RKIV FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET ""'... w!... 'l..

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RKIV FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET -.. ... ""'... w!... 'l.."

Transkript

1 ... ~.... RKIV OCH.. SAMHALLE -.. 'l.. ""' w!.... FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET

2 ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1994:1

3

4 Arkiv samhälle och forskning SVENSKA ARKIVSAMFUNDET

5 ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING utges med stöd av Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet av Svenska Arkivsamfundet. Tidskriften utkommer med tre häften om året. Den kan erhållas genom medlemskap i Svenska Arkivsamfundet. Årsavgiften för 1994 är 100 kr för personliga medlemmar. För institutioner (motsv) 200 kr.' Svenska Arkivsamfundet som bildades 1952, har till ändamål att väcka och vidmakthålla intresset för arkiv i offentlig och enskild ägo, att arbeta för den svenska arkivvårdens utveckling och att sprida kännedom om dess uppgifter och villkor. I redaktionen för tidskriften ingår förste arkivarie Lars Ericson, förste arkivarie Britta Joneli Ericsson (huvudredaktör) och förste arkivarie Peeter Mark. Redaktionens adress: Riksarkivet, Box 12541, Stockholm Tel. 08/ Telefax 08/ Anmälan om medlemskap eller adressförändring göres till redaktionen. Manuskript avsedda för publicering i kommande nummer bör vara redaktionen tillhanda senast den 15 september 1994 (nr ) och den 15 oktober 1994 (nr ). Manuskripten mottages såväl på papper som på diskett. ~ ISSN Omslag och grafisk formgivning Sven-Gunnar Lidmar Schmidts Boktryckeri AB, Helsingborg 1994

6 INNEHÅLL Stajfan Smedberg, Akademisk arkivutbildning i Sverige 7 Eric De Groat, Tillsynsbyråns utbildningsverksamhet och framåt 13 Per Matsson, Utbildning i arkivvård för folkrörelseorganisationer 29 Olle Forslund, Utökade landsarkivuppgifter för Stockholms stadsarkiv 31 slottsarkivets och Riksarkivets jubileumshögtider november slottsarkivet 100 år 36 Erik Norberg, slottsarkivet 37 jan Brunius, Slottsarkivet och forskningen 41 Bo Vahlne, slottsarkivet - Kungl. Husgerådskammarens husarkiv 45 Lars Ljungström, Arkivet, inventarienumren och de kungliga möblerna - några exempel från Gripsholms slott 49 "Riksens archivum" 375 år 57 Erik Norberg, Riksarkivet Birgit Friggebo, Riksarkivets uppgifter 64 Herman Schuck, Riksarkivet 375 år - eller 700 år? 65 Översikter och recensioner Rune Hedman, Riksarkivets beståndsöversikt. Del3. Kommittearkiv 75 Folke Ludwigs, Fredsunderhandlingarna i Osnabriick Per Matsson, Bondeliv. Lantbruket i Halland Irma Ridbäck, Skurkar och vanligt folk 80 Irma Ridbäck, Bibliotek och media i mittnordiskt perspektiv 82 Anna Svenson, Danmark 86 Renata Arovelius, Polen 88 Björn Lindh, Nytt från ICA 90 Bibliografisk översikt

7 Anmälan Björn Holmberg, Personuppgifter i Svenska Industritjänstemannaförbundets arkiv JOO Meddelande Ulf Söderberg, Svenska Arkivsamfundet, Styrelsens verksamhetsberättelse för O 1 Medverkande i detta nummer 103 6

8 Akademisk arkivutbildning i Sverige STAFFAN SMEDBERG Inledning Utbildning för arkivarier har funnits så länge det har förekommit organiserad arkivverksamhet i vårt land. Inom arkivinstitutionerna har de nyanställda fått den skolning de behövt för att kunna sköta sina arbetsuppgifter. Utbildning utanför institutionernas ram har emellertid endast funnits i drygt tjugo år. Äldst är kursen vid Stockholms universitet. I dag finns liknande utbildningar vid ytterligare några universitet och högskolor. Samtidigt pågår en debatt om att ge utbildningen en forskningsanknytning. Det finns därför all anledning att diskutera denna utbildnings målsättning och utformning. Mina utgångspunkter är bl a mer än 15 års verksamhet som lärare på arkivkursen vid Stockholms universitet. Arkivarieyrket Innan vi går in på själva utbildningen är det lämpligt att närmare diskutera arkivarieyrket och arkivariernas arbetsuppgifter. 1 Länge fanns arkivarier endast vid de fåtaliga arkivinstitutionerna. Från att ha varit ett administrativt och jurdiskt yrke utvecklades yrket i slutet av 1800-talet allt mer i riktning mot den humanistiska världen. Arkivarierna har under en stor del av 1900-talet i första hand rekryterats från forskarutbildningarna i historia och näraliggande ämnen. Detta fick bl a till följd att yrkesprofilen ofta var ganska diffus. Många kände sig nog i första hand som historiker som hamnat i arkivväsendet, inte som arkivarier. Arbetsuppgifterna var också i första hand inriktade mot forskningen och det historiska materialet. l. Jag skall här inte behandla frågan om arkivarie som ett yrke eller en profession. Jfr Mykland, Liv, From occupation to profession: The archivist's sense of identity. XII international eongress on archives, Montreal

9 Ordnande och förtecknande av arkiv och betjänande av forskare var en viktig del av arbetet. Man sysslade i mycket liten utsträckning med moderna arkiv. Tillsynen var ännu en relativt obetydlig verksamhet. De senaste 30 åren har i detta avseende inneburit en stor förändring. Antalet arkivarietjänster har ökat. Ökningen började hos arkivinstitutionerna, där tillsynsverksamheten expanderade. En stor del av tjänsterna har dock skapats utanför arkivinstitutionerna. Arkivarier som arbetar hos statliga myndigheter, kommuner och landsting samt företag och organisationer är en vanlig företeelse. Arbete som inriktar sig på arkivbildningen har blivit en allt viktigare del av arkivverksamheten. Många arkivarier ägnar en stor del av sin tid åt att styra dagens och morgondagens arkivbildning, att välja medium för långtidsbevarande och utreda frågor om bevarande och gallring. skillnaderna kan tyckas vara mycket stora mellan denna typ av arbetsuppgifter och arbete med äldre källmaterial och att göra detta tillgängligt. skillnaden ligger emellertid i första hand i arkivmaterialets ålder och förvaringsplats. Man kan därför inte tala om en principiell skillnad. Arkivverksamheten brukar indelas i tre verksamhetsgrenar, som ofta kallas depå, tillsyn och forskarservice. Dessa termer har dock ursprung hos arkivmyndigheterna. Vi borde kanske tala arkivbildningsinsatser i stället för tillsyn 2 och tillgängliggörande eller informationssökning i stället för forskarservice. På så sätt blir det lättare att anknyta termerna till all arkivverksamhet, oberoende av handlingarnas ålder och förvaringsplats. Om vi med denna utgångspunkt studerar arkivariers arbetsuppgifter i dag, kommer vi att finna att nästan alla har arbetsuppgifter inom minst två av dessa verksamhetsgrenar och många inom alla tre. I själva verket kan endast de största arkivinstitutionerna fördela arbetsuppgifterna så att vissa arkivarier kan specialisera sig på en av verksamhetsgrenarna eller syssla enbart med äldre arkivhandlingar. Detta faktum får självfallet konsekvenser för arkivutbildningens inriktning. Utbildade arkivarier finns nu i statlig, kommunal, landstingskommunal verksamhet liksom inom organisations- och företagsvärlden. De olika sektorernas arkivverksamhet styrs av skilda författningskomplex, även om skillnaderna har minskat i och med arkivlagens tillkomst. Till de juridiska skillnaderna kommer i viss mån olika praxis och traditioner. Det finns naturligtvis också skillnader mellan arkivarier hos arkivmyndigheterna och 2. Tillsynen gäller visserligen även förvaringsfrågor (depå) och tillhandahållande, men huvudparten av insatserna brukar ligga på arkivbildningens område. 8

10 arkivarier som arbetar hos arkivbildande myndigheter, eftersom de förra har en tillsynsfunktion gentemot de senare. Skillnaderna bör dock inte överdrivas. I huvudsak är den svenska arkivvärlden mycket enhetlig i professionellt avseende. Dessutom kan man tala om en gemensam yrkesetik, som utgår från en strävan att bevara en relevant del av gårdagens och dagens arkivmaterial för framtiden och att ställa detta material till forskningens förfogande. Denna strävan torde omfattas av alla professionella arkivarier i vårt land. För vilka bör utbildningen utformas? Det finns olika kategorier anställda inom arkivverksamheten. Den akademiska utbildning som vi här talar om inriktas på handläggartjänster i statlig, kommunal och enskild tjänst. Den är därför i första hand anpassad för personer som inte tidigare haft arbetsuppgifter inom arkivområdet. Vi talar alltså inte här om den fort- och vidareutbildning som naturligtvis måste finnas inom arkivvärlden liksom inom alla andra sektorer. Yrkeskåren är liten och antalet tjänster begränsat. Detta medför att studenterna inte rimligen kan bestämma sig för att arbeta inom en sektor eller en typ av arbetsuppgifter innan de börjar utbilda sig och sedan stanna där. Tvärtom är det enligt min mening en klar fördel om utvecklingen går mot en större rörlighet mellan institutioner och sektorer. Utbildningen måste därför ha en så allmän karaktär att den kan vara utgångspunkt för tjänstgöring inom alla sektorer. Det bör dock noteras, att arkivinstitutionerna i större eller mindre omfattning har resurser för internutbildning. Denna möjlighet finns normalt inte för ensamarkivarier som arbetar hos arkivbildare av olika slag. Detta bör också beaktas när utbildningarnas innehåll diskuteras. Annan utbildning i kombination med arkivkunskap Arkivutbildningen omfattar för närvarande som mest tre terminer, men i många fall en eller två terminer. En så kort utbildning kan naturligtvis inte vara tillräcklig för verksamhet inom dagens komplicerade arkivvärld. Det krävs andra ämneskunskaper vid sidan av den renodlade arkivkunskapen. För en handläggartjänst krävs normalt en fullständig akademisk examen på kandidat- eller magisternivå. Traditionellt har arbetsgivarna brukat kräva 9

11 en examen inom de humanistiska eller samhällsvetenskapliga fakulteterna. Särskilt arkivinstitutionerna nämner ofta historia som ett önskvärt ämne, vilket är naturligt eftersom man förvarar och tillhandahåller ett historiskt källmaterial. Detta hindrar inte att en lång rad ämnen utanför de traditionella arkivämnena kan vara av värde för en blivande arkivarie. Forskarutbildning betraktas för vissa tjänster som betydelsefull merit. Vid sidan av eller inom den examen som den blivande arkivarien har bör man tänka på behovet av vissa allmänbildande kunskaper. Dit hör i våra dagar någon form av datorvana, liksom kunskaper om samhällets organisation i stort. Allmänbildande avsnitt utan direkt anknytning till arkivkunskapen bör undvikas i utbildningen. Sådana har tidigare varit mycket vanliga. Här kan t ex nämnas elementär grundutbildning i ADB (hur man hanterar en dator), liksom avsnitt som egentligen dubblerar avsnitt i andra ämnen (förvaltningshistoria, handskriftsläsning). Utredningsmetodik är ett annat moment av detta slag som tidigare har ingått i arkivutbildningen. Utbildningens innehåll Kursen bör byggas upp kring den gemensamma kärnan i yrket. En utmärkt utgångspunkt är arkivlagens ändmålsbeskrivning, som beskriver yrkets grundpelare. Till detta bör läggas den klassiska arkivteorin och den gemensamma yrkesetiken. Utbildningen bör i första hand inriktas på frågor som rör modernt arkivmaterial och arkivbildningsfrågor. Detta innebär inte att hanteringen av historiskt material glöms bort. Det faktum att de flesta arkivarier i dag arbetar utanför arkivinstitutionerna bör här vara utslagsgivande. Utbildningens akademiska karaktär bör stärkas genom ökat antal kunskapsprov och individuella uppgifter (på grupparbetenas bekostnad). Detta bör ses mot utbildningens tidigare utveckling. Kursen i Stockholm startades med tanke på arbete på assistentnivån. Detta fick till följd att kursen haft relativt kort litteraturlista, ovanligt stort antal timmar undervisning i förhållande till kurslitteraturen, få kunskapsprov och få individuella uppgifter men i stället ett inslag av grupparbeten. Kursen är fortfarande ovanligt undervisningsintensiv. lo

12 Teori och praktik Arkivutbildningarna innehåller förhållandevis stora praktikavsnitt, om man jämför med andra akademiska utbildningar. Rent generellt brukar man säga att akademiska utbildningar i första hand skall ge de teoretiska kunskaper som behövs för en verksamhet, medan de praktiska färdigheterna skall inhämtas på arbetsmarknaden. När det gäller arkivutbildningen kan dock ett visst mått av praktiska moment kan inte undvikas. De är i första hand nödvändiga för de studenter som får tjänster utanför arkivinstitutionerna, och alltså måste ha prövat på även de praktiska delarna av arbetet under utbildningens gång. Arkivinstitutionerna (åtminstone de större) skulle klara av att ge dessa färdigheter genom internutbildning. Ett exempel är att ordna och förteckna arkiv. Eftersom de flesta får arbete utanför institutionerna blir praktikmomenten alltså nödvändiga. Det är dock mycket viktigt att de praktiska momenten alltid anknyts till kursens teoretiska delar och att ett moment av skriftlig redovisning ingår. Utbildningens längd De första utbildningarna omfattade en termin (i Stockholm fanns det från början t o m möjlighet att studera en halv termin, tio poäng). Under de senaste tio åren har utbildningar omfattande 40 poäng eller poäng blivit allt vanligare. I dag kan man nog säga att 40 poäng börjar bli standardkravet för handläggartjänster. Nästa steg har blivit en påbyggnadskurs, alltså 60 poängsnivån. Den har i första hand utvecklats med tanke på personer som har 40 poäng och som därefter varit ute i arbetslivet ett par år. Fortsatta utvecklingsmöjligheter För närvarande införs magisterexamen inom vissa fakulteter. I en sådan examen ingår 160 poäng, varav 80 poäng i ett ämne. Införandet av denna examen brukar bl a motiveras med jämförelser med andra europeiska länder. En sådan utveckling borde vara intressant även för arkivutbildningens del. En 80-poängskurs förutsätter en vetenskaplig anknytning. I dag talar vi redan om arkivvetenskap som ett nytt namn på ämnet. Diskussionen om arkivvetenskap är inte ny. Den har bl a handlat om tänk- 11

13 12 bara frågeställningar för vetenskapliga studier kring arkiv. Om vi skall försöka etablera arkivvetenskap som en egen disciplin måste vi kunna avgränsa den från andra, närliggande ämnen, t ex historia, biblioteksvetenskap och informatik. Det är då i första hand arkivteoretiska frågeställningar som kan komma i fråga. Det finns goda förutsättningar för att undersöka dagens arkivbildning från arkivteoretiska utgångspunkter. En annan frågeställning av central betydelse är utvecklande av analysmetoder för värdering av arkivmaterial, någon form av bevarandeanalyser.

14 Tillsynsbyråns utbildningsverksamhet 1990 och framåt ERICDEGROA T Inledning Arkivutbildning i Riksarkivets regi, riktad till anställda på de statliga verken och myndigheterna, har bedrivits under lång tid. Någon regelbundenhet eller andra klara riktlinjer för utbildningsverksamheten har till stor del saknats. När behov och efterfrågan har nått en viss nivå har en kurs anordnats. Marknadskrafterna har fått styra. Den tidigare riksarkivorganisationen motverkade till viss del en samordning av undervisningsinsatserna, dvs en klar marknadsföring med direkta insatser riktade till särskilda personer inom verken och myndigheterna. De olika sektionerna med sina sakområden försvårade den samordning som är nödvändig för att effektivt och rationellt bedriva undervisning i arkivvård. Till följd av omorganisationen av Riksarkivet, där byråer med sina specialområden tillsyn, depå, forskarservice etc inrättades, öppnades dörren för en mer målinriktad undervisningsverksamhet. Den arkivlag med följdförfattningar som trädde i kraft den l juli 1991, där ansvaret för myndigheternas arkivvård liksom Riksarkivets roll klargjordes, var den piska och morot som krävdes för att motivera myndigheterna till att satsa resurser på kompetensutveckling inom arkivområdet. En stor efterfrågan på utbildning uppstod. I Tillsynsbyråns utåtriktade verksamhet intar utbildningsverksamheten en naturlig plats. Utbildning ingår som en integrerad del av verksamheten: tillsyn- utredning- utbildning. Utbildningsinsatserna utgör en allt större del av byråns verksamhet. Behovet och efterfrågan vad gäller kurser i arkivvård har varit, åtminstone under nittiotalets första år, omfattande. Genom det kontaktpersonsystem som finns på byrån har det varit lättare att dels kartlägga behoven av utbildningsinsatser, dels marknadsföra kurserna. Man har genom dessa kontakter kunnat göra reklam och aktivt påtala behoven av att viss personal inom myndigheten äger kunskaper i arkivvård. De inspek- 13

15 tioner som genomförs inom ramen för SATS-projektet har också bidragit till att lyfta fram behoven av utbildning ute på myndigheterna. Marknadsföring i form av kursinbjudningar har naturligtvis också bidragit till att väcka intresse för kurserna. Nedan följer en redogörelse över Tillsynsbyråns kursverksamhet, kurstyper, kursmaterial och underlag. Vidare lämnas en redogörelse över deltagarantal, utvärdering samt mål och syften med kursverksamheten. Redogörelsen avslutas med ett kortare resonemang kring hur framtidens kursverksamhet kan komma att se ut. Kurserna Innehåll - underlag - material Tillsynsbyrån anordnar som bekant kurser av skilda slag och omfattning. Dels finns tre dagars grundkurser i arkivvård. Dessa är generella, dvs de riktar sig till samtliga centrala statliga myndigheter. Den andra typen är de så kallade myndighetsspecifika grundkurserna i arkivvård, dvs kurser riktade till en myndighet som på eget initiativ ber Tillsynsbyrån anordna en kurs. Hur många de blir per år är helt beroende på efterfrågan. Byrån marknadsför inte sådana kurser aktivt. Att de ändå kommer tillstånd beror som nämnts på att byrån blir tillfrågad av myndigheter som anser sig ha ett sådant behov av utbildning att den kan fylla en hel kurs. De myndighetsspecifika kurserna kan omfatta två eller tre dagar, helt beroende på de beställande myndighetens önskemål och behov. I vissa fall kan de vara kortare. Det finns exempel på myndighetsspecifika kurser som har avklarats på en halv dag eller en dag. Tillsynsbyrån anordnar även fortsättningskurser i arkivvård. Denna typ av kurs är ny för Ännu har ingen myndighet begärt en myndighetsspecifik fortsättningskurs även om deltagarna själva lämnat önskemål därom. Utöver de nämnda kurserna anordnas även endagskurser för chefer. Avslutningsvis medverkar handläggare från Tillsynsbyrån såsom lärare på kurser i andra myndigheters eller undervisningsföretags regi. De har i skilda sammanhang diskuterats andra typer av kurser. Utöver nämnda kurser finns förutsättningar för kurser i särskilda ämnen såsom registrering och diarieföring. Det är dock inte aktuellt då det vanliga kursprogrammet tär på redan hårt ansträngda resurser. Önskemål om särskilda kurser med en specifik inriktning har även framförts från enstaka myndigheter. Banverket har tidigare antytt att en kurs i ritningshantering anordnad av Riksarkivet vore av värde. 14

16 Grundkurs i arkivvård Grundkursen är som nänints på tre dagar. Schemat har i stort sett varit oförändrat under 90-talet. Huvudavsnitten är dels ett moment rörande arkivredovisning, dels ett om gallring. Innehållet som helhet strävar efter att vara så heltäckande som möjligt även om risk föreligger för ytlighet avseende vissa områden. Med undantag av de två huvudavsnitten finns inte utrymme för fördjupning i ämnen såsom förvaring och skydd av handlingar. Då kursen är praktiskt inriktad har mycket arbete lagts ner på övningsuppgifter inom områdena gallring och arkivredovisning samt på en mindre övning kring begreppet allmän handling. Nedan följer en kortare redogörelse över de enskilda momenten, dag för dag. Dag ett Kursens första dag inleds med en kortare genomgång av arkivväsendets organisation och en grundläggande beskrivning av den lagstiftning som är styrande vad gäller arkivvården, dvs arkivlagen samt angränsande lagstiftning såsom tryckfrihetsförordningen, datalagen och sekretesslagen. Därefter följer ett moment med syfte att ge deltagarna en bild av hela arkivbildningsprocessen från postöppning till arkivläggning (" Arkivbildning och diarieföring"). Aktuella regler i detta sammanhang är RA-FS 1991: l, kap. 3. U n der momentet berörs andra lagkomplex såsom sekretesslagstiftningen och tryckfrihetsförordningens regler och definitioner. Vidare ingår grunderna i diarieföring. Ovanstående moment tar hela förmiddagen i anspråk. På eftermiddagen tar en övningsuppgift vid där deltagarna får ett antal handlingar till sitt förfogande. Utifrån dessa handlingar skall de fastställa huruvida respektive handling är allmän eller inte. Till sin hjälp får deltagarna ett utdrag ur tryckfrihetsförordningens andra kapitel. Övningen är nyttig och ger vissa grundläggande kunskaper inom områden som är viktiga inför kursens fortsättning, i synnerhet under momentet" gallring". Dagen avslutas med en visning av Riksarkivet. Dag två Dagen inleds med momentet "Framställning av handlingar och beständighetsfrågor". Det är framför allt Riksarkivets föreskrifter rörande papper, mikrofilm och ADB-upptagningar som diskuteras samt de tekniska kraven. I momentet ingår även frågor om val av produkter och kvalitetssystem. Därefter följer ett av de två huvudmomenten, "Arkiv redovisning". Momentet kan sägas bestå av tre delar. Första delen består av undervisning i att förteckna arkiv samt hur en arkivbeskrivning skall utformas. Därefter följer 15

17 en omfattande gruppövning. Deltagarna delas in i grupper där varje grupp skall dels färdigställa en innehållsförteckning över ett fingerat arkiv, dels utarbeta en arkivbeskrivning över en tänkt myndighet samt redovisa ett antal serier på förteckningsblanketter. Till grund för övningen ligger handlingar rörande en fiktiv myndighet kallad Sveriges EG-myndighet, en övning som utvecklats och förfinats genom åren av handläggare på Tillsynsbyrån. Bland handlingarna lämnas uppgifter om myndighetens verksamhet och organisation samt en inventeringslista över serier och handlingar som dels framställts hos och dels inkommit till myndigheten. Dessa handlingar ligger sedan till grund för lösningen av ovannämnda uppgifter. Den tredje delen utgörs av redovisningen av respektive grupps resultat, något som kan dra ut på tiden till följd av heta diskussioner. Dagen avslutas med en gemensam middag för deltagare, lärare och kontaktpersoner från Tillsynsbyrån. Dag tre Den avslutande dagen inleds med ett moment rörande hantering, förvaring och skydd av handlingar. Deltagarna får här lära sig hur man praktiskt skall dels hantera handlingar (papper, mikrofilm och ADB-upptagningar) i det dagliga arbetet, dels vilka slags förvaringsmedel som godtas och vilka regler som gäller för arkiv lokaler. Därefter följer ett kortare moment rörande återlämnande, överlämnande och lån av handlingar. Under den sista dagen avverkas även det andra huvudmomentet under kursen, nämligen det rörande gallring. Momentet består av tre delar, genomgång, gruppövning samt redovisning. Övningen går ut på att deltagarna utifrån ett antal handlingar dels fastställer vilka handlingar som kan rensas, dels vilka handlingar som kan gallras enligt RA-FS 1991:6 (Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse) eller genom beslut av Riksarkivet samt vilka handlingar som skall bevaras. Till sin hjälp har eleven utdrag ur tryckfrihetsförordningen, arkivlagen, arkivförordningen, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd 1991:1, kap. 2 och 3 och Riksarkivets föreskrifter 1991:6. Därefter avslutas dagen- och kursen- med utvärdering och utdelande av kursintyg. Kursmaterial och underlag - grundkurs Deltagarna får en kurspärm som till sitt innehåll följer schemat. För respektive moment finns en flik under vilken aktuella delar av Riksarkivets författningssamling återfinns. Därutöver får deltagarna kopior på de overheadbilder som används under respektive moment. Kursmaterial i form av övningsuppgifter återfinns likaså i kurspärmen. 16

18 Övningsuppgiften under momentet arkivredovisning har liksom övriga övningar utarbetats av Tillsynsbyråns personal. Ändringar har dock gjorts sedan den användes för första gången Huvuddragen är dock desamma. Vad gäller övningen under gallringsmomentet ändras den då och då. Med anledning av att övningen består av ett antal skilda handlingstyper är den lätt att ändra på och anpassa. Detsamma gäller övningen i ämnet allmän handling. Till lärarnas förfogande finns som nämnts ett stort urval av overheadbilder. Sedan 1990 har dessa ändrat karaktär något. Förutom det att de blivit proffsigare till utförandet, har tidigare paragraf- och föreskrifthänvisningar tagits bort. För övrigt följer bilderna respektive moment i arkivbildningsprocessen och de regler som styr och reglerar. Självfallet står det varje lärare fritt att utforma egna bilder. Myndighetsspecifika grundkurser i arkivvård De myndighetsspecifika kurserna skiljer sig inte innehållsmässigt från de vanliga kurserna, under förutsättning att de omfattar tre dagar. Myndighetsanpassningen finner man i övningsuppgifternas utförande. Närmare beskrivning av övningsuppgifterna finns nedan. I det fall kursen är på två dagar görs av naturliga skäl vissa ändringar. Avsnittet under första dagen rörande arkivbildning och diarieföring förkortas något och går under benämningen "Moment i arkivbildningen". Däri ingår även den kortare övningen avseende allmän handling. Tiden räcker inte alltid till, varför övningen ibland utgår. Därefter följer det stora momentet "Arkivredovisning". Momentet skiljer sig inte från det som genomförs under de vanliga grundkurserna. Övningsuppgiften är också densamma. Dag två inleds med två moment, "F ramställning av handlingar" och "Hantering, förvaring och skydd", två delar som överenstämmer med motsvarande moment under de generella grundkurserna. Därefter följer det korta momentet rörande återlämnande, överlämnande och utlån av handlingar. Dagen avslutas med gallringsmomentet, motsvarande det som genomförs under de vanliga grundkurserna. skillnaden är dock att övningsuppgiften är myndighetsanpassad. Handlingarna som ingår i övningen är hämtade från den beställande myndigheten. Anledningen till detta är att deltagarna skall känna igen sig. Detta har visat sig fungera alldeles utmärkt. När det gäller övningsuppgiften under momentet arkivredovisning är en anpassning svårare. Det är oerhört tidskrävande att utarbeta helt nya övningsuppgifter varför en sådan total anpassning av övningsuppgifterna är praktiskt svårgenomförbar och inte heller nödvändig för den delen. 17

19 Kursmaterialet skiljer sig för övrigt inte från de vanliga grundkurserna oavsett om den myndighetsspecifika kursen är på två eller tre dagar. Overhead-materialet är också detsamma. Fortsättningskursen i arkivvård Två fortsättningskurser har hittills anordnats och genomförts varför en utvärdering av schemat ännu inte gjorts fullt ut. Av denna anledning kan schemat komma att ändras något framöver även om grundmallen Kvarstår. Fortsättningskursen är koncentrerad till två avsnitt, arkivredovisning och gallring. Syftet är att ge fördjupade kunskaper i dessa ämnen. Kursen inleds dock med en redogörelse över de nyheter som skett avseende Riksarkivets föreskrifter. Därefter följer momentet gallring. Då det rör sig om en fortsättningskurs ställs naturligtvis högre krav på både deltagarna själva och på undervisningsmaterial och kursuppläggning. Under momentet ges inledningsvis en kortare repetition om vad som är gallring, typer av gallringsbeslut etc. Momentet följs av en övningsuppgift liknande den under grundkursen. Deltagarna får ett antal handlingar. Syftet är att dels fastställa vilka handlingar som är allmänna, detta skall motiveras med hänvisning till tryckfrihetsförordningen, dels lämna förslag huruvida handlingen skall bevaras, gallras eller rensas. Syftet är att förbereda deltagarna på att själva aktivt medverka vid förberedandet av en gallringsframställen till Riksarkivet. Förslagen skall motiveras. Därefter ges en grundlig redogörelse över hur ett gallringsbeslut kommer till. Dagen avslutas med ytterligare en övningsuppgift. En fingerad myndighet, Sveriges EG-myndighet för europaanpassning av fordon, ligger till grund för uppgiften. Syftet är att utifrån handlingar hörande till ett ADB-register fastställa vilka handlingar som finns hos registeravdelningen (avdelning inom den fingerade myndigheten) samt föreslå vilka handlingar tillhörande bilregistret som skall bevaras respektive gallras. Vidare skalllämpliga gallringsfrister sättas på de handlingar som föreslås kunna gallras. Uppgiften koncentrerar sig på handlingar hörande till ADB-registret. Detta är ett område som anses vara svårt att bemästra vilket är anledningen till detta. Dag två ägnas helt åt arkivredovisning. Inledningsvis sker en repetition av det som sagts under grundkursen. Därefter ges exempel på olika handlingstyper på olika databärare och hur dessa handlingar kan förtecknas. Momentet bygger mycket på exempel då förtecknade ofta är en fråga om erfarenhet. Att hålla det helt på det teoretiska planet vore därför inte till någon större nytta. En europaanpassning av fordon är i centrum för övningen. Till grund 18

20 för uppgiften får deltagarna uppgifter om myndigheten och dess verksamhet samt vilka handlingstyper som framställs på de olika avdelningarna. U ppgiften är att genom en inventering fastställa vilka handlingar som finns. Därefter skall en innehållsförteckning utarbetas. Avslutningsvis skall handlingar tillhörande bilregistret förtecknas. Kursen avslutas med redovisning och ett moment i hur man praktiskt tar fram en arkivbeskrivning. Material och underlag -fortsättningskurs För att ta fram nya övningsuppgifter och material till fortsättningskursen tillsattes sommaren 1993 en arbetsgrupp bestående av vana lärare från Tillsynsbyrån. Gruppen tog fram två kompendier rörande gallring och arkivförtecknande samt de övningsuppgifter som beskrivits ovan. Därutöver har nytt overhead-material utarbetats. Syftet med de två kompendierna har varit att ge deltagarna ett redskap för att utarbeta en gallringsframställen och ett redskap för hur ett arkiv skall förtecknas. Övningsuppgifterna har givit deltagarna praktiska erfarenheter av att dels gallra och dels förteckna ADBupptagningar. Förtecknande av ADB-upptagningar är ett område som anses för komplicerat för att tas upp på grundkurserna. Utöver kurspärm med kompendier, övningsuppgifter och kopior på overheadbilder får varje deltagare samtliga RA-FSar samlade i en särskild pärm. Chefskurs Chefskurs i arkivvård är en nyhet såtillvida att den första chefskursen genomfördes under hösten Uppslutningen blev stor vid kurstillfället den l oktober Arton personer anmälde sig. Arkivkursen för chefer är som nämnts en dag. Kursen är i själva verket en informationsdag där deltagarna får information om gällande lagstiftning, Riksarkivets föreskrifter, arkivfrågornas plats i organisationen, ansvar, resurser och kompetens samt arkivreglernas betydelse för en rationell arkivhantering. Tyngdpunkten ligger på chefernas ansvar, något som är viktigt att påtala. Med sig hem får cheferna dels boken "Arkivlagen -Bakgrund och kommentarer" av Claes Gränström, Lennart Lundqvist och Kerstin Fredriksson (Göteborg 1992); dels Riksarkivets föreskriftspaket. 19

Ta fram arkivens forskningspotential!

Ta fram arkivens forskningspotential! Ta fram arkivens forskningspotential! RUNE HEDMAN- BO HAMMARLUND Arkivens värde Det lär inte ha undgått någon att mycket stora arkivbestånd förvaras i arkivdepåer runt om i landet. Bara i Riksarkivet och

Läs mer

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Institutionen för ABM SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik Daniel Hall Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Handledare: Johanna Widenberg ISSN 1651-6087 1 Inledning...3 1.2

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland FoU-rapport 2010:1 Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Att granska sig själv

Att granska sig själv Att granska sig själv En ESO-rapport om den kommunala miljötillsynen Ds 2000:67 Förord Miljöbalken, som trädde i kraft den 1 januari 1999, innebar att femton lagar inom miljö- och hälsoskyddsområdet ersattes

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir Rapport Demensnätverket En kompetensutvecklingsmetod för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland av Bertha Ragnarsdóttir INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Inledning 1 Bakgrund... 1 Syfte... 2 Kunskapsöversikt

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

God ortnamnssed i kommunerna?

God ortnamnssed i kommunerna? God ortnamnssed i kommunerna? En enkätundersökning kring den kommunala ortnamnsverksamheten i förhållande till paragrafen om ortnamn i kulturminneslagen Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:5 God ortnamnssed

Läs mer

Rapport 2014:17. Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser

Rapport 2014:17. Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser Rapport 2014:17 Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola Anna Frost & Gunvor Erlingsson TITEL FÖRFATTARE Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Pär Larsson och Jan Löwstedt IMIT WP: 1999_107 Datum: 1999.09 Antal sidor: 72 Institute for Management of Innovation and Technology 1996-1999 Pär Larsson & Jan

Läs mer