Respektive produkts andel av omsättningen som innefattar bitumen och nafteniska specialoljor. Processoljor. Däckoljor. Bitumen bindemedel 53 %

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Respektive produkts andel av omsättningen som innefattar bitumen och nafteniska specialoljor. Processoljor. Däckoljor. Bitumen bindemedel 53 %"

Transkript

1

2 I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi oljor som ökar värdet på deras produkter och processer. Oljor med lång livslängd som skapar ett hållbart mervärde. BINDANDE Bitumen binder samman de olika komponenterna i asfalt för vägbeläggningar. SKYDDande Nynas bitumenprodukter förekommer också i takpapp och i olika tillämpningar för rostskydd. LÖSande den goda lösande förmågan hos nynas oljor utnyttjas vid tillverkningen av olika typer av syntetiskt gummi. renande Nynas förmåga att rena oljor och uppnå en färglös produkt är mycket efterfrågad, i synnerhet för tryckfärger. smörjande Oljor från Nynas är nyckelingredienser i hydraulik, smörjfetter och skärvätskor. isolerande Nynas är världsledande inom transformatoroljor, vilka är en viktig komponent för kontroll av temperaturen i transformatorer. Nästan alla kommer i kontakt med våra produkter varje dag. Eftersom de alla är baserade på råolja så använder vi vårt expertkunnande för att se till att de produceras, distribueras och används så miljömedvetet som möjligt. Bitumen bindemedel 53 % Basoljor 11 % Processoljor 7 % Däckoljor 5 % Bitumen industriell olja 4 % Transformatoroljor 20 % Respektive produkts andel av omsättningen som innefattar bitumen och nafteniska specialoljor.

3 UPPDRAG VISION VÅR VISION Vilka vi är, vad vi vill göra och hur vi gör det. Våra medarbetares enastående hängivenhet gör Nynas till den bästa långsiktiga partnern inom specialiserade oljeapplikationer, med målet att fördubbla företagets värde vart femte år. VÅRA värder INGAR PROACTIVITY Proaktivitet innebär att tänka framåt och vara öppen för kreativitet och nya idéer. Genom att ständigt söka nya lösningar och möjligheter för våra kunder och engagera oss i deras behov kan vi fortsätta att befinna oss i utvecklingens framkant. DEDICATION Engagemang innebär att var och en gör sitt bästa i varje situation. Detta innebär att ta ansvar gentemot kunder, kollegor och samhället i allmänhet för att vi aldrig kompromissar vad gäller säkerhet, hälsa, miljö eller kvalitet. COOPERATION Samarbete innebär vår vilja att samarbeta och lösa uppgifter tillsammans. Detta baseras på att alla har förtroende för, och stödjer varandra. Det skapar en företagskultur som stimulerar gränsöverskridande möten, arbetsrotation och utbildning.

4 Nynas är en ledande global koncern som specialiserar sig på nafteniska specialoljor och bitumen. NYNAS PÅ ETT PAR MINUTER VILKA VI ÄR Nynas är en ledande partner inom områden som transformatoroljor för världens elnät och miljöanpassade oljor för produktion av däck. Nynas säljer nafteniska specialoljor, NSP, i stora delar av världen. Det Nynas gör syns överallt. Vägar, tak, rör, däck, gummi, golv, färg och tidningar är bara några av de tusentals vardagsföremål som på något sätt innehåller olja från Nynas. NETTOOMSÄTTNING PER PRODUKT Bränslen 11 % NSP 35 % Råolja/Annat 8 % Bitumen 46 % Nynas har två internationella ägare, som båda är fokuserade på oljeindustrin, det venezuelanska oljebolaget Petroleos de Venezuela och finländska Neste Oil. Säljkontor i över 30 länder och ett globalt distributionsnät. Nynas har kontor och distributionsdepåer i marknader som Kina, Sydkorea, Indien, Ryssland och flera länder i Sydamerika. I Västeuropa är Nynas dessutom en ledande leverantör av bitumen för produktion av asfalt. MSEK Försäljning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Nettoresultat Kassaflödet före finansieringsverksamheten Investeringar, brutto Räntabilitet på eget kapital % Soliditet % Räntebärande skulder Medelantal anställda

5 ÅRET I KORTHET ÅRET I KORTHET OLJEPRISET, USD nafteniska produkter ökar MEDELANTAL Anställda 110/fat +5 % 862 Oljepriset varierade under året med ett ingående pris på Brent 113 USD/ fat, högsta noteringen i februari på 118 USD/fat och slutade på 110 USD/fat vid årsskiftet. Nynas lyckades öka försäljningen av nafteniska oljor på nästan alla områden med en global ökning på 36 kton i jämförelse med år Genomsnittliga antalet anställda minskade under Trots detta lyckades Nynas förbättra driftsäkerheten och minska kostnaderna. NETTOOMSÄTTNING PER PRODUKT RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER KASSAFLÖDE FÖRE FINANSIERINGsverksamhet MSEK MSEK MSEK NSP Bitumen Övrigt Försäljningen av bitumen påverkades av en sen vår i Europa och finansiella begränsningar, vilket ledde till ett begränsat vägbyggande. De senaste två åren har påverkats av den allmänna lågkonjunkturen. I samband med att det finansiella läget i Europa förbättras räknar Nynas med en återgång till ett mer normalt marknadsläge. Resultatet för år 2013 inkluderar omstruktureringskostnader för att förvandla raffinaderiet i Dundee till en depå. 227 MSEK investerade Som ett led i företagets övergripande tillväxtstrategi har Nynas gjort betydande investeringar genom åren för att öka pålitligheten, hållbarheten, produktiviteten och flexibiliteten i sin produktionsverksamhet. I september 2013, erhöll Nynas EU-godkännande att från Shell överta driften och ansvaret för Harburganläggningen för produktion av basoljor i Hamburg, Tyskland. Detta kommer att representera en fyrtioprocentig ökning i företagets produktionskapacitet för nafteniska specialoljor. Kassaflödet efter investeringar uppgick till -31 MSEK tack vare noggrann uppföljning av investeringar och arbetande kapital. Nyinvesteringar 76 MSEK Basinvesteringar 151 MSEK

6 INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2013 Det är fantastiskt hur långt en droppe olja kan ta dig. 2 NYNAS ÅRSREDOVISNING 2013

7 INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2013 Uppdrag och vision C3 Året i korthet 1 Vd har ordet 4 Nynas affärsmodell 6 Förvaltningsberättelse: Strategi och mål 8 Verksamhetsområde: Nafteniska oljor 12 Verksamhetsområde: Bitumen 18 Produktion 22 Hållbarhet Olja bidrar till hållbara lösningar 24 Miljö 26 Säkerhet 30 Medarbetare 32 Riskhantering 36 Bolagsstyrning 41 Styrelse 44 Koncernledning 45 Flerårsöversikt 46 Innehåll finansiella räkningar 47 Redovisningsprinciper 58 Noter 66 Förslag till vinstdisposition 102 Revisionsberättelse 103 Ordlista 104 Definitioner 105 Nynas historia 106 NYNAS ÅRSREDOVISNING

8 vd har ordet Anledning till optimism efter ännu ett krävande år Efter att ha utsetts till ny vd för Nynas AB för bara två månader sedan, skulle jag önskat att jag kunde rapportera fler positiva siffror i min första årsrapport. Tyvärr var 2013 det andra året i rad med svagt finansiellt resultat beroende på relativt hög kostnad för råmaterial och den globala lågkonjunkturen. Som en följd av detta har vi kommit överens om ett omställningsprogram med ett antal omedelbara åtgärder för att återgå till vinst och tillväxt under de kommande åren. Fjolårets rörelseresultat uppgick till -22 MSEK. Rörelseresultatet inkluderar omstruktureringskostnader för Dundee-raffi 4 NYNAS ÅRSREDOVISNING 2013

9 vd har ordet naderiet. Nettoresultatet uppgår till -305 MSEK. För att vända den negativa trenden från de senaste två åren har vi koncentrerat oss mycket på att minska våra kostnader. Dessa ansträngningar resulterade i betydligt lägre kostnader 2013, vilket lindrade en del av den minskade lönsamheten. De fasta rörelsekostnaderna var 129 MSEK lägre än föregående år. Ansträngningarna under senare år för att öka pålitligheten i våra produktionsanläggningar fortsätter att ge resultat och vi har registrerat bättre tillgänglighet i våra hydreringsanläggningar än någonsin tidigare. Övertagande av raffinaderi. Vi har också arbetat hårt för att öka våra intäkter och Nynas övertagande av basoljeanläggningen i Harburg och tillhörande produktionsenheter i Tyskland är en del i detta arbete. Efter en utdragen process fick övertagandet av Harburg godkänt av EU i september Med början i januari 2014 kommer vi att ta emot ytterligare specialoljeprodukter från Harburg och då börjar vi också konvertera det före detta Shellraffinaderiet till en självförsörjande specialoljeanläggning baserad på de existerande basoljeanläggningarna med en årsproduktion på upp till ton år Ökningen i raffineringskapacitet innebär ett stort steg framåt. Den stöder vår tillväxt, ökar vår leveranssäkerhet och ger ökade intäkter. Detta visar hur fast beslutna vi är att behålla ledningen i segmentet för nafteniska specialoljeprodukter. I segmentet för nafteniska specialoljor har vi lyckats öka försäljningen på nästan alla områden med en global ökning på 36 kton jämfört med 2012, men marginalerna sjönk på grund av en överkapacitet av paraffinbaserade oljor på marknaden, vilket påverkade priserna på nafteniska produkter. Försäljningen av bitumen påverkades av en sen vår i Europa, vilket inverkade negativt på resultatet för denna säsongsprodukt. Därefter låg försäljningen efter under första hälften av Många av våra europeiska marknader påverkades av skatterestriktioner, vilket ledde till mycket små satsningar på vägbyggnad och -underhåll. Vår marknad på kontinenten drabbades av detta och rapporterade ett negativt resultat för Som en följd av detta ser vi över berörda leverantörsavtal för Vi tror på en stabil tillväxt av produkter gjorda på nafteniska oljor de kommande åren eftersom behovet ökar att ersätta mindre miljövänliga lösningar. att stoppa liknande förluster i framtiden. Affärerna var stabila på den nordiska marknaden med viss tillväxt på den finska. I Storbritannien var försäljningen något lägre än föregående år. Marknadsutsikt Med tillägget av Harburgraffinaderiet kommer nafteniska specialoljor att stå för en betydligt större andel av Nynas affärer. Vi tror på en stabil tillväxt av produkter gjorda på nafteniska oljor de kommande åren eftersom behovet ökar att ersätta mindre miljövänliga lösningar. Vi förutser även ett ökande behov av transformatoroljor i samband med utbyggnad och modernisering av elnäten. Nynas ligger bra till för att dra nytta av tillväxten på dessa marknader. I samband med att det finansiella läget i Europa förbättras räknar vi med en återgång till mer normala marknadsförutsättningar. Senare tids tillkännagivanden om statliga investeringar i infrastruktur i Sverige och Storbritannien ger mig hopp om framtiden för bitumenmarknaden. Dock behöver vi anpassa oss till de marknader vi arbetar på och vi har under hösten utvecklat vår marknadsplan. Vår plan omfattar tillväxt på området för specialoljor, men även besparingar. För att uppnå långsiktiga besparingar diskuterar vi omstrukturering av både tillgångar och enskilda delar av våra affärer. Som en del av denna plan informerade vi i december våra medarbetare om vår avsikt att konvertera raffinaderiet i Dundee till en depå under De senaste åren har varit svåra för vår bransch. Trots detta har vi lyckats förbättra verksamheten och minska kostnader. Detta kan till stor del hänföras till den höga moralen och goda andan hos våra hängivna, samarbetsvilliga och proaktiva medarbetare. Sedan jag kom till företaget i mars har jag imponerats av hängivenheten och entusiasmen hos våra medarbetare i förändringsarbetet för att åter etablera Nynas som lönsam marknadsledare inom bitumen och nafteniska specialoljor. Gert Wendroth, Vd, Nynas AB NYNAS ÅRSREDOVISNING

10 VÅR AFFÄRSMODELL Att skapa värden ur tung råolja Nynas har genomgått stora förändringar sedan det grundades för över 80 år sedan. Från början var det ett svenskt oljebolag som producerade allt från bensin och diesel till eldningsolja och smörjmedel. Nu är det en världsledande internationell koncern som specialiserar sig på nafteniska specialoljeprodukter (NSP) och bitumen. KÄRNmarknaderna för NYNAS NSP OCH bitumenprodukter Nynas NSP, bitumen och råolja indexerade mot Brent EGEN PRODUKTIONS- KAPACITET NSP NSP MILJONER TON 7 Bitumen INDEX BRENT= KTON Råolja Bitumen NSP Enligt företagets prognoser kommer den globala marknaden för Nynas NSP-produkter och kärnmarknaderna för bitumen (Nordic och Storbritannien) att växa med 15 % inom de närmaste fem åren. Nafteniska specialoljor är högraffinerade för att öka värdet och användbarheten. Nynas nya tillskott av egen produktionskapacitet för nafteniska specialoljor gör det möjligt för företaget att stärka utbudet av produkter. Nynas kärnkompetens är att raffinera extra tung råolja till en balanserad blandning av nafteniska specialprodukter (NSP) och bitumenprodukter som svarar mot den globala efterfrågan. Nynas har ackumulerat betydande expertkunskap och byggt upp långvariga allianser för tillgång till råvaror och raffinering. Nynas investerar också kraftigt i kundinriktad forskning och utveckling som fokuserar på samarbete med kunder för att skapa mervärde i deras produktutbud. Genom att genomgående använda denna strategi har Nynas gjort sig världsledande inom högkvalitativa specialoljor och bitumen. Idag kan Nynas utnyttja sitt kunnande och sina långvariga samarbeten till att leverera oljor som renar, löser, skyddar, smörjer, binder, kyler och elastiserar stabilt och uthålligt. Utåt sett är affärernas branscher mycket varierade. Nafteniska specialoljor säljs till produktionsindustrier, kemisk industri och processindustri, medan bitumen huvudsakligen säljs till vägentreprenadsföretag. 6 NYNAS ÅRSREDOVISNING 2013

11 Drivkrafter på marknaden: VÅR AFFÄRSMODELL Hållbara lösningar Nynas drar nytta av ökad fokusering på hållbarhet då vi säljer hög raffinerade specialoljeprodukter. Tillväxt inom infrastruktur Bitumen är en huvudingrediens i vägbeläggningar medan elnätsutbyggnad innebär försäljning av transformatorer, vilka behöver specialolja för kylning och isolering. Nya applikationer Specialoljor återfinns i tusentals produkter och allt fler nya applikationer tillkommer. Konjunkturnivån Nynas påverkas av nivån på de offentliga utgifterna för vägbyggande, elnätsutbyggnad och projekt för hållbar utveckling. Nynas påverkas också av BNP i allmänhet, eftersom specialoljor förekommer i många olika produkter. NYCKELKOMPETENSER: Omfattande sakkunskap Nynas är den naturliga samtalspartnern vid utveckling av nya användningsområden, tack vare sina omfattande investeringar i forskning och utveckling och mer än 80 års erfarenhet i branschen. Nära relation till kunderna Nynas fortsätter att fokusera på kundernas behov genom att säkerställa en effektiv leveransprocess samt genom ett forsknings- och utvecklingsprogram som är inriktat på produkternas användning. Operativ effektivitet Nynas inser vikten av val av råvaror, starka processer för hälso säkerhet och miljöstyrning samt investeringar i kapacitetsutnyttjande och kvalitet. Försörjningskedjan Nynas har en global infrastruktur med anläggningar för produktion, blandning och depåer runtom i världen för säkerställande av snabba och pålitliga leveranser. NYNAS ÅRSREDOVISNING

12 STRATEGI OCH MÅL 8 NYNAS ÅRSREDOVISNING 2013

13 STRATEGI OCH MÅL Strategi och mål växlar upp för att möta nya krav Vision: Våra medarbetares enastående hängivenhet gör Nynas till den bästa långsiktiga partnern inom specialiserade oljeapplikationer, med målet att fördubbla företagets värde vart femte år. För att uppnå sina ambitiösa mål och syften bygger Nynas sin verksamhet på fem strategiska huvudriktningar: Tillväxt inom nafteniska specialoljor Under mer än 50 år har Nynas byggt upp kunnande, erfarenhet och en stor kundbas och är idag branschledande inom nafteniska specialoljor. Nynas förutser ännu högre efterfrågan på nafteniska specialoljor i framtiden tack vare ökat intresse från både regulatorer och kunder för produkters hälso- och säkerhetsegenskaper. Till exempel växer Nynas i segmentet för oljor till däckstillverkning tack vare att produkterna klarar de högre krav på hälsa och säkerhet som börjat gälla inom EU och på andra marknader. En annan viktig faktor som kommer att påverka försäljningen av nafteniska specialoljor är den ökade överföringen och distributionen av elenergi i utvecklingsländer samt behovet att bygga ut och modernisera existerande elnät i västvärlden. Övertagandet av specialoljeraffinaderiet i Harburg kommer att hjälpa Nynas att öka kapaciteten för att klara framtida efterfrågan. Stark position på bitumenmarknaden Nynas strategi är att vara ledande på marknaderna för bitumen där företaget är aktivt genom att fungera som partner till vägbyggnadsbranschen. Detta innebär nära kontakter med kunder, lokalt kunnande och ständigt arbete för att tillhandahålla ett brett urval av lösningar som skapar mervärde för kunder och slutanvändare. Ett exempel på dessa ansträngningar är utvecklingen av en bitumenprodukt för användning i asfalt som fungerar vid lägre läggningstemperaturer, vilket minskar energianvändningen och kostnader för kunderna. Även om bitumenmarknaden i Västeuropa är utvecklad, bidrar kundkrav på miljövänlighet och bättre tekniska lösningar som detta till utvecklingen. Stabil tillgång till råmaterial När råmaterial köps in är det betydelsefullt att Nynas får rätt produktegenskaper och hög kvalitet för att kunna producera både nafteniska specialoljor och bitumen. Nynas följer ständigt utvecklingen, i synnerhet på marknaden för tung råolja, för att bättre förstå den globala marknaden för råmaterial. Företaget söker också efter alternativa källor för att minska eventuella sårbarheter i varuförsörjningen. Målet är att säkerställa en stabil tillgång till råvaror så att de produkter som erbjuds på marknaden motsvarar företagets åtaganden när det gäller kvalitet och leveranssäkerhet. Optimal utnyttjande av produktionsutrustning Utvecklingen av Nynas affärsmöjligheter ska motsvaras av ett optimalt utnyttande av tillverkningsresurserna. Övertagandet av specialoljeraffinaderiet i Harburg i början av 2014 kommer att stödja tillväxten på verksamheten inom affärsområdet Naphthenics. Samtidigt bestämdes det att koncernens resurser för produktion av bitumen skulle rationaliseras och arbetet med råoljedestillation i Dundee stoppades. Nynas starka fokusering på förbättrad produktionssäkerhet har gett resultat, vilket årets resultat visar. Produktionen av nafteniska produkter i Nynäshamn rapporterade en tillförlitlighet om 96 procent, en förbättring från en nivå nära 86 procent för några år sedan (2009). Under de senaste fem åren har företaget investerat cirka 2 miljarder kronor i personal och utrustning, i synnerhet NYNAS ÅRSREDOVISNING

14 STRATEGI OCH MÅL Mål vid raffinaderiet i Nynäshamn för att öka tillförlitligheten och kapaciteten samt för att förbättra säkerheten och miljöanpassningen. Nynäshamns nya svavelreningsanläggning, som togs i drift sent under 2012, har förbättrat raffinaderiets miljöpåverkan. Kundfokus och effektivitet Nynas strategi är att behålla en stark kundfokusering och ha en effektiv organisation för att klara av detta. Organisationens struktur består av en kunddriven sälj- och marknadsorganisation som stöds av centrala funktioner. Med sin branschkunskap och fokus på kundlösningar strävar Nynas efter att förstå kundernas verksamhet, deras behov och tillämpningar. Företaget fokuserar också på kundernas behov genom att säkerställa en effektiv leveransprocess samt genom forskning och utveckling som är inriktad på produktanvändning. En förutsättning för framgång i dessa strategiska utmaningar är att ha en säker och stabil affärsverksamhet. Nynas har antagit policier för hälsa, säkerhet, trygghet, miljö och kvalitet och mäter verksamheten gentemot nyckeltal som visar på förbättringar på dessa områden. Nynas övergripande mål är att skapa värde för aktieägarna genom tillväxtbaserat fokus på lönsamhet genom hela verksamheten, samtidigt som ansvar tas för människor och miljö. Koncernen följer upp hur dessa mål möts genom finansiella och operativa mål. Om Nynas ska uppnå sitt syfte, sin vision och sina övergripande mål, så måste man bedriva ett relevant och effektivt miljöarbete, vilket i slutändan direkt påverkar lönsamhetens tillväxt. Mer information om Nynas hållbarhetsarbete återfinns i kapitlet om hållbarhet. Finansiella målsättningar Nynas verkar i en kapitalintensiv bransch där kontinuerliga produktivitetsförbättringar måste ha långsiktiga effekter, vilket innebär att Nynas finansiella målsättning är att tillgodose långsiktig lönsamhet och ökat substansvärde. Avkastning Målet har uttryckts som en förväntad avkastning sysselsatt kapital på minst 13 procent över en konjunkturcykel. Det kortsiktiga målet mäts på EBITDA. Nynas investeringar ska generera hög avkastning i linje med Nynas strategi och tillgängliga resurser. Ett projekts interna räntabilitet ska vara högre än Nynas vägda genomsnittliga kapitalkostnad (WACC) plus ett risktillägg. WACC före skatt är för närvarande nominellt cirka 9 procent. Nettoskuldsättningsgraden För att kunna agera under lågkonjunktur behöver nettoskuldsättningsgraden ligga mellan 50 och 90 procent. Operativa mål Nynas hantering av sina viktigaste problem i verksamheten påverkar direkt företagets förmåga till långsiktig lönsamhetstillväxt. Operativa mål har fastlagts för att stödja den övergripande strategin under Ökad tillförlitlighet vid produktionen av specialoljor i Nynäshamn, målet är att ligga över 95 procent. Ökad försäljningsvolym för specialoljor, målet är 800 kton. Genomsnittlig kredittid på försäljning (DSO), målet är 38 dagar. 10 NYNAS ÅRSREDOVISNING 2013

15 FINANSIELLA MÅL OPERATIVA MÅL STRATEGI OCH MÅL RÄNTABILITET PÅ SYSSELSATT KAPITAL TILLFÖRLITLIGHET NSP-PRODUKTION % Mål % Mål Räntabiliteten på sysselsatt kapital inklusive engångskostnader såsom reservationer för omstrukturering och miljöavsättningar. Tillförlitligheten nådde en rekordnivå, huvudsakligen tack vare stora investeringar som gjorts för att skapa säkrare, flexiblare och mer pålitliga produktionsanläggningar. SKULDsättningsgrad FÖRSÄLJNINGSVOLYM NSP % 120 KTON 800 Mål, Målintervall Skuldsättningsgraden är högre på grund av det lägre resultatet för Försäljningsvolymen för NSP 2013 översteg föregående års resultat, men nådde inte riktigt upp till årets mål. UTVECKLING AV EBITDA* PERSONskador UTFALL (TRI)* MSEK Mål Mål * De senaste två åren har påverkats av den all - männa lågkonjunkturen. I samband med att det finansiella läget i Europa förbättras räknar vi med en återgång till ett mer normalt marknadsläge. *) exklusive icke-ordinära poster såsom omstruktureringskostnader och miljöavsättningar. *TRI = Antal personskador per miljoner arbetstimmar (Total Recordable Injuries). Grundvalen för koncernens fortlöpande förbättring av säkerheten. *) Nynas började rapportera TRI (personskadeutfall) NYNAS ÅRSREDOVISNING

16 Nynas produkter Nafteniska produkter Specialoljor som ger mervärde Med global täckning och ett brett produktutbud kan Nynas möta kraven på nafteniska specialoljor i alla möjliga branscher, från tillverknings- och bilindustrin till energisektorn och konsumentmarknaden. När kunder köper nafteniska specialoljeprodukter (NSP), köper de inte bara en bättre produkt de får också kunskap om användningen från kvalificerade säljare och experter på tekniskt stöd. Förmågan att erbjuda nischprodukter, specialistkunskap och specialanpassade lösningar ger Nynas konkurrensfördelar. Med sin kombination av global produktutveckling och lokal support kan Nynas hjälpa kunderna att optimera sin användning av nafteniska oljor. Med ett av de största och bredaste produktutbuden i branschen är Nynas mindre känsligt för konjunkturnedgångar. Till exempel kunde en stark försäljning av process- och transformatoroljor under 2013 hjälpa till att kompensera för förluster inom den problemtyngda europeiska bilindustrin. 12 NYNAS ÅRSREDOVISNING 2013

17 nynas produkter Nafteniska specialoljeprodukter TRANSFORMATOROLJOR: Transformatoroljor används i elektriska tillämpningar, exempelvis för isolation och kylning av kraft- och distributionstransformatorer. PROCESSOLJOR: Nynas processoljor är avsedda för användning i kemisk och teknisk produktion. De används inom branscherna industriellt gummi, tryckfärg, lim och termoplaster. BASOLJOR: Basoljor används som ingrediens i skärvätskor för metallbearbetning, hydrauloljor, smörjfetter och andra industriella smörjmedel. DÄCKOLJOR: Däckoljor fungerar som mjukgörare i gummiblandningar som används vid tillverkning av bildäck. Andel av NSP-försäljningen Geografiska marknader Nynas har ett starkt fotfäste i Västeuropa och en växande marknad i Asien och Latinamerika. Den asiatiska marknaden förväntas växa förbi den västeuropeiska inom bara några år. Kunder Nynas är världsledande inom vart och ett av sina fyra produktområden och har långvariga partnerrelationer med många olika kunder inom olika bransch er och länder. Dess lokala närvaro och nätverk av säljkontor gör det möjligt att attrahera kunder av alla tänkbara storlekar, inklusive Pirelli, ABB och många andra företag. Processoljor 16 % Basoljor 26 % Däckoljor 12 % ÅRLIG FÖRSÄLJNING NSP Transformatoroljor 46 % Marknads- och allmänna trender Global fördel för nischföretag Oberoende industrianalytiker (inklusive Kline & Company) ser en konjunkturåterhämtning, organisk tillväxt och ökad efterfrågan på smörjmedel på tillväxtmarknader som drivande tillväxtfaktorer på marknaden för specialoljor. Nynas lyckades öka sin marknad för nafteniska specialoljor med 5 procent under Detta var dock lägre än väntat, på grund av ökad konkurrens och ökade kostnader för råmaterial under Starka geografiska marknader under 2013 var Västeuropa (Tyskland och Frankrike), Brasilien och andra delar av Sydamerika, samt Kina. Försäljningen av Nynas däckoljor i Kina växte kraftigt 2013, med 139 procent jämfört med Detta var mer än tio gånger större än tillväxten på Kinas marknad för däck. MSEK Trots att volymerna av NSP under 2013 gick upp 5 % tyngdes försäljningen av att marknadspriserna sjönk ännu mer. NYNAS ÅRSREDOVISNING

18 Nynas produkter TILLVÄXT PÅ TILLVÄXTMARKNADER % 6,0 4,5 Förväntad genomsnittlig marknadstillväxt, 2,6 % 3,0 1,5 0,0 Indien Kina Indonesien Brasilien Ryssland Den genomsnittliga årliga tillväxten för industriella smörjmedel på tillväxtmarknaderna under visar på stark tillväxt i BRIIC-länderna. Källa: Global Lubricant Basestocks, , Kline, 2012 Däckoljor rör sig österut Stor efterfrågan på däckoljor i Kina kompenserar mer än väl förlusterna i Europa där svag bilförsäljning innebar minskad efterfrågan på däckoljor. Överlag rådde överutbud och låg efterfrågan på däckoljor i Europa Nynas har funnits på marknaden i Latinamerika och Asien i över tio år och företaget är väl positionerat för att vinna affärer med däckoljor på dessa marknader när efterfrågan stiger. Tillväxten i BRIIC-länderna drivs delvis av lagstiftning för däck med krav på minskad hälso- och miljöpåverkan parad med ansträngningar för minskad bränsleförbrukning. Nafteniska oljor hjälper till att minska rullmotståndet, vilket i sin tur minskar bränsleförbrukningen. Brasilien och Ryssland kommer under 2016 att introducera lagar om begränsningar av PCA-oljor i däck. Bas- och processoljor Ökad tillväxt och konsumtion i Sydamerika och Asien hjälpte till att öka efterfrågan på högkvalitativa processoch basoljor inom hygien och kemi. Trenden förväntas fortsätta uppåt i takt med att en växande medelklass ökar efterfrågan på konsumentprodukter som kräver specialoljor. Ett exempel på detta är blöjmarknaden, som använder klister och förväntas växa från nivån 25 miljarder USD i 2012 till uppskattningsvis 33 miljarder USD 2017 (Källa: Global Industry Analysts). Även ökat medvetande om hälsa och säkerhet skapar efterfrågan på Nynas specialoljor, som har låg halt av PAH, är kraftigt lösande och är kompatibla med andra kemikalier. Transformatoroljor Nynas är marknadsledande inom transformatoroljor med försäljning till hela världen och det största utbudet av olika transformatoroljor. Efterfrågan på transformatoroljor var stabil på de flesta marknaderna under På tillväxtmarknaderna var den huvudsakliga drivkraften för försäljning av transformatoroljor etableran det av ny elektrisk infrastruktur som ska tjäna den växande befolkningen i exempelvis Kina, Indien, Turkiet, In donesien och Brasilien. I Europa och i synnerhet i USA drivs efterfrågan av ett behov att byta ut föråldrad infrastruktur. Dessutom skapas ny efterfrågan på transformator oljor för användning inom till exempel vind- och sol energi genom lagstiftning om effektivare elproduktion och förnyelsebar energi. Forskning och utveckling Innovationsdrivande Det mesta av Nynas forskning och utveckling sker internt vid Nynas laboratorium i Nynäshamn, Sverige, men Nynas samarbetar även med universitet och forskningsinstitut. Att arbeta nära kunderna för att bättre förstå deras verksamhet är ännu ett sätt för företaget att befinna sig i framkanten av utvecklingen. Nynas satsar mer på användningsstudier och kompetensutveckling än sina konkurrenter, genom att erbjuda seminarier om basoljor och produkttillämpningar till existerande och potentiella kunder i hela världen utbildade Nynas nästan 500 kunder runtom i världen i prestanda och egenskaper hos Nynas specialoljeprodukter. Inom området nafteniska specialoljor ser Nynas en marknadspotential för både extremt lätta oljor och tunga oljor. För att fånga upp dessa marknader har Nynas utvecklat två uppgraderade produkter, T 3 och SR NYNAS ÅRSREDOVISNING 2013

19 nynas produkter Nynas tilldelades betyget A1 från British Petroleum, ett av världens ledande olje- och gasföretag. Det är högsta möjliga betyg för produkt- och leveranskvalitet. NYNAS ÅRSREDOVISNING

20 Nynas produkter Under året har Nynas utvecklat en kvalitet av transformatorolja som är anpassad till behoven på den japanska marknaden. Man har även utvecklat en transformatorolja som passar för användning i kallt klimat. Förmågan att anpassa oljor till lokala specifikationer placerar Nynas i ett utmärkt läge för att tillvarata tillväxtmöjligheter i hela världen. FALLSTUDIE: Naftenisk olja Försörjningskedjan LAGERHÅLLNING AV NAFTENISKA PRODUKTER 3 MÅNADERS LÖPANDE MEDELVÄRDEN kton jan feb mar apr maj juni jul aug sep okt nov dec Stabil försörjningskedja Under 2013 producerades nafteniska oljor företrädesvis vid Nynas raffinaderi i Nynäshamn, Sverige, med tillskott från ett raffinaderi på Curaçao i Västindien och ett raffinaderi i Three Rivers i Texas, USA. Specialoljorna fraktas via Nynas globala distributionsnät från dessa raffinaderier till centrala leveransdepåer (i Antwerpen och Houston) och därifrån vidare till regionala depåer och sedan till kunderna. Noggrann kvalitetskontroll i hela logistiknätet säkerställer leverans av rätt produkter och volymer i rätt tid. Under 2013 fortsatte Nynas arbeta med att förbättra lageromsättningen genom granskning av leveransnätverket för att säkerställa optimala leveransvägar ända ut till kunderna. Företaget arbetade också med att minska kapital bindning i onödigt höga lagernivåer, och lyckades minska lagervärdet med i genomsnitt 9 procent under Man lyckades också förhandla fram prissänkningar från flera leverantörer. Det är väsentligt för Nynas att ha tillgång till råmaterial med rätt egenskaper för att kunna hålla hög kvalitet på produkterna. Igångsättningen av Harburgraffinaderiet 2014, som kommer att höja produktionskapaciteten med 40 procent och lindra beroendet av externa leverantörer, kommer att än mer förbättra leveranssäkerheten genom att säkerställa stabil tillgång till specialoljor av hög kvalitet. Under 2014 kommer Nynas också att etablera en central leveransdepå i Singapore för effektivisering av leveranser av nafteniska produkter till kunder i Asien. Smörjfettstillverkaren Verkol är säker på att naftenisk olja kommer att hjälpa dem att nå nya marknader, i synnerhet i kallare delar av världen. Enligt en överenskommelse med Nynas under 2013 kommer Verkol, en smörjmedelsproducent i Navarra, Spanien, att använda mer naftenisk olja i sina standardrecept för smörjfett. Det nya avtalet är en vidareutveckling av ett kommersiellt samarbete som började i mitten på 1990-talet. Nu kommer Nynas att öka de årliga leveransvolymerna till Verkol och siktar på en fyrfaldig ökning. Verkol utvecklar och tillverkar smörjfetter och smörjmedel för många olika användningsområden i en lång rad branscher, inklusive processindustrin, förnyelsebar energi, biltillverkning och tung industri. Företaget grundades 1923 och har varit med om Spaniens transformation till en industrination. För att utöka affärerna siktar företaget på att vidare etablera sig på marknader i Sydamerika, Mellanöstern och Asien, med export till mer än 50 länder runtom i världen. För att vara framgångsrika även i de kallare delarna av dessa regioner, behöver Verkols produkter fungera inom ett bredare temperaturintervall. Verkol är övertygat om att nafteniska oljors egenskaper vid låga temperaturer kommer att göra deras fetter lämpliga för kallare marknader, vilket kommer att hjälpa företaget att uppnå sitt exportmål exporterade vi cirka 25 procent av vår produktion, säger Gonzalo Moreno, vd, Verkol. Vi vill öka detta till 50 procent på fem till tio års sikt. Det är ett ambitiöst men realistiskt mål. 16 NYNAS ÅRSREDOVISNING 2013

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race ÅRSREDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA stödjer kvinnors

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

TÄNKA SMART LEVA SMART

TÄNKA SMART LEVA SMART TÄNKA SMART LEVA SMART ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2009 TÄNKA SMART Fantasi är en gåva som måste vårdas och utvecklas. Hos oss på Ericsson genomsyrar den verksamheten. Vi har ett rikt arv av innovationer från

Läs mer

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$%

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$% ÅRSREDOVISNING 2006 Vattenfall är Europas fjärde största elproducent och den största värmeproducenten. Koncernens omsättning uppgick 2006 till 145 815 MSEK. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

S A A B Å R S R E D O V IS N IN G 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014

S A A B Å R S R E D O V IS N IN G 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 VISION Det är en mänsklig rättighet att känna sig säker. MISSION Skapa trygghet för människor genom att överbrygga intellektuella och tekniska barriärer. INNEHÅLL Saab i korthet Saab

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

2012 Årsredovisning. På väg mot vår vision

2012 Årsredovisning. På väg mot vår vision 2012 Årsredovisning På väg mot vår vision INNEHÅLL SIFFROR 1 Swedish Match i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Swedish Match affärsmodell 6 Global marknadsöversikt 8 Swedish Match verksamhet 8 Snus

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2009

Lindab Årsredovisning 2009 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2009 1959 2009 50 år av förenklat byggande lindab 1959 2009 AB Lidhults Plåtindustri registrerades som företag i februari 1959 i Grevie på Bjärehalvön där Lindabs

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft Volvokoncernen 2005 Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft En global koncern 2 Organisation 4 Vision, uppdrag och värderingar 6 VD-kommentar 8 En bransch med långsiktig

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s.

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s. Årsredovisning 2014 Redo för vår resa Com Hems mål är att förändra hela vår verksamhet till att bli centrerad kring vad våra kunder efterfrågar och behöver. Vi förenklar människors liv genom att förse

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer