Lag om offentlig upphandling - en kommentar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lag om offentlig upphandling - en kommentar"

Transkript

1 Lag om offentlig upphandling - en kommentar Andra upplagan JAN-ERIK FALK

2 Innehåll Förkortningar 23 Förord 24 Inledning Regler och principer som måste beaktas i offentlig upphandling 26 Historiken om upphandlingsreglerna 26 Konsekvenserna av det svenska medlemskapet i EU 27 Lissabonfördraget 27 Primär och sekundärrätt 28 Internationella avtal 29 EU-domstolen 29 Innebörden av begreppet sista instans Samarbetet mellan EU-domstolen och nationella domstolar 32 De nya upphandlingslagarna 32 Övergripande om ramverket 33 Syftet med upphandlingsreglerna 35 Den fria rörligheten av varor 38 Den upphandlande myndighetens frihetsgrader 40 Undantag från den fria rörligheten av varor När saknas 42 specifikation 42 Handelshindrande fekt 43 Regler i direktivet och i GPA 43 Etableringsfriheten och den fria rörligheten för tjänster 45 Rättsprinciper som måste upprätthållas i all upphandling 46 Kort om konkurrensrättsliga aspekter på upphandling 47 Begreppen direkt och indirekt effekt 49 Anpassning till unionsrätten Ytterligare relevant rättspraxis 52 Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser Lagens innehåll 53 Lagens tillämpningsområde 54 Allmänt om undantag 54 Undantag från de direktivstyrda bestämmelserna 55 Tjänstekoncessioner 56 Undantag från lagens tillämpningsområde 56 Upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 56 Teletjänster 57

3 Upphandling enligt andra internationella regler 58 Särskilda undantag 58 Förvärv av fast egendom m.m 59 Undantag för speciella tjänster 59 Tjänstekontrakt som tilldelas på grund av ensamrätt 62 Kompletterande byggentreprenadkontrakt i samband med byggkoncessioner 62 Allmänna bestämmelser 63 Principer för offentlig upphandling 63 Principer som måste upprätthållas 63 Likabehandlingsprincipen Principen om öppenhet 65 Principen om ömsesidigt erkännande 66 Proportionalitetsprincipen 66 Inköpstekniska hänsyn och de gemenskapsrättsliga principerna 67 Ett exempel får illustrera 68 Miljöhänsyn och sociala hänsyn 69 Rätten att få delta i en offentlig upphandling 69 Deltagande med stöd av etablering/andelsregler 70 Krav på redovisning av yrkeskvalifikationer m.m. 70 Grupper av leverantörer Allmänt om fördelen med konsortier Gruppen som leverantör Beviljande av särskilda rättigheter eller ensamrätt att utöva offentlig tjänsteverksamhet 72 Särskilda undantag som inte regleras i kap. i LOU 73 Undantag med stöd av reglerna i försörjningslagen 74 Ytterligare relevant rättspraxis Definitioner Anbudssökande 76 Begreppet anbudssökande 76 Andra anbudssökande 76 2:2 Anknutet företag 76 2:3 Byggentreprenadkontrakt 77 Begreppet byggkontrakt 77 2:3.2 Begreppet byggnadsverk 78 2:3.3 Äganderätten till byggnadsverk 79 2:4 Byggkoncession 80 Begreppet byggkoncession 80 2:5 Den gemensamma nomenklaturen 2:6 Elektroniska medel 82

4 LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - EN KOMMENTAR 2:6 a Elektronisk auktion 82 2:7 Erkända organ 82 2:8 Förfrågningsunderlag 83 Huvuddokumentet 83 2:8.2 Det styrande dokumentet 83 2:9 Förhandlat förfarande 84 Förhandlat förfarande (undantagsförfarande) 84 2:9.2 Två varianter 84 2:9 a Inköpscentral 85 Inköpscentralens båda funktioner 85 Vem är leverantörernas motpart? 86 Allmänt om inköpscentraler och sammanfattning 87 2:9 b Konkurrenspräglad dialog 87 Kontrakt 88 Kontraktsbegreppet 88 Muntliga avtal 89 Kontraktets objekt 90 Kontraktets parter, in-house m.m 90 Offentliga kontrakt ska vara bindande Villkorade kontrakt 93 avtal 94 Teckaldoktrinen 94 Inledning 94 Upphandlingens objekt Vem är leverantören? 97 Leverantören som fristående juridisk person 97 Leverantör som är nämnd 99 Kontrollkriteriet och bolag 99 Publika bolag m.m Gemensam kontroll Blandat ägande När blir äganderätten till leverantörsbolaget relevant Verksamhetskriteriet Leverantör Offentligt styrda organ Upphandlande myndigheter som är offentligt styrda organ Juridisk person Tillgodose behov i det allmännas intresse som inte har kommersiell eller industriell karaktär Juridiska personer som är inrättade för att tillgodose behov i det allmännas intresse Tillgodose behov i det allmännas intresse

5 INNEHÅLL Konkurrens, vinstintresse m.m Blandad verksamhet Beroendet av upphandlande myndigheter Ekonomiskt beroende Stå under tillsyn Utse styrelse m.m 123 Bilaga till lagen Offentlig upphandling Projekttävling Ramavtal Selektivt förfarande Tjänstekoncession Tjänstekoncession - undantag från regelsystemet Risktagande nödvändigt i koncessionsavtal Undantag från regelsystemet och dess betydelse för upphandlingen Fördelar med koncessionsavtal Offentligt tjänstekontrakt Prioriterade och oprioriterade tjänster A- eller B-tjänst Samtidig upphandling av tjänster och varor Samtidig upphandling av tjänster och byggentreprenader Upphandlande myndighet Kort introduktion Definitionen av upphandlande myndighet för den klassiska sektorn 133 Begreppet staten Upphandlande myndigheter inom en och samma juridiska person En upphandlande myndighet bestående av olika juridiska personer 2:20 Upphandlarprofil Begreppet upphandlarprofil 2:20.2 Den praktiska nyttan av upphandlarprofil varukontrakt Begreppet varukontrakt Gränsdragningen mellan varukontrakt och andra kontrakt 2:22 Öppet förfarande Definitioner som gäller endast kap 2:23 Direktupphandling 2:24 Förenklad upphandling 2:25 Urvalsupphandling Ytterligare relevant rättspraxis 3. Tröskelvärden Tröskelvärdenas storlek Tröskelvärden

6 LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - EN KOMMENTAR Tröskelvärden i SEK 3 Särskilda bestämmelser om tröskelvärden för projekttävlingar m.m 3:2 Kontrakt som subventioneras till mer än hälften av en upphandlande myndighet Subventionerade kontrakt 3:3 Beräkning av värdet av ett offentligt kontrakt 3:4 Tidpunkt för tröskelvärdeberäkning 3:5 Förbud i vissa fall mot att dela upp en upphandling 3:6 Det totala värdet 3:7 Upphandling av delkontrakt Upphandling av mindre delkontrakt 3:7.2 Varor med ett naturligt samband 3:7.3 Skillnad mellan tjänste- och byggupphandling och varuupphandling? 3:7.4 Uppdelning av kontrakt i hela eller delar 3:8 Byggentreprenadskontrakt 3:9 Varukontrakt som löper på viss tid eller obegränsad tid Varu- och tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som ska Beräkning med utgångspunkt i föregående tolvmånadersperiod Beräkning med utgångspunkt i kommande tolvmånadersperiod Val mellan de två beräkningsmetoderna Vissa tjänstekontrakt Försäkringstjänster Banktjänster Projekteringstjänster Tjänstekontrakt utan totalpris Ramavtal Ytterligare relevant rättspraxis 4. Upphandlingsförfaranden Inledning Öppet, selektivt och förhandlat förfarande samt konkurrenspräglad dialog 4:2 Förhandlat förfarande med föregående annonsering Begreppet ogiltiga anbud a) Anbud som inte kan godtas med hänsyn till katalogen i 4:2 första stycket b) Otillåtna alternativa anbud c) Inte lämnat information om andel som ska läggas ut på tredje d) Bristande bekräftelser om arbetarskydd m.m e) Utebliven komplettering eller förtydligande f) Diskvalifikationsgrunder g) Leverantörsbedömning m.m h) Brister i samband med anbudsutvärdering 4:2.2-4 Förhandlad upphandling med föregående annonsering 4:2.2 Svårt att fastställa pris i förväg

7 INNEHÅLL 4:2.3 Upphandling av tjänster som är svåra att precisera Undantag för kontrakt där tjänster ingår 166 4:2.4 Byggentreprenad som avser FoU 4:3 Förhandlingens innehåll Förhandling om krav och preciseringar 167 4:3.2 Förhandling för att få fram bästa anbudet 4:4 Förhandling i successiva steg 4:5-8 Förhandlat förfarande utan föregående annonsering 4:5 Förhandlat förfarande utan annonsering som avser all upphandling Inga anbud eller inga ansökningar Inga ansökningar har inkommit Inga anbud inkommit Inga lämpliga anbud Inga väsentliga förändringar i kontraktsvillkoren Tekniska eller konstnärliga skäl Nödvändigt att tilldela kontrakt 4:5.2 Rapport till EU-kommissionen 4:6 Om endast kvalificerade leverantörer bjuds in Reglerna i 4:5 och 4:6 4:7 Förhandlat förfarande utan föregående annonsering vid varuupphandling Undantag från annonseringsplikten vid varuupphandling 4:7.2 Kompletterande varuleveranser 4:7.3 Varor på råvarubörs 4:7.4 Upphandling av varor till särskilt förmånliga villkor 4:7.5 Tidsbegränsning för varukontrakt 4:8 Förhandlat förfarande utan annonsering vid upphandling av kompletterande tjänster och entreprenader och nya tjänster och entreprenader Behov av ytterligare entreprenader eller tjänster p.g.a. oförutsedda omständigheter 4:8.2 Upprepning av samma eller liknade byggentreprenader eller tjänster Regler för optioner vid tröskelvärdeberäkningen 4:8.2.2 Förutsedda upphandlingar av tjänster/byggarbeten eller optioner 4:8.2.3 Upphandlingskontrakt ska vara bindande 4:8.2.4 Exempel på omvända optioner i offentlig upphandling 4:8.2.5 Att hantera upphandlingar som förutsätter flexibilitet 4:9 Projekttävling Inköpstekniska synpunkter på val av upphandlingsförfarande, ändringar och tillägg i underlag m.m. 190 Möjligheter till ändringar och tillägg under upphandlingsprocessen Ändringar eller kompletteringar i inbjudan att lämna anbud Innehållet i förfrågningsunderlaget Konkurrenspräglad dialog Förutsättningar

8 LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - EN KOMMENTAR Särskilt komplicerade kontrakt Två komplexa delar Överlappning mellan konkurrenspräglad dialog och förhandlad upphandling Val av förfarande vid överlappning Annonsering 4:13 Inledande av dialog Tidpunkten för slutlig kvalificering Dialogens syfte 198 4:14 Genomförande av dialogen Dialog i successiva steg Begränsningsregler Dialogens förlopp Uppmaning att lämna slutgiltiga anbud 200 Begreppet slutgiltiga anbud 200 Anbud på annan anbudsgivares förslag eller varianter Resultatlösa upphandlingar och konkurrenspräglad dialog Klarläggande och precisering av anbud Värdering av anbud 202 Utvärderingsgrund 202 4:20 Precisering av anbud eller bekräftande av åtaganden 203 Priser eller betalning till deltagare 203 4:22 Inköpscentraler 203 Ytterligare relevant rättspraxis Ramavtal Inledning 206 Tröskelvärde och avropsvärde 208 Icke implementerade bestämmelser 208 Tillämpliga bestämmelser 209 5:2 Tilldelning av kontrakt 5:3 Ramavtalets löptid 5:4 Ramavtal med en enda leverantör. Ramavtal, kontrakt och bundenhet 5:4.2 Skillnad mellan vanligt kontrakt och ramavtal med endast en leverantör 5:4.3 Flera beställarparter men endast en leverantör 5:5 Ramavtal med flera leverantörer 5:6 Tilldelning av kontrakt utan förnyad konkurrensutsättning Ramavtal med flera leverantörer 5:6.2 Exempel på villkor som kan påverka anbudsutvärderingen 5:7 Ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Ramavtal utan samtliga villkor fastställda 5:7.2 Blandade ramavtal 10

9 INNEHÅLL 5:7.3 Är ramavtal bindande? 221 5:7.4 Två typer av parallella ramavtal 223 5:7.5 EU-kommissionens uppdelning av ramavtal 224 5:7.6 Ramavtal med förnyad konkurrensutsättning och bundenhet 224 5:7.7 Bindande men inte alltid ömsesidigt bindande ramavtal 225 5a Elektronisk auktion Inledning 227 Tillämpningsområdet 227 När elektronisk auktion kan tillämpas 227 E-auktion vid tillämpning av ramavtal 228 E-auktion vid upphandling av ramavtal 229 E-auktioner och konkurrenspräglad dialog 229 Rangordning 229 Rangordning av anbud 230 5a:2.2 Val av kriterier och utvärdering i e-auktionen 230 Annonsering av elektronisk auktion 230 Förfrågningsunderlag 230 Förfrågningsunderlagets innehåll Brister i förfrågningsunderlaget Första utvärdering av anbud Den första utvärderingen 5a:6 Inbjudan att lämna nya priser eller värden m.m 232 Inbjudan till auktionen 232 5a:6.2 Inbjudan och dess innehåll 232 Tilldelning av kontrakt 232 Utvärdering av anbud med fler kriterier än priset :8 Krav på matematisk formel 233 Det ekonomiskt mest fördelaktiga budet 233 5a:8.2 Elektronisk auktion och alternativa utföranden Fler etapper 234 Upplysningar till anbudsgivarna 234 Auktionens dynamik 234 uppgifter 235 Antalet anbudsgivare i en auktion och deras identitet 235 av en elektronisk auktion 235 Flera sätt att avsluta en elektronisk auktion 235 Uppgifter som ska framgå av inbjudan 235 Tilldelning av kontrakt 236 Tilldelning efter auktionen inte obligatorisk

10 LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - EN KOMMENTAR 6. Tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor i förfrågningsunderlag m.m. Inledning 237 Definitionen av tekniska specifikationer 239 Standardiseringsorgan 240 Tekniska specifikationer 6:2 Tekniska specifikationer som hänvisar till en standard 242 Tekniska specifikationer 242 6:2.2 Eller likvärdigt 243 6:3 Tekniska specifikationer i form av prestanda- eller funktionskrav 244 Prestanda och funktionskrav 244 6:3.2 Blandad specifikation 245 6:4 Uppgifter om ursprung, tillverkning m.m 246 Förbud mot inskränkande beskrivning 246 6:4.2 Miljökrav och tillverkningsprocesser 247 6:4.3 Syftet med en inskränkande specifikation 247 6:5 Likvärdiga lösningar Då likvärdighet finns mellan standarder och prestanda- och funktionskrav 248 6:7 Miljömärken 249 Kriterier i miljömärkessystem 249 6:7.2 Prestanda- och funktionskrav och livscykelaspekter 249 6:7.3 Villkor för tillämpning av specifikationer i miljömärken 250 6:8 Erkända organ 252 6:9 Anbud med alternativa utförande 253 Alternativ som varu- eller tjänstekontrakt 254 Underentreprenad 255 Rätten att använda underleverantör 255 Om uppgifter om underleverantörer begärts 256 Information om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och arbetsvillkor 257 Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt 258 Inledning 258 Kort kommentar om innehållet i lagregeln 258 Villkor för fullgörande av kontrakt, och proportionalitet 259 Lagkrav och särskilda tilläggsvillkor 264 Svenska lagkrav 268 Krav som skall ställas av statliga myndigheter 269 6:13.8 Osäkerhet om särskilda tilläggsvillkor 269 Ytterligare relevant rättspraxis Annonsering av upphandling Inledning 12

11 INNEHÅLL Obligatorisk och annonsering av upphandlingar 272 Annonseringspliktens omfattning 272 Administrativa bestämmelser om annonsering 273 7:2 Information om planerade upphandlingar (förhandsannonsering) 274 Förhandsannons som medel att förkorta tidsfrister 274 7:2.2 Upphandling av A-tjänster och B-tjänster samtidigt 275 7:3 Annonsering om resultatet av en upphandling (efterannonsering) 275 7:4 Annonsering om förhandsinsyn Tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud m.m. Förhållanden som ska beaktas när tidsfristernas längd bestäms 279 8:2 Tidsfrister vid öppet förfarande 280 8:3 Tidsfrister vid selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarande med föregående annonsering 8:4 Tidsfrist efter förhandsannonsering 282 8:5 Förkortad tidsfrist vid användning av elektroniska medel 283 8:6 Fri och direkt tillgång till förfrågningsunderlaget 284 8:7 Förlängning av tidsfrister 285 Försening med tillhandahållande och komplettering av 285 8:7.2 Hur lång tid bör anbudstiden förlängas? 287 8:8 Förkortade tidsfrister på grund av tidsbrist i vissa fall 287 Förkortning av tidsfrist för anbudsansökan och anbud 287 8:8.2 Restriktioner vid påskyndat förfarande 288 8:9 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag vid öppet förfarande 289 Inbjudan att komma in med anbud eller att eller att föra dialog 289 Skriftlig inbjudan att komma in med anbud eller att vid selektivt respektive förhandlat förfarande 289 Allmänt om inbjudan till anbudsgivning 290 administrativa innehåll 290 Om någon annan än den lämna ut förfrågningsunderlaget myndigheten ska Tillhandahållande av kompletterande handlingar och upplysningar vid selektivt och förhandlat förfarande samt konkurrenspräglad dislog Kommunikation, information och dokumentation Regler för kommunikation 294 9:2 Kommunikation med elektroniska medel 294 9:3 Krav på tillgänglig information 295 9:4 Skyldighet 3tt lämna in intyg m.m 297 9:5 Bekräftelse av ansökan om att få lämna 298 9:6 Uppgifter från leverantörer ska bevaras säkert 298 9:7 Öppnande av anbud

12 LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - EN KOMMENTAR 9:8 Rättelse av fel, förtydliganden och kompletteringar 300 Felräkning eller felskrivning 300 9:8.2 Förtydliganden och kompletteringar 9:9 Information till leverantörer. Underrättelse om beslut 304 Krav på upphandlingsmeddelande 304 9:9.2 Vad menas med skälen till besluten 305 9:9.3 Till vem skall beslutet kommuniceras 308 9:9.4 Lämplig redovisning i ett tilldelningsmeddelande 309 Upplysningar på begäran av en leverantör Vilka uppgifter kan begäras ut När ska underrättelser om olika beslut göras Upplysningspliktens omfattning Lämplig tidpunkt att lämna information Anbudsgivare är bunden av sitt anbud Protokoll Bevarande Ytterligare relevant rättspraxis Uteslutning av leverantörer Inledning Omständigheter som ska medföra uteslutning av leverantörer Tvingande diskvalifikationsgrunder 320 Deltagande i kriminell organisation Bestickning 322 Penningtvätt 326 Företrädare för juridisk person 328 Utredningsskyldigheten och dess omfattning 328 Undantag från uteslutningskravet 329 Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantörer 330 Fakultativa 330 När bör diskvalifikation ske 333 Intyg och bevis angående leverantör 334 Uppgifter om skatter och avgifter 335 Ytterligare relevant rättspraxis 336 Kontroll av leverantörers lämplighet och val av deltagare m.m. Inledning 337 Inledande bestämmelser 340 Allmänt om kvalificering 340 Tidpunkten för 340 Minimikrav på och anbudsgivares

13 INNEHÅLL Minimikrav 342 Om lägsta krav på kapacitet inte framgår av annonsen 343 Begränsning av antalet anbudssökande i upphandlingsförfaranden 344 Allmänt om begränsning av antalet anbudsgivare 344 Objektiva och icke-diskriminerande kriterier och regler 345 Antalet anbudsgivare 346 Olika sätt att begränsa antalet anbudsgivare 347 Endast lämpliga anbudsgivare 348 Antalet deltagare som ska bjudas in till anbudsgivning 348 Antalet deltagare vid selektiv och förhandlad upphandling 348 Antalet anbudsgivare och konkurrensen Krav på registrering 350 Leverantörers ekonomiska ställning Bevis på den ekonomiska ställningen Bevis om ekonomisk status Bevis för omsättning Balansräkning som bevis 353 Intyg från bank och ansvarsförsäkring 353 och när ska bevisen anges 354 Annat sätt att bevisa sin ekonomiska och finsnsiella ställning 355 Teknisk och yrkesmässig kapacitet 356 Inledning (begreppet teknisk kapacitet) 357 Kort om skillnad mellan krav och bevis och kontroll 358 H:II Bevis på teknisk kapacitet 359 andra stycket (förteckning över byggentreprenader) 359 H:II andra stycket 2 (förteckning: andra stycket 3 (uppgifter om teknisk personal m.m.) 362 andra stycket 4 (uppgifter om tekniska resurser) 363 H:II andra stycket 5 (komplexa varor/tjänster) 364 andra stycket 6 (uppgifter om utbildning m.m.) 364 andra stycket 7 (miljöskyddsåtgärder) 365 n:n andra stycket 8 (uppgifter om anställda 366 andra stycket 9 (verktyg och utrustning) 366 andra stycket (om underleverantörer resp. bevis om varor) 367 tredje - femte stycket 367 Tillgång till andra företags kapacitet 368 Externa resurser 368 Tidpunkten för bedömningen av externa resurser 370 Leverantörers yrkeskunnande 370 Standarder för 37 2 Officiella förteckningar 373 Begränsad kontroll

14 LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - EN KOMMENTAR Begränsad/senarelagd kontroll 374 Handlingar för kvalificering i tvåstegsförfaranden 374 Ytterligare relevant rättspraxis 376 Tilldelning av kontrakt Inledning 377 Utvärderingskriterier och allmänna rättsprinciper 379 Handelshindersbegreppet 379 Exempel på förbjudna åtgärder med anknytning till offentlig upphandling 380 Alternativa grunder för tilldelning av kontrakt Viktning av kriterier Tilldelningsgrunder och utvärderingskriterier 382 Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 382 Innebörden av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 384 Lägsta pris 385 Skallkrav och börkrav 386 Utvärderingskriterier ska vara synbara 387 Miljörelaterade kriterier kriterier 388 Sociala aspekter som tilldelningskriterier 394 Strategiska hänsyn vid anbudsutvärderingen 395 Kriterier i kvalificeringsfasen och anbudsutvärderingen 396 Incitamentsupphandlingar 400 Särdrag hos incitamentsupphandlingar 402 Onormalt låga 4 4 Förklaringar till lågt anbudspris 404 Krav på begäran om förklaring 405 Innebörden av onormalt lågt pris och hur det kan förklaras 406 Bestämmelsen om statsstöd 407 Utvärderingsmall 408 Ytterligare relevant rättspraxis Inledning Undantag från regelsystemet Upphandling under tröskelvärdena Risktagande Undantag från regelsystemet och dess betydelse för upphandlingen Upphandlingsförfarande, kvalificering och anbudsutvärdering Tillämpningsområdet Undantag för kompletterande arbeten Tröskelvärdeberäkning 16

15 INNEHÅLL Annonsering 13:3 Tidsfrister för ansökan om att tilldelas en byggkoncession 13:3.1 Utökad tidsfrist för ansökningar Underentreprenad 420 Villkor att kontraktera underentreprenör 420 Syftet med krav om fördelning av koncessionskontrakt Konkurrensaspekter på användning av underentreprenörer 422 Koncessionshavares skyldigheter 422 Annonsering 422 Koncessionshavarens förpliktelser 423 Gällande tidsfrister 424 Tröskelvärden 424 Företag som går samman och anknutna företag 424 Tredje man 425 Koncessioner som OPS 425 Två former av OPS 426 Risktagande nödvändigt i koncessionsavtal 428 Projekttävlingar på tjänsteområdet Tillämpningsområdet 429 Tröskelvärden för projekttävlingar Tillämpliga tröskelvärden Tröskelvärden för centrala statliga myndigheter vid tjänsteupphandling 432 Tröskelvärden 432 Val av deltagare 432 Antalet deltagare i projekttävling 432 Konkurrenskravet 433 Annonsering 433 Kommunikation och information 435 Relevanta bestämmelser om kommunikation 435 Regler för ansökningar 435 Kommunikation med elektroniska medel (9:2) 436 Krav på tillgänglig information (9:3) 437 Handlingar i annan form än elektronisk (9:4) 438 Bekräftelse av ansökan om att få lämna anbud (9:5) 439 Uppgifter från leverantörer som måste bevaras (9:6) 440 Öppnande av anbud (9:7) 440 Juryn och dess sammansättning 440 Juryns beslut Krav på beslutsprotokoll m.m 442 Rangordning och protokoll 442 Tjänstekontrakt som följer på en projekttävling

16 LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - EN KOMMENTAR Upphandling som inte omfattas av direktivet Tillämpningsområdet 445 Tillämpliga bestämmelser 446 Hänvisning till LOUs innehåll och tillämpningsområde 446 Juridisk status av bestämmelserna i kapitlet 447 Hänvisning till de direktivstyrda bestämmelserna och B-tjänster 447 Anpassning till annonseringen för direktivstyrda upphandlingar 448 Upphandlingsförfaranden 448 Förenklad upphandling 448 Urvalsupphandling 449 Processen i en urvalsupphandling Direktupphandling 452 Synnerliga skäl 452 Konkurrenspräglad dialog 453 Beräkning av värdet av kontrakt 454 Hänvisning till LOUs innehåll och tillämpningsområde 455 Beräkningsnormerna 455 Annonsering vid förenklat förfarande 455 Annonsering av förenklad upphandling 455 Annonsering av urvalsupphandling 456 Urvalet 457 Innehållet i en annons m.m 459 Minimikrav på uppgifter som ska framgå av annonsen 459 Ytterligare uppgifter som bör finnas med i annonsen 459 Annonsering vid förhandsinsyn 459 Förhandsinsyn som skydd 460 Förhandsinsynen, annonsering, överprövning, avtalsspärr m.m 460 Annonsering om förhandsinsyn 460 Kommunikationsmedel vid offentlig upphandling Inledning Anbud och ansökningar skall lämnas skriftligt Kommunikation med elektroniska medel (9:2) Krav på tillgänglig information (9:3) 462 Handlingar i annan form än elektroniska (9:4) 463 Bekräftelse av anbudsansökan (9:5) 463 Uppgifter från leverantörer som måste bevaras (9:6) 463 Öppnande av anbud (9:7) 464 Tidsfrister för att lämna anbudsansökningar och anbud 464 Mottagande och öppnande av anbud 465 Rättelse av fel, förtydligande och komplettering 465 Förtydligande och kompletteringar 465 Förtydliganden och kompletteringar

17 INNEHÅLL Kontroll och uteslutning av leverantörer 468 Kontroll av avgifter och skatter 468 Begränsad kontroll 469 Begränsad/senarelagd kontroll 469 Kontroll vid urvalsupphandling/konkurrenspräglad dialog 470 Prövning av anbudsansökningar och anbud 470 Inledning 470 Andra krav på leverantörerna som inte finns införda i detta kapitel Tillgång till andra företags kapacitet 472 Tillgång till externa resurser 472 Alternativa grunder för tilldelning av kontrakt 472 Anbudsutvärderingens grunder 472 Krav på transparens m.m 473 Onormalt låga anbud 473 Dokumentation, underrättelse och förvaring av handlingar 474 Skälen till enhetens beslut 474 Skälen till besluten 475 Underlåtenhet att anteckna beslut 475 Information till leverantörer 475 Inledning 475 Tilldelningsbeslutet 475 Till vem skall beslutet kommuniceras 476 Vad menas med skälen till besluten 476 Upplysningar på begäran 478 Lämplig tidpunkt för att lämna information 480 Arkivering 480 Meddelande till kommissionen om resultatet av en upphandling av Upphandling som rör rikets säkerhet m.m Projekttävlingar 482 Hänvisning till de direktivstyrda bestämmelserna 482 Val av upphandlingsförfarande 483 Annonsering av projekttävling 483 Förhandling, antalet deltagare m.m. 483 Ytterligare relevant rättspraxis 484 Avtalsspärr, överprövning och skadestånd Inledning 485 Ansökan om överprövning 485 Talerätt 485 Överprövning av ramavtal 489 Talerätt för medlem i en grupp av leverantörer 490 Skaderekvisitet i överprövning 492 När påbörjas en upphandling

18 LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - EN KOMMENTAR Överprövning (ogiltighetstalan) 494 När i tiden ska överprövning göras 495 Behörig domstol 496 Hemvist och prövningstillstånd 496 Prövningen, instansordning och överklagande 497 Instansordning m.m 497 Beslut ex Förbud mot överklagande 499 Överklagande enligt LOU och rättsmedlens omfattning 499 Interimistiska beslut 500 Det interimistiska beslutet 500 Exempel på illojal upphandling 500 Rättsverkan av ett interimistiskt beslut 502 Överprövning av en upphandling 502 Det lagstridiga beteendet 502 Begreppet otillåten direktupphandling 504 Rättens 5 5 Avbryta upphandling 505 Kravet på att konkurrensen ska utnyttjas 507 Avtalsspärr 508 Avtalsspärrens längd 508 Rättsverkan av avtalsspärren 509 Undantag från avtalsspärr 509 Undantag för avtalsspärr Undantag från avtalsspärr vid avrop från ramavtal och direktupphandling Avtalsspärr vid förhandsinsyn Förlängd avtalsspärr Tiodagarsfrist Tiodagarsfrist efter särskilda beslut Tidsfrister för ansökan om överprövning av en upphandling Tidsfrist efter beslut att avbryta upphandling överprövning av en upphandling inte längre får ske När avtal slutits Avtal under pågående överprövning Överprövning av ett avtals giltighet Olika grunder för ogiltigförklaring. När ett avtal inte får ogiltigförklaras När bestämmelser om ogiltighet inte gäller Avrop från ramavtal och hinder för ogiltighetstalan Undantag från annonseringsplikten och hinder för ogiltighetstalan Tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet Om ansökan om avtals giltighet Beräkning av vissa tider 20

19 INNEHÅLL Skadestånd 520 Skadeståndet i offentlig upphandling 520 Det negativa kontraktsintresset Högsta domstolens praxis i skadeståndfrågan Hebymålet 522 Tvättsvamparna 523 Rederi AB Ishavet 524 Talan om skadestånd 526 När ska skadeståndstalan Ytterligare relevant rättspraxis 527 Upphandlingsskadeavgift Inledning 529 Allmänna bestämmelser om upphandlingsskadeavgift 529 Upphandlingsskadeavgift när ett avtal får bestå 529 Upphandlingsskadeavgift och tvingande hänsyn Upphandlingsskadeavgift p.g.a. otillåten direktupphandling Ansökan om upphandlingsskadeavgift 532 Tillsynsmyndighetens skyldighet att ansöka om upphandlingsskadeavgift 532 Tillsynsmyndighetens egna val att ansöka om upphandlingsskadeavgift 532 Behörig domstol 532 Avgiftens 533 Fastställande av avgiftens storlek 533 Syftet med upphandlingsskadeavgiften 533 Överträdelsens sanktionsvärde och avgiftens storlek 534 Överträdelsens art 534 Tidsfrister för ansökan om avgift 537 Tidsfrister för att väcka talan 537 Tidsfrister för att väcka talan om upphandlingsskadeavgift vid otillåten direktupphandling 537 Tidfrist när ansökan om överprövning gjorts 538 När ingen leverantör ansökt om överprövning 538 Betalning av avgift m.m 539 När ska en avgift betalas 539 När avgiften faller bort 54 Tillsyn Allmänna bestämmelser om tillsyn Inhämtande av upplysningar Skyldighet att lämna upplysningar 542 Föreläggande 542 Behörig domstol

20 LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - EN KOMMENTAR Inkomna och sekretessbelagda handlingar m.m. Inledning 545 Inkomna handlingar 545 Huvudregeln i FL 546 Sekretess 547 Sekretess för den enskildes skull 548 Företagshemligheter 549 Tystnadsplikt 550 Rätten till handlingar i domstolsärenden LOV - Lagen om valfrihet Inledning Krav på fentlighet 552 Förfrågningsunderlaget 552 Ansökan om deltagande 552 Kommunikation 553 Rättelser m.m 553 Uteslutning, intyg m.m 553 Godkännande och ingående av kontrakt, underrättelse och tecknande av kontrakt 553 Paragrafen har fått sin utformning efter bestämmelserna i 9:9 LOU 554 ickevalsalternativ 554 Rättsmedel m.m 554 Litteratur 557 Offentligt tryck 559 Rättsfallsregister 562 Sökordsregister 568 Bilagor 577 (Se förteckning s. 577) 22

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

OFENTLIG UPPHANDLING ED, PL Alfred Streng

OFENTLIG UPPHANDLING ED, PL Alfred Streng OFENTLIG UPPHANDLING ED, PL Alfred Streng Upphandlingsordlista Anbudsgivare: Med anbudsgivare avses den eller de leverantörer som lämnar anbud i en upphandling 1 Anbudssökande: Med anbudssökande avses

Läs mer

Offentlig upphandling. LOU och LUF

Offentlig upphandling. LOU och LUF Offentlig upphandling LOU och LUF Vad är offentlig upphandling? Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 I denna lag finns föreskrifter om - lagens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:180

Regeringens proposition 2009/10:180 Regeringens proposition 2009/10:180 Nya rättsmedel på upphandlingsområdet Prop. 2009/10:180 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2010 Mats Odell Anders Borg (Finansdepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster; SFS 2010:572 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3

Läs mer

Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet

Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Lagrådsremiss Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 december 2009 Mats Odell Rikard Jermsten (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Källa: LOU/LUF bilaga 2. Bindande svar från leverantör på förfrågningsunderlag från upphandlande myndighet/enhet.

Källa: LOU/LUF bilaga 2. Bindande svar från leverantör på förfrågningsunderlag från upphandlande myndighet/enhet. Till innehållet Sök Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö A A-tjänst Tjänster som finns angivna i bilaga 2 till LOU/LUF. Dessa tjänster har typiskt sett ansetts mer lämpade för

Läs mer

Myter och fakta om LOU och LUF vägen till enklare och bättre upphandlingar

Myter och fakta om LOU och LUF vägen till enklare och bättre upphandlingar vägen till enklare och bättre upphandlingar SOI:s Årskonferens 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner Erik Olsson / Jur. kand. / Associate 2 Agenda Hur mycket juridik behövs det i en upphandling?

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Viktiga nyheter i upphandlingslagarna. Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund

Viktiga nyheter i upphandlingslagarna. Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund Viktiga nyheter i upphandlingslagarna Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund Upphandling en del av EU-rätten Upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv Direktiven ska genomföras

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling SFS 2007:1091 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 2007 11 22 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2014:474 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Bilagorna 1, 2 och 3 är inte med här. Rättelseblad 2007:1091

Läs mer

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral Sid 1 Introduktionsseminarium - Avrop från de statliga ramavtalen Sebastian Svartz och Karl Ekman Jurister, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens inköpscentral 2016-11-18 Agenda 09.30 Statens inköpscentrals

Läs mer

Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet 1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser 2 kap. Definitioner 3 kap. Tröskelvärden 4 kap. Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Nya upphandlingsregler 2016. Henrik Grönberg Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015

Nya upphandlingsregler 2016. Henrik Grönberg Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015 Nya upphandlingsregler 2016 Henrik Grönberg Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015 I denna presentation behandlar vi Lagstiftningsarbetet. Annonsering, förfaranden och förhandling. Uppdelning

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) vad gäller för samordningsförbund?

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) vad gäller för samordningsförbund? Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) vad gäller för samordningsförbund? Mathias Sylwan Nationell konferens för finansiell samordning i Skövde den 10-11 april, 2013 1. Lagen (1992:1528) om offentlig

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion 2 3 Del 1 Lagen om offentlig upphandling (LOU) sid 5 Del 2 Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) sid 37 Ordlista sid

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Möjligheterna i LOU Presentation av gällande juridik och regelverk. Mathias Sylvan UHC-dagen Folkets Hus i Säter

Möjligheterna i LOU Presentation av gällande juridik och regelverk. Mathias Sylvan UHC-dagen Folkets Hus i Säter Möjligheterna i LOU Presentation av gällande juridik och regelverk Mathias Sylvan UHC-dagen 2016-05-26 Folkets Hus i Säter Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 I denna lag finns föreskrifter

Läs mer

Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet

Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Ds 2009:30 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Finansdepartementet Ds 2009:30 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Nya upphandlingslagar. Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund

Nya upphandlingslagar. Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund Nya upphandlingslagar Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund 2 Upphandling en del av EU-rätten Upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv Direktiven ska genomföras

Läs mer

Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör. Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind

Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör. Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind Nya EU-direktiv och implementering Europarlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet; SFS 2011:1029 Utkom från trycket den 11 oktober 2011 utfärdad den 29 september 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Offentlig upphandling i praktiken

Offentlig upphandling i praktiken Niclas Forsberg Offentlig upphandling i praktiken NORSTEDTS JURIDIK AB Innehall Forord 11 Inledning 13 1. Lagens tillampningsomrade och troskelvarden 15 Allmant 15 Upphandling av varor 16 Upphandling av

Läs mer

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen.

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Allmänt Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

Bakgrund En del av lagändringarna har sin bakgrund i ändringar i EU:s rättsmedelsdirektiv (dir.

Bakgrund En del av lagändringarna har sin bakgrund i ändringar i EU:s rättsmedelsdirektiv (dir. 0009 2010 08-02 1 (8) CIRKULÄR 10:51 och landsting Upphandlingsansvariga i kommuner Upphandlingsansvariga i landsting Kommunjurister Landstingsjurister Bolag i kommuner och landsting Ändringar i upphandlingslagstiftningen

Läs mer

UPPHANDLINGSREGLER för Lessebo Kommuns nämnder, förvaltningar och bolag

UPPHANDLINGSREGLER för Lessebo Kommuns nämnder, förvaltningar och bolag UPPHANDLINGSREGLER för Lessebo Kommuns nämnder, förvaltningar och bolag 2009-04-15 1 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte...3 Omfattning...3 Vad är offentlig upphandling?...3 Principer vid offentlig upphandling...4

Läs mer

AffärsConcept. Upphandling av entreprenader i anknytning till Ängens ARV. Leverantörsträff Niclas Andersson Jonas Frändestam

AffärsConcept. Upphandling av entreprenader i anknytning till Ängens ARV. Leverantörsträff Niclas Andersson Jonas Frändestam AffärsConcept Upphandling av entreprenader i anknytning till Ängens ARV Leverantörsträff 2017-12-07 Niclas Andersson Jonas Frändestam INNEHÅLL Vad kommer vi inte berätta ikväll och varför? Dialog i offentlig

Läs mer

Vad gäller enligt LOU? Mathias Sylwan Upphandlingsteknik & Investeringsbeslut Stockholm 12 september 2013

Vad gäller enligt LOU? Mathias Sylwan Upphandlingsteknik & Investeringsbeslut Stockholm 12 september 2013 Vad gäller enligt LOU? Mathias Sylwan Upphandlingsteknik & Investeringsbeslut Stockholm 12 september 2013 1. Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (ÄLOU) och 2. Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept 2013 Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling är betydande - och det är de små företagen också Offentlig sektors inköp sker via offentlig

Läs mer

Teknik och säkerhetsupphandlingar

Teknik och säkerhetsupphandlingar Presentation OffSÄK:s höstkonferens 2011 Anna Ulfsdotter Forssell /Partner /Advokat Stockholm den 2 Agenda Inledning vad, varför, vem och när? Principerna för offentlig upphandling Kort genomgång av de

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling 1992 kom Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster 2007 (LUF) Ny uppdatering, LOU, 15 juli 2010 Kringlagstiftning Avtalslagen

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

Publicerad 2011-11-28. Version 2011:5.2 (reviderad 2012-03-02)

Publicerad 2011-11-28. Version 2011:5.2 (reviderad 2012-03-02) Publicerad 2011-11-28 Version 2011:5.2 (reviderad 2012-03-02) Om vägledningen Bakgrund och syfte Kammarkollegiets upphandlingsstöd har i uppdrag att bidra till en mer effektiv, kvalitetsmedveten och rättssäker

Läs mer

CENTRALA ÄNDRINGAR I EU-FÖRFARANDET

CENTRALA ÄNDRINGAR I EU-FÖRFARANDET CENTRALA ÄNDRINGAR I EU-FÖRFARANDET 1 Upphandlingsförfaranden Öppet och selektivt förfarande - (nästan) som förut Förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog» Samma villkor för användning för båda»

Läs mer

Fördjupning i de nya upphandlingsreglerna del 1

Fördjupning i de nya upphandlingsreglerna del 1 Fördjupning i de nya upphandlingsreglerna del 1 Ny upphandlingslagstiftning Förändringar i den yttre ramen Nina Radojkovic Upphandlingsråd Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 »A- och

Läs mer

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare. Innovativa upphandlingar. Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare. Innovativa upphandlingar. Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008 Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare Innovativa upphandlingar Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008 Innovativa upphandlingar det är möjligt! 2008-09-26 Company presentation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik; SFS 2016:1212 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Upphandlingsförordning; utfärdad den 1 december 2016. SFS 2016:1162 Utkom från trycket den 9 december 2016 Regeringen föreskriver 1 följande. Förordningens innehåll 1 Denna förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Upphandlingsförordning; utfärdad den 29 september 2011. SFS 2011:1040 Utkom från trycket den 11 oktober 2011 Regeringen föreskriver 1 följande. Förordningens innehåll 1 Denna

Läs mer

Seminarium om offentlig upphandling LOU

Seminarium om offentlig upphandling LOU Seminarium om offentlig upphandling LOU 20160919 9 400 invånare 500 km 2 Kommunalskatt 21,94+11,48=33,42 X företag varav Y är lantbruk Balansomslutning 530 MSEK Antal årsarbeten 740 personer 99 % av alla

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09 UFV 2010/1853 Upphandling Riktlinjer Fastställd av rektor 2010-11-09 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Principer för upphandling 4 2. Organisation

Läs mer

Meddelande om upphandling. Tjänster

Meddelande om upphandling. Tjänster Medlemsländer - Tjänstekontrakt - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157513-2015:text:sv:html Sverige-Stockholm:

Läs mer

Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma

Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma Lagstiftningsarbetet Ministerrådet antog den 11/2 2014 tre direktiv (2014:23 koncessioner, 2014:24 LOU och 2014:25 LUF ) för offentlig upphandling

Läs mer

Nytt regelverk om upphandling. Upphandlingskonferens Eva Sveman

Nytt regelverk om upphandling. Upphandlingskonferens Eva Sveman Nytt regelverk om upphandling Upphandlingskonferens 2015-09-17 Eva Sveman 1 Förslag på implementering av EU:s nya upphandlingsdirektiv inom den klassiska sektorn och försörjningssektorn Ikraftträdande

Läs mer

Offentlig upphandling inom byggsektorn - Vägledning för upphandlande myndigheter. Innehållsförteckning

Offentlig upphandling inom byggsektorn - Vägledning för upphandlande myndigheter. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 OM VÄGLEDNINGEN... 3 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.2 INNEHÅLL OCH OMFATTNING... 3 1.3 SAMRÅD... 3 2 LAGSTIFTNINGEN... 3 3 BEGREPP OCH DEFINITIONER... 4 4 FÖRBEREDA EN UPPHANDLING...

Läs mer

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Offentlig upphandling Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Agenda Kort om Upphandlingsmyndigheten Om upphandlingsreglerna Ny upphandlingslagstiftning Nyheter i nya LOU- en överblick Upphandlingsprocessen

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Utökade möjligheter att förhandla med 2016 (2017?) års lagar Olof Hallberg och Lukas Granlund 27 januari 2016

Utökade möjligheter att förhandla med 2016 (2017?) års lagar Olof Hallberg och Lukas Granlund 27 januari 2016 Utökade möjligheter att förhandla med 2016 (2017?) års lagar Olof Hallberg och Lukas Granlund 27 januari 2016 Disposition och avgränsning Annonserat förhandlat förfarande behandlas Konkurrenspräglad dialog,

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Skillnader mellan LOU och LUF

Skillnader mellan LOU och LUF Skillnader mellan LOU och LUF Upphandling The VÄRMEK Way Lag om offentlig upphandling, LOU, är en lagstiftning som är processinriktad. Den är gjord så för att garantera att små leverantörer ska ha samma

Läs mer

PROMEMORIA. Carl Schwieler. Annika Blomqvist. Datum: 2015-05-20. Social impact bonds vissa LOU-frågor 1 BAKGRUND

PROMEMORIA. Carl Schwieler. Annika Blomqvist. Datum: 2015-05-20. Social impact bonds vissa LOU-frågor 1 BAKGRUND Advokatfirma DLA Nordic KB Kungsgatan 9 PO Box 7315 SE - 103 90 Stockholm, Sweden T +46 8 701 78 00 F +46 8 701 78 99 www.dlanordic.se SE: 916629-6658 PROMEMORIA Till: Från: Carl Schwieler Annika Blomqvist

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer KF 2008-12-15, 255 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Sammanfattningen av Upphandlingsutredningens delbetänkande (SOU 2005:22)

Sammanfattningen av Upphandlingsutredningens delbetänkande (SOU 2005:22) Sammanfattningen av Upphandlingsutredningens delbetänkande (SOU 2005:22) Prop. 2006/07:128 Bilaga 7 Utredningens huvudsakliga uppdrag (dir. 2004:47) är att lämna förslag till hur två EG-direktiv skall

Läs mer

Engelsk- svensk ordlista avseende upphandlingstermer

Engelsk- svensk ordlista avseende upphandlingstermer 2011-01-31 1 (5) Engelsk- svensk ordlista avseende upphandlingstermer Above /below the threshold amount Abnormally low tender A publicly accessible (electronic) database Application for review Award criteria

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster; SFS 2007:1092 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens

Läs mer

Definitioner och begrepp

Definitioner och begrepp Definitioner och begrepp 1. Upphandling Köp av varor och tjänster samt upplåtande på entreprenad mot ekonomisk ersättning. 2. Upphandlande enhet 3. Inköpscentral 4. Anknuten enhet 5. Beställare En aktör

Läs mer

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 Hållbar Upphandling Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 jur.kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm EU-rätten Svenska regler om offentlig upphandling

Läs mer

Juridikpass 1 - Grundläggande frågor i avropsprocessen. Ann Pietikäinen & Gabriella Sydorw

Juridikpass 1 - Grundläggande frågor i avropsprocessen. Ann Pietikäinen & Gabriella Sydorw Juridikpass 1 - Grundläggande frågor i avropsprocessen Ann Pietikäinen & Gabriella Sydorw Vårt uppdrag Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Att ingå ramavtal för statliga myndigheter. Inom

Läs mer

Avslutad: Arbetskläder och arbetsskor till Huddinge kommun

Avslutad: Arbetskläder och arbetsskor till Huddinge kommun Avslutad: Arbetskläder och arbetsskor till Huddinge kommun Info Version 11 URL http://com.mercell.com/permalink/37298160.aspx Externt anbuds-id 17049-2013 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Meddelande

Läs mer

SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534. Meddelande om upphandling. Byggentreprenader

SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534. Meddelande om upphandling. Byggentreprenader 1/6 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333534-2012:text:sv:html SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534 Meddelande om upphandling Byggentreprenader Direktiv

Läs mer

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet?

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Ellen Hausel Heldahl Malmö 161028 Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen

Läs mer

Utbildning LOU SFÖ Konferens 1

Utbildning LOU SFÖ Konferens 1 Utbildning LOU SFÖ Konferens 1 De gemenskapsrättsliga principerna Likabehandlingsprincipen Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla leverantörer måste

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-08. Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-08. Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-08 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Läs mer

Fördjupning i de nya upphandlingsreglerna del 2 Förändringar i den nya upphandlingslagstiftningen: inköpscentraler och leverantörsperspektivet

Fördjupning i de nya upphandlingsreglerna del 2 Förändringar i den nya upphandlingslagstiftningen: inköpscentraler och leverantörsperspektivet Fördjupning i de nya upphandlingsreglerna del 2 Förändringar i den nya upphandlingslagstiftningen: inköpscentraler och leverantörsperspektivet SKL Kommentus Inköpscentralens nya roller Åsa Edman Vad får

Läs mer

LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010. Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010. Advokat John Hane

LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010. Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010. Advokat John Hane LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010 Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010 Advokat John Hane EU-DIREKTIV 2004/18 OCH 2004/17 2004/18 2004/17 Klassisk sektor Försörjningssektor

Läs mer

Specimen. Meddelande om tilldelning av kontrakt försörjningssektorerna Resultat av upphandlingsförfarandet. Avsnitt I: Upphandlande enhet

Specimen. Meddelande om tilldelning av kontrakt försörjningssektorerna Resultat av upphandlingsförfarandet. Avsnitt I: Upphandlande enhet Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning Information och blanketter online: http://simap.ted.europa.eu Avsnitt I: Upphandlande enhet Meddelande om tilldelning av kontrakt försörjningssektorerna

Läs mer

DE NYA UPPHANDLINGSLAGARNA OCH AKTUELLA RÄTTSFALL. Upphandlingsdagen 2016 HBV Per-Ola Bergqvist Foyen advokatfirma

DE NYA UPPHANDLINGSLAGARNA OCH AKTUELLA RÄTTSFALL. Upphandlingsdagen 2016 HBV Per-Ola Bergqvist Foyen advokatfirma OCH AKTUELLA RÄTTSFALL Upphandlingsdagen 2016 HBV Per-Ola Bergqvist Foyen advokatfirma Ministerrådet antog den 11/2 2014 tre direktiv (2014:23 koncessioner, 2014:24 LOU och 2014:25 LUF ) för offentlig

Läs mer

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare.

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare. R-2009/1578 Stockholm den 5 oktober 2009 Till Finansdepartementet Fi2009/4872 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Ahlsell Sverige AB, 556012-9206 Ombud: Caroline Haag Tenders Sverige AB Nygatan 34 582 19 Linköping MOTPART Öckerö kommun 475 80 Öckerö SAKEN Överprövning enligt

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Promemorian Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet (Ds 2009:30)

Promemorian Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet (Ds 2009:30) 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och Upphandling Handläggare: Paul Collins Landstingsstyrelsen Promemorian Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet (Ds 2009:30) Ärendet Finansdepartementet

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-03-04 101/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Arkitekturfrukost. Välkomna! Dagens ämne: Allt om nya LOU. #arkfrukost.

Arkitekturfrukost. Välkomna! Dagens ämne: Allt om nya LOU. #arkfrukost. Arkitekturfrukost Välkomna! Dagens ämne: Allt om nya LOU #arkfrukost www.arkitekt.se Kommande Arkitekturfrukost ons 29 mars Vässa dig inför lönesamtalet Snart är det för många dags för årets lönesamtal

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer