Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga"

Transkript

1 PLANBESKRIVNING Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Eslövs kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING, Projektnummer: V Yta för bild eller mönster

2 Titel: Planbeskrivning för Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Publiceringsdatum: Utgivare: Trafikverket Projektledare: Per-Olof Lysell, Konsult: Atkins Sverige AB, Helsingborg, Uppdragsledare: Henrik Bertheden Distributör: Trafikverket, Box 543, Kristianstad, telefon: Omslagsbild Eslövs kommun

3 Innehåll 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND OCH MOTIV Förutsättningar Tidigare och pågående utredningar och beslut SYFTE, MÅL OCH OMFATTNING Arbetsplanens syfte Projektets syfte och mål Referensstandard VÄGFÖRSLAGET Vägplanens omfattning Trafik Typsektioner Plan- och profilstandard Korsningar och anslutningar Geologi och geoteknik Hydrologi och hydroteknik Kollektivtrafik Gång- och cykeltrafik Broar och andra byggnadsverk Skadeförebyggande åtgärder Övriga väganordningar Andra åtgärder och anordningar VÄGHÅLLNINGSANSVAR FÖR ALLMÄNA VÄGAR Förändring av väghållningsområde Förändring av allmän väg KONSEKVENSER AV VÄGFÖRSLAGET Trafiktekniska konsekvenser Miljökonsekvenser MARKÅTKOMST Fastställelseprövning Vägområde för allmän väg KOSTNADER FORTSATT ARBETE Dispenser och tillstånd Produktion Kontroll och uppföljning SAKÄGARE SAMRÅDSREDOGÖRELSE

4 4

5 1. Sammanfattning Trafikverket planerar att bygga en ny motorvägshållplats för Skåneexpressens busslinje 1 och 2 vid trafikplats Gårdstånga i Eslövs kommun. Skåneexpressen 1 och 2 passerar idag trafikplatsen utan att stanna och en ny hållplats skulle medföra att boende i Gårdstånga och omkringliggande samhällen ges möjlighet att lättare använda busslinjerna. Regionbuss 157 passerar idag cirkulationsplatsen i trafikplatsen, och för att möjliggöra byte mellan de olika busslinjerna planeras hållplatslägen även för denna vid cirkulationsplatsen. För att öka tillgängligheten till hållplatserna planeras en pendlarparkering att anläggas i anslutning till cirkulationsplatsen samt en ny gång- och cykelväg att dras mellan Gårdstånga by och trafikplatsen. 2. Bakgrund och motiv 2.1 Förutsättningar Allmänt Eslövs kommun är ständigt växande och det finns ett ökat behov av att kunna åka kollektivt. För att kollektivtrafiken ska bli ett alternativ till bilen krävs goda förbindelser och att tillgängligheten till hållplatserna är hög. Genom att anlägga hållplatser både för Skåneexpressen 1 och 2 samt för regionbuss 157 vid cirkulationsplatsen skapas bådegoda förutsättningar för boende i Gårdstånga och omkringliggande samhällen att använda sig av busslinjerna samt för bussresenärer att byta linje vid Gårdstånga. För att säkerställa tillgängligheten till de nya hållplatserna kommer en pendlarparkering att anläggas i anslutning till cirkulationsplatsen och en ny gång- och cykelväg kommer att dras mellan Gårdstånga by och trafikplatsen Trafik E22 E22 är en nationell stamväg och klassas som den största och viktigaste trafikpulsådern i sydöstra Sverige. E22 är viktig ur både regionalt, nationellt och internationellt perspektiv för såväl pendling som för godstransporter. E22 har en högsta tillåtna hastighet om 110 km/h på aktuell sträcka. År 2011 uppmättes trafikflöden på ca fordon/dygn, varav 2730 lastbilar. Väg 104 Väg 104 är en regional länk mellan sydöstra och nordvästra Skåne. I anslutning till trafikplats Gårdstånga är väg 104 nio meter bred och saknar mitträcke. Väg 104 har en högsta tillåtna hastighet om 90 km/h som strax söder om cirkulationsplatsen sänks till 70 km/h. År 2009 uppmättes trafikflöden på ca 5600 fordon/dygn, varav 620 lastbilar söder om trafikplatsen. 5

6 Väg 113 Väg 113 är en regional väg som förbinder Gårdstånga och Eslöv med Höör. I anslutning till trafikplats Gårdstånga är väg 113 sju och en halv meter bred och utformad som mötesseparerad 2+1 väg, samt har en högsta tillåtna hastighet om 100 km/h som strax innan trafikplatsen sänks till 70 km/h. År 2009 uppmättes trafikflöden på ca 9290 fordon/dygn, varav 840 lastbilar Olycksstatistik I Transportstyrelsens olycksdatabas STRADA registreras alla trafikolyckor med personskador av Polismyndigheten och sjukvården. I trafikplatsen har det under tiden och skett 26 olyckor varav 24 lindriga och 2 svåra olyckor. Ingen av trafikolyckorna har haft dödlig utgång Bebyggelse och markanvändning Landskapet som omger Gårdstånga karakteriseras av ett öppet landskap präglat av ett rationellt jordbruk med stora sammanhängande åkrar Väg E22 är ett starkt element som skär igenom landskapet och vid Gårdstånga ligger trafikplatsen upphöjd och väl synlig vid Kävlingeåns norra dalgångssluttning. Väster om trafikplats Gårdstånga flyter Kävlingeån genom landskapet mot Kävlinge och kusten. Kävlingeåns dalgång korsas av väg E22 väster om trafikplats Gårdstånga. Kävlingeån präglas av en riklig grönska. Vegetationen kring ån och dess biflöde Rödabäcken är väl synliga i landskapet och ett av de få gröna stråken. Kring godsen och de större gårdarna finns det också lummiga områden Miljö- och kulturförhållanden Se miljöbeskrivning för en utförlig beskrivning av nuvarande förhållanden och konsekvenser av utbyggnaden gällande miljö- och naturförhållanden Kommunala Planer Översiktsplan 2001, Eslövs kommun, antagen I Eslöv kommuns översiktplan från 2001 framgår att kommunen vill utveckla möjligheterna för gång- och cykeltrafik mellan trafikplatsen och Gårdstånga by samt medverka till en ny hållplats för kollektivtrafik i anslutning till trafikplatsen. Föreslagen anläggning bedöms därför ligga i linje med kommunens översiktsplan. Fördjupad översiktsplan för Flyinge Gårdstånga, utställningshandling augusti 2012 I den fördjupade översiktsplanen för Flyinge Gårdstånga framgår att utredning av en motorvägshållplats i anslutning till trafikplats Gårdstånga med tillhörande pendlarparkering pågår. Förslag till byggnadsplan för delar av Gårdstånga och Getinge i Skarhults kommun, laga kraftvunnen 30 januari

7 Det aktuella området är markerat som mark, som ej får bebyggas. Föreslagen anläggning strider mot gällande detaljplan. Avsteget bedöms dock som ringa Ekonomiska förutsättningar Projektet finansieras via nationell plan för vägtransportsystemet. 2.2 Tidigare och pågående utredningar och beslut År 2003 togs stråkstudien Högklassigt busstråk Malmö-Kristianstad, Åtgärder för att förbättra Hela Resan fram av dåvarande Vägverket. Syftet var att inventera och föreslå åtgärder för att stärka kollektivtrafikstråket. I studien föreslogs ett nytt hållplatsläge vid Gårdstånga för Skåneexpressens linjer 1 och 2. År upprättades förstudien Kollektivtrafikåtgärder Väg E22 i Gårdstånga. Förstudien utredde förutsättningarna för en anslutande gång- och cyckelväg mellan trafikplats Gårdstånga och Gårdstånga by samt en ny hållplats vid Gårdstånga som skulle underlätta för pendling med Skånetrafikens expressbussar mellan Lund-Kristianstad och Malmö-Kristianstad. I förstudien förespråkades ett alternativ med hållplatser öster om cirkulationsplatsen och där en gång- och cykelväg anläggs inne i cirkulationsplatsen (ingen separat bro). År beslutade Länsstyrelsen i Skåne län i enlighet med 6 kap 5 miljöbalken att projektet inte kunde antas medföra betydande miljöpåverkan. År kom en kompletterande utredning till förstudien ( ) Väg E22 Trelleborg Blekinge länsgräns vid Valje, delen Gårdstånga - Hurva, Motorvägshållplats vid Gårdstånga. Syftet var att utreda vilka möjligheter som fanns för placering av en motorvägshållplats samt lösningar för gång- och cykeltrafik till Gårdstånga by och väg 113 mot Eslöv. Utredningen belyste två alternativa hållplatslägen för linje 157, en norr och en söder om cirkulationsplatsen. År beslutade Länsstyrelsen i Skåne län att lämna tillstånd enligt kulturminneslagen till att göra ingrepp i under mark dolda fornlämningar inom fastigheterna Gårdstånga 15:1, 18:1, 17:5, 18:10, 17:12, 16:1 och 7: Motivering av föreslaget utformningsalternativ I föreslaget utformningsalternativ får de oskyddade trafikanterna en väg genom trafikplatsen som i stora delar påminner om hur det fungerar idag. Skillnaden är att de oskyddade trafikanterna nu får en separerad yta att färdas på genom cirkulationsplatsen. Genom att använda sig av delar av ett av de befintliga körfälten i cirkulationsplatsen, utnyttjas befintlig infrastruktur. Att minska antalet körfält bedöms med endast innebära en marginel kapacitetsförlust jämfört med dagens lösning. Genom att cirkulationsplatsen byggs om på ett sätt som gör att den med små åtgärder går att återställa till två körfält, finns det i framtiden möjlighet att 7

8 återställa cirkulationsplatsen om behovet blir aktuellt. Genom att inte anlägga portar under ramperna, som är aktuellt i några tidigare studerade alternativ, undviks stora höjdskillnader som hade varit till nackdel för åldre och resenärer med funktionsnedsättning. Att undvika portar innebär också att den upplevda tryggheten ökar. Föreslaget alternativ innebär också att resenärer som ska byta mellan linje 157 och Skåneexpressen kan göra detta på ett trafiksäkert och gent sätt, då avstånden mellan hållplatslägena har optimerats. Genom att utnyttja befintlig infrastruktur, minimeras behovet av att ta ny mark i anspråk. 3. Syfte, mål och omfattning 3.1 Arbetsplanens syfte Syftet med arbetsplanen är att: Ge väghållaren tillstånd att bygga vägen Ge möjlighet till markåtkomst med vägrätt Reglera väghållningsansvaret, det vill säga fastslå vilka delar i projektet som ska utgöra allmän väg och väganordning. 3.2 Projektets syfte och mål Motorvägshållplatsen och tillhörande utbyggnader ska placeras och utformas så att goda och attraktiva förutsättningar skapas för boende och verksamma i Gårdstånga med omgivning att resa kollektivt samt att möjliggöra byte mellan regionbusslinje 157 och Skåneexpressen 1 samt 2. Huvudmålet har delats i följande delmål: Busshållplatserna och pendlarparkeringen ska göras tillgängliga för samtliga användare Passager ska vara säkra för oskyddade trafikanter och funktionshindrade Cirkulationsplatsens barriäreffekt ska minimeras för fotgängare och cyklister Vägar och andra anläggningar ska ges en god gestaltning som är anpassad till landskapets karaktär 3.3 Referensstandard Objektet följer riktlinjer i TRVÖK Vägars och gators utformning (TRV publikation 2012:179, 2012:180 samt 2012:181) 8

9 Gång- och cykelvägen har utformats enligt principerna i TRVÖK för en gångoch cykelväg med gemensam dubbelriktad bana. Hållplatserna och pendlarparkeringen har utformats enligt principer i Skånetrafikens hållplatshandbok Vägförslaget 4.1 Vägplanens omfattning Denna vägplan omfattar utbyggnad av två nya busshållplatser med två lägen vardera. En hållplats anläggs i anslutning till E22:ans östra på- och avfartsramper och en anläggs längs med väg 104 söder om trafikplats Gårdstånga. En dubbelriktad, ca 1 km lång och huvudsakligen 2,5 meter bred gång- och cykelväg, anläggs utmed väg 104 från korsningen väg 104/946 till strax norr om trafikplats Gårdstånga. En pendlarparkering anläggs sydöst om trafikplatsen med in- och utfart via väg 104. I anslutningen till korsningen väg 104/946 tas befintligt högersvängskörfält längs väg 104 för södergående trafik bort. Detta för att öka trafiksäkerheten för korsande oskyddade trafikanter. Oskyddade trafikanter kommer att korsa ramperna i plan (se Figur 1). I trafikplatsens cirkulation anläggs en gång- och cykelbana i ett av de befintliga körfälten på den östra bron. Cirkulationsplatsen får en ny utformning med ett istället för två körfält. Som skydd för oskyddade trafikanter i cirkulationen föreslås anordning av GCM stöd (se Figur 2). Samtliga åtgärder som planeras med cirkulationsplatsens utformning och anpassningen av dess anslutningar, görs inom befintligt vägområde. Figur 1 Exempel på passage på ramp (Atkins) Figur 2 Exempel på GCM stöd (Atkins) 9

10 Den nya gång- och cykelvägen ansluter till en befintlig gång- och cykelväg längs med väg 946. Gång- och cykelvägen korsar väg 946 och väg 104 i plan. 4.2 Trafik Föreslagna åtgärder kommer inte påverka trafikflödenas storlek. 4.3 Typsektioner Gång- och cykelvägen längs väg 104 kommer att göras 2,5 meter bred och avskiljas från biltrafiken med ett räcke. 4.4 Plan- och profilstandard Geometri för gång- och cykelväg följer riktlinjer i TRVÖK Vägars och gators utformning. 4.5 Korsningar och anslutningar Den nya gång- och cykelvägen ansluter i söder till befintlig gång- och cykelväg västerifrån längs den södra sidan av väg 946. Den nya pendlarparkeringen kommer anslutas till väg 104 via en ny infart söder om trafikplats Gårdstånga. 4.6 Geologi och geoteknik En geoteknisk fältundersökning har utförts av Ramböll Sverige AB under september och oktober 2012 för nya hållplatslägen samt ny gång- och cykelväg. Undersökningen har omfattat skruvprovtagning i 17 punkter, CPT-sondering i 5 punkter samt installation av grundvattenrör i 2 punkter. Laboratorieanalyser avseende benämning och vattenkvot har utförts på 14 prover. Resultaten av undersökningen redovisas i Rapport geoteknisk undersökning (RGeo) daterad Inför upprättandet av föreliggande handlingar har även tillgång funnits till de geotekniska utlåtande som upprättades av SGI 1980 för befintliga vägportar i trafikplats Gårdstånga. Enligt SGU:s jordartskarta utgörs aktuellt område av lermorän som i söder, mot Kävlingeåns dalgång överlagras av glaciala sediment av främst sand, silt och lera. Både tidigare och nu utförda fält- och laboratorieundersökningar bekräftar dessa förutsättningar. I samtliga punkter har lermorän påträffats under direkt mulljorden. Ställvis inlagring av mer eller mindre mäktiga lager eller linser av främst sandsediment men lokalt även lersediment har noterats i undersökningspunkterna. Mulljorden bedöms som lerig och är i huvudsak 0,3-0,4 m mäktig även om både någon mindre eller något större mäktighet noterats lokalt. 10

11 Lermoränen har en hög till mycket hög skjuvhållfasthet med en utvärderad vattenkvot på mellan %. Huvuddelen av vattenkvotsanalyserna ligger dock inom intervallet %. Befintliga vägbankar förutsätts vara uppfyllda med främst lemoränmassor och normal överbyggnad. För slänten för de branta delarna av rampvägen vid avfarten för norrgående trafik på E22 samt anslutningen mot väg 104 mot Flyinge har det tidigare varit problem. Inom denna del har slänten delvis förstärkts genom att grässvålen skalades av och en sprängstenskappa påfördes. Kappan är 0,5 1,0 m mäktig i släntfot med minskande mäktighet upp i slänten. De geotekniska förhållandena för planerade anläggningar är övervägande gynnsamma. Samtliga vägar och gc-vägar förutsätts kunna utföras i naturlig mark eller befintlig fyllning av lermorän sedan all mulljord avbanats. För bankoch skärningsslänter erfordras erosionsskydd. 4.7 Hydrologi och hydroteknik Kontroll av fria vattenytor i provtagningshål och i installerade grundvattenrör har utförts i samband med den geotekniska fältundersökningen, se kap 4.6. Då förekommande jordar främst utgörs av tät lermorän har tillrinningen i hålen och rören varit begränsad. Grundvattenytans läge bedöms normalt till 1,5 2,0 m djup under markytan förutom i direkt anslutning till den djupa skärningen för väg E22. Inom denna del förväntas grundvattenyta ligga i nivå med dikesbotten för E22:an. Inga djupa schakter som påverkar grundvattnet ska utföras inom objektet. Avvattning sker genom befintliga vägdiken och slänter. Eventuell åkerdränering under föreslagen gång- och cykelväg och pendlarparkering kommer att läggas om eller förses med avskärande dränering. 4.8 Kollektivtrafik För hållplatslägen längs på- och avfartramper till vär E22 har hållplatsstyp Avskiljd hållplats, VGU Sidoanläggingar, valts. Hållplatsen är utformad så att bussens inbromsning kan ske på infarten och dess accelerations kan ske på utfarten. 4.9 Gång- och cykeltrafik Mellan Gårdstånga by och Gårdstånga breddas befintlig vägren längs östra sida av väg 104 och en separerad gång- och cykelbana anläggs. I cirkulationsplatsen anläggs en gång- och cykelbana genom att ett av körfälten på den östra bron tas i anspråk Broar och andra byggnadsverk 11

12 Ej aktuellt 4.11 Skadeförebyggande åtgärder Barriäreffekter Barriäreffekterna minskar med utbyggnaden då oskyddade trafikanter erbjuds en säker gång- och cykelväg mellan Gårdstånga by och trafikplats Gårdstånga, samt genom trafikplatsen Kulturmiljö Utbyggnaden kommer att göra intrång i en fast fornlämning. De åtgärder som beskrivs i tillståndet för ingrepp i fornlämningen måste följas Skyddsåtgärder under byggtiden Skyddsåtgärder bör vidtas för att skydda jordbruksmark, i anslutning till utbyggnaden, från skada t.ex. genom packning av jord. Om en okänd fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, skall arbetet enligt Lagen om kulturminnen m.m. (lag 1988:950, kap 2 10 ) omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet skall omedelbart anmäla förhållandet hos Länsstyrelsen Övriga väganordningar Beläggning Gång- och cykelvägen samt pendlarparkering kommer att beläggas med asfalt Belysning Anläggningen kommer delvis att belysas Driftvändplatser Ej aktuellt Parkerings- och uppställningsytor En pendlarparkering kommer att anläggas Rastplatser Ej aktuellt Räcken Räcken kommer sättas upp för att avskilja gång- och cykelvägen från väg 104 samt mellan gång- och cykelbanan och körfält i cirkulationsplatsen. Befintliga räcken längs ramperna anpassas för byggande av busshållplatser Skyltar och signaler Normal vägvisning och skyltning enligt väghållarens standard Vägmarkering 12

13 Normal vägmarkering enligt väghållarens standard Andra åtgärder och anordningar Enskilda anslutningar och parallellvägar Kommer inte att anläggas Jord- och luftledningar Inom området finns markförlagda kablar och ledningar vilka påverkar projektet. I väg 104 ligger både signalkabel, telekabel, optokabel och elledningar. Kablarna ligger dock huvudsakligen utmed västra sidan av vägen, och kan sannoliktligga kvar i sitt nuvarande läge då tillbyggnad av cykelbana sker utmed östra sidan av väg 104. I anslutning till cirkulationsplatsen har vägar och ramper belysningsmaster som kommer behövas flyttas. Likaså kan nya belysningsledningar behöva dras fram till nya de busskurerna vid hållplatserna. Utmed väg 104 och 113 finns befintliga dagvattenbrunnar och nedstigningsbrunnar. Dessa brunnar används som anslutningspunkter vid det tilltänka utbyggnadsförslaget. Då åkermark förutsätts vara dränerad, kan ny avskärande dränering behövas utföras utmed delar av sträckan Kompensationsåtgärder Inga kompensationsåtgärder är föreslagna. 5. Väghållningsansvar för allmänna vägar 5.1 Förändring av väghållningsområde Inom det aktuella området är Trafikverket Region Syd väghållare för E22, väg 104, väg 113 samt väg Förändring av allmän väg De nya busshållplatserna, gång- och cykelvägarna samt pendlarparkeringen blir väganordningar i det statliga vägnätet. 6. Konsekvenser av vägförslaget 6.1 Trafiktekniska konsekvenser Trafikmängder Trafikflödena bedöms inte påverkas av föreslagen åtgärd. Ombyggnaden kom- 13

14 mer troligen leda till ökad cykeltrafik längs väg 104 mellan Gårdstånga och Gårdstånga by Framkomlighet Det extra stoppet för Skåneexpressen på sträckan medför ökad restid jämfört med idag. Framkomligheten för fordonstrafik i cirkulationsplatsen bedöms minska något då denna endast får ett körfält mot dagens två Trafiksäkerhet De nya hållplatsernas placeringar innebär att oskyddade trafikanter måste korsa av- och påfartsramp på väg E22, vilket kan medföra försämrad trafiksäkerhet Trafikekonomi och komfort Driftkostnader kommer att öka något på grund av större ytor som ska underhållas. Vinterväghållning på gång- och cykelväg måste ske med andra redskap än underhållet för övriga allmänna vägar. Den utökade belysningen kommer att ge ökadede driftkostnader Trafikantupplevelse och trafikservice Motorvägshållplatser kan uppfattas ofta som otrygga. Belysning är föreslagen för att förbättra säkerheten. Hållplatsernas läge, utanför tätbebyggt område och i anslutning till en motorväg kan, trots föreslagna åtgärder, bidra till att hållplatsen upplevs som otrygg. Principer för gestaltning återfinns i gestaltningsprogrammet se flik Miljökonsekvenser Natur- och kulturmiljö Utbyggnaden kommer påverka kulturvärdet genom intrång i fast fornlämning. Den fasta fornlämningen Gårdstånga 9:1 som omfattar kända boplatslämningar från bronsåldern kan komma att skadas och påverkas negativt av utbyggnaden. Tillstånd för ingreppet har sökts och erhållits från länsstyrelsen, se miljöbeskrivning. Utbyggnaden ligger både inom ett riksintresse för kulturmiljövård och en särskilt värdefull kulturmiljö. Bevarandevärdena ligger i landskapets karaktär, som är präglat av det storskaliga godslandskapet och den långa bosättningskontinuiteten. Intrånget kommer inte att påverka dessa värden och bedöms därför inte ge några konsekvenser för kulturmiljön. Kävlingeåns dalgång som omfattas av det regionala naturvårdsprogrammet kommer att tangeras längs väg 104 vid hållplatsen för busslinje 157. Då värdet som skyddas rör terrängformen och syftet är att skydda värdefull naturmiljö och värna om friluftslivet kommer utbyggnaden inte att påverka områdets värden. 14

15 6.2.2 Konsekvenser för pågående markanvändning Mark kommer att tas i anspråk för utbyggnaden av motorväghållplatsen och tillhörande anläggningar. Då den befintliga trafikplatsen anpassas till utbyggnaden kommer delar av hållplatsen och gång- och cykelväg att kunna anläggas inom vägområdet. Däremot kommer mark att tas i anspråk för utbyggnaden av pendlarparkeringen. Intrånget i jordbruksmarken är av begränsad art och kommer medföra en liten negativ miljöpåverkan på markanvändningen Påverkan under byggtiden Påverkan under byggtiden är begränsad men kan periodvis innebära störningar av varierande slag, främst genom en begränsad framkomlighet. Under byggtiden är det främst trafiken i cirkulationsplatsen som kommer att störas men störningar kan även ske på väg 104 samt Gårdstångabacken. Detta beror bland annat på att hastigheten måste sänkas och körbanor smalas av. Vidare kan arbetsfordon orsaka störning i form av buller. Under byggtiden kan negativ påverkan även ske i form av kompaktering av jord från tunga transporter och arbetsmaskiner. Det bör därför ställas krav på var arbetsmaskiner får uppehålla sig under byggtiden för att undvika negativ påverkan på jordbruksmarken. Vägdikesmassor kan vara förorenade och för att undvika spridning av eventuella föroreningar kan särskilda rutiner för omhändertagande krävas. Trafikverkets anvisningar för hantering av massor ska följas. Förekomsten av okända, under mark dolda, fornlämningar kan inte uteslutas. Skulle fornlämningar påträffas under byggskedet måste arbete genast avbrytas i enlighet med 2 kap 10 lagen om kulturminnesvård och länsstyrelsen omedelbart underrättas. För att undvika risker i byggskedet måste rutiner upprättas för miljösäkring av projektet, såväl arbetsmiljö som yttre miljö. En arbetsmiljöplan enligt kraven i AFS 1999:3 måste upprättas. Vid upphandling av entreprenadarbetet måste de krav som ställs i Trafikverkets publikation från 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader tillämpas. Där ställs bland annat krav på att en miljöplan upprättas. I trafikanordningsplanen beskrivs hur arbetet ska genomföras med hänsyn till trafiken på vägen. 15

16 7. Markåtkomst 7.1 Fastställelseprövning Denna vägplan kommer att ställas ut för granskning och genomgå fastställelseprövning. Under granskningstiden kan berörda sakägare och övriga lämna synpunkter på planen. De synpunkter som kommer in sammanställs och kommenteras i ett utlåtande som upprättas när granskningsetiden är slut. Inkomna synpunkter kan föranleda att väghållningsmyndigheten reviderar vägplanen. De sakägare som berörs av revideringen kommer då att kontaktas och får ta del av ändringen. Är revideringen omfattande kan det krävas en ny granskning. Vägplanen och utlåtandet översänds till länsstyrelsen som yttrar sig över vägplanen. Därefter begärs fastställelse av vägplanen. De som lämnat synpunkter på vägplanen ges möjlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit efter granskningstiden, bland annat utlåtandet. Efter denna så kallade kommunikation kan beslut tas att fastställa vägplanen, om den kan godtas och uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Om beslut att fastställa vägplanen tas kommer beslutet att kungöras. Beslutet kan överklagas till regeringen. Vägplanen vinner laga kraft om ingen överklagar fastställelsebeslutet inom tiden för överklagande. Om beslutet överklagas prövas överklagandet av regeringen Fastställelsebeslutets omfattning Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas i vägplanens beskrivning och på plan- och profilritningarna samt de villkor som tagit upp i beslutet. För vägplaner som inte fastställelseprövas gäller motsvarande med den skillnaden att det inte finns något beslut. Istället får dessa vägplaner rättsverkan genom de avtal som upprättas med berörda fastighetsägare och rättighetsinnehavare Rättsverkningar av fastställelsebeslutet Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar: Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet och de villkor som anges i beslutet. Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt. Väghållaren erhåller också en tidsbegränsad nyttjanderätt (tillfällig nyttjanderätt) till mark eller utrymme i samband med byggandet av vägen för t.ex. tillfälliga upplagsplatser. För den mark eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare ersättning. 16

17 Väg som utgör allmän väg och väganordning läggs fast. 7.2 Vägområde för allmän väg Vägområdet för allmän väg i vägplanen omfattar förutom själva vägen utrymme för de väganordningar som redovisas i kapitel 4. Dessutom ingår i vägområdet en kantremsa på båda sidor om 0,5 meter på jordbruksmark. Kantremsan behövs för att underhålla gång- och cykelväg samt hållplats Vägområde för allmän väg med vägrätt Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar i anspråk mark eller annat utrymme för väg med stöd av en upprättad, och när det behövs, fastställd vägplan. Vägrätten ger väghållaren rätt att nyttja mark eller annat utrymme som behövs för vägen. Väghållaren får rätt att fastighetsägarens ställe bestämma över marken eller utrymmets användning under det tid vägrätten består. Vidare får myndigheten tillgodogöra sig jord- och bergmassor och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken eller utrymmet. Vägrätten upphör när vägen dras in. Byggandet av vägen kan starta när väghållaren har fått vägrätt, även om man inte har träffat någon ekonomisk uppgörelse för intrång och annan skada. Värdetidpunkten för intrånget är den dag då marken togs i anspråk. Den slutliga ersättningen räknas upp från dagen för ianspråktagandet med ränta och index tills ersättningen betalas. Eventuella tvister om ersättningen avgörs i domstol. Det nya vägområdet med vägrätt för allmän väg enlig denna vägplan omfattar ca 4450 m Vägområde inom detaljplan Det nya vägområdet med vägrätt inom detaljplan med enskilt huvudmannaskap omfattar ca 20 m Vägområde för allmän väg med inskränkt vägrätt Inget vägområde med inskränkt vägrätt förekommer i denna vägplan Område med inskränkt drift Inget område med inskränkt drift förekommer i denna vägplan Område med tillfällig nyttjanderätt I vägplanen föreslås att ca 3300 m 2 mark tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt. Detta området har markerats på planritningarna. Marken tas i anspråk för att underlätta vid transporter och användas som upplags- och uppställningsyta. Nyttjanderätten skall gälla under byggtiden fram till slutbesiktning om ingen annat överenskommits. Marken skall återställas innan den återlämnas Område för enskild väg Ej aktuellt. 17

18 8. Kostnader Anläggningskostnad inklusive projektering beräknas till ca 8,3 miljoner i 2013 års prisnivå. Se kostnadssammanställning under flik Fortsatt arbete (genomförande) Fastställelse av vägplanen beräknas ske under år Vägutbyggnaden handlas upp som totalentreprenad med funktionskrav. I entreprenaden ingår att ta fram en bygghandling för projektet. 9.1 Dispenser och tillstånd Tillstånd har sökts och erhållits för ingrepp i den fasta fornlämningen Gårdstånga 9:1, se miljöbeskrivning flik Produktion Trafikföring under byggtiden Trafiken kommer att fortgå på befintliga vägar under byggtiden. 9.3 Kontroll och uppföljning Inga speciella kontroller eller uppföljningar föreslås för detta projekt. 10. Sakägare Avgränsning av sakägarkretsen har gjorts utifrån det syfte och den påverkan som vägplanen medför på omgivningen. Förutom de som berörs av markintrång har medtagits de som påverkas av förändrat väghållningsansvar, ändrade utfartsförhållanden, bullerstörningar m.m. För påverkan i natur-,kultur- och vattenmiljöer har medtagits de organisationer, lokala organ, sammanslutningar och andra som har ett väsentligt intresse i saken. Sakägarförteckningen finns under flik 5. Sakägarförteckningen är indelad i sex delar: Del 1. Fastigheter där mark eller utrymme behöver tas i anspråk permanent eller tillfälligt och kända ägare till dessa fastigheter, Del 2. Mark- och vattenområden som är samfällda för flera fastigheter och inom vilka mark eller utrymme behöver tas i anspråk permanent eller tillfälligt 18

19 och kända ägare till kända delägande fastigheter, Del 3. Nyttjanderätt eller annan särskild rätt, utom hyresrätt och bostadsrätt, till fastigheter där mark eller utrymme behöver tas i anspråk permanent eller tillfälligt och kända innehavare av dessa rättigheter, Del 4. Fastigheter med bostadsbyggnader som utan bullerdämpande åtgärder beräknas utsättas för buller som överskrider riktvärden för vägtrafikbuller och kända ägare till dessa fastigheter och bostadsbyggnader, Del 5. Fastigheter vars utfart till allmän väg planeras ändras med anledning av vägbygget och kända ägare till dessa fastigheter, Del 6. Gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen (1973:1149) och därmed jämställda vägsamfälligheter och vägföreningar, i den mån de berörs av vägplanen, samt kända ägare till de kända fastigheter som deltar i anläggningarna. 11. Samrådsredogörelse Sakägarsammanträde hölls den 10 december 2012 i Flyinge församlingshem. Under samrådet framkom flera synpunkter pådet presenterade förslaget. En av synpunkterna var att boende i orter en bit ifrån Gårdstånga hellre önskade andra åtgärder rörande kollektivtrafiken än en motorvägshållplats. Skånetrafiken klargjorde att de gjort en ståkstudie där helheten för kollektivtrafiken i regionen studerats och då är en motorvägshållplats det bästa alternativet. Andra insatser kan bli aktuellt i framtiden, men är inte det i dagsläget. Valet att minska ner antalet körfält i cirkulationsplatsen från två till ett fält, för att kunna anlägga en gång- och cykelväg i ett av fälten, och hur säkert detta är för de oskyddade trafikanterna var också en fråga som uppkom under samrådet. Trafikverket förklarade att gång- och cykelvägen kommer att separeras med ett räcke för att skydda gång- och cykeltrafikanter. Relaterat till detta var också en fråga om att korsa på- och avfartsvägarna i plan. Trafikverket förklarade att vägarna kommer att anpassas med skyltar och möjligen farthinder för att försäkra sig om att bilister är väl medvetna om att korsande oskyddade trafikanter och det kommer även att vidta åtgärder för att sänka fordonens hastighet i cirkulationsplatsen. En annan synpunkt rörde placeringen av hållplatserna vid cirkulationsplatsen. Trafikverket förklarade att ett antal olika alternativ har utretts och att de valda alternativen är det som uppfyller målen för projekten bäst och även kraven i miljöbalken. Boende i Gårdstånga by förstod inte varför det högra körfältet längs väg 104, som används av fordon som ska svänga höger mot byn, skall tas bort. De ansåg att detta fält användes flitigt och var viktig för säkerheten för bilisterna. Bo-

20 ende tyckte även att det verkade osäkert för oskyddade trafikanter att korsa väg 104 i plan eftersom det är mycket trafik på vägen samt i höga hastigheter. Trafikverket svarar att det enligt trafiksiffrorna inte finns ett behov av ett separat högerfält för de som svänger höger i korsningen. Att ta bort fältet medför även att de oskyddade trafikanterna inte behöver korsa tre körfält utan två. Både väg 946 och väg 104 kommer att utformas så att oskyddade trafikanter kan korsa vägarna i två steg för att öka deras säkerhet. Det kan även bli tal om att öka säkerheten för oskyddade trafikanter vid korsningen med väg 946. Samråd har även skett kontinuerligt med Eslövs kommun och Skånetrafiken. Synpunkterna från samrådet har beaktats och i den mån relevanta för projektet arbetats in. Projektledare Per-Olof Lysell Kristianstad Trafikverket Region Syd 20

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

E22 Karlskrona Kalmar Delen förbi Rinkabyholm. Plan- och miljöbeskrivning ÄNDRING AV VÄGPLAN. Uppdragsnummer: Granskningshandling

E22 Karlskrona Kalmar Delen förbi Rinkabyholm. Plan- och miljöbeskrivning ÄNDRING AV VÄGPLAN. Uppdragsnummer: Granskningshandling VÄG 136 BORGHOLM OTTENBY, DELEN KORSNING EKERUM SAMRÅDSHANDLING 2015-04-27 ÄNDRING AV VÄGPLAN E22 Karlskrona Kalmar Delen förbi Rinkabyholm Uppdragsnummer: 108396 Plan- och miljöbeskrivning 1 (9) Ändring

Läs mer

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420 Dokumentnummer Sida 1 (7) Handläggare/upprättad av Tyréns Granskad Tyréns Godkänd Tyréns 3445-00-010 Datum Nils-Erik Ångman Handläggare namn/sign. TrV Handling förvaltningsgranskad TrV Ketil KIndestam

Läs mer

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 MEDVERKANDE Kungsbacka kommun Charlotta Ljungkull, Projektledare Roland Nyman, Byggledare Christer Adlerborn,

Läs mer

Samråd på orten 24 augusti Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen. Välkommen!

Samråd på orten 24 augusti Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen. Välkommen! Samråd på orten 24 augusti 2015 Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen Välkommen! Agenda 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem PROTOKOLL 1 (6) Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem Tid: 18:30 ca 21:00 Datum: 2016-05-31 Plats: Varnhemsgården, Varnhem Föredragande deltagare: Trafikverket Mikael Rintala, Projektledare

Läs mer

VÄG 850, GÅNG- OCH CYKELVÄG LÄNGS BUAVÄGEN DELEN ARAKULLEVÄGEN-BÅTAFJORDSVÄGEN

VÄG 850, GÅNG- OCH CYKELVÄG LÄNGS BUAVÄGEN DELEN ARAKULLEVÄGEN-BÅTAFJORDSVÄGEN 1 (18) VÄG 850, GÅNG- OCH CYKELVÄG LÄNGS BUAVÄGEN DELEN ARAKULLEVÄGEN-BÅTAFJORDSVÄGEN Objektnummer 130061 ARBETSPLAN 2 (18) ARBETSPLAN Väg 850, gång- och cykelväg längs Buavägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

Arbetsplanens Beskrivning VÄG 1195, KARÖSUNDET. Östhammars Kommun, Uppsala Län. SAMRÅDSHANDLING 2011-09-29 Projektnummer: 863397

Arbetsplanens Beskrivning VÄG 1195, KARÖSUNDET. Östhammars Kommun, Uppsala Län. SAMRÅDSHANDLING 2011-09-29 Projektnummer: 863397 Arbetsplanens Beskrivning VÄG 1195, KARÖSUNDET Östhammars Kommun, Uppsala Län SAMRÅDSHANDLING 2011-09-29 Projektnummer: 863397 Dokumenttitel: Arbetsplanens Beskrivning Skapat av: Rickard Sundström Dokumentdatum:

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

Samråd. Väg E22/118, Trafikplats Hammar

Samråd. Väg E22/118, Trafikplats Hammar Samråd Väg E22/118, Trafikplats Hammar Fyrstegsprincipen 1 Tänk om 2 Optimera 3 Bygg om 4 Bygg nytt Åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt Åtgärder som effektiviserar nyttjandet

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg Haninge kommun, Stockholms län Vägplan, 2016-12-09 Uppdragsnummer: 137860 Diarienummer: TRV 2015/50829 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

Väg 84 Hede gång- och cykelväg

Väg 84 Hede gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 84 Hede gång- och cykelväg Härjedalens kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-28 Projektnummer: 145074 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186, 871

Läs mer

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga GRANSKNINGSHANDLING Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga Ängelholms kommun, Skåne län Tekniskt PM Geoteknik 2014-12-19 Dokument nr 1G07TP01 Projektnummer: V8850565 Yta för bild Trafikverket

Läs mer

Vägplan: Gång- och cykelväg utmed Ryggebolvägen och Skallsjövägen. Samråd 2 september 2016

Vägplan: Gång- och cykelväg utmed Ryggebolvägen och Skallsjövägen. Samråd 2 september 2016 Vägplan: Gång- och cykelväg utmed Ryggebolvägen och Skallsjövägen Samråd 2 september 2016 Innehåll 1. Planeringsprocess enligt väglagen 2. Planeringsprocessen för gång- och cykelväg i Ryggebol 3. Syfte

Läs mer

Vägplan E4 Trafikplats Hortlax

Vägplan E4 Trafikplats Hortlax SAMRÅDSREDOGÖRELSE Vägplan E4 Trafikplats Hortlax Piteå Kommun, Norrbottens län Objekt: 880954 TRV 2015/31547 Datum: 2016-01-25 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse

Läs mer

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo. Hjo kommun Västra Götalands län. 3 september 2013

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo. Hjo kommun Västra Götalands län. 3 september 2013 Samrådsmöte Vägplan Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo Hjo kommun Västra Götalands län 3 september 2013 Medverkande Trafikverket Marita Karlsson, projektledare Vectura Pär-Anders Emanuelsson, ansvarig

Läs mer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer Uppgifter om projektet Underlag för samråd VÄGUTREDNING E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer 87 914 002 2008-11-04 Bakgrund E22 ingår i det nationella vägnätet. Vägens funktion är att

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo

Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo Klippans kommun Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo Del av Östra Ljungby 3:2, Klippans kommun Översiktlig geoteknisk undersökning Malmö 2009-10-05 Anders Dahlberg Malena Thomé FB ENGINEERING AB Postadress:

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen Teknisk PM Geoteknik Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2014-10-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: Teknisk PM Geoteknik, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat

Läs mer

Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun. Samrådsmöte

Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun. Samrådsmöte Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun Samrådsmöte Välkomna till samrådsmöte angående Väg 27, viltstängsel, Tranemo och Svenljunga kommun Västra Götalands län 2015-06-16 2 2015-06-10 2 2015-06-10

Läs mer

Komplettering till ärende Remiss Nya rondellen på väg 108 kan inte anses trafiksäker i sitt utförande

Komplettering till ärende Remiss Nya rondellen på väg 108 kan inte anses trafiksäker i sitt utförande Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-09-30 Dnr TN 2013/65 Dnr KS 2013/7 Komplettering till ärende Remiss Nya rondellen på väg 108 kan inte anses trafiksäker i sitt utförande Bakgrund I motion till kommunfullmäktige

Läs mer

Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län

Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län Upprättad den 2010-09-01 Projektnr 8851112 REVIDERING EFTER UTSTÄLLNING PM 1 Be Projektdata Vägnr: E6.02 (f.d. väg 16) Vägnamn: Flädie-Lund

Läs mer

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården Västerås stad, Västmanlands län Vägplan, 2013-09-23 Projektnummer: 107506 Dokumenttitel: Väg 527, gc-väg Örtagården-Västerås Skapat av:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om byggande av järnväg; SFS 2012:708 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Väg 1758 bro över Nolån

Väg 1758 bro över Nolån ARBETSPLAN BESKRIVNING Väg 1758 bro över Nolån 2012-04-18 Objektnr: 5815211 Objektdata Vägnr: 1758 Vägnamn: Objektnamn: Objektnr: 5815211 Kommun: Län: Dokumentdata Titel: Bollebygd Töllsjövägen Väg 1758

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Version. Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn

PROTOKOLL 1 (6) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Version. Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn PROTOKOLL 1 (6) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2016/1467, TRV 2016/1468 108036 E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl. Halvors länk Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte E6.20 Hisingsleden,

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg

Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg GRANSKNINGSHANDLING Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg Lomma kommun, Skåne län Vägplan, Samrådsredogörelse 2014-07-04 Projektnummer: 8850760 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

Väg 664 Hällstorpsvägen, Norrahammar- Råslätt, gång- och cykelväg

Väg 664 Hällstorpsvägen, Norrahammar- Råslätt, gång- och cykelväg Arbetsplanebeskrivning Väg 664 Hällstorpsvägen, Norrahammar- Råslätt, gång- och cykelväg Jönköpings kommun, Jönköpings län Upprättad 2012-10-01 Diarienummer: STBN 2011-252 Dokumenttitel: Arbetsplan, Väg

Läs mer

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Uppdragsnr: 10111982 1 (3) PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Bakgrund Nysträckning av E4 delen Enånger - Hudiksvall

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för

Läs mer

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/80087 144321 Väg 955, gång- och cykelväg utmed Östra Särövägen Dokumenttitel Mötesanteckningar Mötesanteckningar från samrådsmöte på orten

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck ARBETSPLAN Väg 940, delen Rösan-Forsbäck Kungsbacka kommun, Hallands län TEKNISK PM BRO MED GEOTEKNIK Objekt: 106 705, Upprättad den 2013-03-15 1 Titel: Tekniskt PM bro med geoteknik Utgivningsdatum: 2013-03-15

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

UTREDNING AV VÄG 46/184

UTREDNING AV VÄG 46/184 DRYPORT OCH LOGISTIKCENTRUM I FALKÖPING UTREDNING AV VÄG 46/184 Västra Götalands län 2010-05-19, reviderat 2010-09-28 Titel: Dryport och logistikcentrum i Falköping. Utredning av väg 46/184. Utgivningsdatum:

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Öppet hus 23 Mars E45 Vattnäs Trunna. Välkommen!

Öppet hus 23 Mars E45 Vattnäs Trunna. Välkommen! Öppet hus 23 Mars 2016 E45 Vattnäs Trunna Välkommen! Station 1. Samhällsplanering och åtgärdsbeställning Samhällsplanerare: Christina Hjorth Åtgärdsbeställare: Anna-Maria Montell Kontakta oss om frågor

Läs mer

Samrådsmöte. Vägplan(er) Väg 2578 Gång- och cykelväg, Gamla Läckövägen- Alvetorp. Väg 2578 Gång- och cykelväg, Alvetorp - Kyrkhagen

Samrådsmöte. Vägplan(er) Väg 2578 Gång- och cykelväg, Gamla Läckövägen- Alvetorp. Väg 2578 Gång- och cykelväg, Alvetorp - Kyrkhagen Samrådsmöte Vägplan(er) Väg 2578 Gång- och cykelväg, Gamla Läckövägen- Alvetorp Väg 2578 Gång- och cykelväg, Alvetorp - Kyrkhagen Lidköpings Kommun Västra Götalands län 17 Februari 2014 2 2014-02-12 Dagordning

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Samrådsmöte, Vägplan, GC-väg Örtagården- Västerås

Samrådsmöte, Vägplan, GC-väg Örtagården- Västerås Samrådsmöte, Vägplan, GC-väg Örtagården- Västerås Kvällens upplägg (enligt dagordning) 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Val av justeringsmän 5 Redogörelse för vägplanens prövning

Läs mer

E45/70 Genom Mora. Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

E45/70 Genom Mora. Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSREDOGÖRELSE E45/70 Genom Mora Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län Granskningshandling: 2015-12-01 Projektnummer: 144779 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Trafikverket

Läs mer

Informationsmöte 28 maj E45/70 genom Mora. Välkommen!

Informationsmöte 28 maj E45/70 genom Mora. Välkommen! Informationsmöte 28 maj 2015 E45/70 genom Mora Välkommen! Agenda 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av projektet

Läs mer

5. Fastställelseprövning

5. Fastställelseprövning 5. Fastställelse prövning 5. Fastställelseprövning Arbetsplanen med miljökonsekvensbeskrivning ska alltid fastställas om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta gäller även ändringar

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering GRANSKNINGSHANDLING E18 Köping-Västjädra Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län PM Kommunal planering 2016-09-30 Dokumenttitel: PM Kommunal planering Skapat av: Mia Jameson Dokumentdatum:

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning med väg 1598 mot Stenshuvud

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning med väg 1598 mot Stenshuvud SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning med väg 1598 mot Stenshuvud Simrishamns kommun, Skåne Vägplan, 2014-12-10 Projektnummer: 8850262 Dokumenttitel: Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning

Läs mer

Cykelfält längs Värmdövägen

Cykelfält längs Värmdövägen PM Oskar Malmberg 2013-11-08 Louise Bergström Krister Isaksson Cykelfält längs Värmdövägen Bakgrund Nacka kommun har uppdragit åt Sweco att utreda konsekvenserna för ett anläggande av cykelfält längs Värmdövägen

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer PM Datum 2016-02-26 Uppdrag Beställare Från Till PM nummer PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg T: +46-10-615

Läs mer

Välkomna till samråd! Rastplats Strömsund Tisdag 25/

Välkomna till samråd! Rastplats Strömsund Tisdag 25/ Välkomna till samråd! Rastplats Strömsund Tisdag 25/8 18.00 Vilka är vi? Trafikverket Sven-Olof Bergqvist, Projektledare Therese Svedberg, Markförhandlare Konsult: WSP Samhällsbyggnad Karin Ingemansson,

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg Välkommen till samrådsmöte Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg 2014-09-09 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Redogörelse för vägplanens prövning 4 Presentation av det upprättade

Läs mer

Ny väg 268 E4 Grana. Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan

Ny väg 268 E4 Grana. Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan Ny väg 268 E4 Grana Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan 1 Syfte Ny väg alternativt ombyggnad av befintlig väg 268 mellan E4 och Grana Trafikverket utreder sedan några år hur man kan förbättra

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Vega

Väg 73 Trafikplats Vega Väg 73 Trafikplats Vega Tpl Trångsund Tpl Handen Arbetsplan Teknisk PM Byggnadsverk UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-09-17 3K140001.docx Dokumentinformation Beskrivning 1 Beskrivning 2 Beskrivning 3 Beskrivning

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Gotlands län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS GODA GRANNAR MÖJLIG TILLB. UNITED BY OUR DIFFERENCE PM Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 Medverkande MAXI ICA:

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i väglagen (1971:948); SFS 2012:439 Utkom från trycket den 25 juni 2012 utfärdad den 14 juni 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om väglagen (1971:948)

Läs mer

Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg

Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg 919, Vadstena-Motala Vadstena och Motala kommun, Östergötlands län Granskningshandling 2017-10-06 Dokumenttitel: Tekniskt PM Avvattning och ledningar Skapat av:

Läs mer

Samråd på orten. 16 oktober Väg E16, Genomfart Hofors. Vägplan och Detaljplan

Samråd på orten. 16 oktober Väg E16, Genomfart Hofors. Vägplan och Detaljplan Samråd på orten 16 oktober 2014 Väg E16, Genomfart Hofors Vägplan och Detaljplan 1. Sammanträdet öppnas 2. Kontaktpersoner, presentation 3. Närvarolista 4. Trafikverkets och kommunens planeringsprocess

Läs mer

ARBETSPLAN Väg 76, delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län. Objekt: REVIDERING EFTER UTSTÄLLELSE

ARBETSPLAN Väg 76, delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län. Objekt: REVIDERING EFTER UTSTÄLLELSE ARBETSPLAN Väg 76, delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län Objekt: 83158970 REVIDERING EFTER UTSTÄLLELSE 2011-10-07 Objektdata Vägnr: 76 Objektnr: 83158970 Kommun: Gävle Län: Gävleborg Dokumentdata

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg PM Ändringar efter granskning av vägplan Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands Län Vägplan, 2015-03-31 Projektnummer: 108130 TMALL 0093 PM ändringar efter granskning av

Läs mer

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl ANTAGANDEHANDLING UTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Rubricerad

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Väg E22, Karlskrona-Norrköping

Väg E22, Karlskrona-Norrköping SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg E22, Karlskrona-Norrköping Delen Häggebotorp-Gladhammar Västerviks kommun, Kalmar län Vägplan: 2016-03-01 Projektnummer: 87 833 351 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Trafikverket

Läs mer

Väg 592, gång- och cykelväg genom Hara, Östersunds kommun. Samrådsmöte 2015-02-25

Väg 592, gång- och cykelväg genom Hara, Östersunds kommun. Samrådsmöte 2015-02-25 Väg 592, gång- och cykelväg genom Hara, Östersunds kommun Samrådsmöte 2015-02-25 Presentation Kerstin Holmgren, Projektledare, Trafikverket 010-123 73 92 Björn Wedin, Projektingenjör, Trafikverket 010-124

Läs mer

Väg E14 Vik-Frönäset Gång- och cykelväg

Väg E14 Vik-Frönäset Gång- och cykelväg Väg E14 Vik-Frönäset Gång- och cykelväg Väg E14 Vik-Frönäset Gång- och cykelväg SAMRÅDSMÖTE Syfte? För Trafikverket är det att tidigt informera vad som händer och berätta om bl.a. processen och möjligheter

Läs mer

Väg 592, gång- och cykelväg Fillsta-Målsta, Östersunds kommun. Samrådsmöte

Väg 592, gång- och cykelväg Fillsta-Målsta, Östersunds kommun. Samrådsmöte Väg 592, gång- och cykelväg Fillsta-Målsta, Östersunds kommun Samrådsmöte 2015-03-24 Presentation Björn Wedin, Projektledare, Trafikverket 010-124 28 23 Kerstin Holmgren, Trafikverket Bertil Jansson Markförhandlare,

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Nyborgsvägen, Stenungsund

Nyborgsvägen, Stenungsund Stenungsund Nyborgsvägen, Stenungsund Trafikutredning 2015-12-16 ÅF Infrastructure AB/Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46

Läs mer

Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie

Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie ARBETSPLAN Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie Ombyggnad av trafikplats Flädie Lomma kommun, Skåne län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats

Läs mer

Samråd på orten Ny mötesstation Ombenning. 4 oktober 2017 Kl och vi avrundar vid Välkommen!

Samråd på orten Ny mötesstation Ombenning. 4 oktober 2017 Kl och vi avrundar vid Välkommen! Samråd på orten Ny mötesstation Ombenning 4 oktober 2017 Kl. 18.00 och vi avrundar vid 19.30. Välkommen! Presentation Mathias Johansson, Projektledare Trafikverket Thomas Johansson, Bitr. projektledare

Läs mer

ARBETSPLAN. VÄG 101, Tätortsåtgärder Skivarp Skurups Kommun. Objektnr 8850499 Upprättad 2009-08-20 Pärm 1

ARBETSPLAN. VÄG 101, Tätortsåtgärder Skivarp Skurups Kommun. Objektnr 8850499 Upprättad 2009-08-20 Pärm 1 ARBETSPLAN VÄG 101, Tätortsåtgärder Skivarp Skurups Kommun Objektnr 8850499 Upprättad 2009-08-20 Pärm 1 ARBETSPLAN Väg 101 Tätortsåtgärder Skivarp Skurups kommun Objektnr 8850499 Upprättad 2009-09-20 BESKRIVNING

Läs mer

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Datum Upplands Väsby kommun Axel Nelstrand Grontmij AB Väg och trafik Johan Ericsson PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Uppdrag och förutsättningar Denna PM diskuterar läge för in- och utfart

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Snipåsvägen. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Projektnummer:

VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Snipåsvägen. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Projektnummer: VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING Snipåsvägen Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE 20140811 Projektnummer: 106595 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse Skapat av: Ekström Jonas,

Läs mer

Södra Infarten Halmstad Vägutredning

Södra Infarten Halmstad Vägutredning Södra Infarten Halmstad Vägutredning PM Geoteknik 2004-03-15 Region Väst Geoteknik Handläggare: Gunilla Franzén Bitr handläggare: Annika Andréasson Antal sidor: 9 Utskriven: 2005-05-09 Säte i Stockholm

Läs mer

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Förstudie Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Projektgrupp: Trafikverket: Lars-Erik Håkansson Projektledare Trafikverket

Läs mer

E20, Trafikplats Marieberg Norra

E20, Trafikplats Marieberg Norra GRANSKNINGSHANDLING E20, 2013-08-26 Projektnummer: 132494 Dokumenttitel: E20 Skapat av: Anna Broberg Dokumentdatum: 2013-08-26 Ärendenummer: TRV 2012/88420 Dokumenttyp: Projektnummer: 132494 Version: 0.1

Läs mer

Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm

Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm Simrishamns kommun, Skåne län Samrådsredogörelse, 2015-06-03 Projektnummer: 8850521 1 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Box 543

Läs mer

BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning

BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning 2007-10-26 Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk

Läs mer

Plan- PM Ändringar genomförandebeskrivning

Plan- PM Ändringar genomförandebeskrivning JÄRNVÄGSPLAN Flackarp-Arlöv, fyra spår Plan- PM Ändringar genomförandebeskrivning efter granskning av planen Utställningshandling Med anledning 2013-xx-xx av kompletteringsbegäran 2016-02-22 2016-03-23

Läs mer

Väg 593, gång- och cykelväg genom Hackås, Bergs kommun. Samrådsmöte

Väg 593, gång- och cykelväg genom Hackås, Bergs kommun. Samrådsmöte Väg 593, gång- och cykelväg genom Hackås, Bergs kommun Samrådsmöte 2016-03-01 Presentation Björn Wedin, Projektledare, Trafikverket 010-124 28 23 Bertil Jansson Markförhandlare, Trafikverket 010-123 73

Läs mer

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött.

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött. 2. Bakgrund 2.1 Brister, problem och syfte knyter ihop två viktliga länkar i transportsystemet, E18 och riksväg 70. E18 norr om Mälaren är tillsammans med väg E20 söder om Mälaren den viktigaste förbindelsen

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Tekniskt PM Geoteknik VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Uppdragsnummer: 107294 Dokumenttitel: Projekterings PM

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret September 2008 Sophia Norrman, Planarkitekt

Stadsbyggnadskontoret September 2008 Sophia Norrman, Planarkitekt Stadsbyggnadskontoret September 2008 Sophia Norrman, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Cirkulationsplats vid Alléplan Del av Kumla 3:1264, inom Tyresö kommun, Stockholms län Postadress

Läs mer

Öppet hus 30 augusti. E45, ny sträckning, Vattnäs-Trunna. Foto Länsstyrelsen Dalarna. Foto Länsstyrelsen Dalarna

Öppet hus 30 augusti. E45, ny sträckning, Vattnäs-Trunna. Foto Länsstyrelsen Dalarna. Foto Länsstyrelsen Dalarna Öppet hus 30 augusti E45, ny sträckning, Vattnäs-Trunna Foto Länsstyrelsen Dalarna Foto Länsstyrelsen Dalarna Öppet hus - Vad händer ikväll Trafikverket, konsulten ÅF och Orsa kommun finns på plats för

Läs mer

Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil

Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil Samrådsunderlag för utökning av utredningsområde Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil Östhammar, Uppsala län Samrådsunderlag 2011-11-21 Projektnummer: 880007 Dokumenttitel: Vägutredning väg 288 delen

Läs mer

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne Projektnummer: 87733334 Växjö kommun, Kronobergs Län Vägplan, 2016-12-01 Yta för bild Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer