Respektive produkts andel av omsättningen som innefattar bitumen och nafteniska specialoljor. Processoljor. Däckoljor. Bitumen bindemedel 53 %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Respektive produkts andel av omsättningen som innefattar bitumen och nafteniska specialoljor. Processoljor. Däckoljor. Bitumen bindemedel 53 %"

Transkript

1

2 I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi oljor som ökar värdet på deras produkter och processer. Oljor med lång livslängd som skapar ett hållbart mervärde. BINDANDE Bitumen binder samman de olika komponenterna i asfalt för vägbeläggningar. SKYDDande Nynas bitumenprodukter förekommer också i takpapp och i olika tillämpningar för rostskydd. LÖSande den goda lösande förmågan hos nynas oljor utnyttjas vid tillverkningen av olika typer av syntetiskt gummi. renande Nynas förmåga att rena oljor och uppnå en färglös produkt är mycket efterfrågad, i synnerhet för tryckfärger. smörjande Oljor från Nynas är nyckelingredienser i hydraulik, smörjfetter och skärvätskor. isolerande Nynas är världsledande inom transformatoroljor, vilka är en viktig komponent för kontroll av temperaturen i transformatorer. Nästan alla kommer i kontakt med våra produkter varje dag. Eftersom de alla är baserade på råolja så använder vi vårt expertkunnande för att se till att de produceras, distribueras och används så miljömedvetet som möjligt. Bitumen bindemedel 53 % Basoljor 11 % Processoljor 7 % Däckoljor 5 % Bitumen industriell olja 4 % Transformatoroljor 20 % Respektive produkts andel av omsättningen som innefattar bitumen och nafteniska specialoljor.

3 UPPDRAG VISION VÅR VISION Vilka vi är, vad vi vill göra och hur vi gör det. Våra medarbetares enastående hängivenhet gör Nynas till den bästa långsiktiga partnern inom specialiserade oljeapplikationer, med målet att fördubbla företagets värde vart femte år. VÅRA värder INGAR PROACTIVITY Proaktivitet innebär att tänka framåt och vara öppen för kreativitet och nya idéer. Genom att ständigt söka nya lösningar och möjligheter för våra kunder och engagera oss i deras behov kan vi fortsätta att befinna oss i utvecklingens framkant. DEDICATION Engagemang innebär att var och en gör sitt bästa i varje situation. Detta innebär att ta ansvar gentemot kunder, kollegor och samhället i allmänhet för att vi aldrig kompromissar vad gäller säkerhet, hälsa, miljö eller kvalitet. COOPERATION Samarbete innebär vår vilja att samarbeta och lösa uppgifter tillsammans. Detta baseras på att alla har förtroende för, och stödjer varandra. Det skapar en företagskultur som stimulerar gränsöverskridande möten, arbetsrotation och utbildning.

4 Nynas är en ledande global koncern som specialiserar sig på nafteniska specialoljor och bitumen. NYNAS PÅ ETT PAR MINUTER VILKA VI ÄR Nynas är en ledande partner inom områden som transformatoroljor för världens elnät och miljöanpassade oljor för produktion av däck. Nynas säljer nafteniska specialoljor, NSP, i stora delar av världen. Det Nynas gör syns överallt. Vägar, tak, rör, däck, gummi, golv, färg och tidningar är bara några av de tusentals vardagsföremål som på något sätt innehåller olja från Nynas. NETTOOMSÄTTNING PER PRODUKT Bränslen 11 % NSP 35 % Råolja/Annat 8 % Bitumen 46 % Nynas har två internationella ägare, som båda är fokuserade på oljeindustrin, det venezuelanska oljebolaget Petroleos de Venezuela och finländska Neste Oil. Säljkontor i över 30 länder och ett globalt distributionsnät. Nynas har kontor och distributionsdepåer i marknader som Kina, Sydkorea, Indien, Ryssland och flera länder i Sydamerika. I Västeuropa är Nynas dessutom en ledande leverantör av bitumen för produktion av asfalt. MSEK Försäljning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Nettoresultat Kassaflödet före finansieringsverksamheten Investeringar, brutto Räntabilitet på eget kapital % Soliditet % Räntebärande skulder Medelantal anställda

5 ÅRET I KORTHET ÅRET I KORTHET OLJEPRISET, USD nafteniska produkter ökar MEDELANTAL Anställda 110/fat +5 % 862 Oljepriset varierade under året med ett ingående pris på Brent 113 USD/ fat, högsta noteringen i februari på 118 USD/fat och slutade på 110 USD/fat vid årsskiftet. Nynas lyckades öka försäljningen av nafteniska oljor på nästan alla områden med en global ökning på 36 kton i jämförelse med år Genomsnittliga antalet anställda minskade under Trots detta lyckades Nynas förbättra driftsäkerheten och minska kostnaderna. NETTOOMSÄTTNING PER PRODUKT RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER KASSAFLÖDE FÖRE FINANSIERINGsverksamhet MSEK MSEK MSEK NSP Bitumen Övrigt Försäljningen av bitumen påverkades av en sen vår i Europa och finansiella begränsningar, vilket ledde till ett begränsat vägbyggande. De senaste två åren har påverkats av den allmänna lågkonjunkturen. I samband med att det finansiella läget i Europa förbättras räknar Nynas med en återgång till ett mer normalt marknadsläge. Resultatet för år 2013 inkluderar omstruktureringskostnader för att förvandla raffinaderiet i Dundee till en depå. 227 MSEK investerade Som ett led i företagets övergripande tillväxtstrategi har Nynas gjort betydande investeringar genom åren för att öka pålitligheten, hållbarheten, produktiviteten och flexibiliteten i sin produktionsverksamhet. I september 2013, erhöll Nynas EU-godkännande att från Shell överta driften och ansvaret för Harburganläggningen för produktion av basoljor i Hamburg, Tyskland. Detta kommer att representera en fyrtioprocentig ökning i företagets produktionskapacitet för nafteniska specialoljor. Kassaflödet efter investeringar uppgick till -31 MSEK tack vare noggrann uppföljning av investeringar och arbetande kapital. Nyinvesteringar 76 MSEK Basinvesteringar 151 MSEK

6 INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2013 Det är fantastiskt hur långt en droppe olja kan ta dig. 2 NYNAS ÅRSREDOVISNING 2013

7 INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2013 Uppdrag och vision C3 Året i korthet 1 Vd har ordet 4 Nynas affärsmodell 6 Förvaltningsberättelse: Strategi och mål 8 Verksamhetsområde: Nafteniska oljor 12 Verksamhetsområde: Bitumen 18 Produktion 22 Hållbarhet Olja bidrar till hållbara lösningar 24 Miljö 26 Säkerhet 30 Medarbetare 32 Riskhantering 36 Bolagsstyrning 41 Styrelse 44 Koncernledning 45 Flerårsöversikt 46 Innehåll finansiella räkningar 47 Redovisningsprinciper 58 Noter 66 Förslag till vinstdisposition 102 Revisionsberättelse 103 Ordlista 104 Definitioner 105 Nynas historia 106 NYNAS ÅRSREDOVISNING

8 vd har ordet Anledning till optimism efter ännu ett krävande år Efter att ha utsetts till ny vd för Nynas AB för bara två månader sedan, skulle jag önskat att jag kunde rapportera fler positiva siffror i min första årsrapport. Tyvärr var 2013 det andra året i rad med svagt finansiellt resultat beroende på relativt hög kostnad för råmaterial och den globala lågkonjunkturen. Som en följd av detta har vi kommit överens om ett omställningsprogram med ett antal omedelbara åtgärder för att återgå till vinst och tillväxt under de kommande åren. Fjolårets rörelseresultat uppgick till -22 MSEK. Rörelseresultatet inkluderar omstruktureringskostnader för Dundee-raffi 4 NYNAS ÅRSREDOVISNING 2013

9 vd har ordet naderiet. Nettoresultatet uppgår till -305 MSEK. För att vända den negativa trenden från de senaste två åren har vi koncentrerat oss mycket på att minska våra kostnader. Dessa ansträngningar resulterade i betydligt lägre kostnader 2013, vilket lindrade en del av den minskade lönsamheten. De fasta rörelsekostnaderna var 129 MSEK lägre än föregående år. Ansträngningarna under senare år för att öka pålitligheten i våra produktionsanläggningar fortsätter att ge resultat och vi har registrerat bättre tillgänglighet i våra hydreringsanläggningar än någonsin tidigare. Övertagande av raffinaderi. Vi har också arbetat hårt för att öka våra intäkter och Nynas övertagande av basoljeanläggningen i Harburg och tillhörande produktionsenheter i Tyskland är en del i detta arbete. Efter en utdragen process fick övertagandet av Harburg godkänt av EU i september Med början i januari 2014 kommer vi att ta emot ytterligare specialoljeprodukter från Harburg och då börjar vi också konvertera det före detta Shellraffinaderiet till en självförsörjande specialoljeanläggning baserad på de existerande basoljeanläggningarna med en årsproduktion på upp till ton år Ökningen i raffineringskapacitet innebär ett stort steg framåt. Den stöder vår tillväxt, ökar vår leveranssäkerhet och ger ökade intäkter. Detta visar hur fast beslutna vi är att behålla ledningen i segmentet för nafteniska specialoljeprodukter. I segmentet för nafteniska specialoljor har vi lyckats öka försäljningen på nästan alla områden med en global ökning på 36 kton jämfört med 2012, men marginalerna sjönk på grund av en överkapacitet av paraffinbaserade oljor på marknaden, vilket påverkade priserna på nafteniska produkter. Försäljningen av bitumen påverkades av en sen vår i Europa, vilket inverkade negativt på resultatet för denna säsongsprodukt. Därefter låg försäljningen efter under första hälften av Många av våra europeiska marknader påverkades av skatterestriktioner, vilket ledde till mycket små satsningar på vägbyggnad och -underhåll. Vår marknad på kontinenten drabbades av detta och rapporterade ett negativt resultat för Som en följd av detta ser vi över berörda leverantörsavtal för Vi tror på en stabil tillväxt av produkter gjorda på nafteniska oljor de kommande åren eftersom behovet ökar att ersätta mindre miljövänliga lösningar. att stoppa liknande förluster i framtiden. Affärerna var stabila på den nordiska marknaden med viss tillväxt på den finska. I Storbritannien var försäljningen något lägre än föregående år. Marknadsutsikt Med tillägget av Harburgraffinaderiet kommer nafteniska specialoljor att stå för en betydligt större andel av Nynas affärer. Vi tror på en stabil tillväxt av produkter gjorda på nafteniska oljor de kommande åren eftersom behovet ökar att ersätta mindre miljövänliga lösningar. Vi förutser även ett ökande behov av transformatoroljor i samband med utbyggnad och modernisering av elnäten. Nynas ligger bra till för att dra nytta av tillväxten på dessa marknader. I samband med att det finansiella läget i Europa förbättras räknar vi med en återgång till mer normala marknadsförutsättningar. Senare tids tillkännagivanden om statliga investeringar i infrastruktur i Sverige och Storbritannien ger mig hopp om framtiden för bitumenmarknaden. Dock behöver vi anpassa oss till de marknader vi arbetar på och vi har under hösten utvecklat vår marknadsplan. Vår plan omfattar tillväxt på området för specialoljor, men även besparingar. För att uppnå långsiktiga besparingar diskuterar vi omstrukturering av både tillgångar och enskilda delar av våra affärer. Som en del av denna plan informerade vi i december våra medarbetare om vår avsikt att konvertera raffinaderiet i Dundee till en depå under De senaste åren har varit svåra för vår bransch. Trots detta har vi lyckats förbättra verksamheten och minska kostnader. Detta kan till stor del hänföras till den höga moralen och goda andan hos våra hängivna, samarbetsvilliga och proaktiva medarbetare. Sedan jag kom till företaget i mars har jag imponerats av hängivenheten och entusiasmen hos våra medarbetare i förändringsarbetet för att åter etablera Nynas som lönsam marknadsledare inom bitumen och nafteniska specialoljor. Gert Wendroth, Vd, Nynas AB NYNAS ÅRSREDOVISNING

10 VÅR AFFÄRSMODELL Att skapa värden ur tung råolja Nynas har genomgått stora förändringar sedan det grundades för över 80 år sedan. Från början var det ett svenskt oljebolag som producerade allt från bensin och diesel till eldningsolja och smörjmedel. Nu är det en världsledande internationell koncern som specialiserar sig på nafteniska specialoljeprodukter (NSP) och bitumen. KÄRNmarknaderna för NYNAS NSP OCH bitumenprodukter Nynas NSP, bitumen och råolja indexerade mot Brent EGEN PRODUKTIONS- KAPACITET NSP NSP MILJONER TON 7 Bitumen INDEX BRENT= KTON Råolja Bitumen NSP Enligt företagets prognoser kommer den globala marknaden för Nynas NSP-produkter och kärnmarknaderna för bitumen (Nordic och Storbritannien) att växa med 15 % inom de närmaste fem åren. Nafteniska specialoljor är högraffinerade för att öka värdet och användbarheten. Nynas nya tillskott av egen produktionskapacitet för nafteniska specialoljor gör det möjligt för företaget att stärka utbudet av produkter. Nynas kärnkompetens är att raffinera extra tung råolja till en balanserad blandning av nafteniska specialprodukter (NSP) och bitumenprodukter som svarar mot den globala efterfrågan. Nynas har ackumulerat betydande expertkunskap och byggt upp långvariga allianser för tillgång till råvaror och raffinering. Nynas investerar också kraftigt i kundinriktad forskning och utveckling som fokuserar på samarbete med kunder för att skapa mervärde i deras produktutbud. Genom att genomgående använda denna strategi har Nynas gjort sig världsledande inom högkvalitativa specialoljor och bitumen. Idag kan Nynas utnyttja sitt kunnande och sina långvariga samarbeten till att leverera oljor som renar, löser, skyddar, smörjer, binder, kyler och elastiserar stabilt och uthålligt. Utåt sett är affärernas branscher mycket varierade. Nafteniska specialoljor säljs till produktionsindustrier, kemisk industri och processindustri, medan bitumen huvudsakligen säljs till vägentreprenadsföretag. 6 NYNAS ÅRSREDOVISNING 2013

11 Drivkrafter på marknaden: VÅR AFFÄRSMODELL Hållbara lösningar Nynas drar nytta av ökad fokusering på hållbarhet då vi säljer hög raffinerade specialoljeprodukter. Tillväxt inom infrastruktur Bitumen är en huvudingrediens i vägbeläggningar medan elnätsutbyggnad innebär försäljning av transformatorer, vilka behöver specialolja för kylning och isolering. Nya applikationer Specialoljor återfinns i tusentals produkter och allt fler nya applikationer tillkommer. Konjunkturnivån Nynas påverkas av nivån på de offentliga utgifterna för vägbyggande, elnätsutbyggnad och projekt för hållbar utveckling. Nynas påverkas också av BNP i allmänhet, eftersom specialoljor förekommer i många olika produkter. NYCKELKOMPETENSER: Omfattande sakkunskap Nynas är den naturliga samtalspartnern vid utveckling av nya användningsområden, tack vare sina omfattande investeringar i forskning och utveckling och mer än 80 års erfarenhet i branschen. Nära relation till kunderna Nynas fortsätter att fokusera på kundernas behov genom att säkerställa en effektiv leveransprocess samt genom ett forsknings- och utvecklingsprogram som är inriktat på produkternas användning. Operativ effektivitet Nynas inser vikten av val av råvaror, starka processer för hälso säkerhet och miljöstyrning samt investeringar i kapacitetsutnyttjande och kvalitet. Försörjningskedjan Nynas har en global infrastruktur med anläggningar för produktion, blandning och depåer runtom i världen för säkerställande av snabba och pålitliga leveranser. NYNAS ÅRSREDOVISNING

12 STRATEGI OCH MÅL 8 NYNAS ÅRSREDOVISNING 2013

13 STRATEGI OCH MÅL Strategi och mål växlar upp för att möta nya krav Vision: Våra medarbetares enastående hängivenhet gör Nynas till den bästa långsiktiga partnern inom specialiserade oljeapplikationer, med målet att fördubbla företagets värde vart femte år. För att uppnå sina ambitiösa mål och syften bygger Nynas sin verksamhet på fem strategiska huvudriktningar: Tillväxt inom nafteniska specialoljor Under mer än 50 år har Nynas byggt upp kunnande, erfarenhet och en stor kundbas och är idag branschledande inom nafteniska specialoljor. Nynas förutser ännu högre efterfrågan på nafteniska specialoljor i framtiden tack vare ökat intresse från både regulatorer och kunder för produkters hälso- och säkerhetsegenskaper. Till exempel växer Nynas i segmentet för oljor till däckstillverkning tack vare att produkterna klarar de högre krav på hälsa och säkerhet som börjat gälla inom EU och på andra marknader. En annan viktig faktor som kommer att påverka försäljningen av nafteniska specialoljor är den ökade överföringen och distributionen av elenergi i utvecklingsländer samt behovet att bygga ut och modernisera existerande elnät i västvärlden. Övertagandet av specialoljeraffinaderiet i Harburg kommer att hjälpa Nynas att öka kapaciteten för att klara framtida efterfrågan. Stark position på bitumenmarknaden Nynas strategi är att vara ledande på marknaderna för bitumen där företaget är aktivt genom att fungera som partner till vägbyggnadsbranschen. Detta innebär nära kontakter med kunder, lokalt kunnande och ständigt arbete för att tillhandahålla ett brett urval av lösningar som skapar mervärde för kunder och slutanvändare. Ett exempel på dessa ansträngningar är utvecklingen av en bitumenprodukt för användning i asfalt som fungerar vid lägre läggningstemperaturer, vilket minskar energianvändningen och kostnader för kunderna. Även om bitumenmarknaden i Västeuropa är utvecklad, bidrar kundkrav på miljövänlighet och bättre tekniska lösningar som detta till utvecklingen. Stabil tillgång till råmaterial När råmaterial köps in är det betydelsefullt att Nynas får rätt produktegenskaper och hög kvalitet för att kunna producera både nafteniska specialoljor och bitumen. Nynas följer ständigt utvecklingen, i synnerhet på marknaden för tung råolja, för att bättre förstå den globala marknaden för råmaterial. Företaget söker också efter alternativa källor för att minska eventuella sårbarheter i varuförsörjningen. Målet är att säkerställa en stabil tillgång till råvaror så att de produkter som erbjuds på marknaden motsvarar företagets åtaganden när det gäller kvalitet och leveranssäkerhet. Optimal utnyttjande av produktionsutrustning Utvecklingen av Nynas affärsmöjligheter ska motsvaras av ett optimalt utnyttande av tillverkningsresurserna. Övertagandet av specialoljeraffinaderiet i Harburg i början av 2014 kommer att stödja tillväxten på verksamheten inom affärsområdet Naphthenics. Samtidigt bestämdes det att koncernens resurser för produktion av bitumen skulle rationaliseras och arbetet med råoljedestillation i Dundee stoppades. Nynas starka fokusering på förbättrad produktionssäkerhet har gett resultat, vilket årets resultat visar. Produktionen av nafteniska produkter i Nynäshamn rapporterade en tillförlitlighet om 96 procent, en förbättring från en nivå nära 86 procent för några år sedan (2009). Under de senaste fem åren har företaget investerat cirka 2 miljarder kronor i personal och utrustning, i synnerhet NYNAS ÅRSREDOVISNING

14 STRATEGI OCH MÅL Mål vid raffinaderiet i Nynäshamn för att öka tillförlitligheten och kapaciteten samt för att förbättra säkerheten och miljöanpassningen. Nynäshamns nya svavelreningsanläggning, som togs i drift sent under 2012, har förbättrat raffinaderiets miljöpåverkan. Kundfokus och effektivitet Nynas strategi är att behålla en stark kundfokusering och ha en effektiv organisation för att klara av detta. Organisationens struktur består av en kunddriven sälj- och marknadsorganisation som stöds av centrala funktioner. Med sin branschkunskap och fokus på kundlösningar strävar Nynas efter att förstå kundernas verksamhet, deras behov och tillämpningar. Företaget fokuserar också på kundernas behov genom att säkerställa en effektiv leveransprocess samt genom forskning och utveckling som är inriktad på produktanvändning. En förutsättning för framgång i dessa strategiska utmaningar är att ha en säker och stabil affärsverksamhet. Nynas har antagit policier för hälsa, säkerhet, trygghet, miljö och kvalitet och mäter verksamheten gentemot nyckeltal som visar på förbättringar på dessa områden. Nynas övergripande mål är att skapa värde för aktieägarna genom tillväxtbaserat fokus på lönsamhet genom hela verksamheten, samtidigt som ansvar tas för människor och miljö. Koncernen följer upp hur dessa mål möts genom finansiella och operativa mål. Om Nynas ska uppnå sitt syfte, sin vision och sina övergripande mål, så måste man bedriva ett relevant och effektivt miljöarbete, vilket i slutändan direkt påverkar lönsamhetens tillväxt. Mer information om Nynas hållbarhetsarbete återfinns i kapitlet om hållbarhet. Finansiella målsättningar Nynas verkar i en kapitalintensiv bransch där kontinuerliga produktivitetsförbättringar måste ha långsiktiga effekter, vilket innebär att Nynas finansiella målsättning är att tillgodose långsiktig lönsamhet och ökat substansvärde. Avkastning Målet har uttryckts som en förväntad avkastning sysselsatt kapital på minst 13 procent över en konjunkturcykel. Det kortsiktiga målet mäts på EBITDA. Nynas investeringar ska generera hög avkastning i linje med Nynas strategi och tillgängliga resurser. Ett projekts interna räntabilitet ska vara högre än Nynas vägda genomsnittliga kapitalkostnad (WACC) plus ett risktillägg. WACC före skatt är för närvarande nominellt cirka 9 procent. Nettoskuldsättningsgraden För att kunna agera under lågkonjunktur behöver nettoskuldsättningsgraden ligga mellan 50 och 90 procent. Operativa mål Nynas hantering av sina viktigaste problem i verksamheten påverkar direkt företagets förmåga till långsiktig lönsamhetstillväxt. Operativa mål har fastlagts för att stödja den övergripande strategin under Ökad tillförlitlighet vid produktionen av specialoljor i Nynäshamn, målet är att ligga över 95 procent. Ökad försäljningsvolym för specialoljor, målet är 800 kton. Genomsnittlig kredittid på försäljning (DSO), målet är 38 dagar. 10 NYNAS ÅRSREDOVISNING 2013

15 FINANSIELLA MÅL OPERATIVA MÅL STRATEGI OCH MÅL RÄNTABILITET PÅ SYSSELSATT KAPITAL TILLFÖRLITLIGHET NSP-PRODUKTION % Mål % Mål Räntabiliteten på sysselsatt kapital inklusive engångskostnader såsom reservationer för omstrukturering och miljöavsättningar. Tillförlitligheten nådde en rekordnivå, huvudsakligen tack vare stora investeringar som gjorts för att skapa säkrare, flexiblare och mer pålitliga produktionsanläggningar. SKULDsättningsgrad FÖRSÄLJNINGSVOLYM NSP % 120 KTON 800 Mål, Målintervall Skuldsättningsgraden är högre på grund av det lägre resultatet för Försäljningsvolymen för NSP 2013 översteg föregående års resultat, men nådde inte riktigt upp till årets mål. UTVECKLING AV EBITDA* PERSONskador UTFALL (TRI)* MSEK Mål Mål * De senaste två åren har påverkats av den all - männa lågkonjunkturen. I samband med att det finansiella läget i Europa förbättras räknar vi med en återgång till ett mer normalt marknadsläge. *) exklusive icke-ordinära poster såsom omstruktureringskostnader och miljöavsättningar. *TRI = Antal personskador per miljoner arbetstimmar (Total Recordable Injuries). Grundvalen för koncernens fortlöpande förbättring av säkerheten. *) Nynas började rapportera TRI (personskadeutfall) NYNAS ÅRSREDOVISNING

16 Nynas produkter Nafteniska produkter Specialoljor som ger mervärde Med global täckning och ett brett produktutbud kan Nynas möta kraven på nafteniska specialoljor i alla möjliga branscher, från tillverknings- och bilindustrin till energisektorn och konsumentmarknaden. När kunder köper nafteniska specialoljeprodukter (NSP), köper de inte bara en bättre produkt de får också kunskap om användningen från kvalificerade säljare och experter på tekniskt stöd. Förmågan att erbjuda nischprodukter, specialistkunskap och specialanpassade lösningar ger Nynas konkurrensfördelar. Med sin kombination av global produktutveckling och lokal support kan Nynas hjälpa kunderna att optimera sin användning av nafteniska oljor. Med ett av de största och bredaste produktutbuden i branschen är Nynas mindre känsligt för konjunkturnedgångar. Till exempel kunde en stark försäljning av process- och transformatoroljor under 2013 hjälpa till att kompensera för förluster inom den problemtyngda europeiska bilindustrin. 12 NYNAS ÅRSREDOVISNING 2013

17 nynas produkter Nafteniska specialoljeprodukter TRANSFORMATOROLJOR: Transformatoroljor används i elektriska tillämpningar, exempelvis för isolation och kylning av kraft- och distributionstransformatorer. PROCESSOLJOR: Nynas processoljor är avsedda för användning i kemisk och teknisk produktion. De används inom branscherna industriellt gummi, tryckfärg, lim och termoplaster. BASOLJOR: Basoljor används som ingrediens i skärvätskor för metallbearbetning, hydrauloljor, smörjfetter och andra industriella smörjmedel. DÄCKOLJOR: Däckoljor fungerar som mjukgörare i gummiblandningar som används vid tillverkning av bildäck. Andel av NSP-försäljningen Geografiska marknader Nynas har ett starkt fotfäste i Västeuropa och en växande marknad i Asien och Latinamerika. Den asiatiska marknaden förväntas växa förbi den västeuropeiska inom bara några år. Kunder Nynas är världsledande inom vart och ett av sina fyra produktområden och har långvariga partnerrelationer med många olika kunder inom olika bransch er och länder. Dess lokala närvaro och nätverk av säljkontor gör det möjligt att attrahera kunder av alla tänkbara storlekar, inklusive Pirelli, ABB och många andra företag. Processoljor 16 % Basoljor 26 % Däckoljor 12 % ÅRLIG FÖRSÄLJNING NSP Transformatoroljor 46 % Marknads- och allmänna trender Global fördel för nischföretag Oberoende industrianalytiker (inklusive Kline & Company) ser en konjunkturåterhämtning, organisk tillväxt och ökad efterfrågan på smörjmedel på tillväxtmarknader som drivande tillväxtfaktorer på marknaden för specialoljor. Nynas lyckades öka sin marknad för nafteniska specialoljor med 5 procent under Detta var dock lägre än väntat, på grund av ökad konkurrens och ökade kostnader för råmaterial under Starka geografiska marknader under 2013 var Västeuropa (Tyskland och Frankrike), Brasilien och andra delar av Sydamerika, samt Kina. Försäljningen av Nynas däckoljor i Kina växte kraftigt 2013, med 139 procent jämfört med Detta var mer än tio gånger större än tillväxten på Kinas marknad för däck. MSEK Trots att volymerna av NSP under 2013 gick upp 5 % tyngdes försäljningen av att marknadspriserna sjönk ännu mer. NYNAS ÅRSREDOVISNING

18 Nynas produkter TILLVÄXT PÅ TILLVÄXTMARKNADER % 6,0 4,5 Förväntad genomsnittlig marknadstillväxt, 2,6 % 3,0 1,5 0,0 Indien Kina Indonesien Brasilien Ryssland Den genomsnittliga årliga tillväxten för industriella smörjmedel på tillväxtmarknaderna under visar på stark tillväxt i BRIIC-länderna. Källa: Global Lubricant Basestocks, , Kline, 2012 Däckoljor rör sig österut Stor efterfrågan på däckoljor i Kina kompenserar mer än väl förlusterna i Europa där svag bilförsäljning innebar minskad efterfrågan på däckoljor. Överlag rådde överutbud och låg efterfrågan på däckoljor i Europa Nynas har funnits på marknaden i Latinamerika och Asien i över tio år och företaget är väl positionerat för att vinna affärer med däckoljor på dessa marknader när efterfrågan stiger. Tillväxten i BRIIC-länderna drivs delvis av lagstiftning för däck med krav på minskad hälso- och miljöpåverkan parad med ansträngningar för minskad bränsleförbrukning. Nafteniska oljor hjälper till att minska rullmotståndet, vilket i sin tur minskar bränsleförbrukningen. Brasilien och Ryssland kommer under 2016 att introducera lagar om begränsningar av PCA-oljor i däck. Bas- och processoljor Ökad tillväxt och konsumtion i Sydamerika och Asien hjälpte till att öka efterfrågan på högkvalitativa processoch basoljor inom hygien och kemi. Trenden förväntas fortsätta uppåt i takt med att en växande medelklass ökar efterfrågan på konsumentprodukter som kräver specialoljor. Ett exempel på detta är blöjmarknaden, som använder klister och förväntas växa från nivån 25 miljarder USD i 2012 till uppskattningsvis 33 miljarder USD 2017 (Källa: Global Industry Analysts). Även ökat medvetande om hälsa och säkerhet skapar efterfrågan på Nynas specialoljor, som har låg halt av PAH, är kraftigt lösande och är kompatibla med andra kemikalier. Transformatoroljor Nynas är marknadsledande inom transformatoroljor med försäljning till hela världen och det största utbudet av olika transformatoroljor. Efterfrågan på transformatoroljor var stabil på de flesta marknaderna under På tillväxtmarknaderna var den huvudsakliga drivkraften för försäljning av transformatoroljor etableran det av ny elektrisk infrastruktur som ska tjäna den växande befolkningen i exempelvis Kina, Indien, Turkiet, In donesien och Brasilien. I Europa och i synnerhet i USA drivs efterfrågan av ett behov att byta ut föråldrad infrastruktur. Dessutom skapas ny efterfrågan på transformator oljor för användning inom till exempel vind- och sol energi genom lagstiftning om effektivare elproduktion och förnyelsebar energi. Forskning och utveckling Innovationsdrivande Det mesta av Nynas forskning och utveckling sker internt vid Nynas laboratorium i Nynäshamn, Sverige, men Nynas samarbetar även med universitet och forskningsinstitut. Att arbeta nära kunderna för att bättre förstå deras verksamhet är ännu ett sätt för företaget att befinna sig i framkanten av utvecklingen. Nynas satsar mer på användningsstudier och kompetensutveckling än sina konkurrenter, genom att erbjuda seminarier om basoljor och produkttillämpningar till existerande och potentiella kunder i hela världen utbildade Nynas nästan 500 kunder runtom i världen i prestanda och egenskaper hos Nynas specialoljeprodukter. Inom området nafteniska specialoljor ser Nynas en marknadspotential för både extremt lätta oljor och tunga oljor. För att fånga upp dessa marknader har Nynas utvecklat två uppgraderade produkter, T 3 och SR NYNAS ÅRSREDOVISNING 2013

19 nynas produkter Nynas tilldelades betyget A1 från British Petroleum, ett av världens ledande olje- och gasföretag. Det är högsta möjliga betyg för produkt- och leveranskvalitet. NYNAS ÅRSREDOVISNING

20 Nynas produkter Under året har Nynas utvecklat en kvalitet av transformatorolja som är anpassad till behoven på den japanska marknaden. Man har även utvecklat en transformatorolja som passar för användning i kallt klimat. Förmågan att anpassa oljor till lokala specifikationer placerar Nynas i ett utmärkt läge för att tillvarata tillväxtmöjligheter i hela världen. FALLSTUDIE: Naftenisk olja Försörjningskedjan LAGERHÅLLNING AV NAFTENISKA PRODUKTER 3 MÅNADERS LÖPANDE MEDELVÄRDEN kton jan feb mar apr maj juni jul aug sep okt nov dec Stabil försörjningskedja Under 2013 producerades nafteniska oljor företrädesvis vid Nynas raffinaderi i Nynäshamn, Sverige, med tillskott från ett raffinaderi på Curaçao i Västindien och ett raffinaderi i Three Rivers i Texas, USA. Specialoljorna fraktas via Nynas globala distributionsnät från dessa raffinaderier till centrala leveransdepåer (i Antwerpen och Houston) och därifrån vidare till regionala depåer och sedan till kunderna. Noggrann kvalitetskontroll i hela logistiknätet säkerställer leverans av rätt produkter och volymer i rätt tid. Under 2013 fortsatte Nynas arbeta med att förbättra lageromsättningen genom granskning av leveransnätverket för att säkerställa optimala leveransvägar ända ut till kunderna. Företaget arbetade också med att minska kapital bindning i onödigt höga lagernivåer, och lyckades minska lagervärdet med i genomsnitt 9 procent under Man lyckades också förhandla fram prissänkningar från flera leverantörer. Det är väsentligt för Nynas att ha tillgång till råmaterial med rätt egenskaper för att kunna hålla hög kvalitet på produkterna. Igångsättningen av Harburgraffinaderiet 2014, som kommer att höja produktionskapaciteten med 40 procent och lindra beroendet av externa leverantörer, kommer att än mer förbättra leveranssäkerheten genom att säkerställa stabil tillgång till specialoljor av hög kvalitet. Under 2014 kommer Nynas också att etablera en central leveransdepå i Singapore för effektivisering av leveranser av nafteniska produkter till kunder i Asien. Smörjfettstillverkaren Verkol är säker på att naftenisk olja kommer att hjälpa dem att nå nya marknader, i synnerhet i kallare delar av världen. Enligt en överenskommelse med Nynas under 2013 kommer Verkol, en smörjmedelsproducent i Navarra, Spanien, att använda mer naftenisk olja i sina standardrecept för smörjfett. Det nya avtalet är en vidareutveckling av ett kommersiellt samarbete som började i mitten på 1990-talet. Nu kommer Nynas att öka de årliga leveransvolymerna till Verkol och siktar på en fyrfaldig ökning. Verkol utvecklar och tillverkar smörjfetter och smörjmedel för många olika användningsområden i en lång rad branscher, inklusive processindustrin, förnyelsebar energi, biltillverkning och tung industri. Företaget grundades 1923 och har varit med om Spaniens transformation till en industrination. För att utöka affärerna siktar företaget på att vidare etablera sig på marknader i Sydamerika, Mellanöstern och Asien, med export till mer än 50 länder runtom i världen. För att vara framgångsrika även i de kallare delarna av dessa regioner, behöver Verkols produkter fungera inom ett bredare temperaturintervall. Verkol är övertygat om att nafteniska oljors egenskaper vid låga temperaturer kommer att göra deras fetter lämpliga för kallare marknader, vilket kommer att hjälpa företaget att uppnå sitt exportmål exporterade vi cirka 25 procent av vår produktion, säger Gonzalo Moreno, vd, Verkol. Vi vill öka detta till 50 procent på fem till tio års sikt. Det är ett ambitiöst men realistiskt mål. 16 NYNAS ÅRSREDOVISNING 2013

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur!

ÅRSREDOVISNING 2012. Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur! ÅRSREDOVISNING 2012 Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur! Vi Förädlar Utvecklar Specialiserar Våra kunder Isolerar Binder Smörjer Löser Du Läser Arbetar Kör Lever Våra kunders produkter skapar

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström SCA Årsstämma 2006 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda Ledande konsumentvaruoch pappersföretag Utveckling 2005 Strategiska styrkefaktorer 2 Globalt konsumentvaru- och pappersföretag Skogsindustriprodukter

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Alfa Laval Slide 0.

Alfa Laval Slide 0. Alfa Laval Slide 0 Årsstämma 2013 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 23 april Lars Renström VD och koncernchef 1 Nya rekordnivåer under 2012 Första halvåret Andra halvåret Helåret 2012 Orderingången

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Nolato Medical Tredje kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 214-1-29 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q3 Koncernen! Omsättningen uppgick till 1 95 MSEK (1 119) - Justerat

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 6,1 mdr kr 2015/16 49 länder 5 000 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange Export till fler än 100 länder 93% av försäljning utanför

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Sekab rapport för tertial 3 samt. preliminär årsrapport Tertial 3: Helår 2012:

Sekab rapport för tertial 3 samt. preliminär årsrapport Tertial 3: Helår 2012: Sekab rapport för tertial 3 samt preliminär årsrapport 2012 Tertial 3: Nettoomsättningen är 264 Mkr (416) Bruttovinsten uppgick till 42 Mkr (42) Rörelseresultatet (EBIT) 18 Mkr (-15) Resultat efter finansiella

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur!

ÅRSREDOVISNING 2011. Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur! ÅRSREDOVISNING 2011 Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur! Vi Förädlar Utvecklar Specialiserar Våra kunder Isolerar Binder Smörjer Löser Du Läser Arbetar Kör Lever Våra kunders produkter skapar

Läs mer

Studsvik årsstämma 22 april 2008

Studsvik årsstämma 22 april 2008 Studsvik årsstämma 22 april 2008 Verksamheter Avfallshantering Avveckling Driftoptimering Driftoptimering Engineering & Services Nya segment Sverige Storbritannien Tyskland USA Global Services Avfallshantering

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Per Borgvall, VD och koncernchef Telefonkonferens 27 april 2010 VDs kommentarer till första kvartalet 2010 Marknadsutvecklingen har under kvartalet varit fortsatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Borealis presenterar en nettovinst och förbättrad skuldsättningsgrad trots besvärliga marknadsförhållanden

Borealis presenterar en nettovinst och förbättrad skuldsättningsgrad trots besvärliga marknadsförhållanden 18 mars 2006, 10.00 CET Borealis presenterar en nettovinst och förbättrad skuldsättningsgrad trots besvärliga marknadsförhållanden Borealis nettovinst för 2009 blev 38 miljoner euro, vilket uppnåddes genom

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef

WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef WE PACKAGING FOR A Årsstämma 2016 VD:s anförande 2016-05-10 Per Lindberg, VD & koncernchef 2015 2 2015 ETT MYCKET BRA ÅR Vi nådde alla finansiella mål Flera produktions- och leveransrekord Produktionsrekord

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.)

Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) Delårsrapport för januari september, 2003 Rapport 2003-11-06 1(6) Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) Januari september 2003 Rörelsens nettointäkter blev 12,1 MSEK (11,5) Resultatet efter finansiella

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 9 795 mnkr. Det är en minskning med 10 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer