Hem-pc. Finansiering av. Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hem-pc. Finansiering av. Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början!"

Transkript

1 Finansiering av Hem-pc 2005 Foto: Niklas Kämpargård/bildarkivet.se Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början! Trygghet för arbetsgivare och anställd Minimal administration Snabbt Enkelt Personligt

2 Hem-pc-finansiering Det är lätt att förstå varför så många företag valt att genomföra en Hem-pcinvestering. Arbetsgivaren kan kostnadsfritt (1) och med minimal affärsrisk (2) erbjuda personalen hem-pc. De anställda sparar mellan % (3) i jämförelse med kontant köp i butik. Framtida värdet av att höja personalens it-kompetens tillfaller givetvis arbetsgivaren. (1) Kostnadsfritt, bortsett från den tid och administration samordnaren lägger ner på genomförandet. (2) Affärsrisk beroende på arbetsgivarens val av finansiär och försäkringsskydd. (3) Den anställdes besparing beror på marginalskatten och utköpspriset. Ju högre marginalskatt desto lägre nettokostnad för den anställde. Hem-pc i stora drag När arbetsgivaren tagit internt beslut om investeringen utses en person / grupp som samordnar upphandlingen. Därefter väljer arbetsgivaren lämplig datorleverantör. Innan leveranser påbörjas tecknas ett 36-månaders leasingavtal inklusive lämpligt försäkringsskydd. Avtalet kan tecknas trots att man i nuläget inte vet den exakta slutsumman. Arbetsgivaren lånar sedan ut datorerna till de anställda utan förmånsbeskattning. Baserat på den fasta leasingavgift som Wasa Kredit fakturerar arbetsgivaren månadsvis gör arbetsgivaren i sin tur bruttolöneavdrag på de anställdas löner. På så sätt blir investeringen kostnadsneutral (ett nollsummespel ) för arbetsgivaren. (se exempel på kalkyl sid 5). Vad händer under avtalstiden om någon slutar? Normalt tecknar arbetsgivaren ett hem-pc-avtal med de anställda i vilket det står vad som händer med datorn när anställd exempelvis slutar. Wasa Kredit har förslag på hur ett sådant avtal kan se ut. Arbetsgivaren kan ge anställd möjlighet att köpa loss sin hem-pc. Om den anställde inte köper datorn kan arbetsgivaren ta tillbaka den och låna ut den till annan anställd. Övertagaren tar vid där föregångaren slutar och fortsätter som vanligt med bruttolöneavdrag. Givetvis kan arbetsgivaren även använda datorn i sin egen verksamhet. Annars finns våra allrisk- och avbrottsförsäkringar som ger arbetsgivaren ett skydd i de fall där anställd som har hem-pc slutar / säger upp sig (se rubr. Försäkringar sid 4). Vad händer efter 36 månader? När avtalet löper ut löser arbetsgivaren / leasetagaren normalt avtalet till ett förutbestämt pris (restvärde). Därefter är det brukligt att de anställda erbjuds att köpa datorutrustningen till då gällande marknadsvärde. Därför läggs restvärdet i avtalet på den nivå man bedömer att marknadsvärdet är om 3 år. Ofta planerar företag att genomföra ny investering i samband med att senaste hem-pc-avtalet löper ut. Rätt från början! Gör man inte rätt från början kan arbetsgivaren få en onödig och kostsam administration. Låt oss hjälpa er att säkerställa att ni som arbetsgivare har behandlat de kritiska punkterna. Sida 2

3 Ett verkligt nollsummespel Genom lång erfarenhet av hem-pc-finansiering har Wasa Kredit förstått hur viktigt det är för arbetsgivaren att minimera administration och affärsrisk och därmed också kostnader. Wasa Kredit har därför tagit fram ett koncept där hem-pc-investeringen blir ett verkligt nollsummespel för arbetsgivaren. Att bruttolöneavdraget ska jämna ut leasingavgiften är en självklar del i nollsummespelet men hur är det med andra kostnader som uppkommer i samband med avtalet? När ni lägger förtroendet hos Wasa Kredit innebär det att ni får administrativ service under avtalstiden och vi ser till att lösa era problem på ett smidigt sätt. Nackdelar att tänka på En nackdel är att bruttolönen ligger till grund för sjukpenning, semesterersättning och andra försäkringsersättningar. Med ett bruttolöneavdrag för lånet av hem-pc försämras denna ersättning något. I övrigt är rabatten med hem-pc så stor att den vida överstiger förlorad ersättning vid normal sjukdom, ledighet med mera. Vi rekommenderar anställda som vet att de snart ska vara exempelvis föräldralediga att se över vilka effekter ett bruttolöneavdrag har på deras ekonomi. Wasa Kredit erbjuder försäkringar som skyddar både arbetsgivare och anställd mot olika typer av avbrott som kan uppkomma under avtalstiden (se rubr. Försäkringar sid 4). 1-1 = 0 Steg för steg Beslut. Ta internt beslut på investeringen och bestäm hur upphandlingen ska gå till: affärsrisk / försäkringsskydd, tidsplan, etc. Samordnare. Utse en hem-pc-samordnare som är ansvarig för kontakten internt samt håller kontakten med datorleverantören och Wasa Kredit. Dessa tre personer håller kontakten i alla frågor. Datorleverantör. Välj en av Wasa Kredit certifierad datorleverantör. Då lägger ni grunden som ger er minimal administration samt bra datorer med god service. Låt datorleverantören hjälpa er med beställningsunderlag och kalkyler för er personal. Leasingavtal. Normalt tecknas ett 36-månaders leasingavtal inklusive försäkring och med ett restvärde (f.n. 3 %) som motsvarar ett av branschen uppskattat marknadsvärde på datorutrustningen efter 3 år. Leasingavgiften är fast och ändras inte med tiden. Wasa Kredit bekräftar er beställning hos datorleverantören efter det att leasingavtalet är tecknat. Det är en förutsättning att finansieringen är klar innan beställningen av datorerna sker. Ramavtal. Om beloppet för hem-pc-investeringen överstiger kr exkl. moms men ni är osäkra på den totala slutsumman, kan ni med fördel teckna ett ramavtal. Ett ramavtal har en övre beloppsgräns och en förlängd upphandlingsperiod vilket ger er utrymme för fler anställda att hoppa på hem-pc-erbjudandet. Kreditutrymme som ej nyttjas kostar ingenting. När avtalet startas samlingsfakturerar Wasa Kredit all utrustning vilket förenklar er administration. Kontakta er datorleverantör för mer information. Försäkring. Välj lämpligt försäkringsskydd som ger ett gott skydd för er och den anställde. Samtliga försäkringar är utan självrisk och gäller från leverans till avtalets slutdatum. Försäkringen ingår i leasingavgiften. Kontakta er datorleverantör eller Wasa Kredit för mer information om villkor och prisuppgifter. (se även rubr. Försäkringar sid 4) Bruttolönekalkyl. När ni bestämt er för försäkringsupplägg är det dags att be datorleverantören om en hem-pc-kalkyl. I den kan ni göra beräkningar av bruttolöneavdrag (för att täcka leasingavgiften) och anställdas nettokostnad per månad - beroende på marginalskatten etc (se exempel på kalkyl sid 5). Sida 3

4 Försäkringar En viktig del i finansieringen Försäkring i hem-pc-finansieringen tillhör de allra väsentligaste sakerna för arbetsgivaren att tänka på. Rätt val av försäkring innebär trygghet för både arbetsgivare och anställd samtidigt som det besparar er mycket problem och administration i framtiden. Wasa Kredit erbjuder ett brett utbud av anpassade försäkringslösningar för hem-pc med allt ifrån en mycket omfattande allriskförsäkring till kombinerade allriskoch avbrottsförsäkringar. Detta gör det enkelt för er att anpassa skyddet efter just era behov. Försäkringspremien läggs in i finansieringen och ingår som en del av bruttolöneavdraget. Vi har valt att samarbeta med Aon Sweden AB dels för att de erbjuder marknadens mest kompletta villkor för hem-pc, dels för att de har en väl fungerande kundtjänst med snabb hantering. Aons försäkringar har få begränsningar / undantag - något som är mycket viktigt att väga in när man jämför olika finansbolags försäkringsskydd. Samtliga försäkringar är helt utan självrisk och karenstid och gäller från och med leveransdagen. Förlängd garanti Många leverantörer ger ett års garanti på datorutrustningen. Med allriskförsäkringen lease IT easy förlängs garantin på all hårdvara från månad 13 till 36. Detta ger ett garantiskydd för hela låneperioden. Olika behov - olika försäkringar I grunden finns alltid en allriskförsäkring, lease IT easy eller basic. Skillnaden mellan dessa två är att basic saknar förlängd garanti månad Dessa två allriskförsäkringar har sedan olika omfattningar, som fått namnen BAS, SILVER, GULD och MAX. De senare tre är avbrottsförsäkringar och ger skydd för olika typer av avbrott som kan uppkomma under leasingtiden. Avbrottsförsäkringarna skyddar arbetsgivaren om den anställde exempelvis säger upp sig. Då löser försäkringsbolaget ut datorutrustningen hos Wasa Kredit och arbetsgivaren slipper betala leasingavgift för en hem-pc som en anställd lämnat tillbaka. Försäkringarna i korthet BAS: En skräddarsydd försäkring för hem-pc-investeringar. Försäkringen är en så kallad allriskförsäkring och inkluderar även skydd för dödsfall och sjukdom. Vid en eventuell skada finns inga självrisk- eller åldersavskrivningar. Vid totalskada får kunden en ny, likvärdig datorutrustning under hela försäkringstiden. Restskulden löses hos Wasa Kredit vid övriga händelser. SILVER: Samma omfattning som BAS men dessutom skydd i de fall en anställd frivilligt säger upp sin anställning. GULD: Samma omfattning som SILVER men dessutom skydd i de fall de anställda blir föräldralediga eller begär tjänstledighet för studier. MAX: Samma omfattning som GULD men dessutom ett begränsat skydd i de fall arbetsgivaren tvingas säga upp sina anställda. Ersättning utgår för upp till 10% av antalet datorpaket vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Krav: MAX-försäkringen kan endast tecknas för avtal med minst 10 st datorpaket och efter godkännande av Aon Sweden AB. Maximalt skydd, minimal administration! Sida 4

5 Exempel hem-pc-kalkyl Exempel på leasing inkl försäkring lease IT easy BAS. Kalkyl för arbetsgivaren Datorutrustningens pris inkl. moms kr 1 Restvärdet i % av utrustningens pris inkl. moms (3%) 750 kr 2 Fast leasingavgift per månad för arb.givaren med 36 mån leasing inkl. moms & försäkring 818 kr 3 Sociala avgifter m m på lön för anställd (min 32,46 % fr.o.m ) 32,46 % 4 Bruttolöneavdrag per månad för anställd för att täcka arbetsgivarens leasingkostnad 618 kr 5 Kalkyl för den anställde Datorutrustningens pris inkl. moms kr Marginalskatt (2 exempel) 30 % 50 % 6 Nettokostnad för anställd per månad 433 kr 309 kr 7 Total kostnad för anställd kr kr 8 Nedan följer förklaringar till kalkylen (se nummer i högerkanten ovan) 1. Priset beräknas inklusive moms då företag inte får göra avdrag för moms vid hem-pc. 2. Restvärdet i leasingavtalet motsvarar ungefärligt marknadsvärde efter 36 månader. 3. Fast leasingavgift per månad för arbetsgivaren vid 36 månader leasing (samma belopp varje månad). 4. Arbetsgivarens sociala avgifter i procent. 5. Bruttolöneavdrag per månad på den anställdes lön för att täcka den fasta leasingavgiften. 6. Här kan arbetsgivaren lägga in den korrekta skattesatsen så att respektive anställd kan se sin verkliga kostnad. 7. Den faktiska kostnaden för den anställde per månad. 8. Datorutrustningens kostnad efter 36 bruttolöneavdrag (ev. utköpspris ej medräknat). Därför kostar inte hem-pc något för arbetsgivaren Bruttolöneavdraget sänker den totala lönen och därmed även de sociala avgifterna. Med denna besparing betalar arbetsgivaren leasingavgift samt moms. Utan hem-pc Med hem-pc Sociala avgifter Sociala avgifter Minskade soc.avg Bruttolöneavdrag = Leasingavgift inkl. moms LÖN LÖN Grundläggande formel Leaseavgift inkl. moms = Bruttolöneavdrag (1 + soc.avgifter i %) Exempel från kalkylen ovan 818 kr inkl. moms = 618 kr (1 + 0,3246) Sida 5

6 Skatteregler Skattefria lånedatorer till anställda Arbetsgivare kan under vissa förutsättningar låna ut datorer till sina anställda utan beskattning. Reglerna gäller i princip alla arbetsgivare, oavsett antalet anställda. Delägare i handelsbolag och enskilda näringsidkare kan dock inte skattefritt låna någon dator av sitt eget företag, eftersom de inte har tjänsteinkomster. Skattefriheten förutsätter att det är arbetsgivaren som äger eller hyr datorn under låneperioden. Skattefriheten gäller även om den anställde betalar för datorn, kontant eller via bruttolöneavdrag, men inte om den anställde köper loss datorn till ett subventionerat pris. Vilken utrustning får ingå? Arbetsgivaren avgör vilken utrustning som ska ingå i erbjudandet och om olika datorpaket ska erbjudas. Om en anställd vill ha en speciell dator eller ett speciellt tillbehör måste detta erbjudas alla för att vara skattefritt. Följande tillbehör kan ingå i ett skattefritt paket: Bildskärm och tangentbord Annan utrustning som inte fungerar annat än i direkt anslutning till datorn, t.ex. skrivare, scanner, CD- och DVD-brännare, högtalare, webbkamera och modem. Valfria program, t.ex. skriv-, rit- och spelprogram. Följande tillbehör kan inte ingå i ett skattefritt paket: Utrustning som primärt har andra användnings områden, t.ex. digitala kameror, videokameror och mp3-spelare. Kostnader för abonnemang på uppkopplingar mot t.ex. internet eller andra kostnader för Internetanvändning. Utdrag från skatteverkets hemsida Allmänna villkor. Genom lagändringen som trädde i kraft januari 1998 blir en förmån av att använda datorutrustning som arbetsgivaren tillhandahåller för privat bruk skattefri under vissa förutsättningar. Ett villkor för skattefrihet är att förmånen riktar sig till hela den stadigvarande personalen på arbetsplatsen. I det krävs också att det är arbetsgivaren som direkt betalar kostnaden för datorutrustningen, antingen genom att köpa eller hyra / leasa den. Skattefriheten gäller även om den anställde betalar ersättning för datorn, så länge inte detta görs på ett sådant sätt att det bedöms som ett köp. Vid anställningens upphörande ska utgångspunkten vara att datorutrustningen återlämnats till arbetsgivaren. Inget hindrar dock att den anställde då köper utrustningen. Om detta sker till det marknadsvärde den då kan ha uppstår inte någon skattepliktig förmån. Utdrag från Prop. 1996/97:173 s.53 f och 60 Om momsavdrag. Enligt Riksskatteverkets (RSVs) uppfattning bör anskaffandet av datorer för de anställdas privata bruk inte anses utgöra ett förvärv för verksamheten även om syftet är att höja datormognaden i företaget. Detta innebär att arbetsgivaren inte har avdragsrätt eller rätt till återbetalning av mervä[r]desskatten vid anskaffning av datorerna till de anställda. Om den anställde för det privata nyttjandet får betala ett vederlag, exempelvis genom bruttolöneavdrag, ska mervärdesskatt inte utgå härpå. En arbetsgivare som tillhandahåller hemdatorer åt anställda mot vederlag, får anses omsätta en tjänst i mervärdesskattelagens mening under förutsättning att han erhållit rätt till avdrag eller återbetalning av mervärdesskatten vid förvärvet av datorerna. Detta innebär exempelvis vid bruttolöneavdrag att mervä[r]desskatt skall utgå på avdraget. RSV Kontrollavdelningen. Enheten för indirekta skatter Dnr /900 Skattefriheten för hem-pc begränsas from De nya reglerna innebär att den som har en hem-pc via sin arbetsgivare inte får byta ut denna förmån mot kontant ersättning med mer än kr/år. Anställda som har godkänt att deras lön sänks genom ett s.k. bruttolöneavdrag kan alltså göra en sådan lönesänkning med upp till kronor under ett år (833 kr / månad) utan skattekonsekvenser. Görs bruttolöneavdrag med ett högre belopp är inte förmånen skattefri. Syftet med reglerna är att begränsa möjligheterna att använda mycket dyrbara datorutrustningar som skattefria hem-pc. Undantag. Dessa nya bestämmelser ska dock inte tillämpas i de fall datorutrustningen levererats till den anställde före utgången av juni månad 2004 och i de fall införskaffandet av hem-pc har sin grund i ett avtal som träffats mellan den anställde och arbetsgivaren före den 1 januari För mer information kontakta: Skatteverkets Servicejour Telefon E-post skatteverket.se Sida 6

7 Vad står Wasa Kredit för Wasa Kredits finansieringslösningar ger er: Trygghet för arbetsgivare och anställd. Minimal administration. Kompletta försäkringslösningar för era behov. Nollsummespel för arbetsgivaren. Foto: Rickard Häggbom/bildarkivet.se Sida 7

8 Telefon : E-post : Gå in på vår hemsida för mer information!

Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen Personal Ekonomi Rubrik: Skattefrihet för lånedatorer m.m.

Läs mer

Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde

Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde Flera bilmodeller att välja mellan! www.toyota.se/personalbil Toyota

Läs mer

HemPC Information till företaget och den anställde

HemPC Information till företaget och den anställde Information till företaget och den anställde www.network.se Bakgrund I oktober 1997 beslutade riksdagen om att undanta PC för utbildningsändamål från förmånssbeskattning. Beslutet gjorde- och gör det möjligt

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG. För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt.

FINANSIERING FÖR FÖRETAG. För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt. FINANSIERING FÖR FÖRETAG För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt. Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibilitet

Läs mer

HemPC ska vara enkelt, tryggt och ekonomiskt. HemPC fortsätter att vara förmånligt även 2007

HemPC ska vara enkelt, tryggt och ekonomiskt. HemPC fortsätter att vara förmånligt även 2007 HemPC fortsätter att vara förmånligt även 2007 Vi på Siemcenter hjälper till med ett förmånligt HemPC erbjudande för era anställda - med fortsatt kostnadsneutralitet för er. HemPC ska vara enkelt, tryggt

Läs mer

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul.

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Ett förmånligt bilinnehav för dig och dina anställda. Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Audi Personalbil - billigare än privatägt Löneavdraget innehåller: Personalbil är en förmånsbil som företag kan

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG

FINANSIERING FÖR FÖRETAG FINANSIERING FÖR FÖRETAG Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibla lösningar för dig som företagskund Vi ingår i Toyota Financial Services Corporation

Läs mer

Audi Finansiering. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36

Audi Finansiering. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36 Audi Finansiering STENSTRÖM RED CELL OKT 2008 BRO VFS 0302 Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36 Audi Finansiering; så här fungerar det. En Audi är inte bara själva den välutrustade kvalitetsbilen,

Läs mer

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01 Härryda kommun Regler för innehav av personalbil Regler för innehav av personalbil INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtal om personalbil... 3 4. Bruttolöneavdrag... 3 5.

Läs mer

Volkswagen Personalbil

Volkswagen Personalbil Volkswagen Personalbil Ge din personal en värdefull förmån som inte kostar företaget något Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda sina anställda, en kostnadsneutral

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG

FINANSIERING FÖR FÖRETAG FINANSIERING FÖR FÖRETAG Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibla lösningar för dig som företagskund

Läs mer

God sed i finansbolag

God sed i finansbolag God sed i finansbolag FF2 Finansiella leasingvillkor FINANSBOLAGENS FÖRENING God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka för en

Läs mer

Du kör bil vi sköter resten

Du kör bil vi sköter resten Du kör bil vi sköter resten Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos Volkswagen. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större vagnpark. Business Flex samlar: finansiering,

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura.

Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura. SIMPLY CLEVER Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura. Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos SKODA. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större

Läs mer

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Rev av belopp och mutbrott 2012 Personalkontoret KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslut av kommunchefen och gäller från 2012-08-01. Representation All

Läs mer

SEAT PERSONALBIL 2013 ENJOYNEERING

SEAT PERSONALBIL 2013 ENJOYNEERING SEAT PERSONALBIL 2013 ENJOYNEERING GE DIN PERSONAL NÅGOT FINT. FÖRMÅNLIGT FÖR PERSONALEN. KOSTNADSNEUTRALT FÖR FÖRETAGET. Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda

Läs mer

Alla bilkostnader på en faktura.

Alla bilkostnader på en faktura. Alla bilkostnader på en faktura. Du kör bil vi sköter resten Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos Audi. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större vagnpark. Business

Läs mer

Bilägande för företag

Bilägande för företag Bilägande för företag KONCERNEN Billån Ca 200 000 avtal Volvofinans Bank AB Billeasing Volvokort Ca 1 200 000 kunder Finansiell leasing Svensk Vagnparksfinans Operationell leasing Biladministration Ca

Läs mer

"En löneförmån, du knappt behöver förhandla om."

En löneförmån, du knappt behöver förhandla om. SIMPLY CLEVER Billigare än privatägd bil. Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda till sina anställda, en kostnadsneutral personalförmån som vanligtvis finansieras genom att företagets anställda

Läs mer

Munkedals kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01

Munkedals kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtal om personalbil... 3 4. Bruttolöneavdrag... 3 5. Sjukdom, föräldraledighet, annan ledighet... 3 6. Skatteregler... 4 7. Arbetsgivaren

Läs mer

September 2013. Volkswagen Personalbil

September 2013. Volkswagen Personalbil September 2013 Volkswagen Personalbil Ge din personal en värdefull förmån som inte kostar företaget något Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda till sina anställda,

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Arende 2

KARLSTADS KOMMUN. Arende 2 KARLSTADS KOMMUN Arende 2 Dnr KS-2012-149 Dpl16 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Koncernstöd Tjänsteskrivelse 2012-06-04 Peter Bäckstrand, 054 540 10 82 peter. backstrand@karlstad.se Utökning

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

OPERATIONELL LEASING. Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration.

OPERATIONELL LEASING. Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration. OPERATIONELL LEASING Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration. Toyota Fleet Lease erbjuder finansiering med garanterade restvärden, kvalificerad rådgivning och full kostnadskontroll av

Läs mer

Riktlinjer avseende bruttolöneavdrag för synkorrigerande behandlingar

Riktlinjer avseende bruttolöneavdrag för synkorrigerande behandlingar Riktlinjer avseende bruttolöne för synkorrigerande behandlingar I Ystads kommun arbetar vi aktivt med arbetsgivarpolitiken för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Då medarbetare har framfört önskemål

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

FÖRORD. Bernt Grahn Kommunchef

FÖRORD. Bernt Grahn Kommunchef Riktlinjer Gåvor FÖRORD Det är viktigt att Luleå kommuns verksamheter har ett enhetligt förhållningssätt kring begreppet personalförmåner. Dessa riktlinjer anger de gåvor som Luleå kommun ger till sina

Läs mer

Löneväxling vid Göteborgs universitet

Löneväxling vid Göteborgs universitet DNR P 2015/71 ERSÄTTER TIDIGARE DOKUMENT (2015-04-01) Löneväxling vid Göteborgs universitet Gäller från 2015-07-01 för medlemmar i Saco-S och OFR-S Personalenheten 1 (6) Drakegatan 7, plan 3, Box 100,

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER. Koncentrera dig på livet och vägen. Vi tar hand om det andra.

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER. Koncentrera dig på livet och vägen. Vi tar hand om det andra. FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER Koncentrera dig på livet och vägen. Vi tar hand om det andra. Finansieringen anpassas efter din bilmodell och din ekonomi. Toyota Financial Services FINANSIERING Vi bryr

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 februari 2004 T 823-00 KLAGANDE Handelsbanken Finans Aktiebolag Ombud: bolagsjuristen IB MOTPART SkandiaBanken Aktiebolag Ombud: jur.

Läs mer

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER Finansieringen anpassas efter din bilmodell och din ekonomi. Toyota Financial Services FINANSIERING Tryggt Din finansiering kan kompletteras med vårt trygghetspaket. Vi

Läs mer

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER Finansieringen anpassas efter din bilmodell och din ekonomi. Toyota Financial Services FINANSIERING Tryggt Din finansiering kan kompletteras med vårt trygghetspaket. Vi

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2015-08-17 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

Förmåner och representation

Förmåner och representation Förmåner och representation Agenda 1. Allmänt om förmånsbeskattning 2. Skattefria förmåner Personalvårdsförmåner Motion och annan friskvård Förmåner av begränsat värde - arbetsredskap Elektronisk utrustning

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

Varför Porsche Financial Services?

Varför Porsche Financial Services? Varför Porsche Financial Services? Alla bilar finansieras, det sker bara på olika sätt. En del väljer banklån eller belånar sin bostad för att kunna betala bilen kontant. Andra har tillgångar eller sparade

Läs mer

Förmånsbilar REVISIONSRAPPORT 1 (6) 2003-04-03 30-2002-0371. Arbetsmiljöverket 171 84 SOLNA

Förmånsbilar REVISIONSRAPPORT 1 (6) 2003-04-03 30-2002-0371. Arbetsmiljöverket 171 84 SOLNA R4 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1 (6) Arbetsmiljöverket 171 84 SOLNA Förmånsbilar Riksrevisionsverket (RRV) granskade år 2001 Arbetsmiljöverkets (AV:s) beslutsunderlag vid upphandling av förmånsbilar

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Fler och fler väljer ŠKODA Finansiering

Fler och fler väljer ŠKODA Finansiering SIMPLY CLEVER 2 Fler och fler väljer ŠKODA Finansiering Alla bilar finansieras Finansiering för din SKODA är en viktig del av ditt bilköp eller bilinnehav. Den sker på många sätt: genom någon oberoende

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Förarens fordonskostnad 2341

Förarens fordonskostnad 2341 Fordonsval Offertpris, företagsfordon 145 hk Bruttopris fordon 277 900 291 500 Rabatt, % eller kr 9 25 011 10 29 150 Summa fordon 252 889 262 350 Paketnamn Paketutrustning Rabatt, % eller kr Extrautrustning

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna

Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna Maximal kontroll minimal administration. 1 Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna En enkel hantering, finansiering och administration ger dig och ditt företag

Läs mer

Preliminära riktlinjer för tjänstepension

Preliminära riktlinjer för tjänstepension Preliminära riktlinjer för tjänstepension Med anledning av att överenskommelsen om KollektivAvtalad Pension KAP-KL upphör att gälla den 31 december 2012 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar För dig som driver egen tandläkarpraktik är det naturligtvis viktigt att kunna erbjuda dina patienter ett bra och enkelt sätt att betala. Lika viktigt är förmånliga

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01.

bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01. bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01.01 Kimberlite AB 1 Sidnummer och innehåll 3. In-och utgående moms 4. Bokföringsmetoder,

Läs mer

NORDIC MODULAR LEASING. Flexators hyresalternativ

NORDIC MODULAR LEASING. Flexators hyresalternativ NORDIC MODULAR LEASING Flexators hyresalternativ www.nordic-modular.com Det är inte alltid så lätt att veta om dagens behov fortfarande kommer att råda om tio år. Att bygga nya lokaler när framtiden är

Läs mer

Sedan klickar du på Skapa rapport.

Sedan klickar du på Skapa rapport. Allmänt Menyval Med Leasingmodulen kan du skapa rapporter som visar information om era leasingavtal (avtalsöversikt) registrera beställning av objekt om du har ett vagnparks- eller leasingkontoavtal hos

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

TV och/eller bredband via Comhem. Gruppanslutning

TV och/eller bredband via Comhem. Gruppanslutning TV och/eller bredband via Comhem Föreningen är idag kunder i Comhem genom ett grundavtal. Grundavtalet ger de fastigheter som idag ingår i Gemensamhetsanläggning 2 ca 17 fria kanaler men ingen bredbandsuppkoppling.

Läs mer

Gammal sanning utmanad av nya spelregler!

Gammal sanning utmanad av nya spelregler! Gammal sanning utmanad av nya spelregler! www.bilekonomi.com Gammal sanning utmanad av nya spelregler! Tidigare kunde man säga att en dyrare bil var mer kostsam att äga än en billigare. Men genom politiska

Läs mer

Rekommenderas av PGA of Sweden

Rekommenderas av PGA of Sweden GOLF X2 GOLF / TILLBE Ännu roligare att spela golf med en Segway x2 Golf Att köra en Segway när du spelar golf är nytt, spännande, modernt och innovativt. Det är en härlig och rolig upplevelse och kan

Läs mer

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-20 KS 2015/0042 Kommunstyrelsen Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun Förslag till beslut

Läs mer

Regress Ordlista finanstermer. Momsavlyft Effektiv ränta Konsignation. Annuitet Marginal. Kreditkostnad Prisbasbelopp. Geldenär Förtidslösen

Regress Ordlista finanstermer. Momsavlyft Effektiv ränta Konsignation. Annuitet Marginal. Kreditkostnad Prisbasbelopp. Geldenär Förtidslösen SKODA FINANSIERING Rak amortering Regress Ordlista finanstermer Indrivning Bilförmån Momsavlyft Effektiv ränta Konsignation Annuitet Marginal Kreditkostnad Prisbasbelopp Geldenär Förtidslösen Kundränta

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1997 ref. 60

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1997 ref. 60 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1997 ref. 60 Målnummer: 6055-96 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 1997-10-02 Rubrik: Lagrum: Enligt ett avtal mellan en arbetsgivare och en anställd överlämnas på närmare angivna

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 KOSTNADER... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna En enkel hantering, finansiering och administration ger dig och ditt företag

Läs mer

1. Samtliga fackliga organisationer erbjuds att teckna kollektivavtal om rätt tilllöneväxling till pension för samtlig personal enligt bilaga b).

1. Samtliga fackliga organisationer erbjuds att teckna kollektivavtal om rätt tilllöneväxling till pension för samtlig personal enligt bilaga b). I ~ Landstinget 11 DALARNA Central förvaltning Personalenheten Förhandling ~ILAGA LS ~ ~3A BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-03-25 Sida 1 (3) Dnr LD13/00857 Uppdnr 509 2013-03-25 Landstingsstyrelsen

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3)

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3) DKH Teckningsanmälan Jag tecknar mig för andel/andelar i Dala Vindkraft Ekonomisk förening, org.nr 769613-8911, och ansöker samtidigt om medlemskap (gäller ny medlem). Varje andel kostar 6 600 kronor.

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 Orsa Kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration

Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Frigör resurser genom enkel hantering, finansiering och administration. Med Fleet Support får du mer kapacitet över till företagets kärnverksamhet.

Läs mer

Vad innebär vinstmarginalbeskattning?

Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vinstmarginalbeskattning (VMB) innebär att ett reseföretag utgår från vinstmarginalen i stället för priset vid beräkning av momsen på en resetjänst. VMB får endast

Läs mer

Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION

Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION Vad ska redovisas som intern representation? Personalfester (max 2/år), max 650 kr/person

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 Pensionspolicy Antagen av regionfullmäktige 2008-05-30 Justering under rubriken Löneväxling av regionstyrelsen 2008-07-03 Redaktionell uppdatering gjord 2012-04-02 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ).

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ). UTHYRNINGSAVTAL Mellan (1) ( ) ( Medlemmen ) och (2) Hotel&Resort Norderstrand AB ( Operatören ) har denna dag träffats detta Avtal. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller

Läs mer

Avtal, Inköp, Leasing

Avtal, Inköp, Leasing Avtal, Inköp, Leasing Daniel Evertsson Lycksele Golfklubb HGU 2013-2015 Handledare: Calle Lönnberg 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sida 2. Sida 3. Sida 4. Sida 5. Sida 6-9. Sida 10 Sida 11 Sida 12 Sida

Läs mer

Totala bilkostnader för företag och förare 2009

Totala bilkostnader för företag och förare 2009 CASE NR: Totala bilkostnader för företag och förare 2009 Delkostnadsberäkningar med vanlig räknare Kimberlite Delkostnader för förmånsbil Delkostnader för förmånsbil och privatbil i tjänsten 1. 1. Leasing

Läs mer

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med Pensionsriktlinje Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Vägledning för avrop ELEVDATORER OCH SURFPLATTOR 2012 1(13)

Vägledning för avrop ELEVDATORER OCH SURFPLATTOR 2012 1(13) Vägledning för avrop ELEVDATORER OCH SURFPLATTOR 2012 1(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET ELEVDATORER OCH SURFPLATTOR 2012... 3 2.1 ALLMÄNT... 3 2.2 UPPHANDLADE HELHETSLÖSNINGAR...

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

Service, Tjänster & Finansiering

Service, Tjänster & Finansiering Service, Tjänster & Finansiering Välkommen till Etac Etac är ett expansivt företag som erbjuder produkter för personer med nedsatt rörelseförmåga samt produkter och tjänster till sjukhus och sjukhem. Vi

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9)

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR

Läs mer