Hem-pc. Finansiering av. Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hem-pc. Finansiering av. Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början!"

Transkript

1 Finansiering av Hem-pc 2005 Foto: Niklas Kämpargård/bildarkivet.se Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början! Trygghet för arbetsgivare och anställd Minimal administration Snabbt Enkelt Personligt

2 Hem-pc-finansiering Det är lätt att förstå varför så många företag valt att genomföra en Hem-pcinvestering. Arbetsgivaren kan kostnadsfritt (1) och med minimal affärsrisk (2) erbjuda personalen hem-pc. De anställda sparar mellan % (3) i jämförelse med kontant köp i butik. Framtida värdet av att höja personalens it-kompetens tillfaller givetvis arbetsgivaren. (1) Kostnadsfritt, bortsett från den tid och administration samordnaren lägger ner på genomförandet. (2) Affärsrisk beroende på arbetsgivarens val av finansiär och försäkringsskydd. (3) Den anställdes besparing beror på marginalskatten och utköpspriset. Ju högre marginalskatt desto lägre nettokostnad för den anställde. Hem-pc i stora drag När arbetsgivaren tagit internt beslut om investeringen utses en person / grupp som samordnar upphandlingen. Därefter väljer arbetsgivaren lämplig datorleverantör. Innan leveranser påbörjas tecknas ett 36-månaders leasingavtal inklusive lämpligt försäkringsskydd. Avtalet kan tecknas trots att man i nuläget inte vet den exakta slutsumman. Arbetsgivaren lånar sedan ut datorerna till de anställda utan förmånsbeskattning. Baserat på den fasta leasingavgift som Wasa Kredit fakturerar arbetsgivaren månadsvis gör arbetsgivaren i sin tur bruttolöneavdrag på de anställdas löner. På så sätt blir investeringen kostnadsneutral (ett nollsummespel ) för arbetsgivaren. (se exempel på kalkyl sid 5). Vad händer under avtalstiden om någon slutar? Normalt tecknar arbetsgivaren ett hem-pc-avtal med de anställda i vilket det står vad som händer med datorn när anställd exempelvis slutar. Wasa Kredit har förslag på hur ett sådant avtal kan se ut. Arbetsgivaren kan ge anställd möjlighet att köpa loss sin hem-pc. Om den anställde inte köper datorn kan arbetsgivaren ta tillbaka den och låna ut den till annan anställd. Övertagaren tar vid där föregångaren slutar och fortsätter som vanligt med bruttolöneavdrag. Givetvis kan arbetsgivaren även använda datorn i sin egen verksamhet. Annars finns våra allrisk- och avbrottsförsäkringar som ger arbetsgivaren ett skydd i de fall där anställd som har hem-pc slutar / säger upp sig (se rubr. Försäkringar sid 4). Vad händer efter 36 månader? När avtalet löper ut löser arbetsgivaren / leasetagaren normalt avtalet till ett förutbestämt pris (restvärde). Därefter är det brukligt att de anställda erbjuds att köpa datorutrustningen till då gällande marknadsvärde. Därför läggs restvärdet i avtalet på den nivå man bedömer att marknadsvärdet är om 3 år. Ofta planerar företag att genomföra ny investering i samband med att senaste hem-pc-avtalet löper ut. Rätt från början! Gör man inte rätt från början kan arbetsgivaren få en onödig och kostsam administration. Låt oss hjälpa er att säkerställa att ni som arbetsgivare har behandlat de kritiska punkterna. Sida 2

3 Ett verkligt nollsummespel Genom lång erfarenhet av hem-pc-finansiering har Wasa Kredit förstått hur viktigt det är för arbetsgivaren att minimera administration och affärsrisk och därmed också kostnader. Wasa Kredit har därför tagit fram ett koncept där hem-pc-investeringen blir ett verkligt nollsummespel för arbetsgivaren. Att bruttolöneavdraget ska jämna ut leasingavgiften är en självklar del i nollsummespelet men hur är det med andra kostnader som uppkommer i samband med avtalet? När ni lägger förtroendet hos Wasa Kredit innebär det att ni får administrativ service under avtalstiden och vi ser till att lösa era problem på ett smidigt sätt. Nackdelar att tänka på En nackdel är att bruttolönen ligger till grund för sjukpenning, semesterersättning och andra försäkringsersättningar. Med ett bruttolöneavdrag för lånet av hem-pc försämras denna ersättning något. I övrigt är rabatten med hem-pc så stor att den vida överstiger förlorad ersättning vid normal sjukdom, ledighet med mera. Vi rekommenderar anställda som vet att de snart ska vara exempelvis föräldralediga att se över vilka effekter ett bruttolöneavdrag har på deras ekonomi. Wasa Kredit erbjuder försäkringar som skyddar både arbetsgivare och anställd mot olika typer av avbrott som kan uppkomma under avtalstiden (se rubr. Försäkringar sid 4). 1-1 = 0 Steg för steg Beslut. Ta internt beslut på investeringen och bestäm hur upphandlingen ska gå till: affärsrisk / försäkringsskydd, tidsplan, etc. Samordnare. Utse en hem-pc-samordnare som är ansvarig för kontakten internt samt håller kontakten med datorleverantören och Wasa Kredit. Dessa tre personer håller kontakten i alla frågor. Datorleverantör. Välj en av Wasa Kredit certifierad datorleverantör. Då lägger ni grunden som ger er minimal administration samt bra datorer med god service. Låt datorleverantören hjälpa er med beställningsunderlag och kalkyler för er personal. Leasingavtal. Normalt tecknas ett 36-månaders leasingavtal inklusive försäkring och med ett restvärde (f.n. 3 %) som motsvarar ett av branschen uppskattat marknadsvärde på datorutrustningen efter 3 år. Leasingavgiften är fast och ändras inte med tiden. Wasa Kredit bekräftar er beställning hos datorleverantören efter det att leasingavtalet är tecknat. Det är en förutsättning att finansieringen är klar innan beställningen av datorerna sker. Ramavtal. Om beloppet för hem-pc-investeringen överstiger kr exkl. moms men ni är osäkra på den totala slutsumman, kan ni med fördel teckna ett ramavtal. Ett ramavtal har en övre beloppsgräns och en förlängd upphandlingsperiod vilket ger er utrymme för fler anställda att hoppa på hem-pc-erbjudandet. Kreditutrymme som ej nyttjas kostar ingenting. När avtalet startas samlingsfakturerar Wasa Kredit all utrustning vilket förenklar er administration. Kontakta er datorleverantör för mer information. Försäkring. Välj lämpligt försäkringsskydd som ger ett gott skydd för er och den anställde. Samtliga försäkringar är utan självrisk och gäller från leverans till avtalets slutdatum. Försäkringen ingår i leasingavgiften. Kontakta er datorleverantör eller Wasa Kredit för mer information om villkor och prisuppgifter. (se även rubr. Försäkringar sid 4) Bruttolönekalkyl. När ni bestämt er för försäkringsupplägg är det dags att be datorleverantören om en hem-pc-kalkyl. I den kan ni göra beräkningar av bruttolöneavdrag (för att täcka leasingavgiften) och anställdas nettokostnad per månad - beroende på marginalskatten etc (se exempel på kalkyl sid 5). Sida 3

4 Försäkringar En viktig del i finansieringen Försäkring i hem-pc-finansieringen tillhör de allra väsentligaste sakerna för arbetsgivaren att tänka på. Rätt val av försäkring innebär trygghet för både arbetsgivare och anställd samtidigt som det besparar er mycket problem och administration i framtiden. Wasa Kredit erbjuder ett brett utbud av anpassade försäkringslösningar för hem-pc med allt ifrån en mycket omfattande allriskförsäkring till kombinerade allriskoch avbrottsförsäkringar. Detta gör det enkelt för er att anpassa skyddet efter just era behov. Försäkringspremien läggs in i finansieringen och ingår som en del av bruttolöneavdraget. Vi har valt att samarbeta med Aon Sweden AB dels för att de erbjuder marknadens mest kompletta villkor för hem-pc, dels för att de har en väl fungerande kundtjänst med snabb hantering. Aons försäkringar har få begränsningar / undantag - något som är mycket viktigt att väga in när man jämför olika finansbolags försäkringsskydd. Samtliga försäkringar är helt utan självrisk och karenstid och gäller från och med leveransdagen. Förlängd garanti Många leverantörer ger ett års garanti på datorutrustningen. Med allriskförsäkringen lease IT easy förlängs garantin på all hårdvara från månad 13 till 36. Detta ger ett garantiskydd för hela låneperioden. Olika behov - olika försäkringar I grunden finns alltid en allriskförsäkring, lease IT easy eller basic. Skillnaden mellan dessa två är att basic saknar förlängd garanti månad Dessa två allriskförsäkringar har sedan olika omfattningar, som fått namnen BAS, SILVER, GULD och MAX. De senare tre är avbrottsförsäkringar och ger skydd för olika typer av avbrott som kan uppkomma under leasingtiden. Avbrottsförsäkringarna skyddar arbetsgivaren om den anställde exempelvis säger upp sig. Då löser försäkringsbolaget ut datorutrustningen hos Wasa Kredit och arbetsgivaren slipper betala leasingavgift för en hem-pc som en anställd lämnat tillbaka. Försäkringarna i korthet BAS: En skräddarsydd försäkring för hem-pc-investeringar. Försäkringen är en så kallad allriskförsäkring och inkluderar även skydd för dödsfall och sjukdom. Vid en eventuell skada finns inga självrisk- eller åldersavskrivningar. Vid totalskada får kunden en ny, likvärdig datorutrustning under hela försäkringstiden. Restskulden löses hos Wasa Kredit vid övriga händelser. SILVER: Samma omfattning som BAS men dessutom skydd i de fall en anställd frivilligt säger upp sin anställning. GULD: Samma omfattning som SILVER men dessutom skydd i de fall de anställda blir föräldralediga eller begär tjänstledighet för studier. MAX: Samma omfattning som GULD men dessutom ett begränsat skydd i de fall arbetsgivaren tvingas säga upp sina anställda. Ersättning utgår för upp till 10% av antalet datorpaket vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Krav: MAX-försäkringen kan endast tecknas för avtal med minst 10 st datorpaket och efter godkännande av Aon Sweden AB. Maximalt skydd, minimal administration! Sida 4

5 Exempel hem-pc-kalkyl Exempel på leasing inkl försäkring lease IT easy BAS. Kalkyl för arbetsgivaren Datorutrustningens pris inkl. moms kr 1 Restvärdet i % av utrustningens pris inkl. moms (3%) 750 kr 2 Fast leasingavgift per månad för arb.givaren med 36 mån leasing inkl. moms & försäkring 818 kr 3 Sociala avgifter m m på lön för anställd (min 32,46 % fr.o.m ) 32,46 % 4 Bruttolöneavdrag per månad för anställd för att täcka arbetsgivarens leasingkostnad 618 kr 5 Kalkyl för den anställde Datorutrustningens pris inkl. moms kr Marginalskatt (2 exempel) 30 % 50 % 6 Nettokostnad för anställd per månad 433 kr 309 kr 7 Total kostnad för anställd kr kr 8 Nedan följer förklaringar till kalkylen (se nummer i högerkanten ovan) 1. Priset beräknas inklusive moms då företag inte får göra avdrag för moms vid hem-pc. 2. Restvärdet i leasingavtalet motsvarar ungefärligt marknadsvärde efter 36 månader. 3. Fast leasingavgift per månad för arbetsgivaren vid 36 månader leasing (samma belopp varje månad). 4. Arbetsgivarens sociala avgifter i procent. 5. Bruttolöneavdrag per månad på den anställdes lön för att täcka den fasta leasingavgiften. 6. Här kan arbetsgivaren lägga in den korrekta skattesatsen så att respektive anställd kan se sin verkliga kostnad. 7. Den faktiska kostnaden för den anställde per månad. 8. Datorutrustningens kostnad efter 36 bruttolöneavdrag (ev. utköpspris ej medräknat). Därför kostar inte hem-pc något för arbetsgivaren Bruttolöneavdraget sänker den totala lönen och därmed även de sociala avgifterna. Med denna besparing betalar arbetsgivaren leasingavgift samt moms. Utan hem-pc Med hem-pc Sociala avgifter Sociala avgifter Minskade soc.avg Bruttolöneavdrag = Leasingavgift inkl. moms LÖN LÖN Grundläggande formel Leaseavgift inkl. moms = Bruttolöneavdrag (1 + soc.avgifter i %) Exempel från kalkylen ovan 818 kr inkl. moms = 618 kr (1 + 0,3246) Sida 5

6 Skatteregler Skattefria lånedatorer till anställda Arbetsgivare kan under vissa förutsättningar låna ut datorer till sina anställda utan beskattning. Reglerna gäller i princip alla arbetsgivare, oavsett antalet anställda. Delägare i handelsbolag och enskilda näringsidkare kan dock inte skattefritt låna någon dator av sitt eget företag, eftersom de inte har tjänsteinkomster. Skattefriheten förutsätter att det är arbetsgivaren som äger eller hyr datorn under låneperioden. Skattefriheten gäller även om den anställde betalar för datorn, kontant eller via bruttolöneavdrag, men inte om den anställde köper loss datorn till ett subventionerat pris. Vilken utrustning får ingå? Arbetsgivaren avgör vilken utrustning som ska ingå i erbjudandet och om olika datorpaket ska erbjudas. Om en anställd vill ha en speciell dator eller ett speciellt tillbehör måste detta erbjudas alla för att vara skattefritt. Följande tillbehör kan ingå i ett skattefritt paket: Bildskärm och tangentbord Annan utrustning som inte fungerar annat än i direkt anslutning till datorn, t.ex. skrivare, scanner, CD- och DVD-brännare, högtalare, webbkamera och modem. Valfria program, t.ex. skriv-, rit- och spelprogram. Följande tillbehör kan inte ingå i ett skattefritt paket: Utrustning som primärt har andra användnings områden, t.ex. digitala kameror, videokameror och mp3-spelare. Kostnader för abonnemang på uppkopplingar mot t.ex. internet eller andra kostnader för Internetanvändning. Utdrag från skatteverkets hemsida Allmänna villkor. Genom lagändringen som trädde i kraft januari 1998 blir en förmån av att använda datorutrustning som arbetsgivaren tillhandahåller för privat bruk skattefri under vissa förutsättningar. Ett villkor för skattefrihet är att förmånen riktar sig till hela den stadigvarande personalen på arbetsplatsen. I det krävs också att det är arbetsgivaren som direkt betalar kostnaden för datorutrustningen, antingen genom att köpa eller hyra / leasa den. Skattefriheten gäller även om den anställde betalar ersättning för datorn, så länge inte detta görs på ett sådant sätt att det bedöms som ett köp. Vid anställningens upphörande ska utgångspunkten vara att datorutrustningen återlämnats till arbetsgivaren. Inget hindrar dock att den anställde då köper utrustningen. Om detta sker till det marknadsvärde den då kan ha uppstår inte någon skattepliktig förmån. Utdrag från Prop. 1996/97:173 s.53 f och 60 Om momsavdrag. Enligt Riksskatteverkets (RSVs) uppfattning bör anskaffandet av datorer för de anställdas privata bruk inte anses utgöra ett förvärv för verksamheten även om syftet är att höja datormognaden i företaget. Detta innebär att arbetsgivaren inte har avdragsrätt eller rätt till återbetalning av mervä[r]desskatten vid anskaffning av datorerna till de anställda. Om den anställde för det privata nyttjandet får betala ett vederlag, exempelvis genom bruttolöneavdrag, ska mervärdesskatt inte utgå härpå. En arbetsgivare som tillhandahåller hemdatorer åt anställda mot vederlag, får anses omsätta en tjänst i mervärdesskattelagens mening under förutsättning att han erhållit rätt till avdrag eller återbetalning av mervärdesskatten vid förvärvet av datorerna. Detta innebär exempelvis vid bruttolöneavdrag att mervä[r]desskatt skall utgå på avdraget. RSV Kontrollavdelningen. Enheten för indirekta skatter Dnr /900 Skattefriheten för hem-pc begränsas from De nya reglerna innebär att den som har en hem-pc via sin arbetsgivare inte får byta ut denna förmån mot kontant ersättning med mer än kr/år. Anställda som har godkänt att deras lön sänks genom ett s.k. bruttolöneavdrag kan alltså göra en sådan lönesänkning med upp till kronor under ett år (833 kr / månad) utan skattekonsekvenser. Görs bruttolöneavdrag med ett högre belopp är inte förmånen skattefri. Syftet med reglerna är att begränsa möjligheterna att använda mycket dyrbara datorutrustningar som skattefria hem-pc. Undantag. Dessa nya bestämmelser ska dock inte tillämpas i de fall datorutrustningen levererats till den anställde före utgången av juni månad 2004 och i de fall införskaffandet av hem-pc har sin grund i ett avtal som träffats mellan den anställde och arbetsgivaren före den 1 januari För mer information kontakta: Skatteverkets Servicejour Telefon E-post skatteverket.se Sida 6

7 Vad står Wasa Kredit för Wasa Kredits finansieringslösningar ger er: Trygghet för arbetsgivare och anställd. Minimal administration. Kompletta försäkringslösningar för era behov. Nollsummespel för arbetsgivaren. Foto: Rickard Häggbom/bildarkivet.se Sida 7

8 Telefon : E-post : Gå in på vår hemsida för mer information!

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-20 KS 2015/0042 Kommunstyrelsen Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun Förslag till beslut

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 17 211 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Huvudregeln för vad som ska tas upp i inkomstslaget

Läs mer

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01 Härryda kommun Regler för innehav av personalbil Regler för innehav av personalbil INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtal om personalbil... 3 4. Bruttolöneavdrag... 3 5.

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget 181 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 326-329, SkU 1989/90:30 prop. 1993/94:90 s. 65 67 samt 103, SkU 1989/90:10 prop. 1994/95:182 prop. 1995/96:152 s. 45-52

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Förmånligt och enkelt bilinnehav.

Förmånligt och enkelt bilinnehav. Volkswagen Financial Services Finansiering. Försäkring. Mobilitet. Förmånligt och enkelt bilinnehav. För små och stora företag. Företag Februari 2015 Innehåll Volkswagen Tjänstebil...3 Bygg din bil...4

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks Låt aktiebolaget med kalenderår som räkenskapsår sätta av till tantiem i årsredovisningen

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Varför Porsche Financial Services?

Varför Porsche Financial Services? Varför Porsche Financial Services? Alla bilar finansieras, det sker bara på olika sätt. En del väljer banklån eller belånar sin bostad för att kunna betala bilen kontant. Andra har tillgångar eller sparade

Läs mer

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi KONSUMENT HALMSTAD Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi När du slutat gymnasiet har du möjlighet att själv bestämma vad du ska göra med ditt liv. Samtidigt ska du kanske fatta många svåra beslut.

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Audi i tjänsten och för företaget. Tjänstebil. Personalbil. Business Lease. Business Inclusive. Fleet Support.

Audi i tjänsten och för företaget. Tjänstebil. Personalbil. Business Lease. Business Inclusive. Fleet Support. Audi i tjänsten och för företaget. Tjänstebil. Personalbil. Business Lease. Business Inclusive. Fleet Support. Känslan av en förmån. Full koll på ekonomin och flexibla finansieringslösningar. Med Audis

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det. Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2003 www.rsv.se Information för arbetsgivare Välkommen till skattemyndighetens Arbetsgivardag Som arbetsgivare eller anställd på ett företags personal- eller ekonomiavdelning är du en viktig

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav.

Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav. Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav. Företagets transportbilar ska aldrig vara ett bekymmer. När bilarna står stilla stannar affärerna för många företag. Men det finns

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE Reglemente 1 (24) Issued by (dept, name, phone, location) / Utfärdat av (avd, namn, tfn, geo plac) Version No / Versionsnr Appendix / Bilaga AB Volvo, Corporate HR Sweden, Peter Sonesson 2015.1 REGLEMENTE

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer