Vad efterfrågar kommunerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad efterfrågar kommunerna"

Transkript

1 Vad efterfrågar kommunerna en sammanställning av vilka krav på kvalitet och krav på uppföljning kommunerna ställer i förfrågningsunderlag vid upphandling av vård och omsorg för äldre 2012

2 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem. Publicerad januari 2013 bilaga till rapporten Ställa krav på kvalitet och följa upp Art. Nr

3 Förord Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att utarbeta en vägledning avseende upphandling av vård och omsorg för äldre samt uppföljning av denna verksamhet (S2011/11073/FST). För att få en bild av hur kravställandet och uppföljningen uttrycks i förfrågningsunderlagen har Socialstyrelsen bett kommunerna om att få ta del av förfrågningsunderlag, uppföljningsrutiner, revisionsrapporter och liknande dokument. Det material som inkommit till Socialstyrelsen har sammanställts i denna rapport som publiceras på Socialstyrelsens webbplats i anslutning till publiceringen av Socialstyrelsens vägledning Att ställa krav och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre. Myndigheter med ansvar för stöd om offentlig upphandling beskriver kommunens upphandlingsprocess i sina vägledningar. Sammanställningen av förfrågningsunderlagen visar att kommunerna i huvudsak följer den upphandlingsprocess som beskrivs där. Kommunernas kärnverksamhet i form av vård och omsorg tenderar att bli mindre synlig. De kvalitetskrav som ställs i förfrågningsunderlagen bildar dock kvalitetsområden för vård och omsorg när de sammanställs. Förutom detta visar kartläggningen att systematiken i arbetet med att beskriva kvalitetskrav och hur dessa ska följas upp och redovisas kan förbättras. Att det är den enskildes behov som ska tillgodoses med tjänsterna behöver också få en mer framträdande plats i förfrågningsunderlagen och i arbetet med att följa upp. Det är ett ansvar både för den upphandlande myndigheten och för de verksamheter som ska leverera dessa tjänster att tillgodose de behov som identifierats och beslutats. Socialstyrelsen finner att processerna med att ställa kvalitetskrav och att följa upp vård och omsorgstjänster behöver bli tydligare vid upphandling för att säkerställa att levererade vård och omsorgstjänster håller god kvalitet. Denna delprocess beskrivs i vägledningen Att ställa krav och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre. Projektledare för uppdraget är Ann-Christin Sultan, sammanställning av kommunernas förfrågningsunderlag är gjord av Eva Entelius Melin. I projektgruppen har även Malin Ahrne och Ylva Ehn ingått samtliga från Socialstyrelsen. Mary Nilsson Enhetschef 3

4 Innehåll Förord 3 Kartläggning av kommunernas upphandling 5 Läsanvisning 5 Övergripande om svarsingång och kommuner 6 Generella iakttagelser 9 Förfrågningsunderlagen följer en formell struktur 9 Är de äldre synliga i förfrågningsunderlagen? 11 Några förhållanden att ge akt på 12 Specifika krav i förfrågningsunderlagen 14 Iakttagelser från revisionsrapporter 21 4

5 Kartläggning av kommunernas upphandling För att ta fram en vägledning där exempel på kravställande för äldreomsorgens genomförande kan beskrivas har Socialstyrelsen gått igenom ett antal förfrågningsunderlag som använts av kommunerna vid upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LOU, och lagen 2008:962) om valfrihetssystem, LOV. Sedan lagen om valfrihet antogs har en rad kommuner upphandlat framför allt hemtjänst inom denna ram, medan upphandling av särskilt boende alltjämt oftast sker genom LOU. Erfarenheter finns därför av hur förfrågningsunderlag kan konstrueras på enskild kommunnivå, och för att ta tillvara dessa erfarenheter har Socialstyrelsen vänt sig till samtliga kommuner och bett om förfrågningsunderlag, uppföljningsrutiner, revisionsrapporter och liknande dokument. En förfrågan om att få ta del av kommunernas förfrågningsunderlag skickades ut till upphandlingsansvariga i kommunerna via e-post i april Förfrågan ställdes till samtliga kommuner samt de tre storstädernas stadsdelsförvaltningar via kommunernas registrator. Svar på förfrågan togs emot till och med den 16 juli. Kommunerna ombads besvara ett antal frågor huvudsakligen med ja eller nej, samt bifoga eventuella förfrågningsunderlag och andra dokument som efterfrågades. I tabell 1-3 nedan beskrivs kommungruppsfördelning, svar på frågor samt antal inskickade dokument. En kommun kan ha skickat in förfrågningsunderlag antingen enbart för en upphandlingsform eller för båda. Det förekommer också att inskickat material består av andra dokument, och inga förfrågningsunderlag. Några kommuner samverkar i upphandlingsfrågor och har då redovisats som en kommun. I analysen av förfrågningsunderlagen kommer inte enskilda kommuner att nämnas. Avsikten med kartläggningen har varit att få ta del av hur kommunerna formulerar sina förfrågningsunderlag avseende krav och uppföljning. Läsanvisning Förfrågningsunderlagen har använts för att översiktligt visa hur krav när det gäller innehållet i vård och omsorg äldre ser ut. Detta avsnitt inleds med en beskrivning av svarsingång på Socialstyrelsens förfrågan till kommunerna och vad som skickats in, samt vilka kommungrupper som finns representerade. Därefter följer en övergripande beskrivning av hur förfrågningsunderlagen disponerats och vilka krav som ställs. I påföljande del visas ett antal specifika krav som ställts i punktform under rubriker som motsvarar rubriker som kan finnas i ett förfrågningsunderlag. De krav som beskrivs är krav vars syfte är att stödja den äldres delaktighet, integritet, självbestämmande, trygghet och annat som kännetecknar ett värdigt liv och stärker den äldres välbefinnande. 5

6 Övergripande om svarsingång och kommuner Totalt har 135 svar kommit in. Alla kommungrupper så som de beskrivs i SKLs kommungruppsindelning för 2011 är representerade bland de svarande. Tabell 1 visar antal svar från respektive kommungrupp och beskriver även om upphandling skett eller inte. Den nuvarande indelningen består av följande grupper: 1. Storstäder (3 kommuner) 2. Förortskommuner till storstäder (38 kommuner) 3. Större städer (31kommuner) 4. Förortskommuner till större städer (22 kommuner) 5. Pendlingskommuner (51 kommuner) 6. Turism- och besöksnäringskommuner (20 kommuner) 7. Varuproducerande kommuner (54 kommuner) 8. Glesbygdskommuner (20 kommuner) 9. Kommuner i tätbefolkad region (35 kommuner) 10. Kommuner i glesbefolkad region (16 kommuner) I bilaga 2 finns definitioner på kommungruppsindelningen. Bland de 81 kommuner som genomfört någon form av upphandling samverkar några kommuner. I tabellen nedan som övergripande beskriver resultaten redovisas dessa samverkande kommuner som en kommun. Tabell 1. Antal kommuner fördelat på kommungrupp som upphandlar enligt LOU och/eller LOV och som inte gör det. Kommungrupp Antal svar Upphandlar enligt LOU och/eller LOV Upphandlar ej enligt LOU och/eller LOV Andel (%) av kommungrupp Kommungrupp 1* Kommungrupp Kommungrupp Kommungrupp Kommungrupp Kommungrupp Kommungrupp Kommungrupp Kommungrupp Kommungrupp Summa * Förutom svar från kommunen centralt har också vissa stadsdelar bifogat lokala underlag. Totalt har därför 135 svar inkommit. 6

7 Tabell 2 ger en översikt över svaren på frågorna som ställdes. Tabellen visar att det är något vanligare bland de svarande kommunerna att använda sig av LOV än av LOU och att det framför allt är hemtjänst med biståndsbeslut som upphandlas. Nästan sex av tio svarande kommuner upphandlar dock även särskilt boende. Flertalet uppger att det finns rutiner för uppföljning gentemot upphandlad part. Samverkan med landstinget för vissa grupper förekommer sparsamt. Ett fåtal har sagt upp avtal med upphandlad part. Tabell 2. Svarsfördelning i upphandlings,- uppföljnings,- och samverkansfrågor samt om avtal sagts upp. Andel ja och nej fördelat på totalt antal svarande.. Frågeställning Andel Ja Andel Nej Antal svar Kommunen har arbetat fram förfrågningsunderlag enligt LOU Kommunen har arbetat fram förfrågningsunderlag enligt LOV Upphandling enligt LOU eller LOV har gällt hemtjänst med biståndsbeslut särskilt boende korttidsboende servicetjänster utan biståndsbeslut Har kommunen rutiner för hur uppföljning ska ske gentemot upphandlade företag/verksamheter Förekommer samverkan med landstinget i upphandlingsfrågor gällande vissa grupper? Har kommunen sagt upp avtal med upphandlad part? I tabell 3 visas antalet underlag som skickats in. Vanligast är förfrågningsunderlag avseende upphandling enligt LOU av särskilt boende och upphandling av hemtjänst enligt LOV. Tabell 3. Antal underlag kommunerna skickat in. Område Antal skickade underlag Förfrågningsunderlag hemtjänst LOU 9 Förfrågningsunderlag SÄBO LOU 40 Förfrågningsunderlag hemtjänst LOV 43 Förfrågningsunderlag SÄBO LOV 3 Plan/rutin för uppföljning 35 Revisionsrapport 14 Tillsynsrapport/uppföljningsrapport 9 Fler dokument till FFU 19 Övrig upphandling/lov 6 Övriga dokument 10 7

8 Övrigt om kommunerna Av de kommuner som svarat i kartläggningen har 68 varit föremål för Socialstyrelsens tillsyn av särskilda boenden under Av dessa 68 har 18 inte gjort någon upphandling enligt vare sig LOU eller LOV. Återstoden, 49 kommuner, har upphandlat vård och omsorg. Av de 68 tillsynade kommunerna har 15 inte fått något beslut med krav på åtgärd med avseende på SoL eller HSL. 8

9 Generella iakttagelser I Socialstyrelsens genomgång av förfrågningsunderlagen ligger fokus framför allt på hur krav kring vård, omsorg, uppföljning och ledningssystem formuleras. Frågeställningarna i analysen handlar om hur krav uttrycks, om de är specificerade och har tydliga mål. Det är också av vikt att se hur beställarna tydliggör att de kommer att följa upp verksamheterna. Inte minst viktigt är om kraven utgår från vad som kan antas vara den äldre personens behov. Förfrågningsunderlagen följer en formell struktur Flertalet förfrågningsunderlag följer den struktur som exempelvis tillhandahålls på när det gäller LOV. De flesta av underlagen för upphandling enligt LOU följer också dessa en likartad struktur, det vill säga ger en allmän orientering om uppdraget, formella krav på leverantören, administrativa krav, krav på tjänsten samt kontrakt och avtalsbestämmelser. Priset har oftast en avgörande roll i valet av entreprenör vid LOUupphandlingar. Några väljer att anbudsgivarna ska redogöra för hur utförandet av vissa insatser eller uppmärksammandet av vissa förhållanden ska gå till och har det som utvärderingskriterier som påverkar den slutliga beräkningen. Ett fåtal har valt att ha en ren kvalitetsupphandling, det vill säga med ett fast pris, där sedan utförandet är föremål för avgörande bedömning. Föremål för upphandling I alla underlag beskrivs föremålet för upphandling oavsett upphandlingsform. Omfattningen varierar. Några underlag är kortfattade, medan andra sätter in upphandlingen i en större kontext. Som exempel kan nämnas upphandling enligt LOU av drift av äldreboende, där såväl byggnad och omgivning som kommunens filosofi om äldreomsorg beskrivs. Andra underlag meddelar kort att upphandlingen kan röra tvätt, städ och inköp. Ibland kompletteras detta med en punktlista om vad respektive rubrik innefattar, det vill säga vilka insatser kommuner lägger in i begreppet bistånd. Information om kommunens organisation finns vanligtvis med liksom kontraktstider, vilka varierar från ett år med ett års förlängning till fem år med tre års förlängning. Hävning av avtal Samtliga underlag har kriterier för när hävning av avtal kan ske. Oftast handlar skälen för hävning om obetalda skatter, konkurs eller obestånd, allvarliga fel i yrkesutövning eller allvarlig kritik från tillsynsmyndighet, och brott mot lagar och regler. Det kan dock noteras att några underlag utökat 9

10 listan med skäl för hävning, vilket i några fall uppenbarligen beror på att man har haft erfarenhet av en händelse som kommunen sedan vill kunna skydda sig ifrån. Kompetens När det gäller krav på tjänsten eller tjänsternas utförande lägger underlagen stor vikt vid de lagar och föreskrifter som styr vård och omsorg. I kompetensbeskrivningarna hänvisas ofta till gällande lagrum. Formell kompetens beskrivs ingående, som exempelvis att verksamhetschef ska ha högskoleexamen som socionom, sjuksköterska eller beteendevetare, men detta kompletteras ofta med eller motsvarande med eller utan beskrivning av vad som kan anses vara motsvarande. Det gäller även omsorgspersonalens kompetens där det ofta hänvisas till gymnasieskolans omvårdnadslinje eller vuxenutbildning inom området, men där tillägget eller motsvarande också finns med. I några förfrågningsunderlag anges att en viss andel av personalen ska ha undersköterskekompetens eller att det ska finnas personal med kompetens för att ta emot delegering från sjuksköterska. Ibland anges också minimibemanning, som kan inom exempelvis särskilt boende variera mellan 0,4 personal per boende upp till 0,65. Samverkansfrågor och personalfrågor beskrivs ingående som skall-krav och kan handla om krav på handledning, fortbildning, eller att delta i möten med andra vårdgivare och professioner. Undantagsvis anges ett minimiantal timmar fortbildning per anställd. Utförarana förutsätts följa de förhållanden som gäller för kollektivavtal. Samtliga hänvisar till personalens rätt till meddelarskydd och skyldighet till tystnadsplikt. Kravspecifikationerna tenderar generellt att lägga större vikt vid omvårdnadsarbetet än omsorgsarbetet. Legitimerad personal, deras åtaganden och deras relationer med andra yrkeskategorier beskrivs ingående, medan omsorgspersonalens uppgifter är mindre specificerade. Uppföljning och insyn Krav på uppföljning och insyn finns i de allra flesta fall tydligt beskrivna. Alla ställer krav på uppföljning av verksamheterna och specificerar att utföraren ska bistå med aktuella dokument och delta i de möten som krävs. Uppföljningsplanerna beskriver vilka dokument som uppföljningen kommer att ske emot, och i vissa fall vilka personalkategorier som är aktuella. Årliga uppföljningar är vanligast, förutsatt att inget oväntat inträffar. Alla uppger att de har rätten att göra oanmälda besök, samt hänvisar också till Socialstyrelsens tillsyn. Några av uppföljningsplanerna tydliggör vem som ska göra uppföljningen, när den ska göras, till vem den ska rapporteras och vad den ska användas till. Uppföljning av de äldres synpunkter anges oftast ske via Socialstyrelsens brukarundersökningar, men det förekommer också att kommunerna gör egna brukarundersökningar, samt uppföljning av genomförandeplaner. Relativt många kräver också att utförarna regelbundet ska genomföra egenkontroller. 10

11 Ledningssystem De flesta förfrågningsunderlagen ställer krav på att utföraren ska ha ett ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Några använder sig inte av ordet ledningssystem utan talar i stället om kvalitetssäkring eller liknande uttryck. I ett av underlagen krävs att utförarens ledningssystem ska vara följsamt mot kommunens ledningssystem. Dokumentation Dokumentationen förutses ske på ett betryggande och integritetssäkert sätt, oavsett om det gäller dokumentation enligt SoL eller HSL. Flertalet kommuner kräver att utföraren ska ansluta sig till kommunens IT-system. Alla ställer krav på att personal ska ha kunskaper i svenska för att på ett korrekt sätt kunna sköta dokumentationen. Är de äldre synliga i förfrågningsunderlagen? Upphandlingsföremålen består av äldreboenden, servicetjänster och omvårdnad med mera. Användarna av dessa tjänster, de äldre, är i några underlag mindre synliga i förfrågningsunderlagens kravspecifikationer. Värdegrund Merparten av underlagen nämner att omsorgen ska ske med respekt för individen, främjande av delaktighet och trygghet, och bifogar även lokala mål för äldreomsorgen. En del underlag tydliggör med exempel vad delaktighet etc. kan innebära, medan andra uttrycker övergripande att dessa värdeord är grunden för verksamhetens arbete. Fyra av underlagen skriver uttryckligen att den nationella värdegrunden är den bas från vilket utförandet ska utgå. Några använder sina lokala värdegrunder som utvärderingskriterier (LOU) i förfrågningsunderlaget och poängbedömer anbudsgivarnas svar, eller anger att den lokala värdegrunden kommer att vara en del av beställarnas uppföljning av de upphandlade verksamheterna. Andra redogör för hur utförare inom LOV ska genomföra de insatser den äldre fått beslut på med hjälp av värdegrund. Flertalet kräver ett salutogent eller rehabiliterande förhållningssätt, samt att insatserna ska vara individuellt utformade. I några av underlagen tydliggörs att verksamheterna för att kunna tillgodose krav på att respektera den äldres integritet, delaktighet, självbestämmande och trygghet måste beskriva hur de konkret kommer att gå tillväga för att stödja detta. Det kan till exempel gälla hur verksamheten tänker lösa olika individers önskemål om uppstigning, hjälp vid läggning, duschning och andra insatser. Ett fåtal specificerar att vård och omsorg ska ske i enlighet med en evidensbaserad praktik, vetenskap och beprövad erfarenhet eller att den ska vara kunskapsbaserad. 11

12 Genomförandeplan Samtliga förfrågningsunderlag ställer krav på genomförandeplan för den äldre personen. Genomförandeplanen ska tydliggöra hur de beviljade insatserna ska genomföras oavsett om det rör sig om hemtjänst eller särskilt boende. I upprättandet av genomförandeplanen förutses ofta att den ska följa Socialstyrelsens råd och föreskrifter. Tidpunkterna för upprättande av genomförandeplan varierar från tio dagar upp till fem veckor efter beviljad insats. Utförare inom LOV ersätts med en till två timmar för upprättande av planen. Alla ställer också krav på att genomförandeplanen ska följas upp. Frekvens för uppföljning sägs vanligen vara minst en gång om året, några ställer krav på uppföljning minst två gånger om året, medan andra endast kräver att genomförandeplanen ska sändas till ansvarig biståndshandläggare. Ytterst få underlag ställer krav på hur uppföljningen av genomförandeplanen konkret ska gå till. Brukarinflytande beskrivs oftast under en egen rubrik och avser då brukar- och anhörigråd, samt delaktighet i beslut kring vård och omsorg. Kontaktperson Samtliga ställer krav på att den äldre ska få en kontaktperson utsedd som har ett särskilt ansvar för den äldre personen. Inte sällan anges att kontaktpersonen ska vara med vid upprättandet av genomförandeplan. Denne är också den som ska föra synpunkter och frågor vidare från den äldre, och kunna vara ett stöd för kollegor när det gäller kunskaper om vanor, önskemål med mera hos den enskilde. Några få kräver därutöver att kontaktpersonen ska vara med vid möten som rör den äldre personen, sätta av tid för sociala aktiviteter etc. Ett underlag kräver att namn på kontaktperson ska lämnas till biståndshandläggaren för att underlätta kontakter mellan beställare och utförare. Förfrågningsunderlagen inom LOV ställer tydliga krav på att utföraren, om den äldre personen får ökade behov av insats, omgående då kontakta biståndshandläggaren. Några förhållanden att ge akt på Flertalet förfrågningsunderlag har en formell struktur som säkerställer formella krav. Att aktuell lagstiftning och konkreta punkter i avtal ska följas kan vara enkelt att följa upp. I granskningen av förfrågningsunderlagen finns ändå andra skrivningar som skulle kunna komma att bli föremål för problem. Kravspecifikationerna för tjänsternas utförande varierar i hur detaljerade de är, men ett gemensamt kännetecken är att det relativt sällan specificeras hur ofta något ska ske, till exempel när det gäller uppföljning, eller vilken innebörd man lägger i uttryck som motsvarande, allvarlig förseelse, väsentlig skada. Det i sin tur kan leda till svårigheter att hävda brister i utförandet. 12

13 Utförare ska vara uppmärksamma på den äldre personens eventuella ökade behov av insatser. Samtidigt har utförare möjlighet att erbjuda tilläggstjänster: Tilläggstjänster får inte vara en del av biståndsbeslutet. Däremot kan kunden välja att utöka volymen eller antalet tillfällen som insatsen utförs på jämfört med biståndsbeslutet. Hur säkerställer kommunen att köp av tilläggstjänster som utökning av biståndsbeslutet inte över tid ersätter en utökning av biståndsinsats som den äldre har rätt till? Hur säkerställer kommunen att utföraren uppmärksammar ett sådant förhållande, informerar biståndshandläggaren trots en vid beslut om utökat bistånd minskad intäkt? Några kommuner kräver att utförare, vid behov, ska redogöra för vilka tilläggstjänster varje person har. Däremot krävs inte att en sådan redovisning ska ske eller några tidpunkter för den. Uppföljningsbeskrivningarna handlar oftast om kontroll av avtal och andra styrande dokument, samt MAS ansvar för omvårdnadsuppföljning. Den äldres kontaktperson efterfrågas däremot inte som resurs i sådana sammanhang. Några av underlagen upprepar krav på flera olika ställen i samma förfrågningsunderlag. Förutom att förfrågningsunderlaget riskerar att bli oöverskådligt ökar också risken för att kraven uttrycks på olika sätt i underlaget. 13

14 Specifika krav i förfrågningsunderlagen Genomgången av förfrågningsunderlag har visat att flertalet följer en väl strukturerad mall där aktuella lagar, föreskrifter och andra styrdokument nämns i sina respektive sammanhang. När det gäller insatser, kompetens, dokumentation, mat och andra tjänster hänvisas således till dessa styrdokument. I förfrågningsunderlagen kan man sedan se specifika krav som en kommun ställer, och som kan utveckla verksamheternas genomförande av uppdraget. Det är alltså krav som inte är vanligen förekommande, utan där man kan anta att den aktuella kommunen särskilt velat poängtera vikten av att något sker på ett visst sätt. Formella krav på anbudet Företeelser som inte tillåts Utförare av tjänster inom LOV får inte vara god man eller motsvarande för någon av utförarens kunder. Förfrågningsunderlaget beskriver vad oetisk eller påträngande marknadsföring av tjänster innebär: Det är inte tillåtet att marknadsföra behandling eller verksamhet som inte är förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet Det är inte tillåtet att använda underleverantör för hela eller delar av uppdraget. Person som är ägare eller delägare av enskilt företag enligt LOV kan inte arbeta inom socialtjänsten av konkurrensskäl. Risk för förkastande av anbud Täthetsschema ska bifogas anbud. Om täthetsschemat inte motsvarar beställarens krav förkastas anbudet. Kontrollstation: 30 dagar före start av verksamheten ska utförare redogöra för vidtagna förberedelser. Om dessa inte bedöms tillräckliga återgår avtalet och utförare blir skyldig att ersätta kommunen. Utvärderings- och kvalitetskriterier som bedöms i upphandlingsprocessen Antal legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utöver 3 personer, antal utevistelser för den äldre personen utöver en gång per vecka, enskilda aktiviteter utöver 12 x 2 timmar per år, arrangerande av kulturaktiviteter utöver 12 gånger per år. Beskrivning ska lämnas utifrån ett äldreperspektiv: Hur ser en vanlig dag ut? Beskriva hur genomförandeplaner tas fram, vad de omfattar och hur och när de följs upp; beskriva hur utföraren tillämpar ett rehabiliterande för- 14

15 hållningssätt samt om paramedicinsk personal erbjuds; beskriva hur en meningsfull vardag skapas, vad den innehåller och vilka erbjudanden som ges; beskriva hur individuell uppföljning görs. Även beskriva vad kontaktmannaskap innehåller, hur måltider tas fram och serveras, ledarskapsprofil och ledarskapskompetens samt vilket stöd en verksamhetschef får från högre chef. Slutligen också beskriva personalfrågor avseende kompetensutveckling och personaltäthet, samt ledningssystem och samverkan. Anbudsgivaren ska beskriva hur företagets verksamhetsidé knyter an till beställarens vision och mål. Avtalsuppföljning Första uppföljning av att avtalet följs ska ske inom tre månader från start. Hävning av avtal Brott mot avtal Utförare tackar nej till kund trots att kapacitetstak inte är uppnått Tar ut avgift för tjänst som ingår i biståndsbeslut Byter verksamhetsledare till person som inte uppfyller kompetens- och erfarenhetskraven Utföraren överlåter, utan medgivande från beställaren, avtalet på annan utförare eller underleverantör Ägarförhållandena väsentligt förändras utan att skriftligen meddelats kommunen Fungerande kvalitetssäkringssystem saknas, liksom avvikelsehantering och hantering av klagomål Utföraren lämnar inte begärda upplysningar och/eller felaktiga upplysningar Underleverantörer anlitas som inte finns angivna i avtalet Utföraren anlitar person med F-skattsedel om denne är att betrakta som arbetstagare Utförare som förändrar personaltätheten utan godkännande av beställare Utförare som gjort avsteg från kommunens kvalitetskrav Brister i genomförande Brister i uppfyllelse av kvalitetsmål Brister i dokumentation Allvarlig kritik från tillsynsmyndighet som efter uppföljning inte åtgärdats Utföraren uppfyller inte angivna krav och bristerna har inte åtgärdats efter skriftlig erinran vid två tillfällen inom 30 dagar Utförare som brister i bemötande i hantering av tilläggstjänster Tre skriftliga varningar även avseende mindre brister kan leda till hävning 15

16 Brott mot lagstiftning Utförarens tillstånd från Socialstyrelsen blir indraget Utförare som blir dömd för olaga diskriminering eller tvingas betala skadestånd för diskriminering Utförare som är dömd för deltagande i kriminell organisation, bestickning, bedrägeri, penningtvätt Utförare som brutit mot sekretess och tystnadsplikt Utföraren anlitar svart arbetskraft Utförare som bryter mot meddelarfrihet Övrigt Ekonomiska svårigheter som hindrar till fullgörande av åtaganden Upprepade varningar Utförare som inte tillämpar kommunens rutiner eller kvalitetskrav Saknar uppdrag de senaste tolv månaderna Uppföljning Enkät för uppföljning ska besvaras av ansvarig chef, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast samt minst hälften av baspersonalen. Uppföljning ska ske genom o Kontroll av genomförandeplaner Kontroll av verkställande enligt genomförandeplan o Avvikelserapportering o Anmälningar, synpunkter och klagomål o Samtal med utförares arbetsledning och personal o Revisioner o Insamling av verksamhetsfakta o Granskning av rutiner och dokumentation Föranmälda och oanmälda besök och observationer Diskussioner och information i gemensamt samrådsorgan bestående av samtliga utförare samt kommunens hemtjänst Utförare rapporterar vid nämndsammanträden Månatlig rapportering till beställare om antalet upprättade genomförandeplaner Granskning av utförares räkenskaper Sjukvårdsrelaterade frågor via MAS Uppföljning av brukares synpunkter o Enkäter till brukare två gånger per år o Observationer och intervjuer o Den nationella brukarundersökningen o Öppna jämförelser 16

17 Personal och kompetens Omvårdnadspersonal Vid nyanställningar ska utföraren rekrytera personal med omvårdnadsutbildning från gymnasium eller komvux. Namnskyltar ska vara anpassade efter de äldres behov, till exempel finnas som punktskrift. Personal ska ha god förmåga att dokumentera enligt gällande lagstiftning. Legitimerad personal Utföraren ska kontrollera att legitimation finns för all legitimerad personal. Demenssköterska ska finnas att tillgå om dementa personer finns i ett äldreboende eller i ordinärt boende. Elever/studerande ska tas emot och sjuksköterskan ska ha utbildning i sådan handledning. Chef Verksamhetsansvarig ska genomgå introduktionsutbildning anordnad av beställaren. Person med chefsansvar ska finnas tillgänglig för personal dygnet runt, och denna person ska personalen ha kännedom om. Övrigt Personal med svenska som andra språk ska vara godkänd i svenska från SFI. All personal ska ha kännedom om innehåll i förfrågningsunderlag, anbud och avtal. All personal ska ha kunskap om gällande lagstiftning. All nyanställd personal ska kontrolleras mot belastningsregistret. Sjuksköterskans ansvar Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ska ha inflyttningssamtal med den äldre personen där frisk- och riskfaktorer ska definieras. Sjuksköterska med förskrivningsrätt av inkontinenshjälpmedel ska ha genomgått en högskolekurs omfattande 7,5 hp inom ämnet. Sjuksköterska ska hålla sig informerad om utvecklingen av inkontinenshjälpmedel. Sjuksköterskan ska ha tre roller: konsult, pedagog och projektledare. Sjuksköterskan får ha högst 20 delegeringar. Sjuksköterska ska delta vid enhetens APT. Om delegering ska ske till medarbetare ska denne genomgå kommunens utbildning inför delegation och godkännas i kommunens kunskapsprov. 17

18 Krav på organisation Verksamheten Särskilda profilområden för utförare ska beskrivas: språk, kulturell inriktning, demensomvårdnad, neuropsykiatri, funktionshinder med mera. Gemensam tid ska finnas i scheman för överrapportering vid arbetspassskiften. Utveckling av verksamheten ska ske i takt med nya forskningsresultat. Bemanning Verksamhetschef ska vara placerad på enheten. Enheter där personer med en demenssjukdom bor, får inte lämnas obemannade alls. Det ska finnas lika många eller fler personal vid helger och storhelger. Den äldre ska ha rätt få hjälp dygnet runt även med insatser som inte direkt kan tidplaneras i förväg, till exempel toalettbesök. (SÄBO) Bemanningen ska säkerställa att ingen personal arbetar ensam på en boendeenhet. Högsta svarstid på larm är tio minuter. Överskrids denna ska det betraktas som en avvikelse. (SÄBO) Verksamhetens grundsyn Skriftlig beskrivning av värdegrundsarbete. Skriftlig beskrivning av utförarens ledningsfilosofi. Rutiner och institutionsmönster ska minimeras och normalisering tillämpas i hög grad. Utförarens ledningssystem ska harmoniera med beställarens ledningssystem. Personalfrågor Beskrivning av hur utförare säkerställer kunskaper om och genomförande av dokumentation. Personal ska få handledning, introduktion, tillfällen till lärande och reflektion. Utförare som kan tillhandahålla kurator ger ett mervärde. Utförare ska bedriva utbildning för personal med minst 12 timmar per person och år. Verksamheten ska tillhandahålla arbetsterapeut, sjukgymnast, och logoped. Dokumentation Sammanfattning av utförandeanteckningar av omvårdnadsinsatser ska göras fyra gånger/år och föras in i den sociala journalen i kommunens verksamhetssystem. 18

19 Det ska finnas en patientsäkerhetsberättelse. Genomförandeplan Om en enskild väljer olika utförare för omvårdnad respektive service ska separata genomförandeplaner upprättas. Uppföljning av genomförandeplan ska ske var tredje månad. Enhetschef ska ansvara för och delta i upprättande av genomförandeplan. Utförare ska informera den enskilde om dennes rätt att ändra i tidigare bestämd genomförandeplan. Värdegrund Utförare ska ta fram en värdegrund. Personal ska arbeta utifrån den nationella värdegrunden och efter ett arbetssätt som ger kunden ett värdigt liv och välbefinnande. Personlig omsorg Tid för sänggående får inte anpassas av schemaläggning eller personalrutiner. Beskrivning av rutiner för städning av boendelägenhet. Förändring av omsorgsbehov ska rapporteras till biståndshandläggare och styrkas av dokumentation. Den äldre personen ska ha rätt att använda sitt eget språk för att få en tillfredsställande kommunikation. Alla boende ska ha rätt till dusch varje dag. Måltider Nylagad och lokalt producerad husmanskost. Personal ska kunna laga till enklare husmanskost samt ha kunskap om livsmedelshygien. Krav ställs på rutin vid viktförändring hos den äldre personen. Tillfredsställelse med maten ska mätas minst 1 gång/år. (Hemtjänst) De som levererar mat till äldre i ordinärt boende ska ha god kännedom om bemötande och legitimitet samt legitimera sig. Sociala aktiviteter Utförare ska månadsvis redogöra för vilka aktiviteter som genomförts på särskilt boende. (Förfrågningsunderlaget saknar dock uppgift om till vem redogörelsen vänder sig till.) Samtliga äldre med bistånd ska förmedlas kontakt med frivilligorganisationer eller hemtjänst. Den äldre ska få ledsagning till kulturella aktiviteter. 19

20 Den äldre ska få hörsel- och synhjälp genom att personalen ska stödja och uppmuntra till användning av hjälpmedel och att delta i aktiviteter. Även felsökning vid behov ingår i uppdragen. Kontaktperson Riktlinjer för kontaktmans åtaganden och utbildning ska finnas. Utföraren ska redovisa till biståndshandläggare vem som är kontaktperson. Brukarråd Brukarråd och närståenderåd med representanter från boende ska genomföras minst två gånger om året. Verksamhetschef och biståndshandläggare ska närvara. Mötet ska protokollföras. Boendemiljö Den fysiska miljön ska vara utformad för att stödja självständighet och oberoende. Äldreboendet ska erbjuda rörelsefrihet för den enskilde. Boendemiljön för personer med demenssjukdom ska kännetecknas av rörelsefrihet och utformas med ledtrådar. Utförare ska i de gemensamma utrymmena tillskapa ett bibliotek samt tillhandahålla dagstidning. Trygghet och säkerhet Patientsäkerhetsberättelse Äldresäkerhetsrond en gång per år Övrigt En kommun upphandlar ledsagning i syfte att den äldre ska kunna delta i samhällslivet och förebygga social isolering. Insatsen består av stöd och hjälp att ta sig till och från aktiviteter och vid inköp. Vid behov innefattas även omvårdnad under aktiviteten (på- och avklädning, måltid och toalettbesök). Även aktiviteter för social samvaro upphandlas. Aktiviteterna utformas individuellt i samråd med den äldre. En kommun har bäddpaket (hyra av sängkläder) som beviljad insats. Utföraren ska efter den enskildes behov återlämna använda bäddpaket samt hämta och leverera nya till den enskilde. Den äldre personen får ta med sig husdjur till äldreboendet. Plan ska upprättas för vad som händer med djuret i händelse av den äldres frånvaro eller bortgång. Huskatt eller hushund ska finnas vid boendet. För varje rutin ska en ansvarig person finnas. 20

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Skapa trygghet utan tvång

Skapa trygghet utan tvång Skapa trygghet utan tvång Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas (Regeringsuppdrag S2013/4269/SAM, S2013/9047/SAM, delvis) Du får gärna citera

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende)

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) DIARIENR: 2009:79 Ansökan Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom hemtjänst i Partille kommun

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se Kopia till Leverantörer av hemtjänst i Västerås Uppföljning

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer