Allt som jag sagt till båda föräldrar under årens gång kan sammanfattas med följande rader:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allt som jag sagt till båda föräldrar under årens gång kan sammanfattas med följande rader:"

Transkript

1 1

2 Inledning: Pappamanualens Arv är en serie viktiga källor till insikter och råd som växt upp under åren i detta arbete med barn och föräldraskap. Som vanligt är den ocensurerad, provokativ men även skriven med glimten i ögat. Ni är välkomna att kritiskt granska dess kontext, vända och vrida på det och syna det i sömmarna. Länkar för vidare studier finner ni i fotnoterna och ni får fritt använda materialet i ert fortsatta arbete. Källor visar också att kunskapen funnits tillgänglig länge och jag rekommenderar nya utredningar så dessa uppdateras. - Kunskap förändras över tid och vi med den. Upplevs detta som en kvinnofientlig skrivelse så vill jag redan nu be om ursäkt. Många skeva bilder om fäder har rotat sig sedan flera år tillbaka och endast genom att bemöta dessa så kan vi bli fria att forma morgondagens syn på föräldraskap. Min personliga övertygelse är att vi hade haft samma problem oavsett vem som tagit hand om barn, när det inte finns två närvarande föräldrar. Således skall "mamma" och "pappa" läsas som "föräldrar" där det är möjligt. (Upp till egen tolkning) Jag vill även passa på att tacka alla som hjälpt Pappamanualen med underlag, tips och otal förslag på uppslag. Tack för alla skrivelse, berättelse och fina komplimanger som jag fått under åren och tack alla som hämtat stöd i Pappamanualen och verkligen läst den i sin svagaste stund i det mörkaste farvatten. Det har varit en ära att få detta förtroendet att lysa upp en bit på färdvägen. - Tusen tack ;-) Allt som jag sagt till båda föräldrar under årens gång kan sammanfattas med följande rader: Pappa hade du aldrig varit om det inte var för mamman som födde Ert barn. Och barn hade inte varit Ert om det inte var för dig. Så var rädd om varandra för barnets gåva till livet kommer från Er båda och det bästa av vad ni båda har att ge - Sviker ni varandra, så sviker ni även Ert barn. Innehåll: Märk mina ord - Det behövs bara en för att starta en konflikt, men två för att bli sams! s. 2 Inledning s. 3 Barns bästa skall ligga till grund för alla beslut rörande barn s. 3 Föräldrauttag kontra föräldraansvar vid en separation s. 4 Uppkomsten av konflikt vid separation bygger mer på bristande empati snarare än faktiska omständigheter - (Neuropsykologi) s. 6 "Våld i nära relation" omfattar sällan den biologiska pappan s. 7 Män som offer för partnervåld syns inte i statistiken, men synliggörs i andra studier s. 7 Barn löper ökad risk att bli drabbad av bl.a. yttre våld hos en ensamstående s Barn bevittnar inte våld i familjen, utan snarare 2 miljoner barn och totalt ca 2455 gånger per år - Men är allt olagligt? s. 9 När pappan är borta knackar socialtjänsten på dörren, igen s. 9 Pappamanualens Arv Materialet är sammanställt av Markus Ollikainen, grundare av Pappamanualen.se och är den sista i skrivelsen om barn och föräldraskap. november 2012 Pappamanualens Arv är upphovsrättsskyddat Copyright Pappamanualen.se 2

3 Barns bästa skall ligga till grund för alla beslut rörande barn Idag saknas det rätt baskunskap som definierar "barns bästa" ur ett psykosocialt perspektiv, en plattform att utgå ifrån om båda parter är likvärdiga föräldrar. Detta gäller speciellt vid en konflikt, eller då domstol skall döma och myndigheter gör sina utredningar i fråga om vårdnad, boende och umgänge. Folkhälsoinstitutet gjorde en undersökning avseende just stöd till föräldrar i konflikt och kom fram till att parter som fick hjälp med det praktiska, snarare än att bearbeta själva "separationen", fick barn som mådde bättre. (Trots en pågående konflikt), således kan man anta att barn egentligen inte lever med överhängande risk för psykisk ohälsa, så länge som behovet av båda sina föräldrar säkerställs. "Vid en litteratursökning identifierades fyra kontrollerade försök där familjer som skiljt sig hade fått tillgång till förebyggande insatser. Samliga fyra försök visade att barnens psykiska hälsa blev bättre då familjen hade fått tillgång till insatsen... Programmen är inriktade på att främja barnens och föräldrarnas förmåga att klara påfrestningar snarare än på bearbetning av de upplevelser skilsmässan medfört." (FHI ) Regeringsuppdraget till socialstyrelsen om "separationsteam" 2 (aug. 2012) ligger således helt rätt i tiden om den utgår från vetenskapligt grundade principer om "barns bästa". Hela denna skrivelse kommer tydligt visa att det är när barn får vara med båda sina föräldrar, speciellt efter en separation. Föräldrauttag kontra föräldraansvar vid en separation Ingen statistik, eller studie påvisar att barn löper större risk för psykisk ohälsa i parrelationer, oavsett hur föräldrauttagen fördelas mellan föräldrarna, så länge som barnet har fri tillgång till båda sina föräldrar. Den främsta orsaken är att barnen upplever en förutsägbarhet och således inte ser frånvaron som ett problem då barnet vet med övertygelse att föräldern faktiskt kommer hem. Att uttrycka saknad och sorg är en helt naturlig (och viktig) del av våra emotioner, så länge det finns en vetskap om dess framtid. Byter du däremot ut förutsägbarheten till "att inte veta" så har man skapat ett tomrum och vips en cocktail av växande psykisk dysfunktionalitet, vilket kommer att lyftas längre fram. Att föräldrauttagen inte har någon betydelse för ansvarsfråga efter en separation ser man tydlig då pappans föräldrauttag ligger idag på knappt 22%, men vid en separation så har växelvis boende för barn de senaste åren ökat till närmare 30%. - Således avgör inte självaste föräldrauttagen ansvarsfrågan efter separation. 1 FHI 2009 "Skilsmässa hälsoeffekter och prevention": 2 Separationteam 2012: 3

4 Uppkomsten av konflikt vid separation bygger på bristande empati snarare än faktiska omständigheter - (Neuropsykologi) Vi har idag ca barn per år som är med om att sina föräldrar separerar. Förr fanns tydliga könsroller där mamman förväntade sig att ta hand om barnen och pappan snällt fick finna sig i att degraderas till en lekfarbror. Denna bild är sedan länge utraderad och de allra flesta fäder känner ett stort engagemang och vill idag ta sitt föräldraansvar och vara lika närvarande. Samtidigt får vi intrycket av att vi idag har fler konflikter i samband med separation, vilket faktiskt är sanning med modifikation. Sanning så tillsvida att fler fäder börjar stå på sig och med det oftare hamnar i konflikt för sin vilja att vara lika delaktig, men detta är egentligen bara ett uttryck för att de inte låter sig skrämmas iväg lika lätt som de gjorde tidigare. Belöningen har blivit en bild av pappan som oansvarsfull, hotfull och aggressiv, som kablas ut vitt och brett i media, när de egentligen bara vill vara en närvarande förälder. Sanningen är att en pappa som inte vill vara engagerad skulle aldrig utsätta sig för denna förnedring, utan skulle dra. (Vilket många fortfarande också gör.) Empiriska studier visar att en frånvarande pappa oftast inte är frånvarande pga. av bristande föräldraförmåga, utan av oviljan att bemöta återkommande konflikt med barnets mor. 3 En annan faktor är kontakten med socialtjänsten där många utredningar blir direkt vinklade för att få pappan att framstå som en sämre förälder. Oavsett omständigheter och direktiv att hörsamma barnets "uttryckliga vilja" (Prop. 2009/09:232 4 ) så är det föga värt när personal från socialtjänstens också saknar empati och istället är fyndiga nog att ändra slutversioner som sedan skickas till domstolen för underlag till bedömning. I utredningar framstår mamman som den bättre föräldern och barnet utryckliga vilja betyder bara en sak. Barnet får välja vad den vill, så länge den väljer "mamman". Det är sällan pappans bristande förmåga som avgör om det blir en tvist, eller inte, utan det finns andra faktorer som bättre kan beskriva detta fenomen. 3 Empiriska fakta om "barns bästa vid separationer": 4 Prop. 2009/10:232 "Strategi att stärka barnets rättigheter i Sverige": 4

5 Redan 2002 publicerades en studie från Kanada (Fathers For Life 5 ) som visade att ca 50% av mammorna ansåg att den biologiska pappan inte behövdes efter en separation, så även medgav ca 40% av mammorna att de utövat umgängessabotage. Spår av kvinnans attitydförändring kunde vi utläsa redan i slutet på 1990-talet i SCB underlag till Eva Lundgrens forskning. "Slagen Dam" 6 där ca 10% av kvinnorna angav att de upplevt "våld i nuvarande relation", men när det gällde sitt ett ex. så var svaret närmare 35%. (En främling fick 30%) Bristande empati för en partner vittnar mer om att det rör sig om neurovetenskapliga förklaringar, (biologi) och rimligen har samband med vår överlevnadsdrift att göra. Att såpass många mödrar delar samma likgiltighet till sitt ex. borde uppmuntra till att forska vidare i detta ämne. Omvänt är svartsjuka och emotionella låsningar, där man har svårt att frigöra sig från den andra då det är slut. Emotioner är en utav våra kanske viktigaste verktyg för hur vi orienterar oss i vår samtid, men den kan också spela oss ett spratt. Exempel finner vi i Nationella Trygghetsundersökningen (NTU ) där vi tydligt ser hur emotioner påverkar kvinnor. Trots att kvinnor var minst utsatt för både våld och hot i samhället, så upplevde de rent emotionellt störst oro och rädsla. "Otrygga en sen kväll" Kvinnor 25% Män 7% Känslan av "otrygghet" är en emotion och bygger på en inre inlevelse kring omständigheterna och "Empati" betecknar förmågan att ha medvetande om andra personers känslor. 8 Betänk nu att mamman har en pappa som vill umgås med deras gemensamma barn. Istället för att förstå barnets behov av sin pappa, eller pappans behov av att få vara delaktig, så upplever mamman istället pappan som påstridig. Saknar man då empati så är det moralen 9 (etiska regler) som håller det sociala spelreglerna i schakt. Vad händer då om man både saknar empati och moral? - Vad händer om parternas intressen inte samspelar med varandra? (Läs "Pappan och Föräldraskapet" 10 avseende incitament) Att två parter hamnar i osämja fråntar inte barnets behov av båda sina föräldrarna men det har en avgörande betydelse om den ena förälderns flyttat ut och förvägras umgänge, eller blir motarbetad. En vårdnadstvist saknar krav på bevisunderlag, utan det är upp till domaren att väga parterna trovärdighet. Således formas besluten mer på attityder, snarare än på saklig bevisbörda. Att det är en fråga om "attityd" snarare än lämplighet finner vi då boendet i 9 av 10 fall tillfaller mamman och pappan redan från start får starkt reglerad umgänge, vilket är otroligt förnedrande och psykiskt knäckande för en helt normalt fungerande förälder. Detta gäller också omvänt då pappan är den part som slår först. Systemet är således konfliktdrivande och uppmuntrar till umgängessabotage, snarare än att vara ett bra föredöme för sina barn. Idag känner de allra flesta en förälder som hamnat i detta dilemma efter en separation. Företeelsen är så vanlig att det inte går att blunda. Helt vanliga medborgare blir borttvingade från sitt föräldraansvar, allt på bekostnad av att barnet samtidigt berövas rätten till ett lugnt och värdigt liv. Och det behövs inte ens vara två stridande parter - Det duger gott med en som vägrar samarbeta! 5 Kanada 2002 "Fathers For Life": 6 Slagen Dam: 7 NTU 2011 "Om utsatthet, trygghet etc.": 8 wikipedia "Empati": 9 wikipedia "Moral": 10 Pappan och Föräldraskapet: 5

6 "Våld i nära relation" omfattar sällan den biologiska pappan Pappor har en förmåga att skuldbeläggas kollektivt i media eller vid kontakt med rättssystemet och det dras allt för ofta in i debatten om "våld i nära relation". Denna kollektiva bild finns det ingen stöd för i varken statistik eller andra studier om man styckar upp statistiken i mindre bitar. Först en allmän överblick kring "kvinnors utsatthet för våld" enligt BRÅ: Den allmänna bilden av våldet mot kvinnor är att det främst sker inom ramen för en nära relation. Drygt en fjärdedel (25 %) av de kvinnor som uppger att de råkat ut för våld har blivit misshandlade av någon närstående det visar svaren i Nationella trygghetsundersökningen. Enligt undersökningen är dock den vanligaste typen av våld mot kvinnor inte det våld som sker i nära relation, utan det som utövas av en bekant person som inte är närstående. Drygt 85 procent av de som misstänks för misshandel mot kvinnor är män. (BRÅ "Misshandel mot kvinnor" 11 ) Av ca anmälan (BRÅ 2010) omfattades endast 25% av "Nära relation", varav 85% var män. Av dessa som var kvar (ca 5800) var endast 38% 12 "pappor" (BRÅ 2000), vilket totalt blir ca 2200 anmälan på anmälda pappor. Att varje angivare i regel gör en till anmälning inom 6 månader medför att man kan utgå från att det rör sig om ca 1100 pappor per år. Att jämföras med ca pappor. Siffran "38%" kommer från BRÅ 2000:11, på s.33, där ni kan läsa följande: "I 38 procent av domarna hade paren gemensamma barn." (BRÅ 2000:11)" - Ganska märkligt att denna procentsats sedan dess inte går att finna i andra skrivelser *hm* Bilden av våldet befästs när Internationella organisationer eller kända journalister och sk. experter basunerar ut skräckpropagandan om barns utsatthet. Sanningen är att ingen tänker tanken på att få deras påståenden granskade. "Ovillighet att anmäla en familjemedlem" är en vanlig förklaring till varför det är få som anmäler. Ser man till SCB underlag till Eva Lundgrens forskning (Slagen Dam 1997) så ökar tvärtom "våldet mot en ex. pojkvän" efter en separation, således kan man omvänt räkna på att man som "Ex. pojkvän" löper 3 ggr. ökad risk att bli stämplad som aggressiv efter en separation. Om ovillighet att anmäla är en utav förklaringarna till varför så få "pappor" anmäls. Vad är då inte avseende mödrar? Varken polis eller socialtjänst vill yttra sig om mammans bristande föräldraskap så länge en pappa finns att jämföras med. (Annan tongång blir det när pappan blivit frånvarande). Redan 2001 försökte BRÅ att uppmärksamma riskfaktorer avseende barns psykiska uppväxtvillkor: En omfattande forskning har påvisat en mängd förhållanden hos föräldrarna som kan kopplas till en ökad risk för antisocial utveckling hos barnen. Kriminalitet, missbruk, psykisk sjukdom, att vara ensamstående mamma eller tonårsförälder, långvarig och allvarlig social stress, bristande omsorgsförmåga, övergrepp och misshandel är några av de kanske vanligaste påvisade riskfaktorerna (2,3,4,5,10). Ofta påpekas att risken för antisocial utveckling ökar med antalet familjerelaterade stressfaktorer som barnet exponeras för (BRÅ rapport 2001:15 13 ) - Pappan anges inte som riskfaktor, utan närmast är processen då pappan blir "borttvingand". 11 BRÅ "Misshandel mot kvinnor": 12 I 38 procent av domarna hade paren gemensamma barn." (BRÅ 2000:11) 13 BRÅ rapport 2001:15: 6

7 Män som offer för partnervåld syns inte i statistiken, men synliggörs i andra studier Att ens försöka lyfta mannen som ett potentiellt offer är nästan meningslöst, dels för att mannen ändå aldrig skulle erkänna det öppet och dels för att kvinnans handling inte ses som annat än en mindre incident. Även om män förstår att kränkningar, eller våld är fel, så betraktas det snarare som en privat angelägenhet och "priset man få betala" för sin relation med sin älskade. (Här har genusforskningen något att bita i.) Studier där man fått en glimt av hur verkligheten ser ut för vissa män visar följande: SCB Enkätundersökning (1997) - Underlag till "Slagen Dam" På frågan till endast kvinnor "Har blivit utsatt för våld någon i livet efter 15 år", svarade 47,4% JA (3878 svarande) Att jämföras med Aftonbladet (2003) som gjorde en liknande webbenkätsundersökning även till män 14 : På frågan; "Har du någon gång fått stryk av din kvinnliga partner?", svarade 72,7% JA (2021 svarande) Har du någon gång blivit slagen av din partner? Kvinnor 47,7% Män 72,8% - Således angav ca 50% mer män att de utsättas för våld i en nära relation av sin partner. Något år senare (2005) gjordes en Internationell studie med 30 länder som samverkade i frågor om våld i nära relation. Peter Gill, (Umeå universitet) var delaktig från Sverige. Resultatet publicerades i DN men av någon underlig anledning så togs det bort från deras server. Unik internationell studie: Dubbelt så många Svenska kvinnor som män uppger att de slog först. Kvinnor använder våld mot sin partner i samma omfattning som männen... "Vem slog först?" Kvinnor 10/15 67% Män 5/15 33% Ovan studier kompletteras vad som hittills tystats och man ser ett tydligt mönster: - Både kvinnor och män kan vara förövare och offer. Barn löper ökad risk att bli drabbad av bl.a. yttre våld hos en ensamstående Socialstyrelsen genomförde en undersökning (Socialrapport ) avseende faktiska sjukhusbesök för barn och deras boendeform. Det intressanta med denna studie är att den avslöjar flera hittills missvisande bilder om föräldrar och riskfaktor. Dels visade sammanfattningen att "yttre våld", som är ett vanligt argument för att hålla "Pappan borta", var den klart minsta andelen riskfaktorer, men att det var också ca 2,5 ggr. fler besök för barn hos en ensamstående. Således kan man anta att barnet löper större risk för yttre våld i familj med endast en förälder än där barnet har haft tillgång till båda föräldrarna. Tre ökade orsaker för sjukhusbesök vill jag lyfta upp som kan vara bra att känna till: - Yttre våld som fodrade sjukhusbesök var ca 2,5 ggr större för barn hos en ensamstående - Risken för att få alkoholrelaterad diagnos var ca 2,8 ggr större för barn hos en ensamstående 14 Aftonbladet "våld i närarelation" 2003: 15 DN 2005 "Unik studie om våld": 16 Social Rapport 2006: 7

8 - Risken för att få drogrelaterad diagnos var ca 6 ggr större för barn hos en ensamstående Här kommer åter "mörkertalet" in som lyder enligt följande: "Att desto bättre man känner förövaren..." Men nu lägger vi även till "sjukhusbesök" En intressant kartläggning som kan bemöta detta påstående är Folkhälsoinstitutet undersökning på barns psykiska besvär och deras boendeform (FHI 2009) 17 I denna undersökning fick ungdomar svara på en serie frågorom hur de upplevde sin livssituation. Svaren visar genomgående att barn löpte minst risk till psykisk ohälsa då de hade tillgång till båda sina föräldrar, både i parförhållanden som växelvis efter en separation. Barn löpte dubbelt så stor risk att utveckla psykisk ohälsa boende endast med en förälder och nästan 4 ggr. så stor risk om båda föräldrarna var frånvarande. Barns behov av en nära anknytning till sina biologiska föräldrar talar sitt tydliga språk. - Ingen kan ersätta en riktig, närvarande förälder

9 Barn bevittnar inte våld i familjen, utan snarare 2 miljoner barn och totalt ca 2455 gånger per år - Men är allt olagligt? I Aftonbladet kunde man ta del av en undersökning som blev kallad "Den stora bråklistan" (2011) och denna undersökning visade tydligt att osämja och gnabb hör till vardagslivet: Par bråkar i genomsnitt gånger om året, enligt en undersökning där personer över hela världen tillfrågats, skriver Daily Mail. Det blir nästan sju gånger om dagen. Faktum är att dagliga gräl är en del i att vara i ett normalt hälsosamt förhållande. Men tyvärr visar vår forskning att par grälar upp till sju gånger om dagen. Trots att det kan handla om småsaker verkar det vara mycket, säger Nikki Sellers på hemförsäkringsbolaget Esure som genomfört undersökningen. Sexlivet ger upphov till 87 gräl om året medan en partner som inte säger jag älskar dig ofta nog ligger bakom 67 sammandrabbningar enligt undersökningen. De allra vanligaste orsakerna till att paren gnabbas är pengar, lathet och en partner som inte lyssnar. Snarkningar, en partner som kör för fort och vad man ska äta till middag ligger också bakom många av grälen. 18 Således kan vi utesluta att de flesta vardagsgräl skulle vara huvudorsaken till att barn mår psykiskt dåligt, så länge som barnen fortfarande har tillgång till båda sina föräldrar. Skall man göra varje familjegräl "brottligt" (som vissa vill göra) så räcker nog inte heller " barn", utan mer rimligt borde vara 2 miljoner barn och ca 3,2 miljarder fall per år. - Om man skulle satsa på stävja "våldet" så vore det på sin plats att lära föräldrar att försonas, snarare än rida på själva konflikten, men skadligt för barnet är det inte så länge som barnet har tillgång till båda sina föräldrar. När pappan är borta knackar socialtjänsten på dörren, igen Statistiken över extra stödinsatser till ensamstående föräldrar avslöjar att problemet är långt större när pappan är frånvarande än om pappan hade fått funnits i barnets liv. Två närvarande föräldrar som delar på ansvaret fungerar mer som ett emotionellt, socialt och ekonomiskt skydd för barnet även om det förekommer enskilda störningar i självaste föräldraskapet. En närmare titt hos socialstyrelsen avseende SOL och LVU visar att vi just nu massproducerar trasiga barn. "Den 1 november 2010 hade ungefär barn och unga heldygnsinsatser. Slutligen var cirka barn och unga placerade någon gång under året... Av de barn och ungdomar som fick vård enligt LVU den 1 november var brister i hemmiljö skäl till insatsen för ungefär 71 procent, 24 procent av dem fick vård på grund av eget beteende och drygt 5 procent på grund av både brister i hemmiljö och eget beteende." 19 - Fakta talar för att en ensamstående förälder löper ökad risk till att bli en dysfunktionell boendemiljö för barn. Varför skall våra barn behöva lida om det egentligen finns två som kan dela ansvaret? Pappamanualens Arv Denna separationsindustri och återkommande skuldbeläggande har blivit en lukrativ miljardindustri med många aktörer som livnär sig på denna destruktivitet. Allt från advokaten som försvarar sina klienter, socialsekreterarna och familjerätten med sina utredningar till extra stöd åt dysfunktionella föräldrar eller ännu värre omhändertagna barn med ett utåtagerande beteende som följd. På det har vi privata aktörer och institutioner som frossar i detta smörgåsbord, livnär sig på att upprätthålla bilden av mannen/pappan som livsfarlig, experter som rycker ut som vittnen utan en tanke 18 Wendela Den stora bråklistan : 19 Socialstyrelsen " Barn och unga insatser år 2010" : 9

10 på de konsekvenser de utsätter barnet för vid falska påståenden. Vi har skapat en buffé för giriga som livnär sig på andras bekostnad, eller på ren Svenska - På våra barns bekostnad. Borttvingade föräldrar saknar helt stöd idag att hantera sin livskris med få chanser att resa sig upp och komma tillbaka och kunna känna sig åter hel och värdig som medmänniska. Många tar sin tillflykt i alkohol eller medicin för att kunna hantera sitt trauma. Många blir passiviserade, slutar betala räkningar som leder till KF, blir beroende av sjukpenning eller ännu värre försöker ta sitt liv för att smärtan och saknaden är för outhärdlig. Destruktivitet föder destruktivitet... - Men vad händer den dagen denna handlingsförlamning övergår till vrede och hämndbegär? Vi sitter på en tickande bomb med medborgare som isolerar sig från samhället de tappat förtroende för. Alla medborgare har en "rättspatos" och hela vårt samhälle vilar på förtroendet att rättsstaten skall upprätthålla lag och rättvisa. Utan ett fundament och tro på rättvisa kommer vi att återgå till en hederskultur, medborgarna kommer ta lagen i egna händer, vilket vi faktiskt hade så sent som i slutet på 1800-talet, och vi vet redan på förhand vilka som kommer resa sig - Männen! Avsaknaden av en fadersfigur med tydliga riktlinjer, regler och värderingar skapar vildvuxna ungdomar/män utan normer och identitet, utan tillhörighet och framtidstro. Vem står där och fångar upp dem? Redan idag ser vi ett tydligt mönster där 85 % av ungdomsbrottslingarna som avtjänar fängelsestraff kommer från faderlösa hem, vi kan bevittna ökad gängbildningar och tuffare kriminalitet. - Så viktig är fadersrollen Hela kedjan av alla dessa destruktiva processer resulterar i astronomiska siffror med följdkonsekvenser som påverkar hela vårt samhälle. Redan 2004 presenterade Folkhälsoinstitutet, skolverket och Socialstyrelsen "Tänk långsiktigt" 20 där siffror sammanställdes och presenterades. - Vänligen läs denna viktiga skrivelse är mitt råd. Pappamanualen har under åren inte bara identifierat problemet, utan också flitigt försökt upplysa om en viktig pusselbit till lösningen. Skall vi stävja denna ohälsa, på riktigt, så för våra barns skull 21, måste problemet få de resurser detta arbete förtjänar. (Alla är inte lika generösa med sin nerlagda tid som jag) Allt börjar med en gemensam tanke som förenar, en idé som måste ges utrymme att få växa, mogna och sen spridas i allt som rör barn och föräldraskap. Inom omsorg, i skolan, ute bland myndigheter, företag och in i rättsväsendets. Det måste börja i riksdag och regering och vidare ut till alla kollegor runt i landets 21 län, 21 domstolsdistrikt, 289 kommuner, och sist ut till våra föräldrar och familjer. Minns vad forskning, studier och statistik säger om man tar bort politik, ideologier och ekonomiska intressen. Att barn behöver och har rätt till båda sina föräldrar! Visar ni prov på beslutsamhet och vilja att lösa detta problem, så kommer barnen hylla Era insatser 20 FHI 2004 "Tänk långsiktigt!":

11 Med detta stämplar Pappamanualen ut och tackar för denna period \o/ Markus Ollikainen nov

12 Pappamanualens Arv Barns bästa skall ligga till grund för alla beslut rörande barn Föräldrauttag kontra föräldraansvar vid en separation Uppkomsten av konflikt vid separation bygger mer på bristande empati snarare än faktiska omständigheter - (Neuropsykologi) "Våld i nära relation" omfattar sällan den biologiska pappan Män som offer för partnervåld syns inte i statistiken, men synliggörs tack vare andra studier Barn löper ökad risk att bli drabbad av bl.a. yttre våld hos en ensamstående Barn bevittnar inte våld i familjen, utan snarare 2 miljoner barn och totalt ca 2455 gånger per år - Men är allt olagligt? När pappan är borta knackar socialtjänsten på dörren, igen Pappamanualens Arv 12

Allt som jag sagt till båda föräldrar under årens gång kan sammanfattas med följande rader:

Allt som jag sagt till båda föräldrar under årens gång kan sammanfattas med följande rader: 1 Inledning: Pappamanualens Arv är en serie viktiga källor till insikter och råd som växt upp under åren i detta arbete med barn och föräldraskap. Som vanligt är den ocensurerad, provokativ men även skriven

Läs mer

- Barn mår bra med en nära kontakt med sin pappa, och bäst med båda föräldrarna!

- Barn mår bra med en nära kontakt med sin pappa, och bäst med båda föräldrarna! Idag har vi ca 400 000 barn 1 som lever med ökad risk till psykiskt och fysisk ohälsa, stadigvarande hos endast en förälder (oftast mamman). Samtidigt ser vi tydliga ökningar av vårdnadstvister där pappan

Läs mer

Vanliga missuppfattningar kring barns bästa och relationsvåld

Vanliga missuppfattningar kring barns bästa och relationsvåld Vanliga missuppfattningar kring barns bästa och relationsvåld Mans- & Familjejour dec. 2012 Copyright 2012, Med reservation för ändringar 1 Vanliga missuppfattningar kring barns bästa och relationsvåld

Läs mer

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010 Fråga nr. 1 - Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010 Fråga nr. 1 - Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010 Fråga nr. 1 - Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

I det bästa av världar

I det bästa av världar 1 I det bästa av världar Gå ut och fråga vem som helst om hur de skulle vilja se vårt samhälle. De skulle beskriva en värld fri från brott, inspirerande skolmiljöer och arbetsmöjligheter som medgav både

Läs mer

Barns psykiska hälsa, uppväxt och boendeform

Barns psykiska hälsa, uppväxt och boendeform Barns psykiska hälsa, uppväxt och boendeform En kunskapssammanställning 2014 Av Markus Ollikainen Pappamanualen.se 1 (av 11) Barns psykiska hälsa, uppväxt och boendeform Innehåll: 2 Inledning 3 Separation

Läs mer

HUVUDTAL 2012-05-13. - En sak har dock inte förändrats nämnvärt och det är myndighetens syn på barns behov av båda sina föräldrar.

HUVUDTAL 2012-05-13. - En sak har dock inte förändrats nämnvärt och det är myndighetens syn på barns behov av båda sina föräldrar. Sverige är på många sätt ett fantastiskt land. Vi har ett samhällssystem som på många sätt fungerar bra, med utrymme för mångfald och möjlighet som individ att få kunna förverkliga dina drömmar och mål.

Läs mer

Frågor och svar om MFJ

Frågor och svar om MFJ Frågor och svar om MFJ 1. Är det inte lite gubbigt med bara män i styrelsen? 2. Vilka utmaningar kommer bli störst för föreningen? 3. Är ni kvinnohatare? 4. Är inte det stora samhällsproblemet män som

Läs mer

Göteborg 081120. Vårt utvecklingsarbete. En arbetsmodell för f r samarbetssamtal. i utredningsarbetet. utredningar

Göteborg 081120. Vårt utvecklingsarbete. En arbetsmodell för f r samarbetssamtal. i utredningsarbetet. utredningar Göteborg 081120 Vårt utvecklingsarbete En arbetsmodell för f r samarbetssamtal Frågor om våld v i utredningsarbetet Metodstöd d vid riskbedömningar i utredningar Vårt utvecklingsarbete 2000 Metoddiskussioner

Läs mer

Barns psykiska hälsa, uppväxt och boendeform

Barns psykiska hälsa, uppväxt och boendeform Barns psykiska hälsa, uppväxt och boendeform En kunskapssammanställning 2014 1 (av 12) Barns psykiska hälsa, uppväxt och boendeform Innehåll: 2 Inledning 3 Separation med barn i det civila samhället 4

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Vi måste börja prata om vad feminismen åstadkommit

Vi måste börja prata om vad feminismen åstadkommit Refuserad av Newsmill 12-01-26 MARKUS OLLIKAINEN OM FEMINISM Vi måste börja prata om vad feminismen åstadkommit När jag växte upp på 70-talet så fanns det kvinnor som kämpade för jämställdhet. De ansåg

Läs mer

Definition av våld. Per Isdal

Definition av våld. Per Isdal Definition av våld Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadat, smärtat skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att

Läs mer

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD Vägledning OBS! Om du använder det här avsnittet som en separat del, se också inledningen till föregående avsnitt (Våld mot barn) som också berör våld i nära relationer

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Det försummade barnet

Det försummade barnet Barn som far illa Barn som far illa Fysisk misshandel och försummelse Psykisk misshandel och försummelse Medicinsk försummelse Pedagogisk försummelse Non organic failure to thrive Sexuellt övergrepp Missbruk

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer - introduktion Innehåll Tvärprofessionella grupper, fall och examination Våld mot kvinnor våld mot barn Teoretisk förståelse för risk och skyddsfaktorer vad ska man använda förklaringsmodeller

Läs mer

Barn behöver båda sina föräldrar

Barn behöver båda sina föräldrar Av Markus Ollikainen Pappamanualen.se Copyright 2010 Pappamanualen.se Del 1 "Pappans föräldrauttag har en positiv effekt på mammans medelinkomst" Idag har vi ca 1,3 milj. pappor i Sverige. Pappans kunskap

Läs mer

Barns som utsätts för fysiska övergrepp

Barns som utsätts för fysiska övergrepp Barns som utsätts för fysiska övergrepp Birgitta Svensson Doktorand i Folkhälsovetenskap Karlstads universitet Stressutlöst våld mot barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning Upprepat fysiskt och

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

BRYTA TYSTNADEN OM MISSBRUKET I FAMILJEN

BRYTA TYSTNADEN OM MISSBRUKET I FAMILJEN FÖRA BARNEN PÅ TAL BEARDSLEES FAMILJEINTERVENTION Heljä Pihkala 15/11 2012 BRYTA TYSTNADEN OM MISSBRUKET I FAMILJEN TVÅ METODER MED SAMMA GRUNDANTAGANDE: ÖPPEN KOMMUNIKATION OM FÖRÄLDERNS SJUKDOM/MISSBRUK

Läs mer

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator Diabetes- och endokrinologimottagningen Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator vid diabetes- och endokrinologimottagningen Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Anknytning och omsorg när våld är vardag Små barn och trauma Sundsvall 2015 02 06

Anknytning och omsorg när våld är vardag Små barn och trauma Sundsvall 2015 02 06 Anknytning och omsorg när våld är vardag Små barn och trauma Sundsvall 2015 02 06 Kjerstin Almqvist, Professor i medicinsk psykologi, leg. psykolog, leg. psykoterapeut Karlstads Universitet Varför är utsatthet

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister EN UTVÄRDERING 2013

Barnets rättigheter i vårdnadstvister EN UTVÄRDERING 2013 Barnets rättigheter i vårdnadstvister EN UTVÄRDERING 2013 Ny kunskap fordrar nytänkande och reformer ANNIKA REJMER Vårdnadstvister ett förbisett samhällsproblem Antalet vårdnadstvister ökar och måste betraktas

Läs mer

Pappor står utanför lagen

Pappor står utanför lagen 1 av 5 2012-02-23 17:04 Pappor står utanför lagen AKTUELLT Hur länge ska vi pappor bli behandlade som idioter som inte kan ta hand om våra egna barn? Det frågar sig en pappa som känner sig överkörd och

Läs mer

Tiden läker inte alla sår. Information om barn som upplevt våld

Tiden läker inte alla sår. Information om barn som upplevt våld Tiden läker inte alla sår Information om barn som upplevt våld Barn och våld inom familjen Med våld i par- och närrelationer avses i vid bemärkelse våld som någon använder inom familjen eller i andra släkt-

Läs mer

Barn och föräldrar i vårdnadstvister samhällets insatser. Annika Rejmer Rättssociologiska enheten Lunds universitet

Barn och föräldrar i vårdnadstvister samhällets insatser. Annika Rejmer Rättssociologiska enheten Lunds universitet Barn och föräldrar i vårdnadstvister samhällets insatser Annika Rejmer Rättssociologiska enheten Lunds universitet Bakgrund 50 000 barn erfar att deras föräldrar separerar varje år Antalet vårdnadsmål

Läs mer

Hot och kränkningar. Stöd och hjälp. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Hot och kränkningar. Stöd och hjälp. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Hot och kränkningar Stöd och hjälp Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Du kan vara utsatt för våld i nära relation om du...... får höra att du är ful, värdelös, korkad eller äcklig....

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Intervjuguide. Partnervåld. Underlag för bedömning av risk för framtida partnervåld (SARA:SV) P. R. Kropp, S. D. Hart & H. Belfrage.

Intervjuguide. Partnervåld. Underlag för bedömning av risk för framtida partnervåld (SARA:SV) P. R. Kropp, S. D. Hart & H. Belfrage. Underlag för bedömning av risk för framtida partnervåld (SARA:SV) P. R. Kropp, S. D. Hart & H. Belfrage Intervjuguide Namn: P-nummer: Omständigheter: Partnervåld 1. Allvarligt fysiskt och/eller sexuellt

Läs mer

Stärka barn i socialt utsatta livssituationer

Stärka barn i socialt utsatta livssituationer Stärka barn i socialt utsatta livssituationer genom att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik att öka kompetensen hos de professionella som möter barn att påverka beslutsfattare och politiker

Läs mer

Definition av våld och utsatthet

Definition av våld och utsatthet Definition av våld och utsatthet FN:s definition: varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång

Läs mer

Utveckla barn - och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården

Utveckla barn - och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården Utveckla barn - och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården Föräldrastöd i Falun 2013 09 17 gunborg.brannstrom@skl.se Kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet V 39 2012

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Workshopledare Madeleine Sundell

Workshopledare Madeleine Sundell Workshopledare Madeleine Sundell Metodstöd för Barn och Unga på Frälsningsarmén -Ansvarig för I Trygga Händer -Rådgivare och Utbildare inom Barnkonventionen -Barnrättsjurist madeleine.sundell@fralsningsarmen.se

Läs mer

Från individ- till familjeperspektiv i missbruks- och beroendevården

Från individ- till familjeperspektiv i missbruks- och beroendevården Från individ- till familjeperspektiv i missbruks- och beroendevården ANDT-samordnare 2013 05 22 gunborg.brannstrom@skl.se Det här ska jag prata om: - Överenskommelsen mellan SKL och regeringen. - Risk-

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN Barn i utsatta situationer behöver trygga sammanhang, med vuxna som uppmärksammar och agerar när något inte står rätt till. Men, vad kan man göra vid oro för att ett

Läs mer

Fråge- och målformuleringar i BBIC-utredningar

Fråge- och målformuleringar i BBIC-utredningar Fråge- och målformuleringar i BBIC-utredningar Utredningsfrågorna och målformuleringarna är tagna ur sitt sammanhang: utredningarna. De ger ändå en vink om hur svårt det är att ställa adekvata frågor och

Läs mer

Välkommen till kurator

Välkommen till kurator Njurmedicinska enheten Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator på njurmedicinska enheten Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet både för dig som patient och för

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Föräldraföreningen Mot Narkotika - UMEÅ

Föräldraföreningen Mot Narkotika - UMEÅ Föräldraföreningen Mot Narkotika i Umeå arbetar lokalt i Umeå och Västerbotten med att stötta och hjälpa anhöriga till drogmissbrukare. Vårt arbete är ideellt och vår drivkraft är att hjälpa andra människor

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09. Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.38 Copyright: Nathalie Nordén & Carin Holmberg och Se Sambandet. Layout:

Läs mer

BARNS UPPLEVELSER AV VÅLD. Anna Forssell Örebro universitet

BARNS UPPLEVELSER AV VÅLD. Anna Forssell Örebro universitet BARNS UPPLEVELSER AV VÅLD Anna Forssell Örebro universitet 2015-01-29 1 UPPLÄGG 1. Att förstå barns upplevelser av våld 2. Våldets konsekvenser för barnen 3. Barnmisshandel? 4. Separation hur blir det

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Att uppmärksamma det lilla barnet när föräldern har egna problem som psykisk ohälsa och/eller missbruk

Att uppmärksamma det lilla barnet när föräldern har egna problem som psykisk ohälsa och/eller missbruk Att uppmärksamma det lilla barnet när föräldern har egna problem som psykisk ohälsa och/eller missbruk Det lilla barnet kan inte föra sin egen talan Därför behöver vi som träffar barn och föräldrar vara

Läs mer

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL?

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? HJÄLPPROCESSEN FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN En hjälpreda för att se sammanhang och göra effektiva insatser Materialet är gjort med utgångspunkt i samverkande verksamheter

Läs mer

Gemensam problembild och orsaksanalys - Hur gör vi? Caroline Mellgren Institutionen för kriminologi Malmö högskola

Gemensam problembild och orsaksanalys - Hur gör vi? Caroline Mellgren Institutionen för kriminologi Malmö högskola Gemensam problembild och orsaksanalys - Hur gör vi? Caroline Mellgren Institutionen för kriminologi Malmö högskola Att arbeta kunskapsgrundat - Utgångspunkter Utgå från kunskap om problemet: kartlägg problembilden

Läs mer

Rättsväsendet Fakta i korthet

Rättsväsendet Fakta i korthet Polisen fick veta att jag har nedsatt hörsel när de ville ringa mig, så de sms:ar direkt istället, ibland via textförmedling och ibland via e-post. Kommunikationen fungerar utmärkt, men det är avgörande

Läs mer

Barn och unga som lever med våld v hemmet Göteborg 2012

Barn och unga som lever med våld v hemmet Göteborg 2012 Barn och unga som lever med våld v i hemmet Göteborg 2012 Kjerstin Almqvist Specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut, Professor i medicinsk psykologi Karlstads Universitet Våld i nära n relationer

Läs mer

Allt effektstinnare - Honda civic 2015

Allt effektstinnare - Honda civic 2015 1 Allt effektstinnare - Honda civic 2015 2 Vill du stödja forskningen kring demens och Alzheimers sjukdom? Ditt bidrag betyder mycket för drabbade och deras anhöriga. Sms:a demens200 till 72901 3 Utan

Läs mer

Till föräldrar och viktiga vuxna:

Till föräldrar och viktiga vuxna: Till föräldrar och viktiga vuxna: Att prata med barn när någon i familjen är: allvarligt sjuk eller skadad psykiskt sjuk funktionsnedsatt missbrukare av alkohol eller droger utsatt för våld i hemmet död

Läs mer

FILMGUIDE. för samtal och diskussion. En dokumentärfilm av: Åsa Ekman, Oscar Hedin och Anders Teigen År: 2015 Längd: 74 min

FILMGUIDE. för samtal och diskussion. En dokumentärfilm av: Åsa Ekman, Oscar Hedin och Anders Teigen År: 2015 Längd: 74 min FILMGUIDE för samtal och diskussion En dokumentärfilm av: Åsa Ekman, Oscar Hedin och Anders Teigen År: 2015 Längd: 74 min Filmproducent och distributör: Film and Tell Kontakt: info@filmandtell.com 08-55

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med 1 Se Sambandet! Forskning visar att det finns samband mellan våld mot djur och våld mot människor. Det formuleras

Läs mer

Barns delaktighet i familjerättsliga processer

Barns delaktighet i familjerättsliga processer Barns delaktighet i familjerättsliga processer - Dokumentation och utmaningar i det sociala arbetet 2012-03-30 Barns rättigheter Rättighet ett mångtydigt begrepp. Legala och moraliska rättigheter. Enbart

Läs mer

Våld i nära relationer - att våga se och agera!

Våld i nära relationer - att våga se och agera! Våld i nära relationer - att våga se och agera! Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för tillväxt FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, 1993 Våld mot kvinnor är en manifestation

Läs mer

Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se

Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se claes.sonnerby@regeringskansliet.se huvudsekreterare Utredningen om män och jämställdhet Vad har svenska regeringen sagt till oss

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer

Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

gunborg.brannstrom@skl.se Drogfokus 2012 10 24

gunborg.brannstrom@skl.se Drogfokus 2012 10 24 Förstärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården - ny överenskommelse med regeringen. Ett utvecklingsarbete inom Kunskap till praktik Drogfokus 2012 10 24 gunborg.brannstrom@skl.se

Läs mer

Kartläggning av föräldrar i vård i september 2012. gunborg.brannstrom@gmail.com

Kartläggning av föräldrar i vård i september 2012. gunborg.brannstrom@gmail.com Kartläggning av föräldrar i vård i september 2012 gunborg.brannstrom@gmail.com 1 Missbruk påverkar hela familjen Risk- och skyddsfaktorer i föräldraskapet Kartläggning av föräldrar i missbruks- och beroendevården

Läs mer

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Arbetsrapport 2014:2 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist & Per Åsbrink Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist

Läs mer

I skuggan av våldet. Filmen vänder sig till

I skuggan av våldet. Filmen vänder sig till HANDLEDNING I skuggan av våldet är en film om barns utsatthet i familjer där våld förekommer. En film om barn som växer upp i ett hem där mamman utsätts för våld av pappan, om en grupp barn som ofta glöms

Läs mer

Varningssignaler och råd

Varningssignaler och råd Varningssignaler och råd Innan första slaget Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor.

Läs mer

2011-11-24. Mammornas Bakgrund. Barnens Bakgrund. Resultat. Nationell utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt våld mot Mamma

2011-11-24. Mammornas Bakgrund. Barnens Bakgrund. Resultat. Nationell utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt våld mot Mamma Resultat Nationell utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt våld mot Mamma Nationell utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt våld mot Mamma Karin Grip Psykologiska Institutionen Göteborgs

Läs mer

Tema: Tonåren gränslandet mellan barn och vuxen

Tema: Tonåren gränslandet mellan barn och vuxen Tema: Tonåren gränslandet Presentation Gör en presentationsrunda där deltagarna en och en säger sitt namn, vem de är förälder till samt något som de gärna gör tillsammans med sin tonåring. Se filmen: http://www.dintonaring.se/tonaren

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

M115 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till

M115 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3228 av Beatrice Ask m.fl. (M) Brott mot äldre Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till Åklagarmyndigheten

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Arbetsblad till Version 3 av Spousal Assault Risk Assessment Guide (SARA-V3)

Arbetsblad till Version 3 av Spousal Assault Risk Assessment Guide (SARA-V3) Arbetsblad till Version 3 av Spousal Assault Risk Assessment Guide (SARA-V3) Steg 1: Information om fallet Information Gärningsperson: Utsatt: Bedömare: Datum: Informationskällor: Tidigare partnervåld

Läs mer

Våld mot äldre. Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken

Våld mot äldre. Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken Våld mot äldre Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken Med våld mot äldre avses En enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskvärd/lämplig handling, som utförs

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Vad är VKV? Hur arbetar vi? Information. Utbildningar. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Vad är VKV? Hur arbetar vi? Information. Utbildningar. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinara.se/vkv Våld i nära n Borås s den 7 april-2011 Tove Corneliussen,, utbildningsledare, Lotta Nybergh,

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Föräldraskapet Var det bättre förr? Micaela Romantschuk Helsingfors 30.9.2014 Grankulla

Föräldraskapet Var det bättre förr? Micaela Romantschuk Helsingfors 30.9.2014 Grankulla Föräldraskapet Var det bättre förr? Micaela Romantschuk Helsingfors 30.9.2014 Grankulla Hemma hos oss: Storebror: Varifrån kommer begreppet curlingföräldrar. Mamman förklarar. Lillebror: Aj sådär så att

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Kvinnors rätt till trygghet

Kvinnors rätt till trygghet Kvinnors rätt till trygghet Fem konkreta insatser för kvinnofrid som kommer att ligga till grund för våra löften i valmanifestet Inledning Ett av svensk jämställdhetspolitisks viktigaste mål är att mäns

Läs mer