TAB:s ledningsgrupp från vänster Hans-Ola Bodin, Stefan Åström, Thomas Steffensen och Leif Persson med tillskottet av nya tidningar framför sig.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAB:s ledningsgrupp från vänster Hans-Ola Bodin, Stefan Åström, Thomas Steffensen och Leif Persson med tillskottet av nya tidningar framför sig."

Transkript

1 T A B Posttidning B Nr 58 Maj 2012 Bra resultat för TAB 2011 TAB:s ekonomiska resultat 2011 slutade på 7,3 Mkr efter skatt. Det är ett bättre resultat än året innan. Resultatet mäts dock inte endast i kronor och ören. Leveranskvalitet och sjukfrånvaro påverkar också. Rekla ma tionerna uppgick till 0.86 promille, vilket be - tyder att nio tidningsleveranser av reklamerades. Under året har TAB minskat miljöbelastningen. Det har lyckats tack vare att man använt den bränslesnåla Fiat Fiorino i större ut - sträckning. SIDAN 2 Förmåns - paketet så utnyttjar du det Nu har du som är tillsvidareanställd tillgång till många nya förmåner via För måns - paketet. Genom Personalkortet får du en mängd er bjudanden på varor och tjänster från välkända företag. Du kan även få förmånliga priser på privat sjukvård som till exempel ögonlaserbehandling samt napra pat- och kiropraktorbehandling via rabatt och bruttolöneavdrag. All friskvård beställs nu via För måns paketet med möjlighet att få rabatt på träningskortet. SIDAN 5 och 8 Extra ledig dag! SIDAN 5 Miljöarbetet på rätt väg SIDAN 6 TAB:s ledningsgrupp från vänster Hans-Ola Bodin, Stefan Åström, Thomas Steffensen och Leif Persson med tillskottet av nya tidningar framför sig. TAB tar över distributionen Nu är det klart. TAB tar över tidningsdistributionen för Mitt Media och Västerbottens-Kurirens tidningar. Leif Pers son, VD i TAB om affären: Vi är naturligtvis mycket glada. Det har varit mycket jobb och många och långa diskussioner innan vi kommit i mål. Det är ett stort ansvar och förtroende vi fått. Målet är att tidningens abonnenter inte ska märka något av att de bytt distributör. Det är viktigt vi tar trots allt om en absolut avgörande länk i kedjan för att tidningen ska bli läst. Det är också en viktig händelse för Post Nord där vi bedriver en viktig verksamhet och en del av strategin. Vad har gjort att vi fått uppdraget att distribuera MittMedia och Väster bot - tens-kurirens tidningar? Vi känner varandra lite grann sedan tidigare. TAB har varit verksamma inom flera av SMD:s områden tidigare och VK och Mittmedia litar på att vi kan göra ett bra jobb. Vi har ju dessutom fördelen att dra nytta av gemensamma resurser inom Post Nord som har påverkan på kostnadsbiten. Exem pelvis kan vi nyttja Postens bilar när de inte används. Precis som vi gör i våra nuvarande områden. Men absolut av görande tror jag har varit förtroendet för varandra. Vad händer nu? Verksamheten flyter på precis som tidigare. Vi åker runt och träffar SMD:s med - arbetare för att diskutera och resonera om olika frågeställningar. Konkurrensverket har be - slutat att inte pröva övertagandet så TAB ansvarar för verksam - heten från och med 1 juni. Där - efter har vi uppdraget att distribuera i dessa områden i minst fem år framåt. SIDAN 3

2 2 Välkomna! Nu välkomnar vi våra nya kollegor från Svensk Morgondistribution till Tid ningstjänst och Post Nord. SMD ägs i skrivande stund av Mitt Media och Väster - botten-kuriren. Vi är glada och hedrade av det viktiga uppdrag vi fått av tidnings husen. Nu gäller det att vi lever upp till förväntningarna och levererar på samma fina sätt som vi gör sedan tidigare och som SMD gör idag. Går allt enligt plan räknar vi med att kunna ta över verksamheten 1 juni i år. Tidningsupplagorna minskar ständigt, så det är inte på något sätt oväntat att verksamheter slås ihop för att hitta ett mer effektivt sätt att arbeta. Det mins kande antalet abonnemang påverkar oss alla såväl inom distributionsbolagen som inom tidnings - husen. Att exemplaravgiften för tidningen stiger kraftigt är ett bekymmer. Då försöker vi hitta sätt att motverka det så gott det går. Det är trots allt viktigt att tidningen kommer ut Rätt tidning i rätt tid på rätt plats. Glädjande är att det sistnämnda är vi duktiga på inom TAB. Jag talar om vår kvalitet. För närvarande har vi en mycket låg reklamationspromille och det är viktigt. Tack för det alla som ser till att vi ger dig din bästa stund på dagen. Tack också till dig som svarat på TAB:s enkät om trivsel på jobbet. Vi fick en svars - frekvens på över 80 procent och resultatet får du ta del av via din chef. Jag är glad över att de allra flesta av oss tycker det är bra att jobba i Tidningstjänst. Jag vill också passa på att slå ett slag för förmånspaketet. Det är en förmån som gäller anställda inom PostNord vilka vi är en del av. I detta nummer kan du läsa mer om förmånspaketet och vad det kan betyda för dig. Trevlig läsning! Leif Persson Verkställande direktör Tidningstjänst AB TAB:s resultat mäts inte bara i kronor och ören, även leveranskvalitet, sjukfrånvaro och miljö - påverkan är parametrar som påverkar. Det ekonomiska resultatet för 2011 uppgick till 10,0 Mkr före skatt och 7,3 Mkr efter skatt vilket var bättre än budget och bättre än förra året då resultatet uppgick till 6,9 Mkr före skatt och 4,0 Mkr efter skatt. In - täkterna uppgick till Mkr eller 8 Mkr högre än föregående år trots att region Häl sing - land övergick till Svensk 2 Morgondistribution 1 oktober Minskad produktivitet Produktiviteten som mäts som utdelade ex per timme minskade med 2 ex till 125 vilket motsvarar 1,5 procent jämfört med föregående år. Under samma period har tidningsvolymerna minskat med 2,6 procent. Att utdelade ex/tim inte minskade lika mycket som tidningsvolymerna förklaras av det nödvändiga arbetet att om - planera distrikten i takt med att tidningsvolymerna minskar. Användningen av postbilar har ökat under året vilket är positivt eftersom det skapar mervärde för både Tid nings - tjänst och Postkoncernen. Vär - det av att vi delar på och samutnyttjar resurser, så kallade synergier, uppgick till 7,5 Mkr under Totalt ökade förhyrningen som mäts som antal inköpta mil med drygt 2 procent. Vi TAB:s bokslut 2011 Ökade intäkter mindre volymer Den 1 februari tillträdde Ulrika Ohlsson som ny personalchef och kommunikatör i Tid nings - tjänst. Ulrika kommer närmast från en specialisttjänst på HR i Post - Nord där hon främst arbetade med förmånsoch lönebildningsfrågor. Vad lockade med jobbet i Tid - ningstjänst? Jag kände att jag behövde nya utmaningar och ville komma närmare verksamheten och medarbetarna. I det här jobbet händer det nya saker varje dag och jag är med och kan påverka direkt i konkreta situationer. Bränslesnåla Fiat Fiorino har bidragit till att TAB minskat miljöbelastningen med närmare sex procent. Kontinuerliga förbättringar sker av bilens prestanda. köpte in postbilsmil under 2011 som nästan motsvarar 1 varv runt jorden varje dag. Vår leveranskvalité mäts via antal reklamationer, abonnenter som av en eller annan anledning inte fått sin tidning eller fått den för sent. Rekla ma - tionerna uppgick till 0,86 promille under 2011 eller i snitt så reklamerades 9 tidningsleveranser av , vilket motsvarar cirka 0,5 reklamationer per distrikt/dag. Ulrika ny personal chef Vad blir din första åtgärd som personalchef? Att lansera Förmånspaketet. Jag tog fram det i PostNord och har haft förmåner som specialistområde, så det är nog vad som kommer att märkas först och mest. Hur har dina första månader varit? Mycket lärorika. Jag har besökt våra olika regioner och träffat medarbetare, lyssnat och lärt. Jag kommer fortsätta åka runt på arbetsplatsträffar för att träffa så många medarbetare som möjligt och få en bild över vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Vad gör du när du inte jobbar? Mäter och följer upp Vi mäter, följer upp och försöker även åtgärda eventuella brister i den upplevda arbetsmiljön. Under 2011 uppmättes värdet 5,7 (klart godkänt) på en 7 gradig skala i budenkäten. Mät - ningen är betydelsefull eftersom den ger signaler om vad som fungerar bra respektive mindre bra och där insatser i olika former kan behövas. Tillförlitligheten i mätningen av görs av svarsfrekvensen och under 2011 svarade hela 82 pro cent på en käten vilket innebär att resultatet ger en rättvisande bild av hur arbetsmiljön upplevs. Vi följer även upp sjukfrånvaron, dels för att det som ovan ger indikationer på personaltrivseln men även för att det kostar pengar för företaget. Tyvärr ökade sjukfrånvaron under 2011 jämfört med 2010 och uppgick till 1,33 procent (långtidssjuka) och 2,95 procent (korttidssjuka) i relation till totalt arbetad tid. Miljömålet är ett av de absolut viktigaste. Att Minska an - vändningen av fossila bränslen under en 5 års period ( ) med 15 procent för jämförbar körsträcka. Bränslesnålare bilar Vi har under de två första åren lyckats reducera miljöbelastningen med -5,8 procent. Detta har lyckats bland annat genom ett utbyte av bilar till bränslesnålare Fiat Fiorino. Bilarna har inte alltid upplevts som tillräckligt bra men det sker kontinuerligt förbättringar av bilens prestanda och de nya modellerna av Fiat Fiorino blir allt bättre. Nästa steg för att nå miljömålet är att öka inköpen av Fiat Fiorino samt börja nyttja elfordon som ger 0 i koldioxidut - släpp. Det pågår ett kontinuerligt testarbete i företaget men tyvärr finns inte riktigt förutsättningarna (pris, prestanda) för större inköp av elfordon än. Inom några år vi dock där som det mest miljövänliga alternativet för tidningsdistribution. Thomas Steffensen, Ekonomi och IT-chef Ulrika Ohlsson är ny personalchef och kommunikatör i Tid - ningstjänst. Fritiden spenderar jag på upptäcktsfärd i något spännande land eller allra helst i min sommarstuga där jag ständigt lär mig något nytt om vad det innebär att vara husägare.

3 3 TAB tar över uppdrag från Svensk Morgon distribution Tidningstjänst har tecknat avtal med Mitt - Media och Väster bottens-ku ri ren om att dist - ribuera deras tidningar. Avtalet innebär att TAB tar över SMD:s verksamhet. Svensk Morgondistribution (SMD) har verksamhet i Da - larna, Gästrikland, Häl sing land, Jämtland, Härjedalen, Medel - pad, Ångermanland och stora delar av Väster botten. SMD levererar årligen om kring 100 miljoner morgontidningar, bland annat Sundsvalls Tid ning, Dalarnas Tidningar, Gefle Dag - blad, Östersunds-Posten och Västerbottens-Kuriren. Verksamheten överlåts till TAB från och med 1 juni Upp draget gäller under fem år och det finns en möjlighet till förlängning med ytterligare tre år. Alla parter har en mycket långsiktig syn på samarbetet. Vad händer personalen Fokus i övergången är att behålla kontinuiteten, det vill säga att varken medarbetare eller tidningskunder ska märka av övergången. All personal i SMD kommer att erbjudas anställning i TAB och anställningsvillkoren kom - mer att vara oförändrade vid övergången. TAB har tidigare distribuerat tidningar i Häl singland, Da larna, Jämt land och Gästrik land, så för många med arbetare innebär överlåtelsen en återgång till TAB. Dubbelt så många I och med övertagandet kommer TAB att bli dubbelt så många anställda och geografiskt täcka mer än hälften av Sveriges yta. Vi är både glada och stolta över att vi fått förtroendet av MittMedia och Väster bottens- Kuriren att distribuera morgontidningarna i dessa områden. Det är ett stort område och ett viktigt ansvar, säger Leif Persson, VD för Tid - ningstjänst. Jobb och engagemang Verksamheten där vi distribuerar morgontidningar med egen personal blir nu ungefär dub - belt så stor. Vi har största respekt för att det krävs mycket jobb och engagemang för att utföra uppdraget på ett sätt så att tidningshusen och deras abonnenter blir riktigt nöjda. Vi är också glada över att välkomna SMD:s medarbetare till Tid ningstjänst och Post - Nord. För MittMedia och Väs ter - bottens-kuriren betyder affären lägre distributionskostnader och att de kan fokusera mer på kärnverksamheten. Fokusera på huvuduppgift Genom att outsourca tidningsdistributionen sänker vi våra kostnader och säkerställer en fortsatt hög leveranssäkerhet för våra 17 dagstidningar, säger Thomas Peterssohn, VD och koncernchef för MittMedia. Samtidigt kan vi som medie - företag fokusera ännu mer på vår huvuduppgift att utveckla framtidens affärer och journalistik. Minskade kostnader Vår tidningsdistribution ham - nar i en koncern där distribution och logistik är kärnan, vi åstad- Nytt avtal i Motala/Vadstena Motala/Vadstena Tid - ning, MVT, har tecknat ett nytt mång årigt avtal med TAB gällande tidningsdistributionen i Mo - tala/vadstena-området. TAB:s VD, Leif Pers son, kommenterar avtalet: Jag är glad och tacksam att vi kunnat komma överens om ett nytt avtal. Läng den på avtalet visar att Motala/Vadstena Tid ning och dess ägare Pro media är mycket nöjd Regionchef med den kvalitativt höga och och hans Hans Hilding effektiva distribution som våra är omtyckta! medarbetare tidningsdistributörer utför varje natt. Avtalsparterna sittande från vänster: Sture Bergman, VD och koncernchef för Väs ter bottens-ku ri - ren, Leif Pers son VD för Tid nings tjänst, Thomas Peterssohn, VD och koncernchef för MittMedia. Lars Ider mark, VD och koncernchef för Post Nord står ba kom. kommer en monumental kostnadsreduktion och kan ytterligare fokusera oss mot vår kärna, det vill säga lokal journalistik och kommersiell kommunikation, säger Sture Berg - man, VD och koncernchef för Västerbottens-Kuriren. PostNords strategi fram till 2015 inkluderar bland annat utveckling av nya lönsamma affärer som stödjer brevaffären MittMedia MittMedia är ett av Sveriges ledande medie företag med 17 dagstidningar i Norra Sverige. Koncernen är dessutom verksam inom digitala medier, radio, gratistidningar och civiltryck samt är delägare i Liberala Tid - ningar med om fattande tidningsutgivning i Mel lansverige och Storstockholm. MittMedia omsätter cirka 1,6 miljarder kronor och har cirka tusen anställda. Hu vud - kontoret ligger i Gävle. där koncernen etablerar nya användningsområden för be - fintliga produktionsresurser. Betydande stordriftsfördelar Genom att öka användningen av koncernens fordonsflotta kan ytterligare affärsmöjligheter skapas inom till exempel morgontidningsdistribution och hemleveranser. Västerbottens-Kuriren Branschen för morgontidningsdistribution rymmer be - tydande stordriftsfördelar. Ge nom att växa på denna marknad kan vi använda sam - ma fordon för distribution av morgontidningar på natten som för brevbäring på dagen, vilket gör att vi kan ta hem stora synergier, säger Lars Ider mark, VD och koncernchef för Post - Nord. Västerbottens-Kuriren är ett av Sveriges fåtal kvarvarande fristående lokalt ägda mediebolag. Koncernen ger ut Väster bottens-kuriren, Vk.se, Folkbladet Västerbotten, Folk - bladet.nu och Nöjesmagasinet City och har verksamhet inom civiltryckeri, radio och fastighet. Västerbottens-Kuriren AB omsätter cirka 300 miljoner och har cirka 200 anställda inom medieverksamheten. Hu vud kontoret ligger i Umeå.

4 4 PostNords kvalitet i topp i Europa PostNord AB:s årsstämma ägde rum den 20 april I sitt anförande konstaterade Vd och Kon - cernchef Lars Ider mark att PostNord är ett företag i en bransch som ge - nomgår kraftig förändring. Efterfrågan på brev förändras strukturellt, vilket medför minskade volymer i koncernens brevaffär. Lars Idermark framhöll att koncernen har kunnat möta utvecklingen med framgångsrik kostnadsanpassning och löpande effektiviseringar. Kon - cernens rörelseresultat förbättrades 2011 och givet omständigheterna har koncernen redovisat ett tillfredställande resultat. Lars Idermark kunde även berätta att brevvolymerna för det första kvartalet 2012 ut - vecklas enligt förväntan. Lars Idermark framhöll att PostNord redan har gjort många av de nödvändiga förändringar som andra postföretag i världen PostNord är i dag en internationell kon cern, ledande inom kom mu - ni ka tion och logistik i Norden, sade VD Lars Ider mark på årsstämman. nu har att hantera. Likväl är behovet av omställning av PostNords verksamhet stort för de närmaste åren. Lars Idermark redogjorde därefter för huvud - dragen i koncernens nya strategi för perioden fram till 2015: I brevverksamheten ge - nom för vi kraftiga omställningar och gör betydande investe - ringar i produktionen för att öka effektivitet, flexibilitet och lönsamhet. Vi förbättrar förutsättningarna för att vi även i framtiden ska kunna leverera service och kvalitet i enlighet med de krav som ställs på oss i Sverige och Danmark. Lars Idermark framhöll även PostNords starka position inom Från utdelning sex dagar i veckan till fyra I december förra året kon - taktade VD:n för Väst - göta-tidningar, Chri stina Björklund TAB:s regionchef Peter Ehn och marknadschef H-O Bodin. Tid - ningarna hade ekonomiska problem och övervägde ett antal alternativ för att spara pengar. Christina Björklund ville att TAB skulle se över ett av dessa alternativ: reducerad utgivning från sex till fyra dagar. Mycket nöjd med Tidningstjänst Christina Björklund var samtidigt tydlig med att hon inte ville byta distributionsbolag eftersom hon var mycket nöjd med TAB. Arbetet fick bedrivas under tystnadsplikt eftersom man planerade annan verksamhet i anslutning till övergången. I slutet av januari fick plats - chefen i Skövde, Håkan Einars son, och ansvarig områdeschef, Stefan Boquist, uppgiften att anpassa dåvarande organisation från sex till fyradagarsorganisation där grund - idén var utgivning av Väst götatidningar måndag, onsdag, tors dag och fredag. De använde GIS och Route- Planner som instrument vid ruttplaneringen. Ganska snabbt konstaterades att skillnaden i upplaga mellan de dagarna man valt att inte komma ut och planerade utgivningsdagar var oerhört stor runt 80 procent! Däremot var sträckan som skulle köras tisdag och lördag nästan lika lång. Personalinformation i tre kommuner Första utkastet till lösning var klar i slutet av februari då också Nya telefonnummer Hela PostNord koncernen in - klusive Tidningstjänst har bytt telefoniplattform och fått nya telefonnummer som börjar på xx xx. Den nya telefoniplattformen innebär att arbetet blev officiellt genom radio Skaraborg. Tors dagen den 15 mars förhandlades organisationen med Trans port ar be - tareförbundet. Därefter genomfördes personalinformation i de tre berörda kommunerna, Tidaholm, Fal - köping och Skara under påföljande vecka. Slutlig förhandling av seende personal genomfördes 19 april. Professionellt jobb Start av den nya organisationen planerades till onsdagen andra maj. Jag vill passa på att tacka all inblandad personal för ett förstklassigt och professionellt jobb. Alla har haft ett stort engagemang i att hitta lösningar för att minimera avveckling av an - ställd personal, säger Peter Ehn, regionchef. logistik i Norden och pekade på utvecklingsmöjligheterna på den växande logistikmarknaden: Vi kommer att bredda vårt erbjudande och vår marknadsnärvaro, såväl organiskt som genom förvärv, med målsättning att bli en ledande lo - gistikaktör inom valda områden i Norden. Resultat från sex till fyra dagar Distrikt A-dag (må, ons, to, fre) minskar från 57 till 43 Distrikt B-dag (ti, lör) minskar från 57 till 19 De titlar som får ändrad perio dicitet är Västgöta- Bladet, Skaraborgs Läns Tidning och Falköpings Tidning. Söndagsorganisationen i be rört område minskades med 11 distrikt. internsamtal kommer att vara kostnadsfria inom koncernen. Uppdaterad kontaktinformation till huvudkontoret och respektive region finns på hemsidan. Färre brev skickas med PostNord 2011 skickades cirka (nära 2,8 miljarder) brev i Sverige en nedgång från cirka (nära 2,9 miljarder) brev Brev mängden i fjol var nästan 20 procent lägre än de cirka brev som skickades år I fjol stod Posten för 87,7 procent av alla befordrade brev, som i sin tur stod för 93,3 procent av omsättningen på brevmarknaden. Största konkurrent i fjol var Bring Citymail, som ägs av Norska Posten, med 12,1 procent medan övriga aktörer delar på 0,2 procent. Posten testkör nya Fiat Doblò Två olika Fiat Doblò testas i Posten. Större lastkapacitet och god värmekomfort under kalla vinterdagar är två av fördelarna. Idag används vanligtvis Fiat Fiorino eller Renault Kangoo som utdelningsbilar på slingor. Ibland kan dessa bilar ha otillräcklig lastkapacitet, i synnerhet om det är mycket företagspaket. Därför testas nu två Fiat Dobló. Den ena testbilen är 4,4 meter lång och den andra är 4,7 meter. Bilarna är framförallt tänkta som alternativ inom lantbrevbäringen där slingorna är längre, berättar Lena Kanstrup, fordonsutvecklare i Posten. Den kortare tesbilen har under våren testats i region Malmö och fortsätter sedan till Växjö, Biskopsgården i Göt e - borg, region Örebro och i slutet av sommaren avslutas testet i region Sundsvall. Brevbärarna i Dalby, där den först testats, är nöjda med den större lastkapaciteten som innebär att de slipper åka en extra runda tillbaka till brevbärarkontoret, eller ta hjälp av en kollega för att få ut all post. Nack - delen är att de sitter längre in i kupén, närmare växelspaken, och får sträcka sig mer vid låd utdelning. Den arbetsmiljöaspekten måste vi analysera mer, säger Lena Kanstrup. Den längre bilen har testats i region Umeå och Pajala, bland annat när det var minus 40 grader som kallast. Brevbäraren som körde bilen var nöjd med allt och berömde framförallt värmekomforten. Testet av den bilen fortsätter nu i region Sundsvall och Krokom, fortsätter sedan till region Uppsala, Jönköping samt Stockholm Syd och Stock holm Nord.

5 5 Förmånspaketet i Tidningstjänst Alla förmåner och personalrabatter finns nu tillgängliga på nätet. Här finns även tillgång till lönespecifikation, se mes - terdagar och pensionsinformation. Nu får du den totala överblicken samlat på ett ställe. Strax före jul fick alla tillsvidareanställda medarbetare i TAB ett brev med inloggningsuppgifter till Förmånspaketet. Här hittar du information som rör din anställning, dina förmåner som fack och arbetsgivare förhandlat fram samt nya valfria förmåner. Det finns även ett personalkort som är laddat med Sveriges största utbud av personalrabatter. Ta ansvar själv Det är idag allt viktigare att man själv tar ansvar för sin ekonomi genom olika val och det kan ibland vara svårt att tyda vad som gäller för just dig i kollektivavtal och pensions - information. Vår ambition är att förklara det viktigaste så kortfattat som möjligt och att inte vara alltför byråkratiska i språket som olika kollektivavtal ofta är, säger Ulrika Ohlsson, TAB:s personalchef. I Förmånspaketet har vi sorterat informationen så att du endast ser det som gäller dig Så här kommer du igång: 1. Gå till logga in genom att fylla i ditt personnummer och det lösenord som du fick i välkomstbrevet. 2. Första gången du loggar in kommer ett välkomstmeddelande, klicka på Fort sätt om du godkänner villkoren Du uppmanas nu att byta lösenord. Gå igenom dina personliga uppgifter och kontrollera att de stämmer. Re - gistrera gärna en privat e-post - adress. 5. Du kommer nu till välkomstsidan i För måns - paketet. Denna sida ser du varje gång du loggar in. Här finns nyheter och allmän information om dina förmåner på Tidningstjänst. 6. På sidan Mina förmåner kan du läsa mer om de löneförmåner Tid ningstjänst erbjuder just dig. Vissa förmåner, till exempel motionskort, går att beställa direkt via portalen. Andra förmåner innehåller endast information om reglerna kring förmånen samt tillvägagångssättet för att kunna an - vända förmånen som till exempel Posten Fritid. Har du tappat bort ditt personalkort eller inloggningsuppgifterna? Gå in på och fyll i ditt personnummer, klicka se dan på rutan Glömt lösenord? så skickas nya uppgifter till dig per post om du inte redan fyllt i en e-postadress i portalen. Tillgång till internet Har du inte tillgång till internet? Du kan få hjälp och information via telefon till supporten som nås på Välkommen till Förmånspaketet Dina förmåner på Tidningstjänst samlade på ett ställe Förmånspaketet, en bra tillgång för dig som är tillsvidareanställd. baserat på exempelvis ålder, pensionsavtal, var du bor osv. I Förmånspaketet finns nya valbara förmåner som klassas som privat sjukvård. Vi har valt att erbjuda dem för att det går att göra till bruttolöneavdrag, vilket innebär löneavdrag före skatt och i praktiken cirka 30 procent rabatt beroende på vilken skattetabell du tillhör. Exempel på sådana förmåner är ögonlaserbehandling samt naprapat- och kiropraktorbehandling. Extra ledig dag även i år Koncernledningen har beslutat att medarbetarna i Sverige och Dan mark kommer att få en resultatdag för sina insatser under Trots kontinuerligt fallande volymer lyckades PostNord öka lönsamheten under Bra resultat En viktig förklaring är ett idogt arbete med effektivise - ringar och kostnadsminskningar. PostNords medarbetare har bidragit till det goda resultatet. Utan våra medarbetare har vi inget företag. Jag vill rikta ett stort och varmt tack till medarbetarna. Från och med i år så ska all hantering av friskvård ske via Förmånspaketet. Du kan köpa ditt träningskort direkt via sys - temet och då få bra rabatter. Om din anläggning inte finns med skickar du in ett kvitto som vanligt, men till ny adress (se in - struktioner i För måns paketet). De har gjort goda insatser under året och det har resulterat i ett bra resultat. Därför har vi beslutat om Resultatdag En resultatdag innebär att varje medarbetare kan ta ut en extra ledig dag i förhållande till tjänstgöringsgrad (exempelvis får den som arbetar 100 procent en heldag och den som arbetar 50 procent en halvdag). Resultatdagen kan inte kvittas mot lön eller annan ersättning och får inte bytas ut mot ordinarie semester. Beslut om förläggning av ledigheten görs efter överenskommelse med närmaste chef Personal - kortet Du arbetar i en av Sve - riges största koncerner och det ska du kunna dra nytta av, både på jobbet och fritiden. Därför har vi Personalkortet, ett personligt kort för dig som arbetar på Tid nings - tjänst. Personalkortet ger dig tillgång till landets största utbud av personalerbjudanden, hun d ratals erbjudanden på välkända företags varor och tjänster. För att hittta vad som finns för erbjudanden klickar du på personalkortet i Förmånspaketet, du kan söka antingen via ort eller via bransch för att sortera bland de aktuella erbjudanden. Det sker löpande uppdateringar av erbjudanden på personalkortet och vill du få koll på detta rekomenderas att prenumerera på personalkortets ny - hetsbrev som kommer ut en gång per kvartal, du anmäler dig enkelt på sidan för personalkortet i Förmånspaketet. att de ska få en resultatdag under 2012 för sitt goda arbete, säger VD och koncernchef Lars Idermark. och kan endast tas ut under För att omfattas av beslutet om resultatdag gäller följande: Du ska ha varit anställd minst sex månader under Anställningen behöver inte ha varit sammanhängande. Även den som varit sjukskriven eller föräldraledig har rätt till den extra ledigheten. Du får inte ha varit tjänstledig mer än 6 månader under 2011.

6 6 Miljöarbetet en naturlig del i TAB Tidningstjänst övergripande miljömål är att minska fossila bränslen i verksamheten med 15 procent från Med halva tiden förbi visar utfallet på att vi är på rätt väg. Miljöarbetet har mognat och blivit en naturlig del i TABs dagliga verksamhet och kanske inte ger alltför mycket sken av sig. Men bakom kulisserna pågår ett ständigt arbete med att minska våra körsträckor, byta ut törstande bensinbilar mot snålare dieslar samt testa nya alternativa miljöfordon som el-bilar och el-mopeder. Vi har kommit halvvägs på vägen mot miljömålet och ligger bra till, men stora utmaningar väntar i att fortsätta minska användandet av fossila bränslen. Vårt starkaste vapen idag är utbytet av bensinbilar till snålare dieslar och det är en förutsättning för att nå miljömålet. Diagrammet visar snitt fossila bränslen (diesel och bensin) mot sträcka utomhus. TABs 10 mest betydande miljöaspekter (omfattar 99 procent av utsläppen) härstammar från verksamhetens transporter. Därför är det viktigt att även fokus ligger där, fordonsparken, bränsle förbrukning och ny teknik kring transportverksamheten är alla viktiga delar i miljöarbetet. T A B KRYSSET T Vinn en trisslott! Välkommen att lösa vårens bildkryss! Skicka in din lösning före den 25 juni till Tidningstjänst AB, Box 1121, Stockholm. Tre vinnare för var sin trisslott. Förra numrets vinnare blev: Lennart G Andersson, Ringarum, Gittan Lundberg, Karlstad och Kurre Östlund, Sunne. Grattis! Namn Adress Postadress

7 7 Veteraner avtackade Peter Björn firades och minnesgåva utdelades i Torsby. Från företaget deltog Mats Persson, områdes chef och Göran Furberg, platschef. Jubilarerna Mona Idman, Kristinehamn och Alvar Bergenheim, Degerfors, firades i Kristinehamn med företaget närvarande genom Annette Sjö berg, om - rådes chef och Göran Furberg, platschef. Jan-Erik Lundhamn, Pajala tackas av områdeschef Roland Bergstedt för 25 års väl utfört arbete. Erik Rönnqvist, Maj-Britt Särkimukka, Karin Eriks - son samtliga från Kiruna firas för 25 års väl utfört arbete var 25-årsjubilarer: Åke Eriksson, Gunnar Ek, Fredrik Lindfors, Ann-Christin Wuopio, Eva Sandström. Otso Sampakoski, Kalix tackas av Områdeschef Roland Bergstedt för 25 års väl utfört arbete. Huvudkontoret På huvudkontoret har Marie Björklund och Erik Högström fått minnesgåva för förtjänstfulla insatser i Post koncernen samt Tidningstjänst under 25 år. Erik har sedan minnesgåvan delades ut valt att gå vidare till MTD. MTD:s pris 2011 till Enköping Årets chaufför Eva Enqvist omgiven av Mats Persson, och Peter Ehn. Eva årets chaufför i region Karlstad Vid årets julsamling delades pris ut till Eva Enqvist som är Årets chaufför hos Tid nings - tjänst i Region Karlstad. Priset delades ut av Peter Ehn. Eva kör distrikt med Fiat Fiorino i Munkfors, Värmland. Varje år delar MTD ut pris till det område som har haft bäst utdelningskvalité av MTD-tidskrifter. Under många år har alltid TAB:s Enköpingsområde varit med och slagits om äran i toppen, dock utan att riktigt nå ända fram. Tills nu! 2011 hade Enköping MTD:s bästa kvalité och tilldelades därför MTD:s kvalitetspris MTD Quality Awards. Detta skedde i samband med MTD:s 20-årsfirande på restaurang Hasseludden i Stockholm. På bilden ses en glad platschef i Enköping, Christer Asp, stolt poserande i cowboyhatt och med priset i säkert förvar. Tabloiden vill samtidigt passa på och gratulera de som verkligen gjorde jobbet för att Enköping fick priset, det vill säga våra duktiga tidningsdistributörer i Enköping med omnejd. Äras den som äras bör! Nöjd platschef i Enköping, Christer Asp.

8 T A B Utges av Tidningstjänst AB. Adress: Box 1121, Stockholm, tel Ansvarig utgivare: Ulrika Ohlsson Produktion: Mandarin, Box 19019, Södertälje, Tryckning: Swepress, Sabina opererade sina ögon till ett lägre pris tack vare Förmånspaketet Genom Förmånspaketet kunde Sabina Holmberg göra en ögonlaserbehandling till ett lägre pris. Det har förenklat hennes vardag både på jobbet och hemma. När Sabina fick För måns - paketet loggade hon in på nätet och kollade vad det fanns för förmåner. Hon såg då att ögonlaserbehandling fanns med och eftersom hon redan, precis som många andra som använder kontaktlinser eller glasögon, hade funderat på att korrigera sitt synfel permanent ganska länge så bestämde hon sig snabbt. Jag valde att göra en ögonlaserbehandling för att jag tyckte det var jobbigt med glasögon och linser, säger Sabina. De var i vägen när man jobbade och tränade och när det var kallt ute så blev de immiga när man kom in. Linserna skulle dessutom plockas i och ur och rengöras varje morgon och kväll. Sabina var närsynt och hade brytningsfel (astigmatism) och har haft glasögon och linser i 26 år. För att avgöra om det går att göra en ögonlaserbehandling som kan bota synfelet görs en förundersökning som är gratis För att ta reda på om patientens synfel kan behandlas görs en förundersökning. En specialutbildad optiker testar då synstabilitet, mäter ögats struktur och får fram information om avbildningsfel i ögats optiska system. Även hornhinnans kurvatur och tjocklek kontrolleras samt en mätning av ögats tryck. för medarbetare i Tid nings - tjänst. Man beställer förmånen via Förmånspaketet. Sabina fick besked att hon kunde göra en laserbehandling, något som bara tar ett par minuter. Efter fick hon ha en ban - dagelins på ögat i fem dagar tills det bildats ett nytt lager av hornhinnan. Hur läkningsprocessen blir beror på vilken sorts behandling som behöver göras. Sabina hade svårt att öppna ögonen de två första dagarna efter operationen, men sedan blev det snabbt bättre. Sabina gjorde behandlingen 12 april i år. Det tar tre månader innan synen blir helt klar, men hon märker skillnad varje dag. Allt blir mycket smidigare när man slipper ha glasögon och linser att tänka på. Tidigare glömde jag ofta mina glasögon, förklarar hon. Det är helt underbart att slippa glasögonen. I Förmånspaketet under fliken förmåner/ögonlaser kan du läsa mer om varje leverantör och var de finns i landet samt simulera vad en behandling skulle kosta för dig med rabatt och skatteeffekt. Jag tycker att det är jättebra att det finns med som förmån och väldigt enkelt att beställa, säger Sabina. Jag re - kommenderar alla som funde- Skönt att slippa glasögon, säger Sabina Holmberg. rar på att göra en laserbehandling att verkligen göra det. Det var väldigt smidigt. Ögonlaser Genom Förmånspaketet er - bjuds olika förmåner till Tidningstjänsts medarbetare. En sådan förmån är ögon - laserbehandling. Ögonlaserbehandlingen betalas via ett bruttolöneavdrag, det vill säga avdrag på lönen före skatt, vilket innebär att nettokostnaden blir procent lägre beroende på vilken skattesats med - arbetaren har. Förutom skatteeffekten får Tidningstjänsts medarbetare gratis förundersökning utan förbehåll samt rabatt på ordinarie pris om man väljer att göra en behandling. Det är möjligt att dela upp betalningen på tre må - nader. 5 svarar Vad tycker du om Personal kortet i Förmåns paketet? Jonathan Fryxelius, distributör Skattkärr: Överraskande bra! Jag förväntade mig inte att det skulle finnas något som kändes aktuellt, men blev förvånad! Synd att det i nuläget finns så få saker i Karlstadområdet. Annika Karlsson, områdeschef Skaraborg: Jag tycker att det är bra men väldigt koncentrerat till storstäderna. Tex Team Sportia gäller inte här i Skövde. Däremot utnyttjade jag rabatt för hotell i mars. Det är bra. Robert Pandeya, IT-projektledare, IT-support/drift, Stockholm: Jag är mycket nöjd med servicen, utbudet och förmånerna man kan få! Här kan man fynda! Foed Meliane, Affärs-/ Verksamhets - utvecklare: Jag tycker förmånspaketet är riktigt bra, lite som en marknadsplats som alltid har öppet och med ständig rea. Funkar kanonbra! Erik Rönnqvist, områdeschef Kiruna: Förmånspaketet imponerar med sitt breda utbud. Det finns möjligheter till förmåner för de flesta eftersom man hittar allt från kultur, sport, upplevelser, affärer och en hel del annat att välja på. Jag tycker att det är ett bra initiativ som säkert kan utvecklas mer i framtiden.

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen AD&D Foto: Ingemar Lindewall / Helena Karlsson / Namn Namnssson Tillsammans ger vi läsaren den bästa stunden på dagen Postadress: Box 1121, 111 81 Stockholm Besöksadress: Terminalvägen 14 K2, 171 73 SOLNA

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 Observera: Det talade ordet gäller. Ärade stämmodeltagare, mina damer och herrar. Det har nu gått fyra år sedan fusionen mellan

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Jag vill verkligen rikta ett stort tack till er alla som bidrar till våra fina reklamationssiffror. Vi ligger nu under de mål vi satt upp.

Jag vill verkligen rikta ett stort tack till er alla som bidrar till våra fina reklamationssiffror. Vi ligger nu under de mål vi satt upp. PERSONALTIDNING FÖR T A B Jag vill verkligen rikta ett stort tack till er alla som bidrar till våra fina reklamationssiffror. Vi ligger nu under de mål vi satt upp. LEDARE, SIDAN 2 Moped tippade i Falun.

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

vi korrigerar alla dina synfel

vi korrigerar alla dina synfel vi korrigerar alla dina synfel även brytningsfel och ålderssynthet kostnadsfria konsultationer & undersökningar 1 2 innehåll 4 5 6 8 11 12 14 15 DIN FRIHET ÄR NÄRA Vi hjälper dig ta steget förundersökning

Läs mer

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig!

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig! Livet utan glasögon och linser det är frihet för mig! din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig din frihet är nära När du har bestämt dig för att att leva livet med med större frihet utan utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder

Läs mer

När posten kommer samtidigt som morgontidningen.

När posten kommer samtidigt som morgontidningen. När posten kommer samtidigt som morgontidningen. Har posten redan kommit? Så kommer nog många att reagera när de vittjar sina brevlådor i gryningen. För numera delar vi på MTD också ut brev. Idén är enkel.

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN Ögonlaseroperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för en ögonlaseroperation. Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 2 juni 2015 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26 Skärholmen

Läs mer

VD har ordet; Sommar, sol och semester! NEWS

VD har ordet; Sommar, sol och semester! NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 4 1 NEWS VD har ordet; Sommar, sol och semester! Efter en ovanligt lång vinter kom så äntligen våren och sommaren. Även om det den senaste tiden regnat lite mer än vad jag personligen

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN LINSBYTESoperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för ett linsbyte (RLE). Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

God jul och gott nytt år

God jul och gott nytt år God jul och gott nytt år > VD har ordet: Kundfokus vad betyder det för oss? > Ny rutin för sjuk- och friskanmälan > 5 frågor: Jarmo Löflund DECEMBER 2014 Nyhetsblad med aktuell information till dig som

Läs mer

Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel.

Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel. Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel. Vad som gör företag framgångsrika är inte alltid det du tror. Visst är det viktigt med affärsplaner, distributionsmodeller

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare,

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare, Frågor Stänger verksamheten direkt? o Nej, verksamheten fortsätter att drivas vidare som ett konkursbo. Hur länge, det kan vi inte svara på. Konkursförvaltaren bestämmer om han/hon skall försöka att sälja

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT.

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. VÄLKOMMEN! Joakim Lavesson Regionchef Funktionsnedsättning 010-130 35 25 joakim.lavesson@frosunda.se 2 Frösundas resa startade 1994 Frösundas resa startade 1994

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 6 Fredag 24 februari 2012 NORRBOTTEN Operationer flyttas från Kalix Snart är det stopp för alla planerade operationer vid sjukhuset i Kalix. Operationerna kommer att flyttas till sjukhusen

Läs mer

Vad vill du? Innehåll. Jag vill

Vad vill du? Innehåll. Jag vill Jag vill. Jag vill Innehåll veta mer 3 vara delaktig 4 5 utvecklas 6 7 ha mer tid för ungarna, och för annat än jobbet 8 11 göra karriär och ha ett gott ledarskap 12 13 Vad vill du? I den här broschyren

Läs mer

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015 Tidtabell 1 september - 4 januari 2015 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? Sida 1/5 BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du bäst väljer produktionsbolag Hur du bedömer ett bolags kompetens Hur du undviker att bli lurad

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 20 april 2007

PRESSMEDDELANDE 20 april 2007 PRESSMEDDELANDE 20 april 2007 Strukturaffärer stärker lokaltidningarna i Sverige Nu ritas stora delar av den svenska mediekartan om. En ny tidnings- och mediekoncern, LT Liberala Tidningar AB ( Liberala

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 fr 849:- KALMAR-UMEÅ inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

P R I V A T V Å R D E X E M P E L

P R I V A T V Å R D E X E M P E L Privat sjukvård är skattefri förmån Allt du betalar hos oss är privat sjukvård som till exempel undersökningar, vaccinationer, operationer.. Det kan ju låta konstigt att det inte är en löneförmån men det

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 kalmarflyg kalmarflyg Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

Jobba hos oss! kom och

Jobba hos oss! kom och kom och Jobba hos oss! Det är Astrid Lindgren som har skapat ramarna för vad vi kan erbjuda våra gäster, men det är vi som jobbar här som fyller dem med innehåll. Låt oss göra det på ett sätt som gör våra

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

KUNDGENERATOR. Därför kundgenerator! Du får feedback från dina kunder. www.kundgenerator.se - ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office

KUNDGENERATOR. Därför kundgenerator! Du får feedback från dina kunder. www.kundgenerator.se - ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office - Gör kundrekryteringen åt dig! Därför kundgenerator! Kundgenertor gör ditt företag lönsammare genom att maximera utbytet av er website. Kundgenerator är en tjänst med vilken du ser vilka företag som besöker

Läs mer

Bokslut 2011 Ny koncernstrategi

Bokslut 2011 Ny koncernstrategi Ny färdriktning för PostNord Bokslut 211 Ny koncernstrategi 212-2-23 Web Ett tillfredställande de resultat för 211 Nettoomsättning och rörelsemarginal 5 4 3 1 8 6 Nettoomsättningen minskade med 5% till

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 kalmarflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Fråge enkät Service på Seskarö

Fråge enkät Service på Seskarö Fråge enkät Service på Seskarö Varje hushåll har fått en enkät. Om man är en familj bestående av flera medlemmar så vill vi gärna ha svar och synpunkter av så många familjemedlemmar som möjligt. I enkäten

Läs mer

e-handeln når nya nivåer

e-handeln når nya nivåer + 24,5 % e-barometern Q4-2007 e-handeln når nya nivåer E-handelns försäljning steg under 2007 års fjärde kvartal med 24,5 procent. Svensk e-handel har, efter denna starka tillväxt, nått nya höjder och

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 blekingeflyg blekingeflyg Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Riktlinjer avseende bruttolöneavdrag för synkorrigerande behandlingar

Riktlinjer avseende bruttolöneavdrag för synkorrigerande behandlingar Riktlinjer avseende bruttolöne för synkorrigerande behandlingar I Ystads kommun arbetar vi aktivt med arbetsgivarpolitiken för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Då medarbetare har framfört önskemål

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä 2 Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä Pappa Kennert och sönerna Stefan och Jonas Andersson äger och driver idag Järna Trä - under samma framgångsrika koncept som gällt de senaste 35 åren. 35 år

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Att dra grisen i svansen

Att dra grisen i svansen Att dra grisen i svansen Om kontrafinalitetens olika yttringar Gemensam inventering och utredning Forskarbyn Ölsdalen OPEN 13-16 augusti 2013 Bruksgården, Degerfors Välkommen! Tema: Kontrafinalitet Vad

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Var med och arbeta för en säkrare värld

Var med och arbeta för en säkrare värld Var med och arbeta för en säkrare värld människorna gör företaget Urban Karlström Generaldirektör Välkommen till en fascinerande arbetsplats Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

Jag hoppas du tar några minuter av din tid och svarar på medarbetarundersökningen.

Jag hoppas du tar några minuter av din tid och svarar på medarbetarundersökningen. PERSONALTIDNING FÖR T A B Jag hoppas du tar några minuter av din tid och svarar på medarbetarundersökningen. LEDARE, SIDAN 2 VK Medias VD och koncernchef Sture Bergman. Balansen mellan tryckt och digitalt

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett.

Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett. Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett. Region daglig verksamhet Stockholm Joakim Lavesson Regionchef 010-130 35 25 joakim.lavesson@frosunda.se Frösunda Omsorg Frösundas resa startade 1994 med en liten

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars

Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars Känner du att du vill kunna använda mer funktioner i Kapster eller Nextep? Vi hjälper dig att använda programmet för att du ska kunna få mer tid över till

Läs mer

Tidtabell. 5 augusti - 8 december 2013

Tidtabell. 5 augusti - 8 december 2013 Tidtabell 5 augusti - 8 december 2013 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern Posten Norden Bokslut 2010 Extern Förbättring av rörelseresultatet trots vikande volymer Resultat i sammandrag Rörelseresultatet uppgick till 1 375 (284) MSEK. Exklusive strukturoch valutaförändring ökade

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Manual för. Kundmötesmätning Synsam. Startdatum för besök: Se systemet. Slutdatum för besök: Se systemet

Manual för. Kundmötesmätning Synsam. Startdatum för besök: Se systemet. Slutdatum för besök: Se systemet Manual för Kundmötesmätning Synsam Startdatum för besök: Se systemet Slutdatum för besök: Se systemet Telefon +46 (0)8 410 Adress Daymaker AB, Storgatan 26, 645 30 Strängnäs E-post info@daymaker.se En

Läs mer

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG 51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG Av Annika Abrahamsson från Alkb För ganska precis ett år sedan fick jag ett redaktörsuppdrag av en författare med eget förlag, och det skulle visa sig att denne

Läs mer

Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde

Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde Flera bilmodeller att välja mellan! www.toyota.se/personalbil Toyota

Läs mer

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI Du är inbjuden till... 2016 MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 22 januari är det dags för HR-Dagen på Scandic Triangeln i Malmö. Vi hälsar er varmt välkomna

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Lämna in uppgifterna vartefter jag spar dem in en pärm för att kunna återkomma till dem. Glöm inte sidhuvud med namn och uppgiftens nummer/namn.

Lämna in uppgifterna vartefter jag spar dem in en pärm för att kunna återkomma till dem. Glöm inte sidhuvud med namn och uppgiftens nummer/namn. Ni kommer att få arbeta en och en. Vi kommer att jobba med detta på Affärsutveckling- och ledarskapskursen på måndag eftermiddag och varannan onsdag morgon. Jag kommer också ge er feedback på sådana uppgifter

Läs mer

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet?

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet? Inspirationsdagen arrangeras hos i Malmö måndagen den 25 augusti med start kl. 12.00 en ny stor aktör på den svenska marknaden Se hur Microsoft SharePoint kan effektivisera din verksamhet Dalsjöfors berättar

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer