Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa Med årsbokslut Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Carina Hjelm SLSO Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller t.o.m.: Carina Hjelm

2 2 (19)

3 Innehållsförteckning Med årsbokslut... 1 Sammanfattning av det gångna året... 5 Mål och uppdrag... 5 Uppdrag & verksamhetsidé... 5 Värdegrund... 5 Vision... 6 Inriktning... 6 BVS... 7 Brukar- och befolkningsperspektivet... 7 Strategiska mål... 7 Hög brukarupplevd vårdkvalitet & gott bemötande... 7 God tillgänglighet/begriplig information... 7 Process- och utvecklingsperspektivet... 8 Strategiska mål:... 8 Habiliteringsplanering... 8 Kunskapsbaserade insatser... 8 Habiliteringsprogram... 9 Samverkan och samarbete på brukarens villkor... 9 Tekniskt stöd Kvalitet, avvikelsehantering, patientsäkerhet mm Patientsäkerhet Hälsofrämjande arbete Medarbetarperspektivet Strategiska mål Ledarskap Medarbetarskap (19)

4 Ekonomiperspektivet Strategiska mål Vårdöverenskommelser...12 Verksamhetens omfattning och innehåll Vårdproduktion Ekonomi...14 Resultaträkning...14 Produktivitet Investeringar, anskaffningsutgift Personal Arbetsmiljö och hälsa Utveckling och lärande...16 Lön och anställningsförmåner...16 Jämställdhet/mångfald...16 Miljö...16 Hållbar utveckling...16 Framtidsplaner Bilagor Bilaga 1: Patientsäkerhetsberättelse Organisation av patientsäkerhetsarbete Avvikelserapportering Patientsäkerhetsarbete Samverkan...19 Statistik gällande patientsäkerhetsavvikelser (19)

5 Sammanfattning av det gångna året Habilitering & Hälsa är en verksamhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde som erbjuder råd, stöd & behandling till personer med omfattande funktionsnedsättningar samt förmedlar tolktjänster till döva, hörselskadade, dövblinda och vuxendöva. Under 2012 har vi mött ca brukare, som har fått olika typer av besök/insatser. Antalet nya brukare fortsätter att öka personer (40 %) är nya brukare d.v.s. har fått insats under 2012 men inte under Nettoökningen är 12%. Den största tillströmningen gäller personer med autismspektrumtillstånd (AST) som idag är den största målgruppen inom Habilitering & Hälsa. Under 2012 har t ex 27% av alla nya brukare Aspergers syndrom. En ny ersättningsmodell infördes Att snabbt införa ett nytt system med nya KVÅkoder och registreringsrutiner har medfört extra belastning av administrativt arbete för såväl behandlingspersonal som den administrativa personalen. En upphandling av teckentolktjänster har genomförts. Arbetet med att ta fram underlag för habilteringsprogram har påbörjats och har engagerat många i verksamheten. Syftet med programmen är att Öka möjligheterna för brukare och deras nätverk att vara delaktiga Ge förutsättningar för medarbetarna att lägga ner mer tid på de högst prioriterade insatserna Säkerställa att befintliga resurser används på rätt sätt och att vi får likvärdig vård i länet. Delaktighetsaspekterna har varit i fokus där prioriterade områden har varit utveckling av kommunikativt - och kognitivt stöd. Ett arbete med att skapa ett center för att utveckla detta område har påbörjats. En modell för att erbjuda insatser till barn som anhöriga har tagits fram. Mål och uppdrag Under 2010 togs beslut om en ny verksamhetsidé, värdegrund samt vår vision som sträcker sig fram till Värdegrunden och visionen bygger på SLSO:s värdegrund och vision. Uppdrag & verksamhetsidé Uppdraget för Habilitering & Hälsa är att ge råd, stöd och behandling till personer med funktionsnedsättningar och deras närstående samt att verka för att kunskapen om funktionshinder ökar i samhället. Vi arbetar för att i samspel med den enskilde och dennes nätverk främja fysiskt och psykiskt välbefinnande samt bästa möjliga funktionsförmåga. Vi är med och skapar förutsättningar för ökad gemenskap och delaktighet i samhället. Värdegrund Vi arbetar utifrån en humanistisk grundsyn och ser varje människa som unik och värdefull. Detta synsätt kommer till uttryck genom att: Vi möter människor med respekt och ser till varje persons möjligheter till utveckling. Vi har ett förhållningssätt som skapar delaktighet utifrån varje persons egna förutsättningar i utformningen av habiliteringen. 5(19)

6 Vi tar alla ansvar för vårt gemensamma uppdrag. Vi delar med oss av våra erfarenheter, lär av varandra och omvärlden. Vi främjar öppen dialog och nytänkande. Vision Vi erbjuder en mångfald av insatser Vi har ett rikt och flexibelt utbud av råd, stöd och behandling som bygger på forskning, beprövad erfarenhet samt individens kunskap och erfarenheter. Insatserna utgår från en helhetssyn på varje persons situation och kan vara tvärprofessionella och omfattande eller avgränsade utifrån ett specifikt behov. Vi skapar inflytande & delaktighet Allas delaktighet är en självklarhet. Insatser ges med respekt för individens önskemål och förutsättningar. Tillsammans verkar vi för att skapa goda möten och ett öppet klimat. Vi är tillgängliga & effektiva Det är enkelt att få kontakt med oss. Vi har ett tydligt erbjudande, är kända och efterfrågade i samhället och samverkar med andra. Våra insatser ger resultat och gör skillnad för individen och nätverket. Vår kunskap ligger i framkant Vi är med och skapar framtidens utbud av råd, stöd och behandling. Vi har engagerade medarbetare med breda kunskaper och spetskompetens. Vi leder utvecklingen av ny kunskap, tar tillvara de tekniska framstegen och omsätter det i praktiskt arbete. Inriktning Habilitering & Hälsa är en länsövergripande verksamhet med drygt 700 medarbetare. Vi driver habiliteringscenter och habiliteringsteam i hela länet. Dessutom finns flera kompletterande habiliteringsmottagningar, boende, förmedling av tolktjänster samt informations- och kunskapscenter. Vi verkar i hela Stockholms län. Boende i Norrtälje får i första hand habilitering från Tiohundra AB, men erbjuds kompletterande stöd från Habilitering & Hälsa. Vi erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna och vi ger även stöd till anhöriga. Habilitering är en specialiserad verksamhet som ger kvalificerat stöd när insatser från exempelvis kommun eller primärvård inte är tillräckliga för att möta den enskildes behov av särskilt expertstöd. Habiliteringsinsatserna kan handla om att utveckla den motoriska, psykiska, kognitiva, språkliga och sociala förmågan, samt att förbättra möjligheterna att kommunicera och samspela med andra. Det kan också handla om att se till att miljön runt den enskilde blir så lite hindrande som möjligt. I det arbetet sker ofta samverkan med personal i närmiljön för att bidra till en anpassning av miljö, bemötande och aktiviteter utifrån den enskildes förutsättningar. Även hjälpmedel förskrivs som kan göra det lättare att röra sig, att utföra vardagsaktiviteter och att kommunicera. Vi ger information och utbildning om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser, samt information om samhällets stöd, till såväl personer med funktionsnedsättningar som till närstående. Föräldrar, anhöriga och andra närstående kan även få psykosocialt stöd. Vi förmedlar dessutom kunskap och ger instruktion till personal i den enskildes närmiljö. 6 (19)

7 Verksamheten riktar sig även till invånare och yrkesverksamma i Stockholms län som vill veta mer om funktionshinder och habilitering. Tolkcentralen förmedlar tolktjänster till döva, dövblinda, samt hörselskadade personer i Stockholms län. Habilitering & Hälsas verksamhet regleras av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi arbetar även utifrån landstingets nya program för personer med funktionsnedsättningar, Mer än bara trösklar. BVS Habilitering & Hälsa arbetar med styrkort enligt BVS. Uppföljningar sker regelbundet i ledningsgruppen. Rapporter presenteras på Habnet men under 2013 kommer Qlick View applikationer att tas fram. I samband med delårsbokslut sker genomgång med samtliga chefer. Brukar- och befolkningsperspektivet Strategiska mål Trygg och delaktig brukare Hög brukarupplevd vårdkvalitet & gott bemötande Prioriterade aktiviteter har varit Ett dokument om hur vi ska arbeta med alternativ, kompletterande kommunikation (AKK ) har fastställts. Kognitivt stöd för att öka brukarens delaktighet i sin habilitering, t.ex. vid kartläggningen och utvärdering av habiliteringsplanen. Hälsofrämjande insatser genom att ta till vara Livsstilsprojektets erfarenheter samt att erbjuda 18-åringar möjlighet att svara på en enkät om levnadsvanor och samtal om dessa. Patientenkätens resultat har använts i förbättringsarbete. Ungdomar med funktionsnedsättningar har använts som mentorer i verksamheten. Mått:(ut Patientenkäten) Andel brukare som känner sig delaktig i beslut om behandling/insats Mål 70 %. Resultat: 70 % Andel brukare som kan rekommendera mottagningen till andra. Mål 82 %. Resultat: 79 % God tillgänglighet/begriplig information Prioriterade aktiviteter under året har varit: 7 (19)

8 Mått: Tillströmningen av nya brukare har följs noga. Lokala Forum Funktionshinder på några habiliteringscenter har startats. Fortsatt satsning på att utveckla internetbaserad habilitering Informationsmaterial om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser har tagits fram. Användningen av sociala medier har utvecklats från Forum Funktionshinder och Autismforum. Första besök ska erbjudas inom 30 dagar. Mått 100 %. Resultat: 65 % Andel brukare anser att väntetiden till första besöket var acceptabel. Mål: 80 %. Resultat: 74 % Andel brukare som anser att de fått tillräcklig information om sin funktionsnedsättning. Mål: 58 %. Resultat: 57 % (mäts i patientenkäten 2012) Bara 65 % av brukare har erbjudits tid inom 30 dagar att jämföra med 91 % föregående år. Den kraftiga nedgången beror på att vissa besök inte registrerats korrekt enligt de nya registreringsrutiner som infördes Detta kommer att åtgärdas under Tidigare års uppgifter byggde på manuella rutiner. Process- och utvecklingsperspektivet Strategiska mål: Säkra och tillgängliga insatser med goda resultat Samordnande habiliteringsprocesser Hållbar utveckling Habiliteringsplanering Mått: Alla brukare ska erbjudas en habiliteringsplan. Habiliteringsplanen ska utvärderas. (ej aktuellt vid ADHD-center, Aspergercenter och Dövteamet). Alla personer som har en habiliteringsplan ska erbjudas att svara på det nationella frågeformuläret Samlad utvärdering av habiliteringsplan. Arbetet med att utveckla personlig plan för besökare vid Dövteamet fortsätter. Andel brukare som gjort tre besök eller fler och som har en habiliteringsplan. Mål: 100%. Alla enheter ska ligga över 87%. Resultat: 80% Andelen utvärderade habiliteringsplaner. Mål: 100%. Alla enheter ska ligga över 73%. Resultat: 63% Kunskapsbaserade insatser 8 (19)

9 Mått: Alla barn med cerebral pares (CP) som huvudsaklig funktionsnedsättning födda år 2000 eller senare ska erbjudas uppföljning enligt föreskrifterna i det nationella kvalitetsregistret CPUP (CP uppföljningsprogram). Alla brukare ska få en funktionsnedsättningsbeskrivning Andel brukare med angiven funktionsnedsättning. Mål: 80%. Resultat: 80% Andel barn med CP som erbjuds uppföljning enligt nationellt uppföljningsprogram CPUP. Mål: 100%. Resultat: 100% Forsknings- och utvecklingsarbete har bedrivits genom projekt som avspeglar habiliteringens målgrupper, uppdrag och verksamheter och syftar till att utveckla kunskap som kan omsättas i praktiskt arbete. Vi har samverkat med berörda yrkesutbildningar och tar emot studenter för praktik. Kliniska adjunkter samt AKA finns inom områdena sjukgymnastik och arbetsterapi. Vi har haft sex utsedda sakkunniga som ska bistå verksamhetsledningen med sakkunskap inom respektive profession samt metodstödjare som har i uppdrag att bistå vid implementering av nya arbetsmetoder. Habiliteringsprogram Arbete med habiliteringsprogram Arbete har påbörjats med att ta fram habiliteringsprogram för att beskriva vilka insatser habiliteringen ska erbjuda för att vara till störst nytta. Genom en tydlig beskrivning av Habilitering & Hälsas breda utbud, förankrad i vetenskap och beprövad erfarenhet, öka möjligheterna för: - brukare och deras nätverk att vara delaktiga och ha information om vilka habiliteringsinsatser som kan erbjudas, - medarbetare att lägga mer tid på de högst prioriterade insatserna i brukararbetet, - att säkerställa att befintliga resurser används på rätt sätt och att vi får en mer likvärdighabilitering över länet, - förbättrat samarbete med vårdgrannar, - fortsatt arbete med vår organisation och fördelning av resurser inom H&H och prioriteringar av H&H:s utbud. Programgrupper, med representanter från olika yrkesgrupper har arbetat med sex olika målgrupper; autismspektrumtillstånd med utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd utan utvecklingsstörning, rörelsenedsättning, flerfunktionsnedsättning, utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada. Intresseorganisationerna har deltagit i arbetet. En kartläggning av vilka insatser som ges inom habiliteringen har genomförts och under 2013 skall prioriteringar av insatserna göras utifrån den nationella modellen för prioriteringar inom hälso- och sjukvård. Samverkan och samarbete på brukarens villkor Habiliteringens uppdrag är att bidra till en utformning av vardagslivet som allsidigt gynnar brukaren och främjar en ökad delaktighet i samhället. I det arbetet är vi beroende av en god samverkan internt och externt samt att resurser och kompetens finns hos våra vårdgrannar. 9 (19)

10 Mått: Att få till stånd samordnande planer med andra vård- och omsorgsgivare Samverkan mellan våra interna enheter utvecklas. Regelbundna möten med ungdomsråd och intresseorganisationer. Dokumentera i journal uppgift om närstående under 18 år Riktlinjer för våra insatser till minderåriga barn till brukare har tagits fram. Andel brukare med flerfunktionsnedsättning som har en samordnad plan med andra aktörer. Mål: 25%. Resultat: 30% Tekniskt stöd En aktivitetsplan för att utveckla teknik i brukararbetet har tagits fram. Arbete med att ta fram ett plattformsbyte för våra externa webbplatser. Kvalitet, avvikelsehantering, patientsäkerhet mm Habilitering & Hälsa använder Balanserad verksamhetsstyrning (BVS), för att ta fram strategiska mål och mått för verksamheten. Lokala verksamhetsplaner som konkretiserar delar av verksamhetsplanen har upprättas för varje lokal enhet. Vi har fortsatt med att utveckla det lokala förbättringsarbetet utifrån Lean. Fler verksamheter kommer att få metodstöd i arbetet. Vi har aktivt medverkat inom SLSO för att certifiera vårt ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö- och miljöfrågor. Dokumenthanteringen har kvalitetssäkrats och dokumenthanteringsplanen reviderats. Vi har fortsatt att delta i NYSAM där vi tar fram och analyserar nyckeltal tillsammans med andra landsting. Patientsäkerhet Antalet åtgärdade risker ska vara fler än antalet åtgärdade tillbud och negativa händelser i avvikelserapporteringssystemet HändelseVis. Handläggningstiden för att åtgärda avvikelser i HändelseVis ska inte överstiga sex veckor Patientsäkerhetsarbetet under 2012 redovisas i särskild verksamhetsberättelse se bilaga. Hälsofrämjande arbete Under året avslutades Livsstilsprojektet som drivits i samarbete med fler intresseorganisationer mellan 2008 och Ett välbesökt seminarium anordnades i 10 (19)

11 Kulturhuset. Projektet resulterade i en metodbok. En väg till bättre hälsa - om coachning till ett aktivare liv. Erfarenheterna från projektet ska nu implementeras i verksamheten. Medarbetarperspektivet Strategiska mål Kompetenta och stolta medarbetare som aktivt bidrar till att verksamhetens mål uppfylls. Tydligt och resultatinriktat ledarskap. Ledarskap Ledarskapsutveckling i form av chefsutbildning och handledning fortsätter. Nyanställda chefer får introduktionsstöd. Vi har återkommande möten med alla chefer. Chefsbrev utkommer varannan vecka. Mått: Alla chefer som har ett ledarskapsindex under 60 ha en åtgärdsplan. Samtliga chefer ska genomgå arbetsmiljöutbildning, lönesättningsutbildning och Certifierad Jämställdhets - och mångfaldsutbildning. Totalindex för ledarskapet enligt medarbetarenkät. Mått: Lägst 70 för hela Habilitering & Hälsa. Alla enheter ska ligga över 60. Resultat: enheter ligger under 60. Index för det resultatorienterade ledarskapet enligt medarbetarenkät. Mått: Lägst 70 för hela Habilitering & Hälsa. Resultat: 81. Medarbetarskap En analys av medarbetarenkäten genomförs på de lokala enheterna och på övergripande nivå. Åtgärdsprogram ska tas fram. Mått: Alla enheter som har ett medarbetarindex under 60 har en åtgärds/handlingsplan. Totalindex för medarbetarskapet enligt medarbetarenkät. Mått: Lägst 70 för hela Habilitering & Hälsa. Alla enheter ska ligga över 60. Resultat: 80. Alla enheter över 60. Resultatet att känna sig stolt över att arbeta på Habilitering och Hälsa Mått: Lägst 74 för hela Habilitering & Hälsa. Alla enheter ska ligga över 60. Resultat: 72. Tre enheter ligger under 60. Ekonomiperspektivet Strategiska mål Effektivt resursutnyttjande mesta möjliga brukarnytta. 11 (19)

12 Ekonomi i balans. Habilitering & Hälsa har i dag flera avtal med olika uppdragsgivare. Varje separat uppdrag måste bära sina egna kostnader och leverera sitt bidrag för att finansiera de gemensamma OH-kostnaderna samt avkastningskravet. Mått: Alla verksamheter har arbetat med att minska antalet uteblivna habiliteringsbesök och tolkuppdrag. En upphandling av tolktjänstleverantörer har genomförts Alla enheter uppfyller sina prestationskrav. Mål: 100 %. Resultat: 55 % Alla enheter ska hålla sina kostnader inom den budgeterade ramen. Mål: 100 %. Resultat: 91 % Vårdöverenskommelser Överenskommelsen om ersättning och uppdrag för habiliteringsverksamheten innebar en uppräkning om 2,2 %. Därutöver innehöll avtalet extra satsning om 0,4 % för insatser till personer med flerfunktionshinder samt till personer med förvärvad hjärnskada. Under 2012 hade Habilitering & Hälsa möjlighet att få del av statliga medel för att korta köerna vid ADHD-center, Aspergercenter, Autismcenter för små barn och Autismcenter för barn och ungdom men tyvärr nådde prestationstalen för all verksamhet inom Habilitering & Hälsa inte upp till den nivå som erfordrades. Särskilda medel för förskrivning av tunga täcken för denna målgrupp har dock utgått. 3,5 % av ersättningen har varit målrelaterad. Ersättning har utgått för 6 av de 9 kriterierna, Fast ersättning har utgått med 46 % och 54 % rörlig ersättning. En ny ersättningsmodell har införts som bygger på nya besökstyper och KVÅ-koder (KVÅ =klassifikation av vårdåtgärd). Avtalet vad gäller tolkverksamheten är ett tvåårsavtal Ersättningen bygger på en fast ersättning exkl statsbidrag samt en målrelaterad del. Statsbidraget uppgår till ca 1/3 av kostnaderna. Den målrelaterade ersättningen bygger på resultatet i patientenkäten vars resultat ännu ej är klart. Avtalet för VUB-teamet (vuxna personer med utvecklingsstörning och grava beteendestörningar) har förlängts vilket har inneburit ett fortsatt partnerskap mellan Norra Stockholms psykiatri och Habilitering & Hälsa. Avtalet med Stockholms stad om ersättning för habilitering vid Stockholms Riksgymnasium upphörde , varefter verksamheten avvecklades. En särskild överenskommelse har gjorts kring varje barn som bor på Safiren med respektive placerande kommun. 12 (19)

13 Verksamhetens omfattning och innehåll Vårdproduktion Produktionstal Bokslut Budget Avvikelse Utfall Hälsa & Habilitering Antal % 2011 Antal brukare % Antal besök ###### % Tolkverksamheten 2012 Produktionstal Bokslut Budget Avvikelse Utfall Tolkverksamhet (teckentolk) Antal % 211 Utförda - Antal uppdrag % Verksamhet öppen för alla brukare, anhöriga och andra intresserade Mål 2012 Utfall 2012 Rådgivning per telefon Forum Funktionshinder - Antal besvarade samtal Rådgivning per e-post Forum Funktionshinder - Antal besvarade mail Antal svar på anonyma frågor till Vårdguiden Forum Funktionshinder* Besökare Forum Funktionshinder Besökare Idétorget Besökare Öppet Hus Klara Mera Antal anhöriga som deltagit på utbildningar inom Forum Funktionshinder Antal yrkesverksamma på utbildningar inom Forum Funktionshinder Antal deltagare på öppna storföreläsningar inom Forum Funktionshinder Antal deltagare på utbildningar som inte kassaregistreras Aspergercenter Antal deltagare på föreläsningar som inte kassaregistreras ADHD-center (inkl konferens) *Avtal har funnits med Vårdguiden kring arbetet med att besvara frågor om funktionshinder. 13 (19)

14 Ekonomi Resultaträkning Resultaträkning 2012 RESULTATRÄKNING (Tkr) Bokslut Bokslut Budget Förändring Avvikelse (per frangogrupp) utfall mot budget VERKSAMHETETNS INTÄKTER Patientavgifter Såld hälso- och sjukvård 1) Utskrivningsklara patienter 0 0 Utomlänsintäkter Övrig såld hälso- och sjukvård FOUU-bidrag Övriga intäkter S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Förändring av semesterskuld Personalkostnader Köpta primärtjänster Verksamhetsanknutna tjänster Läkemedel Material och varor Hyreskostnader IT-tjänster Kostnader inhyrd personal Övriga kostnader S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER Avskrivningar VERKSAMHETENS RÖRELSERESULTAT Finansiella intäkter Finansiella kostnader 0 0 ÅRETS RESULTAT Resultat i % av intäkterna -0,3% 1,4% 0,0% -115,6% 46,9% Intäkterna för såld hälso- och sjukvård är lägre än budgeterat pga att knappt 4 mkr av den målrelaterade ersättningen inte betalades ut. Man nådde inte heller nivåerna för tilläggsavtalet vilket var budgeterat till 3,2 mkr. Utomlänsintäkterna är också ngt lägre än budget, men kompenseras delvis av asylintäkter på 0,3 mkr. Intäkterna för övrig såld hälso och sjukvård är lägre än budget beroende på att Riksgymnasiet övergick i annan regi under året. Intäkterna för Tolkcentralen ligger 4 mkr över budget och intäkterna för såld utbildning knappt 2 mkr över budget. Personalkostnaderna ligger under budget bl a på grund av förändringarna av Riksgymnasiet. 14 (19)

15 Övriga kostnader är generellt lägre än budget. Tolkcentralen går över budget, men har också högre intäkter. Kostnaderna för it-utveckling går över budget med 2,5 mkr. Vid delårsbokslutet lämnades en nollprognos eftersom man arbetade för att få upp besöksantalet och hoppades på att få in en större del av den målrelaterade ersättningen. Nu finns färdiga rapporter för att kontinuerligt kunna följa upp de kvalitetsparametrar som ingår i den målrelaterade ersättningen. Något som saknades under Produktivitet H&H gör produktivitetsmätningar i samband med NYSAM uppföljningen. Investeringar, anskaffningsutgift Bokslut Bokslut Budget Förändring Avvikelse Belopp i tkr utfall mot budget Utrustning Ny- /ombyggnader, externa fastigheter 0 0 Ny- /ombyggnader, Locum fastigheter Summa Investeringarna i ombyggnationer är klart mycket lägre än budget. Det beror på att det har blivit förseningar och arbetet kommer att fortsätta under Personal Resultatenheten Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt ANTAL ÅRSARBETARE 649,5 50,4 699, ,6 714,6 Arbetsmiljö och hälsa Mått: Analys av sjukfrånvarostatistik och aktiva åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. En handlingsplan för hälsofrämjande arbetsplats har tagits fram. Sänka den genomsnittliga korttidsfrånvaron med en dag. Resultat: +0,3 dagar Sänka den totala sjukfrånvaron med en dag. Resultat: + 2 dagar Stress. Mått: Alla enheter ska ligga över 60. Resultat: 12 enheter av 37 ligger under 60. Inom yrkesgrupperna ligger logopeder och arbetsterapeuter under (19)

16 SJUKFRÅNVARO 1/1-31/ /1-31/ Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 1-14 dagar 5,30 4,70 5,20 4,90 4,80 4, dagar 2,5 0,3 2,3 3 1,1 2,8 mer än 90 dagar 9 6 8,8 10,3 4,3 9,6 TOTALT 16, ,3 14,6 10,5 14,3 Utveckling och lärande En gemensam planering görs årligen av personalutbildning inom Habilitering & Hälsa. Utbildningen är uppdelad i Introduktions-, Bas- och Fördjupningsutbildning. Basutbildningen är antingen gemensam för alla yrkesgrupper, riktad till några yrkesgrupper eller yrkesspecifik för en yrkesgrupp. Under 2012 har vi tagit emot 128 studenter för praktik från följande utbildningar: arbetsterapeuter: 16 studenter, logoped: 42 studenter, sjukgymnast: 63 studenter, psykolog: 5 studenter, socionom: 2 studenter. Mått: Index för lära av varandra enligt medarbetarenkät. Mått: Lägst 80 för hela Habilitering & Hälsa. Resultat: 78 Lön och anställningsförmåner I lönerevisionen har vi haft målsättningen att ligga i nivå med psykiatrin och primärvården inom SLSO eller liknande verksamhetsområden. Vi har under året arbetat med ingångslönerna i syfte att nå målet på sikt. Minska antalet deltidstjänster Jämställdhet/mångfald Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i rekryteringsprocessen har understrykits. Föräldraskap främjats t.ex. genom att lägga för verksamheten viktiga möten till tider som även kan passa småbarnsföräldrar. Vi har strävat mot ökad åldersspridning och jämnare könsfördelning inom alla yrkesgrupper. Det har skett via positiv särbehandling vid lika eller tillräckliga kvalifikationer. Miljö Hållbar utveckling Under året har en revidering av miljöhandlingsplanen genomförts. Planen följs upp två gånger/år i ledningsgruppen 16 (19)

17 Framtidsplaner Utmaningarna för 2013 är: Arbete med analys av arbetsprocesserna för att klara ökade prestationskrav. Färdigställande av habilteringsprogram och plan för implementering Nytt uppdrag och bemanning av FOUU-verksamheten. Carina Hjelm Resultatenhetschef Bilagor Bilaga 1: Patientsäkerhetsberättelse Bilaga 2: Styrkort 2012 (separat dokument) 17 (19)

18 Bilaga 1: Patientsäkerhetsberättelse 2012 Habilitering & Hälsa är en länsövergripande verksamhet med ca 700 medarbetare. Verksamheten har habiliteringscenter och habiliteringsteam i länet. Dessutom finns flera kompletterande habiliteringsmottagningar, boenden samt informations- och kunskapscenter. Habilitering & Hälsa arbetar för att underlätta tillvaron för personer med funktionsnedsättningar och att göra det möjligt för dem att aktivt delta i samhällslivet. Råd, stöd och behandling erbjuds till barn, ungdomar och vuxna och stöd erbjuds även till närstående. Det är en specialiserad verksamhet som ger kvalificerat stöd när insatser från exempelvis kommun eller primärvård inte är tillräckliga för att möta den enskildes behov. Organisation av patientsäkerhetsarbete Verksamhetscheferna ansvarar för att det finns rutiner för avvikelsehantering och att dessa är kända och följs i verksamheten. Habilitering och Hälsa har två patientsäkerhetssamordnare som stöd i patientsäkerhetsarbetet. De följer utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet och informerar fortlöpande ledning samt utvärderar patientsäkerhetsarbetet. Verksamheten har 19 lokala patientsäkerhetsombud som har utbildats inom Habilitering & Hälsa. Deras uppgift är att stödja de lokala enheterna i sitt patientsäkerhetsarbete, att initiera händelseanalyser vid allvarliga avvikelser och att stödja medarbetare att rapportera avvikelser och risker. Avvikelserapportering Avvikelser rapporteras i HändelseVis och rapporteras till närmaste chef för handläggning och åtgärder. Verksamhetscheferna avgör vilka avvikelser som ska vidarebefordras till chefläkare för bedömning och eventuell Lex Maria-anmälan. Två gånger per år sammanställer patientsäkerhetssamordnare statistik från inkomna avvikelserapporter i HändelseVis. Dessa presenteras för ledningsgruppen och publiceras på Habilitering och Hälsas Intranät. Under 2012 har Habilitering och Hälsa rapporterat 90 risker, 80 tillbud och 44 negativa händelser gällande vård. Avvikelser beträffande brister i vårddokumentation och informationsöverföring dominerar, därefter kommer bristande tillgänglighet, felaktigt hanterande av medicinsk produkt och patientolycksfall. Patientsäkerhetsarbete Under året har en patientsäkerhetsombudsträff anordnats. Träffen innehöll genomgång av statistik för år 2011, resultat av Patientsäkerhetskulturenkäten 2011, repetition av patientsäkerhetslagen samt information om vikten av att inventera/analysera risker. Under 2012 har en fördjupningskurs för chefer med syfte att uppdatera kunskaper om handläggning vid avvikelsehantering i HändelseVis genomförts. Patientsäkerhetssamordnare har deltagit i 6:e nationella patientsäkerhetskonferensen samt vid information angående att skriva patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetssamordnarna har deltagit vid nätverksträffar för metodspecialister inom SLSO. Patientsäkerhetssamordnarna har analyserat resultatet av Patientsäkerhetskulturenkäten 2011 och utarbetat en handlingsplan utifrån förbättringsåtgärder. 18 (19)

19 Samverkan För Habilitering & Hälsa är den gemensamma policyn Barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget (BUS-policyn), vägledande. Policyn innehåller riktlinjer för SLL och för kommunerna i Stockholms beträffande samverkan. Utifrån policyn finns strukturerad samverkan med såväl den lokala som den landstingövergripande ledningsnivån. På individnivån sker samverkan genom samordnande planer med andra aktörer. Habilitering & Hälsa har inte uppdrag att tillhandahålla läkarkompetens till brukarna och samverkar därför med konsultläkare inom de barnmedicinska mottagningarna vid Karolinska och Södersjukhuset med flera. Inom verksamhetsområde Stockholm finns även överenskommelser med stadsdelarna, med allmänpsykiatrin samt med primärvårdsrehabiliteringen Statistik gällande patientsäkerhetsavvikelser 2012 Antal avvikelserapporter 214 Antal risker 90 Antal tillbud 80 Antal negativa händelser 244 Antal avvikelser/verksamhetsområde: Vo Autism 9 Vo Länscentrat 59 Vo Norr 79 Vo Stockholm 22 Vo Söder 41 Ledning och stab 2 Informationsenheten 2 19 (19)

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Habilitering & Hälsa Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2015-01-01 Diarienummer SLSO 2014-280 Verksamhetsbeskrivning Habilitering & Hälsa Uppdrag & verksamhetsidé Habilitering &

Läs mer

ÅRSBOKSLUT per 2013-12-31. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Habilitering & Hälsa

ÅRSBOKSLUT per 2013-12-31. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Habilitering & Hälsa ÅRSBOKSLUT per 2013-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Habilitering & Hälsa 2014-01-27 2 (17) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av det gångna året... 3 2 Mål och uppdrag... 3 3 Patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Habilitering & Hälsa : Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2015-01-23 Diarienummer SLSO 2014-589 Verksamhetsbeskrivning Habilitering & Hälsa Uppdrag & verksamhetsidé Habilitering

Läs mer

Avtal med Habilitering & Hälsa 2012

Avtal med Habilitering & Hälsa 2012 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- NÄMNDEN 2011-12-20 p 9 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Lena Johnsson Avtal med Habilitering & Hälsa 2012 Ärendebeskrivning Förhandlingen med Habilitering & Hälsa,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Habilitering & Hälsa - Verksamhetsberättelse 2011 Dokumentnamn: Regnr: Gäller fr.o.m. Habilitering & Hälsa Verksamhetsberättelse 2011 2012-01-25 Handläggare: Carina Hjelm, Habiliteringschef Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

Habiliteringsprogram Cerebral pares

Habiliteringsprogram Cerebral pares Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 1(5) Habiliteringsprogram cerebral pares Habiliteringsprogram Syftet med programmet är att möta målgruppens specifika behov med ett anpassat utbud av insatser. Habiliteringsprogrammet

Läs mer

1 Specifik Uppdragsbeskrivning

1 Specifik Uppdragsbeskrivning 1 Specifik Uppdragsbeskrivning 1.1 Inledning I enlighet med Socialstyrelsens definition innebär habilitering insatser som skall bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN. Leva som andra

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN. Leva som andra BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning, autism,

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med Asperger syndrom Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger

Läs mer

Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2014

Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2014 Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2014 Resultatenhet: 314 Beroendecentrum Stockholm (BCS) Sammanfattning av det gångna året Inom sektionen för akut- och heldygnsvård har delningen av avdelning 52/54 genomförts.

Läs mer

Avtal med Habilitering & Hälsa, Stockholms läns sjukvårdsområde,

Avtal med Habilitering & Hälsa, Stockholms läns sjukvårdsområde, HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- NÄMNDEN 2011-03-08 p 7 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare Lena Johnsson Avtal med Habilitering & Hälsa, Stockholms läns sjukvårdsområde, 2011 Ärendebeskrivning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med autism Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd och

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Habiliterings- och rehabiliteringsenheten (HabRehab) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Habiliterings- och rehabiliteringsenheten (HabRehab) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Habiliterings- och rehabiliteringsenheten (HabRehab) HabRehab Habilitering (Barn, ungdom och vuxna, hjälpmedel för barn) Rehabenhet (arbetsterapi och sjukgymnastik, hjälpmedel för vuxna) Syncentral Hörcentral

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda År 2015 Katharina Martinsson tf verksamhetschef 20150219 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN JÖNKÖPINGS LÄNS LANDSTING OCH KOMMUNER AVSEENDE HABILITERING

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN JÖNKÖPINGS LÄNS LANDSTING OCH KOMMUNER AVSEENDE HABILITERING ÖVERENSKOMMELSE MELLAN JÖNKÖPINGS LÄNS LANDSTING OCH KOMMUNER AVSEENDE HABILITERING 1 Innehåll Uppdraget... 4 Syfte... 4 Målgrupp... 4 Definitioner... 5 Habiliteringsbegreppet Som gemensam beskrivning

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser Bilaga 3 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2013 140219 Helena Sjöberg verksamhetschef Annica Ringmyr skolsköterska med medicinskt ledningsansvar Anna Lennhammar skolsköterska 2(5) 1 Verksamhetens

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Särtryck Kvalitetsbokslut med fokus på Habilitering & Hälsa Heide Benser/Image Source/All Over Press Stockholms läns sjukvårdsområde Hälso- och sjukvård i landstingets regi Heide Benser/Image Source/All

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Habiliteringen i Dalarna

Habiliteringen i Dalarna Habiliteringen i Dalarna Läs gärna mer på Habiliteringens webbsida www.ltdalarna.se/hab Där hittar du också kartor till de olika enheterna inom Habiliteringen i Dalarna. FOTO: MOSTPHOTOS. TRYCK: PRINTELIEN

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelser för vårdgivare

Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelser för vårdgivare VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-03-11 DNR BUN 2015.109 ELISABETH JOHANSSON SID 1/1 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Tolkcentralen E-post: Rigmor.hedenstrom@sll.se Telefon: 08-12335960 Enhetschef: Rigmor Hedenström Datum: 2014-04-22 Verksamhetsbeskrivning Habilitering & Hälsa Uppdrag & verksamhetsidé

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Bilaga 2 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser...

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Habilitering: Anpassa, Göra duglig, Göra skicklig

Habilitering: Anpassa, Göra duglig, Göra skicklig Habilitering: Anpassa, Göra duglig, Göra skicklig Rehabilitering: Återanpassa Habilitering: Namn på organisationen Namn på innehåll /metod Namn på individens egen process/att skickliggöra sig Verksamhetsidé

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor 2016 2017-02-09 Lisa Högdahl, vik. verksamhetschef Barn- och Elevhälsan Tora Wikström, medicinskt ledningsansvarig

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Patientsäkerhet för Alla Hur jag som arbetar i vården bidrar till en säker vård! Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning

Patientsäkerhet för Alla Hur jag som arbetar i vården bidrar till en säker vård! Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning Bild 1 Patientsäkerhet för Alla Hur jag som arbetar i vården bidrar till en säker vård! Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning i patientsäkerhet

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser n Bilaga 2 Dnr 13-401/6081 Sida 1 (7) 2013-09-10 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för specialpedagog/speciallärare... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 Patientsäkerhetsberättelse avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet... 5

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-03-01 Helen Curry 1 Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER Arbetsförhållanden Utveckling och lönefrågor Rekrytering Trakasserier 2016-2018 DISKRIMINERINGSLAGEN SFS 2008:567, KAP 3, 13 Inledning Räddningstjänsten SÖRFs

Läs mer

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072 1 (5) Utvecklings och kvalitetsavdelningen Ann Louise Brolin 0340-697198 ann.louise.brolin@varberg.se KVALITETSREVISION Socialtjänstlagen (SoL 3kap 3) anger att Insatser inom socialtjänsten skall vara

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Överenskommelse angående ansvarsfördelning mellan primärvårdsnivå i kommun och landsting och Habiliteringsverksamheten

Överenskommelse angående ansvarsfördelning mellan primärvårdsnivå i kommun och landsting och Habiliteringsverksamheten H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva-Charlotte Bernthson, verksamhetschef Habiliteringsverksamheten i Sörmland 2011-11-17 HH-HOH10-064 PVN-HSF12-048 Överenskommelse angående ansvarsfördelning

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN

UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN Elevhälsan och särskilt den medicinska delen av elevhälsan har ett omfattande regelverk. Det handlar om allt från internationella konventioner och överenskommelser

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28.

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28. 1 (5) Kvalitetspolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte den 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Kvalitet 3 2 En god och säker vård 3 2.1 Ledstjärnor för kvalitet och utveckling... 3 3

Läs mer