Måluppfyllelse Årsredovisning. Bilaga till LD09/02984

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Måluppfyllelse 2009. Årsredovisning. Bilaga till LD09/02984"

Transkript

1 uppfyllelse 2009 Av 94 mätbara mål har fem mål ingen måldefinition. Det är produktionsmått som kan användas för att ta fram utgångsvärden och för att ha som mått på förbättringsarbete. Dessa mål får ingen färgsättning. Rött ljus är ofta kopplat till ekonomiska mått. Kvaliteten i uppföljningen av verksamhetsmålen utvecklas och förbättras kontinuerligt. Antal mål totalt 94 st 100 % - varav utan färg 5 st 5 % - varav röda 14 st 15 % - varav gula 26 st 28 % - varav gröna 49 st 52 %

2 2 uppfyllelse Innehåll Sammanfattning...3 Förutsättningar...4 Medborgarperspektivet...5 Verksamhetsperspektivet...6 Förnyelseperspektivet...10 Medarbetarperspektivet...11 Ekonomiperspektivet...13 Tandvårdsnämnden...17 Regional Utveckling...20 Kulturnämnden...21 Skolnämnden...23

3 uppfyllelse Sammanfattning Vision och måluppfyllelse i Landstinget Dalarna Utifrån den övergripande visionen Hälsosamma Dalarna har Landstingsfullmäktige formulerat mål för hälso- och sjukvård, tandvård, trafik, kultur och skola. Ledorden för verksamheterna är vård i tid, hög kvalitet och god hushållning. en i landstingsplan 2009 följs upp i årsredovisningen. Vid årets slut utvärderar verksamheterna i vilken grad målen har uppfyllts och måluppfyllelsen är en del i verksamheternas resultat. Några av landstingets mål följs upp i andra dokument, till exempel hälso- och sjukvårdens årsrapport del 2 eller miljöredovisningen. Se landstingsplanen för information om i vilket dokument respektive mål följs upp. uppfyllelse i verksamheterna uppföljningsdokumentet speglar hur landstingsplanen 2009 är upplagd. Nytt för i år är att fem olika perspektiv används när vissa av målen följs upp: Medborgarperspektivet Verksamhetsperspektivet Förnyelseperspektivet Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet Övriga mål redovisas av respektive nämnd. Medborgarperspektivets mål om tillgänglighet i primärvården har inte uppfyllts. Inom verksamhetsperspektivet redovisas färre mål än föregående år. Vårdgarantin inom primärvården, att erbjuda kontakt via telefon eller akut på plats samma dag har i stort sett uppfyllts, medan garantidelen att erbjuda läkarkontakt inom sju dagar har varit svårare att uppfylla under året. Vårdgarantin inom Länssjukvården, dvs att besök hos specialist efter remiss respektive behandling sker inom 90 dagar, har inte uppfyllts under året. Däremot har landstinget nått tillräckliga resultat för att erhålla pengar från den statliga kömiljarden. Andelen utskrivningsklara patienter på avdelningarna har minskat med 5%. Sjukvårdskostnaden per invånare är högre än budgeterat och antalet ärenden hos patientnämnden har ökat. LD Hjälpmedel bedömer att man uppfyller vårdgarantin (90 dagar) för samtliga verksamheter utom Syncentralen och utprovning av eldrivna rullstolar. Utveckling av prisberäkningar pågår. Förnyelseperspektivets mål om 10 doktorander till Centrum för Klinisk Forskning har uppfyllts. Utbildningen i förbättringskunskap och nivån för ansökan om forskningsmedel når ej målet. Inom medarbetarperspektivet pågår ständiga utvecklingsoch utbildningsprocesser. I genomsnitt har målet max 15 sjukdagar/år och anställd har nåtts. Medarbetarenkät har genomförts. Inom ekonomiperspektivet är det flera viktiga mål som landstinget inte har uppnått. Det ekonomiska resultatet är negativt (-122 Mkr), soliditeten minskar och självfinansieringsgraden är låg. Landstinget har dock ingen upplåning och skatten är oförändrad. Inom Tandvården har en hög andel ungdomar friskt bett. Folktandvården finns jämnt fördelad i länets kommuner, delvis tackvare en mobil verksamhet. Tandvårdstaxan är låg. et att rekrytera 10 nya tandläkare 2009 är uppfyllt. Beställartandvården genomför utbildningsinsatser för att kommunalt anställd vårdpersonal ska ha kännedom om munhälsovård, men antalet deltagare har minskat något under året. Munhälsorådgivning har kunnat ges till nästan alla som varit intresserade. Ett arbete med utveckling av kollektivtrafiken pågår för att öka kundnöjdheten. Kulturnämnden har nått sina mål om kultur för hela länet och att kulturutbudet ska öka jämfört med Kulturbussen för barn och ungdomar nyttjas dock av färre personer än tidigare. Inom Skolnämndens område var antalet sökande per utbildningsplats fler än målet vid Musikkonservatoriet och två av folkhögskolorna, medan det var något färre till Naturbruks gymnasiet. Gymnasieskolorna når målet att 85% av de studerande slutför sina utbildningar. Uppföljningen av mätbara mål påbörjades under 2007 och utgör att utvecklingsområde. Det gäller att i en så mångsidig verksamhet som Landstinget Dalarna hitta de mål som kan spegla verksamheten i sin helhet, och vissa förändringar har skett jämfört med föregående år. formuleringen och uppföljningen är en ständigt pågående utvecklingsprocess. en för har fastställts av Landstingsstyrelsen och utvecklingen av måluppfyllelse skall också redovisas över tid. uppfyllelsen redovisas tre gånger per år för de mål som är lämpade för sådan uppföljning. Genom de erfarenheter som vinns kommer kvaliteten i redovisningen att öka och utmaningarna till förbättrade resultat blir synliggjorda.

4 4 uppfyllelse Förutsättningar I dokumentet Landstingsplan Budget 2009, Plan redovisas målen för landstingets olika verksamheter. Under året har nämnderna i delårsrapporterna lämnat en bedömning på graden av måluppfyllelse för respektive mål vid årets slut. Här i årsredovisningen lämnar varje nämnd en utvärdering av graden av måluppfyllelse för respektive mål Varje förvaltningschef har upprättat underlag som respektive nämnd kan fatta beslut om. Vissa mål i denna sammanställning är insatta för att markera en utgångsnivå, där det inte har varit känt. I de fallen anges ingen färg i trafikljuset. Verksamheter som inte avser kalenderåret skall få en målbedömning (prognos) istället. Avser prognosen inte kalenderår skall detta anges i kommentaren. För att visualisera graden av måluppfyllelse vid årets slut används trafikljus. Värderingen av måluppfyllelsen i % ger olika trafikljus: % måluppfyllelse 76-95% måluppfyllelse 0-75% måluppfyllelse I analysdelen av måluppföljningen har respektive nämnd motiverat sin bedömning av måluppfyllelsen. Från 2010 kommer målnivån att anges för respektive mål, så att gränserna är preciserade från början av uppföljningsperioden.

5 uppfyllelse Medborgarperspektivet Närsjukvården uppfyllelse Tillgänglighet dag 7 i primärvården är 90% Enligt plan Vid väntetidsmätning våren 2009 redovisar 26 av 30 vårdcentraler sina resultat. Medelvärdet är 83%. Stor variation mellan närsjukvårdsområdena 93 % (Södra) till 80% (Västerbergslagen) Resultatet för höstens mätning visar nationellt på en fortsatt god tillgänglighet. Tyvärr har vi inte lyckats få del av de specifika mätningarna för landstinget Dalarna. Det finns ingen anledning att förmoda annat än att våra resultat följer den nationella trenden. Fortsatt fokus på tillgänglighet. Förberedelser inför Hälsoval

6 6 uppfyllelse Verksamhetsperspektivet Sjukvårdskostnad per invånare i förhållande till beräknat behov Patientnämnden Närsjukvården Patientnämndens rapport redovisar antal ärenden Händelseanalys vid Lex Maria anmälan genomförs i 100 % av fallen Vårdgarantin PV, dag 0 = 100 % Vårdgarantin PV, dag 7 = 90 % Uppföljning mot beviljad finansieringsram Resultat för hälso- och sjukvården -218,1 Mkr, d v s en överkostnad med -789 kr/ invånare Handlingsplan för att minska kostnaderna finns framtagen och redovisad för landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige. Redovisning av statistik till verksamheterna Ärendeantalet har ökat, men målnivån är ej fastställd. Se bokslutet för Patientnämnden för statistik. Förbättringsarbete utifrån ärendenas karaktär Patientsäkerhetsarbete enligt plan Fyra Lex Maria är händelseanalyserade i närsjukvården Förändra målen 100%. Det är ej relevant med nivån 100% då det finns situationer där en händelseanalys ej bör/ska göras. Enligt plan I väntetidsmätning 2009 visar Dalarna 96 resp 94% telefontillgänglighet vår resp höst. Den marginella nergången under hösten skall ses mot bakgrund av då pågående intensiv och framgångsrik massvaccinationskampanj mot den nya influensan. Fortsatt fokus på tillgänglighet. Förberedelser inför Hälsoval. Enligt plan Vid väntetidsmätning våren 2009 redovisar 26 av 30 vårdcentraler sina resultat. Medelvärdet är 83%. Stor variation mellan närsjukvårdsområdena 93 % (Södra) till 80% (Västerbergslagen). Resultatet för höstens mätning visar nationellt på en fortsatt god tillgänglighet. Tyvärr har vi inte lyckats få del av de specifika mätningarna för landstinget Dalarna. Det finns ingen anledning att förmoda annat än att våra resultat följer den nationella trenden. Fortsatt fokus på tillgänglighet. Förberedelser inför Hälsoval uppfyllelse uppfyllelse uppfyllelse

7 uppfyllelse Länssjukvården Händelseanalys vid Lex Maria anmälan genomförs i 100 % av fallen Vårdgarantin Specialistbesök inom 90 dagar = 100 % Vårdgarantin Behandling inom 90 dagar = 100 % Utskrivningsklara patientdygn a)ld-betalda 5 % b) Kommunbetalda 2 % Rapport årskontroller LD kvalitetsregister Diabetes 9000, kranskärl 2500 Vi genomför i princip händelseanalyser på samtliga Lex-Maria anmälningar. Undantagen är där det är uppenbart hur incidensen uppstått. Fortsätta som nu samt revidera målnivån. Uppnått 89%, vilket är högre än målribban visavi den nationella kömiljarden, dock understigande mål enligt LP Öka tillgängligheten Kommentar: se ekonomiperspektivet. Uppnått 87%, vilket är högre än målribban visavi den nationella kömiljarden, dock understigande mål enligt LP Öka tillgängligheten Kommentar: se ekonomiperspektivet. a) andelen medicinskt utskrivningsklara har minskat med 5%, eller ca 500, jämfört med 2008, till totalt Sammantaget utgör andel utskrivningsklara vårddygn 3,8% (4,0% 2008) av totalt antal. b) kommenteras i ekonomiperspektivet diabeteskontroller, +7% jämfört med Rättvik saknas kranskärlskontroller (oförändrat). Utveckla registreringen av kvalitetsarbetet med register. Kommentar: Uppgifterna bör tas in i BILD. uppfyllelse

8 8 uppfyllelse LD Hjälpmedel Patient/brukare är till 95% nöjda med mötet med LDHs personal Antal enheter uppfyller vårdgarantin (90 dagar) Alla enheter uppfyller mål i avtal mot kund Alla enheter har en produktionsplan Rapporteringen av avvikelser har ökat med 50 % på alla enheter Vi har ingen bra metod att mäta detta på förvaltningsnivå Bra resultat för de enheter som kan mäta Utveckla metod för att mäta nöjd kund. Hålla koll på väntelista och remissingång. Resursplanering och effektiva rutiner för att erbjuda tid för utprovning. Alla patienter erbjuds tid för första besök, till hab/rehabilitering och utprovning av hjälpmedel, inom 3 månader med undantag för Syncentralen och eldrivna rullstolar. Fortsatt förbättringsarbete enligt Genombrottsmetoden på Syncentralen. Avtal är tecknat med privat vårdgivare för att hålla väntetider inom Hörcentralen. Att erbjuda vård i rätt tid utifrån behov t ex cykel på våren och dator vid skolstart. Årlig genomgång med fem av länets kommuner. Internt inom lt sker uppföljning via Kundteam hjälpmedel och Styrgrupp hjälpmedel. Gemensamma mål är ej fastställda. Hitta gemensamma mål i den nya hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Produktionsplaner följs upp vid tre tillfällen under verksamhetsåret. Alla enheter har någon form av produktionsplan Arbeta med kvalitetshöjning av planerna Arbete pågår. Kvalitetssäkra avvikelsehanteringen. uppfyllelse Pris i prislista motsvarar självkostnadspris Alla medarbetare har en kompetensutvecklingsplan. Vi deltar i NYSAM inom ramen för 7-klövern. Priser jämförs där det är möjligt att jämföra med privata vårdgivare. Jämförelser med motsvarande landstingsverksamheter går ej att göra då de ej prissatt sina tjänster på samma sätt som vi gjort. Omvärldsbevakning. Fortsätta NYSAM-processen. Kvalitetsgranska egen prissättning. Aktiviteter Cheferna har tillfrågats om medarbetarna har en kompetensutvecklingsplan. Av de svar som har inkommit så har samtliga beskrivit att så är fallet. Fortsätta att samla in statistik inom området. En ännu viktigare fråga är att fundera över hur vi mäter kvalité i utvecklingsplanerna och detta bör vara en fråga att i framtiden gå vidare med.

9 uppfyllelse Friska medarbetare max 15 sjukdagar per år och anställd Arbete- och hälsoundersökning via Gävle-Dala Företagshälsovård. Kontinuerlig och nära uppföljning på sjukfrånvaro. Nära dialog med HR. 18 dagar sjukdagar/anställd Fortsätt att aktivt arbeta med denna fråga. Uppföljning på individnivå. 70 % nöjda medarbetare Under 2009 har enheterna inom LD Hjälpmedel processat enkäten utifrån prioriterade områden på respektive arbetsplats. Förvaltningen har också överlämnat övergripande prioriteringar till Landstingsledningen. 69% totalt Det är viktigt att fortsätta hålla frågorna i medarbetarenkäten levande i vardagen och att kontinuerligt, även mellan mätningarna, stämma av hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö och arbetsplats. uppfyllelse

10 10 uppfyllelse Förnyelseperspektivet Beviljad huvudansökan om forskningsmedel från Regional forskningsfond kr Stimulera klinisk forskning Rekvirerat två anslag på sammanlagt kr. uppfyllelse Antal doktorander uppgår till 10 vid CKF Sprida information och inspirera till forskningsinsatser. Upprätthålla nivån, inom den ram som nu klarar 10 doktorander 10 doktorander finns vid CKF God service och stöd vid CKF Antal chefer som genomgått modul i 1-2 dagar förbättringskunskap under 2009 är 150 Modul Förbättringskunskap för chefer och ledare 40 chefer och ledare har gått utbildningen under 2009 Modul förbättringskunskap för ledningsgrupper

11 uppfyllelse Medarbetarperspektivet En plan och strategi finns för utarbetande av arbetsgivarvarumärket Arbete pågår med framtagande av planen/strategin för att utarbeta. Genomfört möte med landstingsledningen m fl uppfyllelse En moderniserad process för rekrytering finns 2009 Framtagandet av planen/ strategin. Arbetet med framtagande av processbeskrivning har försenats på grund av personalstrukturella förändringar. HR-specialister stödjer verksamheten i rekryteringsprocessen. Kunder nöjda till 100% Rekrytering av HR-strateg med ansvar för bl a rekryteringsprocess är avbruten Ständigt pågående process. Ej gjort mätning Utbildning, uppföljning av nöjdhet Kompetensförsörjningsplan per förvaltning finns, 100% Arbete pågår. Mätning 2009 säger att drygt 70% av enheterna har plan för kompetensförsörjning. Plan finns för 2009 i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Chefsutbildning i ledarskap, verksamhetschefer + 1:a linjens chefer, 100% Systematiskt arbeta med kompetensförsörjningsplaner Pågår Redovisas i årsredovisningen. Ta fram mätbara mål Obligatoriska moduler, verksamhetschefer + 1:a linjens chefer, 25% 2009 Pågår Redovisas i årsredovisningen. Friskvård, basmätning, kostnad/anställd grupp 1,2,3,4 Ta fram mätbara mål Redovisas i delårs- och helårsbokslut sedan ett par år tillbaka. en. Mätningarna fortsätter. Antal anställda under året, jmf 08/09 Redovisas i delårs- och helårsbokslut sedan ett par år tillbaka. en. Arbetade timmar, jmf 08/09 Mätningarna fortsätter. Även för 2010 Redovisas i delårs- och helårsbokslut sedan ett par år tillbaka. en. Mätningarna fortsätter. Även för 2010.

12 12 uppfyllelse Jämställdhetsplaner implementeras i ordinarie verksamhet, 100% Arbetet avstannat. I enkät 2009svarar drygt 70% av landstingets chefer att handlingsplan för jämställdhet finns. uppfyllelse Medarbetarna upplever bra eller mycket bra arbetssituation = 90% Medarbetarenkät nyligen genomförd. Åtgärdsplaner inrapporterade. Resultat redovisas i årsredovisningen. et formule rades efter det att medarbetarenkäten fastställdes och målformuleringen stämmer inte överens med frågorna i enkäten. Det går alltså inte att ange hur stor andel av medarbetarna som upplever bra eller mycket bra arbetssituation. När man väger samman resultaten av tre delområden i enkäten, vilka berör samarbete, delaktighet och fysisk arbetsmiljö så har värderingen stigit med ungefär fyra procentenheter sedan föregå ende mätning Andelen är någonstans mellan 50 och 70%. Fortbildningsregister utanför Dalarna följs per yrkesgrupp utifrån de uppgifter som tas fram via ledighetsansökan. Mått registreras i dagar per anställd, samt särredovisas dagar utomlands. Materialet redovisas per basenhet och aggregeras per förvaltning. Parallellt följs kostnader för kursavgifter, resor och traktamenten per basenhet och aggregerat per förvaltning. av inrapporterade åtgärdsplaner för gemensamma aktiviteter fortsätter. Mätning av antal dagar samt särredovisning av utomlands-dagar finns med fr o m delårsbokslut och samt årsredovisning. I årsredovisningen redovisas 3,4 dagar per anställd, men med all säkerhet är kvaliteten på uttagna data låg, det vill säga att alla fortbild ningsinsatser sannolikt inte är inlagda i HR-systemet. Reducering av antalet sjukdagar per anställd alternativt reducering av sjuktal i procent skall ske i sådan takt att nedanstående mål uppnås 2010 för landstinget totalt. Kostnadsuppföljningen kräver särskilda insatser och system och kan ej genomföras i nuläget. Pågår i hela verksamheten. Prognosen är, att målet kommer att överträffas. Resultat i årsredovisningen. Max antal sjukdagar/anställd: 15 Periodrapporter och delårsbokslut. Max sjuktal i procent: 5,0 Fortsätta följa statistiken

13 uppfyllelse Ekonomiperspektivet Oförändrad skatt, 10,89 kr uppfyllelse Skattesatsen är 10,89 kr för inkomståret Resultat minst 2% i genomsnitt över en fyraårsperiod av skatte- och statsbidragsinkomsterna Effektiviseringsplaner, ekonomi i balans 2009, se separat uppföljning. Resultatet är -122 Mkr. Sparuppdraget Soliditeten ökar 1-3 % Förbättra resultatet Soliditeten minskar från 12% i bokslut 2008 till 7 % i bokslut Ingen upplåning Ekonomisk sparplan Landstinget har inga lån. Behovet av lån kan öka i och med beslut om ökade investeringar. Självfinanseringsgrad 100% över en fyraårsperiod Finansplan Självfinansieringsgraden är 30 % i bokslut 2009 Ekonomisk sparplan

14 14 uppfyllelse Närsjukvården Vårdgarantin PV, dag 0 = 100 % Vårdgarantin PV, dag 7 = 90 % Kostnad inhyrd personal, jmf 07/08/09 (utöver budget) Enligt plan I väntetidsmätning 2009 visar Dalarna 96 resp 94% telefontillgänglighet vår resp höst. Den marginella nergången under hösten skall ses mot bakgrund av då pågående intensiv och framgångsrik massvaccinationskampanj mot den nya influensan. Fortsatt fokus på tillgänglighet. Förberedelser inför Hälsoval. Enligt plan Vid väntetidsmätning våren 2009 redovisar 26 av 30 vårdcentraler sina resultat. Medelvärdet är 83%. Stor variation mellan närsjukvårdsområdena 93 % (Södra) till 80% (Västerbergslagen) Resultatet för höstens mätning visar nationellt på en fortsatt god tillgänglighet. Tyvärr har vi inte lyckats få del av de specifika mätningarna för landstinget Dalarna. Det finns ingen anledning att förmoda annat än att våra resultat följer den nationella trenden. Fortsatt fokus på tillgänglighet. Förberedelser inför Hälsoval Restriktivitet med stafettläkare, delvis möjliggjort pga fler ST-läkare. Merkostnaden var 24 mkr 2007, 18 mkr 2008 och 2009 slutade med ett överskott på läkarbudget inkl inhyrd personal med 2 mkr. Ytterligare restriktivitet inom vissa Närsjukvårdsområden uppfyllelse

15 uppfyllelse Länssjukvården Opererande verksamhet; Kir, ort, gyn, ögon, öron Stora op Små op Dagkirurgi Vårdgarantin Specialistbesök inom 90 dagar = 100 % Kommentar: uppfyllelse; uppfyllt i förhållande till kömiljardens kriterier Vårdgarantin Behandling inom 90 dagar = 100 % Kommentar: uppfyllelse: uppfyllt i förhållande till kömiljardens nivå 80% Nya psykoser Rättspsyk, inläggning från Dalarna Rättspsyk, inläggning från andra län Se nedan vårdgarantikommentarer: Ordinarie produktionsuppföljning, delårsbokslut. Signifikant ökning av ordinarie dagkirurgi och viss ökning av ordinarie slutenvårdsoperationer, samt en extra satsning på slutenvårdsop i sommar. Produktionsmått, målnivåer ej satta Kommentar: Nivåer följs över tid. Vi föreslår att detta mål flyttas till verksamhetsperspektivet. Kösatsning Se rapport kömiljarden Förbättra tillgänglighet Kommentar: Nivåer följs över tid. Vi föreslår att detta mål flyttas till verksamhetsperspektivet. I ekonomiperspektivet bör ett mål i förhållande kömiljarden formuleras. Kösatsning Se rapport kömiljarden Förbättra tillgänglighet Kommentar: Vi föreslår att detta mål flyttas till verksamhetsperspektivet. I ekonomiperspektivet bör ett mål i förhållande kömiljarden formuleras. Produktionsmått, mått på sjukdomsbelastning Produktionsmått, målnivåer ej satta Kommentar: Nivåer följs över tid. Vi anser inte detta vara ett relevant mål att följa upp i det ekonomiska perspektivet. Samtal med grannlandsting. Nytt avtal med Gävleborg och Uppsala Bokslut Kommentar: Oförändrad nivå LD, minskat antal utomlänspatienter. uppfyllelse

16 16 uppfyllelse BUP, antal patienter från Dalarna, inlagda Produktionsmått, mått på sjukdomsbelastning uppfyllelse Produktionsmått, målnivåer ej satta Kommentar: Nivåer följs över tid. Vi anser inte detta vara ett relevant mål att följa upp i det ekonomiska perspektivet. Ambulans prio 1, antal körningar Körda ambulans km (ej sjuktransport liggande) Produktionsmått, mått på sjukdomsbelastning. Sammantaget något (ca 3%) lägre antal km (ambulans), men ca 5% fler körningar. Produktionsmått, målnivåer ej satta Kommentar: Nivåer följs över tid. Högspecialiserad vård, jmf 07/08/09 Vi ifrågasätter relevansen i detta mål? Remisstyrning mot avtalspartners. Kostnadsminskning med ca 11 Mkr jmf 2008, dock kvarvarande -11 jmf budget Ökad remittering mot avtalspartners med ca 2%. Valfrihetsvård, jmf 07/08/09 Överväger decentralisering av kostnads-/budgetansvar under Vårdgarantiåtgärder samt ändrade valfrihetsregler. Kostnadsminskning med ca 3 Mkr jmf 08. Dock kvarvarande -8 Mkr jmf budget Utskrivningsklara patientdygn Ytterligare ökad tillgänglighet a)ld-betalda 5 % b) Kommunbetalda 2 % a) kommenteras i verksamhetsperspektivet. b) vi når inte det finansiella målet 2%, då vi bedömer att intäkten ligger < 1%. Kostnad inhyrd personal, jmf 07/08/09 (utöver budget) Säkra att rutinerna för SVPL fungerar och efterlevs. Sträva efter färre stafetter Minskad nivå jmf med 08, från 51 Mkr till totalt 37 Mkr, i all väsentlig del inom budgeterad nivå. Som 2009

17 uppfyllelse Tandvårdsnämnden Tandvård Låg tandvårdstaxa i ett nationellt perspektiv Av 19-åringarna skall 75% ha högst 4 skadade och eller fyllda tandytor och 67% skall ha intakta approximalytor (tändernas sidoytor) Framtagande av ledningssystem och årlig revision av detsamma Tandvårdsutbudet skall vara utjämnat vid en jämförelse mellan länets kommuner. Förbättrad tandhälsa hos den vuxna befolkningen. Minst 70% av åldersgruppen år skall hamna i riskgrupp 1-2. Bland övriga vuxna skall minst 35% hamna i riskgrupp1-2. Varje heltidsarbetande tandläkare i allmäntandvård skall ansvara för minst 2000 patienter och relationen mellan allmänpraktiserade tandläkare/tandhygienist skall vara 1:1. Högst 20% av den totala arbetstiden skall, som medelvärde, användas till FoU arbete och utbildning. Antalet remisser skall vara jämt fördelade över länet och mellan olika vårdgivare utifrån odontologiskt behov. Samtliga vuxna skall erbjudas fastpristandvård i Folktandvården Dalarnas regi under Erbjudandet skall avse den nationella modell som är under framtagande. Ingen höjning gjord sedan 1/7-08. En av landets lägsta taxor enligt SKL:s statistik. SKL: statistik Ingen taxehöjning planerad i nuläget. Bibehålla en god hälsa genom vårt förebyggande arbete 76,3% resp 67,1% Försöka förbättra tandhälsan hos de barn som har den sämsta tandhälsan. Tidigt omhändertagande av nyinflyttade invandrare. Ledningssystem klart och interna revisioner påbörjade Interna revisionsrapporter Fortsatta revisioner för att utveckla ledningssystemet. Trots viss avveckling av verksamhet klarar vi våra tillgänglighetsmål via bl a mobil verksamhet Hög beläggning av mobil klinik Fylla de vakanser som finns Införa frisktandvård samt bibehålla tillgängligheten till tandvård via en så låg taxa som möjligt 72,6 % resp 37,4 % Stärka den förebyggande profilen ytterligare via införande av frisktandvård. Anställa tandläkare och tandhygienister utifrån detta mål Uppföljning i Heroma Bibehålla nuvarande förhållande Allt flera FoU projekt har startats och en anställd har påbörjat doktorandutbildning Då BILD är en förutsättning för att detta nyckeltal skall kunna tas ut finns ingen faktisk redovisning i nuläget. Fortsätta enligt plan Uppföljning görs per specialitet Uppföljning i T4 pekar på att detta mål nås. Planering pågår för ett införande under våren Nationell modell klar Fortsatt planering samt intern marknadsföring uppfyllelse

18 18 uppfyllelse Sjukfrånvaro per år. 14 dagar/anställd/år Sjukfrånvaron har sjunkit jämfört med tidigare år 16,3 dagar uppfyllelse Utbildningsdagar per anställd. 5 dagar/anställd/år Samarbete med Företagshälsovården Viss restriktivitet föreligger av ekonomiska skäl men planerad kompetensutveckling medför att målet kommer att nås 3,9 dagar Minst 10 nya tandläkare skall rekryteras under Renodling av vad som är utbildning och vad som är tjänsteuppdrag. Utvecklat relationer med odontologiska fakulteter 10 rekryteringar gjorda. Ytterligare förbättra våra rekryteringsinsatser Förhållandet mellan vuxenintäkter och personalkostnader i allmäntandvården skall vara 1:1 Vuxenintäkterna har ökat allt eftersom regelverket kring det nya tandvårdsstödet tydliggjorts medan stor restriktivitet har tillämpats på personalsidan Intäkterna överstiger personalkostnaderna i nuläget vilket är positivt. (105%) Utveckla arbetsorganisationen ytterligare.

19 uppfyllelse Rätt individ skall identifieras och erbjudas uppsökande och nödvändig tandvård Andel personer som har fått munhälsorådgivning, av dem som tackat ja till detta. et är 100 %. Andel kommunal vårdpersonal som deltagit i munvårdsutbildning minst en gång på 2 år. et är 100 %. Gott samarbete mellan beställarenheterna i riket Kompetent personal på Beställarenheten Utbildningen av nyckelpersoner i kommunerna fortsätter. Informationsbroschyrer delas ut i alla tänkbara sammanhang. Informationsinsatser till läkare och distr.sköterskor i närsjukvården Det är stor omsättning i personkretsen som är berättigade till tandvårdsstöd. Därför krävs det att nyckelpersonerna ständigt utfärdar underlag på nytillkomna för att inte antalet giltiga intyg ska sjunka. Kan mätas vid årets slut. Antalet intyg har legat kring de senaste åren. Det visar att nyckelpersonerna sköter sitt åtagande. Sträva efter att nå fortsatt gott resultat varje år Samarbete med Folktandvårdens samordnare och uppsökande tandhygienistteam besöktes 97 % av som tackat ja till uppsökande munhälsobedömning. Kan mätas vid årets slut. Sträva efter att nå fortsatt gott resultat varje år Samarbete med kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor och enhetschefer ang. munvårdsutbildning för personalen. Kan mätas vid årets slut. Under tvåårsperioden har 89 % av den kommunala vårdpersonalen deltagit i munvårdsutbildning minst en gång. Tvåårsperioden visar en lägre andel deltagare i den årliga munvårdsutbildningen 82 %. Delge socialnämnder, MAS och enhetschefer om det sjunkande deltagarantalet och motivera till en nysatsning på munvård. Deltagande i de nätverk och konferenser som anordnas. Antalet dagar för tjänsteuppdrag. Kan mätas vid årets slut = Fortsatt deltagande i ovanstående. Deltagande i de kurser, nätverk och konferenser som anordnas. Antalet dagar för fortbildning och tjänsteuppdrag. Kan mätas vid årets slut Fortsatt deltagande i ovanstående. Beställarenheten för tandvård uppfyllelse

20 20 uppfyllelse Regional Utveckling Trafik Andelen av befolkningen som är nöjda med kollektivtrafiken som ett bekvämt, tryggt och säkert resande är minst 80 procent. Resvaneundersökningar för kartläggning av resenärernas behov och synpunkter på kollektivtrafiken. uppfyllelse Tidningen Hållplatsen som delas ut till samtliga hushåll i länet. Utveckling av Dalatrafiks hemsida med reseplanerare och information om busstider i realtid. Införande av externa försäljningsställen för en bättre tillgänglighet till att ladda periodkort och köpa biljetter. Med Kundbarometerns 5-gradiga skala mäts allmänhetens betyg på kollektivtrafiken, det s.k. Nöjd Kund Index (NKI). Under 2009 har Dalatrafik ett NKI på 65 %. I dialog med Dalatrafik och genom trafikbeställning påverka arbetet med att utveckla en attraktiv kollektivtrafik med korta restider och bra turtäthet. Skapa bättre samordning mellan buss och tåg för att förbättra möjligheterna till byten i viktiga bytespunkter.

21 uppfyllelse Kulturnämnden Det ska anordnas kulturella aktiviteter i samtliga kommuner Enligt plan uppfyllelse Uppföljning av utbudet för barn och ungdom Nyttjandet av kulturbuss för barn- och ungdomsverksamhet ska öka jämfört med 2008 Statistikinhämtning från Dalatrafik Dalatrafiks statistik visar att resandeantalet med Kulturbussen minskat med st jämfört med föregående mätperiod. Det är framför allt höstterminernas resandestatistik som skiljer sig. Kulturutbudet ska vara större än 2008 Samverkan interna samarbetsprojekt Samverkan med Folkbildningens roll för Folkhälsan Utveckla nätverkskontakter Samtliga medarbetare ska ha medarbetarsamtal Kompetensutveckling Två deltagare i chefskurser Kartläggning av den kreativa sektorn ska färdigställas EU-ansökan inlämnad

22 22 uppfyllelse Nämnden ska uppnå 0-resultat 2009 uppfyllelse Externa medel

23 uppfyllelse Skolnämnden Minst 1,5 sökande per utbildningsplats För Musikkonservatoriet och folkhögskolorna exkl Fornby har målet uppnåtts. Naturbruksgymnasiet uppfyller målet på inriktningen transport och skog uppfyllelse Dialog med minst 75% av de distriktsorganisationer som söker bidrag Att följa upp sökandestatistik närmare terminsstart Genomfört för 2009 Beslut om fördelning av bidrag 2009 är fattat av skolnämnden - 85% av de studerande slutför sin utbildning et är uppfyllt enligt nedan: För att säkra kompetensutvecklingen ska varje basenhet göra kompetensanalyser Naturbruksgymnasiet i Älvdalen 93%, Musikkonservatoriet 88%, Fornby folkhögskola 82%, Mora folkhögskola 81% och Malungs folkhögskola 91%. Genomfört Att registrera analyserna i det nya lönesystemet Inom arbetsmiljöområdet finns handlingsplaner och rutiner för dokumentation vid varje enhet Alla enheter redovisar hur verksamheten utvecklas via statistik och enkäter Kvalitetsarbete Alla enheter redovisar ett 0-resultat 2009 Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs vid samtliga enheter Elevenkäter genomförs på skolnivå, statistiska uppgifter lämnas i samband med kvalitetsredovisningar till berörda myndigheter Kvalitetsredovisningarna Kvalitetsredovisningar för gymnasieutbildningen har lämnats. Redovisningar för folkhögskolorna ska lämnas till Folkbildningsrådet senast 1 juli 2009 Behandlas i skolnämnden 8 juni

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Granskning av Delårsrapport

Granskning av Delårsrapport Landstingets revisorer 2014-10-20 Rev/14040 Revisionskontoret Susanne Kangas Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2014 Rapport 9-14 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-16 Dnr 1502570 1 (6) Personalnämnden Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20 Plats: Sal A, Regionens hus 6 Systemmätetal/mål 2016 Hälso- och sjukvård Diarienummer RJL 2016/296 Beslut

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. 1111'111 Folfil~?rx!rden Tandvårdsförvaltning Sammanträde Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 201 5-03-04 09.00 Plats: Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Landstinget Dalarna. förvaltningar. Hälso- och sjukvården (länssjukvård, närsjukvård, LD Hjälpmedel, Landstingsservice)

Landstinget Dalarna. förvaltningar. Hälso- och sjukvården (länssjukvård, närsjukvård, LD Hjälpmedel, Landstingsservice) Landstinget Dalarna förvaltningar Hälso- och sjukvården (länssjukvård, närsjukvård, LD Hjälpmedel, Landstingsservice) Tandvårdsförvaltning Beställarenhet för tandvård Skolförvaltning Kulturförvaltning

Läs mer

Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-11-18./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Intern kontroll förslag till plan 2017

Intern kontroll förslag till plan 2017 Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Budget 2014 Landstingets kansli

Budget 2014 Landstingets kansli Budget 2014 Landstingets kansli Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Genom ledning, stöd och service skapar vi tillsammans förutsättningar för största möjliga välfärd för invånarna.

Läs mer

Följande statistik skall följas av vårdgivaren och inrapporteras till landstinget på anmodan:

Följande statistik skall följas av vårdgivaren och inrapporteras till landstinget på anmodan: Bilaga 2 I; Uppföljning sida 1 (6) A Uppföljning Avtalad verksamhet kommer att följas upp enligt nedanstående rutiner. Kraven på uppföljningen kan komma att ändras under avtalstiden. Bonus utgår för ställda

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD Region Stockholm Innerstad Sida 1 (6) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Oktober 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz SKRIVELSE 1 (5) 2006-10-11 LS 0605-1066 Landstingsstyrelsen Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för 2006. Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz ÄRENDET Landstingsdirektören har överlämnat

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Linneas tandvårdsbesök!

Linneas tandvårdsbesök! Linneas tandvårdsbesök! Ett förbättringsarbete inom Linnea-6 projektet RoseMarie Hansen Leg. Tandhygienist, sjukhustandvården Växjö Johanna Syrén Leg. Tandhygienist, folktandvården Tingsryd 1. Bakgrund

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM Nyckeltal 2012 Nysamrapport Ekonomi Publicerad 10 april 2013 Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE-116 45 STOCKHOLM Telefon +46 (0)8 410 408 00 Hemsida www.nysam.com 1 Innehållsförteckning OM EKONOMIRAPPORTEN...3

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

Sjukfrånvaro - förstudie

Sjukfrånvaro - förstudie Revisionskontoret Anders Marmon 2015-11-16 Rev/15027 Sjukfrånvaro - förstudie Rapport 7-15 Sjukfrånvaro-förstudie Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av landstingets

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval Särskilt tandvårdsstöd Juli 216 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Landstingets särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Den 1 januari 213 infördes det så kallade Tredje steget som medförde att nya grupper erhåller stöd,

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en

Läs mer

Riktlinje Nödvändig tandvård samt uppsökande verksamhet

Riktlinje Nödvändig tandvård samt uppsökande verksamhet Ansvarig för riktlinje Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) Sara Olander MAS 2014-11-05 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp Dnr Process: HSL Giltig till och med:

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Org Nr E-post Landstinget Västmanland Landstingshuset Västerås

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Org Nr E-post Landstinget Västmanland Landstingshuset Västerås YTTRANDE 1 (2) Datum 2016-08-31 LTV 160775 Landstingets revisorer Yttrande över granskningsrapporten Granskning av patientsäkerhetsarbetet Landstingsstyrelsen instämmer i revisionens slutsatser; att ansvarig

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut 2014

Arbetsmiljöbokslut 2014 Handläggare: Sida: 1 (6) Arbetsmiljöbokslut 2014 Detta är 2014 års upplaga av Alingsås Energis arbetsmiljöbokslut. Bokslutet omfattar både Alingsås Energi Nät AB och Alingsås Energi AB. Arbetsmiljöbokslutet

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Kvalitetsbokslut VC Flen

Kvalitetsbokslut VC Flen Kvalitetsbokslut 2011 VC Flen Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 5 Organisation / Kompetens... 6 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat...

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Bildningsförvaltningen Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Fastställd: Handläggare: Helene Björkqvist, Maria Evald Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete inom arbetsmiljöområdet

Läs mer

Linneas munhälsa. Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta

Linneas munhälsa. Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta Linneas munhälsa Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta Förbättringsarbete Linnea 5 1. Bakgrund Den 1 januari 1999 infördes

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Eslövs kommun Oktober 2006 Alf Wahlgren Roland Svensson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information

Läs mer

Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTSUNDERLAG 1(5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden De månatliga delårsrapporterna utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna År 2016 Diarienummer: RS160656 2017-01-15 Patrick Överli, verksamhetschef PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE/2017-01-15/PÖ 1. Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Årsanalys 2007 - NSV Markaryd

Årsanalys 2007 - NSV Markaryd Kopia på årsredovisningen för Markaryds vårdcentral samt kopia på den skuggbudget som lagts med utgångspunkt från Vårdval Kronoberg, så man ser hur det slår (för Markaryds vårdcentral)? Årsanalys 2007

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor HR strategi politikerutbildning 2014 Stor bredd på verksamheter Medarbetare Här växer kunskap och människor Medarbetare Länets näst största arbetsgivare Cirka 11 000 anställda 130 olika yrkeskategorier

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013 Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013 Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Bilaga Uppföljning 2014

Bilaga Uppföljning 2014 Diarienr 1 (7) Bilaga Uppföljning 2014 Innehåll 1 Uppföljning...2 1.1 Allmänna förutsättningar...2 1.2 Områden för uppföljning...2 1.3 Hälsovalsrapport...2 2 Former för uppföljning...3 2.1 Vad som skall

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2016-02-28 Av Mona Andersson Verksamhetschef Innehåll: 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Övergripande mål och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017 Särskilt tandvårdsstöd Augusti 217 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Regionens särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Regionens särskilda tandvårdsstödtandvårdsstöd omfattar tre olika delar; Tandvård till personer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

o Centralt: Av 19-åringarna skall Aktiv iteter: Vårdprogram för barn och ungdom ar.

o Centralt: Av 19-åringarna skall Aktiv iteter: Vårdprogram för barn och ungdom ar. Mall Måluppfyllelse Allmäntandvård f (3 rn, l, /jg.- orl "l / J\; MåIupp- fvllelse o Centralt: Av 19-åringarna skall Aktiv iteter: Vårdprogram för barn och ungdom ar. 75% ha högst 4 skadade och/eller Tidig

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Uppdrag till Folktandvården om uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i hela länet

Uppdrag till Folktandvården om uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i hela länet Landstingsdirektörens stab Beställarenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Diarienummer 160710 Landstingsstyrelsen Uppdrag till Folktandvården om uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i hela länet Förslag

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer