Patientavgifter. i öppen vård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientavgifter. i öppen vård"

Transkript

1 Patientavgifter i öppen vård Från 1 maj 2009

2 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation om avgifter finns på INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avtal och regler 3 Regler för patienter bosatta inom Region Skåne som söker sjukvård inom Södra sjukvårdsregionen 3 Avtal om vårdsökande för patienter bosatta inom övriga landsting i södra sjukvårds-regionen 4 Remissregler - utomlänspatienter 4 Högkostnadsskydd 4 Patientavgifter 5 Patient som får vänta mer än 30 minuter 5 Läkarvård pga. sjukdom 6 Avgiftsbefriade besök: 6 Läkarbesök med anledning av remiss 8 Besök avseende medicinsk service 10 Provtagning pga. sjukdom för analys 10 Sjukvårdande behandling 11 Avgiftsbefriade besök 11 Hembesök 12 Sjukvårdande behandling, hembesök 12 Recept (enbart, vid sjukdom) 13 Telefon- eller brevkontakt 13 Forskning 13 Läkemedelsprövning enligt avtal 13 Dagsjukvård 14 Dagmedicin och övrig dagsjukvård 14 Frikort 14 Födelsekontrollerande verksamhet 15 Riktade hälsoundersökningar 15 Uteblivna tidsbeställda besök 16 Åtgärder utan samband med sjukdom undersökningar m m samt intyg 17 Prislista för åtgärder och intyg i alfabetisk ordning 18 Vaccination mot influensa och lunginflammation 27 Övriga vaccinationer 28 Smittskyddslagen 29 Allmänfarliga sjukdomar 29 Patienter från EU/EES-länderna 31 EU/EES-länderna 31 Vårdåtagande 31

3 Försäkringskassan på Gotland har ett nationellt ansvar för EU-vård 32 Tillfällig vistelse i Sverige t ex såsom turist 32 Vistelse i Sverige för arbete 33 Gränsarbetare 34 Studerande och utsända 34 Planerad vård 35 Planerad vård i Sverige 35 Särskilda vårdinsatser 35 Dialys och syrgasbehandling 35 Förlossning 36 Läkarintyg 36 Vård av sjömän 36 Sjukvårdskonventioner 36 Förhållandet mellan sjukvårdskonventionerna och förordning 1408/71 36 Konventions- och avtalsländer 36 Ersättning från Försäkringskassan på Gotland 37 Konvention med Turkiet om planerad vård 37 Patienter som är utlandssvenskar 38 Utlandssvenskar som bor inom EU/EES - tillfällig vistelse i 38 Sverige 38 Utomlands bosatta pensionärer med svensk pension 39 Utlandssvenskar som bor utanför EU/EES 40 Akut vård 41 Planerad vård 42 Vissa utlandssvenskar i utvecklingsländer 42 Statligt utsända 42 Vidareremittering till ett annat landsting av utlands- 42 svenskar som bor utanför EU/EES 42 Patienter från övriga länder 43 Utländska medborgare bosatta utanför EU/EES 43 Övriga utländska medborgare som är bosatta utanför 43 EU/EES 43 Hälso- och sjukvård för asylsökande m.fl. 44 Patientavgifter för asylsökande 45 Tandvård som ingår i den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem 48 Patientavgifter 48 Vissa läkemedel ingår i patientavgiften 49 2

4 Avtal och regler Öppen vård AFL - Lagen om allmän försäkring omfattar när det gäller sjukvårdsförmåner - alla svenska medborgare bosatta i Sverige - icke svenska medborgare bosatta i Sverige Lagen om allmän försäkring reglerar vård pga.. sjukdom, skada eller förlossning. Patienten behöver inte själv betala hela kostnaden för vården, endast en mindre del, den s k patientavgiften. I avgiftshänseende skall skiljas på - vård som regleras i lagen om allmän försäkring (AFL) - vård som ej regleras i AFL, t ex förebyggande vård, hälsoundersökningar, vaccinationer, vissa intyg m.m. Enligt Riksavtal för utomlänsvård är hemlandstinget det landsting där patienten är folkbokförd vid vårdtillfällets inledning. Regler för patienter bosatta inom Region Skåne som söker sjukvård inom Södra sjukvårdsregionen Samtliga patienter skall ha tillgång till vård på lika villkor. Reglerna för vårdsökandet skall tillämpas lika, oavsett var inom landstingsområdet patienten är bosatt. Patient, bosatt i Region Skåne, har rätt att utan remiss söka: - öppen sjukvård på valfri vårdcentral eller hos offentligt finansierade privatpraktiserande vårdgivare - öppen och sluten sjukvård på valfritt sjukhus, dock ej högspecialiserad sjukvård Avgörande för vårdnivån är det medicinska behovet. Remiss/betalningsförbindelse erfordras ej. Det fria vårdsökandet omfattar sjukhusvård, läkarvård samt sjukvårdande behandling. Medicinsk service och åtgärder utan samband med sjukdom omfattas inte. För viss vård enligt vårdavtal erfordras remiss/behandlingsremiss/ordination, ex IVF-, psykoterapibehandlingar, fotsjukvård. 3

5 Avtal om vårdsökande för patienter bosatta inom övriga landsting i södra sjukvårdsregionen Patient, bosatt i Kronobergs län, Blekinge län eller Hallands län har rätt att söka öppen primärvård, dagkirurgi enligt länssjukvårdstaxa samt öppen och sluten länssjukvård inom södra sjukvårdsregionen. Dock ska hemlandstingets remisskrav iakttagas. För regionsjukvård vid Universitetssjukhusen i Lund och Malmö erfordras remiss/betalningsförbindelse. Remissregler - utomlänspatienter Hemlandstingets krav på remiss i öppen vård till annan specialistläkare än specialistläkare i allmän medicin samt till sjukgymnast gäller enligt sammanställningen: Redovisning av landstingens krav på remiss i öppen vård som finns på Högkostnadsskydd Om en patient inom en 12-månaders period erlagt patientavgifter för läkarbesök, sjukvårdande behandling samt avgift för recept med sammanlagt 900 kronor, utfärdas ett frikort som ger rätt till fri öppen sjukvård. Frikortet gäller under den tid som återstår av 12 månader räknat från besöksdatum för den äldsta betalningen som inräknats i maxbeloppet. Barn under 18 år i samma familj (samma hushåll) har gemensamt högkostnadsskydd. Det betyder att deras avgifter räknas samman och ligger till grund för frikort. Varje barn bör ha eget högkostnadskort. Avgifter för nödvändig tandvård för boende på sjukhem m m och tandvård som ingår som ett led i en kortvarig sjukdomsbehandling omfattas av den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem, vilket innebär att såväl regler för högkostnadsskydd som frikort gäller. I högkostnadskortet inräknas inte kostnader för uteblivna besök, hälsoundersökningar och hälsokontroller, vaccinationer, intyg eller avgifter för den slutna vården. Faktureringsavgift får inte räknas in. Frikortet gäller inte för dessa kostnader. 4

6 Patientavgifter Patientavgift erläggs enligt vårdlandstingets regler. Sjukhuschefen/motsvarande, eller den han/hon därtill bemyndigar, kan utöver vad som anges i avgiftsförteckningen medgiva befrielse från patientavgift av medicinska och/eller humanitära/sociala skäl efter utredning av läkare eller kurator. Faktureringsavgift Om patient inte betalar patientavgift i samband med besöket får vårdgivaren fakturera patienten för avgiften. Vårdgivaren har då även rätt att ta ut en faktureringsavgift, f.n. 30 kr, utom i de fall kontant betalning inte kunnat tas emot vid besökstillfället. Faktureringsavgiften berättigar inte till registrering i högkostnadskort. Faktureringsavgiften får inte tas ut vid debitering av uteblivna besök, se sid. 16. Patient som får vänta mer än 30 minuter Patient som får vänta mer än 30 minuter ska medges avgiftsbefrielse. Beslutet gäller planerade tidsbeställda besök i öppen vård. Följande typer av besök är undantagna: - akutbesök, även om patienten fått en angiven tid - besök för hälsokontroll, vaccinering för utlandsvistelse, d v s besök som inte faller under läkarvård eller sjukvårdande behandling De 30 minuterna ska räknas från den tidpunkt som besöket är bokat och fram till dess att personal vidtar någon åtgärd som hör samman med besöket. Det innebär att besöket är inlett om provtagning eller annan undersökning påbörjats som ingår i det egentliga besöket. För att avgiftsbefrielse ska medges förutsätts att patienten håller sin del av överenskommelsen, d v s kommer på utsatt tid samt att återbetalningen sker i direkt anslutning till besöket. Vid återbetalning skall registreringen i högkostnadsskyddet strykas. 5

7 PATIENTER SOM OMFATTAS AV AFL Läkarvård pga. sjukdom Läkarbesök är de tillfällen då patient träffar läkare för diagnostik, vård eller behandling Avgift Läkarbesök - på vald vårdenhet**/familjeläkare 12 - på annan vårdenhet **/familjeläkare/specialist i allmänmedicin 20 - hos andra specialister än i allmänmedicin och vid sjukhusens 30 akutmottagningar Allmänt En patient har rätt att söka akut läkarvård där han/hon befinner sig. I södra sjukvårdsregionen kan en patient söka läkarvård enligt avtal, se sidan 4. Patientavgift i primärvården (läkarbesök/sjukvårdande behandling) för bosatta utanför södra sjukvårdsregionen är 200 kr. Söker en patient på eget initiativ öppen vård ersätter hemlandstinget vårdlandstinget enbart om hemlandstingets remisskrav iakttagits. När en utomlänspatient behöver mer kostnadskrävande åtgärder krävs att en remiss (remiss/betalningsförbindelse) upprättas och godkänns av patientens hemlandsting. **) Patientavgift för besök på vårdenhet/familjeläkare gäller oaktat yrkesgrupp/specialitet. Obs undantag när avgiftsbefriade besök gäller. Besöket ger rätt till: -intyg för att få sjukpenning -reseersättning -betalda besök ger rätt till registrering för högkostnadsskydd PATIENTER SOM OMFATTAS AV AFL Avgiftsbefriade besök: - Akuta återbesök inom samma dygn (24 timmar) på samma klinik/motsv (samma sjukdom) 6

8 - Anhållna, häktade, intagna vid statens kriminalvårdsanstalter - Barnhabilitering - Barnhälsovård (BVC) - Barn under 12 år - Barn och ungdomar omhändertagna för vård enligt LVU - Dialysbehandling - Helhetsbedömning/rehabiliteringsplan (besök tills med FK) - Infektioner: behandling av infektioner som uppstått i samband med sjukhusvistelse ( sjukhussjukan ) - Medicinadministrering/inställning gäller endast psyk. Vård - Missbruk, behandling i anledning av alkohol- och drog-, avser endast akuta besök - Mödrahälsovård (MVC) - Patient boende på patienthotellet - Preoperativa endagsundersökningar (före inskrivning i sluten vård) - Psykiatrisk barn- och ungdomsvård (BUP) - Psykiatrisk vård enligt LRV + LPT - Regelbunden medicinering under överinseende - Smittsamma sjukdomar smittskyddslagen, v.g. se sidan 29 7

9 - Besök på ungdomsmottagning - Värnpliktiga, även vapenfri tjänst - Yrkesmedicinsk eller yrkesdermatologisk verksamhet Besöket ger rätt till: -intyg för att få sjukpenning -reseersättning PATIENTER SOM OMFATTAS AV AFL Läkarbesök med anledning av remiss Remissen skall vara utfärdad av läkare eller tandläkare Gäller endast remissbesöket, dvs. första besöket. - från läkare med ersättning från sjukvårdshuvudmannen, dvs. Region Skåne - från skolläkare om barnet fyllt 12 år för besök till vald vårdenhet/familjeläkare - från skolläkare om barnet fyllt 12 år för besök hos specialist - från övriga läkare Vid akutremiss som kräver omedelbar medicinsk bedömning gäller följande undantag: - från jourläkarcentral motsvarande under jourtid - från övrig offentligt finansierad specialist Avgift gällande patientavgift 8

10 Remiss: - från MVC, BVC - från ungdomsmottagning - avseende inneliggande patient som behandlas i öppen vård på annan klinik - s.k. konsultbesök - avseende strålbehandling efter remiss från läkare anställd hos sjukvårdshuvudmannen, dvs Region Skåne Besöket ger rätt till: -intyg för att få sjukpenning -reseersättning -betalda besök ger rätt till registrering för högkostnadsskydd 9

11 PATIENTER SOM OMFATTAS AV AFL Besök avseende medicinsk service Röntgenundersökningar, ultraljudsundersökningar, endoskopiska undersökningar (coloskopi, sigmoideoskopi, gastroskopi, bronchoskopi och cystoskopi), klinisk fysiologiska m.fl. undersökningar som utföres av annan än patientens behandlande läkare samt laboratorieanalyser. - från läkare med ersättning från sjukvårdshuvudman - från skolläkare - från läkare utan överenskommelse med sjukvårdshuvudmannen, från FHV-läkare utan överenskommelse med sjukvårdshuvudmannen *) Avgift Enligt prislista Provtagning pga. sjukdom för analys - Provtagning - Provtagning begärd av läkare utan ersättning från sjukvårdshuvudmannen*) för analys tillkommer avgift*) enligt prislista Besöket ger rätt till: -reseersättning *) Berättigar inte till reseersättning eller registrering för högkostnadsskydd. Frikort gäller ej. 10

12 PATIENTER SOM OMFATTAS AV AFL Sjukvårdande behandling p g a sjukdom, självständigt utförd av annan än läkare Avgift Sjukvårdande behandling - besök på vald vårdenhet**/familjeläkare 120 :- - besök på annan vårdenhet**/sjukhus 200 :- Avgiftsbefriade besök - barn under 12 år - gäller vid sjukvårdande behandling i samma utsträckning som vid läkarvård, se sidan Fel! Bokmärket är inte definierat.. - som ges i direkt anslutning till och har samband med besök hos läkare - vård i samband med utprovning och anpassning av hjälpmedel - sjuk- och undersköterska (distriktsköterska) OBS! Fotsjukvård på vald vårdenhet. Fotsjukvård på annan vårdenhet. 120 kr 200 kr - sjuksköterska/skötare eller motsvarande inom psykiatrisknärsjukvård Obs! Akupunktur, ljusbehandling och psykoterapeutiska insatser på vald vårdenhet Akupunktur, ljusbehandling och psykoterapeutiska insatser på annan vårdenhet 120 kr 200 kr Besöket ger rätt till: -reseersättning -betalda besök ger rätt till registrering för högkostnadsskydd **) Patientavgift för besök på vårdenhet/familjeläkare gäller oaktat yrkesgrupp/specialitet. Obs undantag när avgiftsbefriade besök gäller. 11

13 PATIENTER SOM OMFATTAS AV AFL Hembesök Läkarvård Avgift - besök av personal från vald vårdenhet **/familjeläkare 22 - besök från på annan vårdenhet **/familjeläkare 30 - besök av specialist i allmänmedicin 30 - av psykiater inom närsjukvård 30 - akuta besök under jourtid* 40 - hos övriga specialister 40 Vid undersökning eller behandling av flera personer 120/200/30 i samma hushåll ska övriga debiteras Hembesöksbil 300 kr Hembesöksbil under jourtid* 400 kr Avgiftsbefriade hembesök Gäller vid sjukvårdande behandling i samma utsträckning som vid läkarvård, se sidan Fel! Bokmärket är inte definierat.. - barn under12 år - vid vård i livets slutskede - patient i sjukhusansluten hemsjukvård (SAH, LAH, KVH) Sjukvårdande behandling, hembesök - sjukvårdande behandling av personal på vald vårdenhet 22 - sjukvårdande behandling av personal på annan vårdenhet 30 Vid behandling av flera personer i samma hushåll ska övriga debiteras dvs endast patientavgift 120/20 Avgiftsbefriade besök: Gäller vid sjukvårdande behandling i samma utsträckning som vid läkarvård, se sidan Fel! Bokmärket är inte definierat.. - barn under 12 år - anpassning av hjälpmedel *) Jourtid = vard 17-08, lö, sö, helgafton och övriga helgdagar. **) Patientavgift för besök på vårdenhet/familjeläkare gäller oaktat yrkesgrupp/specialitet. Obs undantag när avgiftsbefriade besök gäller. Besöket ger rätt till: -intyg för att få sjukpenning -betalda besök ger rätt till registrering för högkostnadsskydd 12

14 Recept (enbart, vid sjukdom) Avgift - recept* som hämtas på mottagning (utan att patienten har kontakt med läkaren) - recept* som skickas hem till patienten - e-recept 5 5 Undantag - barn under 12 år Avgiften ger rätt till registrering för högkostnadsskydd. Telefon- eller brevkontakt Forskning Läkemedelsprövning enligt avtal Berättigar ej till reseersättning 13

15 PATIENTER SOM OMFATTAS AV AFL Dagsjukvård Dagmedicin och övrig dagsjukvård Dagmedicin och övrig dagsjukvård på vald vårdenhet Dagmedicin och övrig dagsjukvård på annan vårdenhet/sjukhus Avgift Dagmedicin = dagsjukvård där den medicinska åtgärden omfattar diagnostik eller terapi som normalt kräver en period av observation. Exempel på dagmedicin kan vara diabetesvård. Övrig dagsjukvård = dagpsykiatri och dagrehab. För patienten skall det finnas en upprättad vårdplan. Inga tidsmässiga preciseringar skall tillämpas. Oavsett vilken eller vilka vårdgivare som medverkar i behandlingen sker endast en registrering per dygn. Anm. Dagkirurgi = läkarbesök pga. sjukdom, se sidan 6 Besöket ger rätt till: - reseersättning -betalda besök ger rätt till högkostnadsskydd Frikort Gäller för besök/behandlingar p g a sjukdom - Läkarvård (även förlängning av läkarintyg pga.. sjukdom) - Dagsjukvård - Sjukvårdande behandling - Recept - Tandvård som ingår i den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem 14

16 PATIENT SOM OMFATTAS AV AFL Födelsekontrollerande verksamhet Avgift - abort-, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning med eller utan gynekologisk undersökning inkl förskrivning av p-medel som vidtages av läkare - annan än läkare - recept Anm. Sterilisering och abort, polikliniskt = läkarbesök pga.. sjukdom Gynekologisk cellprovskontroll på patientens begäran, se sidan 21 Besöket ger rätt till reseersättning Riktade hälsoundersökningar Avgift Mammografiundersökning 12 Gynekologisk hälsokontroll 12 Besöket berättigar ej till: - reseersättning - registrering i högkostnadskort Frikort gäller ej 15

17 Uteblivna tidsbeställda besök Avgiften för uteblivet tidsbeställt besök gäller oavsett patientens ålder Avgift Läkarbesök 120/200/30 Medicinsk service 10 Sjukvårdande behandling 120/20 Dagsjukvård 120/20 Riktade hälsoundersökningar - mammografi - gynekologisk hälsokontroll OBS! Patient som uteblir från tidsbeställt besök ska debiteras enligt ovan oavsett vad besöket gäller och oavsett vad besöket skulle ha kostat. Mottagningstiden ska avbokas 24 timmar före utsatt tid för besöket, i annat fall debiteras det uteblivna besöket enligt ovan. Patient som inte avbeställer inom angiven tid måste ange giltigt skäl för att slippa betala patientavgiften, Bedömning av giltigt skäl vid förhinder ska göras av respektive mottagningspersonal. Patient som insjuknar akut under helgen och har ett mottagningsbesök på måndagen ska såvida det inte på kallelsen finns ett angivet tel.nr. dit man under helgen kan vända sig för avbokning inte debiteras det uteblivna besöket. Patienten ska ha upplysts om att uteblivet tidsbeställt besök debiteras. Faktureringsavgift uttas inte. Registrering får inte göras i högkostnadskort. Frikort gäller inte. 16

18 Åtgärder utan samband med sjukdom undersökningar m m samt intyg Prislistan gäller för samtliga patientgrupper oavsett nationalitet, bosättningsort/land och försäkringsstatus. Prislistan omfattar undersökningar och andra åtgärder som inte omfattas av den allmänna försäkringen. I priset för de intyg som nämns ingår kostnaden för erforderliga åtgärder av läkare och övrig personal. Kostnaderna för laboratorieprover och röntgenundersökningar debiteras separat, såvida ej annat anges. I de fall en viss åtgärd inte återfinns i prislistan, beräknas avgiften enligt en tidstaxa om 200 kronor per påbörjad period om 15 minuter. Vid uttagandet av avgift enligt tidstaxan skall avgiftens storlek beräknas för den tid som erfordras för undersökning, diktamen och utskrift av intyg. Tidsåtgång högst 1 timme 80 1,5 timmar timmar ,5 timmar timmar 2 40 Vissa åtgärder är i avgiftshänseende författningsreglerade, vilket markeras med ett F. Avgiften för undersökning inkl intyg/utlåtande under arbetstid, belopp enligt prislistan, tillfaller Region Skåne. A-markering innebär dock att läkaren är berättigad att behålla avgiften om intyg/utlåtande utfärdas. Detta förutsätter att intyget är utfärdat på annan tid än fastställd arbetstid och att Region Skånes personal inte tas i anspråk under arbetstid. Högkostnadskort och frikort gäller inte för åtgärder och intyg enligt prislistan Prislistan gäller även vid åtgärd som meddelas av annan vårdgivare. 17

19 Prislista för åtgärder och intyg i alfabetisk ordning Åtgärd F Belopp A Anmärkning A Adoptionsintyg för blivande föräldrar inkl hälsoundersökning 30 Per förälder Adoptivbarn, hälsoundersökning inkl Registreras som sjukdom provtagn Alkohol, utlåtande för intagning enligt lag om vård av missbrukare (LVM) 20 A Allmän hälsoundersökning A Allmän anamnes, synskärpeundersökning, tonometri, enkel hörselprovning, enkel blod- och urinstatus, fysik, normalstatus, vilo-ekg 90 B Allmän hälsoundersökning enligt A samt färgsinnesundersökning 1 00 C Allmän hälsoundersökning enligt A samt endera av arbets-ekg, audiogram eller kemisk undersökning (kolesterol, kreatinin, triglycerider, urinsyra) 1 60 D Allmän hälsoundersökning, omfattande alla undersökningar enligt A, B och C 2 00 Allmänfarlig sjukdom, undersökning av anhörig till patient med F Anställning, undersökning inkl utlåtande för anställning och liknande ändamål, exkl röntgen 40 Arbetsgivare, undersökning inkl utlåtande till arbetsgivare angående omplacering mm Timtaxa A Arbetsförmedling/länsarbetsnämnd, intyg till Arbetsskadeförsäkring, intyg eller utlåtande till FK vid arbetsskada eller sjukdom enligt arbetsskadeförsäkring Timtaxa Audiogram 50 Smittskyddslagen SFS (2004:168) För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga.. sjukdom enligt gällande regler 18

20 B Bantning, ej medicinskt indicerad 10 besök enligt behandlingsprogram Hos läkare (förskott) 1.20 Hos annan vårdgivare än läkare (förskott) 60 BCG-vaccination, intyg Bilbälte, intyg om befrielse från att använda 40 Blodgivare, kontroll Blodgrupperingsundersökning i samband med utfärdande av ID-bricka eller motsvarande, intyg ingår 20 Blodprov urinprov, för provtagning 10 Blodprov för undersökning av om patient haft rubella, för provtagningen 10 Blodtryckskontroll 20 Bostadsförmedling, intyg till Timtaxa Bostadsanpassning, intyg ang handikappanpassning av bostad För medicinskt indicerad bantning tillämpas patientavgiften Kostnadsfritt inom MVC och BVC För analys enligt prislista Kostnadsfritt för gravida kvinnor inom MVC För analys enligt prislista I samband med graviditet ingen avgift Kostnadsfritt för gravida kvinnor inom MVC För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler Brottsplatsundersökning Timtaxa C Calmettevaccination, intyg Civilförsvaret, intyg för mönstring Timtaxa A D Dagbarnvårdare, intyg för 20 19

21 Dykarcertifikat innefattande allmän hälsoundersökning och lungröntgen 1 20 Dödsbevis, utfärdande av Dödsfall, konstaterande av E EEG 1 20 EKG arbets EKG vila 25 Ergometertest, ergometri 60 F Faderskapsutlåtande, undersökning och utlåtande, exkl röntgen och labprover 20 Fallskärmshoppare, intyg för 50 Flygcertifikat, protokoll för intyg för innehav av luftcertifikat Formulär 1 A 80 A Formulär 1 B 60 A Formulär 1 C 40 A Formulär 2 80 A Formulär 3 80 A Formulär 4 inkl rtg 1 20 A Fosterföräldrar, intyg för 20 Per förälder Friskintyg, intyg om verkställd undersökning till barnhem, daghem, förskola (motsv) Färdtjänst, intyg för erhållande av 20 A Färgsinnesintyg i samband med anomaloskopundersökning 20 A Färgsinnesundersökning inklusive intyg 20 A Föräldrapenning särskild, intyg för Förskrivning/förnyelse av receptbelagt preparat utan samband med sjukdom, 20 För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler Gäller ej antikonceptions- 20

22 besök på mottagning Försäkringsbolag, intyg avseende undersökning om hälsotillstånd Timtaxa A Försäkringsbolag, intyg om invaliditet Timtaxa A Försäkringsbolag, intyg om skada eller sjukdom Timtaxa A Försäkringskassa, förfrågan från - LOH- intyg F - intyg för sjukpenning vid vård av sjukt barn - intyg för vård av närstående G God man och förvaltarskap, läkarintyg för utredning i ärenden om anordnande av, Graviditetskontroll 40 Graviditetstest 20 Gynekologisk cellprovskontroll på patientens begäran 12 Gynekologisk hälsokontroll 12 Gynekologisk hälsoundersökning innefattande autoanamnes, bimanuell undersökning, cytologprov, inspektion av vagina och portio samt enkel blod- och urinstatus, inkl intyg 30 H Handikappbostad intyg för ansökan om handikappbostad och handikappanpassning av bostad medel För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler Kostnadsfritt vid MVC Kostnadsfritt vid MVC Åtgärder därutöver debiteras var för sig För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler Handikappersättning, intyg för prövning av rätt till F Handikappfordon, intyg för ansökan om För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler 21

23 accis- och skattebefrielse eller tillstånd för handikappfordon (bl. a. parkeringstillstånd) 20 Havandeskap, intyg om Hemservice social, intyg om behov av Hindersprövning, intyg att bifogas ansökan om hindersprövning Timtaxa HIV-intyg Timtaxa I Idrott och hälsa, intyg för skolbarn Inställelse av resa, intyg vid inställelse av resa p g a sjukdom 20 K Kastrering, sterilisering abort, intyg och utlåtande i samband med Klimatvårdsresa, intyg för klimatvårdsresa utom landet - begärt för resa som betalas av landstinget Klimatvårdsresa, intyg inkl undersökning för klimatvårdsresa utom landet - begärt för annan resa 30 För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler Kommunalt/statligt vårdbidrag, intyg vid ansökan om För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler För läkarbesök som ligger 22

24 Konvalescenthem/kuranstalt, utlåtande för intagning på Kontaktlinser, undersökning inkl utlåtande Kroppsbesiktning av personer misstänkta för varusmuggling, inkl röntgenundersökn 20 till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler 40 Timtaxa Körkort, synundersökning för körkort inkl 20 utlåtande Körkort, särskilt intyg utfärdande av 20 A Körkort, utlåtande för förlängning pga. sjukdom Körkort, utlåtande för förlängning - pga. andra skäl ex yrkeschaufförer 30 Körkort, läkarintyg för styrkande av lämplighet att inneha körkort från alkoholoch drogsynpunkt, (Vägverkets föreskrifter VVFS, 1996:200 kap 13 särskilt utlåtande inklusive undersökningar förnyat särskilt utlåtande efter 6 mån förnyat särskilt utlåtande efter 18 mån Tullverket betalningsansvarigt För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler L Laboratorieprover 10 LSS- personkrets 3, intyg gällande Livsmedelshantering, friskintyg 40 Lungröntgenundersökning, inklusive utlåtande LVU-intyg, utlåtande för vård eller boende enl lagen om vård av unga. Även vid förnyad intagning Timtaxa För analys enligt prislista Kostnadsfritt för gravida kvinnor inom MVC För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler Självkostnad enligt prislista 23

25 Läkarintyg för narkotikaklassade läkemedel för eget bruk vid resa inom Schengenområdet 20 M Militärmyndighet, intyg för mönstring m m Timtaxa A Missbruksvård, utlåtande för intagning enligt lag om vård av missbrukare (LVM) 20 A N Nykterhetsärenden utlåtande till socialnämnd inkl undersökning 40 O Omskärelse av pojkar - läkarbesök före och efter ingreppet ingår 1 80 Ortopedtekniska hjälpmedel, intyg för erhållande av P Parkeringstillstånd, intyg för, exkl undersökning 20 Patientförsäkring, utlåtande till landstingets patientförsäkring (LÖF/PSR) Pensionsintyg på begäran - av försäkringskassan - egen begäran F Patologiska/cytologiska undersökningar 7-intyg personundersökn i brottmål Psykiatrisk vård, intyg för sluten vård på begäran av anhörig eller annan närstående person Psykiatrisk vård, intyg för sluten vård - på begäran av samhällsorgan/motsv Timtaxa A F För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler Självkostnad Rättsmedicinalverket beslutar om ersättning För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler 24

26 Psykiatrisk undersökning (annan psykiatrisk undersökning inkl utlåtande(för rättegång eller motsvarande) Timtaxa R Radiologiskt arbete, intyg för anställning och besiktning av personal 40 Recept, förskrivning av läkemedel m m ej föranledd av sjukdom 20 Recept antikonceptionspreparat Rättsintyg på begäran av socialnämnd eller anhörig Rökavvänjning, ej medicinsk indicerad 10 besök enligt behandlingsprogram hos läkare (förskott) hos annan vårdgivare än läkare (förskott) Röntgenundersökning ej medicinskt indicerad För medicinskt indicerad rökavvänjning tillämpas patientavgifter pga. sjukdom Självkostnad enligt prislista S Sjöfolk, undersökning och utlåtande exkl röntgen 40 Skjutvapen, intyg angående rätt till innehav av Timtaxa A Skyddshjälm, intyg om befrielse från att använda 20 Smittkoppor, intyg att bifogas ansökan om befrielse från vaccination mot 20 Socialnämnd, utlåtande inkl undersökning till socialnämnd 40 A Socialnämnd, utlåtande enligt socialtjänstlagen 71 Strålskyddslagen, intyg enligt 40 Störthjälm, intyg om befrielse från att använda 40 Synskärpeundersökning 30 25

27 T Traktorkort, intyg för Traktorkort, särskilt intyg för 40 A 40 A Traktorkort, förlängning av pga. sjukdom Traktorkort, förlängning av - pga. andra skäl 30 Tropikmedicinsk undersökning inkl utlåtande Timtaxa Tuberkulinprövning 20 För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler U Ungdomsvårdsskola, utlåtande för intagning till Timtaxa A Utbildningssökande, undersökning inkl utlåtande för 40 Utseendeförbättring (t.ex. borttagning av leverfläckar och vårtor, ansiktslyftning, håltagning i öron när åtgärden inte är föranledd av sjukdom) Timtaxa V Vaccination, intyg om att patient inte tål 20 Vårdbidrag, intyg vid ansökan om statligt eller kommunalt Vårdinrättning för alkoholmissbrukare, intyg för intagning enligt LVM 20 A För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler Värnpliktigs inställelse i tjänsten, intyg om hinder för 20 Y Yrkessjukdomar, intyg enligt arbetarskyddsstyrelsens anvisningar om undersökning till förebyggande av Timtaxa A 26

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Patientavgifter. i öppen vård

Patientavgifter. i öppen vård Patientavgifter i öppen vård Från 1 maj 2009 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01 Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem patientavgiftsfragor@sll.se

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

VÅRD UTANFÖR AFL. Allmänt. Hälsokontroller och utfärdande av intyg. Övriga kommentarer. F- märkta intyg

VÅRD UTANFÖR AFL. Allmänt. Hälsokontroller och utfärdande av intyg. Övriga kommentarer. F- märkta intyg Gäller från 200-0-0 VÅRD UTANFÖR AFL Allmänt Taxan innehåller åtgärder och tjänster som faller utanför AFL (t ex hälsokontroller, vaccinationer och utfärdande av intyg). För dessa tjänster betalar patienten

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Avgifter enligt grupptaxesystem Sidan 2. Intygets syfte Sidan 2. Utfärdande av intyg Sidan 2. Betalning Sidan 3. Udda intyg Sidan 3

Avgifter enligt grupptaxesystem Sidan 2. Intygets syfte Sidan 2. Utfärdande av intyg Sidan 2. Betalning Sidan 3. Udda intyg Sidan 3 2010-08-25 Flik 08 Intyg Innehåll Intygsavgifter Sidan 2 Avgifter enligt grupptaxesystem Sidan 2 Intygets syfte Sidan 2 Utfärdande av intyg Sidan 2 Betalning Sidan 3 A-märka intyg Sidan 3 Udda intyg Sidan

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Intyg och åtgärder utanför allmän försäkring

Intyg och åtgärder utanför allmän försäkring 2012-12-19 Avgiftshandboken 2013-01-01 Flik 08 Intyg och åtgärder utanför allmän försäkring En förteckning av avgifter för intyg och åtgärder som ligger vid sidan av den allmänna försäkringens förmånssystem.

Läs mer

Priser för intyg och utlåtande

Priser för intyg och utlåtande Priser för intyg och utlåtande I nedanstående förteckning redovisas Region Skånes prislista över vissa utlåtande, intyg. Förteckningen gäller för samtliga patientgrupper oavsett nationalitet, bosättningsort/land

Läs mer

Intyg och utlåtande samt åtgärder utan samband med sjukdom eller skada

Intyg och utlåtande samt åtgärder utan samband med sjukdom eller skada Intyg och utlåtande samt åtgärder utan samband med sjukdom eller skada I nedanstående förteckning redovisas Region Skånes prislista över vissa utlåtande, intyg och undersökningar. Förteckningen gäller

Läs mer

Intyg och åtgärder utanför sjukvårdsuppdraget

Intyg och åtgärder utanför sjukvårdsuppdraget Intyg och åtgärder utanför sjukvårdsuppdraget Innehåll Utfärdande Sid 2 Avgifter enligt grupptaxesystem Sid 2 Intygets syfte Sid 3 Utfärdande av intyg Sid 3 Betalning Sid 3 Udda intyg Sid 3 Intyg eller

Läs mer

Gula Taxans fastställda avgifter tas ut oavsett yrkeskategori. Högkostnadsskydd och frikort gäller inte för åtgärder enligt Gula Taxan.

Gula Taxans fastställda avgifter tas ut oavsett yrkeskategori. Högkostnadsskydd och frikort gäller inte för åtgärder enligt Gula Taxan. 2011 För vård - hälsovård - som inte har samband med sjukdom eller förlossning betalar patienten den faktiska kostnaden för åtgärden. För detta finns en särskild taxa, Gula Taxan. Den innehåller avgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168); SFS 2004:877 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder 1/9 Ledningsstaben Vård av personer från andra länder Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (gömda och papperslösa) Den 1 juli 2013 trädde en ny lag i kraft gällande hälso- och sjukvård

Läs mer

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar 1 Regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-22 Reviderad 2013-10-31 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar Regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-10-27 Reviderad 2015-08-10 Innehållsförteckning 1. Allmänt om regelverket...

Läs mer

Förslag till riktlinjer för hälsokontroller, intyg, vaccinationer m m

Förslag till riktlinjer för hälsokontroller, intyg, vaccinationer m m Förslag till riktlinjer för hälsokontroller, intyg, vaccinationer m m Taxebeloppen gäller oavsett ålder, det vill säga barn och ungdomar betalar samma belopp som vuxna. Samma belopp ska tillämpas för norrbottningar,

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Regelvek om avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar

Regelvek om avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar HSN 2009-03-17 p 13 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-02-16 HSN 0611-1828 Handläggare: Fredrik Persson Regelvek om avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MM ENLIGT LAGEN OM ALLMÄN FÖRSÄKRING. TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FRÅN OCH MED 1 januari 2009

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MM ENLIGT LAGEN OM ALLMÄN FÖRSÄKRING. TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FRÅN OCH MED 1 januari 2009 Landstingets kansli 2009-02-27 AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MM ENLIGT LAGEN OM ALLMÄN FÖRSÄKRING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FRÅN OCH MED 1 januari 2009 Innehållsförteckning 1. Patientavgifter i öppen

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen

Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen Patientavgifter 2011 Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård) Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) vardagar fram till kl 20:00, lördagar fram till 17:00

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje ÖVERBLICK ÖVER PATIENTGRUPPER OCH KOSTNADSANSVAR INOM VÅRDVAL FÖR SOMATISK SPECIALISTVÅRD Denna sammanställning är en vägledning för fakturering av vårdkostnader gällande de olika patientkategorierna inom

Läs mer

2013-05-16. 100 kr. Vaccination pneumokock, av läkare bedöms tillhöra en

2013-05-16. 100 kr. Vaccination pneumokock, av läkare bedöms tillhöra en Patientavgifter 2014 Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård) Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) vardagar fram till kl 20:00, lördagar fram till 17:00 Läkarvård inom Vårdval

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge 2015 Kerstin Pettersson

Patientavgifter Landstinget Blekinge 2015 Kerstin Pettersson Kerstin Pettersson Patientavgifter Landstinget Blekinge 2015 1 ALLMÄNT... 1 Grundläggande begrepp I avgiftshänseende skiljer man på... 1 Identitetskontroll... 1 Rutiner för att skydda den personliga integriteten

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 1 2 Förord Riksavtalet för utomlänsvård har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer Med giltighet fr o m den 1 mars 2004 Macintosh HD:Desktop Folder:riksavtalet_nov_allt.doc 1 Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Landstingsförbundet

Läs mer

Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande

Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande 2009 Zandra Granfeldt 2009-04-01 2009-04 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, TANDVÅRD 1 1 Hälso- och sjukvård för asylsökande 1.2 Allmänt 1.3 Så kallade gömda barn 1.4 Gömda/papperslösa

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten SMITTSPÅRNING Regelverk 27 April 2015 Mats Ericsson smittskyddsläkare Gällande regelverk SFS 2004:168 Smittskyddslag SFS 2004:255 Smittskyddsförordning SOSFS 2005:23 Smittspårningsföreskrift Smittskyddslagen

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014 Vårt dnr 14/0130 2014-01-13 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens kanslier, Region Gotland, Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen Patientavgifter

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård.

Läs mer

Kartläggning intyg Komprimerad bruttolista - Intygsutredning för Region Skåne, maj 2013

Kartläggning intyg Komprimerad bruttolista - Intygsutredning för Region Skåne, maj 2013 Kartläggning intyg Komprimerad bruttolista - Intygsutredning för Region Skåne, maj 2013 Intyg från hälso- och sjukvården till nedanstående mottagare: Försäkringskassan 1 FK 3200 Läkarutlåtande om hälsotillstånd

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Regelverk för sjukresor

Regelverk för sjukresor D I A R I E N R HH-HOH12-032 Regelverk för sjukresor Gäller fr. o m 1 september 2012 Landstingsfullmäktige har beslutat om nya regler och förtydligande av sjukresereglementet från och med 1 september 2012.

Läs mer

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2010. för vårdgivare

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2010. för vårdgivare Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2010 för vårdgivare Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård... 5 Avgifter som rör

Läs mer

Avgiftshandboken 2011

Avgiftshandboken 2011 Avgiftshandboken 2011 Publicerat: 2010-12-22, kl 13:10 Utskrivet: 2010-12-27, kl 08:23 Avgifter - Asylsökande mfl Gömda flyktingar Hälsoundersökning Planerad vård Sammanfattning patientavgiftsregler Utomlänsflyktingar

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Avgiftshandboken - patientavgifter

Avgiftshandboken - patientavgifter Beskrivning Diarienr: LS 2013/1058 1(41) Dokument ID: 05-35663 Fastställandedatum: 2014-06-23 Giltigt t.o.m.: 2014-12-31 Upprättare: Britt Inger M Söderberg Fastställare: Landstingsfullmäktige Avgiftshandboken

Läs mer

UVAplus-försäkring. Försäkringsvillkor 2014-07-01 Dnr 899-4936-14

UVAplus-försäkring. Försäkringsvillkor 2014-07-01 Dnr 899-4936-14 UVAplus-försäkring Försäkringsvillkor 2014-07-01 Dnr 899-4936-14 Sid 2 (13) 2014-06-09 Innehåll 1 TECKNANDE, OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 Tecknande... 3 1.2 Definitioner... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4

Läs mer

Regelverk för patientavgifter

Regelverk för patientavgifter Regelverk för patientavgifter 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-07-01Diarienummer: HSN 1410-1347 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem

Läs mer

Regelverk för resekostnadsersättning och tillståndsgivning vid resor till/från vård och behandling (sittande sjukresa)

Regelverk för resekostnadsersättning och tillståndsgivning vid resor till/från vård och behandling (sittande sjukresa) Bilaga 1 Regelverk för resekostnadsersättning och tillståndsgivning vid resor till/från vård och behandling (sittande sjukresa) 1 Inledning Definition sjukresa Sådan vård- eller behandlingsresa för vilken

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA Gäller från 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige 2014-06-16--17, 63 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkter för regelverket... 4 2 PERSONER SOM HAR RÄTT

Läs mer

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2011 för vårdgivare ny version 15 september 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2015

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2015 Vårt dnr: 15/0077 2015-01-13 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens och regionernas kanslier Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2015 Sveriges Kommuner

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar m fl. fr.o.m. 2006-01-01

Riktlinjer för hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar m fl. fr.o.m. 2006-01-01 Hälso- och sjukvårdsledning Hälsopolitisk ledning Kansli- och utredningsavdelningen Lena Persson Datum 2006-01-16 046-15 32 44 Rev. 2006-04-10 lena.c.persson@skane.se Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

AVGIFTSHANDBOK version 11

AVGIFTSHANDBOK version 11 1(92) AVGIFTSHANDBOK version 11 1 Introduktion, sökordsregister 2 Läkarvård öppen vård 3 Sjukvårdande behandling Provtagningar Mödra- och barnhälsovård Preventivmedelsrådgivning m m 4 Högkostnadsskydd

Läs mer

Avgiftshandboken 2013

Avgiftshandboken 2013 Avgiftshandboken 2013 Publicerat: 2013-01-07, kl 14:32 Utskrivet: 2013-01-13, kl 20:36 Avgiftshandboken 2013 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till regler för sjukresor med tillhörande taxa och resevillkor för Serviceresor

Tillämpningsanvisningar till regler för sjukresor med tillhörande taxa och resevillkor för Serviceresor Tillämpningsanvisningar till regler för sjukresor med tillhörande taxa och resevillkor för Serviceresor Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning

Läs mer

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige RÄTTSINFORMATION - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige DIN RÄTT SOM EU-MEDBORGARE ATT VISTAS HÄR Allmän information om uppehållsrätten Du har som EU-medborgare rätt att vistas i

Läs mer

SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1.

SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1. 1 SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1.3 KVITTON OCH KVITTOKOPIOR... 11 1.4 ADMINISTRATION...

Läs mer

Avgiftshandboken 2011

Avgiftshandboken 2011 Avgiftshandboken 2011 Publicerat: 2011-03-10, kl 13:58 Utskrivet: 2011-03-21, kl 16:11 Avgiftshandboken 2011 Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor. Lika viktigt

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 april 2012

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 april 2012 Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2012 reviderad 1 april 2012 1 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård... 5 Speciellt om avgifter som rör barn och ungdomar...7

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

Översyn taxor och avgifter Region Kronoberg inför år 2016

Översyn taxor och avgifter Region Kronoberg inför år 2016 2015-10-29 Region Kronoberg Sandra Stern Anna Tschannen Översyn taxor och avgifter Region Kronoberg inför år 2016 1 Innehåll 2 Öppenvårdsavgifter... 2 2.1 Avgiftsfria besök... 2 2.1.1 Patientavgifter för

Läs mer

Historik information om ändringar i vägledningen 2001:10 Vårdförmåner i internationella förhållanden

Historik information om ändringar i vägledningen 2001:10 Vårdförmåner i internationella förhållanden VÄGLEDNING 2001:10 1 (12) Historik information om ändringar i vägledningen 2001:10 Vårdförmåner i internationella förhållanden Vägledningen uppdateras fortlöpande. Omtryck görs endast vid större ändringar

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

LITE INFO OM EU-MEDBORGARE OCH SJUKVÅRD I SVERIGE

LITE INFO OM EU-MEDBORGARE OCH SJUKVÅRD I SVERIGE LITE INFO OM EU-MEDBORGARE OCH SJUKVÅRD I SVERIGE Stockholm 9 april 2010 Susanna Wahlquist Nya Stadsmissionsgården Stockholms Stadsmission Innehåll Olika exempel...3 Estland...4 Lettland...5 Litauen...6

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar RSK 398-2010 Tillämpningsanvisningar Valfrihet i vården 2013 Inledning Tillämpningsanvisningarna ska utgöra ett stöd angående frågor kring patientens rätt till valfrihet i vården. De som informerar patienten

Läs mer