Skolmatens inverkan på elevers ork att prestera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolmatens inverkan på elevers ork att prestera"

Transkript

1 Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Skolmatens inverkan på elevers ork att prestera School food impact on students strength to perform Marléne Muñoz Lärarexamen 210 hp Samhällsorienterande ämnen och barns lärande Examinator: Laid Bouakaz Handledare: Therese Vincenti Malmgren

2 2

3 Sammanfattning Jag har under mina besök på en skola bevittnat en generell missbelåtenhet för skolmaten bland lärare och elever. Jag har också märkt att eleverna på skolan ofta är trötta, ofokuserade och har svårt att klara av de krav som skolan ställer på dem. Syftet med denna undersökning är att ta reda på om det går att uppdaga paralleller mellan den skolmat som serveras på skolan och de svårigheter eleverna har i att följa med i undervisningen. Jag har gjort en empirisk, kvalitativ undersökning för att finna svar till mina frågeställningar. Studien omfattar sex semistrukturerade intervjuer. Den visar hur tre lärare, en rektor, en koststrateg och skolbespisningspersonal resonerar kring skolmaten som serveras i kommunen och på skolan. Lärarna besvarar frågor som åskådliggör huruvida de kopplar samman elevernas matvanor i skolan med deras studieprestationer. Det framkommer att flera olika sociokulturella omständigheter har inverkan på elevernas koncentrationsförmåga i skolan och att lärarna ser till helheten då de analyserar elevernas skolframgångar. Det är tydligt att eleverna överlag inte tycker om den skolmat som serveras. De får inte i sig tillräckligt med mat i skolan för att klara av de krav som ställs på dem under långa skoldagar. Det visar sig också att det saknas kunskap och engagemang på skolan gällande skolmaten. Det finns dessutom brister i den interna kommunikationen på skolan och den mellan skolan och kommunens skolrestauranger. Nyckelord: koncentrationsförmåga, ork, prestationer, skolmat 3

4 4

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte och frågeställningar..8 2 Kunskapsbakgrund Definition av begrepp Bra mat i skolan Ansvar Kommunernas ansvar Skolledarnas ansvar Näringsrekommendationer för barn Elever med särskilda kostbehov Skolmåltidsmiljö Matsalsmiljö Tidpunkt Hygien Övriga måltider i skolan Frukost Mellanmål och fritidsverksamhet Elevers matvanor utanför skolan Metod och genomförande Kvalitativ intervjustudie Intervju med rektor Intervju med ansvarig i skolbespisningen Intervjuer med lärare Intervju med koststrateg i kommunen Tillvägagångssätt Urval Genomförande Etiska överväganden Tillförlitlighet Bearbetning och analys Bearbetning av insamlade data Resultat Organisation i kommunen och på skolan Näringsberäkning och tillagning av skolmaten Specialkost Kunskaper om och bruk av Livsmedelsverkets råd

6 4.4 Faktorer gällande skolverksamheten Matrådet Skolmatsalen Tidsaspekten Undervisning i näringslära Skolans fritidsverksamhet Åsikter om skolmaten Kulturell influens hemifrån Den sociokulturella miljön påverkar elevernas koncentration Sammanfattande slutdiskussion Metodanalys Analys och diskussion Elevinflytandet Salladsbuffén Miljön Ansvarsområden Frukostvanor Onyttig mat Sociokulturella förutsättningar Ett tydligare regelverk Slutsats Vidare forskning Referenser...41 Bilagor Bilaga 1: Intervjufrågor (skolans rektor).43 Bilaga 2: Intervjufrågor (ansvarig i skolbespisningen) 44 Bilaga 3: Intervjufrågor (lärare).45 Bilaga 4: Intervjufrågor (koststrateg) 46 6

7 1 Inledning 1.1 Bakgrund Barn och ungdomar är i behov av näringsriktig mat för utveckling och välbefinnande. Enligt Svenska näringsrekommendationer skall den kost som intas vara sammansatt så att den tillfredställer de primära näringsbehoven och ger förutsättningar för god hälsa. 1 På de skolor jag vistats under min utbildning har jag ofta mötts av trötta och okoncentrerade elever. För att barn och ungdomar skall orka med långa, krävande skoldagar är de beroende av att skolan serverar tillräckligt med näringsrik och välsmakande mat. Även andra faktorer som påverkar måltiden, som matsalsmiljö och regelbundna tider, är av stor vikt för att eleverna skall kunna tillgodose sig den energi de behöver för att kunna ta itu med skolarbetet på ett effektivt sätt. De senaste åren har jag huvudsakligen vistats på och observerat eleverna på en grundskola i en stad belägen i södra Sverige. Skolmåltidsförhållandena på skolan är, om man ser till de råd som bland annat Livsmedelsverket ger, inte idealistiska. Eleverna blir serverade sin lunch i en stökig matsal och på grund av begränsat utrymme har de endast tjugofem minuter till sitt förfogande. Maten som serveras ser oaptitlig ut, är smaklös och till stor del inte anpassad efter elevernas tycke. Elever som lärare på skolan är ofta missnöjda med maten samt den stress som omger dem i samband med måltiden. Efter några års observation av eleverna på skolan har mitt intresse för skolmaten i Sverige väckts. Enligt Skolverkets statistik ligger elevernas meritvärden långt under riksgenomsnittet och jag har många gånger funderat över om skolmåltiderna på något sätt påverkar de bristfälliga skolresultaten. 2 För att utöka min kunskap om skolmaten har jag aktivt sökt mig till litteratur, teveprogram och internetsidor som berör frågan. Jag har under en längre period tagit del av populärkulturell forskning bedriven i 1 Livsmedelsverket. Svenska näringsrekommendationer - Rekommendationer om näring och fysisk aktivitet. 4 uppl. (Livsmedelsverket, 2005) 2 Skolverket. Grundskolan - Slutbetyg årskurs 9, (Hämtad ) 7

8 Sverige, USA och England. Frågan är het i samtliga länder, men också förbisedd i många sammanhang. Kunskap om näringsrik mat saknas ofta och uppfattningen om att det är dyrare med bra mat är vitt spridd. Min uppfattning är att skolmaten många gånger inte bara är en ekonomisk fråga, utan även en fråga om engagemang, kunskap och intresse, och då i första hand hos beslutsfattarna. Jag hoppas att jag med min undersökning får en bättre inblick i området, samt att jag på vägen väcker intresset hos de jag möter. 1.2 Syfte och frågeställningar Syftet med min undersökning är framförallt att ta reda på om den skolmat eleverna får i sig under skoldagen på något sätt påverkar deras ork, koncentrationsförmåga och därmed prestationer i skolan. Hur pass tillfredställande är skolmaten för eleverna? Vad säger de ansvariga om skolmaten? Hur påverkar skolmaten, enligt lärarna, elevernas prestationer? Följer kostenheten i kommunen, skolbespisningspersonalen och skolans rektor de råd och riktlinjer som tagits fram av Livsmedelsverkets kostexperter för att skolmåltiderna skall bli bättre? 8

9 2 Kunskapsbakgrund För att ge läsaren en bättre uppfattning om skolmaten i Sverige tar jag i min kunskapsbakgrund upp fakta som berör skolmatens kvalitet på olika sätt. Jag börjar med att definiera begreppen prestation och sociokulturell och begreppens betydelse i denna uppsats. Därefter beskriver jag Livsmedelsverkets sammanställning Bra mat i skolan Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem. Jag fortsätter med att redogöra för vem som har ansvaret för skolmåltiderna och skildrar sedan några av de näringsbehov som barn har. Vidare åskådliggör jag faktorer gällande skolmåltidsmiljön i skolan. Jag avslutar med att beskriva skolans övriga måltider, samt de matvanor barn och unga har utanför skolan. 2.1 Definition av begrepp Jag använder vid flera tillfällen begreppet prestationer i uppsatsen. Enligt Svenska Akademiens ordlista är en prestation ett utfört arbete eller fullgörande. 3 Skolverket nämner begreppet i samband med bedömningsfrågor, det vill säga när elevers kunskap skall mätas. 4 Livsmedelsverket betonar matvanornas betydelse för prestationsförmågan. Skolans uppdrag att främja lärandet underlättas och gynnas av att barnen är mätta. Matvanorna har betydelse för hur bra barn presterar i olika inlärningsuppgifter. Den som är hungrig har svårt att koncentrera sig, och har därmed svårt att lära sig. 5 När jag använder begreppet sociokulturell i uppsatsen syftar jag till den sociokulturella miljö som omger eleverna och påverkar deras lärande. Enligt Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv på inlärningsprocessen har det sociokulturella sammanhanget stor betydelse för människans utveckling. 6 3 Svenska Akademien. (Hämtad ) 4 Skolverket. (Hämtad ) 5 Livsmedelsverket. Bra mat i skolan Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem. (Uppsala: Livsmedelsverket, 2007), 7. 6 Evenshaug & Hallen. Barn- och ungdomspsykologi. 2 uppl. (Studentlitteratur, 2001) 9

10 2.2 Bra mat i skolan Livsmedelsverket fick 2005, av regeringen, uppdraget att utarbeta råd för hur man arbeta med bra matvanor i skolan publicerades Bra mat i skolan Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem. I denna sammanställning ges råd och riktlinjer för hur skolmaten på ett tillfredställande sätt kan bidra till elevernas välbefinnande och utveckling. Bra mat i skolan betyder att all mat som serveras smakar gott, är näringsriktig och motsvarar elevernas behov. Sammanställningen är avsedd för alla som på något sätt arbetar med skolmaten. Det är dock upp till varje kommun, skola och personalgrupp att avgöra hur man vill arbeta med maten i skolan gjordes en utvärdering av sammanställningen och i vilken grad den används runtom i landet. Resultatet visar att råden följs i varierande grad i Sveriges kommuner och skolor Ansvar 2007 upprättade den svenska regeringen en proposition för förnyad folkhälsopolitik. I denna framförs betydelsen av att samhället skapar förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla som bor i Sverige. I denna uttrycks också barns rättigheter till bästa uppnåeliga hälsa. En viss hälsonivå förutsätts för att man ska kunna vara aktiv på fritiden och tillgodogöra sig undervisningen i skolan. 9 Livsmedelsverkets publikation Bra mat i skolan Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem beskriver på ett tydligt sätt hur kommuner och skolor bör arbeta för att förbättra skolmaten. 10 Deras råd tillämpas, i varierad utsträckning, i kommuner och på skolor runtom i Sverige. Liksom titeln på sammanställningen antyder används den som en guide för de som ansvarar för skolmaten. 11 Utöver den av riksdagen antagna nationella folkhälsopolitiken finns det inte några specifika regler för skolmaten. Ansvaret för skolmaten ligger, liksom mycket annat i skolan, i första hand på kommunerna. 7 Livsmedelsverket. Bra mat i skolan Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem, 7. 8 Brugård Konde & Carlbom Härd. Utvärdering Bra mat i skolan. (Livsmedelsverket, 2009) 9 Regeringens proposition 2007/08:110. En förnyad hälsopolitik, 17. (Hämtad ) 10 Livsmedelsverket. Bra mat i skolan Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem. 11 Brugård Konde & Carlbom Härd. Utvärdering Bra mat i skolan. 10

11 2.3.1 Kommunernas ansvar Kommunerna har det övergripande ansvaret för skolmaten som serveras i de kommunala skolorna. De flesta kommuner upprättar ett kostpolitiskt program som bland annat inbegriper matsedelsplanering och näringsberäkning, att skollunchen skall serveras mellan klockan 11 och 13, riktlinjer för vilka livsmedel som skall inhandlas och att det är kort tid mellan tillagning och servering. Kommunen själv bestämmer hur ansvaret för skolmaten skall fördelas inom organisationen. Politiker, nämnder, kostchefer och rektorer delar på arbetsuppgifterna Skolledarnas ansvar Rektorn har ett övergripande ansvar för att arbetet på skolan samordnas mot uppsatta mål, inklusive det hälsofrämjande perspektivet. 13 I Livsmedelsverkets skrift Bra mat i skolan Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem rekommenderas rektorn att ordna så att skolan erbjuder samtliga elever daglig fysisk aktivitet schemalägga skolluncherna så att eleverna äter mellan klockan 11 och 13 se till att skolan erbjuder minst två rätter och ett vegetariskt alternativ skriva en hälsopolicy som följs upp starta matråd och stödja dess arbete bedöma skolmatens utveckling i skolans årliga kvalitetsredovisning Dock är det ganska få rektorer som känner till Livsmedelsverkets råd. 14 I den svenska skolans styrdokument nämns skolmaten inte, förutom i Skollagen som utrycker att eleverna i grundskolan skall erbjudas kostnadsfria skolmåltider. 15 I övrigt är det många gånger skolledarens eget intresse och engagemang som avgör hur skolan arbetar med frågor som berör skolmaten. Hon eller han kan främja skolmåltidsarbetet 12 Livsmedelsverket. Bra mat i skolan Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem. 13 Ibid, Brugård Konde & Carlbom Härd. Utvärdering Bra mat i skolan. 15 Lärarförbundet. Skollagen. 4 kap. Grundskolan. 4a. Lärarens handbok. (Stockholm: Lärarförbundet, 2006) 11

12 och öka elevinflytandet på skolan genom att stödja ett aktivt matråd. Matrådet är en grupp representanter för elever, föräldrar och personal som ger sina synpunkter och är med och påverkar skolmatsmiljö, matsedel med mera. Det är rektorns ansvar att aktivt gynna elevernas inflytande över skolans arbetsformer. 16 Enligt Skolmatens Vänners kartläggning över kommunernas arbete med skolmaten är det vanligare att kommuner med kostpoliska mål också har matråd på sina skolor Näringsrekommendationer för barn I FN:s barnkonvention föreskrivs vikten av att barn får i sig näringsrika livsmedel i tillräcklig omfattning, samt att de har tillgång till rent dricksvatten. 18 För att veta att barnen får i sig näringsrika livsmedel i tillräcklig omfattning presenterade Livsmedelsverket 2005 Svenska näringsrekommendationer (SNR) som kan användas som underlag i planeringen av kost som är sammansatt på det vis att den tillfredställer de primära näringsbehoven. 19 Rapporten har använts som underlag då Livsmedelsverket senare formulerat råd för hur skolmaten runtom i landet kan förbättras. Några av dessa råd lyder på följande sätt. 20 Det skall vara så kort tid som möjligt mellan tillagning och servering för att bevara matens näringsinnehåll och goda smak. Eleverna skall ha minst två rätter att välja mellan, samt ett vegetariskt alternativ. De som behöver specialkost skall serveras mat som uppfyller näringsrekommendationerna. Skolmaten skall näringsberäknas och uppfylla näringsrekommendationerna. Salladsbuffén som serveras till maten skall ha ett omväxlande utbud och locka till större grönsakskonsumtion. Användning av tillsatser och halvfabrikat skall begränsas under tillagningen av maten. Skolan skall vara fri från godis, glass, bakverk, snacks och söta drycker. 16 Lärarförbundet. Rektorns ansvar, Lpo94. Lärarens handbok. 17 Skolmatens Vänner, Argument. SkolmatensVänners kartläggning av Sveriges kommuner gällande de måltider som idag serveras på landets grundskolor och förskolor. (Stockholm: Argument AB, 2007) 18 Lärarförbundet. FN:s barnkonvention, artikel 24, 2c. Lärarens handbok. 19 Livsmedelsverket. Svenska näringsrekommendationer Rekommendationer om näring och fysisk aktivitet. 20 Livsmedelsverket. Bra mat i skolan Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem. 12

13 Lunchen skall vara varierad och innehålla kolhydrater, fibrer, protein, fett, mineraler och vitaminer. Dessa näringsämnen går att finna i - potatis, pasta, ris eller gryn - grönsaker - någon nyckelhålsmärkt spannmålsprodukt - nyckelhålsmärkta kött- och charkuteriprodukter - nyckelhålsmärkta mejerivaror - mjuka matfetter, gärna nyckelhålsmärkta - fisk varje vecka - lättmjölk och vatten Barn som äter en varierad kost har större chans att tillgodose behovet av olika näringsämnen. Att skolmaten skall vara varierad innebär inte att det dagligen måste serveras livsmedel innehållande samtliga näringsämnen. Det viktigaste är att eleverna får i sig ett genomsnitt av bra näringsämnen under en längre period, exempelvis en vecka. 21 Om man utgår från matsedeln i den kommun jag undersöker kan en måltid se ut på följande sätt: korv i kryddig sås eller quorn i kryddig sås (vegetarisk) eller kycklingkorv i kryddig sås (fläskfri). 22 Salladsbuffén som serveras till skolmaten skall varje dag innehålla minst två komponenter rika på C-vitamin (till exempel broccoli och paprika) och minst tre komponenter rika på kolhydrater eller kostfiber (till exempel potatissallad, bönor och päron). Livsmedelsverkets mål är att varje elev skall äta gram grönsaker och frukt i samband med lunchen dagligen. Enligt tallriksmodellen skall en större del av tallriken bestå av potatis, ris eller pasta. En annan stor del skall bestå av grönsaker eller rotfrukter. Den minsta delen består av kött, fisk, ägg eller bönor/linser. Måltiden är dock inte komplett utan bröd och dryck. 23 Enligt Skolmatens Vänners undersökning bland förtroendevalda kommunpolitiker ökar matens kvalitet ju mer prioriterade frågor om just skolmat är i kommunen. Förekomsten av politiskt beslutade mål har också betydelse för hur skolmaten hanteras i kommunerna. 24 Livsmedelverkets råd följs i varierande utsträckning. Kostchefer runtom 21 Gavin, Dowshen & Izenberg. Mat och hälsa för aktiva barn. (Malmö: Richters Förlag AB, 2005) 22 Den berörda kommunens hemsida. (Hämtad ) 23 Livsmedelsverket. Bra mat i skolan Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem. 24 Skolmatens Vänner, Argument. SkolmatensVänners undersökning bland förtroendevalda kommunpolitiker om skolmat och förskolemat. (Argument AB, 2008) 13

14 i landet anger att skälet till att råden inte följs av alla är framför allt att råden är just råd och inte regler som kommunerna och skolorna måste följa Elever med särskilda kostbehov För att alla elever ska ha förutsättningar för bra matvanor är det viktigt att se till att även de som behöver specialkost serveras mat som uppfyller näringsrekommendationerna. Sverige är idag mångkulturellt och religiösa lagar ställer krav på den mat och de livsmedel skolan serverar. 26 Exempelvis vill de muslimer som inte äter blodmat eller svinkött ha någon form av ersättning de dagar sådan mat serveras. De kan då äta vegetarisk mat eller kött av annat slag. 27 Även allergiker har behov som ställer krav på kommuners och skolors planering och hantering av livsmedel. Livsmedelsområdet kontrolleras av regelverk som syftar till att säkerställa all mat Skolmåltidsmijö Matsalsmiljö Eleverna skall serveras sin skolmat i en trivsam och lugn matsalsmiljö. Erfarenheter visar att matsalsmiljön blir lugnare om skolans personal äter tillsammans med barnen. Blyga och ensamma barn känner sig tryggare och stökiga barn blir lugnare. Enligt Livsmedelsverkets råd bör den pedagogiska måltiden ingå i lärarnas uppdrag. 29 Skolmatens Vänners undersökning visar att i endast en av fyra kommuner är miljön välfungerande på samtliga kommunala skolrestauranger. (En välfungerande miljö definieras som ren och fräsch, snyggt vid serveringdiskarna, en ljudnivå som inte är störande, bord och stolar till alla ätande och så vidare.) Brugård Konde & Carlbom Härd. Utvärdering Bra mat i skolan. 26 Livsmedelsverket. Bra mat i skolan Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem, Otterbeck, Jonas. Islam, muslimer och den svenska skolan. (Lund: Studentlitteratur, 2000) 28 Livsmedelsverket. Bra mat i skolan Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem. 29 Ibid, Skolmatens Vänner, Argument. Skolmatensvänners kartläggning av Sveriges kommuner gällande de måltider som idag serveras på landets grundskolor och förskolor. 14

15 2.5.2 Tidpunkt Skolmatens Vänner tar i sin undersökning upp betydelsen av att skollunchen serveras på en lämplig tidpunkt: det är mycket vanligt att landets kommunala grundskolor påbörjar lunchserveringen före något som inte anses lämpligt med tanke på hur lång tid det då går mellan lunch och middag för dessa elever. En alltför tidig lunch leder ofta till att eleverna inte orkar lika mycket i skolan under eftermiddagarna. Serveras maten för sent blir eleverna trötta och okoncentrerade på förmiddagarna. Livsmedelverket rekommenderar tydligt skolorna att servera lunchen mellan klockan 11 och 13. De tar även upp betydelsen av att eleverna har tillräckligt med tid för att äta Hygien Det är livsmedelsföretagaren själv, i detta fall skolan, som har ansvar för att maten som serveras är säker. Alla som har ärende i köket eller matserveringen, skolbarn likaväl som vuxna, ska vara friska och ha kläder som är lämpliga för arbetsuppgiften. Faktorer som förvaringstid, temperatur och livsmedlens spårbarhet påverkar matens säkerhet och kvalitet. Det finns tydliga regelverk och kontroller för att maten som serveras i skolan skall vara säker. Livsmedelsverket råder vuxna i skolan att se till att barnen tvättar händerna före måltiden, något som kan motiveras om de vuxna själva agerar förebilder Övriga måltider i skolan Livsmedelsverket ger i sin rapport även råd om hur skolans övriga måltider skall planeras. Skollunchen är central, men också frukost, mellanmål och dricksvatten är viktiga för optimal prestation Skolmatens Vänner, Argument. SkolmatensVänners undersökning bland förtroendevalda kommunpolitiker om skolmat och förskolemat, Livsmedelsverket. Bra mat i skolan Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem. 33 Ibid, Ibid,

16 2.6.1 Frukost Inte alla barn äter frukost hemma innan de går till skolan. Frukosten skall, enligt SNR, utgöra 20-25% av dagens närings- och energitillförsel. 35 Några skolor erbjuder eleverna frukost på skolan, ofta till ett självkostnadspris. I majoriteten av skolorna i Sverige, i två av tre kommuner, serveras det inte frukost på de kommunala skolorna. 36 Eleverna är då beroende av att äta en tillräckligt näringsrik frukost i hemmet innan de går till skolan. Livsmedelsverket rekommenderar både hem och skola att frukosten skall bestå av lättmjölk eller lättfil/yoghurt, müsli/flingor, bröd och nyckelhålsmärkta smörgåspålägg, samt grönsaker och frukt Mellanmål och fritidsverksamhet Ett bra mellanmål kan bestå av samma livsmedel som frukosten gör. Ofta serveras det i fritidsverksamheten mellanmål som är söta och feta. Beräkningar visar att utrymmet för söta drycker, bullar, kakor, kex, glass, snacks och godis är mycket litet om skolelever ska få den näring de behöver. Om barnets dagliga energi- och näringsintag i övrigt uppfyller näringsrekommendationerna finns det ett utrymme för cirka 200 kalorier per dag från dessa livsmedel. 38 Skolan uppmanar föräldrar att skicka med elever frukt eller grönsaker till skolan för dem att äta på förmiddagen eller på eftermiddagen om skoldagen är lång. Eftersom det i vårt samhälle förekommer stora skillnader i hälsa och matvanor mellan olika samhällsgrupper är det inte säkert att alla föräldrar följer skolans uppmaning Elevers matvanor utanför skolan Det är av stor vikt att dagens energi- och näringstillförsel fördelas jämnt under dagen. SNR rekommenderar att 20-25% intas vid frukosten, 25-35% vid lunchen och 25-35% vid middagen. Därutöver behövs 1-3 mellanmål för att tillgodose dagens energi- och 35 Livsmedelsverket. Svenska näringsrekommendationer Rekommendationer om näring och fysisk aktivitet. 36 Skolmatens Vänner, Argument. SkolmatensVänners kartläggning av Sveriges kommuner gällande de måltider som idag serveras på landets grundskolor och förskolor. 37 Livsmedelsverket. Bra mat i skolan Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem. 38 Ibid, Ibid. 16

17 näringsbehov. 40 För att barn och ungdomar ska få tillräckligt med energi och näringsämnen behöver de både frukost, lunch, mellanmål och middag det räcker inte med en bra skollunch. 41 Föräldrar påverkar barns matvanor genom vad de själva äter och hur de ser på den mat som skolan serverar. Skolhälsovård och lärare kan följa upp skolans hälsopolicy genom att informera föräldrar om hur viktiga deras barns matvanor är för hälsan och utvecklingen, både i och utanför skolan. De bör informera om hur viktigt det är att barnen äter frukost på morgonen och uppmuntra dem att skicka med barnen frukt eller grönsaker varje dag. 42 Skolmaten är viktig för folkhälsan och har en utjämnande roll i vårt samhälle där det är stora skillnader i hälsa och matvanor mellan olika samhällsgrupper. 43 Enligt Morgan Spurlock, som gjort undersökningar om de amerikanska matvanorna är skolmatssituationen många gånger en klassfråga. På skolor belägna i ekonomiskt väletablerade områden är föräldrar ofta mer engagerade i vilken kost barnen får i sig under skoldagen. 44 Enligt Livsmedelsverket är ungefär en femtedel av barnen i Sverige feta eller överviktiga. De får som regel i sig för mycket mättat fett, socker och salt i kombination med att de inte är tillräckligt fysiskt aktiva i skolan och på fritiden. 45 Det finns stora skillnader i hälsa och matvanor mellan olika socioekonomiska grupper. Ekonomiskt utsatta grupper med lägre utbildning och i vissa fall utländsk bakgrund äter ofta mindre frukt och grönsaker och har en högre förekomst av övervikt och fetma Livsmedelsverket. Svenska näringsrekommendationer Rekommendationer om näring och fysisk aktivitet. 41 Livsmedelsverket. Bra mat i skolan Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem, Ibid. 43 Brugård Konde & Carlbom Härd. Utvärdering Bra mat i skolan, Spurlock, Morgan. Jag och extra allt Snabbmaten och det jättestora Amerika. (Stockholm: Wahlström & Widstrand/Månpocket, 2006) 45 Livsmedelsverket. Bra mat i skolan Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem. 46 Statens folkhälsoinstitut. Vad kostar bra matvanor? Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över. 2 uppl (Hämtad ) 17

18 3 Metod och genomförande Genom att göra en empirisk undersökning, bestående av kvalitativa intervjuer, utforskade jag olika komponenter på en skola med avsikten komma till bättre insikt i sambandet mellan elevers ork att prestera och maten som serveras på skolan. Fokus för undersökningen låg på elevernas koncentrationsförmåga i förhållande till de måltider de intar under skoldagen. Jarl Backman förklarar betydelsen av empirisk på följande sätt. Med termen empirisk menas att utsagorna i princip är testbara och bygger på någon form av kontakt med verkligheten. 47 Jan Hartman ger en tydlig definition av den kvalitativa undersökningen som delvis beskriver vad jag vill åstadkomma med mitt arbete. Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller grupp individer. 48 Enligt Alan Bryman kan den kvalitativa forskningsmetoden vara tolkande till sin art, vilket stämmer väl in på den undersökning jag genomfört. Mitt resultat kommer att vara interpretativt eftersom det bygger på en förståelse av den sociala verkligheten utifrån hur människorna i just denna miljö tolkar denna. 49 Min undersökning bestod av sex semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna gjordes med en av kommunens koststrateger samt rektorn, skolbespisningspersonalen och tre av lärarna på den skola jag undersökte. Mitt syfte med undersökningen, med de förutsättningar jag getts, var att upptäcka snarare än att bevisa eftersom den tid jag har till mitt förfogande begränsar andra möjligheter Kvalitativ intervjustudie Jag har valt att använda mig av en kvalitativ intervjustudie för att få svar på de frågor jag har. Mina intervjuer har varit semistrukturerade. Det har inneburit att jag använt mig av en lista med frågor och de ämnen jag velat beröra, men att intervjupersonerna haft 47 Backman, Jarl. Rapporter och uppsatser. (Lund: Studentlitteratur, 1998), Hartman, Jan. Vetenskapligt tänkande Från kunskapsteori till metodteori. 2:6 uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2004), Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 1:3 uppl. (Lund: Liber AB, 2001) 50 Gunnarsson, Bernt, fil.dr. i pedagogik. Föreläsning; Kvalitativ metod. Malmö Högskola

19 stor frihet att själva utforma svaren. 51 Den ursprungliga ordningen av frågorna har justerats och följdfrågor har tillkommit under intervjuernas gång. Inför intervjuerna har jag gjort en grundlig litteraturgranskning för att sätta mig in i ämnet och på så sätt kunna ställa relevanta frågor till intervjupersonerna. En del av de frågor jag ställt i mina intervjuer har varit slutna (bilaga 1 och 2), andra öppna. Att jag valt att använda mig av slutna frågor beror på att jag syftat till att klargöra innebörden av frågan för respondenten innan jag gått vidare och öppnat upp möjligheten för ett mer utredande svar. 52 Därför borde mitt val av slutna frågor inte påverka resultatet av undersökningen. Två av mina intervjuer, med koststrategen och rektorn, kan dessutom ses som en förstudie till mina övriga intervjuer. De har kompletterat och stärkt min kunskapsbakgrund i ämnet innan jag genomfört de intervjuer som syftat till att skildra en mer subjektiv sanning Intervju med rektor Jag har valt att intervjua ansvarig rektor för att på så sätt få en insyn i hur omfattande intresset och engagemanget för skolmaten är på skolan. Rektorn fick besvara ett antal frågor om skolmaten och hur skolan arbetar för att förbättra elevernas välbefinnande och hälsa (bilaga 1) Intervju med ansvarig i skolbespisningen För att få en uppfattning om hur det praktiska arbetet med skolmaten hanteras har jag valt att intervjua ansvarig personal i skolbespisningen. Min målsättning med intervjun har varit att ta reda på vilka kostkunskaper skolbespisningspersonalen har, men även hur mycket inflytande de har i planeringen av skolmåltiderna på skolan (bilaga 2) Intervjuer med lärare Klassföreståndaren i en klass följer elevernas utveckling dagligen och har god insikt i hur deras beteende och prestationer påverkas av den miljö som omger dem. Därför har 51 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 52 Ibid. 19

20 jag till min undersökning valt att intervjua tre lärare på skolan. För att skilja lärarnas kommentarer åt kommer de hädanefter kallas lärare X, lärare Y och lärare Z. Lärare X och Z är klassföreståndare för varsin tredjeklass. Lärare Y är klassföreståndare i en femteklass. Min förhoppning med dessa intervjuer har varit att ta reda på mer om elevernas kost- och rörelsevanor, men också hur mycket lärarna undervisar i ämnen som syftar till att förbättra elevernas hälsa (bilaga 3). Att skolan är ansvarig för att eleverna införskaffar sig kunskaper för en hälsofrämjande utveckling uttrycks tydligt i läroplanen. Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön Intervju med koststrateg i kommunen För att komplettera den information jag fått från rektor och ansvarig i skolbespisningen valde jag att utföra en intervju med en koststrateg på kommunens skolrestauranger. Många av de beslut som påverkar skolmaten på en skola fattas på kommunalt plan. I den aktuella kommunen är det kommunens skolrestauranger som planerat matsedel, näringsberäknat maten, bestämt budget och så vidare (bilaga 4). 3.2 Tillvägagångssätt Urval Jag har valt att besöka en skola i en sydsvensk kommun där eleverna kommer från liknande sociokulturella förhållanden samt uppvisar, i Skolverkets statistik, låga meritvärden jämfört med andra skolor i denna del av landet. 54 Skolan ligger relativt centralt i en stor stad. Den har cirka 650 elever från förskoleklass till årskurs nio. Jag fokuserade i min undersökning på de elever som går grundskolans tidigare år. Samtliga elever på skolan har invandrarbakgrund. Skolan finns belägen i en stad bestående av en mångkulturell befolkning. Cirka en tredjedel av invånarna i staden är 53 Lärarförbundet. Lpo94, Lärarens handbok, Skolverket. Grundskolan Slutbetyg årskurs 9, Skåne (Hämtad ) 20

Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem

Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem Bra mat i skolan Förord n Skolan har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja

Läs mer

Mamma, vad blir det för mat idag?

Mamma, vad blir det för mat idag? Mamma, vad blir det för mat idag? - en utvärdering av en hälsofrämjande insats riktad mot småbarnsföräldrar Nathalie Juneborg Rapportnummer: VT2012-42 Examensarbete: 15 hp Program: Hälsopromotionsprogrammet,

Läs mer

Skolmåltiden. en viktig del av en bra skola LIVSMEDELSVERKET. Stöd och inspiration till skolledare

Skolmåltiden. en viktig del av en bra skola LIVSMEDELSVERKET. Stöd och inspiration till skolledare Skolmåltiden en viktig del av en bra skola LIVSMEDELSVERKET Stöd och inspiration till skolledare Bra mat i skolan ger näring åt lektionerna SKOLMÅLTIDEN är en del av utbildningen. Måltiden har betydelse

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse. slutrapport

Projektet Liv & Rörelse. slutrapport Projektet Liv & Rörelse slutrapport Pernilla Isaksson, projektledare April 2009 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 1. BAKGRUND TILL PROJEKTSTARTEN... 3 1.1. LÄROPLANENS MÅL... 4 1.1.1. Läroplan för

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem

Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem Innehåll Förord...3 Inledning...4 Goda skolmåltider...7 Integrerade skolmåltider...9 Trivsamma skolmåltider...

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

Skolan var inget man prioriterade

Skolan var inget man prioriterade Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Skolan var inget man prioriterade - En studie om elevers upplevelser före sitt gymnasieavbrott School Wasn t Anything You Gave

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Fysik utan dragningskraft

Fysik utan dragningskraft Kvalitetsgranskning Rapport 2010:8 Fysik utan dragningskraft En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan Skolinspektionens rapport 2010:8 Diarienummer 40-2009:1000 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Kostpolitiskt program/strategi för måltider inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Kostpolitiskt program/strategi för måltider inom Barn- och utbildningsförvaltningen Kostpolitiskt program/strategi för måltider inom Barn- och utbildningsförvaltningen Antaget i Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-24 32 Text: Kostekonom Marie Åkerström, Skolmåltider, i samarbete med

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Examensarbete i lärarutbildningen - 2007 Elever i behov av särskilt stöd En undersökning av hur skolpersonal reflekterar och definierar om begreppet

Läs mer

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten Författare Tina Bergman Helena Svensson Handledare

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer