HSS Q&A. 1. Varför överskreds investeringsbudgeten?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSS Q&A. 1. Varför överskreds investeringsbudgeten?"

Transkript

1 HSS Q&A Styrelsen har samlat frågor som i olika forum ställts dem om föreningens ekonomi och administration och strävar här att svara på dessa frågor så entydigt och koncentrerat som möjligt. 1. Varför överskreds investeringsbudgeten? Investeringsbudgeten för år 2011 var euro, varav euro var reserverat för ospecificerade grundförbättringar. Året förde med sig många överraskningar och akuta behov, som styrelsen såg sig ansvarig att åtgärda. Slutligen investerade föreningen för totalt euro. Akuta grundreparationsbehov uppstod bl.a. i dusch och omklädningsutrymmena samt Östra skjulets vattentak. Dessa var i så dåligt skick att reparationsinvesteringar inte längre kunde skjutas upp. Föreningens verksamhet som växte snabbare än väntat krävde investeringar i brygg-, skolnings- och kontorsinfrastrukturen. Vi skaffade två nya pontoner till Skifferholmen, rib-båtar till juniorverksamheten och tävlingsoptimister och ett nytt bokföringssystem och ett medlemskortsystem till kontoret. Euorpamästerskapstävlingarna hämtade med sig både oväntade krav och möjligheter. Vi blev tvungna att sätta i skick vår kran, men samtidigt erbjöds vi möjligheten att asfaltera sandplanen. ( Helsingfors Stad bidrog med euro, HSS andel var euro) Utöver detta krävde medlemmarna en ny brygga till Andö och igångsatte en insamling för förverkligande av denna. Styrelsen lovade bidra med summan av nämnda insamling (6000 euro). Bryggkalkylen innehöll dock fel och sluträkningen blev större. På hösten slets Getörens bryggas ankare sönder och måste förnyas. Tabellen nedan syftar till att ytterligare klargöra för investeringarna 2011

2 2. Varför visar bokslutet större förlust än budgeterat? Som helhet växte vår ekonomi under 2011 med 38 %; från euro till euro (budgeterat euro). Tillväxten i verksamheten resulterade i att flera betydande avvikelser från budjeten uppstod både på intäkts- och utgiftssidorna. Till slut blev vårt resultat euro sämre än budgeterat (budjet euro, utfall euro), vilket må anses skäligt. De största positiva avvikelserna från budgeten var: Juniorverksamhetens resultat var euro bättre än väntat Intäkter från fastigheterna var euro större än budgeterat Hamnservice inbringade euro mera än beräknat De största negativa avvikelserna från budgeten var: Tävlingsverksamheten vars resultat var euro sämre än budgeterat, vilket berodde på HSS andel av förlusten i Europa mästerskapstävlingarna samt budgeterat mindre deltagaravgifter från Baltic Masters Regattan samt ur ekonomisk aspekt misslyckad kvällstillställning. Administrationens resultat var euro sämre än budgeterat, detta beror främst på följande poster: kostnad för controller för upprätthållande av ekonomifunktionen , sommarhjälpar , övriga bokföringskostnader 4 591, syncroförsäkring 7017 samt övriga administrativa kostnader (implementering av den nya bokföringslagen, bokföringens periodicitet, priser) Styrelsens syn på vad som bokförs som kostnader och vad som bokförs som kostnader har även kritiserats. Gränsdragningen för detta är än en tolkningsfråga, än en

3 ändamålsenlighetsfråga. Styrelsen har diskuterat detta med revisorerna och granskarna för verksamheten och fått klart godkännande för besluten. 3. Varför har styrelsen inte hållit medlemmarna ajour med den ekonomiska situationen, viktiga beslut och händelser? Man har strävat efter att kommunicera om den ekonomiska situationen allt efter som den klargjorts. Det föreligger dock rum för förbättring i detta avseende. Delvis är det fråga om brist på person resurser, delvis brist på verktyg. Informationskommittén utvecklar som bäst föreningens hemsidor så att föreningens medlemmar kan sköta sina ärenden via dem; t.ex. reservarna sjösättning och -upptagning, vaktturer osv. Vi utvecklar även våra verktyg och register så att vi regelbundet skall kunna skicka nyhetsbrev i elektronisk form samt i tryck till dem som inte nås av elektronisk post. Vad beträffar ekonomin är den största utmaningen inte kommunikationen utan uppföljningen som bör föras till dags dato. 4. Borde inte budgetövertrasseringarna ha behandlats vid det extraordinära årsmötet? Har styrelsen handlat inom ramen för dess befogenheter? Styrelsen framförde sin prognos för årets resultat vid höstmötet och styrelsen beviljades då befogenheter att uppta lån. Prognosen estimerade verksamhetens resultat relativt exakt, men investeringsprognosen visade sig vara för blygsam och det skedde en felbedömning vad beträffar avskrivningarna. Detta påverkades av att full klarhet i storleken av investeringarna i duschutrymmena samt reparationen av Östra skjulets tak och bokföringssättet för dessa ännu inte ännu fanns tillhanda. På hösten 2011 var HSS ekonomiadministration fortfarande inte helt a jour med situationen och det var svårt att få information. Styrelsen själv fick den slutliga bilden av situationen då bokslutet blev färdigt den och presenterade resultatet vid första möjliga tillfälle för medlemskåren den Styrelsen gavs befogenheter vid höstmötet att uppta lån för investeringar. Stämmer det att dessa pengar har använts till att täckalöpande kostnader som uppstått tidigare? Det vid höstmötet presenterade tilläggsfinansieringsbehovet motiverades med kommande investeringar (Östra skjulets tak) samt med finansieringsunderskottet från redan utförda investeringar. De utförda investeringarna finns i tabellen nedan som presenterades vid mötet.

4 Investeringar: 2011 (est ) Pontoner -30,256 Rib, Optimist -28,959 Östra Skjulet Sanering av bojflotte Elektrifiering av G-bryggan HSS Säsongkortsystem -8,000 Sanering av bojar -5,000 Sanering av duschrum -10,000-11,230 HIAB- El o annat -15,000-20,939 Andö tak -10,000-1,477 Getören verktyg -1,435 Maskiner o Inventarier -16,440 Grundförbättringar av fastigheter -28,000-19,000 Investeringar tot. -80, I tabellen fattades Andös och Getörens bryggor och asfalteringen, men dessa behandlades muntligen under mötet. Först vid bokslutsfasen framgick, att grundreparationerna av dusch och omklädningsutrymmena samt Östra skjulets tak blev betydligt dyrare än budgeterat. Det slutliga och mest ändamålsenliga sättet att periodisera kostnaderna framgick först vid bokslutstillfället. 6. Varför berättar inte bokslutet med bilagor entydigt, hur medel har brukats och har det verkligen varit nödvändigt att investera så mycket? Brukning av medel har förklarats i punkt ett. I efterhand är det möjligt att disputera om alla investeringar vara nödvändiga att utföra just under år 2011, men om de inte skulle ha utförts, skulle vi ha dem framför oss, vissa ännu dyrare än nu utförda. HSS har under åren samlat på sig ett reparations vakum, vars fyllnad kräver tillväxt av medlemskåren och verksamheten. Under den löpande säsongen hålls investeringarna på en miniminivå. 7. Har styrelsens verksamhet varit i enlighet med föreningslagen, bokföringslagen och följt god styrelsesed? Detta har man försökt ifrågasätta till och med så åskådligt som docent Frey Nybergh gjorde under vårmötet. Styrelsen har alltid strävat efter att verka inom lagens ramar och att följa god styrelsesed. I och med att detta har ifrågasatts har styrelsen bett Heikki Halila, professor i civilrätt, uttala sig om saken. I sitt uttalande konstaterar Halila att en förenings styrelse baserar sig på frivilliga arbetsinsatser varpå full kännedom om samtliga lagar som gäller för föreningar inte kan förutsättas. Vid tolkning av lagen har man förståelse för att små formfel ständigt

5 inträffar och därför är handlingarnas avsikt och följder avgörande. Styrelsen önskar att de som är intresserade av saken bekantar sig med professor Halilas utlåtande om HSS styrelses sätt att sköta föreningens affärer samt dess lagenlighet. 8. Var revisorn jävig då han granskade bokslutet från år 2010? Styrelsen anser bokslutet äga laga kraft med hänvisning till revisor Kai Friskbergs och professor Heikki Halias uttalanden. 9. Har styrelsen rätt att pantsätta föreningens uthamnar som garanti för lånen? I detta ärende gjorde styrelsen ett formfel då den vid höstmötet inte som beslutsärende nämnde pantsättning av föreningens fasta egendom som garanti för lån. Vid mötet berättade föreningens ekonomikommodor för de närvarande att Aktias förmedlare hade värderat holmarna. I provomröstningen fick styrelsens förslag om givande av pant åt banken klart medgivande. Professor Halila har bedömt förfarandet i sitt utlåtande: "HSS:n syyskokouksessa tehtyä päätöstä kiinteän omaisuuden kiinnittämisen osalta on näin rasittanut menettelyvirhe, kun kokouskutsussa ei ole nimenomaisesti ilmoitettu kokouksessa käsiteltävän kiinteän omaisuuden kiinnittämistä koskevaa asiaa. Tästä ei kuitenkaan aiheudu päätöksen mitättömyyttä. Kyseessä ei ole jäsenten yhdenvertaisuutta olennaisesti loukkaava päätös, eikä päätös ole olematon, kun sitä ei ole tehty toimivaltajaon kannalta väärässä toimielimessä. Kyseessä on moitteenvarainen päätös, joka korjautuu, jos sitä ei moitita kolmessa kuukaudessa sen tekemisestä. Kun tätä päätöstä ei ole määräajassa moitittu, pätemättömyys on korjautunut. I och med att pantsättningen har behandlats vid höstmötet och fått laga kraft, är styrelsens bedömning att det inte finns skäl att behandla ärendet vid det extraordinära vårmötet. Föreningen har ingen annan egendom som skulle kunna intecknas i stället för holmarna. Styrelsen anser att saken är slutbehandlad.

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Bostadsrättsföreningars årsredovisning

Bostadsrättsföreningars årsredovisning Bostadsrättsföreningars årsredovisning Hur används årsredovisningen av olika intressenter? Kandidatuppsats i företagsekonomi Externredovisning Vårterminen 2012 Handledare: Märta Hammarström Författare:

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER 2011 Motioner inkomna till Allmänt Höstmöte tisdag den 15 november 2011 kl 19.00 Aulan i Rudbecksskolan 2 Motion 1 Vid vårmötet 2011 framkom att en motion

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring?

Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring? Företagsekonomiska Institutionen Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring? - En studie baserad på mikro- och småföretag inom Uppsala

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN Fastställda 22.11.2005 1 GRM-EXAMEN 2005 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 För rätt svar har getts

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna Falkenbergs kommun Revisorerna Datum zot5-o6-25 6verf

Läs mer

Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR

Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR Företagsekonomi och turism 2015 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Linn Höglund Lärdomsprovets

Läs mer

Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering?

Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering? Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering? En undersökning av fem fastighetsbolag i Göteborg D-uppsats Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Höstterminen 2004 Författare: Födelseårtal: Namn Stefan

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer