Dnr MM ÅRSREDOVISNING (38)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38)"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2010

2 Dnr MM ÅRSREDOVISNING (38)

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING RESULTATREDOVISNING INLEDNING Verksamhetens indelning Verksamhetens kostnader och intäkter Verksamhetens viktigaste prestationer MUSEETS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER SAMLA OCH BEVARA Inledning Konservering och förebyggande åtgärder Förvärv Konstdatabasen och bildrättigheter Fotografibiblioteket Forskning och samverkan med universitet och andra museer VISA OCH FÖRMEDLA Samlingspresentationen Depositioner och utlån Utställningar och kataloger Våra besökare Barn- och ungdomsverksamhet Visningar Program Tillgänglighet för funktionshindrade VERKSAMHETEN I MALMÖ MEDVERKANS- OCH UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING PERSONAL- OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING Rekrytering Kompetensutveckling Personalsammansättning Arbetsmiljö och hälsa LOKALKOSTNADER AVGIFTER OCH BIDRAG Avgiftsbelagd verksamhet Sponsring Bidrag SAMARBETET MED AM OCH NM Arkitekturmuseet Nationalmuseum FINANSIELL REDOVISNING SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER RESULTATRÄKNING (TKR) BALANSRÄKNING (TKR) ANSLAGSREDOVISNING (TKR) NOTER UNDERSKRIFT (38)

4 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 2010 var ett viktigt år i Moderna Museets historia: verksamheten bedrivs på högsta ambitionsnivå såväl i Stockholm som i Malmö. Det var en radikal transformation av hela verksamheten som utvidgade vår publik på ett fantastiskt vis. Publiken blev inte bara större, vi nådde också helt nya människor i en del av landet som har ett spännande konstliv, men som saknade ett museum av Moderna Museets kaliber. Under året har delar av museets enastående samling mött en stor och entusiastisk publik i södra Sverige, som nu vet att den i framtiden har tillgång till ett konsthistoriskt material av världsklass, vilket tidigare endast varit förunnat publiken i Stockholm. Spektakulära tider var namnet på samlingspresentationen i Malmö. Ett stort urval av några av de viktigaste verken från det för museet så vitala 1960-talet, bland annat av Robert Rauschenberg, Andy Warhol och Niki de Saint Phalle visades. Vid sidan av samlingen har Moderna Museet Malmö visat en rad uppskattade utställningar av betydande lokala konstnärer som Astrid Svangren och internationella storheter som målarna Alice Neel och Luc Tuymans. Särskilt Alice Neelutställningen fick ett stort gensvar i den internationella pressen. Moderna Museet Malmö har etablerat sig såväl på den nationella som på den internationella konstkartan. I Stockholm har museet organiserat uppskattade utställningar av internationellt centrala konstnärer, som den unga israelen Keren Cytter och amerikanska pionjärer inom feminism och politisk konst, som Lee Lozano och Mary Kelly. En stor och omtyckt retrospektiv av den svenske målaren Evert Lundquist följdes av den första stora presentationen i Sverige av Ed Ruscha, en av vår tids viktigaste amerikanska konstnärskap. En bättre genusbalans i samlingen var resultatet av Det andra önskemuseet, ett av de mest framgångsrika donationsprojekten i svensk museihistoria. Under 2010 visades fler kvinnliga konstnärer än manliga på Moderna Museet. Året avslutades med några storslagna donationer till den avgående överintendenten, Lars Nittve, och av en mycket omdiskuterad svensk utställning, Modernautställningen 2010, som fick ett enormt genomslag i media och skapade debatt i flera av landets ledande dagstidningar. Som ny överintendent vill jag rikta ett varmt tack till Moderna Museets hela personal och förstås till alla som så generöst har stött oss under året: konstnärerna, vår publik, sponsorer och donatorer samt våra trogna supportrar i Moderna Museets Vänner och 100 Vänner. Jag vill också framföra ett varmt tack för det varma bemötandet när jag tillträdde och lärde känna alla kollegor under årets två sista månader. Stockholm i februari 2011 Daniel Birnbaum Överintendent 3(38)

5 2. RESULTATREDOVISNING 2.1 INLEDNING Regeringen har under de senaste åren förändrat kraven på vad som ska redovisas i resultatredovisningen. Förändringarna innebär att de flesta av de tidigare relativt detaljerade återrapporteringskraven nu har ersatts av mer generella riktlinjer som ger den enskilda myndigheten större möjligheter att anpassa redovisningen efter den egna verksamheten. Enligt de nya reglerna ska myndigheten redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion och till vad regeringen i förekommande fall särskilt har angivit i regleringsbrev eller annat beslut. Myndigheten bestämmer själv, om inte regeringen har beslutat något annat, om indelningen av resultatredovisningen. En övergripande restriktion är att den främst ska avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på volym och kostnader. Därutöver finns också krav på att resultatredovisningen ska vara överskådlig och rättvisande. Enligt huvudregeln ska redovisningen avse de tre senaste åren. Eftersom förra året var första året enligt den nya redovisningsmodellen är det ännu inte praktiskt möjligt att redovisa utvecklingen för en treårsperiod fullt ut. Till stora delar innehåller redovisningen dock en minst treårig tidsserie Verksamhetens indelning Moderna Museets, av regeringen fastställda, verksamhetsindelning bestod under flera år av tre verksamhetsgrenar Bevarande, Förmedling och Kunskapsuppbyggnad. Fr.o.m ersattes dessa tre av en enda verksamhetsgren nämligen Museiverksamhet och fr.o.m bestämmer museet själv hur verksamheten ska delas in. Museet redovisar fr.o.m verksamheten indelad i två verksamhetsgrenar. Enligt museets mening ger dessa två grupper en god bild av i stort sett hela verksamheten samtidigt som kravet på överskådlighet kan uppfyllas. De två verksamhetsgrenarna är: 1. Samla och bevara (förvärv, konservering och förebyggande åtgärder, konstdatabas samt fotografibibliotek) 2. Visa och förmedla (samlingspresentation, utställningar och kataloger, depositioner och utlån, visningar, program, barn- och ungdomsverksamhet samt tillgänglighet för funktionshindrade). I föregående årsredovisning redovisades verksamhetsgrenen Visa och förmedla som två skilda grenar, nämligen Visa respektive Förmedla. För att möjliggöra jämförelser mellan åren har i årets redovisning utfallet för år 2009 justerats så att innehållet i verksamhetsgrenarna överensstämmer de båda åren. Enligt regleringsbrevet ska verksamheten i Malmö redovisas särskilt. I föregående års resultatredovisning redovisades Malmö som en egen verksamhetsgren. Detta motiverades dels av att verksamheten då var helt ny, dels av att kostnaderna till allra största delen bestod av projekterings- och uppstartskostnader. I årets redovisning ingår verksamheten i Malmö i de två verksamhetsgrenarna. I ett särskilt avsnitt (2.5) ges också en särskild sammanfattande redovisning av Malmös verksamhet. I föregående årsredovisning ingick ytterligare en verksamhetsgren som benämndes Övrigt. I denna post ingick lokalkostnaderna för trappor, entréer och övriga gemensamma och allmänna lokalytor. Dessa kostnader har i år fördelats på de två verksamhetsgrenarna enligt samma princip 4(38)

6 som overheadkostnaderna. För att underlätta jämförelser mellan åren har utfallet för 2009 justerats på motsvarande sätt Verksamhetens kostnader och intäkter Kostnaderna indelas i direkta kostnader, lokalkostnader samt overheadkostnader. Till de direkta kostnaderna förs, förutom de kostnader som är direkt och omedelbart hänförliga till en viss aktivitet eller projekt, även personalkostnaderna för den personal som direkt arbetar med de två verksamhetsgrenarna. Moderna Museet har inte någon särskild tidredovisning varför fördelningen av personalkostnaderna till viss del har skett genom bedömningar och schablonberäkningar. Overheadkostnaderna består huvudsakligen av personal-, lokal- och omkostnader för ledning och administration. Dessa kostnader har fördelats på de två verksamhetsgrenarna proportionellt i förhållande till de direkta kostnaderna (exklusive lokalkostnader). I lokalkostnaderna ingår förutom hyror även kostnaderna för städning och bevakning. Lokalkostnaderna svarar för nästan en tredjedel av museets totala kostnader och till skillnad från många andra myndigheter är dessa kostnader inte påverkbara. Det är istället så att till stor del är det lokalerna som utgör själva verksamheten eller i varje fall till mycket stor del anger både förutsättningarna och begränsningarna för verksamheten. Det är svårt att på ett rättvisande sätt fördela lokalkostnaderna mellan de olika verksamhetsgrenarna bl.a. därför att en stor del av lokalytan består av allmänna utrymmen. Museet har valt att fördela kostnaderna för de gemensamma och allmänna lokalytorna på samma sätt som overheadkostnaderna. Intäkterna består av anslagsmedel och övriga intäkter. De övriga intäkterna, som är entréintäkter, försäljningsintäkter, deltagaravgifter etcetera, har fördelats mellan verksamhetsgrenarna på samma sätt som de direkta kostnaderna. Anslagsmedlen utgör i princip skillnaden mellan de totala kostnaderna och de övriga intäkterna. Verksamheternas direkta kostnader och intäkter framgår av tabellen nedan: Tabell 1. Verksamhetsgrenarnas kostnader och intäkter (mkr) Verksamhetsgren Totala Intäkter kostnader Anslag Övriga Totala Intäkter kostnader Anslag Övriga Samla och bevara 25,6 24,3 1,3 26,0 0,2 25,8 Visa och förmedla 146,5 101,3 45,2 124,2 37,5 86,7 Malmö 0,0 0,0 0,0 10,3 6,3 4,0 SUMMA 172,1 125,6 46,5 160,5 44,0 116, Verksamhetens viktigaste prestationer Enligt de generella anvisningarna för myndigheternas resultatredovisning ska denna dels översiktligt beskriva verksamheten och resultatet av verksamheten, dels beskriva hur myndighetens viktigaste prestationer har utvecklats med avseende på volym och kostnader. Den övergripande indelningen för den följande redovisningen är de två verksamhetsgrenarna Samla och bevara och Visa och förmedla. Inom respektive verksamhetsgren förekommer ett antal typer av prestationer. Dessa prestationstyper består i sin tur av ett varierande antal enskilda prestationer. Antalet kan variera från ett par stycken till flera hundra och inom samma grupp kan det förekomma både stora och små prestationer. Inom vissa prestationstyper kan prestationerna vara homogena medan det inom andra kan vara många olikartade prestationer. Det är 5(38)

7 därför inte helt enkelt hitta en redovisningsstruktur som samtidigt som den ger en god och fullständig bild av verksamheten också är överskådlig och kortfattad. Museet har mot bakgrund av kravet att beskriva hur myndighetens viktigaste prestationer har utvecklats med avseende på volym och kostnader, identifierat följande viktiga prestationer/prestationstyper: Konservering och förebyggande vård Förvärv Samlingspresentationen Tillfälliga utställningar Barn- och ungdomsverksamhet Visningar I de följande avsnitten redovisas verksamhetsgrenarna och de viktigaste prestationerna mer utförligt. Redovisningen innehåller också delar som inte ryms i begreppet viktigare prestation men som museet ändå bedömer vara väsentligt att redovisa. Hit hör t.ex. fotografibiblioteket och forskning och samverkan. Eftersom det är första året museet redovisar kostnaderna för de viktigaste prestationerna finns inga jämförelsetal från föregående år. Den höga andelen lokalkostnader slår igenom starkt vid fördelningen av kostnader på de olika prestationstyperna. Prestationstyperna Samlingspresentationen och Tillfälliga utställningar belastas med lokalkostnader på ca 40 mkr medan prestationstyperna Barn och ungdom och Visningar endast har lokalkostnader på ca 2,8 mkr MUSEETS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Utställningar och samlingspresentationer är museets grundläggande sätt att levandegöra modern och samtida konst. Genom de ständiga val som görs för att komponera det bäst tänkbara utställningsprogrammet lyfts konsten fram och blir synlig i mötet med publiken. Valen görs mot bakgrund av museets historia och den värld museet är en del av, samtidigt utgör varje val en grundsten för den framtida historieskrivningen. Samlingen är inte en och odelad utan består av en mängd verk som för närvarande visas enligt den omvända kronologins princip. Här finns ständiga möjligheter till upptäckter och nya erfarenheter där ett historiskt vaneseende bryts mot ett här och nu. Faktorer som genusbalans, mångfalds- och barnperspektiv finns integrerat i hela planeringen och iscensättandet av museets utställningar och samling. I visningar, audioguider, filmer och andra förmedlingsaktiviteter poängteras ytterligare konstens självklara plats i dagens samhälle. Museet verkar för konstnärlig och kulturell förnyelse genom att, inte minst, aktivt arbeta med levande konstnärer. Konstnärerna som medverkar i utställningar eller andra program vittnar samfällt om att museet är en god samarbetspart som tar vara på konstnärernas erfarenheter samt främjar experiment och förnyelse. Endast så kan museet också fortsätta att utveckla sin position som ledande institution. Det för ett museum grundläggande arbetet med att främja konstvetenskapen, bl.a. genom att vetenskapligt belysa samlingen, görs kontinuerligt. I forskarsymposier, publika seminarier och skrifter lyfts frågeställningar och ny kunskap fram. Detta är ett tålmodigt och ibland mindre synligt arbete som ständigt pågår, internt och externt. 6(38)

8 2.3 SAMLA OCH BEVARA Inledning Moderna Museet har en mycket fin samling och 2000-talskonst. Den anses vara en av Europas främsta och har under 2010 berikats med många intressanta nyförvärv. Samlingen växte med 45 konstverk 2010 och vid årets slut var nästan konstverk registrerade i museets konstdatabas till detta tillkommer cirka oregistrerade fotografiska verk Konservering och förebyggande åtgärder I arbetet med att bevara Moderna Museets stora konstsamling ingår dels direkta konserveringsoch underhållsarbeten på enskilda konstverk, dels att säkra rätt klimat i byggnaden där konsten visas och förvaras. Samarbetet med Statens Fastighetsverk, för att klimatanläggningarna ska fungera för utställningsrummen, magasinen och konserveringsateljéerna, har varit tillfredsställande. Bland de konserveringsarbeten som utförts under 2010 kan följande nämnas: - Ett stort arbete har lagts ned på de ryska affischerna, 40 st har åtgärdats och monterats för att visas i den permanenta samlingen. - Dan Grahams Paviljongskulptur II blev i början av året skadad, glasskivor och metallstruktur har åtgärdats. - Förebyggande konserveringsarbete har lagts ned på Mladen Stilinovics The exploitation of the dead, vars 128 delar har besiktigats och fotograferats. Tillståndsrapport och installationsanvisning har upprättats och verket har fått en ändamålsenlig packning. - Arbete har påbörjats med att återställa Robert Rauschenbergs Mud Muse. - Förutom löpande underhåll av utomhusskulpturerna har axlar och kugghjul bytts i Le Picquer i Paradiset. - The Geometric Mouse som enligt konstnären Claes Oldenburg ska målas om i svenska flaggans färger, har medfört att standarden för svenska flaggans historia och färgkoder utretts, eftersom flaggans färger har förändrats. - Information om Thomas Woodruffs jordskulptur Louisa har sammanställts. - I Einar Hylanders museimiljö har textilierna besiktigats. Inventering och registrering av boksamlingen har påbörjats. Under året har rapporter för 145 depositioner och 433 utlån upprättats. Inför alla depositioner och utlån skrivs en besiktningsrapport för varje enskilt konstverk. Det föregås av syning, restaurering och konservering av verken vid behov. De verk som inte genast åtgärdats har besiktigats och deras skadebild har registrerats i konstdatabasen. Inför samtliga tillfälliga utställningar har konstverken synats och tillståndsrapporter har upprättats vid ankomst och efter utställningens slut. Totalt har verk gåtts igenom. Under 2010 har två konstnärsintervjuer genomförts. Peter Hagdahl intervjuades angående sin installation The Transfer of Methanol och Rose Esman intervjuades om hur verket 7Objects/69 ska ställas ut. Intervjuerna har sedan registrerats i konstdatabasen och i INCCAs databas (International Network for Conservation of Contemporary Art). Alla 45 nyförvärv har besiktigats i konservatorsateljén. I samband med registrering av nyförvärv i konstdatabasen har material, teknik, måttuppgifter, komponenter, installationsanvisningar, påskrifter och signaturer registrerats. Stor vikt läggs på den förebyggande konserveringen. Nya lådor och skyddsförpackningar har under året planerats och byggts. Kopiering av ljudkassetter, videoband, dataprogram och hårddiskar har genomförts. För att registrera förändringar i temperatur och luftfuktighet för konstverk i lådor under transport har ett projekt med dokumentering med hjälp av dataloggar initierats och fortsatt under året. Kostnaden för prestationstypen Konservering och förebyggande vård uppgår till 15,8 mkr. 7(38)

9 2.3.3 Förvärv Under 2010 har antalet förvärv, både vad det gäller inköp och donationer, varit lägre än föregående år. Totalt har samlingen utökats med 45 verk. Tabell 2. Förvärv och donationer Antal föremål Inköpta verk Donationer Pontus Hulténs donation 781 Annat TOTALT I samband med chefsbytet genomförde museet en kampanj som inbringade medel för tre ikoniska verk av Cindy Sherman. Gåvorna kompletterar den redan starka fotografiska delen av samlingen tillsammans med andra donerade verk av Monica Englund, Andreas Gursky och Ed Ruscha, Ytterligare en remarkabel donation av världsklass är en stor målning från 1960 av Morris Louis, legendarisk amerikansk abstrakt målare. Tillsammans med donerade målningar av bland andra Torsten Andersson och Vera Nilsson har samlingen växt på ett mer än tillfredsställande vis, men noteras kan att resurserna för rena inköp är otillfredsställande. Inte minst prisutvecklingen på konstmarknaden har försvårat inköp på den nivå som samlingen i övrigt förtjänar. I förvärvspolicyn finns angivet att museet ska verka för genusbalans samt att förvärv av svenska konstnärer ska vara mer omfattande än av utländska konstnärer, där i princip endast nyckelverk kan komma i fråga. Under året har tolv verk av elva konstnärer köpts in varav sex verk har skapats av kvinnliga konstnärer och sex av manliga. Av dessa är nio verk av svenska konstnärer och tre verk av utländska konstnärer. Fyra verk har överförts från Statens konstråd. Konstrådet och museet har gemensamt funnit att verken har museal kvalité och därför hör hemma i en museisamling. Det sammanlagda värdet på årets nyförvärv uppgår till 16 mkr inklusive gåvor och donationer. Kostnaden för prestationstypen Förvärv uppgår till 4,0 mkr. Till detta ska läggas att anslagsmedel på 1,4 mkr använts till de inköpta verken Konstdatabasen och bildrättigheter I slutet av 2009 var verk registrerade i museets interna konstdatabas och vid utgången av 2010 var det verk. Utöver registrering av nyförvärv och justeringar av poster sker löpande nyregistrering av tidigare förvärvade konstverk inom kategorierna teckning, grafik och fotografi. Tabell 3. Antal registrerade verk i samlingen Antal föremål Måleri och skulptur Teckning och grafik Fotografi Film och video Övrigt TOTALT I Sök i Samlingen, som är tillgänglig via museets webbplats, fanns verk registrerade vid utgången av 2010, varav med bild. Detta är en ökning med drygt 800 verk jämfört med 8(38)

10 föregående år. Att antalet verk är något större i Sök i Samlingen beror på att, till skillnad från i konstdatabasen, redovisas här varje blad i en skissbok eller varje fotografi i en portfölj som ett enskilt verk. För att kunna visa bilder i Sök i Samlingen på verk av konstnärer som inte är anslutna till BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige) måste museet ansöka om tillstånd direkt från konstnären eller annan bildrättsinnehavare. Detta sker löpande i samband med nyförvärv. Bildrättigheter är i dag klara för ca 85 % av konstnärerna, vilket innebär rättighet att publicera bild på ca konstverk i samlingen. Ökningen är marginell sedan förra året då det enbart tillkommit bildrättigheter för nytillkomna konstnärer till samlingen Fotografibiblioteket Fotografibiblioteket har under år 2010 bedrivit en normal löpande biblioteksverksamhet. Förutom enskilda biblioteksbesökare har grupper från universitet och fotografiutbildningar givits introduktion i bibliotekets verksamhet. Fotografibibiblioteket samarbetar med Konstbiblioteket i vissa praktiska avseenden och utredningsarbetet om ett eventuellt gemensamt bibliotek har fortsatt under året Forskning och samverkan med universitet och andra museer Universitetens och högskolornas intresse för Moderna Museet är stort. Ett antal introduktioner för universitetsstuderande och doktorander har gjorts om olika aspekter av museet, ett kontinuerligt arbete i vilket primärt intendenter och konservatorer engageras. Föreläsningar och sammankomster med museet som värd kan i dag sägas tillhöra museivardagen. Moderna Museet ingår i Tetraden (nätverk mellan de Konstvetenskaplig institutionerna vid Stockholms och Uppsala universitet samt Nationalmuseum och Moderna Museet). En gemensam forskarskola i konstvetenskap håller på att utarbetas. Museet har också en representant i redaktionen för Konsthistorik tidskrift/journal of Art History. Till museet finns sedan flera år en doktorandtjänst knuten i samarbete med Stockholms universitet (under året föräldraledig). Arbetet med det 2009 initierade forskningsprojektet Regionalitet och representativitet. Presentationen av kvinnliga konstnärer under 1900-talet i svenska museisamlingar har pågått under hela året, med tre särskilda forskarmöten. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs konstmuseum, Norrköpings konstmuseum och Malmö konstmuseum och finansieras med forsknings- och utvecklingsmedel från Kulturrådet. Projektet skall avslutas i maj 2011 och kommer att publiceras i en skriftserie från Kulturrådet. Under hösten inbjöds litteraturvetenskapliga och konstvetenskapliga institutionerna vid Uppsala universitet till ett seminarium om rysk modernism. Syftet var att, med utgångspunkt i museets presentation av det ryska avantgardet, öppna för ett gränsöverskridande samtal om konst och litteratur. I seminariet deltog ca 25 studenter. I anslutning till museets uppmärksammade satsning Det andra önskemuseet fortsatte det treåriga projektet I skuggan av kvinnliga modernister ur ett genusorienterat konsthistoriskt perspektiv att utvecklas. Projektet är finansierat av Kulturrådet. 2.4 VISA OCH FÖRMEDLA Samlingspresentationen Under 2010 har samlingen visats på Moderna Museet på Skeppsholmen, i Malmö samt i utställningar som Playlist Moderna Museet c/o Jönköpings länsmuseum och Åter till verkligheten på Arbetets museum i Norrköping. Båda dessa utställningar bestod uteslutande av verk ur Moderna Museets samling. Samlingen har dessutom visats genom utlån och depositioner. 9(38)

11 Stockholm På Skeppsholmen har en rad omhängningar av samlingen ägt rum. Ett rum med måleri, skulptur, fotografi och affischer från talets Ryssland öppnades. Presentationen inkluderade för första gången affischer ur Albert Engströms donation, samt nytillkomna verk av Anna Kagan och Popova. Surrealismen presenterades också i en ny hängning som åter inkluderar Miró samt en nytillkommen skulptur av Louise Bourgeois. Andra rum med minimalism och popkonst hängdes om och Matisse stora Apollon presenterades igen. En annan omhängning visade konst från det sena sextio- och sjuttiotalet med performancekonst, måleri och skulptur med relation till detta tema. Verk ur samlingen presenterades också på plan två där ett större urval av verk av Ivan Augéli visades tillsammans med en stor videoprojektion av den amerikanska konstnären Bill Viola. Kombinationen lyfte fram ett par gemensamma intressen för de båda konstnärerna, så skilda av tid och geografi. Nyförvärv till samlingen presenteras regelbundet under relativt korta perioder i korridoren utanför samlingssalarna. Men nyförvärv presenteras också med snabba omhängningar i samlingssalarna, så skedde till exempel med de tre fotografier av Cindy Sherman samt ett verk av Michael Landy som donerades till museet som en avskedsgåva i Lars Nittves namn från privatpersoner som stöder museet. Ett rum på plan två har inretts till en permanent biograf för att i första hand öka exponeringen av film- och videoverk ur samlingen, men även för att ge möjligheten att i förekommande fall komplettera pågående tillfälliga utställningar med visning av rörlig bild. Malmö Den första utställningen med samlingen i Malmö, Spektakulära tider 60-talet ur Moderna Museets samling, fokuserade på 1960-talet och lyfte särskilt fram aspekter av den amerikanska, franska och svenska konstscenen. Utställningens titel refererar till den experimentlusta och nyskapande energi som präglade det decenniet, men också till den franske filosofen Guy Debords bok Skådespelssamhället från talet är starkt representerat i Moderna Museets samling och utgör en viktig period i museets historia. Många banbrytande utställningar visades under denna omvälvande tid, och det vidgade konstbegrepp som tog form under perioden är en självklarhet för dagens unga konstnärer Depositioner och utlån Depositioner Under 2010 var konstverk ur Moderna Museets samling deponerade på institutioner i Sverige och utomlands. I Stockholmsområdet är konstverk deponerade på ca 80 institutioner i första hand på departementen och andra statliga myndigheter. I övriga Sverige tar ca 100 institutioner emot depositioner från museet. Utomlands återfinns konstverk från Moderna Museet på drygt 50 svenska beskickningar och konsulat. Ungefär hälften av den deponerade konsten utgörs av måleri. Tabell 4. Depositioner Depositioner Stockholm Övriga Sverige Utland TOTALT (38)

12 Utlån Under 2010 har Moderna Museet mottagit 120 låneansökningar. Den genomsnittliga siffran årligen, sedan 2002, är ca men antalet har varierat kraftigt från år till år. Tabell 5. Utlån Utlån Låntagare Konstverk Stockholm Övriga Sverige Utland TOTALT Avslag, återtag lånades 433 konstverk ut till 53 institutioner i Sverige och utomlands, medan 30 institutioner fick avslag för 57 verk och 10 institutioner återtog lån av 27 verk (avslag o återtaganden redovisas tillsammans i ovanstående tabell). Några exempel: ur museets betydande samling av Duchamp-verk lånades 20 st ut till utställningen Twisted Pair: Marcel Duchamp and Andy Warhol till The Warhol Museum, Pittsburgh. Verk av de svenska surrealisterna lånades ut till Norrköpings konstmuseum och därefter till Millesgården i Stockholm. Grafiska blad av Edvard Munch lånades ut till Louisiana, Humlebæk medan Museo Nacional de Arte Reina Sofia, Madrid mottog en målning och rörliga skulpturer (av Tinguely, Breer, Fahlström m.fl.) till utställningen New Realisms. Kostnaden för prestationstypen Samlingsprestationen uppgår till 41,0 mkr Utställningar och kataloger Utställningsplanen är sammansatt utifrån museets grundläggande vision: det paradoxala gränssnittet mellan historia och samtid, det optimala mötet mellan konstverk, konstnär och betraktare samt bejakandet av konstens vidgade fält, i såväl geografisk som i teknisk mening. Utställningsprogrammet omfattade stora och grundläggande exposéer över kända och mindre kända konstnärskap, nyupptäckter och publika favoriter samt omläsningar av museets samling i utställningsform. I och med öppnandet av Moderna Museet i Malmö har museet nu två permanenta utställningslokaler. Moderna Museet Nu: Erik Chambert (31 oktober 10 januari 2010 Stockholm) Erik Chamberts bilder tycks helt abstrakta, men här finns inte bara ett spel mellan linjer och ytor. Ljus och skugga kontrasterar, hårt och mjukt ställs mot varandra. I utställningen presenterades ett urval av Chamberts konstnärliga produktion, både konst och möbler. Han var lika mycket bildkonstnär som formgivare och hans design har beskrivits som en mänsklig funktionalism. Luc Tuymans Mot dagen (26 december 25 april 2010, Malmö) Öppningsutställningen i Malmö gjordes med den belgiske målaren Luc Tuymans, som i dag räknas till en av världens främsta inom sitt område. Han skildrar mörka politiska händelser och maktstrukturer såväl som helt vardagliga föremål och händelser. Uppvuxen på 1960-talet är han särskilt intresserad av tv, foto och film, och han använder ofta bilder från dessa medier som förlagor till sina målningar. I utställningen, som avslutade sin turné i Sverige, visades en sammanhållen svit stora målningar där uppgörelsen mellan figurativ representation och abstraktion var påtaglig. 11(38)

13 Astrid Svangren vad jag minns (26 december 14 mars 2010, Malmö) Astrid Svangren, baserad i Malmöregionen och f.d. elev till Luc Tuymans, iscensatte ett platsspecifikt projekt i museibyggnadens nya rum. Hennes verk antyder världar och händelser som betraktaren kan haka i, utifrån vilka man utvecklar sina egna känslor och erfarenheter. De svårbestämbara och labyrintiska rumsligheter som skildras i Astrid Svangrens bilder flyttade hon ut i det befintliga rummet. Evert Lundquist (16 januari 11 april, Stockholm) Evert Lundquist är en centralfigur i modern svensk konsthistoria, både som konstnär och lärare. Han debuterade 1934 och arbetade intensivt med sitt måleri livet igenom. I utställningen återupptäcktes verk som sällan varit visade och mer kända verk presenterades i ett nytt sammanhang. Målningarna ramades ur och kom på så sätt att visas i ett nytt sammanhang där ambivalensen och öppenheten i måleriet trädde fram. Lee Lozano (13 februari 25 april, Stockholm) Utställningen gav med ca 200 verk en överblick över den amerikanska konstnärinnan Lee Lozanos tills i dag för de flesta okände verk. Lozano var verksam i New York på och tidigt 70-tal varefter hon slutade som aktiv konstnär. Det komplexa konstnärskapet med måleri, teckning och textbaserade verk tilldrog sig ett stort intresse och möjliggjorde en nyläsning av 60-talets konsthistoriska kanon. Museets retrospektiva utställning, hittills den största, var den första i Skandinavien och bidrog till att lyfta fram ett viktigt kvinnligt konstnärskap ur glömskan. Pierre Leguillon presenterar Diane Arbus: en tryckt retrospektiv, (27 mars 1 augusti, Malmö) Den franske konstnären Pierre Leguillon samlade in tidskrifter från perioden där den amerikanska fotografen Diane Arbus bilder ursprungligen publicerades och skapade med dessa tidskriftssidor en utställning. Han lät även kommentarer och bilder gå ut i samlingspresentationen för att understryka frågor kring form och innehåll. Keren Cytter (8 maj 15 augusti, Stockholm) Trots sin unga ålder har Keren Cytter de senaste åtta åren gjort mer än 50 videoverk, författat tre romaner och ett operalibretto, startat dans- och teatergruppen D.I.E. Now, tilldelats priser och omhuldats av konstpressen som en av den nya generationens viktigaste konstnärer. Moderna Museets utställning med Keren Cytter var hennes första på en nordisk institution. Ett urval av konstnärens bästa filmer och ett antal teckningar visades, med bland annat en ny svit gjord särskilt för utställningen, samt textverk. Utställningens tyngdpunkt var filmerna som är helt egensinniga hybrider mellan till synes oförenliga genrer. Yael Bartana och Europa kommer att häpna (22 maj 19 september, Malmö) Utställningen visade fem verk av den israeliska konstnären Yael Bartana. Hennes filmer har beskrivits som ödesmättade betraktelser av det israeliska samhällets identitetsbefästande ritualer. Som konstnär utmanar hon sitt kollektivs historieskrivning och självbild, och som betraktare utmanas även vi i konfrontationen med hennes symbolladdade bilder. Filmerna visades i var sin byggnadskropp och knöt därmed an till en arkitektonisk estetik som återfinns i filmerna. Ed Ruscha: Femtio år av måleri (29 maj 5 september, Stockholm) Ed Ruscha är en av de senaste femtio årens mest konsekvent innovativa amerikanska konstnärer. Hans konst som omfattar måleri, teckningar, grafik, artist s books, fotografi och film drivs av en fascination för språkets makt och gåtfullhet och kännetecknas av paradoxer, tvetydigheter och motsägelser. Hans övergripande tema är ord och ordens ständigt växlande relationer till sammanhang och budskap. Sommarens utställning presenterade uteslutande Ruschas måleri och omfatta- 12(38)

14 de ett åttiotal målningar från slutet av 1950-talet till i dag. Utställningen organiserades av Hayward Gallery, Southbank Centre, London i samarbete med Moderna Museet. Gunvor Nelson (18 augusti 19 september, Malmö) Gunvor Nelson är en pionjär inom den experimentella filmen. Hennes filmer kan liknas vid omsorgsfullt hopsatta visuella melodier som man kan se många gånger om och alltid upptäcka något nytt. Filmerna som visades var ett urval ur museets samling: Schmeerguntz, My name is Oona och Take Off. Modernautställningen 2010 (2 oktober 9 januari 2011, Stockholm) Med Modernautställningen 2010 gjordes ett nytt inlägg i debatten om den svenska samtidskonsten. Utställningen följde upp 2006 års upplaga med 54 konstnärskap utvalda av två externa och en intern sakkunnig. I utställningen fanns ingen genomgående tematik, men däremot fyra sammanhang där konstnärernas vägar korsas: bilden av Sverige, diskussioner om upphovsmannaskap och narration, undersökningar av det taktila i material och form samt det eteriska och det andliga. Som en del av utställningen genomfördes ett antal presentationer, diskussioner och performance. Alice Neel Målade sanningar (9 oktober 2 januari 2011, Malmö) Alice Neel framstår alltmer som en av 1900-talets mest betydande skildrare av det amerikanska samhället och dess människor. Hennes konstnärskap präglas av ett genuint intresse för människor och en strävan att försöka förstå det mänskliga drama som dagligen utspelas runt omkring oss. Medan andra samtida amerikanska konstnärer under 50- och 60-talen utvecklade nya uttryckssätt som abstrakt expressionism och popkonst höll Neel envist kvar vid porträttmåleri. Den omfattande utställningen avslutade sin turné i Malmö. Mary Kelly: Fyra verk i dialog (16 oktober 23 januari 2011, Stockholm) Mary Kelly är en av samtidskonstens mest tongivande konstnärer. Hennes storskaliga installationer ställer frågor kring identitet, sexualitet och minne i relation till den individuella och kollektiva historieskrivningen. I utställningen sammanfördes fyra av konstnärens större projekt. Genom att presentera projekten från 1970-talet tillsammans med verk från de senaste tio åren syftade utställningen till att skapa en dialog mellan generationer som har formats av olika kulturella omständigheter, men utsatts för samma historiska händelser. Mary Kelly var under hösten IASPIS stipendiat i Stockholm. Tabell 6. Tillfälliga utställningar Tillfälliga utställningar Utställningar, Stockholm Utställningar, Malmö 6 Turnerande utställningar c/o-utställningar MM Utomlands TOTALT Turnerande utställningar Åter till verkligheten Fotografi ur Moderna Museets samling (11 september 9 januari 2011, Arbetets museum Norrköping) Utställningen omfattade drygt 200 fotografier från 1970-talet av ett fyrtiotal, i huvudsak amerikanska och svenska fotografer. Den gav en inblick i en rad verkligheter, personligheter och utsagor om livet och konsten. Utställningen erbjöd möjligheten att återupptäcka den traditionella, analoga fotografiska bilden som varit den dominerande tekniken fram till 2000-talets början. 13(38)

15 I samband med öppningen av utställningen publicerades boken Reality Revisited. Photography from the Moderna Museet Collection i samarbete med Steidl, Göttingen. Boken är den första i en planerad serie på fem böcker med fotografi ur samlingen. Playlist Moderna Museet c/o Jönköpings läns museum (18 september 9 januari 2011) Moderna Museet gästade under hösten Jönköpings läns museum. Utställningen Playlist presenterade ett urval kända verk ur Moderna Museets samling av samtidskonst. Utställningen formade en berättelse kring utanförskap och gränsdragningar men också kring försoning och tillit. Jönköpings läns museum vände sig särskilt till ungdomar och hade, utöver det pedagogiska arbetet, både använt sig av unga fokusgrupper i arbetet med utställningen och aktivt inbjudit publiken till att kommentera utställningen i den interaktiva katalogen. C/o verksamheten initierades av Moderna Museet 2002, under exilperioden, då museets samlingar kunde visas på bred front utanför museibyggnaden. Utomlands Moderna Museet medverkade till svenskt deltagande i Sydneybiennalen, där David Elliott gjorde urvalet med konstnärerna Martin Jacobson, Håkan Rehnberg och Gunnel Wåhlstrand. Biennalen i Sao Paulo valde att frångå nationell representation som urvalsprincip, varpå inget svenskt deltagande blev aktuellt. Kataloger och böcker Moderna Museet har en omfattande utgivning av utställningskataloger och böcker. Samarbetet med flera internationella förlag som exempelvis tyska Steidl Verlag och Hatje Cantz innebär att museets kataloger får stor spridning via deras distributionskanaler till konstbokhandlare och museibutiker runtom i världen. Tabell 7. Kataloger och böcker Kataloger och böcker Kataloger, Stockholm Kataloger, Malmö 2 1 Böcker TOTALT Under 2010 publicerade Moderna Museet sju större utställningskataloger: Evert Lundquist, Lee Lozano, Keren Cytter, Ed Ruscha, Modernautställningen 2010, Yael Bartana och Alice Neel. Katalogerna Ed Ruscha och Alice Neel är producerade och utgivna i samarbete med andra institutioner. Varje publikation innehåller en fördjupande text av utställningens ansvariga intendent, samt essäer av särskilt inbjudna skribenter. Publikationerna innehåller även ett rikt bildmaterial med ofta nytagna fotografier av de verk som ingår i utställningen. Essäerna illustreras med referensbilder som beställs in från bildbyråer och liknande. Utöver de kataloger som publicerats i samband med utställningar har det även getts ut tre böcker som på olika sätt behandlar delar av Moderna Museets samling: Åter till verkligheten. Fotografi ur Moderna Museets samling, Det andra önskemuseet och Svart och vit. En suprematistisk komposition från 1915 av Kazimir Malevitj. Kostnaden för prestationstypen Tillfälliga utställningar uppgår till 95,3 mkr Våra besökare 2010 kom att bli mycket välbesökt, även om årets besökarantal inte kan jämföras med föregående års rekordhöga besökssiffror till följd av Dalí-utställningen. För att kunna jämföra besökssiffror med andra museer som både visar entrébelagd och fritt tillgänglig konst räknas antal besök till hela byggnaden på Skeppsholmen. Detta görs via optisk avläsning i entrédörrarna. Då inkluderas den del av verksamheten som visas/delges utanför entrébiljettlinjen. 14(38)

16 Under 2010 kom nära besökare till museets byggnad på Skeppsholmen varav ca besökare löste en biljett. Till museet i Malmö kom under året drygt besökare, varav löste biljett. Det totala besöksantalet för båda museerna blev nära Med denna höga besökssiffra blev Moderna Museet det mest besökta konstmuseet i Sverige. I diagrammet nedan visas besökssiffrorna under den senaste 10-årsperioden. Det bör påpekas att museibyggnaden på Skeppsholmen var stängd p.g.a. mögelsanering under åren 2002 och 2003 och att det var fri entré under perioden Diagram 1. Besöksstatistik Stockholm Malmö Museet delar systematiskt och löpande under året ut enkäter till de besökare som löser en biljett i kassan. Moderna Museet i Malmö som öppnades 26 december 2009 genomförde enkätundersökningen för första gången Målgruppen består av museets besökare över 14 år. Enkäten ställer frågor om besökarens ålder, kön, geografisk hemvist etc. men även frågor om vad de nyttjade av museets utbud samt synpunkter på dagens besök i synnerhet och museet i allmänhet. Den positiva trenden med en åldersmässigt blandad publik håller i sig. Medelåldern bland besökarna är 45 respektive 46 år (Stockholm/Malmö). Antalet kvinnliga besökare överväger. Sedan 2008 har besökare från utlandet stadigt ökat på Moderna Museet i Stockholm. Under sommaren svarade de utländska besökarna för över hälften av besöken. Andelen besökare med högre utbildning har ökat väsentligt efter det att den fria entrén togs bort och uppgår nu till 84 %. Andelen förvärvsarbetande är 60 % vilket är en liten minskning jämfört med föregående år. Motsvarande siffra i Malmö är 51 %. Andelen som studerar är 13 respektive 16 % och 18 respektive 25 % är pensionärer. Andelen besökare över 64 år är i stort sett oförändrad de senaste åren. Stockholm Intresset för samlingen har ökat väsentligt de senaste åren. Under 2010 utgjorde de tillfälliga utställningarna och samlingen nästan lika starka skäl för att besöka museet på Skeppsholmen. Det är dock stor skillnad mellan de svenska och utländska besökarna. Av de svenska besökarna uppgav 67 % tillfälliga utställningar som avgörande eller av stor betydelse för besöket. 75 % av de utländska besökarna anger istället samlingen som avgörande. Ed Ruscha: Femtio år av måleri, var årets mest besökta utställning i Stockholm. 15(38)

17 Av besökarna går 41 % in i museets butik och 33 % besöker restaurangen. Längden på besöket är i stort sett i samma nivå som de senaste åren. Det genomsnittliga besöket varar 113 min varav 84 minuter tillbringas i utställningarna. Museet får även fortsättningsvis mycket positiva omdömen från besökarna; 9 av 10 ger högsta eller näst högsta betyg medan bara 2 % har en negativ helhetsbild av museet och sitt besök. Även guidade visningar, frontpersonalen, audioguiden, museets informationsmaterial och butiken fick högsta betyg. Malmö Under Moderna Museet Malmös första år var möjligheten att se museibyggnaden det starkaste skälet för besöket. 61 % av besökarna uppger att möjligheten att se museibyggnaden var av avgörande eller stor betydelse för att besöka museet. Presentationen av samlingen lockar något mer än de tillfälliga utställningarna. 88 % av besökarna tog del av samlingsutställningen. Yael Bartana och Europa kommer att häpna och Alice Neel Målade sanningar var årets mest besökta utställningar. Besökssiffrorna för butiken är 39 % och för caféet 34 %. Det genomsnittliga besöket varade i 75 minuter varav 60 minuter spenderades i utställningarna. Moderna Museet Malmö fick mycket positiva omdömen från besökarna; 9 av 10 var mycket eller ganska nöjda medan bara 2 % hade en negativ helhetsbild av museet och sitt besök. Även audioguiden, frontpersonalen och de guidade visningarna fick högsta betyg Barn- och ungdomsverksamhet Barn- och ungdomsverksamheten på museet har en lång tradition som präglas av experimentlusta och konstnärlig medverkan. Flera aktiviteter har varit banbrytande för den pedagogiska utvecklingen i Sverige, men har också satt spår på andra håll i världen. Inte minst museets satsning på tonårsverksamhet Zon Moderna har varit föremål för många studiebesök, såväl nationella som internationella. Centre Pompidou, Paris har aktivt intresserat sig för Zon Moderna och en regelrätt efterföljare finns i 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanasawa, Japan. Familjesöndagar, lovprogram, workshops och tematiserade visningar har varit utgångspunkten för hur äldre och nyare konsthallar formar sitt pedagogiska tilltal. Familjesöndagen är museets öppna programverksamhet för barn som äger rum varje söndag året runt. 80 visningar har genomförts i Stockholm med sammanlagt ca barn. Två söndagar under året har givits en speciell karaktär då konstnärer har bjudits in för att hålla personliga workshops. I Malmö genomfördes 24 visningar med ca 140 barn. Lovprogrammen är en annan uppskattad kostnadsfri verksamhet för barn. Varje skollov arrangeras visning och verkstad av en aktuell utställning. 62 visningar genomfördes i Stockholm med ca 750 barn. I Malmö har 30 visningar genomförts under året med ca 200 barn. Elva kurser har genomförts i Verkstan. Kurserna varierar i sin utformning beroende på målgrupp, som har varit allt från treåringar till tonårsflickor. Under 2010 gavs även tre sommarlovskurser. Totalt deltog 111 barn. 16(38)

18 Tabell 8. Barn- och ungdomsverksamhet Visningar Skolvisningar, Stockholm Skolvisningar, Malmö 88 Förskolor, Stockholm Förskolor, Malmö 3 Konstskola/kurs, Stockholm Konstskola/kurs, Malmö 0 Familjesöndag, Stockholm Familjesöndag, Malmö 24 Studiedagar, Stockholm Studiedagar, Malmö 10 Lovprogram för barn, Stockholm Lovprogram för barn, Malmö 30 TOTALT Visning och verkstad för förskolan samt åk 0 6 har genomförts under hela året med olika teman från samlingen och de tillfälliga utställningarna. 37 visningar för förskolor, 412 skolvisningar plus 16 workshops har genomförts i Stockholm under året. I de sammanlagt 465 skolvisningarna har ca elever deltagit. I museets entrékassa förs statistik på skolklasser som besöker museet på egen hand. Med dessa medräknade har ca barn och unga under 18 år besökt Moderna Museet i Stockholm tillsammans med sin lärare under året. I Malmö har museet erbjudit visning och verkstad/workshop för förskola t.o.m. gymnasiet. 88 skolvisningar (plus tre visningar för förskolor) har genomförts under året. I de sammanlagt 91 skolvisningarna har närmare elever deltagit. Under hösten har högstadiet och gymnasiet erbjudits att delta i workshops. Utgångspunkten är museets samling på teman Modernism & text, Dadaism & ljudpoesi samt Konceptkonst & gördet-själv. I en workshop får eleverna på ett lekfullt och lärorikt sätt närma sig en utvald del av konstens historia i både teori och praktik. Processen och den egna upplevelsen står i centrum. Totalt har 16 workshops genomförts i Stockholm med sammanlagt 240 elever. Ett specialprojekt genomfördes i Malmö under hösten i vilket alla klasser i Vellinge kom till museet för visning och workshop. Visningen tog upp och problematiserade frågor kring media, reklam och identitet. I workshopen som utgick från Lena Svedbergs verk Konsumentkvinnan fick eleverna göra collage där de visualiserade de fördomar, stereotyper och ideal som omger oss i dag. 19 klasser deltog i projektet som inleddes med en lärarfortbildning där 18 av Vellinges högstadielärare deltog. Till fortbildningen gjordes ett studiematerial som lärarna kunde använda i skolan. Zon Moderna vänder sig direkt till gymnasieskolan där eleven och konstnären, samhället och konsten kopplas samman. Ungdomarna kommer från vitt skilda skolor och områden och blandas i helt nya konstellationer. Två projekt har under ledning av två konstnärer och konstpedagog genomförts under året i Stockholm: Hans Isaksson med Lee Lozano och Magdalena Dziurlikowska med Modernautställningen I det första projektet undersökte ungdomarna Lee Lozanos radikala förhållningssätt till omvärlden, i det andra var utgångspunkten frågan När är jag svensk?. De individuella arbetena redovisades i utställningsform, med publik vernissage, musik och performance. I Malmö genomfördes två projekt för Zon Moderna. Det första med Astrid Svangren som samtidigt ställde ut på museet, det andra med konstnären Jenny Grönvall som utgick från den pågående utställningen Alice Neel Målade sanningar. Därutöver samverkar museet med Kungliga Konsthögskolan för att utbyta erfarenheter om hur mångfalden kan öka i utbildningen. Zon Modernas goda erfarenheter av en bred och divergerad rekrytering kan på sikt påverka högskolans mångfaldsarbete. Totalt har ca barn och unga under 18 år besökt Moderna Museet i Stockholm, av dessa har ca deltagit i de aktiviteter som är riktade till den unga publiken. 17(38)

19 Dessutom kan även följande genomförda aktiviteter nämnas: - Under 2010 har 16 studiedagar genomförts i Stockholm och Malmö för skolor och högskolor. - En sommarakademi om dans och lärande hölls under två dagar riktad till lärare, beslutsfattare och skolledare i hela landet ett samarbete med Institutet Dans i skolan. Ca 100 personer deltog i akademien. - Ca 280 lärare deltog i Skola + Museum= Sant, en skolmässa som ägde rum på Historiska Museet. Mässan var ett samarbete mellan 25 olika museer i Stockholm. - Bildvisningsverktyget 50 bilder erbjuder skolan bilder och texter att använda i skolundervisningen via museets webbplats. Den har under året haft ca besökare. - Två lärarkvällar har genomförts i Stockholm med totalt 200 deltagare. Den ena utgick från utställningen Evert Lundquist och den andra från Moderna Museet samling. Därutöver har 16 informationsträffar för lärare ägt rum i Malmö. - Lärarhandledningar har producerats till utställningarna Lee Lozano, Mary Kelly och Modernautställningen Handledningarna finns tillgängliga i museets entrékassa och är nedladdningsbara från webbplatsen. Under året har ca lärarhandledningar laddats ner. - Under hösten anordnades för tredje året i rad en nationell fortbildningskurs för lärare i samarbete med Nationalmuseum. Årets tema var Maktspråk: Perspektiv på genus nu och då. 69 lärare från hela Sverige deltog i en dag som inleddes på Nationalmuseum och avslutades på Moderna Museet. På programmet stod föreläsningar, information om museernas skolverksamhet samt möjlighet att se utställningarna Maktspråk respektive Mary Kelly. Kostnaden för prestationstypen Barn- och ungdomsverksamhet uppgår till 6,9 mkr Visningar Visningar är ett av de bästa redskapen för ett konstmuseum att förmedla och tillgängliggöra samlingen och utställningarna. Offentliga visningar som är kostnadsfria, erbjuds på regelbunden basis för vuxna och barn. 212 offentliga visningar på svenska och engelska har erbjudits i Stockholm under året med totalt ca deltagare. De engelska offentliga visningarna utökades till att omfatta även juni månad och totalt har 34 visningar genomförts. Under november och december gjordes fyra specialvisningar av Modernautställningen 2010 för att lyfta fram den än mer innehållsmässigt. 143 offentliga visningar på svenska och engelska genomfördes i Malmö under året med totalt ca deltagare. Riktade offentliga visningar har gjorts för utvalda grupper såsom babyvisningar, visning för personer med nedsatt syn, på teckenspråk och visning för personer i gruppboende. I Stockholm erbjöds 36 visningar med totalt ca 300 deltagare. Offentliga visningar för barn genomförs varje Familjesöndag och lovprogram. I Malmö genomfördes sex babyvisningar under året. Antalet bokade avgiftsbelagda visningar av museets samling och tillfälliga utställningar har totalt varit 743 st i Stockholm. Av dessa var 465 skolvisningar och 278 visningar för vuxna. 45 % av de bokade vuxenvisningarna var av Moderna Museets samling. Av de tillfälliga utställningarna var det Evert Lundquist som lockade flest antal vuxengrupper. Antalet bokade avgiftsbelagda visningar i Malmö var totalt 291 st, av dessa var 91 skolvisningar och 200 var visningar för vuxna. Övriga pedagogiska verktyg Introduktionsfilmer med intervjuer av konstnärer och intendenter är mycket uppskattade av publiken. Filmerna installeras utanför utställningsrummen och erbjuder en introduktion till tema och innehåll. Under året har filmer producerats till utställningarna Lee Lozano, Evert Lundquist, Ed Ruscha: Femtio år av måleri, Keren Cytter och Mary Kelly: Fyra verk i dialog Till Modernautställningen 2010 gjordes en intervjufilm kring konstnärerna Goldin+Sennebys verk. Filmerna har varit på svenska respektive engelska. På Moderna Museets YouTube-kanal publicerades introduktionsfilmerna och dokumentation av programverksamheten såsom Ragnar Kjartanssons performance i Studion, After Art: Lee Lozano, Framför konsten: Charlotte Engelkes och Remix möter Moderna Museet. Under året har Moderna Museet haft drygt filmvisningar på YouTube. 18(38)

20 Audioguiden fortsätter att vara ett populärt pedagogiskt verktyg för både svenska och utländska besökare. En basaudioguide finns på svenska, engelska, tyska och franska. En audioguide med kommentarer av konstnärer samt en queeraudioguide finns på svenska och engelska. Dessutom finns en familjeaudioguide på svenska för yngre besökare producerades även en audioguide med 18 spår som ett verk av Cecilia Edefalk i anslutning till Modernautställningen. Audioguiden användes även för att ljudsätta utställningen Mary Kelly: Fyra verk i dialog Till alla större utställningar i Malmö producerades audioguider. Till de tillfälliga utställningarna talade konstnärer och curatorer själva in ljudspåren och till samlingsutställningen rör det sig om åtta nyproducerade ljudspår, tre som ger en kontext till utställningen och fem ljudspår som är direkt kopplade till enskilda verk i samlingen. Audioguiden är avgiftsfri. Som ett komplement till andra pedagogiska verktyg har så kallade samlingspromenader sammanställts. Ett urval konstverk ur samlingen belyses utifrån ett visst tema: Jag är kär, Nyss gjort slut, Det andra önskemuseet, Klassiker, Det där kunde jag ha gjort själv, Naket, En regnig dag, Bråttom, Jag vill se vad det föreställer och Allt är absurt. Promenaderna finns i tryckt form som kostnadsfri handledning för besökarna. Därutöver har det till samlingshängningarna i Stockholm och Malmö producerats tipspromenader för barn som uppskattats och använts flitigt. Tabell 9. Visningar Visningar Offentliga visningar, Stockholm Offentliga visningar, Malmö 143 Bokade vuxenvisningar, Stockholm Bokade vuxenvisningar, Malmö 200 Visning Hylanders våning Företagsprogram TOTALT Kostnaden för prestationstypen Visningar uppgår till 5,9 mkr Program Moderna Museets programverksamhet syftar till att fördjupa kunskapen och reflektera över innehållet i det som visas i museet samt till att göra museet till en plattform för aktuella och intressanta debatter, seminarier, samtal, symposier och filmvisningar, men även för performance och koreografi. Programmen realiseras ofta i samarbete med andra institutioner och organisationer. Bland de program som arrangerats under året kan nämnas: - Filmprogram i Bion, i direkt anslutning till pågående utställning och i vissa fall som fristående program. Därutöver har ett mindre utställningsrum omvandlats till en minibio där filmer ur museets samling visas. - Studion har varit platsen för en programverksamhet med fokus på yngre och mindre etablerade konstnärskap. Programmens innehåll har varierat mellan ljudkonst, video och performance och har ofta genomförts i samarbete med andra institutioner. - Salonger, en ny programserie med sju arrangemang under året. De öppna salongerna lånar den litterära salongens format och inleds i en aktuell utställning alternativt i samlingen och avslutas i museets restaurang med informella samtal. Förutom museets egna intendenter har bland andra forskare, författare och konstnärer deltagit i de ofta tvärvetenskapliga diskussionerna, tillsammans med en aktiv publik i alla åldrar. - After Art: Lee Lozano genomfördes under Stockholms Kulturnatt med en stor och entusiastisk public. Programmets utgångspunkt var den pågående utställningen med Lee Lozano och erbjöd en serie performance, iscensatta verk ur samlingen och aktiviteter med ungdomar från Zon Moderna. 19(38)

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE Andreas Eriksson Runt omkring 29 januari - 23 mars 2014 Sharon Lockhart Milena, Milena 16 april - 29 juni 2014 Information Samtidskonstens gränsöverskridande natur är en

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM Denna handledning är framtagen med förhoppning att ge pedagogiska ingångar till våra tillfälliga utställningar. Handledningen finns tillgänglig på eskilstuna.se/konstmuseet

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Konstnärsnämnden. Varberg den 3 maj 2012

Konstnärsnämnden. Varberg den 3 maj 2012 Konstnärsnämnden Varberg den 3 maj 2012 Konstnärsnämnden Uppdrag och organisation Resurser Stipendier & bidrag Att ansöka Kriterier Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt

Läs mer

KULTURRÅDET RAPPORT Dnr KUR 2005/2081 Sten Månsson Besöksutfall t. o. m. mars 2005 vid statliga museer omfattade av frientréreformen

KULTURRÅDET RAPPORT Dnr KUR 2005/2081 Sten Månsson Besöksutfall t. o. m. mars 2005 vid statliga museer omfattade av frientréreformen KULTURRÅDET RAPPORT Dnr KUR 2005/2081 Sten Månsson 2005-04-22 Utbildnings- och kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Besöksutfall t. o. m. mars 2005 vid statliga museer omfattade av frientréreformen I Kulturrådets

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

Besök oss - Visningar

Besök oss - Visningar Samtidskonstens gränsöverskridande natur är en fantastisk resurs i undervisningssammanhang. Begreppet samtidskonst används ofta för att beskriva konst som skapas idag och som tar upp teman och belyser

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 7 2.1 INLEDNING, ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL 8

ÅRSREDOVISNING 2008 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 7 2.1 INLEDNING, ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL 8 ÅRSREDOVISNING 2008 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 7 2. RESULTATREDOVISNING 8 2.1 INLEDNING, ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL 8 2.2 EKONOMI 8 2.2.1 Ett år med osedvanligt höga kostnader och intäkter 8 2.2.2

Läs mer

+46 8 5195 5200 Tel. Dnr MM 2012-01 ÅRSREDOVISNING 2011 1(42)

+46 8 5195 5200 Tel. Dnr MM 2012-01 ÅRSREDOVISNING 2011 1(42) ÅRSREDOVISNING 2011 Moderna Museet Box 16382 SE-103 27 Stockholm Sweden www.modernamuseet.se Besöksadress/ Visiting adress Skeppsholmen +46 8 5195 5200 Tel +46 8 5195 5210 Fax Dnr MM 2012-01 ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Metodöversikt och utvärdering

Metodöversikt och utvärdering Metodöversikt och utvärdering Workshop under ledning av kulturpedagoger med socionom och barnbibliotekarier som observatörer Ålder: år 3-6 Produkter: barnteckningar, film, sammanfattande bilder på grundval

Läs mer

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG Studier av konstnärligt seende (Saks) Dokumentation och vetenskapligt seminarium SE OCH LÄRA, ELLER LÄRA ATT SE I en tid av stark målfokusering inom förskola och skola och med samhällets

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Med blicken i spegeln. Mija Renström

Med blicken i spegeln. Mija Renström Med blicken i spegeln Mija Renström WORKSHOP 2011: HANINGE KONSTHALL BLÄCKSTRÅLEUTSKRIFT 110 x 200 cm Mija Renström utforskar i det här projektet relationen mellan bild och självbild. I tre nya verk undersöker

Läs mer

ANNA OLSSON September 2015

ANNA OLSSON September 2015 ANNA OLSSON September 2015 Anna Olsson är textilkonstnär och arbetar främst med bildvävar där berättandet står i centrum. Hon har genom sitt arbete mött människor som befinner sig i en av de mest utsatta

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska riksmuseet Sida 1 av 11 Regeringsbeslut 28 2003-12-11 Ku2003/2590/ (delvis), m.fl. Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska

Läs mer

TILL LÄRARE OCH ELEVER PÅ HÖGSTADIET OCH GYMNASIET

TILL LÄRARE OCH ELEVER PÅ HÖGSTADIET OCH GYMNASIET TILL LÄRARE OCH ELEVER PÅ HÖGSTADIET OCH GYMNASIET Inspirationsmaterial inför besök till utställningen Christian Boltanski Les archives Utställningsperiod: 5 sep-14 dec 08. Öppet tors 11-19, fre-sön 11-17.

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M 1 AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation,

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning KURSPLAN 1 år Umeå Konstskola 1 Utbildningen är ettårig med syfte att utveckla den studerandes förmåga att utarbeta, fördjupa och genomföra en konstnärlig idé. Den ger kompetens att söka till högre studier

Läs mer

Utvärdering av fria entréer vid statliga museer

Utvärdering av fria entréer vid statliga museer KULTURRÅDET LÄGESRAPPORT Sten Månsson 2005-10-24 Utvärdering av fria entréer vid statliga museer Uppdraget I regleringsbrev för 2005 erhåller Kulturrådet i uppdrag av regeringen att utvärdera införandet

Läs mer

Vill du vara med? Kontakt & frågor

Vill du vara med? Kontakt & frågor Vill du vara med? Är du yrkesverksam konstnär/konsthantverkare och vill vara med på webbplatsen Konst i Örebro län är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i formulären Examen/meriter

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

DRÖM MEN OM SAMLINGEN Kalmar konstförenings samling Från 4/7. Kalmar konstmuseum

DRÖM MEN OM SAMLINGEN Kalmar konstförenings samling Från 4/7. Kalmar konstmuseum DRÖM MEN OM SAMLINGEN Kalmar konstförenings samling Från 4/7 Kalmar konstmuseum DRÖMMEN OM SAMLINGEN Från 4/7 2015 Kalmar konstmuseum, plan 4 FÖRORD Med utställningen Drömmen om samlingen har vi skapat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Moderna museet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Moderna museet Regeringsbeslut I:30 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Moderna museet Box 16382 10327 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Moderna museet Riksdagen har beslutat om Moderna

Läs mer

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar.

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar. Språkrunda För dig som vill träna svenska på Moderna Museet Malmö Hej och välkommen till Moderna Museet Malmö! Här kommer du att ha möjlighet att titta på konst och uppleva den på ditt eget sätt samtidigt

Läs mer

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Moderna Museet Box 16382 SE-103 27 Stockholm Sweden www.modernamuseet.se Besöksadress/ Visiting adress Skeppsholmen +46 8 5195 5200 Tel +46 8 5195 5210 Fax Dnr MM 2010-22-37 Regeringen Kulturdepartementet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM!

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! Kultur i tiden Upplevelsebaserat lärande Unikt industrilandskap Ditt utvidgade klassrum Gratis för förskola och grundskola i Marks kommun VI ÄR EN ARENA FÖR DIG! Vi kan erbjuda

Läs mer

Revisionsrapport. Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Moderna museet Box 16382 103 27 Stockholm Datum Dnr 2010-05-20 32-2009-0704 Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna Riksrevisionen har, som ett led i den årliga revisionen,

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34)

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2010-10-01 Dnr 14-13/2010 Ku2010/882/KV YTTRANDE På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Konstnärsnämnden har till

Läs mer

Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte Sida 1 / 7 Internationellt kulturutbyte ANSÖKAN OM BIDRAG INOM BILD OCH FORM UTSTÄLLNINGAR OCH ARBETS- ELLER STUDIEVISTELSE I UTLANDET 1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska Förnamn*

Läs mer

ksm Vägar till magister och mastersexamen inom kulturområdet vid Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY linköpings universitet

ksm Vägar till magister och mastersexamen inom kulturområdet vid Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY linköpings universitet linköpings universitet Vägar till magister och mastersexamen inom kulturområdet vid Linköpings universitet ksm kultur samhälle mediegestaltning LiU EXPANDING REALITY ksm kultur samhälle mediegestaltning

Läs mer

Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad

Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad Utbildningens innehåll: Utbildningen ger en fördjupning inom ett stort antal konstnärliga områden. Exempel på

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1. Överintendentens inledning 5 2. Resultatredovisning 7 2.1. Intäkter och kostnader 7 2.2. Bevarande 8 2.3. Förmedling 11 2.4. Kunskapsuppbyggnad 23 2.5. Övriga

Läs mer

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN Värmlands Museum visar Japanska Träsnitt Under utställningen Bilder från den förbiflytande världen, där ett 50 tal träsnitt visas, vill vi berätta om konstnärerna,

Läs mer

PÅ GRÄNSEN MELLAN DET LILLA BORÅS OCH DET STORA BORÅS

PÅ GRÄNSEN MELLAN DET LILLA BORÅS OCH DET STORA BORÅS PÅ GRÄNSEN MELLAN DET LILLA BORÅS OCH DET STORA BORÅS En rapport om att marknadsföra Borås konstmuseum både internationellt och provinsiellt av Anna Sefve Daniel Schwarz - Szpigler Erika Harlitz Helen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11

ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11 ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 2.1 INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN 9 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11 3.1 MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Foto: Mattias Lindbäck

Foto: Mattias Lindbäck Foto: Mattias Lindbäck PROGRAM HÖSTEN 2015 KONTAKTINFORMATION ÖREBRO LÄNS MUSEUM Besöksadress: Engelbrektsgatan 3 Telefon: 019-602 87 00 Webb: www.olm.se E-post: info@olm.se FRI ENTRÉ @lansmuseum @orebrolansmuseum

Läs mer

Sammanställning av enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, augusti 2014

Sammanställning av enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, augusti 2014 Sammanställning av enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, augusti 2014 Enkäten skickades ut i första halvan av augusti 2014. Sista svarsdatum var den första

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

Considered Living - Utställning på Swimming Pool, Sofia, Bulgarien

Considered Living - Utställning på Swimming Pool, Sofia, Bulgarien Considered Living - Utställning på Swimming Pool, Sofia, Bulgarien Jag spenderade sammanlagt 17 dagar i Sofia, Bulgarien från den 24e Mars till den 11 April tillsammans med de engelska konstnärerna Charlie

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

Konstepidemin utökar!

Konstepidemin utökar! Konstepidemin utökar! Konstepidemin i Göteborg har nu existerat i 20 år. Förutom att vara en arbetsplats för 100-talet konstnärer som verkar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, drivs också

Läs mer

Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm

Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm Regeringsbeslut 33 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen 111 49 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens centrum

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst

Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst Utbrott av Lennart Rodhe Barnavårdscentralens väntrum, Lugnviks HC Riktlinjer och rutiner för Jämtlands läns landsting Bilaga till bildkonstpolicy Riktlinjer och rutiner för 2 (7) Riktlinjer och rutiner

Läs mer

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv 2/10 Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Magasinslokaler Östergötlands museum har under många år haft behov av

Läs mer

KONSTKLUBBEN I HANINGE KOMMUN VÅRPROGRAM

KONSTKLUBBEN I HANINGE KOMMUN VÅRPROGRAM KONSTKLUBBEN I HANINGE KOMMUN VÅRPROGRAM Läs mer och bli medlem på haninge.se/konstklubben Hej! Konstklubben i Haninge kommun är en ideell förening, vars syfte är att främja intresse för, och kunskap om,

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du?

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du? Enkät muséet 2014 ny Är du man eller kvinna? A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total 57 100 100% (57/57) Hur gammal är du? A. 0-18 0 0 B. 19-34 1 1,8 C. 35-64 25 43,9 D. 65-31 54,4 Total 57 100 100% (57/57)

Läs mer

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen - Yttrande över betänkandet Ny museipolitik, SOU 2015:89

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen - Yttrande över betänkandet Ny museipolitik, SOU 2015:89 Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen KFN/2015:272 Arkiv och museer Nils Mossberg, 016-710 29 90 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över remiss från kommunstyrelsen -

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN Industridesigns grunder Industrial designs basis 26,5 högskolepoäng / 26,5 ECTS credits Kurskod: IDK112, termin 2 Kursens indelning

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Moderna museet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Moderna museet Regeringsbeslut 35 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Moderna museet Box 16382 10327 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Moderna museet Riksdagen har beslutat om Moderna

Läs mer

Datum Dnr Omdisponeringar inom ramen för budget 2014

Datum Dnr Omdisponeringar inom ramen för budget 2014 Kulturnämnden Vesna Weber Ekonomicontroller 040-675 37 33 Vesna.Weber@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-28 Dnr 1302588 1 (5) Kulturnämnden Omdisponeringar inom ramen för budget 2014 Ordförandens förslag

Läs mer

Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet

Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet áååéü ää Nationalmuseums forskningsuppdrag Nationalmuseums samlingar som forskningsresurs Forskningssamverkan med andra museer, universitet och högskolor

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography GÖTEBORGS UNIVERSITET Konstnärliga fakultetsnämnden Högskolan för fotografi Utbildningsplan Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography Examen:

Läs mer

ANSÖKAN OM UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING 2017 För konstföreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar

ANSÖKAN OM UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING 2017 För konstföreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar Sidan 1 (4) Ansökan, i original, skickas senast en månad före aktuell utställning till: Sveriges Konstföreningar, Tegnérgatan 60 A, 216 12 Limhamn. OBS! En kopia på kontraktet ska också skickas med. VÄNLIGEN

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

Revisionsrapport Ängelholms kommuns hantering av konst

Revisionsrapport Ängelholms kommuns hantering av konst Revisionsrapport Ängelholms kommuns hantering av konst Linda Gustavsson Adrian Göransson April 2013 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 5 2.2. Revisionsfråga... 5 2.3. Metod och avgränsning... 5 3.1.

Läs mer

Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga

Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga Ett museum kan idag drivas i vilken organisationsform som helst. Som enskild firma, ideell förening och stiftelse - vilka är de

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

Museer och konsthallar Kalenderåret 1998

Museer och konsthallar Kalenderåret 1998 Museer och konsthallar Kalenderåret 1998 KU0301 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Kultur och fritid A.2 Statistikområde Museer A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Beställare

Läs mer

Redovisning internationellt kulturutbyte KN 2014/7420 Clara Gesang Gottowt

Redovisning internationellt kulturutbyte KN 2014/7420 Clara Gesang Gottowt Farsta 4e juli 2015 Redovisning internationellt kulturutbyte KN 2014/7420 Clara Gesang Gottowt Clara Gesang Gottowt. Internationellt kulturutbyte för soloutställning (konst) på konsthallen Brandenburgischer

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

In-och utlån. Mötesanteckning. Webmöte. Deltagare:

In-och utlån. Mötesanteckning. Webmöte. Deltagare: Mötesanteckning Datum 2017-05-17 Webmöte In-och utlån Mötesdatum: 2017-05-11 Mötestid: 14.00-15.00 Deltagare: Annika Carlsson, Riksantikvarieämbetet Audrey Lebioda, Nationalmuseum Bengt Nordqvist, Jamtli

Läs mer

Ansökan om utställningsersättning 2015 (2014-10-06)

Ansökan om utställningsersättning 2015 (2014-10-06) (2014-10-06) Ansökan om utställningsersättning 2015 Ansökan, i original, skickas senast en månad före aktuell utställning till: Sveriges Konstföreningar, Tegnérgatan 60 A, 216 12 Limhamn. För sent inkommen

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik Kulturnämnden Karl-Magnus Lenntorp Utvecklare kulturarv 040-675 37 32 Karl.M.Lenntorp@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-02-29 Dnr 1504021 1 (5) Kulturnämnden Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Läs mer

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK Tack vare bidrag från Er fick jag under hösten 2012 möjlighet att genomföra en åtta veckors praktik hos Nancy Britton, tapetserarkonservator, på Metropolitan

Läs mer

För att understryka den publika formen av kommunikation, men också för att dra till sig uppmärksamhet, kommer utställningen bestå av affischer.

För att understryka den publika formen av kommunikation, men också för att dra till sig uppmärksamhet, kommer utställningen bestå av affischer. VI VISAR KULTURHUSET. Del 1 Konstfack GDI3. V39-v40. 20120924-20121004 Lärare: Josefine Engström och Tyra von Zweibergk (OBS! Uppgiften kan också lösas med grafisk design) Som illustratör måste man ofta

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna.

att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna. Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Pia Sörås Staflin Daniel Werkmäster Datum 2015-04-01 Diarienummer KTN 2015- Kulturnämnden Fri entré på Uppsala konstmuseum och Bror Hjorths Hus Förslag

Läs mer

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på Välkommen till 2011 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen om den officiella statistiken SFS 2001:99 och SFS 2001:100, produktkod

Läs mer

Teckenspråksforum. Teckenspråkets dag maj

Teckenspråksforum. Teckenspråkets dag maj Teckenspråksforum Teckenspråkets dag 12 14 maj 2017 www.goteborg.se/teckenspraksforum Teckenspråkets dag 13 14 maj 2017 14 maj 1981 var en historisk dag då Sveriges riksdag erkände teckenspråket som dövas

Läs mer

Tariff för visning av konstverk för allmänhet genom tillfällig utställning (Utställningsersättning)

Tariff för visning av konstverk för allmänhet genom tillfällig utställning (Utställningsersättning) Tariff för visning av konstverk för allmänhet genom tillfällig utställning (Utställningsersättning) Följande tariff skall tillämpas för 6 i avtalet för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar

Läs mer

HAM sträcker sig över Helsingfors

HAM sträcker sig över Helsingfors Pressmeddelande 19.5.2015 Helsingfors konstmuseum förnyas HAM sträcker sig över Helsingfors Helsingfors konstmuseum HAM öppnar sina renoverade lokaler i Tennispalatset 25.9.2015. Öppningsutställningarna

Läs mer

Publik och tillgänglighet Statens centrum för arkiektur och design ska redovisa

Publik och tillgänglighet Statens centrum för arkiektur och design ska redovisa Regeringsbeslut 4-11-12 Ku/02715/KI Kulturdepartementet Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen 11149 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens centrum för arkitektur och

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

+46 8 5202 3500 Tel. www.modernamuseet.se. Dnr MM 2016/33 ÅRSREDOVISNING 2015. Moderna Museet Årsredovisning 2015 1(53)

+46 8 5202 3500 Tel. www.modernamuseet.se. Dnr MM 2016/33 ÅRSREDOVISNING 2015. Moderna Museet Årsredovisning 2015 1(53) ÅRSREDOVISNING 2015 Framsida, från vänster till höger: The New Human Malmö 27.2 4.9 2016 Daria Martin, Soft Materials, 2004 (stillbild från film) Daria Martin, Courtesy Maureen Paley, London Efter Babel

Läs mer

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN Sid 1 av 5 Beviljade ansökningar, belopp i kronor. Bidrag beviljas 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. 2007/6484 ABM Resurs c/o smuseet Västernorrland 888000-3143 ABM-Y Access (KUR

Läs mer

INTERNATIONELLA ORGANISATIONER

INTERNATIONELLA ORGANISATIONER LÄRARHANDLEDNING FRÅN UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET TEMA INTERNATIONELLA ORGANISATIONER Beställ mer material på vår hemsida eller via info@ui.se, Telefon: 08-511 768 05, Fax: 08-511 768 99 INTERNATIONELLA

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer