Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Förpackningsindustrin 8 nov Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Förpackningsindustrin 8 nov. 2011 Innehåll"

Transkript

1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Förpackningsindustrin 8 nov Innehåll Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) Undersökning av risker Handlingsplan Fördela arbetsmiljöuppgifter Olika typer av ansvar Hantera olycksfall och tillbud Attityder beteenden Kortare grupparbeten ingår

2 Kursmål 2 Att känna till olika viktiga delar i arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöarbetet Att kunna arbeta med arbetsmiljöarbetet på ett praktiskt sätt

3 Bara en koll på var ni står idag 3 Vem ansvarar för att arbetstagare har kännedom om de risker som ett visst arbete medför? Huvudskyddsombudet Skyddsingenjören Arbetsgivaren - närmaste chef Skyddsombudet Företagshälsovården En anställd upptäcker ett arbetsmiljöproblem som han/hon anser behöver åtgärdas. Vem bör han/ hon vända sig till i första hand? Skyddsombudet Arbetsmiljöinspektionen Företagshälsovården Närmaste chef Fackföreningen

4 En liten koll till på var ni står idag 4 Om man tillfälligt måste ta bort en skyddsanordning - hur ska man då gå till väga för att det ska ske enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter? Vilken lutning rekommenderas när man ställer upp en stege mot en vägg?

5 En sista koll på var ni står idag 5 Minderårig är man upp till ålder? 13 år 15 år 16 år 18 år 20 år Nämn 2 st. AFS som innehåller direkt straffsanktionerade regler?

6 Attityder som: Jag skulle bara, Det händer inte mig, Jag kan hantera riskerna, Chefen förväntar sig att det går snabbt. Diskutera i gruppen och försök hitta exempel på tillfällen då man medvetet och regelbundet tar risker i eller har ett riskfyllt arbetssätt. Exempel Vilken situation... Jag kör gräsklippare några ggr/ vecka men tar inte på några hörselskydd. Vilken risk... Bullerskada Vilken ursäkt Det är så sällan jag kör gräsklippare. Tänkte inte på det. Jag skulle bara. Vilken situation... Vilken risk... Vilken ursäkt.. 6

7 Vad kan jag göra för att förändra ett beteende? 7 Upplysa om de regler som finns (glöm inte att upprepa att de existerar) Poängtera att de ska följas och varför Redovisa statistik ex. på händelser om sådan finns Föregå med gott exempel Försök inta en positiv attityd till säkerhet och arbetsmiljö Glöm inte att fråga om ett meddelande gått fram Möjlighet att belöna och bestraffa OBS Undersökningar visar att vi människor är öppna för info. som gäller vår säkerhet

8 Anmälda arbetsskador 2010 i Sverige 8 Typ av arbetsskada Orsaker Exempel Antal Arbetsolyckor med frånvaro Arbetssjukdomar Förlorat kontroll Fall Fysisk belastning Hot/våld Fysisk belastning Psyk.soc faktorer Kemikalier Buller Slinter, tappar greppet Halt underlag, trapp, oordn Tunga lyft, svår arbetsrörelse Annan människa el. djur Tunga lyft, ensidigt arbete Stress, relationer, mobbning Inandning, ämne på huden Hög ljudnivå Arbetsolyckor utan frånvaro Färdolyckor Totalt ~ Dödsolyckor Förlorat kontroll- fordon Bygg, jordbruk, skog 54 Förlorat kontroll- maskiner

9 Många har ansvar enligt AML 9 Arbetsgivare Bl.a. informera om risker och hur de kan undvikas Arbetstagare Bl.a. följa regler Tillverkare, importör, överlåtare och upplåtare av maskin, redskap etc Installatör av teknisk anordning Överlåtare, upplåtare av förpackad produkt (gäller förpackningen) Egenföretagare Tillverkare, importör och överlåtare av ämne som kan orsaka ohälsa / olycka

10 Forts. många har ansvar enligt AML 10 Inhyrare av arbetskraft Den som råder över fast driftställe Arkitekt, konstruktör Lokalupplåtare Ansvar för samordning när flera AG finns på samma plats. Utse samordningsansvarig Avtal Byggherre Uppdragstagare Bygg- och anläggningsarbete Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P (Planering och projektering) Byggarbetsmiljösamordnare BAS-U (Utförande)

11 Samordning på fast driftställe där två eller flera arbetsgivare samtidigt bedriver verksamhet 11 Fast driftställe När det fasta driftstället är gemensamt för flera arbetsgivare ska en samordningsansvarig utses. Det är den som råder över arbetsstället som har ansvaret för samordningen. Allyft AB OBS. Det är bara riskerna mellan de olika arbetsgivarna som ska samordnas. Respektive arbetsgivares ansvar påvekas alltså inte.

12 12 Allmänt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS Ges ut med stöd av arbetsmiljölagen (AML) C:a 100 st. totalt Riktar sig mot brukarna men i en del fall även tillverkare Allt vanligare med krav på riskbedömning Finns på internet Finns ofta en info. broschyr om en AFS (lättläst) Ex på områden de täcker Buller, vibrationer Kemiska hälsorisker Ergonomi Maskiner 1:a hjälpen Skydd mot fall och ras Truckar, traktorer Besiktningsregler Personlig skyddsutrustning Arbete i stark värme

13 Nu följer några AFS som innehåller som är direkt straffsanktionerade 13 Ni rekommenderas vara särskilt observant på dessa i er verksamhet! Här kommer nu 8 st. som kan vara aktuella

14 Direkt straffsanktionerade AFS (Tänk på) 14 AFS 1996:1 Minderåriga Vissa förbudsarbeten enl. lista i bilaga Arbetstider Särskilda regler för yngre åldersgrupper AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar Besiktningskrav 1:a besiktning (innan den 1:a gången tas i bruk) Montagebesiktning (efter att den flyttats eller höjts) Revisionsbesiktning (efter skada, förändring, reparation) Återkommande besiktning (intervall 1-3 år) Förvaring av besiktningsintyg etc.

15 Direkt straffsanktionerade AFS (Tänk på) 15 AFS 2005:3 Besiktning av trycksatta anordningar. Besiktningskrav (sanktionsavgifter) - Installationsbesiktn. (innan den 1:a gången tas i bruk) - Återkommande besiktn. (1-10 år) - Revisionsbesiktn. (efter ändring, skada) Inte använda under högre eller lägre tryck/ temp. än vad bes. intyg angivit Besiktningsintyg tillgängliga

16 Direkt straffsanktionerade AFS (Tänk på) 16 AFS 2005:18 Härdplaster (tex. Isocyanater, akrylater, epoxi, uretanplast) Mätning arbete med härdplast (Vissa undantag finns) Vissa arbeten med termisk nedbrytning Läkarundersökning (Vissa undantag) Ej använda formaldehydavgivande syrahärdande golvlack på tillfällig arbetsplats AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar Krav på typkontroll Märkning

17 Direkt straffsanktionerade AFS (Tänk på) 17 AFS 2006: 7 Tillfälliga personlyft med kran och truck Krav på besiktning för varje kombination av lyftkorg kran - truck Förvaring av besiktningsintyg AFS 2007:5 Ammande/gravida arbetstagare Ej arbeta med bly Får ej utföra vissa jobb om riskbedömning visar detta Ej nattarbete om läkarintyg finns AFS 2008:3 Maskiner Krav på CE- märkning

18 Påföljder/straff Ansvar enl. AML 18 Böter eller fängelse högst ett år. Den som bryter mot föreläggande eller förbud som meddelats av AV. (gäller inte om det förenats med vite) Böter Anlitar minderårig i strid mot vissa föreskrifter Bryter mot direkt straffsanktionerade föreskrifter Lämnar oriktig uppgift till tillsynsmyndighet Utan giltigt skäl tar bort skyddsanordning eller sätter den ur bruk Inte omgående anmäler allvarligt olycksfall/tillbud till AV Not: Endast personer kan straffas. Vite läggs normalt på bolag, förening, landsting, kommun.

19 Forts. påföljder 19 Sanktionsavgifter Används istället för straff (endast två föreskrifter hitintills. 1. AFS 2005:3 Besiktning av trycksatta anordningar Ej besiktigat trycksatta anordningar ( kr) 2. AFS 2006:1 Asbest Rivning av asbesthaltigt material utan tillstånd från AV (50000 kr)

20 Forts. påföljder 20 Brottsbalken kan bli aktuell vid arbetsolycksfall t.ex. vid: Vållande till annans död Vållande till kroppsskada eller sjukdom Framkallande av fara för annan Arbetsmiljöbrott Not: Oaktsamhet och underlåtenhet kan vara straffbar Oaktsam: Man är slarvigare än vad som är normalt eller avviker från vad som anses vara erforderlig aktsam

21 Viktigare delar i Arbetsmiljöförordningen (AMF) Anmälan utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket (AV) (Helst samma dag, se blankett på Dödsfall Svårare personskada Olycksfall som drabbat flera arbetstagare Allvarligt tillbud 2. Förvara vissa handlingar (insp.meddelande, besiktn.intyg, register på läkarundersökningar) 3. Se till att lagar och föreskrifter finns tillgängliga

22 Några domar Brott mot AML 22 Åtal mot Aktiebolag Orsak: Ej genomfört besiktning av lastbryggor Dom: Företagsbot kr - Norrköpings tingsrätt Åtal mot två arbetstagare Orsak: Lossat ställningsspira på byggställning och lyft bort en överliggare Dom: Dagsböter 30 x 160 kr - Blekinge tingsrätt Åtal mot VD Orsak: Underlåtit att utan dröjsmål underrätta AV om ett allvarligt tillbud Dom: 40 x 480 kr - City åklagarkammare i Stockholm

23 Några brott Brottsbalken 23 Åtal mot Produktionschef Orsak: Åsidosatt sin skyldighet att förebygga olycksfall och ohälsa. Avskärmningsskydd till stansmaskin saknades. Arb.tagare klämde tre fingrar. Dom: Dagsböter 80 x 200 kr - Östersunds tingsrätt Åtal mot Rektor Arbetsmiljöbrott Orsak: Underlåtit att tillse att det genomförts systematiskt Arbetsmiljöarbete. Elev skadade fingrarna i vedklyvmaskin. Dom: Dagsböter 40 x 300 kr - Luleå Tingsrätt

24 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 24 Reglerna som styr detta arbete AFS 2001:1 Se det inte som ett nödvändigt ont utan som en möjlighet Krångla inte till det

25 25 Innehåll i SAM (Kravpunkter) 1 Regelbundet 2 Vidta åtgärder 3 undersöka omgående eller arbetsförhållandena upprätta handlingsplan och bedöma riskerna Arbetsmiljöpolicy/ SAM ska ingå som en Mål för naturlig del i den dagliga arbetsmiljöarbetet verksamheten Kompetens inom arbetsmiljöområdet 11 Utreda orsakerna till ohälsa/olycksfall och allvarliga tillbud Skriftlig dokumentation (rutiner) för det systematiska arbetsmiljöarbetet Fördela arbetsmiljöuppgifter Samverkan/ Medverkan Följa upp SAM 10 Anlita hjälp vid behov FHV eller Annan sakkunnig

26 Ex. bilder från skyddsrond 26 Läsa av instrument i golvnivå Urhakningssprint saknas HANDTAG MOT GÅNGVÄG I ÖGONHÖJD

27 Maskinsäkerhet Kräver ofta en dokumenterad riskbedömning 27 Vid komplicerade automatiska maskiner är det ofta svårt att se riskerna Glöm inte de tillfälliga jobben som utförs mera sällan som underhåll, rengöring, tillsyn etc Tänk på CE- märkningskravet nya maskiner begagnade maskiner som förändras/byggs om väsentligt

28 Inventering av risker 28 Vilken risk anser du vara den största på din arbetsplats?

29 2. Upprätta handlingsplan (för åtgärder som inte vidtas omgående) 29 Risker / brister Alvarligt tillbud - fall från stege. Stegen var trasig. Allvarlig Ej allvarlig Åtgärder Ansvar Klart datum Kontroll av samtliga stegar. Sven A 1 nov 2011 Hög ljudnivå i verkstad. Utföra bullermätning. Sven A 1 okt 2011 Utgånget certifikat heta arbeten för Lars B. Anmälan till utbildn. Räddningstjänsten. Sven A 1 jan 2012 Oordning i färglager. Storstädning. Lars S 1 sept 2011 Oklart om alla som hanterar lyftanordning har tillstånd för det. Klarlägga situationen. Redovisa vid nästa skyddsmöte i okt. Lisa C 1 nov 2011

30 30 3. Fördela arbetsmiljöuppgifter (Delegering) Ex. delas ut vid utbildningen Skriftliga Beskriva uppgifterna så tydligt som möjligt Bestämda personer/ befattningar Återdelegering om inte uppgiften klaras av Tänk på: Befogenheter och klarhet Resurser Kompetens OBS. Glöm inte att kommunicera en delegering till underställd

31 4. Policy/ Mål för arbetsmiljöarbetet 31 Skriftlig Aktuell Visioner Konkret, Uppföljningsbar Kommunicerad/ känd Ev. anknytning till aktuell riskbild på företaget Helt enkelt vilken arbetsmiljö vill ni uppnå?

32 5. Samverkan/Medverkan 32 Arbetstagarna och skyddsombuden ska ha chans att delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet Fråga Ange några ex. där man praktiskt kan visa att man tillämpar detta krav! Det är en konst att få alla att delta aktivt i arbetsmiljöarbetet

33 6. Se till att kunskap finns i arbetsmiljöfrågor 33 Alla anställda ska ha kunskap om vilka risker som finns i arbetet. För chefer/arbetsledare krävs särskild kompetens Introduktion Utbildningar/ informationer t.ex. Förarbevis för truck. Härdplastutb. Motorsågskurs. 1:a hjälpen. Heta arbeten. Skyddsombudsutb. Arbetsmiljökurs för chefer. Skriftliga instruktioner vid allvarliga risker

34 Ex. på Arbetsmiljöutbildningar Koll på läget 34 Namn Introduktion Förarbevis truck Chefskurs Arbetsmiljökunskap Härdplastutb Heta arbeten Cert. giltigt 5 år Anders (Chef) Stina Lars

35 35 7. Utreda orsakerna till ohälsa/olycksfall och allvarliga tillbud Hyllras på kontor En entreprenör föll c:a 4 m efter att ha gått på en rutten planka

36 36 7. Utreda orsakerna till ohälsa/olycksfall och allvarliga tillbud Arbetsskada delas in i: Olycksfall Färdolycka Arbetssjukdom Smitta Anmäls till FK. (Blankett) Enklare händelse med mindre konsekvens räcker med att fylla i arbetsskadeblankett.

37 37 7. Utreda orsakerna till ohälsa/olycksfall och allvarliga tillbud Allvarligare händelse: dödsfall, allvarlig personskada, allvarligt tillbud, flera skadade samtidigt gör omgående anmälan till AV. Ex. på allvarlig personskada är: Fraktur på ett ben i kroppen (skelettskada) Svår blödning, eller svår skada på nerv, muskel, sena Skada på inre organ 2:a eller 3:e gradens brännskada eller annan brännskada som omfattar mer än 5 % av kroppsytan. Med brännskada jämställs kylskada förlust av kroppsdel skador på sinnesorganen långvarig sjukdom eller framtida men. Nära att träffas av fallande föremål (tillbud) Explosion utan att någon träffas (tillbud) Fall från hög höjd utan skada (tillbud)

38 Systemtänkande inom säkerhet/arbetsmiljö 38 Ett systemorienterat perspektiv innebär att man försöker ta ett helhetsperspektiv avseende säkerhet genom att betona de tre viktiga delsystemen: Människa Teknik Organisation Dahlström A&O Rutiner Arbetssätt Utbildning

39 Arbetsskador/tillbud 39 Dra slutsatser av statistiken!! Vad ska vi satsa på? Vad är trenden?

40 Grupparbete tillbudsanmälningar 40 Du är ny som chef/arbetsledare på en UH- avdelning. Det är många manuella moment med risk för belastnings-, kläm- och skärskador. Det går bra för företaget, orderingången är stor. På företaget finns ett program med förebyggande arbete för att minimera risker. Men nu då bråda dagar råder har programmet kommit i skymundan. VD ställer följande frågor på skyddskommitténs novembermöte. Sammanställningen visar att vi har 10 arbetsskadeanmälningar i år. Arbetsskadeanmälningar har vi behandlat och de är under kontroll. Men hur kommer det sig att endast 8 tillbudsrapporter har inkommit, samtidigt som vi säger att vi arbetar förebyggande? Hur ska vi kunna uppdatera och få igång vårt förebyggande arbete kommande år?

41 8. Följ upp systematiska arbetsmiljöarbetet (Ska ske varje år) 41 Frågor som kan vara aktuella att ställa är t.ex. Uppfyllde vi målen? Fungerar samverkan bra? Gjorde vi det vi skulle enl. handlingsplan? Anmäls tillbud som händer i verksamheten? Behöver några rutiner ändras? Vilka nya mål ska vi ha för nästa år?

42 42 Tack för förtroendet och lycka till med en god och säker arbetsmiljö Krister Dahlström Förebyggare Konsult Riskanalyser Arbetsmiljömätning Kartläggningar Utredning olyckor/tillbud Utbildning, Mentor

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter Arbetsmiljö- lagen fastställer grundläggande regler Arbetsmiljöförordningen ger Arbetsmiljöverket rätt att ge ut föreskrifter 1 Lagens syfte Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt uppnå

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Klicka här för att ändra format. arbetsmiljöarbete

Klicka här för att ändra format. arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Maria Morberg, Almega 20161116 08762 68 73 PROGRAM Arbetsmiljölagstiftningen Roller, Ansvar Anmälan, Tillsyn Systematiskt arbetsmiljöarbete Lagstiftningen AML AMF AFS underrubrik

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Välkomna. Arbetsmiljöingenjör/Strålskyddsexpert Annhild Larsson

Välkomna. Arbetsmiljöingenjör/Strålskyddsexpert Annhild Larsson Välkomna Arbetsmiljöingenjör/Strålskyddsexpert Annhild Larsson 031-786 1136 0705-640457 annhild.larsson@gu.se Arbetsmiljö är lokaler, maskiner och utrustning farliga ämnen arbetets organisation arbetsuppgifternas

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

-upprätta arbetsmiljöplaner

-upprätta arbetsmiljöplaner -upprätta arbetsmiljöplaner Vad är en arbetsmiljöplan? Varför måste den finnas? Vad ska ingå i en arbetsmiljöplan Vad är en arbetsberedning Vad är Bas-P och Bas U? Hur är lagen? Är straffet fängelse? Vad

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 Ansvar enligt Arbetsmiljölagen - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens ansvar - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrda - Samordningsansvar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla arbetsplatser. Att utveckla och förbättra arbetsmiljön är ett ständigt pågående arbete som aldrig

Läs mer

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Arbetsmiljö Med fokus på BAS-P BAS-U Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Dagens upplägg - Arbetsmiljörättsligt regelverk - Övergripande genomgång - Bygg- och anläggningsentreprenader - Arbetsmiljö

Läs mer

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete underrubrik Maria Morberg, 20161128 i bakgrunden Lagstiftning Arbetsmiljölagen AML Arbetsmiljöförordningen AMF Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB Chefsutbildning 12 juni 2014 Dan Eriksson, Artontusen AB Arbetsmiljölagen Kap 1 Ändamål och vilka omfattas Kap 2 Kvalitén på arbetsmiljön Kap 3 Skyldigheter, vilka har ansvar Kap 4 Bemyndigande Kap 5

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Definition av Arbetsmiljö

Definition av Arbetsmiljö Arbetsmiljöarbete Definition av Arbetsmiljö Teknik Fysiska, psykiska och sociala upplevelser Arbetsinnehåll Arbetsorganisation Skyddsarbetets effektivitetstrappa Göra vad man är tvungen Lära av olycksfallen

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Uppgiftsfördelning. Uppgiftsfördelning. Övning.

Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Uppgiftsfördelning. Uppgiftsfördelning. Övning. Policy Uppgiftsfördelning Trögt Fördela uppgifter Kunskaper/instruktioner Undersök Utred ohälsa o-fall Åtgärder Revidera Arbetsgivaren är Huvudansvarig för arbetsmiljön Många människor Olika verksamheter

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1. Systematiskt arbetsmiljöarbete Piteå kommuns Personalpolitiska riktlinjer för arbetsmiljö och samverkansavtal är vägledande i arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljörutinerna

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2015-01-23 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. 2. Förutsättningar

Läs mer

Kunskapsmål. Byggbranschen arbetsmiljö. Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. Arbetsolyckor 2010 2012, avvikelser

Kunskapsmål. Byggbranschen arbetsmiljö. Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. Arbetsolyckor 2010 2012, avvikelser Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen Kunskapsmål Efter föreläsningen skall ni: Veta om Arbetsmiljölagen (AML) Förstå rollen av alla aktörer på byggarbetsplatsen Förstå hur arbetsmiljön påverkar arbetet på

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Vad är arbetsmiljö? Innehållet i arbetsmiljölagen (AML) Kapitel 1: Lagens ändamål och tillämpningsområde Kapitel 2: Arbetsmiljöns

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Viktiga förutsättningar för chef. Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Returnera skriftligt

Viktiga förutsättningar för chef. Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Returnera skriftligt SAM - forts 1 Övning 2 Viktiga förutsättningar för chef Uppgiftsfördelning Kunskaper Vilka arbetsuppgifter har delegerats till chefen? Vilka är lätta att klara? Vilka är svåra? Berätta för varandra hur

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet 1(5) MAH/Rektor Datum: Dnr: 12- Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från till Namn. Namn I min egenskap av fördelar jag arbetsuppgifter som rör arbetsmiljön

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöverket 2016 Texter: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Marianne

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer

Arbetsmiljöavtal Infranord 2012

Arbetsmiljöavtal Infranord 2012 AVTAL Arbetsmiljöavtal Infranord 2012 1 Avtalets omfattning Avtalet omfattar de enheter inom Infranord som utgör Infranord Sverige. 2 Inledning Arbetsmiljöarbetet ska utgå från en helhetssyn där fysiska,

Läs mer

Åtal. Åsidosatt sin skyldighet att förebygga olycksfall och ohälsa.säkerhetsanordningar. Anställd föll fem och en halv meter. Svåra ryggskador.

Åtal. Åsidosatt sin skyldighet att förebygga olycksfall och ohälsa.säkerhetsanordningar. Anställd föll fem och en halv meter. Svåra ryggskador. ARBETSMILJÖVERKET SAMMANSTÄLLNING 1 Avdelningen juridiska frågor strafelägganden i arbetsmiljömål 2004 1. Platschef att ebygga olycksfall och ohälsa.säkerhetsanordningar till byggställning saknades. Anställd

Läs mer

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda En snabbkurs Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö: Fysisk Kemi Organisation Teknik Administration Ekonomi Arbetstid Social arbetsmiljö Social arbetsmiljö kan omfatta:

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Skolan som arbetsmiljö!! Tips! Denna text ändras via menyfliken Infoga -> gruppen Text -> knappen Sidhuvud/sidfot 2011-10-28 1

Skolan som arbetsmiljö!! Tips! Denna text ändras via menyfliken Infoga -> gruppen Text -> knappen Sidhuvud/sidfot 2011-10-28 1 Skolan som arbetsmiljö!! Tips! Denna text ändras via menyfliken Infoga -> gruppen Text -> knappen Sidhuvud/sidfot 2011-10-28 1 Tips! Denna text ändras via menyfliken Infoga -> gruppen Text -> knappen Sidhuvud/sidfot

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Checklista Mini www.fastighets.se

Checklista Mini www.fastighets.se Checklista Mini www.fastighets.se Fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet hos dig? SAM 2001:1 Din arbetsgivare har ansvar för att du har en så säker och skadefri arbetsmiljö som möjligt. Som anställd

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Första upplagan Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Arbetsmiljöverket 2004 Text: Carin Frostberg, Organisatoriska och medicinska

Läs mer

Sanktionsavgiftsutredningen. Dag Linde, arbetsrättsjurist, Arbetsgivarpolitiska avdelningen Arbetsrättssektionen

Sanktionsavgiftsutredningen. Dag Linde, arbetsrättsjurist, Arbetsgivarpolitiska avdelningen Arbetsrättssektionen Sanktionsavgiftsutredningen Dag Linde, arbetsrättsjurist, Arbetsgivarpolitiska avdelningen Arbetsrättssektionen Olika sanktioner inom arbetsmiljöområdet Straffsanktionerade handlingar t.ex. BrB 3 kap 10

Läs mer

Ansvarsregler och Ansvarsfördelning

Ansvarsregler och Ansvarsfördelning Ansvarsregler och Ansvarsfördelning SveMin-seminarium i Luleå 2015-11-18 Maria Hagberg Forss Hagberg Forss Juridik AB 1 Arbetsmiljölagens regler om ansvar - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Arbetsmiljödelegation

Arbetsmiljödelegation Arbetsmiljödelegation Bilaga i arbetsmiljöpolicy DOKUMENTNAMN Arbetsmiljödelegation GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Bilaga i arbetsmiljöpolicy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Marianne Vestin Leffler marianne.vestin.leffler@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Dokumentnamn

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen modell plan policy program regel rutin rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och riktlinje strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete hos oss? Jo, det är att chefen, arbetsgivaren, ser till att det inte finns risker med arbetet så någon blir skadad

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2003:4 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Cirkulärnr: 14:29 Diarienr: 14/3619 P-cirknr: 14-2:13 Nyckelord:

Cirkulärnr: 14:29 Diarienr: 14/3619 P-cirknr: 14-2:13 Nyckelord: Cirkulärnr: 14:29 Diarienr: 14/3619 P-cirknr: 14-2:13 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Sanktionsavgifter, arbetsmiljö, straffsanktion, påföljd, arbetsmiljöbrott, arbetsmiljöarbete Arbetsgivarpolitiska

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen.

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. En byggarbetsmiljösamordnare för planering

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Arbetsmiljölagen. Ramlag Förebygga ohälsa och olycksfall God arbetsmiljö. Samverkan Arbetsmiljöombud / -kommitté

Arbetsmiljölagen. Ramlag Förebygga ohälsa och olycksfall God arbetsmiljö. Samverkan Arbetsmiljöombud / -kommitté Arbetsmiljö Arbetsmiljölagen Ramlag Förebygga ohälsa och olycksfall God arbetsmiljö Samverkan Arbetsmiljöombud / -kommitté Bedrivas systematiskt Ansvarsfördelning Tillsyn / Påföljder Arbetsmiljö Arbetsmiljöförordningen

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT DOKUMENTNAMN Arbetsmiljöpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten REVIDERAT 2013-06-27

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN Norrtälje kommun vill med denna riktlinje säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet är ändamålsenligt utifrån vad lagstiftning

Läs mer