Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden"

Transkript

1 Svalövs kommun BT KEMI EFTERBEHANDLING UPPDRAGSNUMMER Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden MALMÖ Sweco Environment AB Förorenade områden och avfall Peter Englöv Vladimir Vanek SWECO Hans Michelsensgatan 2 Box 286, Malmö Telefon Telefax SWECO ENVIRONMENT AB Org.nr , säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Peter Englöv 1 (41)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 4 1 INLEDNING ORIENTERING SYFTE UNDERLAG REVIDERINGAR OCH KOMPLETTERINGAR 6 2 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN JORDLAGER UNDERLAG BESKRIVNING BERGGRUND UNDERLAG BESKRIVNING 9 3 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN NEDERBÖRD OCH AVDUNSTNING YTVATTENFÖRHÅLLANDEN GEOHYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN UNDERLAG BESKRIVNING 11 4 FÖRORENINGSFÖRHÅLLANDEN OMRÅDESINDELNING FÖRORENINGAR I JORD UNDERLAG BESKRIVNING FÖRORENINGAR I GRUNDVATTEN UNDERLAG BESKRIVNING FÖRORENINGAR I BYGGNADER UNDERLAG BESKRIVNING FÖRORENINGAR I BETONG UNDER MARK UNDERLAG BESKRIVNING FÖRORENINGAR I BRAÅN UNDERLAG BESKRIVNING FÖRORENINGSMÄNGDER JORD 26 2 (41)

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BETONG UNDER MARK BYGGNADER GRUNDVATTEN TOTALMÄNGDER OCH FÖRDELNING FÖRDELNING AV ÄMNEN INOM OLIKA ÄMNESGRUPPER RÅVAROR OCH PRODUKTER VID BT KEMI ÖVERSIKT SKILLNADER MELLAN OLIKA DELOMRÅDEN NEDBRYTNINGSVÄGAR FÖRORENINGSSPRIDNING TRANSPORT I BRAÅN TRANSPORT FRÅN KÄLLOMRÅDET BEDÖMNING AV OSÄKERHETER 39 5 REFERENSER 41 BILAGOR Bilaga 3:1 Bilaga 3:2 Bilaga 3:3 Bedömd föroreningssituation Påvisade maxhalter i jord och grundvatten Reitzel L A, Tuxen N, Ledin A och Bjerg P L, Can Degradation Products Be Used as Documentation for Natural Attenuation of Phenoxy Acids in Groundwater? Environ. Sci. Technol. 2004, 38, (41)

4 0 SAMMANFATTNING Som underlag för riskbedömningar och utredning rörande åtgärdsalternativ för den södra delen av BT Kemi-området har en sammanställning och genomgång gjorts av befintlig information rörande geologi, hydrologi och föroreningsförhållanden. Underlaget har redovisats i tidigare utredningar, men bedömningar (av bland annat föroreningsutbredning och -spridning), kan skilja sig från tidigare redovisade uppgifter. Inom det södra området BT Kemi-området beräknas det finnas totalt 1,7 3,7 ton föroreningar av fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler i olika matriser (jordlager, betong i undermarkskonstruktioner och grundvatten). Av totalmängden utgör ca 25% fenoxisyror, medan resterande del fördelas ungefär lika mellan klorfenoler (ca 35%) och klorkresoler (ca 40%). Merparten (över 90%) av föroreningarna finns inom och i anslutning till de två sydliga betsvämmorna samt under och i anslutning till Lans Mekaniska Verkstad. Områden med höga eller mycket höga föroreningshalter (nedan benämnda röda och gula områden) omfattar en total yta av ca m 2. Mängden förorenad jord bedöms uppgå till ca m 3 och mängden förorenad betong ca ton. Den totala mängden dinoseb har uppskattats till kg, som huvudsakligen återfinns under och i anslutning till Lans Mekaniska Verkstad. Dioxiner förekommer ställvis i höga halter, främst inom Lans Mekaniska Verkstad (upptill ng/kg) och inom svämmorna (upptill 600 ng/kg), men analysunderlaget är inte tillräckligt omfattande för att mängderna ska kunna beräknas med noggrannhet. Jordlagren inom södra området är i viss utsträckning påverkade av även antimon, men påvisade halter är måttliga, högst inom svämmorna (upptill 60 mg/kg). Utöver nämnda ämnen förekommer ställvis föroreningar i höga halter av xylen, olja och PAH. Huvuddelen av föroreningarna är bundna till den fasta fasen, men andelen fenoxisyror i löst fas (grundvatten) är förhållandevis hög (ca 20%). Motsvarande andel för klorfenoler och klorkresoler uppgår till endast 2 3% och för dinoseb till mindre än 1%. I grundvattenproven har ett väsentligt större antal enskilda ämnen påvisats jämfört med vad som påvisats i jordprov, vilket kan förklaras av den lägre detektionsgränsen vid vattenanalyser (typiskt ca 0,1 µg/l i vatten jämfört med ca 50 µg/kg i jord). De mest frekventa ämnena i såväl jord som grundvatten är fenoxisyran MCPP och klorkresolen 4- klor-2-metylfenol. I storleksordningen 20 kg föroreningar (fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler) bedöms årligen transporteras ut från området. I stort sett hela den frigjorda mängden föroreningar härrör från betsvämmeområdet, som sannolikt dräneras till spillvatten- eller dagvattenledningar som löper genom området. Föroreningar som tillförs spillvattenledningarna överförs till Landskronas avloppsreningsverk och de som tillförs dagvattenledningarna avleds till Braån. Tidvis förekommande föroreningstoppar i Braån kan bero på utläckage från den södra delen av BT Kemi-området. Föroreningsspridningen från området är dock bristfälligt känd. Dessa kunskapsbrister avser såväl mängder som spridningsvägar. 4 (41)

5 Den årliga uttransporten av föroreningar (fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler) från det södra området bedöms vara av minst samma storleksordning som transporten av samma ämnen i Braån uppströms BT Kemi, vilken bedöms uppgå till 5 20 kg/år. 5 (41)

6 1 INLEDNING 1.1 ORIENTERING I föreliggande bilaga redovisas en sammanfattande beskrivning av de geologiska och hydrogeologiska förhållandena samt föroreningsförhållandena inom den södra delen av BT Kemi-området. Beskrivningen baseras på befintligt underlag, men rapporten innehåller nya beräkningar (av bland annat föroreningsmängder) och bedömningar (av bland annat föroreningsutbredning och -spridning), som kan skilja sig från tidigare redovisade uppgifter. Inledningsvis beskrivs den geologiska uppbyggnaden av området. Därefter beskrivs översiktligt de hydrologiska förhållandena (nederbörd och avdunstning, ytvattenförhållanden samt grundvattenförhållanden). Beskrivningen av föroreningsförhållandena omfattar sammanställningar av påvisade halter i jordlager, betong i konstruktioner under mark, byggnadsmaterial, grundvatten och ytvatten. Vad gäller föroreningar i jordlager och grundvatten har en indelning gjorts i fyra delområden (röda, gula, blå och gröna) beroende på föroreningsgraden. Vidare har beräkningar utförts av föroreningsmängder i jordlager, betong i konstruktioner under mark och i grundvatten inom de tre förstnämnda områdena. Dessutom redovisas skattningar av föroreningstransporten från området. Avslutningsvis redovisas en bedömning av osäkerheter i underlaget samt i de beräkningar och bedömningar som görs i rapporten. 1.2 SYFTE Syftet med denna bilaga är att utgöra underlag för riskbedömningar (bilaga 4) och utredning rörande åtgärdsalternativ (bilaga 5). 1.3 UNDERLAG Beskrivningen baseras på huvudstudien (Sweco, 2004) samt information som har tillkommit i samband med senare utförda undersökningar inom det södra området (framför allt Sweco, 2007a, 2007b, 2009a, 2009b och 2009c). Vidare har underlag hämtats från den löpande miljökontrollen av framför allt Braån. Analys- och mätdata, uppgifter om lagerföljder samt kartunderlag finns samlade i BT Kemi-projektets geo- och miljödatabas, från vilken huvuddelen av informationen har hämtats. Meteorologiska data och vattenföringsdata har hämtats från källor som anges nedan. 1.4 REVIDERINGAR OCH KOMPLETTERINGAR Föreliggande rapport utgör en reviderad version av granskningsrapport daterad Revideringarna är dock endast av redaktionell art. 6 (41)

7 2 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 2.1 JORDLAGER UNDERLAG Inom och i anslutning till det södra området har ca 300 borrningar och provgropar utförts. För dessa har uppgifter om jordlagerföljder dokumenterats. Huvuddelen av borrningarna och provtagningarna har utförts i anslutning till BT Kemis anläggningar, d.v.s. de områden som är mest påverkade av föroreningar. Borrningarnas och provgroparnas djup fördelas enligt Tabell 1. Huvuddelen av provgroparna är grävda till ett djup av max. 2 m, medan de flesta skruvborrningar är mellan 2 och 5 m djupa. Tabell 1. Djup för skruvborrningarna och provgropar inom södra området. (inkl äldre borrningar från 1970-talet). Max djup Skruvborrningar Provgropar Totalt <2 m m >5 m Totalt Ett mycket stort antal borrningar och provgropar har således utförts inom området. Jordlagerföljden är därför tämligen väl känd, framför allt ner till 5 m djup BESKRIVNING Den principiella uppbyggnaden av jordlagren kan med hänsyn till sammansättning och bildningsförhållanden beskrivas med ett begränsat antal lagerenheter. Från markytan och nedåt kan i tur och ordning följande enheter urskiljas. Fyllning, som förekommer i princip inom hela området med varierande mäktighet. Fyllningen består av bygg- och rivningsavfall samt omfördelade och påförda schaktmassor (sand, moränlera, kritkalksten, lera, m.m.). Fyllningens mäktighet varierar mellan 0 och ca 4 m. Vanligtvis är den ca 1-2 m inom området. Postglaciala avlagringar (organiska avlagringar) saknas i princip inom området. I ett par borrningar (201, 648) har dock gyttjig lera påträffats, vilket visar på lokal förekomst av igenvuxna vattensamlingar. Inom det norra området förekommer postglaciala avlagringar i form av svämsediment, som har avsatts på de glaciala avlagringarna inom Braåns dalgång. Lagerenheten omfattar omväxlande lager med sand, silt och ler med varierande innehåll av organiskt material (gyttja och torv). Svämsedimentens avsättningsnivå torde ha legat vid ca. +26,5 och deras utbredning mot söder sammanfaller i stort med läget för järnvägen. De förekommer därför inte inom det södra området. 7 (41)

8 Övre glaciala sediment som byggs upp av växlande lager av finsediment (silt och lera) med inslag av sand, grus och morän. Övre glaciala sediment kan förekomma över hela området som mer eller mindre sammanhängande linser eller lager. Mäktigheten bedöms som mest uppgå till ca 2 m. Övre morän som huvudsakligen omfattar moränfinleror med inslag av kalksten, sorterad lera, silt eller sand. Enheten täcker i princip hela området. Mäktigheten uppgår normalt till en eller ett par meter. Undre glaciala sediment som huvudsakligen byggs upp av finkorniga sediment (lera och silt) med skikt av sand. Lagerenheten förekommer över hela området med en mäktighet som kan uppgå till flera meter. Undre morän förekommer inom hela området som ett sammanhängande upp till ca 5 m mäktigt täcke ovanpå berggrunden. Enheten byggs upp av fast lagrade massiva, leriga moräner och morängrovleror. Moränen ligger i regel direkt på berggrunden, men det kan inte uteslutas att sorterade sandlager kan finnas lokalt i sänkor i berggrunden. Den sammanlagda jordlagermäktigheten uppgår till ca m. Den principiella geologiska uppbyggnaden av området illustreras i en sektion från väst till öst i Figur 1. 8 (41)

9 Figur 1. Sektion från väst till öst genom området visande den principiella geologiska uppbyggnaden. 2.2 BERGGRUND UNDERLAG Uppgifter om de övre delarna av berggrunden bygger på dokumentation från fyra borrningar som har utförts inom det norra och södra området. Kompletterande uppgifter har inhämtats från SGUs brunnsarkiv (två brunnar) BESKRIVNING Berggrundsytan har vid utförda borrningar påträffats på nivåer omkring , och genomborrade berglager har bedömts utgöras av Kågerödslager. Det bergrundsgeologiska kartbladet över området (Sivhed m.fl., 2001) bekräftar att den ytbildande berggrunden inom huvuddelen av undersökningsområdet utgörs av sand- och lersten från övre Trias (Kågerödslager). Kågerödslagren vilar på silurisk skiffer, som enligt berggrundskartan är ytbildande inom den allra västligaste delen av undersökningsområdet. Läget för berggrundsgränsen, som har SV-NO riktning, är dock något osäker. Kågerödslagren mäktighet varierar, vilket antas bero på förkastningar. Några hundra meter norr om området visar borrningar en mäktighet på ca 10 m, medan borrningar utförda strax utanför områdets södra och östra gränser visar mäktigheter på m. Den underliggande siluriska skiffern har en mäktighet av flera hundra meter. Kågerödslagren varierar i hårdhetsgrad och kan utgöras av löst lagrad sand och lera. 9 (41)

10 3 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 3.1 NEDERBÖRD OCH AVDUNSTNING Enligt SMHI (1980) uppgick normalnederbörden vid SMHI-stationen 5356 i Svalöv under perioden till 720 mm (icke korrigerade värden) respektive 836 mm (korrigerade värden). Den verkliga avdunstningen för samma period har av SMHI (1980) uppskattats till 552 mm, vilket motsvarar en medelavrinning på 284 mm per år eller 9,0 l/s km 2. Dessa värden, som använts i huvudstudien (Sweco, 2004), kan troligen användas med godtagbar precision även för senare perioder. Normalnederbörden ( ) i Svalöv var enligt SMHI 700 mm (ej korrigerade värden). BT Kemi-projektets egna mätningar under perioden vid den meteorologiska stationen inom området ger nederbördsvärden inom samma storleksordning, mellan 545 mm under 2005 och 925 mm under YTVATTENFÖRHÅLLANDEN Inom det södra området finns inga vattendrag. Braån är närmaste vattendrag, och är beläget ca 150 m norr om den norra områdesgränsen och strax väster om den västra gränsen. Braån är således den naturliga recipienten för området, men delar av området dräneras till dräneringsledningar belägna inom det norra BT Kemi-området. Dräneringsvattnet avleds sedan slutet av 1970-talet till Landskronas avloppsreningsverk. Braån avrinner mot väster och mynnar i Saxån ca 14 km längre nedströms. Avrinningsområdet beskrivs närmare i huvudstudien (Sweco, 2004). Vattenföringen i Braån vid Asmundtorp, strax uppströms utloppet till Saxån, varierade under perioden mellan 0,1 och 8,9 m 3 /s, med en medelvattenföring på 1,4 m 3 /s och 10-percentilen av flödet på 0,22 m 3 /s enligt SMHI:s beräkningar med PULSmodellen 1. Avrinningsområdets storlek uppgår till 141 km 2 vid denna punkt. Medel- och lågvattenflödet (10-percentilen) nedströms BT Kemi-området, där avrinningsområdet uppgår till ca 80 km 2, bedöms uppgå till ca 1,0 m 3 /s respektive ca 0,10 m 3 /s. 3.3 GEOHYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN UNDERLAG Uppgifter om grundvattennivåer i jordlagren finns från 33 provtagningsrör installerade under 2007, 15 provtagningsrör från och ett äldre rör. Dessutom finns ett äldre provtagningsrör i berggrunden. Nivåmätningar har utförts i tillgängliga rör vid enstaka tillfällen sedan De mest omfattande mätningarna (40 punkter) utfördes under Inom ramen för det löpande 1 Enligt Saxån-Braåns Vattenvårdskommitté, 10 (41)

11 kontrollprogrammet sker regelbundna nivåmätningar i en punkt fr.o.m och i ytterligare tre punkter fr.o.m BESKRIVNING Med utgångspunkt från lagerföljdsbeskrivningen i kapitel kan två grundvattenmagasin identifieras. Det övre grundvattenmagasinet omfattar grovsediment i lagerenheterna fyllning och glaciala sediment. Inom områden där övre morän utgör ytbildande jordart kan även den översta delen av denna morän, som är påverkad av klimat och vegetation, hänföras till det övre grundvattenmagasinet. Detta är således mycket heterogent i sin uppbyggnad och hydrauliska konduktivitet. Det undre grundvattenmagasinet omfattar berggrundens övre delar. Även detta magasin är mycket heterogent beroende på skiftningar i lagerföljder, bergartsövergångar och tektoniska rörelser. De två magasinen skiljs åt av en barriär bestående av finkorniga jordlager ingående i lagerenheterna övre morän och glaciala sediment samt undre morän. Barriärens mäktighet bedöms uppgå till ca 6 m i anslutning till Braån och öka i mäktighet mot söder till mäktigheter uppemot m inom den sydligaste delen av området. Trots den relativt sett låga hydrauliska kapaciteten kan man dock utgå från att det sker ett visst om än ringa vertikalt vattenutbyte mellan magasinen. Vattentransportens storlek beror på den hydrauliska (vertikala) konduktiviteten i barriären och tryckskillnaden mellan de båda magasinen. Mätningar under våren 2003 visar på en nedåtriktad gradient från det övre till det undre grundvattenmagasinet. Vid detta tillfälle låg grundvattennivån 1 till 2 meter högre i det övre magasinet. Grundvattnets nivåer i det övre magasinet framgår av Figur 2. De högsta nivåerna har uppmätts i anslutning till betsvämmorna längs Bangatan. Därifrån sker utflöde radiellt i olika riktningar. Det nordliga flödet fångas sannolikt upp av dräneringsledningen som löper längs järnvägen inom det norra området, medan det sydliga och västliga flödet sannolikt fångas upp av den kommunala spillvattenledningen (eller ledningsgraven) som löper i öst västlig riktning genom området. Vid den östliga delen av betsvämmorna är grundvattenytan avsänkt, sannolikt beroende på inläckage till dränerings-, spill- och dagvattenledningar. Markförlagda ledningar, ledningsgravar och andra konstruktioner under mark har stor betydelse för det lokala dräneringsmönstret och därmed också för spridningen av föroreningar i grundvattnet. En beskrivning av ledningssystemet redovisas i Bilaga 1. Flödesförhållandena i det undre grundvattenmagasinet (i den övre delen av berggrunden) är inte närmare kända, men grundvattnet i berggrunden dräneras sannolikt via jordlagren till Braån, som utgör den naturliga recipienten i omgivningarna. 11 (41)

12 Figur 2. Grundvattennivåer och grundvattnets flödesriktningar (enligt SWECO, 2007b) samt spillvatten- och dagvattenledningar inom området. 4 FÖRORENINGSFÖRHÅLLANDEN 4.1 OMRÅDESINDELNING Som ett led i åtgärdsutredningen har en karta upprättats över det södra området med bedömd påverkan av föroreningar inom olika delområden. Underlaget för kartan utgörs av analysresultat från tidigare undersökningar, lukt- och synobservationer vid provtagningar, uppgifter om anläggningskonstruktioner och verksamheter under BT Kemi-perioden. Delområdena, som redovisas i Bilaga 3:1, kännetecknas av följande: Röda områden Områden med höga eller mycket höga föroreningshalter i jord ca m 2, varav m 2 vid de stora betsvämmorna, ca 350 m 2 under byggnad 5, ca 200 m 2 längs betkulverten och ca 150 m 2 vid den lilla betsvämman i anslutning till byggnad 1 Gula områden Områden med måttliga, ställvis höga, föroreningshalter i jord ca m 2 Blå områden Områden med låga, ställvis måttliga, föroreningshalter i jord ca m 2 Gröna områden Områden med låga eller mycket låga föroreningshalter i jord ca m 2, varav ca m 2 inom området i väster och ca m 2 i området i öster 12 (41)

13 Det bör betonas att gränsdragningen inte är exakt utan bygger på bedömningar. I Bilaga 3:2 redovisas en schematisk bild av påvisade halter i jord och grundvatten. 4.2 FÖRORENINGAR I JORD UNDERLAG Undersökningar har utförts vid olika tillfällen från 1970-talet fram till dags dato. De äldsta analyserna utfördes innan saneringsåtgärder genomfördes och huvudsakligen på prov som togs i randområdena för att verifiera att spridning av föroreningar inte hade skett från BT Kemi-området. Vid databearbetningen har samtliga analysresultat av jordprov medtagits från det område, som finns angivet på kartan i Bilaga 3:1, och som bedöms kunna ge information om den aktuella föroreningssituationen. Det innebär att äldre analyser från1970-talet inte har medtagits. Vidare har analyser som har utförts på jord som grävts ur i samband med saneringsåtgärder vid senare tillfällen uteslutits från de resultatsammanställningar som redovisas nedan. I Tabell 2 redovisas en sammanställning av det analysunderlag som har använts som bedömningsunderlag. Av tabellen framgår att ca 200 jordprov har analyserats, i stort sett genomgående med avseende på fenoxisyror, klorfenoler, klorkresoler och dinoseb. Huvuddelen av analyserna har utförts i samband med undersökningar och delsaneringar under perioden Tabell 2. Analyser av jordprov från södra området som har använts som underlag. Ämnesgrupp Totalantal analyser 1980-talet 1990-talet 2000-talet Fenoxisyror Klorfenoler Klorkresoler Dinoseb Dioxiner Antimon (kungsvatten) PAH Aromatiska kolväten (BTEX) Oljekolväten Analysomfattningen har varierat något, men huvuddelen av analyserna (från ) omfattar 7 olika fenoxisyror, 18 klorfenoler och klorkresoler. Utvalda prov har dessutom analyserats med avseende på dioxiner och antimon samt med avseende på aromatiska, polycykliska aromatiska (PAH) och alifatiska kolväten. 13 (41)

14 4.2.2 BESKRIVNING En sammanställning av halter av fenoxisyror, klorfenoler, klorkresoler, dinoseb, dioxiner och antimon i jord inom de olika delområdena redovisas i Tabell 3. Tabell 3. Sammanställning av halter i jord inom olika delområden. Halter i mg/kg TS, utom för dioxiner som anges i ng TEQ-ekvivalenter per kg TS enligt WHO. Område Röda Gula Blå Ämne/ ämnesgrupp Antal analyser Antal påvisade Median Medel Max Fenoxisyror ,2 7,7* Klorfenoler , Klorkresoler , Dinoseb <0,05 0,2* 650 Dioxiner Antimon ,3 8,7 61 Fenoxisyror <0,23 1,6 27 Klorfenoler <1 4,2 87 Klorkresoler <0,2 6,0 110 Dinoseb 35 3 <0,05 0,08 1,7 Dioxiner 4 4 4, Antimon Fenoxisyror <0,23 <0,23 0,4 Klorfenoler <1 <1 9,9 Klorkresoler <0,2 0,4 6,3 Dinoseb 67 1 <0,05 <0,05 0,07 Dioxiner 6 6 3, Antimon 2 2-0,3 0,4 *) extremvärden utelämnade (två för fenoxisyror och ett för dinoseb) Som framgår av kommentaren i tabellen har två extremvärden för fenoxisyror och ett för dinoseb utelämnats vid beräkning av medelvärdena, eftersom de bedöms ge en orimligt stor tyngd i beräkningen. Med dessa extremvärden medtagna skulle medelhalten för fenoxisyror vara ca 50 gånger högre och för dinoseb närmare 30 gånger högre. Fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler En bild av spridningen av summahalterna av fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler redovisas i Figur 3. Halterna är med stor sannolikhet lognormalfördelade, vilket framgår av att de är fördelade längs räta linjer i diagrammen. Som framgår av Tabell 3 och Figur 3 är spridningen i halter inom de olika delområdena mycket stor, utom vad gäller fenoxisyror inom blå områden där variationen i halter är liten. Störst variation förekommer inom röda områden och minst i blå områden. Skillnaden i 14 (41)

15 föroreningshalter (fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler) mellan de tre delområdena är påtaglig. Figur 3. Påvisade halter av fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler i jord inom olika delområden. Halterna redovisas i logaritmisk skala i normalfördelningsdiagram. Punkternas färger symboliserar röda, gula respektive blå områden. 15 (41)

16 I Figur 4 redovisas påvisade halter av fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler på olika djup under markytan inom de tre delområdena. Blått område Djup (m) Fx Kf Kk Gult område Djup (m) Fx Kf Kk Rött område Djup (m) Fx Kf Kk Figur 4. Djupfördelning av totalhalt fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler per område (mg/kg TS). Halter överstigande 50 mg/kg TS inom gult område (två värden i en punkt, djup 2-3 m) respektive 200 mg/kg TS inom rött område (fyra värden från två punkter under Lans Mekaniska Verkstad, djup 0,5-1 m) är utelämnade. 16 (41)

17 Av figuren framgår att föroreningar i betydande halter (10-tals mg/kg) förekommer inom djupintervallet 1 5 m inom röda områden. Ställvis förekommer höga halter inom djupintervallet 0,2-1 m djup (bl.a. under byggnad 5 vid Lans Mekaniska Verkstad). Inom gula områden förekommer förhöjda halter inom djupintervallet 1 3 m och inom blå inom djupintervallet 1 2 m. Fördelningen av ämnena i de tre ämnesgrupperna redovisas i kapitel 4.9. Dinoseb Höga halter (överstigande 1 mg/kg TS) har endast påvisats i jord under golvet inom Lans Mekaniska Verkstad, främst inom den norra delen av byggnad 5 (halter från 0,6 till 650 mg/kg TS) samt vid betkulverten under byggnad 3 (halter från 0,1 till 1,7 mg/kg TS). Samtliga jordprov från områden utanför verkstaden håller halter lägre än 0,1 mg/kg TS. Dioxiner Dioxiner har analyserats i ett förhållande litet antal jordprov (29 st, varav 11 inom sanerade områden). Klart högst halter har påvisats inom röda områden, där ställvis höga dioxinhalter förekommer. Fyra värden överskrider 200 ng/kg TS med ett maxvärde på ng/kg TS. Halterna inom sanerade områden var låga, högst 16 ng/kg. Skillnaderna mellan gula och blå områden är små, men analysunderlaget är alltför litet inom gula områden, för att säkra slutsatser om påverkan kan dras. Antimon Antimon har analyserats framför allt inom röda områden. Den påvisade maxhalten (analyserad efter uppslutning i kungsvatten) inom dessa områden uppgår till 61 mg/kg TS och medelhalten till 8,7 mg/kg TS. Som jämförelse kan nämnas att medelhalten i sanerade och borttransporterade jordmassor inom norra området uppgick till 55 mg/kg TS. Jordlagren inom södra området är således i viss utsträckning påverkade av antimon, men i förhållandevis liten grad. Xylen Xylen (och andra aromatiska kolväten) har analyserats i fem punkter där lukt eller andra observationer tydde på möjlig förekomst av lösningsmedel. I tre av dessa (den högsta halten i en punkt sydost om Lans Mekaniska inom det gula området, lägre halter i massor från betsvämma 1 västra del och betsvämma 4 inom det röda området) uppmättes halter över metodens rapporteringsgräns, mellan 0,7 och 240 mg/kg TS. Oljor och PAH Oljekolväten och PAH har analyserats i samma prov som xylen. Låga halter oljekolväten (3-18 mg/kg TS) har noterats i två prov med mätbara xylenhalter. PAH-halterna var låga (ΣPAH högst 3 mg/kg TS) i samtliga prov. En del tydligt oljeluktande massor har omhändertagits i samband med provsaneringar, men en del massor innehållande kreosot vid betsvämma 4 (intill järnvägen) som inte kunde grävas upp på grund av närheten till byggnaden har lämnats kvar. Prov av kreosot- 17 (41)

18 haltiga massor som omhändertogs innehöll 650 mg/kg TS PAH och ca 500 mg/kg TS oljekolväten, främst aromatiska kolväten >C10-C35. Oljeluktande massor har dessutom påträffats i ett fåtal borrpunkter inom det gula och blå området. Jordprov från dessa har dock inte analyserats. 4.3 FÖRORENINGAR I GRUNDVATTEN UNDERLAG Underlaget utgörs av analyser av grundvatten och länshållningsvatten från provgropar från perioden I ett fåtal punkter har mer än en analys utförts, men endast den analys med de högsta halterna har medtagits i sammanställningen. I underlaget ingår totalt 47 punkter, varav 40 observationsrör, tre brunnar och fyra provgropar. De flesta punkterna (31 st) finns inom det blå området. Inom det gula området finns 11 punkter och inom det röda 5 punkter. De flesta (41-47 st) av grundvattenproven har analyserats med avseende på fenoxisyror, klorfenoler, klorkresoler och dinoseb. Aromatiska kolväten (bl.a. xylen), oljekolväten och PAH har analyserats i ca 12 prov. Analyser av antimon eller dioxiner i grundvatten har inte utförts BESKRIVNING En sammanställning av halter av fenoxisyror, klorfenoler, klorkresoler och dinoseb i grundvatten inom de olika delområdena redovisas i Tabell 4. Tabell 4. Sammanställning av grundvattenanalyser inom olika delområden. Halter i μg/l. Område Röda Gula Blå Ämne/ ämnesgrupp Antal analyser Antal påvisade Median Medel Max Fenoxisyror Klorfenoler Klorkresoler Dinoseb 5 3 0, Fenoxisyror Klorfenoler Klorkresoler Dinoseb 11 0 <0,05 <0,05 <0,05 Fenoxisyror , Klorfenoler ,50 3,8 48 Klorkresoler ,7 3,6 31 Dinoseb 26 2 <0,05 0,12 1,9 Fördelningen av ämnena i de tre ämnesgrupperna redovisas i kapitel (41)

19 Fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler Fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler har påvisats i stort sett i samtliga provtagningspunkter. De högsta halterna fenoxisyror (ca µg/l) förekommer i två olika områden, i samt intill betsvämma 1 och 2 (gula och röda områden) samt sydost om Lans Mekaniska intill den rivna fabriksbyggnaden (gult område). I samma områden påträffas även de högsta halterna klorfenoler ( µg/l) och klorkresoler ( µg/l). Dinoseb Dinoseb har påvisats i 5 av totalt 42 punkter Två av punkterna är brunnar som ligger inom det blå områdets nordöstra del. En av dessa brunnar tar emot vatten från Saxåledningen som dränerar delar av gula och röda områden kring betsvämma 4 och betkulverten. De tre övriga punkterna finns inom det röda området. Dioxiner Inga grundvattenanalyser har utförts. Antimon Inga grundvattenanalyser har utförts. Xylen Totalt 13 analyser av xylen har utförts, med påvisbara halter i 7 prov. Den högsta halten på µg/l har påvisats i en schaktgrop i betsvämma 2 där även fri fas har observerats. Flera punkter i betsvämma 1 och 2 uppvisade tydlig xylenlukt, och xylen har påvisats både vid svämmornas östra och västra ände, mellan 90 och 170 µg/l. Övriga punkter visade mätbara halter på högst 4 µg/l. Oljor och PAH Oljekolväten har analyserats i 12 prov, med påvisbara halter i 9 prov, (mer än ca 40 µg/l som summa alifatiska (>C5-C35) och aromatiska kolväten (>C8-C35)). Den högsta halten på µg/l har påvisats i betsvämma 2, i samma punkt där högst xylenhalt observerades. Övriga punkter med påvisade halter finns främst längs områdets norra gräns i anslutning till järnvägen och inom blått område tre punkter nordost om Lans Mekaniska Verkstad (totalhalt µg/l respektive µg/l) och två punkter inom bilskrotsområdet (alifatiska kolväten µg/l), samt inom gult område strax öster om betsvämma 2 och i betsvämma 3 (totalhalter µg/l). PAH har analyserats i totalt 11 prov, med påvisbara halter i fem. I tre prov (där även oljekolväten har påvisats) varierade totalhalten mellan 2-4 µg/l. Den högsta PAH-halten (610 µg/l) har noterats i den mest oljeförorenade punkten enligt ovan (inom blått område i järmvägens närhet, nordost om Lans Mekaniska Verkstad). 19 (41)

20 4.4 FÖRORENINGAR I BYGGNADER UNDERLAG Undersökningarna utfördes under 2007 inom Lans Mekaniska Verkstad för att klarlägga förekomsten av föroreningar i två byggnader som kvarlämnades efter sanering av BT Kemi-området. En analys utfördes även på golvmaterial från kolfilterbyggnaden. Undersökningarna omfattade provtagning och analys av byggnadsmaterial i golv, väggar och tak (betong, trä, isoleringsmaterial, tegel). Resultaten redovisas i Sweco (2007a). Byggnadernas lägen framgår av bilaga BESKRIVNING I Tabell 5 och Tabell 6 redovisas en sammanställning av påvisade halter i golv respektive väggar och takkonstruktioner i byggnad 5 inom Lans Mekaniska Verkstad. Utöver dessa prov har även ett betongprov analyserats från golv i kolfilterbyggnaden och tre tegelprov från väggar i byggnad 3 i Lans Mekaniska Verkstad. Proven från de sistnämnda byggnaderna innehöll endast låga föroreningshalter (totalhalt fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler mellan 0,4 och 2 mg/kg TS). Tabell 5. Sammanställning av halter (mg/kg TS)i golv inom byggnad 5. Ämnesgrupp Antal analyser Antal påvisade Median Medel Max Fenoxisyror Klorfenoler , Klorkresoler Dinoseb ,32 0,75 4,0 Tabell 6. Sammanställning av halter (mg/kg TS) i väggar och tak inom byggnad 5. Ämnesgrupp Antal analyser Antal påvisade Median Medel Max Fenoxisyror , Klorfenoler Klorkresoler Dinoseb ,2 0,5 1,5 20 (41)

1 (13) ra04s 2011-02-17 Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se

1 (13) ra04s 2011-02-17 Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se Svalövs kommun BT Kemi Efterbehandling Skede: Genomförande och efterkontroll Uppdragsnummer 1270093310 Miljökontrollplan Luft och vatten Revidering av miljökontrollplan Luft och vatten, daterad 2007-05-31

Läs mer

3 Åtgärdsmål och bedömningsgrunder 16 3.1 Jord 16 3.2 Grundvatten 16 3.3 Tillståndsklasser 17 3.4 Betong 17

3 Åtgärdsmål och bedömningsgrunder 16 3.1 Jord 16 3.2 Grundvatten 16 3.3 Tillståndsklasser 17 3.4 Betong 17 Innehåll Sammanfattning 1 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Områdesbeskrivning 5 1.3 Tidigare undersökningar av jord- och grundvatten 5 1.4 Syfte 6 1.5 Omfattning och tidplan 6 1.6 Anmälan och beslut 7

Läs mer

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT Gasverkstomten Västerås VARFÖR STATISTIK? Underlag för riskbedömningar Ett mindre subjektivt beslutsunderlag Med vilken säkerhet är det vi tar bort över åtgärdskrav och det vi lämnar rent? Effektivare

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

Del 2: Hantering och bedömning av data och osäkerheter

Del 2: Hantering och bedömning av data och osäkerheter Del 2: Hantering och bedömning av data och osäkerheter Praktikfall: Kv. Verkstaden 14 Teori: Representativ halt, referenshalt, stickprov & beskrivande statistik, konfidensintervall & UCLM95 Diskussion:

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Kalkstenstäkt i Skövde

Kalkstenstäkt i Skövde Beställare: Cementa AB Kalkstenstäkt i Skövde Förslag till kontrollprogram Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Karl Persson Författare Johan Larsson L:\Uppdrag\ - Grundvattenutredning

Läs mer

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning Uppdragsnr: 159253 27-9-21 1 (11) Bakgrund Dagvattnet från den före detta impregneringsplatsen i Nässjö har tre recipienter: Höregölen, Runnerydsjön och Nässjöån. Höregölen och Runnerydsjön är förbundna

Läs mer

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 1(5) Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 2011-12-06 Bara Söder Uppdragsnummer: 228683 Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Kvalitetsgranskning Carl-Henrik Månsson 010-452

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Upprättad av: Magnus Lundgren Granskad av: Magnus Lundgren Godkänd

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RAPPORT KALMAR KOMMUN Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING ANDERS PETERSSON HENRIK MALMBERG repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning 3. 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Syfte 5 1.3 Omfattning 5 1.4 Organisation 6

Innehåll. Sammanfattning 3. 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Syfte 5 1.3 Omfattning 5 1.4 Organisation 6 Innehåll Sammanfattning 3 1 Inledning 4 1.1 akgrund 4 1.2 Syfte 5 1.3 Omfattning 5 1.4 Organisation 6 2 eskrivning av området samt tidigare utförda saneringsåtgärder och undersökningar 7 2.1 Nuvarande

Läs mer

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling Sveriges geologiska undersöknings författningssamling ISSN 1653-7300 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om kartläggning och analys av grundvatten; beslutade den 8 augusti 2013. SGU-FS 2013:1

Läs mer

Strandstaden i Fagersanna

Strandstaden i Fagersanna Strandstaden i Fagersanna Redovisning av föroreningssituation Ylva Persson Ann Helén Österås 2014-06-12 Innehåll Bakgrund dioxin Genomförda undersökningar Resultat fisk och grödor Resultat sediment och

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Catharina Rydberg-Lilja Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning. Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se

Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning. Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se Mark och grundvatten Vår uppgift är att verka för en giftfri miljö och ett hållbart nyttjande av grundvatten.

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA Tillståndsansökan avseende vattenverksamhet, Lomma centrum Samrådsunderlag Malmö SWECO Environment AB Mats Åkesson Uppdragsnummer 1240476

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN Slottet, Nybyggnation av bostadshus Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan Teknisk PM, Geoteknik Skanska Sverige AB Post 405 18 GÖTEBORG Besök Kilsgatan 4

Läs mer

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik PM Vår referens/nr 139223 CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning PM, Geoteknik G:\\GoI\Uppdrag Gbg\139223 Canningområdet\Text\Canningområdet PM sammanfattning

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen RAPPORT 1 (35) Handläggare Lars Gidlund Tel +46 10 505 34 14 Mobil +46 70 526 22 27 Fax +46 10 505 30 09 lars.o.gidlund@afconsult.com Datum 2015-05-22 Uppdragsnr 705460 Härryda kommun, Sektorn för Samhällsbyggnad,

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik () för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 Datum: 2012-11-22 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Joakim Alström

Läs mer

Storängens industriområde inom Huddinge Kommun

Storängens industriområde inom Huddinge Kommun inom Huddinge Kommun PM - Geoteknisk inventering Stockholm 2006-05-31 Uppdragsnummer: 211900 Karin Wenander 2 (6) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Uppdrag, syfte och omfattning... 3 2 GEOTEKNISKA

Läs mer

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal. ComLokal Mäklare FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.se TILL SALU INDUSTRIFASTIGHET, MARIEHOLMSGATAN

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA PM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR PRÄSTVIKEN 2014-11-17 Uppdrag: 251223, Stöd i framtagande av detaljplan Eriksberg, Botkyrka Titel på rapport:

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20

PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20 PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20 SWECO VIAK AB Geologi och grundvatten Anders Berzell Uppdragsnummer 1154521000 SWECO VIAK Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon

Läs mer

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24 SVEDALA KOMMUN Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129: och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 28-11-24 Innehåll - Utredningstext - Ritning M-1 - Magasinsberäkning Drottninggatan 16 254 33 HELSINGBORG

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg

Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg Fredric Engelke fredric.engelke@structor.se 0706-937440 Klorerade lösningsmedel Omfattande användning som lösningsmedel, kemtvättmedel,

Läs mer

BT Kemi Efterbehandling, Teckomatorp

BT Kemi Efterbehandling, Teckomatorp miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för slutsanering samt sluttäckning av BT Kemi området, norra delen i Teckomatorp., Teckomatorp 2 (16) ANMÄLAN ENLIGT 28 FÖRORDNINGEN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH

Läs mer

Norra Kusten - Översiktlig geoteknik

Norra Kusten - Översiktlig geoteknik Author Marcus Johansson Phone +46 10 505 47 79 Mobile +46 76 789 94 44 marcus.p.johansson@afconsult.com Date 2014-11-14 Project ID 700447 Recipient Varbergs kommun Katrin Larsson 432 80 Varberg Norra Kusten

Läs mer

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Åsa Lundgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar HannaSofie Pedersen Uppdragsnr: 101

Läs mer

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Föreläsare: Pär-Erik Back, SGI Deltagare: 7 st handläggare från Region Gotland samhällsbyggnadsförvaltning, enhet miljö och hälsa och Länsstyrelsen. Upplägg Kursen

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Förstudie Geoteknik 2013-11-04 Uppdragsnummer: 7178448 Norra Sigtuna Stad Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Handlingens

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN MÄTRAPPORT Figur 1: Mätpunkten i brunnen till höger i bild. Rapport Göteborg 2013-01-09 Uppdragsnummer 1351719000 SWECO Gullbergs strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon

Läs mer

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs:

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs: Inledning Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Skarpa, icke förhandlingsbara, villkor kring miljön Osäkerheter i flera dimensioner Viktigt att: Säkra villkoren i det tillstånd som givits för

Läs mer

Jan Nilsen Sweco Karlstad. (jan.nilsen@sweco.se) Biosparging Preem, Oljehamnen Karlstad.

Jan Nilsen Sweco Karlstad. (jan.nilsen@sweco.se) Biosparging Preem, Oljehamnen Karlstad. Jan Nilsen Sweco Karlstad. (jan.nilsen@sweco.se) Biosparging Preem, Oljehamnen Karlstad. 1 Oljehamnen Preem Biospargingområde Biospargingtest 2 Övervakning i oljehamnen Karlstad 2004: 18 rör (randzonen).

Läs mer

Källa: SNA, Klimat, sjöar och vattendrag

Källa: SNA, Klimat, sjöar och vattendrag Varje vinter faller snö över Sverige och bäddar in landet i ett täcke av snö. I södra Sverige omväxlar i regel köldperioder med snö med milda perioder när snön smälter, medan man i norr får ett mer sammanhängande

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Maja Örberg 010-452 31 13 Eric Carlsson 010-452 21 55 2(5) Innehållsförteckning

Läs mer

FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB. PM Geoteknik, planeringsunderlag 2015-03-16

FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB. PM Geoteknik, planeringsunderlag 2015-03-16 FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB 2015-03-16 Upprättad av: Dennis Overgaard Granskad av: Anna-Karin Jons Godkänd av: Anna-Karin Jons FINDUS VÄXTHUS I BJUV PM GEOTEKNIK, PLANERINGSUNDERLAG Findus

Läs mer

Källor och flöden Möjliga åtgärder Uppföljning av resultat. lars-göran gustafsson @ dhi

Källor och flöden Möjliga åtgärder Uppföljning av resultat. lars-göran gustafsson @ dhi Källor och flöden Möjliga åtgärder Uppföljning av resultat lars-göran gustafsson @ dhi Möjliga källor till tillskottsvatten Anslutna ytor Överläckning Inläckage Dränering Flödets tidsvariation Geohydrologin

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Fd Klippans läderfabrik

Fd Klippans läderfabrik Ramböll Sverige AB --- Klippans kommun Fd Klippans läderfabrik Flygfoto 2005 Malmö 2009-10-13 Klippans kommun Fd Klippans Läderfabrik Datum 2009-10-13 Uppdragsnummer Ohla Eriksson Uppdragsledare Anna Fjelkestam

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Uppdragsnr: 10069531 1 (8) PM Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Sammanfattning Tidigare upprättad hydraulisk modell har uppdaterats utifrån genomförda flödesmätningar. Resultaten av

Läs mer

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM 1 Linköpings Kommun Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning Geoteknisk PM Stadspartner AB Infrateknik/Geoteknik 2007-05-30 D nr 1094-2007-01 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus Verksamheten pågick ca 50 år 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit PCE lagrades i cistern inomhus Inga golvbrunnar eller invallningar PCE = PERKLORETYLEN=TETRAKLORETYLEN Större oljeläckage

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140. Tierps kommun 2014-04-11

PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140. Tierps kommun 2014-04-11 PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140 Tierps kommun 2014-04-11 Uppdrag: 253623, Buller, Risk, Geoteknik inför planläggning Titel på rapport: PM Översiktlig geoteknisk bedömning Status: Datum:

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental Exempel på masshantering i stora och små projekt Magnus Dalenstam WSP Environmental Generella frågeställningar Vilka aktörer är inblandade? Vem styr masshanteringen och hur? Massbalans i vilket skede tas

Läs mer

Workshop kring vägledande domar. Sheraton 22 november 2010

Workshop kring vägledande domar. Sheraton 22 november 2010 Workshop kring vägledande domar från miljööverdomstolen Sheraton 22 november 2010 Avlägsna förorening 1999 Avlägsna hot spot Förorening 1969 RISK Transport- & exponeringsväg 1989 Människor och Miljö Områdesrestriktioner,

Läs mer

Kutema 1 (reg.nr 7943/3) Kutema 2 (reg.nr 7943/4) Kutema 4 (reg.nr 9071/1) Haukijärvi 1 (reg.nr 7943/1) Haukijärvi 2 (reg.

Kutema 1 (reg.nr 7943/3) Kutema 2 (reg.nr 7943/4) Kutema 4 (reg.nr 9071/1) Haukijärvi 1 (reg.nr 7943/1) Haukijärvi 2 (reg. Redogörelse för undersökningsarbeten samt informationsmaterial som gäller undersökning enligt Gruvlagen 10.6.2011/621 15 1 mom. 2 inom inmutningsområdet: Kutema 1 (reg.nr 7943/3) Kutema 2 (reg.nr 7943/4)

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (20) Objekt Gnarps masugn IDnr F2132-0063 Kommun Nordanstig Upprättad (namn) Åsa Duell Senast reviderad (namn) Jon Böhlmark 2004-09-28 2005-08-10 Inventeringens

Läs mer

Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön

Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön www.treehugger.com Yvonne Ohlsson yvonne.ohlsson@swedgeo.se Pär-Erik Back par-erik.back@swedgeo.se Flyktiga Föroreningar Lst Sthlm 24 mars 2014 1 Innehåll

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 09:00 10:15 Ajournering 09:35-09:50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Hans-Inge Svensson (S), ordförande Marika Jardert (V), tjg ersättare för Birgit

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering HANDELSOMRÅDE SÄLEN Geoteknisk kartering, Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering Uppdragsnummer 40446 Turner Markprojektering AB Vasagatan 6 795 30 Rättvik Telefon 023-220 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut den 8 juli 2011 i ärende nr 575-6928- 2010, se bilaga 1

ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut den 8 juli 2011 i ärende nr 575-6928- 2010, se bilaga 1 Mark-och miljödomstolen 2012-01-10 meddelad i Vänersborg KLAGANDE Preem AB, 556072-6977 Preemraff Göteborg Box 48084 418 23 Göteborg Ombud: Advokat LV Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103 92 Stockholm MOTPART

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE PEAB BOSTAD AB UPPDRAGSNUMMER 3372025500 PROJEKTERINGSUNDERLAG NYKÖPING SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE 1 (5) S w e co Hospitalsgatan 22 SE-611

Läs mer

UPPDRAGSNUMMER 1660198000 Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering avseende förorenad mark inför framtagande av ny detaljplan

UPPDRAGSNUMMER 1660198000 Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering avseende förorenad mark inför framtagande av ny detaljplan Sundsvalls ommun V FÖRRÅDET 4 OCH 8, NORRA UPPDRAGSNUMMER 1660198000 Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering avseende förorenad mark inför framtagande av ny detaljplan HÄRNÖSAND/ LINÖPING/ GÖTEBORG

Läs mer

Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden

Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden , Rönnäng 1:34 och 1:560 Tjörns kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden 2008-03-03 GF KONSULT AB Väg och Bana Geoteknik Björn Göransson Uppdragsnr: 1010 411

Läs mer

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2 -Tyresö kommun 2015-05-05 Upprättad av: Astrid Lindgren Granskad av: Robert Hjelm PM GEOTEKNIK NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2-Tyresö kommun KUND Tyresö kommun Ref. Pia Björnhård Box

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning

Översiktlig geoteknisk undersökning Översiktlig geoteknisk undersökning PM För del av Sundet 5:1 i Mariestads kommun Detaljplan för Nolgården Mariestad 2012-02-22 Tomas Karlsson Sakkunnig markfrågor, Grundläggning Jan Bertilsson Naturgeograf

Läs mer

Att tänka på vid inventering enligt MIFO Fas 1 av träimpregneringsanläggningar och sågverk

Att tänka på vid inventering enligt MIFO Fas 1 av träimpregneringsanläggningar och sågverk Datum 2013-09-28 PM Att tänka på vid inventering enligt MIFO Fas 1 av träimpregneringsanläggningar och sågverk Följande PM behandlar några aspekter som Länsstyrelsen i Jönköpings län anser kan komma till

Läs mer

KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN

KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN TEKNISK PM Skanska Sverige AB KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN Utbyggnad av hotellverksamhet Teknisk PM, Geoteknik Geoteknisk undersökning Uppdragsnummer: 128138-101 2009-01-13 Post 205 33 MALMÖ

Läs mer

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållande Beställare: Vänersborgs kommun Beställarens representant: Helena Bråtegren Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare BOKAB UDDEVALLAVÄGEN 1 44230 KUNGÄLV Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar

Läs mer

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100%

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% E. coli bakterier Resultat från Tillsynsprojektet mm (ca 13000 vattenanalyser) 90% 80% 70% 60% 50% 40% Otjänligt Tj m anm Tjänligt 30% 20% 10% 0% Brunn

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer