Policy för upphandling och inköp (avrop)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy för upphandling och inköp (avrop)"

Transkript

1 Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet upphandlande myndighet. Lagen innehåller ett antal grundregler för upphandling och inköp - främst i syfte att upprätthålla affärsmässighet, konkurrensutsättning och objektivitet. Lagen är tvingande i förhållande till verksamheten. Detta dokument är en upphandlingspolicy för all anskaffning av varor, tjänster och entreprenader. Som komplement till detta dokument finns riktlinjer och mallar vilka tillsammans utgör system för upphandlings- och inköpsarbetet. 2. Syfte Policyn syftar till att fastslå enhetliga principer för upphandlings- och inköpsverksamheten inom samverkande enheter. 3. Ansvar Kommunfullmäktige fattar beslut om policy. Kommunstyrelsen har tillsynsplikt. Styrelser och nämnder har det övergripande ansvaret för att policyn tillämpas. Upphandlingsenheten ansvarar för att vid behov ta fram förslag till revidering av policy och regler för upphandling och inköp, för att kontrollera att policyn efterlevs samt att utbildning och information i upphandlings- och inköpsfrågor tillhandahålls i organisationen. Verksamhetsansvariga chefer ansvarar för att policyn görs känd och tillämpas inom sina respektive ansvarsområden. 4. Mål Upphandlings- och inköpsverksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att den bidrar till en positiv utveckling av enheternas verksamhet med tonvikt på kostnadseffektivitet. 5. Strategier Målet uppnås i huvudsak genom följande strategier: Tillskapa nödvändiga resurser för upphandling, utbildning och uppföljning. Tillvarata enheternas samlade behov. Vidareutveckla arbetsformer, arbetsverktyg, rutiner och internutbildning. 6. Upphandlingsprinciper De grundläggande principerna är affärsmässighet, konkurrens, objektivitet, likabehandling, proportionalitet (dvs. relevanta och rimliga krav i proportion till vad som skall upphandlas) samt transparens.

2 7. Uppföljning Fullmäktige ska årligen få en återrapportering från upphandlings- och inköpsverksamheten om tillämning av ramavtal och genomförda kontroller. 8. Miljökrav Kommunen ska påverka hälsa och miljö på ett positivt sätt genom att när det är relevant, ställa miljökrav i sina upphandlingar. I möjligaste mån ska kommunen även använda sig av Miljöstyrningsrådets (MSR) kriterier som stöd i sina upphandlingar. 9. Sociala och etiska krav Kommunen ska verka för att relevanta sociala och etiska krav ställs i varje upphandling. Krav som ställs ska vara förenliga med gemenskapsrätten och anges i förfrågningsunderlaget i form av s k särskilda kontraktsvillkor. 10. Affärsetik Utöver ovan nämna principer innefattar affärsetik även ett i övrigt etiskt agerande. Leverantörer är viktiga partners och ska känna trygghet i relationen med kommunen. Genom ett agerande i enlighet med denna policy främjas en god affärsetik, vilket i sin tur gör Kommunen till trovärdiga aktörer på både den offentliga och privata marknaden. Inga orimliga eller onödiga krav ska ställas så att någon leverantör gynnas eller missgynnas Förtroendevalda och tjänstemän ska inte ha personliga intressen hos leverantörer (jäv) som kan påverka upphandlingen. Vid besök hos leverantörer, eller vid gemensamma resor, ska egna rese- och logikostnader alltid betalas av Kommunen. Alla former av gåvor och tjänster från befintliga och potentiella leverantörer ska undvikas. Leverantörer ska inte lovas något eller utnyttjas på ett sådant sätt som det inte finns befogenheter eller lagligt möjlighet att uppfylla. 11. Optimal konkurrens Vid all upphandling skall så många leverantörer som möjligt kunna lämna anbud till kommunen. Detta oavsett storlek eller geografisk placering. Eftersom så många leverantörer som möjligt ska kunna lämna anbud ska i största möjliga mån hänsyn tas till efterfrågad vara/tjänsts utformning vid konstruktionen av förfrågningsunderlag.

3 Bilaga 1 Riktlinjer för samarbetet mellan kommuner och bolag i enlighet med antagen policy. 1. Förutsättningar Upphandlingsenhetens uppgift är att bistå samtliga samarbetskommuner och dess bolag (hädanefter kallade samarbetskommuner) med service avseende upphandlingar och frågor kopplade till upphandling enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) och LUF (2007:1092) I det fall en enskild förvaltning eller kommun väljer att anlita upphandlingsenheten ska LOU och gällande praxis samt kommunens gemensamma policy och riktlinjer följas. I det fall någon enskild förvaltning, kommun eller bolag väljer annat, har upphandlingsenheten rätt att frånsäga sig uppdraget. För att finansiera upphandlingsfunktionen och samarbetet betalar Kommunen och bolagen i förhållande till antalet innevånare per kommun räknat per november månad varje år. 2. Tröskelvärden LOU skiljer på upphandlingar över respektive under angivna tröskelvärden, samt direktupphandling. Värdet av en upphandlings totala kostnader beräknas för hela avtalsperioden. Samråd ska ske med Upphandlingsenheten om vilket upphandlingsförfarande som är lämpligt. Regeringen tillkännager tröskelvärdena i Svensk författningssamling. Tröskelvärdena kommer även att finnas tillgängliga på Upphandlingsenhetens informationssida på intranät. 3. Ansvar Vid upphandling ska berörd förvaltningschef och förvaltningens medarbetare, som i enlighet med delegationsordningen har rätt att genomföra upphandling respektive inköp, ansvara för att upphandlingspolicy och riktlinjer följs. Före inköp av varor, tjänster eller byggentreprenader till ett värde som överstiger gränsen för direktupphandling ska utsedd beställare från respektive förvaltning samråda med Upphandlingsenheten.. Samrådet ska dokumenteras skriftligt i ett upphandlingsbeslut. Om inget annat är överenskommet, så är det den förvaltning som genererar tjänsten eller behovet av varan, som ansvarar för upphandlingen och den framtida förvaltningen av avtalet. Upphandlingsenheten ansvarar för samordning av kommunens upphandlingar. Upphandlingsbeslut ska så snart som möjligt diarieföras enligt beställarens dokumenthanteringsplan. Inköp av varor, tjänster eller byggentreprenader till ett värde som understiger gränsen för direktupphandling ska ske enligt LOU och kommunens fastställda riktlinjer för direktupphandling. Berörd verksamhetschef ansvarar för kontinuerlig uppföljning av att policy och regler för upphandling och inköp följs inom sitt respektive verksamhetsområde. Upphandlingsenheten ansvarar för: Årlig kartläggning av inköpsvolymens fördelning.

4 Uppföljning av tillämpningen av ramavtal. Internkontroll av ett antal utvalda fakturor. För att detta ska fungera är det respektive kommun och bolags ansvar att förse upphandlingsenheten med tillräcklig information för att genomföra uppföljningen. 4. Styrgrupp För att leda, kontrollera och följa upp samarbetet finns en styrgrupp. Styrgruppen sammansättning består för närvarande av respektive samarbetskommuns ekonomichef samt representanter från medverkande bolag. Denna styrgrupp träffas minst sex gånger om året och deras möten ska protokollföras. Styrgruppen ska ha delegation att fatta beslut i frågor gällande upphandlingsfunktionens verksamhet internt. Dessutom fatta beslut gällande ramavtal för respektive kommun, i det fall upphandlingen avser samtliga förvaltningar. Styrgruppen fattar även beslut avseende samarbetsfrågor mellan kommuner och bolag och reviderar riktlinjer och reglemente. 5. Utträde från upphandlingssamarbetet En samarbetskommun alt. ett bolag har rätt att utträda ur upphandlingssamarbetet. Uppsägningstiden vid utträde skall vara ett år, räknat från skriftlig uppsägning. Redan av upphandlingsenheten påbörjade uppdrag ska avslutas även om uppsägningstiden har löpt ut. Upphandlingsenheten tar inga nya uppdrag under uppsägningstiden, förutsatt att de inte ryms inom kvarvarande uppsägningstid. 6. Upphandlingar Alla upphandlingar över direktupphandlingsgränsen handläggs av upphandlingsenheten i samverkan med beställaren inom Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund. Med beställare menas kommuner i samverkan eller enskild enhet inom en samverkanskommun. Upphandlingar initieras av beställare, upphandlingsenheten ansvarar för att kontrollera om motsvarande behov finns hos någon annan av samverkanskommun. Beställaren ansvarar för upphandlingens berättigande, ekonomiska konsekvenser samt innehållet i kravspecifikationen. Upphandlingsenheten ansvarar för att upphandlingen genomförs affärsmässigt, enligt LOU och i övrigt enligt denna policy. Inköpsarbetet för den dagliga verksamheten sker i en decentraliserad organisation, normalt genom avrop mot ramavtal eller direktupphandling. 7. Upphandlingsenheten Upphandlingsavdelningens uppgift är att samordna och utveckla upphandlingsprocessen inom Kommunen och dess bolag genom följande åtgärder: Ge beställarna råd och stöd i inköps- och upphandlingsfrågor, fungera som internkonsult till kommuner och bolag. Vara sammankallande i kommunens upphandlingsråd. Ansvara för att policys, rutiner och administrativa stöd utarbetas/köps in, införs, används och följs upp. Informera förvaltningar och upphandlingsråd om förändringar av lagstiftning och regler för offentlig upphandling. Ge utbildning inom upphandlingsområdet. 8. Samordning Kommunen ska verka för en helhetssyn på upphandlingar och ta tillvara de vinster som följer av en samordning, när detta är affärsmässigt och tjänar kommunens syften. Upphandlingar ska samordnas inom kommunen och dess bolag.

5 Samordning kan även ske med länets övriga kommuner, landstinget samt annan extern upphandlingsenhet, exempelvis Kommentus. Fullmakt lämnas i förekommande fall. Ett upphandlingsråd med utsedda representanter som är inköpsansvariga/kontaktpersoner för förvaltningarnas upphandlingar ska tillsättas. Upphandlingsenheten är sammankallande för upphandlingsrådet som bör träffas minst fyra gånger per år. Upphandlingar ska ske i nära samverkan mellan förvaltningarna och dess berörda användare. Om oenighet uppstår vid gemensamma upphandlingar om vad som är relevanta sociala och etiska krav eller inte, har upphandlingschefen att ta frågan med berörd kommun (kommunchef eller motsvarande). 9. Leverantörer Kommunens kontakter med leverantörer ska kännetecknas av god affärsetik, öppenhet, objektivitet och likabehandling. Kommunen ska vara och uppfattas som en kompetent och opartisk köpare. Kommunen ska göra det möjligt för mindre och medelstora företag att lämna anbud, vårda konkurrenssituationen samt informera det lokala näringslivet om pågående upphandlingar. De leverantörer som kommunen tecknar avtal med ska vara kompetenta, ha fullgjort sina skatte- och registreringsskyldigheter samt vara ekonomiskt stabila. 10. Ramavtal Ramavtal som tecknas ska i största möjliga mån gälla för kommunens samtliga förvaltningar. I det fall enskild kommun eller bolag går med är dessa skyldiga att använda dessa ramavtal. Förvaltningschef/bolagschef och medarbetare på respektive enhet, som i enlighet med delegationsordningen har rätt att göra inköp, är skyldiga att informera sig om vilka ramavtal som finns och att beställa från dessa. Kommunens förvaltningar och bolag ska uppmärksamma områden där ramavtalsupphandlingar och andra typer av upphandlingar kan medföra ekonomiska eller administrativa effektiviseringar, eller på annat sätt kan påverka verksamheten och informera upphandlingsenheten om dessa. Inför varje ramavtalsupphandling är det den upphandlande förvaltningen i samarbete med upphandlingsenheten som ansvarar för att samtliga förvaltningars behov tillgodoses på bästa sätt. Förvaltningarna bidrar med sakkunnig personal till de olika referensgrupper som planerar upphandlingen. 11. Direktupphandling Begreppet direktupphandling definieras som en upphandling utan krav på anbud i viss form. Enligt LOU ska direktupphandling användas om kontraktets värde uppgår till högst SEK, detta baserat på beställarens samlade behov av samma typ av vara eller tjänst under minst ett år. Förenklad upphandling kan användas om man anser att det kan vara bättre ur konkurrenssynpunkt eller ge kommunen bättre avtalsvillkor. Direktupphandlingsgränserna gäller vid all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. 12. Riktlinjer vid direktupphandling Direktupphandling får inte göras när kommunen redan genomfört en upphandling och tecknat bindande ramavtal för aktuell vara/tjänst. Varje förvaltning ansvarar för dokumentation av direktupphandlingar och att det sparas på ett systematiskt sätt enligt mall från upphandlingsenheten.

6 Pris- och produktjämförelse ska i största möjliga mån ske och detta skriftligen. Anbud ska alltid bekräftas skriftligen av leverantören. Beställning görs skriftligen och ska diarieföras hos beställaren. 13. Särskilda finansieringskrav vid fordons- och kopiatorsanskaffning I samband med anskaffning av fordon ska gällande ramavtal för leasing via Kommentus nyttjas. 14. Miljökrav vid upphandling All upphandling ska vara inriktad på miljöanpassade varor och tjänster i syfte att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling och för att uppnå de nationella miljömål som är antagna av regeringen. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler, MB 2 kap, ska vara vägledande för all upphandling. Varor, produkter och tjänster ska under sin livscykel ge upphov till så lite miljöskador som möjligt och förbruka så lite naturresurser som möjligt. Så få varor, produkter och tjänster som möjligt ska användas. Produktens funktion, kvalitet och pris ska beaktas i den miljöanpassade upphandlingen. Den produkt som med godkända och begärda funktions- och kvalitetskrav och med ett rimligt pris bäst uppfyller ställda krav på miljöanpassning ska prioriteras. Farliga produkter ska ersättas med mindre farliga. Material som är möjliga att återföra till kretsloppet ska prioriteras enligt följande: - återanvändning / återbruk - återvinning - energiutvinning med minsta möjliga utsläpp av föroreningar - deponering med minimering av skadliga restprodukter och miljöpåverkan. Kommunens upphandling av tjänster och entreprenader ska ske i enlighet med de riktlinjer som ges i EKU-verktyget och/eller Miljömanual för byggsektorn. Transportsättets miljövänlighet ska beaktas liksom producentens uppfyllande av producentansvaret. Inköpsansvariga/kontaktpersoner på förvaltningarna ska ha tillräckliga kunskaper och tillräcklig kännedom för att kunna göra en ur miljösynvinkel riktig upphandling. Personalen ska vara informerad om målen för den kommunala upphandlingen. Miljöstyrningsrådets anvisningar avseende miljökrav i upphandling ska tillämpas så långt det är praktiskt möjligt. Kemikalieinspektionens rekommendationer beträffande ämnen som ska avvecklas ska följas. Livsmedel bör då det är ekonomiskt möjligt/rimligt köpas in från producenter med ekologisk inriktning (KRAV eller motsvarande). Kommunen ska vid upphandling begära in miljöpolicy/-program från berörda företag och om möjligt väga in deras miljöarbete, t.ex. med miljöledningssystem.

7 Bilaga 2, upphandlingsprocess. 1. Initiering av upphandling Kommun, bolag eller enskild förvaltning, i fortsättningen kallad beställaren, är den som initierar upphandling utifrån ett identifierat behov. Upphandlingsenheten ska informeras om detta för att kunna identifiera liknande behov hos andra beställare, och för att kunna finna en effektiv upphandlingsform för att tillfredsställa samtligas behov. 2. Beslut om upphandling Utifrån initierat behov fattar beställaren beslut om att upphandling ska genomföras. Detta beslut ska vara skriftligt och undertecknas av den person i organisationen som har delegation på det belopp som upphandlingen kommer att omsätta. Ingen upphandling kan starta utan detta beslut, se bilaga 3. Beställaren ansvarar för att upphandlingsbeslutet upprättas. I samband med detta beslut ska en projektplan för upphandlingen upprättas. I den ska följande beskrivas; uppdraget, vilka personer som deltar i projektgruppen och ansvarsfördelningen dess emellan samt tidplanen för upphandlingen. Upphandlingsenheten ansvarar för att projektplanen upprättas. 3. Avtalsförvaltare I samband med att beslut fattas om upphandling ska en avtalsförvaltare utses. Avtalsförvaltarens roll är att efter att avtal är tecknat, för beställarens räkning, hålla löpande kontakt med leverantören och se till att varor/tjänster levereras enligt avtal. Om leverans inte sker enligt avtal ska avtalsförvaltaren ta den första kontakten och begära rättelse. Om ingen rättelse sker ska upphandlingsenheten kontaktas för att driva ärendet vidare. Avtalsförvaltaren kan även initiera leverantörträffar där bl. a nya produkter/tjänster från leverantören kan presenteras. Detta ska i så fall göras i samråd med upphandlingsenheten. 4. Sekretess Från det att beslut har fattats råder absolut sekretess avseende samtliga frågor som rör upphandlingen. Detta innebär att de personer som medverkar i upphandlingen ska underteckna en sekretessförbindelse vilket innebär att dessa personer inte kan röja någon information, internt eller externt, förrän tilldelningsbeslut meddelats i upphandlingen. Detta avser ej personer anställda på upphandlingsenheten. 5. Diarieföring Samtliga handlingar som avser upphandlingen, av upphandlande myndighet upprättande handlingar och inkomna anbud, ska diarieföras i respektive upphandlande myndighets diarier. 6. Projektgrupp Upphandlingar ska genomföras av upphandlingsenheten tillsammans med beställare som är särskilt utsedd för detta och den samlade kommersiella, tekniska och juridiska kompetensen och erfarenheten som finns tillgänglig i kommunen ska användas. Om extern konsult vid vissa kompetens- eller resurskrävande upphandlingar behövs ska denna resurs vara upphandlad innan arbetet kan starta. I samband med att beslut om upphandling fattas ska beställaren säkerställa att de finns kompetens ifrån beställaren som kan bidra och delta när det gäller framtagandet av kravspecifikationen och även delta vid utvärderingen av inkomna anbud. Upphandlingsenheten kommer att bistå i arbetet under hela processen och kommer att ta särskilt ansvar för följande punkter: Hur kommunen efter genomförd upphandling ska få sina behov tillgodosedda på bästa sätt. Kvalitet i förhållande till pris. Vilka krav som ska ställas i upphandlingen.

8 Vilket upphandlingsförfarande som anses lämpligast utifrån givna förutsättningar. Hur utvärderingen ska genomföras. Utvärderingskriterier väljs utifrån upphandlingens art och karaktär. Hur varan ska betalas; leasing, hyra eller köp. 7. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag ska distribueras via kommunens upphandlingsstöd, eftersom det säkerställer upphandlingsprocessen. Slutlig version skall skriftligen godkännas av beställaren. 8. Annonsering Annonsering av upphandling sker via upphandlingsenhetens digitala upphandlingsstöd och vid behov i dagspress. Upphandlingsenheten är systemägare till kommunens upphandlingsstöd och ansvarar för information, utbildning samt utlämnande av inloggningsuppgifter. 9. Under anbudstiden Från det att annonsering sker, tills dess att anbuden ska vara inne, ska det i kommunen finnas en tillgänglig handläggare som via kommunens upphandlingsstöd kan registrera svar på inkomna frågor och distribuera eventuella kompletteringar. 10. Anbud Alla anbud till kommunen ska lämnas skriftligen. Anbud som inkommer efter sista dag för lämnande av anbud, ska inte tas upp till prövning. Anbud ska förvaras på ett säkert sätt under hela upphandlingsprocessen. Anbudsöppning får tidigast genomföras dag efter sista dag för anbudslämnande. Vid anbudsöppningen ska minst två personer närvara och ett öppningsprotokoll ska upprättas och undertecknas av de närvarande personerna. Prövning och utvärdering av anbuden ska genomföras enligt de förutsättningar som angivits i förfrågningsunderlaget. Tilldelningsbeslutet ska undertecknas av ansvarig person hos beställaren i enlighet med delegationsordningen har rätt att göra detta. När det gäller de ramavtal som tecknas för kommunens samtliga förvaltningar ska tilldelningsbeslutet undertecknas av behörig firmatecknare för kommunen. Tilldelningsbeslutet måste ha tydligt information om skälen till varför kommunen har valt en viss anbudsgivare som leverantör. För detta ändamål ska en upphandlingsrapport skrivas. Tilldelningsbeslutet och utvärderingsrapport ska skickas till alla anbudsgivare, det är kommunen som har bevisbördan för att de föreskrivna upplysningarna (enligt LOU) är lämnade. När kommunen har skickat ut tilldelningsbeslut och eventuell utvärderingsrapport börjar tidsfristen (avtalsspärr) för överprövning att löpa. Den första dagen av fristen är dagen efter att tilldelningsbeslutet skickas ut. Avtal får inte ingås (avtalsspärr) förrän 10 kalenderdagar gått från det att den upphandlande myndigheten skickat tilldelningsbeslut med elektroniska medel. Vid underrättelse per post gäller minst 15 kalenderdagar.

9 11. Avtal Avtal ska undertecknas av behörig person på respektive förvaltning som i enlighet med delegationsordningen har rätt att göra detta. När det gäller de ramavtal som är tecknade för kommunens samtliga förvaltningar ska de undertecknas av behörig firmatecknare. Upphandlingsenheten ansvarar för att de ramavtal som är tecknade för kommunens samtliga förvaltningar registreras i kommunens avtalsdatabas (upphandlingsstöd). Förvaltningarna har även möjlighet att registrera egna avtal i databasen. Registreringen görs av upphandlingsenhetens personal. Ansvarig förvaltning/enhet genomför uppföljning och bevakar avtalstiden för förlängning/ny upphandling, detta med stöd ifrån upphandlingsenheten. Avtalsförvaltare skall finnas identifierad vid upphandlingsbeslutet. 12. Ansvar för fel och brister vid anskaffning För fel och brister som förorsakats av transportskada ska skriftlig reklamation omedelbart göras när felet upptäcks av verksamhetsansvarig inom den av leverantören angivna tiden. Verksamhetsansvarig bevakar även garantitidens längd och ser till att eventuella brister och fel åtgärdas före garantitidens utgång. Upphandlingsenheten informeras om brister i varor avropade från befintliga ramavtal. Bilaga 3

10 Upphandlingsbeslut Samråd har gjorts enligt xxxx kommuns upphandlingspolicy antagen av kommunfullmäktige den 2010-xx -xx. Respektive förvaltningschef och förvaltningens medarbetare som i enlighet med delegationsordningen som har rätt att genomföra upphandling respektive inköp ansvarar för att denna upphandlingspolicy följs. Före anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader till ett värde som överstiger gränsen för direktupphandling ska utsedd handläggare från respektive förvaltning samråda med ekonomiavdelningens upphandlingssamordnare. Samrådet ska dokumenteras skriftligt i ett upphandlingsbeslut. Om inget annat är överenskommet så är den förvaltning som har störst upphandlingsvolym, genererar tjänsten eller behovet av varan, ansvarig för upphandlingen. Ekonomiavdelningen ansvarar för samordning av kommunens upphandlingar. Upphandlingsbeslut ska så snart som möjligt diarieföras enligt förvaltningens dokumenthanteringsplan, diarienummer ska följa samtliga upphandlingsdokument. Förvaltning/enhet Ansvarig Vad som ska upphandlas Beräknad kostnad Upphandlingsförfarande Referens/arbetsgrupp Övrig information Upphandlingsbeslut Datum: 2011-xx-xx Namn

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU.

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU. 1 Antaget av kommunfullmäktige, 2010-09-20 75 Senaste ändring, - - Diarienummer: 3.2010.050 Upphandlingspolicy 1. Inledning För upphandlings- och inköpsverksamheten gäller Lagen om offentlig upphandling

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Riktlinjer upphandling

Riktlinjer upphandling 1 (1) 1 Inledning... 2 2 Upphandlande myndighet/enhet... 2 3 Ansvar... 2 4 Samordning... 2 5 Affärsmässig relation till leverantörer... 3 5.1 Allmänhetens insyn i leverantörs verksamhet... 3 5.2 Krav på

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy inkl. riktlinjer för direktupphandling Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 128 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 1.1 Inköps- och upphandlingspolicyns

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV...

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV... Upphandlingspolicy Innehållsförteckning INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 UPPHANDLINGSPROCESSEN... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET...

Läs mer

Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy

Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy 1. Omfattning Upphandlings- och inköpspolicyn gäller all upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom staden. Denna policy fastställer

Läs mer

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för inköp i Essunga kommun Dessa riktlinjer grundar sig på Upphandlingspolicy för Essunga kommun. Riktlinjerna gäller för alla kommunala förvaltningar.

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun

Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun Jonas Algotsson Upphandlingssamordnare Nybro kommun namn@example.com 1 Sammanfattning Detta dokument är ett verktyg och vägledning för våra kommunala tjänstemän

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 1. BAKGRUND Landstingsdirektören har det formella ansvaret för framtagande av inköps- och upphandlingspolicy och gemensamma regler för anskaffning

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Inköpspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, 20 Riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen (Ks) 2014-02-04, 24 Revidering av riktlinjerna fastställda

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY Omfattning/tillämpningsområde Denna upphandlingspolicy gäller för Boxholms,

Läs mer

POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING

POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25 2 (13) Policy för upphandling i Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun ska genom samordning internt och externt utnyttja sin

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Riktlinjer för inköp Grästorps kommun

Riktlinjer för inköp Grästorps kommun STYRDOKUMENT 14 A 2013-03-20 Dnr 113/2013 Riktlinjer för inköp Grästorps kommun Postadress Besöksadress kommun@grastorp.se Grästorps kommun Kommunens hus www.grastorp.se Allmän verksamhet Jon Jespersgatan

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 1 Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 2 Innehållsförteckning 1 Upphandlingspolicy...3 2 Ansvarsfördelning och organisation...3 3 Upphandlingssamverkan...5

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun 2010-04-06 1 (9) Upphandlingspolicy för Falköpings kommun Upphandlingspolicyn beskriver ramarna för kommunens upphandling. Upphandlingspolicyn fastställes av Kommunfullmäktige och revideras vid behov.

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY ÄNGELHOLMS KOMMUN INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY Ängelholms kommuns upphandlingar och inköp ska präglas av effektivitet, kompetens och samordning för att uppnå en god totalekonomi. Inköp och upphandling

Läs mer

Inköpspolicy för Burlövs kommun

Inköpspolicy för Burlövs kommun Inköpspolicy för Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-15, 69 Träder i kraft 2014-09-15 Inköp och upphandling ska ske enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LUF, Lagen om offentlig

Läs mer

Nya regler för inköp och direktupphandling

Nya regler för inköp och direktupphandling STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 39 Au 32 Ks/2015-0016 Nya regler för inköp och direktupphandling Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy

Upphandlings- och inköpspolicy Upphandlings- och inköpspolicy Denna policy gäller för samtliga styrelser och nämnder i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund. Med utgångspunkt från denna policy

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Policy för inköp och upphandling samt Riktlinjer för inköp och direktupphandling

Policy för inköp och upphandling samt Riktlinjer för inköp och direktupphandling Policy för inköp och upphandling samt Riktlinjer för inköp och direktupphandling Dnr: LKS 2015-232 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-25, 54 Sid 1 (5) Policy för inköp och upphandling Denna policy innefattar

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. UPPHANDLING OCH INKÖPSPOLICY INKLUSIVE RIKTLINJER FÖR KOMMUNERNA I NORRA BOHUSLÄN 2015 Dnr: LKS 2015-232

TJÄNSTESKRIVELSE. UPPHANDLING OCH INKÖPSPOLICY INKLUSIVE RIKTLINJER FÖR KOMMUNERNA I NORRA BOHUSLÄN 2015 Dnr: LKS 2015-232 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Datum: 2015-05-12 Förvaltning/enhet: Ekonomienheten Handläggare: Jessica Lifv Telefon: 0523-61 33 28 E-post: jessica.lifv@lysekil.se UPPHANDLING OCH INKÖPSPOLICY INKLUSIVE

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Oxelösunds kommun Kustbostäder i Oxelösund AB Oxelö Energi AB Detta är en bilaga till Upphandlingspolicyn Riktlinjerna utgör ett komplement till Upphandlingspolicyn Dokumenttyp

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Sida 1(9) KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Innehållsförteckning 1. Syfte...2 2. Omfattning.....2 3. Gällande lagstiftning och regelverk 2 4. Ansvar....3 5. Förhållningssätt

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun 2007-09-03 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 106. 1. Mål och inriktning Denna policy innehåller riktlinjer,

Läs mer

Upphandlingsfunktionen Kommunens gemensamma inköpsresurs är upphandlingsavdelningen som sorterar under kommunstyrelsen och kommunledningskontoret.

Upphandlingsfunktionen Kommunens gemensamma inköpsresurs är upphandlingsavdelningen som sorterar under kommunstyrelsen och kommunledningskontoret. FALKENBERGS KOMMUN Upphandlingsordning Allmänna utgångspunkter Upphandling är en strategisk uppgift med ett kommungemensamt intresse. Upphandlingsprocessen skall präglas av effektivitet, kompetens och

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

Upphandlingsordning FALKENBERGS KOMMUN

Upphandlingsordning FALKENBERGS KOMMUN FALKENBERGS KOMMUN Upphandlingsordning Allmänna utgångspunkter Upphandling är en strategisk uppgift med ett kommungemensamt intresse. Upphandlingsprocessen skall präglas av effektivitet, kompetens och

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR 2015/338 SYFTE OCH MÅL Denna riktlinje vänder sig till alla inom

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling LS 0912-1005 BILAGA 3 Riktlinjer för upphandling Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (12) Innehållsförteckning 1 Syfte och inriktning...3 1.1. Verksamhet...3 2 Samordnad upphandling...3

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01

Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01 Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01 INLEDNING 3 Syfte 3 Målsättning 3 Omfattning 3 Begreppsförklaring/Definitioner 4 PROCESSORGANISATION 5 Förvaltningar 5 Brukare 5 Beställare 5 Inköpssamordnare 5 Beslutsattestant

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003

Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003 Dokumentnamn REGLEMENTE FÖR Kommunstyrelsen Dokumenttyp Diarienummer Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003 Beslutad av Framtagen av Gällivare Kommunstyrelsen Christian Sundvall Beslutad Giltighetstid

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Anställd ska avstå från att delta i inköp om misstanke om jävssituation finns.

Anställd ska avstå från att delta i inköp om misstanke om jävssituation finns. Sidan 1 av 10 Regler för inköp vid Mälardalens högskola Beslutad av förvaltningschef 2013-11-18 1. Inledning Alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom statlig verksamhet styrs av lag (2007:1091)om

Läs mer

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09 UFV 2010/1853 Upphandling Riktlinjer Fastställd av rektor 2010-11-09 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Principer för upphandling 4 2. Organisation

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Tibro kommun.

Riktlinjer för upphandling i Tibro kommun. Datum Sida 10-02-22 1(8) Riktlinjer för upphandling i Tibro kommun. Den kommunala upphandlingen regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU). Kommunstyrelsen har 2007-10-09, beslutat att till ansvariga

Läs mer

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Antagen av kommunfullmäktige 2001-03-06, 18 2000-12-04 POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Allmänna principer För all upphandling

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005)

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) LS 1102-0181 UPPHANDLINGSPOLICY Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15 Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (6)

Läs mer

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

Läs mer

Upphandlingspolicy för Vimmerby kommun

Upphandlingspolicy för Vimmerby kommun Upphandlingspolicy för Vimmerby kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2015-02-23, KF 38 Datum Id 46401 1(2) Upphandlingspolicy för Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västerviks kommuner

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Revisionsrapport. servicenämnden. Marks kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014

Revisionsrapport. servicenämnden. Marks kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014 Revisionsrapport Upphandlingsverksamhet inom Teknikoch servicenämnden Marks kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014 Innehållsförteckning INLEDNING 1 BAKGRUND 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 3

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY 1 (12) INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY Ängelholms kommuns upphandlingar och inköp ska präglas av effektivitet, kompetens och samordning för att uppnå en god totalekonomi. Inköp och upphandling skall baseras

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Inköpspolicy. för upphandlingar inom Vimmerby kommun. 2010-06-18 KR.

Inköpspolicy. för upphandlingar inom Vimmerby kommun. 2010-06-18 KR. Inköpspolicy för upphandlingar inom Vimmerby kommun. 2010-06-18 KR. Inköpspolicy för upphandlingar inom Vimmerby kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inköpspolicy sid 1-3 2. Rutiner sid 3-4 3. Organissation

Läs mer

Trelleborg 13 09 23. Upphandling är omgärdat både av en mängd lagar och policys/direktiv.

Trelleborg 13 09 23. Upphandling är omgärdat både av en mängd lagar och policys/direktiv. Socialdemokraterna Motion till Kommun fullmäktige i Trelleborgs kommun Trelleborg 13 09 23 TRELLEBORGS KOMMU Kornmunstyrelsen 2013-09- 2 h Dnr. KsM/^.f Krafttag vid offentlig upphandling ger Vita jobb

Läs mer

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen!

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tydlig organisation 3 nivåer 1. Inköpssamordnare 2. Direktupphandlare (3 000-270 000)

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUNKONCERN Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-23 33 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Upphandlings- och inköpspolicy för Emmaboda kommunkoncernen... 1 Anvisningar till

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

Reglemente för Huddinge kommuns upphandling

Reglemente för Huddinge kommuns upphandling 1 (10) Antaget av kommunfullmäktige 1995-06-12, 91, med ändring i kommunstyrelsen 1996-12-02, 271, i kommunfullmäktige 2001-10-08, 147, 2003-01-20, 5, 2005-10-24, 20, 2008-12-08, 213, 2013-06-11 22, 2014-06-10

Läs mer

Upphandlingar ska ske enligt gällande lagar, bestämmelser och kommunens särskilda krav.

Upphandlingar ska ske enligt gällande lagar, bestämmelser och kommunens särskilda krav. Bilaga 6 20 EDA KOMMUN 1999-12-06 INKÖPSPOLICY ORGANISATION Kommunen är upphandlande enhet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Det innebär att hela kommunen är en enhet vad avser inköpsvolym,

Läs mer

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2014-12-05 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2014/345 Riktlinjer vid direktupphandling

Läs mer