UR TEMAT TEMAKONSTNAR. Ur rytmens och melodins vdgorfods orden. Sang och recitation fortsatter att intressera barnet och berika sprdkutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UR TEMAT TEMAKONSTNAR. Ur rytmens och melodins vdgorfods orden. Sang och recitation fortsatter att intressera barnet och berika sprdkutveckling"

Transkript

1 UR TEMAT Ur rytmens och melodins vdgorfods orden. Sang och recitation fortsatter att intressera barnet och berika sprdkutveckling och ordtilldgnande. (Ragnhild Soderbergh sid 12) Vi lar oss tala som de som vi identi fierar oss med, i borjan foraldrarna, sd smaningom aven kamraterna. (Frank Smith sid 8) Ytterst dr dialogen en forutsdttning for ett demokratiskt samhalle, dar vifrdn borjan lar oss att lyssna till vad andra sager. (Olga Dysthe sid 26) En aspekt av spraket som vi mer sallan tanker pd dr att sprak ocksa dr viktigt for den som vill skaffa sig, och behdlla, makt over andra manniskor. (Margareta Norlin sid 32) TEMAKONSTNAR Temakonstnar i detta nummer iir Gunilla Skold Feiler, fodd i Norrkoping Efter utbildning vid Konstakademin i Stockholm har hon deltagit i samlingsutstallningar och haft ett flertal separatutstallningar i Sverige, men iiven i St Pe tersburg i Ryssland. Hon arbetar ofta i langa serier, framfor allt i vax, gips och betong. I vinter finns det tillfalle att se hennes nya verk pa Galleri Forum i Stockholm. PEDAGOGISKA MAGASINET 3/96

2 .< ' >SSLW 5! F**"!S^f!- v v 'fi: II. i I,,-\,^ &9 akesijy.'v^ *?- --3-W:i;'; 11K 5*Sg*8g3«S ««H 9 ^#m s^pjq

3 "Man kan Inte lara barn att lasa, men man kan hjalpa dem att lara sig!" Professor Frank Smith fran Kanada har skrivit ett dussin mycket inflytelserika bocker om lasning, skrivning, tankande och larande. Nar han besokte Sverige nyligen passade Pedagogiska magasinet p& att lyssna p& hans provocerande budskap och samtidigt fa en pratstund med honom. stad ar fullsatt. De blivande grundskollararna lyssnar forelasningssalen andlost och pa hogspann. Hogskolan Da och da Kristian Stora lattas stamningen upp av ett gemensamt skratt. Pa katedern sit ter en granad fore detta professor uppflugen och forelaser pa engelska nastan tva timmar i strack utan paus. Han gor inga stora athavor, utan talar om komplicerade saker pa ett lattillgangligt och roande satt. Ahorarna har ocksl en god forstaelse, Frank Smiths bok "Lasning" ar den i sarklass popularaste kursboken. Manga bide blivande och yrkesverksamma pedagoger har vitsordat hur de genom den skaffat sig en helt ny syn pa lasning och studier och darmed ocksa pa de egna skolerfarenheterna. Frank Smith inleder med att kritisera den dominerande teorin om larande som vi tar for given, trots att den historiskt sett ar ung. Det ar forestallningen att larande forut satter undervisning i speciella institutioner, att larande ar nagot som kraver anstrangning och endast ager rum i vis sa situationer, att larande maste kontrolleras och belonas. I skolan moter barn for forsta ganger Text: Torsten Madsen Enligt Smith ar detta en teori om memorerande, inte A r b e t a r b l a n d a n n a t o m l a r a n d e. me arares Men det finns en annan teori med flera tusen ar pa nack o m p e t e n s u t v e c k l t n g r ken. Den var "common sense", innan en forskning med missriktade ambitioner att kunna kontrollera det som und e r s o k s i d e t a l j f o r s a g o s s m e d f e l a k t i g a b i l d e r. D e t a r e n «t e o r i s o m o c k s a n u f a r a l l t s t a r k a r e s t o d i m o d e r n f o r s k - u. n i n g. D e n s a g e r a t t l a r a n d e a g e r r u m h e l a t i d e n, u t a n u n - J d e r v i s n i n g o c h k o n t r o l l, s o m e n h e l t n a t u r l i g s t r a v a n h o s 2 i n d i v i d e n. D e t t a a r s n a r a r e e n t e o r i o m u t v e c k l i n g. R e d a n 5 d e t m y c k e t l i l l a b a r n e t k o n s t r u e r a r s t a n d i g t t e o r i e r o m > v a r l d e n, f o r a t t g o r a s i n a u p p l e v e l s e r m e n i n g s f u l l a. V i l a r ^ framst av dem vi ar tillsammans med, i regel utan att vi ar f 8 PEDAGOGISKA MAGASINET 3/96

4 mm UK %?- m 'UEUUBUIUIBS }S0JS UIlI9in }}9 T >[Bjds tm mm.asl'li-ip^'liil'l B P ii,-/* *".= ' \ I 1 -;'.!- " -'

5 MADSEN: I SKOLAN MOTER BARN. medvetna om att vi liir. Allt vi minns har vi ocksa en gang liirt oss. Frank Smith talar om tva vasensskilda varldar, som ar i total konflikt. I den ena befinner sig den manskliga hjarnan och manniskors kanslor, i den andra vara utbildningsinstitutioner. De senare iir tyvarr sallan nagra bra platser for larande. Larare lever i biigge viirldarna och en duktig larare ar den som lyckas sla en bro mellan dem. Frank Smith lagger grunden for en ny syn pa las ning genom att utgs ifriui modern forskning om barns sprlkutveckling. Barn behover inte motiveras for att lara sig talspraket och de liar en fantastisk formaga att rakna ut hur spr&ket fungerar bara genom att vara tillsam mans med vuxna och lyssna, ova och prova. De liir sig sjal Genomgaende anvander Frank Smith metaforen "klubb" for att ge perspektiv pa1 vad som ar grunden for larande i allmanhet och av skriftspraket i synnerhet. Det lilla barnet lar sig tala for att det ocksa vill vara medlem i den "talarnas forening" som foraldrarna tillhor. Smith understryker gang pa gang vilken central roll identiteten har for var sprakutveckling och tvartom. Vi lar oss tala som de som vi identifierar oss med, i borjan foraldrarna, sa sm&ningom iiven kamrater. Vad iir fordelen med "foreningen" som laromiljo? Bland annat att tidigare medlemmar valkomnar dig som med lem och ger dig en chans att under trygga former ta reda pa vad medlemmar gor. Aldre medlemmar hjalper dig att utfora klubbens aktiviteter, inte genom formell undervis ning, utan genom att gora dig delaktig. Du accepteras som "Det gar inte att lara ut nagot som inte uppfattas som meningsfullt och sjalva inlarningen dr ingenting annat an stravan efter mening" va b&de grammatiken i tillampning och en stor miingd benamningar. En femaring som borjar skolan i USA eller Kanada kan redan cirka 10 ooo ord. Barnet liir sig ord om aret, helt utan anstrangning, utan nagon medveten re petition och utan att glomma. Alia orden ingar namligen i ett meningsfullt sammanhang som konstituerar den varld de lever i. De lar darfor att det ar intressant, vardefullt och ger tillvaron mening. Efter 10 skolar kan de fiesta ord och i ton&ren fortsatter ungdomar att liira sig cirka ord per ar, utan att ens vara medvetna om det. NOGGRANNA vecklar ett studier stort ordforrad har visat ockss att ungdomar laser mycket. som Las ut ning betyder mer an bade intelligens och social bakgrund! Det finns i dag en mycket stabil grund for att pasta att man "lar sig liisa genom att lasa" och "lar sig skriva genom att skriva". Men det visar sig ocksa att mycket lasning iir det biista sattet att utveckla den egna skrivformagan - forutsatt att man betraktar sig sjalv som en skrivande person. Avgorande ar om man uppfattar sig sjiilv som medlem i skrivarnas klubb. "juniormedlem" och forvantas inte i borjan kunna lika bra som de iildre medlemmarna, men ingen tvivlar pa att du sa smaningom ska bli en fullviirdig medlem. Och detta helt utan prov, riittning och betyg! SYMHOLISKT barnet med orden uttryckt "hej, moter du ar en foraldrarna av oss". Pa det motsvarande siitt "siiger" barnet: "Hej, jag iir precis som ni och lilla vill bli som ni." Identifikationen iir drivkraften bakom larandet. Nyckeln till att erovra skriftsprlket ligger darfor enligt Frank Smith i att barnet identifierar sig med "Lasarnas och skrivarnas forening". Liksom atskilliga svenska forskare, till exempel Bagnhild Soderbergh och Ulf Teleman i Lund, professorer i barnsprak respektive nordiska sprsk, betonar Frank Smith likheterna mellan talspntksutvecklingen och skriftsprakstilliignandet. For att barn ska liira sig att liisa msste de se hur lasning kan anvandas for att befriimja deras in tressen och syften. Om skriftsprlket bara gors menings fullt for dem kommer de att liira sig det pa precis samma satt som de liir sig talspraket - genom att 6va och prova sig I O P E D A G O G I S K A M A G A S I N E T 3 / 9 6

6 fram. De maste forst forsta vad skriftsprak iir. Biista introduktionen till detta iir att andra laser for barnet. Snart la ser barnet med och till sist tar det sjalvt over. Vad fbrknippad kan lararen med gora? "metoder". Frank For Smith honom vill iir det inte vikti bli gare att larare lar sig att forsta iin att de liir sig hur man ska gora. Alia barn har i dag re dan i fyraarsaldern mer eller mindre klara forestallningar om vad skriftsprak ar och vad man kan ha det till. Lararens uppgift ar att ytterligare bidra till denna forst&else och till att fa barnen intres serade av lasning. De maste fa ta olika lang tid pa sig och ga fram pa olika vagar. Det viktigaste iir att liiraren inte ar fast i forestallningen att den vuxne hela tiden maste styra och kontrollera larandet. Det far forodande konsekvenser, inte bara for lasningen utan ocksii for barnens K installning till fortsatt =j larande. "Teach and 3 Test" ar for Frank «Smith lika med "Drill g and Kill"! Nar barn in- te lar sig lasa och skriva i beror det pa att de inte o iir intresserade eller 5 att de har fatt negativa jj erfarenheter. Klubb-? metaforen fungerar aven hiir: Den som kanner sig utestangd fran en klubb vill inte bli medlem. Identifikationen iir avgorande. Om man inte raknar sig sjiilv som en presumtiv liisare eller skrivare ar man siillan hjalpt av aldrig sa mycket specialundervisning. Trots att hans budskap kan verka provocerande ar det uppenbart att Frank Smith har en djup respekt for larares arbete. Utanfor f6reliisningssalen iir han ganska reserverad och verkar ha en stark integritet. Kanske finns diir nyckeln till hans forma ga att bryta nya vagar och inte lata sig fangas av forskning som bygger pa missvisande antaganden om manniskan? Han identifierar sig med lararna. "Jag har lart mig allt jag kan av larare." Han be rattar att oavsett var i varlden han forelaser sa kanner lararna igen sig i hans resonemang. Han sager ocksa att vi msste sluta prata om vad lara re ska gora - undervis ning ar alltid komplex och oforutsagbar. Dar emot bor vi diskutera vad larare maste forsti. "Informera lararna, undervisa dem inte!" La rare mlste lara sig att fatta egna beslut, det uppmuntras inte alltid i lararutbildningen eller av politiker. Frank Smith har gjort en bildningsresa som inte ar helt ovanlig i den anglosaxiska varlden. Han foddes i England, tog sin grundexamen i Au stralien, doktorerade i psykolingvistik vid Har vard i USA och blev professor i Kanada. Han har kontakter over hela varlden. Nu iir han pensionar och hiingiven medlem i en seglarklubb! "Ett sdkert satt att ge barn lasproblem dr att saga att de har det" Frank Smith bade talar och skriver myc ket konkret och lattforstaeligt om svara ting, med ett direkt tilltal. Han far en att tanka till - maste det vara sa hiir? Nar han slutar sin forelasning danar appl&derna lange. Kanske ar det for att de blivande lararna blivit starkta i sin overtygelse: Sko lan maste inte alltid forbli precis ss som den a v t r a d i t i o n h a r v a r i t! PEDAGOGISKA MAGASINET 3/96 11

7 MADSEN: I SKOLAN MOTER BARN. L I T T E R A T U R T I P S Ur Frank Smiths produktion Lasning Almqvist & Wiksell, 1986, 190 sid. Den enda av Frank Smiths bocker som finns pa svenska. En klassiker som ger en bred och ganska lattillganglig oversikt over varseblivning, minnesfunktioner och sprakets yt- och djupskikt, innan den Iandar i vad lasning ar och hur lasning kan utvecklas. En grundpoang iir att forstaelse iir basen for all inlarning. Writing and the Writer Heinemann Educational Rooks, 1982, 237 sid. ISBN I denna bok ger Frank Smith ytterligare perspektiv pa skriftsprakets utveckling och tar speciellt upp hur skrivande och stavning utvecklas. En viktig poang iir att en alltfor tidig fokusering pa den yttre formen hammar skrivflodet, samma ide som finns inom processinriktat skrivande. Essays Into Literacy Heinemann Educational Hooks, 1983, 146 sid. ISRN (U.K.) Joining the Literacy Club - Further Essays into Education Heinemann Educational Books, 1988, 137 sid. ISBN (U.K.) Tva samlingar kortare artiklar, i vilka Frank Smith diskuterar ett stort antal teman: Vad ar "literacy", metoder for liisinliirning, datorer i sprakundervisningen, kritiskt tankande, metaforer om utbildning, samarbete mellan elever, att liisa som en forfattare m.m. I regel lattillgiingliga texter. Insult to Intelligence - The Bureaucratic Invasion of Our Classrooms Heinemann Educational Books, 1986, 270 sid. ISBN X. En valunderbyggd oeh intensiv attack pa tendenserna att kon trollera utbildning utifran, genom tester och yttre kontroll. Boken iir en syntes av 20 ars forskning tillsammans med liira re. Smiths huvudpoang iir att kontrollen utifran innebar en foroliimpning av bade larares och elevers intelligens. To Think - In Language, Learning and Education Routledge, 1992, 160 sid ISBN En spiinnande genomgang av forskning om tankande och larande. Belyser bl.a. vardagstankande samt kreativt och kri tiskt tankande. Smiths poang ar att man inte behover lara ut tankande, eftersom det ar naturligt for manniskan. Vad ut bildning ska gora iir att bidra med positiva erfarenheter och mojligheter. Han papekar ocksa att larare som inte sjalva till- Iats tiinka kritiskt inte heller kan liira ut kritiskt tankande. Awakening to Literacy (ed: H. Goelman, A. Oberg & F. Smith) Heinemann Educatio nal Books, 1984, 220 sid. ISBN En antologi som ur olika forskningsdiscipliners perspektiv (antropologi, lingvistik, psykologi, sociologi m.m.) diskuterar barns mote med skriftspraket fore den formella skolningen. Ger exempel pa hur barn upptacker skriftspraket i manga oli ka kulturer och hur vuxna kan underlatta deras vag in i skriftspraks kulturen. B o c k e r n a k a n b e s t a l l a s 1 d i n b o k h a n d e l. 1 2 P E D A G O G I S K A M A G A S I N E T 3 / 9 6

8 ,/uio paui,ie ap pen,ioj pjo map a6 ue> mos jopmubiu ape,ia6e6ua paui suew uesj U,ia> us cbniuasea map,ioj BA3 ddn ipo e,io6 xie,\d\\d uei6ub sejap 'uorpiejaim ap Aouaq smieq mo jaquapapam ua Ede> S jhjp HJO^ ipo a,n?,ib AG 6ujupmW! A a^sem u Suo6eu ub jam n \ II 1rSj.3qj.9pog piuiuiii>}[.i\/ i Oi u9pdo spgfjosva suipojdiu ipt ffi is a'ili.v. if, 'vt' ^ ^ ^ 0 ^ ' f ' ' "

9 SODERBERGH: UR RYTMENS OCH MELODINS VAGOR. Att beharska spraket iir att kunna forsta och bru- Lka loften orden. och Med gor overenskommelser, ord tilltalar vi och lagrar samtalar, minnen ger och kunskaper. Ordet iir ocksi tankandets oumbiirliga redskap. Manniskans ord blir till och far liv genom hennes kropp: hallning, andning, stamband, munrorelser. Och ordet blir tilltal framfor allt genom blick och minspel. Tilltalet, som iir kommunikationens och samtalets forutsiittning, moter redan det nyfodda barnet i [ moderns blick, Ieende, rost, tonfall och bero- Artikel ring, och detta tilltal nar ocksi fram och besvaras. Nyfodda barn moter blicken, svarar med leenden (redan fostret ler), och reagerar med sina rorelser pa talets rytm och ton. Och redan under nyfoddhetsperioden finns en fullt utvecklad relativt stor repertoar av miner som uttrycker bland annat gliidje, in- R... tresse, forvining, forvirring, riidsla, motvilja. fessor; ban Barnets kommunikativa formigor trader i tutionen foi funktion under nyfoddhetsperioden och ut- Lunds univ< vecklas snabbt i samspelet med de narmaste. puterade ic Tilltal och svar vavs samman i ett viixelspel hoims unive mellan vuxen och barn, ett viixelspel baserat dsr docent i o......, p a e n a v h a n pa gemensam rytm, dar barnet deltar med,.. o r d b i l d n i n g kroppsrorelser, minspel och smaningom 6o-taletkon ocksii jollerljud. Den vuxne bidrar tillika fokusera sin med ord, som speglar och tolkar barnets mi- barns tidiga n e r o c h l j u d. i t a l o c h s k r i Detta iir froet till en konversation, som har dan 1Q7 ha dialogens yttre struktur med turtagning, en ningsprojek "protokonversation" vars enda innehill iir ett Sy"'. r. n i s t i s k - s a m r uttryck lor jag-du-forhallandet - hos den eaforsknin vuxne fullt utvecklat och i ord formulerat, blev hon i9- hos barnet ett ordlost uttryck for kanslor, fessor ibarr och for en medvetenhet om motpartens niir- de 1983 till: ran nyfoddhetsperioden inlemmas barnet i sin _ omgivnings vanor och kultur, bemots efter denna omgivnings syn pi barn och deras formigor och den roll som olika samhallen och kulturer tilldelar barn under oli ka aldrar. Barnet blir ocksi delaktigt av sitt samhiilles barnkulturella traditioner, som ar mer oberoende av skiftningar i den medvetna synen pi barn, och som kan rymma mycket av "gammal, fordold visdom". Detta arvegocls har av dagens vetenskap visats besitta kvaliteter som starkt framjar barns utveckling, nagot som man tidigare blott intuitivt anat. Tag till exempel traditionen att sjunga for barn. I vaggsingen kombineras rytmen med ton och blir melodi. Som framlidne professor John Lind visat i flera experiment piverkas barnet redan under fosterstadiet av musik och sing. Sjungande och musicerande innebar ocksa en tidig sprikstimulans. Artikelforfattare rjattare Rvtm och ton ar talets grunfieierner.tj ta_ Ragnhild Soderbergh ar pro fessor i barnsprak vid Insti tutionen for lingvistik vid Lunds universitet. Hon dis- let borjar som rytm och ton. Vi har redan namnt den gemensamma rytmen i protokonversationens samspel. Aven barnets joller iir starkt rytmiskt. Sarskilt tydligt blir detta i stavelsejollret frin cirka sex mina- diska drag som liknar vuxensprikets. Langt innan ljudfoljderna borjar likna ord si finns alltsa satsmelodin och rytmen dar. puterade 1964 vid Stock holms universitet och blev 3 en dar docent i nordiska sprak, vecklingen rytmiska stimuleras och melodiska vi sjunger ut for barn. Intressanta ar hiir undersokningar pa en avhandling om svensk ordbildning. Fran mitten av 60-talet kom hon Dn att att alltmer recitera si kallade nursery rhymes, rytmisrskningpa ka barnrim med nonsensinnehill. Trevart- fokusera sin forskning barns tidiga sprakutveckling hen har pipekat att barn vid tre minaders i tal och skrift. Efter att att se se- ilder foljer singen med sina rorelser och dan 1970 ha lett ' ett " forskningsprojekt i bbarnspraks- a r n s p r S k s "'! iiven kan delta med nigot enstaka sjungan- de pllerliud. syntax, uiiansicrat rat av av If 11111a- Humasvetenskapli- Fonetikern Natalie Waterson har i en un nistisk-samhallsvetenskapli- ga forskningsradet met (HSFR), dersokning med sin egen pojke visat hur blev hon 1976 HSFRs propro- han borjade recitera nursery rhymes frin fessor i barnsprak rak och de 1983 till Lund, id, diir dar hen hen- vid jollerutvecklingen kom hiir det proso- flytta- cirka ett och ett halvt ars ilder. Precis som nes professur ninforlivades f o r l i v a d e s d i s k a Q c h d e t r y t m i s k a f o r s t. p o j k e n h a ( J e med universitet Kommunikationens omsesidighet - inter- med Lunds' 1994' alltid riitt antal rader och ratt rytm, men subjektiviteten - ar forutsattningen for det fyllde endast i med antydningar till ord i de verkliga samtalets uppkomst, for ordens och sprikets betonade positionerna. Si smaningom kom allt fler jollerord med och uttalet forbattrades, si att ljudfoljderna blev viixt och utveckling hos barnet frin forsta levnadsirets slut. Emotionerna och personkontakten ar den jord vari allt mer lika vuxensprikets. Ur rytmens och melodins vi sprikets planta viixer. gor foddes orden. Sing och recitation fortsatter att intressera barnet och berika sprakutveckling och ordtilliignande. Vira ritualer med fodelsedagssanger och sing och dans runt gran och midsommarsting, med gest och rollspel, ar favoriter. Aven svira ord plockas liar snabbt upp - det tycks ligga en speciell fascination i det mystiska och obegripliga. Under ling tid framover upprepar barnet sedan singerna i sina lekar och vill att de vuxna ska vara med och sjunga tillsam- 14 PEDAGOGISKA MAGASINET 3/96

10 mans med dem. Vi ser har en inlarning genom upprepning pidriven av barnet sjiilv. Samma frenetiska upprepande finner vi ocksi i barnets ensamtal eller en-samtal, monologer, som borjar redan under jollerperioden di barnet triinar sin talapparat och experimenterar med ljud och tonfall. I det fanns tidigaste bara ett jag samtalet och ett du. - protokonversationen Ingen omvarld existera-de. Under det forsta halvaret agnar sig barnet antingen at ett intensivt samspelande med sina medmanniskor eller at att utforska omgivningen och trana sina fysiska f b r m a g o r. / " " < ' Si smaningom sker liar en forandring. Trevarthen och hans kolleger har experimentellt pivisat att barn vid cirka 7-8 minaders ilder fir for magan att integrera sitt intresse for omvarlden i «sitt samspel med miinni skor, att medvetet dela sina upplevelser med andra. Det ta kallar han sekundar intersubjektivitet till skillnad frin den forsta, primara, intersubjektiviteten som kom till uttryck i proto konversationen. Denna nyvunna formiga blir for barnet inkorsporten till spriket som symbolsystem, barnet liir sig att tala med nigon om nigot, samtalet blir omtal. I sitt samspel med barnet talar den vuxne, satter ord pi vad man gor och ser tillsammans. Standigt iterkommande fraser i dagens rutiner ger barnet mojligheter att kan na igen, och iiven bbrja forsti innebbrden i orden och fraserna. Ocksa hiir finns en i vir kultur viilkiind lek, som hjiilper barnet i denna process: den si kallade titta-peka-beniimna-leken. Nar barnet fir syn pi nigot intressant (en fagel, lampan i taket, klockan pi vaggen) fingar den vuxne upp och delar barnets intresse genom att peka och siiga: "Ja TITTA! Vad ar DET?" och besvarar si sjiilv sin friga:" Det ar en PIPPI/ KLOCKAN/ LAMPAN". Med osviklig sakerhet tar barnet sedan varje tillfalle i akt att upprepa den har leken. Si snart man tiinder en taklampa eller kommer in i rummet med klockan pi vaggen markerar barnet sitt intresse i ljud och kroppssprik tills dess den vuxne hakat pi. Smaningom borjar ocksi barnet peka och fir da ett effektivt medel att dra in nya objekt i leken. Barnet, som under andra halviret gbr stora framsteg i sitt joller, borjar ocksi att sjiilv kunna prata med i de standigt iterkommande fraserna och istadkomma nigot som liknar "titta" eller "dar". Sjalva kiirnorden (lampan, klockan etc) iir liitta att iden tifier pi grund av de fasta ramfraserna. Mot bakgrund av de iterkommande fraserna framstar det av den vuxne med starkt tryck uttalade kiirnordet klart och tydligt, samtidigt som pekningen gbr kiirnordets referens otvetydig. Barnet fir pi detta siitt genom lek ett vaxande fbrstielseordfbrrad. Successivtbor jar barnet fbrsbka siiga karnorden sjalv, och lyckas biist med sidana som har de tidiga jollerordens struktur, som f till exempel pippi och vowe. Frin ordfbrstielse gir barnet till eget bruk av orden. Titta-peka-benamna-lekens betydelse for ordfbrridets tillvaxt ligger dock inte framst i klarheten och tydligheten i struktur och form hos de P^ ord och fraser som den vuxne an-?' vander i leken. Det avgorande for att barnet lar sig ar det gemensamma intresset, lekgladjen och gliidjen over att vara tillsammans, en gliidje som tar sig uttryck i rbst och minspel hos barn och vuxen. Som Bruner pivisat bvertar barnet i sin interaktion med den vuxne alltmer av vuxenrollen. I virt exempel innebar detta att det snart iir barnet som bide pekar ut och beniimner - "Titta! Vowe!" - och den vuxnes roll blir har en bart bekriiftande. Barnet fir i leken tillfalle att utveckla och befiista fbrmigan att bruka orden. Och det iir barnet som slutgiltigt bestammer vad som ska avhandlas. Natur ligtvis kan den vuxne ta initiativ, men svarar inte barnet pi detta ar allt forgives. Framvaxten det senaste AV barns irtiondet tidiga kommit ordfbrrid alltmer har i fokus under for barnspriksforskningen. I USA (Bates, Dale, Fenson med flera) har standardlistor over barns tidiga ord- och gestfbrrid sammanstiillts, baserade pi fbriildrarapporter - listorna omfattar forstielse och bruk frin 8 till 30 minader. Dessa listor standardiseras och anpassas till olika sprik I PEDAGOGISKA MAGASINET 3/96 15

11 SODERBERGH: UR RYTMENS OCH MELODINS VAGOR... och kulturer, till svenska av Eva Berglund och Mirten Eriksson. Spriket och ordfbrradet som uttryck for kultur och arbetsliv iir nagot som varje dialektforskare kan bekriifta. De svenska landsmilsarkivens samlingar utgbr en kulturhistorisk dokumentation av framfbr allt bondesainhiillet med dess specifika och geografiskt varierande ordfbrrad. Barnen har hiir som regel helt delat sina fbraldrars liv och kultur med for aldern avpassade vardagsplikter och upp drag, och spriket och ordfbrradet har pi si siitt naturligt fbrmedlats till dem. I virt urbaniserade samhiille med dess skarpa grans mel lan arbets-/yrkesliv och hemliv och med ofta heltidsarbetande fbriildrar iir situationen en annan. For minga barn faller en stor del av ordfbrridstillvaxten inom "dagiskulturens" ram. "Hemlivskulturen" begransas till morgon och kviill med miltider, hygien och sovrutiner, veckoslut med storhandling, tvatt, stadning och i biista fall fritidsnbjen. Nu mer iin nigonsin miste vi i utbildning av larare och foraldrar skapa en medvetenhet om barns behov av interaktion, deras langtan efter att gbra och uppleva for dem vasentliga saker tillsammans med engagerade manniskor som kan ge dem ord for vad de iir med om. Det lilla barnets titta, peka och beniimna vaxer till gbra, beskriva, fbrklara och beratta. Gbra pi lek det som de vuxna gbr "pi riktigt" men ocksi att fi delta i vuxensysslorna. Hiir har reformpedagogiken i dess olika riktningar mycket att tillfbra. DEN SPR.4KLIGA process diir det UTVECKLINGEN ursprungligen liirda genom inte iren bara iir far en tillskott av mer utan ocksi kombineras till alltmer avancerade strukturer, dar tanke och sprik gir hand i hand. Barnets fbrstielseordfbrrid fore ett ir utgbr sjiilva basen i vad som sedan blir det aktiva ordfbrradet frin ettirsaldern och framit. Men dar ettiringen parar ord med ting och fbreteelser, satter etiketter pi tingen, anvander tviiringen sina ord for att uttrycka enkla skeenden och karakteristiska egenskaper hos tingen. Treiringen i sin tur borjar sbka lbsningar pi och trevande formulera hur viirl den hanger samman. Enkla beriittelser dyker ocksi upp. Virt moderna samhiille iir fullt av skyltar och annan val synlig vardagstext. Barnet moter standigt det tryckta och skrivna ordet och ser manniskor omkring sig liisa och skri va. Man har observerat att vira dagars barn tack vare det ta pi egen hand hunnit skaffa sig en hel del kunskap om det skrivna spriket redan lingt fore skolstarten, iiven om det iir ett relativt fital som iir las- och skrivkunniga. De se naste tjugo irens anglosachsiska forskning om detta feno men, si kallad emergent literacy, har pi minga hill fbriindrat liis- och skrivundervisingen, si att man tar sin ut gangspunkt i for barnet bekanta vardagstexter inklusive bilderbbcker. F E N Ospontant, M E N E T och " E Mpi Egrund R G E Nav T radsla L I T E Ratt A Cfbrsynda Y " u p psig t l i imot d e r det privilegium som skolan anses ha nar det galler att fbra in barnet i det skrivna spriket, undviker manga fbriildrar att har stbdja sina barn. Det finns dock ett siitt att i lekfullt samspel omkring skrivna ord - fjiirran frin lasundervisning i vanlig mening - intensifiera barns kontakt med skriften, sa att de av egen kraft blir liiskunniga (se till exempel Doman 1965). I Sverige har denna tradition gammal havd (Cadmus 1800) aven om den efter den allmanna skolans genomfbrande fallit i glbmska. I sin klassiska form innebar den att man ger barn i tviirsildern Iappar diir ord har textats med gemena (smi) bokstiiver, just sidana ord som ingir i smi barns tidigaste ordfbrrad: personord, ord for kroppsdelar, leksaker, "nara och kara ting". Man leker titta-peka-beniimna-leken med dessa ord, i lekens kravfria anda, dar man liter barnets in tresse styra. Niir barnet fitt ett lasordfbrrid pi drygt ett 50-tal ord liiggs ordlappar samman till korta meningar, och omkring treirsildern, niir barnet sjiilv borjar beratta, gbr man sma historier som barnet far lasa. En moderniserad praktik av denna gamla tradition tilliimpas i dag inte bara av fbriildrar utan ocksi pi flera daghem; riksbekant ar numera Fbrskolan Ojaby daghem i Viixjb, diir man sedan 1988 haft liis- och skrivlek frin 2 ars ilder i sin ordinarie verksamhet - numera redan frin 1 irs ilder (se Thorsjb 1994). Den gamla traditionen har uppdaterats till moderna fbrhillanden, si att man fbrutom Iappar anvander fotoal- R E F E R E N S E R BrunerJ (1983): Child's Talk. Learning to Use Language. W. W. Norton & Company. Cadmus (1800): Julklapp af Cad mus eller Lattaste Sattet att Liira Barn lasa. Stockholm, Henrik And. Nordstrom. Doman, G (1965): Hur man liir sma barn att lasa. EFS-forlaget. Fenson, L, Dale, P S, Reznick, S, Thai, D, Bates, E, HartungJ P, Pethick, S ir ReillyJ S (l993): MacArtur Communicati ve Development Inventories. User's Guide and Technical Ma nual. Singular Publishing Group. Eriksson, M ir Berglund, E (Au gust ): Vocabulary de velopment in a random sample of children 8 to 16 months old. Proceedings from the XlVth Scandinavian Conference of Linguistics and the VIHth Con ference of Nordic and General Linguistics, Gothenburg. Lancy, D F (red.) (1994): Child ren's Emergent Literacy. Praeger. Lind,} ir Neumann, S (ig8i): Musik i livets borjan. Akademilitteratur. Soderbergh, R (1988): Barnets tidiga sprakutveckling. 2:a uppl. Liber/Gleerups. Soderbergh, R (15-16 november 1990): Barns tidiga lasning ur ett sociokulturellt och psykolingvistiskt perspektiv. I: Hene, B och Wahlen, S (red.) Barns lasutveckling och lasning. Rapport fran ASLAs hostsymposium, Stockholm. Soderbergh, R (1995): Ett barns 16 P E D A G O G I S K A M A G A S I N E T 3 / 9 6

12 bum med text, collage fran reklam och andra trycksaker, egna teckningar kompletterade med ord, skrivning pa ordbehandlare etc. Aven om barnen laser sjalva iir hbgliisning for dem ur bilderbbcker viktigt, och barnen sitter di bredvid den vuxne liisaren, som hiller boken si att barnen kan fblja med i texten. Forskning har visat att sidana barn successivt lar sig la sa sjalva. Frin att se orden som helheter, upptiicker de ge nom jamfbrelser mellan ord deras mindre delar: flickor liknar blommor, m a g e l i k n a r m u n, h a n d _,. liknar hund. Sidana u p p t a c k t e r g b r s r e d a n. - innan barnen kan uttala o r d e n. ' - EN POJKE som fitt ordlappar frin 15 minaders alder hade vid 19 minader ett aktivt ordfbrrid i tal pi cirka 40 ord - bland dem huvud som han laste ge I nom att peka pi sitt eget huvud. Nar han fick det S nya ordet hund, granskade han det och pekade fbrst pi hu sedan pa sitt f huvud. Det var hans siitt att tala om att de tvi or den borjade pi samma bokstaver. Frin cirka ett och ett halvt irs ilder roas barn av rim och ramsor. Det z tidigt lasande barnet * upptiicker pi si siitt sam- " tidigt bade att ord kan se likaut och lata lika. Denna insikt leder slutligen till att barnet pi egen hand upptiicker hur bokstav svarar mot ljud, "bryter koden". Kodbrytandet sker parallellt med att barnet latt och lekande, utan ljudandets bromsande inflytande, laser meningar och texter baserade pi ett allmer vaxande fbrrid av hela ord. Genom denna helordsbaserade, verklighetsanknutna lasning vaxer barnets forstielse av fraser, meningar och beriittelser bide i tal och skrift, samtidigt som det aktiva spriket stimuleras. Lasningen fungerar som sprikgivning, diir tal och skrift stbder och bmsesidigt piverkar och berikar varandra. Sar skilt betydelsefullt har detta visat sig vara for barn med olika sprikrelaterade handikapp: db-, < 4 v a, d y s f a t i k e r o c h b a r n med Downs syndrom. Tidig lasning har aven \ v i s a t s i g v a r a e t t e f f e k t i v t 1 s t b d f o r a t t n i t v i s p r i - kighet. Niir den bedrivs pi detta siitt ger den tidiga lasningen inte bara for miga att liisa vardagstext och att senare anvanda lasningen som ett red skap for kunskapsinhamtning. Den ger dess utom en kiirlek till och gladje over bocker och litteratur. Genom skriften blir or det ocksi ett pitagligt objekt for studium - inte bara rent grafiskt. Det ti digt lasande barnet bor jar medvetet tiinka over orden och spraket, over formuleringar och betydelser. Harigenom fir redan den lilla manniskan alltmer spriket i sin makt med allt vad detta langre fram kommer att innebara under skoltiden och i vuxenlivet. ordforrad fram till 18 manaders alder - individuella och kulturel la sardrag. I: j0rgensen J N og Horst, C (red.) Et flerkulturelt Danmark. Perspektiver pa sociolingvistik, sprogpsedagogik, dansk som andetsprog. Danmarks Lsererh0jskole. Soderbergh, R (1995): Commu nication in Interaction. A Total Approach. I: Evans, C E (ed.) Scholar with a Mission. The Ca reer of Theodore Andersson and his Contributions to Language Education. The National Clea ringhouse for Bilingual Educa tion. Soderbergh, R (red.): Fran joller till lasning och skrivning. Gleerups (under produktion) Thorsjo, A (1994): Tidig lasning. Laslekar med sma barn pa Ojaby daghem och med 6-aringar i 6- arsgrupp. I: Soderbergh, R (red.) Lasning och skrivning fore skolaldern. Child Language Re search Institute, Paper no 9. Lund University, Department of Linguistics. Trevarthen, C (1994): The func tion of emotions in early infant communication and develop ment. I: Nadel, J & Camaioni, N (eds) New Perspectives in Early Communicative Development. Routledge. Waterson, N (1991): Barnrimmets betydelse for sprakutvecklingen / Nursery Rhymes - have they a role in language develop ment?/. Child Language Re search Institute, paper no 7. Lund University, Department of Linguistics. PEDAGOGISKA MAGASINET 3/96 17

13 Omkring 17 procent av befolkningen i Sverige ar utrikesfodda eller har minst en foralder som ar utrikesfodd. I sitt slutbetankande antar den invandrarpolitiska kommitten att vi i framtiden kommer att ha en genomsnittlig invandring med cirka personer per ar. Detta staller naturligtvis skolan infor sarskilda uppgifter. abc eller afi\\f Av Ulf Fredriksson Survey" (IALS) av lasfardigheterna bland den vuxna I undersokningen befolkningen i ildern " International 16-65»r i sju Adult OECD-stater Literacy vi sade det sig att invandrarna laste siimre an den infbdda be folkningen pi respektive lands sprik (Statistics Canada, OECD, 1995). Likasi visade resultaten frin undersokningen "Rea ding Literacy" som genomfordes av IEA (The Internatio nal Association for the Evaluation of Educational Achie vement) i 32 lander att de elever som hade ett annat hemsprik iin skolspraket hade siimre resultat pi de genomfbrda liistesten an de elever som hemma anvande samma sprik som skolspraket (Elley, 1992). Det finns alltsa goda skal att stalla frigan hur liisinlarningen for invandrarelever bbr organiseras och vilka fak torer som pivekar invandrarelevers lasning. Det finns fyra tankbara modeller for att organisera in vandrarelevers lasinlarning: 1. Inga speciella itgarder, invandrareleverna far hiinga med si gott de kan. 2. Invandrareleverna fir sarskilt tillrattalagd undervis ning pi majoritetsspriket, det man ofta kallar andraspriksundervisning. 3. Undervisning sker huvudsakligen pi elevens modersmil, det som i svenskt skolsprik ofta kallas hemspriksklasser. 4. Eleven fir viss undervisning pa sitt modersmal, det som oftast kallas hemsprakstimmar. Vissa av dessa modeller kan ocksi kombineras si att ele ven till exempel bide far andraspriksundervisning och hemspriksundervisning. Hur man valjer att organisera elevernas undervisning ar naturligtvis ocksi beroende pi vilka milsattningarna ar. Ar avsikten att eleven enbart ska lara sig liisa pi svenska el ler att eleven ska bli tvisprikig? Om milet ar tvisprikighet bbr detta rimligen innefatta goda lasfiirdiglieter pi bagge spriken. Valet av sprik for lasinliirningen iir ocksi nara knutet till frigan om undervisningssprik. UNESCOs elever policy liir sig liisa for biist alfabetiseringsprogram pi sitt modersmal, ocksi iir nar att detta inte ar ett lands majoritetssprik (Apel, Muysken, 1987; Malmquist, 1991). Denna stindpunkt konfirmerades i samband med den stora konferensen "Utbildning for alla" i Jomtien i Thailand 1990 (Haggis, 1991). En ofta refererad undersokning i detta sammanhang iir 18 PEDAGOGISKA MAGASINET 3/96

14

15 F R E D R I K S S O N : A B C en studie av alfabetiseringen bland indianer i den mexikanska delstaten Chiapas (Modiano, 1966). Bland den indianska befolkningen fick nigra liira sig liisa fbrst pi sitt eget sprik och darefter pi spanska. Andra fick lira sig lii sa pi spanska men undervisades av liirare som kunde bi de spanska och indianernas eget sprik. Nigra liirde sig lii sa pi spanska av enbart spansksprikiga liirare. De basta lasfardigheterna pi spanska hade vid en sena re kontroll de som fbrst liirt sig lasa pi sitt eget moders mal, medan de som endast liirt sig att liisa pa spanska av enbart spansksprikiga larare hade de samsta lasfardighe terna pi spanska. Uppfattningen att alfabetisering ska ske pi elevernas modersmil har nyligen upprepats av Viirldsbanken i en policyrapport om utbildning (World Bank,, pa bade engelska och franska. I irskurs 2 och 3 visade sig att de elever som enbart liirt sig liisa pi franska hade batt re lasfbrstaelse pi engelska an de elever som fitt lira sig liisa pi biigge spriken samtidigt. pi bida spriken skapar detta en viss fbrvirring hos eleven som tar nigot ar att komma over. Resultaten visar ocksi att niir man viil lart sig liisa pi ett sprak kan dessa kunskaper latt bverfbras till ett annat sprik (Cummins, Swain, 1986). KESULTATEN. minoriteter AV TVASPRAKIG som refererades UNDERVISNING ovan och resultaten for olika av sprikbadsundervisning kan fbrefalla motsagelsefulla. I det ena fallet havdas att elever ska liira sig liisa pi och ut- I veckla sitt modersmil under de forsta skolfattare ttarearen och i det andra hiivdas att elever kan ut- Artike If or Den si kallade sprikbadsundervisningen _^. veckla ett andra sprik utan skadliga effekter ("immersion") i Kanada har uppmarksammats i dessa sammanhang. Undervisnings- visning pi det andra spriket. for modersmalet genom att enbart fi under modeller har utvecklats diir engelsksprikiga barn fir undervisning pi i huvudsak Sprakbadsmetoden har i nigra fall setts ~ som en metod som kan anvandas for att lara franska. Erfarenheterna visar att elevernas I invandrarelever majoritetsspriket i ett land. engelska sprikkunskaper inte piverkats ne Ulf Fredriksson arbetar gativt, utan ar i nivi med elever som gatt i ps ei resultaten frin den kanadensiska sprikbads- helt engelsksprikig undervisning. (Education International) undervisningen bland annat beror pi flera r aven dok- unika faktorer: ' UNSKAPERNA I FRANSKA liar blivit biitt- ' torandpal Institutionen for for Fbraldrarna har sjalva valt att satta sina ^. re an for de elever som enbart stude- mternation internationell pedagogik e ag g1 barn i denna undervisning och barnen har of rar transka r 1 som r rrammande i 0sprak 1 tmed o nag- v i d Svid t ostockholms c k h c universitet ta en speciell socio-kulturell bakgrund diir och arbetar med i en avhandra timmar i veckan. De biista franskkunska lmg ling om lasi lasning, minvandrar v a. n d fbriildrarna r a r - iir mycket J sprakmedvetna L och in- perna har de elever uppnitt som bbrjat ti- elever elever och och 1tvasprakighet. irakiehet tresserade av sina barns skolging. Den kan- digt med total sprikbadsundervisning, det Denna artil artikel bygger del del- ske viktigaste faktorn ar att dessa barn har ett vill saga nastan all undervisning ar pi frans- vis vis pa pa detta arbete. ile. modersmil som har mycket hog status och lar ka. Dessa elever har utvecklat mycket goda kunskaper i franska. Forstaelsen av skriven och talad franska var pa modersmilsnivi och formagan att sjiilva ta la och skriva nigot liigre. Denna inliirningsprocess har dock tagit sex till sju ar (Cummins, Swain, 1986). En iakttagelse i sprikbadsprogrammen av sarskilt in tresse for lasundervisning iir jamfbrelser mellan elever som deltagit i program med undervisning pi enbart frans ka och de som deltagit i program dar undervisningen skett sig ytterligare ett sprik med hog prestige. For minga invandrarbarn galler inte dessa fbrhillanden. En slutsats ar att sprakbadsmetoder kan fungera om dande. En sadan risk fbreligger niir elevens modersmil ar ett sprik med liigre social status i samhallet iin det sprik som anvands i undervisningen (Siguan, Mackey, 1987). Det ar mbjligt att elever frin minoriteter vars sprik har lag prestige utvecklar sina sprikkunskaper pi siviil mo- Language Contact and Bilingualism. Edward Arnold. Cummins, J, Swain, M (1986): Bilingualism in Education. Longman. Elley, WB (1992): How in the world do students read? IEA (The International Association Haggis, S (1991): Education for All: Purpose and Context. World Conference on Education for All; Monograph I, Unesco. Malmquist, E (lggi): Literacy in the world: Myths and realities. Lundberg, I & Hoien, T (eds.) Literacy in the world: Perspecti- Reading Research. Modiano, N (1966): Reading Comprehension in the National Language: A Comparative Study of Bilingual and All-Spanish Ap proaches to Reading Instruction in Selected Indian Schools in the Highlands of Chiapas, Mexico. national Migration. Annual Re port OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). SCiS (1991): Tema Invandrare. Rapport 69 SCB (Statistiska Centralbyran). Siguan, M, Mackey, WF (1987) 20 PEDAGOGISKA MAGASINET 3/96

16 dersmilet som majoritetsspriket biist om de fbrst fir ut veckla modersmalet. Elever som daremot har ett moders mal med hog status kan med fbrdel liira sig liisa och fi sin skolundervisning pa ett annat sprik. Hbgstatusspriket kommer de att liira sig i vilket fall som heist och det andra spriket tack vare undervisningen (Apel, Muysken, 1987) DEN INVANDRARPOLITISKA (SOU 1996:55) att det iir svirt KOMMITTEN att gbra vetenskapligt konstaterar grundade uttalanden om hemspriksundervisningens ef fekter pi det bvriga skolarbetet beroende pa svarigheterna att konstanthilla alla de bvriga faktorer som bidrar till skolresultaten. Kommitten konstaterar att endast ett mindre antal undersbkningar av hemspriksundervisningen har gjorts och med delvis motstridiga resultat. I nigra undersbkningar pekas pi hemspriksundervis ningens betydelse for skolframgangar och sjalvuppfattning, medan andra undersbk ningar varken kunnat belagga positiva eller negativa effekter. Kommitten efterlyser ytterligare och fordjupade kunskaper vad gal ler hemspriksundervisningen. Inom den svenska delen av IEA-undersbkningen "Reading Literacy" har en siirskild studie gjorts av lasningen hos elever med invandrarbakgrund (Taube, Fredriks son, 1995). Resultaten visar att invandrar eleverna laser samre iin de svenska elever na, men att skillnaderna minskar niir man jiimfbr elever med liknande hembakgrund. De biista re sultaten bland invandrareleverna ar i nivi med de biista resultaten bland de svenska eleverna och det samma giiller for de samsta resultaten. Skillnaden iir att det iir proportionellt fler invandrarelever som har liga resultat iin svenska elever och fler svenska elever som har hbga resul tat iin invandrarelever. Som en uppfoljning av denna undersbknig och som en del av de totalundersbkningar av lasfardigheterna hos samtliga elever i irskurs 3 i Stockholms stad som genom fordes (Taube) har projektet "Invandrarelevers lasning" genomfbrts. Projektets syfte har varit att undersbka hur invandrar U TA N T I T E L " AV G U N I L L A S K O L D F E I L E R elever laser i fbrhallande till svenska elever, hur olika invandrargrupper laser samt vilka olika sociala, kulturella och sprikliga faktorer som paverkar lasningen. Fbrutom att ett stort material har samlats in med uppgifter om las ningen pi svenska hos svenska elever och invandrarelever har ocksi uppgifter samlats in for ett mindre antal invand rarelever om deras lasning pi hemspriket. Nigra slutliga resultat fbreligger inte fran detta projekt, men preliminiira bearbetningar av materialet stbder den bild som getts i IEAs projekt "Reading Literacy". Invand rareleverna laser samre an de svenska eleverna pa svenska. Inom gruppen invandrarelever finns stora skillnader. De invandrarelever som iir fbdda i Sverige har battre resultat an de som ej iir fbdda i Sverige. De som kommer fran hem diir bitgge fbraldrarna oftast talar svenska med barnet har battre resultat iin de som kommer frin hem diir en Ibralder oftast talar svenska med barnet och dessa har i sin tur battre resultat iin de frin hem diir fbraldrarna oftast talar ett annat sprik an svenska med barnet. De elever som all tid eller oftast talar svenska hemma har battre resultat iin de som talar svenska hemma ibland, nastan aldrig eller aldrig. En jiimfbrelse av resultaten pa lastesten pi svenska mellan olika sprikgrupper visar ocksi stora skillnader mellan olika grup per. De basta resultaten finner vi bland de engelsksprikiga och tysksprikiga eleverna som har lika bra eller battre resultat iin de svenska eleverna. Elever med kinesiska och polska som hemsprik har resultat som iir nigot liigre iin de svenska ele vernas. De liigsta medelviirdena finner vi for eleverna frin de sprikgrupper som talar romani, turkiska och kurdiska. ETT mindre antal elever har ocksi testats pi re spektive hemsprik. Medelviirdena for dessa under sbkningar visar i samtliga fall ett hbgre medelviirde for ele vernas resultat pa svenska an pi hemspriket. Resultaten iir dock preliminiira och miste analyseras mer noggrant. De insamlade data mbjliggbr ocksi vidare analyser av en rad andra faktorer, som till exempel hemspriksundervisning e n s b e t y d e l s e. Education and bilingualism. In ternational Bureau of Education/Unesco. SOC71996:55 Sverige, framtiden och mangfalden. Slutbetankan de fran invandrarpolitiskaa kommitten. Arbetsmarknadsdepartementet, Fritzes. Statistics Canada, OECD (1995): Literacy, Economy and Society. Statistics Canada, OECD (Organisation for Econo mic Co-operation and Develop ment). Taube, K (1993): Lasformagan hos nioaringar i Stock holm. Stockholms Skolor Informationsenheten. Taube, K (1994): Lasformagan hos nioaringar i Stock holm. Stockholms Skolor Informationsenheten. Taube, K (1995): Lasformagan hos nioaringar i Stock holm. Stockholms Skolor Informationsenheten. Taube, K (1996): Lasformagan hos nioaringar i Stock holm. Stockholms Skolor Informationsenheten. Taube, K, Fredriksson, V, (1995): Hur laser invandrarele ver i Sverige? Skolverkets rap port nr 79. World Bank (1995): Priorities and Strategies for Education. A World Bank Review. A World Bank Publication (under tryckning). P E D A G O G I S K A M A G A S I N E T 3 /

17 L A R O M E D I E F O N D E N Ar du intresserad av att utveckla morgondagens laromedia? [[ Kontakta Telias Laromediefond. JJ En ny skola skapar nya pedagogiska mojligheter. For att stimulera och stodja tillkomsten av nya interaktiva, datorbaserade laromedel av god kvalitet for grundoch gymnasieskolan har vi skapat en Laromediefond pa 45 MSEK. Har du ideer och vill vara med och utveckla framtidens laromedel pa din skola kontakta Telias Laromediefond. Mer information hittar du pa /www. skolinternet.telia.se/lerofond/ eller hamtfax och telefon Telias Laromediefond, Telia Promotor, att: Per-Olow Danielsson, Box 168, Haninge. telia

18 Vad betyder det att skolan ska visa respekt och forstaelse for andra manniskors och kulturers varderingar? Sjalvklart maste det betyda att man ska oppna sitt ora for andra roster och sitt oga for andra satt att se pa verkligheten. Muslimen, till exempel, bor fa lagga fram sin sak pa samma satt som den kristneoch juden. fierande bgon. Milet bbr mer vara att forsti iin att Ingen. fbrklara. bor betraktas Si lingt ar med allt gott etnocentrikerns och val (aven om objekti- malet ar svirt att uppni). Men nu sager faktiskt laroplanen nigot annat ocksi - eleven sjalvstiindiga och kritiska tankande ska utvecklas liksom hans intellektuella fbrmaga, han ska fbrhilla sig sakligt till fakta, han ska lara sig att ta stallning (heist ut ifrin demokratiska varderingar) och si vidare. Och nu ar det dessutom si "trikigt" med mil att de fak tiskt kan peka i olika riktningar, att de faktiskt kan komma i konflikt med varandra. Ponerar man siledes att bida mivar Av Slellan Lindqvist FOTO: KENT KLICK/MIRA len inte samtidigt kan nis, eller i samma utstrackning. Vil ket mil ar di bverordnat? For mig ar svaret givet, det ar det intellektuella, kritiska milet, nigot annat skulle fi orimliga konsekvenser. Problemet kan ocksi uttryckas si har: hur mycket kritik "til" till exempel islam utan att respekten for andra man niskors och kulturers varderingar gir fbrlorad? Bbr jag som larare inte saga att kvinnan ar fbrtryckt aven om det faktiskt skulle fbrhilla sig si? Bbr jag inte saga att musli mer (eller for den delen kristna) flitigt anviint vild for att sprida sin lara aven om det faktiskt fbrhbll sig si? Miste jag badda in varje kritisk utsaga i en "fbrklarande" och re- PEDAGOGISKA MAGASINET 3/96 23

19 LINDIVIST: ISLAMS ANSIKTE... lativiserande kontext for att balansen ska iteruppsti? Miste jag siiga: egentligen ar den muslimska kvinnan lika jamstalld och fri som den vasterlandska, det ar bara det att islam har en annan syn pi jamstalldhet och frihet, ett an nat begrepp? Finns det med andra ord en islamisk frihet och en vasterlandsk, en islamisk jamstalldhet och en vasterliindsk? Fragor som dessa dyker ideligen upp niir jag laser Kjell Ha'renstams doktorsavhandling frin 1993 (Skolboks-islam. Analys av bilden av islam i larobbcker i religionskunskap). Fbrvisso ar omridet i vilket han ror sig hbggradigt mi nerat, det ar latt att gi vilse om kartan inte ar minutibst ritad. A ena sidan har vi ju "den nya fienden", de svartkliidda, skiiggiga mullorna, massmediernas alla bilder pa kvinnobgon som kikar ut ur slbjornas titthil, bilder pi fanatiska unga man pi sjiilvmordsuppdrag och si vidare. Klassiska exempel pi ett framvaxande vi-och-dom-tankande alltsi, pi en demonisering av en hotande fiende. A andra si dan har vi den politiska korrekthetens och den intellek tuella slapphetens faror, lika farliga men mihanda inte li ka synliga. Det vill saga benagenheten att siiga det som kostar minst av intellektuell anstrangning och utmaning, det som passar eliterna biist: var snail, var fbrstiende och visa pi fbrdomsfrihet genom att saga att vi visst ar lite fbrdomsfulla (iiven om det ar oklart pi vilket siitt). Ett grundproblem ar konfliktriidslan. Minst fbrdomsfull iir man, om jag fbrstitt Harenstam ratt, om man sager att alla religioner i grunden vill detsamma. Alla tycker i grun den detsamma om frihet, godhet, riittvisa och si vidare. Al la bnskar i grunden samma goda samhalle. Milen iir desamma, men medlen kan skilja sig at. Ar detta sant? Varfbr i si fall finns det olika religioner, varfbr konverterar man niskor? Och galler samma tes for ideologierna? Brukar Gudrun Schyman och Carl Bildt efter en aggressiv riksdagsdebatt falla i varandras armar och siiga: egentligen vill vi ju detsamma? SANN rare RESPEKT handlar det ar ju om inte att liktydigt lyssna pi med varandra konsensus, och diiref- sna ter, si sakligt som mbjligt, klargbra vari skillnaderna be stir. Skillnaderna kan ju sedan besti - eller fbrsvinna, av narmanden, av tiden eller i kamp. Harenstam har i sin avhandling stallt upp tvi mil. Dels vill han jamfora liirobbckernas eventuella kongruens med muslimernas egen bild av sin religion (representerade av ett urval "framstiende" muslimska teologer). Dels vill han utrbna i vilken utstriickning som skolbbckerna star i bverensstiimmelse med laroplanernas olika krav (framst de "gamla" liiroplanerna LGR80 och LGY70). Dessa bida uppgifter iir egentligen radikalt atskilda, i den fbrra ska man utrbna om det existerar nigon fbrdomsfullhet i bockerna, i den senare om laroplanernas krav pi saklighet, allsidighet, kritiskt betraktelsesiitt, friimjande av demokratiska varden, jamstalldhet, forstielse och respekt for andra manniskors och kulturers varderingar och si vi dare fir nigot genomslag i skolans larobbcker. Bada milen innehaller svira komplikationer och riskerar att kollidera. Niir det galler analysen av fbrdomar uppstir tre fragor: vad iir en fbrdom? fbrdomar i fbrhillande till vad? och hur, metodiskt, konstaterar jag en fbrdom? Vad jag kan se har Harenstam knappast tillfredsstiillande besvarat ni gon av frigorna. FOR bok det 2:a forsta: upplagan, vad iir den fbrdomar? klassiska si Nordisk kallade familje- "uggleupplagan", siiger sa hiir om fbrdomar, pi sitt typiskt lakoniska satt: "omdbme som man faller om nigot utan att man forut undersbkt saken". Eftersom Harenstam inte strikt skiljer sin "fbrdomsanalys" frin sin liiroplansrelaterade analys ar det ibland svart att veta nar han gbr det ena och nar han gbr det andra. Si kan han till exempel skriva: "problemet med att ta upp kvinnors faktiska fbrhallanden i Mellanbstern, for att inte tala om kvinnlig omskarelse etc miste ju vara mycket stora... Framstiillningen kan riskera att skapa mer alienation an forstielse". Uppenbarligen iir det har ingen fbrdom, eftersom det iir sant, men ni got av andra skal oliimpligt. Vilka? Laroplansskal? Menar Harenstam att eleverna ska skyddas frin sanningen, ar eleverna inte mogna for den, nar i si fall blir de det? Ska sanningen bara ges niir den kan formuleras i sin helhet? Niir blir det? For det andra: fbrdomar i fbrhillande till vad? Vilket "islam" ska man jamfora med? Jag ser tre mojligheter. Man kan vara fbrdomsfull i fbrhillande till en muslimsk "inifrantolkning", man kan vara fbrdomsfull i fbrhillande till "etablerad" religionsvetenskaplig kunskap och man kan vara fbrdomsfull i fbrhillande till den faktiska sociala verkligheten. Vad man valjer kommer att styra resultatet. Harenstam har valt att fastliigga fbrdomsfullhet i fbrhil lande till en "inifrantolkning" vilket gbr att hans analys sviinger och kranger niir han kommer in pi till exempel faktiskt kvinnofbrtryck. I stallet for att tydliggbra sina principiella stiillningstaganden och problematisera sitt resonemang ger han ordet i linga citat till muslimska uttolkare. Pi si vis fbrvandlas han till ett sprikrbr for deras religiosa apologi. Di kan argumentationen se ut ungefar si hiir: kvinnofbr tryck, slbjtving, polygami, vild som medel att sprida laran och nedkiimpa motstindare fbrekommer fbrvisso och beklagligtvis men beror inte pi islam; sidant har inget stbd i Koranen. Diir det fbrekommer har det andra kulturella or saker, islam har vaxt samman med olika lokala kulturer. 24 PEDAGOGISKA MAGASINET 3/96

20 (Men betyder det da inget att islam faktiskt tolererar att for tron frammande element viixer samman med den fak tiska folkfromheten? Har islam inte di fbriindrats? Gir det over huvud taget att skilja ut en "ren" islamisk liira? Och vem skulle i si fall ges ratten att formulera den?). E\ ANNAN ARGUMENTATIONSLINJE gir ut pi att den viistliga kulturen minsann har lika mycket av kvinnofbrtryck, vild och (faktisk) polygami. En tredje handlar om att kvinnorna i princip har samma viirde men att rollerna skiljer sig it (vad bryr sig kvinnorna om om de har samma viirde i princip men inte i praktiken?). For det tredje: hur, metodiskt, konstaterar man fbrdo mar? Eller annorlunda uttryckt: hur ser den skildring av islam ut som, med anvandancle av Harenstams metod, inte skulle kunna beskrivas som fbrdomsfull? Detta iir faktiskt svirt att veta eftersom hans analys iir hbggradigt vag och common-senseartad. Exakt hur han gbr ar textanalytiskt inte liitt att siiga. Nigot fbrenklat kan man kanske pasta att han tycker tex ter ar "bra" som stammer val overens med ett urval framstiende muslims ka teologers utsagor. Vidare om liiro bbckerna inte skiljer mellan liira och praxis sa tycker han det iir diligt (samtidigt som han pi flera stiillen pekar pi svirigheten, for att inte sii ga ombjligheten att gbra just detta). Dessutom, om liirobbckerna forso ker "etikettera eller katalogisera" typiska karaktiirsdrag i islam iir detta ocksi diligt eftersom sidana kunska per sags vara ryckta ur sitt samman hang. (Men hur ska man kunna beskriva nigot utan att eti kettera eller katalogisera? Enligt Harenstam ar ofoget att etikettera och katalogisera dessutom en del av negativ och fbrlegad kunskapssyn, en som bara syftar till att "fbrenkla en komplicerad verklighet". Till detta kan man bara siiga att avhandlingen skulle vunnit hbgst vasentligt pi om fbrfattaren iignat sig mer it detta "ofog".) Sager liirobbcker na vidare att det finns ett kvinnofbrtryck i muslimska lan der si iir detta diligt och fbrdomsfullt oavsett om det iir sant eller ej. Att over huvud taget generalisera fir fbrdomsfulla kon sekvenser, sager Hiirenstam. Vad iterstir di, att illustre ra enskilda fall? Jo, just det, och detta iir vad Hiirenstam tycks rekommendera: skildra den palestinske pojkens var dag i till exempel reportagets form, hur hans vardag for- "Tkonsekvens med detta horde vtfl enbart, muslimer undervisa am islam^ hinduer om hnidtiismen ochbuddister om buddismen - och varfor inte, - - nazister oin iifliisiiien?" * FOTO: BENGT AF GEIJERSTAM/BI1 mar sig, hur bbnestunderna gir till, hur han tanker och hur de religiosa reglerna styr hans liv. Bra! Men gar detta inte att kombinera, miste inte de enskilda iakttagelserna ocksi ordnas, katalogiseras? Aven bbckernas rubrikuppstallning sags rymma fbrdo mar, rubriker som till exempel: "familjen och kvinnans stallning", "man och kvinna", "en maskulin religion?" Detta iir fbrdomsfullt siiger Hiirenstam eftersom samma rubriker inte tilliunpas niir till exempel kristendomen el ler judendomen behandlas. Detta iir naturligtvis nonsens. Om jag beskriver liberalismen och marxismen si iir det val fullt rimligt att anvanda olika rubriker utan att texten for den sakens skull iir fbrdomsfull. Innehillet kan fbrvisso vara kraftigt vinklat, men inte riicker det med att hiinvisa till rubrikerna. Vad iir di islam? Ar det ett trossystem, en lira, ett antal ideal eller ar det en faktiskt utbvad verklighet, folkfromhetens alla vardagliga hand lingar, stora och smi? Hiirenstam sii ger pi minga stallen att det ar bideoch, men avhandlingens uppliiggning siger ett annat. Diir iir det idealen, trossystemet, sisom det ar uttolkat "inifrin" av muslimska teologer, som iir fixpunkten. Och mot denna punkt liar han jiimfbrt skolans liirobbcker och finner, fbga bverraskande, att de iir fbrdomsfulla. I konsekvens med detta borde val enbart muslimer un dervisa om islam, hinduer om hinduismen och buddister om buddis men - och varfbr inte, nazister om na- 1 zismen? Jag sager nu inte detta for att I jag tror att fbrdomar inte finns i skol- ;hu*set - -. wm.m-m bockerna eller i undervisningen (tydliga sidana finns for bvrigt itergivna i Hiirenstams avhand ling). Jag siiger det heller inte for att raljera utan for att tydliggbra ett allvarligt principiellt problem. Ytterst mbjligt handlar att "bversiitta" det val om ett det trossystem. over huvud Kommer taget inte iir varje tolkning att fiirgas av sin tid, av vad vi just di tycker iir viktigast? Kommer vi nagonsin att utveckla den kompletta tolkningen? I forsta halvan av sin avhandling behandlar Harenstam just detta. Fram till 1962 var det den "fanatiske muslimen" som dominerade, sen kom den "exotiske" och Hiirenstams senast i raden iir "den kvinnofbrtryckande". Glasbgonen vaxlar och med dem "den andre". Stellan Lindqvist ar gymnasiet drare och frilansjournalist PEDAGOGISKA MAGASINET 3/96 25

Flerspråkighet problem eller förutsättning för utveckling?

Flerspråkighet problem eller förutsättning för utveckling? Lärarhögskolan i Stockholm - Institutionen för individ, omvärld och lärande Flerspråkighet problem eller förutsättning för utveckling? En förskolestudie Magdalena Karlsson Handledare: Margareta Ahlström

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 VILL, VÅGAR OCH KAN Nio lärares erfarenheter av bedömning av svenska som andraspråkselevers texter Nancy Karam och Jessica Söderberg

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2

Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2 Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2 Helena Eckeskog Institutionen för språkstudier Studier i pedagogiskt arbete 7 Studier i språk och litteratur från Umeå universitet

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar

Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar VÄXJÖ UNIVERSITET G3-UPPSATS Institutionen för humaniora SS3003 vt 2009 Matilda Svensson Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar En studie av tvåspråkiga gymnasieelevers syn på den egna

Läs mer

Att läsa och skriva. forskning och beprövad erfarenhet

Att läsa och skriva. forskning och beprövad erfarenhet Att läsa och skriva forskning och beprövad erfarenhet Beställningsadress: Liber Distribution, 162 89 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-postadress: skolutveckling@liber.se

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

LIV OCH LÄRANDE I GYMNASIESKOLAN

LIV OCH LÄRANDE I GYMNASIESKOLAN LIV OCH LÄRANDE I GYMNASIESKOLAN En studie om elevers och lärares erfarenheter i en liten grupp på gymnasieskolans individuella program Martin Hugo School of Education and Communication Jönköping University

Läs mer

Religionskunskap - vad ger det?

Religionskunskap - vad ger det? Beteckning: HRV:C09:16 Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Religionskunskap - vad ger det? Carina Emericks Maj 2009 C-uppsats, 15 högskolepoäng Religionsvetenskap Religionsdidaktik C Handledare:

Läs mer

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker På fritids tänker man inte på att man lär sig saker Lärande på fritidshem Ingrid Bardon D-uppsats Pedagogik Höstterminen 2008 Handledare Ann Ludvigsson Examinator Christina Chaib HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

Rätten att definiera sig själv i mötet

Rätten att definiera sig själv i mötet Rätten att definiera sig själv i mötet Livsberättelser av lärarstudenter med annan etnicitet än svensk i mötet med svenska skolan och samhället Mirja Betzholtz Examensarbete 15 högskolepoäng Vårterminen

Läs mer

Reading to Learn en metodutvärdering

Reading to Learn en metodutvärdering Reading to Learn en metodutvärdering Författare Jessica Norling År 2013 Lärarprogrammet inriktning tidigare år sv/eng Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Pedagogik Handledare: Wieland Wermke

Läs mer

Att se helheter i undervisningen

Att se helheter i undervisningen FORSKNING FÖR SKOLAN Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen?

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FoU skriftserie nr 3 Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FÖRFATTARE Claes Nilholm, Malmö högskola Kerstin Göransson, Mälardalens högskola Forsknings- och utvecklingsrapport om Inkluderande

Läs mer

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND?

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Institutionen för pedagogik EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Förskolepedagogers föreställningar kring läroplanens övergripande mål Åsa Lobsien Annette Persson Jennie Sandberg Examensarbete 10 poäng I Lärarutbildningen

Läs mer

Marika Tandefelt. Tänk om... Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland

Marika Tandefelt. Tänk om... Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland Marika Tandefelt Tänk om... Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland Forskningscentralen för de inhemska språken 2003 1 ISBN 952-5446-01-8 Forskningscentralen för de inhemska

Läs mer

Pedagogers syn på lärande

Pedagogers syn på lärande Institutionen för utbildning kultur och medier Institutionen för didaktik Examensarbete i utbildningsvetenskap Inom allmänt utbildningsområde, 15 hp Ht-2010 Rapport:2010ht4730 Pedagogers syn på lärande

Läs mer

Sker mobbning i förskolan?

Sker mobbning i förskolan? Sker mobbning i förskolan? En kvalitativ studie om förskollärares syn på mobbning. Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh VT 2012 Examensarbete, 15 hp Lärarprogrammet

Läs mer

Barn, vuxna, språk och samhälle II

Barn, vuxna, språk och samhälle II Barn, vuxna, språk och samhälle II Children, Adults, Language and Community II Leif Brantsing och Åsa Olsson Examensarbete, (C-uppsats), 15 högskolepoäng EXC535 Forskningsmetodik Pedagogik C - distans

Läs mer

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen Örebro universitet HumUS-akademin Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen - Hur kan det motiveras att skönlitteratur skall användas i svenskämnet

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer