DANCENTER TRYGGHETSFÖRSÄKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DANCENTER TRYGGHETSFÖRSÄKRING"

Transkript

1 DANCENTER TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR VF Trygghetsförsäkring Sv,No 1:1 Vardia Försäkring Vardia Försäkring, a part of Scandinavian Insurance 1 Group AS, org.nr

2 VF Trygghetsförsäkring Sv,No 1:1 Sverige och Norge Försäkringsvillkor för Dancenters Trygghetsförsäkring för enskilda objekt i Norden I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den försäkrade. Med den försäkrade avses person som är lagfaren ägare till uthyrt bostadshus eller bostadsrättsinnehavare och ägare till lösöret i bostadshuset, bostadsrätten eller hyresrätten som har gällande och betald försäkring för bostadshuset eller bostadsrätten samt lösöret med minst omfattning brand, vatten, inbrott i de fall behov för denna omfattning föreligger. Den kan under samma förhållande gälla för annan som med fullmakt från ägare eller styrelse har fullmakt att hyra ut bostadshus, bostadsrätt eller hyresrätt. Avtalet har ingåtts av förmedlingsföretaget som ombud för den försäkrade. Varje försäkrad är ägare till sin försäkring. 2. Försäkrat intresse Försäkringen gäller för egendomsskada med vilket avser sådan fysisk skada på, eller förlust av försäkrad egendom som har till följd att egendomens värde minskas eller går förlorat. 3. När försäkringen gäller Försäkringen gäller för egendomsskada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft och under den tid då hyresgäst, genom kontrakt med förmedlaren disponerar bostadshuset, bostads- eller hyresrätten. Beträffande hyresförlust, se även punkt Var försäkringen gäller Försäkringen gäller inom Norden 5. Försäkrad egendom Försäkringen gäller för byggnad i enlighet med vad som anges i befintlig försäkring för denna bostadsrätt och fast inredning i enlighet med vad som anges i befintlig försäkring för denna lösöre i enlighet med vad som anges i befintlig försäkring för detta Vardia Försäkring, a part of Scandinavian Insurance 2 Group AS, org.nr

3 5.1 Undantag Försäkringen gäller inte för den egendom som är undantagen i befintlig försäkring för bostadshuset, bostadsrätten och lösöret, t ex motordrivet fordon eller båt stugbyar, med stugby avses minst 6 st fritidshus belägna på samma plats och med samma ägare. 6. Vad försäkringen gäller för Försäkringen gäller för skada enligt nedan som orsakas under den tid då hyresgäst, genom kontrakt med förmedlaren, disponerar bostadshuset, bostadsrätten eller hyresrätten. 6.1 Allriskförsäkring - byggnad/bostadsrätt Försäkringen gäller för skada på eller förlust av byggnad eller bostadsrätt med fast inredning genom plötslig och oförutsedd händelse som inte kan ersättas genom den befintliga försäkringen för byggnaden eller bostadsrätten Undantag Försäkringen gäller inte för sådan del av inträffad skada som kunde ha ersatts av ordinarie försäkring, om ägaren till byggnad, innehavare av bostadsrätt/fast inredning, eller någon i dennes ställe tecknat försäkring med minst omfattning brand, vatten, inbrott, när behov för denna omfattning förelegat, se punkt 1. Vem försäkringen gäller för. skada som består i eller orsakas av nötning, förslitning, förbrukning, självförstörelse (t ex sprickor) eller annan åldersförändring skada genom långtidspåverkan t ex fukt, röta, svamp, rost eller frätning skada orsakad av bearbetning, reparation, eller rengöring som utförts av näringsidkare skada orsakad av husbock och andra insekter eller av råttor och möss skada på isolerglas som endast består i att rutorna blivit otäta uppsåtlig skadegörelse, se dock punkt 6.3 nedan. 6.2 Allriskförsäkring lösöre Försäkringen gäller för skada på eller förlust av lösöre i bostadshuset, bostadsrätten eller hyresrätten genom plötslig och oförutsedd händelse som inte kan ersättas genom den befintliga försäkringen för lösöret Undantag Utöver de undantag för skada på lösöre som anges under punkten för Försäkrad egendom i befintlig försäkring gäller försäkringen inte för boendes och kunders egendom, dvs hyresgästernas egendom mynt, sedlar, frimärken, värdehandlingar, manuskript och ritningar (även samlingar) samt arkivalier och datainformation brygga eller uthus på annans mark djur Försäkringen gäller inte heller för sådan del av inträffad skada som kunde ha ersatts av ordinarie försäkring, om ägaren till byggnad, innehavare av bostadsrätt/fast inredning, eller någon i dennes ställe tecknat försäkring med minst omfattning brand, vatten, inbrott, när behov för denna omfattning förelegat, se punkt 1. Vem försäkringen gäller för. stöld skada som består i eller orsakas av nötning, förslitning, förbrukning, självförstörelse (t ex sprickor) eller annan åldersförändring skada betingad av bearbetning, reparation, eller Vardia Försäkring, a part of Scandinavian Insurance 3 Group AS, org.nr

4 rengöring som utförts av näringsidkare skada orsakad av husbock och andra insekter eller av råttor och möss uppsåtlig skadegörelse, se dock punkt 6.3 nedan. Skada genom vatten som till följd av nederbörd, snösmältning eller högvatten trängt in i byggnad Skada genom jordskred, jordras, bergras, lavin jordskal eller liknande naturskada 6.3 Uppsåtlig skadegörelse Försäkringen gäller för uppsåtlig skada på bostadshus, bostadsrätt med fast inredning och hyresrätt samt däri befintligt lösöre, orsakad av hyresgästen, dennes familjemedlemmar eller gäster till dessa i samband med vistelsen Undantag Försäkringen gäller inte för sådan del av inträffad skada som kunde ha ersatts av ordinarie försäkring, om ägaren till byggnad, innehavare av bostadsrätt/fast inredning, eller någon i dennes ställe tecknat försäkring med minst omfattning brand, vatten, inbrott, när behov för denna omfattning förelegat, se punkt 1. Vem försäkringen gäller för. 6.4 Kompletterande försäkring vid uthyrningsverksamhet Försäkringen gäller om den försäkrades uthyrningsverksamhet är av sådan omfattning att ersättning från befintlig försäkring, på grund härav, inte kan lämnas eller reduceras. 6.5 Hyresförlustförsäkring Försäkringen gäller i de fall den uthyrda bostaden blir helt eller delvis obrukbar genom skada som kan ersättas antingen genom den ordinarie försäkringen eller genom denna försäkring. Ersättning lämnas för hyresförlust som uppstår för den hyrestid som var inbokad innan skadan inträffade. Försäkringen gäller för skada som inträffar eller upptäcks under försäkringstiden/ hyresperioden eller i anslutning till hyresperioden. Se även Föreskrifter Självriskeliminering vid inträffad skada Om den försäkrade i sin ordinarie försäkring har valt en högre självrisk än den som gäller för denna försäkring, ersätts mellanskillnaden. 7. Skadevärderingsregler Vid skada så får du ersättning för din direkta ekonomiska förlust. Detta innefattar inte affektionsvärde, förlorad arbetsförtjänst, resor till och från skadeplatsen, värde av eget arbete som du lagt ned på fotografier, film, inspelningar, modeller, dataprogram och dylikt, återskapande av digital information, värde av eget arbete eller iordningsställande efter skada (om vi inte åtagit oss att ersätta dig för detta), förluster som uppstår genom att konto eller abonnemang obehörigen nyttjas, kostnader för att återköpa egendom, kostnader för att verifiera, styrka och framställa krav, kränkning, ideellt skadestånd eller för besvär och olägenheter som kan uppstå. Vi ersätter heller inte besvär som uppstår av att du inte kunnat använda egendomen, om vi inte särskilt åtagit oss detta (exempelvis hyresförlust). Normalt ersätts inte heller rent estetiska skador som inte innebär en funktionsnedsättning. Vardia Försäkring, a part of Scandinavian Insurance 4 Group AS, org.nr

5 Vi ersätter inte heller kostnader för ökad elförbrukning till följd av en installationsskada. När egendom förloras eller skadas påverkas ersättningens storlek bland annat av egendomens ålder, modernitet, förslitning och användbarhet. Vi avgör vilken form av ersättning du skall få. Det kan röra sig om reparation för att återställa funktionen på den skadade egendomen, återanskaffning av likadan eller närmast motsvarande egendom, återställande eller kontant ersättning. Vi har även rätt att avgöra var och hur reparation respektive inköp skall göras och du är inte berättigad till högre ersättning än vad likvärdig egendom kostar hos av oss anvisat inköps- eller reparationsställe. Detsamma gäller för återställande av skada på tomtmark och byggnad där du inte har rätt till högre ersättning än vad entreprenaden eller reparationen skulle kostat hos en av försäkringsbolaget anvisad entreprenör eller reparatör. Försäkringsbolaget ersätter inte mervärdesskatt när du är skatteskyldig för moms och kan göra avdrag för detta. Vid reparation Vid reparations- och återställningsarbeten skall du alltid vara beställare av arbetet för att få de fördelar som följer av Konsumenttjänstlagen. Värderingsregler Lös egendom Värderingen görs mot bakgrund av prisläget vid den tidpunkt då du tidigast kunnat precisera ditt ersättningsanspråk, dock senast två månader från skadedagen. Värdehandlingar värderas till den förlust du gör vid skadetillfället. Om egendom kommer till rätta skall du kontakta försäkringsbolaget omedelbart. Försäkringsbolaget övertar, om inget annat avtalas, rätten till ersatt egendom. Om skadad egendom repareras så värderas skadan till skälig reparationskostnad, dock högst det belopp som egendomen värderas till vid förlust enligt reglerna för den egendomen enligt kategorierna nedan. Böcker, antikviteter, konstverk, äkta mattor, vapen, samlingar och egendom med särskilt samlarvärde Egendomen värderas till marknadsvärdet. Om likvärdig egendom finns att köpa i den allmänna handeln så får du vad det kostar att köpa likvärdig egendom i samma skick som den hade vid skadetillfället. Om likvärdig egendom inte finns att köpa så ersätts du med vad det sannolikt skulle ha kostat att köpa likvärdig egendom i samma skick som den hade vid skadetillfället. Smycken, pärlor, ädelstenar samt föremål helt eller delvis av ädelmetall Till denna kategori räknas inte klockor, även om dessa helt eller delvis är av ädelmetall. Om ny likvärdig egendom finns att köpa i allmänna handeln och du återanskaffar egendomen inom 6 månader så ersätts du med vad egendomen kostar i den allmänna handeln från av försäkringsbolaget anvisad leverantör. Om egendomen finns att köpa i den allmänna handeln enligt ovan, men du inte återanskaffar egendomen så ersätts du med 70 % av vad egendomen kostar i den allmänna handeln från av försäkringsbolaget anvisad leverantör. Om ny likvärdig egendom inte finns att köpa så ersätts du högst med vad likvärdig begagnad egendom kostar i den allmänna handeln. Vardia Försäkring, a part of Scandinavian Insurance 5 Group AS, org.nr

6 Särskild egendom Hit räknas kläder, radioapparater, cyklar m.m. i tabellen nedan. För all egendom i tabellen gäller att du för nyare egendom, sådan som enligt tabellen ersätts med 100 %, ersätts med vad det kostar att köpa ny likvärdig i den allmänna handeln från av försäkringsbolaget anvisad leverantör om du gör återköpet inom 6 månader. Om du gör återköp enligt ovan efter 6 månader ersätts du med 70 % av värdet enligt ovan. För egendom som ersätts med mindre än 100 % lämnas ersättning med så många procent av nypriset för likvärdig egendom som anges i tabellen, räknad från och med det år då egendomen var ny. Ersättningsgrad i procent av nypris i den allmänna handeln Kategori 0-6 mån 6-12 mån 1-2år 2-3 år 3-4 år Därefter Skor 100% 100% 60% 30% 20% 20% Barnkläder 100% 100% 40% 20% 20% 20% Vuxenkläder 100% 100% 60% 40% 20% 20% Glasögon 100% 100% 80% 60% 40% 20% Video- och videokameror 100% 100% 70% 50% 35% 20% Skidutrustning 100% 100% 75% 55% 40% 20% Mobiltelefon 100% 70% 50% 20% 20% 20% Digital kompaktkamera 100% 100% 50% 20% 20% 20% Radio, TV och andra apparater för ljudoch bildåtergivning utom datorer 100% 100% 75% 60% 50% 20% CD, DVD, cyklar, för vuxna, systemkamera, pälsar och pälsverk 100% 100% 90% 75% 60% 20% Golfklubbor 100% 100% 100% 80% 60% 20% Armbandsur 100% 100% 100% 100% 60% 20% Tabellen baseras på vad handeln i allmänhet rekommenderar som avskrivning av värdet per år för de olika egendomstyperna. Om värdet inte enbart minskats genom omodernitet, ålder eller slitage utan även genom minskad användbarhet för dig så görs ett särskilt avdrag. Om reglerna i tabellen leder till ett oskäligt resultat (försäkringsbolagets bedömning) så värderas föremålet enligt reglerna för Övrig lös egendom. Hushållsmaskiner och installationer Hushållsmaskiner och installationer värderas och hanteras i övrigt enligt reglerna för byggnadsdel. Hemgjorda föremål Om ny likvärdig egendom finns att köpa i den allmänna handeln och du gör återköp inom 6 månader så ersätts du med vad det i den allmänna handeln kostar att köpa likvärdig egendom. Om egendomen finns tillgänglig enligt ovan med du inte gör återköpet inom 6 månader ersätts du med 70 % av vad det i den allmänna handeln kostar att köpa ny, likvärdig egendom. Om det inte i den allmänna handeln finns ny, likvärdig egendom att köpa ersätts du med kostnaden för råmaterialet. Mat är att likställa med hemgjorda föremål. Vardia Försäkring, a part of Scandinavian Insurance 6 Group AS, org.nr

7 Övrig lös egendom För egendom vars värde gått ned mindre än 30 % till följd av slitage, omodernitet eller ålder så ersätts du med vad det i den allmänna handeln kostar att köpa ny, likvärdig egendom, om du återanskaffar egendomen inom 6 månader. Om du inte återanskaffar egendomen inom sex månader ersätts du med vad det i den allmänna handeln kostar att köpa begagnad likvärdig egendom. Om värdet inte enbart minskats genom omodernitet, ålder eller slitage utan även genom minskad användbarhet för dig så görs ett ytterligare, särskilt avdrag. För egendom vars värde gått ned med 30 % eller mer till följd av slitage, omodernitet eller ålder så ersätts du med vad det i den allmänna handeln kostar att köpa likvärdig begagnad egendom. Om värdet inte enbart minskats genom omodernitet, ålder eller slitage utan även genom minskad användbarhet för dig så görs ett ytterligare, särskilt avdrag. Byggnad Regelverket nedan reglerar förutsättningar för berättigande att återställa byggnaden. Med återställande avses reparation, uppförande av likadan eller närmast motsvarande byggnad på samma grund och för samma ändamål. Rationella metoder och moderna material som finns i den allmänna handeln i Sverige skall användas. Avseende hushållsmaskiner, installationer och byggnadsdelar menas med återställande reparation för att återställa funktionen eller utbyte av det skadade föremålet eller den skadade delen till likvärdig om reparation inte kan genomföras. Vid återställande värderas skadan till vad det kostar att utan dröjsmål återställa byggnaden med användande av rationella metoder och material. Värdering av skada Om byggnaden inte återställts inom två år ersätts du med vad det beräknas kosta att återställa byggnaden utan dröjsmål. Avdrag görs med procenttal enligt tabellen nedan, räknat från den tidpunkt då byggnadsdelen första gången togs i bruk. Ersättningen blir dock högst det belopp som motsvarar skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde omedelbart före och omedelbart efter skadan. Om byggnaden återställs inom två år ersätts du med vad det kostar att utan dröjsmål återställa byggnaden. Avdrag görs i vissa fall på grund av berörda byggnadsdelars ålder med procenttal enligt tabellen nedan. Om skadad byggnadsdel sedan tidigare är skadad eller illa underhållen görs ett särskilt avdrag. Detta kan även drabba egendom som inte är upptagen i tabellen. Hindras återställandet inom två år av orsak som ligger utanför din kontroll och som du inte kan påverka räknas tiden för återställande från den tidpunkt som hindret upphörde. Återställandet måste dock slutföras inom 5 år från skadedagen. Om återställandet hindras av lag eller föreskrift från myndighet och du av den anledningen anskaffar eller uppför annan byggnad för samma ändamål på annan plats inom fem år så värderas skadan enligt reglerna för återställande inom två år. Skadan värderas dock högst till den faktiska kostnaden, men lägst till det belopp den skulle värderats till enligt reglerna för återställande efter två år. Du måste anhålla om dispens och överklaga myndighets beslut om vi begär det. Kostnader som uppstår till följd av sådan begäran ersätts av försäkringsbolaget. För installationer och byggnadsdelar som inte är med i tabellen görs ett åldersavdrag efter beräknad livslängd (detta görs dock inte om tillämpningen skulle leda till ett oskäligt resultat). En byggnadsdels ålder räknas från den gången då den först togs i bruk. Vid skada avseende målning eller tapetsering räknas varje rum för sig som separat byggnadsdel. Om skadad byggnadsdel sedan tidigare är skadad eller illa underhållen görs ett särskilt avdrag utöver eventuellt åldersavdrag. Vardia Försäkring, a part of Scandinavian Insurance 7 Group AS, org.nr

8 Högsta sammanlagda åldersavdrag/avskrivning är 80 % för byggnadsdel som var normalt underhållen och funktionsduglig direkt före skadan. Totalt åldersavdrag kan inte bli högre än kr för en och samma skada och byggnad. Om byggnadsdelen var helt uttjänt kan din ersättning för byggnadsdelen helt utebli. Om reparation kan göras i samband med pågående eller nära förestående underhålls- eller ändringsarbete så värderas skadan till det belopp som motsvarar fördyrande på grund av skadan. Byggnadsdel eller del av sådan (avser såväl material som arbete, rivning, friläggning och återställande) Antal år utan åldersavdrag Procentuellt avdrag per påbörjat år därefter Installationer för värme, vatten, avlopp, sanitet, ventilation och elektricitet samt maskinell utrustning. Rörsystem, oljecistern, vattenradiator, sanitetsgods och septiktank. 10 år 5% Elslingor i golv. 5 år 10% Elinstallationer och fiberoptik (ledningar). 20 år 5% Värmepumpsanläggning ar inklusive inbyggd varmvattenberedare, avloppspump, takvärme, hushållsmaskin, spis 2 år 8% Vardia Försäkring, a part of Scandinavian Insurance 8 Group AS, org.nr

9 Byggnadsdel eller del av sådan (avser såväl material som arbete, rivning, friläggning och återställande) Antal år utan åldersavdrag Procentuellt avdrag per påbörjat år därefter Installationer för värme, vatten, avlopp, sanitet, ventilation och elektricitet samt maskinell utrustning (fortsättning ovan). Övriga installationer och annan maskinell utrustning än hushållsmaskin, till exempel separat varmvattenberedare, elradiator, fjärrvärmeväxlare, värmepanna (inklusive expansionskärl), bergvärmepump, fläkt, solceller, pool och poolduk. 5 år 8% Målning i utrymmen som inte är våtrum. 5 år 8% Larm 5 år 8% Lås 10 år 5% Parabol-, Radio- och TVantenn. 5 år 8% Markis 5 år 10% Tapetsering, och annan väggbeklädnad i våtrum som inte är keramik eller målning. 5 år 8% Keramisk väggbeklädnad inomhus i utrymmen som inte är våtrum. 10 år 5% Vardia Försäkring, a part of Scandinavian Insurance 9 Group AS, org.nr

10 Golvbeklädnad inomhus i utrymmen som inte är våtrum Plast, linoleum, laminat och keramiska plattor. 10 år 5% Parkett och övrig golvbeläggning som inte är keramik. 15 år 5% Textil 5 år 10% Våtrumsbeklädnad inklusive tätskikt Målning i våtrum. 2 år 8% Golv- och väggmatta (trådsvetsad). 5 år 5% Ytskikt av keramiska plattor. 10 år 5% Övrigt golv- och väggbeklädnadsmaterial. 2 år 8% Takbeläggning av plast, gummi, papp. 5 år 8% Övrig takbeläggning. 15 år 8% Skorsten av stål eller plåt. 5 år 10% Skorsten av annat material. 25 år 2% Övrigt Möbler 2 år 10% Vardia Försäkring, a part of Scandinavian Insurance 10 Group AS, org.nr

11 Föreskrift från myndighet Fördyras återställandet på grund av myndighets föreskrifter ersätts merkostnaden med högst kr. Till detta räknas även sanering eller återställande och reparation av byggnad på grund av att materialet som använts förbjudits av myndighet. I våtrum eller annat utrymme som har våtrumsbeklädnad och golvbrunn ersätts endast merkostnader för extra isolering och handikappanpassning. Merkostnader vid återställande eller reparation Vi betalar inte den extra kostnad som kan uppstå vid reparation eller återställande beroende på att nya normer eller branschregler gäller vid skadetillfället. Särskilt lågt marknadsvärde Skadan värderas högst till mellanskillnaden mellan fastighetens marknadsvärde omedelbart före och omedelbart efter skadan om byggnadens marknadsvärde (det pris som sannolikt kan erhållas vid försäljning på den allmänna marknaden) på grund av ålder och/eller slitage eller andra omständigheter minskat med mer än 50% av marknadsvärdet för en ny motsvarande byggnad. Tomtmark Om tomtmark ersätts inom två år från skadetillfället ersätts du med vad det utan dröjsmål kostar att återställa tomtmarken. Avdrag för ålder och slitage görs för skada på staket, flaggstång och brygga. Om du inte återställer eller återanskaffar tomtmarken ersätts du motsvarande skillnaden mellan den skadade tomtmarkens marknadsvärde omedelbart före och omedelbart efter skadan. Om likvärdig tomtmark återanskaffas inom två år för samma ändamål så ersätts du med vad det utan dröjsmål kostar att återställa tomtmarken, reducerat med den skadade tomtmarkens marknadsvärde efter skadan. Om den nya tomtmarken har högre marknadsvärde genom ökad areal, bättre läge eller annan omständighet görs ytterligare avdrag. Återställande och återanskaffande skall göras utan dröjsmål med rationella metoder och material. Skada på växtlighet värderas till kostnaden för nyplantering. Avseende buskar och träd lämnas ersättning endast för kostnader för plantor som normalt saluförs i handelsträdgårdar i Sverige. Vardia Försäkring, a part of Scandinavian Insurance 11 Group AS, org.nr

12 8. Skadeersättningsregler 8.1 Högsta ersättning 8.11 Allriskförsäkring byggnad/bostadsrätt Ersättning lämnas med högst helvärdet, förstariskbeloppet, eller fullvärdet för byggnad enligt befintlig försäkring för byggnaden eller med det/de högsta ersättningsbelopp för bostadsrätt och fast inredning som anges i befintlig försäkring för bostadsrätten Allriskförsäkring inventarier/lösöre Ersättning lämnas med högst det angivna försäkringsbeloppet för lösöre i befintliga försäkringen för detta Uppsåtlig skadegörelse Ersättning lämnas med högst helvärdet, förstariskbeloppet, eller fullvärdet för byggnad enligt befintlig försäkring för byggnaden eller med det/det högsta ersättningsbelopp för bostadsrätt och fast inredning som anges i befintlig försäkring för bostadsrätten, samt för högst det angivna försäkringsbeloppet för lösöre i befintlig försäkring för detta Kompletterande försäkring vid uthyrningsverksamhet Ersättning lämnas med högst helvärdet, förstariskbeloppet, eller fullvärdet för byggnad enligt befintlig försäkring för byggnaden eller med det/de högsta ersättningsbelopp för bostadsrätt och fast inredning som anges i befintlig försäkring för bostadsrätten, samt för högst det angivna försäkringsbeloppet för lösöre i befintlig försäkring för detta Hyresförlustförsäkring Ersättning lämnas med högst det hyresbelopp som hyresgäst skulle erlägga för hyrestid som bokats innan skadan inträffade och som motsvarar den tid bostaden är obrukbar p g a skadan. 9. Självrisk Självrisken är vid varje skadetillfälle Kr i respektive lands valuta. Om den försäkrade drabbas av en eller flera skador vid samma tillfälle och ersättning lämnas genom såväl den befintliga försäkringen som denna försäkring, avräknas den befintliga försäkringens självrisk mot denna försäkrings självrisk. II Föreskrifter 1. Säkerhetsföreskrifter/aktsamhetskrav och särskilda villkor Den försäkrade och/eller dennes ombud ska iaktta de säkerhetsföreskrifter, aktsamhetskrav och särskilda villkor som anges nedan och i befintlig försäkring för egendomen. 1.1 Föreskrifter För att hyresförlustförsäkringen ska gälla för skada som inträffat eller upptäckts under försäkringstiden, ska uthyraren/ägaren utföra rimlig kontroll och tillsyn av försäkringsobjektets vatten- och elledningssystem samt av eldstäder och låsanordningar inför varje uthyrningssäsong. 2. Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter/aktsamhetskrav och särskilda villkor Vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter, aktsamhetskrav och särskilda villkor reduceras ersättningen i enlighet med vad som anges i den befintliga försäkringen för egendomen. Vardia Försäkring, a part of Scandinavian Insurance 12 Group AS, org.nr

13 3. Räddningsplikt Den försäkrade och/eller dennes ombud ska efter förmåga avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående och begränsa skada som redan inträffat. Detta innebär bl a att den försäkrade och/eller dennes ombud snarast möjligt ska omhänderta och skydda skadad egendom och följa de föreskrifter som Försäkringsgivaren meddelar. 3.1 Påföljd vid åsidosättande av räddningsplikt Om den försäkrade och/eller dennes ombud uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet inte uppfyller sin räddningsplikt och om detta kan anses vara till skada för Försäkringsgivaren, är Försäkringsgivaren berättigat till skäligt avdrag på ersättningsbelopp eller helt befriat från ersättningsskyldighet. 4. Skadereglering 4.1 Anmälan om skada Skada som kan medföra ersättningskrav mot Försäkringsgivaren ska anmälas så snart som möjligt, dock senast tre månader efter skadans upptäckt. Anmälan kan göras av förmedlingsföretaget som ombud för den försäkrade. Vid stöld, inbrott, uppsåtlig skadegörelse eller annat brott ska den försäkrade utan dröjsmål göra anmälan av händelsen till polismyndighet och insända kopia av polisanmälan till Försäkringsgivaren. 4.2 Egendomsförsäkring Den försäkrade är skyldig att specificera sitt ersättningskrav och på anmodan lämna förteckning över försäkrad egendom såväl skadad som oskadad med uppgift om varje föremåls värde före och efter skadan. Den försäkrade är även skyldig att på anmodan styrka ersättningskravet genom att lämna upplysningar, tillhandahålla verifikationer, bevis och andra handlingar som behövs för att bedöma Försäkringsgivarens ansvarighet och ersättningens storlek. 4.3 Besiktning av skada Försäkringsgivaren har rätt att låta besiktiga skada samt att utfärda anvisningar för reparation och tillvaratagande av skadad egendom innan sådana åtgärder vidtas. Om Försäkringsgivaren meddelar anvisningar om val av reparatör eller åtgärder för reparation eller sanering efter skada är den försäkrade och/eller dennes ombud skyldig att följa dessa anvisningar. Iakttar den försäkrade och/eller dennes ombud inte Försäkringsgivarens anvisningar enl ovan, är Försäkringsgivarens ansvarighet begränsad till den kostnad som skulle ha uppkommit om anvisningarna hade följts. 4.4 Preskription Om den försäkrade underlåter att framställa ersättningskrav till Försäkringsgivaren senast 6 månader (Sverige) respektive 12 månader (Norge) från det att han fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning genom denna försäkring är Försäkringsgivaren befriat från ersättningsskyldighet. Den som inte är nöjd med Försäkringsgivarens beslut om ersättning förlorar sin rätt om han inte väcker talan mot Försäkringsgivaren inom 3 år från det att han fick kännedom om att fordringen kunde göras gällande och i varje fall inom 10 år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande. Försäkringsgivaren får dock inte avböja ersättningskravet av sådan anledning om det har framställts före den i första stycket angivna tidpunkten och den försäkrade inom 6 månader från det han fått ta del av Försäkringsgivarens ståndpunkt väcker talan vid domstol angående ersättningskravet. Vardia Försäkring, a part of Scandinavian Insurance 13 Group AS, org.nr

14 III Allmänna bestämmelser 1. Allmänna undantag Atomkärnprocess Ersättning betalas inte för skada, vars uppkomst eller omfattning har samband med atomkärnprocess. Krig eller upplopp Ersättning betalas inte för skada, vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, terrorism, uppror eller upplopp. Dubbelförsäkring Är det som omfattas av denna försäkring även försäkrat genom annan försäkring och det finns förbehåll i den om dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll för denna försäkring. Ansvarigheten fördelas då mellan försäkringarna på sätt som anges i tillämplig försäkringsavtalslag. För vissa fall av dubbelförsäkring tillämpas fördelning i enlighet med en mellan försäkringsbolagen träffad dubbelförsäkringsöverenskommelse (DÖ). Force majeure Vardia är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersättning eller återställande av skadad egendom fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp arbetsmarknadskonflikt konfiskation eller nationalisering rekvisition, destruktion av eller skada på egendom genom order från regering eller myndighet. Förbehållet ifråga om arbetsmarknadskonflikt gäller även om Vardia vidtagit eller är föremål för konfliktåtgärder Återkrav I den mån försäkringsgivaren har betalat ersättning övertar försäkringsbolaget försäkrads rätt att kräva ersättning av den som är ansvarig för skadan. Återkrav mot privatperson får framställas endast om denne vållat skadan med uppsåt eller grov vårdslöshet eller om skadan har samband med dennes förvärvsverksamhet eller till den del han skyddas av försäkring. Gällande lag och överprövning För detta avtal gäller lagen i det nordiska land där försäkrad har sin hemvist. Den som inte godtar försäkringsgivarens beslut i skadeärende ska i första hand vända sig till utsedd skadereglerare för att få ärendet prövat på nytt. Tvist Tvist om tolkning och tillämpning av detta försäkringsavtal ska prövas av svensk domstol med tillämpning av svensk lag. Vid tvist om tolkning och tillämpning av skadevärderingsreglerna ska dock på begäran av part värderingen hänskjutas till avgörande genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Skiljedomsregler för Försäkringstvister. Vardia Försäkring, a part of Scandinavian Insurance 14 Group AS, org.nr

15 Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Scandinavian Insurance Group AS, org.nr Styrelsens säte Oslo, Norge. Vardia Försäkring, a part of Scandinavian Insurance 15 Group AS, org.nr

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SAMTRYGG TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Försäkringsvillkor för Samtryggs trygghetsförsäkring I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen

Läs mer

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstillägg // Version 1 1 HSB bostadsrättsförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2007 1. Försäkrad

Läs mer

När du har fått en skada på din bostadsrätt

När du har fått en skada på din bostadsrätt När du har fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Sidan 3 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar när du har fått en skada på din bostadsrätt, till exempel om vad som händer nu. Med den här broschyren

Läs mer

När du fått en skada på din bostadsrätt

När du fått en skada på din bostadsrätt När du fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) 8ae32df6-0cc5-43bd-8019-8509215b27f2 Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

När du har fått en skada på din bostadsrätt

När du har fått en skada på din bostadsrätt När du har fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar när du har fått en skada på din bostadsrätt, till exempel om vad som händer nu. Med den här broschyren

Läs mer

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig emotive När du fått headline en skada på Brochure din descriptor bostadsrätt 2 Skada bostadsrätt Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med

Läs mer

När du har fått en skada på din bostadsrätt

När du har fått en skada på din bostadsrätt När du har fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar när du har fått en skada på din bostadsrätt, till exempel om vad som händer nu. Med den här broschyren

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) ba461b34-bdb9-4834-930b-3ac2c33bf9ab Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Allriskförsäkring Särskilda Föremål

Allriskförsäkring Särskilda Föremål 4dc8503e-86d5-4fb1-a0c0-a2bce12b5070 Allriskförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION MediaMarkt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år)

Läs mer

HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare

HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB HSB bostadsrättstilläggsförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING ÖB 028:1 SÄRSKILT VILLKOR BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 1. Försäkrad egendom 1.1 Bostadsrättslägenhet Försäkringen gäller för bostadsrättshavarens lägenhet på adressen som anges som försäkringsställe i försäkringsbrevet.

Läs mer

När du fått en skada på din bostadsrätt

När du fått en skada på din bostadsrätt När du fått en skada på din bostadsrätt Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar på de vanligaste

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR UTSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING T02:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET Innehåll sid 4.20 Försäkring för utställning/mässa 3 4.20.1 Vem försäkringen gäller

Läs mer

A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring

A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring Utdrag (110221) ur Allmänt Villkor Willis Bostadsrättsföreningsförsäkring 2010-12-23 A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för bostadsrättshavare

Läs mer

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Villkor Färdigställandeförsäkring, Garantitid - 2017 Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader Sid 1 (5) 9c683273-4e4e-46d9-8231-fb387f0b873b Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader A7. Egendomsförsäkring vid Förvaltnings- och serviceentreprenader Med tillämpning av avsnitt A i villkoren

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING V 066:11 T:BRF 1:4 SÄRSKILT VILLKOR BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 1 Försäkrad egendom 1.1 Bostadsrätts- Försäkringen gäller för bostadsrättsinnehavarens lägenhet på adressen som lägenhet anges som försäkringsställe

Läs mer

PROVKOLLEKTIONSFÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VPK2012:1 Giltigt från

PROVKOLLEKTIONSFÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VPK2012:1 Giltigt från PROVKOLLEKTIONSFÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

När ni har fått en skada i er förening

När ni har fått en skada i er förening När ni har fått en skada i er förening Sidan 2 Sidan 3 Den här broschyren vänder sig till er som sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening. Vi ger svar på några vanliga frågor om ansvar och försäkringar

Läs mer

SKADEHANTERING OCH INFORMATION VID VATTEN- OCH FÖRSÄKRINGSSKADOR PÅ DEN EGNA BOSTADSRÄTTEN

SKADEHANTERING OCH INFORMATION VID VATTEN- OCH FÖRSÄKRINGSSKADOR PÅ DEN EGNA BOSTADSRÄTTEN BOENDEINFORMATION FRÅN DIN FASTIGHETSSKÖTARE SKADEHANTERING OCH INFORMATION VID VATTEN- OCH FÖRSÄKRINGSSKADOR PÅ DEN EGNA BOSTADSRÄTTEN Vad händer nu? Vem betalar kostnaderna? Hur påverkar detta mig? El

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILT VILLKOR ALLRISKFÖRSÄKRING EGENDOM 2009 05 01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren samt

Läs mer

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING GJAV 936:2 EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats,

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR MERKOSTNADSFÖRSÄKRING P.G.A. EGENDOMSKADA A15:1 (PRODUKTIONSFÖRSÄKRING) FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.4 Merkostnadsförsäkring p

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

När du fått en skada på ditt hus

När du fått en skada på ditt hus När du fått en skada på ditt hus Sidan 2 Du har säkert en del funderingar, till exempel om vad som händer nu. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar på de vanligaste frågorna. Så här går det

Läs mer

B388:1 Bostadsrättsförsäkring

B388:1 Bostadsrättsförsäkring 1/5 B388:1 Försäkringsvillkor gäller från och med 2012-07-01 Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga av dessa villkor är indelade efter ett gemensamt system. Detta medför att

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING TONSÄTTARE 2006 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

B388:2 Bostadsrättsförsäkring

B388:2 Bostadsrättsförsäkring 1/5 B388:2 Försäkringsvillkor gäller från och med 2014-01-01 Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga av dessa villkor är indelade efter ett gemensamt system. Detta medför att

Läs mer

Sveland Fritidshusförsäkring

Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring för ännu bättre avkoppling Fritidshusförsäkringen ger dig en bra trygghet för till exempel sommarstället

Läs mer

B388:4 Bostadsrättsförsäkring

B388:4 Bostadsrättsförsäkring Försäkringsvillkor gäller från och med 2016-01-01 Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga av dessa villkor är indelade efter ett gemensamt system. Detta medför att numreringen

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF - Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. När försäkringen gäller... 2 3. Vad försäkringen gäller för... 2 4. Försäkringsbelopp...

Läs mer

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:4

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:4 Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:4 2005-01-01 Allmänt försäkringsvillkor - Byggfelsförsäkring (enligt Lag om byggfelsförsäkring SFS 2004:552) Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet.

Läs mer

Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor som gäller för er försäkring.

Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor som gäller för er försäkring. Information om försäkring och skadereglering i samband med skada i bostadsrättsförening Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor

Läs mer

VILLKORSTILLÄGG. Säkerhetskopior ska förvaras skilda från originalet och från varandra på sådant sätt att dessa inte kan skadas vid samma tillfälle.

VILLKORSTILLÄGG. Säkerhetskopior ska förvaras skilda från originalet och från varandra på sådant sätt att dessa inte kan skadas vid samma tillfälle. V 073F:1 VILLKORSTILLÄGG Leasingförsäkring I villkor V073 utgår A.31-31.2 samt hela avsnitt D. Allmänna avtalsbestämmelser och ersätts med nedanstående. Asterisk (*) i villkorstext anger att ordet finns

Läs mer

Villkorssammanfattning fritidshus

Villkorssammanfattning fritidshus Kort om fritidshusförsäkringen Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för dina familjemedlemmar. Vad gäller försäkringen för? Din fritidshusförsäkring gäller

Läs mer

BYGGFELSFÖRSÄKRING FÖR FLERBOSTADSHUS

BYGGFELSFÖRSÄKRING FÖR FLERBOSTADSHUS Allmänt försäkringsvillkor BYGGFELSFÖRSÄKRING FÖR FLERBOSTADSHUS BF 1:6 2010-06-01 Allmänt försäkringsvillkor - Byggfelsförsäkring för flerbostadshus (enligt Lag om byggfelsförsäkring SFS 1993:320 320)

Läs mer

Utställningsförsäkring

Utställningsförsäkring GK 916:1 Utställningsförsäkring Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2014-04-01 Se även Allmänna försäkringsvillkoren samt Allmänna avtalsbestämmelser GJAA 800. Vad försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 6 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 6.1 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 6 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 6.1 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR..4 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...4 3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...4 4 FÖRSÄKRAT INTRESSE...4 4.1 Extrakostnad... 4 4.2 Hyresförlust... 4 5 FÖRSÄKRADE SKADEHÄNDELSER...4

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor

Allmänna försäkringsvillkor Allmänna försäkringsvillkor Försäkringsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 3:1 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den

Läs mer

Allriskförsäkring för Elev-PC,

Allriskförsäkring för Elev-PC, 2012-10-11 Allriskförsäkring för Elev-PC, 2010-06-01 Försäkringen gäller för dator i skolverksamhet, som har ett värde understigande 10 000 kr. 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för lease-/hyrestagare/köpare,

Läs mer

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:5

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:5 Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:5 2009-04-01 Allmänt försäkringsvillkor - Byggfelsförsäkring (enligt Lag om byggfelsförsäkring SFS 2004:552) Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet.

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, Flerbostadshus

Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, Flerbostadshus Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, Flerbostadshus Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 3 1.1 Försäkringshavare... 3 1.2 Försäkrad egendom... 3 2. Hur försäkringen gäller...

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 3 februari 2014 1 (5) Följande villkor är inkluderade: Försäkring för bostadsrätt och ägarlägenhet 2 1 Vem försäkringen gäller för 2 2 När försäkringen gäller 2 3 Var

Läs mer

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det

Läs mer

Allriskförsäkring specialobjekt

Allriskförsäkring specialobjekt GJAR 804:1 Allriskförsäkring specialobjekt Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2016-01-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 2008 10 01 Tv-Fotografernas förening I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot

Läs mer

Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring - Kortfattad information om din försäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du

Läs mer

Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF

Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF - Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 1 1.2 Ändringar och

Läs mer

fritidshusförsäkring

fritidshusförsäkring fritidshusförsäkring 2 Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring 3 Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring för ännu bättre avkoppling Fritidshusförsäkringen ger dig en bra trygghet för till exempel sommarstället

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:5 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2008-04-01 1(10) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer

Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRING

Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem

Läs mer

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening 1f857bb6-7d1a-4493-ad84-db245d4bfe2a Ansvarsförsäkring för styrelse i Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern.

Läs mer

Försäkringsvillkor. Försäkringsnummer SP118846. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00

Försäkringsvillkor. Försäkringsnummer SP118846. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 Försäkringsvillkor Försäkringsnummer SP118846 2 juni 2014 1 (1) Brf Rosenlinden Att: Ekonomiansvarig Ynglingav 20 B Nb 177 57 JÄRFÄLLA Vi har i detta brev bifogat de försäkringsvillkor som gäller för er

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 juli 2006. Svenska Jägareförbundets och Folksams. Jaktvapenförsäkring

Försäkringsvillkor 1 juli 2006. Svenska Jägareförbundets och Folksams. Jaktvapenförsäkring Försäkringsvillkor 1 juli 2006 Svenska Jägareförbundets och Folksams Jaktvapenförsäkring Innehåll Översiktlig information...................... 4 Försäkringsvillkor.......................... 6 Vem försäkringen

Läs mer

Sveland Fritidshusförsäkring

Sveland Fritidshusförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på sveland.se Sveland Fritidshusförsäkring

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

HSB:s Bostadsrättsförsäkring Gäller från 2010-01-01

HSB:s Bostadsrättsförsäkring Gäller från 2010-01-01 Försäkringsvillkor HSB:s Bostadsrättsförsäkring Gäller från 2010-01-01 Vem svarar för försäkringsskyddet För bostadsrättsförsäkringen svarar Dina Försäkring AB, Box 2372, 103 18 Stockholm (org. nr: 516401-8029).

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

07 Vikarieförsäkring. Innehåll 2010-03-12

07 Vikarieförsäkring. Innehåll 2010-03-12 300e68d3-b49a-4be0-bd02-2a885c812616 Vikarieförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING F3:1 2015 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Försäkringsvillkor 2016 Överlåtelseförsäkring, köpare

Försäkringsvillkor 2016 Överlåtelseförsäkring, köpare Försäkringsvillkor 2016 Överlåtelseförsäkring, köpare - Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser... 1 1.1 Vem tecknar försäkringen... 1 1.2 Vem försäkringen gäller för... 1 1.3 Försäkrad egendom...

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, småhus

Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, småhus Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, småhus Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 3 1.1 Försäkringshavare... 3 1.2 Försäkrad egendom... 3 2. Hur försäkringen gäller... 3 2.1 Försäkrade

Läs mer

HT 60:3 GÄLLER FR O M Försäkringsvillkor. För gods under lyft och transport med kran och/eller truck

HT 60:3 GÄLLER FR O M Försäkringsvillkor. För gods under lyft och transport med kran och/eller truck HT 60:3 GÄLLER FR O M 981101 Försäkringsvillkor För gods under lyft och transport med kran och/eller truck 2 Försäkringsvillkor för gods under lyft och transport med kran och/eller truck FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Konst- och utställningsförsäkring

Konst- och utställningsförsäkring Konst- och utställningsförsäkring Försäkringsvillkor 2012:2 S&P Underwriting Agency, Gustav III:s boulevard 46, Box 3145, 169 03 Solna INNEHÅLL A. KONST- OCH UTSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING 4 1. VAD FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening c98587bb-3256-48f5-8b80-d8c754484b05 Ansvarsförsäkring för styrelse i Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Fritidshusförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du ha sommarparadiset i säkert förvar. Nu finns en prisvärd fritidshusförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG GJK 744:2 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor för Fastighet

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Flyttgodsförsäkring. Försäkringsvillkor

Flyttgodsförsäkring. Försäkringsvillkor Flyttgodsförsäkring Försäkringsvillkor 2016-07-01 899-10299-14 Sid 2 (10) Innehåll 1. Försäkringsskydd... 3 1.1 Begränsningar 1.2 Föreskrift 1.3 Undantag 2. Flyttgodsförsening... 5 3. Självrisk... 6 4.

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Allmänna Avtalsbestämmelser Villkor VAA 2012:1 2012-01-01

Allmänna Avtalsbestämmelser Villkor VAA 2012:1 2012-01-01 Allmänna Avtalsbestämmelser Villkor VAA 2012:1 2012-01-01 Innehållsförteckning Sida ALLMÄNT 3 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 2.1 Försäkringstiden 3 2.2 Förnyelse av försäkringsavtalet

Läs mer

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01)

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Allmänna övergripande regler Försäkringsgivare för denna försäkring är: Europeiska Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

Egendomsförsäkring för utleasad egendom

Egendomsförsäkring för utleasad egendom Egendomsförsäkring för utleasad egendom Allmänt försäkringsvillkor Asterisk (*) anger att begreppet finns definierat i 19. Definitioner Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 2. Försäkrat intresse 3.

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER ID-HANDLING IDSE2011:1 Försäkringens omfattning 1. Kostnader för att återanskaffa ID-handling Försäkringen ersätter kostnader för att återanskaffa stulna ID handlingar, körkort,

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG Gäller från 2012-08-01 Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2012-08-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

F Ö R S Ä K R I N G S V I L L K O R A U R O F Ö R S Ä K R I N G FRITIDSHUSFÖRSÄKRING

F Ö R S Ä K R I N G S V I L L K O R A U R O F Ö R S Ä K R I N G FRITIDSHUSFÖRSÄKRING F Ö R S Ä K R I N G S V I L L K O R A U R O F Ö R S Ä K R I N G FRITIDSHUSFÖRSÄKRING 2008-01-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA VILLKOR... 3 Försäkringstiden... 3 Betalningsvillkor... 3 Upplysningsplikt...

Läs mer

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1 Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden,

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2010-03-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. Försäkringens omfattning...3 3. Säkerhetsföreskrift/ aktsamhetskrav...3

Läs mer