MSB Översvämningsförordningen. Rapportering av Bilaga 3 Text Del 1 Vattendistrikt: Västerhavet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MSB Översvämningsförordningen. Rapportering av Bilaga 3 Text Del 1 Vattendistrikt: Västerhavet"

Transkript

1 1(12) Anna Georgieva Lagell MSB Översvämningsförordningen Rapportering av Bilaga 3 Text Del 1 Vattendistrikt: Västerhavet Generell beskrivning av metoder (Summary 3_1-5) I Västerhavets vattendistrikt finns det fem utpekade tätorter med betydande översvämningsrisk enligt Förordning (SFS 2009:956) om översvämningsrisker. De utpekade tätorterna är Göteborg (Göteborgs stad och Ale kommun), Lidköping (Lidköpings kommun), Kungsbacka (Kungsbacka kommun), Värnamo (Värnamo kommun) och Karlstad (Karlstad och Hammarö kommuner). För samordning inom vattendistriktet är Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansvarig. Övriga berörda länsstyrelser är länsstyrelserna i Hallands, Jönköpings och Värmlands län. Med utgångspunkt i de av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) framtagna hotkartorna för Västerhavets utpekade tätorter har riskkartor tagits fram för 50-års flöde, 100-års flöde samt det beräknade högsta flödet (BHF). Göta älv är reglerad och där görs riskkartor för 50-årsflöde, tappning på 1030 m3/sekund och tappning 1400 m3/sekund. De berörda länsstyrelserna i Västerhavets vattendistrikt har använt MSBs Vägledning för framtagande av riskkartor (diarienummer ). De objekt som presenteras på kartbilder, i tabeller och i text har identifierats med stöd av vägledningen samt i dialog inom länsstyrelserna och med berörda kommuner. Den metod som vägledningen ger instruktioner om beskrivs närmare nedan under respektive rubrik. Samverkan mellan vattendistrikten har skett genom det nätverk som bildats mellan ansvariga länsstyrelser inom respektive vattendistrikt. Representanter för dessa fem länsstyrelser har haft regelbundna Lyncmöten för att diskutera gemensamma frågeställningar kring tolkningen av uppdraget, metoder och problem i genomförandeskedet. Gruppen har också gemensamt skickat vissa frågeställningar till MSB. Kvalitetssäkring av obligatorisk data som beskrivs i MSBs vägledning har skett genom att länsstyrelsehandläggare med sakkompetens inom områdena miljöskydd, naturvård, vattenvård och kulturmiljö har granskat objekten på kartbilderna. Även berörda kommuner har getts möjlighet att granska kartbilderna. Justeringar har skett utifrån granskningen. För punktskikt har vissa punkter flyttats för att komma med på riskkartorna då delar av ett större område som punkten representerar berörs av översvämningens utbredning. Alla hänvisningar till datum då skikt hämtats anger nedladdningsdatum från källa Postadress: Besöksadress: Telefon/Fax: (vxl) (fax) Webbadress: E-post:

2 2(12) för originaldata. Geodatan har alltså laddats ned (nedladdning), klippts utifrån utbredningsområde och sedan granskats och justerats. Ändringar i originaldata kan alltså ha gjorts efter nedladdningsdatum. Avgränsning av riskområde gjordes av respektive länsstyrelse för berört/berörda områden inom det egna länet. Underlag för avgränsningen utgjordes av hotkartan och av obligatorisk data i form av föroreningskällor uppströms och skyddade områden nedströms. Berörda kommuner fick också möjlighet att ha synpunkter på avgränsningen av riskområdet. Antal berörda invånare Antal berörda invånare framgår på kartan, i tabell och i text. Länsstyrelserna med berörda tätorter inom vattendistriktet har använt den tabelldata för befolkning som har tillhandahållits av Statistiska Centralbyrån (SCB) via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). För befolkningsraster för kartbilden har data från år 2012 använts. Data har hämtats via Blått + i Länsstyrelsens verksamhetsdata. Dessa data har erhållits från SCB i form av rutor som är 250 m * 250 m och de rutor som helt eller delvis överlappar hotkartan finns med i kartbilden. Mittpunkten för varje ruta har koordinatsatts och det är i denna mittpunkt som den totala nattbefolkningen (2012 års befolkningsdata) redovisas som befolkningstäthet i fyra olika klasser. Klassindelningen gjordes genom att låta GIS-programmet dela upp befolkningstätheten utefter var brytpunkter fanns som delade upp befolkningen i grupper. Det gjorde att närliggande värden hamnade i samma grupp och en stor skillnad mellan värden utgjorde en brytpunkt mellan grupper. Utifrån detta gjordes sedan en justering så att klassindelningen började och slutade på jämna värden. Dagbefolkning avser antal anställda per flöde. Nattbefolkning avser de personer som är folkbokförda på adresser inom utbredningsområdet för översvämningen. I siffrorna inkluderas inte till exempel elever som vistas på skolor eller personer som vistas på sjukhus inom området. Befolkningsdata anges per vattendrag och flöde. Västerhavets vattendistrikt har valt att inkludera tillfällig befolkning genom att i tabell redovisa vårdboenden och tillfälliga boenden. För tillfällig data har Västerhavets vattendistrikt inte haft underlag för att ta fram siffror, utan valt att endast markera med x i tabellen för antal personer berörda. Information om tillfällig befolkning har inhämtats genom att fråga kommunerna i berörda tätorter, samt genom sökning på adresser för hotell, vandrarhem, camping samt härbärge på eniro.se. Berörd ekonomisk verksamhet Västerhavets vattendistrikt har utgått från MSBs vägledning för framtagande av riskkartor (diarienummer ) och använt den data som specificeras där. Detta innebär att den ekonomiska verksamhet som drabbas

3 3(12) har specificerats utifrån Fastighetskartan för både kartbilder, tabelldata och text. Dagbefolkning och antalet arbetsställen ger information om omfattningen av den ekonomiska verksamheten. Dessa uppgifter tillhandahölls från SCB via MSB. Ekonomisk verksamhet preciseras i vägledningen som: Risk för skada på tomt, industriområde och bebyggelse; Risk för skada på byggnader med samhällsfunktion; Risk för skada på byggnader (övriga ändamål); Risk för skada på riksintresse väg; Risk för skada på väg; Risk för skada på riksintresse järnväg; Risk för skada på järnvägsterminal av riksintresse; Risk för skada på järnväg; Risk för skada på hamn av riksintresse; Risk för skada på skog och odlad mark. I arbetet med textbeskrivningarna gällande konsekvenser för ekonomisk verksamhet har kartbilder och tabeller för ekonomiska konsekvenser studerats för att få en uppfattning om vilken typ och hur många objekt som berörs. Respektive länsstyrelse har också haft kontakt med berörda kommuner för att identifiera potentiella ekonomiska konsekvenser av de olika flödena. Berörda kommuners möjlighet att bistå med underlag har varierat, varför detaljeringsgraden i beskrivningarna varierar mellan tätorterna. Gällande påverkan på järnvägssystemet har Länsstyrelsen i Västra Götalands län kontaktat Trafikverket för en bedömning. Trafikverket har utgått från PDF kartor med utbredningsskikten för sina bedömningar och skickat kommentarer till Länsstyrelsen i Västra Götaland för förmedling till berörd länsstyrelse inför arbetet med textdelen till riskkartorna. Gällande påverkan på broar framgår detta av MSBs rapporter för hotkartorna. För Vänern har länsstyrelserna vid tidpunkten för sammanställning av text inte fått rapporterna för hotkartorna och har därför inte kunnat använda dessa som stöd. Lokalisering av IED/IPPC anläggningar Länsstyrelsen i Västra Götalands län har använt den länk som finns i MSBs vägledning för riskkartorna (Riskkartor Vägledning för framtagande av riskkartor enligt förordningen om översvämningsrisker, juni 2013, dnr ) för att ladda ned listan på IED/IPPC anläggningar från Naturvårdsverkets webbsida. (Länkadress: - i-miljoarbetet/vagledning-amnesvis/industriutslappsdirektivet--ied/) I den listan sorterades alla anläggningar ut som låg inom de kommuner som berördes av hotkartorna. Sedan kontrollerades anläggningarna i listan mot det GIS-skikt som användes till att lokalisera tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet, där det också finns en kolumn innehållandes IPPC-koder. Detta GIS-skikt kopierades och rensades på alla objekt som inte var IPPCverksamheter. Därefter gjordes en avstämning med respektive länsstyrelses miljöskyddsenhet för att kvalitetssäkra underlaget, vilket resulterade i den slutliga lokaliseringen av IED-anläggningar som tidigare var IPPC-

4 4(12) anläggningar. IED anläggningar som tidigare var IPPC anläggningar ingår i tabelldata och beskrivs i textdelen till riskkartorna. Konsekvenser för skyddade områden (vattenområden enligt VFF, skyddsområden för vattentäkter, EU-badvatten samt Natura 2000) Översiktliga beskrivningar av potentiella konsekvenser för skyddade områden har tagits fram i samarbete med länsstyrelsernas vattenvårds- och naturvårdshandläggare. Nätverket mellan de ansvariga länsstyrelserna för respektive vattendistrikt har kommit överens om en gemensam nationell metod för hur man kan beskriva berörda vattenförekomster och påverkan på dessa vid en översvämning. Den statusklassning som rapporterades till EU 2009 anges tillsammans med en beskrivning av eventuella justeringar som kan komma att behöva göras till 2015 års rapportering enligt vattendirektivet. Vad som kan förorena vattenförekomsterna vid en översvämning avgränsas till att gälla utsläpp/läckage från förorenad mark klass 1 och 2, IED/IPPC anläggningar, Sevesoanläggningar och Miljöfarlig verksamhet A och B anläggningar. För varje område och i vissa fall typ av anläggning anges vilka typer/kategorier av ämnen som potentiellt kan förorena vattenförekomsten. Spädningseffekter och eventuell geografisk omfattning av föroreningsspridning är mycket svårt att bedöma i nuläget. I riskkartan anges de anläggningar som kan orsaka oavsiktlig förorening samt de skyddade områden eller anläggningar som ligger inom riskområdet. De anläggningar och områden som ingår i riskkartorna är de som anges i MSBs vägledning för riskkartorna (Riskkartor Vägledning för framtagande av riskkartor enligt förordningen om översvämningsrisker, juni 2013, dnr ), det vill säga: Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (A och B anläggningar), Sevesoanläggningar, IED anläggningar som tidigare var IPPC anläggningar, förorenad mark riskklass 1, vattenskyddsområde (enligt Miljöbalken) för dricksvattentäkter yt- eller grundvatten, skyddade områden för dricksvatten enligt vattenförvaltningsförordningen, vattenverk, badvatten utpekade enligt badvattenförordningen, skyddat område enligt Art- och Habitatdirektiven (Natura 2000), naturreservat, känsliga områden för nitratpåverkan (Nitratdirektivet), känsliga områden för näringsbelastning (UWWT-direktivet), områden skyddade enligt förordningen om musselvatten. Berörda anläggningar och områden beskrivs på karta, i tabell och i text. IED anläggningar som tidigare var IPPC anläggningar, känsliga områden för nitratpåverkan (Nitratdirektivet), känsliga områden för näringsbelastning (UWWT-direktivet), områden skyddade enligt förordningen om musselvatten framgår inte på kartan, utan enbart i tabeller och texter.

5 5(12) Underlaget har hämtats från länsstyrelsernas egna verksamhetsdata eller från andra myndigheter genom geodatasamverkan. Västerhavets vattendistrikt har valt att i riskkartorna även inkludera förorenad mark riskklass 2 (hämtat ). Dessa data finns som verksamhetsdata i länsstyrelsernas GIS-data och laddades ned och begränsades till översvämningsskikten i hotkartorna för användning på kartbilder, i tabeller och i textbeskrivningar. Enligt 11 i Förordning (2009:956) ska riskkartorna utarbetas så att den information som de innehåller stämmer överens med relevant information enligt 3 kap. 1 förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Vi har inte haft möjlighet att granska alla skikt och jämföra vad som rapporterades inom vattenförvaltningen 2010 med de riskkartor och texter vi tar fram nu. Det innebär att det kommer att kunna vara skillnader eftersom dataunderlaget utvecklas kontinuerligt. Då leveransen av hotkartor och instruktion för arbetet med riskkartor varit försenat har det inom tidsramarna för arbetet inte funnits möjlighet till en granskning och jämförelse. Nedladdningsdatum för de skikt som används i riskkartorna framgår av detta dokument. Övrig information inom riskområdena för 50-, 100- och det beräknade högsta flödet Gällande risk för påverkan på kulturarvet har länsstyrelserna inom Västerhavets vattendistrikt följt MSBs vägledning för riskkartorna (Riskkartor Vägledning för framtagande av riskkartor enligt förordningen om översvämningsrisker, juni 2013, dnr ). Detta innebär att vi i kartorna beskriver: Kulturarv landskap som berörs - Världsarv, kulturreservat, riksintressen för kulturmiljövården samt yttäckande fasta fornlämningar. Fasta fornlämningar som översvämmas mer än m 2 redovisas som yta i kartan. (Mindre ytor redovisas med en punkt.) I kartorna beskrivs också kulturarvsobjekt som berörs i form av punkter. Detta innefattar arkiv, museer, bibliotek, byggnadsminnen enligt Kulturminneslagen, statliga byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen, fasta fornlämningar samt yttäckande fasta fornlämningar vars yta översvämmas mindre än m 2. Data redovisas på karta, i tabell och i text. Underlaget har hämtats från länsstyrelsernas egna verksamhetsdata eller från andra myndigheter genom geodatasamverkan. Gällande risk för påverkan på samhället har länsstyrelserna inom Västerhavets vattendistrikt följt MSBs vägledning för riskkartorna (Riskkartor Vägledning för framtagande av riskkartor enligt förordningen om översvämningsrisker, juni 2013, dnr ). Detta innebär att vi har använt fastighetskartans information om användning av mark och byggnader. Utifrån detta kan vissa samhällsviktiga verksamheter identifieras. Allmänt kända verksamheter som finns på fastighetskartan finns med på riskkartorna. Den typ av samhällsviktig verksamhet som redovisas på riskkartorna

6 6(12) är sjukhus/vårdcentraler, skolor, polisstationer och distributionsbyggnader. MSBs data med lokalisering av räddningstjänststationer/brandstationer laddades hem via geodatasamverkan. All data rörande samhällsviktig verksamhet beskrivs på karta, i tabeller och i text. Länsstyrelserna inom vattendistriktet tog gemensamt och i samverkan med berörda kommuner fram en lista med tillkommande data som vi bedömde som intressant att ha med på riskkartorna. Listan förmedlades till berörda kommuner av respektive länsstyrelse med en förfrågan om underlag. Listan innehöll följande verksamheter/objektstyper: larmcentraler, äldreboenden, gruppboenden, förorenad mark, C och U anläggningar, dammar, ras-, skredoch erosionskänsliga områden, större distributionscentraler, logistikcentra, tillfällig befolkning, viktiga järnvägsinstallationer, viktiga/kritiska punkter för och påverkan på teknisk infrastruktur: dricksvattenförsörjning, avlopp, dagvatten, elförsörjning, tele/it, fjärrvärme och gas. Vissa justeringar gjordes efter gemensamma beslut gällande vilka data som slutligen kom med. Data om ras och skred visade sig svårt att redovisa på karta på ett enhetligt sätt och beslut togs därför att endast ha en generell textbeskrivning. Äldreoch gruppboenden och distributionscentraler redovisas endast i tabell och text. Miljöfarlig verksamhet C och U anläggningar (inte Seveso) visade sig svårt att hantera på grund av mängden objekt och ofullständig information gällande exakt lokalisering och har därför inte tagits med. Alla berörda kommuner har inte haft möjlighet att bidra med alla typer av tillkommande data. Inga kommuner hade kännedom om förorenad mark som bedömdes behöva inkluderas i riskkartorna utöver den information som finns i länsstyrelsernas verksamhetsdata. Gällande viktiga järnvägsinstallationer har Länsstyrelsen i Västra Götalands län kontaktat Trafikverket för en bedömning. Trafikverket har utgått från PDF kartor med utbredningsskikten för sina bedömningar och skickat kommentarer till Länsstyrelsen i Västra Götaland för förmedling till berörd länsstyrelse inför arbetet med textdelen till riskkartorna. Viktiga/kritiska punkter för och påverkan på teknisk infrastruktur identifierades dels genom respektive länsstyrelses lokalkännedom och dels genom information från berörda kommuner. Denna information kan vara känslig, så därför beskrivs detta endast översiktligt i textdelen till riskkartorna. Berörda kommuners möjlighet att bidra med underlag varierar, varför information i vissa fall saknas för vissa typer av teknisk infrastruktur. Koordinering inom Vattendistriktet Arbetet har koordinerats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län i egenskap av Vattenmyndighet för Västerhavets vattendistrikt. En gemensam projektplan togs fram i februari 2013 och användes av länsstyrelserna för att strukturera upp arbetet. Samordningen har skett genom att Länsstyrelsen i Västra

7 7(12) Götalands län haft en projektledare/samordnare för arbetet med riskkartorna. Denna person har koordinerat arbetet inom vattendistriktet genom att förmedla tolkningar av MSBs vägledning för riskkartor, sätta upp tidsplaner för inlämning av underlag och kvalitetssäkring, leda dialogen mellan länsstyrelserna kring arbetsfördelning, sammanställa tips kring hur arbetet med texterna skulle tas fram, organisera avstämningar via Lync och delta i de nationella seminarierna anordnade av MSB. På Länsstyrelsen i Västra Götalands län har också funnits en GIS-tekniker som har genomfört GIS-arbetet och producerat PDF kartorna och tabellerna för hela vattendistriktet. Syftet med detta var att säkerställa att arbetet genomfördes på ett enhetligt sätt för alla vattendistriktets fem utpekade områden. Varje länsstyrelse i vattendistriktet har haft en eller två kontaktpersoner som koordinerat arbetet inom sin länsstyrelse. Koordineringen mellan länsstyrelserna har skett via Lyncmöten som samordnaren på Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansvarat för. I övrigt har medverkan på MSBs seminarier, samt e-post och telefon använts för att samordna arbetet. Vad gäller datainsamling och kvalitetssäkring har Länsstyrelsen i Västra Götalands län sammanställt all obligatorisk data. Respektive länsstyrelse har ansvarat för kvalitetssäkringen. Respektive länsstyrelse har också ansvarat för att samla in den tillkommande datan och för kontakterna med berörda kommuner inom sitt län. Samverkan med berörda kommuner har skett löpande. Respektive länsstyrelse har kontaktat berörda kommuner i sitt län för att få en eller flera kontaktpersoner för arbetet. Dessa kontaktpersoner har sedan också förmedlat information och förfrågningar vidare till berörda förvaltingar inom kommunen. Vilka kommuner som är berörda av arbetet har förändrats under arbetets gång. Arbetet med att avgränsa riskområdet innebar att för Karlstad så tillkom Hammarö kommun. För Göteborg berördes från början Mölndals stad och Partille kommun, men efter avgränsning av riskområde var dessa kommuner inte berörda. Istället tillkom Ale kommun. Kommunerna har dels bistått med stöd i utformning av texter utifrån obligatorisk data och dels bidragit med tillkommande data. Respektive länsstyrelse har också informerat berörda kommuner i sitt län om arbetet. Koordinering har främst kunnat genomföras gällande PDF kartorna och tabellerna. Då hotkartor och vägledning för riskkartorna levererades väldigt sent uppstod tidsbrist mot slutet av arbetet när texterna skulle sammanställas. Detta i kombination med en i övrigt väldigt arbetsintensiv period medförde att texterna inte kunde stämmas av i den utsträckning som från början planerades. Samordning har begränsats till att föra en dialog kring detaljeringsgraden i texterna och att samordnaren på Länsstyrelsen i Västra Götalands län utvidgat instruktionerna för textbeskrivningarna med ytterligare kommentarer och förslag till vilken data som skulle redovisas under respektive rubrik. Utkast till tabeller för konsekvensbedömning ingick i metodkommentarerna. Eftersom MSB förmedlat att detta var frivilligt fick respektive länsstyrelse avgöra i vilken grad texterna innehåller bedömningar av konsekvenser som komplement till rena beskrivningar av påverkad verksamhet.

8 8(12) I den mån det varit möjligt har respektive länsstyrelse stämt av sina texter med berörda kommuner. Kommunerna har getts möjlighet att kommentera de utkast till texter som respektive länsstyrelse sammanställt. Hänsyn har sedan tagits till kommunernas kommentarer inför den slutliga sammanställningen. Utbyte av information över landsgränser (Summary 4) Inte aktuellt för Västerhavets vattendistrikt. Information om kartan (Summary 5) Offentliggörande/Publicering PDF kartor och texter publiceras på Länsstyrelsen i Västra Götalands läns webb En informerande text och detta dokument finns på webbsidan. Syfte med kartan Syftet med riskkartorna är att identifiera potentiella konsekvenser av översvämningar. Riskkartorna ska ge en överblick över riskområdet och fungera som en hjälp för att identifiera de potentiella konsekvenser som en översvämning medför. Konsekvenserna är kategoriserade i fyra fokusområden: människors hälsa, ekonomisk verksamhet, miljön och kulturarvet. Genom att identifiera potentiella konsekvenser utgör riskkartorna ett underlag i arbetet med att förhindra eller mildra de negativa konsekvenser som en översvämning kan innebära på de fyra fokusområdena inom utpekade områden med betydande översvämningsrisk. Riskkartorna ska användas i arbetet med riskhanteringsplaner enligt förordning (2009:956) om översvämningsrisker. Hur kartan ska förstås Kartorna visar det område som bedöms översvämmas vid översvämningar med återkomsttider på 50 år, 100 år och beräknat högsta flöde (för Vänern anges nivåer istället för flöden och för Göta älv anges istället för 100- årsflöde och beräknat högsta flöde en tappning på 1030 m3/sek och 1400 m3/sek). Kartbladen innehåller riskkarta, en överblick över karterat område med kartbladsindelningen för respektive flöde och kartlegend. Riskkartan visar det område som riskerar att översvämmas. Informationen på kartan är uppdelad i huvudsak genom färgsättning och symboler. Viktiga översvämmade intressen på kartan visas med särskilda symboler. Symbolerna är i regel röda med respektive intresse som de representerar/symboliserar i vitt. Översvämmade byggnader visas i färg. Röd nyans anger byggnader med samhällsfunktion och brun nyans anger övriga byggnader. Översvämmad trafikinfrastruktur i form av vägar och järnvägar som omfattas av riksintresse visas i färg. Övriga vägar, järnvägar och kraftledningar som är översvämmade visas med fastighetskartans symboler. Byggnader, vägar, järnvägar, kraftledningar och hydrografi som inte är översvämmade visas med fastighetskartans symboler men med lägre kontrast jämfört med motsvarande översvämmade intressen. Övriga områden och intressen som är över-

9 9(12) svämmade men inte har någon egen symbol visas i huvudsak i färg. Områden som inte är översvämmade är vita på kartan. I regel så kan kartorna tolkas att översvämmade områden och intressen representeras antingen i färg, med särskilda symboler eller med symboler som är visade med högre kontrast än icke översvämmade intressen. Undantag från denna regel är skyddade områden som visas i sin helhet i färg på kartan. Befolkningsrutorna illustererar nattbefolkning. Rutorna ger en bild av befolkningstätheten fördelad över översvämningens utbredningsområde. Rutor finns med även om bara en liten del av rutan berörs av översvämningens utbredningsområde. En ruta betyder alltså inte att hela området inom rutan berörs av översvämningen. Det finns begränsningar och felkällor i arbetet. Hot- och riskkartorna bygger på modelleringar och GIS analyser. Utbredningarna vid de olika flödena ska därför inte tolkas som en exakt beskrivning av var gränsen för utbredningsområdet kommer att gå vid en översvämning. Kartorna ger däremot en god uppfattning om utbredningsområdet. Gällande broar bör noteras att dessa är markerade om de ligger inom riskområdet för översvämningen. Detta betyder dock inte att broarna överströmmas av vatten eller blir ofarbara. I textbeskrivningarna har hänsyn inte i någon större utsträckning tagits till strömhastigheter eller vattendjup. Dessa faktorer har stor inverkan på de konsekvenser som faktiskt kan uppstå och kan därmed utgöra ett underlag i fortsatt arbete med riskhanteringsplaner. Innehåll Riskkartorna innehåller det obligatoriska data som specificeras i MSBs vägledning för riskkartorna (Riskkartor Vägledning för framtagande av riskkartor enligt förordningen om översvämningsrisker, juni 2013, dnr ) På kartbilden finns följande obligatoriska skikt: Gräns för riskkartan, både linje och text (Länsstyrelsen, ) Nattbefolkning (SCB, ) Sjukhus och vårdcentral (Lantmäteriet, ) Skolor (Lantmäteriet, ) Brandstationer (MSB, ) Polis (Lantmäteriet, ) Distributionsbyggnader (Lantmäteriet, ) Vattenverk (Lantmäteriet, ) Sevesoverksamhet 1 och 2 (Länsstyrelsen, ) Miljöfarlig verksamhet A och B anläggningar (Länsstyrelsen, ) Förorenad mark riskklass 1 (Länsstyrelsen, ) Badvatten utpekade i badvattendirektivet (Länsstyrelsen, ) Riksintresse väg, järnväg, hamn (Trafikverket, )

10 10(12) Kulturarv objekt: fasta fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen, statliga byggnadsminnen, arkiv, museer, bibliotek (Riksantikvarieämbetet, ) Natura 2000 (Länsstyrelsen, ) Naturreservat (Länsstyrelsen, ) Kulturarv landskap: kulturreservat, riksintresse kulturmiljövård, världsarv (Riksantikvarieämbetet, ) Vattenskyddsområden (MB) (Länsstyrelsen, ) Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen för dricksvatten, yt- eller grundvatten (Länsstyrelsen, ) Byggnader med huvudändamål samhällsfunktion (Lantmäteriet, ) Byggnader med huvudändamål bostad, industri, verksamhet, ekonomibyggnad, komplementbyggnad och övrig byggnad (Lantmäteriet, ) Vägar och järnvägar (Lantmäteriet, ) Kraftledningar (Lantmäteriet, ) Hydrografi (Lantmäteriet, ) Markyta: bebyggelse, industriområde, torg, odlad mark, skog, annan mark (Lantmäteriet, ) Vägar och järnvägar (Lantmäteriet, ) Kraftledningar (Lantmäteriet, ) Byggnader (Lantmäteriet, ) Vatten (Lantmäteriet, ) Informationen inom parentes anger källa och nedladdningsdatum. Skiktet Text har efter samråd med MSB inte tagits med i riskkartorna trots att det ingår i tabell över obligatorisk data i MSBs vägledning för riskkartorna. Orsaken är att det gjorde riskkartorna mer svårlästa. Flygplatser är inte inkluderade i legenden till kartorna eller i tabellerna då inga flygplatser fanns inom översvämmat område i vattendistriktet. Tillkommande data på kartbilderna är larmcentraler, dammar och förorenad mark, riskklass 2. I tabeller och text framgår utöver det data som redovisas på kartbilden, dagbefolkning, antal arbetsställen, IED anläggningar som tidigare var IPPC anläggningar, känsliga områden för nitratpåverkan (Nitratdirektivet), känsliga områden för näringsbelastning (UWWT-direktivet) och områden skyddade enligt förordningen om musselvatten. Tillkommande data som redovisas i tabell och text, men inte på kartbilden är: större centraler/logistikcentra och tillfällig befolkning (innefattar gruppboenden, servicehem, äldreboenden, hotell, vandrarhem, camping samt härbärgen).

11 11(12) Tillkommande data som endast redovisas i text: Ras, skred och erosionskänsliga stränder och viktiga punkter för och påverkan på dricksvattenförsörjning, avlopp, dagvatten, elförsörjning, tele/it, fjärrvärme och gas. Dessa beskrivs översiktligt i den mån berörda kommuner kunnat bistå med underlag. Förkortningar GIS: Geografiska Informationssystem SCB: Statistiska Centralbyrån MSB: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap SFS: Svensk författningssamling MB: Miljöbalken VFF: Vattenförvaltningsförordningen Noggrannhet Kartan är anpassad till skalan 1: vid utskrift i formatet A3. Legender För obligatorisk data följer legenden MSBs vägledning för riskkartorna (Riskkartor Vägledning för framtagande av riskkartor enligt förordningen om översvämningsrisker, juni 2013, dnr ). Beskrivning av skikt och symboler i legenden: Gräns för riskkarta: svart streck Översvämmade intressen Sjukhus och vårdcentral: röd ifylld cirkel med vitt kors i Skola: röd ifylld cirkel med vit fyrkant i Brandstation: röd ifylld cirkel med vit stjärna i Polis: röd ifylld cirkel med ett vitt P i Distributionsbyggnad: röd ifylld cirkel med ett vitt hus i Vattenverk: röd ifylld cirkel med vit vattenkran i Sevesoanläggning: röd ifylld cirkel med svart fabrik i Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet: röd ifylld cirkel med vit fabrik i Förorenad mark, riskklass 1: röd ifylld cirkel med vit dödskalle i Badvatten: röd ifylld cirkel med en simmande person i vitt Riksintresse järnväg terminal: röd ifylld cirkel med vitt tåg i Riksintresse hamn: röd ifylld cirkel med ett vitt ankare i Riksintresse järnväg: röd streckad linje Riksintresse väg: röd heldragen linje Kulturarv objekt: röd ifylld cirkel med vitt R i Översvämmade byggnader Byggnader med samhällsfunktion: röd färg Övriga byggnader: brun färg Berörda intressen Kulturarv: yta med rödbruna prickar och rödbrun kantlinje

12 12(12) Natura 2000: grönrandig yta med tjock svart kantlinje Naturreservat: grönrandig yta med grön kantlinje Vattenskyddsområde: blårandig yta med blå kantlinje Skyddade områden enligt VFF: Dricksvatten yta: blå raka linjer och blå kantlinje, Dricksvatten linje: blå streckad linje Översvämmade marktyper Bebyggelse: rosa färg Industriområde: randigt ljusbrunt med ljusbrun kantlinje Torg: grå färg Odlad mark: ljusgrön färg Skog: mörkgrön färg Annan mark: mintgrön färg Befolkning inom utbredningsområdet i tätorten: rutor med 1 till 4 gubbar. Eftersom befolkningstätheten varierar mellan orterna, har klassindelningen anpassats efter det. Beroende av ort representerar antalet gubbar alltså olika antal berörd befolkning. Tillkommande data har följande symboler i legenden: larmcentraler: grön triangel, dammar: blå rektangel och förorenad mark, riskklass 2: orange stjärna. Alla legender på alla riskkartorna innehåller alla symboler. Detta gäller även om det inte finns några objekt inom en viss kategori på kartbilden. Definitioner För Samhällsviktig verksamhet används MSBs definition: tion_samhallsviktig_verksamhet.pdf?epslanguage=sv

50-årsflöde. Påverkan på samhället Ange med kryss om följande berörs Jönköpings kommun Sjukhus/vårdcentraler - Skolor.

50-årsflöde. Påverkan på samhället Ange med kryss om följande berörs Jönköpings kommun Sjukhus/vårdcentraler - Skolor. 50årsflöde Ange namn på utpekad tätort: Ange namn på vattendrag/sjö: Ange vilka kommuner som berörs av hotkartorna för tätorten: Jönköping Tabergsån Antal personer berörda Dagbefolkning 0 Nattbefolkning

Läs mer

100-årsnivå. Påverkan på samhället Ange med kryss om följande berörs Jönköpings kommun Sjukhus/vårdcentraler - Skolor.

100-årsnivå. Påverkan på samhället Ange med kryss om följande berörs Jönköpings kommun Sjukhus/vårdcentraler - Skolor. 100årsnivå Ange namn på utpekad tätort: Ange namn på vattendrag/sjö: Ange vilka kommuner som berörs av hotkartorna för tätorten: Jönköping Vättern Antal personer berörda Dagbefolkning 134 Nattbefolkning

Läs mer

Ange namn på utpekad tätort: Ange namn på vattendrag/sjö: Ange vilka kommuner som berörs av hotkartorna för tätorten:

Ange namn på utpekad tätort: Ange namn på vattendrag/sjö: Ange vilka kommuner som berörs av hotkartorna för tätorten: Ange namn på utpekad tätort: Ange namn på vattendrag/sjö: Ange vilka kommuner som berörs av hotkartorna för tätorten: Kristianstad Helge å Kristianstad kommun Antal personer berörda Dagbefolkning 631 Nattbefolkning

Läs mer

Riskkartor. Vägledning för framtagande av riskkartor enligt förordningen om översvämningsrisker. Juni 2013

Riskkartor. Vägledning för framtagande av riskkartor enligt förordningen om översvämningsrisker. Juni 2013 samhällsskydd och beredskap 1 (46) Riskkartor Vägledning för framtagande av riskkartor enligt förordningen om översvämningsrisker Juni 2013 samhällsskydd och beredskap 2 (46) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Översvämningsdirektivet hantering, beredskap och åtgärder

Översvämningsdirektivet hantering, beredskap och åtgärder Översvämningsdirektivet hantering, beredskap och åtgärder Barbro Näslund-Landenmark expert naturolyckor Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avd för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten

Läs mer

Namn på utpekad ort: Göteborg Namn på vattendrag/sjö: Mölndalsån Flöde: 50-årsflöde

Namn på utpekad ort: Göteborg Namn på vattendrag/sjö: Mölndalsån Flöde: 50-årsflöde 1(5) Rapportering av Bilaga 3 Text Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg Inledande kommentar Göteborg har pekats ut som en av de orter med betydande översvämningsrisk

Läs mer

Riskhanteringsplan. Översvämning av Helge å i Kristianstad tätort

Riskhanteringsplan. Översvämning av Helge å i Kristianstad tätort Riskhanteringsplan Översvämning av Helge å i Kristianstad tätort Titel: Utgiven av: Riskhanteringsplan Översvämning av Helge å i Kristianstad tätort Länsstyrelsen Skåne 2015-12-17 Riskhanteringsplan Översvämning

Läs mer

Framtida betydande översvämningar att rapportera till EU FÖRSLAG

Framtida betydande översvämningar att rapportera till EU FÖRSLAG Framtida betydande översvämningar att rapportera till EU Historiska betydande översvämningar 1900-2010 Framtida betydande översvämningar När ska data samlas in Initieras av MSB. Vem gör vad? MSB ansvarar

Läs mer

Riskkartor Hur gör man kartan?

Riskkartor Hur gör man kartan? Riskkartor Hur gör man kartan? Observera: Denna presentation bygger på den information som finns i dag, vägledningen för kartdelen kommer att revideras efter synpunkter och nya fastighetskartan. Data och

Läs mer

Förordningen om översvämningsrisker. Sveriges genomförande av EU:s översvämningsdirektiv

Förordningen om översvämningsrisker. Sveriges genomförande av EU:s översvämningsdirektiv Förordningen om översvämningsrisker Sveriges genomförande av EU:s översvämningsdirektiv Förordningen om översvämningsrisker Efter återkommande och omfattande problem med översvämningar beslutade EU:s medlemsländer

Läs mer

Rapportering av Bilaga 3 Text - Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg

Rapportering av Bilaga 3 Text - Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg 1(6) Rapportering av Bilaga 3 Text - Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg Inledande kommentar Göteborg har pekats ut som en av de orter med betydande översvämningsrisk

Läs mer

Riskhanteringsplan för Lindesberg

Riskhanteringsplan för Lindesberg L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Riskhanteringsplan för Lindesberg Samrådsunderlag Publ nr: Titel Riskhanteringsplan för Lindesberg Utgivare Länsstyrelsen i Örebro län Omslagsfoto Roland Eneflod

Läs mer

MSB:s identifiering av områden med betydande översvämningsrisk enligt EU:s översvämningsdirektiv

MSB:s identifiering av områden med betydande översvämningsrisk enligt EU:s översvämningsdirektiv MSB:s identifiering av områden med betydande översvämningsrisk enligt EU:s översvämningsdirektiv Barbro Näslund-Landenmark Expert Naturolyckor Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Avdelningen

Läs mer

Rapportering av Bilaga 3 Text Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg

Rapportering av Bilaga 3 Text Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg 1(7) Rapportering av Bilaga 3 Text Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg Inledande kommentar Göteborg har pekats ut som en av de orter med betydande översvämningsrisk

Läs mer

Underlag till samråd för riskhanteringsplan för Fyrisån, Uppsala

Underlag till samråd för riskhanteringsplan för Fyrisån, Uppsala Underlag till samråd för riskhanteringsplan för Fyrisån, Uppsala Länsstyrelsen i Uppsala län 2(82) Definitioner I Tabell 1 har vissa termer och begrepp som använts i riskhanteringsplanen förtydligats.

Läs mer

Samrådsunderlag till Riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg Enligt förordningen om översvämningsrisker

Samrådsunderlag till Riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg Enligt förordningen om översvämningsrisker Samrådsunderlag till Riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg Enligt förordningen om översvämningsrisker (2009:956) samt MSB:s föreskrift om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1) 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Rapportering av Bilaga 3 Text - Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg

Rapportering av Bilaga 3 Text - Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg 1(5) Rapportering av Bilaga 3 Text - Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg Inledande kommentar Göteborg har pekats ut som en av de orter med betydande översvämningsrisk

Läs mer

Tidigt samråd för Lidköping Enligt förordningen om översvämningsrisker

Tidigt samråd för Lidköping Enligt förordningen om översvämningsrisker Dnr. 451-2653-2014 Tidigt samråd för Lidköping Enligt förordningen om översvämningsrisker gällande framtagandet av riskhanteringsplaner 2014-05-23 Innehållsförteckning 1. Riskhanteringsplan för översvämningsrisker

Läs mer

Vad är kulturarv och var finns informationen?

Vad är kulturarv och var finns informationen? Vad är kulturarv och var finns informationen? Om Riksantikvarieämbetet En av Sveriges äldsta myndigheter, grundades 1630 Vi finns i Stockholm, Visby, Glimmingehus och Gamla Uppsala Omkring 220 anställda

Läs mer

MSB:s förebyggande arbete mot naturolyckor, översiktlig översvämningskartering. Ulrika Postgård

MSB:s förebyggande arbete mot naturolyckor, översiktlig översvämningskartering. Ulrika Postgård MSB:s förebyggande arbete mot naturolyckor, översiktlig översvämningskartering Ulrika Postgård Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande verksamhet

Läs mer

Riskhanteringsplan. Översvämning av Helge å i Kristianstad tätort

Riskhanteringsplan. Översvämning av Helge å i Kristianstad tätort Riskhanteringsplan Översvämning av Helge å i Kristianstad tätort Titel: Utgiven av: Riskhanteringsplan Översvämning av Helge å i Kristianstad tätort Länsstyrelsen Skåne Riskhanteringsplan Översvämning

Läs mer

MSBs nya detaljerade översvämningskarteringar. Barbro Näslund-Landenmark

MSBs nya detaljerade översvämningskarteringar. Barbro Näslund-Landenmark MSBs nya detaljerade översvämningskarteringar Barbro Näslund-Landenmark MSB Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet ULI Geoforum Arbeta smart inom planering och byggande 2014, 5-6 feb Presentationen

Läs mer

Klimatanpassning i Örebro län

Klimatanpassning i Örebro län Klimatanpassning i Örebro län Karin Aune karin.aune@lansstyrelsen.se Länsstyrelsens uppdrag inom Klimatanpassning Länsstyrelserna har uppdraget att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet Samhället

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Rapportering av Bilaga 3, Text. Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i Karlstad, Värmlands län.

Rapportering av Bilaga 3, Text. Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i Karlstad, Värmlands län. RAPPORT 1(5) Risk och säkerhet, Samhällsbyggnad Leif Gustavsson 010-2247297 MSB 651 81 KARLSTAD Rapportering av Bilaga 3, Text. Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i Karlstad, Värmlands

Läs mer

L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Riskhanteringsplan för Lindesberg Samrådsunderlag Publ nr: Titel Riskhanteringsplan för Lindesberg Utgivare Länsstyrelsen i Örebro län Omslagsfoto Roland Eneflod

Läs mer

Rapportering av Bilaga 3 Text - Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg

Rapportering av Bilaga 3 Text - Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg 1(6) Rapportering av Bilaga 3 Text - Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg Inledande kommentar Göteborg har pekats ut som en av de orter med betydande översvämningsrisk

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG Riskhanteringsplan för Malungs tätort

SAMRÅDSUNDERLAG Riskhanteringsplan för Malungs tätort Dnr: 451-6124-15 SAMRÅDSUNDERLAG Riskhanteringsplan för Malungs tätort - enligt förordning om översvämningsrisker SAMRÅDSHANDLING 2015 Riskhanteringsplan för hantering av översvämningsrisker i Malungs

Läs mer

Boverket och riksintressena. Otto Ryding

Boverket och riksintressena. Otto Ryding Boverket och riksintressena Otto Ryding Boverkets roll Allmän uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden Uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden enligt 4 kap. MB Verka för samordning

Läs mer

Rapportering av Bilaga 3 Text Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg

Rapportering av Bilaga 3 Text Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg 1(7) Rapportering av Bilaga 3 Text Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg Inledande kommentar Göteborg har pekats ut som en av de orter med betydande översvämningsrisk

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning

Läs mer

Remiss - Samråd förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) - riskhanteringsplan

Remiss - Samråd förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) - riskhanteringsplan TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-22 NBN-2015/1865.820 1 (4) HANDLÄGGARE Thomas Strid Thomas.Strid@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Remiss - Samråd förordningen om översvämningsrisker

Läs mer

L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N. Riskhanteringsplan för Lindesberg. Publ nr: 2015:42

L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N. Riskhanteringsplan för Lindesberg. Publ nr: 2015:42 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Riskhanteringsplan för Lindesberg Publ nr: 2015:42 Information Publ. nr. 2015:42 Titel: Utgivare: Riskhanteringsplan för Lindesberg Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Skövde kommun / kommunstyrelsen@skovde.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-02

Läs mer

Preliminär bedömning av områden med betydande översvämningsrisk

Preliminär bedömning av områden med betydande översvämningsrisk Preliminär bedömning av områden med betydande översvämningsrisk Barbro Näslund-Landenmark Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet barbro.naslund-landenmark@msb.se 010-2405050 0703-787881 Inte bara

Läs mer

Hotkartor Detaljerad översvämningskartering

Hotkartor Detaljerad översvämningskartering Hotkartor Detaljerad översvämningskartering Barbro Näslund-Landenmark, MSB Avd för risk- och sårbarhetsreducerande arbete barbro.naslund-landenmark@msb.se Magnus Jewert, Norconsult magnus.jewert@norconsult.com

Läs mer

1(5) 2011-02-22 532-298/2011 2010-11-24 537-6013-10

1(5) 2011-02-22 532-298/2011 2010-11-24 537-6013-10 Vårt datum/our date Vår beteckning/our reference 2011-02-22 532-298/2011 Ert datum/your date Er beteckning/your reference 2010-11-24 537-6013-10 1(5) Handläggare, direkttelefon/our reference, telephone

Läs mer

Analysmetod och resultat för den preliminära riskbedömningen Data

Analysmetod och resultat för den preliminära riskbedömningen Data Analysmetod och resultat för den preliminära riskbedömningen Data Barbro Näslund-Landenmark Expert Naturolyckor Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Avdelningen för risk och sårbarhetsreducerande

Läs mer

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling Sveriges geologiska undersöknings författningssamling ISSN 1653-7300 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter och allmänna råd om redovisning av förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för grundvatten;

Läs mer

Enligt sändlista Handläggare

Enligt sändlista Handläggare 1/7 Datum Dnr Mottagare 2011-10-26 2270-11 Enligt sändlista Handläggare Dir tel Kajsa Berggren 010-6986018 Omfördelning av ansvar för genomförande av delar inom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med

Läs mer

Kartläggning och analys: Skyddade områden

Kartläggning och analys: Skyddade områden Kartläggning och analys: Skyddade områden 1. Vad avses med skyddade områden? Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF) (2004:660): 1 kap 3. Med skyddade områden avses sådana områden

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplan gällande översvämningsrisk i Älvsbyn

Sammanfattning av riskhanteringsplan gällande översvämningsrisk i Älvsbyn Sammanfattning av riskhanteringsplan gällande översvämningsrisk i Älvsbyn 1. Bakgrund Efter att stora översvämningar inträffat i Europa antog EU under år 2007 ett direktiv översvämningsrisker som reglerar

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt 2009 2015 Rapportnr: 2010:3 ISSN: 1403-624X Titel: Miljökonsekvensbeskrivning Bottenhavets vattendistrikt 2009-2015 Utgivare: Vattenmyndigheten

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

La sanvisning till kartorna

La sanvisning till kartorna La sanvisning till kartorna Vilken information finns det i kartorna? Översiktskartan (Bilaga 1 Översiktskarta) visar utbredningen av det strandskydd som ingår i denna översyn inom aktuell kommun, samt

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

SAWA-projektet 2008-2011 Hur vi jobbade med översvämnings- och riskkartor i projektet

SAWA-projektet 2008-2011 Hur vi jobbade med översvämnings- och riskkartor i projektet SAWA-projektet 2008-2011 Hur vi jobbade med översvämnings- och riskkartor i projektet Susanna Hogdin Investing in the future by working together for a sustainable and competitive region Syfte och övergripande

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Riskhanteringsplan för översvämning av Fyrisån i Uppsala stad

Riskhanteringsplan för översvämning av Fyrisån i Uppsala stad Riskhanteringsplan för översvämning av Fyrisån i Uppsala stad LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2015:10 ENHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP ISSN 1400-4712 Länsstyrelsen i Uppsala län Bäverns gränd 17

Läs mer

EUs Översvämningsdirektiv, nuvarande status

EUs Översvämningsdirektiv, nuvarande status EUs Översvämningsdirektiv, nuvarande status Barbro Näslund-Landenmark Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 010-240 5050 barbro.naslundlandenmark@msbmyndigheten.se

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) FÖR RISKHANTERINGSPLAN GÖTEBORG ENLIGT FÖRORDNINGEN OM ÖVERSVÄMNINGSRISKER (SFS

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) FÖR RISKHANTERINGSPLAN GÖTEBORG ENLIGT FÖRORDNINGEN OM ÖVERSVÄMNINGSRISKER (SFS 1321530100 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) FÖR RISKHANTERINGSPLAN GÖTEBORG ENLIGT FÖRORDNINGEN OM ÖVERSVÄMNINGSRISKER (SFS 2009:956) 2015-03-27 Sweco Environment AB Henrik Bodin-Sköld Mats Andréasson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om översvämningsrisker; SFS 2009:956 Utkom från trycket den 20 oktober 2009 utfärdad den 8 oktober 2009. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Nationella behovet av skredriskkarteringar i dagens och framtidens klimat

Nationella behovet av skredriskkarteringar i dagens och framtidens klimat Nationella behovet av skredriskkarteringar i dagens och framtidens klimat Karin Bergdahl, SGI På säker grund för hållbar utveckling Klimatanpassningsanslag 2013 - Anslaget används för klimatanpassningsinsatser

Läs mer

REVIDERING Rapportering av Bilaga 3, Text. Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i Karlstad, Värmlands län.

REVIDERING Rapportering av Bilaga 3, Text. Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i Karlstad, Värmlands län. RAPPORT 1(5) Risk och säkerhet, Samhällsbyggnad Leif Gustavsson 010-2247297 MSB 651 81 KARLSTAD REVIDERING 2017-04-12 Rapportering av Bilaga 3, Text. Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning

Läs mer

Blekinges kulturmiljöer översvämning till följd av ett förändrat klimat. Identifiera, prioritera och skydda

Blekinges kulturmiljöer översvämning till följd av ett förändrat klimat. Identifiera, prioritera och skydda Blekinges kulturmiljöer översvämning till följd av ett förändrat klimat Identifiera, prioritera och skydda Bakgrund november 2016 2 Bakgrund november 2016 3 Bakgrund november 2016 4 Syfte och mål Syfte:

Läs mer

Foto: Göran Fält/Trafikverket

Foto: Göran Fält/Trafikverket Foto: Göran Fält/Trafikverket Vad görs på nationell nivå? Översvämningskarteringar Kartor över områden som riskerar att översvämmas 78 karterade vattendrag Dagens flöden och klimatanpassade flöden Kartorna

Läs mer

BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå

BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå Innehåll Övergripande planer, strategier och organisation fråga 1-5 Samverkan fråga 6-7 Fysisk planering fråga

Läs mer

Rapportering av Bilaga 3, Text. Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Lidköping

Rapportering av Bilaga 3, Text. Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Lidköping 1(8) Rapportering av Bilaga 3, Text. Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Lidköping Namn på utpekad ort: Lidköping Namn på vattendrag/sjö: Vänern Flöde: BHF Inledande kommentar

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Samverkansrutiner med Länsstyrelsen vid bildande av kommunala naturreservat i Västra Götalands län

Samverkansrutiner med Länsstyrelsen vid bildande av kommunala naturreservat i Västra Götalands län 1(5) Naturvårdsenheten Samverkansrutiner med Länsstyrelsen vid bildande av kommunala naturreservat i Västra Götalands län Denna PM riktar sig i till kommuner i Västra Götalands län som planerar att bilda

Läs mer

SUD SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT. Eva Sjölin, klusterledare för SUD

SUD SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT. Eva Sjölin, klusterledare för SUD SUD SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT Eva Sjölin, klusterledare för SUD non-profit organisation 130 companies and institutions with a high environmental profile creates networks between businesses and organisations

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Monetär värdering av kulturarvet i en storskalig skredriskanalys

Monetär värdering av kulturarvet i en storskalig skredriskanalys Riskhantering och kulturvård 2 December 2014 Monetär värdering av kulturarvet i en storskalig skredriskanalys - Erfarenheter från Göta älv-utredningen Foto: Trollhättan Kommun. Dambygge i Trollhättan Tonje

Läs mer

Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete. Klimatanpassning

Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete. Klimatanpassning Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete Klimatanpassning Vad är klimatanpassning? Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till nutidens och framtidens klimat.

Läs mer

Rapport 2015:56. Riskhanteringsplan för översvämningar i Lidköping

Rapport 2015:56. Riskhanteringsplan för översvämningar i Lidköping Rapport 2015:56 Riskhanteringsplan för översvämningar i Lidköping Rapportnr: 2015:56 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Marina Ädel Foto: Lidköpings kommun Utgivare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län,

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden Förslag till Åtgärdsprogram 2016 2021 - innehåll, formuleringar och röda tråden Innehåll Kap 5 Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt Kap 6 Åtgärder per

Läs mer

Sammanfattning av Riskhanteringsplan för det utpekade området med översvämningsrisk vid Vännäsby (Länsstyrelsen Västerbotten, rapport )

Sammanfattning av Riskhanteringsplan för det utpekade området med översvämningsrisk vid Vännäsby (Länsstyrelsen Västerbotten, rapport ) SAMMANFATTNING Kommunledningskontoret Mars 2016 Sammanfattning av Riskhanteringsplan för det utpekade området med översvämningsrisk vid Vännäsby (Länsstyrelsen Västerbotten, rapport 451-1615-2015) Bakgrund

Läs mer

Riskhanteringsplan för Örebro

Riskhanteringsplan för Örebro L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Riskhanteringsplan för Örebro Samrådsunderlag Publ nr: Titel Riskhanteringsplan för Örebro Utgivare Länsstyrelsen i Örebro län Omslagsfoto/Omslagsfoton Örebro

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Mönsterås kommun / kommun@monsteras.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-01 13:02:09

Läs mer

Göta älvutredningen (2009 2011) Skredriskanalys i Göta älvdalen. Göta älvutredningen, GÄU 2009-2011

Göta älvutredningen (2009 2011) Skredriskanalys i Göta älvdalen. Göta älvutredningen, GÄU 2009-2011 Göta älvutredningen (2009 2011) Skredriskanalys i Göta älvdalen 2013-04-19 Varför utreda Göta älvdalen? En av de mest skredfrekventa dalgångarna i Sverige. Foto: Thomas Samuelsson Konsekvenserna vid skred

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15 Datum 2017-03-14 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017/B0027 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av Brårud 3:92. SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av Brårud 3:92. SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av Brårud 3:92 SUNNE KOMMUN Värmlands län 2016-02-08 Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar

Läs mer

Gemensam syn på översvämningsrisker

Gemensam syn på översvämningsrisker Gemensam syn på översvämningsrisker ÖSAM Övergripande samverkan i Mellansverige. AGRIS Arbetsgruppen för riskhänsyn i samhällsutvecklingen. - Rekommendationer för kommuner och andra aktörer som arbetar

Läs mer

Nynäshamns kommun /

Nynäshamns kommun / Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Nynäshamns kommun / kommunstyrelsen@nynashamn.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-02

Läs mer

Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Skåne län

Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Skåne län 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Clas Magnusson Tel: 08-698 12 23 clas.magnusson @naturvardsverket.se SKRIVELSE 2010-06-03 Dnr 521-4668-07 Rv Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen

Läs mer

AKTUELLT OM VATTENFÖRVALTNING

AKTUELLT OM VATTENFÖRVALTNING AKTUELLT OM VATTENFÖRVALTNING Miljökvalitetsnormer och Vattenmyndighetens åtgärdsprogram Karin de Beer Vattenmiljö, Länsstyrelsen Värmland, karin.de.beer@lansstyrelsen.se, 054-19 70 82 Miljökvalitetsnormer

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Skäggeberg 12:11 m fl. SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Skäggeberg 12:11 m fl. SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Skäggeberg 12:11 m fl. SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Yttrande avseende frågor om yt- och grundvattentillgången i Västernorrlands län

Yttrande avseende frågor om yt- och grundvattentillgången i Västernorrlands län Yttrande Sida 1 av 5 Regeringskansliet Justitiedepartementet Kansliet för krishantering shafagh.elhami@regeringskansliet.se Yttrande avseende frågor om yt- och grundvattentillgången i Västernorrlands län

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Riskhanteringsplan för översvämningar i Kungsbackaån

Riskhanteringsplan för översvämningar i Kungsbackaån Riskhanteringsplan för översvämningar i Kungsbackaån Länsstyrelsen i Hallands län Riskhanteringsplan för översvämningar i Kungsbackaån enligt förordning 2009:956 Meddelandenr: 2015:23 ISSN: 1101-1084 ISRN:

Läs mer

BEDÖMNING AV BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING

BEDÖMNING AV BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING Dnr: 2015/696 2015-10-30 Sida: 1 av 5 BEDÖMNING AV BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING Namn/beteckning på plan Ändring av detaljplan för Limåkerns Industriområde mm 2015-10-30 KATEGORIER JA NEJ KOMMENTAR GÄLLANDE

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr PLA 12-07

Behovsbedömning av detaljplan Dnr PLA 12-07 Sida 1 av 5 Detaljplan, Umeå kommun Diarienummer: PLA 12-07 2013-06-11 Behovsbedömning av detaljplan Dnr PLA 12-07 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Orrspelet 1 och 2 inom Mariehemsområdet i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten Orrspelet 1 och 2 inom Mariehemsområdet i Umeå kommun, Västerbottens län Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2016/01508 Datum: 2016-10-21 Handläggare: Anders Aubry för fastigheten Orrspelet 1 och 2 inom Mariehemsområdet i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Sökhjälp för Bebyggelseregistret, BeBR

Sökhjälp för Bebyggelseregistret, BeBR Sökhjälp för Bebyggelseregistret, BeBR Fritextsökning gör du i fältet Ange ett eller flera sökord. Genom att skriva ett eller flera ord i fältet gör du en nyckelordssökning på ungefär samma sätt som i

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen

Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen Meddelande 1(1) Datum Vårt dnr 2015-2362 Ingela Danielsson 0346-88 50 41 ingela.danielsson@falkenberg.se Kommunstyrelsen Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen

Läs mer

Syftet med inventeringen

Syftet med inventeringen MIFO-metodiken Inventeringen görs enligt den s k MIFO-modellen= Metodik för Inventering av Förorenade Områden. Metodiken har tagits fram av Naturvårdsverket och finns beskriven i rapport 4918. Rapporten

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) FÖR RISKHANTERINGSPLAN LIDKÖPING ENLIGT FÖRORDNINGEN OM ÖVERSVÄMNINGSRISKER (SFS

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) FÖR RISKHANTERINGSPLAN LIDKÖPING ENLIGT FÖRORDNINGEN OM ÖVERSVÄMNINGSRISKER (SFS 1321530200 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) FÖR RISKHANTERINGSPLAN LIDKÖPING ENLIGT FÖRORDNINGEN OM ÖVERSVÄMNINGSRISKER (SFS 2009:956) 2015-03-27 Sweco Environment AB Henrik Bodin-Sköld Mats Andréasson

Läs mer

Riskhanteringsplan för Falu tätort

Riskhanteringsplan för Falu tätort Dnr: 451-6079-15 Riskhanteringsplan för Falu tätort - enligt förordning om översvämningsrisker Omslagsbild: Uppmätta vattennivåer vid Kopparvågen i Falun, foto Magnus Berg Riskhanteringsplan för hantering

Läs mer

Upplägg. Klimatförändringarna. Klimat i förändring en inledning

Upplägg. Klimatförändringarna. Klimat i förändring en inledning Klimat i förändring en inledning Martin Karlsson Boverket martin.karlsson@boverket.se Upplägg Konsekvenserna av ett klimat i förändring PBL anpassas till ett klimat i förändring Översvämningsdirektiv Klimat-

Läs mer

LIS tematiskt tillägg till översiktsplan

LIS tematiskt tillägg till översiktsplan 2016-02-20 KS ber maj 2016 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Askersunds kommun LIS tematiskt tillägg till översiktsplan Askersund, Laxå och Lekeberg kommuner Sammanställning av yttranden inkomna under granskningstiden

Läs mer