Policy för upphandling och inköp (avrop)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy för upphandling och inköp (avrop)"

Transkript

1 Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet upphandlande myndighet. Lagen innehåller ett antal grundregler för upphandling och inköp - främst i syfte att upprätthålla affärsmässighet, konkurrensutsättning och objektivitet. Lagen är tvingande i förhållande till verksamheten. Detta dokument är en upphandlingspolicy för all anskaffning av varor, tjänster och entreprenader. Som komplement till detta dokument finns riktlinjer och mallar vilka tillsammans utgör system för upphandlings- och inköpsarbetet. 2. Syfte Policyn syftar till att fastslå enhetliga principer för upphandlings- och inköpsverksamheten inom samverkande enheter. 3. Ansvar Kommunfullmäktige fattar beslut om policy. Kommunstyrelsen har tillsynsplikt. Styrelser och nämnder har det övergripande ansvaret för att policyn tillämpas. Upphandlingsenheten ansvarar för att vid behov ta fram förslag till revidering av policy och regler för upphandling och inköp, för att kontrollera att policyn efterlevs samt att utbildning och information i upphandlings- och inköpsfrågor tillhandahålls i organisationen. Verksamhetsansvariga chefer ansvarar för att policyn görs känd och tillämpas inom sina respektive ansvarsområden. 4. Mål Upphandlings- och inköpsverksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att den bidrar till en positiv utveckling av enheternas verksamhet med tonvikt på kostnadseffektivitet. 5. Strategier Målet uppnås i huvudsak genom följande strategier: Tillskapa nödvändiga resurser för upphandling, utbildning och uppföljning. Tillvarata enheternas samlade behov. Vidareutveckla arbetsformer, arbetsverktyg, rutiner och internutbildning. 6. Upphandlingsprinciper De grundläggande principerna är affärsmässighet, konkurrens, objektivitet, likabehandling, proportionalitet (dvs. relevanta och rimliga krav i proportion till vad som skall upphandlas) samt transparens.

2 7. Uppföljning Fullmäktige ska årligen få en återrapportering från upphandlings- och inköpsverksamheten om tillämning av ramavtal och genomförda kontroller. 8. Miljökrav Kommunen ska påverka hälsa och miljö på ett positivt sätt genom att när det är relevant, ställa miljökrav i sina upphandlingar. I möjligaste mån ska kommunen även använda sig av Miljöstyrningsrådets (MSR) kriterier som stöd i sina upphandlingar. 9. Sociala och etiska krav Kommunen ska verka för att relevanta sociala och etiska krav ställs i varje upphandling. Krav som ställs ska vara förenliga med gemenskapsrätten och anges i förfrågningsunderlaget i form av s k särskilda kontraktsvillkor. 10. Affärsetik Utöver ovan nämna principer innefattar affärsetik även ett i övrigt etiskt agerande. Leverantörer är viktiga partners och ska känna trygghet i relationen med kommunen. Genom ett agerande i enlighet med denna policy främjas en god affärsetik, vilket i sin tur gör Kommunen till trovärdiga aktörer på både den offentliga och privata marknaden. Inga orimliga eller onödiga krav ska ställas så att någon leverantör gynnas eller missgynnas Förtroendevalda och tjänstemän ska inte ha personliga intressen hos leverantörer (jäv) som kan påverka upphandlingen. Vid besök hos leverantörer, eller vid gemensamma resor, ska egna rese- och logikostnader alltid betalas av Kommunen. Alla former av gåvor och tjänster från befintliga och potentiella leverantörer ska undvikas. Leverantörer ska inte lovas något eller utnyttjas på ett sådant sätt som det inte finns befogenheter eller lagligt möjlighet att uppfylla. 11. Optimal konkurrens Vid all upphandling skall så många leverantörer som möjligt kunna lämna anbud till kommunen. Detta oavsett storlek eller geografisk placering. Eftersom så många leverantörer som möjligt ska kunna lämna anbud ska i största möjliga mån hänsyn tas till efterfrågad vara/tjänsts utformning vid konstruktionen av förfrågningsunderlag.

3 Bilaga 1 Riktlinjer för samarbetet mellan kommuner och bolag i enlighet med antagen policy. 1. Förutsättningar Upphandlingsenhetens uppgift är att bistå samtliga samarbetskommuner och dess bolag (hädanefter kallade samarbetskommuner) med service avseende upphandlingar och frågor kopplade till upphandling enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) och LUF (2007:1092) I det fall en enskild förvaltning eller kommun väljer att anlita upphandlingsenheten ska LOU och gällande praxis samt kommunens gemensamma policy och riktlinjer följas. I det fall någon enskild förvaltning, kommun eller bolag väljer annat, har upphandlingsenheten rätt att frånsäga sig uppdraget. För att finansiera upphandlingsfunktionen och samarbetet betalar Kommunen och bolagen i förhållande till antalet innevånare per kommun räknat per november månad varje år. 2. Tröskelvärden LOU skiljer på upphandlingar över respektive under angivna tröskelvärden, samt direktupphandling. Värdet av en upphandlings totala kostnader beräknas för hela avtalsperioden. Samråd ska ske med Upphandlingsenheten om vilket upphandlingsförfarande som är lämpligt. Regeringen tillkännager tröskelvärdena i Svensk författningssamling. Tröskelvärdena kommer även att finnas tillgängliga på Upphandlingsenhetens informationssida på intranät. 3. Ansvar Vid upphandling ska berörd förvaltningschef och förvaltningens medarbetare, som i enlighet med delegationsordningen har rätt att genomföra upphandling respektive inköp, ansvara för att upphandlingspolicy och riktlinjer följs. Före inköp av varor, tjänster eller byggentreprenader till ett värde som överstiger gränsen för direktupphandling ska utsedd beställare från respektive förvaltning samråda med Upphandlingsenheten.. Samrådet ska dokumenteras skriftligt i ett upphandlingsbeslut. Om inget annat är överenskommet, så är det den förvaltning som genererar tjänsten eller behovet av varan, som ansvarar för upphandlingen och den framtida förvaltningen av avtalet. Upphandlingsenheten ansvarar för samordning av kommunens upphandlingar. Upphandlingsbeslut ska så snart som möjligt diarieföras enligt beställarens dokumenthanteringsplan. Inköp av varor, tjänster eller byggentreprenader till ett värde som understiger gränsen för direktupphandling ska ske enligt LOU och kommunens fastställda riktlinjer för direktupphandling. Berörd verksamhetschef ansvarar för kontinuerlig uppföljning av att policy och regler för upphandling och inköp följs inom sitt respektive verksamhetsområde. Upphandlingsenheten ansvarar för: Årlig kartläggning av inköpsvolymens fördelning.

4 Uppföljning av tillämpningen av ramavtal. Internkontroll av ett antal utvalda fakturor. För att detta ska fungera är det respektive kommun och bolags ansvar att förse upphandlingsenheten med tillräcklig information för att genomföra uppföljningen. 4. Styrgrupp För att leda, kontrollera och följa upp samarbetet finns en styrgrupp. Styrgruppen sammansättning består för närvarande av respektive samarbetskommuns ekonomichef samt representanter från medverkande bolag. Denna styrgrupp träffas minst sex gånger om året och deras möten ska protokollföras. Styrgruppen ska ha delegation att fatta beslut i frågor gällande upphandlingsfunktionens verksamhet internt. Dessutom fatta beslut gällande ramavtal för respektive kommun, i det fall upphandlingen avser samtliga förvaltningar. Styrgruppen fattar även beslut avseende samarbetsfrågor mellan kommuner och bolag och reviderar riktlinjer och reglemente. 5. Utträde från upphandlingssamarbetet En samarbetskommun alt. ett bolag har rätt att utträda ur upphandlingssamarbetet. Uppsägningstiden vid utträde skall vara ett år, räknat från skriftlig uppsägning. Redan av upphandlingsenheten påbörjade uppdrag ska avslutas även om uppsägningstiden har löpt ut. Upphandlingsenheten tar inga nya uppdrag under uppsägningstiden, förutsatt att de inte ryms inom kvarvarande uppsägningstid. 6. Upphandlingar Alla upphandlingar över direktupphandlingsgränsen handläggs av upphandlingsenheten i samverkan med beställaren inom Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund. Med beställare menas kommuner i samverkan eller enskild enhet inom en samverkanskommun. Upphandlingar initieras av beställare, upphandlingsenheten ansvarar för att kontrollera om motsvarande behov finns hos någon annan av samverkanskommun. Beställaren ansvarar för upphandlingens berättigande, ekonomiska konsekvenser samt innehållet i kravspecifikationen. Upphandlingsenheten ansvarar för att upphandlingen genomförs affärsmässigt, enligt LOU och i övrigt enligt denna policy. Inköpsarbetet för den dagliga verksamheten sker i en decentraliserad organisation, normalt genom avrop mot ramavtal eller direktupphandling. 7. Upphandlingsenheten Upphandlingsavdelningens uppgift är att samordna och utveckla upphandlingsprocessen inom Kommunen och dess bolag genom följande åtgärder: Ge beställarna råd och stöd i inköps- och upphandlingsfrågor, fungera som internkonsult till kommuner och bolag. Vara sammankallande i kommunens upphandlingsråd. Ansvara för att policys, rutiner och administrativa stöd utarbetas/köps in, införs, används och följs upp. Informera förvaltningar och upphandlingsråd om förändringar av lagstiftning och regler för offentlig upphandling. Ge utbildning inom upphandlingsområdet. 8. Samordning Kommunen ska verka för en helhetssyn på upphandlingar och ta tillvara de vinster som följer av en samordning, när detta är affärsmässigt och tjänar kommunens syften. Upphandlingar ska samordnas inom kommunen och dess bolag.

5 Samordning kan även ske med länets övriga kommuner, landstinget samt annan extern upphandlingsenhet, exempelvis Kommentus. Fullmakt lämnas i förekommande fall. Ett upphandlingsråd med utsedda representanter som är inköpsansvariga/kontaktpersoner för förvaltningarnas upphandlingar ska tillsättas. Upphandlingsenheten är sammankallande för upphandlingsrådet som bör träffas minst fyra gånger per år. Upphandlingar ska ske i nära samverkan mellan förvaltningarna och dess berörda användare. Om oenighet uppstår vid gemensamma upphandlingar om vad som är relevanta sociala och etiska krav eller inte, har upphandlingschefen att ta frågan med berörd kommun (kommunchef eller motsvarande). 9. Leverantörer Kommunens kontakter med leverantörer ska kännetecknas av god affärsetik, öppenhet, objektivitet och likabehandling. Kommunen ska vara och uppfattas som en kompetent och opartisk köpare. Kommunen ska göra det möjligt för mindre och medelstora företag att lämna anbud, vårda konkurrenssituationen samt informera det lokala näringslivet om pågående upphandlingar. De leverantörer som kommunen tecknar avtal med ska vara kompetenta, ha fullgjort sina skatte- och registreringsskyldigheter samt vara ekonomiskt stabila. 10. Ramavtal Ramavtal som tecknas ska i största möjliga mån gälla för kommunens samtliga förvaltningar. I det fall enskild kommun eller bolag går med är dessa skyldiga att använda dessa ramavtal. Förvaltningschef/bolagschef och medarbetare på respektive enhet, som i enlighet med delegationsordningen har rätt att göra inköp, är skyldiga att informera sig om vilka ramavtal som finns och att beställa från dessa. Kommunens förvaltningar och bolag ska uppmärksamma områden där ramavtalsupphandlingar och andra typer av upphandlingar kan medföra ekonomiska eller administrativa effektiviseringar, eller på annat sätt kan påverka verksamheten och informera upphandlingsenheten om dessa. Inför varje ramavtalsupphandling är det den upphandlande förvaltningen i samarbete med upphandlingsenheten som ansvarar för att samtliga förvaltningars behov tillgodoses på bästa sätt. Förvaltningarna bidrar med sakkunnig personal till de olika referensgrupper som planerar upphandlingen. 11. Direktupphandling Begreppet direktupphandling definieras som en upphandling utan krav på anbud i viss form. Enligt LOU ska direktupphandling användas om kontraktets värde uppgår till högst SEK, detta baserat på beställarens samlade behov av samma typ av vara eller tjänst under minst ett år. Förenklad upphandling kan användas om man anser att det kan vara bättre ur konkurrenssynpunkt eller ge kommunen bättre avtalsvillkor. Direktupphandlingsgränserna gäller vid all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. 12. Riktlinjer vid direktupphandling Direktupphandling får inte göras när kommunen redan genomfört en upphandling och tecknat bindande ramavtal för aktuell vara/tjänst. Varje förvaltning ansvarar för dokumentation av direktupphandlingar och att det sparas på ett systematiskt sätt enligt mall från upphandlingsenheten.

6 Pris- och produktjämförelse ska i största möjliga mån ske och detta skriftligen. Anbud ska alltid bekräftas skriftligen av leverantören. Beställning görs skriftligen och ska diarieföras hos beställaren. 13. Särskilda finansieringskrav vid fordons- och kopiatorsanskaffning I samband med anskaffning av fordon ska gällande ramavtal för leasing via Kommentus nyttjas. 14. Miljökrav vid upphandling All upphandling ska vara inriktad på miljöanpassade varor och tjänster i syfte att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling och för att uppnå de nationella miljömål som är antagna av regeringen. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler, MB 2 kap, ska vara vägledande för all upphandling. Varor, produkter och tjänster ska under sin livscykel ge upphov till så lite miljöskador som möjligt och förbruka så lite naturresurser som möjligt. Så få varor, produkter och tjänster som möjligt ska användas. Produktens funktion, kvalitet och pris ska beaktas i den miljöanpassade upphandlingen. Den produkt som med godkända och begärda funktions- och kvalitetskrav och med ett rimligt pris bäst uppfyller ställda krav på miljöanpassning ska prioriteras. Farliga produkter ska ersättas med mindre farliga. Material som är möjliga att återföra till kretsloppet ska prioriteras enligt följande: - återanvändning / återbruk - återvinning - energiutvinning med minsta möjliga utsläpp av föroreningar - deponering med minimering av skadliga restprodukter och miljöpåverkan. Kommunens upphandling av tjänster och entreprenader ska ske i enlighet med de riktlinjer som ges i EKU-verktyget och/eller Miljömanual för byggsektorn. Transportsättets miljövänlighet ska beaktas liksom producentens uppfyllande av producentansvaret. Inköpsansvariga/kontaktpersoner på förvaltningarna ska ha tillräckliga kunskaper och tillräcklig kännedom för att kunna göra en ur miljösynvinkel riktig upphandling. Personalen ska vara informerad om målen för den kommunala upphandlingen. Miljöstyrningsrådets anvisningar avseende miljökrav i upphandling ska tillämpas så långt det är praktiskt möjligt. Kemikalieinspektionens rekommendationer beträffande ämnen som ska avvecklas ska följas. Livsmedel bör då det är ekonomiskt möjligt/rimligt köpas in från producenter med ekologisk inriktning (KRAV eller motsvarande). Kommunen ska vid upphandling begära in miljöpolicy/-program från berörda företag och om möjligt väga in deras miljöarbete, t.ex. med miljöledningssystem.

7 Bilaga 2, upphandlingsprocess. 1. Initiering av upphandling Kommun, bolag eller enskild förvaltning, i fortsättningen kallad beställaren, är den som initierar upphandling utifrån ett identifierat behov. Upphandlingsenheten ska informeras om detta för att kunna identifiera liknande behov hos andra beställare, och för att kunna finna en effektiv upphandlingsform för att tillfredsställa samtligas behov. 2. Beslut om upphandling Utifrån initierat behov fattar beställaren beslut om att upphandling ska genomföras. Detta beslut ska vara skriftligt och undertecknas av den person i organisationen som har delegation på det belopp som upphandlingen kommer att omsätta. Ingen upphandling kan starta utan detta beslut, se bilaga 3. Beställaren ansvarar för att upphandlingsbeslutet upprättas. I samband med detta beslut ska en projektplan för upphandlingen upprättas. I den ska följande beskrivas; uppdraget, vilka personer som deltar i projektgruppen och ansvarsfördelningen dess emellan samt tidplanen för upphandlingen. Upphandlingsenheten ansvarar för att projektplanen upprättas. 3. Avtalsförvaltare I samband med att beslut fattas om upphandling ska en avtalsförvaltare utses. Avtalsförvaltarens roll är att efter att avtal är tecknat, för beställarens räkning, hålla löpande kontakt med leverantören och se till att varor/tjänster levereras enligt avtal. Om leverans inte sker enligt avtal ska avtalsförvaltaren ta den första kontakten och begära rättelse. Om ingen rättelse sker ska upphandlingsenheten kontaktas för att driva ärendet vidare. Avtalsförvaltaren kan även initiera leverantörträffar där bl. a nya produkter/tjänster från leverantören kan presenteras. Detta ska i så fall göras i samråd med upphandlingsenheten. 4. Sekretess Från det att beslut har fattats råder absolut sekretess avseende samtliga frågor som rör upphandlingen. Detta innebär att de personer som medverkar i upphandlingen ska underteckna en sekretessförbindelse vilket innebär att dessa personer inte kan röja någon information, internt eller externt, förrän tilldelningsbeslut meddelats i upphandlingen. Detta avser ej personer anställda på upphandlingsenheten. 5. Diarieföring Samtliga handlingar som avser upphandlingen, av upphandlande myndighet upprättande handlingar och inkomna anbud, ska diarieföras i respektive upphandlande myndighets diarier. 6. Projektgrupp Upphandlingar ska genomföras av upphandlingsenheten tillsammans med beställare som är särskilt utsedd för detta och den samlade kommersiella, tekniska och juridiska kompetensen och erfarenheten som finns tillgänglig i kommunen ska användas. Om extern konsult vid vissa kompetens- eller resurskrävande upphandlingar behövs ska denna resurs vara upphandlad innan arbetet kan starta. I samband med att beslut om upphandling fattas ska beställaren säkerställa att de finns kompetens ifrån beställaren som kan bidra och delta när det gäller framtagandet av kravspecifikationen och även delta vid utvärderingen av inkomna anbud. Upphandlingsenheten kommer att bistå i arbetet under hela processen och kommer att ta särskilt ansvar för följande punkter: Hur kommunen efter genomförd upphandling ska få sina behov tillgodosedda på bästa sätt. Kvalitet i förhållande till pris. Vilka krav som ska ställas i upphandlingen.

8 Vilket upphandlingsförfarande som anses lämpligast utifrån givna förutsättningar. Hur utvärderingen ska genomföras. Utvärderingskriterier väljs utifrån upphandlingens art och karaktär. Hur varan ska betalas; leasing, hyra eller köp. 7. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag ska distribueras via kommunens upphandlingsstöd, eftersom det säkerställer upphandlingsprocessen. Slutlig version skall skriftligen godkännas av beställaren. 8. Annonsering Annonsering av upphandling sker via upphandlingsenhetens digitala upphandlingsstöd och vid behov i dagspress. Upphandlingsenheten är systemägare till kommunens upphandlingsstöd och ansvarar för information, utbildning samt utlämnande av inloggningsuppgifter. 9. Under anbudstiden Från det att annonsering sker, tills dess att anbuden ska vara inne, ska det i kommunen finnas en tillgänglig handläggare som via kommunens upphandlingsstöd kan registrera svar på inkomna frågor och distribuera eventuella kompletteringar. 10. Anbud Alla anbud till kommunen ska lämnas skriftligen. Anbud som inkommer efter sista dag för lämnande av anbud, ska inte tas upp till prövning. Anbud ska förvaras på ett säkert sätt under hela upphandlingsprocessen. Anbudsöppning får tidigast genomföras dag efter sista dag för anbudslämnande. Vid anbudsöppningen ska minst två personer närvara och ett öppningsprotokoll ska upprättas och undertecknas av de närvarande personerna. Prövning och utvärdering av anbuden ska genomföras enligt de förutsättningar som angivits i förfrågningsunderlaget. Tilldelningsbeslutet ska undertecknas av ansvarig person hos beställaren i enlighet med delegationsordningen har rätt att göra detta. När det gäller de ramavtal som tecknas för kommunens samtliga förvaltningar ska tilldelningsbeslutet undertecknas av behörig firmatecknare för kommunen. Tilldelningsbeslutet måste ha tydligt information om skälen till varför kommunen har valt en viss anbudsgivare som leverantör. För detta ändamål ska en upphandlingsrapport skrivas. Tilldelningsbeslutet och utvärderingsrapport ska skickas till alla anbudsgivare, det är kommunen som har bevisbördan för att de föreskrivna upplysningarna (enligt LOU) är lämnade. När kommunen har skickat ut tilldelningsbeslut och eventuell utvärderingsrapport börjar tidsfristen (avtalsspärr) för överprövning att löpa. Den första dagen av fristen är dagen efter att tilldelningsbeslutet skickas ut. Avtal får inte ingås (avtalsspärr) förrän 10 kalenderdagar gått från det att den upphandlande myndigheten skickat tilldelningsbeslut med elektroniska medel. Vid underrättelse per post gäller minst 15 kalenderdagar.

9 11. Avtal Avtal ska undertecknas av behörig person på respektive förvaltning som i enlighet med delegationsordningen har rätt att göra detta. När det gäller de ramavtal som är tecknade för kommunens samtliga förvaltningar ska de undertecknas av behörig firmatecknare. Upphandlingsenheten ansvarar för att de ramavtal som är tecknade för kommunens samtliga förvaltningar registreras i kommunens avtalsdatabas (upphandlingsstöd). Förvaltningarna har även möjlighet att registrera egna avtal i databasen. Registreringen görs av upphandlingsenhetens personal. Ansvarig förvaltning/enhet genomför uppföljning och bevakar avtalstiden för förlängning/ny upphandling, detta med stöd ifrån upphandlingsenheten. Avtalsförvaltare skall finnas identifierad vid upphandlingsbeslutet. 12. Ansvar för fel och brister vid anskaffning För fel och brister som förorsakats av transportskada ska skriftlig reklamation omedelbart göras när felet upptäcks av verksamhetsansvarig inom den av leverantören angivna tiden. Verksamhetsansvarig bevakar även garantitidens längd och ser till att eventuella brister och fel åtgärdas före garantitidens utgång. Upphandlingsenheten informeras om brister i varor avropade från befintliga ramavtal. Bilaga 3

10 Upphandlingsbeslut Samråd har gjorts enligt xxxx kommuns upphandlingspolicy antagen av kommunfullmäktige den 2010-xx -xx. Respektive förvaltningschef och förvaltningens medarbetare som i enlighet med delegationsordningen som har rätt att genomföra upphandling respektive inköp ansvarar för att denna upphandlingspolicy följs. Före anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader till ett värde som överstiger gränsen för direktupphandling ska utsedd handläggare från respektive förvaltning samråda med ekonomiavdelningens upphandlingssamordnare. Samrådet ska dokumenteras skriftligt i ett upphandlingsbeslut. Om inget annat är överenskommet så är den förvaltning som har störst upphandlingsvolym, genererar tjänsten eller behovet av varan, ansvarig för upphandlingen. Ekonomiavdelningen ansvarar för samordning av kommunens upphandlingar. Upphandlingsbeslut ska så snart som möjligt diarieföras enligt förvaltningens dokumenthanteringsplan, diarienummer ska följa samtliga upphandlingsdokument. Förvaltning/enhet Ansvarig Vad som ska upphandlas Beräknad kostnad Upphandlingsförfarande Referens/arbetsgrupp Övrig information Upphandlingsbeslut Datum: 2011-xx-xx Namn

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU.

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU. 1 Antaget av kommunfullmäktige, 2010-09-20 75 Senaste ändring, - - Diarienummer: 3.2010.050 Upphandlingspolicy 1. Inledning För upphandlings- och inköpsverksamheten gäller Lagen om offentlig upphandling

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUN Denna policy ersätter Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun och Riktlinjer för Botkyrka kommuns upphandlingar, antagna av kommunfullmäktige 2005-09-29,

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Riktlinjer upphandling

Riktlinjer upphandling 1 (1) 1 Inledning... 2 2 Upphandlande myndighet/enhet... 2 3 Ansvar... 2 4 Samordning... 2 5 Affärsmässig relation till leverantörer... 3 5.1 Allmänhetens insyn i leverantörs verksamhet... 3 5.2 Krav på

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-14 32 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-06-02 61 Dnr: KA 2016/302 Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson, Ekonomichef ALLMÄNT

Läs mer

Policy för inköp och upphandling

Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Policy Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun 2012-02-02 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens nämnder 1. Syfte och mål Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig hantering av upphandlingsärenden

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen i Kommunfullmäktige 2011-02-09 Ekonomiavdelningen Datum Upphandlingsfunktionen 2010-12-20 Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun Styrdokument Vid all upphandling skall, utöver

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster. RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I TYRESÖ KOMMUN 2010 1 Allmänt Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 24 september 2012, 151 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Förhållningssätt... 3 2. Samordnad upphandling... 4 3. Standardisering...

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern. Antaget av Umeå kommunfullmäktige

INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern. Antaget av Umeå kommunfullmäktige INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern Antaget av Umeå kommunfullmäktige 2011-05-30. 2(5) Inledning Umeå kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader för

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-29 Ansvarig för revidering: Ekonomichef Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 14-528 >Policy Program

Läs mer

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy inkl. riktlinjer för direktupphandling Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 128 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 1.1 Inköps- och upphandlingspolicyns

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tomelilla kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för inköp i Essunga kommun Dessa riktlinjer grundar sig på Upphandlingspolicy för Essunga kommun. Riktlinjerna gäller för alla kommunala förvaltningar.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet Datum 2014-11-26 Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet INLEDNING Dessa riktlinjer kompletterar och förtydligar den av kommunfullmäktige antagna upphandlingspolicyn. Riktlinjerna omfattar,

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling för Alingsås kommun dess bolag och förbund Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft

Läs mer

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV...

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV... Upphandlingspolicy Innehållsförteckning INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 UPPHANDLINGSPROCESSEN... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET...

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern

Inköps- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern 1 Inköps- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-26, 70 2 3 Inledning Älmhults kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper årligen varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bollebygds kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (9) 2015-02-09 Fastställd: Kommunfullmäktige 2014-12-11 178 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2013/331-9 Upphandlings- och inköpspolicy

Läs mer

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet Upphandling/Inköp Nya regler som styr vår verksamhet Beräkna värde Köp en gång Totalt per räkenskapsår, av samtliga leverantörer av lika slag inom hela myndigheten, inklusive optioner Ramavtal Total under

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för upphandling och direktupphandling

Riktlinjer och anvisningar för upphandling och direktupphandling VK300S v1.0 040416, Flik 3.27 Riktlinjer och anvisningar för FÖRFATTNINGSSAMLINGEN Flik 3.27 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2016-05-02, 70 Riktlinjer och anvisningar för upphandling och direktupphandling

Läs mer

Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy

Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy 1. Omfattning Upphandlings- och inköpspolicyn gäller all upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom staden. Denna policy fastställer

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 1. BAKGRUND Landstingsdirektören har det formella ansvaret för framtagande av inköps- och upphandlingspolicy och gemensamma regler för anskaffning

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Regler för inköp och upphandling

Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Regler Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunstyrelsen Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för upphandling Upphandlingsregler 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy för Göteborgs Stad jämte kommentarer

Inköps- och upphandlingspolicy för Göteborgs Stad jämte kommentarer Inköps- och upphandlingspolicy för Göteborgs Stad jämte kommentarer (H 2004:123, P 2004-09-16,, Kommunstyrelsen 2008-10-15, 510, Kommunstyrelsen 2009-06-10, 418, Kommunstyrelsen 2010-06-09, 439) Syftet

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicyn

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicyn Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicyn Simrishamns kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Information om upphandling. Kristdala 2014-08-26

Information om upphandling. Kristdala 2014-08-26 Information om upphandling Kristdala 2014-08-26 Inköpscentralen Gemensam inköpscentral sedan våren 2013 för Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby, Västervik, ÖSK samt en del av kommunernas

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY Omfattning/tillämpningsområde Denna upphandlingspolicy gäller för Boxholms,

Läs mer

Syftet med denna policy är att

Syftet med denna policy är att Datum 2007-03-14 Ert datum Vår beteckning Er beteckning Upphandling och service Kommunstyrelsen Upphandlingspolicy för Fagersta kommun Syftet med denna policy är att stödja verksamheterna i sitt uppdrag

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun

Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun Jonas Algotsson Upphandlingssamordnare Nybro kommun namn@example.com 1 Sammanfattning Detta dokument är ett verktyg och vägledning för våra kommunala tjänstemän

Läs mer

Policy för inköp och upphandling 8 KS

Policy för inköp och upphandling 8 KS Policy för inköp och upphandling 8 KS 2016.478 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02 6 Inköp- och upphandlingspolicy (KS 2016.478) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Inköpspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, 20 Riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen (Ks) 2014-02-04, 24 Revidering av riktlinjerna fastställda

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING 2 Riktlinjer för inköp och upphandling Daterad 2017-05-17 Fastställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19, Reviderad Kommunfullmäktige 2017-09-18 75 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-12, 112 Innehåll Inledning... 2 Kommunstyrelsens roll... 2 Upphandlingsfunktionens roll... 2 Förvaltningarnas roll...

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-03 2011-08-17 1 (5) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING OCH SYFTE...2 2. INTERN HANDLÄGGNING...2 3. SAMORDNING...3 4. MILJÖHÄNSYN...3 5. ETISKA

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Nya regler för inköp och direktupphandling

Nya regler för inköp och direktupphandling STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 39 Au 32 Ks/2015-0016 Nya regler för inköp och direktupphandling Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 1 (8) Universitetsledningens kansli Leif Petersson 2003-10-07 RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 1.2 Affärsmässighet

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy nternati Inköps- och upphandlingspolicy för Västerås stad med helägda bolag Antagen av Kommunfullmäktige 5 maj 2011 program policy handlingsplan riktlinje program uttrycker värdegrunder och förhållningssätt

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 1 Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 2 Innehållsförteckning 1 Upphandlingspolicy...3 2 Ansvarsfördelning och organisation...3 3 Upphandlingssamverkan...5

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden 1 Torsby kommun Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden Grundprincip: den som har kontot beslutar Noteringar All upphandling skall ske enligt av kommunfullmäktige

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Inköpspolicy för Burlövs kommun

Inköpspolicy för Burlövs kommun Inköpspolicy för Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-15, 69 Träder i kraft 2014-09-15 Inköp och upphandling ska ske enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LUF, Lagen om offentlig

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Upphandlingsfrågor Krokoms kommun 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor 2008-09-03 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4 2 Inledning...6

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Riktlinjer för inköp Grästorps kommun

Riktlinjer för inköp Grästorps kommun STYRDOKUMENT 14 A 2013-03-20 Dnr 113/2013 Riktlinjer för inköp Grästorps kommun Postadress Besöksadress kommun@grastorp.se Grästorps kommun Kommunens hus www.grastorp.se Allmän verksamhet Jon Jespersgatan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP I HÖÖRS KOMUN

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP I HÖÖRS KOMUN RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP I HÖÖRS KOMUN Inköpspolicy 1. UPPHANDLINGSPROCESSEN Enligt Höörs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar Kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps-

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY FÖR KOMMUNERNA HANINGE OCH NYNÄSHAMN

UPPHANDLINGSPOLICY FÖR KOMMUNERNA HANINGE OCH NYNÄSHAMN UPPHANDLINGSPOLICY FÖR KOMMUNERNA HANINGE OCH NYNÄSHAMN Innehållsförteckning Upphandlingspolicy 2 Syfte och inledning 2 Ansvar 2 Uppföljning 3 Hållbar upphandling 3 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

Revidering riktlinjer för direktupphandling

Revidering riktlinjer för direktupphandling Kommunledningsförvaltningen Monica Boo,0550-88 161 monica.boo@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-02-01 Ks/2014:139 1(1) Revidering riktlinjer för direktupphandling Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Policy och rutin för direktupphandling, antagen av Kf 110/ Direktupphandling, policy och rutiner. Antagen av Kf 110/2015

Policy och rutin för direktupphandling, antagen av Kf 110/ Direktupphandling, policy och rutiner. Antagen av Kf 110/2015 Direktupphandling, policy och rutiner Antagen av Kf 110/2015 Innehåll 1.Policy för direktupphandling... 1 1.1 När kan direktupphandling ske?... 1 1.2 Vad menas med direktupphandling?... 1 1.3 Tröskelvärden...

Läs mer

POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING

POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25 2 (13) Policy för upphandling i Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun ska genom samordning internt och externt utnyttja sin

Läs mer