Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Förpackningsindustrin 8 nov Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Förpackningsindustrin 8 nov. 2011 Innehåll"

Transkript

1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Förpackningsindustrin 8 nov Innehåll Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) Undersökning av risker Handlingsplan Fördela arbetsmiljöuppgifter Olika typer av ansvar Hantera olycksfall och tillbud Attityder beteenden Kortare grupparbeten ingår

2 Kursmål 2 Att känna till olika viktiga delar i arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöarbetet Att kunna arbeta med arbetsmiljöarbetet på ett praktiskt sätt

3 Bara en koll på var ni står idag 3 Vem ansvarar för att arbetstagare har kännedom om de risker som ett visst arbete medför? Huvudskyddsombudet Skyddsingenjören Arbetsgivaren - närmaste chef Skyddsombudet Företagshälsovården En anställd upptäcker ett arbetsmiljöproblem som han/hon anser behöver åtgärdas. Vem bör han/ hon vända sig till i första hand? Skyddsombudet Arbetsmiljöinspektionen Företagshälsovården Närmaste chef Fackföreningen

4 En liten koll till på var ni står idag 4 Om man tillfälligt måste ta bort en skyddsanordning - hur ska man då gå till väga för att det ska ske enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter? Vilken lutning rekommenderas när man ställer upp en stege mot en vägg?

5 En sista koll på var ni står idag 5 Minderårig är man upp till ålder? 13 år 15 år 16 år 18 år 20 år Nämn 2 st. AFS som innehåller direkt straffsanktionerade regler?

6 Attityder som: Jag skulle bara, Det händer inte mig, Jag kan hantera riskerna, Chefen förväntar sig att det går snabbt. Diskutera i gruppen och försök hitta exempel på tillfällen då man medvetet och regelbundet tar risker i eller har ett riskfyllt arbetssätt. Exempel Vilken situation... Jag kör gräsklippare några ggr/ vecka men tar inte på några hörselskydd. Vilken risk... Bullerskada Vilken ursäkt Det är så sällan jag kör gräsklippare. Tänkte inte på det. Jag skulle bara. Vilken situation... Vilken risk... Vilken ursäkt.. 6

7 Vad kan jag göra för att förändra ett beteende? 7 Upplysa om de regler som finns (glöm inte att upprepa att de existerar) Poängtera att de ska följas och varför Redovisa statistik ex. på händelser om sådan finns Föregå med gott exempel Försök inta en positiv attityd till säkerhet och arbetsmiljö Glöm inte att fråga om ett meddelande gått fram Möjlighet att belöna och bestraffa OBS Undersökningar visar att vi människor är öppna för info. som gäller vår säkerhet

8 Anmälda arbetsskador 2010 i Sverige 8 Typ av arbetsskada Orsaker Exempel Antal Arbetsolyckor med frånvaro Arbetssjukdomar Förlorat kontroll Fall Fysisk belastning Hot/våld Fysisk belastning Psyk.soc faktorer Kemikalier Buller Slinter, tappar greppet Halt underlag, trapp, oordn Tunga lyft, svår arbetsrörelse Annan människa el. djur Tunga lyft, ensidigt arbete Stress, relationer, mobbning Inandning, ämne på huden Hög ljudnivå Arbetsolyckor utan frånvaro Färdolyckor Totalt ~ Dödsolyckor Förlorat kontroll- fordon Bygg, jordbruk, skog 54 Förlorat kontroll- maskiner

9 Många har ansvar enligt AML 9 Arbetsgivare Bl.a. informera om risker och hur de kan undvikas Arbetstagare Bl.a. följa regler Tillverkare, importör, överlåtare och upplåtare av maskin, redskap etc Installatör av teknisk anordning Överlåtare, upplåtare av förpackad produkt (gäller förpackningen) Egenföretagare Tillverkare, importör och överlåtare av ämne som kan orsaka ohälsa / olycka

10 Forts. många har ansvar enligt AML 10 Inhyrare av arbetskraft Den som råder över fast driftställe Arkitekt, konstruktör Lokalupplåtare Ansvar för samordning när flera AG finns på samma plats. Utse samordningsansvarig Avtal Byggherre Uppdragstagare Bygg- och anläggningsarbete Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P (Planering och projektering) Byggarbetsmiljösamordnare BAS-U (Utförande)

11 Samordning på fast driftställe där två eller flera arbetsgivare samtidigt bedriver verksamhet 11 Fast driftställe När det fasta driftstället är gemensamt för flera arbetsgivare ska en samordningsansvarig utses. Det är den som råder över arbetsstället som har ansvaret för samordningen. Allyft AB OBS. Det är bara riskerna mellan de olika arbetsgivarna som ska samordnas. Respektive arbetsgivares ansvar påvekas alltså inte.

12 12 Allmänt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS Ges ut med stöd av arbetsmiljölagen (AML) C:a 100 st. totalt Riktar sig mot brukarna men i en del fall även tillverkare Allt vanligare med krav på riskbedömning Finns på internet Finns ofta en info. broschyr om en AFS (lättläst) Ex på områden de täcker Buller, vibrationer Kemiska hälsorisker Ergonomi Maskiner 1:a hjälpen Skydd mot fall och ras Truckar, traktorer Besiktningsregler Personlig skyddsutrustning Arbete i stark värme

13 Nu följer några AFS som innehåller som är direkt straffsanktionerade 13 Ni rekommenderas vara särskilt observant på dessa i er verksamhet! Här kommer nu 8 st. som kan vara aktuella

14 Direkt straffsanktionerade AFS (Tänk på) 14 AFS 1996:1 Minderåriga Vissa förbudsarbeten enl. lista i bilaga Arbetstider Särskilda regler för yngre åldersgrupper AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar Besiktningskrav 1:a besiktning (innan den 1:a gången tas i bruk) Montagebesiktning (efter att den flyttats eller höjts) Revisionsbesiktning (efter skada, förändring, reparation) Återkommande besiktning (intervall 1-3 år) Förvaring av besiktningsintyg etc.

15 Direkt straffsanktionerade AFS (Tänk på) 15 AFS 2005:3 Besiktning av trycksatta anordningar. Besiktningskrav (sanktionsavgifter) - Installationsbesiktn. (innan den 1:a gången tas i bruk) - Återkommande besiktn. (1-10 år) - Revisionsbesiktn. (efter ändring, skada) Inte använda under högre eller lägre tryck/ temp. än vad bes. intyg angivit Besiktningsintyg tillgängliga

16 Direkt straffsanktionerade AFS (Tänk på) 16 AFS 2005:18 Härdplaster (tex. Isocyanater, akrylater, epoxi, uretanplast) Mätning arbete med härdplast (Vissa undantag finns) Vissa arbeten med termisk nedbrytning Läkarundersökning (Vissa undantag) Ej använda formaldehydavgivande syrahärdande golvlack på tillfällig arbetsplats AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar Krav på typkontroll Märkning

17 Direkt straffsanktionerade AFS (Tänk på) 17 AFS 2006: 7 Tillfälliga personlyft med kran och truck Krav på besiktning för varje kombination av lyftkorg kran - truck Förvaring av besiktningsintyg AFS 2007:5 Ammande/gravida arbetstagare Ej arbeta med bly Får ej utföra vissa jobb om riskbedömning visar detta Ej nattarbete om läkarintyg finns AFS 2008:3 Maskiner Krav på CE- märkning

18 Påföljder/straff Ansvar enl. AML 18 Böter eller fängelse högst ett år. Den som bryter mot föreläggande eller förbud som meddelats av AV. (gäller inte om det förenats med vite) Böter Anlitar minderårig i strid mot vissa föreskrifter Bryter mot direkt straffsanktionerade föreskrifter Lämnar oriktig uppgift till tillsynsmyndighet Utan giltigt skäl tar bort skyddsanordning eller sätter den ur bruk Inte omgående anmäler allvarligt olycksfall/tillbud till AV Not: Endast personer kan straffas. Vite läggs normalt på bolag, förening, landsting, kommun.

19 Forts. påföljder 19 Sanktionsavgifter Används istället för straff (endast två föreskrifter hitintills. 1. AFS 2005:3 Besiktning av trycksatta anordningar Ej besiktigat trycksatta anordningar ( kr) 2. AFS 2006:1 Asbest Rivning av asbesthaltigt material utan tillstånd från AV (50000 kr)

20 Forts. påföljder 20 Brottsbalken kan bli aktuell vid arbetsolycksfall t.ex. vid: Vållande till annans död Vållande till kroppsskada eller sjukdom Framkallande av fara för annan Arbetsmiljöbrott Not: Oaktsamhet och underlåtenhet kan vara straffbar Oaktsam: Man är slarvigare än vad som är normalt eller avviker från vad som anses vara erforderlig aktsam

21 Viktigare delar i Arbetsmiljöförordningen (AMF) Anmälan utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket (AV) (Helst samma dag, se blankett på Dödsfall Svårare personskada Olycksfall som drabbat flera arbetstagare Allvarligt tillbud 2. Förvara vissa handlingar (insp.meddelande, besiktn.intyg, register på läkarundersökningar) 3. Se till att lagar och föreskrifter finns tillgängliga

22 Några domar Brott mot AML 22 Åtal mot Aktiebolag Orsak: Ej genomfört besiktning av lastbryggor Dom: Företagsbot kr - Norrköpings tingsrätt Åtal mot två arbetstagare Orsak: Lossat ställningsspira på byggställning och lyft bort en överliggare Dom: Dagsböter 30 x 160 kr - Blekinge tingsrätt Åtal mot VD Orsak: Underlåtit att utan dröjsmål underrätta AV om ett allvarligt tillbud Dom: 40 x 480 kr - City åklagarkammare i Stockholm

23 Några brott Brottsbalken 23 Åtal mot Produktionschef Orsak: Åsidosatt sin skyldighet att förebygga olycksfall och ohälsa. Avskärmningsskydd till stansmaskin saknades. Arb.tagare klämde tre fingrar. Dom: Dagsböter 80 x 200 kr - Östersunds tingsrätt Åtal mot Rektor Arbetsmiljöbrott Orsak: Underlåtit att tillse att det genomförts systematiskt Arbetsmiljöarbete. Elev skadade fingrarna i vedklyvmaskin. Dom: Dagsböter 40 x 300 kr - Luleå Tingsrätt

24 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 24 Reglerna som styr detta arbete AFS 2001:1 Se det inte som ett nödvändigt ont utan som en möjlighet Krångla inte till det

25 25 Innehåll i SAM (Kravpunkter) 1 Regelbundet 2 Vidta åtgärder 3 undersöka omgående eller arbetsförhållandena upprätta handlingsplan och bedöma riskerna Arbetsmiljöpolicy/ SAM ska ingå som en Mål för naturlig del i den dagliga arbetsmiljöarbetet verksamheten Kompetens inom arbetsmiljöområdet 11 Utreda orsakerna till ohälsa/olycksfall och allvarliga tillbud Skriftlig dokumentation (rutiner) för det systematiska arbetsmiljöarbetet Fördela arbetsmiljöuppgifter Samverkan/ Medverkan Följa upp SAM 10 Anlita hjälp vid behov FHV eller Annan sakkunnig

26 Ex. bilder från skyddsrond 26 Läsa av instrument i golvnivå Urhakningssprint saknas HANDTAG MOT GÅNGVÄG I ÖGONHÖJD

27 Maskinsäkerhet Kräver ofta en dokumenterad riskbedömning 27 Vid komplicerade automatiska maskiner är det ofta svårt att se riskerna Glöm inte de tillfälliga jobben som utförs mera sällan som underhåll, rengöring, tillsyn etc Tänk på CE- märkningskravet nya maskiner begagnade maskiner som förändras/byggs om väsentligt

28 Inventering av risker 28 Vilken risk anser du vara den största på din arbetsplats?

29 2. Upprätta handlingsplan (för åtgärder som inte vidtas omgående) 29 Risker / brister Alvarligt tillbud - fall från stege. Stegen var trasig. Allvarlig Ej allvarlig Åtgärder Ansvar Klart datum Kontroll av samtliga stegar. Sven A 1 nov 2011 Hög ljudnivå i verkstad. Utföra bullermätning. Sven A 1 okt 2011 Utgånget certifikat heta arbeten för Lars B. Anmälan till utbildn. Räddningstjänsten. Sven A 1 jan 2012 Oordning i färglager. Storstädning. Lars S 1 sept 2011 Oklart om alla som hanterar lyftanordning har tillstånd för det. Klarlägga situationen. Redovisa vid nästa skyddsmöte i okt. Lisa C 1 nov 2011

30 30 3. Fördela arbetsmiljöuppgifter (Delegering) Ex. delas ut vid utbildningen Skriftliga Beskriva uppgifterna så tydligt som möjligt Bestämda personer/ befattningar Återdelegering om inte uppgiften klaras av Tänk på: Befogenheter och klarhet Resurser Kompetens OBS. Glöm inte att kommunicera en delegering till underställd

31 4. Policy/ Mål för arbetsmiljöarbetet 31 Skriftlig Aktuell Visioner Konkret, Uppföljningsbar Kommunicerad/ känd Ev. anknytning till aktuell riskbild på företaget Helt enkelt vilken arbetsmiljö vill ni uppnå?

32 5. Samverkan/Medverkan 32 Arbetstagarna och skyddsombuden ska ha chans att delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet Fråga Ange några ex. där man praktiskt kan visa att man tillämpar detta krav! Det är en konst att få alla att delta aktivt i arbetsmiljöarbetet

33 6. Se till att kunskap finns i arbetsmiljöfrågor 33 Alla anställda ska ha kunskap om vilka risker som finns i arbetet. För chefer/arbetsledare krävs särskild kompetens Introduktion Utbildningar/ informationer t.ex. Förarbevis för truck. Härdplastutb. Motorsågskurs. 1:a hjälpen. Heta arbeten. Skyddsombudsutb. Arbetsmiljökurs för chefer. Skriftliga instruktioner vid allvarliga risker

34 Ex. på Arbetsmiljöutbildningar Koll på läget 34 Namn Introduktion Förarbevis truck Chefskurs Arbetsmiljökunskap Härdplastutb Heta arbeten Cert. giltigt 5 år Anders (Chef) Stina Lars

35 35 7. Utreda orsakerna till ohälsa/olycksfall och allvarliga tillbud Hyllras på kontor En entreprenör föll c:a 4 m efter att ha gått på en rutten planka

36 36 7. Utreda orsakerna till ohälsa/olycksfall och allvarliga tillbud Arbetsskada delas in i: Olycksfall Färdolycka Arbetssjukdom Smitta Anmäls till FK. (Blankett) Enklare händelse med mindre konsekvens räcker med att fylla i arbetsskadeblankett.

37 37 7. Utreda orsakerna till ohälsa/olycksfall och allvarliga tillbud Allvarligare händelse: dödsfall, allvarlig personskada, allvarligt tillbud, flera skadade samtidigt gör omgående anmälan till AV. Ex. på allvarlig personskada är: Fraktur på ett ben i kroppen (skelettskada) Svår blödning, eller svår skada på nerv, muskel, sena Skada på inre organ 2:a eller 3:e gradens brännskada eller annan brännskada som omfattar mer än 5 % av kroppsytan. Med brännskada jämställs kylskada förlust av kroppsdel skador på sinnesorganen långvarig sjukdom eller framtida men. Nära att träffas av fallande föremål (tillbud) Explosion utan att någon träffas (tillbud) Fall från hög höjd utan skada (tillbud)

38 Systemtänkande inom säkerhet/arbetsmiljö 38 Ett systemorienterat perspektiv innebär att man försöker ta ett helhetsperspektiv avseende säkerhet genom att betona de tre viktiga delsystemen: Människa Teknik Organisation Dahlström A&O Rutiner Arbetssätt Utbildning

39 Arbetsskador/tillbud 39 Dra slutsatser av statistiken!! Vad ska vi satsa på? Vad är trenden?

40 Grupparbete tillbudsanmälningar 40 Du är ny som chef/arbetsledare på en UH- avdelning. Det är många manuella moment med risk för belastnings-, kläm- och skärskador. Det går bra för företaget, orderingången är stor. På företaget finns ett program med förebyggande arbete för att minimera risker. Men nu då bråda dagar råder har programmet kommit i skymundan. VD ställer följande frågor på skyddskommitténs novembermöte. Sammanställningen visar att vi har 10 arbetsskadeanmälningar i år. Arbetsskadeanmälningar har vi behandlat och de är under kontroll. Men hur kommer det sig att endast 8 tillbudsrapporter har inkommit, samtidigt som vi säger att vi arbetar förebyggande? Hur ska vi kunna uppdatera och få igång vårt förebyggande arbete kommande år?

41 8. Följ upp systematiska arbetsmiljöarbetet (Ska ske varje år) 41 Frågor som kan vara aktuella att ställa är t.ex. Uppfyllde vi målen? Fungerar samverkan bra? Gjorde vi det vi skulle enl. handlingsplan? Anmäls tillbud som händer i verksamheten? Behöver några rutiner ändras? Vilka nya mål ska vi ha för nästa år?

42 42 Tack för förtroendet och lycka till med en god och säker arbetsmiljö Krister Dahlström Förebyggare Konsult Riskanalyser Arbetsmiljömätning Kartläggningar Utredning olyckor/tillbud Utbildning, Mentor

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter Maj 2013 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter Ett pussel med sju lika viktiga bitar Innehåll Förord... 2 Olika typer av ansvar... 3 Delegering ett pussel med sju lika viktiga

Läs mer

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Femte upplagan Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverket Text: Carin Frostberg

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2015

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2015 Foto: Hans Ekestang En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2015 De två förolyckade vid bygget i Hjorthagen var anställda av olika polska underleverantörer. Dödsolyckan hade kunnat undvikas Foto:

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Denna skrift är avsedd som hjälp och vägledning i arbetsmiljöarbetet för att motverka stress. Den innehåller

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Arbetsmiljön är viktig

Arbetsmiljön är viktig Arbetsmiljön är viktig Vi tillbringar en stor del av vårt liv på jobbet. Hur vi mår i skolan eller på jobbet är väldigt viktigt och påverkar oss i vårt dagliga liv. Arbetsmiljön påverkar också våra förutsättningar

Läs mer

Företags hälsa. Nya och ändrade lagar samt föreskrifter. Varför inte. Öppna utbildningar och seminarier. Sjukdomstider i antågande

Företags hälsa. Nya och ändrade lagar samt föreskrifter. Varför inte. Öppna utbildningar och seminarier. Sjukdomstider i antågande Företags hälsa ett nyhetsbrev från Företagshälsan i Jönköping AB Företagshälsan kan tillsammans med Alice Survey, erbjuda Er en webbaserad enkät för att få svar på medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö.

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt 28 juni 2002 Barbro Köhler Krantz, projektbeställare Anita

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Denna skrift är framtagen av en arbetsgrupp som tillsatts av LOs Miljö- och arbetslivsutskott (MOA) och där följande förbund varit representerade:

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Fall och farliga grepp vanliga på bygget

Fall och farliga grepp vanliga på bygget Zebastian Engberg går i gymnasiet och är ute och praktiserar varannan månad. Han vill ha ett rörligt jobb: Att sitta vid en dator hela dagarna är inte mitt stuk, säger han. Ett bygge förändras hela tiden.

Läs mer

Trygga larm och trötta ben

Trygga larm och trötta ben Ingen dag är den andra lik på H&M:s butik i Sundsvall och de som arbetar här tycker att det är roligt. Men det kan också vara stressigt och tröttande för benen, för ryggen. Att stå och gå på hårda golv

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer