1. Westin, E. Personalutbildningsinventering vid Härnösands kommun, En kommenterad beskrivning. C-uppsats 10 p. April 1987.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Westin, E. Personalutbildningsinventering vid Härnösands kommun, 1986. En kommenterad beskrivning. C-uppsats 10 p. April 1987."

Transkript

1 1 1. Westin, E. Personalutbildningsinventering vid Härnösands kommun, En kommenterad beskrivning. C-uppsats 10 p. April Ahlberg, B. & Lundberg, C. En jämförande utvärderingsstudie av effekter från mjukvarutbildning på Televerket, Västerbotten. C-uppsats 10 p. April Hansén, A. Mobbning på jobbet. C-uppsats 10 p. Augusti Jernström, C. Förnyelsefonder. En beskrivning av sex företag. C-uppsats 10 p. Augusti Nordlund, U. Pedagogisk arbetslivsforskning i Sverige under 1900-talet. C- uppsats 10 p. Oktober Welin, H. PASCAL. En behovsinventering på linjeorganisationsnivå, LKAB, Malmberget. C-uppsats 10 p. Januari Frycklund, I. Lokal skolutveckling inom Norra högskoleregionen. En studie av planeringsprocessen på kommunal nivå. C-uppsats 10 p. Mars Alm, T. & Väräjä, S. Meritvärdering inom vägverket. C-uppsats 10 p. Mars Antti, R. & Gartfeldt, U. Personalens upplevelser inför och genomförandet av bostadsmässan i Umeå C-uppsats 10 p. Mars Nygren, B. Implementering av en organisationsförändring. En explorativ undersökning vid arbetsförmedlingen i Umeå respektive Skellefteå. C- uppsats 10 p. April Siklund. B. & Westman, M. Långtidssjukvaron inom Umeå postregion. C- uppsats 10 p. Maj Lindberg, E. & Sandberg, K. Personaladministrativa arbetets prioriteringsgrad i små företag. C-uppsats 10 p. Januari Löfstrand, B. Skolinformationsverksamheten vid LO-sektionen i Umeå. C- uppsats 10 p. Januari Andersson, U. & Schylström, B. En utbildningsbehovsinventering inom Västerbottens föreningsbank - Vilka är de anställdas utbildningsbehov inför 90-talet? C-uppsats 10 p. April Gideonsson, U. & Hansson, T. Företagshälsovårdens verksamhet med speciell tonvikt på förändring mot en arbetsmiljöinriktad funktion. C- uppsats 10 p. April 1989.

2 2 16. Johansson, K. & Pettersson, M. Förändringsarbete/ny teknik. En studie av förändringsprocesser i samband med datorisering av lönerutiner. C-uppsats 10 p. April Mikaelsson, H. Möjliga orsaker till studieavbrott vid den kommunala vuxenutbildningen i Umeå. C-uppsats 10 p. April Jacobsson, J. Medarbetarsamtal - personalutveckling. Uppfattningar bland tjänstemännen i ett byggföretag. C-uppsats 10 p. April Olofsson, R. & Wikman, H. Planerings- och utvecklingssamtal inom vägverket i Västerbotten. C-uppsats 10 p. April Johansson, H. Utvärdering av en chefskurs inom SCA Nordliner AB, samt en kort historik över chefsskapsproblematiken. C-uppsats 10 p. Maj Widmark, G-B. Undersökning av frånvaro. En explorativ undersökning vid Teli, Skellefteå. C-uppsats 10 p. September Norin, G. Personalutbildning i skolan. En utvärdering av en fortsättningskurs i alternativ pedagogik. C-uppsats 10 p. September Andersson, K. & Kieri, M. Ett utbildningsregister. Revidering och exemplifiering av praktiskt användande vid en gruvindustri. C-uppsats 10 p. December Persson, U. Psykosociala skyddsronder på Televerket Västerbotten. Utvärdering av utbildningsinslag i en försöksverksamhet. C-uppsats 10 p. Februari Sundquist, J. & Wiklander, A-L. Introduktion av nyanställda. En kartläggning av synen på introduktion samt ett förslag på introduktionsprogram. C-uppsats 10 p. Februari Ellingsson, C. & Ingerskog, I. Kompetensutvecklingsanalys med utgångspunkt i criticalincidentmetoden - En fallstudie. C-uppsats 10 p. Mars Forsell, L. Olika sätt att se på planeringssamtal. C-uppsats 10 p. Maj Jonasson, L. Behovsinventering av fortbildning inom Lycksele sjukvårdsdistrikt. C-uppsats 10 p. Maj Fjellström, M. P-linjens pedagogiklärare om pedagogiskt arbetslivsforskning. C-uppsats 10 p. Maj Ögren, M. Forskning om kvinnliga personalchefer. C-uppsats 10 p. Juni 1990.

3 3 31. Pekkari, M. Kompetensinventering bland kvinnliga kontorister och assistenter vid Länsstyrelsen i Umeå. C-uppsats 10 p. Juni Carlsson, C. & Nilsson, R-M. Decentralisering/ Informationsbehov. - En studie av informationsbehovet och dess roll för styrning och ledning i en decentraliserad organisation. C-uppsats 10 p. Juni Stenmark, H. Åldersstrukturens inverkan på arbetsmiljön vid polismyndigheten i Umeå. C-uppsats 10 p. Januari Bjelle, M. Kompetensutveckling vid statliga myndigheter. En fallstudie från Länsstyrelsen i Umeå. C-uppsats 10 p. Februari Dalin, G. & Sandberg, M. Framtidens arbetskraft redan här. En studie av framtidens arbetssituation och den nya generationens krav på arbete. Rapport nr 35. C-uppsats 10 p. Februari Almé, S. & Runeberg, A. Friskvård - lönar det sig? En studie av ett friskvårdsprojekt inom Arvika kommun. C-uppsats 10 p. Februari Tuomi, T. Personalekonomiskt bokslut - ett personaladministrativt hjälpmedel. En studie av dess möjligheter och hinder med exempel från ett industriföretag. C-uppsats 10 p. Februari Carlsson R.E. & Eriksson, J. Psykologiska test som hjälpmedel vid rekrytering. C-uppsats 10 p. Februari Burlin, C. & Sandström, M. Fusionsspöket - finns det? Personalreaktioner vid Nordbankens privatdivision i Umeå i samband med fusionen mellan PKbanken och Nordbanken. C-uppsats 10 p. Februari Bergström, H. & Nylund, K. Faktorer som förhindrar eller försvårar kvinnors möjlighet att avancera. En fallstudie vid ICA region norr. C- uppsats 10 p. Februari Sparv, A-G. (1991). Utvärdering av en fortbildning för institutionssekreterare vid Umeå universitet. C-uppsats 10 p. Mars Advin, M. Utvärdering av åtgärdsplan för personalutveckling på företaget Fläkt Veloduct AB. C-uppsats 10 p. April Lindberg, C. Förutsättningar för rekrytering av ungdomar till verkstadsindustrin på 1990-talet och effekterna av Ålderschocken. C- uppsats 10 p. April Karlsson, G. Utvärdering av en utbildning för privatrådgivare inom föreningsbanken i Västerbotten. C-uppsats 10 p

4 4 45. Persson, T. & Rubertson, M. En utvärdering av praktiker-minen på linjen för personal- och arbetslivsfrågor vid Umeå universitet. C-uppsats 10 p. Februari Berglund, B. & Lindholm, L. Företagsnedläggning ur ett individperspektiv - en studie av Telis nedläggning i Sundsvall, C-uppsats 10 p. Februari Gustavsson, M. Sparbanksgruppen - Dalarnas investering i kunskapskapital. - En utvärdering av Sparbanksgruppen - Dalarnas trainee-utbildning. C- uppsats 10 p. Februari Hansson, E. & Peterson, E. Personalarbete - något som bidrar till affärsutveckling - En intresseansats som belyser uppfattningar rörande Vägverkets personalarbete. C-uppsats 10 p. Mars Edlund, A. "Att tala i silver, att synas är guld". Kommunikation och attityder inom en organisation. C-uppsats 10 p. Februari Foucard, M. Arbetstillfredsställelse i förändringsarbete. En studie av chefers upplevelser av sitt arbete på ICA Partihandel i Norr. C-uppsats 10 p. Maj Mårtensson, C. Organisationsanalys. Förändringsarbetets villkor i allmänhet och organisationsanalysen i synnerhet. C-uppsats 10 p. Maj Boström, H. Behov av utbildnings- och utvecklingsinsatser inom företag. En generell metod utarbetad vid Umeå Energi AB:s produktionsavdelning. C- uppsats 10 p. Juni Stålnacke, M. Utvärdering av en arbetsledarutbildning. - Genomförd vid Banverket Norra regionen våren C-uppsats 10 p. Juni Reinholdt, T. Effekter och handlingsutrymme efter en chefsutbildning. En utvärdering. SSAB Tunnplåt AB. C-uppsats 10 p. Juni Malmqvist, B. Kompetens och utbildningsbehov vid FOA ABC-skydd i Umeå. C-uppsats 10 p. Juni Olsson, C. Målstyrning - Ett försök att kartlägga de anställdas kunskaper vid en kommun. C-uppsats 10 p. Juni Sandström, S. Att synliggöra de osynliga kontrakten - Ett led i kompetensutveckling. C-uppsats 10 p. Augusti 1992.

5 5 58. Undén, I. Utbildning med förnyelsefondsmedel - utvärdering av den förstärkta grundutbildningen vid AB VOLVO Umeverken. C-uppsats 10 p. September Granrot, N. & Svenlin, T. Organisationers förutsättningar att tillvarata de anställdas kompetens med hjälp av befintlig intern informationsverksamhet - En jämförelse mellan OY Wisaforest Ab och staden Jakobstad. C-uppsats 10 p. December Andersson, E-C. & Ågren, H. Personalavveckling - Hot eller möjlighet? Anställdas reaktioner vid personalavveckling inom Örebro Stad, och en beskrivning av arbetsgivarens sätt att hantera övertalighetsfrågorna. C- uppsats 10 p. Februari Pääjärvi, U. EN PUFF I RÄTT RIKTNING? - En utvärdering av särskilda kompetensutvecklingsmedel vid Umeå universitet. C-uppsats 10 p. Mars Wilhelmsson, M. VAD ÄR UTBILDNING BRA FÖR? - En utvärdering av resultat och effekter från förläggningshandläggarutbildningen vid Statens invandrarverk (Lyftet 1990). C-uppsats 10 p. April Paulin, K. KVINNLIGT LEDARSKAP och organiserade mentorskapsrelationer för att utveckla och stärka kvinnliga chefer. C- uppsats 10 p. Juni Svensson, L. LUNCHKOSTNADER OCH LUNCHÄTANDE. En studie av hur beskattningen av lunchsubventionerna påverket personalens lunchvanor på Norrlands Slakteriförening i Umeå. C-uppsats 10 p. Juni Bachmann, A. PLANERINGSSAMTALETS VÄRDE SOM CHEFS- INSTRUMENT. C-uppsats 10 p. November Enholm, C. FRIHET FÖR KVALITET? - Vad händer med de vuxenstuderande i 1993 års högskolereform? C-uppsats 10 p. December Högberg, A. MENTORRELATIONEN - utveckling eller reproduktion. C- uppsats 10 p. Februari Lundberg, A. UMEÅ - LÄRARNAS STAD? - En studie om orsaker till att lärare stannar kvar i Umeå efter avslutad utbildning. C-uppsats 10 p. Februari Sundström, B. PYRAMIDEN I SKOTTLINJEN. En studie av decentraliseringsgraden och av kompetenseffekter för cheferna vid I 19/P 5 genom decentralisering. C-uppsats 10 p. Mars 1994.

6 6 70. Anderberg, C. ARBETET LÄR? Erfarenheter av Postens Ersbodaprojekt i Umeå. C-uppsats 10 p. April Midunger, A. MENTORSKAP SOM METOD - för utveckling av kvinnliga chefer i Landstinget Västernorrland. C-uppsats 10 p. April Fjellman, A-C. PERSONALUTBILDNING I VERKSAMHETS- PLANERING. En studie i en kommunal förvaltning. C-uppsats 10 p. April Andórn, Å. & Enman, Å. PUFF - EN FÖRÄNDRINGSINTENTION FÖR FRAMTIDEN? En studie av brevbärares upplevelser av ett förändringsprojekt. C-uppsats 10 p. April Persson, H. & Selin, J. FOLKSAM I FÖRÄNDRING. Effekter för anställda och kunder vid förändring av kundtjänst. C-uppsats 10 p. April Alfredsson, J. UTVÄRDERING AV TVÅ SPRÅKUTBILDNINGAR VID SANDÖ U-CENTRUM. C-uppsats 10 p. Maj Nevala, T. FÖRSÄKRINGSKASSAN PÅ HÖGSKOLAN. - en utvärdering av högskoleutbildningen "Socialpolitik med inriktning på socialförsäkring". C-uppsats 10 p. Maj Fogelberg, A. ÖVERTALIG. 57 uppsagda postkassörer om arbetsgivarens övertalighetshantering, nusituationen och framtiden. C-uppsats 10 p. Maj Wolming, S. & Åkerman, T. KRITERIER FÖR YRKESFRAMGÅNG VID POLISEN. En intervjustudie av de krav som ställs vid rekrytering av poliser i Norrland. C-uppsats 10 p. Juni Norlin, A-K. & Träff, H. KVALITET RELATERAT TILL KOMPETENS - en fallstudie av kvaliteten på tjänsterna vid Arbetsförmedlingen City s ungdomsförmedling i Luleå. C-uppsats 10 p. Juni Olsson, M. DON T WORRY, BE HAPPY. Folk Development Colleges in Tanania. A study of obstacles and opportunities. C-uppsats 10 p. Juni Löfgren, A. & Neuman, S. DAGS ATT UTVECKLA ARBETS- LEDAREN! - kompetensinventering på AB Electrolux. C-uppsats 10 p. Juni Adolfsson, A. & Sundbom, C. AKADEMISKA INVANDRARE. Åtta fallstudier. C-uppsats 10 p. September 1994.

7 7 83. Oskarsson, P. ARBETSBRISTENS KONSEKVENSER. En utvärdering av uppsägningar vid Volvo Lastvagnar AB, Umeverken. C-uppsats 10 p. Februari Ehn, P. HÖGSKOLEPROVET - En intervjustudie angående avnämarnas inställning till högskoleprovet. C-uppsats 10 p. April Bellner, P. & Nordlund, R. ERFARENHETER AV DATORANVÄND- NING VID PSYKIATRISKA KLINIKEN I SKELLEFTEÅ UR ETT ANVÄNDARPERSPEKTIV. C-uppsats 10 p. Maj Karlsson, S. ETT KONSULTATIVT ARBETSSÄTT - Kompetenskrav och utvecklingsbehov för personalchefer på Telia, Region Stockholm. C-uppsats 10 p. Maj Wikström, P. & Zolland, A. INTRYCK OCH BETYDELSE AV PREPARANDUTBILDNINGEN I SVENSKA FÖR UTLÄNDSKA STUDERANDE VID UMEÅ UNIVERSITET - en intervjustudie. C- uppsats 10 p. Maj Larsson, M. & Lundgren, V. SPRING FORTARE TELIANER - några Teliaanställdas upplevelser av den egna arbetsmiljön. C-uppsats 10 p. Juni Tyllström, M. REHABILITERING; ETT GREPP I RÄTTAN TID - en jämförande studie av rehabiliteringshanteringen vid sex olika företag. C- uppsats 10 p. Juni Wiklund, M. UTVÄRDERING AV PERSONALINFORMATIONEN VID CANON SVENSKA AB. C-uppsats 10 p. Januari Kristoffersson, H. & Norrgård, T. POSTEN BREV I UMEÅ - en lärande organisation? C-uppsats 10 p. December Olsson, R. DECENTRALISERINGENS BAKSIDA. Ett studium av decentraliseringens effekter på kontorschefer i Lokal Sparbank Umeå. C- uppsats 10 p. Januari Gustafsson, B. FÖRSTA LINJENS CHEFERS ROLL I EN DECENTRALISERAD ORGANISATION VID CENTRALSJUKHUSET I KARLSTAD. C-uppsats 10 p. April Eliasson, M. & Emme, C. (1996). KOMMUNIKATIONEN I FOKUS. En studie om Göteborgs-Postens arbete med FOKUS - fortlöpande kvalitetsutvecklingssamtal. C-uppsats 10 p

8 8 95. Olofsson, M. FRISKVÅRD I ARBETSLIVET - en teoretisk genomgång av friskvårdens intresseområde, samt en kartläggning av friskvårdsarbetet bland företag i Umeå kommun. D-uppsats 20 p. Juni Nilsson, P. LIKA SOM BÄR? En jämförande studie av ledarskapet i två organisationer. D-uppsats 20 p. September Jacobsson, J. & Östlund, A-L. Distansarbete - En studie av individens upplevelser av distansarbete. D-uppsats 20 p. September Åkerlind, L. & Månsson, P-G. (1996). LEDERSHIP IN ERITREA IN A CULTURAL - HISTORICAL PERSPECTIVE. A qualitative study in three different context. D-uppsats 20 p. Oktober Cederlund, U. DECENTRALISERING PÅ HÖG NIVÅ. Fallstudie av en institution med decentraliserat ansvar och beslutsfattande. C-uppsats 10 p. Oktober Larsson, K. KOMMUNIKATIONENS BETYDELSE FÖR MED- ARBETARNAS MOTIVATION. Internkommunikation på ABB Industrial Systems AB. C-uppsats 10 p. December Westbom, A. REAKTIONER VID PERSONALAVVECKLING I SAMBAND MED VARSEL VID AMU-GRUPPEN. C-uppsats 10 p. Februari Forswall, A-C. Strategi för kompetensanalys inom MotorCentrum koncernen. C-uppsats 10 p. Maj Berglund, G. På spaning efter DEN LÄRANDE ORGANISATIONEN. En studie av tänkandet kring utvecklandet av skolan till en lärande orgnisation. D-uppsats 20 p. April Berger, H. ORGANISATIONER LÄR LÄRA - inre kontextuella faktorers påverkan på organisatoriskt lärande. C-uppsats 10 p. Maj Karlsson, T. INFÖR KUNSKAPSLYFTET. Underlag för utbildningsplanering i Skellefteå kommun. C-uppsats 10 p. Juni Tangen, L. MEDARBETARSAMTAL I PRAKATIKEN - En utvärdering av hur medarbetare och chefer på dataföretaget Erisoft AB upplever medarbetarsamtalen. C-uppsats 10 p. Juni Rönnqvist, L. & Stranne, F. En deskriptiv studie av Human Resource - organisationen i SCA Mölnlycke Skandinavien. D-uppsats 20 p. Juni Thuresson, B. Arbetsledare hanterar konflikter. C-uppsats 10 p. Juni 1997.

9 Johansson, A. & Larsson, S. Tid för ledning? En studie av chefers arbetssituation och möjligheter till lärande i ett kunskapsföretag. D-uppsats 20 p. Juni Berglund, C. Den Utvecklande Arbetsplasen. Grupporienterat arbete inom Samhall Safac - ett bra medel för personalutveckling? D-uppsats 20 p. Juni Bucht, C. & Eriksson, S. Vad behöver ekonomen? En behovsinventering angående ekonomers behov av kompetensutveckling på Ericsson Radio Systems AB. D-uppsats 20 p. Juni Lindberg, E. Samverkan skola - barnomsorg. En utvärdering av distriktschefsorganisationen i Skellefteå och dess betydelse för samverkan mellan skola och barnomsorg. D-uppsats 20 p. Augusti Österblom, J. Chefsförsörjning - Hur säkerställer snabbexpanderande företag tillgången på ledarämnen? D-uppsats 20 p. Augusti Sturk, L. Gamla värderingar i ett nytt samhälle? Utgångspunkter för arbetet på Värmlandskollektivet. D-uppsats 20 p. Januari Nilsson, J. &Nilsson, R. Förändrad chefsroll. En undersökning av hur delegeringar och personalpolitiska beslut påverkar chefsrollen. C-uppsats 10 p. Mars Humling, C. Personalhälsovård ur ett arbetsgivarperspektiv. Mönsterås Kommuns attityd till Mönsteråshälsan. C-uppsats 10 p. April Lindgren. L. & Persson. S. Arbete på gott och ont. En studie utförd på ICA- Handlarna Norr AB, om lagerarbetares attityder till sin arbetssituation. D- uppsats 20 p. Maj Bergsten, A-H. & Frank, K. Sökes: Samarbetsvillig person som kan lyssna, har god självinsikt och empatisk förmåga! C-uppsats 10 p. Februari Isberg, A. Kartläggning av förutsättningarna för kompetensuppbyggnad, kompetensutnyttjande och potential för kompetensutveckling på Skellefteå Kraft. Sett ur ett lärandeperspektiv-. C-uppsats 10 p. Februari Åkerlund, C. Vem är du, vad gör du och hur, du goda husfru? En kvalitativ utvärdering av husfrumetoden inom Scandic Hotel AB. C-uppsats 10 p. Februari Lundmark, K. Hinder och understödjande faktorer för lärande i arbetslivet. En kartläggning vid Länsstyrelsen Västerbottens län. D-uppsats 20 p. Maj 1999.

10 Holmberg, J. & Karlsson, B. Generationsväxling en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Utvärdering vid Skellefteå kommun. D-uppsats 20 p. Maj Rönnblom, K. Respons. Umeå Sjukvårds personaladministrativa system ur ett användarperspektiv. D-uppsats 20 p. Maj Holm, D. & Nordvall, D. Sanningens ögonblick. En kvalitativ studie av arbetsmotivation bland trafikassistenter och flygtekniker inom Scandinavian Airlines System. D-uppsats 20 p. Maj Nilsson, C. Kvinnor och män kunskapslyfter i Piteå? Utvärdering av Kunskapslyftet vid Komvux i Piteå. D-uppsats 20 p. Maj Eriksen, S. & Westerlund, C. Resultatstyrt arbetssätt i arbetslag. D-uppsats 20 p. Juni Strandberg, M. Ett förändrat arbetsmiljöarbete inom Lapplands Jägarregemente. D-uppsats 20 p. Juni Norell, H. & Stålhandske, A. The Global Search. A qualitative study of international recruitments at Pharmacia & Upjohn. D-uppsats 20 p. Juni Karlsson, M. Learner-Centred Education in Namibia. The implementation on school level. D-uppsats 20 p. Juni Teppola, K.P. Returmarknaden har verksamhetsmålen uppnåtts? En enkätstudie ur deltagarperspektiv. D-uppsats 20 p. Juli Hamrin, L. & Henrysson, R. Förändringsarbete vid implementering av affärssystem. En fallstudie bland några organisationer i Västerbotten. D- uppsats 20 p. Maj Johansson, K. Alternativa Karriärvägar för civilingenjörer vid Celsius Aerotech. C-uppsats 10 p. Maj Lundvik, T. Assistenten, ett minne blott? En kartläggning av assistenternas arbetsinnehåll samt attityder och tankar kring lönesättning och kompetensutveckling vid Länsstyrelsen Västerbottens län. D-uppsats 20 p. Maj Behrens, C. & Zondler, A. Erfarenheter av IT-projekt spridning och användning? en studie av KK-stödda mindre skolutvecklingsprojekt. D- uppsats 20 p. Maj Wedin, E. Välkommen här har du schemat! Om introduktion av nyanställda lärare i Umeå kommun. D-uppsats 20 p. Juni 2000.

11 Blomqvist, M. En studie av kvällsskiftesarbetande montörers arbetstillfredsställelse samt kartläggning/prioritering av förbättringsåtgärder. D-uppsats 20 p. Juni Bäcktorp, A-L. & Holm, S. Namibian Educator s Views on Cross-Cultural Co-Operation. D-uppsats 20 p. Juni Gustafsson, A-C. & Öfjäll, M. Samspel. En undersökning om arbetslag och motivation, samt upplevelser av MUSK D-uppsats 20 p. Juni Magnusson, M. Kunskap är att kunna använda det man vet. En undersökning av människors uppfattningar om kunskap. D-uppsats 20 p. Oktober Laaksonen, L. Arbetslivsinriktad rehabilitering läromedelsanalys vid tre utbildningar läsåret C-uppsats 10 p. September Wågberg, K. Ledstjärnor i LKAB en beskrivning av ledarnas syn på ledarskapet. D-uppsats 20 p. Oktober Edholm, M. Individuell lön. En studie inom Örnsköldsviks kommun över chefers och medarbetares åsikter. D-uppsats 20 p. Januari Häggström, K & Larsson, U. Vilka är Lärande organisationer? Om lärande och ledarskap i Lärande organisationer. D-uppsats 20 p. Juni Asseryd, S. Medarbetaren I Centrum. En utvärdering av Skellefteå Krafts medarbetarsamtal. C-uppsats 10 p. Augusti Norrgård, T. Misstaget som vägvisare dokumentstudie på ett taxiföretag. D-uppsats 10 p. Januari Julin, J. Chefer som möjliggör lärande - ledarskapets upplevda påverkan på lärandet inom SKF Sverige AB. C-uppsats 10 p. Februari Arnlund, H. MedLut Ett verktyg för förändring? C-uppsats 10 p. Mars Hultgren, A. Behovsanalys inför kompetensutveckling. En studie av sju företag inom två olika branscher. C-uppsats 10 p. April Hedman, A. Användbarhetstester en jämförelse av två metoder. C-uppsats 10 p. April Bråndal, T. Inte sämre än bästa tjejen. Kvinnliga elevers erfarenheter av att vara i minoritet vid Militärhögskolan Karlberg. D-uppsats 20 p. Juni 2002.

12 Sturk, T. Hur identifieras behov av kompetensutveckling? En utvärdering av två arbetssätt som används inom LKAB för att inventera medarbetarnas kompetens. C-uppsats 10 p. Juni Nordenstam, J & Johansson, M. Hur och varför kompetensutveckling? En studie av två organisationer i två branscher. D-uppsats 20 p. Juni Alström, L & Skoog, S. Assistenter och utvecklingsmöjligheter? En studie på Utrikesdepartementet. C-uppsats 10 p. Juni Eriksson, K & Nilsson, K. Ledarskap en fråga om förutsättningar. Kontextens betydelse för mellanchefens förutsättningar att leda. D-uppsats 20 p. Oktober Westman, M. Traineeprogram en plantskola för framtida chefer? En utvärdering av Telia Region Nords interna traineeprogram för presumtiva chefer, projektledare och specialister. C-uppsats 10 p. November Tjäderborn, A. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. En undersökning om processen, organisationen och kunskapen kring arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, i samarbete med Umeå Fabriks- och Hantverksförening. C-uppsats 10 p. Maj Ekman, M. Formell och reell kompetens på ett verkstadsgolv. En studie på Indexator AB i Vindeln. C-uppsats 10 p. Maj Andersson, A-H. Jämställdhetsarbete och dess verkan i praktiken. En studie kring jämställdhetsarbete och anställdas upplevelser kring jämställdheten inom ett svenskt pappersföretag. D-uppsats 20 p. Juni Ekström, M & Eliasson, L. Tiotusenkronorsfrågan. En fallstudie om orsaker till sjukfrånvaro. D-uppsats 20 p. Juli Eliasson, L & Zickerman, P. Fortsätter ringarna efter att vattnet tagit slut? En studie av hur Pharmacia AB implementerar kompetens efter en utbildningsinsats. D-uppsats 20 p. Augusti Källström, M. The career ticket. A life history based minor field study on female manager s career in Namibia. D-uppsats 20 p. Augusti Sjöqvist, C. Kompetensförlust i samband med pensionsavgångar. Kompetensförsörjningsmöjligheter på Stadsbyggnad i Umeå kommun. D- uppsats 20 p. September Gunnarsson, U. Ledare Tur och Retur. Analys av Umeå universitets ledarutvecklingsprogram D-uppsats 20 p. September 2003.

13 Blückert, J. Medarbetarsamtal. En studie av ledares och medarbetares upplevelser av medarbetarsamtal inom Arla Foods. D-uppsats. Oktober Carlsson, I & Lundmark, S. Ledarskap. En undersökning om medarbetarnas och förväntningar på ledarskapet på Fastighetskontoret, Skellefteå kommun. C-uppsats. November Forsberg, J. Vad är kvalitet? En fenomenografisk studie om hur ledare inom polisen uppfattar kvalitet.d-uppsats. December Larsdotter Nilsson, E & Marklund, R. Chef sökes. Analys av diskursen om efterfrågat chefskapital. C-uppsats 10 p. Februari Danielsson, T & Lindmark, J. Pappaledighet, - en självklarhet? En studie av faktorer som påverkar mäns uttag av pappaledighet Konsum Norrbotten och Konsum Malmfälten. C-uppsats 10 p. Februari Alexandersson, M & Holmqvist, K -E. In the Light of Dawn. Conditions for Teachers to Realize the Educational Goals in Namibia A Minor Field Study D-uppsats 20 p.december Eberhardson, Å. Reflektiva samtal. Vad genererar avsatt tid till reflektion för människor i en organisation? C-uppsats 10 p. Mars Gyllengahm, J & Lindkvist, M-B. Ger ett ledarutvecklingsprogram effekter? En utvärdering av ett företags satsning på chefer. C-uppats 10 p. April Fahlgren, H & Pettersson, S. Kompetensförsörjning. En undersökning om kompetensförsörjning inom bilreparationsbranschen. C-uppsats 10 p. April Silén, L. Heltid, men på vissa villkor upplevelser av obestämda arbetstider och arbetsplatsbyten vid Socialtjänsten i Umeå. C-uppsats 10 p. April Östlund, M. Mannen mot strömmen - En studie om manliga sjuksköterskor. D-uppsats 20 p. Juni Hansson, H & Signell, A. Utvecklande ledarskap. En studie om hur ledare i Försvarsmakten logistik upplever och implementerar en ny ledarskapsmodell. D-uppsats 20 p. Juni Bergström, C & Ericsson, M. Tar det alltid stopp? En studie av medbestämmande inom Försvarsmaktens logistik (FMLOG). D-uppsats 20 p. Juni 2004.

14 Olsson, P. Förändring för framtidens krav - En kvalitativ studie av Totalförsvarets Skyddscentrums organisation. D-uppsats 20 p. Juni Berglund, C & Grenvall, L. P-programmets innehåll och kvalité. En kartläggning av tidigare P-studenter vid Umeå Universitet. C- Uppsats.10 p Dec Modig, K & Salminen T. Individ i förändring En studie om upplevelser av organisationsförändring inom Försvarsmaktens logistik/försörjningsdivisionen. D-uppsats 20 p. Januari Bergman, P & Ågevik L. Lärandet inom FK På ytan eller djupet? En studie om utbildningsverksamheten inom Försäkringskassan i Stockholms län. D-uppsats 20 p. Januari Forsberg, K. Debriefing av personal inom kriminalvården. Avlastande samtal på häktet i Gävle. C-uppsats 10 p. Februari Isaksson. L. Kompetenskraven för yrkeslärare. Yrkeslärare från Elprogrammet beskriver yrkets formella och informella kompetenskrav. C-uppsats 10 p. April Bäckman, M. Den goda och effektiva organisationen ur medarbetarperspektiv. C-uppsats 10 p. Maj Lööf, S & Salomonsson, D. En organisation i ständig förändring. Från närpolis till En nationell polis. C-uppsats 10 p. Maj Blidberg, K & Othberg, M. Ekonomstudenters syn på Unilever. En fenomenografisk studie om hur Unilever kan profilera sig som en attraktiv arbetsgivare. D-uppsats 20 p. Juni Larsson, M. Förändring som normaltillstånd. En studie av chefers och fackliga företrädares upplevelser vid förändringsarbete inom Arbetsförmedlingen i Västerbotten. D-uppsats 20 p. Juni Andersson, J & Nilsson, M. Skvalpar målen bara bredvid? En studie om hur mål kommuniceras i en förvaltning inom Umeå kommun. D-uppsats 20 p. Juni Lundmark, I-L & Lundqvist, A. Rekryteringsprocessens inledningsskede - en undersökning om mellanchefers upplevelse av förberedelsearbetet inom Umeå kommun. D-uppsats 20 p. Juni 2005.

15 Jonsson, P & Nilsson, M. Ett ledarskap i förändring? Föreställningar om att leda elevarbetslag inom Umeå kommuns gymnasieskolor. D-uppsats 20 p. Juni Kilvéus, C & Magnusson, L. Diskursen om ledarskap på TeliaSonera Sverige AB. D-uppsats 20 p. September Björklund, L. Mentorprogram en möjlighet till individutveckling. C- uppsats 10 p. September Niemi, A & Olsson, R. Arbetsplatskulturen på Sydkraft Vattenkrafts två driftcentraler. En hermeneutisk studie som beskriver och skapar förståelse av arbetsplatskultur. D-uppsats 20 p. Oktober Lycke, C & Noréus, P. Mentorprogram som personalutvecklingsmetod? D-uppsats 20 p. Januari Andrén, K & Wickholm, J. Med målet i sikte Upplevelser av personalfunktionens relation till organisationens mål. C-uppsats 10 p. Februari Lidström, S. Polska läkares upplevelser av att arbeta och bo i Sverige. C-uppsats 10 p. Februari Enbuske, L & Harnerud, T. Chefers och anställdas förväntningar på varandra. C-uppsats 10 p. Februari Lindgren, A & Viberg, J. Läkarrekryteringen från Polen - en undersökning av de polska läkarnas erfarenheter. C-uppsats 10 p. Februari Sandström, S. Personalledarens syn på arbetet - upplevelser från en industriell verksamhet. C-uppsats 10 p. Mars Ekbäck, N & Jonsson, M. I Tsunamins kölvatten. En intervjustudie av sjukvårdspersonalens upplevelser från Svenska nationella ambulansflygets evakuering av skadade svenskar efter flodvågskatastrofen C-uppsats 10 p. Mars Hansson, L-K & Söderberg, S. Säljkulturens många ansikten - En studie om de anställdas upplevelser av säljkulturen inom Segment Företag. D-uppsats 20 p. Februari Lönnefjord, Annika. Attityder till deltidsarbete. En intervjuundersökning bland Medarbetarna på Samhällsbyggnadskontoret. C-uppsats 10 p. Mars 2006.

16 Wikberg, Mikael. Implementeringsprocessen av polisens nya plan för ökad etnisk mångfald. C-uppsats 10 p. Maj Hägglund, K & Kihlberg, S. Strukturerade samtal - en levande process. En studie av strukturerade samtal inom FöreningsSparbankens kontorsrörelse. D-uppsats 10 p. Juni Erlesand, J & Matti, L-M. Arbetares attityder till organisation och arbete. En jämförande studie av två företag inom gruvkoncernen BOLIDEN. D- uppsats 10 p. Juni Artberg, D & Brandt, T. Effekter på sikt? En studie av chefers upplevda effekter av två externa ledarutvecklingsprogram vid Land Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. C- uppsats 10 p. Augusti Jonsson, A & Taflin, A. Är friskvårdsarbete enda vägen till bättre hälsa i arbetslivet? Analys av Länsstyrelsens hälsoarbete. C-uppsats 10 p. Oktober Thunell, H & Vestermark, E. Medarbetarskapet på Poståkeriet Nord. En studie av förtroende, gemenskap, engagemang och ansvarstagande. C- uppsats 10 p. Januari Sihlén, L & Thelberg, L. PSYKIATRIKER SÖKES! - En studie om läkares val av specialiseringsinriktning och reflektioner över specialiteten Psykiatri. C-uppsats 10 p. Februari Jacobsson, L. Arbetssituationen i första linjen - En studie av produktionsledares psykosociala arbetsmiljö på Volvo Lastvagnar AB, Umeå. C-uppsats 10 p. Januari Levin, N & Lundberg, N. Hur används kravspecifikationer i rekryteringsprocesser? - En studie vid För- och grundskoleförvaltningen inom Umeå kommun. C-uppsats 10 p. Januari Eriksson, A. VÄGVERKET PRODUKTION - EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE? C-uppsats 10 p. Februari Andersson, R. Utvecklingssamtalet. Hur påverkar det personalen? C-uppsats 10 p. Februari Nilsson, R & Paulsson, S. Personlighetstest - Överskattad eller nödvändig urvalsmetod vid personbedömning? C-uppsats 10 p. Februari Edling, S & Häggström, M. Arbete med hälsa i arbetslivet - En diskursanalytisk studie -. C-uppsats 10 p. Februari 2007.

17 Johansson, S & Tidlund, S. Arbetssituationen för verkställande chefer inom kommunal äldreomsorg. En studie av tio områdeschefer i Lycksele kommun. C-uppsats 10 p. Maj Andersson, A-M & Jansson, C. Utan människor blir det inga lastbilar. Hur första linjens chefer upplever sina förutsättningar att bedriva personalarbete. SCANIA. D-uppsats 20 p. Juni Andersson, N & Westgren, S. Namibian Teachers View on English as Medium of Instruction. D-uppsats 20 p. Juni Nyberg, E. "Mitt arbete känns meningsfullt". - En studie av den psykosociala arbetsmiljön inom en bankkoncern. C-uppsats 10 p. Juni Klitkou, H. Sändare och mottagare. En narrativ beskrivning av medarbetares uppfattningar om en förändringsprocess inom SANDVIK. D-uppsats 20 p. Juni Forsberg, T & Scherwin, J. Strategisk kunskapsöverföring. Hur organisationer försäkrar sig om att bibehålla kompetensen vid pensions- och personalavgångar. D-uppsats 20 p. Juni Gardfjäll, L & Karlsson, C. När skadan redan är skedd. En kvalitativ studie om chefers upplevelser av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. D-uppsats 20 p. Juni Fridlund, A. Introduktionsutbildning i Folksam. Förutsättningar för lärande, motivation och handlingsutrymme. Kandidatuppsats i pedagogik 15 hp. Mars Franzén, M & Sundell, E. Attityder till och nyttjande av ett företags friskvårdsarbete utifrån ett medarbetarperspektiv. Kandidatuppsats i pedagogik 15 hp. Mars Forsberg, T & Rönnqvist, C. Attraktiv arbetsgivare? - Ett medarbetarperspektiv på hur ledarskap kan bidra till en tillfredsställande arbetssituation.. Kandidatuppsats i pedagogik 15 hp. Maj Bergquist, J. Grundutbildning inom statlig myndighet. En studie av Kriminalvårdens grundutbildning. Kandidatuppsats i pedagogik 15 hp. Maj Westerberg, J. Man känner sig ju behövd om någon är intresserad. En studie av några pensionerade f.d. anställdas upplevelser av sin kompetensöverföring på ett företag. Kandidatuppsats i pedagogik 15 hp. Maj 2008.

18 Rantatalo, O. Nyanställdas diskursiva identitetsutveckling. Nyanställningens konstruktioner och vägarna mot etablerad organisationsmedlem. Magisteruppsats i pedagogik, 30 hp. Juni Köhler, A S & Nygren, P. Intern kommunikation - en framgångsfaktor för organisationen. - En studie av en organisations interna information och kommunikation. Magisteruppsats i pedagogik, 30 hp. Juni Jurell, C & Olsson, E. Det finns ytterligare en dimension... Påverkansfaktorer, behov och ansvar vid utlandsstationering. Magisteruppsats i pedagogik, 30 hp. Juni Johansson, O & Söderbäck, B. "Slutar det att bli bättre så slutar det ju att bli bra". En utvärdering av hur ständigt förbättringsarbete upplevs inom Billerud Karlsborg AB. Magisteruppsats i pedagogik, 30 hp. Juni Jakobsson, Marie. Intern kommunikation - kärnan till en fungerande organisation. Kandidatuppsats i pedagogik, 15 hp. Juni Fristedt, Caroline. Från överflöd av brist på kvinnor till brist på överflöd av kvinnor - ett steg i jämställdhetens riktning. En studie om jämställdhet och könsfördelning inom NCC Region Norrland. Magisteruppsats i pedagogik 30 hp. Augusti Rönnbäck, A & Strömberg, D. Vad får motivationen att flöda? En intervjustudie om anställdas upplevda arbetsmotivation på Pumpex. Kandidatuppsats 15 hp. Januari Forsell, D. Utbildningsinsatser i arbetslivet - strategisk nödvändighet eller trendig kosmetika? Förväntningar på kompetensutvecklingens långsiktiga effekter. Kandidatuppsats 15 hp. Januari Wiklund, J. Anställningsintervjun. - En fallstudie om påverkansfaktorer. Kandidatuppsats 15 hp. Februari Fritzén, V. Ledarutvecklingens betydelse för organisationer. - En studie av ett ledarutvecklingsprogram inom Västerbottens Läns Landsting. Kandidatuppsats 15 hp. Mars Jonsson, C. Delaktighet och medskapande. - En studie om enhetschefers uppfattningar gällande delaktighet och medskapande. Kandidatuppsats 15 hp. Mars Nyström, C & Yngström, A. Ledarutveckling. - En studie om produktionschefers formella och informella lärande. Kandidatuppsats 15 hp. Mars Olsson, S. Medarbetarundersökning - En temperaturmätare? En fallstudie av en genomförd medarbetarundersökning vid SCA TIMBER AB. Kandidatuppsats 15 hp. April 2009.

19 Ivarsson, H & Karlfors, C. "Samtal är ju det bästa verktyg man har". Erfarenheter av att genomföra svåra samtal på arbetsplatsen med intentionen att främja en förändring. Kandidatuppsats 15 hp. April Brodin, C & Åhs, K. Två chefer - förvirrande eller solklart? Medarbetares upplevelse av delat ledarskap. Kandidatuppsats 15 hp. April Jansson, H. I globaliserings spår. Kulturellt lärande hos utlandsfödda. Kandidatuppsats 15 hp. Maj Sundberg, A. Vad påverkar lönebilden ute på företagen i Sverige? - En studie om vilka faktorer som påverkar vid lönesättning och lönerevision. Kandidatuppsats 15 hp. Maj Mazouz, M. Medarbetarnas och skolledningens upplevelser. En studie om ledarskapet, den psykosociala arbetsmiljön och skolans/förskolans lärmiljö. Kandidatuppsats 15 hp. Maj Eriksson, A & Jonsson, E. Dream Team? En studie om ledarskap och ledarskapsutvärdering. Kandidatuppsats 15 hp. Maj Wincent, H. Bakom enkäten. Medarbetarundersökningen som verktyg. En studie av en organisations strävan mot förbättring. Magisteruppsats 30 hp. Juni Sjödin Olsson, M. ProCompetence inom Umeå kommun. Hur några medarbetare och chefer inom Umeå kommun upplever arbetet i kompetenshanteringssystemet ProCompetence. Kandiatuppsats 15 hp. Juni Risberg, N. Vem vill bli chef? En studie om socialsekreterares uppfattningar om ledarskap. Kandidatuppsats 15 hp. Juni Forsell, L-M. Performance Management i en svensk kontext. Om arbetsplatsers syn på måluppsättning, återkoppling, utvärdering och belöning. Kandiatuppsats 15 hp. Juni 2009

20 20

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

REKRYTERING TILL UNDERHÅLL

REKRYTERING TILL UNDERHÅLL REKRYTERING TILL UNDERHÅLL FRAMGÅNGSKRITERIER OCH FALLGROPAR - En undersökning byggd på djupintervjuer och en enkätundersökning med beslutsfattare i näringslivet. www.smgc.se Filip Adielsson Hösten 2011

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

ISM-rapport 16. Hälsofrämjande i praktiken Lättare sagt än gjort! Katrin Skagert Gunnar Ahlborg jr Caroline Bergman Lotta Dellve Annemarie Hultberg

ISM-rapport 16. Hälsofrämjande i praktiken Lättare sagt än gjort! Katrin Skagert Gunnar Ahlborg jr Caroline Bergman Lotta Dellve Annemarie Hultberg ISM-rapport 16 Hälsofrämjande i praktiken Lättare sagt än gjort! Katrin Skagert Gunnar Ahlborg jr Caroline Bergman Lotta Dellve Annemarie Hultberg ISM-rappport 16 Hälsofrämjande i praktiken Lättare sagt

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Möjliga samband mellan upplevda utbildningseffekter, emotionell och själslig intelligens samt självkänsla

Möjliga samband mellan upplevda utbildningseffekter, emotionell och själslig intelligens samt självkänsla Möjliga samband mellan upplevda utbildningseffekter, emotionell och själslig intelligens samt självkänsla Cecilia Bäckman Maria Ekegren Psykologi 61-90 hp, Uppsats 15 hp Personalvetarprogrammet Institutionen

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

ISM-rapport 14:2. Förändringsprocesser och utvärderingar av interventioner i kommunala förvaltningar

ISM-rapport 14:2. Förändringsprocesser och utvärderingar av interventioner i kommunala förvaltningar Förändringsprocesser och utvärderingar av interventioner i kommunala förvaltningar Metoder och resultat från CHEFiOS projektet slutrapport del 2 Annika Härenstam och Anders Östebo (red) ISM-RAPPORT 14:2

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

SVERIGES VIKTIGASTE JOBB I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN?

SVERIGES VIKTIGASTE JOBB I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN? SVERIGES VIKTIGASTE JOBB I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN? Sveriges Viktigaste Jobb i förskolan och skolan HUR MÖTER VI REKRYTERINGSUTMANINGEN? Upplysningar om innehållet: Caroline

Läs mer

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt KONSTRUKTIV NORMKRITIK En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Landskapsvård i Skåne 1998 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus En förstudie av Sara Dalfelt Rapport nr 00:11

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap

FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap En kunskapsöversikt av Ulf Leo Forskning i korthet 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap en kunskapsöversikt Text: Ulf Leo Layout: Lena Lindberg

Läs mer

Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi

Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi Sandra Eklund & Malin

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen FoU-rapport 60:2009 Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen En uppdragsutbildning inom ramen för Kompetensstegen 2008-2009 Redaktörer Erica Byström & Mats Ericsson FoU Centrum för vård, omsorg

Läs mer

Projektrapport. Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning

Projektrapport. Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning Projektrapport Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning Projektrapport Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning SAMMANSTÄLLD AV: MAGNUS ÅBERG Ledarskap för en jämställd och

Läs mer

Så löser vi rekryteringsutmaningarna

Så löser vi rekryteringsutmaningarna SVERIGES VIKTIGASTE JOBB Så löser vi rekryteringsutmaningarna EN RAPPORT OM REKRYTERINGSBEHOVEN I FÖRSKOLA OCH SKOLA Så löser vi rekryteringsutmaningarna 1 Förord Framtidsjobben finns i välfärden. När

Läs mer