Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Brf Nejlikan 2"

Transkript

1 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010

2 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Siffror inom parentes avser föregående år. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Föreningens fastighet Föreningens fastighet består av 27 st bostadslägenheter samt l st lokal i flerfamiljshus på fastigheten Nejlikan 2, Stockholms kommun. Lägenhetsfördelning 3 st 1 rum och kök 19 st 2 rum och kök 3 st 3 rum och kök 2 st 4 rum och kök Den totala boytan är l 965 kvm. Fastighetens taxeringsvärde var vid räkenskapsårets utgång kr varav markvärdet motsvarar kr och byggnadsvärdet kr. Fastigheten är fullvärdeförsäkrad hos Trygg Hansa. I försäkringen ingår även kollektivt bostadsrättstillägg för samtliga medlemmar. Fastighetens tekniska status Föreningen genomförde under slutet av 2008 en energibesiktning, vilken utmynnade i den obligatoriska energideklarationen. Dock kom inte dokumentationen föreningen till handa förrän i början av Resultatet av besiktningen visar på att föreningens hus är i gott skick avseende energiåtgången. Förbättringar kan alltid göras och föreningen strävar efter att energiåtgången alltid ska ligga på en vettig nivå. Föreningsfrågor Föreningen hade vid årsskiftet 36 (34) medlemmar. Under året har två (fem) överlåtelser skett. Genomsnittlig köpeskilling per kvm har därvid uppgått till kr. Andrahandsuthyrning är endast tillåten efter att styrelsen har givit sitt samtycke i enlighet med föreningens stadgar. Styrelsen beslutade att årsavgiften för 2010 skulle vara oförändrad. Dock har den sänkts under året. Skälet till sänkningen har varit det gynnsamma ränteläget. Dock är inte styrelsen främmande för att justera upp avgiften under 2011 om räntan stiger snabbare än beräknat. Det sista räntebidraget kommer att försvinna under 2011 och det kan påverka föreningens ekonomi.

3 2(14) Föreningen har en hyresgäst i lokalen, Rosenquist & Rosenquist AB. Lokalen används som kontor. Föreningen har en hemsida (www.nejlikan2.se) med information om föreningen. Vissa delar av vår hemsida är nu endast tillgängliga för medlemmar och varje medlem, som så önskat, har fått inloggningsuppgifter. Verksamhet under år 2010 Under början av 2010 var föreningen tvungen att beställa skottning av samtliga tak pga det rådande snö läget. En oförutsedd kostnad, dock var föreningen tvungen att åtgärda problemet. Som en orsak av snön så drabbades taklägenheten i 54:ans uppgång av vatten läckage. Detta åtgärdades och bekostades av föreningen. Under våren så målades muren mot Surbrunnsgatan 54 om då den varit skadad. I övrigt så har vi inga andra större åtgärder genomförts i föreningen. Även under 2010 hade vi två stycken städdagar då många medlemmar slöt upp för att putsa och feja. Nyckeltal Genomsnittlig skuldränta % 1,61 1,87 4,91 4,45 4,23 Lån per kvm bostadsyta kr vid årets utgång Lån i förhållande till taxeringsvärde % 30,72 34,92 35,31 35,38 41,76 Fastighetens belåningsgrad % 17,39 17,72 17,99 17,94 17,98 Genomsnittlig årsavgift bostäder kr/kvm Årsavgiften för bostäder var vid räkenskapsårets utgång i genomsnitt 650 kr/kvm. Genomsnittlig skuldränta defineras som bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittlig fastighetslån. Fastighetens belåningsgrad de fineras som fastighetslån i förhållande till föreningens balansomslutning. Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar registrerades hos Bolagsverket den 15 september Styrelse Vid ordinarie föreningsstämma den 15 april 2010, valdes en ny styrelse bestående av fem ordinarie ledamöter och en suppleant. Styrelsen har varit konstituerad enligt följande. David Wiholm Martin Bohlin Trine N. Crichlow Jacob von Döbeln Nicholas Tolley Cottrell Per Lundholm Ledamot, ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening.

4 3(14) Styrelsen har under året hållit 9 st protokollförda sammanträden. Arvode till styrelsen har uppgått till kr. Revisorer Thomas Jonasson, Borev revisionsbyrå AB rdinarie Lars Jonasson, Borev revisionsbyrå AB Suppleant Valberedning Agneta Rosenquist Lilian Tretow Föreningens ekonomiska ställning Föreningens fastighetslån Föreningen hade vid årets utgång tre fastighetslån hos SEB om sammanlagt kr. Räntevillkor och omsättningstillfållen framgår av notförteckningen. Räntebidrag Räntebidrag lämnas med en procentuell andel av ett bidragsunderlag. Räntebidragen har börjat att avvecklas stegvis fr.o.m. den l januari Avtrappningen sker under åren Föreningen har två olika räntebidrag med olika villkor. Det ena hade under året en bidragsandel på 7 % medan det andra hade en bidragsandel på 4 %. Skatter Föreningens fastighet har värdeår 2003, vilket innebär att föreningen har varit befriad från fastighetsskattifastighetsavgift t.o.m för den del som avser bostäder. För lokaldelen är skattesatsen l % och beräkningsunderlaget utgörs av 2007 års taxeringsvärde. Under 2008 kompletterades den statliga fastighetsskatten med ett alternativ i form aven kommunal fastighetsavgift avseende den del av fastigheten som är taxerad som bostad. Denna avgift har under 2010 uppgått till 638 kr per lägenhet då föreningen betalar halv avgift t.o.m enligt nu gällande regler. Avgiften indexeras genom att den har knutits till inkomstbasbeloppet och dess utveckling.

5 4(14) Förslag till vinstdisposition Till förfogande för föreningens föreningsstämma står: balanserad vinst årets vinst disponeras så att till yttre fonden reserveras av yttre fonden ianspråktas i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. flfj

6 5(14) Resultaträkning Not RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Summa nettoomsättning I RÖRELSENS KSTNADER Reparationer och underhåll Periodiskt underhåll Driftkostnader Administrationskostnader Personalkostnader F astighetsskatt/fastighetsa vgift Summa kostnader för fastighetsförvaltning Avskrivning byggnad Summa avskrivningar RESUL T AT FÖRE FINANSIELLA PSTER Resultat från aktier och andelar Ränteintäkter Räntekostnader Räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter Summa kapitalnetto RESUL TA T EFTER FINANSIELLA PSTER Inkomstskatt ÅRETS RESULTAT

7 6(14) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad Mark Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar msättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Hyres- och avgiftsfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter A vräkningskonto förvaltare Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR la l l

8 7(1-1- ) Balansräkning Not EGET KAPITAL CH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Insatskapital Upplåtelseavgift Föreningens fond får yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och fårutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL CH SKULDER I l II Ställda säkerheter F ör egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarslörbindelser Inga Inga

9 8( 14) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Fond för yttre underhåll är redovisad som bundet eget kapital enligt BFNAR 2003:4. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper Avskrivningar enligt plan är beräknade på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandetid. Fr.o.m. år 2007 har föreningen övergått till att skriva av byggnaden utifrån en annuitetsbaserad avskrivningsplan som löper över 100 år. Noter 1 Övriga rörelseintäkter Fastighetsskatt lokal Övriga intäkter

10 9(14) 2 Reparationer och underhåll Reparationer hiss Hiss, besiktning Hiss, serviceavtal Löpande reparationer VK -besiktning Trädgårdskostnader l Reparationer består av diverse hiss reparationer, bland annat byte av kretskort, reparation av korgdörr och byte av magnetbrytare. Posten löpande reparationer består bland annat av återmonatge av kodlås, avhyvling av entreport, reparation av trappnos, rivning av tak, vägg och matta hos Crichlow samt besiktning av takvärmeanläggning. 3 Periodiskt underhåll / föreningens fond för yttre underhåll I enlighet med bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2003:4 redovisas fonden för yttre underhåll fr.o.m som bundet eget kapital. Ianspråktagande av medlen ska bokföras när behörigt organ har fattat beslut. Behörigt organ är föreningsstämman. Styrelsen föreslår stämman att avsätta kr till fond för yttre underhåll i enlighet med föreningens stadgar. Styrelsen föreslår att kronor ianspråktas ur fonden får kostnader för lagning av mur. 4 Driftkostnader Fastighetsskötsel Snöröjning/sandning Städning Städning utöver avtal l 547 El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Försäkringsersättning Kabel-TV Lokalhyra

11 10(14) 5 Administrationskostnader Telefon & porto IT -kostnader Styrelsearvode Revisionsarvode Arvode förvaltning Övriga förvaltn ingskostnader Bankkostnader Föreningsavgifter Övriga främmande tjänster Revisionsarvode beräknas uppgå till kr

12 11(14) 6 Personalkostnader Sociala kostnader på styrelsearvoden 2010 o FastighetsskattIfastighetsavgift Fastighetsskatt Kommunal fastighetsavgift Föreningen betalar fastighetsskatt med 1% av lokalens taxeringsvärde samt halv kommunal fastighetsavgift fr.o.m. år Fr.o.m. år 2014 kommer full kommunal fastighetsavgift att belasta föreningen enligt nu gällande skatteregler.

13 12(14) 8 Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark l

14 13(14 ) 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Ekonomisk förvaltning, kvartal l Fastighetsförsäkring jan-dec Kabel-tv, kvartal l Fastighetsskätsel, kvartal l Löpande underhåll Telefon & porto Bankavgifter, kvartal l II -kostnader, jan-dec Upplupna räntebidrag l Förändring av eget kapital Inbetalda Upplåtelse-Fond för yttrebalanserat insatser avgifter underhåll resultat Belopp vid årets ingång Stadgeenlig avs till yttre fond Disposition av föregående års resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång Årets resultat Långfristiga skulder SEB , 2,56 % SEB , 2,56 % SEB , 2,56 % A vgår kortfristig del av lån Lånen har en rak amortering över 50 år

15 14(14) 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Fjärrvärme Renhållning El dec Vatten del av dec Snöröjning Löpande underhåll dec Beräknat revisionsarvode Upplupna utgiftsräntor Förskottsbetalade årsavgifter/hyror Förutbet. årsavgifter Öresavrundning I Stockholm den /o'/-/ -2- o I r d~ M l Bohli 7 Trine N. Crichlow Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den 02~-...L // ~~~~~/-, Thomas Jo s n v Godkänd revisor

16 BREV ren,fisionsbyrä AB Registrerat revisionsbolag REVISINSBERÄTTELSE Till röreningsstämman i bostadsrättsföreningen Nejlikan 2 rg. Nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i bostadsrättsföreningen Nejlikan 2 för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen.. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingama. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen disponerar vinsten i föreningen enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. ~d.::~""'.,l._/_/. Tomas J~~r1/ Godkänd revisor

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693 Årsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2008 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Arsredovisning. för. BrfHugin

Arsredovisning. för. BrfHugin o Arsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2009 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens femte verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Iiir. Brf Liljeholmens Port. 76961r-67s0. Räkenskapsåret. q( [" ffic

Årsredovisning. Iiir. Brf Liljeholmens Port. 76961r-67s0. Räkenskapsåret. q( [ ffic Årsredovisning Iiir Brf Liljeholmens Port 76961r-67s Räkenskapsåret 28 q( [" ffic Brf Liljeholmens Porl 169611-675 r(15) Styrelsen ftr Brf Liljeholmens Port, Stockholms kommrur, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning

Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelsen och revisorer '" 2 2010-0 1-0 1-2010-03-23 2 2010-03 -23-2010-12-31 2

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar BRF ALFHEMSGATAN 5 I GÖTEBORG Org.nr. 757200-0243 ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2008-07-01-2009-06-30 sid 1-3 sid 4 sid 5-6 sid 7-10 sid 10 Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34 LKET 34 ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LKET 34 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Loket 34 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSE Johan Lundgren

Läs mer