Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle"

Transkript

1 Hållbara affärsmodeller och nya affärsmöjligheter för ett energieffektivt samhälle Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

2 IVAs projekt ett energieffektivt samhälle ska med analyser och förslag bidra till en effektivare energianvändning. Visionen är 50 procent mer effektiv energianvändning i Sverige år Ett viktigt underlag för arbetet är de prognoser för utvecklingen av energi användning och energipriser som tongivande organisationer gör. Läs mer i arbetsunderlaget Energimarknaden fram till 2050 trender, priser och styrmedel, se Ett-energieffektivt-samhalle. Priset på el kommer enligt ett flertal prognoser inte att stiga nämnvärt till 2050, utan prisökningarna kommer att ligga i paritet med BNP-tillväxten. Det betyder att energieffektiviseringen inte kommer att drivas av stigande marknadspriser på energi. Istället blir det framför allt politiska styrmedel, inklusive energiskatter, som kommer att påverka och styra energianvändningen. Konsumenternas krav och önskemål kommer också att påverka energieffektiviseringen. Regeringen har prognostiserat den genomsnittliga BNP-tillväxten till 2,2 procent fram till I projektet har räknats med en årlig tillväxt av 2 procent. Den svenska regeringens övergripande motiv för energieffektivisering har varit utgångspunkt för projektet ett energieffektivt samhälle: Ett effektivare utnyttjande av resurser, inklusive energi, utgör grunden för ekonomisk tillväxt och en hållbar utveckling. Att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökad användning av energi och råvaror, minska energiintensiteten. En effektivare användning av energi bidrar i de flesta fall till minskad belastning på klimatet och miljön och till en tryggare energiförsörjning. KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrens kraft. För mer information om IVA och IVAs projekt, se IVAs webbplats: Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2013 Box 5073, se Stockholm Tfn: IVA-M 439 ISSN: ISBN: Layout: Anna Lindberg & Pelle Isaksson, IVA Denna rapport finns att ladda ned som pdf-fil via IVAs hemsida

3 Förord Varför ska vi energieffektivisera? Är det inte bra som det är i dag? Nej, det är det inte. Energi är en värdefull tillgång som ska användas på ett effektivt sätt. Det är alltid bra att vara energieffektiv. Av klimatskäl, av resursskäl och för att sänka kostnader. Att inte vara energieffektiv är ett tydlig symptom på att också övriga delar av verksamheten drivs på ett ineffektivt sätt. Det nya Energieffektiviseringsdirektivet som beslutats inom EU och som Sveriges riksdag ska fatta beslut om ger ett beting att energieffektivisera på nationell nivå. Men, hur ska det gå till? En nyckel till framgångsrika åtgärder är att de som ska genomför dem anser att de är lönsamma. I den här rapporten har vi koncentrerat oss på affärsmöjligheter och affärsmodeller för ökad energieffektivisering. Vi har utgått från den som betalar energiräkningen. Det kan vara en privatperson, en bostadsrättsförening eller ett företag. Potentialen är stor. För framgångsrika åtgärder krävs att vi tänker nytt och att vi förutom att bättre synliggöra de ekonomiska vinningarna också värderar en rad andra faktorer som påverkar energiköparens beslut. Arbetsgruppen för affärsmöjligheter och affärsmodeller: Per-Arne Rudbert, Humlegården, ordförande Thomas Kollfeldt, Vattenfall Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation (Sust) Erik Hjelm, Fortum Niklas Zandelin, Eze System Bo Rydén, Profu Fredrik Sundman, ABB Staffan Eriksson, IVA, projektledare

4

5 Innehåll Sammanfattning... 6 Förändrade förutsättningar... 6 Systemperspektiv... 7 Vi kan inte vänta... 7 Hur går vi vidare?... 7 Företagen som förändrar... 8 Summary... 9 Changed climate... 9 System perspectives We cannot wait How do we proceed? Companies making changes Inledning...13 Ansats...13 Vad är en affärsmodell?...13 Ett ramverk som beskriver affärs modellen Marknaden för energieffektivisering...15 Trendspaning...15 Energieffektivisering i olika sektorer Exempel på affärsmodeller inom energieffektivisering Möjligheter med energieffektivisering Observationer Rekommendationer Företagen som förändrar Potential för företagen Referenser och inspiration... 26

6 Sammanfattning Går det att tjäna pengar på energieffektivisering? Nyckeln till framgångsrika åtgärder är att de som ska genomföra dem anser att de är lönsamma. Och att det är värt att prioritera energifrågor i konkurrens med andra områden inom företaget. Detta är ingen självklarhet, men det finns åtskilliga exempel på framgångsrikt arbete som kan inspirera andra. Den här rapporten handlar om affärsmöjligheter och affärsmodeller för ökad energieffektivisering. Och vi har utgått från den som betalar energiräkningen. Det kan vara en privatperson, en bostadsrättsförening eller ett företag. Potentialen är stor. Men för framgångsrika åtgärder krävs att vi tänker nytt och att vi förutom att bättre synliggöra de ekonomiska vinningarna också värderar en rad andra faktorer som påverkar energiköparens beslut. FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR En rad studier, flertalet exempel och experters erfarenheter visar att förutsättningarna för att göra affärer håller på att förändras, till stor del beroende på teknikutveckling. Samtidigt ser vi att energipriserna inte kommer att stiga markant. Ökade energikostnader kommer därför inte att driva på energieffektivisering, men det finns andra incitament. Vi vill speciellt lyfta fram några områden som påverkar förutsättningarna för att göra affärer inom energieffektivisering. Ny kompetens och en mix av traditionellt yrkeskunnande och nya discipliner är avgörande för att skapa nya affärer. Den som kan kombinera traditionellt yrkeskunnande inom till exempel fastighetsskötsel med IT och affärsmannaskap har goda förutsättningar att presentera attraktiva lönsamma affärsupplägg inom energieffektivisering. Visualisering och jämförelse (benchmarking) sänker informationskostnaden. Genom att visa på goda exempel och jämföra med liknande referens anläggningar blir det tydligt var potentialen finns och vilka aktörer som har att vinna på energieffektivisering. Standardiserade gränssnitt och tillgång till mätdata skapar möjligheter för nya aktörer att presentera möjliga affärsidéer för energieffektivisering. Den som har tillgång till mätdata i realtid får en mycket bra bild av hur anläggningen fungerar och kan analysera, åtgärda och följa upp genomförda åtgärder. Energieffektivisering måste komma högre upp på företagens agendor. Det finns mycket att vinna på att vara energieffektiv inte bara lägre driftkostnader. En energieffektiv verksamhet är också effektiv ur andra aspekter som vilket ger lägre underhållskostnader, mindre slitage och bättre inomhusklimat. Grunden för varje affär är en förväntad lönsamhet. Det är också så energieffektiviseringsåtgärden ska utvärderas. Men för att nå dit är samverkan, transparens, kompetensöverföring och riskhantering/riskavlyftning byggstenar i en hållbar affärsmodell. Affärsmodellen beskriver hur energieffektiviseringen ska bli implementerad på ett lönsamt sätt. Det måste finnas en affärsidé som uppfattas som unik, som riktar sig till en specifik målgrupp med förväntad lönsamhet. Genom ökad samverkan, öppenhet och transparens i affärsmodellen, samt kompetensöverföring till den egna organisationen, finns förutsättningar för långsiktigt goda affärer. Inom vissa områden behövs också stöd för att minska riskexponeringen. Här kan olika försäkringslösningar vara en väg framåt. För att ta fram rättvisande kalkyler måste, förutom de direkta kostnaderna, också dolda kostnader värderas i kalkylen: 6

7 Informationskostnaden. Vad kostar det att sätta sig in i erbjudandet? Genomförandekostnaden. Vad kostar det att genomföra åtgärden? Tidskostnaden. Vad kostar det i form av egen nedlagd tid? Det visar sig ofta att det är just informationskostnaden för att sätta sig in i ett erbjudande som upplevs som för hög i förhållande till vad den ger i form av framtida besparingar. SYSTEMPERSPEKTIV Systemintegration ger större effekt, men medför också större risker. För att uppnå stor energieffektivisering, och också öppningar för nya affärer, krävs ofta en djupare och långvarig relation med andra aktörer. Men större systemintegration medför också större risker i en affärs uppgörelse. Detta är speciellt tydligt inom energisektorn som har lång investeringshorisont. Om- och avregleringar i kombination med bättre tillgång till information om den egna energi förbrukningen, men också exempel på vad andra har gjort bidrar till en maktförskjutning från energileverantören till energiköparen vilket ger möjlighet att agera på både energipriser och energianvändning. Kunderna blir allt mer intresserade av hållbarhetsfrågor. En uppgift för ägare är att bibehålla och öka värdet av sitt företag, fastighet eller bostad. Ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor ökar även incitamenten för att driva energieffektivisering. I takt med introduktionen av egenproducerad energi och möjligheten för mindre aktörer att både vara energiköpare och energiproducenter kommer fler aktörer in på marknaden. Att producera egen energi ökar även intresset generellt för energifrågor. Tillgång till relevant information och mätdata gör att besluten blir mer och mer baserade på fakta. Kostnaderna för sensorer och att lagra och analysera mätdata sjunker. Detta medför även att energieffektiviseringsåtgärder blir enklare och tydligare att följa upp. Ny teknik ger möjligheter att följa mätdata i realtid vilket innebär en direkt återkoppling för att validera utfall för genomförda åtgärder. Andelen el i energisystemet kommer i framtiden att öka. Ur ett energieffektiviseringsperspektiv är el en oslagbar energibärare. Även andelen intermittent elproduktion från vind och sol kommer att öka vilket öppnar för nya affärs möjligheter för att parera effekttoppar och energi överskott respektive -underskott. Genom Ecodesign-direktivet har EU skapat en marknad för energieffektiv hemelektronik, vitvaror och belysning. VI KAN INTE VÄNTA Eftersom energifrågor är långsiktiga så är det viktigt att börja i tid. Varje år som energifrågorna skjuts åt sidan är ett förlorat år. Många organisationer har redan en strategi för att bli mer energieffektiva. De företag som har energifrågorna högt upp på agendan kommer att vara mer konkurrenskraftiga än de som prioriterar ner dem. Men det finns också många som faktiskt inte känner till hur företaget, verksamheten eller fastigheten mår ur ett energiperspektiv. Beslut om energieffektiviseringsåtgärder måste baseras på fakta. Teknikutvecklingen och en allt lägre kostnad för sensorer och kontrollsystem gör att mätning i realtid nu är realistisk till rimliga kostnader. Men att presentera värdet av en åtgärd kräver ett förändrat synsätt och arbetssätt. Både när det gäller att presentera erbjudandet och framförallt till vem på företaget erbjudandet riktas, från drift & underhåll till finans & ekonomi. HUR GÅR VI VIDARE? Energieffektivisering ska vara en ledningsfråga. För att tydliggöra och stärka detta ska energieffektivisering översättas till relevanta nyckeltal och redovisas öppet i årsredovisningen. Detta skulle vara ett sätt att en gång per år redovisa hur företag arbetar med energieffektivisering. 7

8 Inspiration: Företag som har potential att erbjuda lönsamma lösningar för energieffektivisering. Utförligare beskrivning finns i slutet av rapporten. Allmännyttans kreditförsäkring AB. Affärsidé: Erbjuda en försäkring speciellt utformad för investeringar i energieffektivisering av allmännyttans hyresfastigheter. Eco Driving AB. Affärsidé: Erbjuda utbildning med tillhörande eco driving-licensiering. Energilagring AB. Affärsidé: Tillhandahålla temporär energilagring åt kunder som själva inte har tillgång till eget. Gröna hyresavtal för butiken AB. Affärsidé: Utnyttja restvärme/kyla och anpassa och koordinera med angränsande fastigheter. Höj Brf-värde AB. Affärsidé: Erbjuda rådgivning och åtgärdsplaner för bostadsrättsföreningar med fokus på energieffektiva och framtidssäkra bostäder. Kommunrationalisering AB. Affärsidé: Att genom att ta ett helhetsgrepp över en kommuns energiförbrukning minska den sammanlagda förbrukningen. Mät & åtgärd AB. Affärsidé: Erbjuda energidiagnostik och ökad kompetens om drift med tillhörande åtgärder. Samdistribution AB. Affärsidé: Erbjuda energioch kostnadseffektiva lokaltransporter med låg miljöpåverkan. Standby AB. Affärsidé: Eliminera elförbrukning som inte syns eller gör nytta. Värmeåtervinning försäkring AB. Affärsidé: Riskminimera samriskprojekt mellan industri och energibolag. Öppen fjärrvärme AB. Affärsidé: Leverera fjärrvärme och fjärrkyla efter behov. Gör mätdata tillgänglig för olika aktörer. Med tillgängliga mätdata skulle nya aktörer kunna utföra analys och komma med energieffektiviseringsförslag. Använd värdebaserad prissättning. Ett aktivt arbete med att lyfta fram värdet av en energieffektiviseringsåtgärd skulle möjliggöra att fler åtgärder blir genomförda. Utbilda för ny kompetens nya konstellationer. IT-inslaget i energieffektivisering blir allt större. För att kunna genomföra de åtgärder som kan ge resultat behövs en kombination av traditionell styr- och reglererfarenhet och IT. FÖRETAGEN SOM FÖRÄNDRAR Agerande leder till förändring. Förändring kräver agerande. Och för att agera på kommersiell basis måste det finnas en affär utsikter om förväntad lönsamhet. Det finns en rad teorier om hur affärsmodeller ska byggas upp och presenteras. Centralt är en lättkommunicerad affärsidé och att modellen tydliggör relationen mellan kund och leverantör. Benchmarking, tydliga nyckeltal för de olika sektorerna. Det saknas idag enkla och tydliga nyckeltal för vad som är acceptabel energiförbrukning för till exempel en villa. Vi efterlyser ett system liknande det för vitvaror. Där det enkelt och tydligt framgår om till exempel ett kylskåp är energieffektivt. Det ska vara lika lätt att se om en villa är A+++ eller D i fråga om energiförbrukning. 8

9 Summary It is possible to make money from energy efficiency? The key to successful efficiency measures is that those carrying them out believe that they are profitable and that is it worth prioritising energy issues in competition with other focus areas within the company. This is not a given, but there are numerous examples of successful efforts that can inspire others. This report is about business opportunities and business models for increasing energy efficiency. Our starting point is the energy bill payer whether this is a private individual, a tenant-owner housing cooperative or a company. The potential is huge. But in order to develop successful energy efficiency measures, we need to think in new ways and, in addition to highlighting the economic gains, we need to evaluate a number of other factors that affect an energy buyer s decisions. CHANGED CLIMATE A series of studies, examples and expert experiences show that the climate for enterprise is changing, largely due to developments in technology. At the same time we see that energy prices will not be rising significantly. Although this means that increased energy costs will not be driving energy efficiency improvement, there are other incentives. We would like to specifically highlight a number of areas that affect the climate for doing business in the area of energy efficiency. New knowledge and a mix of traditional professional know-how and new disciplines are crucial in creating more business opportunities. Companies that can combine traditional professional skills in, for example, facility management services, with IT and enterprise will be well positioned to present attractive, profitable business solutions for energy efficiency. Visualisation and benchmarking reduce communication costs. By presenting good examples and making comparisons with similar reference facilities, we can clearly see where the potential lies and which players can benefit from energy efficiency improvement. Standardised interfaces and access to measurement data provide opportunities for new players to present potential energy efficiency business ideas. Having access to measurement data in realtime gives us a very good idea of how a facility is functioning so that we can analyse, take action and follow up the measures that have been implemented. Companies need to place energy efficiency improvement higher up on their agendas. There is much to gain from being energy efficient beyond merely lowering operating costs. An energy-efficient organisation is also efficient in other respects. It will, for example, have lower maintenance costs, less wear and tear and a better indoor climate. Every business transaction is based on an expectation of profitability. This is how energy efficiency measures should be evaluated as well. But in order to do this, cooperation, transparency, knowledge transfer and risk management/ risk mitigation need to be the building blocks in a sustainable business model. Such a business model will describe how energy efficiency improvements can be implemented in a way that is profitable. A business model must be perceived as unique, aimed at a specific target group and have an expectation of profitability. By increasing cooperation, openness and transparency in their business models and incorporating knowledge transfer within their own organisations, companies will be well positioned to benefit from longterm profitable business. In certain areas support is also needed to reduce risk exposure. Here, various insurance solutions may be an option. In order to produce accurate calculations, it is 9

10 important for the calculation to include hidden costs as well as the direct costs: Communication costs. What will it cost for people to become familiar with the offering? Comparison costs. What will it cost to compare various measures? Time costs. What will it cost in the form of time spent? It is often the case that communication costs for people to become familiar with an offering seem high in relation to what they yield in the form of future savings. SYSTEM PERSPECTIVES System integration provides a greater impact, but also involves greater risk. To achieve significant energy efficiency improvement and opportunities for new business, it is often necessary to have a deeper and longer-term relationship with other players. But greater system integration also involves greater risk in a business arrangement. This is particularly evident in the energy sector which has a long investment horizon. Reregulation and deregulation in combination with better access to information on an organisation s own energy consumption, as well as examples of what others have done, will help shift the power from the energy provider to the energy buyer. This makes it possible to act on both energy prices and energy use issues. Customers are becoming more and more interested in sustainability. One thing that owners must do is maintain and increase the value of their company, property or home. Greater interest in sustainability is an increased incentive to drive energy efficiency improvement. As players start producing their own energy and smaller players are able to be both energy buyers and energy producers, more players will enter the market. This type of energy production also generates more interest in energy issues in general. Decisions are made more and more based on facts when there is access to relevant information and measurement data. The cost of sensors and for storing and analysing measurement data is falling. This also makes it easier to monitor the results of energy efficiency measures. New technology allows us to monitor measurement data in realtime, providing direct feedback that we can use to evaluate the outcome of the measures we have implemented. The proportion of electricity in the energy system will increase in the future. From an energy efficiency perspective, electricity is an unbeatable energy carrier. The proportion of intermittent electricity production from wind and solar will also increase and this open the door for new business opportunities to deal with peak loads and energy surplus or deficit. Through its Ecodesign Directive, the EU has created a market for energy efficient home electronics, household appliances and lighting. WE CANNOT WAIT Since energy issues are long term in nature, it is important to get started in a timely manner. Every year we procrastinate on energy issues is a year lost. Many organisations already have a strategy in place to be more energy efficient. Companies that place energy issues high up on their agendas will be more competitive than companies that push them aside. Many people actually have no idea how their company, organisation or building is doing from an energy perspective. Decisions on energy efficiency measures must be based on facts. Technology development and the falling cost of sensors and control systems are making measurement in realtime a realistic option for a reasonable price. Presenting the value of an efficiency measure requires a new approach and method. This is true when presenting an offering and particularly when determining who a company s offering should be aimed at from operation & maintenance to finance & economy. HOW DO WE PROCEED? Energy efficiency improvement should be a management issue. To emphasise this, energy efficiency should be translated into relevant key 10

11 Inspiration: Companies that have the potential to offer profitable energy efficiency solutions. Detailed descriptions are available in Swedish at the end of the report. Allmännyttans kreditförsäkring AB. Business idea: To offer insurance specifically designed for investment in improving energy efficiency in public rental properties. Eco Driving AB. Business idea: To offer training and licensing in eco driving. Energilagring AB (Energy Storage). Business idea: To provide temporary energy storage to customers with no storage of their own. Gröna hyresavtal för butiken AB (Green Rental Agreements for Shops). Business idea: To utilise residual heat/cooling and adapt and coordinate with neighbouring buildings. Höj Brf-värde AB (Raise Housing Cooperatives Value). Business idea: To offer advice and action plans for tenant-owner housing cooperatives focusing on energy efficient homes that are secured for the future. Kommunrationalisering AB (Municipal Rationalisation). Business idea: A holistic approach to energy consumption in municipalities to reduce total energy consumption. Mät & åtgärd AB (Measure & Action). Business idea: To offer energy diagnostics and advanced knowledge on operation and relevant action. Samdistribution AB (Joint Distribution). Business idea: To offer energy-efficient and cost-effective local transportation with low environmental impact. Standby AB. Business idea: To eliminate electricity consumption that is invisible and of no use. Värmeåtervinning försäkring AB (Heat recycling Insurance). Business idea: To minimise the risk in joint venture projects between industry and energy companies. Öppen fjärrvärme AB (Open District Heating). Business idea: To deliver district heating and cooling based on need. ratios and reported openly in annual reports. This could be a way for companies to report once a year on what they are doing with respect to energy efficiency. Make measurement data available to various players. If they have access to measurement data, new players would be able to conduct analysis and develop efficiency improvement proposals. Use value-based pricing. Working actively on highlighting the value of an energy efficiency measure would result in more measures being implemented. Educate to promote new knowledge new constellations. IT is growing as an element of energy efficiency improvement. In order to implement measures that may yield results, a combination of traditional control & regulate experience and IT is needed. Benchmarking, clear key ratios for the various sectors. There are no simple and clear key ratios today to indicate acceptable energy consumption in, for example, a single-family home. We would like to see a system similar to the one for household appliances a system that simply and clearly indicates if, for example, a refrigerator is energy efficient. There should be an easy way to see if a house has an energy efficiency grade of A+++ or D. COMPANIES MAKING CHANGES Action leads to change. Change requires action. And in order to act on a commercial basis there needs to be a deal the prospect of profitability. There are several theories on how business models should be built and presented. It is crucial to have an easily-communicated business idea and to ensure that the model explains the relationship between the customer and the provider. 11

12 12

13 1. Inledning ANSATS Vi utgår i denna rapport från ett mikroperspektiv. Det innebär att den här rapporten i första hand lyfter fram områden och åtgärder som den enskilda individen kan påverka. Där hon eller han i egenskap av företagsledare, medlem i en bostadsrättsförening eller som privatperson kan fatta beslut som leder till en mer energieffektiv verksamhet. Men för den skull bortser vi inte från de mer systemintegrerade frågorna. För att nå målet om ett 50 procent mer energieffektivt samhälle år 2050 krävs stora grepp och att alla samhällssektorer och enskilda såväl som kollektivet tänker och agerar i nya banor kombinerat med en långsiktigt hållbar energipolitik. Vidare utgår vi från att marknaden fungerar rationellt. Det innebär att personer fattar rationella beslut på basis av den information som finns tillgänglig vid det specifika tillfället. Marginalkostnaden för den enskilde energiköparen är låg, medan kostnaden för samhället är hög. För individen eller företaget är energikostnaderna relativt låga vilket leder till att energi frågor ofta inte prioriteras. Eftersom vi utgår från energiköparen behandlar denna rapport inte energiproduktion. Grunden för varje affär är en förväntad lönsamhet. Det är också så energieffektiviseringsåtgärden kommer att utvärderas. För att nå dit är samverkan, transparens, kompetensöverföring och riskhantering/riskavlyftning byggstenar i en hållbar affärsmodell. Till sist söker vi svaren på hur energieffektiviseringen ska bli implementerad på ett lönsamt sätt. Det måste finnas en affärsidé som uppfattas som unik, som riktar sig till en specifik målgrupp och med förväntad lönsamhet. För att ta fram rättvisande kalkyler måste, förutom de direkta kostnaderna, också dolda kostnader värderas i kalkylen. Här beskriver vi dem som: Informationskostnaden Vad kostar det att sätta sig in i erbjudandet? Genomförandekostnaden Vad kostar det att genomföra åtgärden? Tidskostnaden Vad kostar det i form av nedlagd tid? VAD ÄR EN AFFÄRSMODELL? Det finns många beskrivningar av affärsmodeller. En av de mer omtalade är Business Model Generation av Alexander Osterwalder och Yves Pigneur (Business Model Generation). En affärsmodell är en beskrivning av hur ett företag tjänar pengar på en konkurrensutsatt marknad. Grunden för en fungerad affärsmodell är, Unik produkt eller tjänst som också erbjuder en unik upplevelse Specifik målgrupp för erbjudandet Förväntad lönsamhet. I korthet bygger den på kunskap om kunderna och vad de värderar. Hit hör beskrivningar av de olika intressenternas motiv, hur produkten tillfredsställer kundbehoven samt den underliggande ekonomiska logiken och företagens vinstgenerering. Grovt indelas denna beskrivning i dels hur tjänsten eller varan produceras (utveckling, anskaffning av råvaror och produktion), dels i hur den säljs (identifiera och förstå kunder och kundbehov, försäljning och leverans). En 13

14 FIGUR 1: Ett ramverk som beskriver hur kundvärde skapas Infrastruktur och resurser Uthållig konkurrenskraft Ekonomi Värdeerbjudande till kund bra affärsmodell måste också klara kravet på att visa på en robust underliggande ekonomi. Rätt använd utgör affärsmodellen ett mycket värdefullt verktyg för att skapa en förståelse för hur olika delar i ett företag bidrar till helheten. Många som använder affärsmodellbegreppet idag, använder det som om begreppet bara handlade om det sätt som man tar betalt på, det vill säga hur pengarna kommer in. Men det är alltså bara en del av sanningen. Affärsmodellen handlar också om hur ett företag tar fram sina produkter, hur de når sina kunder, hur de levererar och inte minst - vad deras företag står för. Etablerade företag kan, för att förstå eller förfina sin existerande affärsmodell, utnyttja samma grundläggande analys som används i utvecklingen av affärsmodeller för helt nya verksamheter. Affärsmodell är hur, var, när och på vilket sätt ett företag gör sina affärer. ETT RAMVERK SOM BESKRIVER AFFÄRS MODELLEN Idag finns en rad verktyg att tillgå i affärsmodellarbetet. De arbetar alla med en beskrivning av, eller ett ramverk för, affärsmodellen. De flesta ramverk bygger på en bild, eller ritning, som illustrerar alla de komponenter som utgör affärs modellen. Andra arbetar med checklistor. Nedan illustrerar vi med ett ramverk av affärsmodellen som bygger på en struktur i fyra delar (detta affärsmodellramverk är hämtat ur boken Utveckla fjärrvärmeaffären, utgiven av Fjärrsyn, mars 2013.) Utgångspunkten i all affärsmodellbeskrivning tas i en beskrivning av hur kundvärdet skapas, för att följas av en beskrivning av hur detta åstadkoms och avslutas med en beskrivning av hur detta kan göras lönsamt. Man kan lämpligen benämnda dessa delar: värdeerbjudande, infrastuktur och ekonomi. Viktigt är också att addera ytterligare en del som utgör en beskrivning av hur företaget säkrar sin strategiska uthållighet och konkurrenskraft. Utan denna sista del är risken stor att affärsmodellen får ett alltför kortsiktigt fokus och inte beaktar behovet av att säkra långsiktig konkurrenskraft. Värdeerbjudandet utgör en konkret beskrivning av de kundvärden som erbjuds, hur de paketeras och hur de levereras. Infrastruktur utgör en beskrivning av de resurser, aktiviteter och processer som utnyttjas för att leverera värdeerbjudandet. Ekonomin omfattar en beskrivning av hur affären ger upphov till lönsamhet över tid och vad som säkerställer dess stabilitet. Strategisk uthållighet är en beskrivning av de resurser, processer och kompetenser som säkerställer nödvändig förändringsförmåga för att kunna skapa konkurrenskraft även i framtiden. 14

15 2. Marknaden för energieffektivisering TRENDSPANING Energifrågor är långsiktiga och internationella. Energins klimatpåverkan är global. Energins infra struktur är till stor del utbyggd och nya investeringar är både stora, långsiktiga och i många fall ovissa. Med detta i åtanke vill vi lyfta fram några förväntade trender som kommer att påverka framtidens marknadsförutsättningar. Systemintegration ger större effekt men medför också större risker. För att uppnå stor energieffektivisering, och nya affärer, krävs ofta en djupare och långvarig relation med andra aktörer. Men större systemintegration medför också större risker i en affärsuppgörelse. Detta är speciellt tydligt inom energisektorn som har lång investeringshorisont. Kunden får större inflytande på affären. Om- och avregleringar i kombination med bättre tillgång till information om den egna energiförbrukningen, men också exempel på vad andra har gjort bidrar till att kunden blir bättre insatt i affären. Detta leder till en maktförskjutning från energileverantören till energiköparen att agera på både energipriser och energianvändning. Ökat intresse för hållbarhet. En uppgift för ägarna är att bibehålla och öka värdet av sitt företag, fastighet eller bostad. Ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor ökar även incitamenten för att driva energieffektivisering. Förskjutning från storskaligt till småskaligt. I takt med introduktionen av egenproducerad energi och möjligheten för mindre aktörer att både vara energiköpare och energiproducenter kommer fler aktörer in på marknaden. Att producera egen energi ökar även intresset generellt för energifrågor. Besluten blir mer och mer baserade på fakta. Tillgång till relevant information och mätdata gör att besluten blir mer och mer baserade på fakta. Kostnaderna för sensorer och att lagra och analysera mätdata sjunker. Energieffektiviseringsåtgärder blir enklare och tydligare att följa upp. Ny teknik ger möjligheter att följa mätdata i realtid vilket innebär en direkt återkoppling för genomförda åtgärder. Tydligare var potentialen för besparingar finns. I takt med bättre och billigare tillgång till mätdata blir det tydligare var potentialerna finns. Större andel el i energisystemet. El är en utmärkt energibärare som i hög grad effektiviserar energianvändningen. Andelen el i förhållande till andra energibärare kommer att öka i takt med ökad energieffektivisering. Även andelen intermittent elproduktion från främst vindkraft och solpaneler kommer att öka vilket skapar nya affärsmöjligheter för att parera effekt toppar och över- respektive underskott av energi. EU ställer krav på produkter. Genom Ecodesign-direktivet driver EU ett arbete med energieffektivisering av våra produkter, till exempel hemelektronik, vitvaror och belysning. Detta 15

16 FIGUR 2: Totalt tillförd energi per energibärare, TWh, Källa: Energimyndigheten/SCB 800 Vattenkraft Avfall Naturgas och stadsgas Kol och koks 700 Vindkraft Kärnkraft Oljeprodukter inkl råolja 600 Biobränsle Fjärrvärme från värmepumpar FIGUR 3: Totalt slutlig energianvändning per sektor, TWh, Källa: Energimyndigheten/SCB Bostäder Service Jordbruk, skogsbruk och fiske Byggsektorn Transporter Industri ökar kraven på produkterna och genererar samtidigt en stor gemensam marknad. Ineffektiva produkter ersätts vartefter med nya effektiva. Energipriserna kommer inte att öka markant. God tillgång på förnyelsebar el, naturgas och kol medför att energipriserna inte kommer att öka markant. Energiprisökningen kommer att ligga i linje med övriga prisökningar. Dock kan ökade eller förändrade skatter och miljöavgifter påverka konsumentpriset. Skatter och avgifter kommer att utgöra en större del av framtidens energipris. I takt med staternas lägre skatteintäkter från fossila bränslen kommer skatter och avgifter att förskjutas mot andra energislag, främst el. 16

17 ENERGIEFFEKTIVISERING I OLIKA SEKTORER Marknaden för energieffektivisering är inte homogen. Den skiljer sig åt mellan de olika sektorerna, men även inom sektorerna. Här lyfter vi fram det som är specifikt för de olika sektorerna som behandlas i projektet Ett energieffektivt samhälle. Byggnader Bostäder och lokaler har olika mönster för sin energiförbrukning. Bostäder har sin topp i energi förbrukningen på kvällar. Lokaler under morgonen och dagen. Det befintliga byggnadsbeståndet är helt dominerande. Det innebär att potentialen för energieffektivisering finns inom de byggnader som redan är byggda. Nybyggda fastigheter är mer energieffektiva, varför de i detta sammanhang är mindre betydelsefulla. Trots att fjärrvärme och fjärrkyla ofta har samhällsekonomiska fördelar, är de ibland ett andra handsval för fastighetsägaren, på grund av konkurrensen ifrån bland annat värmepumpar. Industri Basindustrin, som är en stor energianvändare, och övrig industri har olika syn på energifrågan. Här är det energins andel av kostnaderna som styr intresset från företagsledningen. Från att vara högt uppe på agendan till att aldrig diskuteras. Eftersom investeringarna är större och löper över längre tid än i övriga sektorer blir riskavlyftning en stor del i beslut om energieffektivisering. Med riskavlyftning menas till exempel att en tredje part går in för att minska framtida riskexponering i en affärsuppgörelse. Det kan vara i form av en försäkringslösning eller att en aktör går in och delar risken mot att ta del av framtida vinster. Tjänstesektorn Inom tjänstesektorn sker den stora energiförbrukningen innan och efter det att tjänsten levereras ( upstream och downstream ). Största energiförbrukningen inom sektorn är via transporter och fastigheter där tjänsterna levereras. Verksamheten och därmed energiförbrukningen dimensioneras för att möta kundernas förväntade efterfrågan. Sektorn karaktäriseras av stort fokus på intäkter eftersom dessa är förknippade med erbjudandet till kunden, mindre på driftkostnader. Och ännu mindre på energikostnaderna. Tjänstesektorns repetitiva karaktär ger förutsättningar för stora totala effektiviseringar genom små enskilda åtgärder. Skog- och jordbruk Energiförbrukning sker främst genom användning av skogs- och jordbruksmaskiner och inom transporter. Logistik är en central kompetens och transportlösningarna har stor inverkan på energiförbrukningen. Sveriges jordbruk är många till antalet och olika till sin karaktär. Transporter står även här för en stor del av energiförbrukningen. Transporter Transportsektorn består av gods- (30 procent av energianvändningen) och persontransporter (70 procent av energianvändningen). Lokal- och fjärrtransporter har olika energiförbrukningsmönster. Fossila bränslen, liksom biodrivmedel som biodiesel, är energieffektiva för transporter. I framtiden kommer de främst att användas för godstransporter. Introduktion av hybriddrift ger på sikt en mer energieffektiv fordonsflotta. Dagens låga räntor ger låga kostnader för kapital och därmed låga kostnader för att investera i infrastruktur för transporter som fartyg och lastbilar. Transportkostnadens andel av en produkts totala kostnad är oftast låg, också för varor som transporteras långa sträckor. EXEMPEL PÅ AFFÄRSMODELLER INOM ENERGIEFFEKTIVISERING Bomhus Energi AB Bomhus Energi är ett nytt företag i Gävle som ägs till 50 procent av Korsnäs och till 50 procent av Gävle Energi. Bomhus energi ska säkerställa framtida, kostnadseffektiva och miljömässigt bra energileveranser till Korsnäs och Gävle Energi. Affärsidén är att utveckla resurseffektiv värme försörjning och elproduktion baserad på 17

18 FIGUR 4: Energiintensitet, energianvändning samt BNP, Källa: Energimyndigheten/SCB 200 Total slutlig energianvändning BNP 150 Total slutlig energianvändning/bnp Total slutlig elanvändning/bnp förnybara bränslen och spillvärme. Parterna har olika behov. Korsnäs har behov av el och ånga, och Gävle Energi har behov av fjärrvärmeleveranser. En tredje aktör är Setra som har behov av värmeleveranser. Investeringsbeloppet för Bomhus Energi AB är ca 1800 miljoner kronor. Korsnäs och Gävle Energi står för investeringen som också bygger på extern bankfinansiering. Bomhus Energi ska leva på egna meriter. Verksamheten ska vara affärs mässig. Långa leveransavtal är upprättade mellan berörda aktörer och båda parter ser detta affärsupplägg som förmånligt. Bomhus Energi började leverera el och värme under Humlegården och Green Fingerprint en app för elbesparing Humlegården Fastigheter arbetar kontinuerligt med energieffektivisering av sina fastigheter. Ett avancerat mätsystem mäter all energiförbrukning. Genom Green Fingerprint-appen får hyres gästerna själva möjlighet att hålla koll på sin elförbrukning och på så sätt kan de minska både sin miljöpåverkan och sina elkostnader. Appen hjälper hyresgästerna hos Humlegården Total slutlig elanvändning Fastigheter att minska sin elförbrukning och därmed sin miljöpåverkan. Affärsidén är att på ett lättkommunicerat sätt visa hyresgästen energiförbrukningen i fastigheten och jämföra med likande fastigheter för att uppmuntra till lägre energiförbrukning. Detta ger lägre driftkostnader och en förbättrad kundrelation. Eze energimätning och visualisering Volvo Truck Center bedriver fordonsverkstad för tunga fordon runt om i Sverige. Anläggningarna varierar i ålder och typ. Energianvändningen är i många fall hög och relevanta underlag för att vidta åtgärder saknas. Sedan slutet av 2012 mäter och följer Volvo Truck Center energianvändningen i sina största anläggningar i Sverige. Mätningen sker med Eze systemlösning för uppkoppling av bland annat mätare för el, fjärrvärme och vatten. Under våren 2013 involverades hela organisationen i arbetet med energieffektivisering. Dels genom utbildning, dels genom att energianvändningen visualiseras i anläggningarna. Återkoppling sker genom kontinuerliga rapporter och visualisering på datorskärmar i gemensamma utrymmen. Ge- 18

19 nom visualiseringen får alla medarbetare, kunder och andra besökare en direkt bild av hur mycket energi som används just nu och hur detta förändras över tiden. Effekten av mätning, rapportering och visualisering är en minskad energianvändning på 3 7 procent i de större anläggningarna. Den analys som genomförts visar på ytterligare besparingspotential på procent. ÅF Energisamarbete Teknikkonsulten ÅF har ett erbjudande som kallas för Energisamarbete. Det är ett långsiktigt samarbete på upp till tre år mellan ÅF och dess kunder för att effektivisera energianvändningen bland annat i fastigheter. Affärsidén är att med en strukturerad arbetsmodell och enkla hjälpmedel reducera driftkostnader och samtidigt förbättra inomhusklimatet. Arbetsprocessen består av fyra steg: inventering, handlingsplan, genomförande av åtgärder och uppföljning. Kunden får hjälp av ÅFs energiexperter att identifiera, prioritera och genomföra åtgärder och investeringar. ÅF agerar samarbetspartner: driver på och fungerar som ledningens kunskapsstöd och driftorganisationens bollblank. Kostnader, energibesparing och resultat följs upp av ÅF. Kunden betalar ÅF först då besparingar har uppnåtts. I ett energisamarbete garanteras kunden 20 procent av besparingen direkt som vinst. 80 procent av besparingen återinvesteras i anläggningen via kompetensutveckling, utrustning och arbetsinsatser, som alltså genererar ytterligare besparingar längre fram. Energisamarbeten bidrar också till att kompetensutveckla ÅFs kunders driftorganisation, eftersom upplägget är ett samarbete mellan fastighetsägare och ÅF och inte en traditionell beställning. Fjärrvärmens affärsmodeller Sveriges fjärrvärmesystem ger stora möjligheter till effektiv energianvändning, både i tillförseln och i användningen. Fjärrvärmen står idag för hälften av den svenska byggnadsuppvärmningen. Över 80 procent av fjärrvärmeproduktionen är baserad på återvunnen energi (spillvärme, FIGUR 5: Energibärare i det svenska fjärrvärmesystemet Källa: Energimyndigheten/SCB Avfall Torv Värmepump El Fossilt bränsle Biobränslen Spillvärme avfalls värme och avloppsvärme) eller oförädlade inhemska bränslen såsom flis och torv. Användningen av fjärrvärmen hos kunderna blir samtidigt allt effektivare. Genom kostnadsriktiga prismodeller och ett ökat energitjänstarbete, stimuleras energieffektivisering på ett väl avvägt sätt. En kostnadsriktig prismodell signalerar när det är billigt och dyrt, både vad gäller energi- och effektbehov. Då blir också incitamenten för energieffektivisering korrekta, och de åtgärder som genomförs är de som är lönsamma, både i producentens och i konsumentens kalkyler. I framtiden kommer samarbetet mellan producent och konsument säkerligen att öka på värmemarknaden. Samtidigt får vi också fler kombinerade uppvärmningslösningar, där till exempel fjärrvärme och värmepump kombineras på ett energieffektivt sätt. Fjärrvärmen är en viktig aktör i utvecklingen av ett energieffektivare Sverige men dagens affärs modeller måste utvecklas. Fjärrvärmeföretagen står dock inför stora utmaningar, när de skall förändra sina affärsmodeller för att möta denna utveckling. Men samtidigt finns möjligheter för nya aktörer med moderna affärsmodeller att etablera sig. 19

20 FIGUR 6: Geografisk fördelning av de cirka 50 fjärrvärmesystem i Sverige som har mer än 10 GWh spillvärme (dvs. externt producerad värme). Spillvärmemängd GWh GWh GWh Spillvärmeandel 3 15 % % % % Morgondagens affärsmodeller för fjärrvärme måste, präglas av: Ökad och förbättrad kunddialog: Engagemanget i kundens energisituation måste öka. Nya energitjänster stärker kopplingen till kunderna och kraven på en bättre kundrelation kommer också att leda till en radikal förändring av det värdeerbjudande man ger till kund. Ny prismodell: Att byta prismodell till en mer kostnadsriktig är nödvändigt för att ge korrekt incitament till effektivisering hos kund. En väl vald prismodell kommer samtidigt att förbättra fjärrvärmens konkurrenskraft, i takt med att konkurrensen på värmemarknaden ökar. Ökat samarbete: Att t.ex. koppla ihop sig med grannföretagets fjärrvärmesystem öppnar inte bara för effektivare energiproduktion och billigare värme utan också för bred samverkan inom flera områden. Ökad kostnadsmedvetenhet: Fjärrvärmeleveranserna kommer att minska till följd av kundernas effektivisering, och det finns idag begränsad potential för nyanslutning. Kompetensutveckling: Hos både leverantör och kund behövs en mix av erfarenhet av drift och underhåll av fjärrvärmenäten kompletterat med till exempel IT och affärsmannaskap. Ett stort spillvärmeutnyttjande i fjärrvärmeproduktionen möjliggör en effektiv fjärrvärmeproduktion, ett lägre fjärrvärmepris och en högre vinstmarginal för fjärrvärmeföretaget. Spillvärme är alltså en framgångsfaktor för fjärrvärmeföretagen. Därför finns starka skäl att tro att spillvärmeutnyttjandet kommer att fortsätta att utvecklas även i framtiden, i nära samverkan mellan fjärrvärmeföretagen och industrin. 20

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Hannes Johnson, M.Sc. Sustainable Ship Propulsion, Chalmers hannes.johnson@chalmers.se Varför organisering? Energieffektivitet ur ett redarperspektiv Hur

Läs mer

Varför ett nytt energisystem?

Varför ett nytt energisystem? Varför ett nytt energisystem? Bo Diczfalusy, Departementsråd F.d. Director of Sustainable Energy Technology and Policy, International Energy Agency, Paris Näringsdepartementet OECD/IEA 2012 ETP 2012 Choice

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

50 procent effektivare energianvändning 2050. Slutrapport från IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

50 procent effektivare energianvändning 2050. Slutrapport från IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle 50 procent effektivare energianvändning 2050 Slutrapport från IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Olika uppfattningar om torv och

Olika uppfattningar om torv och Olika uppfattningar om torv och hållbar utveckling KSLAs och torvkongressens konferens om torv den 31 augusti 2011 Magnus Brandel, projektledare Svenska torvproducentföreningen Denna presentation diskuterar

Läs mer

Klimatarbete inom AkzoNobel

Klimatarbete inom AkzoNobel Klimatarbete inom AkzoNobel Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att Sida 1(5) Utbildningsplan Energiteknikerprogrammet 120 högskolepoäng Energy Technician Programme 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas?

vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas? vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas? IVA seminarium 8 april 2013 Matthias Rapp agenda Internationell

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv Sabine Mayer Hållbara Norrbotten från ambition till förändring! 12 april 2012 EU:s målbild förnybar energi År 2020: 20% andel förnybar

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Audi Urban Future Initiative

Audi Urban Future Initiative Framtidens Hållbara Transportsystem Audi Urban Future Initiative ITRL Sustainable transport perspective 2016-06-01 Integrated Transport Research Lab 2 PANELEN PRESENTERAR Mobilitet - Rörlighet är morgondagens

Läs mer

Fjärrvärmen är en integrerad del av det hållbara energisystemet. Fjärrvärmens ambition är att bidra till de samhälleliga målen:

Fjärrvärmen är en integrerad del av det hållbara energisystemet. Fjärrvärmens ambition är att bidra till de samhälleliga målen: Fjärrvärmen Fjärrvärmen är en integrerad del av det hållbara energisystemet. Fjärrvärmens ambition är att bidra till de samhälleliga målen: låga utsläpp från uppvärmning, minskad användning av primärenergi

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Fyra framtider Energisystemet efter 2020

Fyra framtider Energisystemet efter 2020 Fyra framtider Energisystemet efter 2020 Klimatsynk 17 november 2016 Christine Riber Marklund Energimyndigheten Energimyndigheten.se/fyraframtider #fyraframtider Vad kan hända? Vägval och utmaningar för

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Värmepumpar i ett nytt. Vision 2020 2050. Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Värmepumpar i ett nytt. Vision 2020 2050. Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Värmepumpar i ett nytt teknologiskt perspektiv Vision 2020 2050 Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Tydliga tecken! Hot eller Möjlighet??????? Temperaturen ökar! Havsytan stiger! Krympande

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Energisystemet efter. A consumer perspective on the energy system after Concerted Action Energy Efficiency Bratislava October 18th 2016

Energisystemet efter. A consumer perspective on the energy system after Concerted Action Energy Efficiency Bratislava October 18th 2016 Fyra Four framtider Futures Energisystemet efter 2020 energy system after 2020 A consumer perspective on the Concerted Action Energy Efficiency Bratislava October 18th 2016 Swedish Energy Agency Åsa Tynell

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Kan framtidens byggnader klara sig utan energiförsörjningssystem?

Kan framtidens byggnader klara sig utan energiförsörjningssystem? Kan framtidens byggnader klara sig utan energiförsörjningssystem? Jan-Olof Dalenbäck Excellence profile Buildings Energy use and efficiency SO Energi 5 nov 2010 1 Jan-Olof Dalenbäck Fler frågor..? Hur

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Kenneth M Persson SVU 25 år 1 juli 2013 och 1 januari 2014 Monday, November Bara kommunalt (ingen fond, ingen universitetsinstitution) Vattenforskning

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Vad är energieffektivisering och hur gör man?

Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är effektivare energianvändning och vad ska vi ha den till? Är det effektivare att bara använda mindre än vad man skulle ha gjort om man använt mer? FÖRENINGEN

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden:

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden: Säker, ren och effektiv energi Den samhälleliga utmaningen Säker, ren och effektiv energi för åren 2014-2015 är uppdelat i fem områden: 1. Energieffektivitet (Energy Efficiency EE) där 21 utlysningar ingår.

Läs mer

EUs energi- och klimatpolitik till 2050 - så påverkar den Sverige Maria Sunér Fleming Ansvarig Energi och Klimatpolitik

EUs energi- och klimatpolitik till 2050 - så påverkar den Sverige Maria Sunér Fleming Ansvarig Energi och Klimatpolitik EUs energi- och klimatpolitik till 2050 - så påverkar den Sverige Maria Sunér Fleming Ansvarig Energi och Klimatpolitik ? Aktuella framtidsinitiativ med bäring på 2050 Integrated Industrial Policy for

Läs mer

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning Ansökan till Vinnova Diarienummer 2016-03836 Inskickad 2016-08-25 13:42 Utlysning Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2016 (höst) PROJEKTUPPGIFTER Är ansökan en fortsättning på tidigare

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad?

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad? HÅLLBAR STADSBYGGNAD Hur gör man - och var gör man vad?!1 HÅLLBARHETSTRENDER 2014 Aktuellt inom hållbarhetsområdet!2 Vår mission att aktivt bidra till en hållbar utveckling av samhället Detta vet vi Plan

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM SIP-SECURITY Branschens förslag till Strategiskt Innovations Program inom Samhällssäkerhet Ulf Dahlberg, SACS www.civilsecurity.se SIP Strategiskt Innovationsprogram SIP-Security

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EUSME- ett projekt som ger support till SME i FP7 och H2020 Finansierat av VINNOVA RISE= SP, Swerea, INNVENTIA and Swedish ICT H2020/FP7 kompetens

Läs mer

Renoviction? Social and economic aspects on the regeneration of public housing estates. Mats Johan Lundström, FFS

Renoviction? Social and economic aspects on the regeneration of public housing estates. Mats Johan Lundström, FFS Renoviction? Social and economic aspects on the regeneration of public housing estates Mats Johan Lundström, FFS Renoviction Renovation + eviction Eviction of tenants resulting from a planned renovation

Läs mer

Ett energieffektivt samhälle. Smarta energisystem 15 januari 2014

Ett energieffektivt samhälle. Smarta energisystem 15 januari 2014 Ett energieffektivt samhälle Smarta energisystem 15 januari 2014 Program 15.00 17.15 Välkommen Björn O. Nilsson, vd IVA Introduktion Lars Bergman, ordförande, Ett energieffektivt samhälle Smarta energisystem,

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Split- vs ventilationsaggregat

Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilation units 2011-07-30 Gällande energibesparingspotential. Existing energy potential Innehåll/Contents 2 Inledning/Introduction... 3 Förutsättningar/Conditions...

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Framtiden underlag, trendspaning. Mats Söderström, Energisystem, Linköpings universitet

Framtiden underlag, trendspaning. Mats Söderström, Energisystem, Linköpings universitet Framtiden underlag, trendspaning Mats Söderström, Energisystem, Linköpings universitet Innehåll EU:s mål Framtidsbilder för svensk industri Utvecklingsplattform för energiintensiv industri Energimyndighetens

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Förnybar värme/el mängder idag och framöver

Förnybar värme/el mängder idag och framöver Förnybar värme/el mängder idag och framöver KSLA-seminarium 131029 om Marginalmarkernas roll vid genomförandet av Färdplan 2050 anna.lundborg@energimyndigheten.se Jag skulle vilja veta Hur mycket biobränslen

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Innehåll 1.Förändringar i det Svenska energisystemet 2.Nuvarande förutsättningar 3.Internationella studier/erfarenheter

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING Nu ett nytt kompetenskrav! Parul Sharma Head of CSR Compliance, Advokatfirman Vinge Leverantörsled; inköp och upphandling Nu ett nytt kompetenskrav! Miljö Mänskliga

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Project funding and reporting, Thomas Prade & Mikael Lantz (2016) Grass for biogas - Arable land as carbon sink. Report 2016:280. Energiforsk,

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Implication of the Selfoss declaration for regeneration

Implication of the Selfoss declaration for regeneration Foryngelse i skogreisingsområder Bergen, Norge, 28.-30. september 2009 Implication of the Selfoss declaration for regeneration Hrefna Jóhannesdóttir Icelandic Forest Research Station NordGen Skog conference

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer