Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erikslunds Femte Samfällighetsförening"

Transkript

1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Dagordning: Ordinarie höststämma den 15 november 2012 Sida 1 (3) 8 bilagor 1. Val av ordförande för stämman. Stämman valde Stig Hedlund till ordförande. 2. Val av sekreterare för stämman. Stämman valde Anders Janson till sekreterare. 3. Justering av röstlängd. (Bilaga 1)./1 Stämman godkände röstlängden enligt bilaga 1 med 30 av 62 hushåll närvarande och röstberättigade. 4. Val av två justeringsmän. Alf Nehlin och Jan Lindroth valdes av stämman till justeringsmän och tillika rösträknare. 5. Stämman utlysts i behörig ordning. Det konstaterades att stämman tidsmässigt utlysts i laga ordning, dvs senast två veckor före stämman. 6. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 6.1 Styrelsen, stadgar, 3 (Bilaga 2)./2 Stig informerade om en samfällighets ansvar för att underhålla och utveckla gemensamhetsanläggningarna. Den ursprungliga inriktningen är från 1972, kallad Medgivande och gäller fortfarande i allt väsentligt. Där står bl a att samfällighetens gemensamhetsanläggningar består av: förbindelseleder och grönytor, lekplatser, belysning, kvartersgård med pool samt Antennanläggning vilket beskrivs som antenn, mast, förstärkare och ledningar fram till antennuttaget i resp. bostadshus. Denna punkt föreslås ändras till Ledningsnät med TV och bredbandsfunktioner. Sture Lindroth påpekade att liggande förslag från styrelsen endast är en komplettering till gällande stadgar. Sture hade gärna sett vad ändringen innebar, vad som stod tidigare i stadgarna från Dock påverkar det inte sakfrågan. Stämman röstade enhälligt JA till förslaget om stadgekomplettering och passade även på att ge Stig en eloge för ett grundligt utfört arbete i frågan. 6.2 Motion, Bredbandsnät- fibernät (Bilaga 3)./3 Henrik Jonsson föredrog enkäten gällande framtida fibernät/bredbandsinstallation. Enkäten bifogas (Bilaga 4) /4 Påpekande från Sten-Ove; Kanal 1,2 och 4 ska ej räknas in i uppköpt basutbud, de ingår som statligt utbud och ska alltid tillhandahållas. Stämman biföll bredbandsmotionen. Bredbandsgruppen kommer att arbeta med att till vårstämman 2013 ha som inriktning att komma med ett förslag till bredbandslösning. En anbudsinfordran från minst tre operatörer kommer vara nästa steg i arbetet.

2 Eventuellt kommer en extra stämma hållas under arbetets gång. Magnus Wassén undrade varifrån tankarna kring det 25-åriga lånet kom. Erik Karlsson hade samma fundering; Kostnaden för införande av Bredband uppskattas till kr per hushåll som en engångskostnad. Han föreslog detta som alternativ för att slippa betala ränta. Styrelsen har däremot gjort bedömningen att ta ett 25-årigt lån utifrån att inte bara vi som bor i samfälligheten för närvarande ska betala utan även framtida generationer. Enligt Villaägarna är det klokt att ta ett långsiktigt lån för denna typ av investering. Flyttrörligheten gör det klokt att sprida ut kostnaderna över tiden. 6.3 Motion, Asfaltering av parkeringen (Bilaga 5)./5 Magnus Wassén presenterade sin motion angående asfaltering av parkeringen utifrån att asfalten är gammal och bör förbättras. Det är hål i den, framförallt vid infarten som kontinuerligt måste lagas, det bildas is runt brunnarna och asfalten är allmänt mycket sliten och nedgången. Stig berättade att det är ett stort arbete med att genomföra asfalteringen. Det tar ca fem dagar är skära till asfalten runt garageinfarterna som förberedelse för själva asfalteringen. Asfalteringen tar sedan ca två dagar. Under den tiden kan inte garagen användas. Finansiering finns inom samfälligheten. Budgeterad kostnad: kr. Tage lyfte frågan om att ta bort alla rabatter som han inte tyckte fyllde någon funktion. Enligt Stig är det förenat med en ganska stor merkostnad i samband med asfalteringen. Sture Lindroth höll inte med om att asfalten var så dålig att en nyasfaltering måste ske. Alf Nehlin lyfte frågan om prioritering av samfällighetens medel då han ansåg att man borde satsa på en upprustning av lekplatserna. Stig ansåg att det inte är något motsatsförhållande och efterlyste genomarbetade förslag för förbättring av lekplatserna. Lasse påpekade att asfalten är gammal och slut. Det är ingen idé att smålaga hål hela tiden. Det är bara en tidsfråga innan större delar av asfalten går sönder. Ulf Hallander kommer dock kortsiktigt laga hålen vid infarten. Efter diskussioner om prioritering av samfällighetens medel gick stämman till omröstning gällande en asfaltering av parkeringen; Utfallet blev: 18 röstade för en asfaltering 2013 och 9 röstade emot. Stämman tog därmed beslut om att asfaltering ska ske under våren Underhåll, 5-årsplan (Bilaga 6 och 7)./6-7 Underhållsplanen samt vidtagna underhållsåtgärder med 5-årsplan bifogas. 7. Föredragningar av budget 2013 och fastställande av avgifts- och debiteringslängd för 2013 Bosse gick igenom Budgetförslag alt. B, dvs budget med motionerna enligt pkt 6.2 och 6.3 inlagda. Det är styrelsens budgetförslag för I förslaget är det avsatt kr för asfaltering och ett 25-årigt lån för framtida fibernätsinvestering samt kostnader för service. Budgeterade kostnader för fibernät är en bedömning då inget anbud erhållits utan är baserat på en spontanoffert från Transit

3 Budgetftirslaget innebtu ingen höjning av kvartalsavgiften. Föredraget budgetfrrslag bifogas (Bilaga 8).18 Nota att en fiåirdedel av samfdllighetsavgiften går till Transit (TV) av kr årligen. Bosse påminda samtliga hushåll attvwanoggranna med att betala i tid. Det iir tydligen många som inte gör det vilket innebåir merarbete för kassören! 8. Övriga fnågor 8.1 Kvartersinformation Vid ett antal tillfdtlen har det skett inbrottsft,rsök i kvarteret. Vid ett tillfdlle har personer dessutom tagit sig in i ett av husen. Detta skedde mitt på dagen. Vid tvåtillfållen har bildäck stulits ffin garage. Var noggranna med låsning av garagen! 8.2 Val av valberedningfor 2013 Nuvarande valberedning ftireslogs med Anne Lindgren, Mika l Boettge och Susanne Adreasson. Stiimman biföll frrslaget. 8.3 Rabatter mellan hus Tage ansåg att det ser skräpigt ut på vissa stiillen i kvarteret nåir det gåiller rabatter mm. Stiimman uppdrog åt Stig att tä "varsam' kontald med de hushall diir någon form av åtgiird bedöms behövas. 8.4 Lösenord till hemsidan Efter ftirslag fran stiimman skulle det överses om lösenordet ftir inloggning på hemsidan skutle tas bort. Grunden till detta var bl a att eliminera en del av problemen med att kunna surå på hemsidan. Lösenordet kommer att tas bort. De som har behov av att deras telefonnummer inte ska visas på hemsidan tar kontakt med Janne Lindroth (Webmaster). 9. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Sttimmoprotokollet kommer publiceras på samfällighetens hemsida och i kvartersgården inom 14 dagar efter mötet. 10. Mötets avslutande Stig avslutade mötet. Dålrefter serverades dricka med tilltugg som aktivitetsgruppen ordnat. Mycket uppskattat. UL/- /*", Janryrn, Sekreterare fr,a/.( Stig Hedlund, Ordflirande /w AlfNehlin, Protokolljusterare

4 i-.-* i -l-i i tt I '*-r--

5 Bilaga 2

6 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Motion till Höststämman 2012 Bilaga 3 Bredbandsnät 1. Bakgrund I den enkät som Bredbandsgruppen genomförde under slutet av september erhölls svar från 57 st. husägare av totalt 62 st. Resultatet var att merparten ansåg att ett fibernät bör införas. 2. Förslag Bredbandsgruppen föreslår att stämman beslutar att införa gruppanslutet fibernät i enlighet med enkätresultatet. Bredbandsgruppen föreslår att en kravspecifikation utformas av vår grupp samt att anbud tas in från minst tre st. tänkbara leverantörer. Dessutom föreslås att anbuden utvärderas av Bredbandsgruppen i samverkan med styrelsen och att beställning baserad på enkätresultatet därefter läggs. 3. Finansiering Enligt enkätresultatet var övervägande antalet husägare positiva till att kostnaden för ett basutbud med TV-bild och bredband 10/10 Mbit ingår i kvartalsavgiften. Vidare var fler husägare positiva till att fibernätets kostnad finansieras genom ett 25-årigt lån framför alternativen Kontant och 50/50. Erikslund den 15:e oktober 2012 Bredbandsgruppen/ Jan Lindroth, Lasse Lundmark och Henrik Jonsson

7 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Bilaga 4 Bredband, enkät Resultatöversikt Bredbandsgruppen har sammanställt enkätsvaren från husägarna. - Erhållet underlag Efter påminnelser samt viss dörrknackning har vi fått svar från 57 av 62 husägare. - Befintligt system -- Hur nöjd är Du med TV-bilden i en skala 1-10 där 10 är bäst? 48 st. svarade mellan 1 till 10, Medelvärde = 6,62 -- Hur nöjd är Du med bredbandet om Du har Transits bredband (1-10)? 20 st. svarade mellan 1 till 8, Medelvärde = 4,25 -- Vilken bredbandshastighet har fastigheten i Transits Bredband: 13 st. svarade mellan 1 till 40 Mbit, Medelvärde = 10,69 -- Hur många TV-kanaler nyttjar Du ofta, >1ggr/vecka. 50 st. svarade mellan 2 till 25, Medelvärde 10,14 - Framtida system -- Anser Du att vi bör införa ett Fibernät? JA 35 st. NEJ 12 st. VET EJ 9 st. -- Om ja, betalat med 25 årigt lån eller kontant? Lån 24 st. Kontant 6 st. 50/50 9 st. -- Vilken datahastighet har Du behov av (2-100Mbit)? 31 st. svarade (Mbit), Medelvärde = ca 38 Mbit. VET EJ 18 st. -- Bör kostnaden för tex 10/10 Mbit ingå i kvartalsavgiften? JA 34 st. NEJ 17 st -- Hur många TV-kanaler, ca 20 st alternativt ca 40 st skall finnas generellt? 20 kanaler 40 st. 40 kanaler 13 st. -- Om kanal 1,2,3,4,4sport, 6 och 10 ingår i basutbud. Vilka övriga bör ingå? Flest svar, >10: 5,7,Discovery,8,9,Kunskap,SVT24,Eurosport -- Vilka tilläggskanaler bör ingå? Canal+ 5 st, Filmkanaler 4 st, Många enskilda svar! - Fortsatt verksamhet av Bredbandsgruppen 1. Redovisning för styrelsen genomförd den 11 oktober vid styrelsemöte. 2. Formulering av Motion inför Höststämman den 15 november. 3. Anbudsinfordran från minst tre presumtiva leverantörer. 4. Utvärdering och dragning vid Höststämman. Bredbandsgruppen/Henrik Jonsson

8 Lokal Intervall tkr ca År Kvartersgård Panel Utv målning Yttertak Golv VVS Vitvaror Inv målning Inventarier Bastupanel Bastuaggr Timer VV-beredare Våtrumsmatta Pool Pump Filter Matta Poolskydd 5 20 Inhägnad Pumphus Trall Yttre underh. Erikslund. Underhåll och investeringar Bilaga 6 Garage panel Utv målning Yttertak Gräsklippare Belysning Lekplatser Sand Slipers Gungor Fast utr Belysning Parkering Asfaltering Brunnar Belysning Plattor Utfall

9

10 Underhåll, 5-årsplan Bilaga 7 - Genomfört Översiktlig sammanställning av underhållsinsatser med större, ungefärliga kostnader: 1988 Takmassa till garagetak (1170 m2), : Omläggning av takpapp på garage, : : avtalet med Transit (1-årsavtal) 2003 Nya garageportar. Lån :- Ränta ca 4%, ca : Ny Poolduk, : El-installation i garage, frostvakter :- Värmepump till poolen, : Asfaltering inom kvarteret :- Extra utdebitering 5.000:- per hushåll 5-årsavtal med Transit (med möjlighet till förtidsuppsägning) - Insatser inom en 5-årsperiod För nedanstående större åtgärder bör prioritering göras och ekonomiska resurser planeras in. Bedömda kostnader i 2012 års prisnivå. --Asfaltering av parkering och infart NCC anbud Garage- och Kvartersgårdstak :- plus index och moms, dvs :- - Omläggning av takpapp. TSS(Tätskiktsspecialisten AB) säger efter inspektion, 13 sep. 2011: Samtliga tak är i dåligt skick. Pappen är torr och sliten. Samtliga garagetak behöver läggas om. TSS pris 2011: 295:-/m2 inkl. moms Garage, 1170 m :- Kv.gård, 100 m :- Anm. Lennart Lelle Larsson har inspekterat taken och säger att ny papp behöver inte läggas i närtid! --Ny trall i poolområdet Trall 230 m :- Reglar, skruv etc 5.000:- --Fibernät, Bredband 62 hushåll x ca 6000:- (Vid Transit minus kanalisering :-) ca :-

11 Förslag till Alt. budget Motioner Version B Bilaga 8 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Utfall Utfall Utfall Budget Prognos Budget Intäkter Medlemsavgifter Kabel/Tv-avgift och övriga intäkter Summa intäkter ) Kostnader Kvartersgård och pool Kvartersgård och pool Investering och underhåll 6815 kvartersgård ) Investering och underhåll 0 pool Summa investering och underhåll Renhållning Vatten o. avlopp El ) Skötsel och förbrukning 2356kvartersgård Skötsel och förbrukning 6218pool Summa driftskostnader Summa kvartersgård och pool Garage och yttre anläggning Investering och underhåll 0 garage ) Investering och underhåll 9019 yttre anläggn ) Summa investering och underhåll Renhållning El ) Kabelavgift Skötsel och förbrukning Snöröjning Summa driftskostnader Summa garage 248 och 799 yttre anläggn Allmänna omkostnader Försäkringar Kontorskostnader Trivselåtgärder Summa allmänna 16 omkostnader Totalt summa kostnader Varav investering 15 och 834 underhåll Varav driftskostnader Avskrivningar Avskrivningar maskiner/inventarier Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader ) Resultat Bokslutsdispositioner efter finansiella poster Invsteringsfond och avskrivningar ) Resultat efter bokslutsdispositioner Kommentarer: 1) Samfällighetsavgiften 2000 kr/kvartal 2) Inventarier, 5) målning, Underhåll Panel panel.målning 6) Asfaltering parkering 4) Telge Energi, 7) lån Fortum 25 år Fast :- avtal

Ordinarie höststämma 2012

Ordinarie höststämma 2012 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Kallelse till Ordinarie höststämma 2012 Tid: Torsdagen den 15 november 2012, kl 19.30 Plats: Kvartersgården Ärende: Se dagordning. Det är styrelsens förhoppning att

Läs mer

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 1. Bakgrund Under höststämman 2009 fick styrelsen i uppdrag att till vårstämman 2010 ta in kostnadsförslag på asfaltering av parkeringsytan samt vägarna inne i

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida www.visingelund.se

Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida www.visingelund.se sida 1/18 Årsstämma 17 november 2011 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste den närvarande ha med en fullmakt från den andre

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens. Gylleröds samfällighetsförening. tv-anläggning den 24 oktober 2009

Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens. Gylleröds samfällighetsförening. tv-anläggning den 24 oktober 2009 Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens tv-anläggning den 24 oktober 2009 Bakgrund till stämman 2 Därför är formalia viktiga 3 Gylleröds tv-enkät 4 Den nuvarande

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren Material inför extra årsmöte den 20 september Vårt analoga nät behöver uppgraderas Det analoga TV-nätet minskar i betydelse hos kabel-tv

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen.

STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen. STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Uppdaterat 2013-11-14 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

Lindhaga Samfällighetsförening

Lindhaga Samfällighetsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008-01-01 till 2008-12-31 Möten Under det gångna verksamhetsåret, har styrelsen haft 9 sammanträden varav 1 varit konstituerande. Olika arbetsgrupper har dessutom haft egna

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman.

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman. Protokoll fört vid Årsta Havsbads samfällighetsförenings extrastämma, torsdagen den 10 februari 2011 i Fredrika Bremergymnasiet. Närvarande: Enligt förteckning bilagd till originalprotokollet. Samfällighetens

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

Medlemsbladet. I de t här n umr et:

Medlemsbladet. I de t här n umr et: Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet Å r g å n g 2 3, n u m m e r 2 S e p t e m b e r 2 0 1 1 I de t här n umr et: Styrelse. Ordförande har ordet.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014 FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014 Föreningens medlemmar kallas till ordinarie föreningsstämma lördagen den 12 april 2014 kl.11.00. Stämman hålls i kommunens möteslokal (samma lokal som 2013) bredvid polisstationen

Läs mer

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan 1. Inledning Övergripande om vad mötet ska handla om, information och möjlighet att ställa frågor (och eventuellt

Läs mer