Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa Med årsbokslut Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Carina Hjelm SLSO Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller t.o.m.: Carina Hjelm

2 2 (19)

3 Innehållsförteckning Med årsbokslut... 1 Sammanfattning av det gångna året... 5 Mål och uppdrag... 5 Uppdrag & verksamhetsidé... 5 Värdegrund... 5 Vision... 6 Inriktning... 6 BVS... 7 Brukar- och befolkningsperspektivet... 7 Strategiska mål... 7 Hög brukarupplevd vårdkvalitet & gott bemötande... 7 God tillgänglighet/begriplig information... 7 Process- och utvecklingsperspektivet... 8 Strategiska mål:... 8 Habiliteringsplanering... 8 Kunskapsbaserade insatser... 8 Habiliteringsprogram... 9 Samverkan och samarbete på brukarens villkor... 9 Tekniskt stöd Kvalitet, avvikelsehantering, patientsäkerhet mm Patientsäkerhet Hälsofrämjande arbete Medarbetarperspektivet Strategiska mål Ledarskap Medarbetarskap (19)

4 Ekonomiperspektivet Strategiska mål Vårdöverenskommelser...12 Verksamhetens omfattning och innehåll Vårdproduktion Ekonomi...14 Resultaträkning...14 Produktivitet Investeringar, anskaffningsutgift Personal Arbetsmiljö och hälsa Utveckling och lärande...16 Lön och anställningsförmåner...16 Jämställdhet/mångfald...16 Miljö...16 Hållbar utveckling...16 Framtidsplaner Bilagor Bilaga 1: Patientsäkerhetsberättelse Organisation av patientsäkerhetsarbete Avvikelserapportering Patientsäkerhetsarbete Samverkan...19 Statistik gällande patientsäkerhetsavvikelser (19)

5 Sammanfattning av det gångna året Habilitering & Hälsa är en verksamhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde som erbjuder råd, stöd & behandling till personer med omfattande funktionsnedsättningar samt förmedlar tolktjänster till döva, hörselskadade, dövblinda och vuxendöva. Under 2012 har vi mött ca brukare, som har fått olika typer av besök/insatser. Antalet nya brukare fortsätter att öka personer (40 %) är nya brukare d.v.s. har fått insats under 2012 men inte under Nettoökningen är 12%. Den största tillströmningen gäller personer med autismspektrumtillstånd (AST) som idag är den största målgruppen inom Habilitering & Hälsa. Under 2012 har t ex 27% av alla nya brukare Aspergers syndrom. En ny ersättningsmodell infördes Att snabbt införa ett nytt system med nya KVÅkoder och registreringsrutiner har medfört extra belastning av administrativt arbete för såväl behandlingspersonal som den administrativa personalen. En upphandling av teckentolktjänster har genomförts. Arbetet med att ta fram underlag för habilteringsprogram har påbörjats och har engagerat många i verksamheten. Syftet med programmen är att Öka möjligheterna för brukare och deras nätverk att vara delaktiga Ge förutsättningar för medarbetarna att lägga ner mer tid på de högst prioriterade insatserna Säkerställa att befintliga resurser används på rätt sätt och att vi får likvärdig vård i länet. Delaktighetsaspekterna har varit i fokus där prioriterade områden har varit utveckling av kommunikativt - och kognitivt stöd. Ett arbete med att skapa ett center för att utveckla detta område har påbörjats. En modell för att erbjuda insatser till barn som anhöriga har tagits fram. Mål och uppdrag Under 2010 togs beslut om en ny verksamhetsidé, värdegrund samt vår vision som sträcker sig fram till Värdegrunden och visionen bygger på SLSO:s värdegrund och vision. Uppdrag & verksamhetsidé Uppdraget för Habilitering & Hälsa är att ge råd, stöd och behandling till personer med funktionsnedsättningar och deras närstående samt att verka för att kunskapen om funktionshinder ökar i samhället. Vi arbetar för att i samspel med den enskilde och dennes nätverk främja fysiskt och psykiskt välbefinnande samt bästa möjliga funktionsförmåga. Vi är med och skapar förutsättningar för ökad gemenskap och delaktighet i samhället. Värdegrund Vi arbetar utifrån en humanistisk grundsyn och ser varje människa som unik och värdefull. Detta synsätt kommer till uttryck genom att: Vi möter människor med respekt och ser till varje persons möjligheter till utveckling. Vi har ett förhållningssätt som skapar delaktighet utifrån varje persons egna förutsättningar i utformningen av habiliteringen. 5(19)

6 Vi tar alla ansvar för vårt gemensamma uppdrag. Vi delar med oss av våra erfarenheter, lär av varandra och omvärlden. Vi främjar öppen dialog och nytänkande. Vision Vi erbjuder en mångfald av insatser Vi har ett rikt och flexibelt utbud av råd, stöd och behandling som bygger på forskning, beprövad erfarenhet samt individens kunskap och erfarenheter. Insatserna utgår från en helhetssyn på varje persons situation och kan vara tvärprofessionella och omfattande eller avgränsade utifrån ett specifikt behov. Vi skapar inflytande & delaktighet Allas delaktighet är en självklarhet. Insatser ges med respekt för individens önskemål och förutsättningar. Tillsammans verkar vi för att skapa goda möten och ett öppet klimat. Vi är tillgängliga & effektiva Det är enkelt att få kontakt med oss. Vi har ett tydligt erbjudande, är kända och efterfrågade i samhället och samverkar med andra. Våra insatser ger resultat och gör skillnad för individen och nätverket. Vår kunskap ligger i framkant Vi är med och skapar framtidens utbud av råd, stöd och behandling. Vi har engagerade medarbetare med breda kunskaper och spetskompetens. Vi leder utvecklingen av ny kunskap, tar tillvara de tekniska framstegen och omsätter det i praktiskt arbete. Inriktning Habilitering & Hälsa är en länsövergripande verksamhet med drygt 700 medarbetare. Vi driver habiliteringscenter och habiliteringsteam i hela länet. Dessutom finns flera kompletterande habiliteringsmottagningar, boende, förmedling av tolktjänster samt informations- och kunskapscenter. Vi verkar i hela Stockholms län. Boende i Norrtälje får i första hand habilitering från Tiohundra AB, men erbjuds kompletterande stöd från Habilitering & Hälsa. Vi erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna och vi ger även stöd till anhöriga. Habilitering är en specialiserad verksamhet som ger kvalificerat stöd när insatser från exempelvis kommun eller primärvård inte är tillräckliga för att möta den enskildes behov av särskilt expertstöd. Habiliteringsinsatserna kan handla om att utveckla den motoriska, psykiska, kognitiva, språkliga och sociala förmågan, samt att förbättra möjligheterna att kommunicera och samspela med andra. Det kan också handla om att se till att miljön runt den enskilde blir så lite hindrande som möjligt. I det arbetet sker ofta samverkan med personal i närmiljön för att bidra till en anpassning av miljö, bemötande och aktiviteter utifrån den enskildes förutsättningar. Även hjälpmedel förskrivs som kan göra det lättare att röra sig, att utföra vardagsaktiviteter och att kommunicera. Vi ger information och utbildning om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser, samt information om samhällets stöd, till såväl personer med funktionsnedsättningar som till närstående. Föräldrar, anhöriga och andra närstående kan även få psykosocialt stöd. Vi förmedlar dessutom kunskap och ger instruktion till personal i den enskildes närmiljö. 6 (19)

7 Verksamheten riktar sig även till invånare och yrkesverksamma i Stockholms län som vill veta mer om funktionshinder och habilitering. Tolkcentralen förmedlar tolktjänster till döva, dövblinda, samt hörselskadade personer i Stockholms län. Habilitering & Hälsas verksamhet regleras av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi arbetar även utifrån landstingets nya program för personer med funktionsnedsättningar, Mer än bara trösklar. BVS Habilitering & Hälsa arbetar med styrkort enligt BVS. Uppföljningar sker regelbundet i ledningsgruppen. Rapporter presenteras på Habnet men under 2013 kommer Qlick View applikationer att tas fram. I samband med delårsbokslut sker genomgång med samtliga chefer. Brukar- och befolkningsperspektivet Strategiska mål Trygg och delaktig brukare Hög brukarupplevd vårdkvalitet & gott bemötande Prioriterade aktiviteter har varit Ett dokument om hur vi ska arbeta med alternativ, kompletterande kommunikation (AKK ) har fastställts. Kognitivt stöd för att öka brukarens delaktighet i sin habilitering, t.ex. vid kartläggningen och utvärdering av habiliteringsplanen. Hälsofrämjande insatser genom att ta till vara Livsstilsprojektets erfarenheter samt att erbjuda 18-åringar möjlighet att svara på en enkät om levnadsvanor och samtal om dessa. Patientenkätens resultat har använts i förbättringsarbete. Ungdomar med funktionsnedsättningar har använts som mentorer i verksamheten. Mått:(ut Patientenkäten) Andel brukare som känner sig delaktig i beslut om behandling/insats Mål 70 %. Resultat: 70 % Andel brukare som kan rekommendera mottagningen till andra. Mål 82 %. Resultat: 79 % God tillgänglighet/begriplig information Prioriterade aktiviteter under året har varit: 7 (19)

8 Mått: Tillströmningen av nya brukare har följs noga. Lokala Forum Funktionshinder på några habiliteringscenter har startats. Fortsatt satsning på att utveckla internetbaserad habilitering Informationsmaterial om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser har tagits fram. Användningen av sociala medier har utvecklats från Forum Funktionshinder och Autismforum. Första besök ska erbjudas inom 30 dagar. Mått 100 %. Resultat: 65 % Andel brukare anser att väntetiden till första besöket var acceptabel. Mål: 80 %. Resultat: 74 % Andel brukare som anser att de fått tillräcklig information om sin funktionsnedsättning. Mål: 58 %. Resultat: 57 % (mäts i patientenkäten 2012) Bara 65 % av brukare har erbjudits tid inom 30 dagar att jämföra med 91 % föregående år. Den kraftiga nedgången beror på att vissa besök inte registrerats korrekt enligt de nya registreringsrutiner som infördes Detta kommer att åtgärdas under Tidigare års uppgifter byggde på manuella rutiner. Process- och utvecklingsperspektivet Strategiska mål: Säkra och tillgängliga insatser med goda resultat Samordnande habiliteringsprocesser Hållbar utveckling Habiliteringsplanering Mått: Alla brukare ska erbjudas en habiliteringsplan. Habiliteringsplanen ska utvärderas. (ej aktuellt vid ADHD-center, Aspergercenter och Dövteamet). Alla personer som har en habiliteringsplan ska erbjudas att svara på det nationella frågeformuläret Samlad utvärdering av habiliteringsplan. Arbetet med att utveckla personlig plan för besökare vid Dövteamet fortsätter. Andel brukare som gjort tre besök eller fler och som har en habiliteringsplan. Mål: 100%. Alla enheter ska ligga över 87%. Resultat: 80% Andelen utvärderade habiliteringsplaner. Mål: 100%. Alla enheter ska ligga över 73%. Resultat: 63% Kunskapsbaserade insatser 8 (19)

9 Mått: Alla barn med cerebral pares (CP) som huvudsaklig funktionsnedsättning födda år 2000 eller senare ska erbjudas uppföljning enligt föreskrifterna i det nationella kvalitetsregistret CPUP (CP uppföljningsprogram). Alla brukare ska få en funktionsnedsättningsbeskrivning Andel brukare med angiven funktionsnedsättning. Mål: 80%. Resultat: 80% Andel barn med CP som erbjuds uppföljning enligt nationellt uppföljningsprogram CPUP. Mål: 100%. Resultat: 100% Forsknings- och utvecklingsarbete har bedrivits genom projekt som avspeglar habiliteringens målgrupper, uppdrag och verksamheter och syftar till att utveckla kunskap som kan omsättas i praktiskt arbete. Vi har samverkat med berörda yrkesutbildningar och tar emot studenter för praktik. Kliniska adjunkter samt AKA finns inom områdena sjukgymnastik och arbetsterapi. Vi har haft sex utsedda sakkunniga som ska bistå verksamhetsledningen med sakkunskap inom respektive profession samt metodstödjare som har i uppdrag att bistå vid implementering av nya arbetsmetoder. Habiliteringsprogram Arbete med habiliteringsprogram Arbete har påbörjats med att ta fram habiliteringsprogram för att beskriva vilka insatser habiliteringen ska erbjuda för att vara till störst nytta. Genom en tydlig beskrivning av Habilitering & Hälsas breda utbud, förankrad i vetenskap och beprövad erfarenhet, öka möjligheterna för: - brukare och deras nätverk att vara delaktiga och ha information om vilka habiliteringsinsatser som kan erbjudas, - medarbetare att lägga mer tid på de högst prioriterade insatserna i brukararbetet, - att säkerställa att befintliga resurser används på rätt sätt och att vi får en mer likvärdighabilitering över länet, - förbättrat samarbete med vårdgrannar, - fortsatt arbete med vår organisation och fördelning av resurser inom H&H och prioriteringar av H&H:s utbud. Programgrupper, med representanter från olika yrkesgrupper har arbetat med sex olika målgrupper; autismspektrumtillstånd med utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd utan utvecklingsstörning, rörelsenedsättning, flerfunktionsnedsättning, utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada. Intresseorganisationerna har deltagit i arbetet. En kartläggning av vilka insatser som ges inom habiliteringen har genomförts och under 2013 skall prioriteringar av insatserna göras utifrån den nationella modellen för prioriteringar inom hälso- och sjukvård. Samverkan och samarbete på brukarens villkor Habiliteringens uppdrag är att bidra till en utformning av vardagslivet som allsidigt gynnar brukaren och främjar en ökad delaktighet i samhället. I det arbetet är vi beroende av en god samverkan internt och externt samt att resurser och kompetens finns hos våra vårdgrannar. 9 (19)

10 Mått: Att få till stånd samordnande planer med andra vård- och omsorgsgivare Samverkan mellan våra interna enheter utvecklas. Regelbundna möten med ungdomsråd och intresseorganisationer. Dokumentera i journal uppgift om närstående under 18 år Riktlinjer för våra insatser till minderåriga barn till brukare har tagits fram. Andel brukare med flerfunktionsnedsättning som har en samordnad plan med andra aktörer. Mål: 25%. Resultat: 30% Tekniskt stöd En aktivitetsplan för att utveckla teknik i brukararbetet har tagits fram. Arbete med att ta fram ett plattformsbyte för våra externa webbplatser. Kvalitet, avvikelsehantering, patientsäkerhet mm Habilitering & Hälsa använder Balanserad verksamhetsstyrning (BVS), för att ta fram strategiska mål och mått för verksamheten. Lokala verksamhetsplaner som konkretiserar delar av verksamhetsplanen har upprättas för varje lokal enhet. Vi har fortsatt med att utveckla det lokala förbättringsarbetet utifrån Lean. Fler verksamheter kommer att få metodstöd i arbetet. Vi har aktivt medverkat inom SLSO för att certifiera vårt ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö- och miljöfrågor. Dokumenthanteringen har kvalitetssäkrats och dokumenthanteringsplanen reviderats. Vi har fortsatt att delta i NYSAM där vi tar fram och analyserar nyckeltal tillsammans med andra landsting. Patientsäkerhet Antalet åtgärdade risker ska vara fler än antalet åtgärdade tillbud och negativa händelser i avvikelserapporteringssystemet HändelseVis. Handläggningstiden för att åtgärda avvikelser i HändelseVis ska inte överstiga sex veckor Patientsäkerhetsarbetet under 2012 redovisas i särskild verksamhetsberättelse se bilaga. Hälsofrämjande arbete Under året avslutades Livsstilsprojektet som drivits i samarbete med fler intresseorganisationer mellan 2008 och Ett välbesökt seminarium anordnades i 10 (19)

11 Kulturhuset. Projektet resulterade i en metodbok. En väg till bättre hälsa - om coachning till ett aktivare liv. Erfarenheterna från projektet ska nu implementeras i verksamheten. Medarbetarperspektivet Strategiska mål Kompetenta och stolta medarbetare som aktivt bidrar till att verksamhetens mål uppfylls. Tydligt och resultatinriktat ledarskap. Ledarskap Ledarskapsutveckling i form av chefsutbildning och handledning fortsätter. Nyanställda chefer får introduktionsstöd. Vi har återkommande möten med alla chefer. Chefsbrev utkommer varannan vecka. Mått: Alla chefer som har ett ledarskapsindex under 60 ha en åtgärdsplan. Samtliga chefer ska genomgå arbetsmiljöutbildning, lönesättningsutbildning och Certifierad Jämställdhets - och mångfaldsutbildning. Totalindex för ledarskapet enligt medarbetarenkät. Mått: Lägst 70 för hela Habilitering & Hälsa. Alla enheter ska ligga över 60. Resultat: enheter ligger under 60. Index för det resultatorienterade ledarskapet enligt medarbetarenkät. Mått: Lägst 70 för hela Habilitering & Hälsa. Resultat: 81. Medarbetarskap En analys av medarbetarenkäten genomförs på de lokala enheterna och på övergripande nivå. Åtgärdsprogram ska tas fram. Mått: Alla enheter som har ett medarbetarindex under 60 har en åtgärds/handlingsplan. Totalindex för medarbetarskapet enligt medarbetarenkät. Mått: Lägst 70 för hela Habilitering & Hälsa. Alla enheter ska ligga över 60. Resultat: 80. Alla enheter över 60. Resultatet att känna sig stolt över att arbeta på Habilitering och Hälsa Mått: Lägst 74 för hela Habilitering & Hälsa. Alla enheter ska ligga över 60. Resultat: 72. Tre enheter ligger under 60. Ekonomiperspektivet Strategiska mål Effektivt resursutnyttjande mesta möjliga brukarnytta. 11 (19)

12 Ekonomi i balans. Habilitering & Hälsa har i dag flera avtal med olika uppdragsgivare. Varje separat uppdrag måste bära sina egna kostnader och leverera sitt bidrag för att finansiera de gemensamma OH-kostnaderna samt avkastningskravet. Mått: Alla verksamheter har arbetat med att minska antalet uteblivna habiliteringsbesök och tolkuppdrag. En upphandling av tolktjänstleverantörer har genomförts Alla enheter uppfyller sina prestationskrav. Mål: 100 %. Resultat: 55 % Alla enheter ska hålla sina kostnader inom den budgeterade ramen. Mål: 100 %. Resultat: 91 % Vårdöverenskommelser Överenskommelsen om ersättning och uppdrag för habiliteringsverksamheten innebar en uppräkning om 2,2 %. Därutöver innehöll avtalet extra satsning om 0,4 % för insatser till personer med flerfunktionshinder samt till personer med förvärvad hjärnskada. Under 2012 hade Habilitering & Hälsa möjlighet att få del av statliga medel för att korta köerna vid ADHD-center, Aspergercenter, Autismcenter för små barn och Autismcenter för barn och ungdom men tyvärr nådde prestationstalen för all verksamhet inom Habilitering & Hälsa inte upp till den nivå som erfordrades. Särskilda medel för förskrivning av tunga täcken för denna målgrupp har dock utgått. 3,5 % av ersättningen har varit målrelaterad. Ersättning har utgått för 6 av de 9 kriterierna, Fast ersättning har utgått med 46 % och 54 % rörlig ersättning. En ny ersättningsmodell har införts som bygger på nya besökstyper och KVÅ-koder (KVÅ =klassifikation av vårdåtgärd). Avtalet vad gäller tolkverksamheten är ett tvåårsavtal Ersättningen bygger på en fast ersättning exkl statsbidrag samt en målrelaterad del. Statsbidraget uppgår till ca 1/3 av kostnaderna. Den målrelaterade ersättningen bygger på resultatet i patientenkäten vars resultat ännu ej är klart. Avtalet för VUB-teamet (vuxna personer med utvecklingsstörning och grava beteendestörningar) har förlängts vilket har inneburit ett fortsatt partnerskap mellan Norra Stockholms psykiatri och Habilitering & Hälsa. Avtalet med Stockholms stad om ersättning för habilitering vid Stockholms Riksgymnasium upphörde , varefter verksamheten avvecklades. En särskild överenskommelse har gjorts kring varje barn som bor på Safiren med respektive placerande kommun. 12 (19)

13 Verksamhetens omfattning och innehåll Vårdproduktion Produktionstal Bokslut Budget Avvikelse Utfall Hälsa & Habilitering Antal % 2011 Antal brukare % Antal besök ###### % Tolkverksamheten 2012 Produktionstal Bokslut Budget Avvikelse Utfall Tolkverksamhet (teckentolk) Antal % 211 Utförda - Antal uppdrag % Verksamhet öppen för alla brukare, anhöriga och andra intresserade Mål 2012 Utfall 2012 Rådgivning per telefon Forum Funktionshinder - Antal besvarade samtal Rådgivning per e-post Forum Funktionshinder - Antal besvarade mail Antal svar på anonyma frågor till Vårdguiden Forum Funktionshinder* Besökare Forum Funktionshinder Besökare Idétorget Besökare Öppet Hus Klara Mera Antal anhöriga som deltagit på utbildningar inom Forum Funktionshinder Antal yrkesverksamma på utbildningar inom Forum Funktionshinder Antal deltagare på öppna storföreläsningar inom Forum Funktionshinder Antal deltagare på utbildningar som inte kassaregistreras Aspergercenter Antal deltagare på föreläsningar som inte kassaregistreras ADHD-center (inkl konferens) *Avtal har funnits med Vårdguiden kring arbetet med att besvara frågor om funktionshinder. 13 (19)

14 Ekonomi Resultaträkning Resultaträkning 2012 RESULTATRÄKNING (Tkr) Bokslut Bokslut Budget Förändring Avvikelse (per frangogrupp) utfall mot budget VERKSAMHETETNS INTÄKTER Patientavgifter Såld hälso- och sjukvård 1) Utskrivningsklara patienter 0 0 Utomlänsintäkter Övrig såld hälso- och sjukvård FOUU-bidrag Övriga intäkter S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Förändring av semesterskuld Personalkostnader Köpta primärtjänster Verksamhetsanknutna tjänster Läkemedel Material och varor Hyreskostnader IT-tjänster Kostnader inhyrd personal Övriga kostnader S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER Avskrivningar VERKSAMHETENS RÖRELSERESULTAT Finansiella intäkter Finansiella kostnader 0 0 ÅRETS RESULTAT Resultat i % av intäkterna -0,3% 1,4% 0,0% -115,6% 46,9% Intäkterna för såld hälso- och sjukvård är lägre än budgeterat pga att knappt 4 mkr av den målrelaterade ersättningen inte betalades ut. Man nådde inte heller nivåerna för tilläggsavtalet vilket var budgeterat till 3,2 mkr. Utomlänsintäkterna är också ngt lägre än budget, men kompenseras delvis av asylintäkter på 0,3 mkr. Intäkterna för övrig såld hälso och sjukvård är lägre än budget beroende på att Riksgymnasiet övergick i annan regi under året. Intäkterna för Tolkcentralen ligger 4 mkr över budget och intäkterna för såld utbildning knappt 2 mkr över budget. Personalkostnaderna ligger under budget bl a på grund av förändringarna av Riksgymnasiet. 14 (19)

15 Övriga kostnader är generellt lägre än budget. Tolkcentralen går över budget, men har också högre intäkter. Kostnaderna för it-utveckling går över budget med 2,5 mkr. Vid delårsbokslutet lämnades en nollprognos eftersom man arbetade för att få upp besöksantalet och hoppades på att få in en större del av den målrelaterade ersättningen. Nu finns färdiga rapporter för att kontinuerligt kunna följa upp de kvalitetsparametrar som ingår i den målrelaterade ersättningen. Något som saknades under Produktivitet H&H gör produktivitetsmätningar i samband med NYSAM uppföljningen. Investeringar, anskaffningsutgift Bokslut Bokslut Budget Förändring Avvikelse Belopp i tkr utfall mot budget Utrustning Ny- /ombyggnader, externa fastigheter 0 0 Ny- /ombyggnader, Locum fastigheter Summa Investeringarna i ombyggnationer är klart mycket lägre än budget. Det beror på att det har blivit förseningar och arbetet kommer att fortsätta under Personal Resultatenheten Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt ANTAL ÅRSARBETARE 649,5 50,4 699, ,6 714,6 Arbetsmiljö och hälsa Mått: Analys av sjukfrånvarostatistik och aktiva åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. En handlingsplan för hälsofrämjande arbetsplats har tagits fram. Sänka den genomsnittliga korttidsfrånvaron med en dag. Resultat: +0,3 dagar Sänka den totala sjukfrånvaron med en dag. Resultat: + 2 dagar Stress. Mått: Alla enheter ska ligga över 60. Resultat: 12 enheter av 37 ligger under 60. Inom yrkesgrupperna ligger logopeder och arbetsterapeuter under (19)

16 SJUKFRÅNVARO 1/1-31/ /1-31/ Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 1-14 dagar 5,30 4,70 5,20 4,90 4,80 4, dagar 2,5 0,3 2,3 3 1,1 2,8 mer än 90 dagar 9 6 8,8 10,3 4,3 9,6 TOTALT 16, ,3 14,6 10,5 14,3 Utveckling och lärande En gemensam planering görs årligen av personalutbildning inom Habilitering & Hälsa. Utbildningen är uppdelad i Introduktions-, Bas- och Fördjupningsutbildning. Basutbildningen är antingen gemensam för alla yrkesgrupper, riktad till några yrkesgrupper eller yrkesspecifik för en yrkesgrupp. Under 2012 har vi tagit emot 128 studenter för praktik från följande utbildningar: arbetsterapeuter: 16 studenter, logoped: 42 studenter, sjukgymnast: 63 studenter, psykolog: 5 studenter, socionom: 2 studenter. Mått: Index för lära av varandra enligt medarbetarenkät. Mått: Lägst 80 för hela Habilitering & Hälsa. Resultat: 78 Lön och anställningsförmåner I lönerevisionen har vi haft målsättningen att ligga i nivå med psykiatrin och primärvården inom SLSO eller liknande verksamhetsområden. Vi har under året arbetat med ingångslönerna i syfte att nå målet på sikt. Minska antalet deltidstjänster Jämställdhet/mångfald Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i rekryteringsprocessen har understrykits. Föräldraskap främjats t.ex. genom att lägga för verksamheten viktiga möten till tider som även kan passa småbarnsföräldrar. Vi har strävat mot ökad åldersspridning och jämnare könsfördelning inom alla yrkesgrupper. Det har skett via positiv särbehandling vid lika eller tillräckliga kvalifikationer. Miljö Hållbar utveckling Under året har en revidering av miljöhandlingsplanen genomförts. Planen följs upp två gånger/år i ledningsgruppen 16 (19)

17 Framtidsplaner Utmaningarna för 2013 är: Arbete med analys av arbetsprocesserna för att klara ökade prestationskrav. Färdigställande av habilteringsprogram och plan för implementering Nytt uppdrag och bemanning av FOUU-verksamheten. Carina Hjelm Resultatenhetschef Bilagor Bilaga 1: Patientsäkerhetsberättelse Bilaga 2: Styrkort 2012 (separat dokument) 17 (19)

18 Bilaga 1: Patientsäkerhetsberättelse 2012 Habilitering & Hälsa är en länsövergripande verksamhet med ca 700 medarbetare. Verksamheten har habiliteringscenter och habiliteringsteam i länet. Dessutom finns flera kompletterande habiliteringsmottagningar, boenden samt informations- och kunskapscenter. Habilitering & Hälsa arbetar för att underlätta tillvaron för personer med funktionsnedsättningar och att göra det möjligt för dem att aktivt delta i samhällslivet. Råd, stöd och behandling erbjuds till barn, ungdomar och vuxna och stöd erbjuds även till närstående. Det är en specialiserad verksamhet som ger kvalificerat stöd när insatser från exempelvis kommun eller primärvård inte är tillräckliga för att möta den enskildes behov. Organisation av patientsäkerhetsarbete Verksamhetscheferna ansvarar för att det finns rutiner för avvikelsehantering och att dessa är kända och följs i verksamheten. Habilitering och Hälsa har två patientsäkerhetssamordnare som stöd i patientsäkerhetsarbetet. De följer utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet och informerar fortlöpande ledning samt utvärderar patientsäkerhetsarbetet. Verksamheten har 19 lokala patientsäkerhetsombud som har utbildats inom Habilitering & Hälsa. Deras uppgift är att stödja de lokala enheterna i sitt patientsäkerhetsarbete, att initiera händelseanalyser vid allvarliga avvikelser och att stödja medarbetare att rapportera avvikelser och risker. Avvikelserapportering Avvikelser rapporteras i HändelseVis och rapporteras till närmaste chef för handläggning och åtgärder. Verksamhetscheferna avgör vilka avvikelser som ska vidarebefordras till chefläkare för bedömning och eventuell Lex Maria-anmälan. Två gånger per år sammanställer patientsäkerhetssamordnare statistik från inkomna avvikelserapporter i HändelseVis. Dessa presenteras för ledningsgruppen och publiceras på Habilitering och Hälsas Intranät. Under 2012 har Habilitering och Hälsa rapporterat 90 risker, 80 tillbud och 44 negativa händelser gällande vård. Avvikelser beträffande brister i vårddokumentation och informationsöverföring dominerar, därefter kommer bristande tillgänglighet, felaktigt hanterande av medicinsk produkt och patientolycksfall. Patientsäkerhetsarbete Under året har en patientsäkerhetsombudsträff anordnats. Träffen innehöll genomgång av statistik för år 2011, resultat av Patientsäkerhetskulturenkäten 2011, repetition av patientsäkerhetslagen samt information om vikten av att inventera/analysera risker. Under 2012 har en fördjupningskurs för chefer med syfte att uppdatera kunskaper om handläggning vid avvikelsehantering i HändelseVis genomförts. Patientsäkerhetssamordnare har deltagit i 6:e nationella patientsäkerhetskonferensen samt vid information angående att skriva patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetssamordnarna har deltagit vid nätverksträffar för metodspecialister inom SLSO. Patientsäkerhetssamordnarna har analyserat resultatet av Patientsäkerhetskulturenkäten 2011 och utarbetat en handlingsplan utifrån förbättringsåtgärder. 18 (19)

19 Samverkan För Habilitering & Hälsa är den gemensamma policyn Barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget (BUS-policyn), vägledande. Policyn innehåller riktlinjer för SLL och för kommunerna i Stockholms beträffande samverkan. Utifrån policyn finns strukturerad samverkan med såväl den lokala som den landstingövergripande ledningsnivån. På individnivån sker samverkan genom samordnande planer med andra aktörer. Habilitering & Hälsa har inte uppdrag att tillhandahålla läkarkompetens till brukarna och samverkar därför med konsultläkare inom de barnmedicinska mottagningarna vid Karolinska och Södersjukhuset med flera. Inom verksamhetsområde Stockholm finns även överenskommelser med stadsdelarna, med allmänpsykiatrin samt med primärvårdsrehabiliteringen Statistik gällande patientsäkerhetsavvikelser 2012 Antal avvikelserapporter 214 Antal risker 90 Antal tillbud 80 Antal negativa händelser 244 Antal avvikelser/verksamhetsområde: Vo Autism 9 Vo Länscentrat 59 Vo Norr 79 Vo Stockholm 22 Vo Söder 41 Ledning och stab 2 Informationsenheten 2 19 (19)

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Habilitering & Hälsa Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2015-01-01 Diarienummer SLSO 2014-280 Verksamhetsbeskrivning Habilitering & Hälsa Uppdrag & verksamhetsidé Habilitering &

Läs mer

ÅRSBOKSLUT per 2013-12-31. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Habilitering & Hälsa

ÅRSBOKSLUT per 2013-12-31. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Habilitering & Hälsa ÅRSBOKSLUT per 2013-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Habilitering & Hälsa 2014-01-27 2 (17) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av det gångna året... 3 2 Mål och uppdrag... 3 3 Patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Habilitering & Hälsa : Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2015-01-23 Diarienummer SLSO 2014-589 Verksamhetsbeskrivning Habilitering & Hälsa Uppdrag & verksamhetsidé Habilitering

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Habilitering & Hälsa - Verksamhetsberättelse 2011 Dokumentnamn: Regnr: Gäller fr.o.m. Habilitering & Hälsa Verksamhetsberättelse 2011 2012-01-25 Handläggare: Carina Hjelm, Habiliteringschef Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Särtryck Kvalitetsbokslut med fokus på Habilitering & Hälsa Heide Benser/Image Source/All Over Press Stockholms läns sjukvårdsområde Hälso- och sjukvård i landstingets regi Heide Benser/Image Source/All

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med Asperger syndrom Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med autism Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd och

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Habilitering för ungdomar & vuxna med funktionsnedsättningar

Habilitering för ungdomar & vuxna med funktionsnedsättningar Habilitering för ungdomar & vuxna med funktionsnedsättningar Vad är habilitering? Det är lätt att blanda ihop habilitering med rehabilitering. Vad är egentligen skillnaden? Habilitering riktar sig till

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 Patientsäkerhetsberättelse avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet... 5

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått 1 Ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset Mål ej uppnått Mål Mål uppnått Egenkontroll Uppföljning Orsaksanalys Genomförande Planering Styrdokument

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL. Ht 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL. Ht 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL Ht 2014-2015 Elevhälsan I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsan som då avser skolsköterskornas och skolläkarnas verksamhet. Mål Målsättningen för

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi gör det lättare Habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting ger

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse - Ungdomsmottagningen

Patientsäkerhetsberättelse - Ungdomsmottagningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-29 SN-2014/1132.715 1 (2) HANDLÄGGARE Berntsson Nilsson, Judith Judith.BerntssonNilsson@huddinge.se Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28.

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28. 1 (5) Kvalitetspolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte den 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Kvalitet 3 2 En god och säker vård 3 2.1 Ledstjärnor för kvalitet och utveckling... 3 3

Läs mer

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention En standard för barnperspektiv, utarbetad av Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen i samarbete med NOBAB Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken)

Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken) Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken) Korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn & ungdomar med funktionsnedsättningar 2010 (Utarbetad 2010-02-22)

Läs mer

Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om resursbrist vad gäller habilitering av barn och unga inom AST 0-7 år

Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om resursbrist vad gäller habilitering av barn och unga inom AST 0-7 år Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Lena Johnsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, P 23 1 (4) HSN 1310-1129 Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om resursbrist

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Guldsmedsgårdens servicebostads Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Servicebostaden

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner ENHETENS NAMN DATUM UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009 2008-11-21 Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet Enhetens avvikelser ska utgöra en del av det systematiska kvalitets-

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Patientsäker hets berättelse

Patientsäker hets berättelse TIMRÅ KOMMUN Barn & Utbilnn1nq~na '1"den TIMRÅ KOMMUN Patientsäker hets berättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 150223 Ulf Svanberg Skolläkare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013 Umeå Kommun Lean konferens 5 november 2013 Samhällsbyggnad Lean konferens 5 november 2013 Unga Vuxna Verksamhet särskilt boende och personlig assistans Vuxna 400 Medarbetare 16 Lednings- grupp Bakgrund

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

BILAGA 1 Habiliteringen Verksamhetsplan 2014

BILAGA 1 Habiliteringen Verksamhetsplan 2014 BILAGA 1 Habiliteringen Verksamhetsplan 2014 Bakgrund/Historia Habiliteringsverksamheten är sprungen ur två rötter, dels omsorger om utvecklingsstörda och dels habilitering av barn med rörelsehinder. Insatserna

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping Linköpings kommun linkoping.se Inledning Socialkontorets uppdrag är att informera, utreda, besluta om och följa upp enskilda människors rättigheter och

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län En lägesrapport användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län Förord Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har i uppdrag av regeringen att arbeta med

Läs mer

Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer. Närståendeinsatser

Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer. Närståendeinsatser Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer & Närståendeinsatser Tatja Hirvikoski Med dr, psykolog, specialist i neuropsykologi, KIND, Karolinska Institutet & FoUU-chef för Habilitering&Hälsa, Stockholm

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer