 3 (11) textdokument\rapport slutversion doc

5 Tabell 1 Märkning av de grundvattenrör som berör golfbanan, samt markytan i RH00 Grundvattenrör Markytan i RH00 Placering på golfbanan Kommentar 08F291RU 11,77 Mellan hål 3 och 4 >1 m till grundvatten 08F292RU 10,86 I skogen Artesiskt vatten 08F855RU 14,487 hål 4 >1 m till grundvatten GWJ851 25,559 Mellan hål 13 och 14 i skogen >1 m till grundvatten GWJ853 19,606 Vid hål 13 > 1 m till grundvatten GWJ854 20,827 Vid hål 17 Tidvis artesiskt vatten GWJ855 20,654 I skogen Tidvis artesiskt GWJ856 18,147 Vid parkeringen Ca 0,5-1,5 m till grundvatten GWJ857 16,704 Vid servicebyggnader Ca 0,5-1 m till grundvatten Grundvattenståndet över tid visas i bilaga 5 Grundvattenståndet ligger generellt högt Vid flera tillfällen står grundvattnet över markytan Det beror på artesiskt vatten som infiltrerar i skogspartierna och trycker upp under leran Detta fenomen blir mest uttalat i närheten av eller mellan skogspartier Det är fallet med de fairway där problemet med avvattning är som mest uttalat, nämligen fairway (11) textdokument\rapport slutversion doc

6 Uppmätta grundvattennivåer är dock inte de som i första hand påverkar vattenhalten i växtbädden på fairway: det gör snarare täta lager i leran där sjunkvatten (fritt vatten som infiltrerar) blir stående Dessa täta lager kommer därigenom att påverka vattenhalten i växtbädden och avvattningen av fairway Vid fältundersökning den 18 november 2009 blev vatten stående i båda borrhålen på fairway 17 (Bilaga 3) I borrhål 1 stod en liten vattenfilm på 84 cm djup I borrhål 2 rann vatten in i hålet och stannade 45 cm under markytan efter 6 timmar Vid fältundersökningen observerades att leran blev markant tätare på 45 cm djup och ostrukturerad, blöt och tät, på ca 70 cm djup Dessa lager kan utgöra barriärer för vertikal transport av fritt vatten i växtbädden Ett tätt lager på 45 cm utgör en barriär för dränering av marken och därmed för infiltration när profilen offanför blvit vattenmättad 34 Slutsats eller vad är problemet En sammanfattning av problemet med fairway idag är: varvig lera nära markytan daggmaskar en icke existerande, eller dåligt fungerande, dränering Endast de övre ca cm lera har en bra struktur och kan infiltrera vatten Sjunkvatten blir vatten stående på den varviga eller ostrukturerade leran och leran över mättas snart Idag finns avskärande diken som varierar i djup mellan 20 och 50 cm (i genomsnitt cm), men ingen dränering som är tillräckligt djup för att skära av infiltrationen från skogspartierna 4 Föreslagna åtgärder Tre åtgärder har föreslagits av Kungliga Drottningholms golfklubb för att åtgärda problemen med avvattning på fairway (se även bilaga 1): Alternativ 1: Systemtäckdikning cm med avståndet 5 m Alternativ 2: Systemtäckdikning enligt ovan, med rörgravar som fylls med dräneringsgrus Kombinerat med slitsar fyllda med 5 (11) textdokument\rapport slutversion doc

7 sand, 20 cm djupa och 2,5 cm breda med avståndet 26 cm, vinkelrätt mot grunddräneringen Sandtäckning på ytan 5 cm och ytvattenbrunnar i lågpunkter Alternativ 3: Skapa om fairway med 2 % lutning för bättre avrinning, ytvattenbrunnar var 70 meter och 20 cm sandkappning av ytan Frågan är vilket av alternativen som ger bäst effekt Nedan följer en mer noggrann utredning av de olika alternativen 41 Alternativ 1 - Systemtäckdikning Detta alternativ är det enda som helt kommer att behålla karaktären på golfbanan som den är idag Idag finns ingen fungerande dränering eftersom den dränering som anlades 1959 troligen upphört att fungera Det gör att fritt vatten blir stående högt upp i växtbädden och endast lite luft kan tränga in När vattenhalten i växtbädden är hög får man en mjuk markyta och en hög värmekapacitet, det vill säga marken kan lagra mycket värme, eller kyla Det leder till utvintringsskador och att det tar lång tid att värma upp växtbädden på våren En rätt anlagd dränering kommer att minska vattenhalten i växtbädden Det leder till att marken blir stabilare Daggmaskarna kommer att kunna husera djupare i växtbädden och inte förstöra ytan på samma sätt som nu (i alla fall om det är arten åkerdaggmask som dominerar, personlig kommentar från Jan Lagerlöf, SLU) I och med att vattenhalten i växtbädden sänks kommer värmekapaciteten att sjunka Därmed minskar problemen med utvintringsskador och uppvärmningen på våren kommer att gå snabbare Idag verkar leran ha en bra struktur ned till ca 70 cm djup När man gräver faller leran sönder i fina aggregat Trots det är leran ganska tät redan på ca 40 cm djup, vilket kan bero på den varviga karaktären och att leran aldrig får torka upp ordentligt Blöt lera tenderar att svälla och bli tätare Antagligen blir vatten stående på ca 40 cm djup idag och fyller upp porerna ovanför vid kraftiga regn En bra dränering leder till att leran under 40 cm torkar upp bättre och att torksprickorna kan leda vatten Det innebär att sjunkvatten kan transporteras ned till dräneringen istället för att bli stående i det tätare skiktet på 40 cm djup Det gör att man minskar problematiken med mjuk markyta och stående vatten 6 (11) textdokument\rapport slutversion doc

8 411 Tillvägagångssätt Sammanfattningsvis kan man säga att alternativ 1 troligen kommer att ge mycket goda och kostnadseffektiva resultat Frågan är dock om djupet 60 cm är tillräckligt och om avståndet 5 m är det optimala Idag finns en ostrukturerad lera på ca 70 cm djup på fairway 17 Den verkar ligga på ungefär samma djup mellan Fairway 14 och 15 Djupet på den ostrukturerade leran kommer att styra det optimala djupet på dräneringen Det är ingen idé att lägga dräneringen under den ostrukturerade leran Samtidigt är det ingen idé att lägga dräneringen för grunt Djupet på dräneringen styr även hur tätt den måste läggas Utformningen av dräneringssystemet styrs också av eventuell problematik med rostutfällningar Vid fältbesöket observerades ingen förekomst av rostutfällningar Den blöta jorden luktade dock järn Rostutfällningar kan effektivt sätta igen dräneringen Om detta bedöms vara ett potentiellt problem bör man anlägga dämd dränering, så eventuell rostproblematik måste utredas Avskärande diken runt fairway är idag, i genomsnitt, endast ca cm djupa, enligt Erik Dahl En grunddränering måste också innefatta effektivare avskärande diken för att förhindra att vatten trycker in i leran från moränkullarna Detta måste dock utföras med försiktighet så att man inte punkterar den täta leran som idag håller grundvattnet på plats Om en grund dränering på cm bedöms vara mest effektiv kan man behöva lägga separat, djupare, dränering under bunkrarna För att kunna anlägga optimal grunddränering måste således följande utredas: Djupet där den ostrukturerade leran börjar- för rätt djup på dräneringen Djupet på den varviga leran så att man inte punkterar den Eventuell problematik med rostutfällningar för eventuellt dämda dräneringar Nivåer på huvudutlopp Genomsläpplighet på leran för optimal dräneringstäthet 7 (11) textdokument\rapport slutversion doc

9 42 Alternativ 2 Systemtäckdikning med tunn sandkappning Detta alternativ är en utveckling av alternativ 1 som ger en grunddränering samt en effektiv ytvattentransport och torrare fairway Detta leder till att man måste ha ett gräs som klarar torkan, så karaktären på banan förändras något Förutsättningen för att detta alternativ ska lyckas är att man lyckas bana av grästorven utan att störa leran Daggmaskproblematiken kommer troligen att avhjälpas effektivt med detta alternativ samtidigt som man också förstör för golfbanans bästa medhjälpare Maskarna hjälper annars till att upprätthålla en bra struktur och genomsläpplighet 421 Tillvägagångssätt Slitsarna ovanpå dräneringen kommer att göra att ytan får en ojämn fuktighet eftersom sanden ovanpå dräneringen kommer att hålla mindre vatten än sanden ovanpå leran Risken är att man får en randig fairway Ett alternativ till att fylla rörgravarna med dräneringsgrus kan vara att återfylla med lera som har strukturkalkats Det som talar emot detta är att ph redan är ganska högt i leran Om man väljer detta alternativ kan man fråga sig om de extra, smalare slitsarna behövs Om grunddräneringen läggs vinkelrätt mot lutningen kommer i så fall de extra slitsarna att ligga längs med lutningen och därmed vara overksamma De smalare slitsarna är bara verksamma om man inte lyckas förbättra den vertikala vattentransporten i den varviga leran genom grunddränering I så fall bryter de smalare slitsarna igenom varven och förkortar avståndet till dräneringen Denna åtgärd kan man vidta i efterhand om man märker att grunddräneringen inte blir tillräckligt effektiv 43 Alternativ 3 Sandkappning Detta alternativ är det som mest förändrar karaktären på golfbanan Marken kommer att höjas och det gräs som används måste vara torktåligt Detta alternativ ger också den grundaste växtbädden vilket ställer krav på jämn och ofta återkommande bevattning 8 (11) textdokument\rapport slutversion doc

10 Om man lyckas anlägga en bra grunddränering är detta alternativ ett onödigt ingrepp Enda situationen som motiverar en sandkappning är om man måste skapa om fairway och inte lyckas göra detta utan att förstöra leran i undergrunden En kraftig störning av leran försvårar en effektiv avvattning under många år framöver och då kan detta alternativ vara en lösning Eftersom fairway kommer att bli torkkänslig bör golfbanans dräneringskapacitet ses över innan detta alternativt väljs så att man inte går från ett problem till ett annat I de klimatscenarier som gjorts för regionen går vi mot ett torrare klimat under sommarhalvåret vilket bör tas i beaktande innan beslut i frågan fattas 431 Tillvägagångssätt Vid sankappning måste man tänka på följande: Sandtäcket måste ha rätt djup för att säkerställa ett bra förhållande mellan vatten och luft i växtbädden Av det sandalternativ som presenterats av Rimbo Jord är Tv Bergsavtäckning 0/2 den som kan läggas med 20 cm djup utan att bli för blöt Fairwaysanden, å andra sidan, måste läggas med ett djup på 25 cm för att få in tillräckligt med luft i växtbädden Detta bör man beakta när man räknar på kostnaderna för de olika sandtyperna I lågpunkterna där vatten från stora områden samlas krävs ett tjockare sandtäcke och en mycket effektiv avvattning med ytvattenbrunnar eller dränering med öppna diken eller väl tilltagna täckdiken för att inte vatten ska bli stående ända upp i på ytan 44 Sammanfattning fysikaliska data för alternativen För att ge en kvantitativ grund till beslut om de olika alternativen följer här en sammanställning av fysikaliska data De fysikaliska data man kan titta på är porositeten, luftfylld porositet, genomsläppligheten och mängden vatten som kan sväljas i jorden För jämförelsens skull har Sweco tittat på de översta 20 cm samt förutsatt att man använder Sand Tv Bergsavtäckning 0/2 för all sandkappning 9 (11) textdokument\rapport slutversion doc

11 Tabell 2 Jämförelse av fysikaliska data för de olika alternativen Alternativ Porositet (Volyms %) Luftfylld porositet 3 (Volyms %) Mängd vatten som kan sväljas i översta 20 cm (mm) Teoretisk genomsläpp lighet (mm/tim) Alternativ 1 Ca 50 1 Ca 7 Ca Alternativ 2 38,5 2 ca 11 Ca 22 (11,5 i översta 50 mm och 10,5 i understa 150 mm) 270 (genomsläpplig heten i leran är begränsande) Alternativ 3 38,5 2 Ca 23 Ca Exempel på porositet i en ytlig lera Studier av markprofiler i Svenska Åkerjordar Rapport 135 Institutionen för Markvetenskap avdelningen för lantbrukets hydroteknik 2 Data från ETL via Rimbo Jord 3 Luftfylld porositet är detsamma som volyms % porer som håller luft och beräknas vara volumsandelen porer som är > 100 µm i diameter Leran har högre porositet men lägre luftfylld porositet Denna kan dock variera Alternativ 3 kan svälja absolut mest vatten Frågan är dock om denna kapacitet behövs Frekvensen av kraftiga regn under ett år från sista oktober 2008 till sista oktober 2009 var 5 tillfällen med dagsregn på mellan 10 och 15 mm Denna regnmängd kan till och med leran ta hand om De kraftigare regnen, tex då det kom 25 mm ena dagen och 34 mm dagen är svårt för alla system att klara men i de situationerna blir alternativ 3 bäst Frågan är om det är rimligt att dimensionera dräneringssystemet och uppbyggnaden av golfbanan efter så extrema situationer 5 Sammanfattning av för och nackdelar Eftersom det idag inte finns någon dränering är Alternativ 1 det som kan ge mest effekt med minst insats, kombinerat med effektiva avskärande diken Hur dräneringen ska läggas bör dock utredas 10 (11) textdokument\rapport slutversion doc

12 närmare Om man i efterhand upplever att detta inte gav tillräcklig effekt är det möjligt att installera slitsar ovanpå dräneringen Alternativ 2 verkar onödigt innan man sett effekten av en vanlig grunddränering Slitsar med sand ovanpå själva rörgravarna kan dock vara svårt att installera i efterhand Alternativ 3 är så drastiskt att Sweco inte skulle rekommendera det om det inte motiveras av kraftigt störda markförhållanden Att behålla leran på ytan framstår som ett bra alternativ eftersom en välaggregerad lera kan ha en mycket större porositet och minst lika bra genomsläpplighet som en sand En effektiv dränering kommer att torka upp leran och göra den mer aggregerad även på djupet Det kommer också att leda till en stabilare markyta Stockholm Anna Hedlund och Christina Odén 11 (11) textdokument\rapport slutversion doc

13 Kungliga Drottningholms Golfklubb Förutsättningar: Det handlar om ca 15 ha fairway yta och ligger på Lovön, Ekerö kommun Google earth: N, O, 86 fot Växtbädd: - En lättlera översta tio därefter mellan-styvlera - Blir mättad och torkar inte ut på hösten - Bra struktur som klarar regn på sommaren hyfsat - Platt topografi med dålig ytavrinning Problemet: - Lite luft/hög vattenhalt i växtbädden på hösten så maskarna kommer upp och lämnar lerhögar efter sig som ställer till det för klipparna och gräsbeståndet blir mycket glest - Otillräklig avvattning - Dålig ytavvattning pga låg Ksat och ytavrinning - Mycket vinterskador - Dåligt rotsystem Mål: - Mindre lerig yta och på hösten (mindre maskhögar) - Vi vill få bort det fria vattnet från de översta 5 cm på om möjligt 12 timmar efter en vattenmättnad och aldrig ha stående vatten - Att bibehålla befintlig topografi och infiltrera nederbörden samt leda den till brunnar - Bättre vinteröverlevnad - Bättre rotsystem - Tidigare växtstart på våren - Mindre kompaktionsbenägen Frågeställning för rapport: Vad ger de olika alternativ för effekt? Hur mycket bättre blir dräneringen än idag? Vilket alternativ är bäst? Vilket/vilka alternativ uppfyller de uppsatta målen för ny dränering? Andra alternativ som fungerar bättre? Möjligheter/ vad är bra med de olika alternativen? Vilka problem kan uppkomma med de olika alternativen? Vilken modell ger mest för pengarna? Där Alt 1 kostar x kr, Alt 2 är tre gånger så dyr som Alt 1 och Alt 3 är dubbelt så dyr som Alt 2 Kompletteringar på något alternativ som kan göra det bättre?

14 Alternativ 1 - grunddränering cm c/c 5m Alternativ 2 - Grunddränering cm djupt och c/c 5m - Slitsdränering med 2,5 cm breda, 26 cm c/c, 20 cm djupa - Fräsa bort översta 2-3 cm - Ytvattenbrunnar i lågpunkter - Återfylla med 5 cm mellan-grovsand (fairwaydress 0,2-2mm, Löp-nr15206a) - Leran rörs ej, inga tunga maskiner, och har därmed sina dräneringsegenskaper kvar Alternativ 3 - Shapa om fairway för ytavrinning 2 % - Ytvattenbrunnar var 70 meter - Dränering runt ytvattenbrunnen i en cirkel 5m ut Dessutom från ytvattenbrunnar i 4 riktningar till nästa ytvattenbrunn - Återfyller med 20 cm sand (fairwaysand 0-8, löpnr-18225) - Leran blir helt sönderkörd och packad

15

16 Bilaga 3 Provgropsundersökning Kungliga Drottningholms Golfklubb Två borrhål borrades på Hål 17 för att undersöka närmare hur den vertikala transporten av vatten kan påverkas av den varviga leran och eventuella packningsskador Borrhål 1 Hål 17, höger början på fairway Borrhålet är ca 85 cm djupt Vatten blir stående lite på ytan i botten De lager jag kunde identifiera i hålet är: 0-18 cm mycket fin struktur och många rötter cm något tätare lera varvig lera med viss struktur > 70 cm varvig lera, ostrukturerad och blöt Inget vatten rann in i hålet på 1 timme

17 Ostrukturerad och blöt lera kom upp från de nedersta 10 cm i borrhålet I övrigt föll leran sönder i en fin struktur Genomsläpplighet En bit bredvid Borrhål 1 borrade vi 20 cm djupt och hällde i vatten På 54 minuter infiltrerade 15 mm vatten Det motsvarar en genomsläpplighet på 166 mm per timme En viss reservation mot resultatet är att leran runtom var omättad och att vattnet därigenom kan ha sugits upp av omgivande torr lera Borrhål 2 Hål 17, 150 m från green Cirka 2 timmar efter att hålet borrats hade det runnit in 13 cm vatten och efter ytterligare en timme stod 20 cm vatten på botten Efter 6 timmar stod vattenytan på 45 cm djup från markytandet innebär att fritt vatten stod endast 60 cm under markytan Detta är antagligen inte grundvattenytan, utan sjunkvatten som blir stående på den täta ostrukturerade leran i botten av borrhålet Eftersom detta borrhål låg i en lågpunkt kan man också tänka sig att vatten har runnit på leran från högre liggande delar av banan

18 De lager jag kunde identifiera i hålet var: 0-ca 7 cm bra struktur och mycket rötter 7-11 cm packningssula (?) cm ganska torr lera med grövre struktur än ovan cm varvig lera börjar > 70 cm ostrukturerad, blöt och varvig lera Grävd grop vid dammen Vid den blivande dammen mellan hål 14 och 15 fanns en grävd grop som vi utvidgade Följande lager kunde observeras: Följande lager observerades: 0-33 cm bra struktur och mycket rötter cm varvig lera, men med en viss struktur > 45 cm varvig lera

19 Jorden ned till ca 70 cm djup föll sönder i en fin struktur när man grävde Endast de djupare lagren gav ett blött (okonsoliderat) intryck Någon närmare undersökning av rostutfällningar gjordes inte Leran på de djupare lagren luktade järn Jord som togs in till laboratoriet har inte visat på några rostutfällningar

20 ± GWJ848 R07VK35U GWJ847 Förbifart Stockholm Drottningholms golfbana GWJ849 R07VK34U GWJ850 GWJ851 GWJ853 08F295RU GWJ854 08F294RU GWJ855 08F856RU 08F292RU GWJ856 GWJ857 GWJ858 08F855RU 08F291RU GWJ859 GWKJB8 Grundvattenrör Mäts Äldre rör GWJ863 R07VK08U 1:5 000

21

nederbörd. av dessa. punkter de olika

nederbörd. av dessa. punkter de olika Fairwayrenovering på Inledning När vi på Kungl. Drottningholms Golfklubb, efter ännu en tung vår med mycket skador på framförallt greenerna, bestämde vi oss för att något måste göras. Det diskuterades

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 4: Målet med Fill and drill 5: Försöket 6: Resultatet av försöket 7: Maskinen 8: Slutsatser 9: Källförteckning

Innehållsförteckning. Sammanfattning 4: Målet med Fill and drill 5: Försöket 6: Resultatet av försöket 7: Maskinen 8: Slutsatser 9: Källförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning 4: Målet med Fill and drill 5: Försöket 6: Resultatet av försöket 7: Maskinen 8: Slutsatser 9: Källförteckning Bilagor Siktanalys, Baskarpsand Sammanfattning: År 1930

Läs mer

Enkel och effektiv dränering med BIO-BLOK moduler ger bättre förhållanden på golfbanor!

Enkel och effektiv dränering med BIO-BLOK moduler ger bättre förhållanden på golfbanor! EXPO-NET Danmark A/S Phone: +45 98 92 21 22 Georg Jensens Vej 5 Fax: +45 98 92 41 89 DK-9800 Hjørring E-mail: plast@expo-net.dk Enkel och effektiv dränering med BIO-BLOK moduler ger bättre förhållanden

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

Lasermätning som hjälpmedel?

Lasermätning som hjälpmedel? Högre Greenkeeper Utbildning 2007-2008 Lasermätning som hjälpmedel? Tony Pettersson Tobo Golfklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Frågeställning 3 Inledning 3 Exempel 1 4 Hål 4 5 Vattnets

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm FS Gemensamt Bilaga 1 Analys av grundvattenförhållande och ARBETSPLAN Bilaga_1_Edeby_ekhage Objektnamn E4 Förbifart Stockholm Entreprenadnummer FS Entreprenadnamn Gemensamt Beskrivning 1 Bilaga 1 Beskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SÖDRA FREBERGA I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

DETALJPLAN FÖR SÖDRA FREBERGA I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING DETALJPLAN FÖR SÖDRA FREBERGA I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Beskrivning av geotekniska förhållanden och rekommendationer för projektering Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10105448 Datum

Läs mer

Växtbäddens vatten, luft och temperatur

Växtbäddens vatten, luft och temperatur Handbok OM Växtbäddens vatten, luft och temperatur Förord Denna handbok publicerades för första gången år 2000. Eftersom den innehåller viktiga markvetenskapliga grunder vill vi ge ut den i en ny upplaga.

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Anders Berggren HGU arbete 2010 Ingelsta Golfklubb

Anders Berggren HGU arbete 2010 Ingelsta Golfklubb Anders Berggren HGU arbete 2010 Ingelsta Golfklubb 1 Innehållsförtäckning: 3 Bakgrund 4 Val av arbete 4 Syftet med infiltrationsbrunnar 4-5 Systemets uppbyggnad 6 Vattenprov 7 Framtida Krav 8 Slutord 2

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PM/GEO)

PM GEOTEKNIK (PM/GEO) NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 3412237-002 MELLINGEHOLM, NORRTÄLJE GEOTEKNISKT UNDERLAG FÖR DETALJPLANELÄGGANDE AV MELLINGEHOLM 2:4, NORRTÄLJE VÄSTERÅS 1(8) Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box 8 SE-721

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

Sura sulfatjordar vad är det? En miljörisk i Norrlands kustland

Sura sulfatjordar vad är det? En miljörisk i Norrlands kustland Sura sulfatjordar vad är det? En miljörisk i Norrlands kustland Sura sulfatjordar har ett lågt ph ofta under 4. Jorden blir sur när sulfidmineral som består av järn och svavel exponerats för luftens syre.

Läs mer

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration 2014 / 2015 Terana Biomoduler Läggningsanvisning läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration Egenskaper och dimensionering Terana biomoduler är framtagna för effektivare rening av avloppsvatten.

Läs mer

Projekt City Link etapp 2.

Projekt City Link etapp 2. Vegetation & Infrastruktur Örjan Stål AB Projekt City Link etapp 2. Konsekvensutredning gällande grundvattensänkning Bakgrund Vid utbyggnad av Svenska kraftnäts kabeltunnel, City Link etapp 2, beräknas

Läs mer

REDUCERING AV MASK PÅ FAIRWAY

REDUCERING AV MASK PÅ FAIRWAY REDUCERING AV MASK PÅ FAIRWAY Magnus Koinberg HGU 2008 2010-07-16 Innehållsförteckning Sammanfattning Bakgrund Om masken Metoder Försöksrutor Tillvägagångssätt Resultat Bilder Utvärdering Sammantattning

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Bergalid 45 FASTIGHETS AB HÖKVIKEN UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB GEO FALUN CAROLINA WESTDAHL

PM GEOTEKNIK. Bergalid 45 FASTIGHETS AB HÖKVIKEN UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB GEO FALUN CAROLINA WESTDAHL FASTIGHETS AB HÖKVIKEN Bergalid 45 UPPDRAGSNUMMER 2417965 SWECO CIVIL AB GEO FALUN CAROLINA WESTDAHL Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Objektsbeskrivning 1 3 Befintliga konstruktioner 1 4 Utförda undersökningar

Läs mer

Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare

Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare Augusti 2010 Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare Ignucell Drains specialutvecklade konstruktion gör den till det bästa alternativet för de flesta typer av arbeten

Läs mer

Högre Greenkeeper Utbildning SLITSDRÄNERING. - Med lecakulor och vibratorplog från Shelton. Författare: Anders Askmo

Högre Greenkeeper Utbildning SLITSDRÄNERING. - Med lecakulor och vibratorplog från Shelton. Författare: Anders Askmo Svenska Golfförbundet PROJEKTARBETE Högre Greenkeeper Utbildning 2004 2006-08-04 SLITSDRÄNERING - Med lecakulor och vibratorplog från Shelton Författare: Anders Askmo Sammanfattning Syftet med denna undersökning

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer

Rapport från SGF s Bankonsulents besök 16/6 2010

Rapport från SGF s Bankonsulents besök 16/6 2010 Växjö 2010-06-20 Slite GK Box 24 620 30 Slite Mikael Frisk Rapport från SGF s Bankonsulents besök 16/6 2010 Syfte med besöket: Medverkande: Vi skulle titta på banan och se vad vi kan göra åt dem blöta

Läs mer

GLADHAMMARS GRUVOR. Västerviks kommun. Rapport Geoteknik. Geoteknisk undersökning Stockholm 2008-11-11. Uppdragsnummer 1155286

GLADHAMMARS GRUVOR. Västerviks kommun. Rapport Geoteknik. Geoteknisk undersökning Stockholm 2008-11-11. Uppdragsnummer 1155286 Västerviks kommun GLADHAMMARS GRUVOR Rapport Geoteknik Geoteknisk undersökning Stockholm 2008-11-11 Uppdragsnummer 1155286 SWECO Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax

Läs mer

Fysikaliska orsaker till dräneringsbehov i jordbruket. Ingrid Wesström

Fysikaliska orsaker till dräneringsbehov i jordbruket. Ingrid Wesström Fysikaliska orsaker till dräneringsbehov i jordbruket Ingrid Wesström Jordbruksmarkens dräneringsstatus i Sverige Från början på 1800-talet till 1960 Jordbruksarealen ökade från 1,5 till 3,8 milj. ha 1

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Strukturtillståndet i marken efter ekologisk vall och spannmål på olika jordarter.

Strukturtillståndet i marken efter ekologisk vall och spannmål på olika jordarter. Strukturtillståndet i marken efter ekologisk vall och spannmål på olika jordarter. Undersökningen är finansierad med hjälp av KULM-medel inom det svenska miljöprogrammet för jordbruk och bekostas gemensamt

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Masterplan för 2014-2017

Masterplan för 2014-2017 1 Reviderad 2015-05-28. Alla rader med överstrykning är färdiga enligt plan. Masterplan för 2014-2017 Banan ändras till hektometersystem 41-63. Färgmarkeringen tas bort och ändras till längdmarkeringar.

Läs mer

Åtgärder för att förhindra. ytvattenerosion

Åtgärder för att förhindra. ytvattenerosion Åtgärder för att förhindra ytvattenerosion Innehåll Förord Inledning...3 Transport av fosfor och bekämpningsmedel...3 Ytavrinning...3 Åtgärder mot ytvattenerosion...4 Exempel på ytvattenerosion...5 Skyddszoner...8

Läs mer

Sura sulfatjordar vad är det?

Sura sulfatjordar vad är det? Sura sulfatjordar vad är det? En miljörisk i Norrlands kustland vatten och människan i landskapet vesi ja ihminen maisemassa Sura sulfatjordar har ett lågt ph ofta under 4. Jorden blir sur när sulfidmineral

Läs mer

Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun

Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun Underlag till detaljplan Väppeby, Bålsta, Håbo PM Geoteknik och dagvatten Markförhållanden och grundläggning Stockholm Beställare: Smideman Arkitekter Structor Mark Stockholm AB Uppdragsansvarig: Anna

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

1 Uppdrag 2. 1.1 Syfte och begränsningar 2. 2 Underlag för undersökningen 2. 3 Befintliga förhållanden 2. 4 Utförda undersökningar 2

1 Uppdrag 2. 1.1 Syfte och begränsningar 2. 2 Underlag för undersökningen 2. 3 Befintliga förhållanden 2. 4 Utförda undersökningar 2 repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 2 1.1 Syfte och begränsningar 2 2 Underlag för undersökningen 2 3 Befintliga förhållanden 2 4 Utförda undersökningar 2 5 Geotekniska och geohydrologiska

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

Erfarenheter av vätmedel och ett mindre försök på Fairway

Erfarenheter av vätmedel och ett mindre försök på Fairway EXAMENSARBETE HGU 2008 2010 Erfarenheter av vätmedel och ett mindre försök på Fairway Peter Pettersson Course Manager ABBEKÅS GK 2010 INLEDNING Syfte Är att undersöka om man kan få en märkbar effekt av

Läs mer

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna.

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna. 2014-09-09 Bakgrund Inom kvarteret Rätten, fastigheten Skönsberg 1:25, planerar kommunen uppföra ett nytt äldreboende. Genomförandet av planen kommer att innebära att befintliga byggnader rivs och att

Läs mer

Hur du anlägger och sköter din gräsmatta från Hemmanet

Hur du anlägger och sköter din gräsmatta från Hemmanet Hur du anlägger och sköter din gräsmatta från Hemmanet Användning av gräsmattan Hemmanets färdiga gräsmatta håller att gå på genast efter utläggning. I början ska mera slitande användning undvikas tills

Läs mer

Reglerbar dränering mindre kvävebelastning och högre skörd

Reglerbar dränering mindre kvävebelastning och högre skörd Reglerbar dränering mindre kvävebelastning och högre skörd Ingrid Wesström, SLU, Institutionen för markvetenskap, Box 7014, 750 07 Uppsala. Med dämningsbrunnar på stamledningarna kan grundvattennivån i

Läs mer

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten 1 Bild 1. Exempel på bra vattenavledning från hus. Utfört med betongränna och lite makadam i änden för att slippa eventuell jorderosion. Bild 2. Ett

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

NACKA KOMMUN Neglinge 2:1, nybyggnad för handel. PM Geoteknik UNDERLAG FÖR DETALJPLAN 2012-09-02

NACKA KOMMUN Neglinge 2:1, nybyggnad för handel. PM Geoteknik UNDERLAG FÖR DETALJPLAN 2012-09-02 NACKA KOMMUN Neglinge 2:1, nybyggnad för handel PM Geoteknik UNDERLAG FÖR DETALJPLAN 2012-09-02 Upprättat av: Hakan Güner Granskad av: Erik Westerberg Godkänd av: Anders Rydberg NACKA KOMMUN Neglinge 2:1,

Läs mer

GENOMFÖRANDE AV PROVTAGNING I FÖRORENADE OMRÅDEN

GENOMFÖRANDE AV PROVTAGNING I FÖRORENADE OMRÅDEN Skede: Förberedelse GENOMFÖRANDE AV PROVTAGNING I FÖRORENADE OMRÅDEN Malmö Handläggare FB ENGINEERING AB Malmö Postadress: Södra Förstadsgatan 26, 211 43 Malmö Telefon: 040-660 25 46 Telefax: 040-660 25

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

Bunkerrenovering. Greenbunker hål 3, Lyckorna GK. Examensarbete HGU 2006 Niclas Hedlund Lyckorna GK

Bunkerrenovering. Greenbunker hål 3, Lyckorna GK. Examensarbete HGU 2006 Niclas Hedlund Lyckorna GK Bunkerrenovering Greenbunker hål 3, Lyckorna GK Examensarbete HGU 2006 Niclas Hedlund Lyckorna GK 1 Sammanfattning I mitt arbete har jag skrivit om renovering av gamla bunkrar. Jag har följt och dokumenterat

Läs mer

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB.

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB. KALMAR KOMMUN Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 Översiktlig geoteknisk undersökning Växjö 2011-09-19 Sweco Infrastructure AB Växjö Markbyggnad Anders Petersson Tommy Ivarsson 1 (5) Sweco Sweco

Läs mer

Ombyggnad av greener. Agenda. USGA specifikation för greenmtrl. USGA specifikation för greenmtrl. Växtbäddsmaterial greener USGA specification

Ombyggnad av greener. Agenda. USGA specifikation för greenmtrl. USGA specifikation för greenmtrl. Växtbäddsmaterial greener USGA specification Ombyggnad av greener Agenda USGA - Specifikationen. Greenområden Bevattning, dränering Val av gräs Sådd/torvning Skötsel av de nya greenytorna Kim Sintorn, Bankonsulent SGF USGA specifikation för greenmtrl

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Projekt City Link etapp 2.

Projekt City Link etapp 2. Vegetation & Infrastruktur Örjan Stål AB Projekt City Link etapp 2. Konsekvensutredning gällande grundvattensänkning Bakgrund Vid utbyggnad av Svenska kraftnäts kabeltunnel, City Link etapp 2, beräknas

Läs mer

NACKA KOMMUN NACKA PIR FISKSÄTRA. PM Geoteknik 2011-12-19. Upprättat av: Jakob Vall Granskad av: Jonas Jonsson Godkänd av: Jakob Vall

NACKA KOMMUN NACKA PIR FISKSÄTRA. PM Geoteknik 2011-12-19. Upprättat av: Jakob Vall Granskad av: Jonas Jonsson Godkänd av: Jakob Vall NACKA KOMMUN NACKA PIR FISKSÄTRA PM Geoteknik 2011-12-19 Upprättat av: Jakob Vall Granskad av: Jonas Jonsson Godkänd av: Jakob Vall Fisksätra, Nacka kommun/nacka pir PM Geoteknik 2011-12-19 Kund Nacka

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Miljö- och byggnadsnämnden ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Datum Ansökan/anmälan skickas till Skara kommun Miljö- och byggnadsnämnden Sökande Namn Person- eller organisationsnummer

Läs mer

Vilka effekter har djupluftning på våren?

Vilka effekter har djupluftning på våren? Vilka effekter har djupluftning på våren? Av Jerker Sjödin, Sollefteå GK 6-2-5 I Sammanfattning: I detta arbete berörs viktiga punkter för att vi som greenkeepers ska kunna få en optimal start för våra

Läs mer

Masterplan G O LFKLU B B. Hudiksvalls Golfklubb

Masterplan G O LFKLU B B. Hudiksvalls Golfklubb Masterplan Hudiksvalls Golfklubb HUDIKSVALLS G O LFKLU B B Masterplanen är framtagen av Carl Heed, Peter Barås, Sven-Olof Lindgren, Daniel Westling och Filip Modig. Med synpunkter från Bankonsulent Kim

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Miljö- och byggnadsnämnden ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Datum Ansökan/anmälan skickas till Skara kommun Miljö- och byggnadsnämnden Sökande Namn Person- eller organisationsnummer

Läs mer

Hydrogeologiska förutsättningar för Albyberg etapp 2

Hydrogeologiska förutsättningar för Albyberg etapp 2 Hydrogeologiska förutsättningar för Albyberg etapp 2 PM Handläggare Johan von Garrelts Tel +46 72 707 38 78 Date 2016-02-19 Uppdragsnr 588965 Mobil +46 72 707 38 78 Albyberg Etapp 2 E-mail jvongarrelts@outlook.com

Läs mer

Odlings landskapets tekniska system måste anpassas till klimatförändringarna. Klimatförändringarna och täckdikningen

Odlings landskapets tekniska system måste anpassas till klimatförändringarna. Klimatförändringarna och täckdikningen Odlings landskapets tekniska system måste anpassas till klimatförändringarna Klimatförändringarna och täckdikningen Klimatförändringarna och täckdikningen Odlings landskapets tekniska system måste anpassas

Läs mer

Hekla Pimpsten. Växtbäddsmaterial för allt växande i urban miljö

Hekla Pimpsten. Växtbäddsmaterial för allt växande i urban miljö Växtbäddsmaterial för allt växande i urban miljö Naturlig urkra ft från Island Naturlig pimpsten ger luft till rötterna Pimpsten är ett vulkaniskt material som bildas när magman kastas ut ur vulkanen i

Läs mer

Åtgärder för att hindra ytvattenerosion. - En bilddokumentation av HIR Malmöhus

Åtgärder för att hindra ytvattenerosion. - En bilddokumentation av HIR Malmöhus Åtgärder för att hindra ytvattenerosion - En bilddokumentation av HIR Malmöhus Förord Denna skrift är en bilddokumentation över ytvattenerosion som lokalt kan ge stora problem i odlingen och även ge förluster

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

SONICBORRNING. Nils Rahm Golder Uppsala

SONICBORRNING. Nils Rahm Golder Uppsala SONICBORRNING Nils Rahm Golder Uppsala SONICBORRNING VAD ÄR SONICBORRNING? Utvecklad i Nordamerika för ca 30 år sedan Modern - oförstörande borrteknik (nära ostörda prover) provtagning av jord installation

Läs mer

S Å H Ä R G Ö R D U M A R K B L Ä G G N I N G O C H M U R A R

S Å H Ä R G Ö R D U M A R K B L Ä G G N I N G O C H M U R A R S Å H Ä R G Ö R D U M A R K B L Ä G G N I N G O C H M U R A R LÄGGNING 1 3 Gräv ur den tänkta plattytan 20-25 cm, ett cirkadjup för gångytor och uteplatsen. Till garageuppfart gräver du 30-35 cm. Gräv

Läs mer

Ekerö Närlunda 5:2, 5:11 och 5:35, Ekerö kommun

Ekerö Närlunda 5:2, 5:11 och 5:35, Ekerö kommun Ekerö Närlunda 5:2, 5:11 och 5:35, Ekerö kommun Stockholm Beställare: SHH Bostadsproduktion AB Structor Geoteknik Stockholm AB Uppdragsansvarig: Anna Grahn Structor Geoteknik Stockholm AB, org nr: 55 69

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM Uppdr. nr. 10171536 MARIESTADS KOMMUN TJÖRNUDDEN, BROMMÖSUND DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM Örebro 2013-01-11 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson Uppdr. nr. 10171536

Läs mer

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN MÄTRAPPORT Figur 1: Mätpunkten i brunnen till höger i bild. Rapport Göteborg 2013-01-09 Uppdragsnummer 1351719000 SWECO Gullbergs strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon

Läs mer

1 Bakgrund/syfte Område Geologi Befintlig byggnation... 3

1 Bakgrund/syfte Område Geologi Befintlig byggnation... 3 Geoteknik PM Handläggare Mikael Johansson Tel +46 10 505 04 42 Date 2016-02-19 Uppdragsnr 588965 Mobil +46 72 219 15 48 Albyberg Etapp 2 E-mail mikael.a.johansson@afconsult.com PM Geoteknik Innehåll 1

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning för nytt äldreboende

Översiktlig geoteknisk utredning för nytt äldreboende 1 (8) Översiktlig geoteknisk utredning för nytt äldreboende Hammarö kommun, Värmlands län Upprättad: EQC Karlstad AB Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Vxl: 010-440 57 00 www.eqcgroup.se 2 (8) Innehåll

Läs mer

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Dränering och bärighet I våra exempel har förutsatts att återfyllningen kring muren är väl dränerad, samt att jordarten är tillräckligt bärig

Läs mer

Så bedömer du ditt avlopp

Så bedömer du ditt avlopp Så bedömer du ditt avlopp Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska? Åtgärda Förbättra Denna guide hjälper dig att gå igenom de olika delarna och bedöma

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

PM Geoteknisk undersökning för detaljplan

PM Geoteknisk undersökning för detaljplan 2011-01-27 10145578 SANDBACKA - STRÖMSBRO Nytt bostadsområde PM Geoteknisk undersökning för detaljplan Handläggare: Magnus Larsson WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel: 026-54 38

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Datum Uppdragsnummer 2011-06-17 10 459 HALLSBERGS KOMMUN KOMMUNKANSLIET HALLSBERG RALA 1:19 o 13:2 M.FL. RALA INDUSTRIOMRÅDE ETAPP 3 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING HALLSBERG RALA 1:19 OCH 13:2 M.FL.

Läs mer

Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana är gammal, kort och med små greener. Detta skall vi bevara och låta vara vårt signum

Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana är gammal, kort och med små greener. Detta skall vi bevara och låta vara vårt signum 2012-02-18 Uppdatering av långtidsplan (uppdateringar och kommentarer på vidtagna och planerade åtgärder är markerade med röd färg) Ulricehamns Golfklubb Bankommittén Långtidsplan med förslag till banförbättringar

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04 Geotekniskt PM 1 2014-04-04 Upprättad av: Sayle Shamun Granskad av: Sven-Åke Öhman Godkänd av: Fredrik Stenfeldt GEOTEKNISKT PM 1 Kund Sindeman Byggnads AB Att: Jon E Sindeman Propellervägen 4 B 183 62

Läs mer

Golfbaneskötsel Hjo 2012. AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning

Golfbaneskötsel Hjo 2012. AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning Golfbaneskötsel Hjo 2012 AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning Arbetsområde 1 Göran Hansson Skåne, del av Halland Arbetsområde 2 Mikael Frisk Gotland, Öland, Blekinge,

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

Sura sulfatjordar vad är det? En miljörisk längs Bottniska vikens kust. vatten och människan i landskapet. vesi ja ihminen maisemassa

Sura sulfatjordar vad är det? En miljörisk längs Bottniska vikens kust. vatten och människan i landskapet. vesi ja ihminen maisemassa Sura sulfatjordar vad är det? En miljörisk längs Bottniska vikens kust vatten och människan i landskapet vesi ja ihminen maisemassa Sura sulfatjordar har ett lågt ph ofta under 4. Jorden blir sur när sulfidmineral

Läs mer

Trender och nytänkande vid renovering av golfbanor Tees

Trender och nytänkande vid renovering av golfbanor Tees Artikel Greenbladet Trender och nytänkande vid renovering av golfbanor En gammal sanning är att en golfbana aldrig blir färdig eller slutar att utvecklas. Spelarnas utveckling och önskemål samt utrustningens

Läs mer

Sättningar i småhus. Vill du veta mera. Geoteknik är ett ord som. Statens tens geotekniska institut informer. ormerar

Sättningar i småhus. Vill du veta mera. Geoteknik är ett ord som. Statens tens geotekniska institut informer. ormerar Statens tens geotekniska institut informer ormerar Sättningar i småhus Till dig som bor eller tänker bo i småhus på lera Geoteknik är ett ord som kan låta främmande, men dess betydelse är minst sagt jordnära.

Läs mer

Kommentarer till bildspel Exempel från rådgivning

Kommentarer till bildspel Exempel från rådgivning Sida 1(9) Kommentarer till bildspel Exempel från rådgivning Bildmaterial härrör från Ronny Sköller, Anuschka Heeb (länsstyrelsen Östergötland), Tilla Larsson och Magdalena Nyberg (jordbruksverkets vattenenhet)

Läs mer

Golfbanedränering. Martin Bennrup. en studie av teori och praktik. Examensarbeten inom Landskapsingenjörsprogrammet 2008:28

Golfbanedränering. Martin Bennrup. en studie av teori och praktik. Examensarbeten inom Landskapsingenjörsprogrammet 2008:28 Examensarbeten inom Landskapsingenjörsprogrammet 2008:28 Golfbanedränering en studie av teori och praktik Martin Bennrup LTJ-fakulteten SLU, Alnarp ISSN 1651-8160 Till Jennie, Molly och Ludvig Förord

Läs mer

Geoteknisk deklaration Fastighet GD039 Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

Geoteknisk deklaration Fastighet GD039 Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD039 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 01 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 PROJEKTERINGSUNDERLAG SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS ELIN THORSSELL Sweco INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Objekt 1 2 Planerad bebyggelse 2 3 Underlag för

Läs mer

Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Botkyrka kommun.

Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Botkyrka kommun. Grap Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-11-04 Åsa Bergh Uppdragsnr SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Lars Nilsson

Läs mer

PM Geoteknik. Nybyggnad bostäder Mariekälla, Södertälje kommun. www.bjerking.se

PM Geoteknik. Nybyggnad bostäder Mariekälla, Södertälje kommun. www.bjerking.se PM Geoteknik Nybyggnad bostäder Mariekälla, Södertälje kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U24512 Sida 1 (4) PM Uppdragsnamn Blåklinten 16 Nybyggnation bostäder Mariekälla, Södertälje Skanska Sverige

Läs mer

Ger vertikaldränering en bra effekt på gamla PUSH-UP greener? Ett examensarbete HGU, 2006

Ger vertikaldränering en bra effekt på gamla PUSH-UP greener? Ett examensarbete HGU, 2006 Ger vertikaldränering en bra effekt på gamla PUSH-UP greener? Ett examensarbete HGU, 2006 Momir Trivic Uppsala, 2008 1 Bakgrund På våra nordliga breddgrader är vintern både lång och kall. Vi bor i området

Läs mer

Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun

Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun Geoteknisk undersökning PM Geoteknik Stockholm 2008-01-21 Uppdragsnummer: 215668 Stephan Hellgren Tyréns AB Vegastaden Dpl 2 PM GEOTEKNIK 2 (8) Stephan Hellgren 08-566 41

Läs mer

Anvisningar till ansökningsblankett

Anvisningar till ansökningsblankett Avloppsansökan Anvisningar till ansökningsblankett Detta dokument är tänkt som ett stöd till dig som ska fylla i avloppsansökan. Du hittar utförligare information om varje punkt i ansökningsblanketten

Läs mer

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com Härryda kommun Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Teknisk PM Geoteknik Underlag för detaljplan 2012-06-29 Handläggare: i samråd med: Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Maja Örberg 010-452 31 13 Eric Carlsson 010-452 21 55 2(5) Innehållsförteckning

Läs mer

GREENOMRÅDE HÅL 3 TEEOMRÅDE BUNKRAR DIKEN FAIRWAY GREENOMRÅDE HÅL 4 BUNKRAR

GREENOMRÅDE HÅL 3 TEEOMRÅDE BUNKRAR DIKEN FAIRWAY GREENOMRÅDE HÅL 4 BUNKRAR BANFÖRBÄTTRINGAR 2014 140225/SN 140311/SN 140609/SN Prioritet Kostnad Start Klart Deltagare RJ, L-OJ, SN RJ, L-OJ, SN RJ,L-OJ,PN,EA Status Detta är än så länge första steg på att bygga upp en långsiktig

Läs mer

PM Geoteknik. Södertälje kommun, Stadan, Stadan.

PM Geoteknik. Södertälje kommun, Stadan, Stadan. 15U2909515U29095 15U29095 PM Geoteknik Södertälje kommun, Stadan, Stadan www.bjerking.se 15U29095 Sida 2 (10) PM Geoteknik Uppdragsnamn Södertälje kommun, Stadan Stadan Södertälje kommun Campusgatan 26

Läs mer

Kvartersmarksexempel dagvattenflödesberäkning

Kvartersmarksexempel dagvattenflödesberäkning 1 Beräkningar för förtätningskvarter 1a Välj Å(återkomsttid för regn)=10 år samt R djup =20 mm för beräkningarna, vilket enligt Figur 1 innebär att ca 90 % av årsvolymen tas om hand. Genomsläpplig beläggning

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska? Åtgärda Förbättra Denna guide hjälper dig att gå igenom de olika delarna och bedöma om de verkar vara OK eller

Läs mer

PM HYDROGEOLOGI VALBO KÖPSTAD

PM HYDROGEOLOGI VALBO KÖPSTAD 2013-09-04 Upprättat av: Anna Lundgren Granskat av: Irina Persson Sweco Environment AB Stockholm Vattenresurser Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde Bakgrund Delar av det område som planeras exploateras

Läs mer