Gert Nilson Jernkontoret, Lars Bentell, Jernkontoret och Bengt Åke Wennberg, Samarbetsdynamik AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gert Nilson Jernkontoret, Lars Bentell, Jernkontoret och Bengt Åke Wennberg, Samarbetsdynamik AB"

Transkript

1 "Framtidens industriarbete" GertNilsonJernkontoret,LarsBentell,JernkontoretochBengt ÅkeWennberg,SamarbetsdynamikAB Bakgrund DetråderstorenighetomattSverigestårinförstorautmaningaromviskall kunnahävdaossidenglobalakonkurrensenochbehållaarbetsplatseroch utvecklingsresurserilandet.dessautmaningarharocksåanväntssomargumentförolikautvecklings ochforskningsprogram. Oftapoängterasdåattdearbetsorganisatoriskaförutsättningarnaskulle kunnaerbjudakonkurrensfördelaravminstsammastorleksomrenttekniskutveckling. Ettantaloffentligtfinansieradeprogram medpåfallandelikainnehåll hardesenastedecenniernasjösattsitronpådessamöjligheter.resultaten haremellertidlåtitväntapåsig.grundantagandetomkonkurrenskraftenär svårtattifrågasätta,mennyarönvisarattprogrammensutformningbygger påförutsättningarsomintestämmermedverkligheten. Viharlevtitronattindividualiseringen,denökadesjälvständighetenoch ansvarstagandethosmedarbetarnalöserdeflestamanagementproblem. Mensåärintefallet.Tvärtom justdennautvecklingskaparnyaproblem. DetfinaärattSverigeliggeriframkantochfaktisktskullekunnaförvandla vårarbetsorganisation,vårtsamarbetepåarbetsplatsenochvårkunnigheti självautförandettillenglobalkonkurrensfördel.mendåkrävsattviförstår attsverigeliggerföreiindividensutvecklingochdärförintekanimportera managementteoriervaresigdekommerfrånusaellernågonannanstans. FörattnärmarebelysadettakanmananvändadetarbetesomInglehartoch Welzelgenomföravvärderingsmönstretivärlden.SOM institutetvid GöteborgsUniversitetbidrarmeddensvenskadelen. InglehartochWelzelsvärdediagram Avdennastudiekanmanfrånvårplaceringpådenhorisontellaskalan konstatera,attmanisverigeönskarvaramersjälvständigochautonomäni andraländer.mankanocksåfrånvårplaceringpådenvertikalaskalanslutasigtillattvigörstortmotståndmotattblipådyvladelösningarochåsikteruppifrån. 1

2 ISverigesermandetheltenkeltsomettidealattvaradelaktigochaktivtfå medverkaiförensjälvviktigabeslutochförslag.manvillintebli"styrd".vi skiljerosshärfrånandraländer.dettabekräftasavsvenskachefersomhar erfarenheterfrånutlandet. 2 Detframgårtydligtistudien attviisverige somkunnat utvecklasifrihet,demokrati ochrelativtvälståndlängre äniprincipallaandraländer ivärlden nåttetttillstånd somandraärpåvägmot. Motdenbakgrundenärdet lättattinsevarför"konceptlösningar"frånandraländer harsvårtattgöraframstegi Sverige. ÄvenomUSAenligtdiagrammetliggeriparitetmed Sverigenärdetgällerindividensutvecklingvisarsig landetvarabetydligtmeratraditionelltnärdethandlaromarbetetsorganisation.japanerharåandrasidanettrationelltförhållningssätttillorganisationer,menharenbitkvarnärdetgällerindividenssjälvständighet. TyvärrsynsännufåteckenpåettsådantnytänkandeiSverige.Tvärtom tenderardeprogramsomgenomförsattknytaantilletableradeochkända kommersiellamodeller,praktiskttagetalltidfrånusa. Släppdetgamlaochöppnauppdetnya! Detäralltsåväldigtviktigtattviförstårattviharenpotentielltstorfördeli attmedarbetareisverigeärvilligaattengagerasigiverksamhetensframgångochbidramedsinkunnighetochsittengagemangmeräninågra andraländer,menattdettamåstemötasavenmodern faktisktnyskapande organisationavarbetetförattkommatillsinfullarätt.meratraditionellaangreppssättriskerarattskapapassivitetochmisstro. Ideflestaofficiellatexter liksominteminstichefskurser påtemat arbetsorganisation talarmanombetydelsenavsjälvständiga,kreativaoch

3 kunnigamänniskor,somformarframtiden,omvärdetavattstödjadenna utvecklingochomviktenavdelaktighet.precisdetsommedarbetareoch cheferisverigelängtarefterochsersomettideal. Problemetärattmanänsålängenöjtsigmeddeklarationer.Eftersom människorärsåduktigaochambitiösaochnumeramerpositivatillarbetet änförr,trormanattmankanfortsättasomförut,slåsigtillro,förvaltaoch administreraochskickauppmuntrandebudskap.ingetkanvaramerfelaktigt.dennyasituationenmedförstorautmaningarfördemsomåtagitsig attforska,leda,beslutaochadministrera. Deåtgärder,resonemangochbeslutsunderlagledareivårtlandvantsigvid attbyggasinaåtgärderochresonemangpå,grundarsigiledningsmodeller somsnabbtharförloratirelevansitaktmeddevärdeförändringar,som demonstrerasavdiagrammet. Attbejakautvecklingenochsägasig respekteraden räckerinte.numåste ocksåforskare,ledareochbeslutsfattareformulerastrategierochhittaåtgärdersomknytersammanorganisationerochsamhälleinomramenförde värderingarsomväxerfram. Tankarnabakommodellen "http://stigma.posterous.com/world values survey measures values and happi". VihardärförsettdetsomangelägetattkortfattatpreciseravadInglehart ochwelzelsdiagramegentligenstårförochvilkanyautmaningardetställerossallainför. ViutgårinedanståenderesonemangfrånenpresentationavChristanWelzelsomgårattfinnapå DengrundläggandeidésomChristianWelzelbyggerpåär,attmänskligutvecklingbeståravtvåolikaprocesser.Enprocesssomillustrerasavdenhorisontellaaxeln,ochsombeskriverdenindividualiseringsompågår,ochen annanprocesssomillustrerasavdenvertikalaaxelnochsombeskriverindividensplatsidetsocialasammanhanget. Denhorisontellaaxelnbeskriverdeidealbildermänniskorkanhaavsig själva.längsttillvänsteräridealetattvarabehärskad,kontrolleradochatt inteframhävasigsjälv.längsttillhögeräridealetattvarasjälvständig,initiativrik,kreativochsjälvmedveten. 3

4 Denvertikalaaxelnrepresenterardeidealbildersomfinnsavhurmankan tasigenplatsiorganisationen,detvillsägahurmanblir"någon"idetsocialasammanhanget.längstnerpåskalanäridealetatthaenavödetgiven plats omänobetydlig.idenandraändenavskalanäridealetattförtjäna sigenplatsgenomsittbidragtillsamhälletochtilldessmedlemmar vihar kallatdennaplatsför"denprofessionelleaktören". ChristianWelzelärnogamedattpåpekaattdethandlaromtvåheltolika 4

5 processer.mendeöverlapparvarandraiändpunkterna.längsttillhöger ochlängstuppärdengemensammanämnarenattbäggepositionernaförutsätterettfrittval,rationellabeslut,personligaövervägandenochförhandling.längstnerochlängsttillvänsterärdengemensammanämnaren attbäggepositionernaförutsätterbegränsning,lydnad,underordningoch lojalitet. Ettsamhällesombefinnersiglängstupptillhögerpåvärderingsskalanoch byggerpåprofessionellaaktörerärsåledesisingrundläggandefunktion ochstrukturskiltfrånettsamhällesombefinnersiglängstnertillvänster. Mellandessatvåytterpunkterfinnsallasortersvariationer. ChristianWelzelkonstaterarattdetinteärmöjligtatttakontrollöverplaceringenidiagrammet.Mänskligutvecklingrörsigåthögereftersomautonomi,frihetochvalfrihetärenmänskligdrivkraft.Därmeduppkommer ständigtnyabehovavintegreringochavnyaorganisatoriskaformer. Gamlaformerförintegreringkommersuccessivtattbliföråldradeochskapakaosochkonfliktereftersomdeintetillåtermedlemmarnaattutveckla sinindividualitetochsökasigtilldensocialaplatsdesersomförenligmed sinsjälvuppfattning. Detsvenskaarbetslivetochforskningenharännuintenåtttillräckligtlångt upppådenvertikalaskalan.manärfortfarandefastiresonemangkring vertikalaberoendeförhållandenmellanledningochunderställdasomidag alltmerförkastasavmänniskorna.manfokuserariställetenbartpådenindividuellautvecklingenochtrorattdennaräckerförattskapaettbraarbetslivochsamhälle.dettatrotsattdetjustärdennautveckling,somorsakardeintegreringsproblem,somdessvärreännuingenägnarsigåt. Närvitalarom"detnyaarbetslivet"ärdetdärförangelägetattviintebara fokuserarpådenindividuellaochpersonligautvecklingenidenhorisontellariktningenutanocksåpåvilkaförändringarivårtorganisatoriskatänkandesomkrävsförattindividernaskallkunnatasigenplatssomgör,att ocksåderaskunnandeochderasbidragrespekterasiförsökenattåstadkommaeneffektivverksamhet.atthittavadsom stårivägen fördettaär industrilandetsverigesstörstamöjlighet. Vimenarattarbetsmarknadensparterharettansvarattbidratillattfrigöra dennapotential. Vimenarattenviktignyckeltillsvenskframtidakonkurrenskraftliggeri attvigemensamtförmårmatchavårunderdesenastedecenniernalångt framskridnaindividualiseringsprocessmotpassandesamarbetsformer. 5

När så många andra har klarat det kommer också du att klara det!

När så många andra har klarat det kommer också du att klara det! Välkommen! Till ett nyhetsbrev med små och stora nyheter samt månadens intervju med Magnus Persson, Skanska Du hittar de gamla breven på http://euroquality.se/nyhetsbrev-2/ Om du vill att fler ska få nyhetsbrevet,

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

ERGONOMI & HUMAN FACTORS SÄLLSKAPET SVERIGE. Göran M Hägg

ERGONOMI & HUMAN FACTORS SÄLLSKAPET SVERIGE. Göran M Hägg Göran M Hägg Keynotes: Scania - success based on healthy and dedicated employees Robert Dubois, Scania, Södertälje How you, with the help of rhythm, improve moving patterns, stimulate cognition, emotion

Läs mer

Var ska sjukhusen ligga?

Var ska sjukhusen ligga? Denna artikel visar på en metod för att undersöka hur optimal befolkningens fysiska tillgänglighet till sjukvården är. Detta är relevant med tanke på den svenska storregionala omdaningen som säkerligen

Läs mer

Vårdmatchning för ökad tillgänglighet och likvärdighet

Vårdmatchning för ökad tillgänglighet och likvärdighet Vårdmatchning för ökad tillgänglighet och likvärdighet Lars Nordgren 1 Anki Eriksson 2 Anders Morin 3 1 Med en bakgrund som ekonom, organisationskonsult och sjukhusdirektör inom hälso- och sjukvården är

Läs mer

ekologisk kompensation

ekologisk kompensation ekologisk kompensation STOCKHOLM 18-19 OKTOBER 2011 Ekologisk kompensation vägen vidare Konferens i Stockholm den 18 oktober med fältexkursion den 19 oktober Intresset för vår konferens om ekologisk kompensation

Läs mer

Hierarkisk position och motivation i relation till belöningssystem

Hierarkisk position och motivation i relation till belöningssystem Hierarkisk position och motivation i relation till belöningssystem -En kvantitativ studie om hur individer på olika hierarkiska positioner motiveras av olika belöningsformer Examensarbete för kandidatexamen

Läs mer

Frågor. Mål. Välkommen att ställa frågor under diskussionspasset alt. via johan.nordlander@itn.liu.se

Frågor. Mål. Välkommen att ställa frågor under diskussionspasset alt. via johan.nordlander@itn.liu.se Efficient energy consumption at home utilizing wireless sensor network Samarbetspartners och finansiärer Inom EID (Energi, IT & Design) Kan man sänka energiförbrukning och driftskostnader i flerfamiljshus

Läs mer

NWP. IFMA Nordic Workplace. program. 4:e december, 2014 I Stockholm

NWP. IFMA Nordic Workplace. program. 4:e december, 2014 I Stockholm NWP IFMA Nordic Workplace 4:e december, 2014 I Stockholm program NWP IFMA Nordic Workplace 4:e december, 2014 I Stockholm program 08.30 09.00 09.15 10.00 10.15 Registrering, mingel & fika IFMA hälsar välkommen

Läs mer

2007-09-21 1 Martin Ängeby. Social integration in the Stockholm Region

2007-09-21 1 Martin Ängeby. Social integration in the Stockholm Region 1 Social integration in the Stockholm Region 2 3 4 Immigration 69-06 Källa: Välfärd 2007:1, SCB. 5 Andel personer med utländsk bakgrund i kommunerna i Stockholms län, länet, övriga Mälardalen och riket

Läs mer

Uppdrag 9. Landhöjningen med ny teknik Övningar med GPS, läsplattor, appar m.m.

Uppdrag 9. Landhöjningen med ny teknik Övningar med GPS, läsplattor, appar m.m. Uppgift 1. Hitta koordinater på nätet! Ta hjälp av kartor på webbsidor och moderna hjälpmedel som GPS, läsplattor och mobiltelefoner. 1. Hitta tre intressanta besöksplatser i vårt gränsöverskridande gemensamma

Läs mer

Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst

Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst 1 Marknad Sverige år 1900 Bo Dahlbom Sverige år 2000 Bo Dahlbom Det moderna miraklet 200 000 150 000 Bnp per person i Sverige 100 000 50 000 5 000

Läs mer

Skapandet av varaktiga kundrelationer - En studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem

Skapandet av varaktiga kundrelationer - En studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem Skapandet av varaktiga kundrelationer - En studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem Building long term customer relationships - A study of Länsförsäkringar Bergslagens loyalty program Sara

Läs mer

Sverige världens bästa land att växa upp i

Sverige världens bästa land att växa upp i Handlingsprogram beslutat vid Kristdemokraternas riksting, september 2013 Sverige världens bästa land att växa upp i 1 www.kristdemokraterna.se 2 Innehåll SVERIGE VÄRLDENS BÄSTA LAND ATT VÄXA UPP I...5

Läs mer

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- ""O",. 1-7

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- O,. 1-7 ?T.Jltll7 ~rj in. 'if I ; IZatrineholn1s kon11tiun '- TI LLGÄNG L1G HETSUTSKOTTET 2011-02-21 i Plats och tid Beslutande KTS-salen, Vita huset kl 13.30-15.30 Gunilla Magnusson (s), Bengt Andersson (m),

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Klimatanpassning 2015 - Så långt har Sveriges kommuner kommit

Klimatanpassning 2015 - Så långt har Sveriges kommuner kommit NR B 2228 MAJ 2015 RAPPORT Klimatanpassning 2015 - Så långt har Sveriges kommuner kommit En enkätundersökning och kommunrankning Susanna Roth & Philip Thörn Författare: Susanna Roth och Philip Thörn Medel

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Norrländsk vindkraft Sommardesignkontoret Skellefteå 2010

SOMMAR DESIGN KONTORET. Norrländsk vindkraft Sommardesignkontoret Skellefteå 2010 SOMMAR DESIGN KONTORET Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 6 Image 6 Konkurrenter positionering 8 Konkurrenter grafiskt uttryck 10 Produkten 13 Produkten - stödprodukter / tjänster

Läs mer

Städer som nav för en globalt hållbar samhällsutveckling eller slagfält för sociala konflikter

Städer som nav för en globalt hållbar samhällsutveckling eller slagfält för sociala konflikter Städer som nav för en globalt hållbar samhällsutveckling eller slagfält för sociala konflikter Hans Abrahamsson Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö 7 juni 2012

Läs mer

Drift och underhåll av kyl- och värmepumpssystem

Drift och underhåll av kyl- och värmepumpssystem Drift och underhåll av kyl- och värmepumpssystem Lennart Rolfsman, Kristin Larsson Juni 2014 Förord SP Energiteknik har inom ramen för Energimyndighetens program EFFSYS+ genomfört ett projekt om drift

Läs mer

A wood-biorefinery cluster in northern Sweden. Clas Engström, CEO Processum Biorefinery Initiative AB 2013-03-12

A wood-biorefinery cluster in northern Sweden. Clas Engström, CEO Processum Biorefinery Initiative AB 2013-03-12 A wood-biorefinery cluster in northern Sweden Clas Engström, CEO Processum Biorefinery Initiative AB 2013-03-12 SP PROCESSUM Cooperation, Open Innovation, Business-oriented, Clusterhost, R & D Started

Läs mer

Flygbuller på uteplats: Besvärsupplevelser och hälsa i relation till maximalnivå och antal flygbullerhändelser

Flygbuller på uteplats: Besvärsupplevelser och hälsa i relation till maximalnivå och antal flygbullerhändelser Flygbuller på uteplats: Besvärsupplevelser och hälsa i relation till maximalnivå och antal flygbullerhändelser Slutrapport från forskningsprogrammet MAXFLYG Mats E. Nilsson, Jenny Selander, Jesper Alvarsson,

Läs mer

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik VTI rapport 686 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik Kartläggning och kvalitetsbedömning Anna Niska Annika Nilsson Mats Wiklund Petra Ahlström Urban

Läs mer

Rapport Integration 2005 Integrationsverket, 2006. Integrationsverket

Rapport Integration 2005 Integrationsverket, 2006. Integrationsverket RAPPORT INTEGRATION 2005 Rapport Integration 2005 Integrationsverket, 2006 ISSN 1651-1662 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping www.integrationsverket.se Grafisk formgivning: Anna-Sofia Quensel,

Läs mer

Svensk persontrafik på norsk järnväg

Svensk persontrafik på norsk järnväg Svensk persontrafik på norsk järnväg En analys av gränsöverskridande snabbtågstrafik mellan Trondheim och Östersund Master of Science Thesis in the Master s Programme Geo and Water Engineering MARIKA CEDERBLAD

Läs mer

Öppna data i Sverige. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format.

Öppna data i Sverige. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format. Öppna data i Sverige Resultat och erfarenheter från arbetet med öppna data. År 2014. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format.

Läs mer

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett rikt växtoch djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet RAPPORT 5773 DECEMBER 2007 Ett rikt växt- och djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Läs mer

Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen

Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen Manager s role in the development work in the eldercare Ahmet Gümüscü och David Johansson Uppsats nr 781 Magisteruppsats i socialt arbete,

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

HUR MAN BYGGER UPP ETT STARKT VARUMÄRKE PÅ KORT TID

HUR MAN BYGGER UPP ETT STARKT VARUMÄRKE PÅ KORT TID EN FALLSTUDIE AV HUR MAN BYGGER UPP ETT STARKT VARUMÄRKE PÅ KORT TID Kandidatuppsats i Företagsekonomi: Marknadsföring, 15 hp Slutseminarium: 2008-05-26 Författare: Magnus Forsström, 850621-5097 Lisa Jansson,

Läs mer