TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING (86)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86)"

Transkript

1 TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING (86)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING... 3 Sammanfattning av måluppfyllelsen... 3 Övergripande mål... 9 Verksamhetsgren In- och utförselrestriktioner Verksamhetsgren Uppbörd Övriga mål och återrapporteringar Väsentliga uppgifter FINANSIELL REDOVISNING UNDERSKRIFT

3 RESULTATREDOVISNING Tullverkets interna begrepp för verksamhetsindelning är processer. I resultatredovisningen används därför benämningarna Effektiv handel respektive Brottsbekämpning i stället för Uppbörd respektive In- och utförselrestriktioner. Sammanfattning av måluppfyllelsen Mål enligt regleringsbrevet Eftersträvade skatte-, tull- och avgiftsintäkter skall säkerställas på ett rättssäkert och ekonomiskt effektivt sätt, samtidigt som enkelhet skall eftersträvas och brottslighet motarbetas. Att övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att bestämmelserna om in- och utförsel av varor efterlevs.(sid 8) Att effektivt fastställa och uppbära tullar, mervärdesskatt och andra skatter samt avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas.(sid 13 Att vid fullgörande av sina uppgifter verka för att kostnaderna för tullprocedurerna minimeras, både för näringsliv, allmänhet och inom Tullverket, samt tillhandahålla en god service så att den legitima handeln med tredje land underlättas i största möjliga utsträckning och att det legitima varuflödet inom EU inte hindras.. För att förbättra urvalet av objekt i den fysiska kontrollverksamheten och därmed öka träffsäkerheten i arbetet skall arbetsmetoderna vidareutvecklas. För att förhindra illegal införsel av narkotika skall åtgärder beträffande narkotikasmugglingen ges högsta prioritet samt effektiviseras. Bekämpning av den organiserade narkotikasmugglingen skall därvid prioriteras. Målet är att mängden beslagtagen narkotika skall öka samtidigt som Tullverkets aktiviteter i preventivt syfte skall ha minst samma omfattning som tidigare. Åtgärder för förhindrande av storskalig införsel av alkohol- och tobaksvaror skall ges hög prioritet. Målet är att andelen rätt debiterad uppbörd för varor som förtullas skall öka för att långsiktigt uppgå till 100 procent och att 100 procent av den debiterade uppbörden skall betalas. All uppbörd såväl tull som importskatter och avgifter m.m. skall uppbäras lika effektivt. Myndigheten skall uppbära tullmedel på ett sådant sätt: att det från Europeiska kommissionen inte uppkommer fordringar för vilka otillräcklig säkerhet ställts, att de tidsfrister som framgår av regelverket följs på ett sådant sätt att Europeiska kommissionen inte kan ställa krav på Sverige avseende räntefordringar, att betalning av debiterad uppbörd sker i rätt tid (den Målet är uppfyllt. sid 9 Målet är uppfyllt. sid 9 Målet är uppfyllt. sid 14 Målet är uppfyllt sid 16 Målet är uppfyllt sid 19 Målet är uppfyllt. sid 24 Förutsättningarna har ändrats, sid 28 men bedömningen är att målet är uppfyllt. Målet är inte uppfyllt. sid 31 Målet är ej uppfyllt Målet är ej uppfyllt Målet är ej uppfyllt sid 37 3

4 genomsnittliga kredittiden från det att varan frigjorts till dess tullfaktura betalats skall vara högst 30 dagar. Även handläggning av ärenden för återbetalning skall ske så att återbetalning skett inom 30 dagar efter det att ansökan inkommit). För att få god kvalitet på handelsstatistiken skall ärenden avseende import och export handläggas på ett sådant sätt att tillräckliga uppgifter inges till Statistiska centralbyrån (SCB) i rätt tid. För att få tillräckligt bra kvalitet på statistiken skall Tullverket samverka med SCB som är ansvarig myndighet för den totala utrikeshandelsstatistiken. Målet är uppfyllt Målet är uppfyllt sid 43 Som ett led i att förbättra förutsättningarna för en effektiv och säker uppbörd, efterlevnad av införselrestriktioner samt god kvalitet på utrikeshandelsstatistiken skall Tullverket förbättra informationen till företagen, så att dessa från början kan lämna riktiga och fullständiga uppgifter i tulldeklarationerna. Målet för Tullverket är att senast vid utgången av år 2005 skall minst 95 procent av de avlämnade tulldeklarationerna vara riktiga och fullständiga redan vid avlämnandet. Av deklarationerna får högst 2 procent ha fel med stor betydelse för avgifterna (avvikelse i avgift mer än kr eller mer än 25 procent per deklaration). Målet är inte uppfyllt. sid 44 För att säkerställa att fastställande av uppbörd sker på ett effektivt och rationellt sätt, skall Tullverket verka för att öka det elektroniska uppgiftslämnandet. Tullverket skall genom olika åtgärder göra det attraktivt för företagen att lämna tulldeklarationer elektroniskt. Detta skall ske genom utveckling av de nuvarande tekniska lösningarna, men också genom utvärdering och utveckling av alternativa lösningar. Målet för Tullverket är att 100 procent av dokumenten vid utgången av år 2006 skall vara elektroniska. För att säkerställa en riktig uppbörd skall varuundersökning av importgods genomföras. För att urvalet av kontrollobjekt skall bli bättre och för att kontroller och varuundersökningar skall bli effektivare skall urvals- och kontrollmetoderna vidareutvecklas och effektiviseras. Tullverket skall för att säkerställa en riktig uppbörd samt för att bekämpa ekonomisk brottslighet använda efterkontroll genom eftergranskning och revision. Tullverket skall ytterligare utveckla och effektivisera urvals- och kontrollmetoderna Målet är uppfyllt. sid 46 Målet är uppfyllt. sid 48 Målet är uppfyllt. sid 50 4

5 Faktorer som påverkar resultatredovisningen Tullverket fick en ny organisation den 1 juli Förändringarna var stora med bl.a. uppsägningar och förändringar av arbetsformer. Även under år 2005 har arbetet påverkats av att de nya arbetssätten och ny bemanning. Organisationen hade under året inte helt funnit sina former. Kostnaderna för omorganisationen har också belastat Arbetet med det nationella Customs Trade System (CTS) har under året krävt insatser för såväl planering som inledning av uppbyggnaden. Detta har påverkat såväl. It-resurser som resurser från huvudprocessen Effektiv handel. Det fortsatta arbetet kommer att kräva stora insatser från Tullverkets sida. Verksamhetens kostnader Kostnaderna har ökat med 1 % jämfört med föregående år och uppgick till tkr. De senaste årens trend gällande förändring i myndighetens verksamhetsinriktning har hållit i sig, dvs. verksamhetsgrenen In- och utförselrestriktioner utgör en allt större andel av myndighetens kostnader. In- och utförselrestriktioner utgjorde 59 % (2004: 55 % och 2003: 51 %) av de totala kostnaderna medan Uppbörd utgjorde 41 % (2004: 45 % och 2003: 49 %) tkr In- och utförselrestriktioner Uppbörd Diagram 1: Verksamhetens kostnader fördelade på verksamhetsgrenar , tusental kronor. Kostnader som redovisas i diagrammet omfattar även kostnader för administration, utveckling och IT om totalt ca tkr (2004: ca tkr och 2003: ca tkr). Dessa fördelas proportionellt mellan verksamhetsgrenarna baserat på kostnadsfördelningen utan detta påslag. Förändringen i verksamhetsinriktning kan också avläsas i myndighetens redovisning av insatta resurser mätt som tid. Nedskärningarna har i högre grad skett inom verksamhetsgrenen Uppbörd än i In- och utförselrestriktioner. 5

6 timmar In- och utförselrestriktioner Uppbörd Diagram 2: Insatta resurser fördelade på verksamhetsgrenar , timmar. Personalkostnaderna utgör oförändrat ca 75 % av driftkostnaderna, trots de stora personalnedskärningar som beslutades Lönekostnaderna (exkl. arbetsgivar- och premieavgifter) har visserligen minskat, men personalkostnaderna har ändå ökat med ca tkr, huvudsakligen beroende på inbetalda engångspremier 1, som uppgick till ca tkr kronor. Kostnader för lokaler utgör oförändrat ca 9 % av de totala verksamhetskostnaderna. Övriga driftkostnader är oförändrade jämfört med föregående år. Bland de kostnader som har ökat återfinns IT-konsulter, medan kostnaderna för datakommunikation har minskat kraftigt. Avskrivningarna har ökat med ca 20 % beroende på att myndigheten har gjort stora investeringar i både externt anskaffad IT-programvara och egenutvecklade IT-system. Under året har utvecklingskostnader kunnat aktiveras med totalt tkr. Merparten av aktiveringen avser nytt systemstöd i brottsbekämpningsverksamheten. I syfte att uppnå jämförbarhet med tidigare år i resultatredovisningen har de totala driftkostnaderna i den fortsatta redovisningen reducerats med ca tkr; se närmare information under avsnitt Noter. Verksamhetens intäkter Tullverket finansieras huvudsakligen via anslagsmedel, som utgör 96,4 % av intäkterna. Övriga intäktskällor utgörs av offentligrättsliga avgifter, uppdragsverksamhet, bidrag samt andra avgifter och ersättningar. Tabell 1: Verksamhetens intäkter (tkr) Anslagsmedel Avgifter, ersättningar mm Bidrag Totalt Engångspremier inbetalas till SPV i enlighet med reglerna om särskild pensionsersättning i de fall en person blir uppsagd, och entledigandet inträffar när personen är i åldersintervallet år. 6

7 De offentligrättsliga avgifter som myndigheten får disponera är förrättningsavgift, tullräkningsavgift samt vissa expeditions- och ansökningsavgifter. Dessa uppgår sammanlagt till tkr, vilket är en minskning med 20 % jämfört med föregående år. Minskningen beror i första hand på att uttaget av förrättningsavgifter har minskat, eftersom grunderna för uttag ändrades den 1 oktober. Förändringen innebar samtidigt ett ändrat beteende bland deklaranterna, som lett till högre andel elektroniska dokument (jämför mål 5 under verksamhetsgren Uppbörd). Tabell 2: Intäkter av avgifter, ersättningar mm (tkr) 2 Beräknat belopp enligt RB Förändring 2004->2005 Offentligrättslig verksamhet - Expeditions- och ansökningsavgifter % - Tullförrättningsavgift % - Tullräkningsavgift % Uppdragsverksamhet - Kontroll av exportbidragsgods för Jordbruksverkets räkning % - Försäljning av vägavgiftsbevis för Vägverkets räkning % - Tjänster för Sjöfartsverket % - IT-uppdrag för Statistiska Centralbyrån % - Övriga uppdrag Övriga avgifter och ersättningar mm - 4-avgifter % - Övriga ersättningar % - Bidrag % - Finansiella intäkter % Summa % Tullverket utför vissa arbetsuppgifter på uppdrag av andra myndigheter, för vilka ersättning utgår. För Jordbruksverkets räkning utförs kontroll av exportbidragsgods och för Vägverkets räkning sker försäljning av vägavgiftsbevis för utländska fordon. Ersättningen från Jordbruksverket är reglerad till tkr i båda myndigheternas regleringsbrev. Utfallet 2005 omfattar inbetalning för 13 månader. Kostnaderna 3 för kontroll av exportbidragsgods uppgick till tkr. Ersättning för försäljning av vägavgiftsbevis utgår med 5 % provision av försäljningsintäkterna, enligt förordning (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon. Tullverkets ersättning uppgick 2005 till 326 tkr, vilket motsvarar ca 20 % av särkostnaderna för verksamheten. 2 Tabellens uppställning skiljer sig från föregående år. Vissa periodiseringsposter har justerats i 2004 års utfall. 3 Tullverkets särkostnader för verksamheten uppgick till tkr (2004: tkr; 2003: tkr). 7

8 Övriga avgifter och ersättningar utgörs av bl. a. försäljning av tulldeklarationskurser och handböcker m.m. Bidrag har erhållits i första hand från EU-kommissionen och Eurocustoms 4 för genomförande och deltagande i internationella projekt och åtgärdsprogram. Detaljerad uppföljning av avgiftsbelagd verksamhet enligt regleringsbrevet återfinns i not 4. Det finansiella läget Utgifterna har under året underskridit summan av tilldelat anslag och disponibla intäkter med ca tkr. Därmed har anslagssparandet ökat från tkr till tkr. Utfallet ska bedömas mot bakgrund av att löneutbetalningar skjutits upp till 2006 till följd av att löneavtalet som löper från 1 oktober 2005 inte är klart. Det innehållna beloppet motsvarar uppskattningsvis hela förändringen av anslagssparandet. Då myndigheten för 2006 tilldelats utökade medel för effektivisering och förbättring av den brottsbekämpande verksamheten förväntas inget behov av att utnyttja anslagskrediten uppkomma. 4 Eurocustoms är ett samarbetsorgan för tullmyndigheterna i EU som arbetar för att effektivisera tulladministrationen i andra länder, företrädesvis i länder som ansökt om att bli medlemmar i EU. 8

9 Övergripande mål Politikområde skatt och tull Mål Eftersträvade skatte-, tull- och avgiftsintäkter skall säkerställas på ett rättssäkert och ekonomiskt effektivt sätt, samtidigt som enkelhet skall eftersträvas och brottslighet motarbetas. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt. I enlighet med budgetpropositionen ( prop. 2004/05:1) för år 2005 redovisas hur målet uppnåtts under Verksamhetsområde Tull nedan. Återrapporteringskrav: Bedömning av hur myndigheten bidragit till uppfyllandet av målet. Redovisas nedan under Verksamhetsområde Tull. Verksamhetsområde Tull Mål 1 Att övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att bestämmelserna om in- och utförsel av varor efterlevs. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt. Övervakningen och kontrollen av den gränsöverskridande trafiken har både till omfattning och till effektivitet varit tillfredställande. Verksamheten har under året fortsatt varit inriktad både på att upptäcka och hindra illegal införsel av varor samt att ingripa mot personer som begår brotten. Resultaten av den högst prioriterade narkotikakontrollen har ökat kraftigt i både mängd och värde. Tullverkets insatser mot den organiserade brottsligheten resulterade i 42 identifierade nätverk och i ingripanden mot 36 kriminella nätverk som ägnat sig åt smuggling m.m., varav 15 av dem enligt vår bedömning härigenom slagits ut eller kraftigt minskat sin verksamhet. När det gäller immaterialrättsintrång har under året 283 ansökningar från olika rättighetshavare handlagts och 500 ingripanden gjorts. Tullverket har deltagit i en internationell aktion på detta område. Tullverket har deltagit i ett projekt rörande avfallsexport och i en internationell operation riktad mot import av fågelkött samt övervakat exporten av produkter med dubbla användningsområden. 9

10 Återrapporteringskrav: Beskrivning av verksamheterna samt redogörelse för åtgärder som vidtagits för att uppnå målen. Tullverkets brottsbekämpning verkar för att hindra illegal införsel eller utförsel av varor i den gränsöverskridande trafiken och samtidigt uthålligt och målmedvetet ingripa mot storskalig och organiserad brottslighet i denna trafik. Högst prioriterat är insatser mot den illegala införseln av narkotika, följt av insatser mot smugglingen av alkohol- och tobaksvaror. Brottsbekämpningen ska medverka till att den legala handeln kan bedrivas utan att bli utsatt för illojal konkurrens. Samtidigt skall den arbeta med prevention dvs. bidra till brottsreducering. År 2005 präglades i hög grad av den omorganisation som genomfördes vid halvårsskiftet En viktig beståndsdel i omorganisationen var även att förändra och modernisera arbetsformerna inom brottsbekämpningen. Detta förändringsarbete har pågått under hela året och kombinerats med omfattande utbildningsinsatser för att öka och bredda personalens kompetens i de olika arbetsområdena kontroll, spaning, underrättelse och utredning. Parallellt har arbetet med att utveckla ett IT-stöd för verksamheten gått in i en intensivare och mer resurskrävande fas. Förändringsarbetet är ännu bara i början och kommer att pågå under flera år framåt. Arbetet utförs i huvudsak i trafikströmmarna över stora infartsorter som hamnar i Skåne, Stockholm och Göteborg samt Öresundsbron och de stora europavägarna från Norge. Totalt passerar utrikestrafik över ca 100 hamnar, flygplatser och gränsvägar. Objekt som ska kontrolleras utgörs av fartyg, flyg, lastbilar, container, järnvägsgodsvagnar, personbilar, bussar och resandes bagage från länder inom och utanför EU. Sammanlagt uppgår antalet objekt till ca 75 miljoner. Till detta kommer gods och varor som transporteras med dessa transportmedel. Tullverket bedömer att den brottsbekämpande verksamheten har utgjort ett betydande hinder för storskalig smuggling. Myndighetens åtgärder, tillsammans med förändrade införselbestämmelser (alkohol och tobak) och ändrade vanor avseende smugglingsmönster, har medfört att smugglingsbrotten totalt blivit färre till antalet. Konsumtionen av narkotika och illegal alkohol har emellertid inte nämnvärt minskat, dvs. den illegala varumarknaden har i stort sett samma omfattning som tidigare. Tullverkets brottsbekämpande åtgärder - beslag av varor och ingripanden mot kriminella - har dock under året i ökad utsträckning försvårat för varorna att nå den svenska illegala marknaden. Tabell 3: Samhällsnytta för narkotikabeslag (tkr) Förändring >2005 Enligt metoden "En gräns en myndighet" % Enligt Tullverkets metod % Det beräknade samhällsnyttovärdet 5 inklusive skattebortfall, visar en stigande trend de senaste fem åren. 5 När begreppet samhällsnytta används i fortsättningen avses Tullverkets metod 10

11 Totalt samhällsnyttovärde (Tullverkets metod) Mkr Linjär (Mkr) Miljoner kr Jan 2001 Mar 2001 Maj 2001 Jul 2001 Sep 2001 Nov 2002 Jan 2002 Mar 2002 Maj 2002 Jul 2002 Sep 2002 Nov 2003 Jan 2003 Mar 2003 Maj 2003 Jul Figur 1: Samhällsnyttovärde månadsvis Två produktionsprocesser Gränsskyddet År/månad 2003 Sep 2003 Nov 2004 Jan 2004 Mar 2004 Maj 2004 Jul 2004 Sep 2004 Nov 2005 Jan 2005 Mar 2005 Maj 2005 Jul 2005 Sep 2005 Nov Verksamheten består av drygt 540 personer i 50 brottsbekämpningsgrupper som arbetar med övervakning och kontroll av den gränsöverskridande trafiken vid gränsorter i syfte att hindra och upptäcka illegal in- eller utförsel av varor. Den synliga närvaron av tullpersonal vid gränsorterna har även en brottsförebyggande verkan och bidrar till allmänhetens uppfattning om ett effektivt gränsskydd mot illegala varor. Arbetet sker i brottsbekämpningsgrupper som huvudsakligen arbetar vid orter med omfattande gränstrafik. De är specialiserade på kontroller i flyg-, gods- och passagerartrafik. Den fysiska kontrollverksamheten i trafiken arbetar uppdrags- och kunskapsbaserat och har stöd i information om aktuell trafik- och hotbild. Trafiken observeras, kontrolleras och rapporteras. Brottsbekämpningsgrupperna eftersträvar bra och väl fungerande kontakter med de företag som har verksamhet i gruppens närområde t.ex. med hamnar och rederier m.fl. I gruppen arbetar alla med den fysiska kontrollverksamheten och i samtliga grupper har flera personer spaningskompetens. I gruppen finns personal med uppgift att ansvara för gruppens underrättelsebehov, t.ex. att bearbeta lokal information i syfte att skapa ett kunskapsunderlag för gruppens arbete med selektering. I grupperna finns även personer med kompetens inom varukännedom och immaterialrätt. Varje grupp har så långt möjligt en narkotikasökhund och hundförare. Enklare brott utreds och handläggs så långt som möjligt på plats och inrapporteras. En eller flera personer i gruppen har därför en grundläggande utredningskompetens. Brottsutredningar och beslagtagna varor som inte kan åtgärdas under arbetspasset överlämnas till tullåklagarverksamheten. 11

12 Tullkriminalen Tullkriminalen är ett samlat begrepp för Tullverkets planering, genomförande och uppföljning av åtgärder mot organiserad brottslighet. Verksamheten utgör en av brottsbekämpningens två produktionsprocesser och består av en nationell resurs om ca 290 personer som arbetar med analys, spaning och brottsutredning avseende storskalig och organiserad smuggling samt ekobrott och miljöbrott på tullområdet. Verksamhetsinriktningen är att lagföra huvudmännen bakom tullbrottslighet att minska lönsamhet av brottslig verksamhet att påtagligt störa kriminella aktiviteter Verksamheten är nationell och personalen har hela landet som arbetsfält och arbetar i grupper sammansatta efter varje ärendes behov. Arbetet bedrivs ärendebaserat och i projektform med underrättelseverksamhet, riktade spaningsinsatser mot kriminella aktiviteter samt brottsutredning som skapar underlag för lagföring av upptäckta brott. Ärenden initieras t.ex. genom redan gjorda beslag, upptäckta brott, underrättelseuppslag, spaningsuppslag samt samarbetsönskemål från polis, skattebrottsenheter eller utlandet. Tabell 4: Tullkriminalens resultat 2005 Antal identifierade brottsliga grupperingar / nätverk / 42 st organisationer Antal brottsliga grupperingar/nätverk/organisationer som 36 st påverkats av tullverkets brottsbekämpande verksamhet Antal brottsliga grupperingar/nätverk/organisationer som 15 st slagits ut eller påtagligt begränsats i verksamhetsnivå Antal påbörjade förundersökningar 1650 st Antal anhållna/häktade 650 pers Antal frihetsberövade i utlandet 28 pers Antal personer dömda till fängelse för grov 27 st narkotikasmuggling / grovt narkotikabrott i Sverige Fängelsedom genomsnitt 7 år och 3 mån Minskad lönsamhet för organiserad brottslighet, Förverkat värde motsvarande (förverkande av omsättningsbara tillgångar) 3,5 miljoner kr Antal påbörjade projekt 63 st Samarbete Det brottsbekämpande arbetet sker i stor utsträckning tillsammans med andra myndigheter dels inom landet, dels med utländska tull- och polismyndigheter. Det operativa samarbetet består dels i utbyte av underrättelseinformation, dels i gemensamma spanings- och utredningsinsatser i projekt och ärenden avseende grov och /eller organiserad brottslighet. 12

13 Polisväsendet Polisen är traditionellt en naturlig samarbetspartner för Tullverket i brottsutredningar, spaningsinsatser och på underrättelseområdet. Myndigheterna deltar ofta i varandras utbildningar och på olika temadagar m.m.. Inledningsvis under året försvårade Tullverkets nya organisation kontakterna på länsnivå. Under året har dock diskussioner förts både på central och lokal nivå om hur myndigheterna kan samarbeta på olika områden såsom teknikspaning, kriminalteknisk utrustning, underrättelseutbyte samt lokalutrymmen. Tullverket har under året blivit inbjuden att delta i arbetet inom polisväsendets operativa råd, vilket sker sedan hösten. I Göteborg har polis, tull och skattemyndigheten förbättrat samarbetet mellan myndigheterna. En alkoholhandlingsplan har upprättats mellan tullen och polisen i syfte att komma åt den alkoholrelaterade brottsligheten som härledas till den frekventa smuggling av alkohol som sker under täckmantel av privatinförsel. Åklagarmyndigheten Samarbete sker dagligen i förundersökningar rörande tullrelaterad brottslighet t.ex. smuggling där åklagarmyndigheten är förundersökningsledare. Därutöver har kontakterna med åklagarmyndigheten och dess nya utvecklingscenter utvecklats under året med gemensamma besök, utbildning och utvecklingsprojekt samt temadagar angående skattebrott och alkoholsmuggling. Kustbevakningen Kustbevakningen har tillsammans med Tullverket och Polisen byggt upp ett maritimt underrättelsecenter i Karlskrona. Myndigheterna har med beaktande av gällande lagstiftning etablerat ett gemensamt nationellt center för underrättelse- och riskanalys avseende sjöfarten. Var och en av de tre myndigheterna har utsett tjänstemän som arbetar vid centret i Karlskrona. Under uppbyggnadsskedet har de bland annat till uppgift att utarbeta rutiner för verksamheten i centret. Genom centret skapar Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen och Tullverket ett forum för den operativa samverkan som regeringen efterlyser mellan myndigheter för att effektivisera den brottsbekämpande verksamheten. Skatteverket Samarbetet med Skatteverket sker främst inom det gemensamma arbetsområdet med punktskattepliktiga varor såsom alkohol, tobak och olja. Den under året särskilt uppmärksammade alkoholinförseln via Internet och domstolprocesser avseende beskattningen av alkohol har varit gemensamma ämnen. Under året har ett systematiskt samarbete i projektform inletts som syftar till att ingripa mot transportledet i internethandeln med alkohol. Internationellt samarbete Av naturliga skäl är det grannländerna i Norden och runt Östersjön som är mest frekventa samarbetspartners men samarbete förekommer även med övriga EU länder. Under året har Tullverket träffat avtal om samarbete i narkotikabekämpningen med den ryska narkotikamyndigheten. 13

14 I det internationella underrättelsesamarbetet har Tullverket överlämnat sådan information som lett till beslag av större kvantiteter i följande länder. Tabell 5: Beslag i utlandet på grundval av underrättelseinformation från Tullverket Preparat Land Kg Antal Heroin Danmark 0,5 1 Kokain Brasilien 8,4 2 Chile 12,3 8 Danmark 7,5 10 Ecuador 44,2 5 Frankrike 7,3 3 Portugal 3,2 1 Spanien 3,9 3 Kokain Totalt 86,6 32 Totalt 87,1 33 Mål 2 Att effektivt fastställa och uppbära tullar, mervärdesskatt och andra skatter samt avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas. Måluppfyllelse Målet har uppfyllts. Den inbetalda uppbörden av det som anmälts till förtullning ligger på 98,4 % procent av den debiterade. Den befarade kreditförlusten uppgår till 0,03 %. Andelen elektroniska ärenden fortsätter att öka. Vid utgången av 2005 var 96 % av dokumenten elektroniska. Inom tullrevision och eftergranskning har arbetet fortsatt med att förbättra beslutsunderlag och höja kvaliteten, vilket har lett till att 72 % av de avslutade revisionerna har lett till debitering. En ökning med 14 % från föregående år. Drygt 80 % av de uppföljda företagen har ändrat beteende. Återrapporteringskrav: Beskrivning av verksamheterna samt redogörelse för åtgärder som vidtagits för att uppnå målen. Huvudprocessen Effektiv handel verkar för den legala kommersiella godstrafiken. Syftet med processen är att genom kvalitetssäkring utveckla och vidmakthålla Tullverket som en effektiv länk i utrikeshandelskedjan och att på ett så smidigt sätt som möjligt ta in korrekt uppbörd, säkerställa att in- och utförselrestriktioner efterlevs och se till att underlag för utrikeshandelsstatistiken lämnas. Huvudprocessen Effektiv handel arbetar med kvalitetssäkring genom tullsystemet Servicetrappan och består av två produktionsprocesser: Kvalitetssäkrat flöde och Övrigt flöde. 14

15 Processen Effektiv handel Produktionsprocess Produktionsprocess Kvalitetssäkrat flöde Övrigt flöde Delprocesser Delprocesser * Före gränspassage * Före gränspassage * Vid gränspassage * Under gränspassage * Efter gränspassage * Efter gränspassage Figur 2: Processindelning Vad som ryms i respektive delprocess kan grovt beskrivas på följande sätt Kvalitetssäkrat flöde Före gränspassage: Arbete med kvalitetssäkring av företagens tullrutiner inklusive säkerhetscertifiering och tecknande av överenskommelser med företag om samverkan mot tullbrottslighet Vid gränspassage: Insatser som relateras till gränspassagen för kvalitetssäkrade företags varor. Efter gränspassage: Löpande uppföljning av kvalitetssäkrade företags varuflöden och kvalitetsrevisioner Övrigt flöde Före gränspassage: Informationsinsatser av olika slag för att stödja företagens möjligheter att lämna korrekta uppgifter till Tullverket, tillståndsfrågor och analysverksamhet Under gränspassage: Tullklarering av varor i samband med gränspassage Efter gränspassage: Eftergranskning och tullrevision Ärendevolymer Totala ärendemängden för import-, export- och transiteringsärenden har minskat jämfört med Förklaringen till detta torde vara att år 2005 har EU-utvidgningen fått fullt genomslag. Antalet normalförtullningsärenden fortsätter att öka och antalet förenklade importdeklarationer minskar. En delförklaring till detta kan vara att Internethandeln, som inte minst berör privatpersoner, ökar och att normalförtullning då blir det naturliga sättet att sköta tullklareringen på. Liksom tidigare år överstiger antalet kompletterande deklarationer antalet förenklade deklarationer. Orsaken bedöms vara effekter av systemet med lokalt klareringsförfarande som kan användas av kvalitetssäkrade företag. Vid användandet av lokalt klareringsförfarande ersätts den förenklade deklarationen med att företaget noterar importsändningar i sin bokföring och därefter lämnar en kompletterande importdeklaration. Antalet påbörjade och avslutade transiteringsärenden samt antalet exportdeklarationer har minskat. 15

16 Tabell 6: Total ärendemängd (antal ärenden) Förändring 2004->2005 Förenklad deklaration, import % Normalförtullning, import % Kompletterande deklaration, import % Transitering, påbörjad % Transitering, avslutad % Exportdeklaration % Totalt % Tabell 7: Andel automatklarerade och manuellt klarerade import- och exportärenden Automatklarerade 84% 78% 68% Manuellt klarerade 16% 22% 32% Mål 3 Att vid fullgörande av sina uppgifter verka för att kostnaderna för tullprocedurerna minimeras, både för näringsliv, allmänhet och inom Tullverket, samt tillhandahålla en god service så att den legitima handeln med tredje land underlättas i största möjliga utsträckning och att det legitima varuflödet inom EU inte hindras. Måluppfyllelse Målet har uppfyllts. Vidareutveckling av elektroniska tjänster för företag och privatpersoner och insatser för ökad tillgänglighet är bara några exempel på åtgärder som vidtagits under året för att sänka kostnaderna för tullprocedurerna och underlätta deras uppgiftslämnande. Inom den brottsbekämpande verksamheten genomförs färre kontroller med ett mer selektivt urval av kontrollobjekt vilken underlättar den legitima handeln med tredje land och minimerar störningarna i det legitima varuflödet inom EU. Återrapporteringskrav: Beskrivning av verksamheterna samt redogörelse för åtgärder som vidtagits för att uppnå målen. Tullverket prioriterar den förebyggande verksamheten. Genom kvalitetssäkring av tullrutinerna inom ramen för tullsystemet Servicetrappan kan den certifierade operatören få långtgående förenklingar, vilket minskar såväl operatörens som Tullverkets kostnader för tullprocedurerna. Lösningar och service anpassas utifrån varje operatörs specifika förutsättningar och behov. Kundansvarig är de kvalitetssäkrade företagens kontaktpunkt hos Tullverket som ser till att alltid finna den bästa lösningen på kundens problem. Genom det nära samarbetet får Tullverket en god bild av operatörens hela verksamhet som berör tullspecifika frågor. Under året har 51 ansökningar om certifiering kommit in till Tullverket. 43 företag och ombud har certifierats. Dessa certifieringar har tyvärr inte haft den positiva påverkan på andelen kvalitetssäkrat flöde som beräknats. Den övervägande delen av inkomna ansökningar har varit spontana ansökningar med, var och en för sig, liten flödespåverkan. De riktade 16

17 marknadsföringsinsatser som Tullverket initierar under 2006 kommer därför att ha fokus på att öka det kvalitetssäkrade flödet. Det pågår en ständig utveckling av kvalitetssäkringsarbetet. Sedan en tid tillbaka arbetar Tullverket med att utveckla en ny version av Servicetrappan, version 2.1. Inriktningen i Servicetrappan 2.1 är att tydliggöra mervärdet av hög kvalitet i tullhanteringen, att det lönar sig att bli certifierad i Servicetrappan. Arbetet ska i möjligaste mån anpassas till det i tullkodexkommittén pågående arbetet med tillämpningsföreskrifter avseende Authorized Economic Operator, AEO. Arbetet bedrivs i samråd med representanter från näringslivet. Tullverket har utvecklat StairSec, Servicetrappans säkerhetsmodul. Det är ett program för att stärka säkerhetsaspekterna i den internationella logistikkedjan. Genom programmet kan hamnar, terminaler, transportörer, exportörer och importörer kvalitetssäkras för de krav som ställs inom det amerikanska CSI-avtalet (Container Security Initiative). Arbetet med att kvalitetssäkra en operatörs säkerhetsrutiner pågår nu i produktion som därmed ger förutsättningar för certifierade företag enligt StairSec att få säkrare och snabbare transporter framöver. Tullverket har genomfört ett antal förändringar i klareringsverksamheten i syfte att effektivisera den. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med näringslivet. Stängningen av några klareringsexpeditioner har kompenserats genom information och andra lösningar som t.ex. trafiktillstånd. Bestämmelserna om trafiktillstånd möjliggör att gods kan transporteras över de gränsövergångar till och från Norge där det inte finns någon bemanning. För att effektivisera handläggningen av tillstånd har en strategi för en enhetlig tillståndshantering utarbetats och en översyn gjorts av rutiner och tillståndsmallar. Ett projekt som syftar till att förenkla dagens tillståndsprocess och göra den elektronisk i alla led påbörjades under året. Förstudien är genomförd och projektet fortsätter under 2006, men beräknas inte få fullt genomslag förrän dagens Tulldatasystem ersätts av ett nytt. Tillgängligheten är viktig för Tullverkets kunder, och varför ett antal förbättringsåtgärder för ökad tillgänglighet har vidtagits. Tillgängligheten per telefon har ökat, framförallt genom förlängda öppettider i TullSvar, Tullverkets informationstjänst, genom klareringsexpeditionernas samarbete med växelpersonalen, genom införande av gruppnummer till kritiska funktioner etc. En hög servicenivå till kunderna förutsätter en strukturerad hantering av synpunkter, klagomål, tankar och idéer som uppkommer i olika situationer. Tullverket vidtar förbättringsåtgärder med utgångspunkt i dessa. I samband med omorganisationen tillsatte Tullverket tre målgruppsägare med huvudansvar för varsin kundgrupp, certifierade operatörer, ombud och övriga företag. Som målgruppsägare identifierar och driver man kundernas önskemål i verksamheten. Målgruppsägarnas arbete under 2005 har resulterat i ett stort antal förbättringsförslag av vilka många redan har genomförts. För att få ytterligare verktyg för ett förbättrat kundmöte har utbildningar i kundhantering genomförts för klareringspersonal. Inom den brottsbekämpande verksamheten har arbetet inriktats på åtgärder mot objekt som kan leda till att brott upptäcks. Därigenom blir verksamheten mer kostnadseffektiv samtidigt som störningarna i trafikflödet kan minimeras. Den förändring som uppstått genom att Sveriges undantag avseende beskattning av privatinförsel av alkohol och tobak från andra EU-länder har upphört har lett till att kontrollbehovet och kontrollerna avseende efterlevnaden av införselbestämmelser avseende alkohol och tobak minskat drastiskt. Antalet kontroller blir färre och störningarna för trafiken och trafikanter mindre. 17

18 Tullverket strävar efter att tillhandahålla en god service genom att de kontroller som genomförs sker på ett professionellt sätt, vilket bl.a. innebär ett korrekt bemötande där hänsyn så långt som möjligt tas till den enskildes personliga integritet. Broschyren "Varför Du?" innehåller en kortfattad beskrivning av Tullverkets kontrollverksamhet dvs. uppgifter och prioriteringar samt en förklaring till varför kontroll sker. Vidare finns där hänvisningar till vilka den resande kan kontakta inom Tullverket om han eller hon vill framföra synpunkter eller klagomål. Denna broschyr utges på svenska och engelska och lämnas till resande som har blivit kontrollerade av Tullverket. För att underlätta för resande med sällskapsdjur från Danmark via Sverige till Bornholm har Tullverket infört en möjlighet att de inför resan kan lämna en elektronisk djurägarförsäkran för hund eller katt. Personer från Norge, Finland eller Danmark som avser att resa till Sverige medförande vapen från dessa länder för jakt eller tävling kan också via hemsidan lämna en elektronisk vapendeklaration innan resan. Resande behöver i dessa fall inte göra en anmälan till Tullverket vid gränspassagen utan kan, om de inte medför andra införselreglerade varor, obehindrat resa in i Sverige. Återrapporteringskrav: Redovisning av hur företag och allmänhet ser på servicenivån och bemötandet. Tullverket har inte genomfört någon kundundersökning under Därför går det inte att med hjälp av Nöjd-Kund-Index redogöra för företagens och allmänhetens syn på servicenivån och bemötandet. Målgruppsägarna har under 2005 genomfört riktade kundenkäter till företagen inom vissa utvalda områden och en omvärldsbevakning, Förbättrad service till kund. Utifrån dessa kan man dra slutsatser både om kundernas syn på servicenivå och bemötande. De kunder som besvarat enkäterna är i huvudsak nöjda med bemötandet i sina kontakter med Tullverket. En stor andel av de certifierade operatörerna upplever en personlig kontakt genom kundansvarig som en mycket positiv effekt av sin kvalitetssäkring. Även tillståndshavarna är generellt nöjda med bemötandet. Däremot har vi fått signaler om att tillgängligheten kan förbättras, det måste bli lättare att snabbt komma i kontakt med rätt person. En rad åtgärder har vidtagits under året för att öka tillgängligheten. Den genomförda omvärldsbevakningen har gett oss en god bild av kundernas förväntningar på Tullverkets service. En tydlig trend är kundernas ökade förväntan på service, bland annat vad gäller svarstider och handläggning av ärenden. Särskilda åtgärder kommer att vidtas under 2006 för att korta svars- och handläggningstider. Antalet skriftliga klagomål avseende den brottsbekämpande verksamheten som inkommit under 2005 är 46. Tullverket granskar ärendena löpande och gör en bedömning om klagomålen visar att Tullverket agerat felaktigt i något avseende. Antalet klagomål ska ställas i relation till de ca kontroller där resande eller personal på transportmedel varit berörda. Någon undersökning av hur allmänheten eller företag ser på brottsbekämpningsprocessens servicenivå och bemötande har inte skett under

19 Verksamhetsgren In- och utförselrestriktioner Mål 1 För att förbättra urvalet av objekt i den fysiska kontrollverksamheten och därmed öka träffsäkerheten i arbetet skall arbetsmetoderna vidareutvecklas. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt. Vidareutvecklingen av arbetsmetoderna i det fysiska kontrollarbetet pågår inom flera områden. Det nya arbetssättet med riskbaserad och uppdragsstyrd kontrollverksamhet har fortsatt under året. Stora utbildningsinsatser har genomförts under året med att kompetensutveckla de olika personalgrupperna i vårt nya arbetssätt. I en stadigt ökande trafikström är det viktigt att urvalsmetoder och profilering hela tiden vidareutvecklas och så sker också. Antalet upptäckta brott fortsätter att minska något samtidigt som mängden beslagtagen narkotika ökar kraftigt. Det finns idag färre brott att upptäcka i den gränsöverskridande trafiken av drygt 75 miljoner transportmedel och resenärer. De tidigare vanliga vardagsbrotten avseende privatpersoners införsel av mindre mängder alkohol, tobak är ett avkriminaliserat beteende sedan 2004 och den småskaliga narkotikasmugglingen den s.k. narkotikaturismen har enligt vår bedömning minskat. Mot denna bakgrund är ett minskat antal kontroller men med bibehållen träffsäkerhet tillfredställande. Återrapporteringskrav: Antal rapporter avseende olovlig in- och utförsel Tabell 8: Antal rapporter avseende olovlig in- och utförsel totalt Förändring 2004->2005 Ordningsförelägganden 1) % Smuggling alkohol, tobak och andra varor % Smuggling narkotika och dopningsmedel % Summa rapporter med beslag % Övriga rapporter % Totalt antal rapporter % 1) kan tillämpas vid smuggling av mindre mängder alkohol och tobak och brottet erkänns Antalet rapporter har minskat totalt med 23 % från 2004 vilket vi bedömer bero på externa orsaker som förändringar i regelverk rörande privatpersoners införsel av alkohol från EU länder och andra omvärldsförändringar, t.ex. minskad narkotikaturism i Öresundsområdet. Den stora minskningen av antalet ordningsförelägganden är ett exempel på den förstnämnda orsaken. (Uppgifterna för 2004 och 2003 är rensade från avvikelser mot inoch utförselrestriktioner som inte lett till brottsutredning) 19

20 Återrapporteringskrav: Kostnad för kontrollen, totalt och genomsnittligt per kontroll Tabell 9: Total kostnad för den fysiska kontrollen m.m. 1 ) Förändring 2004->2005 Total kostnad för fysisk kontroll % Genomsnittskostnad per kontroll % Träff 5% 4% 4% 1) Här redovisas tid och resultat för kontrollvisitationer av transportmedel, godskontroll och kontroll av personers bagage. Redovisningen ändrades 1 januari 2005 och på den aggregerade nivå uppgifterna hämtades tidigare år är de inte jämförbara med För att kunna jämföra åren har uppgifter på mer detaljerad nivå valts som redovisats likadant alla tre åren. Dessa ger även mer rättvisande bild av den fysiska kontroll som sker i trafikflödena. Arbete med varuundersökningar redovisas i mål 6 under verksamhetsgrenen Uppbörd. I samband med dessa undersökningar genomfördes beslag av narkotika vid två tillfällen och av andra varor vid 30 tillfällen. Uppdragsstyrningen av brottsbekämpningsgrupperna och minskat behov att kontrollera införsel av alkohol från annat EU land när införselkvoterna höjdes har tillsammans medfört att antalet kontroller minskat ytterligare. De fysiska kontrollerna är av skiftande art och krav på arbetsinsats. Arbetsinsatsen för att kontrollera en lastbil eller container med innehåll är avsevärt större än att kontrollera ett brev. Under de senaste åren har en förskjutning skett av andelen kontroller mellan grupperna transportmedel, godskollin och resande från resandekontroll till transportmedelskontroll. Förskjutningen av resurser till att kontrollera transportmedel inklusive last innebär att varje kontroll tar längre tid och därmed kan färre kontroller genomföras vilket medför en högre styckekostnad. Tabell 10: Fördelning av kontroller på olika objekt 1) Fördelning av kontrollerade objekt Transportmedel 37% 31% 27% Godskollin 18% 21% 21% Resandes baggage mm 45% 48% 51% Tabell 11: Fördelning av tid på olika objekt 1 Fördelning av tid för kontroller Transportmedel 64% 59% 56% Godskollin 6% 7% 7% Resandes baggage mm 30% 35% 37% 1) I begreppet transportmedel ingår flygplan, fartyg, lastbilar, container, personbilar, bussar och järnvägsvagnar. Godskollin omfattar även postförsändelser. Återrapporteringskrav: Beskrivning av hur arbetsmetoderna vidareutvecklats Utveckling av större IT-system 20

Innehåll. Underskrift... 89. Tabellbilaga Sammanställning av mått, indikatorer och nyckeltal... 93

Innehåll. Underskrift... 89. Tabellbilaga Sammanställning av mått, indikatorer och nyckeltal... 93 Årsredovisning 2009 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 3 Innehåll Generaltulldirektören har ordet...................... 4 Bedömning av uppfyllelse av målen i regleringsbrevet....

Läs mer

Myndigheter i samverkan

Myndigheter i samverkan Redovisningen av resultatet av den särskilda satsningen mot den grova organiserade brottsligheten Myndigheter i samverkan 2013 mot den organiserade brottsligheten Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256,

Läs mer

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet RiR 2010:26 Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet ett bättre samarbete ger högre utbyte ISBN 978 91 7086 236 6 RiR 2010:26 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006 X X X X 7 5 Årsredovisning 2006 7 6 X X X X I N N E H Å L L 1 Innehåll 2 Förord 7 Verksamhet och organisation 11 Resultatredovisning Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga

Läs mer

Finanspolisens årsrapport 2012. Rikskriminalpolisen

Finanspolisens årsrapport 2012. Rikskriminalpolisen Finanspolisens årsrapport 2012 Rikskriminalpolisen innehåll 3 Innehåll Inledning...4 Annual Report 2012...7 Organisationsförändring för effektivare kamp mot penningtvätt...8 Finanspolisens organisation...8

Läs mer

Återkrav vid felaktiga utbetalningar

Återkrav vid felaktiga utbetalningar 2008:12 Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar MISSIV DATUM DIARIENR 2008-06-02 2007/118-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-05-10 Fi2007/3988 (delvis)

Läs mer

Kustbevakningens regionledningar och ledningscentraler.

Kustbevakningens regionledningar och ledningscentraler. Dnr. 02-755/10:22 Översyn av Kustbevakningens regionledningar och ledningscentraler. 12 januari 2011 Luleå Umeå Örnsköldsvik KRLN Härnösand Hudiksvall Gävle Strömstad Kungshamn Vänersborg Skärhamn Göteborg

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens underrättelsebild 2012- extern version. December 2012 Ekobrottskansliet C-KUT EBM K-2012/0114

Ekobrottsmyndighetens underrättelsebild 2012- extern version. December 2012 Ekobrottskansliet C-KUT EBM K-2012/0114 Ekobrottsmyndighetens underrättelsebild 2012- extern version December 2012 Ekobrottskansliet C-KUT 2 (23) SAMMANFATTNING Den nationella underrättelsebilden 2012 för Ekobrottsmyndigheten är en strategisk

Läs mer

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Budgetunderlag för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Hemställan Utifrån denna redogörelse hemställer Brottsförebyggande rådet att regeringen beslutar att föreslå riksdagen att fastställa anslaget

Läs mer

Rapport 2011:5. Finanspolisens årsrapport 2010

Rapport 2011:5. Finanspolisens årsrapport 2010 Rapport 2011:5 Finanspolisens årsrapport 2010 Utgivare Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr A-423-796/11 Foto: Sid 9 Scanpix, Magnus Hjalmarson Neideman, sid 13 överst Ragnar Lilliestierna,

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Finanspolisens årsrapport 2011

Finanspolisens årsrapport 2011 Finanspolisens årsrapport 2011 Utgivare Produktion Beställning fler exemplar Rikspolisstyrelsen PVS / Informationsenheten Rikspolisstyrelsen Kundcentrum, tfn 114 14 Dnr A-423-706/12 Foto Kristoffer Thessman

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(31) 2013-02-20 Dnr 2012-1667 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

penningtvätt En nationell riskbedömning

penningtvätt En nationell riskbedömning penningtvätt En nationell riskbedömning 30 augusti 2013 Gemensam rapport Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten,

Läs mer

Nationell lägesbild Bedrägerier. Nationellt bedrägericenter / NBC

Nationell lägesbild Bedrägerier. Nationellt bedrägericenter / NBC Nationell lägesbild Bedrägerier Nationellt bedrägericenter / NBC 3 INNEHÅLL INLEDING OCH BAKGRUND 1 1 METOD 2 BEDRÄGERI- 3 BROTTSLIGHETENS KARAKTÄR OCH UTVECKLING RESULTAT ENKÄTSTUDIE SLUTSATS BILAGA 3

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

Redovisning av uppdrag

Redovisning av uppdrag FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag APRIL 2013 april 2013 Dnr 13-2864 INNEHÅLL Redovisning av uppdrag 3 Uppdraget 3 Samordningsorganets sammansättning 4 Adekvat och effektiv rapportering 4 Statistik

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten

Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten RKP RAPPORT 2010:2 Rikskriminalpolisen Kriminalpolisenheten Finanspolisen Oktober 2010 Utgivare Rikskriminalpolisen Box 12256 102 26 Stockholm Telefon

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013 Verksamhetsplan 2014 Preliminär version december 2013 Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län Produktion Ekonomiavdelningen Beställning Ekonomiavdelningen Diarienr. AA-191-32100-2013 Tryck RPS Tryckeri

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel Datum RRV dnr 1999-12-15 Ert datum Er beteckning 1999-09-16 N1999/10089/TP 1 (1) Till Näringsdepartementet Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Läs mer

Kartläggning av svenska polisens narkotikabekämpning

Kartläggning av svenska polisens narkotikabekämpning Kartläggning av svenska polisens narkotikabekämpning Rapport 23, 2007 Stefan Holgersson Polishögskolan I regeringens narkotikapolitiska handlingsplan för åren 2002 2005 betonades särskilt vikten av forskning

Läs mer