Lag om offentlig upphandling - en kommentar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lag om offentlig upphandling - en kommentar"

Transkript

1 Lag om offentlig upphandling - en kommentar Andra upplagan JAN-ERIK FALK

2 Innehåll Förkortningar 23 Förord 24 Inledning Regler och principer som måste beaktas i offentlig upphandling 26 Historiken om upphandlingsreglerna 26 Konsekvenserna av det svenska medlemskapet i EU 27 Lissabonfördraget 27 Primär och sekundärrätt 28 Internationella avtal 29 EU-domstolen 29 Innebörden av begreppet sista instans Samarbetet mellan EU-domstolen och nationella domstolar 32 De nya upphandlingslagarna 32 Övergripande om ramverket 33 Syftet med upphandlingsreglerna 35 Den fria rörligheten av varor 38 Den upphandlande myndighetens frihetsgrader 40 Undantag från den fria rörligheten av varor När saknas 42 specifikation 42 Handelshindrande fekt 43 Regler i direktivet och i GPA 43 Etableringsfriheten och den fria rörligheten för tjänster 45 Rättsprinciper som måste upprätthållas i all upphandling 46 Kort om konkurrensrättsliga aspekter på upphandling 47 Begreppen direkt och indirekt effekt 49 Anpassning till unionsrätten Ytterligare relevant rättspraxis 52 Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser Lagens innehåll 53 Lagens tillämpningsområde 54 Allmänt om undantag 54 Undantag från de direktivstyrda bestämmelserna 55 Tjänstekoncessioner 56 Undantag från lagens tillämpningsområde 56 Upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 56 Teletjänster 57

3 Upphandling enligt andra internationella regler 58 Särskilda undantag 58 Förvärv av fast egendom m.m 59 Undantag för speciella tjänster 59 Tjänstekontrakt som tilldelas på grund av ensamrätt 62 Kompletterande byggentreprenadkontrakt i samband med byggkoncessioner 62 Allmänna bestämmelser 63 Principer för offentlig upphandling 63 Principer som måste upprätthållas 63 Likabehandlingsprincipen Principen om öppenhet 65 Principen om ömsesidigt erkännande 66 Proportionalitetsprincipen 66 Inköpstekniska hänsyn och de gemenskapsrättsliga principerna 67 Ett exempel får illustrera 68 Miljöhänsyn och sociala hänsyn 69 Rätten att få delta i en offentlig upphandling 69 Deltagande med stöd av etablering/andelsregler 70 Krav på redovisning av yrkeskvalifikationer m.m. 70 Grupper av leverantörer Allmänt om fördelen med konsortier Gruppen som leverantör Beviljande av särskilda rättigheter eller ensamrätt att utöva offentlig tjänsteverksamhet 72 Särskilda undantag som inte regleras i kap. i LOU 73 Undantag med stöd av reglerna i försörjningslagen 74 Ytterligare relevant rättspraxis Definitioner Anbudssökande 76 Begreppet anbudssökande 76 Andra anbudssökande 76 2:2 Anknutet företag 76 2:3 Byggentreprenadkontrakt 77 Begreppet byggkontrakt 77 2:3.2 Begreppet byggnadsverk 78 2:3.3 Äganderätten till byggnadsverk 79 2:4 Byggkoncession 80 Begreppet byggkoncession 80 2:5 Den gemensamma nomenklaturen 2:6 Elektroniska medel 82

4 LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - EN KOMMENTAR 2:6 a Elektronisk auktion 82 2:7 Erkända organ 82 2:8 Förfrågningsunderlag 83 Huvuddokumentet 83 2:8.2 Det styrande dokumentet 83 2:9 Förhandlat förfarande 84 Förhandlat förfarande (undantagsförfarande) 84 2:9.2 Två varianter 84 2:9 a Inköpscentral 85 Inköpscentralens båda funktioner 85 Vem är leverantörernas motpart? 86 Allmänt om inköpscentraler och sammanfattning 87 2:9 b Konkurrenspräglad dialog 87 Kontrakt 88 Kontraktsbegreppet 88 Muntliga avtal 89 Kontraktets objekt 90 Kontraktets parter, in-house m.m 90 Offentliga kontrakt ska vara bindande Villkorade kontrakt 93 avtal 94 Teckaldoktrinen 94 Inledning 94 Upphandlingens objekt Vem är leverantören? 97 Leverantören som fristående juridisk person 97 Leverantör som är nämnd 99 Kontrollkriteriet och bolag 99 Publika bolag m.m Gemensam kontroll Blandat ägande När blir äganderätten till leverantörsbolaget relevant Verksamhetskriteriet Leverantör Offentligt styrda organ Upphandlande myndigheter som är offentligt styrda organ Juridisk person Tillgodose behov i det allmännas intresse som inte har kommersiell eller industriell karaktär Juridiska personer som är inrättade för att tillgodose behov i det allmännas intresse Tillgodose behov i det allmännas intresse

5 INNEHÅLL Konkurrens, vinstintresse m.m Blandad verksamhet Beroendet av upphandlande myndigheter Ekonomiskt beroende Stå under tillsyn Utse styrelse m.m 123 Bilaga till lagen Offentlig upphandling Projekttävling Ramavtal Selektivt förfarande Tjänstekoncession Tjänstekoncession - undantag från regelsystemet Risktagande nödvändigt i koncessionsavtal Undantag från regelsystemet och dess betydelse för upphandlingen Fördelar med koncessionsavtal Offentligt tjänstekontrakt Prioriterade och oprioriterade tjänster A- eller B-tjänst Samtidig upphandling av tjänster och varor Samtidig upphandling av tjänster och byggentreprenader Upphandlande myndighet Kort introduktion Definitionen av upphandlande myndighet för den klassiska sektorn 133 Begreppet staten Upphandlande myndigheter inom en och samma juridiska person En upphandlande myndighet bestående av olika juridiska personer 2:20 Upphandlarprofil Begreppet upphandlarprofil 2:20.2 Den praktiska nyttan av upphandlarprofil varukontrakt Begreppet varukontrakt Gränsdragningen mellan varukontrakt och andra kontrakt 2:22 Öppet förfarande Definitioner som gäller endast kap 2:23 Direktupphandling 2:24 Förenklad upphandling 2:25 Urvalsupphandling Ytterligare relevant rättspraxis 3. Tröskelvärden Tröskelvärdenas storlek Tröskelvärden

6 LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - EN KOMMENTAR Tröskelvärden i SEK 3 Särskilda bestämmelser om tröskelvärden för projekttävlingar m.m 3:2 Kontrakt som subventioneras till mer än hälften av en upphandlande myndighet Subventionerade kontrakt 3:3 Beräkning av värdet av ett offentligt kontrakt 3:4 Tidpunkt för tröskelvärdeberäkning 3:5 Förbud i vissa fall mot att dela upp en upphandling 3:6 Det totala värdet 3:7 Upphandling av delkontrakt Upphandling av mindre delkontrakt 3:7.2 Varor med ett naturligt samband 3:7.3 Skillnad mellan tjänste- och byggupphandling och varuupphandling? 3:7.4 Uppdelning av kontrakt i hela eller delar 3:8 Byggentreprenadskontrakt 3:9 Varukontrakt som löper på viss tid eller obegränsad tid Varu- och tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som ska Beräkning med utgångspunkt i föregående tolvmånadersperiod Beräkning med utgångspunkt i kommande tolvmånadersperiod Val mellan de två beräkningsmetoderna Vissa tjänstekontrakt Försäkringstjänster Banktjänster Projekteringstjänster Tjänstekontrakt utan totalpris Ramavtal Ytterligare relevant rättspraxis 4. Upphandlingsförfaranden Inledning Öppet, selektivt och förhandlat förfarande samt konkurrenspräglad dialog 4:2 Förhandlat förfarande med föregående annonsering Begreppet ogiltiga anbud a) Anbud som inte kan godtas med hänsyn till katalogen i 4:2 första stycket b) Otillåtna alternativa anbud c) Inte lämnat information om andel som ska läggas ut på tredje d) Bristande bekräftelser om arbetarskydd m.m e) Utebliven komplettering eller förtydligande f) Diskvalifikationsgrunder g) Leverantörsbedömning m.m h) Brister i samband med anbudsutvärdering 4:2.2-4 Förhandlad upphandling med föregående annonsering 4:2.2 Svårt att fastställa pris i förväg

7 INNEHÅLL 4:2.3 Upphandling av tjänster som är svåra att precisera Undantag för kontrakt där tjänster ingår 166 4:2.4 Byggentreprenad som avser FoU 4:3 Förhandlingens innehåll Förhandling om krav och preciseringar 167 4:3.2 Förhandling för att få fram bästa anbudet 4:4 Förhandling i successiva steg 4:5-8 Förhandlat förfarande utan föregående annonsering 4:5 Förhandlat förfarande utan annonsering som avser all upphandling Inga anbud eller inga ansökningar Inga ansökningar har inkommit Inga anbud inkommit Inga lämpliga anbud Inga väsentliga förändringar i kontraktsvillkoren Tekniska eller konstnärliga skäl Nödvändigt att tilldela kontrakt 4:5.2 Rapport till EU-kommissionen 4:6 Om endast kvalificerade leverantörer bjuds in Reglerna i 4:5 och 4:6 4:7 Förhandlat förfarande utan föregående annonsering vid varuupphandling Undantag från annonseringsplikten vid varuupphandling 4:7.2 Kompletterande varuleveranser 4:7.3 Varor på råvarubörs 4:7.4 Upphandling av varor till särskilt förmånliga villkor 4:7.5 Tidsbegränsning för varukontrakt 4:8 Förhandlat förfarande utan annonsering vid upphandling av kompletterande tjänster och entreprenader och nya tjänster och entreprenader Behov av ytterligare entreprenader eller tjänster p.g.a. oförutsedda omständigheter 4:8.2 Upprepning av samma eller liknade byggentreprenader eller tjänster Regler för optioner vid tröskelvärdeberäkningen 4:8.2.2 Förutsedda upphandlingar av tjänster/byggarbeten eller optioner 4:8.2.3 Upphandlingskontrakt ska vara bindande 4:8.2.4 Exempel på omvända optioner i offentlig upphandling 4:8.2.5 Att hantera upphandlingar som förutsätter flexibilitet 4:9 Projekttävling Inköpstekniska synpunkter på val av upphandlingsförfarande, ändringar och tillägg i underlag m.m. 190 Möjligheter till ändringar och tillägg under upphandlingsprocessen Ändringar eller kompletteringar i inbjudan att lämna anbud Innehållet i förfrågningsunderlaget Konkurrenspräglad dialog Förutsättningar

8 LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - EN KOMMENTAR Särskilt komplicerade kontrakt Två komplexa delar Överlappning mellan konkurrenspräglad dialog och förhandlad upphandling Val av förfarande vid överlappning Annonsering 4:13 Inledande av dialog Tidpunkten för slutlig kvalificering Dialogens syfte 198 4:14 Genomförande av dialogen Dialog i successiva steg Begränsningsregler Dialogens förlopp Uppmaning att lämna slutgiltiga anbud 200 Begreppet slutgiltiga anbud 200 Anbud på annan anbudsgivares förslag eller varianter Resultatlösa upphandlingar och konkurrenspräglad dialog Klarläggande och precisering av anbud Värdering av anbud 202 Utvärderingsgrund 202 4:20 Precisering av anbud eller bekräftande av åtaganden 203 Priser eller betalning till deltagare 203 4:22 Inköpscentraler 203 Ytterligare relevant rättspraxis Ramavtal Inledning 206 Tröskelvärde och avropsvärde 208 Icke implementerade bestämmelser 208 Tillämpliga bestämmelser 209 5:2 Tilldelning av kontrakt 5:3 Ramavtalets löptid 5:4 Ramavtal med en enda leverantör. Ramavtal, kontrakt och bundenhet 5:4.2 Skillnad mellan vanligt kontrakt och ramavtal med endast en leverantör 5:4.3 Flera beställarparter men endast en leverantör 5:5 Ramavtal med flera leverantörer 5:6 Tilldelning av kontrakt utan förnyad konkurrensutsättning Ramavtal med flera leverantörer 5:6.2 Exempel på villkor som kan påverka anbudsutvärderingen 5:7 Ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Ramavtal utan samtliga villkor fastställda 5:7.2 Blandade ramavtal 10

9 INNEHÅLL 5:7.3 Är ramavtal bindande? 221 5:7.4 Två typer av parallella ramavtal 223 5:7.5 EU-kommissionens uppdelning av ramavtal 224 5:7.6 Ramavtal med förnyad konkurrensutsättning och bundenhet 224 5:7.7 Bindande men inte alltid ömsesidigt bindande ramavtal 225 5a Elektronisk auktion Inledning 227 Tillämpningsområdet 227 När elektronisk auktion kan tillämpas 227 E-auktion vid tillämpning av ramavtal 228 E-auktion vid upphandling av ramavtal 229 E-auktioner och konkurrenspräglad dialog 229 Rangordning 229 Rangordning av anbud 230 5a:2.2 Val av kriterier och utvärdering i e-auktionen 230 Annonsering av elektronisk auktion 230 Förfrågningsunderlag 230 Förfrågningsunderlagets innehåll Brister i förfrågningsunderlaget Första utvärdering av anbud Den första utvärderingen 5a:6 Inbjudan att lämna nya priser eller värden m.m 232 Inbjudan till auktionen 232 5a:6.2 Inbjudan och dess innehåll 232 Tilldelning av kontrakt 232 Utvärdering av anbud med fler kriterier än priset :8 Krav på matematisk formel 233 Det ekonomiskt mest fördelaktiga budet 233 5a:8.2 Elektronisk auktion och alternativa utföranden Fler etapper 234 Upplysningar till anbudsgivarna 234 Auktionens dynamik 234 uppgifter 235 Antalet anbudsgivare i en auktion och deras identitet 235 av en elektronisk auktion 235 Flera sätt att avsluta en elektronisk auktion 235 Uppgifter som ska framgå av inbjudan 235 Tilldelning av kontrakt 236 Tilldelning efter auktionen inte obligatorisk

10 LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - EN KOMMENTAR 6. Tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor i förfrågningsunderlag m.m. Inledning 237 Definitionen av tekniska specifikationer 239 Standardiseringsorgan 240 Tekniska specifikationer 6:2 Tekniska specifikationer som hänvisar till en standard 242 Tekniska specifikationer 242 6:2.2 Eller likvärdigt 243 6:3 Tekniska specifikationer i form av prestanda- eller funktionskrav 244 Prestanda och funktionskrav 244 6:3.2 Blandad specifikation 245 6:4 Uppgifter om ursprung, tillverkning m.m 246 Förbud mot inskränkande beskrivning 246 6:4.2 Miljökrav och tillverkningsprocesser 247 6:4.3 Syftet med en inskränkande specifikation 247 6:5 Likvärdiga lösningar Då likvärdighet finns mellan standarder och prestanda- och funktionskrav 248 6:7 Miljömärken 249 Kriterier i miljömärkessystem 249 6:7.2 Prestanda- och funktionskrav och livscykelaspekter 249 6:7.3 Villkor för tillämpning av specifikationer i miljömärken 250 6:8 Erkända organ 252 6:9 Anbud med alternativa utförande 253 Alternativ som varu- eller tjänstekontrakt 254 Underentreprenad 255 Rätten att använda underleverantör 255 Om uppgifter om underleverantörer begärts 256 Information om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och arbetsvillkor 257 Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt 258 Inledning 258 Kort kommentar om innehållet i lagregeln 258 Villkor för fullgörande av kontrakt, och proportionalitet 259 Lagkrav och särskilda tilläggsvillkor 264 Svenska lagkrav 268 Krav som skall ställas av statliga myndigheter 269 6:13.8 Osäkerhet om särskilda tilläggsvillkor 269 Ytterligare relevant rättspraxis Annonsering av upphandling Inledning 12

11 INNEHÅLL Obligatorisk och annonsering av upphandlingar 272 Annonseringspliktens omfattning 272 Administrativa bestämmelser om annonsering 273 7:2 Information om planerade upphandlingar (förhandsannonsering) 274 Förhandsannons som medel att förkorta tidsfrister 274 7:2.2 Upphandling av A-tjänster och B-tjänster samtidigt 275 7:3 Annonsering om resultatet av en upphandling (efterannonsering) 275 7:4 Annonsering om förhandsinsyn Tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud m.m. Förhållanden som ska beaktas när tidsfristernas längd bestäms 279 8:2 Tidsfrister vid öppet förfarande 280 8:3 Tidsfrister vid selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarande med föregående annonsering 8:4 Tidsfrist efter förhandsannonsering 282 8:5 Förkortad tidsfrist vid användning av elektroniska medel 283 8:6 Fri och direkt tillgång till förfrågningsunderlaget 284 8:7 Förlängning av tidsfrister 285 Försening med tillhandahållande och komplettering av 285 8:7.2 Hur lång tid bör anbudstiden förlängas? 287 8:8 Förkortade tidsfrister på grund av tidsbrist i vissa fall 287 Förkortning av tidsfrist för anbudsansökan och anbud 287 8:8.2 Restriktioner vid påskyndat förfarande 288 8:9 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag vid öppet förfarande 289 Inbjudan att komma in med anbud eller att eller att föra dialog 289 Skriftlig inbjudan att komma in med anbud eller att vid selektivt respektive förhandlat förfarande 289 Allmänt om inbjudan till anbudsgivning 290 administrativa innehåll 290 Om någon annan än den lämna ut förfrågningsunderlaget myndigheten ska Tillhandahållande av kompletterande handlingar och upplysningar vid selektivt och förhandlat förfarande samt konkurrenspräglad dislog Kommunikation, information och dokumentation Regler för kommunikation 294 9:2 Kommunikation med elektroniska medel 294 9:3 Krav på tillgänglig information 295 9:4 Skyldighet 3tt lämna in intyg m.m 297 9:5 Bekräftelse av ansökan om att få lämna 298 9:6 Uppgifter från leverantörer ska bevaras säkert 298 9:7 Öppnande av anbud

12 LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - EN KOMMENTAR 9:8 Rättelse av fel, förtydliganden och kompletteringar 300 Felräkning eller felskrivning 300 9:8.2 Förtydliganden och kompletteringar 9:9 Information till leverantörer. Underrättelse om beslut 304 Krav på upphandlingsmeddelande 304 9:9.2 Vad menas med skälen till besluten 305 9:9.3 Till vem skall beslutet kommuniceras 308 9:9.4 Lämplig redovisning i ett tilldelningsmeddelande 309 Upplysningar på begäran av en leverantör Vilka uppgifter kan begäras ut När ska underrättelser om olika beslut göras Upplysningspliktens omfattning Lämplig tidpunkt att lämna information Anbudsgivare är bunden av sitt anbud Protokoll Bevarande Ytterligare relevant rättspraxis Uteslutning av leverantörer Inledning Omständigheter som ska medföra uteslutning av leverantörer Tvingande diskvalifikationsgrunder 320 Deltagande i kriminell organisation Bestickning 322 Penningtvätt 326 Företrädare för juridisk person 328 Utredningsskyldigheten och dess omfattning 328 Undantag från uteslutningskravet 329 Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantörer 330 Fakultativa 330 När bör diskvalifikation ske 333 Intyg och bevis angående leverantör 334 Uppgifter om skatter och avgifter 335 Ytterligare relevant rättspraxis 336 Kontroll av leverantörers lämplighet och val av deltagare m.m. Inledning 337 Inledande bestämmelser 340 Allmänt om kvalificering 340 Tidpunkten för 340 Minimikrav på och anbudsgivares

13 INNEHÅLL Minimikrav 342 Om lägsta krav på kapacitet inte framgår av annonsen 343 Begränsning av antalet anbudssökande i upphandlingsförfaranden 344 Allmänt om begränsning av antalet anbudsgivare 344 Objektiva och icke-diskriminerande kriterier och regler 345 Antalet anbudsgivare 346 Olika sätt att begränsa antalet anbudsgivare 347 Endast lämpliga anbudsgivare 348 Antalet deltagare som ska bjudas in till anbudsgivning 348 Antalet deltagare vid selektiv och förhandlad upphandling 348 Antalet anbudsgivare och konkurrensen Krav på registrering 350 Leverantörers ekonomiska ställning Bevis på den ekonomiska ställningen Bevis om ekonomisk status Bevis för omsättning Balansräkning som bevis 353 Intyg från bank och ansvarsförsäkring 353 och när ska bevisen anges 354 Annat sätt att bevisa sin ekonomiska och finsnsiella ställning 355 Teknisk och yrkesmässig kapacitet 356 Inledning (begreppet teknisk kapacitet) 357 Kort om skillnad mellan krav och bevis och kontroll 358 H:II Bevis på teknisk kapacitet 359 andra stycket (förteckning över byggentreprenader) 359 H:II andra stycket 2 (förteckning: andra stycket 3 (uppgifter om teknisk personal m.m.) 362 andra stycket 4 (uppgifter om tekniska resurser) 363 H:II andra stycket 5 (komplexa varor/tjänster) 364 andra stycket 6 (uppgifter om utbildning m.m.) 364 andra stycket 7 (miljöskyddsåtgärder) 365 n:n andra stycket 8 (uppgifter om anställda 366 andra stycket 9 (verktyg och utrustning) 366 andra stycket (om underleverantörer resp. bevis om varor) 367 tredje - femte stycket 367 Tillgång till andra företags kapacitet 368 Externa resurser 368 Tidpunkten för bedömningen av externa resurser 370 Leverantörers yrkeskunnande 370 Standarder för 37 2 Officiella förteckningar 373 Begränsad kontroll

14 LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - EN KOMMENTAR Begränsad/senarelagd kontroll 374 Handlingar för kvalificering i tvåstegsförfaranden 374 Ytterligare relevant rättspraxis 376 Tilldelning av kontrakt Inledning 377 Utvärderingskriterier och allmänna rättsprinciper 379 Handelshindersbegreppet 379 Exempel på förbjudna åtgärder med anknytning till offentlig upphandling 380 Alternativa grunder för tilldelning av kontrakt Viktning av kriterier Tilldelningsgrunder och utvärderingskriterier 382 Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 382 Innebörden av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 384 Lägsta pris 385 Skallkrav och börkrav 386 Utvärderingskriterier ska vara synbara 387 Miljörelaterade kriterier kriterier 388 Sociala aspekter som tilldelningskriterier 394 Strategiska hänsyn vid anbudsutvärderingen 395 Kriterier i kvalificeringsfasen och anbudsutvärderingen 396 Incitamentsupphandlingar 400 Särdrag hos incitamentsupphandlingar 402 Onormalt låga 4 4 Förklaringar till lågt anbudspris 404 Krav på begäran om förklaring 405 Innebörden av onormalt lågt pris och hur det kan förklaras 406 Bestämmelsen om statsstöd 407 Utvärderingsmall 408 Ytterligare relevant rättspraxis Inledning Undantag från regelsystemet Upphandling under tröskelvärdena Risktagande Undantag från regelsystemet och dess betydelse för upphandlingen Upphandlingsförfarande, kvalificering och anbudsutvärdering Tillämpningsområdet Undantag för kompletterande arbeten Tröskelvärdeberäkning 16

15 INNEHÅLL Annonsering 13:3 Tidsfrister för ansökan om att tilldelas en byggkoncession 13:3.1 Utökad tidsfrist för ansökningar Underentreprenad 420 Villkor att kontraktera underentreprenör 420 Syftet med krav om fördelning av koncessionskontrakt Konkurrensaspekter på användning av underentreprenörer 422 Koncessionshavares skyldigheter 422 Annonsering 422 Koncessionshavarens förpliktelser 423 Gällande tidsfrister 424 Tröskelvärden 424 Företag som går samman och anknutna företag 424 Tredje man 425 Koncessioner som OPS 425 Två former av OPS 426 Risktagande nödvändigt i koncessionsavtal 428 Projekttävlingar på tjänsteområdet Tillämpningsområdet 429 Tröskelvärden för projekttävlingar Tillämpliga tröskelvärden Tröskelvärden för centrala statliga myndigheter vid tjänsteupphandling 432 Tröskelvärden 432 Val av deltagare 432 Antalet deltagare i projekttävling 432 Konkurrenskravet 433 Annonsering 433 Kommunikation och information 435 Relevanta bestämmelser om kommunikation 435 Regler för ansökningar 435 Kommunikation med elektroniska medel (9:2) 436 Krav på tillgänglig information (9:3) 437 Handlingar i annan form än elektronisk (9:4) 438 Bekräftelse av ansökan om att få lämna anbud (9:5) 439 Uppgifter från leverantörer som måste bevaras (9:6) 440 Öppnande av anbud (9:7) 440 Juryn och dess sammansättning 440 Juryns beslut Krav på beslutsprotokoll m.m 442 Rangordning och protokoll 442 Tjänstekontrakt som följer på en projekttävling

16 LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - EN KOMMENTAR Upphandling som inte omfattas av direktivet Tillämpningsområdet 445 Tillämpliga bestämmelser 446 Hänvisning till LOUs innehåll och tillämpningsområde 446 Juridisk status av bestämmelserna i kapitlet 447 Hänvisning till de direktivstyrda bestämmelserna och B-tjänster 447 Anpassning till annonseringen för direktivstyrda upphandlingar 448 Upphandlingsförfaranden 448 Förenklad upphandling 448 Urvalsupphandling 449 Processen i en urvalsupphandling Direktupphandling 452 Synnerliga skäl 452 Konkurrenspräglad dialog 453 Beräkning av värdet av kontrakt 454 Hänvisning till LOUs innehåll och tillämpningsområde 455 Beräkningsnormerna 455 Annonsering vid förenklat förfarande 455 Annonsering av förenklad upphandling 455 Annonsering av urvalsupphandling 456 Urvalet 457 Innehållet i en annons m.m 459 Minimikrav på uppgifter som ska framgå av annonsen 459 Ytterligare uppgifter som bör finnas med i annonsen 459 Annonsering vid förhandsinsyn 459 Förhandsinsyn som skydd 460 Förhandsinsynen, annonsering, överprövning, avtalsspärr m.m 460 Annonsering om förhandsinsyn 460 Kommunikationsmedel vid offentlig upphandling Inledning Anbud och ansökningar skall lämnas skriftligt Kommunikation med elektroniska medel (9:2) Krav på tillgänglig information (9:3) 462 Handlingar i annan form än elektroniska (9:4) 463 Bekräftelse av anbudsansökan (9:5) 463 Uppgifter från leverantörer som måste bevaras (9:6) 463 Öppnande av anbud (9:7) 464 Tidsfrister för att lämna anbudsansökningar och anbud 464 Mottagande och öppnande av anbud 465 Rättelse av fel, förtydligande och komplettering 465 Förtydligande och kompletteringar 465 Förtydliganden och kompletteringar

17 INNEHÅLL Kontroll och uteslutning av leverantörer 468 Kontroll av avgifter och skatter 468 Begränsad kontroll 469 Begränsad/senarelagd kontroll 469 Kontroll vid urvalsupphandling/konkurrenspräglad dialog 470 Prövning av anbudsansökningar och anbud 470 Inledning 470 Andra krav på leverantörerna som inte finns införda i detta kapitel Tillgång till andra företags kapacitet 472 Tillgång till externa resurser 472 Alternativa grunder för tilldelning av kontrakt 472 Anbudsutvärderingens grunder 472 Krav på transparens m.m 473 Onormalt låga anbud 473 Dokumentation, underrättelse och förvaring av handlingar 474 Skälen till enhetens beslut 474 Skälen till besluten 475 Underlåtenhet att anteckna beslut 475 Information till leverantörer 475 Inledning 475 Tilldelningsbeslutet 475 Till vem skall beslutet kommuniceras 476 Vad menas med skälen till besluten 476 Upplysningar på begäran 478 Lämplig tidpunkt för att lämna information 480 Arkivering 480 Meddelande till kommissionen om resultatet av en upphandling av Upphandling som rör rikets säkerhet m.m Projekttävlingar 482 Hänvisning till de direktivstyrda bestämmelserna 482 Val av upphandlingsförfarande 483 Annonsering av projekttävling 483 Förhandling, antalet deltagare m.m. 483 Ytterligare relevant rättspraxis 484 Avtalsspärr, överprövning och skadestånd Inledning 485 Ansökan om överprövning 485 Talerätt 485 Överprövning av ramavtal 489 Talerätt för medlem i en grupp av leverantörer 490 Skaderekvisitet i överprövning 492 När påbörjas en upphandling

18 LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - EN KOMMENTAR Överprövning (ogiltighetstalan) 494 När i tiden ska överprövning göras 495 Behörig domstol 496 Hemvist och prövningstillstånd 496 Prövningen, instansordning och överklagande 497 Instansordning m.m 497 Beslut ex Förbud mot överklagande 499 Överklagande enligt LOU och rättsmedlens omfattning 499 Interimistiska beslut 500 Det interimistiska beslutet 500 Exempel på illojal upphandling 500 Rättsverkan av ett interimistiskt beslut 502 Överprövning av en upphandling 502 Det lagstridiga beteendet 502 Begreppet otillåten direktupphandling 504 Rättens 5 5 Avbryta upphandling 505 Kravet på att konkurrensen ska utnyttjas 507 Avtalsspärr 508 Avtalsspärrens längd 508 Rättsverkan av avtalsspärren 509 Undantag från avtalsspärr 509 Undantag för avtalsspärr Undantag från avtalsspärr vid avrop från ramavtal och direktupphandling Avtalsspärr vid förhandsinsyn Förlängd avtalsspärr Tiodagarsfrist Tiodagarsfrist efter särskilda beslut Tidsfrister för ansökan om överprövning av en upphandling Tidsfrist efter beslut att avbryta upphandling överprövning av en upphandling inte längre får ske När avtal slutits Avtal under pågående överprövning Överprövning av ett avtals giltighet Olika grunder för ogiltigförklaring. När ett avtal inte får ogiltigförklaras När bestämmelser om ogiltighet inte gäller Avrop från ramavtal och hinder för ogiltighetstalan Undantag från annonseringsplikten och hinder för ogiltighetstalan Tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet Om ansökan om avtals giltighet Beräkning av vissa tider 20

19 INNEHÅLL Skadestånd 520 Skadeståndet i offentlig upphandling 520 Det negativa kontraktsintresset Högsta domstolens praxis i skadeståndfrågan Hebymålet 522 Tvättsvamparna 523 Rederi AB Ishavet 524 Talan om skadestånd 526 När ska skadeståndstalan Ytterligare relevant rättspraxis 527 Upphandlingsskadeavgift Inledning 529 Allmänna bestämmelser om upphandlingsskadeavgift 529 Upphandlingsskadeavgift när ett avtal får bestå 529 Upphandlingsskadeavgift och tvingande hänsyn Upphandlingsskadeavgift p.g.a. otillåten direktupphandling Ansökan om upphandlingsskadeavgift 532 Tillsynsmyndighetens skyldighet att ansöka om upphandlingsskadeavgift 532 Tillsynsmyndighetens egna val att ansöka om upphandlingsskadeavgift 532 Behörig domstol 532 Avgiftens 533 Fastställande av avgiftens storlek 533 Syftet med upphandlingsskadeavgiften 533 Överträdelsens sanktionsvärde och avgiftens storlek 534 Överträdelsens art 534 Tidsfrister för ansökan om avgift 537 Tidsfrister för att väcka talan 537 Tidsfrister för att väcka talan om upphandlingsskadeavgift vid otillåten direktupphandling 537 Tidfrist när ansökan om överprövning gjorts 538 När ingen leverantör ansökt om överprövning 538 Betalning av avgift m.m 539 När ska en avgift betalas 539 När avgiften faller bort 54 Tillsyn Allmänna bestämmelser om tillsyn Inhämtande av upplysningar Skyldighet att lämna upplysningar 542 Föreläggande 542 Behörig domstol

20 LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - EN KOMMENTAR Inkomna och sekretessbelagda handlingar m.m. Inledning 545 Inkomna handlingar 545 Huvudregeln i FL 546 Sekretess 547 Sekretess för den enskildes skull 548 Företagshemligheter 549 Tystnadsplikt 550 Rätten till handlingar i domstolsärenden LOV - Lagen om valfrihet Inledning Krav på fentlighet 552 Förfrågningsunderlaget 552 Ansökan om deltagande 552 Kommunikation 553 Rättelser m.m 553 Uteslutning, intyg m.m 553 Godkännande och ingående av kontrakt, underrättelse och tecknande av kontrakt 553 Paragrafen har fått sin utformning efter bestämmelserna i 9:9 LOU 554 ickevalsalternativ 554 Rättsmedel m.m 554 Litteratur 557 Offentligt tryck 559 Rättsfallsregister 562 Sökordsregister 568 Bilagor 577 (Se förteckning s. 577) 22

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

RP 50/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 50/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 50/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om offentlig upphandling och lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m.

Överprövning av upphandlingsmål m.m. Överprövning av upphandlingsmål m.m. Betänkande av Överprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Om du vill ha information i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Konkurrensverket

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem en introduktion

Lagen om valfrihetssystem en introduktion Lagen om valfrihetssystem en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. November 2011

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Vidare framgår under punkten 7.2. Utvärderingskriterier att inkomna anbud skall komma att värderas utifrån följande omständigheter:

Vidare framgår under punkten 7.2. Utvärderingskriterier att inkomna anbud skall komma att värderas utifrån följande omständigheter: KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-016 PM 2 2007-10-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen och bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling genom tillämpning av en relativ (eller

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-009 PM 2 2008-09-05 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-009 PM 2 2008-09-05 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-009 PM 2 2008-09-05 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (för kort anbudstid). Bollnäs kommun

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning Per Flensburg

Innehållsförteckning. 1. Inledning Per Flensburg 1. Inledning Per Flensburg Innehållsförteckning 1 Inledning 3 Läget idag 8 Offentlig IT 11 2. Upphandling av offentliga system 13 Upphandlande myndigheter och upphandlande enheter 13 3 Begrepp och definitioner

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:29

Regeringens proposition 2008/09:29 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS Augusti 2008 Ett arbetsredskap om konkurrensutsättning och om FUB:s möjligheter att påverka både tänkta och redan beslutade konkurrensutsättningar

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-026 PM 2 2008-12-10 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-026 PM 2 2008-12-10 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-026 PM 2 2008-12-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direktupphandling i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer