PROMEMORIA. Carl Schwieler. Annika Blomqvist. Datum: Social impact bonds vissa LOU-frågor 1 BAKGRUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROMEMORIA. Carl Schwieler. Annika Blomqvist. Datum: 2015-05-20. Social impact bonds vissa LOU-frågor 1 BAKGRUND"

Transkript

1 Advokatfirma DLA Nordic KB Kungsgatan 9 PO Box 7315 SE Stockholm, Sweden T F SE: PROMEMORIA Till: Från: Carl Schwieler Annika Blomqvist Datum: Ämne: Social impact bonds vissa LOU-frågor 1 BAKGRUND I denna promemoria behandlas vissa upphandlingsrättsliga frågeställningar kopplade till följande situation Kommun ingår avtal med Intermediär om att en Utförare ska utföra en tjänst i form av åtgärder för Kommunens unga. Kommunen betalar Intermediären i efterhand baserat på resultat. För att avgöra hur mycket Kommunen ska betala används en Mätorganisation som mäter resultatet av Utförarens prestation. Finansiering av tjänsten kommer från en Investerare, vilken genom låneavtal lånar ut medel till Intermediären. Intermediären förmedlar dessa medel till Utföraren för utförande av tjänsten. Intermediärens återbetalning till Investeraren är beroende av det resultat Utföraren uppnår. Återbetalning till Investeraren kan förenklat sägas ske genom att Kommunen betalar Intermediären baserat på Utförarens resultat och Intermediären sedan betalar Investeraren med dessa pengar. Investeraren är inte garanterad full återbetalning av lånet, men får vid god effekt en avkastning på utlånade medel. 2 UPPHANDLING ÄR HUVUDREGEL 2.1 Ska LOU tillämpas eller ej? LOU tillämpas på åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt av t.ex. tjänster. Ett kontrakt är ett avtal med ekonomiska villkor som avser t.ex. leverans av en tjänst. DLA Nordic is part of DLA Piper Group, an alliance of legal practices

2 2.1.2 Begreppet "ekonomiska villkor" ska förstås så att alla förvärv med någon form av motprestation som har ett ekonomiskt värde omfattas t.ex. köp, leasing (se Kammarrätten i Stockholm, mål nr ) eller andra onerösa fång I den beskrivna situationen ingår Kommunen ett avtal med Intermediären om anskaffning av en tjänst som ska utföras för Kommunens räkning. Avtalet torde anses ha ekonomiska villkor. LOU bör således tillämpas på avtalet mellan Kommunen och Intermediären, såvida inte något undantag kan tillämpas. I ett flertal fall där upplägget har använts utomlands verkar det också som att en upphandling enligt upphandlingsregelverkaet har skett. Det ska framhållas att vid bedömning av upphandlingsskyldighet ska en genomsyn göras, där man ska se till varje steg jämte dess syfte. 2 Hela det beskrivna upplägget syftar till att Kommunen ska anskaffa en tjänst, för vilken betalning utgår även om storleken på ersättningen är beroende av det resultat som uppnås. 2.2 Till viss del olika regler för A- och B-tjänster LOU gäller fullt ut för s.k. A-tjänster, medan 15 kapitlet LOU gäller för B-tjänster. Bland B-tjänster finns bl.a. hälsovård och socialtjänster. Den tänkta tjänsten kan anses falla in under denna kategori, så att endast 15 kap. LOU ska tillämpas. I det följande berörs såväl regler under som över tröskelvärdet, även om tjänsten sannolikt kommer att utgöra en B-tjänst. Skälet till detta är att det vid författande av denna promemoria inte har funnits tillräckligt underlag för att säkert bedöma tjänsten. 2.3 Undantag från LOU Något undantag från lagenstillämpningsområde torde inte aktualiseras. Se nedan särskilt om undantaget för finansiella tjänster i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument Finansiella tjänster i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument är undantagna från LOU:s tilllämpningsområde. 3 Undantaget gäller enligt ordalydelsen endast tjänster i samband med utfärdande etc. av finansiella instrument. enligt den tidigare tillsynsmyndigheten, Nämnden för offentlig upphandling skulle det då gällande undantaget för finansiella tjänster tolkas så att det tjänster som undantas ska ha ett nära samband 1 Rosén Andersson m.fl., Lagen om offentlig upphandling, en kommentar, kommentar till 2 kap. 10 LOU. 2 Se EU-domstolens dom av den 10 november 2005 i mål C-29/04, Mödling. 3 1 kap. 6 4 p. 2 (10)

3 med utgivning av finansiellt instrument eller värdepapper. 4 Även om det kan finnas ett inslag av finansiell tjänst i upplägget, bör som framgått ovan tilldelningen i stort bedömas som en tilldelning av tjänstekontrakt som faller under LOU:s tillämpningsområde. Att en del av upplägget eventuellt faller utanför LOU, medför inte per automatik att hela upplägget faller utanför LOU:s tillämpningsområde. Istället ska en bedömning göras av om det är möjligt att dela upp tilldelningen eller inte. Är det fråga om en "odelbar enhet" ska avtalet bedömas utifrån dess huvudsakliga ändamål eller dominerande beståndsdel. Värdet av den av Utföraren utförda tjänsten torde i detta upplägg överstiga värdet av finansiella tjänster. Därtill kommer att samtliga undantag från LOU:s tillämpningsområde ska tolkas restriktivt samt, som ovan nämnt, att en genomsyn av upplägget ska göras. Slutsatsen bör därmed vara att upphandling ska ske. 2.4 Risk om LOU inte följs Om en tilldelning bedöms som en otillåten direktupphandling kan avtalet efter ansökan från en annan leverantör ogiltigförklaras av domstol. 5 Ansökan ska enligt LOU göras inom sex månader från att avtalet ingicks. 6 En ogiltigförklaring har retroaktiv effekt, innebärande ursprunglig ogiltighet av kontraktet. Huvudregeln vid ogiltighet är att parternas prestationer ska återgå. Om det inte är möjligt ska istället förmögenhetsläget återställas. Hur detta praktiskt ska gå till finns ingen ledning om i LOU eller dess förarbeten Myndigheten riskerar även att påföras en upphandlingsskadeavgift på ansökan av Konkurrensverket. Sådan ansökan ska göras inom ett år från att avtal ingicks. Om någon leverantör ansöker om överprövning av avtalets giltighet måste Konkurrensverket avvakta lagakraftvunnet beslut och har därefter möjlighet att ansöka om upphandlingsskadeavgift inom sex månader från lagakraftvunnet beslut Nedan redogörs för vissa tänkbara sätt för kommunen att upphandla en tjänst med det upplägg som beskrivs i samt att i detta ta vara på de idéer som leverantören har. 4 Se yttrande med beteckningen 2001/ kap. 4 LOU kap. 17 LOU kap. 7 7 LOU. 3 (10)

4 3 KONKURRENSPRÄGLAD DIALOG 3.1 Konkurrenspräglad dialog enligt gällande LOU För att kunna påverka vilken lösning kommunen väljer att upphandla kan konkurrenspräglad dialog vara ett lämpligt upphandlingsförfarande. Konkurrenspräglad dialog är ett upphandlingsförfarande som varje leverantör kan begära att få delta i och där den upphandlande myndigheten för en dialog med de anbudssökande som har bjudits in att delta Konkurrenspräglad dialog är idag ett undantagsförfarande i LOU. Förfarandet får enligt de idag gällande reglerna användas för tilldelning av särskilt komplicerade kontrakt, där det inte är möjligt att tilldela kontraktet genom öppet eller selektivt förfarande. 9 Ett kontrakt är särskilt komplicerat om det inte rimligen kan krävas av den upphandlande myndigheten att den ska kunna definiera de prestanda- eller funktionskrav som kan tillgodose myndighetens behov eller mål, eller (ii) ange den rättsliga eller finansiella utformningen av ett projekt. 10 Bedömningen ska göras med utgångspunkt i om myndigheten objektivt hade kunnat utforma krav och ange rättslig utformning. Som exempel på avtal som kan vara särskilt komplicerade nämns i förarbeten bl.a. projekt som omfattar komplicerad och strukturerad finansiering vars ekonomiska och rättsliga upplägg inte kan fastställas i förväg. 11 Vidare uttalas att exempel på komplicerad rättslig eller finansiell utformning kan hämtas från området för offentlig och privat samverkan, där en del av lösningen kan vara formerna för samarbetet samt att ett annat exempel kan vara att myndigheten har svårt att förutse om leverantörerna på marknaden är beredda att stå den ekonomiska risk som en koncessionslösning innebär Bedömningen ska av om det är fråga om särskilt komplicerade kontrakt måste göras från fall till fall och kommunen måste kunna visa att förutsättningarna för att tillämpa förfarandet är uppfyllda om det skulle ifrågasättas. Förarbetsuttalandena ovan talar för att konkurrenspräglad dialog skulle kunna tillämpas för upphandling i den i avsnitt beskrivna situationen Konkurrenspräglad dialog är ett tvåstegsförfarande, där intresserade leverantörer ansöker om att få delta. I annonsen eller beskrivande dokument ska myndigheten ange sina krav och sitt behov. Myndigheten gör därefter en kvalificering av anbudssökandena och bjuder in de valda leverantörerna till dialog. Syftet med dialogen är att identifiera hur myndighetens behov bäst tillgodoses och alla aspekter av 8 2 kap. 9 LOU. 9 4 kap. 10 LOU kap. 11 LOU. 11 Prop. 2009/10:180 sida (10)

5 kontraktet får diskuteras för att finna lösningen/lösningarna. När myndigheten har funnit den eller de lösningar som tillgodoser myndighetens behov avslutas dialogen och leverantörerna uppmanas att lämna slutliga anbud. Efter att dialogen avslutats kan inga ytterligare diskussioner/förhandlingar ske Viss möjlighet finns att förkorta den tid under vilken anbudsansökan ska ges in. 3.2 Konkurrenspräglad dialog enligt 15 kap. LOU Reglerna om konkurrensprägla dialog tillämpas även vid upphandlingar enligt 15 kapitlet LOU. 12 Konkurrenspräglad dialog får användas om inte förenklat förfarande eller urvalsförfarande medger tilldelning av kontrakt. 3.3 Konkurrenspräglad dialog enligt de nya upphandlingsdirektiven I de nya upphandlingsdirektiv som antogs i början av 2014 utökas tillämpningsområdet för konkurrenspräglad dialog. De nya direktiven ska implementeras i Sverige under april Det utökade tillämpningsområdet innebär att förfarandet kommer att kunna användas i nedan situationer. - Myndighetens behov kan inte tillgodoses utan anpassning av lättillgängliga lösningar - Kontraktsföremålet inbegriper formgivning/innovativa lösningar - Kontrakt kan inte tilldelas utan föregående förhandlingar pga. särskilda omständigheter som avser kontraktets art, komplexitet, rättsliga och ekonomiska utformning eller pga. riskerna i anslutning till dessa, eller - Myndigheten kan inte med tillräcklig precision utarbeta tekniska specifikationer. - Om anbud som lämnats vid öppet/selektivt är ogiltiga eller inte acceptabla. 4 FÖRHANDLAT FÖRFARANDE MED FÖREGÅENDE ANNONSERING Förhandlat förfarande med föregående annonsering är ett tvåstegsförfarande, där det i ett första steg prövas vika leverantörer som är kvalificerade att bjudas in och i ett andra steg prövas de utvalda leverantörernas anbud. Förfarandet är ett undantagsförfarande och myndigheten har bevisbördan för att det har förelegat förutsättningar att använda förfarandet. Förfarandet får bl.a. användas om det som ska upphandlas är av sådant slag eller förenat med sådana risker att det på grund av sär- 12 Se 15 kap. 2 LOU. 5 (10)

6 skilda omständigheter inte går att ange något totalpris i förväg samt för finansiella och intellektuella tjänster som är av sådan art att det inte går att utarbeta tillräckligt exakt förfrågningsunderlag och kunna välja det bästa anbudet enligt bestämmelserna något av huvudförfarandena. Det saknas definition av "intellektuell tjänst", vilket kan ge ett visst argumentationsutrymme Angående situationen att något totaltpris inte kan anges, utgör myndighetens bristande kompetens inte skäl att använda förfarandet. Det ska objektivt inte vara möjligt att ange pris, antingen pga. upphandlingsföremålet som sådant eller de risker som är förenade med upphandlingsföremålet. Det kan argumenteras för att en såda situation kommer att föreligga. Som exempel på situationer där totalpris inte kan anges har nämnts större IT-upphandlingar där de oförutsebara elementen är kännetecknande. I sådana situationer har ansetts att det kan vara nödvändigt att förhandla med anbudsgivarna för att fastställa procedurer och mekanismer för hantering av t.ex. kostnader, risker, förändrade volymnivåer m.m Förhandlingen ska syfta till att anpassa anbuden till de krav som myndigheten har uppställt i annonsen för att identifiera det bästa anbudet. 14 Förhandlingen får inte användas för att åtgärda brister i det annonserade underlaget eller för att ändra upphandlingsföremålet så att det avser något annat än det som ursprungligen annonserades. 15 Möjligen kan ett begränsat utrymme för mindre justeringar av krav i förfrågningsunderlaget. 16 Om det ska vara möjligt att påverka vad kommunen upphandlar, bör detta således ske på annat sätt. Det har från vissa håll anförts att det inte finns något krav på att ett förfrågningsunderlag måste finnas innan förhandlingen samt att det skulle vara möjligt att under förhandlingen arbeta fram ett förfrågningsunderlag. Fördelen ett sådant agerande skulle ha jämfört med den konkurrenspräglade dialogen är att det förhandlade förfarandet medger förhandling även efter att anbud har lämnats in. Mot bakgrund av att LOU uttryckligen stadgar att myndigheten ska förhandla med anbudsgivare om de anbud som de har lämnat kan en sådan tolkning ifrågasättas. 4.2 Möjlighet till förhandling enligt 15 kap. LOU Upphandling som sker enligt 15 kapitlet LOU ska som huvudregel ske genom förenklat förfarande eller urvalsförfarande. Bägge dessa förfaranden medger förhand- 13 Se Rosén Anderson m.fl., Lagen om offentlig upphandling, en kommentar, kommentar till 4 kap. 2 LOU med hänvisning kap. 3 LOU. 15 Rosén Andersson m.fl., Lagen om offentlig upphandling, en kommentar, kommentar till 4 kap. 3 LOU. 16 Jfr a.st. 6 (10)

7 ling. Förhandling får dock inte medföra att kraven i förfrågningsunderlaget ändras. Om det ska vara möjligt att påverka vad kommunen upphandlar, bör detta således ske på annat sätt. 4.3 Förhandlat förfarande med föregående annonsering enligt de nya upphandlingsdirektiven I de nya upphandlingsdirektiv som antogs i början av 2014 utökas tillämpningsområdet även för förhandlat förfarande. Det utökade tillämpningsområdet innebär att. tillämpningsområdet kommer att vara detsamma som det nya tillämpningsområdet för konkurrenspräglad dialog. 5 ANDRA MÖJLIGHETER ATT PÅVERKA INNEHÅLLET I EN UPP- HANDLING Vad man som leverantör kan göra för att påverka en upphandling skiljer såg åt beroende på när och påverkan sker. Nedan redogörs för vissa viktigare frågor när det gäller leverantörspåverkan. 5.2 Konsultjäv Inledningsvis bör observeras risken för s.k. konsultjäv om en leverantör deltar i utformningen av förfrågningsunderlaget (i andra fall än genom konkurrenspräglad dialog). Enligt ett kammarrättsavgörande 17 uppkommer en stark presumtion för konkurrensfördelar om en leverantör som deltagit i det inledande arbetet med upphandlingen som konsult och som har påverkat förfrågningsunderlagets utformning senare deltar i upphandlingen. Om det inte kan visas att några konkurrensfördelar inte uppkommit, utgör det hinder mot att leverantören deltar i upphandlingen. Innan uteslutning sker måste dock leverantören ges möjlighet att visa att några otillbörliga konkurrensfördelar inte uppkommit Andra sätt för myndigheten att utnyttja leverantörers kunnande Det finns möjlighet för upphandlande myndigheter att ta in leverantörers synpunkter på kommande upphandlingar och ta in leverantörernas synpunkter och kunnande utan att något konsultjäv uppkommer. Den upphandlande myndigheten måste dock alltid säkerställa att de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna, bl.a. principen om likabehandling, inte träds för när. Under pågående upphandling finns därför en risk för överträdelser av likabehandlingsprincipen och en snedvridning av konkurrensen om diskussioner sker med endast en leverantör. 17 Se Kammarrättens i Stockholm dom mål nr Se EU-domstolens dom i mål C-21/03 och C-34/03, Fabricom. 7 (10)

8 5.3.2 Kontakter mellan myndighet och leverantör kan ske under den period då något upphandlingsförfarande inte pågår. Leverantörer kan då marknadsföra sina tjänster och sitt erbjudande mot myndigheten på vanligt sätt. Myndigheten å sin sida bör hålla sig informerad om vilka lösningar som finns på marknaden för att kunna genomföra så bra upphandlingar som möjligt när det blir dags. En upphandlande myndighet har stor frihet att identifiera sitt behov och att välja vilka krav som ska uppställas för att möta det identifierade behovet. De grundläggande upphandlingsrättsliga principerna om bl.a. proportionalitet gäller dock under upphandlingen. Det innebär att om myndigheten låter sig styras alltför mycket mot en viss lösning måste myndigheten ändå kunna motivera de krav som uppställs. Uppställs alltför långtgående krav som medför att andra leverantörer inte kan vara med i upphandlingen finns en risk att sådana krav anses strida mot principen om proportionalitet, vilket kan få till följd att upphandlingen måste göras om Det finns andra möjligheter att åstadkomma dialog och få in leverantörers synpunkter på upphandlingen. Ett exempel som förekommer är att myndigheten bjuder in till öppna hearings där alla intresserade leverantörer är välkomna och där det diskuteras hur upphandlingen kan genomföras. En annan metod som ökat i användning under senare år är s.k. extern remiss av förfrågningsunderlag. Detta innebär att myndigheten arbetar fram ett utkast till förfrågningsunderlag som sedan annonseras med uppmaning till intresserade leverantörer att komma med synpunkter. Förfrågningsunderlaget kan sedan omarbetas innan "riktig" annonsering sker. 6 YTTERLIGARE POTENTIELL MÖJLIGHET ENLIGT DE NYA DIREK- TIVEN 6.1 Sociala tjänster och andra särskilda tjänster I de nya direktiven görs inte längre den uppdelning mellan s.k. A- och B-tjänster som tidigare förekommit, där B-tjänster inte reglerats av direktiven. Vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster anses dock på grund av sin natur fortfarande ha en begränsad gränsöverskridande dimension. 19 På sådana tjänster, s.k. personliga tjänster, bör ett tröskelvärde tillämpas som är högre än det som tillämpas på övriga tjänster. Även om värdet på sådana personliga tjänster överstiger tillämpligt tröskelvärde, ska upphandlingsdirektiven inte tillämpas fullt ut. Enligt utredningens förslag ska dock motsvarande regler som idag gäller för 15 kap. LOU gälla för 19 Detta inkluderar bl.a. följande kategorier av tjänster: Hälsovård, socialtjänst och närbesläktade tjänster, Administration inom socialtjänsten, utbildningsadministration, hälsovårdsförvaltning och administration avseende kultur samt Andra samhälleliga och personliga tjänster, inklusive fackföreningstjänster, tjänster utförda av politiska organisationer, tjänster tillhandahållna av ungdomsorganisationer och andra medlemsorganisationstjänster. 8 (10)

9 dessa tjänster, dvs. regler som liknar de som gäller för direktivstyrda upphandlingar. 6.2 Reserverade kontrakt för vissa tjänster De nya direktiven innehåller regler som möjliggör för myndigheter att reservera deltagandet i en upphandling till vissa organisationer när det gäller vissa tjänster. Vissa krav gäller för de företag som deltagande ska kunna reserveras till förmån för och det finns även ytterligare villkor som gäller för reserverade kontrakt. Dessa framgår av utredningens förslag på lagtext som återges under nedan. Utredningen har ansett att beträffande dessa regler synes det finnas en möjlighet till direkttilldelning av kontrakt. 20 Konkurrensverket har dock gjort en annan tolkning och anser att konkurrensutsättning bör ske även av dessa kontrakt. Kommenterad [AB1]: Kan detta vara aktuellt? Se längst ner för kraven på upplägg Utredningen har föreslagit att reglerna inte införs i svensk rätt, då utredningen ansett att de villkor som gäller för att kontrakt ska kunna tilldelas är sådana att regleringen har antagits ha ett begränsat praktiskt intresse. Samtidigt har utredningen noterat att det inte är uteslutet att reglerna har en funktion att fylla, t.ex. ifråga om organisationer som verkar inom den idéburna sektorn. 21 Ett förslag på lagtext har ändå lämnats av utredningen. Viss kritik har under remisstiden framförts mot utredningens förslag att inte implementera reglerna och det återstår att se hur förslaget till implementering ser ut i kommande proposition. Baserat på innehållet i kommande proposition kan det möjligen finnas skäl att fundera över hur projektet och ingående organisationer ska struktureras Utredningens förslag till lagtext redovisas nedan. Observera att kraven gäller för den organisation som tilldelas kontraktet. X En upphandlande myndighet/enhet som är en upphandlande myndighet får reservera deltagandet i en upphandling för en organisation som uppfylller villkoren enligt Z, om upphandlingen avser sådana sociala tjänster eller andra särskilda tjänster som anges i bilagan1. Löptiden för ett kontrakt som tilldelas en organisation genom enupphandling med stöd av första stycket får inte överstiga tre år. Om myndigheten/enheten har tilldelat en organisation ett kontrakt för att tillhandahålla en tjänst genom en upphandling med stöd av första stycket, får myndigheten/enheten inte på nytt med stöd av första stycket tilldela samma organisation ett kontrakt för att tillhandahålla samma tjänst. 20 SOU 2014:51 s SOU 2014:51 s (10)

10 Y När en upphandlande myndighet/enhet ska reservera ett kontrakt enligt X, ska den i anbudsinfordran ange att upphandlingen ska genomföras enligt bestämmelserna om reserverade kontrakt för vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Z En organisation enligt X ska 1. ha syftet att fullgöra ett offentligt uppdrag som är kopplat till att tillhandahålla sådana tjänster som anges i bilagan2, 2. återinvestera sina vinster för att uppnå syftet enligt 1, och 3. ha en lednings- och ägarstruktur som grundar sig på personalens ägande eller deltagande eller som kräver aktivt deltagande av personal, användare eller berörda parter. * * * * * * 10 (10)

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 24/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner 2 Agenda Inledning Förslaget till nya upphandlingsdirektiv Sociala hänsyn Intressekonflikter och

Läs mer

Strategisk upphandling Så upphandlar du kommersiellt hållbara avtal med de nya reglerna

Strategisk upphandling Så upphandlar du kommersiellt hållbara avtal med de nya reglerna Strategisk upphandling Så upphandlar du kommersiellt hållbara avtal med de nya reglerna Advokaterna Johanna Näslund och Catharina Piper Upphandlingsdagarna 28 januari 2015 NYCKLAR TILL STRATEGISK UPPHANDLING

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

Kammarrätten i Stockholms mål nr 4258-12 Ekerö kommun./. NEC Scandinavia AB. Omständigheter i målet

Kammarrätten i Stockholms mål nr 4258-12 Ekerö kommun./. NEC Scandinavia AB. Omständigheter i målet Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. YTTRANDE 2012-10-10 Dnr 507/2012 1 (11) Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm Kammarrätten i Stockholms mål nr 4258-12 Ekerö kommun./. NEC Scandinavia

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-06-26 Dnr 457/2014 1 (6) Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314 871 27 Härnösand Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

Teknik och säkerhetsupphandlingar

Teknik och säkerhetsupphandlingar Presentation OffSÄK:s höstkonferens 2011 Anna Ulfsdotter Forssell /Partner /Advokat Stockholm den 2 Agenda Inledning vad, varför, vem och när? Principerna för offentlig upphandling Kort genomgång av de

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster; SFS 2010:572 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom uppdelning av avtal i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom uppdelning av avtal i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 15-006 PM 2 2015-03-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom uppdelning av avtal i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 13-019 PM 2 2014-04-24 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 13-019 PM 2 2014-04-24 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 13-019 PM 2 2014-04-24 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning/in-house-undantag).

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Överträdelse av upphandlingsreglerna avtal rörande äldreomsorg i Söderköpings kommun

Överträdelse av upphandlingsreglerna avtal rörande äldreomsorg i Söderköpings kommun KKV1000, v1.1, 2010-03-01 BESLUT 2010-03-03 Dnr 456/2009 1 (7) Söderköpings kommun 614 80 Söderköping Överträdelse av upphandlingsreglerna avtal rörande äldreomsorg i Söderköpings kommun Beslut Söderköpings

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer KF 2008-12-15, 255 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR 2015/338 SYFTE OCH MÅL Denna riktlinje vänder sig till alla inom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-12-12 Dnr833/2014 1 (11) Förvaltningsrätten i Falun Box 45 791 21 Falun Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Kommunalförbundet Inköp Gävleborg, (org.

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-10-26 Dnr 609/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Tillväxtverket,

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

Förhandling När/hur? Fredrik Rogö, Upphandlingsbolaget SOI årskonferens i Umeå den 26 mars 2014

Förhandling När/hur? Fredrik Rogö, Upphandlingsbolaget SOI årskonferens i Umeå den 26 mars 2014 Förhandling När/hur? Fredrik Rogö, Upphandlingsbolaget SOI årskonferens i Umeå den 26 mars 2014 Möjligheten till förhandling Förhandlingsmöjlighet i mer än 70 procent av alla genomförda upphandlingar.

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:180

Regeringens proposition 2009/10:180 Regeringens proposition 2009/10:180 Nya rättsmedel på upphandlingsområdet Prop. 2009/10:180 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2010 Mats Odell Anders Borg (Finansdepartementet)

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12)

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Fi 2015/1216 Avdelningen för juridik Magnus Ljung Finansdepartementet 103 33 Stockholm Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) Sammanfattning Sveriges Kommuner

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2009 KLAGANDE Vägverket Ombud: Verksjurist Rogert Andersson Vägverket 781 87 Borlänge MOTPART Grundels Fönstersystem & Måleri AB, 556447-4038

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Maj 2015 INNEHÅLL Sid. Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ogiltigförklarat avtal

Läs mer

Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet

Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Ds 2009:30 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Finansdepartementet Ds 2009:30 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Bakgrund En del av lagändringarna har sin bakgrund i ändringar i EU:s rättsmedelsdirektiv (dir.

Bakgrund En del av lagändringarna har sin bakgrund i ändringar i EU:s rättsmedelsdirektiv (dir. 0009 2010 08-02 1 (8) CIRKULÄR 10:51 och landsting Upphandlingsansvariga i kommuner Upphandlingsansvariga i landsting Kommunjurister Landstingsjurister Bolag i kommuner och landsting Ändringar i upphandlingslagstiftningen

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) vad gäller för samordningsförbund?

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) vad gäller för samordningsförbund? Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) vad gäller för samordningsförbund? Mathias Sylwan Nationell konferens för finansiell samordning i Skövde den 10-11 april, 2013 1. Lagen (1992:1528) om offentlig

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Lagrum: 16 kap. 4 och 6 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Lagrum: 16 kap. 4 och 6 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling HFD 2013 ref 53 En ansökan om överprövning av en offentlig upphandling har avslagits eftersom sökandebolaget inte visat att det lidit eller kan komma att lida skada av de brister som anförts. Lagrum: 16

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-08-15 Dnr 440/2013 1 (8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Täby

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.4, 2015-03-30 ANSÖKAN 2015-05-22 Dnr 380/2015 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Upplands-Bro

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Flens kommun- direktupphandling av utbildningstjänster

Flens kommun- direktupphandling av utbildningstjänster KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-05-21 Dnr 639/2014 1 (6) Flens kommun 642 81 Flen Flens kommun- direktupphandling av utbildningstjänster Konkurrensverkets utkast till beslut Flens kommun har brutit

Läs mer

SVENSKA _ KRAFTNÄT. Nya regler om upphandling - Ds 2014:25 resp. SOU 2014:51 (S2014/5303/RU) Affärsverket svenska kraftnät lämnar följande synpunkter.

SVENSKA _ KRAFTNÄT. Nya regler om upphandling - Ds 2014:25 resp. SOU 2014:51 (S2014/5303/RU) Affärsverket svenska kraftnät lämnar följande synpunkter. SVENSKA _ KRAFTNÄT Generaldirektören Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.ru@regeringskansliet.se 2014-09-19 2014/1420 REMISSVAR Nya regler om upphandling - Ds 2014:25 resp. SOU 2014:51

Läs mer

Stockholm. MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Stockholm. MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 2015-09-10 Avdelning 32 Meddelad i Stockholm SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stocldiolm MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen Mål nr Sida 1 (7) mmwmmmm Avd

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Stockholm den 12 juni 2015 R-2015/0743. Till Finansdepartementet. Fi2015/1216. 1. Inledning

Stockholm den 12 juni 2015 R-2015/0743. Till Finansdepartementet. Fi2015/1216. 1. Inledning R-2015/0743 Stockholm den 12 juni 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/1216 1. Inledning Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Överprövning

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2011-12-01 Dnr 739/2011 1 (8) Juridiska avdelningen Daniel Johansson Processråd 08-7001574 daniel.johansson@kkv.se Förvaltningsrätten i Falun Box 45 791 21 Falun Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion 2 3 Del 1 Lagen om offentlig upphandling (LOU) sid 5 Del 2 Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) sid 37 Ordlista sid

Läs mer

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning KKV1046, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-04-15 Dnr 470/2014 1 (6) Trosa kommun Västra Långgatan 4-5 619 80 Trosa Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning Konkurrensverkets beslut

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-023

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-023 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-023 PM 2 2002-06-05 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Arvika kommun har vid selektiv upphandling

Läs mer

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå Föredragande: R. Funck Meddelad i Luleå Mål nr Enhet 1 1 SÖKANDE Medarbetare Norr AB, 556585-6571 Ombud: Viktor Robertson Stiftelsen Den Nya Välfärden Box 5625 114 86 Stockholm MOTPARTER 1. StudentConsulting

Läs mer

Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet 1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser 2 kap. Definitioner 3 kap. Tröskelvärden 4 kap. Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

KONKURRENSVERKEr. Högskolan i Jönköping - avtal gällande förmånsbilar

KONKURRENSVERKEr. Högskolan i Jönköping - avtal gällande förmånsbilar KONKURRENSVERKEr Swedish Gompetition Authority 2014-11-19 Dnr 179/2014 1 (7) stiftelsen Högskolan i Jönköping Box 1026 55111 Jönköping Högskolan i Jönköping - avtal gällande förmånsbilar Konkurrensverkets

Läs mer

Yttrande i Kammarrättens i Sundsvall mål 16-07 mellan Hallstahammars kommun och Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Yttrande i Kammarrättens i Sundsvall mål 16-07 mellan Hallstahammars kommun och Länsstyrelsen i Gävleborgs län Handläggare Datum Diarienummer 1(5) Charlotte Brunlid 2007-04-17 Ert datum Er beteckning 2007-01-26 Mål nr 16-07 Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 SUNDSVALL Yttrande i Kammarrättens i Sundsvall mål

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

UPPHANDLINGSREGLER för Lessebo Kommuns nämnder, förvaltningar och bolag

UPPHANDLINGSREGLER för Lessebo Kommuns nämnder, förvaltningar och bolag UPPHANDLINGSREGLER för Lessebo Kommuns nämnder, förvaltningar och bolag 2009-04-15 1 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte...3 Omfattning...3 Vad är offentlig upphandling?...3 Principer vid offentlig upphandling...4

Läs mer

Lag om offentlig upphandling - en kommentar

Lag om offentlig upphandling - en kommentar Lag om offentlig upphandling - en kommentar Andra upplagan JAN-ERIK FALK Innehåll Förkortningar 23 Förord 24 Inledning Regler och principer som måste beaktas i offentlig upphandling 26 Historiken om upphandlingsreglerna

Läs mer

Direktupphandling - Vägledning

Direktupphandling - Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Direktupphandling - Vägledning OM VÄGLEDNINGEN... 2 1 KORT OM DIREKTUPPHANDLING... 3 1.1 VAD ÄR DIREKTUPPHANDLING?... 3 1.2 NÄR FÅR MAN DIREKTUPPHANDLA?... 3 1.3 RESTRIKTIV TILLÄMPNING

Läs mer

NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Karin Almgren, Lennart Hamberg, Margit Knutsson, Henrik Jermsten och Olle Stenman

NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Karin Almgren, Lennart Hamberg, Margit Knutsson, Henrik Jermsten och Olle Stenman 1 (5) PROTOKOLL 2010-06-02 Stockholm Mål nr 3344-09 Avdelning I NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Karin Almgren, Lennart Hamberg, Margit Knutsson, Henrik Jermsten och Olle Stenman FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall -

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 2 Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 19 november 2013 holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB Advokat Anette Hansson Ahl Jur kand Emelie Henriksson Agenda 1. Inledning 2. Avgöranden i

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkta köp av tjänster i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkta köp av tjänster i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 14-011 PM 2 2014-06-17 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkta köp av tjänster i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

DOM FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE DOM FÖRVALTNINGSRÄTTEN 2015-01-07 Meddelad i Jönköping Mål nr 2622-14 Sida 1(10) SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Herrljunga kommun Box 201 524 23 Herrljunga SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 Hållbar Upphandling Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 jur.kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm EU-rätten Svenska regler om offentlig upphandling

Läs mer

Regelförenkling för upphandlingar som inte ingår i upphandlingsdirektivet

Regelförenkling för upphandlingar som inte ingår i upphandlingsdirektivet Finansdepartementet Enheten för Upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Regelförenkling för upphandlingar som inte ingår i upphandlingsdirektivet Vid möte på Finansdepartementet, Enheten för upphandlingsrätt,

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet; SFS 2011:1029 Utkom från trycket den 11 oktober 2011 utfärdad den 29 september 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 I denna lag finns föreskrifter om - lagens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Offentliga innovationsupphandlingar

Offentliga innovationsupphandlingar Offentliga innovationsupphandlingar En presentation för Nätverket för innovationsupphandling 2013-01-22 Niklas Sjöblom Johanna Jonsson Agenda Vilka är vi? Vad är en innovationsupphandling det legala perspektivet

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-12-18 Dnr 765/2013 1 (13) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Stockholms

Läs mer

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare. Innovativa upphandlingar. Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare. Innovativa upphandlingar. Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008 Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare Innovativa upphandlingar Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008 Innovativa upphandlingar det är möjligt! 2008-09-26 Company presentation

Läs mer

Definitioner och begrepp

Definitioner och begrepp Definitioner och begrepp 1. Upphandling Köp av varor och tjänster samt upplåtande på entreprenad mot ekonomisk ersättning. 2. Upphandlande enhet 3. Inköpscentral 4. Anknuten enhet 5. Beställare En aktör

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09 Närvarande: F.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och regeringsrådet Eskil Nord. Upphandling från statliga

Läs mer

SL:s upphandling av konsultmäklare

SL:s upphandling av konsultmäklare KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2013-06-26 Dnr 155/2013 1 (6) AB Storstockholms Lokaltrafik 105 73 Stockholm SL:s upphandling av konsultmäklare Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet från vidare handläggning.

Läs mer

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2013-06-11 AdmD-268-2013 Ert datum Ert diarienr 2013-03-13 S2013/1826/RU Socialdepartementet 103 33 Stockholm Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en

Läs mer

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Hannah Bergman Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JUBN18 Offentlig upphandling 15 högskolepoäng Innehåll SAMMANFATTNING 1 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-16. Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-16. Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-16 Närvarande: F.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och regeringsrådet Eskil Nord. Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet

Läs mer

Publicerad 2011-11-28. Version 2011:5.2 (reviderad 2012-03-02)

Publicerad 2011-11-28. Version 2011:5.2 (reviderad 2012-03-02) Publicerad 2011-11-28 Version 2011:5.2 (reviderad 2012-03-02) Om vägledningen Bakgrund och syfte Kammarkollegiets upphandlingsstöd har i uppdrag att bidra till en mer effektiv, kvalitetsmedveten och rättssäker

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Juni 2013 INNEHÅLL Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 15-010 PM 2 2015-04-23 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 15-010 PM 2 2015-04-23 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 15-010 PM 2 2015-04-23 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling vid GIH

Riktlinjer för inköp och upphandling vid GIH Styrdokument Diarienummer: 27-41/12 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2012-02-08 Giltighetstid: Tills vidare Riktlinjer för inköp och upphandling vid GIH Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1

Läs mer

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Ulf Nordberg DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 3374-14 1 SÖKANDE Tak Compagniet Sverige AB, 556546-2842 Artillerigatan 26 114 51 Stockholm MOTPART Mullsjö kommun Box 800 565 18 Mullsjö SAKEN Överprövning

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer