Patientavgifter. i öppen vård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientavgifter. i öppen vård"

Transkript

1 Patientavgifter i öppen vård Från 1 maj 2009

2 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation om avgifter finns på INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avtal och regler 3 Regler för patienter bosatta inom Region Skåne som söker sjukvård inom Södra sjukvårdsregionen 3 Avtal om vårdsökande för patienter bosatta inom övriga landsting i södra sjukvårds-regionen 4 Remissregler - utomlänspatienter 4 Högkostnadsskydd 4 Patientavgifter 5 Patient som får vänta mer än 30 minuter 5 Läkarvård pga. sjukdom 6 Avgiftsbefriade besök: 6 Läkarbesök med anledning av remiss 8 Besök avseende medicinsk service 10 Provtagning pga. sjukdom för analys 10 Sjukvårdande behandling 11 Avgiftsbefriade besök 11 Hembesök 12 Sjukvårdande behandling, hembesök 12 Recept (enbart, vid sjukdom) 13 Telefon- eller brevkontakt 13 Forskning 13 Läkemedelsprövning enligt avtal 13 Dagsjukvård 14 Dagmedicin och övrig dagsjukvård 14 Frikort 14 Födelsekontrollerande verksamhet 15 Riktade hälsoundersökningar 15 Uteblivna tidsbeställda besök 16 Åtgärder utan samband med sjukdom undersökningar m m samt intyg 17 Prislista för åtgärder och intyg i alfabetisk ordning 18 Vaccination mot influensa och lunginflammation 27 Övriga vaccinationer 28 Smittskyddslagen 29 Allmänfarliga sjukdomar 29 Patienter från EU/EES-länderna 31 EU/EES-länderna 31 Vårdåtagande 31

3 Försäkringskassan på Gotland har ett nationellt ansvar för EU-vård 32 Tillfällig vistelse i Sverige t ex såsom turist 32 Vistelse i Sverige för arbete 33 Gränsarbetare 34 Studerande och utsända 34 Planerad vård 35 Planerad vård i Sverige 35 Särskilda vårdinsatser 35 Dialys och syrgasbehandling 35 Förlossning 36 Läkarintyg 36 Vård av sjömän 36 Sjukvårdskonventioner 36 Förhållandet mellan sjukvårdskonventionerna och förordning 1408/71 36 Konventions- och avtalsländer 36 Ersättning från Försäkringskassan på Gotland 37 Konvention med Turkiet om planerad vård 37 Patienter som är utlandssvenskar 38 Utlandssvenskar som bor inom EU/EES - tillfällig vistelse i 38 Sverige 38 Utomlands bosatta pensionärer med svensk pension 39 Utlandssvenskar som bor utanför EU/EES 40 Akut vård 41 Planerad vård 42 Vissa utlandssvenskar i utvecklingsländer 42 Statligt utsända 42 Vidareremittering till ett annat landsting av utlands- 42 svenskar som bor utanför EU/EES 42 Patienter från övriga länder 43 Utländska medborgare bosatta utanför EU/EES 43 Övriga utländska medborgare som är bosatta utanför 43 EU/EES 43 Hälso- och sjukvård för asylsökande m.fl. 44 Patientavgifter för asylsökande 45 Tandvård som ingår i den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem 48 Patientavgifter 48 Vissa läkemedel ingår i patientavgiften 49 2

4 Avtal och regler Öppen vård AFL - Lagen om allmän försäkring omfattar när det gäller sjukvårdsförmåner - alla svenska medborgare bosatta i Sverige - icke svenska medborgare bosatta i Sverige Lagen om allmän försäkring reglerar vård pga.. sjukdom, skada eller förlossning. Patienten behöver inte själv betala hela kostnaden för vården, endast en mindre del, den s k patientavgiften. I avgiftshänseende skall skiljas på - vård som regleras i lagen om allmän försäkring (AFL) - vård som ej regleras i AFL, t ex förebyggande vård, hälsoundersökningar, vaccinationer, vissa intyg m.m. Enligt Riksavtal för utomlänsvård är hemlandstinget det landsting där patienten är folkbokförd vid vårdtillfällets inledning. Regler för patienter bosatta inom Region Skåne som söker sjukvård inom Södra sjukvårdsregionen Samtliga patienter skall ha tillgång till vård på lika villkor. Reglerna för vårdsökandet skall tillämpas lika, oavsett var inom landstingsområdet patienten är bosatt. Patient, bosatt i Region Skåne, har rätt att utan remiss söka: - öppen sjukvård på valfri vårdcentral eller hos offentligt finansierade privatpraktiserande vårdgivare - öppen och sluten sjukvård på valfritt sjukhus, dock ej högspecialiserad sjukvård Avgörande för vårdnivån är det medicinska behovet. Remiss/betalningsförbindelse erfordras ej. Det fria vårdsökandet omfattar sjukhusvård, läkarvård samt sjukvårdande behandling. Medicinsk service och åtgärder utan samband med sjukdom omfattas inte. För viss vård enligt vårdavtal erfordras remiss/behandlingsremiss/ordination, ex IVF-, psykoterapibehandlingar, fotsjukvård. 3

5 Avtal om vårdsökande för patienter bosatta inom övriga landsting i södra sjukvårdsregionen Patient, bosatt i Kronobergs län, Blekinge län eller Hallands län har rätt att söka öppen primärvård, dagkirurgi enligt länssjukvårdstaxa samt öppen och sluten länssjukvård inom södra sjukvårdsregionen. Dock ska hemlandstingets remisskrav iakttagas. För regionsjukvård vid Universitetssjukhusen i Lund och Malmö erfordras remiss/betalningsförbindelse. Remissregler - utomlänspatienter Hemlandstingets krav på remiss i öppen vård till annan specialistläkare än specialistläkare i allmän medicin samt till sjukgymnast gäller enligt sammanställningen: Redovisning av landstingens krav på remiss i öppen vård som finns på Högkostnadsskydd Om en patient inom en 12-månaders period erlagt patientavgifter för läkarbesök, sjukvårdande behandling samt avgift för recept med sammanlagt 900 kronor, utfärdas ett frikort som ger rätt till fri öppen sjukvård. Frikortet gäller under den tid som återstår av 12 månader räknat från besöksdatum för den äldsta betalningen som inräknats i maxbeloppet. Barn under 18 år i samma familj (samma hushåll) har gemensamt högkostnadsskydd. Det betyder att deras avgifter räknas samman och ligger till grund för frikort. Varje barn bör ha eget högkostnadskort. Avgifter för nödvändig tandvård för boende på sjukhem m m och tandvård som ingår som ett led i en kortvarig sjukdomsbehandling omfattas av den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem, vilket innebär att såväl regler för högkostnadsskydd som frikort gäller. I högkostnadskortet inräknas inte kostnader för uteblivna besök, hälsoundersökningar och hälsokontroller, vaccinationer, intyg eller avgifter för den slutna vården. Faktureringsavgift får inte räknas in. Frikortet gäller inte för dessa kostnader. 4

6 Patientavgifter Patientavgift erläggs enligt vårdlandstingets regler. Sjukhuschefen/motsvarande, eller den han/hon därtill bemyndigar, kan utöver vad som anges i avgiftsförteckningen medgiva befrielse från patientavgift av medicinska och/eller humanitära/sociala skäl efter utredning av läkare eller kurator. Faktureringsavgift Om patient inte betalar patientavgift i samband med besöket får vårdgivaren fakturera patienten för avgiften. Vårdgivaren har då även rätt att ta ut en faktureringsavgift, f.n. 30 kr, utom i de fall kontant betalning inte kunnat tas emot vid besökstillfället. Faktureringsavgiften berättigar inte till registrering i högkostnadskort. Faktureringsavgiften får inte tas ut vid debitering av uteblivna besök, se sid. 16. Patient som får vänta mer än 30 minuter Patient som får vänta mer än 30 minuter ska medges avgiftsbefrielse. Beslutet gäller planerade tidsbeställda besök i öppen vård. Följande typer av besök är undantagna: - akutbesök, även om patienten fått en angiven tid - besök för hälsokontroll, vaccinering för utlandsvistelse, d v s besök som inte faller under läkarvård eller sjukvårdande behandling De 30 minuterna ska räknas från den tidpunkt som besöket är bokat och fram till dess att personal vidtar någon åtgärd som hör samman med besöket. Det innebär att besöket är inlett om provtagning eller annan undersökning påbörjats som ingår i det egentliga besöket. För att avgiftsbefrielse ska medges förutsätts att patienten håller sin del av överenskommelsen, d v s kommer på utsatt tid samt att återbetalningen sker i direkt anslutning till besöket. Vid återbetalning skall registreringen i högkostnadsskyddet strykas. 5

7 PATIENTER SOM OMFATTAS AV AFL Läkarvård pga. sjukdom Läkarbesök är de tillfällen då patient träffar läkare för diagnostik, vård eller behandling Avgift Läkarbesök - på vald vårdenhet**/familjeläkare 12 - på annan vårdenhet **/familjeläkare/specialist i allmänmedicin 20 - hos andra specialister än i allmänmedicin och vid sjukhusens 30 akutmottagningar Allmänt En patient har rätt att söka akut läkarvård där han/hon befinner sig. I södra sjukvårdsregionen kan en patient söka läkarvård enligt avtal, se sidan 4. Patientavgift i primärvården (läkarbesök/sjukvårdande behandling) för bosatta utanför södra sjukvårdsregionen är 200 kr. Söker en patient på eget initiativ öppen vård ersätter hemlandstinget vårdlandstinget enbart om hemlandstingets remisskrav iakttagits. När en utomlänspatient behöver mer kostnadskrävande åtgärder krävs att en remiss (remiss/betalningsförbindelse) upprättas och godkänns av patientens hemlandsting. **) Patientavgift för besök på vårdenhet/familjeläkare gäller oaktat yrkesgrupp/specialitet. Obs undantag när avgiftsbefriade besök gäller. Besöket ger rätt till: -intyg för att få sjukpenning -reseersättning -betalda besök ger rätt till registrering för högkostnadsskydd PATIENTER SOM OMFATTAS AV AFL Avgiftsbefriade besök: - Akuta återbesök inom samma dygn (24 timmar) på samma klinik/motsv (samma sjukdom) 6

8 - Anhållna, häktade, intagna vid statens kriminalvårdsanstalter - Barnhabilitering - Barnhälsovård (BVC) - Barn under 12 år - Barn och ungdomar omhändertagna för vård enligt LVU - Dialysbehandling - Helhetsbedömning/rehabiliteringsplan (besök tills med FK) - Infektioner: behandling av infektioner som uppstått i samband med sjukhusvistelse ( sjukhussjukan ) - Medicinadministrering/inställning gäller endast psyk. Vård - Missbruk, behandling i anledning av alkohol- och drog-, avser endast akuta besök - Mödrahälsovård (MVC) - Patient boende på patienthotellet - Preoperativa endagsundersökningar (före inskrivning i sluten vård) - Psykiatrisk barn- och ungdomsvård (BUP) - Psykiatrisk vård enligt LRV + LPT - Regelbunden medicinering under överinseende - Smittsamma sjukdomar smittskyddslagen, v.g. se sidan 29 7

9 - Besök på ungdomsmottagning - Värnpliktiga, även vapenfri tjänst - Yrkesmedicinsk eller yrkesdermatologisk verksamhet Besöket ger rätt till: -intyg för att få sjukpenning -reseersättning PATIENTER SOM OMFATTAS AV AFL Läkarbesök med anledning av remiss Remissen skall vara utfärdad av läkare eller tandläkare Gäller endast remissbesöket, dvs. första besöket. - från läkare med ersättning från sjukvårdshuvudmannen, dvs. Region Skåne - från skolläkare om barnet fyllt 12 år för besök till vald vårdenhet/familjeläkare - från skolläkare om barnet fyllt 12 år för besök hos specialist - från övriga läkare Vid akutremiss som kräver omedelbar medicinsk bedömning gäller följande undantag: - från jourläkarcentral motsvarande under jourtid - från övrig offentligt finansierad specialist Avgift gällande patientavgift 8

10 Remiss: - från MVC, BVC - från ungdomsmottagning - avseende inneliggande patient som behandlas i öppen vård på annan klinik - s.k. konsultbesök - avseende strålbehandling efter remiss från läkare anställd hos sjukvårdshuvudmannen, dvs Region Skåne Besöket ger rätt till: -intyg för att få sjukpenning -reseersättning -betalda besök ger rätt till registrering för högkostnadsskydd 9

11 PATIENTER SOM OMFATTAS AV AFL Besök avseende medicinsk service Röntgenundersökningar, ultraljudsundersökningar, endoskopiska undersökningar (coloskopi, sigmoideoskopi, gastroskopi, bronchoskopi och cystoskopi), klinisk fysiologiska m.fl. undersökningar som utföres av annan än patientens behandlande läkare samt laboratorieanalyser. - från läkare med ersättning från sjukvårdshuvudman - från skolläkare - från läkare utan överenskommelse med sjukvårdshuvudmannen, från FHV-läkare utan överenskommelse med sjukvårdshuvudmannen *) Avgift Enligt prislista Provtagning pga. sjukdom för analys - Provtagning - Provtagning begärd av läkare utan ersättning från sjukvårdshuvudmannen*) för analys tillkommer avgift*) enligt prislista Besöket ger rätt till: -reseersättning *) Berättigar inte till reseersättning eller registrering för högkostnadsskydd. Frikort gäller ej. 10

12 PATIENTER SOM OMFATTAS AV AFL Sjukvårdande behandling p g a sjukdom, självständigt utförd av annan än läkare Avgift Sjukvårdande behandling - besök på vald vårdenhet**/familjeläkare 120 :- - besök på annan vårdenhet**/sjukhus 200 :- Avgiftsbefriade besök - barn under 12 år - gäller vid sjukvårdande behandling i samma utsträckning som vid läkarvård, se sidan Fel! Bokmärket är inte definierat.. - som ges i direkt anslutning till och har samband med besök hos läkare - vård i samband med utprovning och anpassning av hjälpmedel - sjuk- och undersköterska (distriktsköterska) OBS! Fotsjukvård på vald vårdenhet. Fotsjukvård på annan vårdenhet. 120 kr 200 kr - sjuksköterska/skötare eller motsvarande inom psykiatrisknärsjukvård Obs! Akupunktur, ljusbehandling och psykoterapeutiska insatser på vald vårdenhet Akupunktur, ljusbehandling och psykoterapeutiska insatser på annan vårdenhet 120 kr 200 kr Besöket ger rätt till: -reseersättning -betalda besök ger rätt till registrering för högkostnadsskydd **) Patientavgift för besök på vårdenhet/familjeläkare gäller oaktat yrkesgrupp/specialitet. Obs undantag när avgiftsbefriade besök gäller. 11

13 PATIENTER SOM OMFATTAS AV AFL Hembesök Läkarvård Avgift - besök av personal från vald vårdenhet **/familjeläkare 22 - besök från på annan vårdenhet **/familjeläkare 30 - besök av specialist i allmänmedicin 30 - av psykiater inom närsjukvård 30 - akuta besök under jourtid* 40 - hos övriga specialister 40 Vid undersökning eller behandling av flera personer 120/200/30 i samma hushåll ska övriga debiteras Hembesöksbil 300 kr Hembesöksbil under jourtid* 400 kr Avgiftsbefriade hembesök Gäller vid sjukvårdande behandling i samma utsträckning som vid läkarvård, se sidan Fel! Bokmärket är inte definierat.. - barn under12 år - vid vård i livets slutskede - patient i sjukhusansluten hemsjukvård (SAH, LAH, KVH) Sjukvårdande behandling, hembesök - sjukvårdande behandling av personal på vald vårdenhet 22 - sjukvårdande behandling av personal på annan vårdenhet 30 Vid behandling av flera personer i samma hushåll ska övriga debiteras dvs endast patientavgift 120/20 Avgiftsbefriade besök: Gäller vid sjukvårdande behandling i samma utsträckning som vid läkarvård, se sidan Fel! Bokmärket är inte definierat.. - barn under 12 år - anpassning av hjälpmedel *) Jourtid = vard 17-08, lö, sö, helgafton och övriga helgdagar. **) Patientavgift för besök på vårdenhet/familjeläkare gäller oaktat yrkesgrupp/specialitet. Obs undantag när avgiftsbefriade besök gäller. Besöket ger rätt till: -intyg för att få sjukpenning -betalda besök ger rätt till registrering för högkostnadsskydd 12

14 Recept (enbart, vid sjukdom) Avgift - recept* som hämtas på mottagning (utan att patienten har kontakt med läkaren) - recept* som skickas hem till patienten - e-recept 5 5 Undantag - barn under 12 år Avgiften ger rätt till registrering för högkostnadsskydd. Telefon- eller brevkontakt Forskning Läkemedelsprövning enligt avtal Berättigar ej till reseersättning 13

15 PATIENTER SOM OMFATTAS AV AFL Dagsjukvård Dagmedicin och övrig dagsjukvård Dagmedicin och övrig dagsjukvård på vald vårdenhet Dagmedicin och övrig dagsjukvård på annan vårdenhet/sjukhus Avgift Dagmedicin = dagsjukvård där den medicinska åtgärden omfattar diagnostik eller terapi som normalt kräver en period av observation. Exempel på dagmedicin kan vara diabetesvård. Övrig dagsjukvård = dagpsykiatri och dagrehab. För patienten skall det finnas en upprättad vårdplan. Inga tidsmässiga preciseringar skall tillämpas. Oavsett vilken eller vilka vårdgivare som medverkar i behandlingen sker endast en registrering per dygn. Anm. Dagkirurgi = läkarbesök pga. sjukdom, se sidan 6 Besöket ger rätt till: - reseersättning -betalda besök ger rätt till högkostnadsskydd Frikort Gäller för besök/behandlingar p g a sjukdom - Läkarvård (även förlängning av läkarintyg pga.. sjukdom) - Dagsjukvård - Sjukvårdande behandling - Recept - Tandvård som ingår i den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem 14

16 PATIENT SOM OMFATTAS AV AFL Födelsekontrollerande verksamhet Avgift - abort-, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning med eller utan gynekologisk undersökning inkl förskrivning av p-medel som vidtages av läkare - annan än läkare - recept Anm. Sterilisering och abort, polikliniskt = läkarbesök pga.. sjukdom Gynekologisk cellprovskontroll på patientens begäran, se sidan 21 Besöket ger rätt till reseersättning Riktade hälsoundersökningar Avgift Mammografiundersökning 12 Gynekologisk hälsokontroll 12 Besöket berättigar ej till: - reseersättning - registrering i högkostnadskort Frikort gäller ej 15

17 Uteblivna tidsbeställda besök Avgiften för uteblivet tidsbeställt besök gäller oavsett patientens ålder Avgift Läkarbesök 120/200/30 Medicinsk service 10 Sjukvårdande behandling 120/20 Dagsjukvård 120/20 Riktade hälsoundersökningar - mammografi - gynekologisk hälsokontroll OBS! Patient som uteblir från tidsbeställt besök ska debiteras enligt ovan oavsett vad besöket gäller och oavsett vad besöket skulle ha kostat. Mottagningstiden ska avbokas 24 timmar före utsatt tid för besöket, i annat fall debiteras det uteblivna besöket enligt ovan. Patient som inte avbeställer inom angiven tid måste ange giltigt skäl för att slippa betala patientavgiften, Bedömning av giltigt skäl vid förhinder ska göras av respektive mottagningspersonal. Patient som insjuknar akut under helgen och har ett mottagningsbesök på måndagen ska såvida det inte på kallelsen finns ett angivet tel.nr. dit man under helgen kan vända sig för avbokning inte debiteras det uteblivna besöket. Patienten ska ha upplysts om att uteblivet tidsbeställt besök debiteras. Faktureringsavgift uttas inte. Registrering får inte göras i högkostnadskort. Frikort gäller inte. 16

18 Åtgärder utan samband med sjukdom undersökningar m m samt intyg Prislistan gäller för samtliga patientgrupper oavsett nationalitet, bosättningsort/land och försäkringsstatus. Prislistan omfattar undersökningar och andra åtgärder som inte omfattas av den allmänna försäkringen. I priset för de intyg som nämns ingår kostnaden för erforderliga åtgärder av läkare och övrig personal. Kostnaderna för laboratorieprover och röntgenundersökningar debiteras separat, såvida ej annat anges. I de fall en viss åtgärd inte återfinns i prislistan, beräknas avgiften enligt en tidstaxa om 200 kronor per påbörjad period om 15 minuter. Vid uttagandet av avgift enligt tidstaxan skall avgiftens storlek beräknas för den tid som erfordras för undersökning, diktamen och utskrift av intyg. Tidsåtgång högst 1 timme 80 1,5 timmar timmar ,5 timmar timmar 2 40 Vissa åtgärder är i avgiftshänseende författningsreglerade, vilket markeras med ett F. Avgiften för undersökning inkl intyg/utlåtande under arbetstid, belopp enligt prislistan, tillfaller Region Skåne. A-markering innebär dock att läkaren är berättigad att behålla avgiften om intyg/utlåtande utfärdas. Detta förutsätter att intyget är utfärdat på annan tid än fastställd arbetstid och att Region Skånes personal inte tas i anspråk under arbetstid. Högkostnadskort och frikort gäller inte för åtgärder och intyg enligt prislistan Prislistan gäller även vid åtgärd som meddelas av annan vårdgivare. 17

19 Prislista för åtgärder och intyg i alfabetisk ordning Åtgärd F Belopp A Anmärkning A Adoptionsintyg för blivande föräldrar inkl hälsoundersökning 30 Per förälder Adoptivbarn, hälsoundersökning inkl Registreras som sjukdom provtagn Alkohol, utlåtande för intagning enligt lag om vård av missbrukare (LVM) 20 A Allmän hälsoundersökning A Allmän anamnes, synskärpeundersökning, tonometri, enkel hörselprovning, enkel blod- och urinstatus, fysik, normalstatus, vilo-ekg 90 B Allmän hälsoundersökning enligt A samt färgsinnesundersökning 1 00 C Allmän hälsoundersökning enligt A samt endera av arbets-ekg, audiogram eller kemisk undersökning (kolesterol, kreatinin, triglycerider, urinsyra) 1 60 D Allmän hälsoundersökning, omfattande alla undersökningar enligt A, B och C 2 00 Allmänfarlig sjukdom, undersökning av anhörig till patient med F Anställning, undersökning inkl utlåtande för anställning och liknande ändamål, exkl röntgen 40 Arbetsgivare, undersökning inkl utlåtande till arbetsgivare angående omplacering mm Timtaxa A Arbetsförmedling/länsarbetsnämnd, intyg till Arbetsskadeförsäkring, intyg eller utlåtande till FK vid arbetsskada eller sjukdom enligt arbetsskadeförsäkring Timtaxa Audiogram 50 Smittskyddslagen SFS (2004:168) För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga.. sjukdom enligt gällande regler 18

20 B Bantning, ej medicinskt indicerad 10 besök enligt behandlingsprogram Hos läkare (förskott) 1.20 Hos annan vårdgivare än läkare (förskott) 60 BCG-vaccination, intyg Bilbälte, intyg om befrielse från att använda 40 Blodgivare, kontroll Blodgrupperingsundersökning i samband med utfärdande av ID-bricka eller motsvarande, intyg ingår 20 Blodprov urinprov, för provtagning 10 Blodprov för undersökning av om patient haft rubella, för provtagningen 10 Blodtryckskontroll 20 Bostadsförmedling, intyg till Timtaxa Bostadsanpassning, intyg ang handikappanpassning av bostad För medicinskt indicerad bantning tillämpas patientavgiften Kostnadsfritt inom MVC och BVC För analys enligt prislista Kostnadsfritt för gravida kvinnor inom MVC För analys enligt prislista I samband med graviditet ingen avgift Kostnadsfritt för gravida kvinnor inom MVC För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler Brottsplatsundersökning Timtaxa C Calmettevaccination, intyg Civilförsvaret, intyg för mönstring Timtaxa A D Dagbarnvårdare, intyg för 20 19

21 Dykarcertifikat innefattande allmän hälsoundersökning och lungröntgen 1 20 Dödsbevis, utfärdande av Dödsfall, konstaterande av E EEG 1 20 EKG arbets EKG vila 25 Ergometertest, ergometri 60 F Faderskapsutlåtande, undersökning och utlåtande, exkl röntgen och labprover 20 Fallskärmshoppare, intyg för 50 Flygcertifikat, protokoll för intyg för innehav av luftcertifikat Formulär 1 A 80 A Formulär 1 B 60 A Formulär 1 C 40 A Formulär 2 80 A Formulär 3 80 A Formulär 4 inkl rtg 1 20 A Fosterföräldrar, intyg för 20 Per förälder Friskintyg, intyg om verkställd undersökning till barnhem, daghem, förskola (motsv) Färdtjänst, intyg för erhållande av 20 A Färgsinnesintyg i samband med anomaloskopundersökning 20 A Färgsinnesundersökning inklusive intyg 20 A Föräldrapenning särskild, intyg för Förskrivning/förnyelse av receptbelagt preparat utan samband med sjukdom, 20 För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler Gäller ej antikonceptions- 20

22 besök på mottagning Försäkringsbolag, intyg avseende undersökning om hälsotillstånd Timtaxa A Försäkringsbolag, intyg om invaliditet Timtaxa A Försäkringsbolag, intyg om skada eller sjukdom Timtaxa A Försäkringskassa, förfrågan från - LOH- intyg F - intyg för sjukpenning vid vård av sjukt barn - intyg för vård av närstående G God man och förvaltarskap, läkarintyg för utredning i ärenden om anordnande av, Graviditetskontroll 40 Graviditetstest 20 Gynekologisk cellprovskontroll på patientens begäran 12 Gynekologisk hälsokontroll 12 Gynekologisk hälsoundersökning innefattande autoanamnes, bimanuell undersökning, cytologprov, inspektion av vagina och portio samt enkel blod- och urinstatus, inkl intyg 30 H Handikappbostad intyg för ansökan om handikappbostad och handikappanpassning av bostad medel För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler Kostnadsfritt vid MVC Kostnadsfritt vid MVC Åtgärder därutöver debiteras var för sig För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler Handikappersättning, intyg för prövning av rätt till F Handikappfordon, intyg för ansökan om För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler 21

23 accis- och skattebefrielse eller tillstånd för handikappfordon (bl. a. parkeringstillstånd) 20 Havandeskap, intyg om Hemservice social, intyg om behov av Hindersprövning, intyg att bifogas ansökan om hindersprövning Timtaxa HIV-intyg Timtaxa I Idrott och hälsa, intyg för skolbarn Inställelse av resa, intyg vid inställelse av resa p g a sjukdom 20 K Kastrering, sterilisering abort, intyg och utlåtande i samband med Klimatvårdsresa, intyg för klimatvårdsresa utom landet - begärt för resa som betalas av landstinget Klimatvårdsresa, intyg inkl undersökning för klimatvårdsresa utom landet - begärt för annan resa 30 För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler Kommunalt/statligt vårdbidrag, intyg vid ansökan om För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler För läkarbesök som ligger 22

24 Konvalescenthem/kuranstalt, utlåtande för intagning på Kontaktlinser, undersökning inkl utlåtande Kroppsbesiktning av personer misstänkta för varusmuggling, inkl röntgenundersökn 20 till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler 40 Timtaxa Körkort, synundersökning för körkort inkl 20 utlåtande Körkort, särskilt intyg utfärdande av 20 A Körkort, utlåtande för förlängning pga. sjukdom Körkort, utlåtande för förlängning - pga. andra skäl ex yrkeschaufförer 30 Körkort, läkarintyg för styrkande av lämplighet att inneha körkort från alkoholoch drogsynpunkt, (Vägverkets föreskrifter VVFS, 1996:200 kap 13 särskilt utlåtande inklusive undersökningar förnyat särskilt utlåtande efter 6 mån förnyat särskilt utlåtande efter 18 mån Tullverket betalningsansvarigt För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler L Laboratorieprover 10 LSS- personkrets 3, intyg gällande Livsmedelshantering, friskintyg 40 Lungröntgenundersökning, inklusive utlåtande LVU-intyg, utlåtande för vård eller boende enl lagen om vård av unga. Även vid förnyad intagning Timtaxa För analys enligt prislista Kostnadsfritt för gravida kvinnor inom MVC För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler Självkostnad enligt prislista 23

25 Läkarintyg för narkotikaklassade läkemedel för eget bruk vid resa inom Schengenområdet 20 M Militärmyndighet, intyg för mönstring m m Timtaxa A Missbruksvård, utlåtande för intagning enligt lag om vård av missbrukare (LVM) 20 A N Nykterhetsärenden utlåtande till socialnämnd inkl undersökning 40 O Omskärelse av pojkar - läkarbesök före och efter ingreppet ingår 1 80 Ortopedtekniska hjälpmedel, intyg för erhållande av P Parkeringstillstånd, intyg för, exkl undersökning 20 Patientförsäkring, utlåtande till landstingets patientförsäkring (LÖF/PSR) Pensionsintyg på begäran - av försäkringskassan - egen begäran F Patologiska/cytologiska undersökningar 7-intyg personundersökn i brottmål Psykiatrisk vård, intyg för sluten vård på begäran av anhörig eller annan närstående person Psykiatrisk vård, intyg för sluten vård - på begäran av samhällsorgan/motsv Timtaxa A F För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler Självkostnad Rättsmedicinalverket beslutar om ersättning För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler 24

26 Psykiatrisk undersökning (annan psykiatrisk undersökning inkl utlåtande(för rättegång eller motsvarande) Timtaxa R Radiologiskt arbete, intyg för anställning och besiktning av personal 40 Recept, förskrivning av läkemedel m m ej föranledd av sjukdom 20 Recept antikonceptionspreparat Rättsintyg på begäran av socialnämnd eller anhörig Rökavvänjning, ej medicinsk indicerad 10 besök enligt behandlingsprogram hos läkare (förskott) hos annan vårdgivare än läkare (förskott) Röntgenundersökning ej medicinskt indicerad För medicinskt indicerad rökavvänjning tillämpas patientavgifter pga. sjukdom Självkostnad enligt prislista S Sjöfolk, undersökning och utlåtande exkl röntgen 40 Skjutvapen, intyg angående rätt till innehav av Timtaxa A Skyddshjälm, intyg om befrielse från att använda 20 Smittkoppor, intyg att bifogas ansökan om befrielse från vaccination mot 20 Socialnämnd, utlåtande inkl undersökning till socialnämnd 40 A Socialnämnd, utlåtande enligt socialtjänstlagen 71 Strålskyddslagen, intyg enligt 40 Störthjälm, intyg om befrielse från att använda 40 Synskärpeundersökning 30 25

27 T Traktorkort, intyg för Traktorkort, särskilt intyg för 40 A 40 A Traktorkort, förlängning av pga. sjukdom Traktorkort, förlängning av - pga. andra skäl 30 Tropikmedicinsk undersökning inkl utlåtande Timtaxa Tuberkulinprövning 20 För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler U Ungdomsvårdsskola, utlåtande för intagning till Timtaxa A Utbildningssökande, undersökning inkl utlåtande för 40 Utseendeförbättring (t.ex. borttagning av leverfläckar och vårtor, ansiktslyftning, håltagning i öron när åtgärden inte är föranledd av sjukdom) Timtaxa V Vaccination, intyg om att patient inte tål 20 Vårdbidrag, intyg vid ansökan om statligt eller kommunalt Vårdinrättning för alkoholmissbrukare, intyg för intagning enligt LVM 20 A För läkarbesök som ligger till grund för intyget erlägges patientavgift pga. sjukdom enligt gällande regler Värnpliktigs inställelse i tjänsten, intyg om hinder för 20 Y Yrkessjukdomar, intyg enligt arbetarskyddsstyrelsens anvisningar om undersökning till förebyggande av Timtaxa A 26

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer

Vård till papperslösa

Vård till papperslösa 2015:10 Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-08 2014/78-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-04-16 S2014/3531/FS

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

villkor för Polisförbundet Gäller från och med 1 juni 2014

villkor för Polisförbundet Gäller från och med 1 juni 2014 villkor för gruppförsäkring SJUKVÅRD Polisförbundet Gäller från och med 1 juni 2014 Innehåll 1 ORDLISTA 4 2 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 6 3 OM VI INTE SKULLE KOMMA ÖVERENS 12 4 PRODUKTVILLKOR SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

Läs mer

Skandia PrivatvÅrd Plus

Skandia PrivatvÅrd Plus Skandia PrivatvÅrd Plus AllmÄnna försäkringsvillkor 2007-01-01 InnehÅll 1. Vem Är försäkrad?...2 2. Vem kan vara försäkrad?...2 2.1 AnstÄllda bosatta i Skandinavien...2 2.2 Utlandsplacerad personal...2

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01

Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01 Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01, FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBESKEDET SAMT FÖRKÖPSINFORMATIONEN 1 Allmänna villkor SJV 01:01 1 Allmänna bestämmelser...

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete

Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller inom ett eller flera försäkringsområden som stöd för Försäkringskassans ärendehandläggning.

Läs mer

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (61) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning 6 Utgångspunkter

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01 Villkor Sjukvårdsförsäkring GRUPP GSV 800:3 Villkor Sjukvårdsförsäkring Grupp Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Eskilstuna kommun 2 (82 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n A b o n n e m a n g & F ö r s ä k r i n g s v i l l k o r 2 0 1 3 : 1 WELLCARE ABONNEMANG OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Läs mer

URA-försäkring. Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14. [Titel 3]

URA-försäkring. Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14. [Titel 3] URA-försäkring Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (19) Innehåll 1 TECKNANDE, DEFINITIONER, OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 Vilka försäkringar kan tecknas?... 3 1.1.1 Samlingsförsäkring...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (68) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen 2013-11-25 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Eskilstuna kommun 2 (68) Eskilstuna kommun 3 (68) Riktlinjer för

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer