PROMEMORIA. Carl Schwieler. Annika Blomqvist. Datum: Social impact bonds vissa LOU-frågor 1 BAKGRUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROMEMORIA. Carl Schwieler. Annika Blomqvist. Datum: 2015-05-20. Social impact bonds vissa LOU-frågor 1 BAKGRUND"

Transkript

1 Advokatfirma DLA Nordic KB Kungsgatan 9 PO Box 7315 SE Stockholm, Sweden T F SE: PROMEMORIA Till: Från: Carl Schwieler Annika Blomqvist Datum: Ämne: Social impact bonds vissa LOU-frågor 1 BAKGRUND I denna promemoria behandlas vissa upphandlingsrättsliga frågeställningar kopplade till följande situation Kommun ingår avtal med Intermediär om att en Utförare ska utföra en tjänst i form av åtgärder för Kommunens unga. Kommunen betalar Intermediären i efterhand baserat på resultat. För att avgöra hur mycket Kommunen ska betala används en Mätorganisation som mäter resultatet av Utförarens prestation. Finansiering av tjänsten kommer från en Investerare, vilken genom låneavtal lånar ut medel till Intermediären. Intermediären förmedlar dessa medel till Utföraren för utförande av tjänsten. Intermediärens återbetalning till Investeraren är beroende av det resultat Utföraren uppnår. Återbetalning till Investeraren kan förenklat sägas ske genom att Kommunen betalar Intermediären baserat på Utförarens resultat och Intermediären sedan betalar Investeraren med dessa pengar. Investeraren är inte garanterad full återbetalning av lånet, men får vid god effekt en avkastning på utlånade medel. 2 UPPHANDLING ÄR HUVUDREGEL 2.1 Ska LOU tillämpas eller ej? LOU tillämpas på åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt av t.ex. tjänster. Ett kontrakt är ett avtal med ekonomiska villkor som avser t.ex. leverans av en tjänst. DLA Nordic is part of DLA Piper Group, an alliance of legal practices

2 2.1.2 Begreppet "ekonomiska villkor" ska förstås så att alla förvärv med någon form av motprestation som har ett ekonomiskt värde omfattas t.ex. köp, leasing (se Kammarrätten i Stockholm, mål nr ) eller andra onerösa fång I den beskrivna situationen ingår Kommunen ett avtal med Intermediären om anskaffning av en tjänst som ska utföras för Kommunens räkning. Avtalet torde anses ha ekonomiska villkor. LOU bör således tillämpas på avtalet mellan Kommunen och Intermediären, såvida inte något undantag kan tillämpas. I ett flertal fall där upplägget har använts utomlands verkar det också som att en upphandling enligt upphandlingsregelverkaet har skett. Det ska framhållas att vid bedömning av upphandlingsskyldighet ska en genomsyn göras, där man ska se till varje steg jämte dess syfte. 2 Hela det beskrivna upplägget syftar till att Kommunen ska anskaffa en tjänst, för vilken betalning utgår även om storleken på ersättningen är beroende av det resultat som uppnås. 2.2 Till viss del olika regler för A- och B-tjänster LOU gäller fullt ut för s.k. A-tjänster, medan 15 kapitlet LOU gäller för B-tjänster. Bland B-tjänster finns bl.a. hälsovård och socialtjänster. Den tänkta tjänsten kan anses falla in under denna kategori, så att endast 15 kap. LOU ska tillämpas. I det följande berörs såväl regler under som över tröskelvärdet, även om tjänsten sannolikt kommer att utgöra en B-tjänst. Skälet till detta är att det vid författande av denna promemoria inte har funnits tillräckligt underlag för att säkert bedöma tjänsten. 2.3 Undantag från LOU Något undantag från lagenstillämpningsområde torde inte aktualiseras. Se nedan särskilt om undantaget för finansiella tjänster i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument Finansiella tjänster i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument är undantagna från LOU:s tilllämpningsområde. 3 Undantaget gäller enligt ordalydelsen endast tjänster i samband med utfärdande etc. av finansiella instrument. enligt den tidigare tillsynsmyndigheten, Nämnden för offentlig upphandling skulle det då gällande undantaget för finansiella tjänster tolkas så att det tjänster som undantas ska ha ett nära samband 1 Rosén Andersson m.fl., Lagen om offentlig upphandling, en kommentar, kommentar till 2 kap. 10 LOU. 2 Se EU-domstolens dom av den 10 november 2005 i mål C-29/04, Mödling. 3 1 kap. 6 4 p. 2 (10)

3 med utgivning av finansiellt instrument eller värdepapper. 4 Även om det kan finnas ett inslag av finansiell tjänst i upplägget, bör som framgått ovan tilldelningen i stort bedömas som en tilldelning av tjänstekontrakt som faller under LOU:s tillämpningsområde. Att en del av upplägget eventuellt faller utanför LOU, medför inte per automatik att hela upplägget faller utanför LOU:s tillämpningsområde. Istället ska en bedömning göras av om det är möjligt att dela upp tilldelningen eller inte. Är det fråga om en "odelbar enhet" ska avtalet bedömas utifrån dess huvudsakliga ändamål eller dominerande beståndsdel. Värdet av den av Utföraren utförda tjänsten torde i detta upplägg överstiga värdet av finansiella tjänster. Därtill kommer att samtliga undantag från LOU:s tillämpningsområde ska tolkas restriktivt samt, som ovan nämnt, att en genomsyn av upplägget ska göras. Slutsatsen bör därmed vara att upphandling ska ske. 2.4 Risk om LOU inte följs Om en tilldelning bedöms som en otillåten direktupphandling kan avtalet efter ansökan från en annan leverantör ogiltigförklaras av domstol. 5 Ansökan ska enligt LOU göras inom sex månader från att avtalet ingicks. 6 En ogiltigförklaring har retroaktiv effekt, innebärande ursprunglig ogiltighet av kontraktet. Huvudregeln vid ogiltighet är att parternas prestationer ska återgå. Om det inte är möjligt ska istället förmögenhetsläget återställas. Hur detta praktiskt ska gå till finns ingen ledning om i LOU eller dess förarbeten Myndigheten riskerar även att påföras en upphandlingsskadeavgift på ansökan av Konkurrensverket. Sådan ansökan ska göras inom ett år från att avtal ingicks. Om någon leverantör ansöker om överprövning av avtalets giltighet måste Konkurrensverket avvakta lagakraftvunnet beslut och har därefter möjlighet att ansöka om upphandlingsskadeavgift inom sex månader från lagakraftvunnet beslut Nedan redogörs för vissa tänkbara sätt för kommunen att upphandla en tjänst med det upplägg som beskrivs i samt att i detta ta vara på de idéer som leverantören har. 4 Se yttrande med beteckningen 2001/ kap. 4 LOU kap. 17 LOU kap. 7 7 LOU. 3 (10)

4 3 KONKURRENSPRÄGLAD DIALOG 3.1 Konkurrenspräglad dialog enligt gällande LOU För att kunna påverka vilken lösning kommunen väljer att upphandla kan konkurrenspräglad dialog vara ett lämpligt upphandlingsförfarande. Konkurrenspräglad dialog är ett upphandlingsförfarande som varje leverantör kan begära att få delta i och där den upphandlande myndigheten för en dialog med de anbudssökande som har bjudits in att delta Konkurrenspräglad dialog är idag ett undantagsförfarande i LOU. Förfarandet får enligt de idag gällande reglerna användas för tilldelning av särskilt komplicerade kontrakt, där det inte är möjligt att tilldela kontraktet genom öppet eller selektivt förfarande. 9 Ett kontrakt är särskilt komplicerat om det inte rimligen kan krävas av den upphandlande myndigheten att den ska kunna definiera de prestanda- eller funktionskrav som kan tillgodose myndighetens behov eller mål, eller (ii) ange den rättsliga eller finansiella utformningen av ett projekt. 10 Bedömningen ska göras med utgångspunkt i om myndigheten objektivt hade kunnat utforma krav och ange rättslig utformning. Som exempel på avtal som kan vara särskilt komplicerade nämns i förarbeten bl.a. projekt som omfattar komplicerad och strukturerad finansiering vars ekonomiska och rättsliga upplägg inte kan fastställas i förväg. 11 Vidare uttalas att exempel på komplicerad rättslig eller finansiell utformning kan hämtas från området för offentlig och privat samverkan, där en del av lösningen kan vara formerna för samarbetet samt att ett annat exempel kan vara att myndigheten har svårt att förutse om leverantörerna på marknaden är beredda att stå den ekonomiska risk som en koncessionslösning innebär Bedömningen ska av om det är fråga om särskilt komplicerade kontrakt måste göras från fall till fall och kommunen måste kunna visa att förutsättningarna för att tillämpa förfarandet är uppfyllda om det skulle ifrågasättas. Förarbetsuttalandena ovan talar för att konkurrenspräglad dialog skulle kunna tillämpas för upphandling i den i avsnitt beskrivna situationen Konkurrenspräglad dialog är ett tvåstegsförfarande, där intresserade leverantörer ansöker om att få delta. I annonsen eller beskrivande dokument ska myndigheten ange sina krav och sitt behov. Myndigheten gör därefter en kvalificering av anbudssökandena och bjuder in de valda leverantörerna till dialog. Syftet med dialogen är att identifiera hur myndighetens behov bäst tillgodoses och alla aspekter av 8 2 kap. 9 LOU. 9 4 kap. 10 LOU kap. 11 LOU. 11 Prop. 2009/10:180 sida (10)

5 kontraktet får diskuteras för att finna lösningen/lösningarna. När myndigheten har funnit den eller de lösningar som tillgodoser myndighetens behov avslutas dialogen och leverantörerna uppmanas att lämna slutliga anbud. Efter att dialogen avslutats kan inga ytterligare diskussioner/förhandlingar ske Viss möjlighet finns att förkorta den tid under vilken anbudsansökan ska ges in. 3.2 Konkurrenspräglad dialog enligt 15 kap. LOU Reglerna om konkurrensprägla dialog tillämpas även vid upphandlingar enligt 15 kapitlet LOU. 12 Konkurrenspräglad dialog får användas om inte förenklat förfarande eller urvalsförfarande medger tilldelning av kontrakt. 3.3 Konkurrenspräglad dialog enligt de nya upphandlingsdirektiven I de nya upphandlingsdirektiv som antogs i början av 2014 utökas tillämpningsområdet för konkurrenspräglad dialog. De nya direktiven ska implementeras i Sverige under april Det utökade tillämpningsområdet innebär att förfarandet kommer att kunna användas i nedan situationer. - Myndighetens behov kan inte tillgodoses utan anpassning av lättillgängliga lösningar - Kontraktsföremålet inbegriper formgivning/innovativa lösningar - Kontrakt kan inte tilldelas utan föregående förhandlingar pga. särskilda omständigheter som avser kontraktets art, komplexitet, rättsliga och ekonomiska utformning eller pga. riskerna i anslutning till dessa, eller - Myndigheten kan inte med tillräcklig precision utarbeta tekniska specifikationer. - Om anbud som lämnats vid öppet/selektivt är ogiltiga eller inte acceptabla. 4 FÖRHANDLAT FÖRFARANDE MED FÖREGÅENDE ANNONSERING Förhandlat förfarande med föregående annonsering är ett tvåstegsförfarande, där det i ett första steg prövas vika leverantörer som är kvalificerade att bjudas in och i ett andra steg prövas de utvalda leverantörernas anbud. Förfarandet är ett undantagsförfarande och myndigheten har bevisbördan för att det har förelegat förutsättningar att använda förfarandet. Förfarandet får bl.a. användas om det som ska upphandlas är av sådant slag eller förenat med sådana risker att det på grund av sär- 12 Se 15 kap. 2 LOU. 5 (10)

6 skilda omständigheter inte går att ange något totalpris i förväg samt för finansiella och intellektuella tjänster som är av sådan art att det inte går att utarbeta tillräckligt exakt förfrågningsunderlag och kunna välja det bästa anbudet enligt bestämmelserna något av huvudförfarandena. Det saknas definition av "intellektuell tjänst", vilket kan ge ett visst argumentationsutrymme Angående situationen att något totaltpris inte kan anges, utgör myndighetens bristande kompetens inte skäl att använda förfarandet. Det ska objektivt inte vara möjligt att ange pris, antingen pga. upphandlingsföremålet som sådant eller de risker som är förenade med upphandlingsföremålet. Det kan argumenteras för att en såda situation kommer att föreligga. Som exempel på situationer där totalpris inte kan anges har nämnts större IT-upphandlingar där de oförutsebara elementen är kännetecknande. I sådana situationer har ansetts att det kan vara nödvändigt att förhandla med anbudsgivarna för att fastställa procedurer och mekanismer för hantering av t.ex. kostnader, risker, förändrade volymnivåer m.m Förhandlingen ska syfta till att anpassa anbuden till de krav som myndigheten har uppställt i annonsen för att identifiera det bästa anbudet. 14 Förhandlingen får inte användas för att åtgärda brister i det annonserade underlaget eller för att ändra upphandlingsföremålet så att det avser något annat än det som ursprungligen annonserades. 15 Möjligen kan ett begränsat utrymme för mindre justeringar av krav i förfrågningsunderlaget. 16 Om det ska vara möjligt att påverka vad kommunen upphandlar, bör detta således ske på annat sätt. Det har från vissa håll anförts att det inte finns något krav på att ett förfrågningsunderlag måste finnas innan förhandlingen samt att det skulle vara möjligt att under förhandlingen arbeta fram ett förfrågningsunderlag. Fördelen ett sådant agerande skulle ha jämfört med den konkurrenspräglade dialogen är att det förhandlade förfarandet medger förhandling även efter att anbud har lämnats in. Mot bakgrund av att LOU uttryckligen stadgar att myndigheten ska förhandla med anbudsgivare om de anbud som de har lämnat kan en sådan tolkning ifrågasättas. 4.2 Möjlighet till förhandling enligt 15 kap. LOU Upphandling som sker enligt 15 kapitlet LOU ska som huvudregel ske genom förenklat förfarande eller urvalsförfarande. Bägge dessa förfaranden medger förhand- 13 Se Rosén Anderson m.fl., Lagen om offentlig upphandling, en kommentar, kommentar till 4 kap. 2 LOU med hänvisning kap. 3 LOU. 15 Rosén Andersson m.fl., Lagen om offentlig upphandling, en kommentar, kommentar till 4 kap. 3 LOU. 16 Jfr a.st. 6 (10)

7 ling. Förhandling får dock inte medföra att kraven i förfrågningsunderlaget ändras. Om det ska vara möjligt att påverka vad kommunen upphandlar, bör detta således ske på annat sätt. 4.3 Förhandlat förfarande med föregående annonsering enligt de nya upphandlingsdirektiven I de nya upphandlingsdirektiv som antogs i början av 2014 utökas tillämpningsområdet även för förhandlat förfarande. Det utökade tillämpningsområdet innebär att. tillämpningsområdet kommer att vara detsamma som det nya tillämpningsområdet för konkurrenspräglad dialog. 5 ANDRA MÖJLIGHETER ATT PÅVERKA INNEHÅLLET I EN UPP- HANDLING Vad man som leverantör kan göra för att påverka en upphandling skiljer såg åt beroende på när och påverkan sker. Nedan redogörs för vissa viktigare frågor när det gäller leverantörspåverkan. 5.2 Konsultjäv Inledningsvis bör observeras risken för s.k. konsultjäv om en leverantör deltar i utformningen av förfrågningsunderlaget (i andra fall än genom konkurrenspräglad dialog). Enligt ett kammarrättsavgörande 17 uppkommer en stark presumtion för konkurrensfördelar om en leverantör som deltagit i det inledande arbetet med upphandlingen som konsult och som har påverkat förfrågningsunderlagets utformning senare deltar i upphandlingen. Om det inte kan visas att några konkurrensfördelar inte uppkommit, utgör det hinder mot att leverantören deltar i upphandlingen. Innan uteslutning sker måste dock leverantören ges möjlighet att visa att några otillbörliga konkurrensfördelar inte uppkommit Andra sätt för myndigheten att utnyttja leverantörers kunnande Det finns möjlighet för upphandlande myndigheter att ta in leverantörers synpunkter på kommande upphandlingar och ta in leverantörernas synpunkter och kunnande utan att något konsultjäv uppkommer. Den upphandlande myndigheten måste dock alltid säkerställa att de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna, bl.a. principen om likabehandling, inte träds för när. Under pågående upphandling finns därför en risk för överträdelser av likabehandlingsprincipen och en snedvridning av konkurrensen om diskussioner sker med endast en leverantör. 17 Se Kammarrättens i Stockholm dom mål nr Se EU-domstolens dom i mål C-21/03 och C-34/03, Fabricom. 7 (10)

8 5.3.2 Kontakter mellan myndighet och leverantör kan ske under den period då något upphandlingsförfarande inte pågår. Leverantörer kan då marknadsföra sina tjänster och sitt erbjudande mot myndigheten på vanligt sätt. Myndigheten å sin sida bör hålla sig informerad om vilka lösningar som finns på marknaden för att kunna genomföra så bra upphandlingar som möjligt när det blir dags. En upphandlande myndighet har stor frihet att identifiera sitt behov och att välja vilka krav som ska uppställas för att möta det identifierade behovet. De grundläggande upphandlingsrättsliga principerna om bl.a. proportionalitet gäller dock under upphandlingen. Det innebär att om myndigheten låter sig styras alltför mycket mot en viss lösning måste myndigheten ändå kunna motivera de krav som uppställs. Uppställs alltför långtgående krav som medför att andra leverantörer inte kan vara med i upphandlingen finns en risk att sådana krav anses strida mot principen om proportionalitet, vilket kan få till följd att upphandlingen måste göras om Det finns andra möjligheter att åstadkomma dialog och få in leverantörers synpunkter på upphandlingen. Ett exempel som förekommer är att myndigheten bjuder in till öppna hearings där alla intresserade leverantörer är välkomna och där det diskuteras hur upphandlingen kan genomföras. En annan metod som ökat i användning under senare år är s.k. extern remiss av förfrågningsunderlag. Detta innebär att myndigheten arbetar fram ett utkast till förfrågningsunderlag som sedan annonseras med uppmaning till intresserade leverantörer att komma med synpunkter. Förfrågningsunderlaget kan sedan omarbetas innan "riktig" annonsering sker. 6 YTTERLIGARE POTENTIELL MÖJLIGHET ENLIGT DE NYA DIREK- TIVEN 6.1 Sociala tjänster och andra särskilda tjänster I de nya direktiven görs inte längre den uppdelning mellan s.k. A- och B-tjänster som tidigare förekommit, där B-tjänster inte reglerats av direktiven. Vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster anses dock på grund av sin natur fortfarande ha en begränsad gränsöverskridande dimension. 19 På sådana tjänster, s.k. personliga tjänster, bör ett tröskelvärde tillämpas som är högre än det som tillämpas på övriga tjänster. Även om värdet på sådana personliga tjänster överstiger tillämpligt tröskelvärde, ska upphandlingsdirektiven inte tillämpas fullt ut. Enligt utredningens förslag ska dock motsvarande regler som idag gäller för 15 kap. LOU gälla för 19 Detta inkluderar bl.a. följande kategorier av tjänster: Hälsovård, socialtjänst och närbesläktade tjänster, Administration inom socialtjänsten, utbildningsadministration, hälsovårdsförvaltning och administration avseende kultur samt Andra samhälleliga och personliga tjänster, inklusive fackföreningstjänster, tjänster utförda av politiska organisationer, tjänster tillhandahållna av ungdomsorganisationer och andra medlemsorganisationstjänster. 8 (10)

9 dessa tjänster, dvs. regler som liknar de som gäller för direktivstyrda upphandlingar. 6.2 Reserverade kontrakt för vissa tjänster De nya direktiven innehåller regler som möjliggör för myndigheter att reservera deltagandet i en upphandling till vissa organisationer när det gäller vissa tjänster. Vissa krav gäller för de företag som deltagande ska kunna reserveras till förmån för och det finns även ytterligare villkor som gäller för reserverade kontrakt. Dessa framgår av utredningens förslag på lagtext som återges under nedan. Utredningen har ansett att beträffande dessa regler synes det finnas en möjlighet till direkttilldelning av kontrakt. 20 Konkurrensverket har dock gjort en annan tolkning och anser att konkurrensutsättning bör ske även av dessa kontrakt. Kommenterad [AB1]: Kan detta vara aktuellt? Se längst ner för kraven på upplägg Utredningen har föreslagit att reglerna inte införs i svensk rätt, då utredningen ansett att de villkor som gäller för att kontrakt ska kunna tilldelas är sådana att regleringen har antagits ha ett begränsat praktiskt intresse. Samtidigt har utredningen noterat att det inte är uteslutet att reglerna har en funktion att fylla, t.ex. ifråga om organisationer som verkar inom den idéburna sektorn. 21 Ett förslag på lagtext har ändå lämnats av utredningen. Viss kritik har under remisstiden framförts mot utredningens förslag att inte implementera reglerna och det återstår att se hur förslaget till implementering ser ut i kommande proposition. Baserat på innehållet i kommande proposition kan det möjligen finnas skäl att fundera över hur projektet och ingående organisationer ska struktureras Utredningens förslag till lagtext redovisas nedan. Observera att kraven gäller för den organisation som tilldelas kontraktet. X En upphandlande myndighet/enhet som är en upphandlande myndighet får reservera deltagandet i en upphandling för en organisation som uppfylller villkoren enligt Z, om upphandlingen avser sådana sociala tjänster eller andra särskilda tjänster som anges i bilagan1. Löptiden för ett kontrakt som tilldelas en organisation genom enupphandling med stöd av första stycket får inte överstiga tre år. Om myndigheten/enheten har tilldelat en organisation ett kontrakt för att tillhandahålla en tjänst genom en upphandling med stöd av första stycket, får myndigheten/enheten inte på nytt med stöd av första stycket tilldela samma organisation ett kontrakt för att tillhandahålla samma tjänst. 20 SOU 2014:51 s SOU 2014:51 s (10)

10 Y När en upphandlande myndighet/enhet ska reservera ett kontrakt enligt X, ska den i anbudsinfordran ange att upphandlingen ska genomföras enligt bestämmelserna om reserverade kontrakt för vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Z En organisation enligt X ska 1. ha syftet att fullgöra ett offentligt uppdrag som är kopplat till att tillhandahålla sådana tjänster som anges i bilagan2, 2. återinvestera sina vinster för att uppnå syftet enligt 1, och 3. ha en lednings- och ägarstruktur som grundar sig på personalens ägande eller deltagande eller som kräver aktivt deltagande av personal, användare eller berörda parter. * * * * * * 10 (10)

Utökade möjligheter att förhandla med 2016 (2017?) års lagar Olof Hallberg och Lukas Granlund 27 januari 2016

Utökade möjligheter att förhandla med 2016 (2017?) års lagar Olof Hallberg och Lukas Granlund 27 januari 2016 Utökade möjligheter att förhandla med 2016 (2017?) års lagar Olof Hallberg och Lukas Granlund 27 januari 2016 Disposition och avgränsning Annonserat förhandlat förfarande behandlas Konkurrenspräglad dialog,

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 24/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör. Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind

Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör. Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind Nya EU-direktiv och implementering Europarlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

Strategisk upphandling Så upphandlar du kommersiellt hållbara avtal med de nya reglerna

Strategisk upphandling Så upphandlar du kommersiellt hållbara avtal med de nya reglerna Strategisk upphandling Så upphandlar du kommersiellt hållbara avtal med de nya reglerna Advokaterna Johanna Näslund och Catharina Piper Upphandlingsdagarna 28 januari 2015 NYCKLAR TILL STRATEGISK UPPHANDLING

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

Älmhults kommuns upphandling av leverantör för inköp av oberett kött

Älmhults kommuns upphandling av leverantör för inköp av oberett kött KKV1046, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-07-08 Dnr 692/2014 1 (8) Älmhults kommun Box 500 343 23 Älmhult Älmhults kommuns upphandling av leverantör för inköp av oberett kött Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

FÖRHANDLAT FÖRFARANDE MED FÖREGÅENDE ANNONSERING REGEL ELLER UNDANTAG?

FÖRHANDLAT FÖRFARANDE MED FÖREGÅENDE ANNONSERING REGEL ELLER UNDANTAG? Förhandlat förfarande med föregående annonsering regel eller undantag? FÖRHANDLAT FÖRFARANDE MED FÖREGÅENDE ANNONSERING REGEL ELLER UNDANTAG? Kristian Pedersen & Erik Olsson* 1. INLEDNING En vanlig synpunkt

Läs mer

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen.

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Allmänt Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun S. Hemström Föredragande DOM 2012-10-03 Meddelad i Falun Mål nr 285-12 1 SÖKANDE Sebastian Hugo, 730403-5053, med firma Hugo Buss Målaregatan 10 784 33 Borlänge MOTPART Borlänge kommun 781 81 Borlänge

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-03-04 101/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner 2 Agenda Inledning Förslaget till nya upphandlingsdirektiv Sociala hänsyn Intressekonflikter och

Läs mer

Offentlig upphandling. LOU och LUF

Offentlig upphandling. LOU och LUF Offentlig upphandling LOU och LUF Vad är offentlig upphandling? Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2016-09-07 Dnr 516/2016 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Stockholms stad, 105 35 Stockholm Saken

Läs mer

Viktiga nyheter i upphandlingslagarna. Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund

Viktiga nyheter i upphandlingslagarna. Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund Viktiga nyheter i upphandlingslagarna Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund Upphandling en del av EU-rätten Upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv Direktiven ska genomföras

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-09-05 Dnr 462/2012 1 (7) Förvaltningsrätten i Växjö Box 42 351 03 Växjö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Upphandlingsdagarna Nya regler om sociala tjänster och andra särskilda tjänster Catharina Piper den 24 januari 2017

Upphandlingsdagarna Nya regler om sociala tjänster och andra särskilda tjänster Catharina Piper den 24 januari 2017 Upphandlingsdagarna Nya regler om sociala tjänster och andra särskilda tjänster Catharina Piper den 24 januari 2017 Presentation av åhörare och föreläsare Era förväntningar? Upphandling då och nu! Tempora

Läs mer

OFENTLIG UPPHANDLING ED, PL Alfred Streng

OFENTLIG UPPHANDLING ED, PL Alfred Streng OFENTLIG UPPHANDLING ED, PL Alfred Streng Upphandlingsordlista Anbudsgivare: Med anbudsgivare avses den eller de leverantörer som lämnar anbud i en upphandling 1 Anbudssökande: Med anbudssökande avses

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-06-26 Dnr 457/2014 1 (6) Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314 871 27 Härnösand Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Nya upphandlingslagar. Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund

Nya upphandlingslagar. Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund Nya upphandlingslagar Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund 2 Upphandling en del av EU-rätten Upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv Direktiven ska genomföras

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-10-01 Dnr 601/2014 1 (7) Förvaltningsrätten i Umeå Box 193 901 05 Umeå Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Åsele

Läs mer

Front Advokater. Väsentliga ändringar av kontrakt. Advokat Kaisa Adlercreutz, Advokat Johan Lidén, jur. kand. Amir Daneshpip.

Front Advokater. Väsentliga ändringar av kontrakt. Advokat Kaisa Adlercreutz, Advokat Johan Lidén, jur. kand. Amir Daneshpip. Front Advokater Väsentliga ändringar av kontrakt Advokat Kaisa Adlercreutz, Advokat Johan Lidén, jur kand Amir Daneshpip 28 september 2016 Nuvarande ordning Inga regler som explicit tar sikte på ändringar

Läs mer

Kammarrätten i Stockholms mål nr 4258-12 Ekerö kommun./. NEC Scandinavia AB. Omständigheter i målet

Kammarrätten i Stockholms mål nr 4258-12 Ekerö kommun./. NEC Scandinavia AB. Omständigheter i målet Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. YTTRANDE 2012-10-10 Dnr 507/2012 1 (11) Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm Kammarrätten i Stockholms mål nr 4258-12 Ekerö kommun./. NEC Scandinavia

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad FÖRVALTNINGSRATTEN 2013-07-17 Meddelad i Karlstad Mål nr Sida 1 (6) SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 651 81 Karlstad KONKURRENSVERKET

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

AffärsConcept. Upphandling av entreprenader i anknytning till Ängens ARV. Leverantörsträff Niclas Andersson Jonas Frändestam

AffärsConcept. Upphandling av entreprenader i anknytning till Ängens ARV. Leverantörsträff Niclas Andersson Jonas Frändestam AffärsConcept Upphandling av entreprenader i anknytning till Ängens ARV Leverantörsträff 2017-12-07 Niclas Andersson Jonas Frändestam INNEHÅLL Vad kommer vi inte berätta ikväll och varför? Dialog i offentlig

Läs mer

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral Sid 1 Introduktionsseminarium - Avrop från de statliga ramavtalen Sebastian Svartz och Karl Ekman Jurister, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens inköpscentral 2016-11-18 Agenda 09.30 Statens inköpscentrals

Läs mer

Social upphandling: nya affärsmöjligheter för leverantörer med engagemang

Social upphandling: nya affärsmöjligheter för leverantörer med engagemang Social upphandling: nya affärsmöjligheter för leverantörer med engagemang Kaisa Adlercreutz, Advokat/Partner Johan Lidén, Advokat Amir Daneshpip, Jurist 5 november 2015 Bakgrund och problembeskrivning

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

De väsentligaste ändringarna i nya LOU för leverantörer inom byggoch anläggningssektorn. Fredrik Linder 8 november 2016

De väsentligaste ändringarna i nya LOU för leverantörer inom byggoch anläggningssektorn. Fredrik Linder 8 november 2016 KONFERENS OM LOU SVENSK BYGGTJÄNST De väsentligaste ändringarna i nya LOU för leverantörer inom byggoch anläggningssektorn Fredrik Linder 8 november 2016 www.hamilton.se 2 Program Förhandling Ny grund

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2017-11-09 Dnr 567/2017 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Södertälje kommun, 151 89 Södertälje

Läs mer

Arkitekturfrukost. Välkomna! Dagens ämne: Allt om nya LOU. #arkfrukost.

Arkitekturfrukost. Välkomna! Dagens ämne: Allt om nya LOU. #arkfrukost. Arkitekturfrukost Välkomna! Dagens ämne: Allt om nya LOU #arkfrukost www.arkitekt.se Kommande Arkitekturfrukost ons 29 mars Vässa dig inför lönesamtalet Snart är det för många dags för årets lönesamtal

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-12-15 Dnr 546/2014 1 (5) AB Timråbo Box 134 861 24 Timrå AB Timråbo - inköp av hissar Konkurrensverkets beslut AB Timråbo har brutit mot 15 kap. 4 lagen (2007:1091) om offenthg upphandling (LOU) genom

Läs mer

BESLUT. Klippans. Ärendet. och inlett en. redogjort. för era köp dessa har. muntligen. konsulttjänster. KKV1046, v1.1,

BESLUT. Klippans. Ärendet. och inlett en. redogjort. för era köp dessa har. muntligen. konsulttjänster. KKV1046, v1.1, 2016-09-077 Dnr 585/2015 1 (6) Klippans kommun k 264 80 Klippan Klippans kommun köp av konsulttjänster Konkurrensverketss utkast till beslut Klippans kommun har brutit mot 15 kap. 4 lagen (2007:1091) om

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). KKV2040, v1.2, 2011-07-04 2012-06-14 Dnr 375/2012 1 (8) Förvaltningsrätten i Falun Box 45 791 21 Falun Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Borlänge kommun,

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Promemorian Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet (Ds 2009:30)

Promemorian Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet (Ds 2009:30) 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och Upphandling Handläggare: Paul Collins Landstingsstyrelsen Promemorian Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet (Ds 2009:30) Ärendet Finansdepartementet

Läs mer

Teknik och säkerhetsupphandlingar

Teknik och säkerhetsupphandlingar Presentation OffSÄK:s höstkonferens 2011 Anna Ulfsdotter Forssell /Partner /Advokat Stockholm den 2 Agenda Inledning vad, varför, vem och när? Principerna för offentlig upphandling Kort genomgång av de

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift KKV2039, v1.2, 2011-06-30 ANSÖKAN 2012-06-27 Dnr 394/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

2000:101. Civilrättssektionen Ulf Palm. Kommunkansliet Inköp Kommunala företag

2000:101. Civilrättssektionen Ulf Palm. Kommunkansliet Inköp Kommunala företag 2000:101 Civilrättssektionen 2000-09-18 Kommunkansliet Cirkulärnr: 2000:101 Diarienr: 2000/2185 Handläggare: Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2000-09-18 Mottagare: Kommunkansliet Rubrik: Offentlig

Läs mer

Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma

Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma Lagstiftningsarbetet Ministerrådet antog den 11/2 2014 tre direktiv (2014:23 koncessioner, 2014:24 LOU och 2014:25 LUF ) för offentlig upphandling

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer KF 2008-12-15, 255 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-09-05 Dnr 462/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm

Läs mer

Yttrande över promemorian Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag 9 LS

Yttrande över promemorian Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag 9 LS Yttrande över promemorian Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag 9 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-29 Yttrande över

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-10-26 Dnr 609/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Tillväxtverket,

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-08-15 Dnr 454/2013 1 (8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Täby

Läs mer

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare.

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare. R-2009/1578 Stockholm den 5 oktober 2009 Till Finansdepartementet Fi2009/4872 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Vad gäller enligt LOU? Mathias Sylwan Upphandlingsteknik & Investeringsbeslut Stockholm 12 september 2013

Vad gäller enligt LOU? Mathias Sylwan Upphandlingsteknik & Investeringsbeslut Stockholm 12 september 2013 Vad gäller enligt LOU? Mathias Sylwan Upphandlingsteknik & Investeringsbeslut Stockholm 12 september 2013 1. Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (ÄLOU) och 2. Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom uppdelning av avtal i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom uppdelning av avtal i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 15-006 PM 2 2015-03-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom uppdelning av avtal i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

Nya upphandlingsregler 2016. Henrik Grönberg Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015

Nya upphandlingsregler 2016. Henrik Grönberg Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015 Nya upphandlingsregler 2016 Henrik Grönberg Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015 I denna presentation behandlar vi Lagstiftningsarbetet. Annonsering, förfaranden och förhandling. Uppdelning

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 13-019 PM 2 2014-04-24 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 13-019 PM 2 2014-04-24 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 13-019 PM 2 2014-04-24 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning/in-house-undantag).

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster; SFS 2010:572 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2016-12-05 Dnr 725/2016 1 (8) Förvaltningsrätten i Malmö Box 4522 203 20 Malmö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Region Skåne, 291 89 Kristianstad Saken

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-11-05 Dnr 582/2012 1 (7) Förvaltningsrätten i Göteborg Box 53197Bo44000 40015 Göteborg4x 53107ox 53197 Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 22 december 2016 KLAGANDE Apotekstjänst Sverige AB, 556577-4097 Ombud: Advokat Einar Wanhainen och jur.kand. Linus Jonson G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2013-01-14 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-14 Meddelad i Göteborg FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2013-01-14 Meddelad i Göteborg Mål nr 14228-12 E Enhet 1:2 Sida 1 (9) SÖKANDE InnovaAB, 556346-1705 Enebybergsvägen 21 182 48Enebyberg KONKURRENSVERKET Avd MOTPART Gatubolaget Boxl086

Läs mer

Upphandlingskonferensen 2017 Välfärdstjänster

Upphandlingskonferensen 2017 Välfärdstjänster Upphandlingskonferensen 2017 Välfärdstjänster Catharina Piper 2017-11-24 Välfärdstjänster är sociala tjänster Sociala tjänster och andra särskilda tjänster ska idag upphandlas enligt 19 kap. LOU Upphandling

Läs mer

Remiss: Nya rättsmedel m.m på upphandlingsområdet (Ds 2009:30)

Remiss: Nya rättsmedel m.m på upphandlingsområdet (Ds 2009:30) 1 (5) YTTRANDE 2009-10-01 Dnr SU 302-1651-09 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remiss: Nya rättsmedel m.m på upphandlingsområdet (Ds 2009:30) Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Seminarium om offentlig upphandling LOU

Seminarium om offentlig upphandling LOU Seminarium om offentlig upphandling LOU 20160919 9 400 invånare 500 km 2 Kommunalskatt 21,94+11,48=33,42 X företag varav Y är lantbruk Balansomslutning 530 MSEK Antal årsarbeten 740 personer 99 % av alla

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-12-12 Dnr833/2014 1 (11) Förvaltningsrätten i Falun Box 45 791 21 Falun Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Kommunalförbundet Inköp Gävleborg, (org.

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority u ^ 2013-11-18 Dnr 636/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Box 4522 203 20 Malmö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Polismyndigheten i Skåne, 205 90

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:180

Regeringens proposition 2009/10:180 Regeringens proposition 2009/10:180 Nya rättsmedel på upphandlingsområdet Prop. 2009/10:180 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2010 Mats Odell Anders Borg (Finansdepartementet)

Läs mer

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR 2015/338 SYFTE OCH MÅL Denna riktlinje vänder sig till alla inom

Läs mer

Överträdelse av upphandlingsreglerna avtal rörande äldreomsorg i Söderköpings kommun

Överträdelse av upphandlingsreglerna avtal rörande äldreomsorg i Söderköpings kommun KKV1000, v1.1, 2010-03-01 BESLUT 2010-03-03 Dnr 456/2009 1 (7) Söderköpings kommun 614 80 Söderköping Överträdelse av upphandlingsreglerna avtal rörande äldreomsorg i Söderköpings kommun Beslut Söderköpings

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-02-20 Dnr 70/2012 1 (8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-12-06 Dnr 688/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 86/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Sveriges

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014. Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2007 att i stadens regler för ekonomisk förvaltning införa ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Upphandlingsförordning; utfärdad den 29 september 2011. SFS 2011:1040 Utkom från trycket den 11 oktober 2011 Regeringen föreskriver 1 följande. Förordningens innehåll 1 Denna

Läs mer

ANSÖKAN. Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

ANSÖKAN. Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-21 Dnr 48/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Sveriges Radio AB, 105 10 Stockholm

Läs mer

Stockholm. MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Stockholm. MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 2015-09-10 Avdelning 32 Meddelad i Stockholm SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stocldiolm MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen Mål nr Sida 1 (7) mmwmmmm Avd

Läs mer

Källa: LOU/LUF bilaga 2. Bindande svar från leverantör på förfrågningsunderlag från upphandlande myndighet/enhet.

Källa: LOU/LUF bilaga 2. Bindande svar från leverantör på förfrågningsunderlag från upphandlande myndighet/enhet. Till innehållet Sök Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö A A-tjänst Tjänster som finns angivna i bilaga 2 till LOU/LUF. Dessa tjänster har typiskt sett ansetts mer lämpade för

Läs mer

Stockholm den 1 oktober 2014

Stockholm den 1 oktober 2014 R-2014/1149 Stockholm den 1 oktober 2014 Till Socialdepartementet S2014/5303/RU Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 juli 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över Genomförandeutredningens

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-08-15 Dnr 440/2013 1 (8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Täby

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 november 2015 KLAGANDE Sundsvalls kommun Ombud: Advokat Jonas Edward och advokat Stefan Gustavsson Advokatfirman Fylgia KB Box 55555 102

Läs mer

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg KKV1044, v1.1, 2015-06-25 BESLUT 2014-12-19 Dnr 446/2014 1 (6) MKB Fastighets AB Box 50405 202 14 Malmö MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg Utkast till beslut MKB Fastighets AB har brutit

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling Niklas Tideklev, Konkurrensverket

Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling Niklas Tideklev, Konkurrensverket Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling 2015-01-22 Niklas Tideklev, Konkurrensverket Syftet med offentlig upphandling Säkerställa fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

Avbrytande av upphandling. Tema: Juridik den 16 februari 2017

Avbrytande av upphandling. Tema: Juridik den 16 februari 2017 Avbrytande av upphandling Tema: Juridik den 16 februari 2017 Lite statistik En av tio upphandlingar år 2015 avbröts (1 817 st) Andelen upphandlingar som avbryts har dubblerats sedan år 2009 Vanligast att

Läs mer

Fördjupning i de nya upphandlingsreglerna del 2 Förändringar i den nya upphandlingslagstiftningen: inköpscentraler och leverantörsperspektivet

Fördjupning i de nya upphandlingsreglerna del 2 Förändringar i den nya upphandlingslagstiftningen: inköpscentraler och leverantörsperspektivet Fördjupning i de nya upphandlingsreglerna del 2 Förändringar i den nya upphandlingslagstiftningen: inköpscentraler och leverantörsperspektivet SKL Kommentus Inköpscentralens nya roller Åsa Edman Vad får

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2009 KLAGANDE Vägverket Ombud: Verksjurist Rogert Andersson Vägverket 781 87 Borlänge MOTPART Grundels Fönstersystem & Måleri AB, 556447-4038

Läs mer

DE NYA UPPHANDLINGSLAGARNA OCH AKTUELLA RÄTTSFALL. Upphandlingsdagen 2016 HBV Per-Ola Bergqvist Foyen advokatfirma

DE NYA UPPHANDLINGSLAGARNA OCH AKTUELLA RÄTTSFALL. Upphandlingsdagen 2016 HBV Per-Ola Bergqvist Foyen advokatfirma OCH AKTUELLA RÄTTSFALL Upphandlingsdagen 2016 HBV Per-Ola Bergqvist Foyen advokatfirma Ministerrådet antog den 11/2 2014 tre direktiv (2014:23 koncessioner, 2014:24 LOU och 2014:25 LUF ) för offentlig

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1036, v1.4, 2015-06-10 ANSÖKAN 2016-03-17 Dnr 208/2016 1 (7) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

sådana fritidsaktiviteter som Leverantören ska tillhandahålla utifrån ungdomarnas enskilda behov

sådana fritidsaktiviteter som Leverantören ska tillhandahålla utifrån ungdomarnas enskilda behov KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 15-007 PM 2 2015-03-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Läs mer