Vad efterfrågar kommunerna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad efterfrågar kommunerna"

Transkript

1 Vad efterfrågar kommunerna en sammanställning av vilka krav på kvalitet och krav på uppföljning kommunerna ställer i förfrågningsunderlag vid upphandling av vård och omsorg för äldre 2012

2 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem. Publicerad januari 2013 bilaga till rapporten Ställa krav på kvalitet och följa upp Art. Nr

3 Förord Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att utarbeta en vägledning avseende upphandling av vård och omsorg för äldre samt uppföljning av denna verksamhet (S2011/11073/FST). För att få en bild av hur kravställandet och uppföljningen uttrycks i förfrågningsunderlagen har Socialstyrelsen bett kommunerna om att få ta del av förfrågningsunderlag, uppföljningsrutiner, revisionsrapporter och liknande dokument. Det material som inkommit till Socialstyrelsen har sammanställts i denna rapport som publiceras på Socialstyrelsens webbplats i anslutning till publiceringen av Socialstyrelsens vägledning Att ställa krav och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre. Myndigheter med ansvar för stöd om offentlig upphandling beskriver kommunens upphandlingsprocess i sina vägledningar. Sammanställningen av förfrågningsunderlagen visar att kommunerna i huvudsak följer den upphandlingsprocess som beskrivs där. Kommunernas kärnverksamhet i form av vård och omsorg tenderar att bli mindre synlig. De kvalitetskrav som ställs i förfrågningsunderlagen bildar dock kvalitetsområden för vård och omsorg när de sammanställs. Förutom detta visar kartläggningen att systematiken i arbetet med att beskriva kvalitetskrav och hur dessa ska följas upp och redovisas kan förbättras. Att det är den enskildes behov som ska tillgodoses med tjänsterna behöver också få en mer framträdande plats i förfrågningsunderlagen och i arbetet med att följa upp. Det är ett ansvar både för den upphandlande myndigheten och för de verksamheter som ska leverera dessa tjänster att tillgodose de behov som identifierats och beslutats. Socialstyrelsen finner att processerna med att ställa kvalitetskrav och att följa upp vård och omsorgstjänster behöver bli tydligare vid upphandling för att säkerställa att levererade vård och omsorgstjänster håller god kvalitet. Denna delprocess beskrivs i vägledningen Att ställa krav och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre. Projektledare för uppdraget är Ann-Christin Sultan, sammanställning av kommunernas förfrågningsunderlag är gjord av Eva Entelius Melin. I projektgruppen har även Malin Ahrne och Ylva Ehn ingått samtliga från Socialstyrelsen. Mary Nilsson Enhetschef 3

4 Innehåll Förord 3 Kartläggning av kommunernas upphandling 5 Läsanvisning 5 Övergripande om svarsingång och kommuner 6 Generella iakttagelser 9 Förfrågningsunderlagen följer en formell struktur 9 Är de äldre synliga i förfrågningsunderlagen? 11 Några förhållanden att ge akt på 12 Specifika krav i förfrågningsunderlagen 14 Iakttagelser från revisionsrapporter 21 4

5 Kartläggning av kommunernas upphandling För att ta fram en vägledning där exempel på kravställande för äldreomsorgens genomförande kan beskrivas har Socialstyrelsen gått igenom ett antal förfrågningsunderlag som använts av kommunerna vid upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LOU, och lagen 2008:962) om valfrihetssystem, LOV. Sedan lagen om valfrihet antogs har en rad kommuner upphandlat framför allt hemtjänst inom denna ram, medan upphandling av särskilt boende alltjämt oftast sker genom LOU. Erfarenheter finns därför av hur förfrågningsunderlag kan konstrueras på enskild kommunnivå, och för att ta tillvara dessa erfarenheter har Socialstyrelsen vänt sig till samtliga kommuner och bett om förfrågningsunderlag, uppföljningsrutiner, revisionsrapporter och liknande dokument. En förfrågan om att få ta del av kommunernas förfrågningsunderlag skickades ut till upphandlingsansvariga i kommunerna via e-post i april Förfrågan ställdes till samtliga kommuner samt de tre storstädernas stadsdelsförvaltningar via kommunernas registrator. Svar på förfrågan togs emot till och med den 16 juli. Kommunerna ombads besvara ett antal frågor huvudsakligen med ja eller nej, samt bifoga eventuella förfrågningsunderlag och andra dokument som efterfrågades. I tabell 1-3 nedan beskrivs kommungruppsfördelning, svar på frågor samt antal inskickade dokument. En kommun kan ha skickat in förfrågningsunderlag antingen enbart för en upphandlingsform eller för båda. Det förekommer också att inskickat material består av andra dokument, och inga förfrågningsunderlag. Några kommuner samverkar i upphandlingsfrågor och har då redovisats som en kommun. I analysen av förfrågningsunderlagen kommer inte enskilda kommuner att nämnas. Avsikten med kartläggningen har varit att få ta del av hur kommunerna formulerar sina förfrågningsunderlag avseende krav och uppföljning. Läsanvisning Förfrågningsunderlagen har använts för att översiktligt visa hur krav när det gäller innehållet i vård och omsorg äldre ser ut. Detta avsnitt inleds med en beskrivning av svarsingång på Socialstyrelsens förfrågan till kommunerna och vad som skickats in, samt vilka kommungrupper som finns representerade. Därefter följer en övergripande beskrivning av hur förfrågningsunderlagen disponerats och vilka krav som ställs. I påföljande del visas ett antal specifika krav som ställts i punktform under rubriker som motsvarar rubriker som kan finnas i ett förfrågningsunderlag. De krav som beskrivs är krav vars syfte är att stödja den äldres delaktighet, integritet, självbestämmande, trygghet och annat som kännetecknar ett värdigt liv och stärker den äldres välbefinnande. 5

6 Övergripande om svarsingång och kommuner Totalt har 135 svar kommit in. Alla kommungrupper så som de beskrivs i SKLs kommungruppsindelning för 2011 är representerade bland de svarande. Tabell 1 visar antal svar från respektive kommungrupp och beskriver även om upphandling skett eller inte. Den nuvarande indelningen består av följande grupper: 1. Storstäder (3 kommuner) 2. Förortskommuner till storstäder (38 kommuner) 3. Större städer (31kommuner) 4. Förortskommuner till större städer (22 kommuner) 5. Pendlingskommuner (51 kommuner) 6. Turism- och besöksnäringskommuner (20 kommuner) 7. Varuproducerande kommuner (54 kommuner) 8. Glesbygdskommuner (20 kommuner) 9. Kommuner i tätbefolkad region (35 kommuner) 10. Kommuner i glesbefolkad region (16 kommuner) I bilaga 2 finns definitioner på kommungruppsindelningen. Bland de 81 kommuner som genomfört någon form av upphandling samverkar några kommuner. I tabellen nedan som övergripande beskriver resultaten redovisas dessa samverkande kommuner som en kommun. Tabell 1. Antal kommuner fördelat på kommungrupp som upphandlar enligt LOU och/eller LOV och som inte gör det. Kommungrupp Antal svar Upphandlar enligt LOU och/eller LOV Upphandlar ej enligt LOU och/eller LOV Andel (%) av kommungrupp Kommungrupp 1* Kommungrupp Kommungrupp Kommungrupp Kommungrupp Kommungrupp Kommungrupp Kommungrupp Kommungrupp Kommungrupp Summa * Förutom svar från kommunen centralt har också vissa stadsdelar bifogat lokala underlag. Totalt har därför 135 svar inkommit. 6

7 Tabell 2 ger en översikt över svaren på frågorna som ställdes. Tabellen visar att det är något vanligare bland de svarande kommunerna att använda sig av LOV än av LOU och att det framför allt är hemtjänst med biståndsbeslut som upphandlas. Nästan sex av tio svarande kommuner upphandlar dock även särskilt boende. Flertalet uppger att det finns rutiner för uppföljning gentemot upphandlad part. Samverkan med landstinget för vissa grupper förekommer sparsamt. Ett fåtal har sagt upp avtal med upphandlad part. Tabell 2. Svarsfördelning i upphandlings,- uppföljnings,- och samverkansfrågor samt om avtal sagts upp. Andel ja och nej fördelat på totalt antal svarande.. Frågeställning Andel Ja Andel Nej Antal svar Kommunen har arbetat fram förfrågningsunderlag enligt LOU Kommunen har arbetat fram förfrågningsunderlag enligt LOV Upphandling enligt LOU eller LOV har gällt hemtjänst med biståndsbeslut särskilt boende korttidsboende servicetjänster utan biståndsbeslut Har kommunen rutiner för hur uppföljning ska ske gentemot upphandlade företag/verksamheter Förekommer samverkan med landstinget i upphandlingsfrågor gällande vissa grupper? Har kommunen sagt upp avtal med upphandlad part? I tabell 3 visas antalet underlag som skickats in. Vanligast är förfrågningsunderlag avseende upphandling enligt LOU av särskilt boende och upphandling av hemtjänst enligt LOV. Tabell 3. Antal underlag kommunerna skickat in. Område Antal skickade underlag Förfrågningsunderlag hemtjänst LOU 9 Förfrågningsunderlag SÄBO LOU 40 Förfrågningsunderlag hemtjänst LOV 43 Förfrågningsunderlag SÄBO LOV 3 Plan/rutin för uppföljning 35 Revisionsrapport 14 Tillsynsrapport/uppföljningsrapport 9 Fler dokument till FFU 19 Övrig upphandling/lov 6 Övriga dokument 10 7

8 Övrigt om kommunerna Av de kommuner som svarat i kartläggningen har 68 varit föremål för Socialstyrelsens tillsyn av särskilda boenden under Av dessa 68 har 18 inte gjort någon upphandling enligt vare sig LOU eller LOV. Återstoden, 49 kommuner, har upphandlat vård och omsorg. Av de 68 tillsynade kommunerna har 15 inte fått något beslut med krav på åtgärd med avseende på SoL eller HSL. 8

9 Generella iakttagelser I Socialstyrelsens genomgång av förfrågningsunderlagen ligger fokus framför allt på hur krav kring vård, omsorg, uppföljning och ledningssystem formuleras. Frågeställningarna i analysen handlar om hur krav uttrycks, om de är specificerade och har tydliga mål. Det är också av vikt att se hur beställarna tydliggör att de kommer att följa upp verksamheterna. Inte minst viktigt är om kraven utgår från vad som kan antas vara den äldre personens behov. Förfrågningsunderlagen följer en formell struktur Flertalet förfrågningsunderlag följer den struktur som exempelvis tillhandahålls på när det gäller LOV. De flesta av underlagen för upphandling enligt LOU följer också dessa en likartad struktur, det vill säga ger en allmän orientering om uppdraget, formella krav på leverantören, administrativa krav, krav på tjänsten samt kontrakt och avtalsbestämmelser. Priset har oftast en avgörande roll i valet av entreprenör vid LOUupphandlingar. Några väljer att anbudsgivarna ska redogöra för hur utförandet av vissa insatser eller uppmärksammandet av vissa förhållanden ska gå till och har det som utvärderingskriterier som påverkar den slutliga beräkningen. Ett fåtal har valt att ha en ren kvalitetsupphandling, det vill säga med ett fast pris, där sedan utförandet är föremål för avgörande bedömning. Föremål för upphandling I alla underlag beskrivs föremålet för upphandling oavsett upphandlingsform. Omfattningen varierar. Några underlag är kortfattade, medan andra sätter in upphandlingen i en större kontext. Som exempel kan nämnas upphandling enligt LOU av drift av äldreboende, där såväl byggnad och omgivning som kommunens filosofi om äldreomsorg beskrivs. Andra underlag meddelar kort att upphandlingen kan röra tvätt, städ och inköp. Ibland kompletteras detta med en punktlista om vad respektive rubrik innefattar, det vill säga vilka insatser kommuner lägger in i begreppet bistånd. Information om kommunens organisation finns vanligtvis med liksom kontraktstider, vilka varierar från ett år med ett års förlängning till fem år med tre års förlängning. Hävning av avtal Samtliga underlag har kriterier för när hävning av avtal kan ske. Oftast handlar skälen för hävning om obetalda skatter, konkurs eller obestånd, allvarliga fel i yrkesutövning eller allvarlig kritik från tillsynsmyndighet, och brott mot lagar och regler. Det kan dock noteras att några underlag utökat 9

10 listan med skäl för hävning, vilket i några fall uppenbarligen beror på att man har haft erfarenhet av en händelse som kommunen sedan vill kunna skydda sig ifrån. Kompetens När det gäller krav på tjänsten eller tjänsternas utförande lägger underlagen stor vikt vid de lagar och föreskrifter som styr vård och omsorg. I kompetensbeskrivningarna hänvisas ofta till gällande lagrum. Formell kompetens beskrivs ingående, som exempelvis att verksamhetschef ska ha högskoleexamen som socionom, sjuksköterska eller beteendevetare, men detta kompletteras ofta med eller motsvarande med eller utan beskrivning av vad som kan anses vara motsvarande. Det gäller även omsorgspersonalens kompetens där det ofta hänvisas till gymnasieskolans omvårdnadslinje eller vuxenutbildning inom området, men där tillägget eller motsvarande också finns med. I några förfrågningsunderlag anges att en viss andel av personalen ska ha undersköterskekompetens eller att det ska finnas personal med kompetens för att ta emot delegering från sjuksköterska. Ibland anges också minimibemanning, som kan inom exempelvis särskilt boende variera mellan 0,4 personal per boende upp till 0,65. Samverkansfrågor och personalfrågor beskrivs ingående som skall-krav och kan handla om krav på handledning, fortbildning, eller att delta i möten med andra vårdgivare och professioner. Undantagsvis anges ett minimiantal timmar fortbildning per anställd. Utförarana förutsätts följa de förhållanden som gäller för kollektivavtal. Samtliga hänvisar till personalens rätt till meddelarskydd och skyldighet till tystnadsplikt. Kravspecifikationerna tenderar generellt att lägga större vikt vid omvårdnadsarbetet än omsorgsarbetet. Legitimerad personal, deras åtaganden och deras relationer med andra yrkeskategorier beskrivs ingående, medan omsorgspersonalens uppgifter är mindre specificerade. Uppföljning och insyn Krav på uppföljning och insyn finns i de allra flesta fall tydligt beskrivna. Alla ställer krav på uppföljning av verksamheterna och specificerar att utföraren ska bistå med aktuella dokument och delta i de möten som krävs. Uppföljningsplanerna beskriver vilka dokument som uppföljningen kommer att ske emot, och i vissa fall vilka personalkategorier som är aktuella. Årliga uppföljningar är vanligast, förutsatt att inget oväntat inträffar. Alla uppger att de har rätten att göra oanmälda besök, samt hänvisar också till Socialstyrelsens tillsyn. Några av uppföljningsplanerna tydliggör vem som ska göra uppföljningen, när den ska göras, till vem den ska rapporteras och vad den ska användas till. Uppföljning av de äldres synpunkter anges oftast ske via Socialstyrelsens brukarundersökningar, men det förekommer också att kommunerna gör egna brukarundersökningar, samt uppföljning av genomförandeplaner. Relativt många kräver också att utförarna regelbundet ska genomföra egenkontroller. 10

11 Ledningssystem De flesta förfrågningsunderlagen ställer krav på att utföraren ska ha ett ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Några använder sig inte av ordet ledningssystem utan talar i stället om kvalitetssäkring eller liknande uttryck. I ett av underlagen krävs att utförarens ledningssystem ska vara följsamt mot kommunens ledningssystem. Dokumentation Dokumentationen förutses ske på ett betryggande och integritetssäkert sätt, oavsett om det gäller dokumentation enligt SoL eller HSL. Flertalet kommuner kräver att utföraren ska ansluta sig till kommunens IT-system. Alla ställer krav på att personal ska ha kunskaper i svenska för att på ett korrekt sätt kunna sköta dokumentationen. Är de äldre synliga i förfrågningsunderlagen? Upphandlingsföremålen består av äldreboenden, servicetjänster och omvårdnad med mera. Användarna av dessa tjänster, de äldre, är i några underlag mindre synliga i förfrågningsunderlagens kravspecifikationer. Värdegrund Merparten av underlagen nämner att omsorgen ska ske med respekt för individen, främjande av delaktighet och trygghet, och bifogar även lokala mål för äldreomsorgen. En del underlag tydliggör med exempel vad delaktighet etc. kan innebära, medan andra uttrycker övergripande att dessa värdeord är grunden för verksamhetens arbete. Fyra av underlagen skriver uttryckligen att den nationella värdegrunden är den bas från vilket utförandet ska utgå. Några använder sina lokala värdegrunder som utvärderingskriterier (LOU) i förfrågningsunderlaget och poängbedömer anbudsgivarnas svar, eller anger att den lokala värdegrunden kommer att vara en del av beställarnas uppföljning av de upphandlade verksamheterna. Andra redogör för hur utförare inom LOV ska genomföra de insatser den äldre fått beslut på med hjälp av värdegrund. Flertalet kräver ett salutogent eller rehabiliterande förhållningssätt, samt att insatserna ska vara individuellt utformade. I några av underlagen tydliggörs att verksamheterna för att kunna tillgodose krav på att respektera den äldres integritet, delaktighet, självbestämmande och trygghet måste beskriva hur de konkret kommer att gå tillväga för att stödja detta. Det kan till exempel gälla hur verksamheten tänker lösa olika individers önskemål om uppstigning, hjälp vid läggning, duschning och andra insatser. Ett fåtal specificerar att vård och omsorg ska ske i enlighet med en evidensbaserad praktik, vetenskap och beprövad erfarenhet eller att den ska vara kunskapsbaserad. 11

12 Genomförandeplan Samtliga förfrågningsunderlag ställer krav på genomförandeplan för den äldre personen. Genomförandeplanen ska tydliggöra hur de beviljade insatserna ska genomföras oavsett om det rör sig om hemtjänst eller särskilt boende. I upprättandet av genomförandeplanen förutses ofta att den ska följa Socialstyrelsens råd och föreskrifter. Tidpunkterna för upprättande av genomförandeplan varierar från tio dagar upp till fem veckor efter beviljad insats. Utförare inom LOV ersätts med en till två timmar för upprättande av planen. Alla ställer också krav på att genomförandeplanen ska följas upp. Frekvens för uppföljning sägs vanligen vara minst en gång om året, några ställer krav på uppföljning minst två gånger om året, medan andra endast kräver att genomförandeplanen ska sändas till ansvarig biståndshandläggare. Ytterst få underlag ställer krav på hur uppföljningen av genomförandeplanen konkret ska gå till. Brukarinflytande beskrivs oftast under en egen rubrik och avser då brukar- och anhörigråd, samt delaktighet i beslut kring vård och omsorg. Kontaktperson Samtliga ställer krav på att den äldre ska få en kontaktperson utsedd som har ett särskilt ansvar för den äldre personen. Inte sällan anges att kontaktpersonen ska vara med vid upprättandet av genomförandeplan. Denne är också den som ska föra synpunkter och frågor vidare från den äldre, och kunna vara ett stöd för kollegor när det gäller kunskaper om vanor, önskemål med mera hos den enskilde. Några få kräver därutöver att kontaktpersonen ska vara med vid möten som rör den äldre personen, sätta av tid för sociala aktiviteter etc. Ett underlag kräver att namn på kontaktperson ska lämnas till biståndshandläggaren för att underlätta kontakter mellan beställare och utförare. Förfrågningsunderlagen inom LOV ställer tydliga krav på att utföraren, om den äldre personen får ökade behov av insats, omgående då kontakta biståndshandläggaren. Några förhållanden att ge akt på Flertalet förfrågningsunderlag har en formell struktur som säkerställer formella krav. Att aktuell lagstiftning och konkreta punkter i avtal ska följas kan vara enkelt att följa upp. I granskningen av förfrågningsunderlagen finns ändå andra skrivningar som skulle kunna komma att bli föremål för problem. Kravspecifikationerna för tjänsternas utförande varierar i hur detaljerade de är, men ett gemensamt kännetecken är att det relativt sällan specificeras hur ofta något ska ske, till exempel när det gäller uppföljning, eller vilken innebörd man lägger i uttryck som motsvarande, allvarlig förseelse, väsentlig skada. Det i sin tur kan leda till svårigheter att hävda brister i utförandet. 12

13 Utförare ska vara uppmärksamma på den äldre personens eventuella ökade behov av insatser. Samtidigt har utförare möjlighet att erbjuda tilläggstjänster: Tilläggstjänster får inte vara en del av biståndsbeslutet. Däremot kan kunden välja att utöka volymen eller antalet tillfällen som insatsen utförs på jämfört med biståndsbeslutet. Hur säkerställer kommunen att köp av tilläggstjänster som utökning av biståndsbeslutet inte över tid ersätter en utökning av biståndsinsats som den äldre har rätt till? Hur säkerställer kommunen att utföraren uppmärksammar ett sådant förhållande, informerar biståndshandläggaren trots en vid beslut om utökat bistånd minskad intäkt? Några kommuner kräver att utförare, vid behov, ska redogöra för vilka tilläggstjänster varje person har. Däremot krävs inte att en sådan redovisning ska ske eller några tidpunkter för den. Uppföljningsbeskrivningarna handlar oftast om kontroll av avtal och andra styrande dokument, samt MAS ansvar för omvårdnadsuppföljning. Den äldres kontaktperson efterfrågas däremot inte som resurs i sådana sammanhang. Några av underlagen upprepar krav på flera olika ställen i samma förfrågningsunderlag. Förutom att förfrågningsunderlaget riskerar att bli oöverskådligt ökar också risken för att kraven uttrycks på olika sätt i underlaget. 13

14 Specifika krav i förfrågningsunderlagen Genomgången av förfrågningsunderlag har visat att flertalet följer en väl strukturerad mall där aktuella lagar, föreskrifter och andra styrdokument nämns i sina respektive sammanhang. När det gäller insatser, kompetens, dokumentation, mat och andra tjänster hänvisas således till dessa styrdokument. I förfrågningsunderlagen kan man sedan se specifika krav som en kommun ställer, och som kan utveckla verksamheternas genomförande av uppdraget. Det är alltså krav som inte är vanligen förekommande, utan där man kan anta att den aktuella kommunen särskilt velat poängtera vikten av att något sker på ett visst sätt. Formella krav på anbudet Företeelser som inte tillåts Utförare av tjänster inom LOV får inte vara god man eller motsvarande för någon av utförarens kunder. Förfrågningsunderlaget beskriver vad oetisk eller påträngande marknadsföring av tjänster innebär: Det är inte tillåtet att marknadsföra behandling eller verksamhet som inte är förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet Det är inte tillåtet att använda underleverantör för hela eller delar av uppdraget. Person som är ägare eller delägare av enskilt företag enligt LOV kan inte arbeta inom socialtjänsten av konkurrensskäl. Risk för förkastande av anbud Täthetsschema ska bifogas anbud. Om täthetsschemat inte motsvarar beställarens krav förkastas anbudet. Kontrollstation: 30 dagar före start av verksamheten ska utförare redogöra för vidtagna förberedelser. Om dessa inte bedöms tillräckliga återgår avtalet och utförare blir skyldig att ersätta kommunen. Utvärderings- och kvalitetskriterier som bedöms i upphandlingsprocessen Antal legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utöver 3 personer, antal utevistelser för den äldre personen utöver en gång per vecka, enskilda aktiviteter utöver 12 x 2 timmar per år, arrangerande av kulturaktiviteter utöver 12 gånger per år. Beskrivning ska lämnas utifrån ett äldreperspektiv: Hur ser en vanlig dag ut? Beskriva hur genomförandeplaner tas fram, vad de omfattar och hur och när de följs upp; beskriva hur utföraren tillämpar ett rehabiliterande för- 14

15 hållningssätt samt om paramedicinsk personal erbjuds; beskriva hur en meningsfull vardag skapas, vad den innehåller och vilka erbjudanden som ges; beskriva hur individuell uppföljning görs. Även beskriva vad kontaktmannaskap innehåller, hur måltider tas fram och serveras, ledarskapsprofil och ledarskapskompetens samt vilket stöd en verksamhetschef får från högre chef. Slutligen också beskriva personalfrågor avseende kompetensutveckling och personaltäthet, samt ledningssystem och samverkan. Anbudsgivaren ska beskriva hur företagets verksamhetsidé knyter an till beställarens vision och mål. Avtalsuppföljning Första uppföljning av att avtalet följs ska ske inom tre månader från start. Hävning av avtal Brott mot avtal Utförare tackar nej till kund trots att kapacitetstak inte är uppnått Tar ut avgift för tjänst som ingår i biståndsbeslut Byter verksamhetsledare till person som inte uppfyller kompetens- och erfarenhetskraven Utföraren överlåter, utan medgivande från beställaren, avtalet på annan utförare eller underleverantör Ägarförhållandena väsentligt förändras utan att skriftligen meddelats kommunen Fungerande kvalitetssäkringssystem saknas, liksom avvikelsehantering och hantering av klagomål Utföraren lämnar inte begärda upplysningar och/eller felaktiga upplysningar Underleverantörer anlitas som inte finns angivna i avtalet Utföraren anlitar person med F-skattsedel om denne är att betrakta som arbetstagare Utförare som förändrar personaltätheten utan godkännande av beställare Utförare som gjort avsteg från kommunens kvalitetskrav Brister i genomförande Brister i uppfyllelse av kvalitetsmål Brister i dokumentation Allvarlig kritik från tillsynsmyndighet som efter uppföljning inte åtgärdats Utföraren uppfyller inte angivna krav och bristerna har inte åtgärdats efter skriftlig erinran vid två tillfällen inom 30 dagar Utförare som brister i bemötande i hantering av tilläggstjänster Tre skriftliga varningar även avseende mindre brister kan leda till hävning 15

16 Brott mot lagstiftning Utförarens tillstånd från Socialstyrelsen blir indraget Utförare som blir dömd för olaga diskriminering eller tvingas betala skadestånd för diskriminering Utförare som är dömd för deltagande i kriminell organisation, bestickning, bedrägeri, penningtvätt Utförare som brutit mot sekretess och tystnadsplikt Utföraren anlitar svart arbetskraft Utförare som bryter mot meddelarfrihet Övrigt Ekonomiska svårigheter som hindrar till fullgörande av åtaganden Upprepade varningar Utförare som inte tillämpar kommunens rutiner eller kvalitetskrav Saknar uppdrag de senaste tolv månaderna Uppföljning Enkät för uppföljning ska besvaras av ansvarig chef, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast samt minst hälften av baspersonalen. Uppföljning ska ske genom o Kontroll av genomförandeplaner Kontroll av verkställande enligt genomförandeplan o Avvikelserapportering o Anmälningar, synpunkter och klagomål o Samtal med utförares arbetsledning och personal o Revisioner o Insamling av verksamhetsfakta o Granskning av rutiner och dokumentation Föranmälda och oanmälda besök och observationer Diskussioner och information i gemensamt samrådsorgan bestående av samtliga utförare samt kommunens hemtjänst Utförare rapporterar vid nämndsammanträden Månatlig rapportering till beställare om antalet upprättade genomförandeplaner Granskning av utförares räkenskaper Sjukvårdsrelaterade frågor via MAS Uppföljning av brukares synpunkter o Enkäter till brukare två gånger per år o Observationer och intervjuer o Den nationella brukarundersökningen o Öppna jämförelser 16

17 Personal och kompetens Omvårdnadspersonal Vid nyanställningar ska utföraren rekrytera personal med omvårdnadsutbildning från gymnasium eller komvux. Namnskyltar ska vara anpassade efter de äldres behov, till exempel finnas som punktskrift. Personal ska ha god förmåga att dokumentera enligt gällande lagstiftning. Legitimerad personal Utföraren ska kontrollera att legitimation finns för all legitimerad personal. Demenssköterska ska finnas att tillgå om dementa personer finns i ett äldreboende eller i ordinärt boende. Elever/studerande ska tas emot och sjuksköterskan ska ha utbildning i sådan handledning. Chef Verksamhetsansvarig ska genomgå introduktionsutbildning anordnad av beställaren. Person med chefsansvar ska finnas tillgänglig för personal dygnet runt, och denna person ska personalen ha kännedom om. Övrigt Personal med svenska som andra språk ska vara godkänd i svenska från SFI. All personal ska ha kännedom om innehåll i förfrågningsunderlag, anbud och avtal. All personal ska ha kunskap om gällande lagstiftning. All nyanställd personal ska kontrolleras mot belastningsregistret. Sjuksköterskans ansvar Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ska ha inflyttningssamtal med den äldre personen där frisk- och riskfaktorer ska definieras. Sjuksköterska med förskrivningsrätt av inkontinenshjälpmedel ska ha genomgått en högskolekurs omfattande 7,5 hp inom ämnet. Sjuksköterska ska hålla sig informerad om utvecklingen av inkontinenshjälpmedel. Sjuksköterskan ska ha tre roller: konsult, pedagog och projektledare. Sjuksköterskan får ha högst 20 delegeringar. Sjuksköterska ska delta vid enhetens APT. Om delegering ska ske till medarbetare ska denne genomgå kommunens utbildning inför delegation och godkännas i kommunens kunskapsprov. 17

18 Krav på organisation Verksamheten Särskilda profilområden för utförare ska beskrivas: språk, kulturell inriktning, demensomvårdnad, neuropsykiatri, funktionshinder med mera. Gemensam tid ska finnas i scheman för överrapportering vid arbetspassskiften. Utveckling av verksamheten ska ske i takt med nya forskningsresultat. Bemanning Verksamhetschef ska vara placerad på enheten. Enheter där personer med en demenssjukdom bor, får inte lämnas obemannade alls. Det ska finnas lika många eller fler personal vid helger och storhelger. Den äldre ska ha rätt få hjälp dygnet runt även med insatser som inte direkt kan tidplaneras i förväg, till exempel toalettbesök. (SÄBO) Bemanningen ska säkerställa att ingen personal arbetar ensam på en boendeenhet. Högsta svarstid på larm är tio minuter. Överskrids denna ska det betraktas som en avvikelse. (SÄBO) Verksamhetens grundsyn Skriftlig beskrivning av värdegrundsarbete. Skriftlig beskrivning av utförarens ledningsfilosofi. Rutiner och institutionsmönster ska minimeras och normalisering tillämpas i hög grad. Utförarens ledningssystem ska harmoniera med beställarens ledningssystem. Personalfrågor Beskrivning av hur utförare säkerställer kunskaper om och genomförande av dokumentation. Personal ska få handledning, introduktion, tillfällen till lärande och reflektion. Utförare som kan tillhandahålla kurator ger ett mervärde. Utförare ska bedriva utbildning för personal med minst 12 timmar per person och år. Verksamheten ska tillhandahålla arbetsterapeut, sjukgymnast, och logoped. Dokumentation Sammanfattning av utförandeanteckningar av omvårdnadsinsatser ska göras fyra gånger/år och föras in i den sociala journalen i kommunens verksamhetssystem. 18

19 Det ska finnas en patientsäkerhetsberättelse. Genomförandeplan Om en enskild väljer olika utförare för omvårdnad respektive service ska separata genomförandeplaner upprättas. Uppföljning av genomförandeplan ska ske var tredje månad. Enhetschef ska ansvara för och delta i upprättande av genomförandeplan. Utförare ska informera den enskilde om dennes rätt att ändra i tidigare bestämd genomförandeplan. Värdegrund Utförare ska ta fram en värdegrund. Personal ska arbeta utifrån den nationella värdegrunden och efter ett arbetssätt som ger kunden ett värdigt liv och välbefinnande. Personlig omsorg Tid för sänggående får inte anpassas av schemaläggning eller personalrutiner. Beskrivning av rutiner för städning av boendelägenhet. Förändring av omsorgsbehov ska rapporteras till biståndshandläggare och styrkas av dokumentation. Den äldre personen ska ha rätt att använda sitt eget språk för att få en tillfredsställande kommunikation. Alla boende ska ha rätt till dusch varje dag. Måltider Nylagad och lokalt producerad husmanskost. Personal ska kunna laga till enklare husmanskost samt ha kunskap om livsmedelshygien. Krav ställs på rutin vid viktförändring hos den äldre personen. Tillfredsställelse med maten ska mätas minst 1 gång/år. (Hemtjänst) De som levererar mat till äldre i ordinärt boende ska ha god kännedom om bemötande och legitimitet samt legitimera sig. Sociala aktiviteter Utförare ska månadsvis redogöra för vilka aktiviteter som genomförts på särskilt boende. (Förfrågningsunderlaget saknar dock uppgift om till vem redogörelsen vänder sig till.) Samtliga äldre med bistånd ska förmedlas kontakt med frivilligorganisationer eller hemtjänst. Den äldre ska få ledsagning till kulturella aktiviteter. 19

20 Den äldre ska få hörsel- och synhjälp genom att personalen ska stödja och uppmuntra till användning av hjälpmedel och att delta i aktiviteter. Även felsökning vid behov ingår i uppdragen. Kontaktperson Riktlinjer för kontaktmans åtaganden och utbildning ska finnas. Utföraren ska redovisa till biståndshandläggare vem som är kontaktperson. Brukarråd Brukarråd och närståenderåd med representanter från boende ska genomföras minst två gånger om året. Verksamhetschef och biståndshandläggare ska närvara. Mötet ska protokollföras. Boendemiljö Den fysiska miljön ska vara utformad för att stödja självständighet och oberoende. Äldreboendet ska erbjuda rörelsefrihet för den enskilde. Boendemiljön för personer med demenssjukdom ska kännetecknas av rörelsefrihet och utformas med ledtrådar. Utförare ska i de gemensamma utrymmena tillskapa ett bibliotek samt tillhandahålla dagstidning. Trygghet och säkerhet Patientsäkerhetsberättelse Äldresäkerhetsrond en gång per år Övrigt En kommun upphandlar ledsagning i syfte att den äldre ska kunna delta i samhällslivet och förebygga social isolering. Insatsen består av stöd och hjälp att ta sig till och från aktiviteter och vid inköp. Vid behov innefattas även omvårdnad under aktiviteten (på- och avklädning, måltid och toalettbesök). Även aktiviteter för social samvaro upphandlas. Aktiviteterna utformas individuellt i samråd med den äldre. En kommun har bäddpaket (hyra av sängkläder) som beviljad insats. Utföraren ska efter den enskildes behov återlämna använda bäddpaket samt hämta och leverera nya till den enskilde. Den äldre personen får ta med sig husdjur till äldreboendet. Plan ska upprättas för vad som händer med djuret i händelse av den äldres frånvaro eller bortgång. Huskatt eller hushund ska finnas vid boendet. För varje rutin ska en ansvarig person finnas. 20

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38 Här redovisas de ska-krav som leverantören måste uppfylla. Kraven har utformats utifrån en analys av vad som är kvalitetskritiskt för brukaren. Område Krav Uppföljningsform Omdöme/värdering 1. Bemötande

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Att ställa kvalitetskrav i vård och omsorg. thomas.hallgren@kommunakuten.se

Att ställa kvalitetskrav i vård och omsorg. thomas.hallgren@kommunakuten.se Att ställa kvalitetskrav i vård och omsorg thomas.hallgren@kommunakuten.se När utformas kvalitetskraven Det politiska förarbetet Det administrativa förarbetet Upphandlingsprocessen (förfrågningsunderlaget)

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Driftsentreprenad av vårdboende Kaptenen

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Driftsentreprenad av vårdboende Kaptenen Alingsås kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Driftsentreprenad av vårdboende Kaptenen Diarie 2014.010.720 Upphandlare Magnus Bernhardsson

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista.

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Område Krav Krav Uppföljning Kvalitet/planering och Entreprenören skall ha en årlig uppföljning verksamhetsplan där det beskrivs hur arbetet skall uppfylla

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015 Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-18 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-06-11

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Inledning Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för lokalavärdighets - garantier i Järfälla kommun.

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-01-27 Författare Hans-Lennart Stenqvist Innehållsförteckning Uppdraget... 3 Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Verksamhetsuppföljning av avtal utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Verksamhetsuppföljning av avtal utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 1 (5) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM Diarienummer Tomas Öberg 08-731 30 55 2016-10-11 OSN/2016:168 Joséphine Orling 08-731 31 75 Verksamhetsuppföljning av avtal utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso-

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej Entreprenad särskild boende mm sida 1 (8) Anbud särskilda boende mm Anbudsformulär Uppgifter om anbudsgivaren Anbudsgivare: Företagsform: Kontaktperson: E-post: Organisationsnummer: Behörig företrädare:

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att Du har rätt till kroppslig integritet i samband den personliga omvårdnaden

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072 1 (5) Utvecklings och kvalitetsavdelningen Ann Louise Brolin 0340-697198 ann.louise.brolin@varberg.se KVALITETSREVISION Socialtjänstlagen (SoL 3kap 3) anger att Insatser inom socialtjänsten skall vara

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal

Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2015-03-25 annika.nilsson@kil.se Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal BAKGRUND Under sommarperioden ska

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen

Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen Socialnämnden 2006-04-26 2 Verksamhetsplan för hemvården Hästen... 3 Uppdrag... 3 Värdegrund synsätt... 3 Respektfullt bemötande... 3 Engagemang... 3 Flexibilitet...

Läs mer

Checklista vid uppföljning av LOV

Checklista vid uppföljning av LOV Datum 2013-01-14 Sida 1/6 Checklista vid uppföljning av LOV (checklistan fylls i av granskaren) Bilaga 2 Nr. X Krav Metod Särskilda frågor Kommentar Ram 1. Erbjuds serviceinsatser vardagar 07.00-19.00?

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Utvecklingsplan Hallen

Utvecklingsplan Hallen 2013-01-14 Utvecklingsplan Hallen Rubrik Förbättringsområde Mål med åtgärder Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig Ledning/organisation Verksamheten behöver tydligare struktur gällande information gällande

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius /2010

Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius /2010 Utvärderingsrapport 2010-05-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Stockholms stad Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius 125-102/2010 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2 Uppdrag och kvalitetskrav Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum 2017-04-20 Ärendenr SON 2017/72 Version [1.0] Innehållsförteckning...1 Inledning...2 Beskrivning av insatsen...2

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 2016-01-18 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 Sammanfattning Staben för kvalitetsutveckling genomför årliga uppföljningar av verksamheten på stadens vård- och omsorgsboenden. Syftet med

Läs mer

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 2014-10-29 SID 1 (5) Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende drivs av Attendo Care. Frösunda har 44 lägenheter uppdelade på fyra

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Appendix 1. Exempel på skall-krav som kommunen bör överväga respektive undvika i sin kravspecifikation på tjänsten. Appendix 1

Appendix 1. Exempel på skall-krav som kommunen bör överväga respektive undvika i sin kravspecifikation på tjänsten. Appendix 1 Appendix 1 Exempel på skall-krav som kommunen bör överväga respektive undvika i sin kravspecifikation på tjänsten Upphandla bättre Guide för styrning mot kvalitet i upphandling av särskilt boende inom

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Hammenhögs Vård- och omsorgsdistrikt, Aleris

Verksamhetsuppföljning Hammenhögs Vård- och omsorgsdistrikt, Aleris Verksamhetsuppföljning Hammenhögs Vård- och omsorgsdistrikt, Aleris 2014-03-31 2014-04-02 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av utförare av verksamhet särskilt boende samt korttidsenheten i Härnösands kommun

Kvalitetsuppföljning av utförare av verksamhet särskilt boende samt korttidsenheten i Härnösands kommun Sid. 1 (13) Programområde eller övergripande: Äldreomsorg Framtagen av: Annakarin Sandström-Gudmundsson Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 2015-03-03 Verksamhet Särskilt boende Beslutad

Läs mer

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören.

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören. Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Villkor för uppdraget 2. Krav på uppdraget 3. Uppföljning Den enskilde ansöker om dagverksamhet hos kommunens biståndshandläggare som fattar beslut om insats

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-04-23 Handläggare: Monika Lind Telefon: 08-508 18 122 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-05-23 Avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Läs mer

Granskning av Trollängens äldreboende

Granskning av Trollängens äldreboende TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2010-11-11 Socialförvaltningen 1 (5) Maria Johansson, kvalitetsinspektör Diarienr. 0169/10-013 Granskning av Trollängens äldreboende Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd 2015-05-17 1 (6) PM Anna Spångmark och Susanna Dennerlöv Sociala kvalitetsenheten Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd Uppföljning genomförd genom: Besök 2015-03-23 Intervju med arbetsledare

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende

Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende 120611 Inledning 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL,

Läs mer

Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016

Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 Dnr 2016/0166 VON Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 En kontaktperson är en medmänniska som ska göra det lättare för en person med funktionsnedsättning att leva

Läs mer

Kriterierna gäller från 2012-01-01

Kriterierna gäller från 2012-01-01 Fastställt av Omsorgs- och utbildningsutskottet 2011-10-20 104 Kriterierna gäller från 2012-01-01 Följande kvalitetskriterier för hemtjänst i ordinärt boende i Östra Göinge kommun är antagna av kommunstyrelsens

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VARBERG

VÄLKOMMEN TILL VARBERG VÄLKOMMEN TILL VARBERG VARBERG I SIFFROR ca 60 000 invånare ca 29 000 bor i staden, övriga i småorter eller på landsbygden 65-79 år (15 %) 80 - (6%) Folkökning ca 750 personer per år Särskilt boende äldre

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

2. Utvärderingsbilaga

2. Utvärderingsbilaga Förfrågningsunderlag 2014-02-07 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad, Rinkeby-Kista Drift av bostäder enligt LSS, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning stadsdelsnämnd Christina Fagerström

Läs mer

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Klippans kommun Kvalitetsmålen är fastställda av socialnämnden 2010-12-07. Äldreomsorgen skall bedrivas i enlighet med socialtjänstlagen,

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Uppföljningsplan LOV enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) i Kungälvs kommun.

Uppföljningsplan LOV enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) i Kungälvs kommun. Bilaga 3 Uppföljningsplan LOV enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) i Kungälvs kommun. Hemtjänst i ordinärt boende Diarienummer: KS 2015/2326 Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ: KS Beslutad av:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Att utvärdera kvalitet

Att utvärdera kvalitet Att utvärdera kvalitet Att utvärdera mervärden objektivt, transparent och förutsebart tillsammans med sakkunniga: Så genomförde serviceförvaltningen, Stockholms stad, upphandlingen av vård och omsorgsboenden

Läs mer

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier Från och med 2014 gäller värdighetsgarantier i Botkyrkas äldreomsorg. Garantierna är äldreomsorgens löften till

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer