Jämställdhetsarbetet inom Jämtlands läns landsting under planeringsperioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställdhetsarbetet inom Jämtlands läns landsting under planeringsperioden 1998-2000"

Transkript

1 Jämställdhetsarbetet inom Jämtlands läns landsting under planeringsperioden April 2000 Thomas Ericsson, Firma TEAF Katarina Moström-Askdal, JUAB Jämställdhetsutveckling AB

2 TILL JÄMTLANDS LÄNS LANDSTINGS REVISORER Vi överlämnar här vårt rapport från det arbete vi utfört på uppdrag av landstingets revisionskontor. Firma TEAF JUAB Jämställdhetsutveckling AB Thomas Ericsson Katarina Moström-Askdal Thomas Ericsson, Firma TEAF, Katarina Bangata 66, 1 tr, Stockholm, E-post: Katarina Moström-Askdal, JUAB Jämställdhetsutveckling AB, Drottninggatan 50-52, Stockholm, E-post: Den här rapporten är riktad till landstingets revisorer. Förutom att läsas av dessa, landstingsledningen och ledamöter av landstingsstyrelsen och fullmäktige kan den komma att läsas även av intresserade utanför landstinget. Som en service till dessa bifogar vi en kort beskrivning över Jämtlands läns landsting (bilaga 2). Bilagan är utarbetad av chefen för revisionskontoret Lennart Ledin.

3 3 INNEHÅLL TILL JÄMTLANDS LÄNS LANDSTINGS REVISORER...2 SAMMANFATTNING...5 OM VÅR GRANSKNING...8 TILLKOMSTEN AV LANDSTINGETS JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHETSPLANENS UPPBYGGNAD OCH INNEHÅLL I STORT HAR BESLUTEN FÖLJTS? OM DE AVSNITT SOM FÖLJER NÄRMAST...17 BESLUTEN UNDER INFORMATION...18 BESLUTEN UNDER JÄMSTÄLLDHETSARBETE. SKRIVNINGAR UNDER ANSVARIGA FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETET. (FÖRVALTNINGARNA)...21 LANDSTINGSDIREKTÖRENS UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING BESLUTEN UNDER BESLUTSFATTANDE...30 BESLUTEN UNDER ARBETSORGANISATION...32 BESLUTEN UNDER ARBETSTIDER...34 BESLUTEN UNDER PERSONALUTVECKLING / REKRYTERING BESLUTEN UNDER LÖNER...39 BESLUTET I DET LÖNEPOLITISKA PROGRAMMET OM ATT VERKA FÖR EN LÖNEUTJÄMNING MELLAN HÖGST OCH LÄGST AVLÖNADE GRUPPER...42 BESLUTEN UNDER ARBETSMILJÖ...46

4 4 ANVÄNDNINGEN AV DE KRONORNA. AVSATTA SÄRSKILDA MEDEL UTÖVER DETTA...48 JÄMSTÄLLDHETSARBETET I STORT. ORGANISERINGEN AV DETTA ÄR JÄMSTÄLLDHETSPLANEN ETT BRA PLANERINGSINSTRUMENT? OCH UPPFYLLER DEN LAGENS KRAV?...54 ARBETET FÖR ATT FÖRHINDRA ATT LÖNESÄTTNINGEN PÅVERKAS AV DE ANSTÄLLDAS KÖN...58 VISSA FRÅGOR SOM RÖR ARBETSMILJÖN...61 DEN FRAMTIDA PERSONALFÖRSÖRJNINGEN...62 FÖLJER LANDSTINGET JÄMSTÄLLDHETSLAGEN?...64 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER...65 Bilagor (börjar med försättssida på sidan 71 i datafilen) 1. De kvinnliga läkarnas situation. (I datafilen på s 72-81). 2. Några fakta om Jämtlands läns landsting. (I datafilen på s 82-84). 3. Brev till landstingsdirektör Ellen Hyttsten den 19/ (I datafilen på s ). 4. Brev till förvaltningscheferna den 4/ (I datafilen på s ). 5. Chefs-/ledarutveckling inom JLL. (Utdrag ur ett brev från Annika Stencrantz). (I datafilen på s ). 6. Grupper med högst och lägst medellön vid tre tidpunkter åren (I datafilen på s ). 7. Tillkomsten av landstingets jämställdhetsplan för (I datafilen på s ).

5 5 SAMMANFATTNING Jämtlands läns landsting har en plan för sitt jämställdhetsarbete åren Planen har antagits av landstingsfullmäktige. Landstingets revisorer har givit oss i uppdrag att granska landstingets jämställdhetsarbete. Bakgrunden är inställningen att fattade beslut ska följas även på det här området samt insikten om att landstinget inte har råd med ett dåligt jämställdhetsarbete om det ska kunna rekrytera i framtiden. I den här rapporten redovisar vi resultatet av vår granskning. Kärnan i undersökningen har varit att granska om landstinget gjort det fullmäktige i jämställdhetsplanen för beslutat att det ska göra. Vi har gått igenom planen och sorterat fram de beslut som finns där. Sedan har vi skrivit ett brev med ett stort antal detaljerade frågor till landstingsdirektören och ett liknande brev till förvaltningscheferna. Vi har också intervjuat ett antal personer, bland andra nuvarande och förra landstingsdirektören, nuvarande och före detta förvaltningschefer samt fackliga företrädare. Vi har då inte bara frågat om besluten följts, utan också om jämställdhetsproblem som finns och om landstingets jämställdhetsarbete i stort. Det vi funnit är det här: I jämställdhetsplanen läggs ett stort ansvar för jämställdhetsarbetet på förvaltningarna. Utifrån den centrala planen skulle de göra en plan för sitt jämställdhetsarbete och sedan redovisa och följa upp vad som gjordes. Det har de inte gjort. Detta har dock inte lett till några åtgärder från /förra/ landstingsdirektörens sida. Även landstingsdirektörens egen planering och utvärdering har haft stora brister. Lagen krav på en årlig plan har heller inte följts. Av det som skulle göras har en del gjorts: Jämställdhetsseminarier har hållits. Jämställdhetsfrågor tas upp i chefsutbildningen. Minst en representant för det underrepresenterade könet har kallats till anställningsintervjuerna. En handlingsplan mot sexuella trakasserier (och en broschyr) har utarbetats.

6 6 Men en hel del har när två tredjedelar av perioden förflutit ännu inte gjorts: Arbetet med kompetensstegar befinner sig för merparten av yrkesgrupperna på diskussionsstadiet. Så mycket nytt när det gäller flexibel arbetsorganisation har inte skett. Någon modell som ska hjälpa cheferna beakta jämställdhetsaspekter har inte gjorts. Någon utredning om arbetsvärderingssystem har inte kommit igång. Ingen av förvaltningarna har följt beslutet att redovisa könsfördelningen i projektgrupper, arbetsgrupper, intervjugrupper och andra grupper. Att ge alla som vill ha det heltidsarbete är viktigt och ett gammalt önskemål. Här säger facken att arbetsgivaren visar god vilja men att det är en bra bit kvar att gå. För de kvinnliga läkarna är ökade möjligheter att arbeta deltid ett viktigare problem. Även här finns det mycket att göra. Intervjuer vi gjort ger bilden av att just kvinnliga läkare är en grupp med problematisk arbetssituation. Tyvärr får vi också bilden att flera av de problem som dokumenterades i en rapport för sju år sedan fortfarande återstår att lösa. Förutom tjänstgöringsgrad gäller det joursystemen. Landstinget har inte råd att stöta bort de kvinnliga läkarna. Inte heller med den sjukfrånvaro en ansträngd arbetssituation leder till. Det gäller samtliga yrkesgrupper. Vi påminner i rapporten om lagens krav på arbetsgivaren att underlätta för de anställda att förena förvärvsarbete och föräldraskap och att göra arbetsförhållandena lämpliga för både kvinnor och män. Vi påminner också om att lagen kräver ett målmedvetet arbete för att rätta till en sned könsfördelning bland den anställda. Här har landstinget inte gjort tillräckligt för att få in män i vården. Allt detta är viktigt även för landstingets möjligheter att rekrytera i framtiden. När det gäller möjligheterna att rekrytera, berättar vi i rapporten också att vi hört kritik mot det sätt på vilket landstinget bemöter arbetssökande. Landstinget är i en besvärlig ekonomisk situation och trycket på organisationen och dess anställda är stort. I en sådan situation är det inte konstigt om chefer på alla nivåer i första hand tänker på produktion

7 7 och kortsiktigt sparande; och gör det även om de vet att jämställdhet lönar sig i längden. Det är då desto viktigare att ha en bra organisation för sitt jämställdhetsarbete. Det har inte landstinget. Landstinget behöver bland annat en (eller två halva ) resursperson (-er) som kan stödja linjecheferna i jämställdhetsfrågor. Landstingets nästa jämställdhetsplan måste också bli bättre än den nuvarande. Den nuvarande är ett dåligt planeringsinstrument och uppfyller inte lagens krav. (I slutet av rapportens huvudtext finns ytterligare en sammanfattning. Den är uppställd efter de deluppdrag vi haft).

8 8 OM VÅR GRANSKNING Uppdraget I mars 1988 antog landstingets fullmäktige en jämställdhetsplan för de tre åren Vårt uppdrag har varit inriktat mot att undersöka huruvida landstingets jämställdhetsarbete verkställts i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut om arbetet, inklusive de beslut som finns i det lönepolitiska programmet, samt hur de kronor som 1998 anvisades för introduktion m m av planen använts och redovisats. Förutom att granska om fattade beslut följts, har vårt uppdrag innefattat att granska huruvida jämställdhetsmålet i det lönepolitiska programmet uppnås samt huruvida jämställdhetsarbetet är ändamålsenligt med avseende på landstingets personalförsörjning framdeles. (Citat ur revisorernas offertförfrågan). Vi har även haft i uppdrag att granska huruvida landstings jämställdhetsarbete uppfyller jämställdhetslagens krav. Med ledning av de uppgifter som kom fram under vårt arbete skulle vi slutligen också försöka identifiera åtgärder som inte finns i jämställdhetsplanen men som borde funnits där. Uppdraget har enbart gällt landstingets interna jämställdhetsarbete, inte jämställdhetsaspekter på verksamheten i förhållande till brukarna (exempelvis patienter eller elever vid landstingets skolor). Volymen på uppdraget har varit 56 arbetsdagar (sammanlagt för oss två). Uppläggningen av undersökningen har skett i samråd med landstingets revisionskontor. Uppläggning Vi har lagt upp arbetet på följande sätt: I en första etapp orienterade vi oss om landstinget och dess verksamhet samt gick igenom jämställdhetsplanen och andra policydokument. För att få en bild av i vilken utsträckning jämställdhetsfrågor diskuterats i olika organ och vilka beslut som fattats på området gick vi också igenom protokoll från möten med landstingsfullmäktige,

9 9 landstingsstyrelsen och Landstingskommittén. (Från 1996 eller början av 1997 till och med årsskiftet 1999/2000; sammanlagt cirka hundra protokoll). Vi gick också igenom de dokument som innehåller landstingets budget och planer för åren 1996 och framåt. I en andra etapp skickade vi ut brev med frågor dels till förvaltningscheferna, dels till landstingsdirektören. Breven innehöll ett stort antal frågor. Vi bad också att få material vi angav i breven. Av förvaltningscheferna bad vi exempelvis om bland annat eventuella jämställdhetsplaner, relevanta avsnitt ur verksamhetsberättelserna samt listor på tillsättningsärenden. Frågorna utgår från vad som sägs i jämställdhetsplanen och från delar av det personalpolitiska programmet. Huvudsyftet med breven var att få information om huruvida landstingets ledning och ledningarna för förvaltningarna utfört det de implicit eller explicit i dessa dokument åläggs att göra. Andra frågor syftade att samla in information relevant för de andra frågeställningar vi haft i uppdrag att belysa, exempel uppgifter om vilka jämställdhetsproblem förvaltningscheferna anser finns för närvarande. För att få ytterligare material genomförde vi också ett antal intervjuer. Vi intervjuade de nuvarande förvaltningscheferna Jörgen Boström (Länssjukvårdsförvaltningen), Björn Larsson (Tandvårdsförvaltningen), Eva Olofsson (Emefté), Göran Jonsson (Länsutvecklingsförvaltningen) och Tina Bylander (Landstingets kansli). Eftersom de flesta av dessa varit förvaltningschefer bara en del av perioden intervjuade vi också ett antal före detta förvaltningschefer, nämligen Ellen Hyttsten (Primärvårdsförvaltningen), Eva Ribbesjö-Wadelius (Tandvårdsförvaltningen) och Ewy Englund (Länsutvecklingsförvaltningen). I samband med att vi intervjuade Jörgen Boström om Länssjukvårdsförvaltningen intervjuade vi honom också i hans egenskap av före detta chef för Emefté. Från Lars Jonsson, f d chef för Länssjukvårdsförvaltningen, har vi fått synpunkter per brev. När det gäller landstingsdirektörsposten intervjuade vi förutom Ellen Hyttsten även hennes företrädare Jan Grönlund. Vi har också intervjuat processägare Tommy Renström. I samband med intervjuer av förvaltningschefer hade vi också möjlighet att intervjua personalhandläggarna Angela Alverlind och Marianne Gabrielii.

10 10 Vi har vidare intervjuat representanter för SKTF (Elisabeth Nyström), Kommunal (Solweig Gustavsson), Vårdförbundet (Anki Söneby och Kristina Fluur Hedman) och Läkarföreningen (Christian Bergh). Vi har intervjuat läkaren Ulrika Nilsson och ytterligare två kvinnliga läkare om de kvinnliga läkarnas situation. Slutligen har vi intervjuat representanter för Länsarbetsnämnden och arbetsförmedlingen samt länsexperten vid länsstyrelsen Jeanette Boog-Harvard. Under arbetets gång har vi utöver de protokoll och annat skriftligt material vi nämnde nyss också gått igenom utdrag från verksamhetsberättelserna från 1996 och framåt, protokoll från de olika förvaltningskommittéernas möten från början av 1997 till ungefär årsskiftet 1999/2000, personalstatistik samt ytterligare ett ganska stort antal skrifter och andra dokument. Möjligheter och begränsningar Även om Jämtlands läns landsting är Sveriges minsta landsting är det en stor organisation. Det är också en mycket decentraliserad organisation med sex olika förvaltningar med hög grad av självständighet. Det här gör naturligtvis att det är mycket som det är svårt att få grepp om i ett projekt av begränsad omfattning. Vissa saker går att konstatera med hög grad av säkerhet. När det gäller annat måste våra slutsatser mer ses som förslag på var landstinget självt ska arbeta vidare. Rapportens disposition. Arbetsfördelning oss emellan Den här rapporten är disponerad på följande sätt: Närmast ger vi en del fakta om jämställdhetsplanen och om dess föregångare. Vi nämner också några andra dokument som är viktiga i sammanhanget. Därefter går vi igenom beslut för beslut i jämställdhetsplanen och redovisar vad vi fått fram när det gäller vad som gjorts och inte gjorts samt redovisar kommentarer och synpunkter vi fått. I den här delen av rapporten tar vi också upp några andra beslut än dem i planen och granskar verkställighet och måluppfyllelse när det gäller dessa. De därpå följande delarna handlar om landstingets jämställdhetsarbete i stort, om jämställdhetsplanen, om arbetet för att förhind-

11 11 ra att lönesättningen påverkas av de anställdas kön, om vissa frågor som rör arbetsmiljön samt om jämställdhetsaspekter på den framtida personalförsörjningen. Slutligen tar vi upp frågan om huruvida landstinget följer jämställdhetslagen samt sammanfattar rapporten strukturerat efter de deluppdrag vi haft. Arbetsfördelningen har i grova drag varit den att jag Katarina Moström har haft huvudansvaret för avsnitten om arbetsorganisation, arbetstider, arbetsmiljö, rekrytering och arbetet på den förra planen och jag Thomas Ericsson för övriga avsnitt.

12 12 TILLKOMSTEN AV LANDSTINGETS JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR Förra planen. Arbetet på en ny plan Landstingets förra jämställdhetsdokument omfattade åren och hade titeln Mål och direktiv för jämställdhetsinsatser i landstinget Dokumentet (daterat ) innehöll fem avsnitt, Alla anställdas delaktighet i beslut och förändringar som berör det egna arbetet, Lika lön för lika arbete oavsett kön, Fler kvinnliga chefer på basenhetschefs- och förvaltningschefstjänster samt chefstjänster inom landstings direktörens stab, Fler män i vårdarbete samt Oförändrad eller mindre andel deltidstjänster. Det innehöll direktiv till ansvariga att senast presentera en plan för konkreta insatser. Dessa insatser skulle sedan påbörjas senast under En ny plan fastställdes i mars Under drygt två år hade landstinget alltså inte någon gällande jämställdhetsplan. Utarbetandet av den nuvarande planen var upplagt som ett projekt med fem delprojekt. Dessa delprojekt var: I. Utvärdering av den förra jämställdhetsplanen. II. Besök på arbetsplatsträffar för att få kunskap om vad jämställdhet betydde för de anställda. III. Intervjuer med ledande tjänstemän och politiker kring strukturfrågor. IV. Hur ska man arbeta med frågor kring arbetstider, deltider och löner ur ett jämställdhetsperspektiv? V. Utarbetandet av en ny jämställdhetsplan. Som ett led i arbetet gjorde man både intervjuer och en enkät. I bilaga 7i vår rapport finns en redogörelse för vad vi kunnat få fram om det arbetet samt några kommentarer i anslutning till detta. Landstingskommittén tycks ha spelat en ganska liten roll i arbetet på den nya planen. På sitt möte den 6/ beslöt kommittén att den skulle utgöra referensgrupp för arbetet. I samma protokoll står det att den på sitt möte den 4/ fått veta att arbetet på den nya planen påbörjats. 1 Vid den tidpunkten hade det alltså gått cirka tio må- 1 I protokollet står: Forts...

13 13 nader sedan slutet av den förra planeringsperioden. Det dröjde ytterligare nästan ett år innan den beslöt att den skulle utgöra referensgrupp. Detta gäller Landstingskommittén som organ. Några av dess medlemmar deltog i utarbetandet av planen. Antagandet av den nuvarande planen Den nya planen antog alltså i mars Planen hade dessförinnan behandlats i Landstingskommittén den 9/2 1998, som beslöt att föreslå landstingsfullmäktige att fastställa det förslag som framlagts för kommittén. I landstingsstyrelsen behandlades frågan den 26/2. Man beslöt att rekommendera fullmäktige att anta förslaget till plan samt att anslå kr för 1998 för introduktion m m av planen. 2 Beslutet i fullmäktige togs vid sammanträdet den 11-12/3. Beslutet innebar att fullmäktige antog den plan för jämställdhetsarbetet landstingsstyrelsen föreslagit samt biföll styrelsens förslag att anslå kr för 1998 för introduktion m m av planen. 3 vid landstingskommitténs sammanträde , 59, redovisades att arbetet med Jämställdhetsplanen påbörjats och målsättningen är att c:a 10 % av all personal skall vara delaktig i processen. Anmäldes att planarbetet pågår och Tommy Renström efterlyser fackliga organisationernas synpunkter på om landstingskommittén skall utgöra referensgrupp för arbetet eller om en särskild grupp ska utses. ÖVERENSKOMMELSE Landstingskommittén skall utgöra referensgrupp. Protokoll från Landstingskommitténs möte 6/ Någon diskussion i landstingsstyrelsen omnämns inte i protokollet, Däremot att en ledamot antecknar följande till protokollet: Ett viktigt inslag i jämställdhetsarbetet är att landstinget arbetar aktivt för att pappor nyttjar sina möjligheter till föräldraledighet. 3 Tio ändrings- och tilläggsyrkanden lades fram. De flesta av dessa är inte av något större intresse. Ett av dem tar vi emellertid upp i en not i avsnittet om arbetet för att förhindra att lönesättningen påverkas av de anställdas kön.

14 14 JÄMSTÄLLDHETSPLANENS UPPBYGGNAD OCH INNEHÅLL I STORT Omfattning. Avsnitt Vi kommer i ett senare avsnitt att göra en kritisk granskning av planen. Här går vi bara kort igenom vad den innehåller och hur den är uppbyggd. Planen består av sex sidor. En sida upptas dels av en definition av begreppet jämställdhet, dels av ett kort avsnitt om jämställdhetslagen. En sida upptas av ett sex meningar långt allmänt policyuttalande. En sida upptas av ett utdrag ur jämställdhetslagen. Av de återstående tre sidorna upptas en sida (halva sidan) av ett avsnitt Ansvariga för jämställdhetsarbetet och två sidor av ett avsnitt Jämställdhetsplan Avsnittet Ansvariga för jämställdhetsarbetet anger vilket ansvar som vilar på landstingsdirektören, förvaltningscheferna och basenhetscheferna. Avsnittet Jämställdhetsplan är indelat i underavsnitten: Information, Jämställdhetsarbete, Beslutsfattande, Arbetsorganisation, Arbetstider, Personalutveckling / Rekrytering, Löner och Arbetsmiljö. Under varje rubrik finns två korta avsnitt med rubrikerna Mål respektive Åtgärder. Angiven ansvarsfördelning Den ansvarsfördelning som anges i planen är följande: Landstingsdirektören ges det övergripande ansvaret. Förvaltningscheferna ges inom sin förvaltning ansvar för mål, strategier och redovisning av arbetet. Det anges också att de ska fatta sina strategiska beslut utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Basenhetschefernas roll anges huvudsakligen som att de ska verkställa de mål och strategier som förvaltningschefen beslutat.

15 15 De övriga organ som nämns är: Förvaltningarnas förvaltningskommittéer. Dessa ska behandla mål och strategier. Basenhetskommittéer. Dessa pekas ut som ett forum där basenhetschefen ska aktualisera jämställdhetsfrågor genom att redovisa statistik och enkätsvar utifrån arbetsmiljöenkäten. Arbetsplatsmöten. Det sägs att jämställdhetsfrågor ska diskuteras vid dessa. På mötena ska också information ges om innebörden av landstingets arbete med jämställdhetsplanen. Det står inget om vilken roll det partsgemensamma organet på landstingscentral nivå (Landstingskommittén) ska ha. Några andra dokument på landstingscentral nivå Utöver jämställdhetsplanen finns ytterligare några dokument på landstingscentral nivå. Personalpolitiskt program. Det nu gällande personalpolitiska programmet antogs i november Programmet tar upp många frågor av intresse ur jämställdhetssynpunkt. Explicit tar det emellertid upp jämställdheten mellan könen bara på ett enda ställe. Det är under rubriken Lönepolitik, där det står: Ett prioriterat mål i lönepolitiken är lika lön för lika eller likvärdigt arbete oavsett om du är kvinna eller man. Dokument om sexuella trakasserier: Den 7/ antogs Landstingskommittén ett dokument om sexuella trakasserier. En broschyr i samma ämne har också producerats. Årlig statistik: Det görs varje år en statistisk sammanställning. De två senaste heter Personalstatistik 1998 respektive Personalstatistik Samverkansavtal: Samtidigt med arbetet på jämställdhetsplanen pågick arbetet på det nu gällande samverkansavtalet. Detta trädde i kraft ungefär samtidigt med jämställdhetsplanen, nämligen den 1/4

16 I samverkansavtalet finns angivet exempel på frågor som ska behandlas inom de olika organen. Jämställdhet nämns när det gäller förvaltningskommittéerna och basenhetskommittéerna. Däremot inte när det gäller arbetsplatsträffarna och Landstingskommittén. Avtalet innehåller också ett mycket kort avsnitt med rubriken Jämställdhet. Förutom en allmän deklaration innehåller det följande skrivning: Landstingets målsättning är att begränsa antalet deltider och skapa fler heltidstjänster, samtidigt som en generös inställning till partiell tjänstledighet skall tillämpas. Delegationsregler: Landstingsdirektören delegerar beslutanderätten i många frågor till andra. De två handlingar i vilka de två direktörerna gjort detta är delegationsordningar / befogenhetsplaner daterade respektive Dessa nämner ej jämställdhetsarbetet.

17 17 HAR BESLUTEN FÖLJTS? OM DE AVSNITT SOM FÖLJER NÄRMAST I de avsnitt som nu följer går vi igenom vad jämställdhetsplanen säger ska göras på olika områden. Vi redogör därefter för punkt för punkt för vad vi kommit fram till när det gäller i vilken utsträckning de olika åtgärderna hittills vidtagits. Vi nämner ofta breven till landstingsdirektören och förvaltningscheferna. Den exakta ordalydelsen av de skriftliga frågor vi ställde till landstingsdirektör Ellen Hyttsten och till förvaltningscheferna framgår av bilagorna 3 och 4. I vår beskrivning av de åtgärder som enligt jämställdhetsplanen skulle/ska vidtagas citerar vi åtgärderna ordagrant ur planen. I några fall har vi dock för att öka tydligheten delat upp eller slagit ihop punkter. När det gäller vad som ska betraktas som åtgärder har vi i vissa fall tagit med även sådant som i planen står under rubriken Mål. (Som kommer att framgå av ett senare avsnitt finns brister i planens strukturering). Vi har bedrivit vårt arbete med att samla in material under perioden november 1999 början av april Hur sent vidtagna åtgärder som hunnit komma med i svaren varierar något.

18 18 BESLUTEN UNDER INFORMATION Beslut Under rubriken Information anges att följande åtgärder ska vidtagas: Jämställdhetsfrågor skall ständigt vara en aspekt i all ledarskapsutbildning. Seminarier inom jämställdhetsområdet t ex om delaktighet, inflytande samt skillnader i manliga och kvinnliga kulturer ska ordnas en gång per år för alla anställda. Jämställdhetsplanen ska introduceras på ett enhetligt sätt i hela landstinget. Landstinget skall aktivt informera manliga anställda om möjligheterna till föräldraledighet för pappor. Jämställdhetsfrågor aspekt i all ledarutbildning: I landstingets nya chefsprogram Ny som chef ska enligt kursprogrammet ämnet Chefens roll i arbetsmiljöfrågor och jämställdhetsarbete tas upp i ett block Strategiskt personalarbete. En kursomgång pågår. Under den har Annika Stencrantz och Angela Alverlind talat om lagstiftning, landstingets policyprogram och fortsatt utveckling inom området. När det gäller andra chefskurser, och andra liknande aktiviteter, sedan mitten av 90-talet hänvisar vi till det utdrag ur ett brev från Annika Stencrantz vi bifogar i en bilaga. Av brevet framgår att jämställdhetsfrågor behandlats i flera olika sammanhang. Detta rör utbildningar anordnade på landstingscentral nivå. Vi frågade även förvaltningscheferna (punkt 17). De svarade att de inte haft några egna chefskurser.

19 19 Årliga jämställdhetsseminarier för alla anställda: I december 1998 arrangerades fyra seminarier med föredrag av länspolismästaren i Uppsala län Göran Lindberg. Åtminstone något av dessa var öppet för alla anställda. Det sammanlagda antalet deltagare var dock bara cirka 100 personer. I december 1998 hölls ett seminarium med forskaren Gertrud Åström. En skriftlig inbjudan till detta vi sett riktar sig till personalchefer, personalhandläggare, personalsekreterare och fackliga representanter. Enligt uppgift från landstingsdirektören var alla anställda inbjudna. I november 1999 besökte två anställda vid JämO landstinget. I samband med detta hölls föredrag av dessa samt föredragningar av anställda vid landstinget. En begränsad krets av landstingets chefstjänstemän deltog. Ett jämställdhetsseminarium kommer att hållas den 17-18/4 i år. Förvaltningarna uppger att de inte ordnat några egna jämställdhetsseminarier. Länsutvecklingsförvaltningen berättar att Nils-Olof Nilsson från länsstyrelsens projekt Mannum höll ett föredrag vid ett ledningsgruppsmöte i november Enhetlig introduktion av jämställdhetsplanen i hela landstinget: Direktiv till förvaltningsnivån? Av de svar vi fått från nuvarande landstingsdirektör Ellen Hyttsten och dåvarande landstingsdirektör Jan Grönlund framgår att information om den antagna planen gick ut till förvaltningscheferna och personalchefer/motsvarande, men att några direktiv för förvaltningarnas planeringsarbete inte gick ut utöver de anvisningar som finns i jämställdhetsplanen (se nedan). En nära till hands liggande förklaring är att landstinget strävar efter att ha en decentraliserad organisation. Vi kan emellertid inte säkert kunna avgöra hur stor roll detta spelade eller vilken roll en pressad arbetssituation eller storleken på intresset för jämställdhetsfrågor hade.

20 20 Spridning och diskussioner inom förvaltningarna I vårt brev till förvaltningscheferna frågade vi hur jämställdhetsplanen spreds inom förvaltningen då den antagits av fullmäktige samt inom vilka organ (motsvarande) planen diskuterades. (Punkt 4). Enligt de skriftliga svar vi fått, har ambitionerna när det gäller att sprida och diskutera planen i de flesta av förvaltningarna varit höga. Vad som faktiskt gjorts är svårare att dra slutsatser om ur svaren. 4 Ledtrådar får vi däremot i den genomgång vi gjort av förvaltningskommittéernas protokoll. (Se annat avsnitt). Den tyder på att planen diskuterades mycket lite, åtminstone efter den tidpunkt då den antogs. Aktiv information till manliga anställda om möjligheterna till föräldraledighet för pappor: I breven till landstingsdirektören (punkt 44) och förvaltningscheferna (punkt 22) frågade vi om de givit information om föräldraledighet till de manliga anställda. Alla svarade nej. Någras svar gick ut på att sådan information inte är nödvändig. Några betonade att de har en positiv inställning till att män tar ut föräldraledighet och gav exempel för att understödja detta påstående. 4 Länssjukvårdsförvaltningen skriver i sin verksamhetsberättelse för 1998 följande: Arbetet med att implementera planen samt seminarier genomfördes i december. Planen har inte blivit känd av personalen i tillräcklig omfattning. För många fanns inte möjligheten att gå ifrån sitt arbete. Eftersom informationen är en av förutsättningarna för att det ska bli en effekt av jämställdhetsarbetet bör nya tillfällen till information erbjudas under Det går inte av motsvarande avsnitt i verksamhetsberättelsen för 1999 att utläsa huruvida sådana nya tillfällen erbjöds och utnyttjades. Länsutvecklingsförvaltningen skriver i sin verksamhetsberättelse för samma år: Jämställdhetsplanen har införts i organisationen genom seminarier där samtlig personal erbjudits att deltaga samt i ett jämställdhetsseminarium speciellt riktat till personalsekreterarna. Dessa seminarier är förmodligen sådana som anordnats av landstinget centralt. Det framgår inte hur många från Länsutvecklingsförvaltningen som deltog i dem.

21 21 BESLUTEN UNDER JÄMSTÄLLDHETSARBETE. SKRIVNINGAR UNDER ANSVARIGA FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETET. (FÖRVALTNINGARNA) Beslut Under rubriken Jämställdhetsarbete anges att följande åtgärder ska vidtagas: I landstingets plan- och budgetarbete skall varje förvaltning redovisa sina planer för särskilda jämställdhetsinsatser. I verksamhetsberättelser/analyser skall man årligen följa upp och utvärdera landstingets jämställdhetsarbete. Särskilt skall i verksamhetsberättelsen redovisas hur man i projektgrupper, arbetsgrupper, intervjugrupper mm har lyckats nå en jämn könsfördelning. I planens avsnitt Ansvariga för jämställdhetsarbetet står det under rubriken Förvaltningarnas ansvar att förvaltningscheferna i den /årliga/ verksamhetsberättelsen ska redovisa vidtagna åtgärder inom jämställdhetsområdet. I samma avsnitt står det att förvaltningscheferna genom statistik /ska/ redovisa åtgärderna i landstingsplanen. Jämställdhetsplanen ställer alltså krav på planering av ett jämställdhetsarbete, på redovisning av dessa planer samt på utvärdering och redovisning av jämställdhetsarbetet. Förvaltningarnas planer för jämställdhetsarbetet samt deras redovisning i plan- och budgetarbete av sina planer för särskilda jämställdhetsinsatser: I den centrala jämställdhetsplanen står det under rubriken Förvaltningarnas ansvar bland annat följande: Förvaltningschefernas ansvar är att i verksamhetsplanen för respektive förvaltning ställa upp mätbara verksamhetsanpassade mål och strategier för jämställd-

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2004-09-27 Bilaga 4. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Jämställdhetslagen Den 1 januari 1992 trädde den nya Jämställdhetslagen i kraft. Fr o

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Jämställdhetsplan

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Jämställdhetsplan ÖREBRO LÄNS LANDSTING Jämställdhetsplan 2013 2015 1 Örebro läns landsting 2013 Grafisk form: LoVS Kommunikation. Foto: Nina Hellström Papper: inlaga, Multi design smooth white, 130 g, omslag, Multiart

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Styrelsehandling 7 Dnr 0919/16 2016-10-28 Patrik Stoppert Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner Jämställdhetsplan 2017 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

2010-03-09 Diarienummer:08LI3821 Version: 15. Jämställdhetsplan 2009 1(11)

2010-03-09 Diarienummer:08LI3821 Version: 15. Jämställdhetsplan 2009 1(11) Jämställdhetsplan 2009 1(11) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Beskrivning av myndigheten... 3 2. Ansvar för jämställdhetsarbete... 4 2.1 Uppföljning... 4 3. Övergripande mål för jämställdhetsarbete...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2010-2012 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Lilla Rådmansgatan

Läs mer

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner.

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Personalavdelningens PA-handbok Ledningsfilosofi Jämställdhetspolicy Jämställdhet Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Information och ständig

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008

Olika men ändå lika Jämställdhetsredovisning för 2008 Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 1 JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 2010 Antagen av tekniska nämnden den 24 februari 2010 5 2 Jämställdhetsplan för TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planen gäller from 1 januari tom den 31 december 2010.

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Fridhemsgatan 24 271 45 Ystad 0411-577000 0411-171 37 ystadenergi@ystad.se

Fridhemsgatan 24 271 45 Ystad 0411-577000 0411-171 37 ystadenergi@ystad.se FVSI YSTAD ENERGI AB Jämställdhetsplan för Ystad Energi AB Adress: Postnummer och ort: Telefonnummer: Faxnummer: E-postadress: Fridhemsgatan 24 271 45 Ystad 0411-577000 0411-171 37 ystadenergi@ystad.se

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun TILLÄMPNING Jämställdhet i Hudiksvalls kommun Jämställdhet Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män. Diskriminerings lagens syfte vad gäller förbudet att diskriminera på grund av kön,

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

etshandbokk Verksamhe 19 % män 81% kvinnor Antal män Totalt Reg.nr bu52.16 Kapitel 2. Policy och Måll

etshandbokk Verksamhe 19 % män 81% kvinnor Antal män Totalt Reg.nr bu52.16 Kapitel 2. Policy och Måll Verksamhe etshandbokk Kapitel Avsnitt 5.Ledningens ansvar 2. Policy och l Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Personalsekreterare Barn- och ungdomsnämnden Rubrik Jämställdhetsprogram för barn-

Läs mer

Jämställdhetsrapport 2010/2011

Jämställdhetsrapport 2010/2011 Jämställdhetsrapport 2010/2011 Statistik För att svara mot de övergripande målformuleringarna om att utjämna och förhindra skillnader, har könsuppdelad statistik tagits fram. Brister i personalsystemet

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Jämställdhetsplan 2005-2007

Jämställdhetsplan 2005-2007 Jämställdhetsplan 2005-2007 Socialförvaltningen Falköpings kommun Antagen av socialnämnden 2005-06-12, 81 Socialförvaltningens jämställdhetsplan 2005 2007 Vad säger lagen? Den nuvarande lagen trädde i

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde Backe rektorsområde är en förskole-, skol- och fritidsverksamhet med uppgift att utbilda elever enligt Lpo-94 och att tillhandahålla familjer barnomsorg i form av

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010 Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr 5.Ledningens ansvar 2. Policy och bu52.16 1 av 6 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Personalsekreterare Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad:

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, -partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, 2016-11-09 Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 3(15) Inledning Det finns en lagstadgad skyldighet enligt Diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Bakgrund Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. Albert Einstein. Jämställdhet

Läs mer

Tjörns kommuns författningssamling

Tjörns kommuns författningssamling Tjörns kommuns författningssamling Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen Författning: Jämställdhetspolicy och jämställdhetsplan 2004 Beslut: KF 60 2004-06-10 Dnr 04.079-026 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY och JÄMSTÄLLDHETSPLAN

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING.

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. FÖR Vilka är de? Jämställdhetsplan 2013 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING malm SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 1280-2012-1.1 SID 1 (10) JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015... 2 Inledning... 2

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012 Utbildningsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012 Utbildningsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012 Utbildningsförvaltningen Bild: www.colourbox.com Innehållsförteckning 1. Om utbildningsförvaltningens jämställdhet- och mångfaldsplanplan...3 2. Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011-2014

Jämställdhetsplan 2011-2014 Flik 6.1 1 (13) Jämställdhetsplan 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-13, 127 VK300S v1.0 040416, Flik 6.1 Jämställdhetsplan 2011-2014 Ekonomi- och personalförvaltningen Vingåkers kommun, 643

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN Infoga din logotyp här JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN FÖRETAGSNAMN Fastställd 2017-00-00 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETSPLAN Här kan du lägga in en beskrivande text om vilket/vilka företag det gäller.

Läs mer

Jämställdhetsplan. Lemlands kommun

Jämställdhetsplan. Lemlands kommun Jämställdhetsplan Lemlands kommun Antagen av kommunstyrelsen den 25.1.2010 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Juridisk grund... 3 3. Syfte och målsättningar... 3 4. Kartläggning av situationen i

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Sid 1 (10) Dokumenttyp Policy/plan Dokumentansvarig Personalchef Beslutad av (datum och ) KF, 2016-03-21, 21 Gäller för Alla kommunens verksamheter Giltig fr o m 2016-03-21 Senast reviderad Jämställdhetsplan

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Jämställdhetsplan för Institutionen för orientaliska språk

Jämställdhetsplan för Institutionen för orientaliska språk Jämställdhetsplan 2010-2012 för Institutionen för orientaliska språk ALLMÄNNA MÅL Institutionen för orientaliska språk ansluter sig till de mål och riktlinjer för jämställdhet mellan kvinnor och män, vilka

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Bilaga 1. Missivskrivelse Strategi för jämställdhetsarbetet

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Bilaga 1. Missivskrivelse Strategi för jämställdhetsarbetet PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03340 136 Strategi för jämställdhetsarbetet i Landstinget Sörmland (Lf) Bakgrund Enligt gällande lagstiftning ska landstinget som arbetsgivare ha en jämställdhetsplan

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Uppföljning av personalpolitiskt program 2004

Uppföljning av personalpolitiskt program 2004 Uppföljning av personalpolitiskt program 2004 Vilhelmina kommun Uppföljning 2004 Uppföljning av fem mål i det personalpolitiska programmet Det personalpolitiska programmet syftar till att ge riktlinjer

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Uppföljning av personalpolitiskt program 2005

Uppföljning av personalpolitiskt program 2005 Uppföljning av personalpolitiskt program 2005 Vilhelmina kommun Uppföljning 2005 Uppföljning av de åtta målen i det personalpolitiska programmet Det personalpolitiska programmet syftar till att ge riktlinjer

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan PLAN Jämställdhetsplan 2016 2018 Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av ledningskontoret Datum 2015-10-12 Gäller 2016 2018 Ärendenr RS 2015/71 Innehåll Region Gotlands Likabehandlingspolicy... 2

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL ORSA KOMMUN

SAMVERKANSAVTAL ORSA KOMMUN SAMVERKANSAVTAL ORSA KOMMUN Samverkansavtal i Orsa kommun LEIF JOHANSSON/BILDARKIVET.SE FAS står för Förnyelse, Arbetsmiljö och Samverkan. Det är ett centralt avtal som slutits mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3 Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare arbetstagare 2015. Bilaga 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

POLICY MOT DISKRIMINERING

POLICY MOT DISKRIMINERING POLICY MOT DISKRIMINERING Fridhems folkhögskola accepterar inte att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen eller i arbetssituationen. Alla har rätt till likabehandling oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Dnr TFN-2013-1773 Dpl 16 Bakgrund Syftet med jämställdhetsarbetet är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för 2009 / 2011

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för 2009 / 2011 Utbildningsförvaltningen Bilaga till utbildningsnämndens protokoll 65/09 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2009 / 2011 Fastställd av utbildningsnämnden 2009-06-11 Postadress: Box 138, 221

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

JÄMställdhet bygger vi tillsammans

JÄMställdhet bygger vi tillsammans JÄMställdhet bygger vi tillsammans Jämställdhetsplan 2008 - Mersiha Isa Inledning Enligt jämställdhetslagen skall alla arbetsgivare bedriva ett aktivt och målinriktat jämställdhetsarbete. Jämställdhetslagens

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Uppdraget som arbetsgivarföreträdare. Politikerutbildning 2015-03-30

Uppdraget som arbetsgivarföreträdare. Politikerutbildning 2015-03-30 1 Uppdraget som arbetsgivarföreträdare Politikerutbildning 2015-03-30 2 Kommunallagen Fullmäktige ansvarar för att nämnderna får resurser och ett tydligt uppdrag för att kunna bedriva verksamheterna enligt

Läs mer