TAB:s ledningsgrupp från vänster Hans-Ola Bodin, Stefan Åström, Thomas Steffensen och Leif Persson med tillskottet av nya tidningar framför sig.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAB:s ledningsgrupp från vänster Hans-Ola Bodin, Stefan Åström, Thomas Steffensen och Leif Persson med tillskottet av nya tidningar framför sig."

Transkript

1 T A B Posttidning B Nr 58 Maj 2012 Bra resultat för TAB 2011 TAB:s ekonomiska resultat 2011 slutade på 7,3 Mkr efter skatt. Det är ett bättre resultat än året innan. Resultatet mäts dock inte endast i kronor och ören. Leveranskvalitet och sjukfrånvaro påverkar också. Rekla ma tionerna uppgick till 0.86 promille, vilket be - tyder att nio tidningsleveranser av reklamerades. Under året har TAB minskat miljöbelastningen. Det har lyckats tack vare att man använt den bränslesnåla Fiat Fiorino i större ut - sträckning. SIDAN 2 Förmåns - paketet så utnyttjar du det Nu har du som är tillsvidareanställd tillgång till många nya förmåner via För måns - paketet. Genom Personalkortet får du en mängd er bjudanden på varor och tjänster från välkända företag. Du kan även få förmånliga priser på privat sjukvård som till exempel ögonlaserbehandling samt napra pat- och kiropraktorbehandling via rabatt och bruttolöneavdrag. All friskvård beställs nu via För måns paketet med möjlighet att få rabatt på träningskortet. SIDAN 5 och 8 Extra ledig dag! SIDAN 5 Miljöarbetet på rätt väg SIDAN 6 TAB:s ledningsgrupp från vänster Hans-Ola Bodin, Stefan Åström, Thomas Steffensen och Leif Persson med tillskottet av nya tidningar framför sig. TAB tar över distributionen Nu är det klart. TAB tar över tidningsdistributionen för Mitt Media och Västerbottens-Kurirens tidningar. Leif Pers son, VD i TAB om affären: Vi är naturligtvis mycket glada. Det har varit mycket jobb och många och långa diskussioner innan vi kommit i mål. Det är ett stort ansvar och förtroende vi fått. Målet är att tidningens abonnenter inte ska märka något av att de bytt distributör. Det är viktigt vi tar trots allt om en absolut avgörande länk i kedjan för att tidningen ska bli läst. Det är också en viktig händelse för Post Nord där vi bedriver en viktig verksamhet och en del av strategin. Vad har gjort att vi fått uppdraget att distribuera MittMedia och Väster bot - tens-kurirens tidningar? Vi känner varandra lite grann sedan tidigare. TAB har varit verksamma inom flera av SMD:s områden tidigare och VK och Mittmedia litar på att vi kan göra ett bra jobb. Vi har ju dessutom fördelen att dra nytta av gemensamma resurser inom Post Nord som har påverkan på kostnadsbiten. Exem pelvis kan vi nyttja Postens bilar när de inte används. Precis som vi gör i våra nuvarande områden. Men absolut av görande tror jag har varit förtroendet för varandra. Vad händer nu? Verksamheten flyter på precis som tidigare. Vi åker runt och träffar SMD:s med - arbetare för att diskutera och resonera om olika frågeställningar. Konkurrensverket har be - slutat att inte pröva övertagandet så TAB ansvarar för verksam - heten från och med 1 juni. Där - efter har vi uppdraget att distribuera i dessa områden i minst fem år framåt. SIDAN 3

2 2 Välkomna! Nu välkomnar vi våra nya kollegor från Svensk Morgondistribution till Tid ningstjänst och Post Nord. SMD ägs i skrivande stund av Mitt Media och Väster - botten-kuriren. Vi är glada och hedrade av det viktiga uppdrag vi fått av tidnings husen. Nu gäller det att vi lever upp till förväntningarna och levererar på samma fina sätt som vi gör sedan tidigare och som SMD gör idag. Går allt enligt plan räknar vi med att kunna ta över verksamheten 1 juni i år. Tidningsupplagorna minskar ständigt, så det är inte på något sätt oväntat att verksamheter slås ihop för att hitta ett mer effektivt sätt att arbeta. Det mins kande antalet abonnemang påverkar oss alla såväl inom distributionsbolagen som inom tidnings - husen. Att exemplaravgiften för tidningen stiger kraftigt är ett bekymmer. Då försöker vi hitta sätt att motverka det så gott det går. Det är trots allt viktigt att tidningen kommer ut Rätt tidning i rätt tid på rätt plats. Glädjande är att det sistnämnda är vi duktiga på inom TAB. Jag talar om vår kvalitet. För närvarande har vi en mycket låg reklamationspromille och det är viktigt. Tack för det alla som ser till att vi ger dig din bästa stund på dagen. Tack också till dig som svarat på TAB:s enkät om trivsel på jobbet. Vi fick en svars - frekvens på över 80 procent och resultatet får du ta del av via din chef. Jag är glad över att de allra flesta av oss tycker det är bra att jobba i Tidningstjänst. Jag vill också passa på att slå ett slag för förmånspaketet. Det är en förmån som gäller anställda inom PostNord vilka vi är en del av. I detta nummer kan du läsa mer om förmånspaketet och vad det kan betyda för dig. Trevlig läsning! Leif Persson Verkställande direktör Tidningstjänst AB TAB:s resultat mäts inte bara i kronor och ören, även leveranskvalitet, sjukfrånvaro och miljö - påverkan är parametrar som påverkar. Det ekonomiska resultatet för 2011 uppgick till 10,0 Mkr före skatt och 7,3 Mkr efter skatt vilket var bättre än budget och bättre än förra året då resultatet uppgick till 6,9 Mkr före skatt och 4,0 Mkr efter skatt. In - täkterna uppgick till Mkr eller 8 Mkr högre än föregående år trots att region Häl sing - land övergick till Svensk 2 Morgondistribution 1 oktober Minskad produktivitet Produktiviteten som mäts som utdelade ex per timme minskade med 2 ex till 125 vilket motsvarar 1,5 procent jämfört med föregående år. Under samma period har tidningsvolymerna minskat med 2,6 procent. Att utdelade ex/tim inte minskade lika mycket som tidningsvolymerna förklaras av det nödvändiga arbetet att om - planera distrikten i takt med att tidningsvolymerna minskar. Användningen av postbilar har ökat under året vilket är positivt eftersom det skapar mervärde för både Tid nings - tjänst och Postkoncernen. Vär - det av att vi delar på och samutnyttjar resurser, så kallade synergier, uppgick till 7,5 Mkr under Totalt ökade förhyrningen som mäts som antal inköpta mil med drygt 2 procent. Vi TAB:s bokslut 2011 Ökade intäkter mindre volymer Den 1 februari tillträdde Ulrika Ohlsson som ny personalchef och kommunikatör i Tid nings - tjänst. Ulrika kommer närmast från en specialisttjänst på HR i Post - Nord där hon främst arbetade med förmånsoch lönebildningsfrågor. Vad lockade med jobbet i Tid - ningstjänst? Jag kände att jag behövde nya utmaningar och ville komma närmare verksamheten och medarbetarna. I det här jobbet händer det nya saker varje dag och jag är med och kan påverka direkt i konkreta situationer. Bränslesnåla Fiat Fiorino har bidragit till att TAB minskat miljöbelastningen med närmare sex procent. Kontinuerliga förbättringar sker av bilens prestanda. köpte in postbilsmil under 2011 som nästan motsvarar 1 varv runt jorden varje dag. Vår leveranskvalité mäts via antal reklamationer, abonnenter som av en eller annan anledning inte fått sin tidning eller fått den för sent. Rekla ma - tionerna uppgick till 0,86 promille under 2011 eller i snitt så reklamerades 9 tidningsleveranser av , vilket motsvarar cirka 0,5 reklamationer per distrikt/dag. Ulrika ny personal chef Vad blir din första åtgärd som personalchef? Att lansera Förmånspaketet. Jag tog fram det i PostNord och har haft förmåner som specialistområde, så det är nog vad som kommer att märkas först och mest. Hur har dina första månader varit? Mycket lärorika. Jag har besökt våra olika regioner och träffat medarbetare, lyssnat och lärt. Jag kommer fortsätta åka runt på arbetsplatsträffar för att träffa så många medarbetare som möjligt och få en bild över vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Vad gör du när du inte jobbar? Mäter och följer upp Vi mäter, följer upp och försöker även åtgärda eventuella brister i den upplevda arbetsmiljön. Under 2011 uppmättes värdet 5,7 (klart godkänt) på en 7 gradig skala i budenkäten. Mät - ningen är betydelsefull eftersom den ger signaler om vad som fungerar bra respektive mindre bra och där insatser i olika former kan behövas. Tillförlitligheten i mätningen av görs av svarsfrekvensen och under 2011 svarade hela 82 pro cent på en käten vilket innebär att resultatet ger en rättvisande bild av hur arbetsmiljön upplevs. Vi följer även upp sjukfrånvaron, dels för att det som ovan ger indikationer på personaltrivseln men även för att det kostar pengar för företaget. Tyvärr ökade sjukfrånvaron under 2011 jämfört med 2010 och uppgick till 1,33 procent (långtidssjuka) och 2,95 procent (korttidssjuka) i relation till totalt arbetad tid. Miljömålet är ett av de absolut viktigaste. Att Minska an - vändningen av fossila bränslen under en 5 års period ( ) med 15 procent för jämförbar körsträcka. Bränslesnålare bilar Vi har under de två första åren lyckats reducera miljöbelastningen med -5,8 procent. Detta har lyckats bland annat genom ett utbyte av bilar till bränslesnålare Fiat Fiorino. Bilarna har inte alltid upplevts som tillräckligt bra men det sker kontinuerligt förbättringar av bilens prestanda och de nya modellerna av Fiat Fiorino blir allt bättre. Nästa steg för att nå miljömålet är att öka inköpen av Fiat Fiorino samt börja nyttja elfordon som ger 0 i koldioxidut - släpp. Det pågår ett kontinuerligt testarbete i företaget men tyvärr finns inte riktigt förutsättningarna (pris, prestanda) för större inköp av elfordon än. Inom några år vi dock där som det mest miljövänliga alternativet för tidningsdistribution. Thomas Steffensen, Ekonomi och IT-chef Ulrika Ohlsson är ny personalchef och kommunikatör i Tid - ningstjänst. Fritiden spenderar jag på upptäcktsfärd i något spännande land eller allra helst i min sommarstuga där jag ständigt lär mig något nytt om vad det innebär att vara husägare.

3 3 TAB tar över uppdrag från Svensk Morgon distribution Tidningstjänst har tecknat avtal med Mitt - Media och Väster bottens-ku ri ren om att dist - ribuera deras tidningar. Avtalet innebär att TAB tar över SMD:s verksamhet. Svensk Morgondistribution (SMD) har verksamhet i Da - larna, Gästrikland, Häl sing land, Jämtland, Härjedalen, Medel - pad, Ångermanland och stora delar av Väster botten. SMD levererar årligen om kring 100 miljoner morgontidningar, bland annat Sundsvalls Tid ning, Dalarnas Tidningar, Gefle Dag - blad, Östersunds-Posten och Västerbottens-Kuriren. Verksamheten överlåts till TAB från och med 1 juni Upp draget gäller under fem år och det finns en möjlighet till förlängning med ytterligare tre år. Alla parter har en mycket långsiktig syn på samarbetet. Vad händer personalen Fokus i övergången är att behålla kontinuiteten, det vill säga att varken medarbetare eller tidningskunder ska märka av övergången. All personal i SMD kommer att erbjudas anställning i TAB och anställningsvillkoren kom - mer att vara oförändrade vid övergången. TAB har tidigare distribuerat tidningar i Häl singland, Da larna, Jämt land och Gästrik land, så för många med arbetare innebär överlåtelsen en återgång till TAB. Dubbelt så många I och med övertagandet kommer TAB att bli dubbelt så många anställda och geografiskt täcka mer än hälften av Sveriges yta. Vi är både glada och stolta över att vi fått förtroendet av MittMedia och Väster bottens- Kuriren att distribuera morgontidningarna i dessa områden. Det är ett stort område och ett viktigt ansvar, säger Leif Persson, VD för Tid - ningstjänst. Jobb och engagemang Verksamheten där vi distribuerar morgontidningar med egen personal blir nu ungefär dub - belt så stor. Vi har största respekt för att det krävs mycket jobb och engagemang för att utföra uppdraget på ett sätt så att tidningshusen och deras abonnenter blir riktigt nöjda. Vi är också glada över att välkomna SMD:s medarbetare till Tid ningstjänst och Post - Nord. För MittMedia och Väs ter - bottens-kuriren betyder affären lägre distributionskostnader och att de kan fokusera mer på kärnverksamheten. Fokusera på huvuduppgift Genom att outsourca tidningsdistributionen sänker vi våra kostnader och säkerställer en fortsatt hög leveranssäkerhet för våra 17 dagstidningar, säger Thomas Peterssohn, VD och koncernchef för MittMedia. Samtidigt kan vi som medie - företag fokusera ännu mer på vår huvuduppgift att utveckla framtidens affärer och journalistik. Minskade kostnader Vår tidningsdistribution ham - nar i en koncern där distribution och logistik är kärnan, vi åstad- Nytt avtal i Motala/Vadstena Motala/Vadstena Tid - ning, MVT, har tecknat ett nytt mång årigt avtal med TAB gällande tidningsdistributionen i Mo - tala/vadstena-området. TAB:s VD, Leif Pers son, kommenterar avtalet: Jag är glad och tacksam att vi kunnat komma överens om ett nytt avtal. Läng den på avtalet visar att Motala/Vadstena Tid ning och dess ägare Pro media är mycket nöjd Regionchef med den kvalitativt höga och och hans Hans Hilding effektiva distribution som våra är omtyckta! medarbetare tidningsdistributörer utför varje natt. Avtalsparterna sittande från vänster: Sture Bergman, VD och koncernchef för Väs ter bottens-ku ri - ren, Leif Pers son VD för Tid nings tjänst, Thomas Peterssohn, VD och koncernchef för MittMedia. Lars Ider mark, VD och koncernchef för Post Nord står ba kom. kommer en monumental kostnadsreduktion och kan ytterligare fokusera oss mot vår kärna, det vill säga lokal journalistik och kommersiell kommunikation, säger Sture Berg - man, VD och koncernchef för Västerbottens-Kuriren. PostNords strategi fram till 2015 inkluderar bland annat utveckling av nya lönsamma affärer som stödjer brevaffären MittMedia MittMedia är ett av Sveriges ledande medie företag med 17 dagstidningar i Norra Sverige. Koncernen är dessutom verksam inom digitala medier, radio, gratistidningar och civiltryck samt är delägare i Liberala Tid - ningar med om fattande tidningsutgivning i Mel lansverige och Storstockholm. MittMedia omsätter cirka 1,6 miljarder kronor och har cirka tusen anställda. Hu vud - kontoret ligger i Gävle. där koncernen etablerar nya användningsområden för be - fintliga produktionsresurser. Betydande stordriftsfördelar Genom att öka användningen av koncernens fordonsflotta kan ytterligare affärsmöjligheter skapas inom till exempel morgontidningsdistribution och hemleveranser. Västerbottens-Kuriren Branschen för morgontidningsdistribution rymmer be - tydande stordriftsfördelar. Ge nom att växa på denna marknad kan vi använda sam - ma fordon för distribution av morgontidningar på natten som för brevbäring på dagen, vilket gör att vi kan ta hem stora synergier, säger Lars Ider mark, VD och koncernchef för Post - Nord. Västerbottens-Kuriren är ett av Sveriges fåtal kvarvarande fristående lokalt ägda mediebolag. Koncernen ger ut Väster bottens-kuriren, Vk.se, Folkbladet Västerbotten, Folk - bladet.nu och Nöjesmagasinet City och har verksamhet inom civiltryckeri, radio och fastighet. Västerbottens-Kuriren AB omsätter cirka 300 miljoner och har cirka 200 anställda inom medieverksamheten. Hu vud kontoret ligger i Umeå.

4 4 PostNords kvalitet i topp i Europa PostNord AB:s årsstämma ägde rum den 20 april I sitt anförande konstaterade Vd och Kon - cernchef Lars Ider mark att PostNord är ett företag i en bransch som ge - nomgår kraftig förändring. Efterfrågan på brev förändras strukturellt, vilket medför minskade volymer i koncernens brevaffär. Lars Idermark framhöll att koncernen har kunnat möta utvecklingen med framgångsrik kostnadsanpassning och löpande effektiviseringar. Kon - cernens rörelseresultat förbättrades 2011 och givet omständigheterna har koncernen redovisat ett tillfredställande resultat. Lars Idermark kunde även berätta att brevvolymerna för det första kvartalet 2012 ut - vecklas enligt förväntan. Lars Idermark framhöll att PostNord redan har gjort många av de nödvändiga förändringar som andra postföretag i världen PostNord är i dag en internationell kon cern, ledande inom kom mu - ni ka tion och logistik i Norden, sade VD Lars Ider mark på årsstämman. nu har att hantera. Likväl är behovet av omställning av PostNords verksamhet stort för de närmaste åren. Lars Idermark redogjorde därefter för huvud - dragen i koncernens nya strategi för perioden fram till 2015: I brevverksamheten ge - nom för vi kraftiga omställningar och gör betydande investe - ringar i produktionen för att öka effektivitet, flexibilitet och lönsamhet. Vi förbättrar förutsättningarna för att vi även i framtiden ska kunna leverera service och kvalitet i enlighet med de krav som ställs på oss i Sverige och Danmark. Lars Idermark framhöll även PostNords starka position inom Från utdelning sex dagar i veckan till fyra I december förra året kon - taktade VD:n för Väst - göta-tidningar, Chri stina Björklund TAB:s regionchef Peter Ehn och marknadschef H-O Bodin. Tid - ningarna hade ekonomiska problem och övervägde ett antal alternativ för att spara pengar. Christina Björklund ville att TAB skulle se över ett av dessa alternativ: reducerad utgivning från sex till fyra dagar. Mycket nöjd med Tidningstjänst Christina Björklund var samtidigt tydlig med att hon inte ville byta distributionsbolag eftersom hon var mycket nöjd med TAB. Arbetet fick bedrivas under tystnadsplikt eftersom man planerade annan verksamhet i anslutning till övergången. I slutet av januari fick plats - chefen i Skövde, Håkan Einars son, och ansvarig områdeschef, Stefan Boquist, uppgiften att anpassa dåvarande organisation från sex till fyradagarsorganisation där grund - idén var utgivning av Väst götatidningar måndag, onsdag, tors dag och fredag. De använde GIS och Route- Planner som instrument vid ruttplaneringen. Ganska snabbt konstaterades att skillnaden i upplaga mellan de dagarna man valt att inte komma ut och planerade utgivningsdagar var oerhört stor runt 80 procent! Däremot var sträckan som skulle köras tisdag och lördag nästan lika lång. Personalinformation i tre kommuner Första utkastet till lösning var klar i slutet av februari då också Nya telefonnummer Hela PostNord koncernen in - klusive Tidningstjänst har bytt telefoniplattform och fått nya telefonnummer som börjar på xx xx. Den nya telefoniplattformen innebär att arbetet blev officiellt genom radio Skaraborg. Tors dagen den 15 mars förhandlades organisationen med Trans port ar be - tareförbundet. Därefter genomfördes personalinformation i de tre berörda kommunerna, Tidaholm, Fal - köping och Skara under påföljande vecka. Slutlig förhandling av seende personal genomfördes 19 april. Professionellt jobb Start av den nya organisationen planerades till onsdagen andra maj. Jag vill passa på att tacka all inblandad personal för ett förstklassigt och professionellt jobb. Alla har haft ett stort engagemang i att hitta lösningar för att minimera avveckling av an - ställd personal, säger Peter Ehn, regionchef. logistik i Norden och pekade på utvecklingsmöjligheterna på den växande logistikmarknaden: Vi kommer att bredda vårt erbjudande och vår marknadsnärvaro, såväl organiskt som genom förvärv, med målsättning att bli en ledande lo - gistikaktör inom valda områden i Norden. Resultat från sex till fyra dagar Distrikt A-dag (må, ons, to, fre) minskar från 57 till 43 Distrikt B-dag (ti, lör) minskar från 57 till 19 De titlar som får ändrad perio dicitet är Västgöta- Bladet, Skaraborgs Läns Tidning och Falköpings Tidning. Söndagsorganisationen i be rört område minskades med 11 distrikt. internsamtal kommer att vara kostnadsfria inom koncernen. Uppdaterad kontaktinformation till huvudkontoret och respektive region finns på hemsidan. Färre brev skickas med PostNord 2011 skickades cirka (nära 2,8 miljarder) brev i Sverige en nedgång från cirka (nära 2,9 miljarder) brev Brev mängden i fjol var nästan 20 procent lägre än de cirka brev som skickades år I fjol stod Posten för 87,7 procent av alla befordrade brev, som i sin tur stod för 93,3 procent av omsättningen på brevmarknaden. Största konkurrent i fjol var Bring Citymail, som ägs av Norska Posten, med 12,1 procent medan övriga aktörer delar på 0,2 procent. Posten testkör nya Fiat Doblò Två olika Fiat Doblò testas i Posten. Större lastkapacitet och god värmekomfort under kalla vinterdagar är två av fördelarna. Idag används vanligtvis Fiat Fiorino eller Renault Kangoo som utdelningsbilar på slingor. Ibland kan dessa bilar ha otillräcklig lastkapacitet, i synnerhet om det är mycket företagspaket. Därför testas nu två Fiat Dobló. Den ena testbilen är 4,4 meter lång och den andra är 4,7 meter. Bilarna är framförallt tänkta som alternativ inom lantbrevbäringen där slingorna är längre, berättar Lena Kanstrup, fordonsutvecklare i Posten. Den kortare tesbilen har under våren testats i region Malmö och fortsätter sedan till Växjö, Biskopsgården i Göt e - borg, region Örebro och i slutet av sommaren avslutas testet i region Sundsvall. Brevbärarna i Dalby, där den först testats, är nöjda med den större lastkapaciteten som innebär att de slipper åka en extra runda tillbaka till brevbärarkontoret, eller ta hjälp av en kollega för att få ut all post. Nack - delen är att de sitter längre in i kupén, närmare växelspaken, och får sträcka sig mer vid låd utdelning. Den arbetsmiljöaspekten måste vi analysera mer, säger Lena Kanstrup. Den längre bilen har testats i region Umeå och Pajala, bland annat när det var minus 40 grader som kallast. Brevbäraren som körde bilen var nöjd med allt och berömde framförallt värmekomforten. Testet av den bilen fortsätter nu i region Sundsvall och Krokom, fortsätter sedan till region Uppsala, Jönköping samt Stockholm Syd och Stock holm Nord.

5 5 Förmånspaketet i Tidningstjänst Alla förmåner och personalrabatter finns nu tillgängliga på nätet. Här finns även tillgång till lönespecifikation, se mes - terdagar och pensionsinformation. Nu får du den totala överblicken samlat på ett ställe. Strax före jul fick alla tillsvidareanställda medarbetare i TAB ett brev med inloggningsuppgifter till Förmånspaketet. Här hittar du information som rör din anställning, dina förmåner som fack och arbetsgivare förhandlat fram samt nya valfria förmåner. Det finns även ett personalkort som är laddat med Sveriges största utbud av personalrabatter. Ta ansvar själv Det är idag allt viktigare att man själv tar ansvar för sin ekonomi genom olika val och det kan ibland vara svårt att tyda vad som gäller för just dig i kollektivavtal och pensions - information. Vår ambition är att förklara det viktigaste så kortfattat som möjligt och att inte vara alltför byråkratiska i språket som olika kollektivavtal ofta är, säger Ulrika Ohlsson, TAB:s personalchef. I Förmånspaketet har vi sorterat informationen så att du endast ser det som gäller dig Så här kommer du igång: 1. Gå till logga in genom att fylla i ditt personnummer och det lösenord som du fick i välkomstbrevet. 2. Första gången du loggar in kommer ett välkomstmeddelande, klicka på Fort sätt om du godkänner villkoren Du uppmanas nu att byta lösenord. Gå igenom dina personliga uppgifter och kontrollera att de stämmer. Re - gistrera gärna en privat e-post - adress. 5. Du kommer nu till välkomstsidan i För måns - paketet. Denna sida ser du varje gång du loggar in. Här finns nyheter och allmän information om dina förmåner på Tidningstjänst. 6. På sidan Mina förmåner kan du läsa mer om de löneförmåner Tid ningstjänst erbjuder just dig. Vissa förmåner, till exempel motionskort, går att beställa direkt via portalen. Andra förmåner innehåller endast information om reglerna kring förmånen samt tillvägagångssättet för att kunna an - vända förmånen som till exempel Posten Fritid. Har du tappat bort ditt personalkort eller inloggningsuppgifterna? Gå in på och fyll i ditt personnummer, klicka se dan på rutan Glömt lösenord? så skickas nya uppgifter till dig per post om du inte redan fyllt i en e-postadress i portalen. Tillgång till internet Har du inte tillgång till internet? Du kan få hjälp och information via telefon till supporten som nås på Välkommen till Förmånspaketet Dina förmåner på Tidningstjänst samlade på ett ställe Förmånspaketet, en bra tillgång för dig som är tillsvidareanställd. baserat på exempelvis ålder, pensionsavtal, var du bor osv. I Förmånspaketet finns nya valbara förmåner som klassas som privat sjukvård. Vi har valt att erbjuda dem för att det går att göra till bruttolöneavdrag, vilket innebär löneavdrag före skatt och i praktiken cirka 30 procent rabatt beroende på vilken skattetabell du tillhör. Exempel på sådana förmåner är ögonlaserbehandling samt naprapat- och kiropraktorbehandling. Extra ledig dag även i år Koncernledningen har beslutat att medarbetarna i Sverige och Dan mark kommer att få en resultatdag för sina insatser under Trots kontinuerligt fallande volymer lyckades PostNord öka lönsamheten under Bra resultat En viktig förklaring är ett idogt arbete med effektivise - ringar och kostnadsminskningar. PostNords medarbetare har bidragit till det goda resultatet. Utan våra medarbetare har vi inget företag. Jag vill rikta ett stort och varmt tack till medarbetarna. Från och med i år så ska all hantering av friskvård ske via Förmånspaketet. Du kan köpa ditt träningskort direkt via sys - temet och då få bra rabatter. Om din anläggning inte finns med skickar du in ett kvitto som vanligt, men till ny adress (se in - struktioner i För måns paketet). De har gjort goda insatser under året och det har resulterat i ett bra resultat. Därför har vi beslutat om Resultatdag En resultatdag innebär att varje medarbetare kan ta ut en extra ledig dag i förhållande till tjänstgöringsgrad (exempelvis får den som arbetar 100 procent en heldag och den som arbetar 50 procent en halvdag). Resultatdagen kan inte kvittas mot lön eller annan ersättning och får inte bytas ut mot ordinarie semester. Beslut om förläggning av ledigheten görs efter överenskommelse med närmaste chef Personal - kortet Du arbetar i en av Sve - riges största koncerner och det ska du kunna dra nytta av, både på jobbet och fritiden. Därför har vi Personalkortet, ett personligt kort för dig som arbetar på Tid nings - tjänst. Personalkortet ger dig tillgång till landets största utbud av personalerbjudanden, hun d ratals erbjudanden på välkända företags varor och tjänster. För att hittta vad som finns för erbjudanden klickar du på personalkortet i Förmånspaketet, du kan söka antingen via ort eller via bransch för att sortera bland de aktuella erbjudanden. Det sker löpande uppdateringar av erbjudanden på personalkortet och vill du få koll på detta rekomenderas att prenumerera på personalkortets ny - hetsbrev som kommer ut en gång per kvartal, du anmäler dig enkelt på sidan för personalkortet i Förmånspaketet. att de ska få en resultatdag under 2012 för sitt goda arbete, säger VD och koncernchef Lars Idermark. och kan endast tas ut under För att omfattas av beslutet om resultatdag gäller följande: Du ska ha varit anställd minst sex månader under Anställningen behöver inte ha varit sammanhängande. Även den som varit sjukskriven eller föräldraledig har rätt till den extra ledigheten. Du får inte ha varit tjänstledig mer än 6 månader under 2011.

6 6 Miljöarbetet en naturlig del i TAB Tidningstjänst övergripande miljömål är att minska fossila bränslen i verksamheten med 15 procent från Med halva tiden förbi visar utfallet på att vi är på rätt väg. Miljöarbetet har mognat och blivit en naturlig del i TABs dagliga verksamhet och kanske inte ger alltför mycket sken av sig. Men bakom kulisserna pågår ett ständigt arbete med att minska våra körsträckor, byta ut törstande bensinbilar mot snålare dieslar samt testa nya alternativa miljöfordon som el-bilar och el-mopeder. Vi har kommit halvvägs på vägen mot miljömålet och ligger bra till, men stora utmaningar väntar i att fortsätta minska användandet av fossila bränslen. Vårt starkaste vapen idag är utbytet av bensinbilar till snålare dieslar och det är en förutsättning för att nå miljömålet. Diagrammet visar snitt fossila bränslen (diesel och bensin) mot sträcka utomhus. TABs 10 mest betydande miljöaspekter (omfattar 99 procent av utsläppen) härstammar från verksamhetens transporter. Därför är det viktigt att även fokus ligger där, fordonsparken, bränsle förbrukning och ny teknik kring transportverksamheten är alla viktiga delar i miljöarbetet. T A B KRYSSET T Vinn en trisslott! Välkommen att lösa vårens bildkryss! Skicka in din lösning före den 25 juni till Tidningstjänst AB, Box 1121, Stockholm. Tre vinnare för var sin trisslott. Förra numrets vinnare blev: Lennart G Andersson, Ringarum, Gittan Lundberg, Karlstad och Kurre Östlund, Sunne. Grattis! Namn Adress Postadress

7 7 Veteraner avtackade Peter Björn firades och minnesgåva utdelades i Torsby. Från företaget deltog Mats Persson, områdes chef och Göran Furberg, platschef. Jubilarerna Mona Idman, Kristinehamn och Alvar Bergenheim, Degerfors, firades i Kristinehamn med företaget närvarande genom Annette Sjö berg, om - rådes chef och Göran Furberg, platschef. Jan-Erik Lundhamn, Pajala tackas av områdeschef Roland Bergstedt för 25 års väl utfört arbete. Erik Rönnqvist, Maj-Britt Särkimukka, Karin Eriks - son samtliga från Kiruna firas för 25 års väl utfört arbete var 25-årsjubilarer: Åke Eriksson, Gunnar Ek, Fredrik Lindfors, Ann-Christin Wuopio, Eva Sandström. Otso Sampakoski, Kalix tackas av Områdeschef Roland Bergstedt för 25 års väl utfört arbete. Huvudkontoret På huvudkontoret har Marie Björklund och Erik Högström fått minnesgåva för förtjänstfulla insatser i Post koncernen samt Tidningstjänst under 25 år. Erik har sedan minnesgåvan delades ut valt att gå vidare till MTD. MTD:s pris 2011 till Enköping Årets chaufför Eva Enqvist omgiven av Mats Persson, och Peter Ehn. Eva årets chaufför i region Karlstad Vid årets julsamling delades pris ut till Eva Enqvist som är Årets chaufför hos Tid nings - tjänst i Region Karlstad. Priset delades ut av Peter Ehn. Eva kör distrikt med Fiat Fiorino i Munkfors, Värmland. Varje år delar MTD ut pris till det område som har haft bäst utdelningskvalité av MTD-tidskrifter. Under många år har alltid TAB:s Enköpingsområde varit med och slagits om äran i toppen, dock utan att riktigt nå ända fram. Tills nu! 2011 hade Enköping MTD:s bästa kvalité och tilldelades därför MTD:s kvalitetspris MTD Quality Awards. Detta skedde i samband med MTD:s 20-årsfirande på restaurang Hasseludden i Stockholm. På bilden ses en glad platschef i Enköping, Christer Asp, stolt poserande i cowboyhatt och med priset i säkert förvar. Tabloiden vill samtidigt passa på och gratulera de som verkligen gjorde jobbet för att Enköping fick priset, det vill säga våra duktiga tidningsdistributörer i Enköping med omnejd. Äras den som äras bör! Nöjd platschef i Enköping, Christer Asp.

8 T A B Utges av Tidningstjänst AB. Adress: Box 1121, Stockholm, tel Ansvarig utgivare: Ulrika Ohlsson Produktion: Mandarin, Box 19019, Södertälje, Tryckning: Swepress, Sabina opererade sina ögon till ett lägre pris tack vare Förmånspaketet Genom Förmånspaketet kunde Sabina Holmberg göra en ögonlaserbehandling till ett lägre pris. Det har förenklat hennes vardag både på jobbet och hemma. När Sabina fick För måns - paketet loggade hon in på nätet och kollade vad det fanns för förmåner. Hon såg då att ögonlaserbehandling fanns med och eftersom hon redan, precis som många andra som använder kontaktlinser eller glasögon, hade funderat på att korrigera sitt synfel permanent ganska länge så bestämde hon sig snabbt. Jag valde att göra en ögonlaserbehandling för att jag tyckte det var jobbigt med glasögon och linser, säger Sabina. De var i vägen när man jobbade och tränade och när det var kallt ute så blev de immiga när man kom in. Linserna skulle dessutom plockas i och ur och rengöras varje morgon och kväll. Sabina var närsynt och hade brytningsfel (astigmatism) och har haft glasögon och linser i 26 år. För att avgöra om det går att göra en ögonlaserbehandling som kan bota synfelet görs en förundersökning som är gratis För att ta reda på om patientens synfel kan behandlas görs en förundersökning. En specialutbildad optiker testar då synstabilitet, mäter ögats struktur och får fram information om avbildningsfel i ögats optiska system. Även hornhinnans kurvatur och tjocklek kontrolleras samt en mätning av ögats tryck. för medarbetare i Tid nings - tjänst. Man beställer förmånen via Förmånspaketet. Sabina fick besked att hon kunde göra en laserbehandling, något som bara tar ett par minuter. Efter fick hon ha en ban - dagelins på ögat i fem dagar tills det bildats ett nytt lager av hornhinnan. Hur läkningsprocessen blir beror på vilken sorts behandling som behöver göras. Sabina hade svårt att öppna ögonen de två första dagarna efter operationen, men sedan blev det snabbt bättre. Sabina gjorde behandlingen 12 april i år. Det tar tre månader innan synen blir helt klar, men hon märker skillnad varje dag. Allt blir mycket smidigare när man slipper ha glasögon och linser att tänka på. Tidigare glömde jag ofta mina glasögon, förklarar hon. Det är helt underbart att slippa glasögonen. I Förmånspaketet under fliken förmåner/ögonlaser kan du läsa mer om varje leverantör och var de finns i landet samt simulera vad en behandling skulle kosta för dig med rabatt och skatteeffekt. Jag tycker att det är jättebra att det finns med som förmån och väldigt enkelt att beställa, säger Sabina. Jag re - kommenderar alla som funde- Skönt att slippa glasögon, säger Sabina Holmberg. rar på att göra en laserbehandling att verkligen göra det. Det var väldigt smidigt. Ögonlaser Genom Förmånspaketet er - bjuds olika förmåner till Tidningstjänsts medarbetare. En sådan förmån är ögon - laserbehandling. Ögonlaserbehandlingen betalas via ett bruttolöneavdrag, det vill säga avdrag på lönen före skatt, vilket innebär att nettokostnaden blir procent lägre beroende på vilken skattesats med - arbetaren har. Förutom skatteeffekten får Tidningstjänsts medarbetare gratis förundersökning utan förbehåll samt rabatt på ordinarie pris om man väljer att göra en behandling. Det är möjligt att dela upp betalningen på tre må - nader. 5 svarar Vad tycker du om Personal kortet i Förmåns paketet? Jonathan Fryxelius, distributör Skattkärr: Överraskande bra! Jag förväntade mig inte att det skulle finnas något som kändes aktuellt, men blev förvånad! Synd att det i nuläget finns så få saker i Karlstadområdet. Annika Karlsson, områdeschef Skaraborg: Jag tycker att det är bra men väldigt koncentrerat till storstäderna. Tex Team Sportia gäller inte här i Skövde. Däremot utnyttjade jag rabatt för hotell i mars. Det är bra. Robert Pandeya, IT-projektledare, IT-support/drift, Stockholm: Jag är mycket nöjd med servicen, utbudet och förmånerna man kan få! Här kan man fynda! Foed Meliane, Affärs-/ Verksamhets - utvecklare: Jag tycker förmånspaketet är riktigt bra, lite som en marknadsplats som alltid har öppet och med ständig rea. Funkar kanonbra! Erik Rönnqvist, områdeschef Kiruna: Förmånspaketet imponerar med sitt breda utbud. Det finns möjligheter till förmåner för de flesta eftersom man hittar allt från kultur, sport, upplevelser, affärer och en hel del annat att välja på. Jag tycker att det är ett bra initiativ som säkert kan utvecklas mer i framtiden.

Jag vill verkligen rikta ett stort tack till er alla som bidrar till våra fina reklamationssiffror. Vi ligger nu under de mål vi satt upp.

Jag vill verkligen rikta ett stort tack till er alla som bidrar till våra fina reklamationssiffror. Vi ligger nu under de mål vi satt upp. PERSONALTIDNING FÖR T A B Jag vill verkligen rikta ett stort tack till er alla som bidrar till våra fina reklamationssiffror. Vi ligger nu under de mål vi satt upp. LEDARE, SIDAN 2 Moped tippade i Falun.

Läs mer

vi korrigerar alla dina synfel

vi korrigerar alla dina synfel vi korrigerar alla dina synfel även brytningsfel och ålderssynthet kostnadsfria konsultationer & undersökningar 1 2 innehåll 4 5 6 8 11 12 14 15 DIN FRIHET ÄR NÄRA Vi hjälper dig ta steget förundersökning

Läs mer

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen AD&D Foto: Ingemar Lindewall / Helena Karlsson / Namn Namnssson Tillsammans ger vi läsaren den bästa stunden på dagen Postadress: Box 1121, 111 81 Stockholm Besöksadress: Terminalvägen 14 K2, 171 73 SOLNA

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig!

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig! Livet utan glasögon och linser det är frihet för mig! din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig din frihet är nära När du har bestämt dig för att att leva livet med med större frihet utan utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN LINSBYTESoperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för ett linsbyte (RLE). Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN Ögonlaseroperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för en ögonlaseroperation. Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare,

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare, Frågor Stänger verksamheten direkt? o Nej, verksamheten fortsätter att drivas vidare som ett konkursbo. Hur länge, det kan vi inte svara på. Konkursförvaltaren bestämmer om han/hon skall försöka att sälja

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Jag hoppas du tar några minuter av din tid och svarar på medarbetarundersökningen.

Jag hoppas du tar några minuter av din tid och svarar på medarbetarundersökningen. PERSONALTIDNING FÖR T A B Jag hoppas du tar några minuter av din tid och svarar på medarbetarundersökningen. LEDARE, SIDAN 2 VK Medias VD och koncernchef Sture Bergman. Balansen mellan tryckt och digitalt

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

Tabloiden. Vi hälsar våra nya sommarkollegor välkomna och hoppas att de snabbt finner sig tillrätta och får en trivsam sommar hos oss i TAB.

Tabloiden. Vi hälsar våra nya sommarkollegor välkomna och hoppas att de snabbt finner sig tillrätta och får en trivsam sommar hos oss i TAB. PERSONALTIDNING FÖR T A B Vi hälsar våra nya sommarkollegor välkomna och hoppas att de snabbt finner sig tillrätta och får en trivsam sommar hos oss i TAB. ledare, sidan 2 E-budbok ska underlätta arbetet.

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Ingenjörsamfundet byter chef

Ingenjörsamfundet byter chef Ingenjörsamfundet byter chef Publicerad: 2013-04-10 11:34 Ingenjörsamfundet som står inför stora förändringar har rekryterat en ny verksamhetschef. Det är Stefan Johansson som har lång erfarenhet från

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 kalmarflyg kalmarflyg Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

God jul och gott nytt år

God jul och gott nytt år God jul och gott nytt år > VD har ordet: Kundfokus vad betyder det för oss? > Ny rutin för sjuk- och friskanmälan > 5 frågor: Jarmo Löflund DECEMBER 2014 Nyhetsblad med aktuell information till dig som

Läs mer

Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Så förklarar vi varför PRO Mervärde Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 blekingeflyg blekingeflyg Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag BASFAKTA 2014 Samhall Sveriges mest mångsidiga företag 1 Samhall är ett aktiebolag som ägs av staten Uppdraget Att producera efterfrågade varor och tjänster där behoven finns och genom detta skapa meningsfulla

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

TABLOIDEN. Man var lite groggy när man skulle hem. TAB:s VD prövade på att jobba natt

TABLOIDEN. Man var lite groggy när man skulle hem. TAB:s VD prövade på att jobba natt T A B Posttidning B Nr 57 JUNI 2011 Allt om det nya avtalet Tidningsdistributörerna ska ha fast arbetstid och den tiden ska fyllas med arbete. Det är den huvudsakliga förändringen i det nya kollektivavtal,

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett.

Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett. Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett. Region daglig verksamhet Stockholm Joakim Lavesson Regionchef 010-130 35 25 joakim.lavesson@frosunda.se Frösunda Omsorg Frösundas resa startade 1994 med en liten

Läs mer

att Tänka på FÖRE och

att Tänka på FÖRE och att Tänka på FÖRE och efter din BEHANDLING AV ÅLDERSSYNTHET 1 Nu vet jag att jag alltid kommer att se bra och jag behöver aldrig oroa mig för grå starr! Margareta Birgersson, Statistiker 58 år 2 snart

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 flysmåland flysmåland Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

TABLOIDEN. TAB:s miljömål. Tema: MILJÖ

TABLOIDEN. TAB:s miljömål. Tema: MILJÖ PERSONALTIDNING FÖR T A B Posttidning B TAB:s tuffa miljömål Nr 53 MAJ 2009 Det här numret av Tabloiden har vi valt att huvudsakligen ägna åt miljöarbetet i Tidningstjänst AB. I TAB har vi idag ett gemensamt

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Vi står nu rustade för framtiden När jag tillträdde som koncernchef i april 2014 satte vi målet att under året fördubbla det operativa resultatet och samtidigt

Läs mer

Medlemsnytt December 2013

Medlemsnytt December 2013 Medlemsnytt December 2013 Kära O2-medlem, Vi kan glädjas åt att det blåst riktigt bra under oktober och november, vilket är bra eftersom vi i övrigt har haft ett något sämre vindår än föregående år. Nu

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Lomma 26 augusti

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Lomma 26 augusti OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. David Jervehed Regionchef 010-130 34 87 david.jervehed@frosunda.se Frösunda i Sverige Frösunda finns över hela Sverige, från Kiruna i norr till Vellinge i söder.

Läs mer

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing att tänka på FÖRE och efter din ögonlaserbehandling 1 Med tanke på hur säkert det är att korrigera sin syn kan jag inte förstå varför jag inte gjort det tidigare! Sara Ljung, Skogsarbetare 32 år 2 snart

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Riktlinjer avseende bruttolöneavdrag för synkorrigerande behandlingar

Riktlinjer avseende bruttolöneavdrag för synkorrigerande behandlingar Riktlinjer avseende bruttolöne för synkorrigerande behandlingar I Ystads kommun arbetar vi aktivt med arbetsgivarpolitiken för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Då medarbetare har framfört önskemål

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä 2 Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä Pappa Kennert och sönerna Stefan och Jonas Andersson äger och driver idag Järna Trä - under samma framgångsrika koncept som gällt de senaste 35 åren. 35 år

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

modern kraftfull enkel

modern kraftfull enkel intercopy.net modern kraftfull enkel Användarvänligt Byggdagbok Forum Snabbt Säkert Flexibelt Utskrifter Inköp Skärmanpassning Arkivering intercopy.net är ett av Sveriges mest använda projektnätverk, idag

Läs mer

Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3

Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3 1 (7) Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3 1. Varför har du valt att gå den här internationella utbildningen? 2. Vad hade du för förväntningar på utbildningen? 3. Är dina förväntningar

Läs mer

VD har ordet; Sommar, sol och semester! NEWS

VD har ordet; Sommar, sol och semester! NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 4 1 NEWS VD har ordet; Sommar, sol och semester! Efter en ovanligt lång vinter kom så äntligen våren och sommaren. Även om det den senaste tiden regnat lite mer än vad jag personligen

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015 Tidtabell 1 september - 4 januari 2015 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 NORRBOTTEN Färre nattåg till Norrbotten Ett av dom två nattågen från södra Sverige till Norrbotten kommer kanske att tas bort. Då skulle staten spara 40 miljoner

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 Individuellt val på De Geer för 2:orna fredagen den 11 mars är inställda

Läs mer

Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun

Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun Välkommen att använda tjänsten barnomsorg på nätet i Höörs kommun! Från och

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Tabloiden. Möt TAB:s nya ledningsgrupp. Idermark avgår. Storkund om framtiden. Att distribuera under vintern. Vill du börja träna?

Tabloiden. Möt TAB:s nya ledningsgrupp. Idermark avgår. Storkund om framtiden. Att distribuera under vintern. Vill du börja träna? P E R S O N A LT I D N I N G F Ö R T A B Jag vill också lyfta det viktiga faktum att dina dagliga eller nattliga insatser verkligen bidrar till att våra uppdragsgivare tidningshusen är nöjda. ledare, sidan

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Version September 2014. Utskriftsbeställning

Version September 2014. Utskriftsbeställning Version September 2014 Utskriftsbeställning ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett internetbaserat dokumenthanteringssystem för bygg- och fastighet- samt industriprojekt. Eftersom mappstruktur

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer