Gunnebo i korthet. Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gunnebo i korthet. Innehåll"

Transkript

1 Å RSREDOVISNING 2002

2 Innehåll i sammandrag 02 Gunnebo en presentation 03 Affärsidé, mål och strategi 04 Koncernchefens kommentarer 06 Gunnebo-aktien 08 Flerårsöversikt 10 Säkerhetsmarknaden 12 Gunnebos produktutveckling 14 Förvaltningsberättelse 14 Koncernöversikt 18 Finansiell riskhantering och känslighetsanalys 20 Gunnebo Physical Security 24 Gunnebo Integrated Security 28 Gunnebo Perimeter Security 32 Gunnebo Steelage 34 Gunnebo Engineering 36 Gunnebos medarbetare 37 Gunnebo och miljön 39 Koncernens resultaträkning 40 Koncernens balansräkning 42 Koncernens kassaflödesanalys 43 Moderbolagets resultaträkning 44 Moderbolagets balansräkning 45 Moderbolagets kassaflödesanalys 46 Redovisningsprinciper 47 Noter 51 Förslag till vinstdisposition 51 Revisionsberättelse 52 Styrelse och revisorer 53 Företagsledning 54 Gunnebo i världen Omslagsfoton: Bilder från Gunnebos fem divisioner till vänster, samt larmcentral i Indonesien och servicebil i Kanada omger Optema valvdörr, producerad i Gunnebo Physical Securitys fabrik i Bazancourt, Frankrike. Gunnebo i korthet Gunnebo är en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern med drygt 100 bolag i 32 länder i samtliga världsdelar. Försäljningen till ytterligare cirka 100 marknader sker genom agenter och distributörer. Omvandlingen till det nya Gunnebo, med inriktning mot säkerhet, startade Den säkerhetsrelaterade verksamheten har under de senaste fem åren ökat från 48 till 83 procent av den totala faktureringen. Gunnebo Security har under samma period haft en genomsnittlig tillväxt på 33 procent per år. Tillväxten har i allt väsentligt skett i Europa och Asien. Gunnebo är ett globalt företag med 91 procent av försäljningen utanför Sverige och är idag ett av världens ledande säkerhetsföretag för produkter och tjänster inom fysisk säkerhet. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 29 april 2003 kl på Chalmers Studentkårs kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Anmälan Aktieägare som vill deltaga på stämman måste den 17 april vara införd i aktieboken som förs av VPC AB samt senast den 23 april kl anmält sig till Gunnebo AB. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på stämman, före den 17 april ha omregistrerat aktierna i eget namn. Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelningen för 2002 blir 4:00 kronor per aktie. Avstämningsdagen föreslås bli den 5 maj och utdelningen beräknas bli utbetald via VPC den 8 maj Ekonomisk information Delårsrapport januari - mars april 2003 Delårsrapport januari - juni augusti 2003 Delårsrapport januari - september november 2003 Bokslutskommuniké februari 2004 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig eller kan beställas; hemsida: e-post: telefon: telefax: adress: Box 5181, Göteborg

3 2002 i sammandrag Resultatet efter finansiella poster ökade med 26 % till 280 Mkr (223). Gunnebo Security ökade rörelseresultatet med 22 % till 385 Mkr (315) och förbättrade rörelsemarginalen till 6,6 % (5,8). Gunnebo Engineering minskade rörelseresultatet till 81 Mkr (86). Rörelsemarginalen uppgick till 6,9 % (7,1). Det operativa kassaflödet exklusive strukturkostnader ökade med 44 % till 501 Mkr (348). Nettolåneskulden minskade med 291 Mkr till Mkr (1 872) och soliditeten ökade till 30 % (27). Vinsten per aktie ökade med 38 % till 10:55 kronor (7:65). För helåret 2003 förväntas resultatet efter finansiella poster öka. Nyckeltal Fakturering, Mkr Rörelseresultat, Mkr Resultat efter finansiella poster, Mkr Rörelsemarginal, % 5,2 4,8 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 10,4 10,1 Vinst per aktie efter full konvertering, kr 10:55 7:65 Nettolåneskuld, Mkr Operativt kassaflöde exkl. strukturkostnader, Mkr Soliditet, % Antal medarbetare vid årets slut Gunnebo Årsredovisning 2002

4 Gunnebo en presentation Gunnebo är idag en global säkerhetskoncern med cirka medarbetare och med över 100 dotterbolag i 32 länder. Gunnebo har dessutom försäljning till ytterligare cirka 100 marknader via agenter och distributörer. Den årliga omsättningen uppgår till cirka miljoner kronor. Gunnebo har sedan 1997 genom förvärv och organisk tillväxt mer än fördubblat omsättningen. Under samma period har den säkerhetsrelaterade delen av verksamheten vuxit från 46 till 83 procent och utlandsandelen från 61 till 91 procent. Gunnebos verksamhet omfattar fyra säkerhetsdivisioner organiserade inom Gunnebo Security samt Gunnebo Engineering med en marknadsledande verksamhet inom lyft- och fästteknik. Gunnebo Security består av Gunnebo Physical Security världsledare inom inbrotts- och brandskyddande högsäkerhetsklassade skåp, Gunnebo Integrated Security med en mycket stark marknadsposition inom passagekontrollsystem samt för elektroniska säkerhetssystem i södra Europa, Gunnebo Perimeter Security, ledande i Europa på yttre och inre områdesskydd samt Gunnebo Steelage Indiens näst största säkerhetsföretag. GUNNEBO PHYSICAL SECURITY Produkter och tjänster Inbrotts- och brandskyddande högsäkerhetsklassade skåp. Säkerhetsprodukter för banker; bankfack, bankvalv och valvdörrar. Säkerhetsprodukter för hantering och transport av kontanter inom bank och detaljhandel; in- och utbetalningsautomater, serviceboxar, deponeringsenheter och transitskåp. Installation och service. Varumärken Chubb Safes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Garny, Leicher, Hadak, Seifert, Martens, Tann, Lips, Haffner GUNNEBO SECURITY GUNNEBO INTEGRATED SECURITY GUNNEBO PERIMETER SECURITY Produkter och tjänster Elektroniska säkerhetssystem; inbrottslarm, brandlarm, CCTV, larmcentraler för mottagning och förmedling av larm, säkerhetsentréer och passagekontrollsystem. Brandsläckningssystem. Installation och service. Produkter och tjänster Områdesskydd utomhus och tillträdeskontroll; grindar, stängsel, larmsystem och produkter för vägsäkerhet. Områdesskydd inomhus för industri, lager, offentlig miljö och bostäder. Varumärken Fichet-Bauche, Ritzenthaler, Rosengrens Larm, Gunnebo Entrance Control, Gunnebo Mayor, Gunnebo Metro, Gunnebo Italdis, Gunnebo Omega, Armapod, CSI Security, Hygiaphone, Cyrasa, SMC, Indolok Bakti Utama Varumärken Gunnebo Protection, Wego, Alura, Polaraidat, Troax, C Lee GUNNEBO STEELAGE Produkter och tjänster Inbrotts- och brandskyddande högsäkerhetsklassade skåp. Säkerhetsprodukter för banker; bankfack, bankvalv och valvdörrar. Brandskyddande skåp för datautrustning. Brandsläckningsutrustning, brandlarm. Områdesskydd, säkerhetsentréer, passagekontrollsystem, CCTV. Installation och service. Varumärken Steelage, Minimax, Gunnebo Protection GUNNEBO ENGINEERING GUNNEBO INDUSTRIER Produkter och tjänster Produkter och system för tunga lyft som kätting, krokar, lyftband och block. Slirskydd med kätting som bas. Fästsystem. Varumärken Gunnebo Lifting, Gunnebo Fastening, Gunnebo Johnson, Gemla Mekanik, OFA, ANJA 2 Gunnebo Årsredovisning 2002

5 Affärsidé, mål och strategi Verksamhet och framtid Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand- och inbrottsskyddande högsäkerhetsklassade skåp, säkerhetsprodukter för kontanthantering, larmsystem, brandskydd, säkerhetsentréer och passagekontrollsystem, CCTV, larmcentraler, yttre och inre områdesskydd. Gunnebos erbjudande till kunderna består i huvudsak av produkter och tjänster för fysisk säkerhet, elektroniska säkerhetssystem och områdesskydd. Verksamheten bedrivs på en global marknad, där Gunnebos främsta konkurrensmedel är: ett väl utvecklat produktkoncept inom såväl fysisk säkerhet som elektroniska säkerhetssystem lokal närvaro med drygt 100 egna bolag i 32 länder och försäljning till ytterligare cirka 100 marknader via agenter och distributörer väl utbyggd serviceverksamhet mycket starka världsledande varumärken Gunnebo är verksamt på en marknad med betydande utvecklings- och tillväxtpotential. Tack vare mycket starka och världsledande varumärken, specialiserat tjänsteutbud och hög servicenivå besitter Gunnebo idag utmärkta marknadspositioner i Europa och delar av Asien. Gunnebo skall genom organisk tillväxt och strategiska förvärv ytterligare stärka sin position som ett världsledande säkerhetsföretag. Verksamheten skall i första hand utvecklas inom befintliga säkerhetsområden, både på nuvarande och nya marknader. Samordning och tillväxt Produktionen av bank- och skåpprodukter inom Fichet-Bauche, Rosengrens, Garny, Leicher, Chubb Safes och Ritzenthaler har samordnats för att åstadkomma lägre produktionskostnader, minskat antal produktfamiljer och lägre kapitalbindning. Därtill finns samordningsvinster avseende inköp och marknadsföring. Inom området inbrotts- och brandskyddande högsäkerhetsklassade skåp har Gunnebo nått en mycket stark marknadsposition i Europa och en global marknadsandel på cirka 25 procent. Gunnebo skall växa inom alla områden men med tyngdpunkt på elektroniska säkerhetssystem, ett segment där tillväxten är större än inom övriga sektorer. Kundfokus På varje enskild marknad skall kunderna uppleva att Gunnebo tillgodoser såväl deras nuvarande som framtida behov. Produkter och service skall vara av högsta kvalitet. På de marknader där kunderna så efterfrågar erbjuder Gunnebo ett komplett åtagande inom säkerhetsområdet. Gunnebos medarbetare Gunnebos medarbetare skall erbjudas en utvecklande arbetsmiljö och kundernas krav skall bilda underlag för en fortlöpande kompetensutveckling. Se sidan 36. Miljöarbetet Gunnebo deltar aktivt i förändringen för ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljöfrågor beaktas på olika sätt i det dagliga arbetet, bland annat vid val av material och råvaror. Vid produktutveckling beaktas också den miljöpåverkan och resursförbrukning som uppkommer vid användningen av Gunnebos produkter. Se sidan 37. Varumärken Gunnebo förfogar över flera världsledande varumärken. Därtill finns många mycket starka lokala varumärken. Gemensamt är att kunderna skall uppleva att Gunnebos varumärken står för hög kvalitet och funktion. Alla aktiviteter som genomförs på marknaden skall därför ha som målsättning att koncernens olika varumärken stärks. Långsiktigt Mål Finansiella mål Gunnebos finansiella mål är att: koncernens tillväxt skall uppnås med god lönsamhet och stark finansiell ställning långsiktigt, över en konjunkturcykel, uppnå en avkastning på sysselsatt kapital på minst 15 procent samt en rörelsemarginal efter goodwillavskrivningar på minst 7 procent. Under 2002 nåddes en avkastning på sysselsatt kapital på 10,4 procent och rörelsemarginal om 5,2 procent soliditeten långsiktigt ej skall understiga 30 procent. Soliditeten vid utgången av 2002 uppgick till 30 procent. Marknad Säkerhetsmarknaden i världen uppskattas till cirka miljarder kronor, med en årlig tillväxt på 4 7 procent. Gunnebos framtida tillväxt skall ske såväl organiskt som via förvärv, med avsikten att fortsätta växa snabbare än marknaden. Totalt har Gunnebo Security vuxit med 33 procent per år under de senaste fem åren. Gunnebo har idag en mycket stark ställning på den västeuropeiska marknaden samt en ledande position på de asiatiska marknaderna Indonesien och Indien. Gunnebo Security har dessutom en stark marknadsposition i Kanada och Sydafrika. Gunnebos närvaro inom säkerhetssegmentet i Nordamerika är begränsad. Gunnebo Entrance Control har dock via förvärvet av Gunnebo Omega en bra plattform för fortsatt tillväxt i USA. Inom området elektroniska säkerhetssystem, där målet är att ha en snabbare expansion, kommer även i fortsättningen strategiska förvärv att genomföras. Utfall Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 15 10,4 10,1 15,4 12,7 13,1 Rörelsemarginal efter goodwillavskrivningar, % 7 5,2 4,8 6,8 6,1 6,7 Soliditet, % Gunnebo Årsredovisning 2002

6 Koncernchefens kommentarer 2002 var ett bra år för Gunnebo Fokus på resultatförbättringar inom Gunnebo Security prioriterades före volymtillväxt. Den fastlagda strategin och de ekonomiska målen för året kunde uppnås. Mest glädjande under 2002 var att den franska verksamheten inom elektroniska säkerhetssystem kunde redovisa en betydande resultatförbättring. Den franska marknaden har under många år utsatts för hård konkurrens varför Gunnebo Integrated Security i början av året fastlade en åtgärdsplan för snabb resultatförbättring. Effekterna blev att Fichet Sécurité Electronique kunde vända en stor förlust till en vinst. Den andra viktiga händelsen under året var det fortsatta arbetet med omstruktureringen av tillverkningen för högsäkerhetsklassade skåp inom Gunnebo Physical Security. De största internationella företagen inom högsäkerhetsklassade skåp hade under nästan hela 1990-talet mycket stora lönsamhets- och strukturproblem. Företagen konkurrerade genom att erbjuda för brett produktsortiment och för låga priser. Detta för att kunna fylla produktionsenheterna med volymer. För att överhuvudtaget få lönsamhet krävdes en total omstrukturering av branschen som enbart kunde genomföras genom att en stor del av produktionen samlades under en ägare. Det är mot denna bakgrund man skall se Gunnebos förvärv av de stora tillverkarna; Rosengrens, Garny, Fichet- Bauche och Chubb Safes. Genom att kraftigt minska produktionskapaciteten i Europa och därmed minska fasta produktionskostnader har samtliga, av Gunnebo förvärvade bolag, under föregående år kunnat uppvisa vinster. Därtill kan läggas att produktrationaliseringar har kunnat genomföras. Strukturprogrammet som startades i slutet av 2000 kommer att avslutas under 2003 och innebär bl.a. att en fabrik i England har lagts ned samt att en fabrik i vardera Holland och Tyskland kommer att läggas ned. Produktionskapaciteten har minskats med 40 procent och nu anpassats till marknadens behov. Bjarne Holmqvist, VD och koncernchef Kostnaden för omstruktureringen och resultateffekten följer uppgjorda planer. Koncern i förändring På hösten 1995 fastlades en ny strategisk inriktning för Gunnebo. Beslut fattades om att omvandla Gunnebo till en säkerhetskoncern med stor internationell verksamhet och snabb tillväxt genom i första hand företagsförvärv Gunnebo-koncernen Försäljning Mkr 8000 Security Engineering % % % 17% stod säkerhetsdelen för endast 44 procent av koncernens omsättning på cirka 2,5 miljarder kronor. Idag, sju år senare, utgör säkerhetsdelen 83 procent av en fakturering på nästan 7 miljarder kronor. Gunnebo Engineering, som 1995 svarade för 56 procent av koncernens omsättning, svarar idag för endast 17 procent. Inom Gunnebo Security har tillväxten mellan 1996 och 2002 varit god. I genomsnitt har Gunnebo Security vuxit med cirka 33 procent per år. Under uppbyggnaden av Gunnebo Security har totalt 26 företag i 14 länder förvärvats. Omsättningen har gått från cirka 1 miljard kronor till närmare 6 miljarder kronor under Affärsinriktningen att ombilda Gunnebo till en säkerhetskoncern med internationell inriktning, kan tydligast beskrivas genom att se hur koncernens omsättning ökat utanför Sverige samt hur antalet anställda förändrats. 91procent av koncernens försäljning sker utanför Sverige och 89 procent av samtliga anställda finns utanför Sverige. Den i särklass största marknaden är Frankrike, där 24 procent av koncernens försäljning sker. Andra viktiga och stora marknader i Europa är England, Tyskland, Sverige, Beneluxländerna och Spanien. Det har varit viktigt att koncentrera verksamheten på de stora europeiska säkerhetsmarknaderna för att därigenom uppnå högre rörelseresultat och förbättrade rörelsemarginaler. Under 2002 har lönsamhetsförbättring prioriterats före volymökning. Gunnebokoncernen har idag cirka anställda finns i Asien, främst i Indonesien och Indien. I Nordoch Sydamerika finns cirka 400 anställda och i Afrika cirka 300 anställda medarbetare arbetar i våra europeiska bolag. Resultat Under uppbyggnaden av Gunnebo till en säkerhetskoncern har det varit svårt att i början redovisa höga rörelseresultat. Detta beror på att bolagen som har förvärvats hade mycket dålig lönsamhet och gick med betydande förluster. Det andra 4 Gunnebo Årsredovisning 2002

7 Koncernchefens kommentarer Gunnebo Security, Rörelseresultat och rörelsemarginal Mkr Rörelseresultat* Rörelsemarginal* 01 * Före goodwillavskrivningar och exkl. jämförelsestörande poster 02 % Mkr Gunnebo-koncernen Rörelseresultat* Security Engineering 37% 63% skälet var att i samband med omstruktureringen och integrationen av företagen var de långsiktiga industriella strukturerna prioriterade före kortsiktig lönsamhet. Denna del är nu i det närmaste avslutad och lönsamheten har förbättrats. Under de senaste tre åren har Gunnebo Securitys rörelseresultat nästan fyrdubblats uppgick resultatet till cirka 100 Mkr och för 2002 blev resultatet 385 Mkr. Därtill fortsatte rörelsemarginalen att förbättras och blev föregående år 6,6 procent mot 5,8 procent året innan. Den kraftiga förbättringen de senaste åren visar att Gunnebo Security kan uppnå ett bra resultat och att verksamheten nu står för en betydande del av koncernens vinst. Av rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och exklusive jämförelsestörande poster står Gunnebo Security idag för 83 procent medan Gunnebo Engineering endast står för 17 procent. Gunnebo har omvandlats från ett industrikonglomerat till en internationell säkerhetskoncern. Arbetet med den strategiska förändringen fortsätter och nya utmaningar finns för att göra Gunnebo ännu mer fokuserat på säkerhet. Förutom den goda resultatutvecklingen under 2002 blev också det operativa kassaflödet mycket högt. Historiskt har detta legat på cirka 200 Mkr per år. En nivåförändring har nu skett och Gunnebo kommer sannolikt att uppnå operativa kassaflöden som är dubbelt så höga de kommande åren. För 2002 uppgick det till 501 Mkr, en ökning med 44 procent. Gunnebo Industrier uppnådde trots en sviktande konjunktur ett tillfredsställande resultat. Bra marknader för Gunnebo Industrier var Australien, Brasilien och Sydafrika. Sammanfattningsvis ökade rörelseresultatet efter finansiella poster under 2002 med 26 procent och uppgick till 280 Mkr. Fortfarande ett något för lågt resultat men med beaktande av koncernens snabba omvandling får nivån anses tillfredsställande. Framtiden Gunnebos långsiktiga mål är ytterligare tillväxt med fokus enbart inom säkerhetsområdet. Koncernen skall växa under ökad lönsamhet. Tillväxten kommer som tidigare att ske både organiskt och genom förvärv. I Europa kommer mindre kompletterande förvärv att kunna genomföras inom befintliga produktområden. I Asien, där vi har en utomordentligt stark plattform i verksamheterna i Indonesien och Indien, kommer expansionen att ske på närliggande marknader med nuvarande produktsortiment. Vi har vid flera tillfällen talat om den viktiga amerikanska marknaden. Vår bedömning om USA kvarstår, att Gunnebo, när rätt tillfälle uppstår bör etablera sig på världens största säkerhetsmarknad både av tekniska och kommersiella skäl % 17% 01 * Före goodwillavskrivningar och exkl. jämförelsestörande poster samt inkl. koncerngemensamma poster 02 Gunnebos ambition är att stärka sina positioner inom nuvarande produktområden, men vi utesluter inte att vi i framtiden även kan engagera oss i nya säkerhetsområden. Bakgrunden till detta är att Gunnebo traditionellt har varit leverantör av produkter eller tjänster. Utvecklingen går alltmer mot att till kund leverera flera säkerhetstjänster och mer kompletta säkerhetslösningar. Vi kan därför komma att förvärva nya närliggande produktområden för att kunna erbjuda våra kunder ett komplett utbud av produkter och tjänster. Exempel på leveranser av kompletta säkerhetslösningar är bl.a. till banker, flygplatser, sjukhus och kasinon. Under 2003 kommer vi att fortsatt fokusera och prioritera lönsamhet före volymtillväxt. Gunnebo skall vid utgången av 2004 ha uppnått tidigare fastställda finansiella mål. Gunnebo står stabilt rustat för ytterligare expansion och resultatförbättring. Resultat efter finansiella poster förväntas öka för helåret Avgörande för hur bra året kan bli är hur vi lyckas på viktiga marknader som Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Spanien. Under föregående år har närmare 100 Mkr satsats i produktutveckling. En av de mest intressanta investeringarna var inom området kontanthantering där Gunnebo Physical Security utvecklade en ny produkt SafePay. Intresset kring SafePay har varit mycket stort. SafePay och andra nya produkter kan skapa snabbare tillväxt än traditionella produkter. Nya Gunnebo är en koncern med nya produkter för en säker framtid. Göteborg i mars 2003 Bjarne Holmqvist 5 Gunnebo Årsredovisning 2002

8 Gunnebo-aktien Aktiekapital Aktiekapitalet i Gunnebo uppgår till 212 Mkr fördelat på aktier med ett nominellt värde på 10 kronor. Bolagets aktier har samma rösträtt och lika andelar i bolagets tillgångar och resultat. Gunnebo på börsen Aktien är noterad sedan december 1993 på Stockholmsbörsen och sedan 1996 på dess A-lista. En börspost utgörs av 200 aktier. Utdelningspolitik Styrelsens förslag till utdelning skall beakta Gunnebos långsiktiga utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning och investeringsbehov. Styrelsen har beslutat att målsättningen för utdelningen är att den långsiktigt skall uppgå till procent av resultatet efter skatt. För innevarande år föreslås en utdelning på 4:00 kronor per aktie, vilket motsvarar 37 procent av resultatet efter skatt. Ägarstruktur Antalet aktieägare per den 31 december 2002 uppgick till 9 800, vilket är en ökning med 14 procent från föregående år. De tio största ägarna svarade för 56 procent av rösterna och kapitalet. Andelen institutionellt ägande var 34 procent. Andelen utländskt ägande uppgick till 16 procent. Vätterledens Invest AB med närstående utgör Gunnebos största ägare med 24,2 procent av kapital och röster. Under året har Stena-gruppen med närstående förvärvat ytterligare aktier, och hade vid utgången av 2002 motsvarande 12,9 procent av kapital och röster. Kursutveckling Gunnebo-aktiens börskurs minskade med 1,6 procent under året. Börsens generalindex för samma period minskade med 37,4 procent, medan Carnegies Small Cap Index har minskat med 23,5 procent. Sedan aktiens notering i december 1993 har börskursen stigit med 377 procent. Aktien har under året handlats som lägst till 89:00 kronor och som högst till 154:00 kronor. Vid årsskiftet uppgick börskursen till 124:00 kronor Vinst per aktie efter full konvertering, kr Jämförelsestörande poster Utdelning per aktie, kr Bonus *Styrelsens förslag Eget kapital per aktie Eget kapital per aktie efter full konvertering, kr efter full konvertering, kr * Omsättning Totalt omsattes aktier under 2002 till ett värde motsvarande Mkr. I genomsnitt omsattes aktier per börsdag. Omsättningshastigheten låg under 2002 på 44 procent, att jämföra med börsgenomsnittet för A-listan på 136 procent. Gunnebos betavärde (aktiekursens fluktation i förhållande till börsindex) under 2002 var 0,73. Konvertibelt förlagslån Gunnebo har ett utestående konvertibelt förlagslån uppgående till 93,2 Mkr. Vid full konvertering av kvarstående lån tillkommer aktier, vilket ger totalt antal aktier om Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 29 april 2003 kl på Chalmers Studentkårs nya kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Anmälan: Aktieägare som vill deltaga på stämman måste den 17 april vara införd i aktieboken som förs av VPC AB, samt senast den 23 april kl anmält sig till Gunnebo AB. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på stämman, före den 17 april ha omregistrerat aktierna i eget namn. Utdelning: Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelningen för 2002 blir 4:00 kronor per aktie vilket innebär en total utdelning på 84,8 Mkr. Avstämningsdagen föreslås bli den 5 maj och utdelningen beräknas bli utbetald via VPC den 8 maj Gunnebo-aktiens utveckling januari februari Gunnebo Afv Generalindex Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl.efteranm.) (c) SIX Gunnebo Årsredovisning 2002

9 Gunnebo-aktien Data per aktie Vinst per aktie, kr 10:75 7:80 11:65 Vinst per aktie efter full konvertering, kr 10:55 7:65 11:40 Vinst per aktie efter full konvertering exkl. jämförelsestörande poster, kr 10:55 7:35 6:40 Eget kapital per aktie, kr 77:60 71:35 68:65 Eget kapital per aktie efter full konvertering, kr 79:10 73:10 70:50 Kassaflöde per aktie, kr 21:15 6:65 4:55 Noteringskurs per den 31 december, kr 124:00 126:00 90:50 P/E-tal, ggr Utdelning, kr 4:00* 3:50 4:25** Direktavkastning, % 3,2 2,8 4,7 Antal aktier vid årets slut, tusental Genomsnittligt antal aktier, tusental Antal aktier efter full konvertering, tusental *** * Styrelsens förslag ** Inkl. bonus om 1:00 krona *** Exkl. teckningsoptioner som vid fullt utnyttjande ger aktier till teckningskurs 152 kronor per aktie Största aktieägare per Antal Vätterledens Invest AB, med närstående ,2% Stena AB, med närstående ,9% Handelsbanken Fonder ,2% Odin Forvaltning ASA ,2% Capital Group funds ,3% JP Morgan Chase Bank ,0% Svenskt Näringsliv ,9% Roburs Fonder ,8% Investors Bank & Trust company ,7% Alecta ,4% Andra AP-fonden ,3% Bjarne Holmqvist ,2% Banco Fonder ,2% Östersjöstiftelsen ,2% Hans Ståhlgren ,9% AB Geveko ,7% Citibank London ,7% Northern Trust Co ,6% Muirfield Fastighets AB ,5% Roger Holtback ,5% Övriga ,6% Totalt ,0% Storleksklasser Andel av Antal Andel av Antal aktier aktiekapital ägare antal ägare ,4% ,7% ,0% ,5% ,5% 813 8,3% ,7% 107 1,1% ,4% 45 0,4% Totalt ,0% ,0% Aktiekapitalets utveckling, Mkr Förändring Totalt aktiekapital Aktiekapital antal aktier 1991 Bildande Split 100: Nyemission Nyemission Konvertering Konvertering Nyemission Konvertering Konvertering Nyemission Konvertering Nyemission Konvertering Konvertering Analytiker som följer Gunnebo Alfred Berg ABN AMRO Henrik Fröjd Danske Equities Kenneth Leiling D. Carnegie AB Gustav Heyman Deutsche Bank AG Mattias Karlkjell Enskilda Securities Leif Pettersson Monika Elling Hagströmer & Qviberg Fondkommission Mats Hyttinge Handelsbanken Capital Markets Mikael Sens J P Nordiska Henrik Alveskog Nordea Securities Johan Wettergren Swedbank Markets Mats Larsson Gunnebo arrangerade den 4 november 2002 en kapitalmarknadsdag i Kungliga Myntkabinettet i Stockholm. I samband med kapitalmarknadsdagen premiärvisades också SafePay ett patenterat, slutet och säkert kontanthanteringssystem för detaljhandeln. Gunnebo har dessutom deltagit i ett stort antal analytikerträffar och hållit föredrag vid 30 aktiesparträffar samt vid Aktiespararnas Internationella konferens i Stockholm, Aktiespararnas Aktiedagar i Jönköping och Stora Aktieträffen i Göteborg. 7 Gunnebo Årsredovisning 2002

10 Flerårsöversikt Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Gunnebo har under den senaste femårsperioden valt en långsiktig strategi som inneburit en satsning på att utveckla Gunnebo till en internationell säkerhetskoncern. Under perioden har 22 företagsförvärv i 14 länder genomförts och under samma period har fyra företag i tre länder avyttrats. Förvärven av Fichet-Bauche 1999 och Chubb Safes 2000 har varit viktiga vid utvecklingen av säkerhetsverksamheten. Som ett led i renodlingen mot säkerhet avyttrades Gnosjö-Gruppen 2000, vilket gav en realisationsvinst Räntabilitet på eget kapital, % Resultaträkning, Mkr Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Jämförelsestörande poster Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat före goodwillavskrivningar Avskrivningar på goodwill Rörelseresultat Resultatandelar i intressebolag Finansiella poster, netto Resultat efter finansiella poster Minoritetens andel av årets resultat Skatter Resultat Operativt kassaflöde exkl. strukturkostnader Mkr Balansräkning, Mkr Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Rörelsefordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsintresse Räntebärande avsättningar och skulder Övriga avsättningar och skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys, Mkr Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Operativt kassaflöde, Mkr Operativt kassaflöde exkl. strukturkostnader Operativt kassaflöde inkl. strukturkostnader Definitioner Bruttomarginal: Bruttoresultat i procent av nettoomsättning. Direktavkastning: Utdelning i förhållande till noteringskurs per den 31 december. Eget kapital per aktie efter full konvertering: Eget kapital och konvertibla förlagslån, dividerat med antal aktier efter full konvertering. Kapitalomsättningshastighet: Nettoomsättning i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital. Kassaflöde per aktie: Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med antalet aktier efter full konvertering. Nettolåneskuld: Räntebärande avsättningar och skulder inklusive förlagslån med avdrag för likvida medel samt räntebärande fordringar. Operativt kassaflöde: Kassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar, men före räntor och betald skatt. P/E-tal: Noteringskurs per den 31 december dividerat med vinst per aktie efter full konvertering. Räntabilitet på eget kapital: Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Räntabilitet på operativt kapital: Rörelseresultat före goodwillavskrivningar i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill och likvida medel. Räntabilitet på sysselsatt kapital: Rörelseresultat ökat med finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. 8 Gunnebo Årsredovisning 2002

11 Flerårsöversikt Gunnebo Security Fakturering, Mkr Rörelseresultat, Mkr* Rörelsemarginal, % 6,6 5,8 4,7 6,0 5,6 * Före goodwillavskrivningar och exkl. jämförelsestörande poster Gunnebo Engineering Fakturering, Mkr Rörelseresultat, Mkr* Rörelsemarginal, % 6,9 7,1 9,1 8,5 10,4 * Före goodwillavskrivningar och exkl. jämförelsestörande poster Nyckeltal Räntabilitet på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar, % 16,8 16,6 22,5 18,6 17,8 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 10,4 10,1 15,4 12,7 13,1 Räntabilitet på sysselsatt kapital exkl. jämförelsestörande poster, % 10, Räntabilitet på eget kapital, % 14,5 11,1 18,2 17,0 15,2 Räntabilitet på eget kapital exkl. jämförelsestörande poster, % 14, Bruttomarginal, % 32,1 31,0 30,2 29,1 27,5 Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar, % 6,1 5,7 7,6 7,0 7,4 Rörelsemarginal, % 5,2 4,8 6,8 6,1 6,7 Rörelsemarginal exkl. jämförelsestörande poster 5, Vinstmarginal, % 4,0 3,3 6,5 5,0 5,4 Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 Soliditet, % Räntetäckningsgrad, ggr 4,1 3,0 5,5 4,6 4,3 Skuldsättningsgrad, ggr 1,0 1,2 0,9 1,1 1,0 Data per aktie, kr Vinst per aktie efter full konvertering 10:55 7:65 11:40 9:40 7:50 Vinst per aktie efter full konvertering, exkl jämförelsestörande poster 10:55 7:35 6: :45 Eget kapital per aktie efter full konvertering 79:10 73:10 70:50 62:50 55:80 Utdelning 4:00* 3:50 4:25** 3:25 2:75 Noteringskurs 31 december, kr 124:00 126:00 90:50 76:00 73:50 * Styrelsens förslag ** Inklusive bonus om 1:00 krona Mkr % Mkr Rörelseresultat och rörelsemarginal Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % Sysselsatt kapital Eget kapital och soliditet Mkr % Övriga uppgifter Utlandsandel fakturering, % Orderingång, Mkr Sysselsatt kapital, Mkr* Nettolåneskuld, Mkr* Investeringar, Mkr Avskrivningar, Mkr Medelantal anställda * Vid årets slut Eget kapital, Mkr Soliditet, % 10 0 Räntabilitet på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar: Rörelseresultat före goodwillavskrivningar ökat med finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill. Räntetäckningsgrad: Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader dividerat med räntekostnaderna. Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar: Rörelseresultat före goodwillavskrivningar i procent av nettoomsättning. Skuldsättningsgrad: Nettolåneskulden dividerat med summan av eget kapital och minoritetsintresse. Soliditet: Eget kapital inklusive minoritetsintresse i procent av balansomslutning. Sysselsatt kapital: Balansomslutning minskad med räntefria avsättningar och skulder. Vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättning. Vinst per aktie efter full konvertering: Resultat efter skatt med tillägg för räntekostnad efter skatt på konvertibla förlagslån, dividerat med antal aktier efter full konvertering. 9 Gunnebo Årsredovisning 2002

12 Säkerhetsmarknaden Säkerhetsmarknaden har under de senaste årtiondena vuxit med ett par procent över tillväxten av BNP på respektive marknad. Orsakerna till den snabba tillväxten är främst ökad brottslighet riktad mot företag och privatpersoner. Den ökande brottsligheten tillsammans med hot om nya terrordåd och olika former av naturkatastrofer innebär att säkerhetsmarknaden under de närmaste åren beräknas få en årlig tillväxt på 4 7 procent där den högre tillväxten främst återfinns i Asien, Afrika och Latinamerika. Den globala säkerhetsmarknaden under 2002 har uppskattats till cirka miljarder kronor. Nordamerika svarar för huvuddelen av denna marknad, cirka 500 miljarder kronor medan Europa beräknas svara för cirka 300 miljarder. Det innebär att Nordamerika och Europa tillsammans svarar för cirka 80 procent av den totala säkerhetsmarknaden. Säkerhetsmarknaden avseende produkter och tjänster kan indelas i tre segment: Intrångsskydd (fysisk säkerhet) Larmsystem (elektroniska säkerhetssystem) Bevakning (inkl. värdetransporter) Inom områdena intrångsskydd och larmsystem fördelas försäljningen av säkerhetsprodukter och service enligt följande: Industrin och annan kommersiell verksamhet 65 % Privata marknaden 25 % Offentliga sektorn 10 % Gunnebos säkerhetsverksamhet är till den allra största delen koncentrerad mot industrin, annan kommersiell verksamhet och den offentliga sektorn. I Europa där Gunnebo har sin huvudsakliga verksamhet fördelas efterfrågan på cirka 85 miljarder kronor för intrångsskydd, medan cirka 95 miljarder är hänförligt till elektroniska säkerhetssystem och cirka 120 miljarder till bevakning. GUNNEBOS VERKSAMHETSOMRÅDEN Fysisk säkerhet Gunnebo Physical Security tillverkar och marknadsför primärt inbrotts- och brandskyddande högsäkerhetsklassade skåp, bankvalv, bankfack och valvdörrar. Divisionen tillverkar också säkerhetsprodukter för hantering och transport av kontanter inom bank och detaljhandeln, t.ex. in- och utbetalningsautomater, serviceboxar, deponeringsenheter och transitskåp. En växande del av omsättningen utgörs av service. Marknaden för kontanthantering inom bl.a. detaljhandeln kommer att visa en klar tillväxt de kommande åren. Trenden är tydlig eftersom detaljhandeln kommer att ta över vissa bankfunktioner och detta kommer att öka behovet inom denna kundkategori. Gunnebo Physical Security lanserade i slutet av 2002 SafePay ett helt slutet och säkert system för kontanthantering inom detaljhandeln, som har en mycket stor marknadspotential. Gunnebo Physical Securitys verksamhet kan hänföras till delmarknaden värdeskydd inom intrångsskydd som beräknas omsätta cirka 5 miljarder kronor i Europa. Denna delmarknad har en begränsad tillväxt i Europa, medan efterfrågan bedöms växa betydligt mer i Asien. I Asien har Gunnebo starka positioner inom fysisk säkerhet framför allt i Indonesien och Indien. Försäljning genom agenter sker till de flesta lokala marknader i Asien. Gunnebo är den klara marknadsledaren i Europa genom de starka varumärkena Chubb Safes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Leicher och Garny. Gunnebo Physical Security har inom inbrotts- och brandskyddande högsäkerhetsklassade skåp en världsmarknadsandel på cirka 25 procent. De konkurrenter Gunnebo möter i Europa är företrädesvis lokala tillverkare som t.ex. tyska Format, Bode-Panzer, Heerum och Lampertz/Sistec, Robur och Håbeco i Skandinavien, SMP och Dudley i Storbritannien och Stark i Italien samt amerikanska Fire King. Hög tillväxttakt för elektroniska integrerade säkerhetssystem Gunnebo Integrated Security arbetar primärt på en fragmenterad europeisk marknad med en tillväxt på 8 10 procent per år. Affärssegmentet elektronisk säkerhet med elektroniska övervakningssystem, elektroniska passagekontrollsystem, CCTV (övervakning med hjälp av kameror och monitorer) och larmcentraler bedöms få en hög marknadstillväxt i Europa och Asien. Gunnebo Entrance Control utrustar kontorsbyggnader, kommersiella lokaler, flygplatser, tunnelbanor, idrottsarenor m.m. med kompletta system för passagekontroll, inklusive olika system för identifiering av besökarna. Tillväxten i 10 Gunnebo Årsredovisning 2002

13 Säkerhetsmarknaden Europa och USA, där Gunnebo har en mindre men snabbväxande verksamhet bedöms bli fortsatt god. Produktområdet skottsäkra miljöer omfattar system för säkerhetsslussar, skottsäkra fönster- och dörrpartier, säkerhetsprodukter för bank- och växelkontor med inbyggda kommunikationssystem. Tillväxten för detta affärssegment är till viss del relaterad till förändringar i nationell säkerhetslagstiftning. Gunnebo Integrated Security har ett antal larmcentraler med dygnet-runt-service för mottagning och förmedling av larm för bl.a. banker i Frankrike, Spanien, Portugal och Indonesien. Detta område bedöms ha en stor utvecklingspotential inom fjärrmanövrerat underhåll, bevakning och uppgradering. Produktområdet brandskydd omfattar elektronisk brandövervakning, tillverkning och marknadsföring av stationära sprinklers och portabla brandsläckare. Tillväxten i Asien bedöms till över 10 procent, medan den i Europa bedöms bli lägre. Gunnebo Integrated Securitys verksamhet är framförallt koncentrerad till banksektorn i Frankrike, Belgien, Spanien och Portugal där Gunnebo har en marknadsledande ställning. Den totala marknadsandelen i Europa inom detta segment kan beräknas till 2-3 procent. På den europeiska marknaden finns större konkurrenter som amerikanska Tyco, brittiska Chubb Security, tyska Cerberus (Siemens) och svenska Securitas. Gunnebos verksamhet inom områdesskydd Gunnebo Perimeter Protection är en av Europas ledande leverantörer av lösningar för yttre områdesskydd. Totalt bedöms den europeiska marknaden uppgå till cirka 10 miljarder kronor med en begränsad tillväxt. Gunnebo Perimeter Protections marknadsandel i Europa uppgår till cirka sex procent. Främsta konkurrenter med bred täckning är Bekaert, CRH Fencing and Security, Dirickx, Adronit och Best Fencing Group samt ett antal mindre lokala konkurrenter. Den globala säkerhetsmarknaden, % 30% Nordamerika Europa Övriga världen 50% Den europeiska säkerhetsmarknaden, % 32% 40% Bevakning Larmsystem Intrångsskydd Den globala säkerhetsmarknaden per kundkategori för säkerhetsprodukter och service 25% 10% Industrin och annan kommersiell verksamhet Privata marknaden Offentliga sektorn Källa: Freedonia 65% Marknaden präglas av förskjutning mot allt mer sofistikerade säkerhetslösningar där traditionella stängsel och grindar allt oftare kompletteras med stängsellarm eller marklarm, kameraövervakning samt olika passagekontrollsystem. Gunnebo Troax är en av Europas ledande aktörer inom inre områdesskydd. Marknaden för inre områdesskydd i Europa kan bedömas till cirka tre miljarder kronor med en god årlig tillväxt. Konkurrenterna består främst av mindre lokala aktörer som verkar på geografiskt avgränsade marknader. Efterfrågan är koncentrerad till produkter för maskinskyddssystem inom bil- och robotindustrin samt säkerhetsskydd för materialhantering och transportflöden. Ett tredje marknadssegment är byggsektorn t.ex. garageboxar och lägenhetsförråd. Marknaden för inre områdesskydd bedöms ha en god utvecklingspotential, men kräver också stark lokal närvaro med kunskap inom kundinriktad systemförsäljning samt hög kompetens inom gällande lokala säkerhetsföreskrifter. Terroristhot Efter terroristattackerna runt om i världen har säkerhetsfrågorna fått ökad fokus. Det är fullt naturligt att olika säkerhetslösningar, vare sig det gäller för personlig säkerhet eller säkerhet för företag och egendom, får en högre prioritet. Eftersom säkerhetsbranschen är relativt konjunkturokänslig är bedömningen att nedgången i världsekonomin endast marginellt påverkar tillväxten. Trender för Gunnebo Security Utvecklingen inom säkerhetsområdet för Gunnebo Security har under året inneburit: Ökade leveranser av kompletta säkerhetssystem omfattande allt från yttre områdesskydd till passagekontrollsystem med TV-övervakning, larminstallationer samt traditionella bankprodukter som inbrotts- och brandskyddande högsäkerhetsklassade skåp Ökad efterfrågan på värdeskyddande säkerhetsprodukter utanför banksektorn av företag som hanterar stora mängder kontanter, t.ex. detaljhandeln, bensinstationer, offentliga myndigheter och serviceinrättningar Att servicetjänster i anslutning till fysiska och elektroniska säkerhetsprodukter har ökat. Ett antal kunder erhåller idag dygnet-runt-service på samtliga säkerhetsprodukter Att förnyelse och ombyggnad av mekaniska säkerhetsprodukter i syfte att höja säkerhetsnivåerna till elektroniska utgjort viktiga affärer 11 Gunnebo Årsredovisning 2002

14 Gunnebos produktutveckling Gunnebo har under året satsat närmare 100 Mkr på att utveckla befintliga produktprogram samt att ta fram helt nya produkter inom befintliga eller nya marknadssegment. Nedanstående exempel utgör en del av de utvecklingsprojekt som under året drivits i nära samarbete med Gunnebos kunder. Gunnebo Physical Security I slutet av 2002 lanserade Gunnebo Physical Security ett patenterat, slutet och säkert kontanthanteringssystem för detaljhandeln SafePay. Kundfördelarna med SafePay är framförallt ökad säkerhet, tidsbesparing och bättre arbetsmiljö. SAFEPAY Gunnebo Integrated Security Under året har en helt ny generation av Ritzenthalers datasystem för tillträdeskontroll SiteMaster presenterats. Systemet ger en rad fördelar, bl.a. möjliggörs automatisk uppdatering av besöksprofilen och olika biometriska metoder för identifikation. Systemet kan t.ex. kopplas till kortläsaren Smart. SITEMASTER Gunnebo Entrance Control har vidareutvecklat AutoSec, som tillverkas i ultralätta material med säkerhetsglas. Genom att sensorerna placerats i taket underlättas montering och kontrollerad enpersonspassage. Gunnebo Entrance Control har också fortsatt att utveckla passagekontrollsystem för tunnelbanor SpeedStile samt för flygplatser s.k. envägsgrindar PasSec samt kompletta system för snabb ombordstigning vid flygplatser och färjeterminaler. AUTOSEC I slutet av året visades den nya Multitron Recycler för ett antal bankkunder. Multitron Recycler är en kombinerad uttags- och insättningsautomat med mycket hög säkerhetsnivå och som ger bankerna väsentligt lägre kostnader. MULTITRON RECYCLER En nytt och flexibelt system för mobila skottsäkra glaspartier SkyRitz - har under året framgångsrikt lanserats. SkyRitz bygger på en ny teknologi med patenterade ramverk för skottsäkra glas upp till säkerhetsklass fyra (40 mm). SPEEDSTILE SKYRITZ 12 Gunnebo Årsredovisning 2002

15 Gunnebos produktutveckling ENTRASEC Gunnebo Perimeter Protection I januari 2003 lanserade Gunnebo Perimeter Protection ett nytt produktkoncept för säkerhetsgrindar EntraSec. Ett patenterat modulsystem ger EntraSec en rad fördelar; låg vikt, god statisk stabilitet, flexibilitet vid tillverkning och montering, förenklad installation samt lägre transportkostnader. Gunnebo Perimeter Protection lanserade i oktober 2002 ett helt nytt fastsättningssystem för svetsade nätstaket SecuFix. Systemet ger kunden en mängd fördelar som enklare installation, monteringen görs av en person utan verktyg samt god design och utmärkt korrosionsbeständighet. Gunnebo Troax Gunnebo Troax har under året introducerat SafeLite ett lättare maskinskydd för lågriskapplikationer. Gunnebo Troax installerade under året vid fabriken i Hillerstorp en ny testanläggning med syfte att bättre kunna erbjuda kunderna exakt rätt dimension enligt gällande europeiska säkerhetsnormer. SAFELITE för hög maskinsäkerhet. Det nya fastsättningssystemet RapidFix innebär betydligt snabbare monterings- och demonteringstider samt uppfyller de europeiska säkerhetsnormerna. Vid demontering används speciella verktyg vilket innebär att endast behöriga medarbetare kan utföra detta ofta säkerhetskritiska arbete. Gunnebo Engineering Under året lanserade Gunnebo Engineering dels en utökning av GrabIQ-programmet i storlek och omfattning, dels RH-kroken en ny patenterad lyftkrok för polyestersling. RH-kroken erbjuder betydligt ökad säkerhet genom att slitna sling lätt kan bytas utan att använda verktyg. SECUFIX RH-KROKEN I början av år 2003 lanserade Troax ett unikt fastsättningssystem för framförallt bil- och robotindustrins skyddssystem RAPIDFIX 13 Gunnebo Årsredovisning 2002

16 Förvaltningsberättelse Koncernöversikt Mkr Fakturering Sverige Utomlands Rörelseresultat, Gunnebo Security och Gunnebo Engineering Mkr Rörelseresultat, Gunnebo Security Rörelseresultat, Gunnebo Engineering Resultat efter finansiella poster och räntabilitet på eget kapital Mkr % Resultat efter finansiella poster, Mkr Räntabilitet på eget kapital, % Varav jämförelsestörande poster 5 0 Marknadsutveckling Säkerhetsmarknaden präglas av fortsatt god tillväxt. Utvecklingen påverkas främst av ökad brottslighet och terrorhot riktad mot myndigheter, företag och privatpersoner världen över. Gunnebo Security svarade för 83 % (82) av koncernens fakturering under Koncernens utlandsandel uppgick till 91 % (91). Den övergripande strategin under året har varit att fokusera på lönsamhetsförbättringar. Detta har inneburit en prioritering mot marginalförbättringar framför volymtillväxt. Av Gunnebos totala försäljning är den europeiska marknaden helt dominerande och svarar för 85 % medan Nordamerika svarar för 6 %, Asien 5 % och övriga marknader 4 %. I Västeuropa är säkerhetsmarknaden koncentrerad till de fem största länderna, Tyskland, England, Frankrike, Spanien och Italien. Gunnebo Security har en stark ställning på samtliga dessa marknader, utom Italien. Inom Gunnebo Security har försäljningsutvecklingen under året varit god i Frankrike, England och Spanien medan Tyskland haft en svagare efterfrågeutveckling. Utanför Europa har marknadsutvecklingen varit positiv i Kanada och Australien. Gunnebo Securitys största kundgrupp utgörs av banksektorn, även om en förskjutning under året skett mot andra sektorer som också hanterar stora mängder kontanter t.ex. detaljhandel, bensinstationer, kasinon och postkontor. I samband med Gunnebos kapitalmarknadsdag i november lanserades SafePay - ett patenterat, slutet och säkert kontanthanteringssystem för detaljhandeln. SafePay erbjuder detaljhandeln ökad säkerhet, tidsbesparing samt bättre arbetsmiljö. Gunnebo Security har under året ytterligare fokuserat mot leveranser av kompletta säkerhetslösningar för flygplatser, banker, industrier, hamnanläggningar, fängelser, myndigheter etc. Gunnebo Securitys säkerhetslösningar omfattar allt från yttre områdesskydd, säkerhetsentréer och passagekontrollsystem till inbrotts- och brandlarmsinstallationer, TV-övervakning samt olika former av inbrotts- och brandskyddande högsäkerhetsklassade skåp. Som exempel på kundprojekt inom banksektorn har Gunnebo Physical Security under året utrustat nya bankkontor med säkerhetsprodukter, byggt om och uppgraderat holländska ABN Amros serviceboxar till ett värde av 30 Mkr samt uppgraderat säkerhetsnivån inom SEBs svenska kontorsnät för 10 Mkr. Inom Gunnebo Integrated Security har Fichet Sécurité Electronique haft en god marknadsutveckling. Även verksamheten inom Ritzenthaler har förbättrats och det nya patenterade och flexibla systemet för säkerhetsglas - SkyRitz - har framgångsrikt marknadslanserats. Gunnebo Entrance Control har under året utvecklats positivt och bl.a. har en order till Stockholms Lokaltrafik på 20 Mkr lagt grunden för ytterligare order från tunnelbanemyndigheter i Milano, Teheran, Shenzhen, Ankara m.fl. till ett sammanlagt värde av 50 Mkr. Under årets sista kvartal har Gunnebo Security tecknat ett antal viktiga order, bl.a. system för tillträdeskontroll till franska försvarsdepartementet, säkerhetssystem till Central Bank of Nigeria, bankfacksrobotar till Dubai, högsäkerhetsklassade skåp till två banker i Frankrike, övervakningssystem till banker i Indonesien och Italien samt till domstolar i Spanien. Gunnebo Securitys indiska bolag Gunnebo Steelage har från en svag inledning under årets första del åstadkommit en ökad försäljning under andra halvåret. Gunnebo Engineerings affärsenheter Lifting och Block har under året haft en försämrad efterfrågan och något minskande volymer p.g.a. den svaga världskonjunkturen. Gunnebo Lifting, som utvecklar, producerar och säljer kompletta lyftsystem har under året investerat i nya effektiva produktionsutrustningar i fabriken i Ramnäs. Investering har också gjorts i RH-kroken - ett nytt produktprogram för lyftband s.k. polyestersling. Försäljningen i Australien, Brasilien och Sydafrika samt Irland har varit god medan övriga Europa och USA haft en 14 Gunnebo Årsredovisning 2002

17 Koncernöversikt lägre efterfrågan. Denna marknadsbild gäller även för Gunnebo Block som dock lyckats bibehålla en ledande position inom offshoremarknaden. Gunnebo Fastening har noterat en något ökad efterfrågan i Sverige och Polen medan efterfrågan har varit vikande i Finland. Gunnebo Fastening har under året avvecklat en mindre fabrik i Finland. Orderingång och fakturering Orderingången för koncernen uppgick under året till Mkr (6 660), vilket innebär en ökning med 7 %. Den organiska tillväxten uppgick till 4 % medan förvärv och valutaeffekter svarade för 3 %. Gunnebo Securitys orderingång ökade med 9 % till Mkr (5 444), varav den organiska tillväxten uppgick till 4 %. För Gunnebo Engineering minskade orderingången med 1 %. Justerat för förvärv och valutaeffekter blev den organiska tillväxten 2 %. Koncernens fakturering ökade med 5 % till Mkr (6 671). Den organiska tillväxten blev 1 % medan förvärv och valutaeffekter svarade för 4 %. För Gunnebo Security ökade faktureringen med 6 % till Mkr (5 465). Den organiska tillväxten, som uppgick till 2 %, har påverkats av kraftigt minskade leveranser av ATM-skåp (värdeskåp till bankomater) inom Gunnebo Physical Security. Däremot har Gunnebo Integrated Security haft en stark organisk tillväxt. Gunnebo Engineering minskade faktureringen med 3 % till Mkr (1 206). Justerat för förvärv och valutaeffekter minskade Gunnebo Engineerings fakturering med 1 %. Investeringar i anläggningar och avskrivningar Mkr Investeringar Avskrivningar exkl. goodwill Resultat Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar och exklusive jämförelsestörande poster ökade med 15 % till 427 Mkr (371) och rörelsemarginalen förbättrades till 6,1 % (5,6). Gunnebo Securitys rörelseresultat ökade med 22 % till 385 Mkr (315) och rörelsemarginalen ökade till 6,6 % (5,8). Gunnebo Physical Security har uppnått fortsatta marginalförbättringar och det pågående strukturprogrammet har gett positiva resultateffekter. Resultatförbättringar har främst uppnåtts i England, Tyskland, Benelux och Sverige. I Frankrike har lönsamheten varit fortsatt god medan verksamheten i Sydafrika utvecklats negativt. Inom Gunnebo Integrated Security har en god volymtillväxt och en samtidig marginalförbättring lett till väsentlig resultatökning. I södra Europa har Gunnebo Integrated Securitys resultatutveckling - speciellt i Frankrike - varit mycket positiv under året, såväl inom Fichet Sécurité Electronique som Ritzenthaler. Gunnebo Entrance Control har haft en fortsatt god resultatutveckling. Inom Gunnebo Perimeter Security redovisar både Gunnebo Troax och Gunnebo Perimeter Protection ett lägre resultat jämfört med föregående år. Gunnebo Steelage har förbättrat resultatet, främst inom brandsäkerhetssidan. Gunnebo Engineerings rörelseresultat uppgick till 81 Mkr (86) och rörelsemarginalen blev 6,9 % (7,1). Inom Gunnebo Engineering har Fastenings resultat förbättrats medan Lifting och Block har redovisat försämrade resultat. Koncernens rörelseresultat efter goodwillavskrivningar ökade till 361 Mkr (321). I rörelseresultatet ingår planenliga avskrivningar med 229 Mkr (237), varav avskrivningar på goodwill utgör 65 Mkr (61). Finansiella poster förbättrades till -81 Mkr (-98) främst på grund av ett starkt kassaflöde och lägre räntenivåer i koncernens huvudvalutor. Resultatet efter finansiella poster ökade med 26 % till 280 Mkr (223). Företagsförvärv har haft en positiv effekt på resultatet med cirka 5 Mkr medan valutaeffekter endast haft en marginell påverkan. Skattekostnaden uppgick till 51 Mkr (58). Koncernens resultat efter skatt ökade med 39 % till 229 Mkr (165). Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick före goodwillavskrivningar till 16,8 % (16,6) och efter goodwillavskrivningar till 10,4 % (10,1). Fakturering, rörelseresultat och rörelsemarginal före goodwillavskrivningar, Mkr Fakturering Rörelseresultat Rörelsemarginal Gunnebo Security ,6% 5,8% 4,7% Gunnebo Engineering ,9% 7,1% 9,1% Koncerngemensamma poster Koncernen totalt före jämförelsestörande poster ,1% 5,6% 5,3% Jämförelsestörande poster Koncernen totalt ,1% 5,7% 7,6% 15 Gunnebo Årsredovisning 2002

18 Koncernöversikt Företagsförvärv Gunnebo förvärvade i juni det tyska säkerhetsföretaget Leicher med en årsomsättning på cirka 250 Mkr och 180 medarbetare. Leicher har de senaste åren utvecklat produkter för automatiserad kontanthantering, nya bankfacksrobotar samt ett omfattande självbetjäningssortiment för banksektorn. Förvärvet har gett upphov till en koncernmässig goodwill uppgående till 52 Mkr. I början på juli förvärvades det danska RIVA Systems, med årsomsättning på cirka 27 Mkr och 26 medarbetare. RIVA Systems verksamhet är främst inriktad mot försäljning och support av datasystem kopplade till kassasystem och lagerstyrningssystem för detaljhandeln. Strukturprogram Koncernens strukturprogram följer väl uppgjorda tids- och kostnadsramar och hittills har planerade kostnadsminskningar uppnåtts. Gunnebo Physical Security har genom stängning av fabriker i Europa anpassat produktionskapaciteten till efterfrågan. För att åstadkomma skalfördelar i produktionen har tillverkningen av inbrottsskyddande högsäkerhetsklassade skåp i huvudsak koncentrerats till fabriken i Bazancourt (Frankrike) och fabriken i Jakarta (Indonesien), av brandskyddande högsäkerhetsklassade skåp till fabrikerna i Mora/Malung och av ATMskåp (OEM-tillverkning) till fabriken i Doetinchem (Holland). Avveckling av fabrikerna i Mörfelden (Tyskland) och i Dordrecht (Holland) kommer att vara avslutade under Av koncernens totala strukturreserver har under perioden förbrukats 62 Mkr. Den resterande strukturreserven uppgår därefter till 144 Mkr att användas för de tidigare beslutade pågående strukturåtgärderna inom Gunnebo Security. Gunnebo Security och Gunnebo Engineering i sammandrag Gunnebo Security Fakturering, Mkr Utlandsandel, % Rörelseresultat, Mkr* Rörelsemarginal, %* 6,6 5,8 4,7 Räntabilitet på operativt kapital, %* 22,9 20,9 17,8 Investeringar, Mkr Antal anställda vid årets slut Gunnebo Engineering Fakturering, Mkr Utlandsandel, % Rörelseresultat, Mkr* Rörelsemarginal, %* 6,9 7,1 9,1 Räntabilitet på operativt kapital, %* 11,1 11,5 16,6 Investeringar, Mkr Antal anställda vid årets slut * Före goodwillavskrivningar Försäljning per marknad, Mkr Frankrike % % % Storbritannien % % % Tyskland % % % Sverige 638 9% 621 9% % Spanien 430 6% 391 6% 316 6% USA 292 4% 273 4% 264 5% Övriga % % % Koncernen totalt % % % Operativt kassaflöde, Mkr Kassaflöde från den löpande verksamheten Återläggning av betald skatt och kassapåverkande finansnetto Nettoinvesteringar Operativt kassaflöde Återläggning av kassaflödespåverkande strukturkostnader Operativt kassaflöde exklusive strukturkostnader Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar exklusive företagsförvärv, uppgick till 168 Mkr (173). Investeringarna uppgår till 102 % (98) av avskrivningsnivån och utgjordes huvudsakligen av ersättnings- och rationaliseringsinvesteringar. Nettoinvesteringarna efter avdrag för försäljning av anläggningstillgångar uppgick till 161 Mkr (147). Kassaflöde Kassaflödet har under året utvecklats mycket starkt. Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats till 462 Mkr (143), varav kassaflödespåverkande omstruktureringskostnader uppgick till -57 Mkr (-178). Det operativa kassaflödet efter investeringar men före räntor, betald skatt och omstruktureringskostnader för- 16 Gunnebo Årsredovisning 2002

19 Koncernöversikt bättrades med 44 % till 501 Mkr (348) beroende på bättre resultat och på lägre kapitalbindning i varulager och rörelsefordringar. För Gunnebo Security förbättrades kassaflödet med 53 % till 435 Mkr (284) och för Gunnebo Engineering ökade kassaflödet med 7 % till 88 Mkr (82). Likviditet och finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick till 362 Mkr (295). I koncernen finns därutöver outnyttjade lånelöften om cirka 700 Mkr. Nettolåneskulden i koncernen minskade med 291 Mkr till Mkr (1 872). Soliditeten ökade till 30 % (27) och skuldsättningsgraden minskade till 1,0 (1,2). Medarbetare Antalet medarbetare vid årets utgång uppgick till personer (8 399). Antalet medarbetare i utlandet uppgick till (7 416), varav i Indien och Indonesien (2 558). Genom förvärv har under året tillkommit 206 personer. Aktiedata Vinsten per aktie efter full konvertering uppgick till 10:55 kronor (7:65), en ökning med 38 %. Eget kapital per aktie efter full konvertering uppgick till 79:10 kronor (73:10). Vid ordinarie bolagsstämma 2002 fattades beslut om ett personaloptionsprogram som vid fullt utnyttjande ger nya aktier till teckningskurs 152 kronor per aktie. Antalet aktieägare har under året ökat till (8 600). Moderbolaget Moderbolagets verksamhet omfattar huvudsakligen funktioner för koncernledning, affärsutveckling, personalfrågor, juridik, ekonomi/finans samt information. ggr Mkr Räntetäckningsgrad Balansomslutning och eget kapital Balansomslutning Eget kapital Antal anställda vid årets slut Sverige Utomlands Styrelsens arbete Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter valda av bolagsstämman. Därtill har de anställda utsett tre representanter samt en suppleant. Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden utöver det konstituerande mötet. Styrelsens arbete har följt en i förväg uppgjord plan och beslut har fattats avseende bland annat investeringar, företagsförvärv och övriga större strukturella förändringar. Styrelsen har antagit en skriftlig arbetsordning och en instruktion för verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagens krav. Styrelsens ordförande har tillsammans med de två största ägarna sedan några år utgjort nomineringskommitté men denna är ej vald av bolagsstämman. Bolagets revisorer rapporterar sina iakttagelser till styrelsen i dess helhet. Någon särskild revisionskommitté finns således ej men styrelsens ordförande och en styrelseledamot utgör ett beredande organ i kontakterna mellan revisorerna och styrelsen och har avhållit separata beredande möten med revisorerna. Under året har revisorerna deltagit i två styrelsesammanträden för redovisning av synpunkter från den genomförda granskningen. Inom styrelsen finns en särskild kompensationskommitté utsedd, bestående av styrelsens ordförande och en ledamot för fastställande av bl.a. villkoren för koncernledningen. Dessutom arbetar kompensationskommittén med frågor om sucessionsplanering och kartläggning av chefsämnen samt övriga personalutvecklingsfrågor. Utsikter för 2003 Resultatet efter finansiella poster förväntas öka för helåret Gunnebo Årsredovisning 2002

20 Finansiell riskhantering och känslighetsanalys FINANSIELL RISKHANTERING Gunnebos finansiella verksamhet syftar till att effektivt hantera finansiella risker och att långsiktigt uppnå lägsta möjliga finansieringskostnad. Organisation och verksamhet Finansverksamheten i Gunnebo-koncernen är centraliserad till dotterbolaget, Gunnebo Treasury SA, i Schweiz. Gunnebo Treasury svarar för koncernens huvudsakliga externa upplåning samt centraliserade likviditetshantering och valutariskhantering. Vidare fungerar bolaget som koncernens internbank och har till uppgift att stödja dotterbolagen med lån, placeringar och valutatransaktioner. Genom centraliseringen tillvaratas stordriftsfördelar och samordningseffekter inom det finansiella området. Den finansiella verksamheten bedrivs i enlighet med en av styrelsen fastställd finanspolicy, som reglerar hur de finansiella riskerna skall hanteras och inom vilka ramar internbanken samt dotterbolagen får agera. Finansieringsrisk Finansieringsrisken avser risken att finansiering ej finns tillgänglig eller att finansieringsvillkoren av någon anledning är mycket oförmånliga vid en viss tidpunkt. I syfte att begränsa denna risk eftersträvar Gunnebo att vid var tid till övervägande del ha långa kreditavtal. Gunnebo har kreditlöften om sammanlagt cirka Mkr. Vid årets slut var Mkr utnyttjat och den genomsnittliga löptiden på koncernens låneportfölj uppgick till ett år och sju månader. Basen i Gunnebos långfristiga finansiering utgörs dels av två kreditavtal på tillsammans 500 Mkr som löper till augusti 2005, dels av en syndikerad låneram uppgående till motsvarande cirka Mkr som löper till januari Därutöver förfogar koncernen över cirka 500 Mkr i kortfristiga kreditlöften samt ett konvertibelt förlagslån om 93 Mkr. Gunnebo har påbörjat upphandling av ny syndikerad låneram med 5 års löptid att ersätta befintlig syndikerad låneram. Likviditet Likvida medel uppgick vid årets slut till 362 Mkr. Därutöver förfogade koncernen över outnyttjade kreditlöften om knappt 700 Mkr. Enligt riktlinjerna i finanspolicyn skall likvida medel och outnyttjade kreditlöften uppgå till minst 300 Mkr. Gunnebo har en centraliserad likviditetshantering på landsnivå, inom de större europeiska verksamhetsländerna. Genom s.k. cash pools matchas överskott och underskott i de lokala dotterbolagen för respektive land och valuta. 18 Gunnebo Årsredovisning 2002

Innehåll. Gunnebo i korthet. Bolagsstämma. Ekonomisk information

Innehåll. Gunnebo i korthet. Bolagsstämma. Ekonomisk information Innehåll 1 2001 i sammandrag 2 Koncernchefens kommentar 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Gunnebo-aktien 8 Gunnebo - en presentation 10 Säkerhetsmarknaden 12 Flerårsöversikt 14 Förvaltningsberättelse 14

Läs mer

Å RSREDOVISNING 2 0 0 3 FOR A SAFER WORLD

Å RSREDOVISNING 2 0 0 3 FOR A SAFER WORLD Å RSREDOVISNING 2 0 0 3 FOR A SAFER WORLD Innehåll Innehåll 01 2003 i sammandrag 02 Gunnebo en presentation 03 Affärsidé, mål och strategi 04 Koncernchefens kommentarer 06 Gunnebo-aktien 08 Säkerhetsmarknaden

Läs mer

Pressmeddelande 2001-02-08. Bokslutskommuniké januari - december 2000

Pressmeddelande 2001-02-08. Bokslutskommuniké januari - december 2000 Pressmeddelande 2001-02-08 Bokslutskommuniké januari - december 2000 Resultatet efter finansiella poster ökade med 22 % till 325 Mkr (266). Vinsten per aktie ökade med 21 % till 11:40 kronor (9:40). Faktureringen

Läs mer

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Per Borgvall, VD och koncernchef Telefonkonferens 27 april 2010 VDs kommentarer till första kvartalet 2010 Marknadsutvecklingen har under kvartalet varit fortsatt

Läs mer

Brought to you by Global Reports

Brought to you by Global Reports ÅRSREDOVISNING 2002 Innehåll 01 2002 i sammandrag 02 Gunnebo en presentation 03 Affärsidé, mål och strategi 04 Koncernchefens kommentarer 06 Gunnebo-aktien 08 Flerårsöversikt 10 Säkerhetsmarknaden 12 Gunnebos

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255)

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255) Gunnebo bokslutskommuniké 2009 Per Borgvall, VD och koncernchef Stockholm den 11 februari 2010 VDs kommentarer till 2009 Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan Starkt operativt kassaflöde

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000 GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000 Gunnebo i korthet Innehållsförteckning 3 Viktiga händelser under 2000 4 Koncernchefens kommentar 6 Gunnebo-aktien 8 Säkerhetsmarknaden 10 Gunnebos vision 11 Gunnebos nya organisation

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998 Pressmeddelande från Securitas AB 1998-05-07 Securitas AB Delårsrapport januari mars 1998 Försäljningen ökade med 18 procent till 2.869 MSEK (2.42, varav 9 procent är organisk tillväxt. Resultatet före

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

7. Anförande av verkställande direktören

7. Anförande av verkställande direktören 7. Anförande av verkställande direktören Gunnebos Årsstämma 2011 Göteborg den 28 april Verksamhetsåret 2010 - Ett händelserikt år Affären Orderingången för affärsenheterna Bank, Detaljhandel och Säker

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01--2005-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 28.095 (24.981), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 13 procent. Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Omsättningen ökade med 28% till 6317 MSEK (4949) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 7% (9) Resultatet före skatt ökade 45% till 530 MSEK (366)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2001-12-01--2002-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 11.246 (9.634), en ökning med 17 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 11 procent. Rörelsens bruttoresultat

Läs mer

Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Resultat före skatt ökade med 21 % och uppgick till 425,8 Mkr (352,2)

Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Resultat före skatt ökade med 21 % och uppgick till 425,8 Mkr (352,2) GETINGE INDUSTRIER AB PRESSMEDDELANDE KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER 2001 Orderingången ökade med 60 % till 6.058,2 Mkr (3.782,6) Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Rejlerkoncernen AB (publ)

Rejlerkoncernen AB (publ) 2006 Rejlerkoncernen AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2006 Första kvartalet Omsättningen ökade med 65 procent till 135,7 mkr (82,4) Rörelseresultatet ökade med 9,0 mkr till 15,8 mkr (6,8) och rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Bokslutskommuniké NovAseptic AB (publ) maj 2001-april 2002

Bokslutskommuniké NovAseptic AB (publ) maj 2001-april 2002 Sanitary equipment for aseptic and high purity processes Bokslutskommuniké NovAseptic AB (publ) maj 2001-april 2002 Nettoomsättning ökade med 57 procent till 125,4 (79,9) MSEK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer