Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa Med årsbokslut Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Carina Hjelm SLSO Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller t.o.m.: Carina Hjelm

2 2 (19)

3 Innehållsförteckning Med årsbokslut... 1 Sammanfattning av det gångna året... 5 Mål och uppdrag... 5 Uppdrag & verksamhetsidé... 5 Värdegrund... 5 Vision... 6 Inriktning... 6 BVS... 7 Brukar- och befolkningsperspektivet... 7 Strategiska mål... 7 Hög brukarupplevd vårdkvalitet & gott bemötande... 7 God tillgänglighet/begriplig information... 7 Process- och utvecklingsperspektivet... 8 Strategiska mål:... 8 Habiliteringsplanering... 8 Kunskapsbaserade insatser... 8 Habiliteringsprogram... 9 Samverkan och samarbete på brukarens villkor... 9 Tekniskt stöd Kvalitet, avvikelsehantering, patientsäkerhet mm Patientsäkerhet Hälsofrämjande arbete Medarbetarperspektivet Strategiska mål Ledarskap Medarbetarskap (19)

4 Ekonomiperspektivet Strategiska mål Vårdöverenskommelser...12 Verksamhetens omfattning och innehåll Vårdproduktion Ekonomi...14 Resultaträkning...14 Produktivitet Investeringar, anskaffningsutgift Personal Arbetsmiljö och hälsa Utveckling och lärande...16 Lön och anställningsförmåner...16 Jämställdhet/mångfald...16 Miljö...16 Hållbar utveckling...16 Framtidsplaner Bilagor Bilaga 1: Patientsäkerhetsberättelse Organisation av patientsäkerhetsarbete Avvikelserapportering Patientsäkerhetsarbete Samverkan...19 Statistik gällande patientsäkerhetsavvikelser (19)

5 Sammanfattning av det gångna året Habilitering & Hälsa är en verksamhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde som erbjuder råd, stöd & behandling till personer med omfattande funktionsnedsättningar samt förmedlar tolktjänster till döva, hörselskadade, dövblinda och vuxendöva. Under 2012 har vi mött ca brukare, som har fått olika typer av besök/insatser. Antalet nya brukare fortsätter att öka personer (40 %) är nya brukare d.v.s. har fått insats under 2012 men inte under Nettoökningen är 12%. Den största tillströmningen gäller personer med autismspektrumtillstånd (AST) som idag är den största målgruppen inom Habilitering & Hälsa. Under 2012 har t ex 27% av alla nya brukare Aspergers syndrom. En ny ersättningsmodell infördes Att snabbt införa ett nytt system med nya KVÅkoder och registreringsrutiner har medfört extra belastning av administrativt arbete för såväl behandlingspersonal som den administrativa personalen. En upphandling av teckentolktjänster har genomförts. Arbetet med att ta fram underlag för habilteringsprogram har påbörjats och har engagerat många i verksamheten. Syftet med programmen är att Öka möjligheterna för brukare och deras nätverk att vara delaktiga Ge förutsättningar för medarbetarna att lägga ner mer tid på de högst prioriterade insatserna Säkerställa att befintliga resurser används på rätt sätt och att vi får likvärdig vård i länet. Delaktighetsaspekterna har varit i fokus där prioriterade områden har varit utveckling av kommunikativt - och kognitivt stöd. Ett arbete med att skapa ett center för att utveckla detta område har påbörjats. En modell för att erbjuda insatser till barn som anhöriga har tagits fram. Mål och uppdrag Under 2010 togs beslut om en ny verksamhetsidé, värdegrund samt vår vision som sträcker sig fram till Värdegrunden och visionen bygger på SLSO:s värdegrund och vision. Uppdrag & verksamhetsidé Uppdraget för Habilitering & Hälsa är att ge råd, stöd och behandling till personer med funktionsnedsättningar och deras närstående samt att verka för att kunskapen om funktionshinder ökar i samhället. Vi arbetar för att i samspel med den enskilde och dennes nätverk främja fysiskt och psykiskt välbefinnande samt bästa möjliga funktionsförmåga. Vi är med och skapar förutsättningar för ökad gemenskap och delaktighet i samhället. Värdegrund Vi arbetar utifrån en humanistisk grundsyn och ser varje människa som unik och värdefull. Detta synsätt kommer till uttryck genom att: Vi möter människor med respekt och ser till varje persons möjligheter till utveckling. Vi har ett förhållningssätt som skapar delaktighet utifrån varje persons egna förutsättningar i utformningen av habiliteringen. 5(19)

6 Vi tar alla ansvar för vårt gemensamma uppdrag. Vi delar med oss av våra erfarenheter, lär av varandra och omvärlden. Vi främjar öppen dialog och nytänkande. Vision Vi erbjuder en mångfald av insatser Vi har ett rikt och flexibelt utbud av råd, stöd och behandling som bygger på forskning, beprövad erfarenhet samt individens kunskap och erfarenheter. Insatserna utgår från en helhetssyn på varje persons situation och kan vara tvärprofessionella och omfattande eller avgränsade utifrån ett specifikt behov. Vi skapar inflytande & delaktighet Allas delaktighet är en självklarhet. Insatser ges med respekt för individens önskemål och förutsättningar. Tillsammans verkar vi för att skapa goda möten och ett öppet klimat. Vi är tillgängliga & effektiva Det är enkelt att få kontakt med oss. Vi har ett tydligt erbjudande, är kända och efterfrågade i samhället och samverkar med andra. Våra insatser ger resultat och gör skillnad för individen och nätverket. Vår kunskap ligger i framkant Vi är med och skapar framtidens utbud av råd, stöd och behandling. Vi har engagerade medarbetare med breda kunskaper och spetskompetens. Vi leder utvecklingen av ny kunskap, tar tillvara de tekniska framstegen och omsätter det i praktiskt arbete. Inriktning Habilitering & Hälsa är en länsövergripande verksamhet med drygt 700 medarbetare. Vi driver habiliteringscenter och habiliteringsteam i hela länet. Dessutom finns flera kompletterande habiliteringsmottagningar, boende, förmedling av tolktjänster samt informations- och kunskapscenter. Vi verkar i hela Stockholms län. Boende i Norrtälje får i första hand habilitering från Tiohundra AB, men erbjuds kompletterande stöd från Habilitering & Hälsa. Vi erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna och vi ger även stöd till anhöriga. Habilitering är en specialiserad verksamhet som ger kvalificerat stöd när insatser från exempelvis kommun eller primärvård inte är tillräckliga för att möta den enskildes behov av särskilt expertstöd. Habiliteringsinsatserna kan handla om att utveckla den motoriska, psykiska, kognitiva, språkliga och sociala förmågan, samt att förbättra möjligheterna att kommunicera och samspela med andra. Det kan också handla om att se till att miljön runt den enskilde blir så lite hindrande som möjligt. I det arbetet sker ofta samverkan med personal i närmiljön för att bidra till en anpassning av miljö, bemötande och aktiviteter utifrån den enskildes förutsättningar. Även hjälpmedel förskrivs som kan göra det lättare att röra sig, att utföra vardagsaktiviteter och att kommunicera. Vi ger information och utbildning om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser, samt information om samhällets stöd, till såväl personer med funktionsnedsättningar som till närstående. Föräldrar, anhöriga och andra närstående kan även få psykosocialt stöd. Vi förmedlar dessutom kunskap och ger instruktion till personal i den enskildes närmiljö. 6 (19)

7 Verksamheten riktar sig även till invånare och yrkesverksamma i Stockholms län som vill veta mer om funktionshinder och habilitering. Tolkcentralen förmedlar tolktjänster till döva, dövblinda, samt hörselskadade personer i Stockholms län. Habilitering & Hälsas verksamhet regleras av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi arbetar även utifrån landstingets nya program för personer med funktionsnedsättningar, Mer än bara trösklar. BVS Habilitering & Hälsa arbetar med styrkort enligt BVS. Uppföljningar sker regelbundet i ledningsgruppen. Rapporter presenteras på Habnet men under 2013 kommer Qlick View applikationer att tas fram. I samband med delårsbokslut sker genomgång med samtliga chefer. Brukar- och befolkningsperspektivet Strategiska mål Trygg och delaktig brukare Hög brukarupplevd vårdkvalitet & gott bemötande Prioriterade aktiviteter har varit Ett dokument om hur vi ska arbeta med alternativ, kompletterande kommunikation (AKK ) har fastställts. Kognitivt stöd för att öka brukarens delaktighet i sin habilitering, t.ex. vid kartläggningen och utvärdering av habiliteringsplanen. Hälsofrämjande insatser genom att ta till vara Livsstilsprojektets erfarenheter samt att erbjuda 18-åringar möjlighet att svara på en enkät om levnadsvanor och samtal om dessa. Patientenkätens resultat har använts i förbättringsarbete. Ungdomar med funktionsnedsättningar har använts som mentorer i verksamheten. Mått:(ut Patientenkäten) Andel brukare som känner sig delaktig i beslut om behandling/insats Mål 70 %. Resultat: 70 % Andel brukare som kan rekommendera mottagningen till andra. Mål 82 %. Resultat: 79 % God tillgänglighet/begriplig information Prioriterade aktiviteter under året har varit: 7 (19)

8 Mått: Tillströmningen av nya brukare har följs noga. Lokala Forum Funktionshinder på några habiliteringscenter har startats. Fortsatt satsning på att utveckla internetbaserad habilitering Informationsmaterial om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser har tagits fram. Användningen av sociala medier har utvecklats från Forum Funktionshinder och Autismforum. Första besök ska erbjudas inom 30 dagar. Mått 100 %. Resultat: 65 % Andel brukare anser att väntetiden till första besöket var acceptabel. Mål: 80 %. Resultat: 74 % Andel brukare som anser att de fått tillräcklig information om sin funktionsnedsättning. Mål: 58 %. Resultat: 57 % (mäts i patientenkäten 2012) Bara 65 % av brukare har erbjudits tid inom 30 dagar att jämföra med 91 % föregående år. Den kraftiga nedgången beror på att vissa besök inte registrerats korrekt enligt de nya registreringsrutiner som infördes Detta kommer att åtgärdas under Tidigare års uppgifter byggde på manuella rutiner. Process- och utvecklingsperspektivet Strategiska mål: Säkra och tillgängliga insatser med goda resultat Samordnande habiliteringsprocesser Hållbar utveckling Habiliteringsplanering Mått: Alla brukare ska erbjudas en habiliteringsplan. Habiliteringsplanen ska utvärderas. (ej aktuellt vid ADHD-center, Aspergercenter och Dövteamet). Alla personer som har en habiliteringsplan ska erbjudas att svara på det nationella frågeformuläret Samlad utvärdering av habiliteringsplan. Arbetet med att utveckla personlig plan för besökare vid Dövteamet fortsätter. Andel brukare som gjort tre besök eller fler och som har en habiliteringsplan. Mål: 100%. Alla enheter ska ligga över 87%. Resultat: 80% Andelen utvärderade habiliteringsplaner. Mål: 100%. Alla enheter ska ligga över 73%. Resultat: 63% Kunskapsbaserade insatser 8 (19)

9 Mått: Alla barn med cerebral pares (CP) som huvudsaklig funktionsnedsättning födda år 2000 eller senare ska erbjudas uppföljning enligt föreskrifterna i det nationella kvalitetsregistret CPUP (CP uppföljningsprogram). Alla brukare ska få en funktionsnedsättningsbeskrivning Andel brukare med angiven funktionsnedsättning. Mål: 80%. Resultat: 80% Andel barn med CP som erbjuds uppföljning enligt nationellt uppföljningsprogram CPUP. Mål: 100%. Resultat: 100% Forsknings- och utvecklingsarbete har bedrivits genom projekt som avspeglar habiliteringens målgrupper, uppdrag och verksamheter och syftar till att utveckla kunskap som kan omsättas i praktiskt arbete. Vi har samverkat med berörda yrkesutbildningar och tar emot studenter för praktik. Kliniska adjunkter samt AKA finns inom områdena sjukgymnastik och arbetsterapi. Vi har haft sex utsedda sakkunniga som ska bistå verksamhetsledningen med sakkunskap inom respektive profession samt metodstödjare som har i uppdrag att bistå vid implementering av nya arbetsmetoder. Habiliteringsprogram Arbete med habiliteringsprogram Arbete har påbörjats med att ta fram habiliteringsprogram för att beskriva vilka insatser habiliteringen ska erbjuda för att vara till störst nytta. Genom en tydlig beskrivning av Habilitering & Hälsas breda utbud, förankrad i vetenskap och beprövad erfarenhet, öka möjligheterna för: - brukare och deras nätverk att vara delaktiga och ha information om vilka habiliteringsinsatser som kan erbjudas, - medarbetare att lägga mer tid på de högst prioriterade insatserna i brukararbetet, - att säkerställa att befintliga resurser används på rätt sätt och att vi får en mer likvärdighabilitering över länet, - förbättrat samarbete med vårdgrannar, - fortsatt arbete med vår organisation och fördelning av resurser inom H&H och prioriteringar av H&H:s utbud. Programgrupper, med representanter från olika yrkesgrupper har arbetat med sex olika målgrupper; autismspektrumtillstånd med utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd utan utvecklingsstörning, rörelsenedsättning, flerfunktionsnedsättning, utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada. Intresseorganisationerna har deltagit i arbetet. En kartläggning av vilka insatser som ges inom habiliteringen har genomförts och under 2013 skall prioriteringar av insatserna göras utifrån den nationella modellen för prioriteringar inom hälso- och sjukvård. Samverkan och samarbete på brukarens villkor Habiliteringens uppdrag är att bidra till en utformning av vardagslivet som allsidigt gynnar brukaren och främjar en ökad delaktighet i samhället. I det arbetet är vi beroende av en god samverkan internt och externt samt att resurser och kompetens finns hos våra vårdgrannar. 9 (19)

10 Mått: Att få till stånd samordnande planer med andra vård- och omsorgsgivare Samverkan mellan våra interna enheter utvecklas. Regelbundna möten med ungdomsråd och intresseorganisationer. Dokumentera i journal uppgift om närstående under 18 år Riktlinjer för våra insatser till minderåriga barn till brukare har tagits fram. Andel brukare med flerfunktionsnedsättning som har en samordnad plan med andra aktörer. Mål: 25%. Resultat: 30% Tekniskt stöd En aktivitetsplan för att utveckla teknik i brukararbetet har tagits fram. Arbete med att ta fram ett plattformsbyte för våra externa webbplatser. Kvalitet, avvikelsehantering, patientsäkerhet mm Habilitering & Hälsa använder Balanserad verksamhetsstyrning (BVS), för att ta fram strategiska mål och mått för verksamheten. Lokala verksamhetsplaner som konkretiserar delar av verksamhetsplanen har upprättas för varje lokal enhet. Vi har fortsatt med att utveckla det lokala förbättringsarbetet utifrån Lean. Fler verksamheter kommer att få metodstöd i arbetet. Vi har aktivt medverkat inom SLSO för att certifiera vårt ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö- och miljöfrågor. Dokumenthanteringen har kvalitetssäkrats och dokumenthanteringsplanen reviderats. Vi har fortsatt att delta i NYSAM där vi tar fram och analyserar nyckeltal tillsammans med andra landsting. Patientsäkerhet Antalet åtgärdade risker ska vara fler än antalet åtgärdade tillbud och negativa händelser i avvikelserapporteringssystemet HändelseVis. Handläggningstiden för att åtgärda avvikelser i HändelseVis ska inte överstiga sex veckor Patientsäkerhetsarbetet under 2012 redovisas i särskild verksamhetsberättelse se bilaga. Hälsofrämjande arbete Under året avslutades Livsstilsprojektet som drivits i samarbete med fler intresseorganisationer mellan 2008 och Ett välbesökt seminarium anordnades i 10 (19)

11 Kulturhuset. Projektet resulterade i en metodbok. En väg till bättre hälsa - om coachning till ett aktivare liv. Erfarenheterna från projektet ska nu implementeras i verksamheten. Medarbetarperspektivet Strategiska mål Kompetenta och stolta medarbetare som aktivt bidrar till att verksamhetens mål uppfylls. Tydligt och resultatinriktat ledarskap. Ledarskap Ledarskapsutveckling i form av chefsutbildning och handledning fortsätter. Nyanställda chefer får introduktionsstöd. Vi har återkommande möten med alla chefer. Chefsbrev utkommer varannan vecka. Mått: Alla chefer som har ett ledarskapsindex under 60 ha en åtgärdsplan. Samtliga chefer ska genomgå arbetsmiljöutbildning, lönesättningsutbildning och Certifierad Jämställdhets - och mångfaldsutbildning. Totalindex för ledarskapet enligt medarbetarenkät. Mått: Lägst 70 för hela Habilitering & Hälsa. Alla enheter ska ligga över 60. Resultat: enheter ligger under 60. Index för det resultatorienterade ledarskapet enligt medarbetarenkät. Mått: Lägst 70 för hela Habilitering & Hälsa. Resultat: 81. Medarbetarskap En analys av medarbetarenkäten genomförs på de lokala enheterna och på övergripande nivå. Åtgärdsprogram ska tas fram. Mått: Alla enheter som har ett medarbetarindex under 60 har en åtgärds/handlingsplan. Totalindex för medarbetarskapet enligt medarbetarenkät. Mått: Lägst 70 för hela Habilitering & Hälsa. Alla enheter ska ligga över 60. Resultat: 80. Alla enheter över 60. Resultatet att känna sig stolt över att arbeta på Habilitering och Hälsa Mått: Lägst 74 för hela Habilitering & Hälsa. Alla enheter ska ligga över 60. Resultat: 72. Tre enheter ligger under 60. Ekonomiperspektivet Strategiska mål Effektivt resursutnyttjande mesta möjliga brukarnytta. 11 (19)

12 Ekonomi i balans. Habilitering & Hälsa har i dag flera avtal med olika uppdragsgivare. Varje separat uppdrag måste bära sina egna kostnader och leverera sitt bidrag för att finansiera de gemensamma OH-kostnaderna samt avkastningskravet. Mått: Alla verksamheter har arbetat med att minska antalet uteblivna habiliteringsbesök och tolkuppdrag. En upphandling av tolktjänstleverantörer har genomförts Alla enheter uppfyller sina prestationskrav. Mål: 100 %. Resultat: 55 % Alla enheter ska hålla sina kostnader inom den budgeterade ramen. Mål: 100 %. Resultat: 91 % Vårdöverenskommelser Överenskommelsen om ersättning och uppdrag för habiliteringsverksamheten innebar en uppräkning om 2,2 %. Därutöver innehöll avtalet extra satsning om 0,4 % för insatser till personer med flerfunktionshinder samt till personer med förvärvad hjärnskada. Under 2012 hade Habilitering & Hälsa möjlighet att få del av statliga medel för att korta köerna vid ADHD-center, Aspergercenter, Autismcenter för små barn och Autismcenter för barn och ungdom men tyvärr nådde prestationstalen för all verksamhet inom Habilitering & Hälsa inte upp till den nivå som erfordrades. Särskilda medel för förskrivning av tunga täcken för denna målgrupp har dock utgått. 3,5 % av ersättningen har varit målrelaterad. Ersättning har utgått för 6 av de 9 kriterierna, Fast ersättning har utgått med 46 % och 54 % rörlig ersättning. En ny ersättningsmodell har införts som bygger på nya besökstyper och KVÅ-koder (KVÅ =klassifikation av vårdåtgärd). Avtalet vad gäller tolkverksamheten är ett tvåårsavtal Ersättningen bygger på en fast ersättning exkl statsbidrag samt en målrelaterad del. Statsbidraget uppgår till ca 1/3 av kostnaderna. Den målrelaterade ersättningen bygger på resultatet i patientenkäten vars resultat ännu ej är klart. Avtalet för VUB-teamet (vuxna personer med utvecklingsstörning och grava beteendestörningar) har förlängts vilket har inneburit ett fortsatt partnerskap mellan Norra Stockholms psykiatri och Habilitering & Hälsa. Avtalet med Stockholms stad om ersättning för habilitering vid Stockholms Riksgymnasium upphörde , varefter verksamheten avvecklades. En särskild överenskommelse har gjorts kring varje barn som bor på Safiren med respektive placerande kommun. 12 (19)

13 Verksamhetens omfattning och innehåll Vårdproduktion Produktionstal Bokslut Budget Avvikelse Utfall Hälsa & Habilitering Antal % 2011 Antal brukare % Antal besök ###### % Tolkverksamheten 2012 Produktionstal Bokslut Budget Avvikelse Utfall Tolkverksamhet (teckentolk) Antal % 211 Utförda - Antal uppdrag % Verksamhet öppen för alla brukare, anhöriga och andra intresserade Mål 2012 Utfall 2012 Rådgivning per telefon Forum Funktionshinder - Antal besvarade samtal Rådgivning per e-post Forum Funktionshinder - Antal besvarade mail Antal svar på anonyma frågor till Vårdguiden Forum Funktionshinder* Besökare Forum Funktionshinder Besökare Idétorget Besökare Öppet Hus Klara Mera Antal anhöriga som deltagit på utbildningar inom Forum Funktionshinder Antal yrkesverksamma på utbildningar inom Forum Funktionshinder Antal deltagare på öppna storföreläsningar inom Forum Funktionshinder Antal deltagare på utbildningar som inte kassaregistreras Aspergercenter Antal deltagare på föreläsningar som inte kassaregistreras ADHD-center (inkl konferens) *Avtal har funnits med Vårdguiden kring arbetet med att besvara frågor om funktionshinder. 13 (19)

14 Ekonomi Resultaträkning Resultaträkning 2012 RESULTATRÄKNING (Tkr) Bokslut Bokslut Budget Förändring Avvikelse (per frangogrupp) utfall mot budget VERKSAMHETETNS INTÄKTER Patientavgifter Såld hälso- och sjukvård 1) Utskrivningsklara patienter 0 0 Utomlänsintäkter Övrig såld hälso- och sjukvård FOUU-bidrag Övriga intäkter S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Förändring av semesterskuld Personalkostnader Köpta primärtjänster Verksamhetsanknutna tjänster Läkemedel Material och varor Hyreskostnader IT-tjänster Kostnader inhyrd personal Övriga kostnader S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER Avskrivningar VERKSAMHETENS RÖRELSERESULTAT Finansiella intäkter Finansiella kostnader 0 0 ÅRETS RESULTAT Resultat i % av intäkterna -0,3% 1,4% 0,0% -115,6% 46,9% Intäkterna för såld hälso- och sjukvård är lägre än budgeterat pga att knappt 4 mkr av den målrelaterade ersättningen inte betalades ut. Man nådde inte heller nivåerna för tilläggsavtalet vilket var budgeterat till 3,2 mkr. Utomlänsintäkterna är också ngt lägre än budget, men kompenseras delvis av asylintäkter på 0,3 mkr. Intäkterna för övrig såld hälso och sjukvård är lägre än budget beroende på att Riksgymnasiet övergick i annan regi under året. Intäkterna för Tolkcentralen ligger 4 mkr över budget och intäkterna för såld utbildning knappt 2 mkr över budget. Personalkostnaderna ligger under budget bl a på grund av förändringarna av Riksgymnasiet. 14 (19)

15 Övriga kostnader är generellt lägre än budget. Tolkcentralen går över budget, men har också högre intäkter. Kostnaderna för it-utveckling går över budget med 2,5 mkr. Vid delårsbokslutet lämnades en nollprognos eftersom man arbetade för att få upp besöksantalet och hoppades på att få in en större del av den målrelaterade ersättningen. Nu finns färdiga rapporter för att kontinuerligt kunna följa upp de kvalitetsparametrar som ingår i den målrelaterade ersättningen. Något som saknades under Produktivitet H&H gör produktivitetsmätningar i samband med NYSAM uppföljningen. Investeringar, anskaffningsutgift Bokslut Bokslut Budget Förändring Avvikelse Belopp i tkr utfall mot budget Utrustning Ny- /ombyggnader, externa fastigheter 0 0 Ny- /ombyggnader, Locum fastigheter Summa Investeringarna i ombyggnationer är klart mycket lägre än budget. Det beror på att det har blivit förseningar och arbetet kommer att fortsätta under Personal Resultatenheten Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt ANTAL ÅRSARBETARE 649,5 50,4 699, ,6 714,6 Arbetsmiljö och hälsa Mått: Analys av sjukfrånvarostatistik och aktiva åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. En handlingsplan för hälsofrämjande arbetsplats har tagits fram. Sänka den genomsnittliga korttidsfrånvaron med en dag. Resultat: +0,3 dagar Sänka den totala sjukfrånvaron med en dag. Resultat: + 2 dagar Stress. Mått: Alla enheter ska ligga över 60. Resultat: 12 enheter av 37 ligger under 60. Inom yrkesgrupperna ligger logopeder och arbetsterapeuter under (19)

16 SJUKFRÅNVARO 1/1-31/ /1-31/ Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 1-14 dagar 5,30 4,70 5,20 4,90 4,80 4, dagar 2,5 0,3 2,3 3 1,1 2,8 mer än 90 dagar 9 6 8,8 10,3 4,3 9,6 TOTALT 16, ,3 14,6 10,5 14,3 Utveckling och lärande En gemensam planering görs årligen av personalutbildning inom Habilitering & Hälsa. Utbildningen är uppdelad i Introduktions-, Bas- och Fördjupningsutbildning. Basutbildningen är antingen gemensam för alla yrkesgrupper, riktad till några yrkesgrupper eller yrkesspecifik för en yrkesgrupp. Under 2012 har vi tagit emot 128 studenter för praktik från följande utbildningar: arbetsterapeuter: 16 studenter, logoped: 42 studenter, sjukgymnast: 63 studenter, psykolog: 5 studenter, socionom: 2 studenter. Mått: Index för lära av varandra enligt medarbetarenkät. Mått: Lägst 80 för hela Habilitering & Hälsa. Resultat: 78 Lön och anställningsförmåner I lönerevisionen har vi haft målsättningen att ligga i nivå med psykiatrin och primärvården inom SLSO eller liknande verksamhetsområden. Vi har under året arbetat med ingångslönerna i syfte att nå målet på sikt. Minska antalet deltidstjänster Jämställdhet/mångfald Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i rekryteringsprocessen har understrykits. Föräldraskap främjats t.ex. genom att lägga för verksamheten viktiga möten till tider som även kan passa småbarnsföräldrar. Vi har strävat mot ökad åldersspridning och jämnare könsfördelning inom alla yrkesgrupper. Det har skett via positiv särbehandling vid lika eller tillräckliga kvalifikationer. Miljö Hållbar utveckling Under året har en revidering av miljöhandlingsplanen genomförts. Planen följs upp två gånger/år i ledningsgruppen 16 (19)

17 Framtidsplaner Utmaningarna för 2013 är: Arbete med analys av arbetsprocesserna för att klara ökade prestationskrav. Färdigställande av habilteringsprogram och plan för implementering Nytt uppdrag och bemanning av FOUU-verksamheten. Carina Hjelm Resultatenhetschef Bilagor Bilaga 1: Patientsäkerhetsberättelse Bilaga 2: Styrkort 2012 (separat dokument) 17 (19)

18 Bilaga 1: Patientsäkerhetsberättelse 2012 Habilitering & Hälsa är en länsövergripande verksamhet med ca 700 medarbetare. Verksamheten har habiliteringscenter och habiliteringsteam i länet. Dessutom finns flera kompletterande habiliteringsmottagningar, boenden samt informations- och kunskapscenter. Habilitering & Hälsa arbetar för att underlätta tillvaron för personer med funktionsnedsättningar och att göra det möjligt för dem att aktivt delta i samhällslivet. Råd, stöd och behandling erbjuds till barn, ungdomar och vuxna och stöd erbjuds även till närstående. Det är en specialiserad verksamhet som ger kvalificerat stöd när insatser från exempelvis kommun eller primärvård inte är tillräckliga för att möta den enskildes behov. Organisation av patientsäkerhetsarbete Verksamhetscheferna ansvarar för att det finns rutiner för avvikelsehantering och att dessa är kända och följs i verksamheten. Habilitering och Hälsa har två patientsäkerhetssamordnare som stöd i patientsäkerhetsarbetet. De följer utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet och informerar fortlöpande ledning samt utvärderar patientsäkerhetsarbetet. Verksamheten har 19 lokala patientsäkerhetsombud som har utbildats inom Habilitering & Hälsa. Deras uppgift är att stödja de lokala enheterna i sitt patientsäkerhetsarbete, att initiera händelseanalyser vid allvarliga avvikelser och att stödja medarbetare att rapportera avvikelser och risker. Avvikelserapportering Avvikelser rapporteras i HändelseVis och rapporteras till närmaste chef för handläggning och åtgärder. Verksamhetscheferna avgör vilka avvikelser som ska vidarebefordras till chefläkare för bedömning och eventuell Lex Maria-anmälan. Två gånger per år sammanställer patientsäkerhetssamordnare statistik från inkomna avvikelserapporter i HändelseVis. Dessa presenteras för ledningsgruppen och publiceras på Habilitering och Hälsas Intranät. Under 2012 har Habilitering och Hälsa rapporterat 90 risker, 80 tillbud och 44 negativa händelser gällande vård. Avvikelser beträffande brister i vårddokumentation och informationsöverföring dominerar, därefter kommer bristande tillgänglighet, felaktigt hanterande av medicinsk produkt och patientolycksfall. Patientsäkerhetsarbete Under året har en patientsäkerhetsombudsträff anordnats. Träffen innehöll genomgång av statistik för år 2011, resultat av Patientsäkerhetskulturenkäten 2011, repetition av patientsäkerhetslagen samt information om vikten av att inventera/analysera risker. Under 2012 har en fördjupningskurs för chefer med syfte att uppdatera kunskaper om handläggning vid avvikelsehantering i HändelseVis genomförts. Patientsäkerhetssamordnare har deltagit i 6:e nationella patientsäkerhetskonferensen samt vid information angående att skriva patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetssamordnarna har deltagit vid nätverksträffar för metodspecialister inom SLSO. Patientsäkerhetssamordnarna har analyserat resultatet av Patientsäkerhetskulturenkäten 2011 och utarbetat en handlingsplan utifrån förbättringsåtgärder. 18 (19)

19 Samverkan För Habilitering & Hälsa är den gemensamma policyn Barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget (BUS-policyn), vägledande. Policyn innehåller riktlinjer för SLL och för kommunerna i Stockholms beträffande samverkan. Utifrån policyn finns strukturerad samverkan med såväl den lokala som den landstingövergripande ledningsnivån. På individnivån sker samverkan genom samordnande planer med andra aktörer. Habilitering & Hälsa har inte uppdrag att tillhandahålla läkarkompetens till brukarna och samverkar därför med konsultläkare inom de barnmedicinska mottagningarna vid Karolinska och Södersjukhuset med flera. Inom verksamhetsområde Stockholm finns även överenskommelser med stadsdelarna, med allmänpsykiatrin samt med primärvårdsrehabiliteringen Statistik gällande patientsäkerhetsavvikelser 2012 Antal avvikelserapporter 214 Antal risker 90 Antal tillbud 80 Antal negativa händelser 244 Antal avvikelser/verksamhetsområde: Vo Autism 9 Vo Länscentrat 59 Vo Norr 79 Vo Stockholm 22 Vo Söder 41 Ledning och stab 2 Informationsenheten 2 19 (19)

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Primärvårdsrehab

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Primärvårdsrehab 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Primärvårdsrehab Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Personal- och utbildningsbokslut

Personal- och utbildningsbokslut Personal- och utbildningsbokslut 2013 1 Innehåll Personal- och utbildningsbokslut 2013...3 Kompetens och engagemang förutsättning för utveckling...4 Attraktiv arbetsgivare allt vi gör har betydelse...5

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientsäkerhetsberättelse 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Övergripande mål och strategier...3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...5 Struktur

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3 1 Årsredovisning 2005 88 Innehåll Innehåll Sid FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN.....................................................3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet.............................................3

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING FoU-rapport 2012/4 RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING Nima Najafi Regionförbundet Uppsala län Sammanfattning RIM-projektet är Uppsala läns regionala kraftsamling

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Innehåll RESURSTEAMETS VISION 3 KVALITET- OCH VERKSAMHETSÅRET 2014 3 KÄRNVERKSAMHETEN 2014 3 RESURSTEAMETS ORGANISATION 3 VÅR VÄRDEGRUND 4 KVALITETSPOLICY 5 KVALITETSMÅL

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer