Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga"

Transkript

1 PLANBESKRIVNING Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Eslövs kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING, Projektnummer: V Yta för bild eller mönster

2 Titel: Planbeskrivning för Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Publiceringsdatum: Utgivare: Trafikverket Projektledare: Per-Olof Lysell, Konsult: Atkins Sverige AB, Helsingborg, Uppdragsledare: Henrik Bertheden Distributör: Trafikverket, Box 543, Kristianstad, telefon: Omslagsbild Eslövs kommun

3 Innehåll 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND OCH MOTIV Förutsättningar Tidigare och pågående utredningar och beslut SYFTE, MÅL OCH OMFATTNING Arbetsplanens syfte Projektets syfte och mål Referensstandard VÄGFÖRSLAGET Vägplanens omfattning Trafik Typsektioner Plan- och profilstandard Korsningar och anslutningar Geologi och geoteknik Hydrologi och hydroteknik Kollektivtrafik Gång- och cykeltrafik Broar och andra byggnadsverk Skadeförebyggande åtgärder Övriga väganordningar Andra åtgärder och anordningar VÄGHÅLLNINGSANSVAR FÖR ALLMÄNA VÄGAR Förändring av väghållningsområde Förändring av allmän väg KONSEKVENSER AV VÄGFÖRSLAGET Trafiktekniska konsekvenser Miljökonsekvenser MARKÅTKOMST Fastställelseprövning Vägområde för allmän väg KOSTNADER FORTSATT ARBETE Dispenser och tillstånd Produktion Kontroll och uppföljning SAKÄGARE SAMRÅDSREDOGÖRELSE

4 4

5 1. Sammanfattning Trafikverket planerar att bygga en ny motorvägshållplats för Skåneexpressens busslinje 1 och 2 vid trafikplats Gårdstånga i Eslövs kommun. Skåneexpressen 1 och 2 passerar idag trafikplatsen utan att stanna och en ny hållplats skulle medföra att boende i Gårdstånga och omkringliggande samhällen ges möjlighet att lättare använda busslinjerna. Regionbuss 157 passerar idag cirkulationsplatsen i trafikplatsen, och för att möjliggöra byte mellan de olika busslinjerna planeras hållplatslägen även för denna vid cirkulationsplatsen. För att öka tillgängligheten till hållplatserna planeras en pendlarparkering att anläggas i anslutning till cirkulationsplatsen samt en ny gång- och cykelväg att dras mellan Gårdstånga by och trafikplatsen. 2. Bakgrund och motiv 2.1 Förutsättningar Allmänt Eslövs kommun är ständigt växande och det finns ett ökat behov av att kunna åka kollektivt. För att kollektivtrafiken ska bli ett alternativ till bilen krävs goda förbindelser och att tillgängligheten till hållplatserna är hög. Genom att anlägga hållplatser både för Skåneexpressen 1 och 2 samt för regionbuss 157 vid cirkulationsplatsen skapas bådegoda förutsättningar för boende i Gårdstånga och omkringliggande samhällen att använda sig av busslinjerna samt för bussresenärer att byta linje vid Gårdstånga. För att säkerställa tillgängligheten till de nya hållplatserna kommer en pendlarparkering att anläggas i anslutning till cirkulationsplatsen och en ny gång- och cykelväg kommer att dras mellan Gårdstånga by och trafikplatsen Trafik E22 E22 är en nationell stamväg och klassas som den största och viktigaste trafikpulsådern i sydöstra Sverige. E22 är viktig ur både regionalt, nationellt och internationellt perspektiv för såväl pendling som för godstransporter. E22 har en högsta tillåtna hastighet om 110 km/h på aktuell sträcka. År 2011 uppmättes trafikflöden på ca fordon/dygn, varav 2730 lastbilar. Väg 104 Väg 104 är en regional länk mellan sydöstra och nordvästra Skåne. I anslutning till trafikplats Gårdstånga är väg 104 nio meter bred och saknar mitträcke. Väg 104 har en högsta tillåtna hastighet om 90 km/h som strax söder om cirkulationsplatsen sänks till 70 km/h. År 2009 uppmättes trafikflöden på ca 5600 fordon/dygn, varav 620 lastbilar söder om trafikplatsen. 5

6 Väg 113 Väg 113 är en regional väg som förbinder Gårdstånga och Eslöv med Höör. I anslutning till trafikplats Gårdstånga är väg 113 sju och en halv meter bred och utformad som mötesseparerad 2+1 väg, samt har en högsta tillåtna hastighet om 100 km/h som strax innan trafikplatsen sänks till 70 km/h. År 2009 uppmättes trafikflöden på ca 9290 fordon/dygn, varav 840 lastbilar Olycksstatistik I Transportstyrelsens olycksdatabas STRADA registreras alla trafikolyckor med personskador av Polismyndigheten och sjukvården. I trafikplatsen har det under tiden och skett 26 olyckor varav 24 lindriga och 2 svåra olyckor. Ingen av trafikolyckorna har haft dödlig utgång Bebyggelse och markanvändning Landskapet som omger Gårdstånga karakteriseras av ett öppet landskap präglat av ett rationellt jordbruk med stora sammanhängande åkrar Väg E22 är ett starkt element som skär igenom landskapet och vid Gårdstånga ligger trafikplatsen upphöjd och väl synlig vid Kävlingeåns norra dalgångssluttning. Väster om trafikplats Gårdstånga flyter Kävlingeån genom landskapet mot Kävlinge och kusten. Kävlingeåns dalgång korsas av väg E22 väster om trafikplats Gårdstånga. Kävlingeån präglas av en riklig grönska. Vegetationen kring ån och dess biflöde Rödabäcken är väl synliga i landskapet och ett av de få gröna stråken. Kring godsen och de större gårdarna finns det också lummiga områden Miljö- och kulturförhållanden Se miljöbeskrivning för en utförlig beskrivning av nuvarande förhållanden och konsekvenser av utbyggnaden gällande miljö- och naturförhållanden Kommunala Planer Översiktsplan 2001, Eslövs kommun, antagen I Eslöv kommuns översiktplan från 2001 framgår att kommunen vill utveckla möjligheterna för gång- och cykeltrafik mellan trafikplatsen och Gårdstånga by samt medverka till en ny hållplats för kollektivtrafik i anslutning till trafikplatsen. Föreslagen anläggning bedöms därför ligga i linje med kommunens översiktsplan. Fördjupad översiktsplan för Flyinge Gårdstånga, utställningshandling augusti 2012 I den fördjupade översiktsplanen för Flyinge Gårdstånga framgår att utredning av en motorvägshållplats i anslutning till trafikplats Gårdstånga med tillhörande pendlarparkering pågår. Förslag till byggnadsplan för delar av Gårdstånga och Getinge i Skarhults kommun, laga kraftvunnen 30 januari

7 Det aktuella området är markerat som mark, som ej får bebyggas. Föreslagen anläggning strider mot gällande detaljplan. Avsteget bedöms dock som ringa Ekonomiska förutsättningar Projektet finansieras via nationell plan för vägtransportsystemet. 2.2 Tidigare och pågående utredningar och beslut År 2003 togs stråkstudien Högklassigt busstråk Malmö-Kristianstad, Åtgärder för att förbättra Hela Resan fram av dåvarande Vägverket. Syftet var att inventera och föreslå åtgärder för att stärka kollektivtrafikstråket. I studien föreslogs ett nytt hållplatsläge vid Gårdstånga för Skåneexpressens linjer 1 och 2. År upprättades förstudien Kollektivtrafikåtgärder Väg E22 i Gårdstånga. Förstudien utredde förutsättningarna för en anslutande gång- och cyckelväg mellan trafikplats Gårdstånga och Gårdstånga by samt en ny hållplats vid Gårdstånga som skulle underlätta för pendling med Skånetrafikens expressbussar mellan Lund-Kristianstad och Malmö-Kristianstad. I förstudien förespråkades ett alternativ med hållplatser öster om cirkulationsplatsen och där en gång- och cykelväg anläggs inne i cirkulationsplatsen (ingen separat bro). År beslutade Länsstyrelsen i Skåne län i enlighet med 6 kap 5 miljöbalken att projektet inte kunde antas medföra betydande miljöpåverkan. År kom en kompletterande utredning till förstudien ( ) Väg E22 Trelleborg Blekinge länsgräns vid Valje, delen Gårdstånga - Hurva, Motorvägshållplats vid Gårdstånga. Syftet var att utreda vilka möjligheter som fanns för placering av en motorvägshållplats samt lösningar för gång- och cykeltrafik till Gårdstånga by och väg 113 mot Eslöv. Utredningen belyste två alternativa hållplatslägen för linje 157, en norr och en söder om cirkulationsplatsen. År beslutade Länsstyrelsen i Skåne län att lämna tillstånd enligt kulturminneslagen till att göra ingrepp i under mark dolda fornlämningar inom fastigheterna Gårdstånga 15:1, 18:1, 17:5, 18:10, 17:12, 16:1 och 7: Motivering av föreslaget utformningsalternativ I föreslaget utformningsalternativ får de oskyddade trafikanterna en väg genom trafikplatsen som i stora delar påminner om hur det fungerar idag. Skillnaden är att de oskyddade trafikanterna nu får en separerad yta att färdas på genom cirkulationsplatsen. Genom att använda sig av delar av ett av de befintliga körfälten i cirkulationsplatsen, utnyttjas befintlig infrastruktur. Att minska antalet körfält bedöms med endast innebära en marginel kapacitetsförlust jämfört med dagens lösning. Genom att cirkulationsplatsen byggs om på ett sätt som gör att den med små åtgärder går att återställa till två körfält, finns det i framtiden möjlighet att 7

8 återställa cirkulationsplatsen om behovet blir aktuellt. Genom att inte anlägga portar under ramperna, som är aktuellt i några tidigare studerade alternativ, undviks stora höjdskillnader som hade varit till nackdel för åldre och resenärer med funktionsnedsättning. Att undvika portar innebär också att den upplevda tryggheten ökar. Föreslaget alternativ innebär också att resenärer som ska byta mellan linje 157 och Skåneexpressen kan göra detta på ett trafiksäkert och gent sätt, då avstånden mellan hållplatslägena har optimerats. Genom att utnyttja befintlig infrastruktur, minimeras behovet av att ta ny mark i anspråk. 3. Syfte, mål och omfattning 3.1 Arbetsplanens syfte Syftet med arbetsplanen är att: Ge väghållaren tillstånd att bygga vägen Ge möjlighet till markåtkomst med vägrätt Reglera väghållningsansvaret, det vill säga fastslå vilka delar i projektet som ska utgöra allmän väg och väganordning. 3.2 Projektets syfte och mål Motorvägshållplatsen och tillhörande utbyggnader ska placeras och utformas så att goda och attraktiva förutsättningar skapas för boende och verksamma i Gårdstånga med omgivning att resa kollektivt samt att möjliggöra byte mellan regionbusslinje 157 och Skåneexpressen 1 samt 2. Huvudmålet har delats i följande delmål: Busshållplatserna och pendlarparkeringen ska göras tillgängliga för samtliga användare Passager ska vara säkra för oskyddade trafikanter och funktionshindrade Cirkulationsplatsens barriäreffekt ska minimeras för fotgängare och cyklister Vägar och andra anläggningar ska ges en god gestaltning som är anpassad till landskapets karaktär 3.3 Referensstandard Objektet följer riktlinjer i TRVÖK Vägars och gators utformning (TRV publikation 2012:179, 2012:180 samt 2012:181) 8

9 Gång- och cykelvägen har utformats enligt principerna i TRVÖK för en gångoch cykelväg med gemensam dubbelriktad bana. Hållplatserna och pendlarparkeringen har utformats enligt principer i Skånetrafikens hållplatshandbok Vägförslaget 4.1 Vägplanens omfattning Denna vägplan omfattar utbyggnad av två nya busshållplatser med två lägen vardera. En hållplats anläggs i anslutning till E22:ans östra på- och avfartsramper och en anläggs längs med väg 104 söder om trafikplats Gårdstånga. En dubbelriktad, ca 1 km lång och huvudsakligen 2,5 meter bred gång- och cykelväg, anläggs utmed väg 104 från korsningen väg 104/946 till strax norr om trafikplats Gårdstånga. En pendlarparkering anläggs sydöst om trafikplatsen med in- och utfart via väg 104. I anslutningen till korsningen väg 104/946 tas befintligt högersvängskörfält längs väg 104 för södergående trafik bort. Detta för att öka trafiksäkerheten för korsande oskyddade trafikanter. Oskyddade trafikanter kommer att korsa ramperna i plan (se Figur 1). I trafikplatsens cirkulation anläggs en gång- och cykelbana i ett av de befintliga körfälten på den östra bron. Cirkulationsplatsen får en ny utformning med ett istället för två körfält. Som skydd för oskyddade trafikanter i cirkulationen föreslås anordning av GCM stöd (se Figur 2). Samtliga åtgärder som planeras med cirkulationsplatsens utformning och anpassningen av dess anslutningar, görs inom befintligt vägområde. Figur 1 Exempel på passage på ramp (Atkins) Figur 2 Exempel på GCM stöd (Atkins) 9

10 Den nya gång- och cykelvägen ansluter till en befintlig gång- och cykelväg längs med väg 946. Gång- och cykelvägen korsar väg 946 och väg 104 i plan. 4.2 Trafik Föreslagna åtgärder kommer inte påverka trafikflödenas storlek. 4.3 Typsektioner Gång- och cykelvägen längs väg 104 kommer att göras 2,5 meter bred och avskiljas från biltrafiken med ett räcke. 4.4 Plan- och profilstandard Geometri för gång- och cykelväg följer riktlinjer i TRVÖK Vägars och gators utformning. 4.5 Korsningar och anslutningar Den nya gång- och cykelvägen ansluter i söder till befintlig gång- och cykelväg västerifrån längs den södra sidan av väg 946. Den nya pendlarparkeringen kommer anslutas till väg 104 via en ny infart söder om trafikplats Gårdstånga. 4.6 Geologi och geoteknik En geoteknisk fältundersökning har utförts av Ramböll Sverige AB under september och oktober 2012 för nya hållplatslägen samt ny gång- och cykelväg. Undersökningen har omfattat skruvprovtagning i 17 punkter, CPT-sondering i 5 punkter samt installation av grundvattenrör i 2 punkter. Laboratorieanalyser avseende benämning och vattenkvot har utförts på 14 prover. Resultaten av undersökningen redovisas i Rapport geoteknisk undersökning (RGeo) daterad Inför upprättandet av föreliggande handlingar har även tillgång funnits till de geotekniska utlåtande som upprättades av SGI 1980 för befintliga vägportar i trafikplats Gårdstånga. Enligt SGU:s jordartskarta utgörs aktuellt område av lermorän som i söder, mot Kävlingeåns dalgång överlagras av glaciala sediment av främst sand, silt och lera. Både tidigare och nu utförda fält- och laboratorieundersökningar bekräftar dessa förutsättningar. I samtliga punkter har lermorän påträffats under direkt mulljorden. Ställvis inlagring av mer eller mindre mäktiga lager eller linser av främst sandsediment men lokalt även lersediment har noterats i undersökningspunkterna. Mulljorden bedöms som lerig och är i huvudsak 0,3-0,4 m mäktig även om både någon mindre eller något större mäktighet noterats lokalt. 10

11 Lermoränen har en hög till mycket hög skjuvhållfasthet med en utvärderad vattenkvot på mellan %. Huvuddelen av vattenkvotsanalyserna ligger dock inom intervallet %. Befintliga vägbankar förutsätts vara uppfyllda med främst lemoränmassor och normal överbyggnad. För slänten för de branta delarna av rampvägen vid avfarten för norrgående trafik på E22 samt anslutningen mot väg 104 mot Flyinge har det tidigare varit problem. Inom denna del har slänten delvis förstärkts genom att grässvålen skalades av och en sprängstenskappa påfördes. Kappan är 0,5 1,0 m mäktig i släntfot med minskande mäktighet upp i slänten. De geotekniska förhållandena för planerade anläggningar är övervägande gynnsamma. Samtliga vägar och gc-vägar förutsätts kunna utföras i naturlig mark eller befintlig fyllning av lermorän sedan all mulljord avbanats. För bankoch skärningsslänter erfordras erosionsskydd. 4.7 Hydrologi och hydroteknik Kontroll av fria vattenytor i provtagningshål och i installerade grundvattenrör har utförts i samband med den geotekniska fältundersökningen, se kap 4.6. Då förekommande jordar främst utgörs av tät lermorän har tillrinningen i hålen och rören varit begränsad. Grundvattenytans läge bedöms normalt till 1,5 2,0 m djup under markytan förutom i direkt anslutning till den djupa skärningen för väg E22. Inom denna del förväntas grundvattenyta ligga i nivå med dikesbotten för E22:an. Inga djupa schakter som påverkar grundvattnet ska utföras inom objektet. Avvattning sker genom befintliga vägdiken och slänter. Eventuell åkerdränering under föreslagen gång- och cykelväg och pendlarparkering kommer att läggas om eller förses med avskärande dränering. 4.8 Kollektivtrafik För hållplatslägen längs på- och avfartramper till vär E22 har hållplatsstyp Avskiljd hållplats, VGU Sidoanläggingar, valts. Hållplatsen är utformad så att bussens inbromsning kan ske på infarten och dess accelerations kan ske på utfarten. 4.9 Gång- och cykeltrafik Mellan Gårdstånga by och Gårdstånga breddas befintlig vägren längs östra sida av väg 104 och en separerad gång- och cykelbana anläggs. I cirkulationsplatsen anläggs en gång- och cykelbana genom att ett av körfälten på den östra bron tas i anspråk Broar och andra byggnadsverk 11

12 Ej aktuellt 4.11 Skadeförebyggande åtgärder Barriäreffekter Barriäreffekterna minskar med utbyggnaden då oskyddade trafikanter erbjuds en säker gång- och cykelväg mellan Gårdstånga by och trafikplats Gårdstånga, samt genom trafikplatsen Kulturmiljö Utbyggnaden kommer att göra intrång i en fast fornlämning. De åtgärder som beskrivs i tillståndet för ingrepp i fornlämningen måste följas Skyddsåtgärder under byggtiden Skyddsåtgärder bör vidtas för att skydda jordbruksmark, i anslutning till utbyggnaden, från skada t.ex. genom packning av jord. Om en okänd fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, skall arbetet enligt Lagen om kulturminnen m.m. (lag 1988:950, kap 2 10 ) omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet skall omedelbart anmäla förhållandet hos Länsstyrelsen Övriga väganordningar Beläggning Gång- och cykelvägen samt pendlarparkering kommer att beläggas med asfalt Belysning Anläggningen kommer delvis att belysas Driftvändplatser Ej aktuellt Parkerings- och uppställningsytor En pendlarparkering kommer att anläggas Rastplatser Ej aktuellt Räcken Räcken kommer sättas upp för att avskilja gång- och cykelvägen från väg 104 samt mellan gång- och cykelbanan och körfält i cirkulationsplatsen. Befintliga räcken längs ramperna anpassas för byggande av busshållplatser Skyltar och signaler Normal vägvisning och skyltning enligt väghållarens standard Vägmarkering 12

13 Normal vägmarkering enligt väghållarens standard Andra åtgärder och anordningar Enskilda anslutningar och parallellvägar Kommer inte att anläggas Jord- och luftledningar Inom området finns markförlagda kablar och ledningar vilka påverkar projektet. I väg 104 ligger både signalkabel, telekabel, optokabel och elledningar. Kablarna ligger dock huvudsakligen utmed västra sidan av vägen, och kan sannoliktligga kvar i sitt nuvarande läge då tillbyggnad av cykelbana sker utmed östra sidan av väg 104. I anslutning till cirkulationsplatsen har vägar och ramper belysningsmaster som kommer behövas flyttas. Likaså kan nya belysningsledningar behöva dras fram till nya de busskurerna vid hållplatserna. Utmed väg 104 och 113 finns befintliga dagvattenbrunnar och nedstigningsbrunnar. Dessa brunnar används som anslutningspunkter vid det tilltänka utbyggnadsförslaget. Då åkermark förutsätts vara dränerad, kan ny avskärande dränering behövas utföras utmed delar av sträckan Kompensationsåtgärder Inga kompensationsåtgärder är föreslagna. 5. Väghållningsansvar för allmänna vägar 5.1 Förändring av väghållningsområde Inom det aktuella området är Trafikverket Region Syd väghållare för E22, väg 104, väg 113 samt väg Förändring av allmän väg De nya busshållplatserna, gång- och cykelvägarna samt pendlarparkeringen blir väganordningar i det statliga vägnätet. 6. Konsekvenser av vägförslaget 6.1 Trafiktekniska konsekvenser Trafikmängder Trafikflödena bedöms inte påverkas av föreslagen åtgärd. Ombyggnaden kom- 13

14 mer troligen leda till ökad cykeltrafik längs väg 104 mellan Gårdstånga och Gårdstånga by Framkomlighet Det extra stoppet för Skåneexpressen på sträckan medför ökad restid jämfört med idag. Framkomligheten för fordonstrafik i cirkulationsplatsen bedöms minska något då denna endast får ett körfält mot dagens två Trafiksäkerhet De nya hållplatsernas placeringar innebär att oskyddade trafikanter måste korsa av- och påfartsramp på väg E22, vilket kan medföra försämrad trafiksäkerhet Trafikekonomi och komfort Driftkostnader kommer att öka något på grund av större ytor som ska underhållas. Vinterväghållning på gång- och cykelväg måste ske med andra redskap än underhållet för övriga allmänna vägar. Den utökade belysningen kommer att ge ökadede driftkostnader Trafikantupplevelse och trafikservice Motorvägshållplatser kan uppfattas ofta som otrygga. Belysning är föreslagen för att förbättra säkerheten. Hållplatsernas läge, utanför tätbebyggt område och i anslutning till en motorväg kan, trots föreslagna åtgärder, bidra till att hållplatsen upplevs som otrygg. Principer för gestaltning återfinns i gestaltningsprogrammet se flik Miljökonsekvenser Natur- och kulturmiljö Utbyggnaden kommer påverka kulturvärdet genom intrång i fast fornlämning. Den fasta fornlämningen Gårdstånga 9:1 som omfattar kända boplatslämningar från bronsåldern kan komma att skadas och påverkas negativt av utbyggnaden. Tillstånd för ingreppet har sökts och erhållits från länsstyrelsen, se miljöbeskrivning. Utbyggnaden ligger både inom ett riksintresse för kulturmiljövård och en särskilt värdefull kulturmiljö. Bevarandevärdena ligger i landskapets karaktär, som är präglat av det storskaliga godslandskapet och den långa bosättningskontinuiteten. Intrånget kommer inte att påverka dessa värden och bedöms därför inte ge några konsekvenser för kulturmiljön. Kävlingeåns dalgång som omfattas av det regionala naturvårdsprogrammet kommer att tangeras längs väg 104 vid hållplatsen för busslinje 157. Då värdet som skyddas rör terrängformen och syftet är att skydda värdefull naturmiljö och värna om friluftslivet kommer utbyggnaden inte att påverka områdets värden. 14

15 6.2.2 Konsekvenser för pågående markanvändning Mark kommer att tas i anspråk för utbyggnaden av motorväghållplatsen och tillhörande anläggningar. Då den befintliga trafikplatsen anpassas till utbyggnaden kommer delar av hållplatsen och gång- och cykelväg att kunna anläggas inom vägområdet. Däremot kommer mark att tas i anspråk för utbyggnaden av pendlarparkeringen. Intrånget i jordbruksmarken är av begränsad art och kommer medföra en liten negativ miljöpåverkan på markanvändningen Påverkan under byggtiden Påverkan under byggtiden är begränsad men kan periodvis innebära störningar av varierande slag, främst genom en begränsad framkomlighet. Under byggtiden är det främst trafiken i cirkulationsplatsen som kommer att störas men störningar kan även ske på väg 104 samt Gårdstångabacken. Detta beror bland annat på att hastigheten måste sänkas och körbanor smalas av. Vidare kan arbetsfordon orsaka störning i form av buller. Under byggtiden kan negativ påverkan även ske i form av kompaktering av jord från tunga transporter och arbetsmaskiner. Det bör därför ställas krav på var arbetsmaskiner får uppehålla sig under byggtiden för att undvika negativ påverkan på jordbruksmarken. Vägdikesmassor kan vara förorenade och för att undvika spridning av eventuella föroreningar kan särskilda rutiner för omhändertagande krävas. Trafikverkets anvisningar för hantering av massor ska följas. Förekomsten av okända, under mark dolda, fornlämningar kan inte uteslutas. Skulle fornlämningar påträffas under byggskedet måste arbete genast avbrytas i enlighet med 2 kap 10 lagen om kulturminnesvård och länsstyrelsen omedelbart underrättas. För att undvika risker i byggskedet måste rutiner upprättas för miljösäkring av projektet, såväl arbetsmiljö som yttre miljö. En arbetsmiljöplan enligt kraven i AFS 1999:3 måste upprättas. Vid upphandling av entreprenadarbetet måste de krav som ställs i Trafikverkets publikation från 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader tillämpas. Där ställs bland annat krav på att en miljöplan upprättas. I trafikanordningsplanen beskrivs hur arbetet ska genomföras med hänsyn till trafiken på vägen. 15

16 7. Markåtkomst 7.1 Fastställelseprövning Denna vägplan kommer att ställas ut för granskning och genomgå fastställelseprövning. Under granskningstiden kan berörda sakägare och övriga lämna synpunkter på planen. De synpunkter som kommer in sammanställs och kommenteras i ett utlåtande som upprättas när granskningsetiden är slut. Inkomna synpunkter kan föranleda att väghållningsmyndigheten reviderar vägplanen. De sakägare som berörs av revideringen kommer då att kontaktas och får ta del av ändringen. Är revideringen omfattande kan det krävas en ny granskning. Vägplanen och utlåtandet översänds till länsstyrelsen som yttrar sig över vägplanen. Därefter begärs fastställelse av vägplanen. De som lämnat synpunkter på vägplanen ges möjlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit efter granskningstiden, bland annat utlåtandet. Efter denna så kallade kommunikation kan beslut tas att fastställa vägplanen, om den kan godtas och uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Om beslut att fastställa vägplanen tas kommer beslutet att kungöras. Beslutet kan överklagas till regeringen. Vägplanen vinner laga kraft om ingen överklagar fastställelsebeslutet inom tiden för överklagande. Om beslutet överklagas prövas överklagandet av regeringen Fastställelsebeslutets omfattning Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas i vägplanens beskrivning och på plan- och profilritningarna samt de villkor som tagit upp i beslutet. För vägplaner som inte fastställelseprövas gäller motsvarande med den skillnaden att det inte finns något beslut. Istället får dessa vägplaner rättsverkan genom de avtal som upprättas med berörda fastighetsägare och rättighetsinnehavare Rättsverkningar av fastställelsebeslutet Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar: Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet och de villkor som anges i beslutet. Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt. Väghållaren erhåller också en tidsbegränsad nyttjanderätt (tillfällig nyttjanderätt) till mark eller utrymme i samband med byggandet av vägen för t.ex. tillfälliga upplagsplatser. För den mark eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare ersättning. 16

17 Väg som utgör allmän väg och väganordning läggs fast. 7.2 Vägområde för allmän väg Vägområdet för allmän väg i vägplanen omfattar förutom själva vägen utrymme för de väganordningar som redovisas i kapitel 4. Dessutom ingår i vägområdet en kantremsa på båda sidor om 0,5 meter på jordbruksmark. Kantremsan behövs för att underhålla gång- och cykelväg samt hållplats Vägområde för allmän väg med vägrätt Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar i anspråk mark eller annat utrymme för väg med stöd av en upprättad, och när det behövs, fastställd vägplan. Vägrätten ger väghållaren rätt att nyttja mark eller annat utrymme som behövs för vägen. Väghållaren får rätt att fastighetsägarens ställe bestämma över marken eller utrymmets användning under det tid vägrätten består. Vidare får myndigheten tillgodogöra sig jord- och bergmassor och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken eller utrymmet. Vägrätten upphör när vägen dras in. Byggandet av vägen kan starta när väghållaren har fått vägrätt, även om man inte har träffat någon ekonomisk uppgörelse för intrång och annan skada. Värdetidpunkten för intrånget är den dag då marken togs i anspråk. Den slutliga ersättningen räknas upp från dagen för ianspråktagandet med ränta och index tills ersättningen betalas. Eventuella tvister om ersättningen avgörs i domstol. Det nya vägområdet med vägrätt för allmän väg enlig denna vägplan omfattar ca 4450 m Vägområde inom detaljplan Det nya vägområdet med vägrätt inom detaljplan med enskilt huvudmannaskap omfattar ca 20 m Vägområde för allmän väg med inskränkt vägrätt Inget vägområde med inskränkt vägrätt förekommer i denna vägplan Område med inskränkt drift Inget område med inskränkt drift förekommer i denna vägplan Område med tillfällig nyttjanderätt I vägplanen föreslås att ca 3300 m 2 mark tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt. Detta området har markerats på planritningarna. Marken tas i anspråk för att underlätta vid transporter och användas som upplags- och uppställningsyta. Nyttjanderätten skall gälla under byggtiden fram till slutbesiktning om ingen annat överenskommits. Marken skall återställas innan den återlämnas Område för enskild väg Ej aktuellt. 17

18 8. Kostnader Anläggningskostnad inklusive projektering beräknas till ca 8,3 miljoner i 2013 års prisnivå. Se kostnadssammanställning under flik Fortsatt arbete (genomförande) Fastställelse av vägplanen beräknas ske under år Vägutbyggnaden handlas upp som totalentreprenad med funktionskrav. I entreprenaden ingår att ta fram en bygghandling för projektet. 9.1 Dispenser och tillstånd Tillstånd har sökts och erhållits för ingrepp i den fasta fornlämningen Gårdstånga 9:1, se miljöbeskrivning flik Produktion Trafikföring under byggtiden Trafiken kommer att fortgå på befintliga vägar under byggtiden. 9.3 Kontroll och uppföljning Inga speciella kontroller eller uppföljningar föreslås för detta projekt. 10. Sakägare Avgränsning av sakägarkretsen har gjorts utifrån det syfte och den påverkan som vägplanen medför på omgivningen. Förutom de som berörs av markintrång har medtagits de som påverkas av förändrat väghållningsansvar, ändrade utfartsförhållanden, bullerstörningar m.m. För påverkan i natur-,kultur- och vattenmiljöer har medtagits de organisationer, lokala organ, sammanslutningar och andra som har ett väsentligt intresse i saken. Sakägarförteckningen finns under flik 5. Sakägarförteckningen är indelad i sex delar: Del 1. Fastigheter där mark eller utrymme behöver tas i anspråk permanent eller tillfälligt och kända ägare till dessa fastigheter, Del 2. Mark- och vattenområden som är samfällda för flera fastigheter och inom vilka mark eller utrymme behöver tas i anspråk permanent eller tillfälligt 18

19 och kända ägare till kända delägande fastigheter, Del 3. Nyttjanderätt eller annan särskild rätt, utom hyresrätt och bostadsrätt, till fastigheter där mark eller utrymme behöver tas i anspråk permanent eller tillfälligt och kända innehavare av dessa rättigheter, Del 4. Fastigheter med bostadsbyggnader som utan bullerdämpande åtgärder beräknas utsättas för buller som överskrider riktvärden för vägtrafikbuller och kända ägare till dessa fastigheter och bostadsbyggnader, Del 5. Fastigheter vars utfart till allmän väg planeras ändras med anledning av vägbygget och kända ägare till dessa fastigheter, Del 6. Gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen (1973:1149) och därmed jämställda vägsamfälligheter och vägföreningar, i den mån de berörs av vägplanen, samt kända ägare till de kända fastigheter som deltar i anläggningarna. 11. Samrådsredogörelse Sakägarsammanträde hölls den 10 december 2012 i Flyinge församlingshem. Under samrådet framkom flera synpunkter pådet presenterade förslaget. En av synpunkterna var att boende i orter en bit ifrån Gårdstånga hellre önskade andra åtgärder rörande kollektivtrafiken än en motorvägshållplats. Skånetrafiken klargjorde att de gjort en ståkstudie där helheten för kollektivtrafiken i regionen studerats och då är en motorvägshållplats det bästa alternativet. Andra insatser kan bli aktuellt i framtiden, men är inte det i dagsläget. Valet att minska ner antalet körfält i cirkulationsplatsen från två till ett fält, för att kunna anlägga en gång- och cykelväg i ett av fälten, och hur säkert detta är för de oskyddade trafikanterna var också en fråga som uppkom under samrådet. Trafikverket förklarade att gång- och cykelvägen kommer att separeras med ett räcke för att skydda gång- och cykeltrafikanter. Relaterat till detta var också en fråga om att korsa på- och avfartsvägarna i plan. Trafikverket förklarade att vägarna kommer att anpassas med skyltar och möjligen farthinder för att försäkra sig om att bilister är väl medvetna om att korsande oskyddade trafikanter och det kommer även att vidta åtgärder för att sänka fordonens hastighet i cirkulationsplatsen. En annan synpunkt rörde placeringen av hållplatserna vid cirkulationsplatsen. Trafikverket förklarade att ett antal olika alternativ har utretts och att de valda alternativen är det som uppfyller målen för projekten bäst och även kraven i miljöbalken. Boende i Gårdstånga by förstod inte varför det högra körfältet längs väg 104, som används av fordon som ska svänga höger mot byn, skall tas bort. De ansåg att detta fält användes flitigt och var viktig för säkerheten för bilisterna. Bo-

20 ende tyckte även att det verkade osäkert för oskyddade trafikanter att korsa väg 104 i plan eftersom det är mycket trafik på vägen samt i höga hastigheter. Trafikverket svarar att det enligt trafiksiffrorna inte finns ett behov av ett separat högerfält för de som svänger höger i korsningen. Att ta bort fältet medför även att de oskyddade trafikanterna inte behöver korsa tre körfält utan två. Både väg 946 och väg 104 kommer att utformas så att oskyddade trafikanter kan korsa vägarna i två steg för att öka deras säkerhet. Det kan även bli tal om att öka säkerheten för oskyddade trafikanter vid korsningen med väg 946. Samråd har även skett kontinuerligt med Eslövs kommun och Skånetrafiken. Synpunkterna från samrådet har beaktats och i den mån relevanta för projektet arbetats in. Projektledare Per-Olof Lysell Kristianstad Trafikverket Region Syd 20

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420 Dokumentnummer Sida 1 (7) Handläggare/upprättad av Tyréns Granskad Tyréns Godkänd Tyréns 3445-00-010 Datum Nils-Erik Ångman Handläggare namn/sign. TrV Handling förvaltningsgranskad TrV Ketil KIndestam

Läs mer

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga GRANSKNINGSHANDLING Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga Ängelholms kommun, Skåne län Tekniskt PM Geoteknik 2014-12-19 Dokument nr 1G07TP01 Projektnummer: V8850565 Yta för bild Trafikverket

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/80087 144321 Väg 955, gång- och cykelväg utmed Östra Särövägen Dokumenttitel Mötesanteckningar Mötesanteckningar från samrådsmöte på orten

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården Västerås stad, Västmanlands län Vägplan, 2013-09-23 Projektnummer: 107506 Dokumenttitel: Väg 527, gc-väg Örtagården-Västerås Skapat av:

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen!

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen! Öppet hus 18 september 2014 E16 Dala Järna - Vansbro Välkommen! 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av vägförslag

Läs mer

Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie

Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie ARBETSPLAN Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie Ombyggnad av trafikplats Flädie Lomma kommun, Skåne län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län

Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län Upprättad den 2010-09-01 Projektnr 8851112 REVIDERING EFTER UTSTÄLLNING PM 1 Be Projektdata Vägnr: E6.02 (f.d. väg 16) Vägnamn: Flädie-Lund

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck ARBETSPLAN Väg 940, delen Rösan-Forsbäck Kungsbacka kommun, Hallands län TEKNISK PM BRO MED GEOTEKNIK Objekt: 106 705, Upprättad den 2013-03-15 1 Titel: Tekniskt PM bro med geoteknik Utgivningsdatum: 2013-03-15

Läs mer

Väg E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

Väg E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Arbetsplanens Beskrivning Väg E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds kommun, Stockholms län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Uppdragsnummer: 107294 Dokumenttitel: Arbetsplanens

Läs mer

Väg 140/627 vägkorsning samt gång- och cykelväg vid Högklint, Gotland

Väg 140/627 vägkorsning samt gång- och cykelväg vid Högklint, Gotland VÄGPLAN Väg 140/627 vägkorsning samt gång- och cykelväg vid Högklint, Gotland Objektnummer: 107315, 2013-02-04 GRANSKNINGSHANDLING Fotot på framsidan visar befintlig korsning väg 140/väg 627. Objektdata

Läs mer

BESKRIVNING Väg 32, Eksjö Mjölby, Delen Tranås Södra Tenbäcken. Tranås kommun, Jönköpings Län. 2013-05-14 Trafikverkets uppdragsnummer: 87 633 455

BESKRIVNING Väg 32, Eksjö Mjölby, Delen Tranås Södra Tenbäcken. Tranås kommun, Jönköpings Län. 2013-05-14 Trafikverkets uppdragsnummer: 87 633 455 BESKRIVNING Väg 32, Eksjö Mjölby, Delen Tranås Södra Tenbäcken Tranås kommun, Jönköpings Län 2013-05-14 Trafikverkets uppdragsnummer: 87 633 455 Dokumenttitel: Väg 32, Eksjö Mjölby, delen Tranås Södra

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19 Umeåprojektet 2014 2 2015-01-19 Umeåprojektet är det enskilt största vägprojektet i Trafikverket Region Nord. Sedan 1980-talet har Umeå kommun och Vägverket/Trafikverket allt intensivare arbetat med att

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd

Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd SAMRÅDSHANDLING Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd Karlshamns kommun, Blekinge län Vägplanbeskrivning med miljöbeskrivning 2014-08-25 Projektnummer: 87933198

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-29 332 Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

VÄGPLAN - SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 50 Genom Enviken. Falu kommun, Dalarnas län. Fastställelsehandling 2014-09-26 Projektnummer: 130832.

VÄGPLAN - SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 50 Genom Enviken. Falu kommun, Dalarnas län. Fastställelsehandling 2014-09-26 Projektnummer: 130832. VÄGPLAN - SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 50 Genom Enviken Falu kommun, Dalarnas län Fastställelsehandling 2014-09-26 Projektnummer: 130832 Yta för bild Dokumenttitel: Vägplan - Samrådsredogörelse Skapat av: Paulina

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19 Välkommen till samrådsmöte Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Redogörelse för vägplanens prövning 5 Presentation

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 35 76 tsb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

Väg E6.20, Söderleden, trimningsåtgärder Sisjömotet

Väg E6.20, Söderleden, trimningsåtgärder Sisjömotet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg E6.20, Söderleden, trimningsåtgärder Sisjömotet Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län Vägplan, 2015-03-25 Projektnummer: 139060 Trafikverket Postadress: 405 33 Göteborg

Läs mer

Väg E6.20, Söderleden, additionskörfält delen Sisjömotet Åbromotet

Väg E6.20, Söderleden, additionskörfält delen Sisjömotet Åbromotet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg E6.20, Söderleden, additionskörfält delen Sisjömotet Åbromotet Mölndals stad, Västra Götalands län Vägplan, 2015-03-25 Projektnummer: 139060 Trafikverket Postadress: 405 33 Göteborg

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro 2013-04-25 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2013-04-25

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

FÖRDJUPNING 11. RISK & SÄKERHET

FÖRDJUPNING 11. RISK & SÄKERHET FÖRDJUPNING 11. Risk är ett ord som brukar beteckna något oväntat och oönskat. I begreppet risk ligger en sammanvägning av sannolikheten för att en olycka ska inträffa och konsekvenserna av densamma. INNEHÅLL

Läs mer

Arbete på kommunala gator

Arbete på kommunala gator Arbete på kommunala gator Hur garanterar vi trafiksäkerhet och framkomlighet och hur försäkra vi oss om en tillfredställande arbetsmiljö Hur ser det ut. Statliga vägnätet Kommunala gatunätet VAKT Bättre

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av väg 161 Ulseröd-E6/Torpmotet, delen Bäcken-Rotviksbro i Uddevalla kommun, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av väg 161 Ulseröd-E6/Torpmotet, delen Bäcken-Rotviksbro i Uddevalla kommun, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (7) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2013/40926 102225 Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Väg 161 Ulseröd-E6/Torpmotet, delen Bäcken-Rotviksbro Protokoll från samrådsmöte

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS KALKYL PM VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS Objektnr: 85731485 Objektnamn: 63/763 Tullen 63/826 Brattfors Skede: Förstudie Datum: 2009-01-13 Rev datum: 1(5) 1 Bakgrund Vägverket avser att förbättra

Läs mer

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING Snipåsvägen Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning 2014-08-11 Projektnummer: 106595 Yta för bild TMALL 0092 Mall planbeskrivning 1.0 Dokumenttitel:

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

RAPPORT. Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET

RAPPORT. Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET RAPPORT LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 Slutrapport Malmö 2012-03-01 Sweco Infrastructure AB Malmö Trafik dved p:\2211\2211073\000\10_arbetsmaterial\rapport

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering HANDELSOMRÅDE SÄLEN Geoteknisk kartering, Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering Uppdragsnummer 40446 Turner Markprojektering AB Vasagatan 6 795 30 Rättvik Telefon 023-220 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 2 (8) PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens

Läs mer

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM Version 1.0 Malmö 2010-06-17 Sweco Infrastructure AB Trafikutredning Kristianstadslänken genom centrum 1 (17) Dokumentinformation Titel: Trafikutredning

Läs mer

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör Mål och riktlinjer Ny bebyggelse ska lokaliseras så att kollektivtrafik och cykling främjas. Kommunen ska arbeta för att öka trafiksäkerheten med inriktning mot att nå nollvisionen. Ett sätt är att genomföra

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90 Vägverket Region Väst 14033 400 20 Göteborg www.vv.se Telefon: 0771-119 119 Henrik Erdalen henrik.erdalen@vv.se Direkt: 031-63 51 97 Mobil: 0733-58 62 00 Christer Claesson christer.claesson@vv.se Direkt:

Läs mer

Västlänken. Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage

Västlänken. Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage Västlänken Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage 2 2015-01-23 Västlänken gör det enklare att resa - och bidrar till ett attraktivt, växande och hållbart Västsverige. 3 2015-01-23 4 2015-01-23 5 2015-01-23

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Ianspråktagen mark [m²] Inskränktvägrätt 1/2 110 1/2 12890

Ianspråktagen mark [m²] Inskränktvägrätt 1/2 110 1/2 12890 FASTIGHETSFÖRTECKNING för Vägplan E18 Enköping Stockholm, Trafikplats Kockbacka, Upplands Bro kommun, Stockholms län Fastighetsindelningen och ägare till respektive fastighet aktuell datum 2013 11 05 Vägplan

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

Väg 536, Glamshult-Lidhult

Väg 536, Glamshult-Lidhult ARBETSPLAN Väg 536, Glamshult-Lidhult Ljungby kommun, Kronobergs län Samrådsredogörelse 2012-04-27 Projektnummer: 87 734 200 Dokumenttitel: Väg 536, Glamshult-Lidhult Skapat av: Anna Broberg Dokumentdatum:

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Förslag till förändring Nuläge

Förslag till förändring Nuläge Förslag till förändring Korsningen med Gamla landsvägen kan flyttas norrut för att förbättra sikten söderut. Alternativt kan man förbättra sikten genom schaktning och röjning längs vägens västra sida söder

Läs mer

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Dessa synpunkter framförs som svar på Trafikverkets samrådsmöte i Genarp 2012-03-01. Efter mötet i Genarp har ett bymöte i Esarp och ett

Läs mer

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts:

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts: ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN ÄNDRING 1999 Antagen av kommunfullmäktige 1999-03-22 Laga kraft 1999-04-15 FÖRORD Föreliggande förslag till ändring av översiktsplanen för Nordmaling har föranletts

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

UTFORMNING AV BARKÅKRA STATION

UTFORMNING AV BARKÅKRA STATION UTFORMNING AV BARKÅKRA STATION Föreslaget läge enligt den fördjupade översiktsplanen 2011-11-30 Ramböll Trafik- och samhällsplanering Utformning av Barkåkra station Beställare Jonas Henriksson Tekniska

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum

Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum VÄG 136 BORGHOLM OTTENBY, DELEN KORSNING EKERUM SAMRÅDSHANDLING 2015 04 27 GRANSKNINGSHANDLING Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum Borgholms Kommun, Kalmar Län Plan- och miljöbeskrivning,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 2014-04-09 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström 2014-04-09 Kund Storumans kommun Blå vägen 242 923 81 Storuman Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Gullvivevägen, Stenungsund

Gullvivevägen, Stenungsund Stenungsund Gullvivevägen, Stenungsund Trafik- och bullerutredning 2013-11-28 ÅF Infrastructure AB/ Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505

Läs mer