TAB:s ledningsgrupp från vänster Hans-Ola Bodin, Stefan Åström, Thomas Steffensen och Leif Persson med tillskottet av nya tidningar framför sig.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAB:s ledningsgrupp från vänster Hans-Ola Bodin, Stefan Åström, Thomas Steffensen och Leif Persson med tillskottet av nya tidningar framför sig."

Transkript

1 T A B Posttidning B Nr 58 Maj 2012 Bra resultat för TAB 2011 TAB:s ekonomiska resultat 2011 slutade på 7,3 Mkr efter skatt. Det är ett bättre resultat än året innan. Resultatet mäts dock inte endast i kronor och ören. Leveranskvalitet och sjukfrånvaro påverkar också. Rekla ma tionerna uppgick till 0.86 promille, vilket be - tyder att nio tidningsleveranser av reklamerades. Under året har TAB minskat miljöbelastningen. Det har lyckats tack vare att man använt den bränslesnåla Fiat Fiorino i större ut - sträckning. SIDAN 2 Förmåns - paketet så utnyttjar du det Nu har du som är tillsvidareanställd tillgång till många nya förmåner via För måns - paketet. Genom Personalkortet får du en mängd er bjudanden på varor och tjänster från välkända företag. Du kan även få förmånliga priser på privat sjukvård som till exempel ögonlaserbehandling samt napra pat- och kiropraktorbehandling via rabatt och bruttolöneavdrag. All friskvård beställs nu via För måns paketet med möjlighet att få rabatt på träningskortet. SIDAN 5 och 8 Extra ledig dag! SIDAN 5 Miljöarbetet på rätt väg SIDAN 6 TAB:s ledningsgrupp från vänster Hans-Ola Bodin, Stefan Åström, Thomas Steffensen och Leif Persson med tillskottet av nya tidningar framför sig. TAB tar över distributionen Nu är det klart. TAB tar över tidningsdistributionen för Mitt Media och Västerbottens-Kurirens tidningar. Leif Pers son, VD i TAB om affären: Vi är naturligtvis mycket glada. Det har varit mycket jobb och många och långa diskussioner innan vi kommit i mål. Det är ett stort ansvar och förtroende vi fått. Målet är att tidningens abonnenter inte ska märka något av att de bytt distributör. Det är viktigt vi tar trots allt om en absolut avgörande länk i kedjan för att tidningen ska bli läst. Det är också en viktig händelse för Post Nord där vi bedriver en viktig verksamhet och en del av strategin. Vad har gjort att vi fått uppdraget att distribuera MittMedia och Väster bot - tens-kurirens tidningar? Vi känner varandra lite grann sedan tidigare. TAB har varit verksamma inom flera av SMD:s områden tidigare och VK och Mittmedia litar på att vi kan göra ett bra jobb. Vi har ju dessutom fördelen att dra nytta av gemensamma resurser inom Post Nord som har påverkan på kostnadsbiten. Exem pelvis kan vi nyttja Postens bilar när de inte används. Precis som vi gör i våra nuvarande områden. Men absolut av görande tror jag har varit förtroendet för varandra. Vad händer nu? Verksamheten flyter på precis som tidigare. Vi åker runt och träffar SMD:s med - arbetare för att diskutera och resonera om olika frågeställningar. Konkurrensverket har be - slutat att inte pröva övertagandet så TAB ansvarar för verksam - heten från och med 1 juni. Där - efter har vi uppdraget att distribuera i dessa områden i minst fem år framåt. SIDAN 3

2 2 Välkomna! Nu välkomnar vi våra nya kollegor från Svensk Morgondistribution till Tid ningstjänst och Post Nord. SMD ägs i skrivande stund av Mitt Media och Väster - botten-kuriren. Vi är glada och hedrade av det viktiga uppdrag vi fått av tidnings husen. Nu gäller det att vi lever upp till förväntningarna och levererar på samma fina sätt som vi gör sedan tidigare och som SMD gör idag. Går allt enligt plan räknar vi med att kunna ta över verksamheten 1 juni i år. Tidningsupplagorna minskar ständigt, så det är inte på något sätt oväntat att verksamheter slås ihop för att hitta ett mer effektivt sätt att arbeta. Det mins kande antalet abonnemang påverkar oss alla såväl inom distributionsbolagen som inom tidnings - husen. Att exemplaravgiften för tidningen stiger kraftigt är ett bekymmer. Då försöker vi hitta sätt att motverka det så gott det går. Det är trots allt viktigt att tidningen kommer ut Rätt tidning i rätt tid på rätt plats. Glädjande är att det sistnämnda är vi duktiga på inom TAB. Jag talar om vår kvalitet. För närvarande har vi en mycket låg reklamationspromille och det är viktigt. Tack för det alla som ser till att vi ger dig din bästa stund på dagen. Tack också till dig som svarat på TAB:s enkät om trivsel på jobbet. Vi fick en svars - frekvens på över 80 procent och resultatet får du ta del av via din chef. Jag är glad över att de allra flesta av oss tycker det är bra att jobba i Tidningstjänst. Jag vill också passa på att slå ett slag för förmånspaketet. Det är en förmån som gäller anställda inom PostNord vilka vi är en del av. I detta nummer kan du läsa mer om förmånspaketet och vad det kan betyda för dig. Trevlig läsning! Leif Persson Verkställande direktör Tidningstjänst AB TAB:s resultat mäts inte bara i kronor och ören, även leveranskvalitet, sjukfrånvaro och miljö - påverkan är parametrar som påverkar. Det ekonomiska resultatet för 2011 uppgick till 10,0 Mkr före skatt och 7,3 Mkr efter skatt vilket var bättre än budget och bättre än förra året då resultatet uppgick till 6,9 Mkr före skatt och 4,0 Mkr efter skatt. In - täkterna uppgick till Mkr eller 8 Mkr högre än föregående år trots att region Häl sing - land övergick till Svensk 2 Morgondistribution 1 oktober Minskad produktivitet Produktiviteten som mäts som utdelade ex per timme minskade med 2 ex till 125 vilket motsvarar 1,5 procent jämfört med föregående år. Under samma period har tidningsvolymerna minskat med 2,6 procent. Att utdelade ex/tim inte minskade lika mycket som tidningsvolymerna förklaras av det nödvändiga arbetet att om - planera distrikten i takt med att tidningsvolymerna minskar. Användningen av postbilar har ökat under året vilket är positivt eftersom det skapar mervärde för både Tid nings - tjänst och Postkoncernen. Vär - det av att vi delar på och samutnyttjar resurser, så kallade synergier, uppgick till 7,5 Mkr under Totalt ökade förhyrningen som mäts som antal inköpta mil med drygt 2 procent. Vi TAB:s bokslut 2011 Ökade intäkter mindre volymer Den 1 februari tillträdde Ulrika Ohlsson som ny personalchef och kommunikatör i Tid nings - tjänst. Ulrika kommer närmast från en specialisttjänst på HR i Post - Nord där hon främst arbetade med förmånsoch lönebildningsfrågor. Vad lockade med jobbet i Tid - ningstjänst? Jag kände att jag behövde nya utmaningar och ville komma närmare verksamheten och medarbetarna. I det här jobbet händer det nya saker varje dag och jag är med och kan påverka direkt i konkreta situationer. Bränslesnåla Fiat Fiorino har bidragit till att TAB minskat miljöbelastningen med närmare sex procent. Kontinuerliga förbättringar sker av bilens prestanda. köpte in postbilsmil under 2011 som nästan motsvarar 1 varv runt jorden varje dag. Vår leveranskvalité mäts via antal reklamationer, abonnenter som av en eller annan anledning inte fått sin tidning eller fått den för sent. Rekla ma - tionerna uppgick till 0,86 promille under 2011 eller i snitt så reklamerades 9 tidningsleveranser av , vilket motsvarar cirka 0,5 reklamationer per distrikt/dag. Ulrika ny personal chef Vad blir din första åtgärd som personalchef? Att lansera Förmånspaketet. Jag tog fram det i PostNord och har haft förmåner som specialistområde, så det är nog vad som kommer att märkas först och mest. Hur har dina första månader varit? Mycket lärorika. Jag har besökt våra olika regioner och träffat medarbetare, lyssnat och lärt. Jag kommer fortsätta åka runt på arbetsplatsträffar för att träffa så många medarbetare som möjligt och få en bild över vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Vad gör du när du inte jobbar? Mäter och följer upp Vi mäter, följer upp och försöker även åtgärda eventuella brister i den upplevda arbetsmiljön. Under 2011 uppmättes värdet 5,7 (klart godkänt) på en 7 gradig skala i budenkäten. Mät - ningen är betydelsefull eftersom den ger signaler om vad som fungerar bra respektive mindre bra och där insatser i olika former kan behövas. Tillförlitligheten i mätningen av görs av svarsfrekvensen och under 2011 svarade hela 82 pro cent på en käten vilket innebär att resultatet ger en rättvisande bild av hur arbetsmiljön upplevs. Vi följer även upp sjukfrånvaron, dels för att det som ovan ger indikationer på personaltrivseln men även för att det kostar pengar för företaget. Tyvärr ökade sjukfrånvaron under 2011 jämfört med 2010 och uppgick till 1,33 procent (långtidssjuka) och 2,95 procent (korttidssjuka) i relation till totalt arbetad tid. Miljömålet är ett av de absolut viktigaste. Att Minska an - vändningen av fossila bränslen under en 5 års period ( ) med 15 procent för jämförbar körsträcka. Bränslesnålare bilar Vi har under de två första åren lyckats reducera miljöbelastningen med -5,8 procent. Detta har lyckats bland annat genom ett utbyte av bilar till bränslesnålare Fiat Fiorino. Bilarna har inte alltid upplevts som tillräckligt bra men det sker kontinuerligt förbättringar av bilens prestanda och de nya modellerna av Fiat Fiorino blir allt bättre. Nästa steg för att nå miljömålet är att öka inköpen av Fiat Fiorino samt börja nyttja elfordon som ger 0 i koldioxidut - släpp. Det pågår ett kontinuerligt testarbete i företaget men tyvärr finns inte riktigt förutsättningarna (pris, prestanda) för större inköp av elfordon än. Inom några år vi dock där som det mest miljövänliga alternativet för tidningsdistribution. Thomas Steffensen, Ekonomi och IT-chef Ulrika Ohlsson är ny personalchef och kommunikatör i Tid - ningstjänst. Fritiden spenderar jag på upptäcktsfärd i något spännande land eller allra helst i min sommarstuga där jag ständigt lär mig något nytt om vad det innebär att vara husägare.

3 3 TAB tar över uppdrag från Svensk Morgon distribution Tidningstjänst har tecknat avtal med Mitt - Media och Väster bottens-ku ri ren om att dist - ribuera deras tidningar. Avtalet innebär att TAB tar över SMD:s verksamhet. Svensk Morgondistribution (SMD) har verksamhet i Da - larna, Gästrikland, Häl sing land, Jämtland, Härjedalen, Medel - pad, Ångermanland och stora delar av Väster botten. SMD levererar årligen om kring 100 miljoner morgontidningar, bland annat Sundsvalls Tid ning, Dalarnas Tidningar, Gefle Dag - blad, Östersunds-Posten och Västerbottens-Kuriren. Verksamheten överlåts till TAB från och med 1 juni Upp draget gäller under fem år och det finns en möjlighet till förlängning med ytterligare tre år. Alla parter har en mycket långsiktig syn på samarbetet. Vad händer personalen Fokus i övergången är att behålla kontinuiteten, det vill säga att varken medarbetare eller tidningskunder ska märka av övergången. All personal i SMD kommer att erbjudas anställning i TAB och anställningsvillkoren kom - mer att vara oförändrade vid övergången. TAB har tidigare distribuerat tidningar i Häl singland, Da larna, Jämt land och Gästrik land, så för många med arbetare innebär överlåtelsen en återgång till TAB. Dubbelt så många I och med övertagandet kommer TAB att bli dubbelt så många anställda och geografiskt täcka mer än hälften av Sveriges yta. Vi är både glada och stolta över att vi fått förtroendet av MittMedia och Väster bottens- Kuriren att distribuera morgontidningarna i dessa områden. Det är ett stort område och ett viktigt ansvar, säger Leif Persson, VD för Tid - ningstjänst. Jobb och engagemang Verksamheten där vi distribuerar morgontidningar med egen personal blir nu ungefär dub - belt så stor. Vi har största respekt för att det krävs mycket jobb och engagemang för att utföra uppdraget på ett sätt så att tidningshusen och deras abonnenter blir riktigt nöjda. Vi är också glada över att välkomna SMD:s medarbetare till Tid ningstjänst och Post - Nord. För MittMedia och Väs ter - bottens-kuriren betyder affären lägre distributionskostnader och att de kan fokusera mer på kärnverksamheten. Fokusera på huvuduppgift Genom att outsourca tidningsdistributionen sänker vi våra kostnader och säkerställer en fortsatt hög leveranssäkerhet för våra 17 dagstidningar, säger Thomas Peterssohn, VD och koncernchef för MittMedia. Samtidigt kan vi som medie - företag fokusera ännu mer på vår huvuduppgift att utveckla framtidens affärer och journalistik. Minskade kostnader Vår tidningsdistribution ham - nar i en koncern där distribution och logistik är kärnan, vi åstad- Nytt avtal i Motala/Vadstena Motala/Vadstena Tid - ning, MVT, har tecknat ett nytt mång årigt avtal med TAB gällande tidningsdistributionen i Mo - tala/vadstena-området. TAB:s VD, Leif Pers son, kommenterar avtalet: Jag är glad och tacksam att vi kunnat komma överens om ett nytt avtal. Läng den på avtalet visar att Motala/Vadstena Tid ning och dess ägare Pro media är mycket nöjd Regionchef med den kvalitativt höga och och hans Hans Hilding effektiva distribution som våra är omtyckta! medarbetare tidningsdistributörer utför varje natt. Avtalsparterna sittande från vänster: Sture Bergman, VD och koncernchef för Väs ter bottens-ku ri - ren, Leif Pers son VD för Tid nings tjänst, Thomas Peterssohn, VD och koncernchef för MittMedia. Lars Ider mark, VD och koncernchef för Post Nord står ba kom. kommer en monumental kostnadsreduktion och kan ytterligare fokusera oss mot vår kärna, det vill säga lokal journalistik och kommersiell kommunikation, säger Sture Berg - man, VD och koncernchef för Västerbottens-Kuriren. PostNords strategi fram till 2015 inkluderar bland annat utveckling av nya lönsamma affärer som stödjer brevaffären MittMedia MittMedia är ett av Sveriges ledande medie företag med 17 dagstidningar i Norra Sverige. Koncernen är dessutom verksam inom digitala medier, radio, gratistidningar och civiltryck samt är delägare i Liberala Tid - ningar med om fattande tidningsutgivning i Mel lansverige och Storstockholm. MittMedia omsätter cirka 1,6 miljarder kronor och har cirka tusen anställda. Hu vud - kontoret ligger i Gävle. där koncernen etablerar nya användningsområden för be - fintliga produktionsresurser. Betydande stordriftsfördelar Genom att öka användningen av koncernens fordonsflotta kan ytterligare affärsmöjligheter skapas inom till exempel morgontidningsdistribution och hemleveranser. Västerbottens-Kuriren Branschen för morgontidningsdistribution rymmer be - tydande stordriftsfördelar. Ge nom att växa på denna marknad kan vi använda sam - ma fordon för distribution av morgontidningar på natten som för brevbäring på dagen, vilket gör att vi kan ta hem stora synergier, säger Lars Ider mark, VD och koncernchef för Post - Nord. Västerbottens-Kuriren är ett av Sveriges fåtal kvarvarande fristående lokalt ägda mediebolag. Koncernen ger ut Väster bottens-kuriren, Vk.se, Folkbladet Västerbotten, Folk - bladet.nu och Nöjesmagasinet City och har verksamhet inom civiltryckeri, radio och fastighet. Västerbottens-Kuriren AB omsätter cirka 300 miljoner och har cirka 200 anställda inom medieverksamheten. Hu vud kontoret ligger i Umeå.

4 4 PostNords kvalitet i topp i Europa PostNord AB:s årsstämma ägde rum den 20 april I sitt anförande konstaterade Vd och Kon - cernchef Lars Ider mark att PostNord är ett företag i en bransch som ge - nomgår kraftig förändring. Efterfrågan på brev förändras strukturellt, vilket medför minskade volymer i koncernens brevaffär. Lars Idermark framhöll att koncernen har kunnat möta utvecklingen med framgångsrik kostnadsanpassning och löpande effektiviseringar. Kon - cernens rörelseresultat förbättrades 2011 och givet omständigheterna har koncernen redovisat ett tillfredställande resultat. Lars Idermark kunde även berätta att brevvolymerna för det första kvartalet 2012 ut - vecklas enligt förväntan. Lars Idermark framhöll att PostNord redan har gjort många av de nödvändiga förändringar som andra postföretag i världen PostNord är i dag en internationell kon cern, ledande inom kom mu - ni ka tion och logistik i Norden, sade VD Lars Ider mark på årsstämman. nu har att hantera. Likväl är behovet av omställning av PostNords verksamhet stort för de närmaste åren. Lars Idermark redogjorde därefter för huvud - dragen i koncernens nya strategi för perioden fram till 2015: I brevverksamheten ge - nom för vi kraftiga omställningar och gör betydande investe - ringar i produktionen för att öka effektivitet, flexibilitet och lönsamhet. Vi förbättrar förutsättningarna för att vi även i framtiden ska kunna leverera service och kvalitet i enlighet med de krav som ställs på oss i Sverige och Danmark. Lars Idermark framhöll även PostNords starka position inom Från utdelning sex dagar i veckan till fyra I december förra året kon - taktade VD:n för Väst - göta-tidningar, Chri stina Björklund TAB:s regionchef Peter Ehn och marknadschef H-O Bodin. Tid - ningarna hade ekonomiska problem och övervägde ett antal alternativ för att spara pengar. Christina Björklund ville att TAB skulle se över ett av dessa alternativ: reducerad utgivning från sex till fyra dagar. Mycket nöjd med Tidningstjänst Christina Björklund var samtidigt tydlig med att hon inte ville byta distributionsbolag eftersom hon var mycket nöjd med TAB. Arbetet fick bedrivas under tystnadsplikt eftersom man planerade annan verksamhet i anslutning till övergången. I slutet av januari fick plats - chefen i Skövde, Håkan Einars son, och ansvarig områdeschef, Stefan Boquist, uppgiften att anpassa dåvarande organisation från sex till fyradagarsorganisation där grund - idén var utgivning av Väst götatidningar måndag, onsdag, tors dag och fredag. De använde GIS och Route- Planner som instrument vid ruttplaneringen. Ganska snabbt konstaterades att skillnaden i upplaga mellan de dagarna man valt att inte komma ut och planerade utgivningsdagar var oerhört stor runt 80 procent! Däremot var sträckan som skulle köras tisdag och lördag nästan lika lång. Personalinformation i tre kommuner Första utkastet till lösning var klar i slutet av februari då också Nya telefonnummer Hela PostNord koncernen in - klusive Tidningstjänst har bytt telefoniplattform och fått nya telefonnummer som börjar på xx xx. Den nya telefoniplattformen innebär att arbetet blev officiellt genom radio Skaraborg. Tors dagen den 15 mars förhandlades organisationen med Trans port ar be - tareförbundet. Därefter genomfördes personalinformation i de tre berörda kommunerna, Tidaholm, Fal - köping och Skara under påföljande vecka. Slutlig förhandling av seende personal genomfördes 19 april. Professionellt jobb Start av den nya organisationen planerades till onsdagen andra maj. Jag vill passa på att tacka all inblandad personal för ett förstklassigt och professionellt jobb. Alla har haft ett stort engagemang i att hitta lösningar för att minimera avveckling av an - ställd personal, säger Peter Ehn, regionchef. logistik i Norden och pekade på utvecklingsmöjligheterna på den växande logistikmarknaden: Vi kommer att bredda vårt erbjudande och vår marknadsnärvaro, såväl organiskt som genom förvärv, med målsättning att bli en ledande lo - gistikaktör inom valda områden i Norden. Resultat från sex till fyra dagar Distrikt A-dag (må, ons, to, fre) minskar från 57 till 43 Distrikt B-dag (ti, lör) minskar från 57 till 19 De titlar som får ändrad perio dicitet är Västgöta- Bladet, Skaraborgs Läns Tidning och Falköpings Tidning. Söndagsorganisationen i be rört område minskades med 11 distrikt. internsamtal kommer att vara kostnadsfria inom koncernen. Uppdaterad kontaktinformation till huvudkontoret och respektive region finns på hemsidan. Färre brev skickas med PostNord 2011 skickades cirka (nära 2,8 miljarder) brev i Sverige en nedgång från cirka (nära 2,9 miljarder) brev Brev mängden i fjol var nästan 20 procent lägre än de cirka brev som skickades år I fjol stod Posten för 87,7 procent av alla befordrade brev, som i sin tur stod för 93,3 procent av omsättningen på brevmarknaden. Största konkurrent i fjol var Bring Citymail, som ägs av Norska Posten, med 12,1 procent medan övriga aktörer delar på 0,2 procent. Posten testkör nya Fiat Doblò Två olika Fiat Doblò testas i Posten. Större lastkapacitet och god värmekomfort under kalla vinterdagar är två av fördelarna. Idag används vanligtvis Fiat Fiorino eller Renault Kangoo som utdelningsbilar på slingor. Ibland kan dessa bilar ha otillräcklig lastkapacitet, i synnerhet om det är mycket företagspaket. Därför testas nu två Fiat Dobló. Den ena testbilen är 4,4 meter lång och den andra är 4,7 meter. Bilarna är framförallt tänkta som alternativ inom lantbrevbäringen där slingorna är längre, berättar Lena Kanstrup, fordonsutvecklare i Posten. Den kortare tesbilen har under våren testats i region Malmö och fortsätter sedan till Växjö, Biskopsgården i Göt e - borg, region Örebro och i slutet av sommaren avslutas testet i region Sundsvall. Brevbärarna i Dalby, där den först testats, är nöjda med den större lastkapaciteten som innebär att de slipper åka en extra runda tillbaka till brevbärarkontoret, eller ta hjälp av en kollega för att få ut all post. Nack - delen är att de sitter längre in i kupén, närmare växelspaken, och får sträcka sig mer vid låd utdelning. Den arbetsmiljöaspekten måste vi analysera mer, säger Lena Kanstrup. Den längre bilen har testats i region Umeå och Pajala, bland annat när det var minus 40 grader som kallast. Brevbäraren som körde bilen var nöjd med allt och berömde framförallt värmekomforten. Testet av den bilen fortsätter nu i region Sundsvall och Krokom, fortsätter sedan till region Uppsala, Jönköping samt Stockholm Syd och Stock holm Nord.

5 5 Förmånspaketet i Tidningstjänst Alla förmåner och personalrabatter finns nu tillgängliga på nätet. Här finns även tillgång till lönespecifikation, se mes - terdagar och pensionsinformation. Nu får du den totala överblicken samlat på ett ställe. Strax före jul fick alla tillsvidareanställda medarbetare i TAB ett brev med inloggningsuppgifter till Förmånspaketet. Här hittar du information som rör din anställning, dina förmåner som fack och arbetsgivare förhandlat fram samt nya valfria förmåner. Det finns även ett personalkort som är laddat med Sveriges största utbud av personalrabatter. Ta ansvar själv Det är idag allt viktigare att man själv tar ansvar för sin ekonomi genom olika val och det kan ibland vara svårt att tyda vad som gäller för just dig i kollektivavtal och pensions - information. Vår ambition är att förklara det viktigaste så kortfattat som möjligt och att inte vara alltför byråkratiska i språket som olika kollektivavtal ofta är, säger Ulrika Ohlsson, TAB:s personalchef. I Förmånspaketet har vi sorterat informationen så att du endast ser det som gäller dig Så här kommer du igång: 1. Gå till logga in genom att fylla i ditt personnummer och det lösenord som du fick i välkomstbrevet. 2. Första gången du loggar in kommer ett välkomstmeddelande, klicka på Fort sätt om du godkänner villkoren Du uppmanas nu att byta lösenord. Gå igenom dina personliga uppgifter och kontrollera att de stämmer. Re - gistrera gärna en privat e-post - adress. 5. Du kommer nu till välkomstsidan i För måns - paketet. Denna sida ser du varje gång du loggar in. Här finns nyheter och allmän information om dina förmåner på Tidningstjänst. 6. På sidan Mina förmåner kan du läsa mer om de löneförmåner Tid ningstjänst erbjuder just dig. Vissa förmåner, till exempel motionskort, går att beställa direkt via portalen. Andra förmåner innehåller endast information om reglerna kring förmånen samt tillvägagångssättet för att kunna an - vända förmånen som till exempel Posten Fritid. Har du tappat bort ditt personalkort eller inloggningsuppgifterna? Gå in på och fyll i ditt personnummer, klicka se dan på rutan Glömt lösenord? så skickas nya uppgifter till dig per post om du inte redan fyllt i en e-postadress i portalen. Tillgång till internet Har du inte tillgång till internet? Du kan få hjälp och information via telefon till supporten som nås på Välkommen till Förmånspaketet Dina förmåner på Tidningstjänst samlade på ett ställe Förmånspaketet, en bra tillgång för dig som är tillsvidareanställd. baserat på exempelvis ålder, pensionsavtal, var du bor osv. I Förmånspaketet finns nya valbara förmåner som klassas som privat sjukvård. Vi har valt att erbjuda dem för att det går att göra till bruttolöneavdrag, vilket innebär löneavdrag före skatt och i praktiken cirka 30 procent rabatt beroende på vilken skattetabell du tillhör. Exempel på sådana förmåner är ögonlaserbehandling samt naprapat- och kiropraktorbehandling. Extra ledig dag även i år Koncernledningen har beslutat att medarbetarna i Sverige och Dan mark kommer att få en resultatdag för sina insatser under Trots kontinuerligt fallande volymer lyckades PostNord öka lönsamheten under Bra resultat En viktig förklaring är ett idogt arbete med effektivise - ringar och kostnadsminskningar. PostNords medarbetare har bidragit till det goda resultatet. Utan våra medarbetare har vi inget företag. Jag vill rikta ett stort och varmt tack till medarbetarna. Från och med i år så ska all hantering av friskvård ske via Förmånspaketet. Du kan köpa ditt träningskort direkt via sys - temet och då få bra rabatter. Om din anläggning inte finns med skickar du in ett kvitto som vanligt, men till ny adress (se in - struktioner i För måns paketet). De har gjort goda insatser under året och det har resulterat i ett bra resultat. Därför har vi beslutat om Resultatdag En resultatdag innebär att varje medarbetare kan ta ut en extra ledig dag i förhållande till tjänstgöringsgrad (exempelvis får den som arbetar 100 procent en heldag och den som arbetar 50 procent en halvdag). Resultatdagen kan inte kvittas mot lön eller annan ersättning och får inte bytas ut mot ordinarie semester. Beslut om förläggning av ledigheten görs efter överenskommelse med närmaste chef Personal - kortet Du arbetar i en av Sve - riges största koncerner och det ska du kunna dra nytta av, både på jobbet och fritiden. Därför har vi Personalkortet, ett personligt kort för dig som arbetar på Tid nings - tjänst. Personalkortet ger dig tillgång till landets största utbud av personalerbjudanden, hun d ratals erbjudanden på välkända företags varor och tjänster. För att hittta vad som finns för erbjudanden klickar du på personalkortet i Förmånspaketet, du kan söka antingen via ort eller via bransch för att sortera bland de aktuella erbjudanden. Det sker löpande uppdateringar av erbjudanden på personalkortet och vill du få koll på detta rekomenderas att prenumerera på personalkortets ny - hetsbrev som kommer ut en gång per kvartal, du anmäler dig enkelt på sidan för personalkortet i Förmånspaketet. att de ska få en resultatdag under 2012 för sitt goda arbete, säger VD och koncernchef Lars Idermark. och kan endast tas ut under För att omfattas av beslutet om resultatdag gäller följande: Du ska ha varit anställd minst sex månader under Anställningen behöver inte ha varit sammanhängande. Även den som varit sjukskriven eller föräldraledig har rätt till den extra ledigheten. Du får inte ha varit tjänstledig mer än 6 månader under 2011.

6 6 Miljöarbetet en naturlig del i TAB Tidningstjänst övergripande miljömål är att minska fossila bränslen i verksamheten med 15 procent från Med halva tiden förbi visar utfallet på att vi är på rätt väg. Miljöarbetet har mognat och blivit en naturlig del i TABs dagliga verksamhet och kanske inte ger alltför mycket sken av sig. Men bakom kulisserna pågår ett ständigt arbete med att minska våra körsträckor, byta ut törstande bensinbilar mot snålare dieslar samt testa nya alternativa miljöfordon som el-bilar och el-mopeder. Vi har kommit halvvägs på vägen mot miljömålet och ligger bra till, men stora utmaningar väntar i att fortsätta minska användandet av fossila bränslen. Vårt starkaste vapen idag är utbytet av bensinbilar till snålare dieslar och det är en förutsättning för att nå miljömålet. Diagrammet visar snitt fossila bränslen (diesel och bensin) mot sträcka utomhus. TABs 10 mest betydande miljöaspekter (omfattar 99 procent av utsläppen) härstammar från verksamhetens transporter. Därför är det viktigt att även fokus ligger där, fordonsparken, bränsle förbrukning och ny teknik kring transportverksamheten är alla viktiga delar i miljöarbetet. T A B KRYSSET T Vinn en trisslott! Välkommen att lösa vårens bildkryss! Skicka in din lösning före den 25 juni till Tidningstjänst AB, Box 1121, Stockholm. Tre vinnare för var sin trisslott. Förra numrets vinnare blev: Lennart G Andersson, Ringarum, Gittan Lundberg, Karlstad och Kurre Östlund, Sunne. Grattis! Namn Adress Postadress

7 7 Veteraner avtackade Peter Björn firades och minnesgåva utdelades i Torsby. Från företaget deltog Mats Persson, områdes chef och Göran Furberg, platschef. Jubilarerna Mona Idman, Kristinehamn och Alvar Bergenheim, Degerfors, firades i Kristinehamn med företaget närvarande genom Annette Sjö berg, om - rådes chef och Göran Furberg, platschef. Jan-Erik Lundhamn, Pajala tackas av områdeschef Roland Bergstedt för 25 års väl utfört arbete. Erik Rönnqvist, Maj-Britt Särkimukka, Karin Eriks - son samtliga från Kiruna firas för 25 års väl utfört arbete var 25-årsjubilarer: Åke Eriksson, Gunnar Ek, Fredrik Lindfors, Ann-Christin Wuopio, Eva Sandström. Otso Sampakoski, Kalix tackas av Områdeschef Roland Bergstedt för 25 års väl utfört arbete. Huvudkontoret På huvudkontoret har Marie Björklund och Erik Högström fått minnesgåva för förtjänstfulla insatser i Post koncernen samt Tidningstjänst under 25 år. Erik har sedan minnesgåvan delades ut valt att gå vidare till MTD. MTD:s pris 2011 till Enköping Årets chaufför Eva Enqvist omgiven av Mats Persson, och Peter Ehn. Eva årets chaufför i region Karlstad Vid årets julsamling delades pris ut till Eva Enqvist som är Årets chaufför hos Tid nings - tjänst i Region Karlstad. Priset delades ut av Peter Ehn. Eva kör distrikt med Fiat Fiorino i Munkfors, Värmland. Varje år delar MTD ut pris till det område som har haft bäst utdelningskvalité av MTD-tidskrifter. Under många år har alltid TAB:s Enköpingsområde varit med och slagits om äran i toppen, dock utan att riktigt nå ända fram. Tills nu! 2011 hade Enköping MTD:s bästa kvalité och tilldelades därför MTD:s kvalitetspris MTD Quality Awards. Detta skedde i samband med MTD:s 20-årsfirande på restaurang Hasseludden i Stockholm. På bilden ses en glad platschef i Enköping, Christer Asp, stolt poserande i cowboyhatt och med priset i säkert förvar. Tabloiden vill samtidigt passa på och gratulera de som verkligen gjorde jobbet för att Enköping fick priset, det vill säga våra duktiga tidningsdistributörer i Enköping med omnejd. Äras den som äras bör! Nöjd platschef i Enköping, Christer Asp.

8 T A B Utges av Tidningstjänst AB. Adress: Box 1121, Stockholm, tel Ansvarig utgivare: Ulrika Ohlsson Produktion: Mandarin, Box 19019, Södertälje, Tryckning: Swepress, Sabina opererade sina ögon till ett lägre pris tack vare Förmånspaketet Genom Förmånspaketet kunde Sabina Holmberg göra en ögonlaserbehandling till ett lägre pris. Det har förenklat hennes vardag både på jobbet och hemma. När Sabina fick För måns - paketet loggade hon in på nätet och kollade vad det fanns för förmåner. Hon såg då att ögonlaserbehandling fanns med och eftersom hon redan, precis som många andra som använder kontaktlinser eller glasögon, hade funderat på att korrigera sitt synfel permanent ganska länge så bestämde hon sig snabbt. Jag valde att göra en ögonlaserbehandling för att jag tyckte det var jobbigt med glasögon och linser, säger Sabina. De var i vägen när man jobbade och tränade och när det var kallt ute så blev de immiga när man kom in. Linserna skulle dessutom plockas i och ur och rengöras varje morgon och kväll. Sabina var närsynt och hade brytningsfel (astigmatism) och har haft glasögon och linser i 26 år. För att avgöra om det går att göra en ögonlaserbehandling som kan bota synfelet görs en förundersökning som är gratis För att ta reda på om patientens synfel kan behandlas görs en förundersökning. En specialutbildad optiker testar då synstabilitet, mäter ögats struktur och får fram information om avbildningsfel i ögats optiska system. Även hornhinnans kurvatur och tjocklek kontrolleras samt en mätning av ögats tryck. för medarbetare i Tid nings - tjänst. Man beställer förmånen via Förmånspaketet. Sabina fick besked att hon kunde göra en laserbehandling, något som bara tar ett par minuter. Efter fick hon ha en ban - dagelins på ögat i fem dagar tills det bildats ett nytt lager av hornhinnan. Hur läkningsprocessen blir beror på vilken sorts behandling som behöver göras. Sabina hade svårt att öppna ögonen de två första dagarna efter operationen, men sedan blev det snabbt bättre. Sabina gjorde behandlingen 12 april i år. Det tar tre månader innan synen blir helt klar, men hon märker skillnad varje dag. Allt blir mycket smidigare när man slipper ha glasögon och linser att tänka på. Tidigare glömde jag ofta mina glasögon, förklarar hon. Det är helt underbart att slippa glasögonen. I Förmånspaketet under fliken förmåner/ögonlaser kan du läsa mer om varje leverantör och var de finns i landet samt simulera vad en behandling skulle kosta för dig med rabatt och skatteeffekt. Jag tycker att det är jättebra att det finns med som förmån och väldigt enkelt att beställa, säger Sabina. Jag re - kommenderar alla som funde- Skönt att slippa glasögon, säger Sabina Holmberg. rar på att göra en laserbehandling att verkligen göra det. Det var väldigt smidigt. Ögonlaser Genom Förmånspaketet er - bjuds olika förmåner till Tidningstjänsts medarbetare. En sådan förmån är ögon - laserbehandling. Ögonlaserbehandlingen betalas via ett bruttolöneavdrag, det vill säga avdrag på lönen före skatt, vilket innebär att nettokostnaden blir procent lägre beroende på vilken skattesats med - arbetaren har. Förutom skatteeffekten får Tidningstjänsts medarbetare gratis förundersökning utan förbehåll samt rabatt på ordinarie pris om man väljer att göra en behandling. Det är möjligt att dela upp betalningen på tre må - nader. 5 svarar Vad tycker du om Personal kortet i Förmåns paketet? Jonathan Fryxelius, distributör Skattkärr: Överraskande bra! Jag förväntade mig inte att det skulle finnas något som kändes aktuellt, men blev förvånad! Synd att det i nuläget finns så få saker i Karlstadområdet. Annika Karlsson, områdeschef Skaraborg: Jag tycker att det är bra men väldigt koncentrerat till storstäderna. Tex Team Sportia gäller inte här i Skövde. Däremot utnyttjade jag rabatt för hotell i mars. Det är bra. Robert Pandeya, IT-projektledare, IT-support/drift, Stockholm: Jag är mycket nöjd med servicen, utbudet och förmånerna man kan få! Här kan man fynda! Foed Meliane, Affärs-/ Verksamhets - utvecklare: Jag tycker förmånspaketet är riktigt bra, lite som en marknadsplats som alltid har öppet och med ständig rea. Funkar kanonbra! Erik Rönnqvist, områdeschef Kiruna: Förmånspaketet imponerar med sitt breda utbud. Det finns möjligheter till förmåner för de flesta eftersom man hittar allt från kultur, sport, upplevelser, affärer och en hel del annat att välja på. Jag tycker att det är ett bra initiativ som säkert kan utvecklas mer i framtiden.

Tabloiden. Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst.

Tabloiden. Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst. P E R S O N A LT I D N I N G F Ö R T A B Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst. ledare, sidan 2 Hur påverkas vi av nattarbete? Tema: Arbetsmiljö I detta nummer av är

Läs mer

Här är han igång på jobbet, Sten-Åke Holmberg i Vansbro, som av TU fick utmärkelsen Årets distributör.

Här är han igång på jobbet, Sten-Åke Holmberg i Vansbro, som av TU fick utmärkelsen Årets distributör. T A B Nr 52 FEBRUARI 2009 Han är TAB:s nye VD TAB har fått en ny verkställande direktör. Han heter Leif Persson och kommer från Svensk Kassaservice, där han varit marknadschef. Den första tiden kommer

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580 LEN1:10 KANALEN1:10 KANALEN1:10 KAN MAGASINET FRÅN KD PHARMA FÖR DIG SOM VILL HA KOLL PÅ (NU)LÄGET Ovanligt bra på service s.4 // Mannen med raka besked s.10 // KD Pharma Inside s.16 // Nulägeskoll s.20

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Juni 2009 LEASING 3TIPS INVESTERA UTAN ATT BINDA DITT KAPITAL Leasa i stället för att köpa: Ett smart alternativ i lågkonjunktur

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

Lars Idermark lämnar PostNord. SEKO Posten: Vi har haft ett bra samarbete. Nu kan du även hitta oss på Facebook

Lars Idermark lämnar PostNord. SEKO Posten: Vi har haft ett bra samarbete. Nu kan du även hitta oss på Facebook Nummer 3 2012 Årgång 2 Information till medlemmar i SEKO Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook Ur innehållet Försäkringspengar överraskade Flera medlemmar som har råkat ut för ett olycksfall, max

Läs mer

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 3 Juni 2014 Ansvarig utgivare: Anders Johansson VAD TYCKER DU OM SAMMANSLAGNINGEN

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub.

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub. FRÅGA EXPERTEN: Minderårig vill häva köpet? Proffsen testar: LiveShop Som att handla på csi-sätt En dag med: InkClub.COM NUMMER 7 SEPT NOV 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Film i webbutiken Nelly och Byggmax

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet Ett magasin från Office IT-Partner #1 2012 Sommarens smakupplevelse Matspalten tipsar Årets grönaste datorhall tillhör Office IT-Partner Så använder du ipad i jobbet på bästa sätt Begreppet IT har blivit

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Varför bromsa när man kan öka

Varför bromsa när man kan öka Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skattejurist med sinne för humor YH-utbildningar på frammarsch K-regelverket Avdragsrätt för utbildningskostnader Varför bromsa

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

Bankuellt Nr 9 Maj 2013

Bankuellt Nr 9 Maj 2013 Bankuellt Nr 9 Maj 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Nu är bokslutet för 2012 klart. Och återigen kan vi konstatera att vi gör ett fantastiskt år. Bergslagens Sparbank går

Läs mer

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Från lågstadielärare till entreprenör och styrelseproffs Tidpunkten för löpande bokföring Förslag om ändrade regler för helårsmoms

Läs mer

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie. SPECIAL NR 1 JUNI 2015 UTGIVEN AV FAR Special #1 Inspiration och goda exempel FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

Läs mer

pizzeria restaurangimperium från till Tigerdrömmar lockar turister till Junsele sidan 11 fördelar med 5extern styrelse sidan 25

pizzeria restaurangimperium från till Tigerdrömmar lockar turister till Junsele sidan 11 fördelar med 5extern styrelse sidan 25 L ä n e t s l e d a n d e a f f ä r s m a g a s i n w w w. n a r i n g s l i v. t o nummer 1.2011 Pris: 35kr ` Näringsliv 2 0 0 1-2 0 1 1 ` ÅR Ulf Steringers tuffa resa pizzeria från restaurangimperium

Läs mer

A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 2 : 2 0 0 8

A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 2 : 2 0 0 8 A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 2 : 2 0 0 8 Finanskris eller bankkris? Rubrikens frågeställning är ytterst intressant mot bakgrund av de senaste månadernas fokusering på

Läs mer