Dnr MM ÅRSREDOVISNING (38)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38)"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2010

2 Dnr MM ÅRSREDOVISNING (38)

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING RESULTATREDOVISNING INLEDNING Verksamhetens indelning Verksamhetens kostnader och intäkter Verksamhetens viktigaste prestationer MUSEETS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER SAMLA OCH BEVARA Inledning Konservering och förebyggande åtgärder Förvärv Konstdatabasen och bildrättigheter Fotografibiblioteket Forskning och samverkan med universitet och andra museer VISA OCH FÖRMEDLA Samlingspresentationen Depositioner och utlån Utställningar och kataloger Våra besökare Barn- och ungdomsverksamhet Visningar Program Tillgänglighet för funktionshindrade VERKSAMHETEN I MALMÖ MEDVERKANS- OCH UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING PERSONAL- OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING Rekrytering Kompetensutveckling Personalsammansättning Arbetsmiljö och hälsa LOKALKOSTNADER AVGIFTER OCH BIDRAG Avgiftsbelagd verksamhet Sponsring Bidrag SAMARBETET MED AM OCH NM Arkitekturmuseet Nationalmuseum FINANSIELL REDOVISNING SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER RESULTATRÄKNING (TKR) BALANSRÄKNING (TKR) ANSLAGSREDOVISNING (TKR) NOTER UNDERSKRIFT (38)

4 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 2010 var ett viktigt år i Moderna Museets historia: verksamheten bedrivs på högsta ambitionsnivå såväl i Stockholm som i Malmö. Det var en radikal transformation av hela verksamheten som utvidgade vår publik på ett fantastiskt vis. Publiken blev inte bara större, vi nådde också helt nya människor i en del av landet som har ett spännande konstliv, men som saknade ett museum av Moderna Museets kaliber. Under året har delar av museets enastående samling mött en stor och entusiastisk publik i södra Sverige, som nu vet att den i framtiden har tillgång till ett konsthistoriskt material av världsklass, vilket tidigare endast varit förunnat publiken i Stockholm. Spektakulära tider var namnet på samlingspresentationen i Malmö. Ett stort urval av några av de viktigaste verken från det för museet så vitala 1960-talet, bland annat av Robert Rauschenberg, Andy Warhol och Niki de Saint Phalle visades. Vid sidan av samlingen har Moderna Museet Malmö visat en rad uppskattade utställningar av betydande lokala konstnärer som Astrid Svangren och internationella storheter som målarna Alice Neel och Luc Tuymans. Särskilt Alice Neelutställningen fick ett stort gensvar i den internationella pressen. Moderna Museet Malmö har etablerat sig såväl på den nationella som på den internationella konstkartan. I Stockholm har museet organiserat uppskattade utställningar av internationellt centrala konstnärer, som den unga israelen Keren Cytter och amerikanska pionjärer inom feminism och politisk konst, som Lee Lozano och Mary Kelly. En stor och omtyckt retrospektiv av den svenske målaren Evert Lundquist följdes av den första stora presentationen i Sverige av Ed Ruscha, en av vår tids viktigaste amerikanska konstnärskap. En bättre genusbalans i samlingen var resultatet av Det andra önskemuseet, ett av de mest framgångsrika donationsprojekten i svensk museihistoria. Under 2010 visades fler kvinnliga konstnärer än manliga på Moderna Museet. Året avslutades med några storslagna donationer till den avgående överintendenten, Lars Nittve, och av en mycket omdiskuterad svensk utställning, Modernautställningen 2010, som fick ett enormt genomslag i media och skapade debatt i flera av landets ledande dagstidningar. Som ny överintendent vill jag rikta ett varmt tack till Moderna Museets hela personal och förstås till alla som så generöst har stött oss under året: konstnärerna, vår publik, sponsorer och donatorer samt våra trogna supportrar i Moderna Museets Vänner och 100 Vänner. Jag vill också framföra ett varmt tack för det varma bemötandet när jag tillträdde och lärde känna alla kollegor under årets två sista månader. Stockholm i februari 2011 Daniel Birnbaum Överintendent 3(38)

5 2. RESULTATREDOVISNING 2.1 INLEDNING Regeringen har under de senaste åren förändrat kraven på vad som ska redovisas i resultatredovisningen. Förändringarna innebär att de flesta av de tidigare relativt detaljerade återrapporteringskraven nu har ersatts av mer generella riktlinjer som ger den enskilda myndigheten större möjligheter att anpassa redovisningen efter den egna verksamheten. Enligt de nya reglerna ska myndigheten redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion och till vad regeringen i förekommande fall särskilt har angivit i regleringsbrev eller annat beslut. Myndigheten bestämmer själv, om inte regeringen har beslutat något annat, om indelningen av resultatredovisningen. En övergripande restriktion är att den främst ska avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på volym och kostnader. Därutöver finns också krav på att resultatredovisningen ska vara överskådlig och rättvisande. Enligt huvudregeln ska redovisningen avse de tre senaste åren. Eftersom förra året var första året enligt den nya redovisningsmodellen är det ännu inte praktiskt möjligt att redovisa utvecklingen för en treårsperiod fullt ut. Till stora delar innehåller redovisningen dock en minst treårig tidsserie Verksamhetens indelning Moderna Museets, av regeringen fastställda, verksamhetsindelning bestod under flera år av tre verksamhetsgrenar Bevarande, Förmedling och Kunskapsuppbyggnad. Fr.o.m ersattes dessa tre av en enda verksamhetsgren nämligen Museiverksamhet och fr.o.m bestämmer museet själv hur verksamheten ska delas in. Museet redovisar fr.o.m verksamheten indelad i två verksamhetsgrenar. Enligt museets mening ger dessa två grupper en god bild av i stort sett hela verksamheten samtidigt som kravet på överskådlighet kan uppfyllas. De två verksamhetsgrenarna är: 1. Samla och bevara (förvärv, konservering och förebyggande åtgärder, konstdatabas samt fotografibibliotek) 2. Visa och förmedla (samlingspresentation, utställningar och kataloger, depositioner och utlån, visningar, program, barn- och ungdomsverksamhet samt tillgänglighet för funktionshindrade). I föregående årsredovisning redovisades verksamhetsgrenen Visa och förmedla som två skilda grenar, nämligen Visa respektive Förmedla. För att möjliggöra jämförelser mellan åren har i årets redovisning utfallet för år 2009 justerats så att innehållet i verksamhetsgrenarna överensstämmer de båda åren. Enligt regleringsbrevet ska verksamheten i Malmö redovisas särskilt. I föregående års resultatredovisning redovisades Malmö som en egen verksamhetsgren. Detta motiverades dels av att verksamheten då var helt ny, dels av att kostnaderna till allra största delen bestod av projekterings- och uppstartskostnader. I årets redovisning ingår verksamheten i Malmö i de två verksamhetsgrenarna. I ett särskilt avsnitt (2.5) ges också en särskild sammanfattande redovisning av Malmös verksamhet. I föregående årsredovisning ingick ytterligare en verksamhetsgren som benämndes Övrigt. I denna post ingick lokalkostnaderna för trappor, entréer och övriga gemensamma och allmänna lokalytor. Dessa kostnader har i år fördelats på de två verksamhetsgrenarna enligt samma princip 4(38)

6 som overheadkostnaderna. För att underlätta jämförelser mellan åren har utfallet för 2009 justerats på motsvarande sätt Verksamhetens kostnader och intäkter Kostnaderna indelas i direkta kostnader, lokalkostnader samt overheadkostnader. Till de direkta kostnaderna förs, förutom de kostnader som är direkt och omedelbart hänförliga till en viss aktivitet eller projekt, även personalkostnaderna för den personal som direkt arbetar med de två verksamhetsgrenarna. Moderna Museet har inte någon särskild tidredovisning varför fördelningen av personalkostnaderna till viss del har skett genom bedömningar och schablonberäkningar. Overheadkostnaderna består huvudsakligen av personal-, lokal- och omkostnader för ledning och administration. Dessa kostnader har fördelats på de två verksamhetsgrenarna proportionellt i förhållande till de direkta kostnaderna (exklusive lokalkostnader). I lokalkostnaderna ingår förutom hyror även kostnaderna för städning och bevakning. Lokalkostnaderna svarar för nästan en tredjedel av museets totala kostnader och till skillnad från många andra myndigheter är dessa kostnader inte påverkbara. Det är istället så att till stor del är det lokalerna som utgör själva verksamheten eller i varje fall till mycket stor del anger både förutsättningarna och begränsningarna för verksamheten. Det är svårt att på ett rättvisande sätt fördela lokalkostnaderna mellan de olika verksamhetsgrenarna bl.a. därför att en stor del av lokalytan består av allmänna utrymmen. Museet har valt att fördela kostnaderna för de gemensamma och allmänna lokalytorna på samma sätt som overheadkostnaderna. Intäkterna består av anslagsmedel och övriga intäkter. De övriga intäkterna, som är entréintäkter, försäljningsintäkter, deltagaravgifter etcetera, har fördelats mellan verksamhetsgrenarna på samma sätt som de direkta kostnaderna. Anslagsmedlen utgör i princip skillnaden mellan de totala kostnaderna och de övriga intäkterna. Verksamheternas direkta kostnader och intäkter framgår av tabellen nedan: Tabell 1. Verksamhetsgrenarnas kostnader och intäkter (mkr) Verksamhetsgren Totala Intäkter kostnader Anslag Övriga Totala Intäkter kostnader Anslag Övriga Samla och bevara 25,6 24,3 1,3 26,0 0,2 25,8 Visa och förmedla 146,5 101,3 45,2 124,2 37,5 86,7 Malmö 0,0 0,0 0,0 10,3 6,3 4,0 SUMMA 172,1 125,6 46,5 160,5 44,0 116, Verksamhetens viktigaste prestationer Enligt de generella anvisningarna för myndigheternas resultatredovisning ska denna dels översiktligt beskriva verksamheten och resultatet av verksamheten, dels beskriva hur myndighetens viktigaste prestationer har utvecklats med avseende på volym och kostnader. Den övergripande indelningen för den följande redovisningen är de två verksamhetsgrenarna Samla och bevara och Visa och förmedla. Inom respektive verksamhetsgren förekommer ett antal typer av prestationer. Dessa prestationstyper består i sin tur av ett varierande antal enskilda prestationer. Antalet kan variera från ett par stycken till flera hundra och inom samma grupp kan det förekomma både stora och små prestationer. Inom vissa prestationstyper kan prestationerna vara homogena medan det inom andra kan vara många olikartade prestationer. Det är 5(38)

7 därför inte helt enkelt hitta en redovisningsstruktur som samtidigt som den ger en god och fullständig bild av verksamheten också är överskådlig och kortfattad. Museet har mot bakgrund av kravet att beskriva hur myndighetens viktigaste prestationer har utvecklats med avseende på volym och kostnader, identifierat följande viktiga prestationer/prestationstyper: Konservering och förebyggande vård Förvärv Samlingspresentationen Tillfälliga utställningar Barn- och ungdomsverksamhet Visningar I de följande avsnitten redovisas verksamhetsgrenarna och de viktigaste prestationerna mer utförligt. Redovisningen innehåller också delar som inte ryms i begreppet viktigare prestation men som museet ändå bedömer vara väsentligt att redovisa. Hit hör t.ex. fotografibiblioteket och forskning och samverkan. Eftersom det är första året museet redovisar kostnaderna för de viktigaste prestationerna finns inga jämförelsetal från föregående år. Den höga andelen lokalkostnader slår igenom starkt vid fördelningen av kostnader på de olika prestationstyperna. Prestationstyperna Samlingspresentationen och Tillfälliga utställningar belastas med lokalkostnader på ca 40 mkr medan prestationstyperna Barn och ungdom och Visningar endast har lokalkostnader på ca 2,8 mkr MUSEETS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Utställningar och samlingspresentationer är museets grundläggande sätt att levandegöra modern och samtida konst. Genom de ständiga val som görs för att komponera det bäst tänkbara utställningsprogrammet lyfts konsten fram och blir synlig i mötet med publiken. Valen görs mot bakgrund av museets historia och den värld museet är en del av, samtidigt utgör varje val en grundsten för den framtida historieskrivningen. Samlingen är inte en och odelad utan består av en mängd verk som för närvarande visas enligt den omvända kronologins princip. Här finns ständiga möjligheter till upptäckter och nya erfarenheter där ett historiskt vaneseende bryts mot ett här och nu. Faktorer som genusbalans, mångfalds- och barnperspektiv finns integrerat i hela planeringen och iscensättandet av museets utställningar och samling. I visningar, audioguider, filmer och andra förmedlingsaktiviteter poängteras ytterligare konstens självklara plats i dagens samhälle. Museet verkar för konstnärlig och kulturell förnyelse genom att, inte minst, aktivt arbeta med levande konstnärer. Konstnärerna som medverkar i utställningar eller andra program vittnar samfällt om att museet är en god samarbetspart som tar vara på konstnärernas erfarenheter samt främjar experiment och förnyelse. Endast så kan museet också fortsätta att utveckla sin position som ledande institution. Det för ett museum grundläggande arbetet med att främja konstvetenskapen, bl.a. genom att vetenskapligt belysa samlingen, görs kontinuerligt. I forskarsymposier, publika seminarier och skrifter lyfts frågeställningar och ny kunskap fram. Detta är ett tålmodigt och ibland mindre synligt arbete som ständigt pågår, internt och externt. 6(38)

8 2.3 SAMLA OCH BEVARA Inledning Moderna Museet har en mycket fin samling och 2000-talskonst. Den anses vara en av Europas främsta och har under 2010 berikats med många intressanta nyförvärv. Samlingen växte med 45 konstverk 2010 och vid årets slut var nästan konstverk registrerade i museets konstdatabas till detta tillkommer cirka oregistrerade fotografiska verk Konservering och förebyggande åtgärder I arbetet med att bevara Moderna Museets stora konstsamling ingår dels direkta konserveringsoch underhållsarbeten på enskilda konstverk, dels att säkra rätt klimat i byggnaden där konsten visas och förvaras. Samarbetet med Statens Fastighetsverk, för att klimatanläggningarna ska fungera för utställningsrummen, magasinen och konserveringsateljéerna, har varit tillfredsställande. Bland de konserveringsarbeten som utförts under 2010 kan följande nämnas: - Ett stort arbete har lagts ned på de ryska affischerna, 40 st har åtgärdats och monterats för att visas i den permanenta samlingen. - Dan Grahams Paviljongskulptur II blev i början av året skadad, glasskivor och metallstruktur har åtgärdats. - Förebyggande konserveringsarbete har lagts ned på Mladen Stilinovics The exploitation of the dead, vars 128 delar har besiktigats och fotograferats. Tillståndsrapport och installationsanvisning har upprättats och verket har fått en ändamålsenlig packning. - Arbete har påbörjats med att återställa Robert Rauschenbergs Mud Muse. - Förutom löpande underhåll av utomhusskulpturerna har axlar och kugghjul bytts i Le Picquer i Paradiset. - The Geometric Mouse som enligt konstnären Claes Oldenburg ska målas om i svenska flaggans färger, har medfört att standarden för svenska flaggans historia och färgkoder utretts, eftersom flaggans färger har förändrats. - Information om Thomas Woodruffs jordskulptur Louisa har sammanställts. - I Einar Hylanders museimiljö har textilierna besiktigats. Inventering och registrering av boksamlingen har påbörjats. Under året har rapporter för 145 depositioner och 433 utlån upprättats. Inför alla depositioner och utlån skrivs en besiktningsrapport för varje enskilt konstverk. Det föregås av syning, restaurering och konservering av verken vid behov. De verk som inte genast åtgärdats har besiktigats och deras skadebild har registrerats i konstdatabasen. Inför samtliga tillfälliga utställningar har konstverken synats och tillståndsrapporter har upprättats vid ankomst och efter utställningens slut. Totalt har verk gåtts igenom. Under 2010 har två konstnärsintervjuer genomförts. Peter Hagdahl intervjuades angående sin installation The Transfer of Methanol och Rose Esman intervjuades om hur verket 7Objects/69 ska ställas ut. Intervjuerna har sedan registrerats i konstdatabasen och i INCCAs databas (International Network for Conservation of Contemporary Art). Alla 45 nyförvärv har besiktigats i konservatorsateljén. I samband med registrering av nyförvärv i konstdatabasen har material, teknik, måttuppgifter, komponenter, installationsanvisningar, påskrifter och signaturer registrerats. Stor vikt läggs på den förebyggande konserveringen. Nya lådor och skyddsförpackningar har under året planerats och byggts. Kopiering av ljudkassetter, videoband, dataprogram och hårddiskar har genomförts. För att registrera förändringar i temperatur och luftfuktighet för konstverk i lådor under transport har ett projekt med dokumentering med hjälp av dataloggar initierats och fortsatt under året. Kostnaden för prestationstypen Konservering och förebyggande vård uppgår till 15,8 mkr. 7(38)

9 2.3.3 Förvärv Under 2010 har antalet förvärv, både vad det gäller inköp och donationer, varit lägre än föregående år. Totalt har samlingen utökats med 45 verk. Tabell 2. Förvärv och donationer Antal föremål Inköpta verk Donationer Pontus Hulténs donation 781 Annat TOTALT I samband med chefsbytet genomförde museet en kampanj som inbringade medel för tre ikoniska verk av Cindy Sherman. Gåvorna kompletterar den redan starka fotografiska delen av samlingen tillsammans med andra donerade verk av Monica Englund, Andreas Gursky och Ed Ruscha, Ytterligare en remarkabel donation av världsklass är en stor målning från 1960 av Morris Louis, legendarisk amerikansk abstrakt målare. Tillsammans med donerade målningar av bland andra Torsten Andersson och Vera Nilsson har samlingen växt på ett mer än tillfredsställande vis, men noteras kan att resurserna för rena inköp är otillfredsställande. Inte minst prisutvecklingen på konstmarknaden har försvårat inköp på den nivå som samlingen i övrigt förtjänar. I förvärvspolicyn finns angivet att museet ska verka för genusbalans samt att förvärv av svenska konstnärer ska vara mer omfattande än av utländska konstnärer, där i princip endast nyckelverk kan komma i fråga. Under året har tolv verk av elva konstnärer köpts in varav sex verk har skapats av kvinnliga konstnärer och sex av manliga. Av dessa är nio verk av svenska konstnärer och tre verk av utländska konstnärer. Fyra verk har överförts från Statens konstråd. Konstrådet och museet har gemensamt funnit att verken har museal kvalité och därför hör hemma i en museisamling. Det sammanlagda värdet på årets nyförvärv uppgår till 16 mkr inklusive gåvor och donationer. Kostnaden för prestationstypen Förvärv uppgår till 4,0 mkr. Till detta ska läggas att anslagsmedel på 1,4 mkr använts till de inköpta verken Konstdatabasen och bildrättigheter I slutet av 2009 var verk registrerade i museets interna konstdatabas och vid utgången av 2010 var det verk. Utöver registrering av nyförvärv och justeringar av poster sker löpande nyregistrering av tidigare förvärvade konstverk inom kategorierna teckning, grafik och fotografi. Tabell 3. Antal registrerade verk i samlingen Antal föremål Måleri och skulptur Teckning och grafik Fotografi Film och video Övrigt TOTALT I Sök i Samlingen, som är tillgänglig via museets webbplats, fanns verk registrerade vid utgången av 2010, varav med bild. Detta är en ökning med drygt 800 verk jämfört med 8(38)

10 föregående år. Att antalet verk är något större i Sök i Samlingen beror på att, till skillnad från i konstdatabasen, redovisas här varje blad i en skissbok eller varje fotografi i en portfölj som ett enskilt verk. För att kunna visa bilder i Sök i Samlingen på verk av konstnärer som inte är anslutna till BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige) måste museet ansöka om tillstånd direkt från konstnären eller annan bildrättsinnehavare. Detta sker löpande i samband med nyförvärv. Bildrättigheter är i dag klara för ca 85 % av konstnärerna, vilket innebär rättighet att publicera bild på ca konstverk i samlingen. Ökningen är marginell sedan förra året då det enbart tillkommit bildrättigheter för nytillkomna konstnärer till samlingen Fotografibiblioteket Fotografibiblioteket har under år 2010 bedrivit en normal löpande biblioteksverksamhet. Förutom enskilda biblioteksbesökare har grupper från universitet och fotografiutbildningar givits introduktion i bibliotekets verksamhet. Fotografibibiblioteket samarbetar med Konstbiblioteket i vissa praktiska avseenden och utredningsarbetet om ett eventuellt gemensamt bibliotek har fortsatt under året Forskning och samverkan med universitet och andra museer Universitetens och högskolornas intresse för Moderna Museet är stort. Ett antal introduktioner för universitetsstuderande och doktorander har gjorts om olika aspekter av museet, ett kontinuerligt arbete i vilket primärt intendenter och konservatorer engageras. Föreläsningar och sammankomster med museet som värd kan i dag sägas tillhöra museivardagen. Moderna Museet ingår i Tetraden (nätverk mellan de Konstvetenskaplig institutionerna vid Stockholms och Uppsala universitet samt Nationalmuseum och Moderna Museet). En gemensam forskarskola i konstvetenskap håller på att utarbetas. Museet har också en representant i redaktionen för Konsthistorik tidskrift/journal of Art History. Till museet finns sedan flera år en doktorandtjänst knuten i samarbete med Stockholms universitet (under året föräldraledig). Arbetet med det 2009 initierade forskningsprojektet Regionalitet och representativitet. Presentationen av kvinnliga konstnärer under 1900-talet i svenska museisamlingar har pågått under hela året, med tre särskilda forskarmöten. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs konstmuseum, Norrköpings konstmuseum och Malmö konstmuseum och finansieras med forsknings- och utvecklingsmedel från Kulturrådet. Projektet skall avslutas i maj 2011 och kommer att publiceras i en skriftserie från Kulturrådet. Under hösten inbjöds litteraturvetenskapliga och konstvetenskapliga institutionerna vid Uppsala universitet till ett seminarium om rysk modernism. Syftet var att, med utgångspunkt i museets presentation av det ryska avantgardet, öppna för ett gränsöverskridande samtal om konst och litteratur. I seminariet deltog ca 25 studenter. I anslutning till museets uppmärksammade satsning Det andra önskemuseet fortsatte det treåriga projektet I skuggan av kvinnliga modernister ur ett genusorienterat konsthistoriskt perspektiv att utvecklas. Projektet är finansierat av Kulturrådet. 2.4 VISA OCH FÖRMEDLA Samlingspresentationen Under 2010 har samlingen visats på Moderna Museet på Skeppsholmen, i Malmö samt i utställningar som Playlist Moderna Museet c/o Jönköpings länsmuseum och Åter till verkligheten på Arbetets museum i Norrköping. Båda dessa utställningar bestod uteslutande av verk ur Moderna Museets samling. Samlingen har dessutom visats genom utlån och depositioner. 9(38)

11 Stockholm På Skeppsholmen har en rad omhängningar av samlingen ägt rum. Ett rum med måleri, skulptur, fotografi och affischer från talets Ryssland öppnades. Presentationen inkluderade för första gången affischer ur Albert Engströms donation, samt nytillkomna verk av Anna Kagan och Popova. Surrealismen presenterades också i en ny hängning som åter inkluderar Miró samt en nytillkommen skulptur av Louise Bourgeois. Andra rum med minimalism och popkonst hängdes om och Matisse stora Apollon presenterades igen. En annan omhängning visade konst från det sena sextio- och sjuttiotalet med performancekonst, måleri och skulptur med relation till detta tema. Verk ur samlingen presenterades också på plan två där ett större urval av verk av Ivan Augéli visades tillsammans med en stor videoprojektion av den amerikanska konstnären Bill Viola. Kombinationen lyfte fram ett par gemensamma intressen för de båda konstnärerna, så skilda av tid och geografi. Nyförvärv till samlingen presenteras regelbundet under relativt korta perioder i korridoren utanför samlingssalarna. Men nyförvärv presenteras också med snabba omhängningar i samlingssalarna, så skedde till exempel med de tre fotografier av Cindy Sherman samt ett verk av Michael Landy som donerades till museet som en avskedsgåva i Lars Nittves namn från privatpersoner som stöder museet. Ett rum på plan två har inretts till en permanent biograf för att i första hand öka exponeringen av film- och videoverk ur samlingen, men även för att ge möjligheten att i förekommande fall komplettera pågående tillfälliga utställningar med visning av rörlig bild. Malmö Den första utställningen med samlingen i Malmö, Spektakulära tider 60-talet ur Moderna Museets samling, fokuserade på 1960-talet och lyfte särskilt fram aspekter av den amerikanska, franska och svenska konstscenen. Utställningens titel refererar till den experimentlusta och nyskapande energi som präglade det decenniet, men också till den franske filosofen Guy Debords bok Skådespelssamhället från talet är starkt representerat i Moderna Museets samling och utgör en viktig period i museets historia. Många banbrytande utställningar visades under denna omvälvande tid, och det vidgade konstbegrepp som tog form under perioden är en självklarhet för dagens unga konstnärer Depositioner och utlån Depositioner Under 2010 var konstverk ur Moderna Museets samling deponerade på institutioner i Sverige och utomlands. I Stockholmsområdet är konstverk deponerade på ca 80 institutioner i första hand på departementen och andra statliga myndigheter. I övriga Sverige tar ca 100 institutioner emot depositioner från museet. Utomlands återfinns konstverk från Moderna Museet på drygt 50 svenska beskickningar och konsulat. Ungefär hälften av den deponerade konsten utgörs av måleri. Tabell 4. Depositioner Depositioner Stockholm Övriga Sverige Utland TOTALT (38)

12 Utlån Under 2010 har Moderna Museet mottagit 120 låneansökningar. Den genomsnittliga siffran årligen, sedan 2002, är ca men antalet har varierat kraftigt från år till år. Tabell 5. Utlån Utlån Låntagare Konstverk Stockholm Övriga Sverige Utland TOTALT Avslag, återtag lånades 433 konstverk ut till 53 institutioner i Sverige och utomlands, medan 30 institutioner fick avslag för 57 verk och 10 institutioner återtog lån av 27 verk (avslag o återtaganden redovisas tillsammans i ovanstående tabell). Några exempel: ur museets betydande samling av Duchamp-verk lånades 20 st ut till utställningen Twisted Pair: Marcel Duchamp and Andy Warhol till The Warhol Museum, Pittsburgh. Verk av de svenska surrealisterna lånades ut till Norrköpings konstmuseum och därefter till Millesgården i Stockholm. Grafiska blad av Edvard Munch lånades ut till Louisiana, Humlebæk medan Museo Nacional de Arte Reina Sofia, Madrid mottog en målning och rörliga skulpturer (av Tinguely, Breer, Fahlström m.fl.) till utställningen New Realisms. Kostnaden för prestationstypen Samlingsprestationen uppgår till 41,0 mkr Utställningar och kataloger Utställningsplanen är sammansatt utifrån museets grundläggande vision: det paradoxala gränssnittet mellan historia och samtid, det optimala mötet mellan konstverk, konstnär och betraktare samt bejakandet av konstens vidgade fält, i såväl geografisk som i teknisk mening. Utställningsprogrammet omfattade stora och grundläggande exposéer över kända och mindre kända konstnärskap, nyupptäckter och publika favoriter samt omläsningar av museets samling i utställningsform. I och med öppnandet av Moderna Museet i Malmö har museet nu två permanenta utställningslokaler. Moderna Museet Nu: Erik Chambert (31 oktober 10 januari 2010 Stockholm) Erik Chamberts bilder tycks helt abstrakta, men här finns inte bara ett spel mellan linjer och ytor. Ljus och skugga kontrasterar, hårt och mjukt ställs mot varandra. I utställningen presenterades ett urval av Chamberts konstnärliga produktion, både konst och möbler. Han var lika mycket bildkonstnär som formgivare och hans design har beskrivits som en mänsklig funktionalism. Luc Tuymans Mot dagen (26 december 25 april 2010, Malmö) Öppningsutställningen i Malmö gjordes med den belgiske målaren Luc Tuymans, som i dag räknas till en av världens främsta inom sitt område. Han skildrar mörka politiska händelser och maktstrukturer såväl som helt vardagliga föremål och händelser. Uppvuxen på 1960-talet är han särskilt intresserad av tv, foto och film, och han använder ofta bilder från dessa medier som förlagor till sina målningar. I utställningen, som avslutade sin turné i Sverige, visades en sammanhållen svit stora målningar där uppgörelsen mellan figurativ representation och abstraktion var påtaglig. 11(38)

13 Astrid Svangren vad jag minns (26 december 14 mars 2010, Malmö) Astrid Svangren, baserad i Malmöregionen och f.d. elev till Luc Tuymans, iscensatte ett platsspecifikt projekt i museibyggnadens nya rum. Hennes verk antyder världar och händelser som betraktaren kan haka i, utifrån vilka man utvecklar sina egna känslor och erfarenheter. De svårbestämbara och labyrintiska rumsligheter som skildras i Astrid Svangrens bilder flyttade hon ut i det befintliga rummet. Evert Lundquist (16 januari 11 april, Stockholm) Evert Lundquist är en centralfigur i modern svensk konsthistoria, både som konstnär och lärare. Han debuterade 1934 och arbetade intensivt med sitt måleri livet igenom. I utställningen återupptäcktes verk som sällan varit visade och mer kända verk presenterades i ett nytt sammanhang. Målningarna ramades ur och kom på så sätt att visas i ett nytt sammanhang där ambivalensen och öppenheten i måleriet trädde fram. Lee Lozano (13 februari 25 april, Stockholm) Utställningen gav med ca 200 verk en överblick över den amerikanska konstnärinnan Lee Lozanos tills i dag för de flesta okände verk. Lozano var verksam i New York på och tidigt 70-tal varefter hon slutade som aktiv konstnär. Det komplexa konstnärskapet med måleri, teckning och textbaserade verk tilldrog sig ett stort intresse och möjliggjorde en nyläsning av 60-talets konsthistoriska kanon. Museets retrospektiva utställning, hittills den största, var den första i Skandinavien och bidrog till att lyfta fram ett viktigt kvinnligt konstnärskap ur glömskan. Pierre Leguillon presenterar Diane Arbus: en tryckt retrospektiv, (27 mars 1 augusti, Malmö) Den franske konstnären Pierre Leguillon samlade in tidskrifter från perioden där den amerikanska fotografen Diane Arbus bilder ursprungligen publicerades och skapade med dessa tidskriftssidor en utställning. Han lät även kommentarer och bilder gå ut i samlingspresentationen för att understryka frågor kring form och innehåll. Keren Cytter (8 maj 15 augusti, Stockholm) Trots sin unga ålder har Keren Cytter de senaste åtta åren gjort mer än 50 videoverk, författat tre romaner och ett operalibretto, startat dans- och teatergruppen D.I.E. Now, tilldelats priser och omhuldats av konstpressen som en av den nya generationens viktigaste konstnärer. Moderna Museets utställning med Keren Cytter var hennes första på en nordisk institution. Ett urval av konstnärens bästa filmer och ett antal teckningar visades, med bland annat en ny svit gjord särskilt för utställningen, samt textverk. Utställningens tyngdpunkt var filmerna som är helt egensinniga hybrider mellan till synes oförenliga genrer. Yael Bartana och Europa kommer att häpna (22 maj 19 september, Malmö) Utställningen visade fem verk av den israeliska konstnären Yael Bartana. Hennes filmer har beskrivits som ödesmättade betraktelser av det israeliska samhällets identitetsbefästande ritualer. Som konstnär utmanar hon sitt kollektivs historieskrivning och självbild, och som betraktare utmanas även vi i konfrontationen med hennes symbolladdade bilder. Filmerna visades i var sin byggnadskropp och knöt därmed an till en arkitektonisk estetik som återfinns i filmerna. Ed Ruscha: Femtio år av måleri (29 maj 5 september, Stockholm) Ed Ruscha är en av de senaste femtio årens mest konsekvent innovativa amerikanska konstnärer. Hans konst som omfattar måleri, teckningar, grafik, artist s books, fotografi och film drivs av en fascination för språkets makt och gåtfullhet och kännetecknas av paradoxer, tvetydigheter och motsägelser. Hans övergripande tema är ord och ordens ständigt växlande relationer till sammanhang och budskap. Sommarens utställning presenterade uteslutande Ruschas måleri och omfatta- 12(38)

14 de ett åttiotal målningar från slutet av 1950-talet till i dag. Utställningen organiserades av Hayward Gallery, Southbank Centre, London i samarbete med Moderna Museet. Gunvor Nelson (18 augusti 19 september, Malmö) Gunvor Nelson är en pionjär inom den experimentella filmen. Hennes filmer kan liknas vid omsorgsfullt hopsatta visuella melodier som man kan se många gånger om och alltid upptäcka något nytt. Filmerna som visades var ett urval ur museets samling: Schmeerguntz, My name is Oona och Take Off. Modernautställningen 2010 (2 oktober 9 januari 2011, Stockholm) Med Modernautställningen 2010 gjordes ett nytt inlägg i debatten om den svenska samtidskonsten. Utställningen följde upp 2006 års upplaga med 54 konstnärskap utvalda av två externa och en intern sakkunnig. I utställningen fanns ingen genomgående tematik, men däremot fyra sammanhang där konstnärernas vägar korsas: bilden av Sverige, diskussioner om upphovsmannaskap och narration, undersökningar av det taktila i material och form samt det eteriska och det andliga. Som en del av utställningen genomfördes ett antal presentationer, diskussioner och performance. Alice Neel Målade sanningar (9 oktober 2 januari 2011, Malmö) Alice Neel framstår alltmer som en av 1900-talets mest betydande skildrare av det amerikanska samhället och dess människor. Hennes konstnärskap präglas av ett genuint intresse för människor och en strävan att försöka förstå det mänskliga drama som dagligen utspelas runt omkring oss. Medan andra samtida amerikanska konstnärer under 50- och 60-talen utvecklade nya uttryckssätt som abstrakt expressionism och popkonst höll Neel envist kvar vid porträttmåleri. Den omfattande utställningen avslutade sin turné i Malmö. Mary Kelly: Fyra verk i dialog (16 oktober 23 januari 2011, Stockholm) Mary Kelly är en av samtidskonstens mest tongivande konstnärer. Hennes storskaliga installationer ställer frågor kring identitet, sexualitet och minne i relation till den individuella och kollektiva historieskrivningen. I utställningen sammanfördes fyra av konstnärens större projekt. Genom att presentera projekten från 1970-talet tillsammans med verk från de senaste tio åren syftade utställningen till att skapa en dialog mellan generationer som har formats av olika kulturella omständigheter, men utsatts för samma historiska händelser. Mary Kelly var under hösten IASPIS stipendiat i Stockholm. Tabell 6. Tillfälliga utställningar Tillfälliga utställningar Utställningar, Stockholm Utställningar, Malmö 6 Turnerande utställningar c/o-utställningar MM Utomlands TOTALT Turnerande utställningar Åter till verkligheten Fotografi ur Moderna Museets samling (11 september 9 januari 2011, Arbetets museum Norrköping) Utställningen omfattade drygt 200 fotografier från 1970-talet av ett fyrtiotal, i huvudsak amerikanska och svenska fotografer. Den gav en inblick i en rad verkligheter, personligheter och utsagor om livet och konsten. Utställningen erbjöd möjligheten att återupptäcka den traditionella, analoga fotografiska bilden som varit den dominerande tekniken fram till 2000-talets början. 13(38)

15 I samband med öppningen av utställningen publicerades boken Reality Revisited. Photography from the Moderna Museet Collection i samarbete med Steidl, Göttingen. Boken är den första i en planerad serie på fem böcker med fotografi ur samlingen. Playlist Moderna Museet c/o Jönköpings läns museum (18 september 9 januari 2011) Moderna Museet gästade under hösten Jönköpings läns museum. Utställningen Playlist presenterade ett urval kända verk ur Moderna Museets samling av samtidskonst. Utställningen formade en berättelse kring utanförskap och gränsdragningar men också kring försoning och tillit. Jönköpings läns museum vände sig särskilt till ungdomar och hade, utöver det pedagogiska arbetet, både använt sig av unga fokusgrupper i arbetet med utställningen och aktivt inbjudit publiken till att kommentera utställningen i den interaktiva katalogen. C/o verksamheten initierades av Moderna Museet 2002, under exilperioden, då museets samlingar kunde visas på bred front utanför museibyggnaden. Utomlands Moderna Museet medverkade till svenskt deltagande i Sydneybiennalen, där David Elliott gjorde urvalet med konstnärerna Martin Jacobson, Håkan Rehnberg och Gunnel Wåhlstrand. Biennalen i Sao Paulo valde att frångå nationell representation som urvalsprincip, varpå inget svenskt deltagande blev aktuellt. Kataloger och böcker Moderna Museet har en omfattande utgivning av utställningskataloger och böcker. Samarbetet med flera internationella förlag som exempelvis tyska Steidl Verlag och Hatje Cantz innebär att museets kataloger får stor spridning via deras distributionskanaler till konstbokhandlare och museibutiker runtom i världen. Tabell 7. Kataloger och böcker Kataloger och böcker Kataloger, Stockholm Kataloger, Malmö 2 1 Böcker TOTALT Under 2010 publicerade Moderna Museet sju större utställningskataloger: Evert Lundquist, Lee Lozano, Keren Cytter, Ed Ruscha, Modernautställningen 2010, Yael Bartana och Alice Neel. Katalogerna Ed Ruscha och Alice Neel är producerade och utgivna i samarbete med andra institutioner. Varje publikation innehåller en fördjupande text av utställningens ansvariga intendent, samt essäer av särskilt inbjudna skribenter. Publikationerna innehåller även ett rikt bildmaterial med ofta nytagna fotografier av de verk som ingår i utställningen. Essäerna illustreras med referensbilder som beställs in från bildbyråer och liknande. Utöver de kataloger som publicerats i samband med utställningar har det även getts ut tre böcker som på olika sätt behandlar delar av Moderna Museets samling: Åter till verkligheten. Fotografi ur Moderna Museets samling, Det andra önskemuseet och Svart och vit. En suprematistisk komposition från 1915 av Kazimir Malevitj. Kostnaden för prestationstypen Tillfälliga utställningar uppgår till 95,3 mkr Våra besökare 2010 kom att bli mycket välbesökt, även om årets besökarantal inte kan jämföras med föregående års rekordhöga besökssiffror till följd av Dalí-utställningen. För att kunna jämföra besökssiffror med andra museer som både visar entrébelagd och fritt tillgänglig konst räknas antal besök till hela byggnaden på Skeppsholmen. Detta görs via optisk avläsning i entrédörrarna. Då inkluderas den del av verksamheten som visas/delges utanför entrébiljettlinjen. 14(38)

16 Under 2010 kom nära besökare till museets byggnad på Skeppsholmen varav ca besökare löste en biljett. Till museet i Malmö kom under året drygt besökare, varav löste biljett. Det totala besöksantalet för båda museerna blev nära Med denna höga besökssiffra blev Moderna Museet det mest besökta konstmuseet i Sverige. I diagrammet nedan visas besökssiffrorna under den senaste 10-årsperioden. Det bör påpekas att museibyggnaden på Skeppsholmen var stängd p.g.a. mögelsanering under åren 2002 och 2003 och att det var fri entré under perioden Diagram 1. Besöksstatistik Stockholm Malmö Museet delar systematiskt och löpande under året ut enkäter till de besökare som löser en biljett i kassan. Moderna Museet i Malmö som öppnades 26 december 2009 genomförde enkätundersökningen för första gången Målgruppen består av museets besökare över 14 år. Enkäten ställer frågor om besökarens ålder, kön, geografisk hemvist etc. men även frågor om vad de nyttjade av museets utbud samt synpunkter på dagens besök i synnerhet och museet i allmänhet. Den positiva trenden med en åldersmässigt blandad publik håller i sig. Medelåldern bland besökarna är 45 respektive 46 år (Stockholm/Malmö). Antalet kvinnliga besökare överväger. Sedan 2008 har besökare från utlandet stadigt ökat på Moderna Museet i Stockholm. Under sommaren svarade de utländska besökarna för över hälften av besöken. Andelen besökare med högre utbildning har ökat väsentligt efter det att den fria entrén togs bort och uppgår nu till 84 %. Andelen förvärvsarbetande är 60 % vilket är en liten minskning jämfört med föregående år. Motsvarande siffra i Malmö är 51 %. Andelen som studerar är 13 respektive 16 % och 18 respektive 25 % är pensionärer. Andelen besökare över 64 år är i stort sett oförändrad de senaste åren. Stockholm Intresset för samlingen har ökat väsentligt de senaste åren. Under 2010 utgjorde de tillfälliga utställningarna och samlingen nästan lika starka skäl för att besöka museet på Skeppsholmen. Det är dock stor skillnad mellan de svenska och utländska besökarna. Av de svenska besökarna uppgav 67 % tillfälliga utställningar som avgörande eller av stor betydelse för besöket. 75 % av de utländska besökarna anger istället samlingen som avgörande. Ed Ruscha: Femtio år av måleri, var årets mest besökta utställning i Stockholm. 15(38)

17 Av besökarna går 41 % in i museets butik och 33 % besöker restaurangen. Längden på besöket är i stort sett i samma nivå som de senaste åren. Det genomsnittliga besöket varar 113 min varav 84 minuter tillbringas i utställningarna. Museet får även fortsättningsvis mycket positiva omdömen från besökarna; 9 av 10 ger högsta eller näst högsta betyg medan bara 2 % har en negativ helhetsbild av museet och sitt besök. Även guidade visningar, frontpersonalen, audioguiden, museets informationsmaterial och butiken fick högsta betyg. Malmö Under Moderna Museet Malmös första år var möjligheten att se museibyggnaden det starkaste skälet för besöket. 61 % av besökarna uppger att möjligheten att se museibyggnaden var av avgörande eller stor betydelse för att besöka museet. Presentationen av samlingen lockar något mer än de tillfälliga utställningarna. 88 % av besökarna tog del av samlingsutställningen. Yael Bartana och Europa kommer att häpna och Alice Neel Målade sanningar var årets mest besökta utställningar. Besökssiffrorna för butiken är 39 % och för caféet 34 %. Det genomsnittliga besöket varade i 75 minuter varav 60 minuter spenderades i utställningarna. Moderna Museet Malmö fick mycket positiva omdömen från besökarna; 9 av 10 var mycket eller ganska nöjda medan bara 2 % hade en negativ helhetsbild av museet och sitt besök. Även audioguiden, frontpersonalen och de guidade visningarna fick högsta betyg Barn- och ungdomsverksamhet Barn- och ungdomsverksamheten på museet har en lång tradition som präglas av experimentlusta och konstnärlig medverkan. Flera aktiviteter har varit banbrytande för den pedagogiska utvecklingen i Sverige, men har också satt spår på andra håll i världen. Inte minst museets satsning på tonårsverksamhet Zon Moderna har varit föremål för många studiebesök, såväl nationella som internationella. Centre Pompidou, Paris har aktivt intresserat sig för Zon Moderna och en regelrätt efterföljare finns i 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanasawa, Japan. Familjesöndagar, lovprogram, workshops och tematiserade visningar har varit utgångspunkten för hur äldre och nyare konsthallar formar sitt pedagogiska tilltal. Familjesöndagen är museets öppna programverksamhet för barn som äger rum varje söndag året runt. 80 visningar har genomförts i Stockholm med sammanlagt ca barn. Två söndagar under året har givits en speciell karaktär då konstnärer har bjudits in för att hålla personliga workshops. I Malmö genomfördes 24 visningar med ca 140 barn. Lovprogrammen är en annan uppskattad kostnadsfri verksamhet för barn. Varje skollov arrangeras visning och verkstad av en aktuell utställning. 62 visningar genomfördes i Stockholm med ca 750 barn. I Malmö har 30 visningar genomförts under året med ca 200 barn. Elva kurser har genomförts i Verkstan. Kurserna varierar i sin utformning beroende på målgrupp, som har varit allt från treåringar till tonårsflickor. Under 2010 gavs även tre sommarlovskurser. Totalt deltog 111 barn. 16(38)

18 Tabell 8. Barn- och ungdomsverksamhet Visningar Skolvisningar, Stockholm Skolvisningar, Malmö 88 Förskolor, Stockholm Förskolor, Malmö 3 Konstskola/kurs, Stockholm Konstskola/kurs, Malmö 0 Familjesöndag, Stockholm Familjesöndag, Malmö 24 Studiedagar, Stockholm Studiedagar, Malmö 10 Lovprogram för barn, Stockholm Lovprogram för barn, Malmö 30 TOTALT Visning och verkstad för förskolan samt åk 0 6 har genomförts under hela året med olika teman från samlingen och de tillfälliga utställningarna. 37 visningar för förskolor, 412 skolvisningar plus 16 workshops har genomförts i Stockholm under året. I de sammanlagt 465 skolvisningarna har ca elever deltagit. I museets entrékassa förs statistik på skolklasser som besöker museet på egen hand. Med dessa medräknade har ca barn och unga under 18 år besökt Moderna Museet i Stockholm tillsammans med sin lärare under året. I Malmö har museet erbjudit visning och verkstad/workshop för förskola t.o.m. gymnasiet. 88 skolvisningar (plus tre visningar för förskolor) har genomförts under året. I de sammanlagt 91 skolvisningarna har närmare elever deltagit. Under hösten har högstadiet och gymnasiet erbjudits att delta i workshops. Utgångspunkten är museets samling på teman Modernism & text, Dadaism & ljudpoesi samt Konceptkonst & gördet-själv. I en workshop får eleverna på ett lekfullt och lärorikt sätt närma sig en utvald del av konstens historia i både teori och praktik. Processen och den egna upplevelsen står i centrum. Totalt har 16 workshops genomförts i Stockholm med sammanlagt 240 elever. Ett specialprojekt genomfördes i Malmö under hösten i vilket alla klasser i Vellinge kom till museet för visning och workshop. Visningen tog upp och problematiserade frågor kring media, reklam och identitet. I workshopen som utgick från Lena Svedbergs verk Konsumentkvinnan fick eleverna göra collage där de visualiserade de fördomar, stereotyper och ideal som omger oss i dag. 19 klasser deltog i projektet som inleddes med en lärarfortbildning där 18 av Vellinges högstadielärare deltog. Till fortbildningen gjordes ett studiematerial som lärarna kunde använda i skolan. Zon Moderna vänder sig direkt till gymnasieskolan där eleven och konstnären, samhället och konsten kopplas samman. Ungdomarna kommer från vitt skilda skolor och områden och blandas i helt nya konstellationer. Två projekt har under ledning av två konstnärer och konstpedagog genomförts under året i Stockholm: Hans Isaksson med Lee Lozano och Magdalena Dziurlikowska med Modernautställningen I det första projektet undersökte ungdomarna Lee Lozanos radikala förhållningssätt till omvärlden, i det andra var utgångspunkten frågan När är jag svensk?. De individuella arbetena redovisades i utställningsform, med publik vernissage, musik och performance. I Malmö genomfördes två projekt för Zon Moderna. Det första med Astrid Svangren som samtidigt ställde ut på museet, det andra med konstnären Jenny Grönvall som utgick från den pågående utställningen Alice Neel Målade sanningar. Därutöver samverkar museet med Kungliga Konsthögskolan för att utbyta erfarenheter om hur mångfalden kan öka i utbildningen. Zon Modernas goda erfarenheter av en bred och divergerad rekrytering kan på sikt påverka högskolans mångfaldsarbete. Totalt har ca barn och unga under 18 år besökt Moderna Museet i Stockholm, av dessa har ca deltagit i de aktiviteter som är riktade till den unga publiken. 17(38)

19 Dessutom kan även följande genomförda aktiviteter nämnas: - Under 2010 har 16 studiedagar genomförts i Stockholm och Malmö för skolor och högskolor. - En sommarakademi om dans och lärande hölls under två dagar riktad till lärare, beslutsfattare och skolledare i hela landet ett samarbete med Institutet Dans i skolan. Ca 100 personer deltog i akademien. - Ca 280 lärare deltog i Skola + Museum= Sant, en skolmässa som ägde rum på Historiska Museet. Mässan var ett samarbete mellan 25 olika museer i Stockholm. - Bildvisningsverktyget 50 bilder erbjuder skolan bilder och texter att använda i skolundervisningen via museets webbplats. Den har under året haft ca besökare. - Två lärarkvällar har genomförts i Stockholm med totalt 200 deltagare. Den ena utgick från utställningen Evert Lundquist och den andra från Moderna Museet samling. Därutöver har 16 informationsträffar för lärare ägt rum i Malmö. - Lärarhandledningar har producerats till utställningarna Lee Lozano, Mary Kelly och Modernautställningen Handledningarna finns tillgängliga i museets entrékassa och är nedladdningsbara från webbplatsen. Under året har ca lärarhandledningar laddats ner. - Under hösten anordnades för tredje året i rad en nationell fortbildningskurs för lärare i samarbete med Nationalmuseum. Årets tema var Maktspråk: Perspektiv på genus nu och då. 69 lärare från hela Sverige deltog i en dag som inleddes på Nationalmuseum och avslutades på Moderna Museet. På programmet stod föreläsningar, information om museernas skolverksamhet samt möjlighet att se utställningarna Maktspråk respektive Mary Kelly. Kostnaden för prestationstypen Barn- och ungdomsverksamhet uppgår till 6,9 mkr Visningar Visningar är ett av de bästa redskapen för ett konstmuseum att förmedla och tillgängliggöra samlingen och utställningarna. Offentliga visningar som är kostnadsfria, erbjuds på regelbunden basis för vuxna och barn. 212 offentliga visningar på svenska och engelska har erbjudits i Stockholm under året med totalt ca deltagare. De engelska offentliga visningarna utökades till att omfatta även juni månad och totalt har 34 visningar genomförts. Under november och december gjordes fyra specialvisningar av Modernautställningen 2010 för att lyfta fram den än mer innehållsmässigt. 143 offentliga visningar på svenska och engelska genomfördes i Malmö under året med totalt ca deltagare. Riktade offentliga visningar har gjorts för utvalda grupper såsom babyvisningar, visning för personer med nedsatt syn, på teckenspråk och visning för personer i gruppboende. I Stockholm erbjöds 36 visningar med totalt ca 300 deltagare. Offentliga visningar för barn genomförs varje Familjesöndag och lovprogram. I Malmö genomfördes sex babyvisningar under året. Antalet bokade avgiftsbelagda visningar av museets samling och tillfälliga utställningar har totalt varit 743 st i Stockholm. Av dessa var 465 skolvisningar och 278 visningar för vuxna. 45 % av de bokade vuxenvisningarna var av Moderna Museets samling. Av de tillfälliga utställningarna var det Evert Lundquist som lockade flest antal vuxengrupper. Antalet bokade avgiftsbelagda visningar i Malmö var totalt 291 st, av dessa var 91 skolvisningar och 200 var visningar för vuxna. Övriga pedagogiska verktyg Introduktionsfilmer med intervjuer av konstnärer och intendenter är mycket uppskattade av publiken. Filmerna installeras utanför utställningsrummen och erbjuder en introduktion till tema och innehåll. Under året har filmer producerats till utställningarna Lee Lozano, Evert Lundquist, Ed Ruscha: Femtio år av måleri, Keren Cytter och Mary Kelly: Fyra verk i dialog Till Modernautställningen 2010 gjordes en intervjufilm kring konstnärerna Goldin+Sennebys verk. Filmerna har varit på svenska respektive engelska. På Moderna Museets YouTube-kanal publicerades introduktionsfilmerna och dokumentation av programverksamheten såsom Ragnar Kjartanssons performance i Studion, After Art: Lee Lozano, Framför konsten: Charlotte Engelkes och Remix möter Moderna Museet. Under året har Moderna Museet haft drygt filmvisningar på YouTube. 18(38)

20 Audioguiden fortsätter att vara ett populärt pedagogiskt verktyg för både svenska och utländska besökare. En basaudioguide finns på svenska, engelska, tyska och franska. En audioguide med kommentarer av konstnärer samt en queeraudioguide finns på svenska och engelska. Dessutom finns en familjeaudioguide på svenska för yngre besökare producerades även en audioguide med 18 spår som ett verk av Cecilia Edefalk i anslutning till Modernautställningen. Audioguiden användes även för att ljudsätta utställningen Mary Kelly: Fyra verk i dialog Till alla större utställningar i Malmö producerades audioguider. Till de tillfälliga utställningarna talade konstnärer och curatorer själva in ljudspåren och till samlingsutställningen rör det sig om åtta nyproducerade ljudspår, tre som ger en kontext till utställningen och fem ljudspår som är direkt kopplade till enskilda verk i samlingen. Audioguiden är avgiftsfri. Som ett komplement till andra pedagogiska verktyg har så kallade samlingspromenader sammanställts. Ett urval konstverk ur samlingen belyses utifrån ett visst tema: Jag är kär, Nyss gjort slut, Det andra önskemuseet, Klassiker, Det där kunde jag ha gjort själv, Naket, En regnig dag, Bråttom, Jag vill se vad det föreställer och Allt är absurt. Promenaderna finns i tryckt form som kostnadsfri handledning för besökarna. Därutöver har det till samlingshängningarna i Stockholm och Malmö producerats tipspromenader för barn som uppskattats och använts flitigt. Tabell 9. Visningar Visningar Offentliga visningar, Stockholm Offentliga visningar, Malmö 143 Bokade vuxenvisningar, Stockholm Bokade vuxenvisningar, Malmö 200 Visning Hylanders våning Företagsprogram TOTALT Kostnaden för prestationstypen Visningar uppgår till 5,9 mkr Program Moderna Museets programverksamhet syftar till att fördjupa kunskapen och reflektera över innehållet i det som visas i museet samt till att göra museet till en plattform för aktuella och intressanta debatter, seminarier, samtal, symposier och filmvisningar, men även för performance och koreografi. Programmen realiseras ofta i samarbete med andra institutioner och organisationer. Bland de program som arrangerats under året kan nämnas: - Filmprogram i Bion, i direkt anslutning till pågående utställning och i vissa fall som fristående program. Därutöver har ett mindre utställningsrum omvandlats till en minibio där filmer ur museets samling visas. - Studion har varit platsen för en programverksamhet med fokus på yngre och mindre etablerade konstnärskap. Programmens innehåll har varierat mellan ljudkonst, video och performance och har ofta genomförts i samarbete med andra institutioner. - Salonger, en ny programserie med sju arrangemang under året. De öppna salongerna lånar den litterära salongens format och inleds i en aktuell utställning alternativt i samlingen och avslutas i museets restaurang med informella samtal. Förutom museets egna intendenter har bland andra forskare, författare och konstnärer deltagit i de ofta tvärvetenskapliga diskussionerna, tillsammans med en aktiv publik i alla åldrar. - After Art: Lee Lozano genomfördes under Stockholms Kulturnatt med en stor och entusiastisk public. Programmets utgångspunkt var den pågående utställningen med Lee Lozano och erbjöd en serie performance, iscensatta verk ur samlingen och aktiviteter med ungdomar från Zon Moderna. 19(38)

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

+46 8 5195 5200 Tel. Dnr MM 2012-01 ÅRSREDOVISNING 2011 1(42)

+46 8 5195 5200 Tel. Dnr MM 2012-01 ÅRSREDOVISNING 2011 1(42) ÅRSREDOVISNING 2011 Moderna Museet Box 16382 SE-103 27 Stockholm Sweden www.modernamuseet.se Besöksadress/ Visiting adress Skeppsholmen +46 8 5195 5200 Tel +46 8 5195 5210 Fax Dnr MM 2012-01 ÅRSREDOVISNING

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M 1 AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation,

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Moderna Museet Box 16382 SE-103 27 Stockholm Sweden www.modernamuseet.se Besöksadress/ Visiting adress Skeppsholmen +46 8 5195 5200 Tel +46 8 5195 5210 Fax Dnr MM 2010-22-37 Regeringen Kulturdepartementet

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

Med blicken i spegeln. Mija Renström

Med blicken i spegeln. Mija Renström Med blicken i spegeln Mija Renström WORKSHOP 2011: HANINGE KONSTHALL BLÄCKSTRÅLEUTSKRIFT 110 x 200 cm Mija Renström utforskar i det här projektet relationen mellan bild och självbild. I tre nya verk undersöker

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet

Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet áååéü ää Nationalmuseums forskningsuppdrag Nationalmuseums samlingar som forskningsresurs Forskningssamverkan med andra museer, universitet och högskolor

Läs mer

Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte Sida 1 / 7 Internationellt kulturutbyte ANSÖKAN OM BIDRAG INOM BILD OCH FORM UTSTÄLLNINGAR OCH ARBETS- ELLER STUDIEVISTELSE I UTLANDET 1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska Förnamn*

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11

ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11 ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 2.1 INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN 9 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11 3.1 MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Vill du vara med? Kontakt & frågor

Vill du vara med? Kontakt & frågor Vill du vara med? Är du yrkesverksam konstnär/konsthantverkare och vill vara med på webbplatsen Konst i Örebro län är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i formulären Examen/meriter

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM!

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! Kultur i tiden Upplevelsebaserat lärande Unikt industrilandskap Ditt utvidgade klassrum Gratis för förskola och grundskola i Marks kommun VI ÄR EN ARENA FÖR DIG! Vi kan erbjuda

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

MODERNISMEN KONST IDAG DEL III OCH IIII

MODERNISMEN KONST IDAG DEL III OCH IIII MODERNISMEN KONST IDAG DEL III OCH IIII Modernismen är ett samlingsnamn på flera olika konststilar under 1900talet. Det ismerna har gemensamt är att dom ifrågasätter det traditionella måleriet. Man är

Läs mer

Ansökan om utställningsersättning 2015 (2014-10-06)

Ansökan om utställningsersättning 2015 (2014-10-06) (2014-10-06) Ansökan om utställningsersättning 2015 Ansökan, i original, skickas senast en månad före aktuell utställning till: Sveriges Konstföreningar, Tegnérgatan 60 A, 216 12 Limhamn. För sent inkommen

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

En undersökning om konstnärskap i Västmanland

En undersökning om konstnärskap i Västmanland Information från Kulturutveckling konst En undersökning om konstnärskap i Västmanland 2014-04-08 Under våren 2014 har tretton konstnärer svarat på frågor kring sitt konstnärskap och arbete som konstnär.

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK Tack vare bidrag från Er fick jag under hösten 2012 möjlighet att genomföra en åtta veckors praktik hos Nancy Britton, tapetserarkonservator, på Metropolitan

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013 GALLERI FINAL STÄLLER UT I BÄSTEKILLE Kenneth Gustavsson FOTO Thomas Wågström FOTO Åke Arenhill ILLUSTRATIONER Ulrika Linder TECKNINGAR 6/7-4/8 2013 vernissage lördagen den 6 juli kl 11-17 PER LINDSTRÖM,

Läs mer

+46 8 5195 5200 Tel. Dnr MM 2014/27 ÅRSREDOVISNING 2013. Moderna Museet Årsredovisning 2013 1(45)

+46 8 5195 5200 Tel. Dnr MM 2014/27 ÅRSREDOVISNING 2013. Moderna Museet Årsredovisning 2013 1(45) Moderna Museet Box 16382 SE-103 27 Stockholm Sweden www.modernamuseet.se Besöksadress/ Visiting adress Skeppsholmen +46 8 5195 5200 Tel +46 8 5195 5210 Fax Dnr MM 2014/27 ÅRSREDOVISNING 2013 Moderna Museet

Läs mer

My Lindh Nordiska Panoraman

My Lindh Nordiska Panoraman My Lindh Nordiska Panoraman Redovisning IASPIS Internationellt kulturutbyte Slakthusateljéerna + Air d Islande i samarbete med Skaftfell Center of Visual Art, Seidisfjördur, Island 28 juli - 10 augusti

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Lättläst om Moderna Museet och några av våra konstverk

Lättläst om Moderna Museet och några av våra konstverk Lättläst om Moderna Museet och några av våra konstverk Karta Moderna Museet Till Plan 1 och 2 Med stöd av: Välkommen till Moderna Museet! Moderna Museet visar konst från år 1900 till idag. Här kan du se

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Vad är Dokumentär fotografi? Vad är skillnaden mellan Dokumentär foto och Reportage tex?

Vad är Dokumentär fotografi? Vad är skillnaden mellan Dokumentär foto och Reportage tex? Dokumentär fotografi Vad är Dokumentär fotografi? Vad är skillnaden mellan Dokumentär foto och Reportage tex? Enligt Wikipedia: Avser en slags Bildjournalistik där Fotografen försöker skapa en sanningsenlig

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer

Riksförbundet Sveriges museer Riksförbundet Sveriges museer Bildat 2004 - ideell verksamhet 150 medlemmar, endast institutioner Centrala museer, länsmuseer, kommunala museer och övriga museer Medlemsavgifter, projektintäkter Riksförbundets

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat.

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat. Göteborg 1988-05-11 ERNA OCH VICTOR HASSELBLADS STIFTELSE Till redaktionen Hasselbladstiftelsen utdelar i år för åttonde gången det internationella fotopriset, som väckt stort intresse världen över. Pristagare

Läs mer

Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm.

Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm. 1 Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm. Hemsida: www.öppnastockholm.se Mail: oppnastockholm@gmail.com Telefon: 070-726 88

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Kulturproceduren. Första hjälpen Arrangör är till för dig som är arrangör i Kulturproceduren.

Kulturproceduren. Första hjälpen Arrangör är till för dig som är arrangör i Kulturproceduren. Kulturproceduren Första hjälpen Arrangör Första hjälpen Arrangör är till för dig som är arrangör i Kulturproceduren. Här kan du läsa dig till hur man praktiskt använder Kulturprocedurens olika delar. Den

Läs mer

Bilaga GK9 KURSPLAN. Grundläggande konstutbildning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola 1

Bilaga GK9 KURSPLAN. Grundläggande konstutbildning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola 1 KURSPLAN Grundläggande konstutbildning 1 år Umeå Konstskola Umeå konstskola 1 Övergripande mål för undervisningen är att eleven ska; visa goda och relevanta kunskaper och färdigheter i material, teknik

Läs mer

Utvärdering några grundbegrepp

Utvärdering några grundbegrepp Utvärdering några grundbegrepp Fredrik Björk, Projektledning, Malmö högskola 2005-11-07 Inledning: varför skall man utvärdera? Varför skall man utvärdera en verksamhet? Svaret på den frågan är inte så

Läs mer

FOTO H E T A S T E P Å K O N S T S C E N E N

FOTO H E T A S T E P Å K O N S T S C E N E N A V : M A R T I N G O O D W I N LA/Hong Kong/Bombay -2011, 80x190 cm. Jacob Felländer, FOTO H E T A S T E P Å K O N S T S C E N E N Intresset för foto som konstform ökar. Höga belopp betalas för berömda

Läs mer

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Lärarhandledning. Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Lärarhandledning. Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad Läs bilden Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet Lärarhandledning Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad Välkommen till Läs bilden Detta är en beskrivning av hur man kan arbeta med

Läs mer

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Visningar och verkstäder i Bror Hjorths Hus är gratis för förskolor och skolor. Alla elever är välkomna, vi anpassar programmen efter din grupps förutsättningar. Vi ser

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 211 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 4 UPPDRAGET... 6 BESÖKSUTVECKLINGEN FÖR SAMTLIGA MUSEER... 7 BESÖKSUTVECKLING

Läs mer

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS KONStpedagogiskt program 2012 BROR HJORTHS HUS LÄR, UPPLEV OCH UTVECKLAS bror hjorths hus Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper i olika åldrar och med olika förutsättningar. Vi arbetar

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

ABVN016 (projekt delen), 15 hp. Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM

ABVN016 (projekt delen), 15 hp. Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM ABVN016 (projekt delen), 15 hp Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM Den svenska Nationalmuseum, vid havet i stadens centrum av Stockholm Nationalmuseum

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Hem DFU 289. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala

Hem DFU 289. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Hem DFU 289 En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala ingår i den statliga myndigheten Institutet för språk och folkminnen. Vi använder oss av

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Vuoden taiteilija 2009 Merkkivuonna 1809. rkesåret ret 1809

Vuoden taiteilija 2009 Merkkivuonna 1809. rkesåret ret 1809 S U O M I A R T Vuoden taiteilija 2009 Merkkivuonna 1809 Årets konstnär r 2009 under MärkesM rkesåret ret 1809 Kulturhuset, Stockholm, 2009-05-14 Finalen S U O M I A R T S U O M I A R T Jury Selma Green,

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE

LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE 9 NOVEMBER-13 JANUARI GUSTAVSBERGS KONSTHALL OM HANDLEDNINGSMATERIALET Handledningsmaterialet för utställningen Obstacle Course kan användas om du som lärare

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 Himlatrappan Kivik Art Centre har bjudit in Gert Wingårdh, vår internationellt mest uppmärksammade arkitekt, att rita något för landskapet kring

Läs mer

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda the glass factory Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda 1 Bakgrund Hösten 2008 köpte Emmaboda kommun Kosta Bodas historiska glas. Glassamlingen omfattar 30 000 unika konstglasobjekt

Läs mer

att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna.

att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna. Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Pia Sörås Staflin Daniel Werkmäster Datum 2015-04-01 Diarienummer KTN 2015- Kulturnämnden Fri entré på Uppsala konstmuseum och Bror Hjorths Hus Förslag

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Teknik Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Sista ansökningsdag 1 maj 2012

Sista ansökningsdag 1 maj 2012 Kreativ fotografi Kurs i fotografi 9 veckor 2012/2013 Kreativ fotografi Kreativ fotografi utvecklar bildseende och kreativ förmåga Kreativ fotografi är en högskoleförberedande fotokurs för dig som vill

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer