Måluppfyllelse Årsredovisning. Bilaga till LD09/02984

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Måluppfyllelse 2009. Årsredovisning. Bilaga till LD09/02984"

Transkript

1 uppfyllelse 2009 Av 94 mätbara mål har fem mål ingen måldefinition. Det är produktionsmått som kan användas för att ta fram utgångsvärden och för att ha som mått på förbättringsarbete. Dessa mål får ingen färgsättning. Rött ljus är ofta kopplat till ekonomiska mått. Kvaliteten i uppföljningen av verksamhetsmålen utvecklas och förbättras kontinuerligt. Antal mål totalt 94 st 100 % - varav utan färg 5 st 5 % - varav röda 14 st 15 % - varav gula 26 st 28 % - varav gröna 49 st 52 %

2 2 uppfyllelse Innehåll Sammanfattning...3 Förutsättningar...4 Medborgarperspektivet...5 Verksamhetsperspektivet...6 Förnyelseperspektivet...10 Medarbetarperspektivet...11 Ekonomiperspektivet...13 Tandvårdsnämnden...17 Regional Utveckling...20 Kulturnämnden...21 Skolnämnden...23

3 uppfyllelse Sammanfattning Vision och måluppfyllelse i Landstinget Dalarna Utifrån den övergripande visionen Hälsosamma Dalarna har Landstingsfullmäktige formulerat mål för hälso- och sjukvård, tandvård, trafik, kultur och skola. Ledorden för verksamheterna är vård i tid, hög kvalitet och god hushållning. en i landstingsplan 2009 följs upp i årsredovisningen. Vid årets slut utvärderar verksamheterna i vilken grad målen har uppfyllts och måluppfyllelsen är en del i verksamheternas resultat. Några av landstingets mål följs upp i andra dokument, till exempel hälso- och sjukvårdens årsrapport del 2 eller miljöredovisningen. Se landstingsplanen för information om i vilket dokument respektive mål följs upp. uppfyllelse i verksamheterna uppföljningsdokumentet speglar hur landstingsplanen 2009 är upplagd. Nytt för i år är att fem olika perspektiv används när vissa av målen följs upp: Medborgarperspektivet Verksamhetsperspektivet Förnyelseperspektivet Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet Övriga mål redovisas av respektive nämnd. Medborgarperspektivets mål om tillgänglighet i primärvården har inte uppfyllts. Inom verksamhetsperspektivet redovisas färre mål än föregående år. Vårdgarantin inom primärvården, att erbjuda kontakt via telefon eller akut på plats samma dag har i stort sett uppfyllts, medan garantidelen att erbjuda läkarkontakt inom sju dagar har varit svårare att uppfylla under året. Vårdgarantin inom Länssjukvården, dvs att besök hos specialist efter remiss respektive behandling sker inom 90 dagar, har inte uppfyllts under året. Däremot har landstinget nått tillräckliga resultat för att erhålla pengar från den statliga kömiljarden. Andelen utskrivningsklara patienter på avdelningarna har minskat med 5%. Sjukvårdskostnaden per invånare är högre än budgeterat och antalet ärenden hos patientnämnden har ökat. LD Hjälpmedel bedömer att man uppfyller vårdgarantin (90 dagar) för samtliga verksamheter utom Syncentralen och utprovning av eldrivna rullstolar. Utveckling av prisberäkningar pågår. Förnyelseperspektivets mål om 10 doktorander till Centrum för Klinisk Forskning har uppfyllts. Utbildningen i förbättringskunskap och nivån för ansökan om forskningsmedel når ej målet. Inom medarbetarperspektivet pågår ständiga utvecklingsoch utbildningsprocesser. I genomsnitt har målet max 15 sjukdagar/år och anställd har nåtts. Medarbetarenkät har genomförts. Inom ekonomiperspektivet är det flera viktiga mål som landstinget inte har uppnått. Det ekonomiska resultatet är negativt (-122 Mkr), soliditeten minskar och självfinansieringsgraden är låg. Landstinget har dock ingen upplåning och skatten är oförändrad. Inom Tandvården har en hög andel ungdomar friskt bett. Folktandvården finns jämnt fördelad i länets kommuner, delvis tackvare en mobil verksamhet. Tandvårdstaxan är låg. et att rekrytera 10 nya tandläkare 2009 är uppfyllt. Beställartandvården genomför utbildningsinsatser för att kommunalt anställd vårdpersonal ska ha kännedom om munhälsovård, men antalet deltagare har minskat något under året. Munhälsorådgivning har kunnat ges till nästan alla som varit intresserade. Ett arbete med utveckling av kollektivtrafiken pågår för att öka kundnöjdheten. Kulturnämnden har nått sina mål om kultur för hela länet och att kulturutbudet ska öka jämfört med Kulturbussen för barn och ungdomar nyttjas dock av färre personer än tidigare. Inom Skolnämndens område var antalet sökande per utbildningsplats fler än målet vid Musikkonservatoriet och två av folkhögskolorna, medan det var något färre till Naturbruks gymnasiet. Gymnasieskolorna når målet att 85% av de studerande slutför sina utbildningar. Uppföljningen av mätbara mål påbörjades under 2007 och utgör att utvecklingsområde. Det gäller att i en så mångsidig verksamhet som Landstinget Dalarna hitta de mål som kan spegla verksamheten i sin helhet, och vissa förändringar har skett jämfört med föregående år. formuleringen och uppföljningen är en ständigt pågående utvecklingsprocess. en för har fastställts av Landstingsstyrelsen och utvecklingen av måluppfyllelse skall också redovisas över tid. uppfyllelsen redovisas tre gånger per år för de mål som är lämpade för sådan uppföljning. Genom de erfarenheter som vinns kommer kvaliteten i redovisningen att öka och utmaningarna till förbättrade resultat blir synliggjorda.

4 4 uppfyllelse Förutsättningar I dokumentet Landstingsplan Budget 2009, Plan redovisas målen för landstingets olika verksamheter. Under året har nämnderna i delårsrapporterna lämnat en bedömning på graden av måluppfyllelse för respektive mål vid årets slut. Här i årsredovisningen lämnar varje nämnd en utvärdering av graden av måluppfyllelse för respektive mål Varje förvaltningschef har upprättat underlag som respektive nämnd kan fatta beslut om. Vissa mål i denna sammanställning är insatta för att markera en utgångsnivå, där det inte har varit känt. I de fallen anges ingen färg i trafikljuset. Verksamheter som inte avser kalenderåret skall få en målbedömning (prognos) istället. Avser prognosen inte kalenderår skall detta anges i kommentaren. För att visualisera graden av måluppfyllelse vid årets slut används trafikljus. Värderingen av måluppfyllelsen i % ger olika trafikljus: % måluppfyllelse 76-95% måluppfyllelse 0-75% måluppfyllelse I analysdelen av måluppföljningen har respektive nämnd motiverat sin bedömning av måluppfyllelsen. Från 2010 kommer målnivån att anges för respektive mål, så att gränserna är preciserade från början av uppföljningsperioden.

5 uppfyllelse Medborgarperspektivet Närsjukvården uppfyllelse Tillgänglighet dag 7 i primärvården är 90% Enligt plan Vid väntetidsmätning våren 2009 redovisar 26 av 30 vårdcentraler sina resultat. Medelvärdet är 83%. Stor variation mellan närsjukvårdsområdena 93 % (Södra) till 80% (Västerbergslagen) Resultatet för höstens mätning visar nationellt på en fortsatt god tillgänglighet. Tyvärr har vi inte lyckats få del av de specifika mätningarna för landstinget Dalarna. Det finns ingen anledning att förmoda annat än att våra resultat följer den nationella trenden. Fortsatt fokus på tillgänglighet. Förberedelser inför Hälsoval

6 6 uppfyllelse Verksamhetsperspektivet Sjukvårdskostnad per invånare i förhållande till beräknat behov Patientnämnden Närsjukvården Patientnämndens rapport redovisar antal ärenden Händelseanalys vid Lex Maria anmälan genomförs i 100 % av fallen Vårdgarantin PV, dag 0 = 100 % Vårdgarantin PV, dag 7 = 90 % Uppföljning mot beviljad finansieringsram Resultat för hälso- och sjukvården -218,1 Mkr, d v s en överkostnad med -789 kr/ invånare Handlingsplan för att minska kostnaderna finns framtagen och redovisad för landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige. Redovisning av statistik till verksamheterna Ärendeantalet har ökat, men målnivån är ej fastställd. Se bokslutet för Patientnämnden för statistik. Förbättringsarbete utifrån ärendenas karaktär Patientsäkerhetsarbete enligt plan Fyra Lex Maria är händelseanalyserade i närsjukvården Förändra målen 100%. Det är ej relevant med nivån 100% då det finns situationer där en händelseanalys ej bör/ska göras. Enligt plan I väntetidsmätning 2009 visar Dalarna 96 resp 94% telefontillgänglighet vår resp höst. Den marginella nergången under hösten skall ses mot bakgrund av då pågående intensiv och framgångsrik massvaccinationskampanj mot den nya influensan. Fortsatt fokus på tillgänglighet. Förberedelser inför Hälsoval. Enligt plan Vid väntetidsmätning våren 2009 redovisar 26 av 30 vårdcentraler sina resultat. Medelvärdet är 83%. Stor variation mellan närsjukvårdsområdena 93 % (Södra) till 80% (Västerbergslagen). Resultatet för höstens mätning visar nationellt på en fortsatt god tillgänglighet. Tyvärr har vi inte lyckats få del av de specifika mätningarna för landstinget Dalarna. Det finns ingen anledning att förmoda annat än att våra resultat följer den nationella trenden. Fortsatt fokus på tillgänglighet. Förberedelser inför Hälsoval uppfyllelse uppfyllelse uppfyllelse

7 uppfyllelse Länssjukvården Händelseanalys vid Lex Maria anmälan genomförs i 100 % av fallen Vårdgarantin Specialistbesök inom 90 dagar = 100 % Vårdgarantin Behandling inom 90 dagar = 100 % Utskrivningsklara patientdygn a)ld-betalda 5 % b) Kommunbetalda 2 % Rapport årskontroller LD kvalitetsregister Diabetes 9000, kranskärl 2500 Vi genomför i princip händelseanalyser på samtliga Lex-Maria anmälningar. Undantagen är där det är uppenbart hur incidensen uppstått. Fortsätta som nu samt revidera målnivån. Uppnått 89%, vilket är högre än målribban visavi den nationella kömiljarden, dock understigande mål enligt LP Öka tillgängligheten Kommentar: se ekonomiperspektivet. Uppnått 87%, vilket är högre än målribban visavi den nationella kömiljarden, dock understigande mål enligt LP Öka tillgängligheten Kommentar: se ekonomiperspektivet. a) andelen medicinskt utskrivningsklara har minskat med 5%, eller ca 500, jämfört med 2008, till totalt Sammantaget utgör andel utskrivningsklara vårddygn 3,8% (4,0% 2008) av totalt antal. b) kommenteras i ekonomiperspektivet diabeteskontroller, +7% jämfört med Rättvik saknas kranskärlskontroller (oförändrat). Utveckla registreringen av kvalitetsarbetet med register. Kommentar: Uppgifterna bör tas in i BILD. uppfyllelse

8 8 uppfyllelse LD Hjälpmedel Patient/brukare är till 95% nöjda med mötet med LDHs personal Antal enheter uppfyller vårdgarantin (90 dagar) Alla enheter uppfyller mål i avtal mot kund Alla enheter har en produktionsplan Rapporteringen av avvikelser har ökat med 50 % på alla enheter Vi har ingen bra metod att mäta detta på förvaltningsnivå Bra resultat för de enheter som kan mäta Utveckla metod för att mäta nöjd kund. Hålla koll på väntelista och remissingång. Resursplanering och effektiva rutiner för att erbjuda tid för utprovning. Alla patienter erbjuds tid för första besök, till hab/rehabilitering och utprovning av hjälpmedel, inom 3 månader med undantag för Syncentralen och eldrivna rullstolar. Fortsatt förbättringsarbete enligt Genombrottsmetoden på Syncentralen. Avtal är tecknat med privat vårdgivare för att hålla väntetider inom Hörcentralen. Att erbjuda vård i rätt tid utifrån behov t ex cykel på våren och dator vid skolstart. Årlig genomgång med fem av länets kommuner. Internt inom lt sker uppföljning via Kundteam hjälpmedel och Styrgrupp hjälpmedel. Gemensamma mål är ej fastställda. Hitta gemensamma mål i den nya hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Produktionsplaner följs upp vid tre tillfällen under verksamhetsåret. Alla enheter har någon form av produktionsplan Arbeta med kvalitetshöjning av planerna Arbete pågår. Kvalitetssäkra avvikelsehanteringen. uppfyllelse Pris i prislista motsvarar självkostnadspris Alla medarbetare har en kompetensutvecklingsplan. Vi deltar i NYSAM inom ramen för 7-klövern. Priser jämförs där det är möjligt att jämföra med privata vårdgivare. Jämförelser med motsvarande landstingsverksamheter går ej att göra då de ej prissatt sina tjänster på samma sätt som vi gjort. Omvärldsbevakning. Fortsätta NYSAM-processen. Kvalitetsgranska egen prissättning. Aktiviteter Cheferna har tillfrågats om medarbetarna har en kompetensutvecklingsplan. Av de svar som har inkommit så har samtliga beskrivit att så är fallet. Fortsätta att samla in statistik inom området. En ännu viktigare fråga är att fundera över hur vi mäter kvalité i utvecklingsplanerna och detta bör vara en fråga att i framtiden gå vidare med.

9 uppfyllelse Friska medarbetare max 15 sjukdagar per år och anställd Arbete- och hälsoundersökning via Gävle-Dala Företagshälsovård. Kontinuerlig och nära uppföljning på sjukfrånvaro. Nära dialog med HR. 18 dagar sjukdagar/anställd Fortsätt att aktivt arbeta med denna fråga. Uppföljning på individnivå. 70 % nöjda medarbetare Under 2009 har enheterna inom LD Hjälpmedel processat enkäten utifrån prioriterade områden på respektive arbetsplats. Förvaltningen har också överlämnat övergripande prioriteringar till Landstingsledningen. 69% totalt Det är viktigt att fortsätta hålla frågorna i medarbetarenkäten levande i vardagen och att kontinuerligt, även mellan mätningarna, stämma av hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö och arbetsplats. uppfyllelse

10 10 uppfyllelse Förnyelseperspektivet Beviljad huvudansökan om forskningsmedel från Regional forskningsfond kr Stimulera klinisk forskning Rekvirerat två anslag på sammanlagt kr. uppfyllelse Antal doktorander uppgår till 10 vid CKF Sprida information och inspirera till forskningsinsatser. Upprätthålla nivån, inom den ram som nu klarar 10 doktorander 10 doktorander finns vid CKF God service och stöd vid CKF Antal chefer som genomgått modul i 1-2 dagar förbättringskunskap under 2009 är 150 Modul Förbättringskunskap för chefer och ledare 40 chefer och ledare har gått utbildningen under 2009 Modul förbättringskunskap för ledningsgrupper

11 uppfyllelse Medarbetarperspektivet En plan och strategi finns för utarbetande av arbetsgivarvarumärket Arbete pågår med framtagande av planen/strategin för att utarbeta. Genomfört möte med landstingsledningen m fl uppfyllelse En moderniserad process för rekrytering finns 2009 Framtagandet av planen/ strategin. Arbetet med framtagande av processbeskrivning har försenats på grund av personalstrukturella förändringar. HR-specialister stödjer verksamheten i rekryteringsprocessen. Kunder nöjda till 100% Rekrytering av HR-strateg med ansvar för bl a rekryteringsprocess är avbruten Ständigt pågående process. Ej gjort mätning Utbildning, uppföljning av nöjdhet Kompetensförsörjningsplan per förvaltning finns, 100% Arbete pågår. Mätning 2009 säger att drygt 70% av enheterna har plan för kompetensförsörjning. Plan finns för 2009 i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Chefsutbildning i ledarskap, verksamhetschefer + 1:a linjens chefer, 100% Systematiskt arbeta med kompetensförsörjningsplaner Pågår Redovisas i årsredovisningen. Ta fram mätbara mål Obligatoriska moduler, verksamhetschefer + 1:a linjens chefer, 25% 2009 Pågår Redovisas i årsredovisningen. Friskvård, basmätning, kostnad/anställd grupp 1,2,3,4 Ta fram mätbara mål Redovisas i delårs- och helårsbokslut sedan ett par år tillbaka. en. Mätningarna fortsätter. Antal anställda under året, jmf 08/09 Redovisas i delårs- och helårsbokslut sedan ett par år tillbaka. en. Arbetade timmar, jmf 08/09 Mätningarna fortsätter. Även för 2010 Redovisas i delårs- och helårsbokslut sedan ett par år tillbaka. en. Mätningarna fortsätter. Även för 2010.

12 12 uppfyllelse Jämställdhetsplaner implementeras i ordinarie verksamhet, 100% Arbetet avstannat. I enkät 2009svarar drygt 70% av landstingets chefer att handlingsplan för jämställdhet finns. uppfyllelse Medarbetarna upplever bra eller mycket bra arbetssituation = 90% Medarbetarenkät nyligen genomförd. Åtgärdsplaner inrapporterade. Resultat redovisas i årsredovisningen. et formule rades efter det att medarbetarenkäten fastställdes och målformuleringen stämmer inte överens med frågorna i enkäten. Det går alltså inte att ange hur stor andel av medarbetarna som upplever bra eller mycket bra arbetssituation. När man väger samman resultaten av tre delområden i enkäten, vilka berör samarbete, delaktighet och fysisk arbetsmiljö så har värderingen stigit med ungefär fyra procentenheter sedan föregå ende mätning Andelen är någonstans mellan 50 och 70%. Fortbildningsregister utanför Dalarna följs per yrkesgrupp utifrån de uppgifter som tas fram via ledighetsansökan. Mått registreras i dagar per anställd, samt särredovisas dagar utomlands. Materialet redovisas per basenhet och aggregeras per förvaltning. Parallellt följs kostnader för kursavgifter, resor och traktamenten per basenhet och aggregerat per förvaltning. av inrapporterade åtgärdsplaner för gemensamma aktiviteter fortsätter. Mätning av antal dagar samt särredovisning av utomlands-dagar finns med fr o m delårsbokslut och samt årsredovisning. I årsredovisningen redovisas 3,4 dagar per anställd, men med all säkerhet är kvaliteten på uttagna data låg, det vill säga att alla fortbild ningsinsatser sannolikt inte är inlagda i HR-systemet. Reducering av antalet sjukdagar per anställd alternativt reducering av sjuktal i procent skall ske i sådan takt att nedanstående mål uppnås 2010 för landstinget totalt. Kostnadsuppföljningen kräver särskilda insatser och system och kan ej genomföras i nuläget. Pågår i hela verksamheten. Prognosen är, att målet kommer att överträffas. Resultat i årsredovisningen. Max antal sjukdagar/anställd: 15 Periodrapporter och delårsbokslut. Max sjuktal i procent: 5,0 Fortsätta följa statistiken

13 uppfyllelse Ekonomiperspektivet Oförändrad skatt, 10,89 kr uppfyllelse Skattesatsen är 10,89 kr för inkomståret Resultat minst 2% i genomsnitt över en fyraårsperiod av skatte- och statsbidragsinkomsterna Effektiviseringsplaner, ekonomi i balans 2009, se separat uppföljning. Resultatet är -122 Mkr. Sparuppdraget Soliditeten ökar 1-3 % Förbättra resultatet Soliditeten minskar från 12% i bokslut 2008 till 7 % i bokslut Ingen upplåning Ekonomisk sparplan Landstinget har inga lån. Behovet av lån kan öka i och med beslut om ökade investeringar. Självfinanseringsgrad 100% över en fyraårsperiod Finansplan Självfinansieringsgraden är 30 % i bokslut 2009 Ekonomisk sparplan

14 14 uppfyllelse Närsjukvården Vårdgarantin PV, dag 0 = 100 % Vårdgarantin PV, dag 7 = 90 % Kostnad inhyrd personal, jmf 07/08/09 (utöver budget) Enligt plan I väntetidsmätning 2009 visar Dalarna 96 resp 94% telefontillgänglighet vår resp höst. Den marginella nergången under hösten skall ses mot bakgrund av då pågående intensiv och framgångsrik massvaccinationskampanj mot den nya influensan. Fortsatt fokus på tillgänglighet. Förberedelser inför Hälsoval. Enligt plan Vid väntetidsmätning våren 2009 redovisar 26 av 30 vårdcentraler sina resultat. Medelvärdet är 83%. Stor variation mellan närsjukvårdsområdena 93 % (Södra) till 80% (Västerbergslagen) Resultatet för höstens mätning visar nationellt på en fortsatt god tillgänglighet. Tyvärr har vi inte lyckats få del av de specifika mätningarna för landstinget Dalarna. Det finns ingen anledning att förmoda annat än att våra resultat följer den nationella trenden. Fortsatt fokus på tillgänglighet. Förberedelser inför Hälsoval Restriktivitet med stafettläkare, delvis möjliggjort pga fler ST-läkare. Merkostnaden var 24 mkr 2007, 18 mkr 2008 och 2009 slutade med ett överskott på läkarbudget inkl inhyrd personal med 2 mkr. Ytterligare restriktivitet inom vissa Närsjukvårdsområden uppfyllelse

15 uppfyllelse Länssjukvården Opererande verksamhet; Kir, ort, gyn, ögon, öron Stora op Små op Dagkirurgi Vårdgarantin Specialistbesök inom 90 dagar = 100 % Kommentar: uppfyllelse; uppfyllt i förhållande till kömiljardens kriterier Vårdgarantin Behandling inom 90 dagar = 100 % Kommentar: uppfyllelse: uppfyllt i förhållande till kömiljardens nivå 80% Nya psykoser Rättspsyk, inläggning från Dalarna Rättspsyk, inläggning från andra län Se nedan vårdgarantikommentarer: Ordinarie produktionsuppföljning, delårsbokslut. Signifikant ökning av ordinarie dagkirurgi och viss ökning av ordinarie slutenvårdsoperationer, samt en extra satsning på slutenvårdsop i sommar. Produktionsmått, målnivåer ej satta Kommentar: Nivåer följs över tid. Vi föreslår att detta mål flyttas till verksamhetsperspektivet. Kösatsning Se rapport kömiljarden Förbättra tillgänglighet Kommentar: Nivåer följs över tid. Vi föreslår att detta mål flyttas till verksamhetsperspektivet. I ekonomiperspektivet bör ett mål i förhållande kömiljarden formuleras. Kösatsning Se rapport kömiljarden Förbättra tillgänglighet Kommentar: Vi föreslår att detta mål flyttas till verksamhetsperspektivet. I ekonomiperspektivet bör ett mål i förhållande kömiljarden formuleras. Produktionsmått, mått på sjukdomsbelastning Produktionsmått, målnivåer ej satta Kommentar: Nivåer följs över tid. Vi anser inte detta vara ett relevant mål att följa upp i det ekonomiska perspektivet. Samtal med grannlandsting. Nytt avtal med Gävleborg och Uppsala Bokslut Kommentar: Oförändrad nivå LD, minskat antal utomlänspatienter. uppfyllelse

16 16 uppfyllelse BUP, antal patienter från Dalarna, inlagda Produktionsmått, mått på sjukdomsbelastning uppfyllelse Produktionsmått, målnivåer ej satta Kommentar: Nivåer följs över tid. Vi anser inte detta vara ett relevant mål att följa upp i det ekonomiska perspektivet. Ambulans prio 1, antal körningar Körda ambulans km (ej sjuktransport liggande) Produktionsmått, mått på sjukdomsbelastning. Sammantaget något (ca 3%) lägre antal km (ambulans), men ca 5% fler körningar. Produktionsmått, målnivåer ej satta Kommentar: Nivåer följs över tid. Högspecialiserad vård, jmf 07/08/09 Vi ifrågasätter relevansen i detta mål? Remisstyrning mot avtalspartners. Kostnadsminskning med ca 11 Mkr jmf 2008, dock kvarvarande -11 jmf budget Ökad remittering mot avtalspartners med ca 2%. Valfrihetsvård, jmf 07/08/09 Överväger decentralisering av kostnads-/budgetansvar under Vårdgarantiåtgärder samt ändrade valfrihetsregler. Kostnadsminskning med ca 3 Mkr jmf 08. Dock kvarvarande -8 Mkr jmf budget Utskrivningsklara patientdygn Ytterligare ökad tillgänglighet a)ld-betalda 5 % b) Kommunbetalda 2 % a) kommenteras i verksamhetsperspektivet. b) vi når inte det finansiella målet 2%, då vi bedömer att intäkten ligger < 1%. Kostnad inhyrd personal, jmf 07/08/09 (utöver budget) Säkra att rutinerna för SVPL fungerar och efterlevs. Sträva efter färre stafetter Minskad nivå jmf med 08, från 51 Mkr till totalt 37 Mkr, i all väsentlig del inom budgeterad nivå. Som 2009

17 uppfyllelse Tandvårdsnämnden Tandvård Låg tandvårdstaxa i ett nationellt perspektiv Av 19-åringarna skall 75% ha högst 4 skadade och eller fyllda tandytor och 67% skall ha intakta approximalytor (tändernas sidoytor) Framtagande av ledningssystem och årlig revision av detsamma Tandvårdsutbudet skall vara utjämnat vid en jämförelse mellan länets kommuner. Förbättrad tandhälsa hos den vuxna befolkningen. Minst 70% av åldersgruppen år skall hamna i riskgrupp 1-2. Bland övriga vuxna skall minst 35% hamna i riskgrupp1-2. Varje heltidsarbetande tandläkare i allmäntandvård skall ansvara för minst 2000 patienter och relationen mellan allmänpraktiserade tandläkare/tandhygienist skall vara 1:1. Högst 20% av den totala arbetstiden skall, som medelvärde, användas till FoU arbete och utbildning. Antalet remisser skall vara jämt fördelade över länet och mellan olika vårdgivare utifrån odontologiskt behov. Samtliga vuxna skall erbjudas fastpristandvård i Folktandvården Dalarnas regi under Erbjudandet skall avse den nationella modell som är under framtagande. Ingen höjning gjord sedan 1/7-08. En av landets lägsta taxor enligt SKL:s statistik. SKL: statistik Ingen taxehöjning planerad i nuläget. Bibehålla en god hälsa genom vårt förebyggande arbete 76,3% resp 67,1% Försöka förbättra tandhälsan hos de barn som har den sämsta tandhälsan. Tidigt omhändertagande av nyinflyttade invandrare. Ledningssystem klart och interna revisioner påbörjade Interna revisionsrapporter Fortsatta revisioner för att utveckla ledningssystemet. Trots viss avveckling av verksamhet klarar vi våra tillgänglighetsmål via bl a mobil verksamhet Hög beläggning av mobil klinik Fylla de vakanser som finns Införa frisktandvård samt bibehålla tillgängligheten till tandvård via en så låg taxa som möjligt 72,6 % resp 37,4 % Stärka den förebyggande profilen ytterligare via införande av frisktandvård. Anställa tandläkare och tandhygienister utifrån detta mål Uppföljning i Heroma Bibehålla nuvarande förhållande Allt flera FoU projekt har startats och en anställd har påbörjat doktorandutbildning Då BILD är en förutsättning för att detta nyckeltal skall kunna tas ut finns ingen faktisk redovisning i nuläget. Fortsätta enligt plan Uppföljning görs per specialitet Uppföljning i T4 pekar på att detta mål nås. Planering pågår för ett införande under våren Nationell modell klar Fortsatt planering samt intern marknadsföring uppfyllelse

18 18 uppfyllelse Sjukfrånvaro per år. 14 dagar/anställd/år Sjukfrånvaron har sjunkit jämfört med tidigare år 16,3 dagar uppfyllelse Utbildningsdagar per anställd. 5 dagar/anställd/år Samarbete med Företagshälsovården Viss restriktivitet föreligger av ekonomiska skäl men planerad kompetensutveckling medför att målet kommer att nås 3,9 dagar Minst 10 nya tandläkare skall rekryteras under Renodling av vad som är utbildning och vad som är tjänsteuppdrag. Utvecklat relationer med odontologiska fakulteter 10 rekryteringar gjorda. Ytterligare förbättra våra rekryteringsinsatser Förhållandet mellan vuxenintäkter och personalkostnader i allmäntandvården skall vara 1:1 Vuxenintäkterna har ökat allt eftersom regelverket kring det nya tandvårdsstödet tydliggjorts medan stor restriktivitet har tillämpats på personalsidan Intäkterna överstiger personalkostnaderna i nuläget vilket är positivt. (105%) Utveckla arbetsorganisationen ytterligare.

19 uppfyllelse Rätt individ skall identifieras och erbjudas uppsökande och nödvändig tandvård Andel personer som har fått munhälsorådgivning, av dem som tackat ja till detta. et är 100 %. Andel kommunal vårdpersonal som deltagit i munvårdsutbildning minst en gång på 2 år. et är 100 %. Gott samarbete mellan beställarenheterna i riket Kompetent personal på Beställarenheten Utbildningen av nyckelpersoner i kommunerna fortsätter. Informationsbroschyrer delas ut i alla tänkbara sammanhang. Informationsinsatser till läkare och distr.sköterskor i närsjukvården Det är stor omsättning i personkretsen som är berättigade till tandvårdsstöd. Därför krävs det att nyckelpersonerna ständigt utfärdar underlag på nytillkomna för att inte antalet giltiga intyg ska sjunka. Kan mätas vid årets slut. Antalet intyg har legat kring de senaste åren. Det visar att nyckelpersonerna sköter sitt åtagande. Sträva efter att nå fortsatt gott resultat varje år Samarbete med Folktandvårdens samordnare och uppsökande tandhygienistteam besöktes 97 % av som tackat ja till uppsökande munhälsobedömning. Kan mätas vid årets slut. Sträva efter att nå fortsatt gott resultat varje år Samarbete med kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor och enhetschefer ang. munvårdsutbildning för personalen. Kan mätas vid årets slut. Under tvåårsperioden har 89 % av den kommunala vårdpersonalen deltagit i munvårdsutbildning minst en gång. Tvåårsperioden visar en lägre andel deltagare i den årliga munvårdsutbildningen 82 %. Delge socialnämnder, MAS och enhetschefer om det sjunkande deltagarantalet och motivera till en nysatsning på munvård. Deltagande i de nätverk och konferenser som anordnas. Antalet dagar för tjänsteuppdrag. Kan mätas vid årets slut = Fortsatt deltagande i ovanstående. Deltagande i de kurser, nätverk och konferenser som anordnas. Antalet dagar för fortbildning och tjänsteuppdrag. Kan mätas vid årets slut Fortsatt deltagande i ovanstående. Beställarenheten för tandvård uppfyllelse

20 20 uppfyllelse Regional Utveckling Trafik Andelen av befolkningen som är nöjda med kollektivtrafiken som ett bekvämt, tryggt och säkert resande är minst 80 procent. Resvaneundersökningar för kartläggning av resenärernas behov och synpunkter på kollektivtrafiken. uppfyllelse Tidningen Hållplatsen som delas ut till samtliga hushåll i länet. Utveckling av Dalatrafiks hemsida med reseplanerare och information om busstider i realtid. Införande av externa försäljningsställen för en bättre tillgänglighet till att ladda periodkort och köpa biljetter. Med Kundbarometerns 5-gradiga skala mäts allmänhetens betyg på kollektivtrafiken, det s.k. Nöjd Kund Index (NKI). Under 2009 har Dalatrafik ett NKI på 65 %. I dialog med Dalatrafik och genom trafikbeställning påverka arbetet med att utveckla en attraktiv kollektivtrafik med korta restider och bra turtäthet. Skapa bättre samordning mellan buss och tåg för att förbättra möjligheterna till byten i viktiga bytespunkter.

21 uppfyllelse Kulturnämnden Det ska anordnas kulturella aktiviteter i samtliga kommuner Enligt plan uppfyllelse Uppföljning av utbudet för barn och ungdom Nyttjandet av kulturbuss för barn- och ungdomsverksamhet ska öka jämfört med 2008 Statistikinhämtning från Dalatrafik Dalatrafiks statistik visar att resandeantalet med Kulturbussen minskat med st jämfört med föregående mätperiod. Det är framför allt höstterminernas resandestatistik som skiljer sig. Kulturutbudet ska vara större än 2008 Samverkan interna samarbetsprojekt Samverkan med Folkbildningens roll för Folkhälsan Utveckla nätverkskontakter Samtliga medarbetare ska ha medarbetarsamtal Kompetensutveckling Två deltagare i chefskurser Kartläggning av den kreativa sektorn ska färdigställas EU-ansökan inlämnad

22 22 uppfyllelse Nämnden ska uppnå 0-resultat 2009 uppfyllelse Externa medel

23 uppfyllelse Skolnämnden Minst 1,5 sökande per utbildningsplats För Musikkonservatoriet och folkhögskolorna exkl Fornby har målet uppnåtts. Naturbruksgymnasiet uppfyller målet på inriktningen transport och skog uppfyllelse Dialog med minst 75% av de distriktsorganisationer som söker bidrag Att följa upp sökandestatistik närmare terminsstart Genomfört för 2009 Beslut om fördelning av bidrag 2009 är fattat av skolnämnden - 85% av de studerande slutför sin utbildning et är uppfyllt enligt nedan: För att säkra kompetensutvecklingen ska varje basenhet göra kompetensanalyser Naturbruksgymnasiet i Älvdalen 93%, Musikkonservatoriet 88%, Fornby folkhögskola 82%, Mora folkhögskola 81% och Malungs folkhögskola 91%. Genomfört Att registrera analyserna i det nya lönesystemet Inom arbetsmiljöområdet finns handlingsplaner och rutiner för dokumentation vid varje enhet Alla enheter redovisar hur verksamheten utvecklas via statistik och enkäter Kvalitetsarbete Alla enheter redovisar ett 0-resultat 2009 Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs vid samtliga enheter Elevenkäter genomförs på skolnivå, statistiska uppgifter lämnas i samband med kvalitetsredovisningar till berörda myndigheter Kvalitetsredovisningarna Kvalitetsredovisningar för gymnasieutbildningen har lämnats. Redovisningar för folkhögskolorna ska lämnas till Folkbildningsrådet senast 1 juli 2009 Behandlas i skolnämnden 8 juni

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-325 78 Tertialrapport I januari april 2008 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport I januari april 2008.

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2009 Årsredovisning 2009 2 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Antagen av landstingsfullmäktige 28 april 2010 Örebro läns landsting, Ledningskansliet, 2010 Producerad av Örebro

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning Kapitelnamn Årsredovisning 1 Innehåll Viktiga händelser under...4 Sammanfattning...6 Förvaltningsberättelse...9 Inledning...9 Den ekonomiska utvecklingen i världen... 10 Den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster 1. Uppdrag...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfrågor...2 1.3 Avgränsning...2 1.4 Metod...3 2. Förutsättningar...3 2.1 Anställda...4 2.2 Ålder, kön...5 2.3 Frånvaro...6 2.4 Pensionsavgångar...8 2.5

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3 1 Årsredovisning 2005 88 Innehåll Innehåll Sid FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN.....................................................3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet.............................................3

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Personal- och utbildningsbokslut

Personal- och utbildningsbokslut Personal- och utbildningsbokslut 2013 1 Innehåll Personal- och utbildningsbokslut 2013...3 Kompetens och engagemang förutsättning för utveckling...4 Attraktiv arbetsgivare allt vi gör har betydelse...5

Läs mer

www.lio.se Årsredovisning 2007

www.lio.se Årsredovisning 2007 www.lio.se Årsredovisning 2007 Landstinget i Östergötland ISBN 978-91-976826-1-9 Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 013-22 20 00 www.lio.se Projektledare: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer