Måluppfyllelse Årsredovisning. Bilaga till LD09/02984

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Måluppfyllelse 2009. Årsredovisning. Bilaga till LD09/02984"

Transkript

1 uppfyllelse 2009 Av 94 mätbara mål har fem mål ingen måldefinition. Det är produktionsmått som kan användas för att ta fram utgångsvärden och för att ha som mått på förbättringsarbete. Dessa mål får ingen färgsättning. Rött ljus är ofta kopplat till ekonomiska mått. Kvaliteten i uppföljningen av verksamhetsmålen utvecklas och förbättras kontinuerligt. Antal mål totalt 94 st 100 % - varav utan färg 5 st 5 % - varav röda 14 st 15 % - varav gula 26 st 28 % - varav gröna 49 st 52 %

2 2 uppfyllelse Innehåll Sammanfattning...3 Förutsättningar...4 Medborgarperspektivet...5 Verksamhetsperspektivet...6 Förnyelseperspektivet...10 Medarbetarperspektivet...11 Ekonomiperspektivet...13 Tandvårdsnämnden...17 Regional Utveckling...20 Kulturnämnden...21 Skolnämnden...23

3 uppfyllelse Sammanfattning Vision och måluppfyllelse i Landstinget Dalarna Utifrån den övergripande visionen Hälsosamma Dalarna har Landstingsfullmäktige formulerat mål för hälso- och sjukvård, tandvård, trafik, kultur och skola. Ledorden för verksamheterna är vård i tid, hög kvalitet och god hushållning. en i landstingsplan 2009 följs upp i årsredovisningen. Vid årets slut utvärderar verksamheterna i vilken grad målen har uppfyllts och måluppfyllelsen är en del i verksamheternas resultat. Några av landstingets mål följs upp i andra dokument, till exempel hälso- och sjukvårdens årsrapport del 2 eller miljöredovisningen. Se landstingsplanen för information om i vilket dokument respektive mål följs upp. uppfyllelse i verksamheterna uppföljningsdokumentet speglar hur landstingsplanen 2009 är upplagd. Nytt för i år är att fem olika perspektiv används när vissa av målen följs upp: Medborgarperspektivet Verksamhetsperspektivet Förnyelseperspektivet Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet Övriga mål redovisas av respektive nämnd. Medborgarperspektivets mål om tillgänglighet i primärvården har inte uppfyllts. Inom verksamhetsperspektivet redovisas färre mål än föregående år. Vårdgarantin inom primärvården, att erbjuda kontakt via telefon eller akut på plats samma dag har i stort sett uppfyllts, medan garantidelen att erbjuda läkarkontakt inom sju dagar har varit svårare att uppfylla under året. Vårdgarantin inom Länssjukvården, dvs att besök hos specialist efter remiss respektive behandling sker inom 90 dagar, har inte uppfyllts under året. Däremot har landstinget nått tillräckliga resultat för att erhålla pengar från den statliga kömiljarden. Andelen utskrivningsklara patienter på avdelningarna har minskat med 5%. Sjukvårdskostnaden per invånare är högre än budgeterat och antalet ärenden hos patientnämnden har ökat. LD Hjälpmedel bedömer att man uppfyller vårdgarantin (90 dagar) för samtliga verksamheter utom Syncentralen och utprovning av eldrivna rullstolar. Utveckling av prisberäkningar pågår. Förnyelseperspektivets mål om 10 doktorander till Centrum för Klinisk Forskning har uppfyllts. Utbildningen i förbättringskunskap och nivån för ansökan om forskningsmedel når ej målet. Inom medarbetarperspektivet pågår ständiga utvecklingsoch utbildningsprocesser. I genomsnitt har målet max 15 sjukdagar/år och anställd har nåtts. Medarbetarenkät har genomförts. Inom ekonomiperspektivet är det flera viktiga mål som landstinget inte har uppnått. Det ekonomiska resultatet är negativt (-122 Mkr), soliditeten minskar och självfinansieringsgraden är låg. Landstinget har dock ingen upplåning och skatten är oförändrad. Inom Tandvården har en hög andel ungdomar friskt bett. Folktandvården finns jämnt fördelad i länets kommuner, delvis tackvare en mobil verksamhet. Tandvårdstaxan är låg. et att rekrytera 10 nya tandläkare 2009 är uppfyllt. Beställartandvården genomför utbildningsinsatser för att kommunalt anställd vårdpersonal ska ha kännedom om munhälsovård, men antalet deltagare har minskat något under året. Munhälsorådgivning har kunnat ges till nästan alla som varit intresserade. Ett arbete med utveckling av kollektivtrafiken pågår för att öka kundnöjdheten. Kulturnämnden har nått sina mål om kultur för hela länet och att kulturutbudet ska öka jämfört med Kulturbussen för barn och ungdomar nyttjas dock av färre personer än tidigare. Inom Skolnämndens område var antalet sökande per utbildningsplats fler än målet vid Musikkonservatoriet och två av folkhögskolorna, medan det var något färre till Naturbruks gymnasiet. Gymnasieskolorna når målet att 85% av de studerande slutför sina utbildningar. Uppföljningen av mätbara mål påbörjades under 2007 och utgör att utvecklingsområde. Det gäller att i en så mångsidig verksamhet som Landstinget Dalarna hitta de mål som kan spegla verksamheten i sin helhet, och vissa förändringar har skett jämfört med föregående år. formuleringen och uppföljningen är en ständigt pågående utvecklingsprocess. en för har fastställts av Landstingsstyrelsen och utvecklingen av måluppfyllelse skall också redovisas över tid. uppfyllelsen redovisas tre gånger per år för de mål som är lämpade för sådan uppföljning. Genom de erfarenheter som vinns kommer kvaliteten i redovisningen att öka och utmaningarna till förbättrade resultat blir synliggjorda.

4 4 uppfyllelse Förutsättningar I dokumentet Landstingsplan Budget 2009, Plan redovisas målen för landstingets olika verksamheter. Under året har nämnderna i delårsrapporterna lämnat en bedömning på graden av måluppfyllelse för respektive mål vid årets slut. Här i årsredovisningen lämnar varje nämnd en utvärdering av graden av måluppfyllelse för respektive mål Varje förvaltningschef har upprättat underlag som respektive nämnd kan fatta beslut om. Vissa mål i denna sammanställning är insatta för att markera en utgångsnivå, där det inte har varit känt. I de fallen anges ingen färg i trafikljuset. Verksamheter som inte avser kalenderåret skall få en målbedömning (prognos) istället. Avser prognosen inte kalenderår skall detta anges i kommentaren. För att visualisera graden av måluppfyllelse vid årets slut används trafikljus. Värderingen av måluppfyllelsen i % ger olika trafikljus: % måluppfyllelse 76-95% måluppfyllelse 0-75% måluppfyllelse I analysdelen av måluppföljningen har respektive nämnd motiverat sin bedömning av måluppfyllelsen. Från 2010 kommer målnivån att anges för respektive mål, så att gränserna är preciserade från början av uppföljningsperioden.

5 uppfyllelse Medborgarperspektivet Närsjukvården uppfyllelse Tillgänglighet dag 7 i primärvården är 90% Enligt plan Vid väntetidsmätning våren 2009 redovisar 26 av 30 vårdcentraler sina resultat. Medelvärdet är 83%. Stor variation mellan närsjukvårdsområdena 93 % (Södra) till 80% (Västerbergslagen) Resultatet för höstens mätning visar nationellt på en fortsatt god tillgänglighet. Tyvärr har vi inte lyckats få del av de specifika mätningarna för landstinget Dalarna. Det finns ingen anledning att förmoda annat än att våra resultat följer den nationella trenden. Fortsatt fokus på tillgänglighet. Förberedelser inför Hälsoval

6 6 uppfyllelse Verksamhetsperspektivet Sjukvårdskostnad per invånare i förhållande till beräknat behov Patientnämnden Närsjukvården Patientnämndens rapport redovisar antal ärenden Händelseanalys vid Lex Maria anmälan genomförs i 100 % av fallen Vårdgarantin PV, dag 0 = 100 % Vårdgarantin PV, dag 7 = 90 % Uppföljning mot beviljad finansieringsram Resultat för hälso- och sjukvården -218,1 Mkr, d v s en överkostnad med -789 kr/ invånare Handlingsplan för att minska kostnaderna finns framtagen och redovisad för landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige. Redovisning av statistik till verksamheterna Ärendeantalet har ökat, men målnivån är ej fastställd. Se bokslutet för Patientnämnden för statistik. Förbättringsarbete utifrån ärendenas karaktär Patientsäkerhetsarbete enligt plan Fyra Lex Maria är händelseanalyserade i närsjukvården Förändra målen 100%. Det är ej relevant med nivån 100% då det finns situationer där en händelseanalys ej bör/ska göras. Enligt plan I väntetidsmätning 2009 visar Dalarna 96 resp 94% telefontillgänglighet vår resp höst. Den marginella nergången under hösten skall ses mot bakgrund av då pågående intensiv och framgångsrik massvaccinationskampanj mot den nya influensan. Fortsatt fokus på tillgänglighet. Förberedelser inför Hälsoval. Enligt plan Vid väntetidsmätning våren 2009 redovisar 26 av 30 vårdcentraler sina resultat. Medelvärdet är 83%. Stor variation mellan närsjukvårdsområdena 93 % (Södra) till 80% (Västerbergslagen). Resultatet för höstens mätning visar nationellt på en fortsatt god tillgänglighet. Tyvärr har vi inte lyckats få del av de specifika mätningarna för landstinget Dalarna. Det finns ingen anledning att förmoda annat än att våra resultat följer den nationella trenden. Fortsatt fokus på tillgänglighet. Förberedelser inför Hälsoval uppfyllelse uppfyllelse uppfyllelse

7 uppfyllelse Länssjukvården Händelseanalys vid Lex Maria anmälan genomförs i 100 % av fallen Vårdgarantin Specialistbesök inom 90 dagar = 100 % Vårdgarantin Behandling inom 90 dagar = 100 % Utskrivningsklara patientdygn a)ld-betalda 5 % b) Kommunbetalda 2 % Rapport årskontroller LD kvalitetsregister Diabetes 9000, kranskärl 2500 Vi genomför i princip händelseanalyser på samtliga Lex-Maria anmälningar. Undantagen är där det är uppenbart hur incidensen uppstått. Fortsätta som nu samt revidera målnivån. Uppnått 89%, vilket är högre än målribban visavi den nationella kömiljarden, dock understigande mål enligt LP Öka tillgängligheten Kommentar: se ekonomiperspektivet. Uppnått 87%, vilket är högre än målribban visavi den nationella kömiljarden, dock understigande mål enligt LP Öka tillgängligheten Kommentar: se ekonomiperspektivet. a) andelen medicinskt utskrivningsklara har minskat med 5%, eller ca 500, jämfört med 2008, till totalt Sammantaget utgör andel utskrivningsklara vårddygn 3,8% (4,0% 2008) av totalt antal. b) kommenteras i ekonomiperspektivet diabeteskontroller, +7% jämfört med Rättvik saknas kranskärlskontroller (oförändrat). Utveckla registreringen av kvalitetsarbetet med register. Kommentar: Uppgifterna bör tas in i BILD. uppfyllelse

8 8 uppfyllelse LD Hjälpmedel Patient/brukare är till 95% nöjda med mötet med LDHs personal Antal enheter uppfyller vårdgarantin (90 dagar) Alla enheter uppfyller mål i avtal mot kund Alla enheter har en produktionsplan Rapporteringen av avvikelser har ökat med 50 % på alla enheter Vi har ingen bra metod att mäta detta på förvaltningsnivå Bra resultat för de enheter som kan mäta Utveckla metod för att mäta nöjd kund. Hålla koll på väntelista och remissingång. Resursplanering och effektiva rutiner för att erbjuda tid för utprovning. Alla patienter erbjuds tid för första besök, till hab/rehabilitering och utprovning av hjälpmedel, inom 3 månader med undantag för Syncentralen och eldrivna rullstolar. Fortsatt förbättringsarbete enligt Genombrottsmetoden på Syncentralen. Avtal är tecknat med privat vårdgivare för att hålla väntetider inom Hörcentralen. Att erbjuda vård i rätt tid utifrån behov t ex cykel på våren och dator vid skolstart. Årlig genomgång med fem av länets kommuner. Internt inom lt sker uppföljning via Kundteam hjälpmedel och Styrgrupp hjälpmedel. Gemensamma mål är ej fastställda. Hitta gemensamma mål i den nya hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Produktionsplaner följs upp vid tre tillfällen under verksamhetsåret. Alla enheter har någon form av produktionsplan Arbeta med kvalitetshöjning av planerna Arbete pågår. Kvalitetssäkra avvikelsehanteringen. uppfyllelse Pris i prislista motsvarar självkostnadspris Alla medarbetare har en kompetensutvecklingsplan. Vi deltar i NYSAM inom ramen för 7-klövern. Priser jämförs där det är möjligt att jämföra med privata vårdgivare. Jämförelser med motsvarande landstingsverksamheter går ej att göra då de ej prissatt sina tjänster på samma sätt som vi gjort. Omvärldsbevakning. Fortsätta NYSAM-processen. Kvalitetsgranska egen prissättning. Aktiviteter Cheferna har tillfrågats om medarbetarna har en kompetensutvecklingsplan. Av de svar som har inkommit så har samtliga beskrivit att så är fallet. Fortsätta att samla in statistik inom området. En ännu viktigare fråga är att fundera över hur vi mäter kvalité i utvecklingsplanerna och detta bör vara en fråga att i framtiden gå vidare med.

9 uppfyllelse Friska medarbetare max 15 sjukdagar per år och anställd Arbete- och hälsoundersökning via Gävle-Dala Företagshälsovård. Kontinuerlig och nära uppföljning på sjukfrånvaro. Nära dialog med HR. 18 dagar sjukdagar/anställd Fortsätt att aktivt arbeta med denna fråga. Uppföljning på individnivå. 70 % nöjda medarbetare Under 2009 har enheterna inom LD Hjälpmedel processat enkäten utifrån prioriterade områden på respektive arbetsplats. Förvaltningen har också överlämnat övergripande prioriteringar till Landstingsledningen. 69% totalt Det är viktigt att fortsätta hålla frågorna i medarbetarenkäten levande i vardagen och att kontinuerligt, även mellan mätningarna, stämma av hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö och arbetsplats. uppfyllelse

10 10 uppfyllelse Förnyelseperspektivet Beviljad huvudansökan om forskningsmedel från Regional forskningsfond kr Stimulera klinisk forskning Rekvirerat två anslag på sammanlagt kr. uppfyllelse Antal doktorander uppgår till 10 vid CKF Sprida information och inspirera till forskningsinsatser. Upprätthålla nivån, inom den ram som nu klarar 10 doktorander 10 doktorander finns vid CKF God service och stöd vid CKF Antal chefer som genomgått modul i 1-2 dagar förbättringskunskap under 2009 är 150 Modul Förbättringskunskap för chefer och ledare 40 chefer och ledare har gått utbildningen under 2009 Modul förbättringskunskap för ledningsgrupper

11 uppfyllelse Medarbetarperspektivet En plan och strategi finns för utarbetande av arbetsgivarvarumärket Arbete pågår med framtagande av planen/strategin för att utarbeta. Genomfört möte med landstingsledningen m fl uppfyllelse En moderniserad process för rekrytering finns 2009 Framtagandet av planen/ strategin. Arbetet med framtagande av processbeskrivning har försenats på grund av personalstrukturella förändringar. HR-specialister stödjer verksamheten i rekryteringsprocessen. Kunder nöjda till 100% Rekrytering av HR-strateg med ansvar för bl a rekryteringsprocess är avbruten Ständigt pågående process. Ej gjort mätning Utbildning, uppföljning av nöjdhet Kompetensförsörjningsplan per förvaltning finns, 100% Arbete pågår. Mätning 2009 säger att drygt 70% av enheterna har plan för kompetensförsörjning. Plan finns för 2009 i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Chefsutbildning i ledarskap, verksamhetschefer + 1:a linjens chefer, 100% Systematiskt arbeta med kompetensförsörjningsplaner Pågår Redovisas i årsredovisningen. Ta fram mätbara mål Obligatoriska moduler, verksamhetschefer + 1:a linjens chefer, 25% 2009 Pågår Redovisas i årsredovisningen. Friskvård, basmätning, kostnad/anställd grupp 1,2,3,4 Ta fram mätbara mål Redovisas i delårs- och helårsbokslut sedan ett par år tillbaka. en. Mätningarna fortsätter. Antal anställda under året, jmf 08/09 Redovisas i delårs- och helårsbokslut sedan ett par år tillbaka. en. Arbetade timmar, jmf 08/09 Mätningarna fortsätter. Även för 2010 Redovisas i delårs- och helårsbokslut sedan ett par år tillbaka. en. Mätningarna fortsätter. Även för 2010.

12 12 uppfyllelse Jämställdhetsplaner implementeras i ordinarie verksamhet, 100% Arbetet avstannat. I enkät 2009svarar drygt 70% av landstingets chefer att handlingsplan för jämställdhet finns. uppfyllelse Medarbetarna upplever bra eller mycket bra arbetssituation = 90% Medarbetarenkät nyligen genomförd. Åtgärdsplaner inrapporterade. Resultat redovisas i årsredovisningen. et formule rades efter det att medarbetarenkäten fastställdes och målformuleringen stämmer inte överens med frågorna i enkäten. Det går alltså inte att ange hur stor andel av medarbetarna som upplever bra eller mycket bra arbetssituation. När man väger samman resultaten av tre delområden i enkäten, vilka berör samarbete, delaktighet och fysisk arbetsmiljö så har värderingen stigit med ungefär fyra procentenheter sedan föregå ende mätning Andelen är någonstans mellan 50 och 70%. Fortbildningsregister utanför Dalarna följs per yrkesgrupp utifrån de uppgifter som tas fram via ledighetsansökan. Mått registreras i dagar per anställd, samt särredovisas dagar utomlands. Materialet redovisas per basenhet och aggregeras per förvaltning. Parallellt följs kostnader för kursavgifter, resor och traktamenten per basenhet och aggregerat per förvaltning. av inrapporterade åtgärdsplaner för gemensamma aktiviteter fortsätter. Mätning av antal dagar samt särredovisning av utomlands-dagar finns med fr o m delårsbokslut och samt årsredovisning. I årsredovisningen redovisas 3,4 dagar per anställd, men med all säkerhet är kvaliteten på uttagna data låg, det vill säga att alla fortbild ningsinsatser sannolikt inte är inlagda i HR-systemet. Reducering av antalet sjukdagar per anställd alternativt reducering av sjuktal i procent skall ske i sådan takt att nedanstående mål uppnås 2010 för landstinget totalt. Kostnadsuppföljningen kräver särskilda insatser och system och kan ej genomföras i nuläget. Pågår i hela verksamheten. Prognosen är, att målet kommer att överträffas. Resultat i årsredovisningen. Max antal sjukdagar/anställd: 15 Periodrapporter och delårsbokslut. Max sjuktal i procent: 5,0 Fortsätta följa statistiken

13 uppfyllelse Ekonomiperspektivet Oförändrad skatt, 10,89 kr uppfyllelse Skattesatsen är 10,89 kr för inkomståret Resultat minst 2% i genomsnitt över en fyraårsperiod av skatte- och statsbidragsinkomsterna Effektiviseringsplaner, ekonomi i balans 2009, se separat uppföljning. Resultatet är -122 Mkr. Sparuppdraget Soliditeten ökar 1-3 % Förbättra resultatet Soliditeten minskar från 12% i bokslut 2008 till 7 % i bokslut Ingen upplåning Ekonomisk sparplan Landstinget har inga lån. Behovet av lån kan öka i och med beslut om ökade investeringar. Självfinanseringsgrad 100% över en fyraårsperiod Finansplan Självfinansieringsgraden är 30 % i bokslut 2009 Ekonomisk sparplan

14 14 uppfyllelse Närsjukvården Vårdgarantin PV, dag 0 = 100 % Vårdgarantin PV, dag 7 = 90 % Kostnad inhyrd personal, jmf 07/08/09 (utöver budget) Enligt plan I väntetidsmätning 2009 visar Dalarna 96 resp 94% telefontillgänglighet vår resp höst. Den marginella nergången under hösten skall ses mot bakgrund av då pågående intensiv och framgångsrik massvaccinationskampanj mot den nya influensan. Fortsatt fokus på tillgänglighet. Förberedelser inför Hälsoval. Enligt plan Vid väntetidsmätning våren 2009 redovisar 26 av 30 vårdcentraler sina resultat. Medelvärdet är 83%. Stor variation mellan närsjukvårdsområdena 93 % (Södra) till 80% (Västerbergslagen) Resultatet för höstens mätning visar nationellt på en fortsatt god tillgänglighet. Tyvärr har vi inte lyckats få del av de specifika mätningarna för landstinget Dalarna. Det finns ingen anledning att förmoda annat än att våra resultat följer den nationella trenden. Fortsatt fokus på tillgänglighet. Förberedelser inför Hälsoval Restriktivitet med stafettläkare, delvis möjliggjort pga fler ST-läkare. Merkostnaden var 24 mkr 2007, 18 mkr 2008 och 2009 slutade med ett överskott på läkarbudget inkl inhyrd personal med 2 mkr. Ytterligare restriktivitet inom vissa Närsjukvårdsområden uppfyllelse

15 uppfyllelse Länssjukvården Opererande verksamhet; Kir, ort, gyn, ögon, öron Stora op Små op Dagkirurgi Vårdgarantin Specialistbesök inom 90 dagar = 100 % Kommentar: uppfyllelse; uppfyllt i förhållande till kömiljardens kriterier Vårdgarantin Behandling inom 90 dagar = 100 % Kommentar: uppfyllelse: uppfyllt i förhållande till kömiljardens nivå 80% Nya psykoser Rättspsyk, inläggning från Dalarna Rättspsyk, inläggning från andra län Se nedan vårdgarantikommentarer: Ordinarie produktionsuppföljning, delårsbokslut. Signifikant ökning av ordinarie dagkirurgi och viss ökning av ordinarie slutenvårdsoperationer, samt en extra satsning på slutenvårdsop i sommar. Produktionsmått, målnivåer ej satta Kommentar: Nivåer följs över tid. Vi föreslår att detta mål flyttas till verksamhetsperspektivet. Kösatsning Se rapport kömiljarden Förbättra tillgänglighet Kommentar: Nivåer följs över tid. Vi föreslår att detta mål flyttas till verksamhetsperspektivet. I ekonomiperspektivet bör ett mål i förhållande kömiljarden formuleras. Kösatsning Se rapport kömiljarden Förbättra tillgänglighet Kommentar: Vi föreslår att detta mål flyttas till verksamhetsperspektivet. I ekonomiperspektivet bör ett mål i förhållande kömiljarden formuleras. Produktionsmått, mått på sjukdomsbelastning Produktionsmått, målnivåer ej satta Kommentar: Nivåer följs över tid. Vi anser inte detta vara ett relevant mål att följa upp i det ekonomiska perspektivet. Samtal med grannlandsting. Nytt avtal med Gävleborg och Uppsala Bokslut Kommentar: Oförändrad nivå LD, minskat antal utomlänspatienter. uppfyllelse

16 16 uppfyllelse BUP, antal patienter från Dalarna, inlagda Produktionsmått, mått på sjukdomsbelastning uppfyllelse Produktionsmått, målnivåer ej satta Kommentar: Nivåer följs över tid. Vi anser inte detta vara ett relevant mål att följa upp i det ekonomiska perspektivet. Ambulans prio 1, antal körningar Körda ambulans km (ej sjuktransport liggande) Produktionsmått, mått på sjukdomsbelastning. Sammantaget något (ca 3%) lägre antal km (ambulans), men ca 5% fler körningar. Produktionsmått, målnivåer ej satta Kommentar: Nivåer följs över tid. Högspecialiserad vård, jmf 07/08/09 Vi ifrågasätter relevansen i detta mål? Remisstyrning mot avtalspartners. Kostnadsminskning med ca 11 Mkr jmf 2008, dock kvarvarande -11 jmf budget Ökad remittering mot avtalspartners med ca 2%. Valfrihetsvård, jmf 07/08/09 Överväger decentralisering av kostnads-/budgetansvar under Vårdgarantiåtgärder samt ändrade valfrihetsregler. Kostnadsminskning med ca 3 Mkr jmf 08. Dock kvarvarande -8 Mkr jmf budget Utskrivningsklara patientdygn Ytterligare ökad tillgänglighet a)ld-betalda 5 % b) Kommunbetalda 2 % a) kommenteras i verksamhetsperspektivet. b) vi når inte det finansiella målet 2%, då vi bedömer att intäkten ligger < 1%. Kostnad inhyrd personal, jmf 07/08/09 (utöver budget) Säkra att rutinerna för SVPL fungerar och efterlevs. Sträva efter färre stafetter Minskad nivå jmf med 08, från 51 Mkr till totalt 37 Mkr, i all väsentlig del inom budgeterad nivå. Som 2009

17 uppfyllelse Tandvårdsnämnden Tandvård Låg tandvårdstaxa i ett nationellt perspektiv Av 19-åringarna skall 75% ha högst 4 skadade och eller fyllda tandytor och 67% skall ha intakta approximalytor (tändernas sidoytor) Framtagande av ledningssystem och årlig revision av detsamma Tandvårdsutbudet skall vara utjämnat vid en jämförelse mellan länets kommuner. Förbättrad tandhälsa hos den vuxna befolkningen. Minst 70% av åldersgruppen år skall hamna i riskgrupp 1-2. Bland övriga vuxna skall minst 35% hamna i riskgrupp1-2. Varje heltidsarbetande tandläkare i allmäntandvård skall ansvara för minst 2000 patienter och relationen mellan allmänpraktiserade tandläkare/tandhygienist skall vara 1:1. Högst 20% av den totala arbetstiden skall, som medelvärde, användas till FoU arbete och utbildning. Antalet remisser skall vara jämt fördelade över länet och mellan olika vårdgivare utifrån odontologiskt behov. Samtliga vuxna skall erbjudas fastpristandvård i Folktandvården Dalarnas regi under Erbjudandet skall avse den nationella modell som är under framtagande. Ingen höjning gjord sedan 1/7-08. En av landets lägsta taxor enligt SKL:s statistik. SKL: statistik Ingen taxehöjning planerad i nuläget. Bibehålla en god hälsa genom vårt förebyggande arbete 76,3% resp 67,1% Försöka förbättra tandhälsan hos de barn som har den sämsta tandhälsan. Tidigt omhändertagande av nyinflyttade invandrare. Ledningssystem klart och interna revisioner påbörjade Interna revisionsrapporter Fortsatta revisioner för att utveckla ledningssystemet. Trots viss avveckling av verksamhet klarar vi våra tillgänglighetsmål via bl a mobil verksamhet Hög beläggning av mobil klinik Fylla de vakanser som finns Införa frisktandvård samt bibehålla tillgängligheten till tandvård via en så låg taxa som möjligt 72,6 % resp 37,4 % Stärka den förebyggande profilen ytterligare via införande av frisktandvård. Anställa tandläkare och tandhygienister utifrån detta mål Uppföljning i Heroma Bibehålla nuvarande förhållande Allt flera FoU projekt har startats och en anställd har påbörjat doktorandutbildning Då BILD är en förutsättning för att detta nyckeltal skall kunna tas ut finns ingen faktisk redovisning i nuläget. Fortsätta enligt plan Uppföljning görs per specialitet Uppföljning i T4 pekar på att detta mål nås. Planering pågår för ett införande under våren Nationell modell klar Fortsatt planering samt intern marknadsföring uppfyllelse

18 18 uppfyllelse Sjukfrånvaro per år. 14 dagar/anställd/år Sjukfrånvaron har sjunkit jämfört med tidigare år 16,3 dagar uppfyllelse Utbildningsdagar per anställd. 5 dagar/anställd/år Samarbete med Företagshälsovården Viss restriktivitet föreligger av ekonomiska skäl men planerad kompetensutveckling medför att målet kommer att nås 3,9 dagar Minst 10 nya tandläkare skall rekryteras under Renodling av vad som är utbildning och vad som är tjänsteuppdrag. Utvecklat relationer med odontologiska fakulteter 10 rekryteringar gjorda. Ytterligare förbättra våra rekryteringsinsatser Förhållandet mellan vuxenintäkter och personalkostnader i allmäntandvården skall vara 1:1 Vuxenintäkterna har ökat allt eftersom regelverket kring det nya tandvårdsstödet tydliggjorts medan stor restriktivitet har tillämpats på personalsidan Intäkterna överstiger personalkostnaderna i nuläget vilket är positivt. (105%) Utveckla arbetsorganisationen ytterligare.

19 uppfyllelse Rätt individ skall identifieras och erbjudas uppsökande och nödvändig tandvård Andel personer som har fått munhälsorådgivning, av dem som tackat ja till detta. et är 100 %. Andel kommunal vårdpersonal som deltagit i munvårdsutbildning minst en gång på 2 år. et är 100 %. Gott samarbete mellan beställarenheterna i riket Kompetent personal på Beställarenheten Utbildningen av nyckelpersoner i kommunerna fortsätter. Informationsbroschyrer delas ut i alla tänkbara sammanhang. Informationsinsatser till läkare och distr.sköterskor i närsjukvården Det är stor omsättning i personkretsen som är berättigade till tandvårdsstöd. Därför krävs det att nyckelpersonerna ständigt utfärdar underlag på nytillkomna för att inte antalet giltiga intyg ska sjunka. Kan mätas vid årets slut. Antalet intyg har legat kring de senaste åren. Det visar att nyckelpersonerna sköter sitt åtagande. Sträva efter att nå fortsatt gott resultat varje år Samarbete med Folktandvårdens samordnare och uppsökande tandhygienistteam besöktes 97 % av som tackat ja till uppsökande munhälsobedömning. Kan mätas vid årets slut. Sträva efter att nå fortsatt gott resultat varje år Samarbete med kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor och enhetschefer ang. munvårdsutbildning för personalen. Kan mätas vid årets slut. Under tvåårsperioden har 89 % av den kommunala vårdpersonalen deltagit i munvårdsutbildning minst en gång. Tvåårsperioden visar en lägre andel deltagare i den årliga munvårdsutbildningen 82 %. Delge socialnämnder, MAS och enhetschefer om det sjunkande deltagarantalet och motivera till en nysatsning på munvård. Deltagande i de nätverk och konferenser som anordnas. Antalet dagar för tjänsteuppdrag. Kan mätas vid årets slut = Fortsatt deltagande i ovanstående. Deltagande i de kurser, nätverk och konferenser som anordnas. Antalet dagar för fortbildning och tjänsteuppdrag. Kan mätas vid årets slut Fortsatt deltagande i ovanstående. Beställarenheten för tandvård uppfyllelse

20 20 uppfyllelse Regional Utveckling Trafik Andelen av befolkningen som är nöjda med kollektivtrafiken som ett bekvämt, tryggt och säkert resande är minst 80 procent. Resvaneundersökningar för kartläggning av resenärernas behov och synpunkter på kollektivtrafiken. uppfyllelse Tidningen Hållplatsen som delas ut till samtliga hushåll i länet. Utveckling av Dalatrafiks hemsida med reseplanerare och information om busstider i realtid. Införande av externa försäljningsställen för en bättre tillgänglighet till att ladda periodkort och köpa biljetter. Med Kundbarometerns 5-gradiga skala mäts allmänhetens betyg på kollektivtrafiken, det s.k. Nöjd Kund Index (NKI). Under 2009 har Dalatrafik ett NKI på 65 %. I dialog med Dalatrafik och genom trafikbeställning påverka arbetet med att utveckla en attraktiv kollektivtrafik med korta restider och bra turtäthet. Skapa bättre samordning mellan buss och tåg för att förbättra möjligheterna till byten i viktiga bytespunkter.

21 uppfyllelse Kulturnämnden Det ska anordnas kulturella aktiviteter i samtliga kommuner Enligt plan uppfyllelse Uppföljning av utbudet för barn och ungdom Nyttjandet av kulturbuss för barn- och ungdomsverksamhet ska öka jämfört med 2008 Statistikinhämtning från Dalatrafik Dalatrafiks statistik visar att resandeantalet med Kulturbussen minskat med st jämfört med föregående mätperiod. Det är framför allt höstterminernas resandestatistik som skiljer sig. Kulturutbudet ska vara större än 2008 Samverkan interna samarbetsprojekt Samverkan med Folkbildningens roll för Folkhälsan Utveckla nätverkskontakter Samtliga medarbetare ska ha medarbetarsamtal Kompetensutveckling Två deltagare i chefskurser Kartläggning av den kreativa sektorn ska färdigställas EU-ansökan inlämnad

22 22 uppfyllelse Nämnden ska uppnå 0-resultat 2009 uppfyllelse Externa medel

23 uppfyllelse Skolnämnden Minst 1,5 sökande per utbildningsplats För Musikkonservatoriet och folkhögskolorna exkl Fornby har målet uppnåtts. Naturbruksgymnasiet uppfyller målet på inriktningen transport och skog uppfyllelse Dialog med minst 75% av de distriktsorganisationer som söker bidrag Att följa upp sökandestatistik närmare terminsstart Genomfört för 2009 Beslut om fördelning av bidrag 2009 är fattat av skolnämnden - 85% av de studerande slutför sin utbildning et är uppfyllt enligt nedan: För att säkra kompetensutvecklingen ska varje basenhet göra kompetensanalyser Naturbruksgymnasiet i Älvdalen 93%, Musikkonservatoriet 88%, Fornby folkhögskola 82%, Mora folkhögskola 81% och Malungs folkhögskola 91%. Genomfört Att registrera analyserna i det nya lönesystemet Inom arbetsmiljöområdet finns handlingsplaner och rutiner för dokumentation vid varje enhet Alla enheter redovisar hur verksamheten utvecklas via statistik och enkäter Kvalitetsarbete Alla enheter redovisar ett 0-resultat 2009 Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs vid samtliga enheter Elevenkäter genomförs på skolnivå, statistiska uppgifter lämnas i samband med kvalitetsredovisningar till berörda myndigheter Kvalitetsredovisningarna Kvalitetsredovisningar för gymnasieutbildningen har lämnats. Redovisningar för folkhögskolorna ska lämnas till Folkbildningsrådet senast 1 juli 2009 Behandlas i skolnämnden 8 juni

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. 1111'111 Folfil~?rx!rden Tandvårdsförvaltning Sammanträde Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 201 5-03-04 09.00 Plats: Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD Region Stockholm Innerstad Sida 1 (6) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Riktlinje Nödvändig tandvård samt uppsökande verksamhet

Riktlinje Nödvändig tandvård samt uppsökande verksamhet Ansvarig för riktlinje Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) Sara Olander MAS 2014-11-05 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp Dnr Process: HSL Giltig till och med:

Läs mer

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Folktandvården Västmanland AB 2014-09-15 Till Landstingsfullmäktige Tertialrapport 2 år 2014 Folktandvården Västmanland AB:s tertialrapport 2 för år 2014 bifogas. Investeringsberedskap år 2015-2017 Folktandvården

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en

Läs mer

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN MAS riktlinjer för hälso- och 9ukvård Detta styrdokument beslutades av Finansierlngsnämnden för äldreomsorg 2011 09 07 63 Dnr 11 FNÄ/131 MAS riktlinje Munhälsa oc tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2015-02-03 P 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 PaN A1412-00343-43 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens jämställdhets-

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor HR strategi politikerutbildning 2014 Stor bredd på verksamheter Medarbetare Här växer kunskap och människor Medarbetare Länets näst största arbetsgivare Cirka 11 000 anställda 130 olika yrkeskategorier

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag Ansvar och utveckling Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag God tandvård i Västra Götaland Vår uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Halmstad

Primärvårdsnämnden i Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-03 Primärvårdsnämnden i Halmstad Tid: Tisdagen den 3 februari 2004 kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1 1 Justering Primärvårdsnämnden i Halmstad

Läs mer

Måluppfyllelse 2008. Årsredovisning. Bilaga till LD09/00329

Måluppfyllelse 2008. Årsredovisning. Bilaga till LD09/00329 2008 Årsredovisning Av 27 mätbara mål inom närsjukvården har 37% uppfyllts helt, 41% delvis och 18% inte alls. Av 20 mätbara mål inom länssjukvården har 50% uppfyllts helt, 45% delvis och 5% inte alls.

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal mars 2009 2 (10) Innehåll

Läs mer

Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: inte långsiktigt hållbart

Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: inte långsiktigt hållbart Bakgrund/syfte Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: Nuvarande hälso- och sjukvårdssystem i Norrbotten är inte långsiktigt hållbart avseende: Att trygga en god vård till en allt äldre befolkning med

Läs mer

Populärversion. Årsredovisning. Folktandvården Skåne

Populärversion. Årsredovisning. Folktandvården Skåne Populärversion Årsredovisning 2012 Folktandvården Skåne 2012 präglades av en omfattande förändring av Folktandvården Skånes klinikstruktur. Förändringarna grundades på omvärldens krav på moderna kliniker

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Beställare Vård Särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal November 2005 Innehåll Inledning...3

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Margaretha Larsson PRIO-psykisk ohälsa Landstinget Gävleborg PRIO-psykisk ohälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.2.1. Revisionskriterier...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Kjell Norman 2014 04 23 Översyn av det akuta flödet inom Landstinget Gävleborg för att på ett patientsäkert sätt borga för att patienter får ett gott bemötande

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Fogdaröd ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att garantera att kvaliteten är hög och värdegrunderna sunda och solida.

Läs mer

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- --~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA Landstinget DALARNA Finansplan 2013-2016 Budget 2013 D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. DDDDDD DDDDDDD,. ~L ' : c.---- ~.~,~ _ ~ f7%b täl. A moderaterna, i ;;'iii"'wrnt FolkpartietUberalerna ~ Oalarnllllju kv

Läs mer

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund, revisionsfrågor och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Svar på revisorernas granskning angående vårdgarantin inom JLL (LS/1622/2011)

Svar på revisorernas granskning angående vårdgarantin inom JLL (LS/1622/2011) ... Jämtlands Läns Landsting 1(4) Kontaktperson v rdgaranti JLL Marie Norlen Tfn: 063 142475 E-post: marie.norlen@jll.se 2012-01-24 LSj1622j2011 Landstingets revisorer Svar på revisorernas granskning angående

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Bakgrund Landstingsstyrelsen har gett i uppdrag att en översyn av frågan om friskvård för Landstingets medarbetare genomförs.

Läs mer

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått 1 Ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset Mål ej uppnått Mål Mål uppnått Egenkontroll Uppföljning Orsaksanalys Genomförande Planering Styrdokument

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämndens kansli Verksamhetsplan 2014 Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 Uppdrag och styrdokument Patientnämnden och dess kansli har ett tydligt och avgränsat

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Bildningsförvaltningen Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Fastställd: Handläggare: Helene Björkqvist, Maria Evald Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete inom arbetsmiljöområdet

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42 Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Tandhälsan hos Barn och Ungdomar Gävleborgs län 2011.

Tandhälsan hos Barn och Ungdomar Gävleborgs län 2011. 1 Tandhälsan hos Barn och Ungdomar Gävleborgs län 2011. Samtliga barn och ungdomar i åldrarna 3-19 år har en ansvarig tandläkare vilken kontinuerligt rapporterar tandhälsodata in i landstingets tandvårdssystem.

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer