Promemoria Dnr 42/ Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09"

Transkript

1 Promemoria Dnr 42/ Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig psykisk sjukdom och/eller psykiska funktionshinder Vuxna med allvarliga psykiska sjukdomar och/eller psykiska funktionshinder har ofta haft kontakt med socialtjänsten eller barn- och ungdomspsykiatrin under tonåren. Flera rapporter pekar på att de insatser som erbjudits inte har givit dem och deras familjer hjälp att vända en negativ utveckling. Orsaker till detta uppges bland annat vara att barnens svårigheter inte uppmärksammats i tid och/eller att de insatser som erbjudits inte har varit tillräckligt verksamma. Kunskap om systematiserad identifiering av risker och behov och tillämpningen av verksamma arbetssätt måste öka. Insatser som ger möjlighet att vända utvecklingen genom att minska riskfaktorer, stärka skyddsfaktorer och motverka uppkomsten av nya problem ska användas. Barn och ungdomar i allmänhet har det bra i Sverige. Samtidigt har den psykiska ohälsan ökat hos vissa. Det finns tydlig socioekonomiska skillnader. Barn och ungdomar i socioekonomiskt missgynnade miljöer har oftare psykiska och psykosociala problem. Insatser riktade till barn, ungdomar och deras föräldrar för att förebygga psykosocial ohälsa behöver utvecklas och stärkas. Det förebyggande arbetet måste utformas så att det når riskgrupper. Kunskap måste finnas hos alla berörda aktörer. De verksamheter som bedriver ordinarie prevention och hälsoarbete, det vill säga mödra- och barnhälsovård, förskola, skola och elevhälsa, är mycket viktiga i detta arbete och måste ta ansvar för att upptäcka problem och förmedla kontakt till specialiserade verksamheter. Samarbetet mellan aktörerna måste fungera. Nationell psykiatrisamordning har valt att lyfta fram hela området tidiga insatser till barn och unga i stället för att enbart fokusera på barnoch ungdomspsykiatriska insatser. En positiv utveckling inom hela området är ett kraftfullt sätt att på sikt förbättra den psykiska hälsan i

2 2 samhället och livssituationen för de personer som riskerar att utveckla psykiska funktionshinder. Ställningstaganden Psykiatrisamordningen anser att basverksamheterna (mödra- och barnhälsovård, förskola, skola och elevhälsa) måste förstärkas så att barn som riskerar en negativ utveckling av den psykiska hälsan identifieras och får hjälp tidigt. Psykiatrisamordningen ansluter sig till uppfattningen att barn och familjer med behov av stöd måste kunna identifieras tidigt och därmed få stöd och eventuell behandling innan problemen blivit stora. Det är i basverksamheterna som förutsättningarna för tidig upptäckt är bäst. Med basverksamheter avses mödra- och öppen barnhälsovård (MVC och BVC), förskola, skola och elevhälsa. Det är personalen i dessa verksamheter som möter barnen och föräldrarna kontinuerligt, som kan se behov och tidigt erbjuda stöd och hjälp när problem börjar anas hos ett barn. BVC har ett högt förtroende bland småbarnsföräldrar och verksamheten möter alla barn. Därför är det särskilt viktigt att BVCverksamheten har resurser, både personellt och kompetensmässigt, så att ett barn som identifieras i riskzon tidigt ges adekvat stöd. För detta krävs att: 1. Mödrahälsovården har väl utvecklade strategier och rutiner för att känna igen och kunna ge stöd till föräldrar med psykosociala problem och att intervenera när man möter mammor med t.ex. missbruk eller psykisk sjukdom. Exempelvis bör mödrahälsovården i sitt kvalitetsregister införa screening av alkoholkonsumtion som en kvalitetsvariabel. 2. Barnhälsovården utvecklar kvalitetssäkring som stöder att psykosociala förhållanden runt barnet och familjen uppmärksammas. 3. Socialstyrelsen erbjuder metodstöd och initierar utvecklingsarbete inom mödra- och barnhälsovården då det gäller det psykosociala arbetet. 4. Det finns resurser och kompetens för att ge psykosocialt stöd inom verksamheterna. 5. Föräldrautbildning ges ett större utrymme och bedrivs efter aktuell kunskap och att personalen utbildas i kunskapsbaserade metoder. 6. Förskola, skola och elevhälsa utvecklas i den riktning som förespeglas i lagrådsremissen med förslag till ny skollag m.m., U 2005/5584/S. 7. Elevhälsan har resurser och kompetens att såväl tidigt identifiera som att göra vissa basala utredningar för att kunna avgöra behov av stödinsatser.

3 3 Psykiatrisamordningen anser att primärvården behöver förstärkas för att kunna utgöra första linjens sjukvård och kunna tillgodose barns och ungdomars behov av vård för psykiska problem. I dag varierar det över landet hur barn och unga med psykosocial problematik tas omhand och det finns oklarheter var ansvarsgränser mellan primärvård och barn- och ungdomspsykiatri går. För att barn- och ungdomspsykiatrin ska kunna utveckla sin specialistfunktion krävs att primärvården utgör första linjens sjukvård för barn och unga med psykisk ohälsa. I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) framgår att primärvården som en del av den öppna vården, utan avgränsning vad gäller sjukdom, ålder eller patientgrupp, skall svara för befolkningens behov av sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusets medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens. När det gäller barn och unga med psykiska problem ser det olika ut i landet men på många platser har primärvården hittills endast i begränsad utsträckning möjlighet att möta behovet. För att primärvården ska kunna vara ett realistiskt vårdalternativ för barn och unga med psykiska problem behövs tydliga förstärkningar. 1. Förstärkt barnpsykiatrisk kompetens inom allmänläkarkåren. 2. Samordning av den del av primärvården som skall ta hand om psykiska problem hos barn och unga med de nedan förordade helhetslösningarna som Familje- och Ungdomscentralerna eller liknade lösningar. 3. Tillgång till psykosocial kompetens (exempelvis psykologer och socionomer) inom primärvården. 4. Resurser inom landstingen måste öka för att möta behovet av psykiatrisk hjälp i första linjens sjukvård. Psykiatrisamordningen anser att basverksamheterna och primärvården för barn och unga behöver samorganiseras, samlokaliseras och samarbeta bättre. För att förebyggande arbete och tidigt stöd skall bli effektivt behövs en lättillgänglig, samlad social och medicinsk verksamhet. Socialstyrelsen anger i sin lägesrapport för 2005 gällande individ och familjeomsorg att enligt en grov uppskattning är vart tionde barn i riskzon för en negativ utveckling och 2-5% har mer allvarliga problem.

4 Tidiga riskfaktorer hos barn är allvarliga uppförande- och uppmärksamhetsstörningar, aggressivt och utåt agerande beteende och brister i den sociala utvecklingen. En av två pojkar och en av fem flickor som visar ett allvarligt normbrytande beteende riskerar att bli kriminella. För att nå såväl de barn och familjer som behöver förebyggande insatser som de som behöver omfattande stöd och behandling bör insatserna finnas i deras närmiljö. Det bör vara lättillgängligt och finnas en tydlig väg in till de allmänna stödjande insatserna som också kan användas när barn och familjer behöver mer omfattande sociala stödinsatser eller hälso- och sjukvård. Verksamheterna ska, så långt det är möjligt, samlat kunna möta människors såväl sociala, psykologiska som medicinska behov med ett långsiktigt helhetsperspektiv. Det kan finnas olika sätt att åstadkomma detta. Det som måste eftersträvas är en sammanhållen verksamhet. Familjecentraler framhålls som en bra samverkansform för förebyggande och hälsofrämjande arbete. De kan också vara en bra form för tidig identifiering av och aktiviteter som kan stödja barn och föräldrar med särskilda behov. Familjecentralerna är även en viktig arena som mottagare av nya forskningsrön och kunskap om förebyggande arbete och tidigt stöd liksom implementering av nya metoder. Det finns i dag cirka tvåhundra familjecentraler i landet. En del kommuner har flera familjecentraler medan andra inte har några alls. De flesta vänder sig till föräldrar och barn från 0-7 år. En familjecentral bör enligt Föreningen för Familjecentraler innehålla minst mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning på förebyggande arbete. En annan verksamhetsform som håller på att växa fram är den s.k. närsjukvården. Närsjukvården bör, när det gäller barn och familjer, även den kunna utformas så att kravet på samordning, lättillgänglighet och närhet uppnås. 4 Psykiatrisamordningen anser att de verksamhetsformer som håller på att växa fram (familjecentraler eller närsjukvårdskoncept) bör omfatta barn 0 år till cirka 16 år och då även omfatta primärvård för psykosociala eller psykiska problem. Den specialiserade psykiatrin ska utföra konsultationer i verksamheterna liksom ge stöd och handledning. Verksamheterna bör också ha ett etablerat samarbete med elevhälsan. Modellen med en sammanhållen barnhälsa bygger på att basverksamheter, som alla använder, finns i nära sammanhang med såväl primärvård och socialtjänst som med mer specifika specialistfunktioner.

5 Genom att samla barnhälsovård, mödrahälsovård och öppna förskolan (som alla är verksamheter som besöks av de flesta föräldrar) tillsammans med socialtjänst och primärvård ökar tillgängligheten. Vård- och stödinsatser kan ges i ett naturligt sammanhang och vid behov kan kontakt med specialister inom såväl socialtjänst som barn- och ungdomspsykiatrin enkelt ordnas. Socialtjänstens medverkan i familjecentralerna är viktig och kan behöva förstärkas. Skolan och elevhälsan får då lättare att få kontakt med övriga aktörer. Föräldrar och barn slipper att leta sig fram i systemet när man behöver hjälp. Denna form av barnhälsa ska kunna erbjuda insatser till barn och ungdomar tills det blir naturligt för nästa verksamhet, som nedan föreslagna ungdomshälsa, att ta vid. Åldersgränserna som anges här är ungefärliga och indelningar måste anpassas efter lokala förhållanden. 5 Psykiatrisamordningen anser att ungdomscentraler/ungdomshälsa bör inrättas för ungdomar från cirka år. Ungdomshälsan bör innehålla nuvarande ungdomsmottagningar samt primärvård, socialtjänst och vissa specialistfunktioner. Den specialiserade psykiatrin, såväl barn- och ungdomspsykiatri som vuxenpsykiatri bör finnas tillgängliga och bistå med konsultation och handledning. Ungdomsmottagningarna har visat sig vara en bra modell för att möta ungdomar med problem i ett tidigt stadium. Antalet som vid besöken uppger en psykiatrisk problematik har på senare år ökat. Det finns signaler i samhället om en ökande psykisk ohälsa bland ungdomar. Det är inte klart om detta verkligen speglar att psykiatriska sjukdomstillstånd har ökat eller om det mer handlar om att det är svårt att vara ung i dagens samhälle och att vi är mer benägna att tala om vårt psykiska välbefinnande än tidigare. Oavsett om det handlar om psykisk sjukdom, kriser eller svårigheter att hantera sin livssituation så behöver ungdomar lättillgängliga insatser. När det gäller allvarliga psykiatriska tillstånd som t.ex. schizofreni eller manodepressiv sjukdom verkar de inte ha ökat. Däremot debuterar dessa sjukdomar ofta i sena tonåren och dagens behandlingskunskap tyder på att ett tidigt omhändertagande kan motverka en negativ sjukdomsutveckling. Självmordsförsök bland unga verkar ha ökat och självmord är en av de vanligaste dödsorsakerna i sena tonår och början av tjugoårsåldern. Detta måste tas på största allvar och alla aktörer mobiliseras för tidig upptäckt liksom tidiga insatser. Det finns oroande tecken som tyder på att den psykiska ohälsan ökat mer hos flickor. Unga kvinnor i åldrarna är kraftigt överrepresenterade när det gäller självmordsförsök. Flickors

6 6 alkoholkonsumtion är högre än någonsin. Antalet tonårsflickor (13-17 år) som akut omhändertas ökar. Vår kunskap om ADHD och olika autismspektrumstörningar liksom om psykiska funktionshinder har ökat. Det är av största vikt att barn och ungdomar med denna problematik uppmärksammas tidigt och får det stöd de behöver. Risken för att psykiska sjukdomar som depression, ångest, alkohol- eller drogberoende utvecklas är annars stor. Missbruk av alkohol och narkotika hos barn och unga är en allvarlig riskfaktor för negativ utveckling i livet. De ungdomar som har ett allvarligt missbruk har också ofta någon psykisk sjukdom. Det måste finnas ett välutvecklat preventivt arbete men även beredskap att tidigt känna igen och kunna intervenera vid riskabel alkoholkonsumtion eller narkotikamissbruk. Skolk och icke genomförd skolgång är andra mycket viktiga riskfaktorer för en negativ livsutveckling. Det behövs en aktiv elevhälsa och ett nära samarbete mellan elevhälsa, primärvård, socialtjänst och specialistpsykiatri när ungdomar börjar uppvisa tecken på allvarliga psykosociala problem. Samverkansformer mellan dessa aktörer måste finnas som en del i vardagsarbetet för att optimala insatser ska kunna erbjudas ungdomar och deras familjer. Psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivningar hos ungdomar. En allt större grupp ungdomar kommer aldrig in på arbetsmarknaden. Även arbetsförmedling och försäkringskassa kan med fördel ingå i ungdomshälsan. Den ovan beskrivna verksamheten kan utformas på olika sätt och säkert rymmas i ett närsjukvårdskoncept. Psykiatrisamordningen anser att barn- och ungdomspsykiatrin skall vara en specialistverksamhet som bör koncentrera sina insatser till de mest behövande barnen och familjerna. Barn och ungdomar med risk att utveckla svåra psykiska problem samt ungdomar som lider av eller är i inledningsfasen till utveckling av psykisk sjukdom skall ges särskild prioritet. Den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrins uppdrag skall vara att: - göra fördjupade utredningar, - diagnostisera psykiska sjukdomar och neuropsykiatriska tillstånd som kräver specialiserad behandling, - ge psykiatrisk behandling som inte ges av första linjens sjukvård oavsett var barnen/ungdomarna befinner sig (i hemmet eller i någon form av dygnsvård som t.ex. familjehem, Hem för vård eller boende (HVB) eller SiS-institution (Statens Institutionsstyrelse)),

7 7 - ge konsultation och handledning till basverksamheter, primärvård, i socialtjänstens verksamheter samt till SiS-institutioner. Så länge alla barn- och ungdomspsykiatriska ärenden osorterat kommer till specialistverksamheterna är det svårt för verksamheten att prioritera och rikta resurser på ett effektivt sätt, och det skapas därmed onödiga väntetider. Behov som inte kräver specialiserad vård bör tas om hand av första linjens sjukvård. Ansvarsgränserna mellan primärvård och specialistpsykiatri behöver utvecklas. Nya behandlingsmetoder och ett förändrat arbetssätt kommer att krävas av såväl specialistpsykiatrin som primärvården. Det behövs också ett betydande resurstillskott för att den psykiska ohälsan ska mötas med lika hög ambitionsnivå som den kroppsliga ohälsan. Övergången mellan barn-, ungdoms och vuxenpsykiatrin måste bli mer flexibel och kontinuitetsbrott förhindras. Psykiatrisamordningen anser att stöd och insatser till barn och ungdomar med mer komplicerad problematik måste planeras och samordnas väl utifrån behov hos den enskilde och hans/hennes familj. att stöd/insatser till barn och unga tydligt skall dokumenteras. Det är särskilt angeläget att gemensamma planeringar och dokumentation av dessa sker då flera vårdgivare/aktörer ger insatser. Av planen skall framgå: - på vilket sätt barnet och föräldrarna medverkat i planeringen. Särskilt bör barnets egen uppfattning framgå, - målet med insatserna, - vem som ansvarar för vad, - vem som är huvudansvarig för att planeringen följs upp, - när uppföljning skall ske. Förslag För att åstadkomma och underlätta ovan beskrivna förändringar föreslår Psykiatrisamordningen: att ett statligt nationellt centrum för stöd, kunskaps- och metodutveckling inrättas (se bilaga Nationellt kunskapscentrum). Centrumets uppgifter skall vara att samla, koordinera och föra ut ny kunskap och vetenskap inom det psykosociala fältet rörande barn och unga. Med det psykosociala fältet avses socialtjänstinsatser, psykiatriska insatser både allmänna och specialiserade, pedagogiska insatser samt insatser av psykosocial karaktär inom MVC och BVC.

8 Det är inte acceptabelt att varje delområde (hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola/förskola/elevhälsa) på nationell nivå utvecklas oberoende av varandra då det gäller förebyggande arbete och tidigt stöd till barn och unga. (Se Strategier för samverkan i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa, Socialstyrelsens skrivelse 2004.) Om samverkan skall förverkligas på regional och lokal nivå är det ett oundvikligt krav att samverkan också återspeglas i nationella organs aktiviteter. Centrumet skall initialt bistå kommuner och landsting i det förändringsarbete som föreslås ovan. Centrumets uppgift skall även vara att fortlöpande ge metod- och kunskapsstöd. 8 att regeringen avsätter ekonomiska medel i form av stimulansbidrag för att initiera och påskynda förändringsarbetet i kommuner och landsting. För att kommuner och landsting ska kunna genomföra förändringar i arbetssätt som påtagligt förbättrar tillgänglighet och kvalitet i insatser som ges till barn och unga måste resursförstärkningar ske (se bilaga 3).

9 Bilaga 1 Dnr 42/ Nationell Psykiatrisamordning S 2003:09 Nationellt kunskapscentrum för tidiga insatser till barn och unga Förslag Nationell psykiatrisamordning föreslår att ett Nationellt kunskapscentrum för tidiga insatser till barn och unga inrättas. Centrumets uppgift skall vara att samla, koordinera och föra ut kunskap och vetenskap då det gäller att identifiera, förebygga, ge tidigt stöd och behandla barn och unga som riskerar utveckla psykiska problem. Inledning Enligt Nationell psykiatrisamordnings direktiv skall samordningen tillsammans med landsting, kommuner och berörda statliga myndigheter formulera strategier för kvalitetsutveckling och ett stärkt utvecklingsarbete inom vården och omsorgen för människor med allvarlig psykisk sjukdom. Vidare skall personalförsörjningsfrågan inom vård, social omsorg och rehabilitering särskilt uppmärksammas och frågan om hur nödvändig kompetens hos personal i dag och i framtiden kan säkras är en viktig utvecklingsfråga. Det är Psykiatrisamordningens uppfattning att frågor om kvalitetsutveckling och personalförsörjning är nära förbundna med frågor om kompetens och kompetensutveckling. Vi bedömer att ett nationellt sammanhållet stöd för kompetensutveckling då det gäller att förebygga, ge tidigt stöd och behandla barn och unga som riskerar att utveckla psykiska problem, är en förutsättning för att lyckas med personalförsörjning och därmed utveckling av kvaliteten i verksamheterna.

10 2 Enligt uppgifter som kommit oss till del är det på flera håll i landet ett stort problem att lyckas behålla kvalificerad personal både inom barnoch ungdomspsykiatrin och inom den sociala barn- och ungdomsvården. Bakgrund Sedan början av 2000-talet har diskussioner om behovet av någon form av nationellt kunskapscentrum för barn i vidare eller mer avgränsad bemärkelse förts. Ett konkret förslag på området är det om ett nationellt riskbarncentrum från Kommittén mot barnmisshandel i betänkandet Barnmisshandel - att förebygga och åtgärda (SOU 2001:71). Regeringen antog propositionen Stärkt skydd för barn i utsatta situationer (prop. 2002/03:53) och uppdrog därefter åt Socialstyrelsen att föreslå utformning av ett nationellt riskbarncentrum. Socialstyrelsens förslag överlämnades utan åtgärd av regeringen till Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén som föreslog regeringen att avvakta med beslut om nationellt riskbarncentrum tills utvärderingar av de Barnahus (försöksverksamheter med samverkan under ett tak vid allvarliga brott mot barn) som är under uppbyggnad på flera platser i landet är gjorda. Regeringen har ännu inte fattat beslut i frågan. Nationell psykiatrisamordning erfar att efterfrågan på ett samlat kunskapsstöd för åtgärder till barn och unga som har psykiska problem är stort. Det gäller inom såväl kommunala, landstingsdrivna som privata verksamheter. Det gäller för hela den kedja av åtgärder som måste till för att vända utvecklingen med allt fler barn och unga som riskerar en negativ utveckling; förebyggande arbete, tidig upptäckt, tidigt stöd och behandlande insatser. Nationell psykiatrisamordning föreslår därför bildandet av ett nationellt centrum för kunskaps- och kompetensutveckling med ett betydligt bredare anslag än t.ex. ett riskbarncentrum inom området sexuella övergrepp och misshandel. Ett sådant uppdrag kan naturligtvis rymmas i ett nationellt kunskapscentrum. Behovsbeskrivning och motiv Inhämta, sammanställa och föra ut Såväl hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete som socialtjänstens och barnpsykiatrins insatser och skolornas åtgärder inom ramen för elevhälsan är relativt lite föremål för forskning. Flera utredningar och rapporter pekar på behovet av stärkt forskning och kunskapsutveckling.

11 3 Socialstyrelsen anger i sin lägesrapport för 2005 gällande individ och familjeomsorg att samverkan är ett angeläget utvecklingsområde för att tidigt kunna uppmärksamma när barn inte har det bra. De lokala variationerna är stora när det gäller hur samverkan har utvecklats. Det finns många exempel på samordnade verksamheter som Familjecentraler, samordnade skol- och socialtjänstinsatser, gemensamma verksamheter mellan socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin. Det är en utveckling som måste stärkas och resultaten måste utvärderas och den nya kunskapen tas till vara. Under senare år har uppmärksammats att problem bilden när det gäller psykisk ohälsa skiljer sig åt avseende pojkar och flickor. Det är angeläget att vård och stödinsatser utvecklas för att svara mot de olika behov som kan finnas utifrån könsskillnader. Vi har förståelse för svårigheterna för lokala aktörer att hålla sig a jour med alla nya rön. Ett nationellt kunskapscentrums uppgift skulle vara att systematiskt samla och föra ut kunskap och metoder till fältet. För hälso- och sjukvård, socialtjänst och elevhälsa Mödravårdscentraler (MVC), Barnavårdscentraler (BVC), förskola/skola/elevhälsa, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri bör kunna få kompetensstöd och stöd i metodutveckling från ett och samma ställe. Det innebär en stor vinst om staten visar på vikten av att arbete sker i samverkan och hålls samman runt barnet och föräldrarna i stället för att styras av organisatoriska gränser. Om samverkan skall kunna förverkligas på lokal nivå är en förutsättning att samverkan också återspeglas på nationell nivå. Det är inte acceptabelt att varje område (hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa och barn- och ungdomspsykiatri) kunskapsmässigt och metodmässigt utvecklas oberoende av varandra på nationell nivå. Det kan skapa mer förvirring än hjälp på utförarnivå. Befintligt stöd för kunskaps- och metodutveckling på nationell nivå Institutet för metodutveckling i socialt arbete (IMS) på Socialstyrelsen har ett uppdrag närliggande det som vi här föreslår. IMS uppdrag avser dock hela det sociala fältet. Det är inte realistiskt att tro att IMS skall kunna lägga den kraft som behövs på stöd till kompetens- och metodutveckling just inom barnområdet och inte heller då det gäller att samordna sådant stöd som berör flera sektorer. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är också ett nationellt organ som bistår aktörerna på olika sätt. SKL är en av de naturliga samarbetsparterna för ett nationellt kunskapscentrum. Likaså utgör

12 Skolverket och Myndigheten för skolutveckling ett stöd för skolor och förskolor. Hos en myndighet vars främsta uppdrag är att ge stöd till pedagogisk verksamhet finnas risk att stödet till det psykosociala arbetet inte får tillräcklig utrymme. Enligt mångas bedömning är skolan den arena där de bästa förutsättningarna finns för preventiva åtgärder. Forsknings- och utvecklingsenheter (FoU-enheter) med anknytning till olika delar av socialtjänstens arbete finns på ett fyrtiotal ställen i landet. Ibland är även landstingen involverade i FoU-enheterna. Viktigt arbete bedrivs på FoU-enheterna. De skulle vara betjänta av ett nationellt sammanhållet stöd för att bättre kunna arbeta för ökad kompetensutveckling. Den utvärdering som gjordes 2001 av fjorton FoU-enheter visade att dessa har åstadkommit kontaktytor med socialarbetarna på fältet, en brygga mellan fält och forskning. Utvärderarna menar dock att FoU-enheterna endast i begränsad omfattning kommit att bli en del av en långsiktig kunskapsuppbyggnad, delvis beroende på begränsade ekonomiska resurser. Statens Institutionsstyrelse som också bedriver forsknings- och utvecklingsarbete skulle vara en annan naturlig samarbetspartner. Inte minst deras uppföljande studier av ungdomar som lämnat SiSinstitutioner ger viktig kunskap om vilka behandlingsmetoder som är mera verksamma än andra. Utöver de här nämnda exemplen finns det fristående institut, institut knutna till olika universitet och enskilda organisationer som ger kunskaps- och metodstöd i arbetet med barn och unga som riskerar eller befinner sig i en negativ utveckling. 4 Ett sätt för staten att ange färdriktning Från många professionella på fältet efterfrågas tydligare stöd och styrning från nationell nivå. Man efterlyser nationella riktlinjer, handböcker och kompetensutveckling i metoder som bedöms vara de mest effektiva att använda. Ett nationellt kunskapscentrum skulle ha till uppgift att stimulera en utveckling mot användande av kunskapsbaserade metoder. Atferdsenteret i Oslo I Oslo finns sedan år 2003 ett centrum liknande det vi här föreslår. Atferdsenteret är ett nationellt centrum som arbetar utifrån en målsättningen att stärka kunskapen och höja kompetensen i arbetet med beteendeproblem hos barn och unga. Centrumet stimulerar tvärfacklig

13 forskning på området och stärker förbindelsen mellan forskning och praxis. Verksamheten bygger på ett tvärfackligt helhetsperspektiv och skall främja samarbete mellan olika yrkeskategorier och mellan forskare med olika bakgrund och profil. Centrumet bedriver utbildning och vägledning av yrkesgrupper i skola, barnavård och psykisk hälsovård. Centrumet har tre huvuduppgifter: 1. Implementering, utbildning och vidareutveckling av nya metoder i arbetet med allvarliga beteendeproblem. 2. Behandlingsforskning knuten till evaluering och utveckling av nya metoder. 3. Forskning om förekomst och utveckling av beteendeproblem hos barn och unga. En viktig princip i centrumets verksamhet är integrering av utbildning, praxis och forskning. Koppling till försök med samordnade verksamheter för barn och unga med behov av sociala och psykiatriska insatser samtidigt. Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén föreslog i sitt betänkande Källan till en chans (SOU 2005:81) försök med fem samordnade verksamheter i landet där barn och unga med sammansatt problematik och med behov av psykiatriska och sociala insatser samtidigt skall få utredning och vård av tillräckligt god kvalitet. I förslaget ingick också att verksamheterna, om de vid en utvärdering bedöms framgångsrika, borde kunna utgöra klinisk bas för forskning och utveckling. Av de remissyttranden som inkommit framgår att flera instanser är positiva till förslaget och flera uttrycker också en önskan om att få bli försöksverksamhet. Även om sådana verksamheter skulle införas så kvarstår behovet av ett nationellt centrum som samlar kunskapen och kan samordna utvecklingsaktiviteter i landet. Ett exempel på hur ett uppdrag till ett Nationellt kunskapscentrum skulle kunna se ut och en ungefärlig beräkning av kostnader finns i bilaga 2. 5

14 Bilaga 2 Dnr 42/ Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för ett Nationellt kunskapscentrum för tidiga insatser till barn och ungdomar Vision Visionen är att alla barn och ungdomar utifrån individuella behov ska få ett adekvat stöd från samhället för att få en så god utveckling i livet som möjligt. Mål Målet är att barn och ungdomar som riskerar att utveckla allvarlig psykisk sjukdom, missbruk, kriminalitet och/eller psykiska funktionshinder som vuxna ska mötas med kunskapsbaserade insatser så tidigt i livet som möjligt för att förebygga en negativ utveckling. Insatserna ska vara lättillgängliga och erbjudas i en helhetslösning över huvudmannagränser. De som har de största behoven ska prioriteras. Inriktning Samhället ska ha metoder för att tidigt identifiera barn och ungdomar i riskzonen. Samhällets insatser ska stödja individernas och familjernas egen kraft, utnyttja ordinarie nätverk och stödja normala stödstrukturer. Insatser till barn, ungdomar, deras familjer och närstående ska ges i samlad form med integrerade arbetssätt så att gränser mellan olika huvudmäns ansvarsområden inte påverkar insatserna negativt. Centrumet ska vända sig till alla berörda aktörer som MVC, BVC, primärvård, förskolor, skolor, elevhälsa och den specialiserade psykiatrin. Detta nationella kunskapscentrum ska kunna fungera som en sammanhållande och faciliterande funktion för de verksamheter i landet som bedriver forskning och utveckling inom området. En gemensam plattform/verktyg för kunskapsspridning.

15 2 Uppdrag: vara kunskapscentrum, leda metodutvecklingen, producera och utföra utbildning, erbjuda handledning, utveckla instrument för uppföljning och sammanställa uppföljningsresultat nationellt, stödja FoU-verksamhet inom området 1. Uppdraget som kunskapscentrum innebär att: Inhämta kunskap Inhämta kunskap från internationella forskningsrapporter, forskningssammanställningar, konsensuskonferenser och vårdprogram. Inhämta kunskap från nationella forskningsrapporter, forskargrupper, vårdprogram och delta i konsensuskonferenser. Sammanställa kunskap Sammanställa kunskap från olika källor för olika mottagare inom området. Anpassa de aktuella kunskapssammanställningarna så att de kan användas i det praktiska arbetet för medarbetare i olika organisationer men också chefer, politiker och allmänhet. Föra ut kunskap Producera utbildningsmaterial som kan användas ute i verksamheterna. Producera kursplaner och utbildningspaket. Utbilda utbildare som i sin tur kan utbilda ute på arbetsplatserna. Utföra vissa större utbildningssatsningar på nationell nivå. 2. Uppdraget kring metodutveckling innebär att: Analysera behovet av att införa nya metoder inom olika områden. Skapa konsensus kring satsningar på specifika metoder och verktyg. Introducera och informera om behov av åtgärder för att dessa metoder ska kunna implementeras. Möten för chefer om förändringsarbete, strategier för utveckling. Erbjuda utbildning i aktuella metoder. Ge handledning och fortsatt stöd till handledning till de som genomgått utbildningar. Ta fram gemensamma uppföljningsinstrument för verksamheter som använder de nya metoderna för att kunna följa programtrohet, och resultat. Sammanställa resultat på nationell nivå utifrån lokala uppföljningar. I Sverige utvärdera nya metoder och skapa konsensus om fortsatt utveckling. 3. Uppdraget att utbilda innebär att: Ta fram utbildningsmaterial, innehållet i utbildningsdagar och kurser för kunskapsförmedling och metodutveckling.

16 3 Anordna vissa kurser nationellt och regionalt. Tillhandahålla utbildningsmaterial och kursplaner till lokala utbildare. Anordna kurser för utbildare. 4. Uppdraget att handleda innebär att: Tillhandahålla ett antal handledare som initialt ger handledning direkt till utförarna. I ett senare skede kommer uppdraget troligen mer att vara att utbilda handledare, handleda och stödja handledare. 5. Uppdraget att följa upp innebär att: Ta fram gemensamma instrument för uppföljning av såväl implementering av ny kunskap som specifik kontroll av programtrohet dvs. att de som ger insatserna gör det enligt den ursprungliga metoden, den evidensbaserade kunskapen osv. Ta fram gemensamma resultatmått för verksamheterna. Samla in, sammanställa och återföra resultat och kunskap utifrån uppföljningarna. Analysera på nationell nivå och gemensamt med lokala aktörer dra slutsatser inför det fortsatta arbetet. 6. Uppdraget att stödja forskning och utveckling innebär att: Hålla kontakt med universitet och FoU-enheter i Sverige och vara sambandscentral dvs. veta vad som pågår och kunna förmedla kontakter. Kunna ge visst metodstöd till forskning och utveckling i landet och initiera gemensamma satsningar för att utveckla kunskap. Uppföljning av de satsningar som görs. Exempel på vad detta skulle kunna innebära i praktiken Föräldrautbildning: Det finns i dag en kunskap och konkreta program kring utbildning och föräldragrupper. Detta centrum skulle kunna ha kurser kring metodiken att leda föräldrakurser till såväl socialtjänst, elevhälsovård som barnpsykiatri. Utbildningspaket för olika ändamål som allmän föräldragrupp för skolan, föräldragrupp för barn med speciella behov för socialtjänst eller barnpsykiatri. Kompetens: Läkare inom primärvård och skolhälsovård behöver utbildning kring hur man identifierar barn och ungdomar med ex ADHD, eller begynnande psykos och vilka första utredningssteg som kan göras i skolan. Läkare inom barnpsykiatrin behöver fortbildning i den nya kunskap som kommer kring insatser till barn och ungdomar med speciella behov. På samma sätt kommer det behövas gemensamma utbildningar för psykologer i utrednings- och behandlingsmetodik.

17 4 Intensiva interventions- och behandlingsprogram: Det finns i dag metoder kring intensiva insatser till familjer och barn för att vända en negativ utveckling. Metoderna bör användas mer systematiskt än vad som sker i dag. Genom intensiva tidiga insatser med kunskapsbaserade metoder i barn och ungdomars ordinarie livssituation skulle troligen en del placeringar på SIS-institutioner och HVB kunna undvikas. Personal inom primärvård, MVC, BVC och elevhälsovård behöver gemensamma redskap och gemensamt språk med socialtjänst och BUP för att tidigt kunna identifiera och snabbt kunna få hjälp att åtgärda eller föra vidare till rätt instans. Det måste också finnas ett antal personer med specialkompetens för att kunna utföra intensiv intervention, avancerat stöd och specialbehandling som är lättillgänglig vid behov. För att vi ska uppnå detta i Sverige behöver under en tvåårsperiod uppskattningsvis personer utbildas. Chefskurser i förändringsarbete och erfarenhetsutbytesnätverk för chefer, för att kunna genomföra implementering av ny kunskap, nya metoder och nya arbetssätt. Utvärdering: Samlad systematisk utvärdering av olika metoder som vi inför i Sverige skulle kunna öka våra kunskaper om hur dessa metoder bäst ska användas i vår miljö. Organisation Föreslås vara ett fristående kunskapscentrum med sitt uppdrag direkt från regeringen för att möjliggöra en snabb start och ett flexibelt arbetssätt. Centrumet ska utveckla ett nära samarbete med Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Sveriges Kommuner och Landsting, Skolverket och med övriga aktuella aktörer. I styrelsen bör finnas representation från något/några universitet och berörda aktörer. Uppskattade årliga kostnader Summa personalkostnader: Omkostnader för centrumet, (lokaler, datorer, material, tryckning, inspelningar, utskick, resor, konsensuskonferenser, workshops mm) Stimulans till särskilda utvecklings- och forskningssatsningar Utbildningar Totalkostnad för detta centrum 21 miljoner kronor 7 miljoner kronor 10 miljoner kronor 12 miljoner kronor 50 miljoner kronor

18 5 Beräkningsunderlag för uppskattade kostnader: Personalkostnader för centrumet: 1 chef 1 mnkr 1 kunskapsnestor med akademisk komp, sociala området 1 mnkr 1 kunskapsnestor med akademisk komp, medicinska omr. 1 mnkr 2 personer, kunskapssammanställning och bearbetning 1,5 mnkr 2 personer för framtagande av utbildningsmaterial 1,5 mnkr 2 assistenter 1 mnkr 4 lärare 3 mnkr 10 lärare och handledare i specifika metoder 7 mnkr 4 årsarbetstjänster som kan användas för att knyta olika experter till centrumet i olika frågor Summa personalkostnader: 4 mnkr 21 miljoner kronor Omkostnader: Lokaler och utrustning Förbrukningsmaterial Resor Produktion av utbildningsmaterial Litteratur till egna medarbetare, deltagare i utbildn Konsensuskonferenser, chefsmöten Summa omkostnader: 2,7 mnkr 0,5 mnkr 1,3 mnkr 1,0 mnkr 0,5 mnkr 1,0 mnkr 7 miljoner kronor Utbildningssatsningar: 1. Grundläggande utbildning 1 utbildningsdag med kunskapsöversikt för 1000 personer kostar 1,1 miljoner Uträkning: 1 dag med kunskapsöversikt 50 personer per utbildning ger 20 dagar. 1 kursdag kostar kr lokal kr föreläsare kr/person för lunch o kaffe x 50 pers = = ca kr Utbildningskostnad x 20 dagar= kr Resor för deltagarna: 500 kr/person i medeltal x 1000 = kr

19 6 2. Metodutbildningar Fördjupad utbildning i någon metod för 100 personer kostar 3 miljoner kronor 15 utbildningsdagar som fördelas på en femdagars kurs och fem tvådagars tillfällen. 100 måste delas på 3 grupper och kostar då: Utbildningskostnad: per dag för föreläsare och lokal exkl centrumets egna lärare 15 x x 3 = kr Logi o mat: om dagarna ges 5 x 2 och 1x5 blir det 9 övernattningar a 1300 kr, =ca kr Lunch o kaffe 150 x 15 = ger ca kr per person x 100 = 1,2 miljoner kr Resor för deltagarna: 1500 kr per person i medeltal x 6 tillfällen x 100 ca kr 500 elevhälsovårdspersonal, 1000 socialtjänst personal, 500 barn o ungdomspsykiatri och 500 primärvårds personal och 500 annan personal skulle årligen kunna ges en introduktionsutbildning: 200 personer från i första hand socialtjänst och BUP men även annan huvudman skulle erbjudas fördjupad utbildning. Om centrumet ska ge 2000 personer en introduktionsdag per år och ge 300 personer en fördjupad utbildning per år kostar detta (3,3 miljoner + 9 miljoner) ca 12 miljoner kr Totalkostnad 50 miljoner kronor

20 Bilaga 3 Dnr 42/ Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Statliga stimulansmedel inom barn- och ungdomspsykiatriområdet För att påskynda att de tidiga insatserna till barn och ungdomar utvecklas och förstärks krävs att ett antal förutsättningar uppfylls. Det måste finnas en god kunskapsutveckling, tillgång till utprövade metoder och verktyg, kompetent personal, organisatoriska förutsättningar för helhetslösningar. Kunskapsutveckling och metoder Det Nationella centrumet kan ge förutsättning för att skapa en snabb kunskapsutveckling inom området och tillgång till metoder och verktyg. Kompetent personal För att det ska finnas kompetent personal behövs personer med adekvat grundutbildning. I dag är innehållet i flera högskoleutbildningar bristfälligt vad gäller kunskap om orsaker och insatser till barn med särskilda svårigheter. Gemensamt kunskapsinnehåll om detta område inom socionomutbildningarna, lärarutbildningarna, sjuksköterske- och läkarutbildningarna skulle underlätta samarbetet i praktiken samt underlätta fortbildning. Gemensamma kunskapsmoduler skulle kunna tas fram av det Nationella centrumet. Organisation Dagens situation med olika huvudmän och stuprörsorganisation försvårar införandet av nya arbetssätt. Helhetslösningar som innebär att barn och familjer upplever att det finns en väg in i systemet och att man får samlad hjälp inom olika livsområden kräver gemensamma arenor för de olika aktörerna. Utökade familjecentraler med MVC, BVC, primärvård, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering och elevhälsovård i nära praktiskt samarbete, som ger tillgång till alla dessa

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Innehåll Förord... 3 Kapitel 1: Introduktion... 5 Kapitel 2: Vad

Läs mer

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa Strategi för samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ISBN: 978-91-85483-60-0 Artikelnr 2007-123-31 Omslag Jupiter Reklam AB Foto Matton Sättning Edita Västra Aros AB Tryck

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Innehåll Förord... 3 Sammanfattning: Fem steg för att investera i tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga...

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos vuxna Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 18 december 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program kring olika

Läs mer

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Kunskapsunderlag till folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsunderlag till Folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde

Läs mer

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 Rapporten är framtagen av Yvonne Forsell Eija Airaksinen

Läs mer