Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden"

Transkript

1 Svalövs kommun BT KEMI EFTERBEHANDLING UPPDRAGSNUMMER Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden MALMÖ Sweco Environment AB Förorenade områden och avfall Peter Englöv Vladimir Vanek SWECO Hans Michelsensgatan 2 Box 286, Malmö Telefon Telefax SWECO ENVIRONMENT AB Org.nr , säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Peter Englöv 1 (41)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 4 1 INLEDNING ORIENTERING SYFTE UNDERLAG REVIDERINGAR OCH KOMPLETTERINGAR 6 2 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN JORDLAGER UNDERLAG BESKRIVNING BERGGRUND UNDERLAG BESKRIVNING 9 3 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN NEDERBÖRD OCH AVDUNSTNING YTVATTENFÖRHÅLLANDEN GEOHYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN UNDERLAG BESKRIVNING 11 4 FÖRORENINGSFÖRHÅLLANDEN OMRÅDESINDELNING FÖRORENINGAR I JORD UNDERLAG BESKRIVNING FÖRORENINGAR I GRUNDVATTEN UNDERLAG BESKRIVNING FÖRORENINGAR I BYGGNADER UNDERLAG BESKRIVNING FÖRORENINGAR I BETONG UNDER MARK UNDERLAG BESKRIVNING FÖRORENINGAR I BRAÅN UNDERLAG BESKRIVNING FÖRORENINGSMÄNGDER JORD 26 2 (41)

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BETONG UNDER MARK BYGGNADER GRUNDVATTEN TOTALMÄNGDER OCH FÖRDELNING FÖRDELNING AV ÄMNEN INOM OLIKA ÄMNESGRUPPER RÅVAROR OCH PRODUKTER VID BT KEMI ÖVERSIKT SKILLNADER MELLAN OLIKA DELOMRÅDEN NEDBRYTNINGSVÄGAR FÖRORENINGSSPRIDNING TRANSPORT I BRAÅN TRANSPORT FRÅN KÄLLOMRÅDET BEDÖMNING AV OSÄKERHETER 39 5 REFERENSER 41 BILAGOR Bilaga 3:1 Bilaga 3:2 Bilaga 3:3 Bedömd föroreningssituation Påvisade maxhalter i jord och grundvatten Reitzel L A, Tuxen N, Ledin A och Bjerg P L, Can Degradation Products Be Used as Documentation for Natural Attenuation of Phenoxy Acids in Groundwater? Environ. Sci. Technol. 2004, 38, (41)

4 0 SAMMANFATTNING Som underlag för riskbedömningar och utredning rörande åtgärdsalternativ för den södra delen av BT Kemi-området har en sammanställning och genomgång gjorts av befintlig information rörande geologi, hydrologi och föroreningsförhållanden. Underlaget har redovisats i tidigare utredningar, men bedömningar (av bland annat föroreningsutbredning och -spridning), kan skilja sig från tidigare redovisade uppgifter. Inom det södra området BT Kemi-området beräknas det finnas totalt 1,7 3,7 ton föroreningar av fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler i olika matriser (jordlager, betong i undermarkskonstruktioner och grundvatten). Av totalmängden utgör ca 25% fenoxisyror, medan resterande del fördelas ungefär lika mellan klorfenoler (ca 35%) och klorkresoler (ca 40%). Merparten (över 90%) av föroreningarna finns inom och i anslutning till de två sydliga betsvämmorna samt under och i anslutning till Lans Mekaniska Verkstad. Områden med höga eller mycket höga föroreningshalter (nedan benämnda röda och gula områden) omfattar en total yta av ca m 2. Mängden förorenad jord bedöms uppgå till ca m 3 och mängden förorenad betong ca ton. Den totala mängden dinoseb har uppskattats till kg, som huvudsakligen återfinns under och i anslutning till Lans Mekaniska Verkstad. Dioxiner förekommer ställvis i höga halter, främst inom Lans Mekaniska Verkstad (upptill ng/kg) och inom svämmorna (upptill 600 ng/kg), men analysunderlaget är inte tillräckligt omfattande för att mängderna ska kunna beräknas med noggrannhet. Jordlagren inom södra området är i viss utsträckning påverkade av även antimon, men påvisade halter är måttliga, högst inom svämmorna (upptill 60 mg/kg). Utöver nämnda ämnen förekommer ställvis föroreningar i höga halter av xylen, olja och PAH. Huvuddelen av föroreningarna är bundna till den fasta fasen, men andelen fenoxisyror i löst fas (grundvatten) är förhållandevis hög (ca 20%). Motsvarande andel för klorfenoler och klorkresoler uppgår till endast 2 3% och för dinoseb till mindre än 1%. I grundvattenproven har ett väsentligt större antal enskilda ämnen påvisats jämfört med vad som påvisats i jordprov, vilket kan förklaras av den lägre detektionsgränsen vid vattenanalyser (typiskt ca 0,1 µg/l i vatten jämfört med ca 50 µg/kg i jord). De mest frekventa ämnena i såväl jord som grundvatten är fenoxisyran MCPP och klorkresolen 4- klor-2-metylfenol. I storleksordningen 20 kg föroreningar (fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler) bedöms årligen transporteras ut från området. I stort sett hela den frigjorda mängden föroreningar härrör från betsvämmeområdet, som sannolikt dräneras till spillvatten- eller dagvattenledningar som löper genom området. Föroreningar som tillförs spillvattenledningarna överförs till Landskronas avloppsreningsverk och de som tillförs dagvattenledningarna avleds till Braån. Tidvis förekommande föroreningstoppar i Braån kan bero på utläckage från den södra delen av BT Kemi-området. Föroreningsspridningen från området är dock bristfälligt känd. Dessa kunskapsbrister avser såväl mängder som spridningsvägar. 4 (41)

5 Den årliga uttransporten av föroreningar (fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler) från det södra området bedöms vara av minst samma storleksordning som transporten av samma ämnen i Braån uppströms BT Kemi, vilken bedöms uppgå till 5 20 kg/år. 5 (41)

6 1 INLEDNING 1.1 ORIENTERING I föreliggande bilaga redovisas en sammanfattande beskrivning av de geologiska och hydrogeologiska förhållandena samt föroreningsförhållandena inom den södra delen av BT Kemi-området. Beskrivningen baseras på befintligt underlag, men rapporten innehåller nya beräkningar (av bland annat föroreningsmängder) och bedömningar (av bland annat föroreningsutbredning och -spridning), som kan skilja sig från tidigare redovisade uppgifter. Inledningsvis beskrivs den geologiska uppbyggnaden av området. Därefter beskrivs översiktligt de hydrologiska förhållandena (nederbörd och avdunstning, ytvattenförhållanden samt grundvattenförhållanden). Beskrivningen av föroreningsförhållandena omfattar sammanställningar av påvisade halter i jordlager, betong i konstruktioner under mark, byggnadsmaterial, grundvatten och ytvatten. Vad gäller föroreningar i jordlager och grundvatten har en indelning gjorts i fyra delområden (röda, gula, blå och gröna) beroende på föroreningsgraden. Vidare har beräkningar utförts av föroreningsmängder i jordlager, betong i konstruktioner under mark och i grundvatten inom de tre förstnämnda områdena. Dessutom redovisas skattningar av föroreningstransporten från området. Avslutningsvis redovisas en bedömning av osäkerheter i underlaget samt i de beräkningar och bedömningar som görs i rapporten. 1.2 SYFTE Syftet med denna bilaga är att utgöra underlag för riskbedömningar (bilaga 4) och utredning rörande åtgärdsalternativ (bilaga 5). 1.3 UNDERLAG Beskrivningen baseras på huvudstudien (Sweco, 2004) samt information som har tillkommit i samband med senare utförda undersökningar inom det södra området (framför allt Sweco, 2007a, 2007b, 2009a, 2009b och 2009c). Vidare har underlag hämtats från den löpande miljökontrollen av framför allt Braån. Analys- och mätdata, uppgifter om lagerföljder samt kartunderlag finns samlade i BT Kemi-projektets geo- och miljödatabas, från vilken huvuddelen av informationen har hämtats. Meteorologiska data och vattenföringsdata har hämtats från källor som anges nedan. 1.4 REVIDERINGAR OCH KOMPLETTERINGAR Föreliggande rapport utgör en reviderad version av granskningsrapport daterad Revideringarna är dock endast av redaktionell art. 6 (41)

7 2 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 2.1 JORDLAGER UNDERLAG Inom och i anslutning till det södra området har ca 300 borrningar och provgropar utförts. För dessa har uppgifter om jordlagerföljder dokumenterats. Huvuddelen av borrningarna och provtagningarna har utförts i anslutning till BT Kemis anläggningar, d.v.s. de områden som är mest påverkade av föroreningar. Borrningarnas och provgroparnas djup fördelas enligt Tabell 1. Huvuddelen av provgroparna är grävda till ett djup av max. 2 m, medan de flesta skruvborrningar är mellan 2 och 5 m djupa. Tabell 1. Djup för skruvborrningarna och provgropar inom södra området. (inkl äldre borrningar från 1970-talet). Max djup Skruvborrningar Provgropar Totalt <2 m m >5 m Totalt Ett mycket stort antal borrningar och provgropar har således utförts inom området. Jordlagerföljden är därför tämligen väl känd, framför allt ner till 5 m djup BESKRIVNING Den principiella uppbyggnaden av jordlagren kan med hänsyn till sammansättning och bildningsförhållanden beskrivas med ett begränsat antal lagerenheter. Från markytan och nedåt kan i tur och ordning följande enheter urskiljas. Fyllning, som förekommer i princip inom hela området med varierande mäktighet. Fyllningen består av bygg- och rivningsavfall samt omfördelade och påförda schaktmassor (sand, moränlera, kritkalksten, lera, m.m.). Fyllningens mäktighet varierar mellan 0 och ca 4 m. Vanligtvis är den ca 1-2 m inom området. Postglaciala avlagringar (organiska avlagringar) saknas i princip inom området. I ett par borrningar (201, 648) har dock gyttjig lera påträffats, vilket visar på lokal förekomst av igenvuxna vattensamlingar. Inom det norra området förekommer postglaciala avlagringar i form av svämsediment, som har avsatts på de glaciala avlagringarna inom Braåns dalgång. Lagerenheten omfattar omväxlande lager med sand, silt och ler med varierande innehåll av organiskt material (gyttja och torv). Svämsedimentens avsättningsnivå torde ha legat vid ca. +26,5 och deras utbredning mot söder sammanfaller i stort med läget för järnvägen. De förekommer därför inte inom det södra området. 7 (41)

8 Övre glaciala sediment som byggs upp av växlande lager av finsediment (silt och lera) med inslag av sand, grus och morän. Övre glaciala sediment kan förekomma över hela området som mer eller mindre sammanhängande linser eller lager. Mäktigheten bedöms som mest uppgå till ca 2 m. Övre morän som huvudsakligen omfattar moränfinleror med inslag av kalksten, sorterad lera, silt eller sand. Enheten täcker i princip hela området. Mäktigheten uppgår normalt till en eller ett par meter. Undre glaciala sediment som huvudsakligen byggs upp av finkorniga sediment (lera och silt) med skikt av sand. Lagerenheten förekommer över hela området med en mäktighet som kan uppgå till flera meter. Undre morän förekommer inom hela området som ett sammanhängande upp till ca 5 m mäktigt täcke ovanpå berggrunden. Enheten byggs upp av fast lagrade massiva, leriga moräner och morängrovleror. Moränen ligger i regel direkt på berggrunden, men det kan inte uteslutas att sorterade sandlager kan finnas lokalt i sänkor i berggrunden. Den sammanlagda jordlagermäktigheten uppgår till ca m. Den principiella geologiska uppbyggnaden av området illustreras i en sektion från väst till öst i Figur 1. 8 (41)

9 Figur 1. Sektion från väst till öst genom området visande den principiella geologiska uppbyggnaden. 2.2 BERGGRUND UNDERLAG Uppgifter om de övre delarna av berggrunden bygger på dokumentation från fyra borrningar som har utförts inom det norra och södra området. Kompletterande uppgifter har inhämtats från SGUs brunnsarkiv (två brunnar) BESKRIVNING Berggrundsytan har vid utförda borrningar påträffats på nivåer omkring , och genomborrade berglager har bedömts utgöras av Kågerödslager. Det bergrundsgeologiska kartbladet över området (Sivhed m.fl., 2001) bekräftar att den ytbildande berggrunden inom huvuddelen av undersökningsområdet utgörs av sand- och lersten från övre Trias (Kågerödslager). Kågerödslagren vilar på silurisk skiffer, som enligt berggrundskartan är ytbildande inom den allra västligaste delen av undersökningsområdet. Läget för berggrundsgränsen, som har SV-NO riktning, är dock något osäker. Kågerödslagren mäktighet varierar, vilket antas bero på förkastningar. Några hundra meter norr om området visar borrningar en mäktighet på ca 10 m, medan borrningar utförda strax utanför områdets södra och östra gränser visar mäktigheter på m. Den underliggande siluriska skiffern har en mäktighet av flera hundra meter. Kågerödslagren varierar i hårdhetsgrad och kan utgöras av löst lagrad sand och lera. 9 (41)

10 3 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 3.1 NEDERBÖRD OCH AVDUNSTNING Enligt SMHI (1980) uppgick normalnederbörden vid SMHI-stationen 5356 i Svalöv under perioden till 720 mm (icke korrigerade värden) respektive 836 mm (korrigerade värden). Den verkliga avdunstningen för samma period har av SMHI (1980) uppskattats till 552 mm, vilket motsvarar en medelavrinning på 284 mm per år eller 9,0 l/s km 2. Dessa värden, som använts i huvudstudien (Sweco, 2004), kan troligen användas med godtagbar precision även för senare perioder. Normalnederbörden ( ) i Svalöv var enligt SMHI 700 mm (ej korrigerade värden). BT Kemi-projektets egna mätningar under perioden vid den meteorologiska stationen inom området ger nederbördsvärden inom samma storleksordning, mellan 545 mm under 2005 och 925 mm under YTVATTENFÖRHÅLLANDEN Inom det södra området finns inga vattendrag. Braån är närmaste vattendrag, och är beläget ca 150 m norr om den norra områdesgränsen och strax väster om den västra gränsen. Braån är således den naturliga recipienten för området, men delar av området dräneras till dräneringsledningar belägna inom det norra BT Kemi-området. Dräneringsvattnet avleds sedan slutet av 1970-talet till Landskronas avloppsreningsverk. Braån avrinner mot väster och mynnar i Saxån ca 14 km längre nedströms. Avrinningsområdet beskrivs närmare i huvudstudien (Sweco, 2004). Vattenföringen i Braån vid Asmundtorp, strax uppströms utloppet till Saxån, varierade under perioden mellan 0,1 och 8,9 m 3 /s, med en medelvattenföring på 1,4 m 3 /s och 10-percentilen av flödet på 0,22 m 3 /s enligt SMHI:s beräkningar med PULSmodellen 1. Avrinningsområdets storlek uppgår till 141 km 2 vid denna punkt. Medel- och lågvattenflödet (10-percentilen) nedströms BT Kemi-området, där avrinningsområdet uppgår till ca 80 km 2, bedöms uppgå till ca 1,0 m 3 /s respektive ca 0,10 m 3 /s. 3.3 GEOHYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN UNDERLAG Uppgifter om grundvattennivåer i jordlagren finns från 33 provtagningsrör installerade under 2007, 15 provtagningsrör från och ett äldre rör. Dessutom finns ett äldre provtagningsrör i berggrunden. Nivåmätningar har utförts i tillgängliga rör vid enstaka tillfällen sedan De mest omfattande mätningarna (40 punkter) utfördes under Inom ramen för det löpande 1 Enligt Saxån-Braåns Vattenvårdskommitté, 10 (41)

11 kontrollprogrammet sker regelbundna nivåmätningar i en punkt fr.o.m och i ytterligare tre punkter fr.o.m BESKRIVNING Med utgångspunkt från lagerföljdsbeskrivningen i kapitel kan två grundvattenmagasin identifieras. Det övre grundvattenmagasinet omfattar grovsediment i lagerenheterna fyllning och glaciala sediment. Inom områden där övre morän utgör ytbildande jordart kan även den översta delen av denna morän, som är påverkad av klimat och vegetation, hänföras till det övre grundvattenmagasinet. Detta är således mycket heterogent i sin uppbyggnad och hydrauliska konduktivitet. Det undre grundvattenmagasinet omfattar berggrundens övre delar. Även detta magasin är mycket heterogent beroende på skiftningar i lagerföljder, bergartsövergångar och tektoniska rörelser. De två magasinen skiljs åt av en barriär bestående av finkorniga jordlager ingående i lagerenheterna övre morän och glaciala sediment samt undre morän. Barriärens mäktighet bedöms uppgå till ca 6 m i anslutning till Braån och öka i mäktighet mot söder till mäktigheter uppemot m inom den sydligaste delen av området. Trots den relativt sett låga hydrauliska kapaciteten kan man dock utgå från att det sker ett visst om än ringa vertikalt vattenutbyte mellan magasinen. Vattentransportens storlek beror på den hydrauliska (vertikala) konduktiviteten i barriären och tryckskillnaden mellan de båda magasinen. Mätningar under våren 2003 visar på en nedåtriktad gradient från det övre till det undre grundvattenmagasinet. Vid detta tillfälle låg grundvattennivån 1 till 2 meter högre i det övre magasinet. Grundvattnets nivåer i det övre magasinet framgår av Figur 2. De högsta nivåerna har uppmätts i anslutning till betsvämmorna längs Bangatan. Därifrån sker utflöde radiellt i olika riktningar. Det nordliga flödet fångas sannolikt upp av dräneringsledningen som löper längs järnvägen inom det norra området, medan det sydliga och västliga flödet sannolikt fångas upp av den kommunala spillvattenledningen (eller ledningsgraven) som löper i öst västlig riktning genom området. Vid den östliga delen av betsvämmorna är grundvattenytan avsänkt, sannolikt beroende på inläckage till dränerings-, spill- och dagvattenledningar. Markförlagda ledningar, ledningsgravar och andra konstruktioner under mark har stor betydelse för det lokala dräneringsmönstret och därmed också för spridningen av föroreningar i grundvattnet. En beskrivning av ledningssystemet redovisas i Bilaga 1. Flödesförhållandena i det undre grundvattenmagasinet (i den övre delen av berggrunden) är inte närmare kända, men grundvattnet i berggrunden dräneras sannolikt via jordlagren till Braån, som utgör den naturliga recipienten i omgivningarna. 11 (41)

12 Figur 2. Grundvattennivåer och grundvattnets flödesriktningar (enligt SWECO, 2007b) samt spillvatten- och dagvattenledningar inom området. 4 FÖRORENINGSFÖRHÅLLANDEN 4.1 OMRÅDESINDELNING Som ett led i åtgärdsutredningen har en karta upprättats över det södra området med bedömd påverkan av föroreningar inom olika delområden. Underlaget för kartan utgörs av analysresultat från tidigare undersökningar, lukt- och synobservationer vid provtagningar, uppgifter om anläggningskonstruktioner och verksamheter under BT Kemi-perioden. Delområdena, som redovisas i Bilaga 3:1, kännetecknas av följande: Röda områden Områden med höga eller mycket höga föroreningshalter i jord ca m 2, varav m 2 vid de stora betsvämmorna, ca 350 m 2 under byggnad 5, ca 200 m 2 längs betkulverten och ca 150 m 2 vid den lilla betsvämman i anslutning till byggnad 1 Gula områden Områden med måttliga, ställvis höga, föroreningshalter i jord ca m 2 Blå områden Områden med låga, ställvis måttliga, föroreningshalter i jord ca m 2 Gröna områden Områden med låga eller mycket låga föroreningshalter i jord ca m 2, varav ca m 2 inom området i väster och ca m 2 i området i öster 12 (41)

13 Det bör betonas att gränsdragningen inte är exakt utan bygger på bedömningar. I Bilaga 3:2 redovisas en schematisk bild av påvisade halter i jord och grundvatten. 4.2 FÖRORENINGAR I JORD UNDERLAG Undersökningar har utförts vid olika tillfällen från 1970-talet fram till dags dato. De äldsta analyserna utfördes innan saneringsåtgärder genomfördes och huvudsakligen på prov som togs i randområdena för att verifiera att spridning av föroreningar inte hade skett från BT Kemi-området. Vid databearbetningen har samtliga analysresultat av jordprov medtagits från det område, som finns angivet på kartan i Bilaga 3:1, och som bedöms kunna ge information om den aktuella föroreningssituationen. Det innebär att äldre analyser från1970-talet inte har medtagits. Vidare har analyser som har utförts på jord som grävts ur i samband med saneringsåtgärder vid senare tillfällen uteslutits från de resultatsammanställningar som redovisas nedan. I Tabell 2 redovisas en sammanställning av det analysunderlag som har använts som bedömningsunderlag. Av tabellen framgår att ca 200 jordprov har analyserats, i stort sett genomgående med avseende på fenoxisyror, klorfenoler, klorkresoler och dinoseb. Huvuddelen av analyserna har utförts i samband med undersökningar och delsaneringar under perioden Tabell 2. Analyser av jordprov från södra området som har använts som underlag. Ämnesgrupp Totalantal analyser 1980-talet 1990-talet 2000-talet Fenoxisyror Klorfenoler Klorkresoler Dinoseb Dioxiner Antimon (kungsvatten) PAH Aromatiska kolväten (BTEX) Oljekolväten Analysomfattningen har varierat något, men huvuddelen av analyserna (från ) omfattar 7 olika fenoxisyror, 18 klorfenoler och klorkresoler. Utvalda prov har dessutom analyserats med avseende på dioxiner och antimon samt med avseende på aromatiska, polycykliska aromatiska (PAH) och alifatiska kolväten. 13 (41)

14 4.2.2 BESKRIVNING En sammanställning av halter av fenoxisyror, klorfenoler, klorkresoler, dinoseb, dioxiner och antimon i jord inom de olika delområdena redovisas i Tabell 3. Tabell 3. Sammanställning av halter i jord inom olika delområden. Halter i mg/kg TS, utom för dioxiner som anges i ng TEQ-ekvivalenter per kg TS enligt WHO. Område Röda Gula Blå Ämne/ ämnesgrupp Antal analyser Antal påvisade Median Medel Max Fenoxisyror ,2 7,7* Klorfenoler , Klorkresoler , Dinoseb <0,05 0,2* 650 Dioxiner Antimon ,3 8,7 61 Fenoxisyror <0,23 1,6 27 Klorfenoler <1 4,2 87 Klorkresoler <0,2 6,0 110 Dinoseb 35 3 <0,05 0,08 1,7 Dioxiner 4 4 4, Antimon Fenoxisyror <0,23 <0,23 0,4 Klorfenoler <1 <1 9,9 Klorkresoler <0,2 0,4 6,3 Dinoseb 67 1 <0,05 <0,05 0,07 Dioxiner 6 6 3, Antimon 2 2-0,3 0,4 *) extremvärden utelämnade (två för fenoxisyror och ett för dinoseb) Som framgår av kommentaren i tabellen har två extremvärden för fenoxisyror och ett för dinoseb utelämnats vid beräkning av medelvärdena, eftersom de bedöms ge en orimligt stor tyngd i beräkningen. Med dessa extremvärden medtagna skulle medelhalten för fenoxisyror vara ca 50 gånger högre och för dinoseb närmare 30 gånger högre. Fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler En bild av spridningen av summahalterna av fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler redovisas i Figur 3. Halterna är med stor sannolikhet lognormalfördelade, vilket framgår av att de är fördelade längs räta linjer i diagrammen. Som framgår av Tabell 3 och Figur 3 är spridningen i halter inom de olika delområdena mycket stor, utom vad gäller fenoxisyror inom blå områden där variationen i halter är liten. Störst variation förekommer inom röda områden och minst i blå områden. Skillnaden i 14 (41)

15 föroreningshalter (fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler) mellan de tre delområdena är påtaglig. Figur 3. Påvisade halter av fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler i jord inom olika delområden. Halterna redovisas i logaritmisk skala i normalfördelningsdiagram. Punkternas färger symboliserar röda, gula respektive blå områden. 15 (41)

16 I Figur 4 redovisas påvisade halter av fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler på olika djup under markytan inom de tre delområdena. Blått område Djup (m) Fx Kf Kk Gult område Djup (m) Fx Kf Kk Rött område Djup (m) Fx Kf Kk Figur 4. Djupfördelning av totalhalt fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler per område (mg/kg TS). Halter överstigande 50 mg/kg TS inom gult område (två värden i en punkt, djup 2-3 m) respektive 200 mg/kg TS inom rött område (fyra värden från två punkter under Lans Mekaniska Verkstad, djup 0,5-1 m) är utelämnade. 16 (41)

17 Av figuren framgår att föroreningar i betydande halter (10-tals mg/kg) förekommer inom djupintervallet 1 5 m inom röda områden. Ställvis förekommer höga halter inom djupintervallet 0,2-1 m djup (bl.a. under byggnad 5 vid Lans Mekaniska Verkstad). Inom gula områden förekommer förhöjda halter inom djupintervallet 1 3 m och inom blå inom djupintervallet 1 2 m. Fördelningen av ämnena i de tre ämnesgrupperna redovisas i kapitel 4.9. Dinoseb Höga halter (överstigande 1 mg/kg TS) har endast påvisats i jord under golvet inom Lans Mekaniska Verkstad, främst inom den norra delen av byggnad 5 (halter från 0,6 till 650 mg/kg TS) samt vid betkulverten under byggnad 3 (halter från 0,1 till 1,7 mg/kg TS). Samtliga jordprov från områden utanför verkstaden håller halter lägre än 0,1 mg/kg TS. Dioxiner Dioxiner har analyserats i ett förhållande litet antal jordprov (29 st, varav 11 inom sanerade områden). Klart högst halter har påvisats inom röda områden, där ställvis höga dioxinhalter förekommer. Fyra värden överskrider 200 ng/kg TS med ett maxvärde på ng/kg TS. Halterna inom sanerade områden var låga, högst 16 ng/kg. Skillnaderna mellan gula och blå områden är små, men analysunderlaget är alltför litet inom gula områden, för att säkra slutsatser om påverkan kan dras. Antimon Antimon har analyserats framför allt inom röda områden. Den påvisade maxhalten (analyserad efter uppslutning i kungsvatten) inom dessa områden uppgår till 61 mg/kg TS och medelhalten till 8,7 mg/kg TS. Som jämförelse kan nämnas att medelhalten i sanerade och borttransporterade jordmassor inom norra området uppgick till 55 mg/kg TS. Jordlagren inom södra området är således i viss utsträckning påverkade av antimon, men i förhållandevis liten grad. Xylen Xylen (och andra aromatiska kolväten) har analyserats i fem punkter där lukt eller andra observationer tydde på möjlig förekomst av lösningsmedel. I tre av dessa (den högsta halten i en punkt sydost om Lans Mekaniska inom det gula området, lägre halter i massor från betsvämma 1 västra del och betsvämma 4 inom det röda området) uppmättes halter över metodens rapporteringsgräns, mellan 0,7 och 240 mg/kg TS. Oljor och PAH Oljekolväten och PAH har analyserats i samma prov som xylen. Låga halter oljekolväten (3-18 mg/kg TS) har noterats i två prov med mätbara xylenhalter. PAH-halterna var låga (ΣPAH högst 3 mg/kg TS) i samtliga prov. En del tydligt oljeluktande massor har omhändertagits i samband med provsaneringar, men en del massor innehållande kreosot vid betsvämma 4 (intill järnvägen) som inte kunde grävas upp på grund av närheten till byggnaden har lämnats kvar. Prov av kreosot- 17 (41)

18 haltiga massor som omhändertogs innehöll 650 mg/kg TS PAH och ca 500 mg/kg TS oljekolväten, främst aromatiska kolväten >C10-C35. Oljeluktande massor har dessutom påträffats i ett fåtal borrpunkter inom det gula och blå området. Jordprov från dessa har dock inte analyserats. 4.3 FÖRORENINGAR I GRUNDVATTEN UNDERLAG Underlaget utgörs av analyser av grundvatten och länshållningsvatten från provgropar från perioden I ett fåtal punkter har mer än en analys utförts, men endast den analys med de högsta halterna har medtagits i sammanställningen. I underlaget ingår totalt 47 punkter, varav 40 observationsrör, tre brunnar och fyra provgropar. De flesta punkterna (31 st) finns inom det blå området. Inom det gula området finns 11 punkter och inom det röda 5 punkter. De flesta (41-47 st) av grundvattenproven har analyserats med avseende på fenoxisyror, klorfenoler, klorkresoler och dinoseb. Aromatiska kolväten (bl.a. xylen), oljekolväten och PAH har analyserats i ca 12 prov. Analyser av antimon eller dioxiner i grundvatten har inte utförts BESKRIVNING En sammanställning av halter av fenoxisyror, klorfenoler, klorkresoler och dinoseb i grundvatten inom de olika delområdena redovisas i Tabell 4. Tabell 4. Sammanställning av grundvattenanalyser inom olika delområden. Halter i μg/l. Område Röda Gula Blå Ämne/ ämnesgrupp Antal analyser Antal påvisade Median Medel Max Fenoxisyror Klorfenoler Klorkresoler Dinoseb 5 3 0, Fenoxisyror Klorfenoler Klorkresoler Dinoseb 11 0 <0,05 <0,05 <0,05 Fenoxisyror , Klorfenoler ,50 3,8 48 Klorkresoler ,7 3,6 31 Dinoseb 26 2 <0,05 0,12 1,9 Fördelningen av ämnena i de tre ämnesgrupperna redovisas i kapitel (41)

19 Fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler Fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler har påvisats i stort sett i samtliga provtagningspunkter. De högsta halterna fenoxisyror (ca µg/l) förekommer i två olika områden, i samt intill betsvämma 1 och 2 (gula och röda områden) samt sydost om Lans Mekaniska intill den rivna fabriksbyggnaden (gult område). I samma områden påträffas även de högsta halterna klorfenoler ( µg/l) och klorkresoler ( µg/l). Dinoseb Dinoseb har påvisats i 5 av totalt 42 punkter Två av punkterna är brunnar som ligger inom det blå områdets nordöstra del. En av dessa brunnar tar emot vatten från Saxåledningen som dränerar delar av gula och röda områden kring betsvämma 4 och betkulverten. De tre övriga punkterna finns inom det röda området. Dioxiner Inga grundvattenanalyser har utförts. Antimon Inga grundvattenanalyser har utförts. Xylen Totalt 13 analyser av xylen har utförts, med påvisbara halter i 7 prov. Den högsta halten på µg/l har påvisats i en schaktgrop i betsvämma 2 där även fri fas har observerats. Flera punkter i betsvämma 1 och 2 uppvisade tydlig xylenlukt, och xylen har påvisats både vid svämmornas östra och västra ände, mellan 90 och 170 µg/l. Övriga punkter visade mätbara halter på högst 4 µg/l. Oljor och PAH Oljekolväten har analyserats i 12 prov, med påvisbara halter i 9 prov, (mer än ca 40 µg/l som summa alifatiska (>C5-C35) och aromatiska kolväten (>C8-C35)). Den högsta halten på µg/l har påvisats i betsvämma 2, i samma punkt där högst xylenhalt observerades. Övriga punkter med påvisade halter finns främst längs områdets norra gräns i anslutning till järnvägen och inom blått område tre punkter nordost om Lans Mekaniska Verkstad (totalhalt µg/l respektive µg/l) och två punkter inom bilskrotsområdet (alifatiska kolväten µg/l), samt inom gult område strax öster om betsvämma 2 och i betsvämma 3 (totalhalter µg/l). PAH har analyserats i totalt 11 prov, med påvisbara halter i fem. I tre prov (där även oljekolväten har påvisats) varierade totalhalten mellan 2-4 µg/l. Den högsta PAH-halten (610 µg/l) har noterats i den mest oljeförorenade punkten enligt ovan (inom blått område i järmvägens närhet, nordost om Lans Mekaniska Verkstad). 19 (41)

20 4.4 FÖRORENINGAR I BYGGNADER UNDERLAG Undersökningarna utfördes under 2007 inom Lans Mekaniska Verkstad för att klarlägga förekomsten av föroreningar i två byggnader som kvarlämnades efter sanering av BT Kemi-området. En analys utfördes även på golvmaterial från kolfilterbyggnaden. Undersökningarna omfattade provtagning och analys av byggnadsmaterial i golv, väggar och tak (betong, trä, isoleringsmaterial, tegel). Resultaten redovisas i Sweco (2007a). Byggnadernas lägen framgår av bilaga BESKRIVNING I Tabell 5 och Tabell 6 redovisas en sammanställning av påvisade halter i golv respektive väggar och takkonstruktioner i byggnad 5 inom Lans Mekaniska Verkstad. Utöver dessa prov har även ett betongprov analyserats från golv i kolfilterbyggnaden och tre tegelprov från väggar i byggnad 3 i Lans Mekaniska Verkstad. Proven från de sistnämnda byggnaderna innehöll endast låga föroreningshalter (totalhalt fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler mellan 0,4 och 2 mg/kg TS). Tabell 5. Sammanställning av halter (mg/kg TS)i golv inom byggnad 5. Ämnesgrupp Antal analyser Antal påvisade Median Medel Max Fenoxisyror Klorfenoler , Klorkresoler Dinoseb ,32 0,75 4,0 Tabell 6. Sammanställning av halter (mg/kg TS) i väggar och tak inom byggnad 5. Ämnesgrupp Antal analyser Antal påvisade Median Medel Max Fenoxisyror , Klorfenoler Klorkresoler Dinoseb ,2 0,5 1,5 20 (41)

1 (13) ra04s 2011-02-17 Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se

1 (13) ra04s 2011-02-17 Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se Svalövs kommun BT Kemi Efterbehandling Skede: Genomförande och efterkontroll Uppdragsnummer 1270093310 Miljökontrollplan Luft och vatten Revidering av miljökontrollplan Luft och vatten, daterad 2007-05-31

Läs mer

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT Gasverkstomten Västerås VARFÖR STATISTIK? Underlag för riskbedömningar Ett mindre subjektivt beslutsunderlag Med vilken säkerhet är det vi tar bort över åtgärdskrav och det vi lämnar rent? Effektivare

Läs mer

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB.

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB. KALMAR KOMMUN Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 Översiktlig geoteknisk undersökning Växjö 2011-09-19 Sweco Infrastructure AB Växjö Markbyggnad Anders Petersson Tommy Ivarsson 1 (5) Sweco Sweco

Läs mer

Översiktlig redovisning av föroreningarnas utbredning

Översiktlig redovisning av föroreningarnas utbredning 2009-12-14 BILAGA 13 Översiktlig redovisning av föroreningarnas utbredning Scharins industriområde (Fas 2) Christer Svensson Översiktlig redovisning av föroreningarnas utbredning 1 Inledning I dokumentet

Läs mer

BT Kemi efterbehandling Skede: Förberedelser. Luktundersökning nov. 2005. Delrapport över utförda luftundersökningar

BT Kemi efterbehandling Skede: Förberedelser. Luktundersökning nov. 2005. Delrapport över utförda luftundersökningar BT Kemi efterbehandling Skede: Förberedelser Luktundersökning nov. 2005 Delrapport över utförda luftundersökningar Göteborg 2005-12-12 SWECO VIAK AB Luftvård Uppdragsnummer 1270093500 SWECO VIAK Gullbergs

Läs mer

3 Åtgärdsmål och bedömningsgrunder 16 3.1 Jord 16 3.2 Grundvatten 16 3.3 Tillståndsklasser 17 3.4 Betong 17

3 Åtgärdsmål och bedömningsgrunder 16 3.1 Jord 16 3.2 Grundvatten 16 3.3 Tillståndsklasser 17 3.4 Betong 17 Innehåll Sammanfattning 1 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Områdesbeskrivning 5 1.3 Tidigare undersökningar av jord- och grundvatten 5 1.4 Syfte 6 1.5 Omfattning och tidplan 6 1.6 Anmälan och beslut 7

Läs mer

BERÄKNING AV FÖRORENADE SEDIMENTVOLYMER

BERÄKNING AV FÖRORENADE SEDIMENTVOLYMER BERÄKNING AV FÖRORENADE SEDIMENTVOLYMER Rapport nr VISKAN 2003:5 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2004-04-23 Författad av Anders Bank Golder Associates AB 1 1 Delprojektledare för miljökemisk utredning

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-06-29

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-06-29 HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 HAMMARÖ

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

Huvudstudie avseende Södra området

Huvudstudie avseende Södra området RAPPORT 1(56) BT Kemi Efterbehandling Flygfoto över BT Kemi-området. Fotograf: Perry Nordeng Huvudstudie avseende Södra området Svalövs kommun Eva Sköld, Svalövs kommun Peter Englöv, Svalövs kommun Mark

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PM/GEO)

PM GEOTEKNIK (PM/GEO) NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 3412237-002 MELLINGEHOLM, NORRTÄLJE GEOTEKNISKT UNDERLAG FÖR DETALJPLANELÄGGANDE AV MELLINGEHOLM 2:4, NORRTÄLJE VÄSTERÅS 1(8) Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box 8 SE-721

Läs mer

Översiktligt geotekniskt PM

Översiktligt geotekniskt PM UPPDRAG Kalmar, Rinkabyholm Södra Staden UPPDRAGSNUMMER 2293205000 UPPDRAGSLEDARE Henrik Malmberg UPPRÄTTAD AV Henrik Malmberg DATUM Översiktligt geotekniskt -14 S w e co Lineborgsplan 3 SE-352 33 Växjö,

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RAPPORT KALMAR KOMMUN Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING ANDERS PETERSSON HENRIK MALMBERG repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

1 Uppdrag 2. 1.1 Syfte och begränsningar 2. 2 Underlag för undersökningen 2. 3 Befintliga förhållanden 2. 4 Utförda undersökningar 2

1 Uppdrag 2. 1.1 Syfte och begränsningar 2. 2 Underlag för undersökningen 2. 3 Befintliga förhållanden 2. 4 Utförda undersökningar 2 repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 2 1.1 Syfte och begränsningar 2 2 Underlag för undersökningen 2 3 Befintliga förhållanden 2 4 Utförda undersökningar 2 5 Geotekniska och geohydrologiska

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm FS Gemensamt Bilaga 1 Analys av grundvattenförhållande och ARBETSPLAN Bilaga_1_Edeby_ekhage Objektnamn E4 Förbifart Stockholm Entreprenadnummer FS Entreprenadnamn Gemensamt Beskrivning 1 Bilaga 1 Beskrivning

Läs mer

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK NCC TEKNIK Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk Uppföljande kontroll av f.d. Surte glasbruk (Västra området) övervakningsprogram\surte_övervakningsprogram_20100428.doc

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 1(5) Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 2011-12-06 Bara Söder Uppdragsnummer: 228683 Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Kvalitetsgranskning Carl-Henrik Månsson 010-452

Läs mer

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB Branäs Fritidscenter AB Branäs 4:22, 4:113 m fl Uppdragsnummer 233.5412 Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Karlstad 2011-11-21

Läs mer

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning Uppdragsnr: 159253 27-9-21 1 (11) Bakgrund Dagvattnet från den före detta impregneringsplatsen i Nässjö har tre recipienter: Höregölen, Runnerydsjön och Nässjöån. Höregölen och Runnerydsjön är förbundna

Läs mer

THALASSOS C o m p u t a t i o n s. Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata.

THALASSOS C o m p u t a t i o n s. Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata. THALASSOS C o m p u t a t i o n s Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata. Jonny Svensson Innehållsförteckning sidan Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Metodik 3 Resultat

Läs mer

RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN

RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN PM 1(5) 577-813-04 1700-3100 Miljöskyddsenheten Björn Nilsson RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN 1 Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen Värmland har DGE Mark & Miljö

Läs mer

2 Beskrivning av byggnaderna och utförda saneringsåtgärder 6

2 Beskrivning av byggnaderna och utförda saneringsåtgärder 6 Innehåll Sammanfattning 2 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 4 1.3 Omfattning 4 1.4 Organisation 5 2 Beskrivning av byggnaderna och utförda saneringsåtgärder 6 3 Genomförande 11 3.1 Provtagningsplan

Läs mer

BT Kemi Efterbehandling, Teckomatorp

BT Kemi Efterbehandling, Teckomatorp Redovisning av utförda arbeten enligt anmälan avseende delsanering och provurgrävning av södra delen BT Kemi-området i Teckomatorp, Svalövs kommun, beslut 2008-04-29, diarienr. 1214-102, Teckomatorp Redovisning

Läs mer

Del 2: Hantering och bedömning av data och osäkerheter

Del 2: Hantering och bedömning av data och osäkerheter Del 2: Hantering och bedömning av data och osäkerheter Praktikfall: Kv. Verkstaden 14 Teori: Representativ halt, referenshalt, stickprov & beskrivande statistik, konfidensintervall & UCLM95 Diskussion:

Läs mer

PM-GEOTEKNIK. Hammarö, Toverud Ny detaljplan UPPDRAGSNUMMER 2335498 KLARA ARKITEKTBYRÅ AB SWECO INFRASTRUCTURE AB KARLSTAD GEO-MILJÖ.

PM-GEOTEKNIK. Hammarö, Toverud Ny detaljplan UPPDRAGSNUMMER 2335498 KLARA ARKITEKTBYRÅ AB SWECO INFRASTRUCTURE AB KARLSTAD GEO-MILJÖ. PM-GEOTEKNIK KLARA ARKITEKTBYRÅ AB Hammarö, Toverud Ny detaljplan UPPDRAGSNUMMER 2335498 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING ÖVERSIKTLIG KARLSTAD 2012-05-23 SWECO INFRASTRUCTURE AB KARLSTAD GEO-MILJÖ Henrik Falch

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING KV. TALLBOCKEN 1, KALMAR ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING 2015-11-12 Upprättad av: Torbjörn Johansson Uppdrag nummer: 15 043 15 043 2015-11-12 Sida 2 av 7 ÖV. GEOTEKNISK UTREDNING BESTÄLLARE KALMAR KOMMUN

Läs mer

Uppdaterad provtagning av grundvatten i Emnabo 2012

Uppdaterad provtagning av grundvatten i Emnabo 2012 Uppdaterad provtagning av grundvatten i Emnabo 2012 Torsås kommun Upprättad av: Jens Johannisson Tel: 0703-11 55 32 E-post: jens.johannisson@dge.se DGE Mark och Miljö Kalmar Göteborg Malmö Säte i Kalmar

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan VARBERGS KOMMUN FALKENBÄCK 25 TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan 2015-01-16 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Kristianstadsslätten Sveriges största grundvattenresurs

Kristianstadsslätten Sveriges största grundvattenresurs Kristianstadsslätten Sveriges största grundvattenresurs Välkommen till det första mötet för att bilda Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten Kristianstadsslättens grundvatten som vi ser det Michael

Läs mer

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Beräkning av frigörelse av metaller och dioxiner i inre hamnen vid fartygsrörelser Rapport nr Oskarshamns hamn 2010:7 Oskarshamns

Läs mer

SGU:s Sårbarhetskartor för grundvatten. Eva Jirner, SGU

SGU:s Sårbarhetskartor för grundvatten. Eva Jirner, SGU SGU:s Sårbarhetskartor för grundvatten Eva Jirner, SGU 2016-11-23 Myndigheten SGU SGU är central förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering Expertmyndighet

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

Strandstaden i Fagersanna

Strandstaden i Fagersanna Strandstaden i Fagersanna Redovisning av föroreningssituation Ylva Persson Ann Helén Österås 2014-06-12 Innehåll Bakgrund dioxin Genomförda undersökningar Resultat fisk och grödor Resultat sediment och

Läs mer

Välkomna till informationsmöte om Torsö f.d. sågverk, Sundet!

Välkomna till informationsmöte om Torsö f.d. sågverk, Sundet! Välkomna till informationsmöte om Torsö f.d. sågverk, Sundet! 19 februari 2015 SGU, Länsstyrelsen Västra Götaland, Mariestads kommun, WSP Sverige AB Program Välkomna! Vilka är vi? Varför ett möte och vad

Läs mer

Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun

Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun Geoteknisk undersökning PM Geoteknik Stockholm 2008-01-21 Uppdragsnummer: 215668 Stephan Hellgren Tyréns AB Vegastaden Dpl 2 PM GEOTEKNIK 2 (8) Stephan Hellgren 08-566 41

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Kalkstenstäkt i Skövde

Kalkstenstäkt i Skövde Beställare: Cementa AB Kalkstenstäkt i Skövde Förslag till kontrollprogram Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Karl Persson Författare Johan Larsson L:\Uppdrag\ - Grundvattenutredning

Läs mer

Bakgrund. Utvecklingsprojekt Metodik för provtagning och analys av förorenad betong föddes

Bakgrund. Utvecklingsprojekt Metodik för provtagning och analys av förorenad betong föddes 2 Bakgrund Ca 6-9 millioner ton bygg- och rivningsavfall per år (?) Tidigare ofta samma riktvärden som för förorenad mark/jordliknande massor Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbete

Läs mer

Bohus varv: Kompletterande markundersökningar Projektering av saneringen

Bohus varv: Kompletterande markundersökningar Projektering av saneringen Bohus varv: Kompletterande markundersökningar Projektering av saneringen Torgny Mellin, Fil.Dr, M.Sc Entreprenadansvarig och miljösakkunnig COWI AB (tidigare FB Engineering AB) F D BOHUS VARV Fyllnadsmassorna

Läs mer

GEOSIGMA. Översiktlig radonriskundersökning, detaljplan Landvetters Backa, Härryda kommun. Grap 08277. Christian Carlsson Geosigma AB

GEOSIGMA. Översiktlig radonriskundersökning, detaljplan Landvetters Backa, Härryda kommun. Grap 08277. Christian Carlsson Geosigma AB Grap Tellstedt i Göteborg AB Översiktlig radonriskundersökning, detaljplan Landvetters Backa, Härryda kommun Christian Carlsson Geosigma AB Göteborg, november 2008 Sammanfattning På uppdrag av Tellstedt

Läs mer

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge.

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge. Sida 1 av 5 Samhällsbyggnadsförvaltningen Botkyrka kommun Att: David Arvidsson Munkhättevägen 45 147 85 Tumba PM Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i

Läs mer

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Upprättad av: Magnus Lundgren Granskad av: Magnus Lundgren Godkänd

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress,

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

PM GEOTEKNIK. BoKlok Odenvallen UPPDRAGSNUMMER: SKANSKA SVERIGE AB SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING

PM GEOTEKNIK. BoKlok Odenvallen UPPDRAGSNUMMER: SKANSKA SVERIGE AB SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING SKANSKA SVERIGE AB BoKlok Odenvallen UPPDRAGSNUMMER: 2454648000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING PROJEKTERINGSUNDERLAG ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK 1(6) Sweco Bangårdsgatan 2 Box 553

Läs mer

Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna

Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna 2013-05-24, s 1 (5) Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag av utfört miljöteknisk utredning

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

PM Geoteknik. Beskrivning av geotekniska förhållanden samt grundläggningsrekommendationer. Norra Rosendal, Uppsala 2014-05-22

PM Geoteknik. Beskrivning av geotekniska förhållanden samt grundläggningsrekommendationer. Norra Rosendal, Uppsala 2014-05-22 Beskrivning av geotekniska förhållanden samt grundläggningsrekommendationer 2014-05-22 Kund Uppsala kommun UPK 5100 Ansvar 18011 Box 1023 751 40 UPPSALA Germund Landqvist Tel: 018 727 40 05 Konsult WSP

Läs mer

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling Sveriges geologiska undersöknings författningssamling ISSN 1653-7300 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om kartläggning och analys av grundvatten; beslutade den 8 augusti 2013. SGU-FS 2013:1

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

Bakgrund. Miljöprojekt Gusum - Lägesrapport november 2008

Bakgrund. Miljöprojekt Gusum - Lägesrapport november 2008 MILJÖPROJEKT GUSUM Miljöprojekt Gusum - Lägesrapport november 2008 Bakgrund Strax innan jul förra året fick kommunen och länsstyrelsen besked från Naturvårdsverket att vi får ytterligare 5,5 miljoner kronor

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA PM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR PRÄSTVIKEN 2014-11-17 Uppdrag: 251223, Stöd i framtagande av detaljplan Eriksberg, Botkyrka Titel på rapport:

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning. Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se

Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning. Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se Mark och grundvatten Vår uppgift är att verka för en giftfri miljö och ett hållbart nyttjande av grundvatten.

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning

Översiktlig geoteknisk utredning Översiktlig geoteknisk utredning Projekt Börtnäsheden, del av Måttsund 22:1 Ansvarig geotekniker: Deltagande geotekniker: Anton Laitila Luleå 140618 Sida 2 av 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll UPPDRAG...

Läs mer

Tunnelbana från Odenplan till Arenastaden. Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken- Bilaga 1 Gångtunneln vid Odenplan

Tunnelbana från Odenplan till Arenastaden. Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken- Bilaga 1 Gångtunneln vid Odenplan Tunnelbana från Odenplan till Arenastaden Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken- Bilaga 1 Gångtunneln vid Odenplan Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Beskrivning av planerad byggnation...

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Informationsmöte 25 september 2014 Huvudstudie Bysjön Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Lina Westerlund 2014-09-25 Innehåll Kort historik Varför ännu en

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK Ludvika Kommun Gamla bangolfanläggningen, Ludvika Uppdragsnummer 2417881000 S wec o Södra Mariegatan 18E Box 1902 SE-791 19 Falun, Sverige Telefon +46 (0)23 46400 Fax +46 (0)23 46401 www.sweco.se S w ec

Läs mer

Värdering av vattenomsättningen i Valdemarsviken

Värdering av vattenomsättningen i Valdemarsviken Författare: Uppdragsgivare: Sture Lindahl Valdemarsviks kommun/envipro Granskare: Granskningsdatum: Dnr: Version: Cecilia Ambjörn 2003-08-27 2003/603/204 1.0-5 Rapport Värdering av vattenomsättningen i

Läs mer

PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2014-03-11 603361 Handläggare Ert datum Er beteckning Kristoffer Gokall-Norman PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen,

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT 21 DECEMBER 2012 Uppdrag: 244 238, Brunna Översiktlig markundersökning Titel på rapport: Status: Miljöteknisk

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Tyresö Kommun Hantering av BDT-vatten i Östra Tyresö Uppdragsnummer 1141230000 Leverans Stockholm 2011-08-15 Sweco Environment AB Denis van Moeffaert 1 (15) Sweco Vatten & Miljö Gjörwellsgatan 22 Box 34044,

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk utredning för detaljplan för kvarteret Alen, fastighet

Läs mer

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK Örebro WSP Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2 TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning 3. 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Syfte 5 1.3 Omfattning 5 1.4 Organisation 6

Innehåll. Sammanfattning 3. 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Syfte 5 1.3 Omfattning 5 1.4 Organisation 6 Innehåll Sammanfattning 3 1 Inledning 4 1.1 akgrund 4 1.2 Syfte 5 1.3 Omfattning 5 1.4 Organisation 6 2 eskrivning av området samt tidigare utförda saneringsåtgärder och undersökningar 7 2.1 Nuvarande

Läs mer

Inre hamnen, Oskarshamns kommun. Detaljplan Översiktlig geoteknisk utredning. Geotekniskt PM 2015-03-09

Inre hamnen, Oskarshamns kommun. Detaljplan Översiktlig geoteknisk utredning. Geotekniskt PM 2015-03-09 Geotekniskt PM 2015-03-09 Upprättad av: Martin Holmberg Granskad av: Daniel Elm Uppdragsnummer: 10207748 INRE HAMNEN, OSKARSHAMNS KOMMUN Geotekniskt PM Kund Oskarshamns Kommun Erik Hjertqvist Konsult WSP

Läs mer

RAPPORT Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5 Inledande fältundersökningar. Halmstads Kommun, Stadskontoret

RAPPORT Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5 Inledande fältundersökningar. Halmstads Kommun, Stadskontoret RAPPORT Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5 Inledande fältundersökningar Halmstads Kommun, Stadskontoret 2009-04-27 Uppdrag: 10111294 Kund Halmstads Kommun Box 153 301 05 Halmstad Konsult WSP Environmental

Läs mer

Kv. Radiomasten Luleå

Kv. Radiomasten Luleå Galären i Luleå AB Luleå 2014-02-14 Datum 2014-02-14 Uppdragsnummer 1320005691 Utgåva/Status Lajla Sjaunja Lajla Sjaunja Peter Lindkvist Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Kungsgatan

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo

Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo Klippans kommun Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo Del av Östra Ljungby 3:2, Klippans kommun Översiktlig geoteknisk undersökning Malmö 2009-10-05 Anders Dahlberg Malena Thomé FB ENGINEERING AB Postadress:

Läs mer

Projekteringsunderlag

Projekteringsunderlag Projekteringsunderlag ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR EXPLOATERINGSOMRÅDE NORR OM NORRA RINGVÄGEN, ÄLMHULTS KOMMUN SLUTRAPPORT 2012-09-14 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Undersökningsresultat...

Läs mer

Karlskrona kommun. Villa Fehr, Nättraby Nyexploatering av tomterna Dammanl. 6:16 och 6:96. Geotekniskt utlåtande

Karlskrona kommun. Villa Fehr, Nättraby Nyexploatering av tomterna Dammanl. 6:16 och 6:96. Geotekniskt utlåtande Nyexploatering av tomterna Dammanl. 6:16 och 6:96 2014-12-09 Upprättad av: Lars Marboe Granskad av: Martin Holmberg Uppdragsnummer: 10205430 KARLSKRONA KOMMUN VILLA FEHR, NÄTTRABY Nyexploatering av tomterna

Läs mer

Sundet, Torsö. Resultat från undersökningarna. Innehåll

Sundet, Torsö. Resultat från undersökningarna. Innehåll Sundet, Torsö Resultat från undersökningarna Sofia Frankki Ylva Persson Innehåll Sundet tidigare en del av sågverksområdet Bakgrund dioxin vad är det? Vilka undersökningar har gjorts inom Sundet? Resultat

Läs mer

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik PM Vår referens/nr 139223 CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning PM, Geoteknik G:\\GoI\Uppdrag Gbg\139223 Canningområdet\Text\Canningområdet PM sammanfattning

Läs mer

KvRenen i Varberg. Bakgrund och lägesrapport från huvudstudie

KvRenen i Varberg. Bakgrund och lägesrapport från huvudstudie KvRenen i Varberg Bakgrund och lägesrapport från huvudstudie Innehåll 1. Historik källan till föroreningen 2. Tidigare utredningar 3. Klorerade lösningsmedel i mark 4. Lägesrapport huvudstudie Structor

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

Långskatan, Piteå kommun PM Geoteknik 2012-11-30. Upprättad av: Robert Hjelm Granskad av: Anders Andersson

Långskatan, Piteå kommun PM Geoteknik 2012-11-30. Upprättad av: Robert Hjelm Granskad av: Anders Andersson 0--0 Upprättad av: Robert Hjelm Granskad av: Anders Andersson Uppdragsnr: Daterad: 0--0 Kund Piteå kommun Fastighets- och servicekontoret Konsult WSP Samhällsbyggnad Skeppsbrogatan Luleå Tel: + 0 00 WSP

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SÖDRA FREBERGA I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

DETALJPLAN FÖR SÖDRA FREBERGA I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING DETALJPLAN FÖR SÖDRA FREBERGA I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Beskrivning av geotekniska förhållanden och rekommendationer för projektering Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10105448 Datum

Läs mer

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten 2013-06-14 Uppdrag Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten Uppdragsledare Anna Sorelius Datum 2014-12-15 Uppdragsnummer 1210188100 Upprättad av Anna Sorelius

Läs mer

1 Bakgrund/syfte Område Geologi Befintlig byggnation... 3

1 Bakgrund/syfte Område Geologi Befintlig byggnation... 3 Geoteknik PM Handläggare Mikael Johansson Tel +46 10 505 04 42 Date 2016-02-19 Uppdragsnr 588965 Mobil +46 72 219 15 48 Albyberg Etapp 2 E-mail mikael.a.johansson@afconsult.com PM Geoteknik Innehåll 1

Läs mer

KV. GLADAN 6, MÖNSTERÅS KOMMUN DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

KV. GLADAN 6, MÖNSTERÅS KOMMUN DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING KV. GLADAN 6, MÖNSTERÅS KOMMUN DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING 2014-02-21 Upprättad av: Torbjörn Johansson Uppdrag nummer: 14 005 14 005 2014-02-21 Sida 2 av 7 BESTÄLLARE MÖNSTERÅS KOMMUN Tekniska

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning, Foskvågen och Tegeltjär, Ljusdals kommun 2010-08-30. Närheten till Ljusnan. Foskvågen

Översiktlig geoteknisk undersökning, Foskvågen och Tegeltjär, Ljusdals kommun 2010-08-30. Närheten till Ljusnan. Foskvågen Uppdragsnr: 10139143 1 (2) PM Översiktlig geoteknisk undersökning, Foskvågen och Tegeltjär, Ljusdals kommun 2010-08-30 WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Ljusdals kommun genomfört en översiktlig geoteknisk

Läs mer

K 529. Grundvattenmagasinet. Åsumsfältet. Henric Thulin Olander. Vollsjö. Sjöbo

K 529. Grundvattenmagasinet. Åsumsfältet. Henric Thulin Olander. Vollsjö. Sjöbo K 529 Grundvattenmagasinet Åsumsfältet Henric Thulin Olander Vollsjö Sjöbo ISSN 1652-8336 ISBN 978-91-7403-338-0 Närmare upplysningar erhålls genom Sveriges geologiska undersökning Box 670 751 28 Uppsala

Läs mer

HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN Bakgrund

HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN Bakgrund 2009-06-09 Täby kommun Gripsvall HYROLOGISKA FÖRHÅLLANEN Bakgrund Täby kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan gällande bebyggelse i Gripsvallsområdet (Figur 1). Inom ramen för detta arbete tar Conec

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

Lundsjön-Dammsjön Saltsjöbadens Golfklubbs uttag av vatten från Lundsjön-Dammsjön och eventuell påverkan på sjöns vattenstånd

Lundsjön-Dammsjön Saltsjöbadens Golfklubbs uttag av vatten från Lundsjön-Dammsjön och eventuell påverkan på sjöns vattenstånd Lundsjön-Dammsjön Saltsjöbadens Golfklubbs uttag av vatten från Lundsjön-Dammsjön och eventuell påverkan på sjöns vattenstånd Av Magnus Enell Jonas Fejes Miljökommitteen Saltsjöbadens Golfklubb 24 mars

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde 1 (12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Avgränsning och antaganden... 3 1.3 Definitioner... 4 2 Beräkningar

Läs mer