TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING (86)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86)"

Transkript

1 TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING (86)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING... 3 Sammanfattning av måluppfyllelsen... 3 Övergripande mål... 9 Verksamhetsgren In- och utförselrestriktioner Verksamhetsgren Uppbörd Övriga mål och återrapporteringar Väsentliga uppgifter FINANSIELL REDOVISNING UNDERSKRIFT

3 RESULTATREDOVISNING Tullverkets interna begrepp för verksamhetsindelning är processer. I resultatredovisningen används därför benämningarna Effektiv handel respektive Brottsbekämpning i stället för Uppbörd respektive In- och utförselrestriktioner. Sammanfattning av måluppfyllelsen Mål enligt regleringsbrevet Eftersträvade skatte-, tull- och avgiftsintäkter skall säkerställas på ett rättssäkert och ekonomiskt effektivt sätt, samtidigt som enkelhet skall eftersträvas och brottslighet motarbetas. Att övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att bestämmelserna om in- och utförsel av varor efterlevs.(sid 8) Att effektivt fastställa och uppbära tullar, mervärdesskatt och andra skatter samt avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas.(sid 13 Att vid fullgörande av sina uppgifter verka för att kostnaderna för tullprocedurerna minimeras, både för näringsliv, allmänhet och inom Tullverket, samt tillhandahålla en god service så att den legitima handeln med tredje land underlättas i största möjliga utsträckning och att det legitima varuflödet inom EU inte hindras.. För att förbättra urvalet av objekt i den fysiska kontrollverksamheten och därmed öka träffsäkerheten i arbetet skall arbetsmetoderna vidareutvecklas. För att förhindra illegal införsel av narkotika skall åtgärder beträffande narkotikasmugglingen ges högsta prioritet samt effektiviseras. Bekämpning av den organiserade narkotikasmugglingen skall därvid prioriteras. Målet är att mängden beslagtagen narkotika skall öka samtidigt som Tullverkets aktiviteter i preventivt syfte skall ha minst samma omfattning som tidigare. Åtgärder för förhindrande av storskalig införsel av alkohol- och tobaksvaror skall ges hög prioritet. Målet är att andelen rätt debiterad uppbörd för varor som förtullas skall öka för att långsiktigt uppgå till 100 procent och att 100 procent av den debiterade uppbörden skall betalas. All uppbörd såväl tull som importskatter och avgifter m.m. skall uppbäras lika effektivt. Myndigheten skall uppbära tullmedel på ett sådant sätt: att det från Europeiska kommissionen inte uppkommer fordringar för vilka otillräcklig säkerhet ställts, att de tidsfrister som framgår av regelverket följs på ett sådant sätt att Europeiska kommissionen inte kan ställa krav på Sverige avseende räntefordringar, att betalning av debiterad uppbörd sker i rätt tid (den Målet är uppfyllt. sid 9 Målet är uppfyllt. sid 9 Målet är uppfyllt. sid 14 Målet är uppfyllt sid 16 Målet är uppfyllt sid 19 Målet är uppfyllt. sid 24 Förutsättningarna har ändrats, sid 28 men bedömningen är att målet är uppfyllt. Målet är inte uppfyllt. sid 31 Målet är ej uppfyllt Målet är ej uppfyllt Målet är ej uppfyllt sid 37 3

4 genomsnittliga kredittiden från det att varan frigjorts till dess tullfaktura betalats skall vara högst 30 dagar. Även handläggning av ärenden för återbetalning skall ske så att återbetalning skett inom 30 dagar efter det att ansökan inkommit). För att få god kvalitet på handelsstatistiken skall ärenden avseende import och export handläggas på ett sådant sätt att tillräckliga uppgifter inges till Statistiska centralbyrån (SCB) i rätt tid. För att få tillräckligt bra kvalitet på statistiken skall Tullverket samverka med SCB som är ansvarig myndighet för den totala utrikeshandelsstatistiken. Målet är uppfyllt Målet är uppfyllt sid 43 Som ett led i att förbättra förutsättningarna för en effektiv och säker uppbörd, efterlevnad av införselrestriktioner samt god kvalitet på utrikeshandelsstatistiken skall Tullverket förbättra informationen till företagen, så att dessa från början kan lämna riktiga och fullständiga uppgifter i tulldeklarationerna. Målet för Tullverket är att senast vid utgången av år 2005 skall minst 95 procent av de avlämnade tulldeklarationerna vara riktiga och fullständiga redan vid avlämnandet. Av deklarationerna får högst 2 procent ha fel med stor betydelse för avgifterna (avvikelse i avgift mer än kr eller mer än 25 procent per deklaration). Målet är inte uppfyllt. sid 44 För att säkerställa att fastställande av uppbörd sker på ett effektivt och rationellt sätt, skall Tullverket verka för att öka det elektroniska uppgiftslämnandet. Tullverket skall genom olika åtgärder göra det attraktivt för företagen att lämna tulldeklarationer elektroniskt. Detta skall ske genom utveckling av de nuvarande tekniska lösningarna, men också genom utvärdering och utveckling av alternativa lösningar. Målet för Tullverket är att 100 procent av dokumenten vid utgången av år 2006 skall vara elektroniska. För att säkerställa en riktig uppbörd skall varuundersökning av importgods genomföras. För att urvalet av kontrollobjekt skall bli bättre och för att kontroller och varuundersökningar skall bli effektivare skall urvals- och kontrollmetoderna vidareutvecklas och effektiviseras. Tullverket skall för att säkerställa en riktig uppbörd samt för att bekämpa ekonomisk brottslighet använda efterkontroll genom eftergranskning och revision. Tullverket skall ytterligare utveckla och effektivisera urvals- och kontrollmetoderna Målet är uppfyllt. sid 46 Målet är uppfyllt. sid 48 Målet är uppfyllt. sid 50 4

5 Faktorer som påverkar resultatredovisningen Tullverket fick en ny organisation den 1 juli Förändringarna var stora med bl.a. uppsägningar och förändringar av arbetsformer. Även under år 2005 har arbetet påverkats av att de nya arbetssätten och ny bemanning. Organisationen hade under året inte helt funnit sina former. Kostnaderna för omorganisationen har också belastat Arbetet med det nationella Customs Trade System (CTS) har under året krävt insatser för såväl planering som inledning av uppbyggnaden. Detta har påverkat såväl. It-resurser som resurser från huvudprocessen Effektiv handel. Det fortsatta arbetet kommer att kräva stora insatser från Tullverkets sida. Verksamhetens kostnader Kostnaderna har ökat med 1 % jämfört med föregående år och uppgick till tkr. De senaste årens trend gällande förändring i myndighetens verksamhetsinriktning har hållit i sig, dvs. verksamhetsgrenen In- och utförselrestriktioner utgör en allt större andel av myndighetens kostnader. In- och utförselrestriktioner utgjorde 59 % (2004: 55 % och 2003: 51 %) av de totala kostnaderna medan Uppbörd utgjorde 41 % (2004: 45 % och 2003: 49 %) tkr In- och utförselrestriktioner Uppbörd Diagram 1: Verksamhetens kostnader fördelade på verksamhetsgrenar , tusental kronor. Kostnader som redovisas i diagrammet omfattar även kostnader för administration, utveckling och IT om totalt ca tkr (2004: ca tkr och 2003: ca tkr). Dessa fördelas proportionellt mellan verksamhetsgrenarna baserat på kostnadsfördelningen utan detta påslag. Förändringen i verksamhetsinriktning kan också avläsas i myndighetens redovisning av insatta resurser mätt som tid. Nedskärningarna har i högre grad skett inom verksamhetsgrenen Uppbörd än i In- och utförselrestriktioner. 5

6 timmar In- och utförselrestriktioner Uppbörd Diagram 2: Insatta resurser fördelade på verksamhetsgrenar , timmar. Personalkostnaderna utgör oförändrat ca 75 % av driftkostnaderna, trots de stora personalnedskärningar som beslutades Lönekostnaderna (exkl. arbetsgivar- och premieavgifter) har visserligen minskat, men personalkostnaderna har ändå ökat med ca tkr, huvudsakligen beroende på inbetalda engångspremier 1, som uppgick till ca tkr kronor. Kostnader för lokaler utgör oförändrat ca 9 % av de totala verksamhetskostnaderna. Övriga driftkostnader är oförändrade jämfört med föregående år. Bland de kostnader som har ökat återfinns IT-konsulter, medan kostnaderna för datakommunikation har minskat kraftigt. Avskrivningarna har ökat med ca 20 % beroende på att myndigheten har gjort stora investeringar i både externt anskaffad IT-programvara och egenutvecklade IT-system. Under året har utvecklingskostnader kunnat aktiveras med totalt tkr. Merparten av aktiveringen avser nytt systemstöd i brottsbekämpningsverksamheten. I syfte att uppnå jämförbarhet med tidigare år i resultatredovisningen har de totala driftkostnaderna i den fortsatta redovisningen reducerats med ca tkr; se närmare information under avsnitt Noter. Verksamhetens intäkter Tullverket finansieras huvudsakligen via anslagsmedel, som utgör 96,4 % av intäkterna. Övriga intäktskällor utgörs av offentligrättsliga avgifter, uppdragsverksamhet, bidrag samt andra avgifter och ersättningar. Tabell 1: Verksamhetens intäkter (tkr) Anslagsmedel Avgifter, ersättningar mm Bidrag Totalt Engångspremier inbetalas till SPV i enlighet med reglerna om särskild pensionsersättning i de fall en person blir uppsagd, och entledigandet inträffar när personen är i åldersintervallet år. 6

7 De offentligrättsliga avgifter som myndigheten får disponera är förrättningsavgift, tullräkningsavgift samt vissa expeditions- och ansökningsavgifter. Dessa uppgår sammanlagt till tkr, vilket är en minskning med 20 % jämfört med föregående år. Minskningen beror i första hand på att uttaget av förrättningsavgifter har minskat, eftersom grunderna för uttag ändrades den 1 oktober. Förändringen innebar samtidigt ett ändrat beteende bland deklaranterna, som lett till högre andel elektroniska dokument (jämför mål 5 under verksamhetsgren Uppbörd). Tabell 2: Intäkter av avgifter, ersättningar mm (tkr) 2 Beräknat belopp enligt RB Förändring 2004->2005 Offentligrättslig verksamhet - Expeditions- och ansökningsavgifter % - Tullförrättningsavgift % - Tullräkningsavgift % Uppdragsverksamhet - Kontroll av exportbidragsgods för Jordbruksverkets räkning % - Försäljning av vägavgiftsbevis för Vägverkets räkning % - Tjänster för Sjöfartsverket % - IT-uppdrag för Statistiska Centralbyrån % - Övriga uppdrag Övriga avgifter och ersättningar mm - 4-avgifter % - Övriga ersättningar % - Bidrag % - Finansiella intäkter % Summa % Tullverket utför vissa arbetsuppgifter på uppdrag av andra myndigheter, för vilka ersättning utgår. För Jordbruksverkets räkning utförs kontroll av exportbidragsgods och för Vägverkets räkning sker försäljning av vägavgiftsbevis för utländska fordon. Ersättningen från Jordbruksverket är reglerad till tkr i båda myndigheternas regleringsbrev. Utfallet 2005 omfattar inbetalning för 13 månader. Kostnaderna 3 för kontroll av exportbidragsgods uppgick till tkr. Ersättning för försäljning av vägavgiftsbevis utgår med 5 % provision av försäljningsintäkterna, enligt förordning (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon. Tullverkets ersättning uppgick 2005 till 326 tkr, vilket motsvarar ca 20 % av särkostnaderna för verksamheten. 2 Tabellens uppställning skiljer sig från föregående år. Vissa periodiseringsposter har justerats i 2004 års utfall. 3 Tullverkets särkostnader för verksamheten uppgick till tkr (2004: tkr; 2003: tkr). 7

8 Övriga avgifter och ersättningar utgörs av bl. a. försäljning av tulldeklarationskurser och handböcker m.m. Bidrag har erhållits i första hand från EU-kommissionen och Eurocustoms 4 för genomförande och deltagande i internationella projekt och åtgärdsprogram. Detaljerad uppföljning av avgiftsbelagd verksamhet enligt regleringsbrevet återfinns i not 4. Det finansiella läget Utgifterna har under året underskridit summan av tilldelat anslag och disponibla intäkter med ca tkr. Därmed har anslagssparandet ökat från tkr till tkr. Utfallet ska bedömas mot bakgrund av att löneutbetalningar skjutits upp till 2006 till följd av att löneavtalet som löper från 1 oktober 2005 inte är klart. Det innehållna beloppet motsvarar uppskattningsvis hela förändringen av anslagssparandet. Då myndigheten för 2006 tilldelats utökade medel för effektivisering och förbättring av den brottsbekämpande verksamheten förväntas inget behov av att utnyttja anslagskrediten uppkomma. 4 Eurocustoms är ett samarbetsorgan för tullmyndigheterna i EU som arbetar för att effektivisera tulladministrationen i andra länder, företrädesvis i länder som ansökt om att bli medlemmar i EU. 8

9 Övergripande mål Politikområde skatt och tull Mål Eftersträvade skatte-, tull- och avgiftsintäkter skall säkerställas på ett rättssäkert och ekonomiskt effektivt sätt, samtidigt som enkelhet skall eftersträvas och brottslighet motarbetas. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt. I enlighet med budgetpropositionen ( prop. 2004/05:1) för år 2005 redovisas hur målet uppnåtts under Verksamhetsområde Tull nedan. Återrapporteringskrav: Bedömning av hur myndigheten bidragit till uppfyllandet av målet. Redovisas nedan under Verksamhetsområde Tull. Verksamhetsområde Tull Mål 1 Att övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att bestämmelserna om in- och utförsel av varor efterlevs. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt. Övervakningen och kontrollen av den gränsöverskridande trafiken har både till omfattning och till effektivitet varit tillfredställande. Verksamheten har under året fortsatt varit inriktad både på att upptäcka och hindra illegal införsel av varor samt att ingripa mot personer som begår brotten. Resultaten av den högst prioriterade narkotikakontrollen har ökat kraftigt i både mängd och värde. Tullverkets insatser mot den organiserade brottsligheten resulterade i 42 identifierade nätverk och i ingripanden mot 36 kriminella nätverk som ägnat sig åt smuggling m.m., varav 15 av dem enligt vår bedömning härigenom slagits ut eller kraftigt minskat sin verksamhet. När det gäller immaterialrättsintrång har under året 283 ansökningar från olika rättighetshavare handlagts och 500 ingripanden gjorts. Tullverket har deltagit i en internationell aktion på detta område. Tullverket har deltagit i ett projekt rörande avfallsexport och i en internationell operation riktad mot import av fågelkött samt övervakat exporten av produkter med dubbla användningsområden. 9

10 Återrapporteringskrav: Beskrivning av verksamheterna samt redogörelse för åtgärder som vidtagits för att uppnå målen. Tullverkets brottsbekämpning verkar för att hindra illegal införsel eller utförsel av varor i den gränsöverskridande trafiken och samtidigt uthålligt och målmedvetet ingripa mot storskalig och organiserad brottslighet i denna trafik. Högst prioriterat är insatser mot den illegala införseln av narkotika, följt av insatser mot smugglingen av alkohol- och tobaksvaror. Brottsbekämpningen ska medverka till att den legala handeln kan bedrivas utan att bli utsatt för illojal konkurrens. Samtidigt skall den arbeta med prevention dvs. bidra till brottsreducering. År 2005 präglades i hög grad av den omorganisation som genomfördes vid halvårsskiftet En viktig beståndsdel i omorganisationen var även att förändra och modernisera arbetsformerna inom brottsbekämpningen. Detta förändringsarbete har pågått under hela året och kombinerats med omfattande utbildningsinsatser för att öka och bredda personalens kompetens i de olika arbetsområdena kontroll, spaning, underrättelse och utredning. Parallellt har arbetet med att utveckla ett IT-stöd för verksamheten gått in i en intensivare och mer resurskrävande fas. Förändringsarbetet är ännu bara i början och kommer att pågå under flera år framåt. Arbetet utförs i huvudsak i trafikströmmarna över stora infartsorter som hamnar i Skåne, Stockholm och Göteborg samt Öresundsbron och de stora europavägarna från Norge. Totalt passerar utrikestrafik över ca 100 hamnar, flygplatser och gränsvägar. Objekt som ska kontrolleras utgörs av fartyg, flyg, lastbilar, container, järnvägsgodsvagnar, personbilar, bussar och resandes bagage från länder inom och utanför EU. Sammanlagt uppgår antalet objekt till ca 75 miljoner. Till detta kommer gods och varor som transporteras med dessa transportmedel. Tullverket bedömer att den brottsbekämpande verksamheten har utgjort ett betydande hinder för storskalig smuggling. Myndighetens åtgärder, tillsammans med förändrade införselbestämmelser (alkohol och tobak) och ändrade vanor avseende smugglingsmönster, har medfört att smugglingsbrotten totalt blivit färre till antalet. Konsumtionen av narkotika och illegal alkohol har emellertid inte nämnvärt minskat, dvs. den illegala varumarknaden har i stort sett samma omfattning som tidigare. Tullverkets brottsbekämpande åtgärder - beslag av varor och ingripanden mot kriminella - har dock under året i ökad utsträckning försvårat för varorna att nå den svenska illegala marknaden. Tabell 3: Samhällsnytta för narkotikabeslag (tkr) Förändring >2005 Enligt metoden "En gräns en myndighet" % Enligt Tullverkets metod % Det beräknade samhällsnyttovärdet 5 inklusive skattebortfall, visar en stigande trend de senaste fem åren. 5 När begreppet samhällsnytta används i fortsättningen avses Tullverkets metod 10

11 Totalt samhällsnyttovärde (Tullverkets metod) Mkr Linjär (Mkr) Miljoner kr Jan 2001 Mar 2001 Maj 2001 Jul 2001 Sep 2001 Nov 2002 Jan 2002 Mar 2002 Maj 2002 Jul 2002 Sep 2002 Nov 2003 Jan 2003 Mar 2003 Maj 2003 Jul Figur 1: Samhällsnyttovärde månadsvis Två produktionsprocesser Gränsskyddet År/månad 2003 Sep 2003 Nov 2004 Jan 2004 Mar 2004 Maj 2004 Jul 2004 Sep 2004 Nov 2005 Jan 2005 Mar 2005 Maj 2005 Jul 2005 Sep 2005 Nov Verksamheten består av drygt 540 personer i 50 brottsbekämpningsgrupper som arbetar med övervakning och kontroll av den gränsöverskridande trafiken vid gränsorter i syfte att hindra och upptäcka illegal in- eller utförsel av varor. Den synliga närvaron av tullpersonal vid gränsorterna har även en brottsförebyggande verkan och bidrar till allmänhetens uppfattning om ett effektivt gränsskydd mot illegala varor. Arbetet sker i brottsbekämpningsgrupper som huvudsakligen arbetar vid orter med omfattande gränstrafik. De är specialiserade på kontroller i flyg-, gods- och passagerartrafik. Den fysiska kontrollverksamheten i trafiken arbetar uppdrags- och kunskapsbaserat och har stöd i information om aktuell trafik- och hotbild. Trafiken observeras, kontrolleras och rapporteras. Brottsbekämpningsgrupperna eftersträvar bra och väl fungerande kontakter med de företag som har verksamhet i gruppens närområde t.ex. med hamnar och rederier m.fl. I gruppen arbetar alla med den fysiska kontrollverksamheten och i samtliga grupper har flera personer spaningskompetens. I gruppen finns personal med uppgift att ansvara för gruppens underrättelsebehov, t.ex. att bearbeta lokal information i syfte att skapa ett kunskapsunderlag för gruppens arbete med selektering. I grupperna finns även personer med kompetens inom varukännedom och immaterialrätt. Varje grupp har så långt möjligt en narkotikasökhund och hundförare. Enklare brott utreds och handläggs så långt som möjligt på plats och inrapporteras. En eller flera personer i gruppen har därför en grundläggande utredningskompetens. Brottsutredningar och beslagtagna varor som inte kan åtgärdas under arbetspasset överlämnas till tullåklagarverksamheten. 11

12 Tullkriminalen Tullkriminalen är ett samlat begrepp för Tullverkets planering, genomförande och uppföljning av åtgärder mot organiserad brottslighet. Verksamheten utgör en av brottsbekämpningens två produktionsprocesser och består av en nationell resurs om ca 290 personer som arbetar med analys, spaning och brottsutredning avseende storskalig och organiserad smuggling samt ekobrott och miljöbrott på tullområdet. Verksamhetsinriktningen är att lagföra huvudmännen bakom tullbrottslighet att minska lönsamhet av brottslig verksamhet att påtagligt störa kriminella aktiviteter Verksamheten är nationell och personalen har hela landet som arbetsfält och arbetar i grupper sammansatta efter varje ärendes behov. Arbetet bedrivs ärendebaserat och i projektform med underrättelseverksamhet, riktade spaningsinsatser mot kriminella aktiviteter samt brottsutredning som skapar underlag för lagföring av upptäckta brott. Ärenden initieras t.ex. genom redan gjorda beslag, upptäckta brott, underrättelseuppslag, spaningsuppslag samt samarbetsönskemål från polis, skattebrottsenheter eller utlandet. Tabell 4: Tullkriminalens resultat 2005 Antal identifierade brottsliga grupperingar / nätverk / 42 st organisationer Antal brottsliga grupperingar/nätverk/organisationer som 36 st påverkats av tullverkets brottsbekämpande verksamhet Antal brottsliga grupperingar/nätverk/organisationer som 15 st slagits ut eller påtagligt begränsats i verksamhetsnivå Antal påbörjade förundersökningar 1650 st Antal anhållna/häktade 650 pers Antal frihetsberövade i utlandet 28 pers Antal personer dömda till fängelse för grov 27 st narkotikasmuggling / grovt narkotikabrott i Sverige Fängelsedom genomsnitt 7 år och 3 mån Minskad lönsamhet för organiserad brottslighet, Förverkat värde motsvarande (förverkande av omsättningsbara tillgångar) 3,5 miljoner kr Antal påbörjade projekt 63 st Samarbete Det brottsbekämpande arbetet sker i stor utsträckning tillsammans med andra myndigheter dels inom landet, dels med utländska tull- och polismyndigheter. Det operativa samarbetet består dels i utbyte av underrättelseinformation, dels i gemensamma spanings- och utredningsinsatser i projekt och ärenden avseende grov och /eller organiserad brottslighet. 12

13 Polisväsendet Polisen är traditionellt en naturlig samarbetspartner för Tullverket i brottsutredningar, spaningsinsatser och på underrättelseområdet. Myndigheterna deltar ofta i varandras utbildningar och på olika temadagar m.m.. Inledningsvis under året försvårade Tullverkets nya organisation kontakterna på länsnivå. Under året har dock diskussioner förts både på central och lokal nivå om hur myndigheterna kan samarbeta på olika områden såsom teknikspaning, kriminalteknisk utrustning, underrättelseutbyte samt lokalutrymmen. Tullverket har under året blivit inbjuden att delta i arbetet inom polisväsendets operativa råd, vilket sker sedan hösten. I Göteborg har polis, tull och skattemyndigheten förbättrat samarbetet mellan myndigheterna. En alkoholhandlingsplan har upprättats mellan tullen och polisen i syfte att komma åt den alkoholrelaterade brottsligheten som härledas till den frekventa smuggling av alkohol som sker under täckmantel av privatinförsel. Åklagarmyndigheten Samarbete sker dagligen i förundersökningar rörande tullrelaterad brottslighet t.ex. smuggling där åklagarmyndigheten är förundersökningsledare. Därutöver har kontakterna med åklagarmyndigheten och dess nya utvecklingscenter utvecklats under året med gemensamma besök, utbildning och utvecklingsprojekt samt temadagar angående skattebrott och alkoholsmuggling. Kustbevakningen Kustbevakningen har tillsammans med Tullverket och Polisen byggt upp ett maritimt underrättelsecenter i Karlskrona. Myndigheterna har med beaktande av gällande lagstiftning etablerat ett gemensamt nationellt center för underrättelse- och riskanalys avseende sjöfarten. Var och en av de tre myndigheterna har utsett tjänstemän som arbetar vid centret i Karlskrona. Under uppbyggnadsskedet har de bland annat till uppgift att utarbeta rutiner för verksamheten i centret. Genom centret skapar Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen och Tullverket ett forum för den operativa samverkan som regeringen efterlyser mellan myndigheter för att effektivisera den brottsbekämpande verksamheten. Skatteverket Samarbetet med Skatteverket sker främst inom det gemensamma arbetsområdet med punktskattepliktiga varor såsom alkohol, tobak och olja. Den under året särskilt uppmärksammade alkoholinförseln via Internet och domstolprocesser avseende beskattningen av alkohol har varit gemensamma ämnen. Under året har ett systematiskt samarbete i projektform inletts som syftar till att ingripa mot transportledet i internethandeln med alkohol. Internationellt samarbete Av naturliga skäl är det grannländerna i Norden och runt Östersjön som är mest frekventa samarbetspartners men samarbete förekommer även med övriga EU länder. Under året har Tullverket träffat avtal om samarbete i narkotikabekämpningen med den ryska narkotikamyndigheten. 13

14 I det internationella underrättelsesamarbetet har Tullverket överlämnat sådan information som lett till beslag av större kvantiteter i följande länder. Tabell 5: Beslag i utlandet på grundval av underrättelseinformation från Tullverket Preparat Land Kg Antal Heroin Danmark 0,5 1 Kokain Brasilien 8,4 2 Chile 12,3 8 Danmark 7,5 10 Ecuador 44,2 5 Frankrike 7,3 3 Portugal 3,2 1 Spanien 3,9 3 Kokain Totalt 86,6 32 Totalt 87,1 33 Mål 2 Att effektivt fastställa och uppbära tullar, mervärdesskatt och andra skatter samt avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas. Måluppfyllelse Målet har uppfyllts. Den inbetalda uppbörden av det som anmälts till förtullning ligger på 98,4 % procent av den debiterade. Den befarade kreditförlusten uppgår till 0,03 %. Andelen elektroniska ärenden fortsätter att öka. Vid utgången av 2005 var 96 % av dokumenten elektroniska. Inom tullrevision och eftergranskning har arbetet fortsatt med att förbättra beslutsunderlag och höja kvaliteten, vilket har lett till att 72 % av de avslutade revisionerna har lett till debitering. En ökning med 14 % från föregående år. Drygt 80 % av de uppföljda företagen har ändrat beteende. Återrapporteringskrav: Beskrivning av verksamheterna samt redogörelse för åtgärder som vidtagits för att uppnå målen. Huvudprocessen Effektiv handel verkar för den legala kommersiella godstrafiken. Syftet med processen är att genom kvalitetssäkring utveckla och vidmakthålla Tullverket som en effektiv länk i utrikeshandelskedjan och att på ett så smidigt sätt som möjligt ta in korrekt uppbörd, säkerställa att in- och utförselrestriktioner efterlevs och se till att underlag för utrikeshandelsstatistiken lämnas. Huvudprocessen Effektiv handel arbetar med kvalitetssäkring genom tullsystemet Servicetrappan och består av två produktionsprocesser: Kvalitetssäkrat flöde och Övrigt flöde. 14

15 Processen Effektiv handel Produktionsprocess Produktionsprocess Kvalitetssäkrat flöde Övrigt flöde Delprocesser Delprocesser * Före gränspassage * Före gränspassage * Vid gränspassage * Under gränspassage * Efter gränspassage * Efter gränspassage Figur 2: Processindelning Vad som ryms i respektive delprocess kan grovt beskrivas på följande sätt Kvalitetssäkrat flöde Före gränspassage: Arbete med kvalitetssäkring av företagens tullrutiner inklusive säkerhetscertifiering och tecknande av överenskommelser med företag om samverkan mot tullbrottslighet Vid gränspassage: Insatser som relateras till gränspassagen för kvalitetssäkrade företags varor. Efter gränspassage: Löpande uppföljning av kvalitetssäkrade företags varuflöden och kvalitetsrevisioner Övrigt flöde Före gränspassage: Informationsinsatser av olika slag för att stödja företagens möjligheter att lämna korrekta uppgifter till Tullverket, tillståndsfrågor och analysverksamhet Under gränspassage: Tullklarering av varor i samband med gränspassage Efter gränspassage: Eftergranskning och tullrevision Ärendevolymer Totala ärendemängden för import-, export- och transiteringsärenden har minskat jämfört med Förklaringen till detta torde vara att år 2005 har EU-utvidgningen fått fullt genomslag. Antalet normalförtullningsärenden fortsätter att öka och antalet förenklade importdeklarationer minskar. En delförklaring till detta kan vara att Internethandeln, som inte minst berör privatpersoner, ökar och att normalförtullning då blir det naturliga sättet att sköta tullklareringen på. Liksom tidigare år överstiger antalet kompletterande deklarationer antalet förenklade deklarationer. Orsaken bedöms vara effekter av systemet med lokalt klareringsförfarande som kan användas av kvalitetssäkrade företag. Vid användandet av lokalt klareringsförfarande ersätts den förenklade deklarationen med att företaget noterar importsändningar i sin bokföring och därefter lämnar en kompletterande importdeklaration. Antalet påbörjade och avslutade transiteringsärenden samt antalet exportdeklarationer har minskat. 15

16 Tabell 6: Total ärendemängd (antal ärenden) Förändring 2004->2005 Förenklad deklaration, import % Normalförtullning, import % Kompletterande deklaration, import % Transitering, påbörjad % Transitering, avslutad % Exportdeklaration % Totalt % Tabell 7: Andel automatklarerade och manuellt klarerade import- och exportärenden Automatklarerade 84% 78% 68% Manuellt klarerade 16% 22% 32% Mål 3 Att vid fullgörande av sina uppgifter verka för att kostnaderna för tullprocedurerna minimeras, både för näringsliv, allmänhet och inom Tullverket, samt tillhandahålla en god service så att den legitima handeln med tredje land underlättas i största möjliga utsträckning och att det legitima varuflödet inom EU inte hindras. Måluppfyllelse Målet har uppfyllts. Vidareutveckling av elektroniska tjänster för företag och privatpersoner och insatser för ökad tillgänglighet är bara några exempel på åtgärder som vidtagits under året för att sänka kostnaderna för tullprocedurerna och underlätta deras uppgiftslämnande. Inom den brottsbekämpande verksamheten genomförs färre kontroller med ett mer selektivt urval av kontrollobjekt vilken underlättar den legitima handeln med tredje land och minimerar störningarna i det legitima varuflödet inom EU. Återrapporteringskrav: Beskrivning av verksamheterna samt redogörelse för åtgärder som vidtagits för att uppnå målen. Tullverket prioriterar den förebyggande verksamheten. Genom kvalitetssäkring av tullrutinerna inom ramen för tullsystemet Servicetrappan kan den certifierade operatören få långtgående förenklingar, vilket minskar såväl operatörens som Tullverkets kostnader för tullprocedurerna. Lösningar och service anpassas utifrån varje operatörs specifika förutsättningar och behov. Kundansvarig är de kvalitetssäkrade företagens kontaktpunkt hos Tullverket som ser till att alltid finna den bästa lösningen på kundens problem. Genom det nära samarbetet får Tullverket en god bild av operatörens hela verksamhet som berör tullspecifika frågor. Under året har 51 ansökningar om certifiering kommit in till Tullverket. 43 företag och ombud har certifierats. Dessa certifieringar har tyvärr inte haft den positiva påverkan på andelen kvalitetssäkrat flöde som beräknats. Den övervägande delen av inkomna ansökningar har varit spontana ansökningar med, var och en för sig, liten flödespåverkan. De riktade 16

17 marknadsföringsinsatser som Tullverket initierar under 2006 kommer därför att ha fokus på att öka det kvalitetssäkrade flödet. Det pågår en ständig utveckling av kvalitetssäkringsarbetet. Sedan en tid tillbaka arbetar Tullverket med att utveckla en ny version av Servicetrappan, version 2.1. Inriktningen i Servicetrappan 2.1 är att tydliggöra mervärdet av hög kvalitet i tullhanteringen, att det lönar sig att bli certifierad i Servicetrappan. Arbetet ska i möjligaste mån anpassas till det i tullkodexkommittén pågående arbetet med tillämpningsföreskrifter avseende Authorized Economic Operator, AEO. Arbetet bedrivs i samråd med representanter från näringslivet. Tullverket har utvecklat StairSec, Servicetrappans säkerhetsmodul. Det är ett program för att stärka säkerhetsaspekterna i den internationella logistikkedjan. Genom programmet kan hamnar, terminaler, transportörer, exportörer och importörer kvalitetssäkras för de krav som ställs inom det amerikanska CSI-avtalet (Container Security Initiative). Arbetet med att kvalitetssäkra en operatörs säkerhetsrutiner pågår nu i produktion som därmed ger förutsättningar för certifierade företag enligt StairSec att få säkrare och snabbare transporter framöver. Tullverket har genomfört ett antal förändringar i klareringsverksamheten i syfte att effektivisera den. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med näringslivet. Stängningen av några klareringsexpeditioner har kompenserats genom information och andra lösningar som t.ex. trafiktillstånd. Bestämmelserna om trafiktillstånd möjliggör att gods kan transporteras över de gränsövergångar till och från Norge där det inte finns någon bemanning. För att effektivisera handläggningen av tillstånd har en strategi för en enhetlig tillståndshantering utarbetats och en översyn gjorts av rutiner och tillståndsmallar. Ett projekt som syftar till att förenkla dagens tillståndsprocess och göra den elektronisk i alla led påbörjades under året. Förstudien är genomförd och projektet fortsätter under 2006, men beräknas inte få fullt genomslag förrän dagens Tulldatasystem ersätts av ett nytt. Tillgängligheten är viktig för Tullverkets kunder, och varför ett antal förbättringsåtgärder för ökad tillgänglighet har vidtagits. Tillgängligheten per telefon har ökat, framförallt genom förlängda öppettider i TullSvar, Tullverkets informationstjänst, genom klareringsexpeditionernas samarbete med växelpersonalen, genom införande av gruppnummer till kritiska funktioner etc. En hög servicenivå till kunderna förutsätter en strukturerad hantering av synpunkter, klagomål, tankar och idéer som uppkommer i olika situationer. Tullverket vidtar förbättringsåtgärder med utgångspunkt i dessa. I samband med omorganisationen tillsatte Tullverket tre målgruppsägare med huvudansvar för varsin kundgrupp, certifierade operatörer, ombud och övriga företag. Som målgruppsägare identifierar och driver man kundernas önskemål i verksamheten. Målgruppsägarnas arbete under 2005 har resulterat i ett stort antal förbättringsförslag av vilka många redan har genomförts. För att få ytterligare verktyg för ett förbättrat kundmöte har utbildningar i kundhantering genomförts för klareringspersonal. Inom den brottsbekämpande verksamheten har arbetet inriktats på åtgärder mot objekt som kan leda till att brott upptäcks. Därigenom blir verksamheten mer kostnadseffektiv samtidigt som störningarna i trafikflödet kan minimeras. Den förändring som uppstått genom att Sveriges undantag avseende beskattning av privatinförsel av alkohol och tobak från andra EU-länder har upphört har lett till att kontrollbehovet och kontrollerna avseende efterlevnaden av införselbestämmelser avseende alkohol och tobak minskat drastiskt. Antalet kontroller blir färre och störningarna för trafiken och trafikanter mindre. 17

18 Tullverket strävar efter att tillhandahålla en god service genom att de kontroller som genomförs sker på ett professionellt sätt, vilket bl.a. innebär ett korrekt bemötande där hänsyn så långt som möjligt tas till den enskildes personliga integritet. Broschyren "Varför Du?" innehåller en kortfattad beskrivning av Tullverkets kontrollverksamhet dvs. uppgifter och prioriteringar samt en förklaring till varför kontroll sker. Vidare finns där hänvisningar till vilka den resande kan kontakta inom Tullverket om han eller hon vill framföra synpunkter eller klagomål. Denna broschyr utges på svenska och engelska och lämnas till resande som har blivit kontrollerade av Tullverket. För att underlätta för resande med sällskapsdjur från Danmark via Sverige till Bornholm har Tullverket infört en möjlighet att de inför resan kan lämna en elektronisk djurägarförsäkran för hund eller katt. Personer från Norge, Finland eller Danmark som avser att resa till Sverige medförande vapen från dessa länder för jakt eller tävling kan också via hemsidan lämna en elektronisk vapendeklaration innan resan. Resande behöver i dessa fall inte göra en anmälan till Tullverket vid gränspassagen utan kan, om de inte medför andra införselreglerade varor, obehindrat resa in i Sverige. Återrapporteringskrav: Redovisning av hur företag och allmänhet ser på servicenivån och bemötandet. Tullverket har inte genomfört någon kundundersökning under Därför går det inte att med hjälp av Nöjd-Kund-Index redogöra för företagens och allmänhetens syn på servicenivån och bemötandet. Målgruppsägarna har under 2005 genomfört riktade kundenkäter till företagen inom vissa utvalda områden och en omvärldsbevakning, Förbättrad service till kund. Utifrån dessa kan man dra slutsatser både om kundernas syn på servicenivå och bemötande. De kunder som besvarat enkäterna är i huvudsak nöjda med bemötandet i sina kontakter med Tullverket. En stor andel av de certifierade operatörerna upplever en personlig kontakt genom kundansvarig som en mycket positiv effekt av sin kvalitetssäkring. Även tillståndshavarna är generellt nöjda med bemötandet. Däremot har vi fått signaler om att tillgängligheten kan förbättras, det måste bli lättare att snabbt komma i kontakt med rätt person. En rad åtgärder har vidtagits under året för att öka tillgängligheten. Den genomförda omvärldsbevakningen har gett oss en god bild av kundernas förväntningar på Tullverkets service. En tydlig trend är kundernas ökade förväntan på service, bland annat vad gäller svarstider och handläggning av ärenden. Särskilda åtgärder kommer att vidtas under 2006 för att korta svars- och handläggningstider. Antalet skriftliga klagomål avseende den brottsbekämpande verksamheten som inkommit under 2005 är 46. Tullverket granskar ärendena löpande och gör en bedömning om klagomålen visar att Tullverket agerat felaktigt i något avseende. Antalet klagomål ska ställas i relation till de ca kontroller där resande eller personal på transportmedel varit berörda. Någon undersökning av hur allmänheten eller företag ser på brottsbekämpningsprocessens servicenivå och bemötande har inte skett under

19 Verksamhetsgren In- och utförselrestriktioner Mål 1 För att förbättra urvalet av objekt i den fysiska kontrollverksamheten och därmed öka träffsäkerheten i arbetet skall arbetsmetoderna vidareutvecklas. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt. Vidareutvecklingen av arbetsmetoderna i det fysiska kontrollarbetet pågår inom flera områden. Det nya arbetssättet med riskbaserad och uppdragsstyrd kontrollverksamhet har fortsatt under året. Stora utbildningsinsatser har genomförts under året med att kompetensutveckla de olika personalgrupperna i vårt nya arbetssätt. I en stadigt ökande trafikström är det viktigt att urvalsmetoder och profilering hela tiden vidareutvecklas och så sker också. Antalet upptäckta brott fortsätter att minska något samtidigt som mängden beslagtagen narkotika ökar kraftigt. Det finns idag färre brott att upptäcka i den gränsöverskridande trafiken av drygt 75 miljoner transportmedel och resenärer. De tidigare vanliga vardagsbrotten avseende privatpersoners införsel av mindre mängder alkohol, tobak är ett avkriminaliserat beteende sedan 2004 och den småskaliga narkotikasmugglingen den s.k. narkotikaturismen har enligt vår bedömning minskat. Mot denna bakgrund är ett minskat antal kontroller men med bibehållen träffsäkerhet tillfredställande. Återrapporteringskrav: Antal rapporter avseende olovlig in- och utförsel Tabell 8: Antal rapporter avseende olovlig in- och utförsel totalt Förändring 2004->2005 Ordningsförelägganden 1) % Smuggling alkohol, tobak och andra varor % Smuggling narkotika och dopningsmedel % Summa rapporter med beslag % Övriga rapporter % Totalt antal rapporter % 1) kan tillämpas vid smuggling av mindre mängder alkohol och tobak och brottet erkänns Antalet rapporter har minskat totalt med 23 % från 2004 vilket vi bedömer bero på externa orsaker som förändringar i regelverk rörande privatpersoners införsel av alkohol från EU länder och andra omvärldsförändringar, t.ex. minskad narkotikaturism i Öresundsområdet. Den stora minskningen av antalet ordningsförelägganden är ett exempel på den förstnämnda orsaken. (Uppgifterna för 2004 och 2003 är rensade från avvikelser mot inoch utförselrestriktioner som inte lett till brottsutredning) 19

20 Återrapporteringskrav: Kostnad för kontrollen, totalt och genomsnittligt per kontroll Tabell 9: Total kostnad för den fysiska kontrollen m.m. 1 ) Förändring 2004->2005 Total kostnad för fysisk kontroll % Genomsnittskostnad per kontroll % Träff 5% 4% 4% 1) Här redovisas tid och resultat för kontrollvisitationer av transportmedel, godskontroll och kontroll av personers bagage. Redovisningen ändrades 1 januari 2005 och på den aggregerade nivå uppgifterna hämtades tidigare år är de inte jämförbara med För att kunna jämföra åren har uppgifter på mer detaljerad nivå valts som redovisats likadant alla tre åren. Dessa ger även mer rättvisande bild av den fysiska kontroll som sker i trafikflödena. Arbete med varuundersökningar redovisas i mål 6 under verksamhetsgrenen Uppbörd. I samband med dessa undersökningar genomfördes beslag av narkotika vid två tillfällen och av andra varor vid 30 tillfällen. Uppdragsstyrningen av brottsbekämpningsgrupperna och minskat behov att kontrollera införsel av alkohol från annat EU land när införselkvoterna höjdes har tillsammans medfört att antalet kontroller minskat ytterligare. De fysiska kontrollerna är av skiftande art och krav på arbetsinsats. Arbetsinsatsen för att kontrollera en lastbil eller container med innehåll är avsevärt större än att kontrollera ett brev. Under de senaste åren har en förskjutning skett av andelen kontroller mellan grupperna transportmedel, godskollin och resande från resandekontroll till transportmedelskontroll. Förskjutningen av resurser till att kontrollera transportmedel inklusive last innebär att varje kontroll tar längre tid och därmed kan färre kontroller genomföras vilket medför en högre styckekostnad. Tabell 10: Fördelning av kontroller på olika objekt 1) Fördelning av kontrollerade objekt Transportmedel 37% 31% 27% Godskollin 18% 21% 21% Resandes baggage mm 45% 48% 51% Tabell 11: Fördelning av tid på olika objekt 1 Fördelning av tid för kontroller Transportmedel 64% 59% 56% Godskollin 6% 7% 7% Resandes baggage mm 30% 35% 37% 1) I begreppet transportmedel ingår flygplan, fartyg, lastbilar, container, personbilar, bussar och järnvägsvagnar. Godskollin omfattar även postförsändelser. Återrapporteringskrav: Beskrivning av hur arbetsmetoderna vidareutvecklats Utveckling av större IT-system 20

Innehållsförteckning Resultatredovisning Finansiell redovisning

Innehållsförteckning Resultatredovisning Finansiell redovisning Årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Resultatredovisning....................................... 4 Inledning............................................. 4 Politikområde Skatt, tull och exekution.......................9

Läs mer

2 ÅRSREDOVISNING 2007

2 ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning 2007 2 ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 3 Innehåll Bedömning av uppfyllelse av mål i regleringsbrevet... 4 Tullverkets verksamhet... 7 Viktigare händelser under året.... 10 Politikområde

Läs mer

2 ÅRSREDOVISNING 2008

2 ÅRSREDOVISNING 2008 Årsredovisning 2008 2 ÅRSREDOVISNING 2008 ÅRSREDOVISNING 2008 3 Innehåll Uppfyllelse av mål i regleringsbrevet.... 4 Tullverkets verksamhet... 8 Viktigare händelser under året.... 13 Politikområde Skatt,

Läs mer

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats.

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats. Ingen narkotika inga missbrukare Om det inte finns någon narkotika så finns det inte några missbrukare. Så enkelt är det i teorin, men verkligheten ser annorlunda ut. Narkotika måste bekämpas på många

Läs mer

Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket.

Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket. Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket.se Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om ändring i

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av Tullverkets processorganisation; beslutat den 22 juni 2004.

Läs mer

Innehåll. Underskrift... 89. Tabellbilaga Sammanställning av mått, indikatorer och nyckeltal... 93

Innehåll. Underskrift... 89. Tabellbilaga Sammanställning av mått, indikatorer och nyckeltal... 93 Årsredovisning 2009 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 3 Innehåll Generaltulldirektören har ordet...................... 4 Bedömning av uppfyllelse av målen i regleringsbrevet....

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av Tullverkets organisation; beslutat den 6 september 2006.

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 Datum 2015-06-29 Sida 1 (6) Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 1. Sammanfattning RUBICON står för rutiner brottsutredningar i konkurs och har sedan mitten av 1990-talet varit

Läs mer

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Nuvarande lydelse 1 kap. Ombud Att anmälan till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Ylva Ehrnrooth, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (TFS 1996:21) om Tullverkets

Läs mer

Din personliga kontakt för rätt tullhantering

Din personliga kontakt för rätt tullhantering Din personliga kontakt för rätt tullhantering InfraNordic är AEO-certifierade enligt EU:s och Tullverkets regelverk. Snabba förändringar ökar kraven Vårt sätt att arbeta betyder snabbare och smidigare

Läs mer

TO 15 kap. Postförsändelser [2709]

TO 15 kap. Postförsändelser [2709] TO 15 kap. Postförsändelser [2709] 15 kap. Postförsändelser Allmänna bestämmelser 1 [2709] Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post förvaras hos Posten AB (publ) eller något

Läs mer

TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2000

TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2000 RESULTATREDOVISNING... 4 1 INLEDNING... 4 1.1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 4 1.2 VERKSAMHETSINDELNING OCH ORGANISATION... 5 1.2.1 De operativa processerna... 5 1.2.2 Organisation... 5 1.2.2.1 Allmänt...5

Läs mer

2008-02-12. 1 Allmänt

2008-02-12. 1 Allmänt HANDLINGSPLAN 1 (12) Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten i synnerhet mot kriminella motorcykelgäng. 1 Allmänt Polisen

Läs mer

Nya tullregler i EU 1 maj 2016

Nya tullregler i EU 1 maj 2016 Nya tullregler i EU 1 maj 2016 Oslo den 19 oktober 2015 Kenneth Persson Tullverket Fyra huvudspår UCC (Unionstullkodexen) är beslutad Tillämpningsföreskrifterna (UCC DA/GA) beslut förväntas under hösten

Läs mer

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30 Rättsavdelningen Datum Dnr Mikael Jeppsson 2015-05-27 STY 2015-288 Tel. 08-405 02 84 Ert datum Er referens mikael.jeppsson@tullverket.se 2015-04-07 Fi2015/1931 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet

Läs mer

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2011-05-04 32-2010-0578 Skatteverkets årsredovisning 2010 Riksrevisionen har granskat Skatteverkets (SKV:s) årsredovisning, daterad 2011-02-21. Syftet

Läs mer

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M.

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. 1 Hot mot m.m. Hot mot [501] Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot Inledande bestämmelser 1 [501] Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Världshälsoorganisationens

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Tulldag Malmö den 2 oktober 2012

Tulldag Malmö den 2 oktober 2012 Tulldag Malmö den 2 oktober 2012 1. Omprövning av tillstånd till förenklade förfaranden 2. Projekt Avi_ImEx elektronisk anmälan import / underrättelse export Berör alla företag som efter omprövning får

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 STY-2013-452. Diarienummer: STY-2013-452. Diarienummer

Verksamhetsplan 2014 STY-2013-452. Diarienummer: STY-2013-452. Diarienummer Verksamhetsplan 2014 Diarienummer: STY-2013-452 Diarienummer STY-2013-452 Innehållsförteckning GENERALTULLDIREKTÖREN HAR ORDET... 3 UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR PLANERINGEN AV VERKSAMHETSÅRET... 5 PLANERING FÖR

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen; SFS 2003:188 Utkom från trycket den 13 maj 2003 utfärdad den 30 april 2003. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Författningskommentarer bilaga B

Författningskommentarer bilaga B Bilaga Författningskommentarer bilaga B Ändringarna i fält 8 Sjätte stycket Hänvisningen i sjätte stycket till 3 kap. 30 andra stycket mervärdesskattelagen 1994:20) 1 tas bort eftersom Tullverket inte

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning

Läs mer

Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105.

Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105. Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105. 1. Bakgrund och definitioner Högskolan i Halmstad anser

Läs mer

VISSA ANDRA TULLFÖRFATTNINGAR

VISSA ANDRA TULLFÖRFATTNINGAR VISSA ANDRA TULLFÖRFATTNINGAR Befogenheter vid gräns mot annat EU-land [4001] 1 Tullverkets befogenheter Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska

Läs mer

2009 2008 2007 Legal varehandel Importangivelser antal, handel med lande udenfor 1.240.746 1.339.956 1.330.550

2009 2008 2007 Legal varehandel Importangivelser antal, handel med lande udenfor 1.240.746 1.339.956 1.330.550 Tullen i Danmark Efter vårt reportage om tullen vid Svinesund i Norge reste vi vidare till det som idag heter Copenhagen Airport och som då den grundlades 1925 var en av de första civila flygplatserna

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 Inledning Försäkringskassan ska verka för en lagenlig och enhetlig rättstillämpning av socialförsäkringen och andra förmåner

Läs mer

Att arbeta på Tullverket

Att arbeta på Tullverket Detta är Tullverket Foto: Kristian Berlin Att arbeta på Tullverket Kunskapen om varuflödet och trafiken till och från utlandet är Tullverkets unika kompetens. Målet är att det legala varuflödet över gränserna

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Revisionsrapport. Polisens årsredovisning 2008

Revisionsrapport. Polisens årsredovisning 2008 Revisionsrapport Rikspolisstyrelsen Box 12 256 102 26 Stockholm Datum Dnr 2009-04-02 32-2008-0596 Polisens årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Polisens årsredovisning, daterad 2009-02-12. Syftet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i tullagen (2000:1281); SFS 2011:296 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 kap. 1, 2 och 5,

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande: R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

2 TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2013

2 TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 2 TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2013 TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2013 3 Innehåll Generaltulldirektören har ordet... 5 Om Tullverket... 7 Ekonomiskt resultat... 11 Viktiga händelser under

Läs mer

Sammanhållen hantering. En ansökan och ett beslut

Sammanhållen hantering. En ansökan och ett beslut Sammanhållen hantering En ansökan och ett beslut Bakgrund och syfte När det nuvarande studiestödssystemet infördes år 2001, valde CSN att varje studiestödsform skulle hanteras som separata ärenden (ärendeklasser).

Läs mer

Finska tullen 2014. Årsöversikt

Finska tullen 2014. Årsöversikt Finska tullen 2014 Årsöversikt Finska tullen främjar en smidig och lagenlig varuhandel verkställer varubeskattningen effektivt erbjuder kundinriktade tjänster skyddar samhället, miljön och medborgarna.

Läs mer

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2008

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2008 ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (5) Kammaråklagare Charlotta Tanner Datum Dnr 2009-09-28 ÅM-A 2009/0589 RIKSPOLISSTYRELSEN Ert datum Dnr Kriminalkommissarie Thomas Eriksson RKP A -102-963/09 Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror SKV 0 utgåva Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror Alkoholskatt Tobaksskatt Den här broschyren riktar sig till dig som ska föra in alkohol- eller tobaksvaror för personligt bruk från ett annat

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier SEFI-rådets anmälningspolicy Februari 2011 Datum Sida 2011-02-17 1 (3) Ert datum Dnr Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85)

Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85) REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/0004 Er referens: Ju/2013/8738/L5 1 (5) 2014-04-25 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm e-post: ju.l5@regeringskansliet.se Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Diarienummer STY-2014-520

Diarienummer STY-2014-520 Diarienummer STY-2014-520 Innehållsförteckning GENERALTULLDIREKTÖRENS BUDSKAP... 4 VERKSAMHETSPLANEN VISAR PRIORITERINGARNA FÖR 2015... 5 Tullverket styrmodell... 6 VERKSAMHETSPLANENS STRATEGISKA DEL...

Läs mer

Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1)

Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1) Remissyttrande Sida 1 (7) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Ju2009/834/Å Justitiedepartementet (Ju/Å) 103 33 Stockholm Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut I:11 Justitiedepartementet 2012-12-20 Ju2012/8171/Å Ju2012/8527/KRIM(delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Riksdagen

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3 0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att

Läs mer

REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING

REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING TILL: Refugee Air MED E- MAIL 2015-09- 08 REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING 1. BAKGRUND 1. Med anledning av den pågående flyktingkatastrofen vid Medelhavet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut II:18 Utrikesdepartementet 2008-12-18 UD2008/14588/PLAN (delvis) Inspektionen för strategiska produkter Box 70252 107 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Sida 1 (7) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen 2012-09-03 ÅM-A 2012/1292. Ert datum

Sida 1 (7) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen 2012-09-03 ÅM-A 2012/1292. Ert datum Sida 1 (7) Ert datum Straffmätning i narkotikamål rättsläget i september 2012 Högsta domstolen har i 12 under 2011 och 2012 meddelade domar gällande narkotikabrott gjort generella uttalanden i fråga om

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Tillstånd och upplysning Agneta Westerberg Avdelningschef -. Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Justitiekanslerns beslut Justitiekanslern (JK) har våren 2015 riktat allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2014-2016

Budgetunderlag för åren 2014-2016 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2014-2016 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2013:1106 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-29 Sida: 2 av 15 Sida: 3 av 15 Dnr: Af-2012/445712 Datum: 2013-11-29 Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder för att säkerställa den ekonomiska

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning Revisionsrapport Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Box 47141 100 74 Stockholm Datum Dnr 2009-04-22 32-2008-0693 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008 Riksrevisionen

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Ska du börja importera kött?

Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Den här broschyren vänder sig till dig som vill börja importera kött yrkesmässigt. Här får du information om vad du behöver tänka på. Kött är ett

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G 2014 ÅRSREDOVISNING 2 TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2014 TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2014 3 Innehåll Innehåll...3 Generaltulldirektören har ordet...5 Om Tullverket...7 Ekonomiskt resultat...11 Viktiga händelser...14

Läs mer

Inför valet till sveriges riksdag den 14 september har

Inför valet till sveriges riksdag den 14 september har - Val 2014 Inför valet till sveriges riksdag den 14 september har TULL-KUST riktat sig till de de nuvarande riksdagspartierna. Detta görs genom en enkät med fem frågor om tull - och kustbevakningsverksamheten.

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning 2010. Sammanfattning. Lantmäteriet 801 82 Gävle 2011-01-20 32-2010-0663. Datum Dnr

Revisionsrapport. Löpande granskning 2010. Sammanfattning. Lantmäteriet 801 82 Gävle 2011-01-20 32-2010-0663. Datum Dnr Revisionsrapport Lantmäteriet 801 82 Gävle Datum Dnr 2011-01-20 32-2010-0663 Löpande granskning 2010 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Lantmäteriet bland annat granskat I-divisionens

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Läs dessa anvisningar samt dokumentet Så här bedömer Socialstyrelsen ansökningar om verksamhetsbidrag för social verksamhet innan ni lämnar

Läs mer

2 ÅRSREDOVISNING 2012

2 ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 2 ÅRSREDOVISNING 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 3 Innehåll Generaltulldirektören har ordet... 5 Om Tullverket... 7 Ekonomiskt resultat... 11 Viktiga händelser under året... 15 Utgiftsområde

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter Revisionsrapport Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Datum Dnr 2005-03-23 32-2004-0511 Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03 Dnr Fi2010/2622 Finansdepartementet 2010-05-03 Promemoria Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor I promemorian föreslås nya bestämmelser avseende undantaget från skatteplikt

Läs mer

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen.

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen. Hans Öhlander Presentation av Finanspolisen Rikskriminalpolisen Finanspolisen vid Kriminalunderrättelsetjänsten Rikskriminalpolisen Rikskriminalpolisen Rikskriminalchef Sekretariat Huvudenhet för Kriminalunderrättelseverksamhet

Läs mer

Bättre ut. Kriminalvårdens vision och värdegrund

Bättre ut. Kriminalvårdens vision och värdegrund Bättre ut Kriminalvårdens vision och värdegrund En vision är en positivt laddad bild av en önskvärd framtid. Den ger mening och identitet och förmedlar en bärande värdegrund. Samtidigt är den en målbild

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Vad ingår i tullvärdet?

Vad ingår i tullvärdet? Vad ingår i tullvärdet? 2 VAD INGÅR I TULLVÄRDET? Den här broschyren vänder sig till dig som importerar varor och som behöver veta hur du ska räkna ut det värde, tullvärde, som du ska beräkna tullbeloppet

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 B 2813-08 KLAGANDE IM Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov människosmuggling

Läs mer

Tullverkets huvudkontor, Alströmergatan 39, Stockholm. Per-Anders Lorentzon, Sydsvenska handelskammaren Fredrik Edholm, Stockholms handelskammare

Tullverkets huvudkontor, Alströmergatan 39, Stockholm. Per-Anders Lorentzon, Sydsvenska handelskammaren Fredrik Edholm, Stockholms handelskammare PROTOKOLL 1 (7) Kommunikationsavdelningen Datum Dnr Katarina Brodin 2015-01-20 STY 2013-721 Tel. 040-6613390 Ert datum Er referens katarina.brodin@tullverket.se 2015-01-14 Katarina Brodin MINNESANTECKNINGAR

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002

Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002 R4 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1(8) Sameskolstyrelsen Box 155 962 24 JOKKMOKK Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002 Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Sameskolstyrelsens (SamS) årsredovisning,

Läs mer

Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m.

Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m. 2008-11-25 Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 STOCKHOLM Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m. (PoA-400-6355/07)

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

Summarisk utförseldeklaration IE 615

Summarisk utförseldeklaration IE 615 AREX-kundanvisning 15 Summarisk utförseldeklaration www.tulli.fi Version 2.0, 12.4.2013 Ersätter version 1.0, 29.12.2011 Summarisk utförseldeklaration IE 615 Sammandrag I de fall där det för varor som

Läs mer

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Sida 1 (5) Utvecklingscentrum Malmö Datum Dnr ÅM-A 2015/0743 Kammaråklagare Anna Palmqvist Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Datalagring

Läs mer

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Kundanvisning om punktbeskattning 6 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter www.tulli.fi April 2014 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Tillfälligt registrerad mottagare Inom punktskattelagstiftningen

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kortversion Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Sveriges handel med Norge kortversion Sverige och Norge har ett intensivt utbyte av både varor och tjänster, och även av arbetskraft som

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer