ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO"

Transkript

1 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING

2 VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet till tryggt boende i olika skeden i livet bidrar Timråbo till kommunens övergripande vision om god livskvalitet och god livsmiljö. Året i sammandrag Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaföldesanalys Noter till resultaträkningen Signaturer Granskningsrapport Revisionsberättelse Förbrukningsstatistik Fem år i sammandrag Förteckning över lägenheter Uppgifter om bostadsområden Vattenlarm TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING

3 VD HAR ORDET ÅRET I SAMMANDRAG Någon dag in i januari regnar det utanför kontorsfönstret. Det är dags att summera. Ett år som vi på Timråbo kan se tillbaka på med stolthet. Efterfrågan på våra lägenheter har varit fortsatt god. Vi har under året haft rekordbra uthyrning och i slutet av året var uthyrningsgraden hela, %. Den ökade efterfrågan har också positiv effekt på omflyttningen som under året fortsatt att minska. Detta gör att vi kan lägga tid och pengar på andra åtgärder än de som ofta förknippas med in och utflyttning. Extra mycket pengar har satsats på nödvändigt underhåll av våra fastigheter. Bland annat har vi bytt ut vitvaror, fönster, tak och hissar. Stora åtgärder som ska synas i minskade el, värme och reparationskostnader de närmaste åren. Vi har även genomfört energioptimeringsprojekt i några fastigheter, vilket ska fortsätta för att nå målet om 0 procent lägre energiförbrukning 00. Upphandlingar och förvärv Mycket arbete i organisationen har lagts på upphandlingar under året. Ett gediget jobb som nu ger oss avtal för kommande år med duktiga engagerade entreprenörer till en bra kostnadsnivå. I februari köpte vi en fastighet med lägenheter och ca 700 m² lokaler av kommunen. Under året har fastigheten renoverats, med genomgång av stammar, nytt tak samt total uppfräschning av de åtta lägenheterna som var vakanta vid övertagandet. Timråbo kan nu erbjuda toppfräscha lägenheter i centrum. Hyresnivån på de nya lägenheter är den högsta vi har och det ska bli spännande att se hur stort intresset blir. Det ger en fingervisning om det idag är möjligt att genomföra nyproduktioner i Alägen i Timrå kommun. Utmaningar för 0 Vi har ett fortsatt stort underhållsbehov och det är en stor utmaning att fortsätta att gå igenom vårt bestånd med fokus på stammar och skalskydd. Även på förbrukningssidan behöver vi jobba intensivt för att möta våra krav från ägaren. Vi tror att efterfrågan på våra lägenheter kommer att vara fortsatt god. Under året får vi tillbaka lägenheter från kommunens socialförvaltning och dessa kommer att erbjudas våra lite äldre hyresgäster. Samtidigt ska det under 0 göras en ordentlig analys av möjligheten till produktion av nya lägenheter. Såväl nyproduktion som omvandling av vakanta lokalytor ska utvärderas grundligt. 0 planeras också en kundundersökning och i samband med denna är vår ambition att göra en områdesanalys. Förhoppningsvis ett första steg för att genomföra ett hyressättningsprojekt. Slutligen... Vill jag tacka kunder, medarbetare, entreprenörer och styrelsen för ett bra och händelserikt. Målsättningen är att 0 ska bli ett lika bra år resultatmässigt som det vi precis har lagt bakom oss. Lotta Björklund Verkställande direktör Hyresuppgörelse om en hyreshöjning med kr/m²/år från januari 0. Detta ger en snitthöjning i beståndet på ca, %. Uthyrningsgraden vid årsskiftet uppgick till, %, jämfört med föregående årsskifte då uthyrningen uppgick till %. Fastigheten Högbo förvärvades av Timrå kommun den februari. Efter genomgående renovering har några av lägenheterna nu den högsta kvadratmeterhyran i beståndet. Av och omflyttningen minskade med % jämfört med. Nyckeltal Hyresintäkter, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Kassaflöde från löpande verksamhet, mkr Investeringar, mkr Balansomslutning, mkr Avkastning på sysselsatt kapital Soliditet Likviditet Låneskuld, mkr Genomsnittlig bruttoränta Amortering låneskuld, mkr Reparation och underhåll, mkr Flertalet års upphandlingar genomfördes under med hjälp av HBV. Samtliga fastigheter i beståndet besiktades som förberedelser inför de nya avskrivningsreglerna. Under genomfördes tillsammans med Siemens genomgång av fyra av bolagets fastigheter med målsättningen att minska fastigheternas energiförbrukning med bibehållet bra boendemiljö., 7. 0,.,0 0,,7,,, %, %, %,0 % % %,0,0, %, %,0,0 0,7 TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org.nr 07 Styrelsen och verkställande direktören för AB Timråbo får härmed avge redovisning för bolagets förvaltning för verksamhetsåret 00 Verksamhetens art och inriktning Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Timrå kommun. Hyresgästerna skall erbjudas möjlighet till boendeinflytande. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Styrelse och revisorer Ordinarie ledamöter utsedda av Timrå kommun: PerArne Olsson (s), ordförande, LarsErik Byström (s), vice ordförande, Pernilla Eurenius (s), Stig Bergström Martens (s), Ingvar Smedjegård (c), Kenneth Westberg (m), Björn Backlund (v). Suppleanter utsedda av Timrå kommun: Marie Bergman (s), Camilla Larsson (s), Lisbeth Eklund (s), Margareta Sandström (s), Maria Fahlén (c), Rolf Andersson (m), Monica Åkerhjelm Bergström (v). Personalrepresentanter: Ordinarie: Anette A Granzell, Vision, Åke Larsson, Fastighetsanställda. Suppleanter: Thomas Svelander, Vision, NilsGöran Eriksson, Fastighetsanställda. Verkställande direktör: Lotta Björklund. Revisorer utsedda av Timrå kommun: Ordinarie: Sten Ekström (opol). Suppleant: Lisbet Lundgren (s). Revisorer utsedda av bolagsstämman: Ordinarie: Tommy Eriksson, auktoriserad revisor. Suppleant: Anna Sundholm, auktoriserad revisor. Firmatecknare Firman har tecknats, förutom av styrelsen av PerArne Olsson och Lotta Björklund i förening eller av två ordinarie styrelseledamöter i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt kap aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Sammanträden Under året har hållits sju protokollförda sammanträden. Utöver detta har ett heldagsseminarium kring mål och visionsarbete hållits. Ordinarie bolagsstämma hölls 00. Försäkring Bolagets fastigheter och inventarier var under fullvärdes försäkrade i försäkringsbolaget SABO Försäkrings AB. Från och med 000 är Länsförsäkringar försäkringsgivare. Koncernförhållande och organisationstillhörighet AB Timråbo är ett allmännyttigt bostadsföretag. AB Timråbo ägs av Timrå kommun. AB Timråbo är medlem i intresseorganisationerna SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), Fastigo och HBV (Husbyggnadsvaror). Ägardirektiv Den antog kommunfullmäktige ny bolagsordning för AB Timråbo. I särskilda direktiv 0 fastställde kommunen målsättningar som bör vara uppfyllda. Andelen lediga lägenheter i bolagets bostadsbestånd bör inte överskrida, % Soliditeten ska öka och bör vara lägst, % var måluppfyllelsen följande: Andelen lediga lägenheter i bolagets bostadsbestånd var knappt,0 % Soliditeten uppgick till, %, en ökning med 0, % sedan. Fastighetsbeståndet AB Timråbo hade vid årets slut 77 lägenheter ( 77) och lokaler (), den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgick till 7 0 m² ( ). Företaget hade 7 garage (7) och bilplatser med motorvärmaruttag (). Fastigheternas bokförda värde uppgick till 0 mkr (), och det sammanlagda taxeringsvärdet uppgick till mkr (0). AB Timråbo har tecknat ett blockhyresavtal (kallhyra) på år med SBO (Statens Bostadsomvandling AB). AB Timråbo hyr lägenheter, i Tallnäs och i Söråker. Den förvaltade uthyrningsbara ytan uppgår till 0 m². I Tallnäs ingår bilplatser med motorvärmare i förvaltningen. Timråbo förvärvade Fastigheten Vivsta 0:, Högbo, den första februari, enligt beslut i styrelsen. Fastigheten innehåller lägenheter och två lokaler. Lokalerna är uthyrda och fem av lägenheterna var vakanta vid övertagandet. Dessa samt ytterligare tre har totalrenoverats under. Miljö På Rörvägen i Tallnäs har fönsterrenovering skett under året. Vitvaror och tvättmaskiner har under året bytts ut mot nya mer energisnåla och vattensnåla modeller. Trapphusbelysning har också bytts ut i ett antal byggnader. Under året har AB Timråbo tillsammans med Siemens sett över fyra av bolagets fastigheter vad gäller förbrukningar. Utrustning har setts över och ny injustering har gjorts. Kalkylerad energibesparing är % på värmesidan och på elen %. Första indikationerna pekar på gott resultat men det är för tidigt att fastslå den exakta besparingen. Plusboende Tillsammans med Mitthem och Härnösandshus har företaget ett koncept, Plusboende, med lägenheter speciellt lämpligt för de lite äldre. Tanken är att skapa sätt att bo som ger mer än ett vanligt boende, utan att det ska kosta mer. Trygghet, gemenskap, tillgänglighet och service är några nyckelord. Plusboende vänder sig till kunder från cirka år. För Plusboende har avsatts lägenheter i Timrå. Lägenheterna hyrs i första hand ut till äldre men även till övriga sökande om ingen äldre intressent finns. Bostäder Hyran på de nyrenoverade lägenheterna på Högbo är den högsta i bestånden 00 kr/m². Efterfrågan på dessa kommer under 0 att ge en fingervisning om det kan vara ekonomiskt genomförbart med nyproduktion i Timrå inom de närmsta åren. Under första delen av 0 kommer ytterligare lägenheter på Hagalid sägas upp av kommunen och hyras ut som vanliga bostäder framöver. Lägenheterna kommer att bli Plusboende och en viss oro för efterfrågan finns, då det endast är små lägenheter i fastigheten. En svag befolkningsökning noterades under året. Efterfrågan på bostäder är fortsatt stabil och någon större förändring är inte att vänta under 0. Vakanta lägenheter Vid årets början var av 7 ( 77+) lägenheter lediga för uthyrning det vill säga,0 %. Vid årets slut hade antalet lediga lägenheter minskat till av ( 77+) lägenheter det vill säga knappt,0 %. Under året har även av och omflyttningen inom beståndet minskat med %, ett resultat av att det finns mindre lägenheter att söka. Lokaler AB Timråbo har kommersiella lokaler med hyresgäster från både privat och offentlig sektor, den senare svarar för 7 % (7 %) av uthyrningsbara ytan och ca % ( %) av hyresvärdet för lokaler. Hyresvärdet för lokalerna uppgick till 0, mkr (,7) vid årets slut, vilket utgör cirka % ( %) av företagets totala hyresvärde. På lokalsidan var vakanserna vid årets slut, % (,7 %) av hyresvärdet för lokaler. Hyreskontraktens förfallotider är spridda över tiden. 70 % av kontrakten baserade på hyresvärdet löper ut inom tre år. Omsättning, resultat och ställning Hyresintäkterna ökade med, % eller, mkr till,mkr (7,). Hyresförlusterna för bostäder minskade, med 0, mkr till,7 mkr vilket motsvarade, % av bruttohyrorna för bostäder. Bostadshyrorna höjdes den första januari med i genomsnitt,7 %. Genom att återföra periodiseringsfonden möjliggjordes ett ökat underhåll under. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0, mkr. Investeringar Nettoinvesteringarna i materiella tillgångar uppgick under året till 0, mkr. Räntebärande skulder AB Timråbos räntebärande skulder uppgick vid årsskiftet till mkr (). Medelräntan på företagets räntebärande skulder var, % vilket innebär en minskning av räntenivån med 0, % jämfört med. I medelräntan ingår för borgensavgift med 0, % till Timrå kommun. AB Timråbo har som målsättning att sprida ränteförfallen över tiden. % av de räntebärande skulderna, motsvarande 7 mkr, löper med kort räntebindningstid. AB Timråbos nettoskuldsättning, räntebärande skulder med avdrag för likvida medel uppgick till mkr (0). Nettoskuldsättningen motsvarar en belåningsgrad på 7 % (77 %) i relation till fastigheternas bokförda värde. Kassaflöde, likviditet och soliditet Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till mkr () medan kassaflödet efter investeringar utföll med mkr (). KASSAFÖLDE Löpande verksamhet Efter investeringar De likvida medlen uppgick vid årsskiftet till mkr (). Balanslikviditeten (förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder) uppgick vid årets slut till 0, mkr (,0). Den justerade soliditeten hade ökat till, % (,0). Förväntad framtida utveckling Timrå kommun hade en svagt positiv befolkningsutveckling under. Förhoppningen är på en fortsatt ökning under 0 delvis genom kommunens beslut att permanenta en årlig mottagning av flyktingar på 0 0 personer. En ökad befolkningsutveckling bör ge en positiv effekt för AB Timråbos uthyrning. Uthyrningsläget för lokaler bedöms på ett års sikt som stabilt. AB Timråbo kommer under de närmaste åren att jobba aktivt med att sänka sina förbrukningar. Ägaren, Timrå kommun vill se sänkningar med 0 % från till 00. Även övrigt underhåll kommer att genomföras i största möjliga takt då flertalet av fastigheterna är aktuella för genomgående renovering. Eget kapital och obeskattade reserver Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 7, mkr (,) fördelat på mkr () bundet och, mkr (,) fritt eget kapital. De obeskattade reserverna (periodiseringsfond) uppgick till 0 mkr (,). Förslag till vinstdisposition Från investeringsverksamhet Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel, Årets vinst, 0, Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: I ny räkning balanseras 0, TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING 7

5 RESULTATRÄKNING Anita & Sören Nyberg, Skogsvägen RESULTATRÄKNING Belopp, tkr Redovisningsprinciper Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Nettoomsättning Fastighetskostnader Drift Underhåll Fastighetsskatt 0 7 Drif tnetto Avskrivningar Summa fastighetskostnader Resultat före skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt ÅRETS RESULTAT Belopp, tkr Redovisningsprinciper Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Nettoomsättning Fastighetskostnader Drift Underhåll Fastighetsskatt Drif tnetto Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Centrala administrations och försäljningskostnader Rörelseresultat Resultat Från Finansiella Investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Finansiell avgift SBO (hyra) Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Återföring från periodiseringsfond Not TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING Resultat före skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt ÅRETS RESULTAT 7 Bruttoresultat Centrala administrations och försäljningskostnader Rörelseresultat Resultat Från Finansiella Investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Finansiell avgift SBO (hyra) Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Återföring från periodiseringsfond Not 7 TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING

6 BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING Eget Kapital Och Skulder, Tkr Not Tillgångar, tkr ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående nyanläggningar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Hyres och kundfordringar Övriga fordringar Skattefodran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not Bundet eget kapital Aktiekapital (antal 000 st) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond (Tax.år 00) Avsättningar Avsättning för uppskjuten skatt Långfristiga skulder Fastighetslån Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter för egna förpliktelser TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING

7 K ASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Nasrudin Ahmed Mohammed med familj, Rör vägen A Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Förlust vid avyttring av fastigheter Skatt Avskrivningar Summa Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av fordringar Minskning av leverantörsskuld Minskning/ökning av övriga korta skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning Amortering av skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Minskning/ökning av lik vida medel Lik vida medel vid årets ingång LIK VIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING

8 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN HYRESINTÄKTER PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR PER FUNKTION REDOVISNINGSPRINCIPER AB Timråbos redovisnings och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i förhållande till föregående år. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden, innebär Bostäder Lägenhetsel Avgivna rabatter Lokaler Garage Pplatser Hyresbortfall Outhyrda lägenheter Outhyrda lokaler Outhyrda garage Outhyrda pplatser Nettohyror Funktioner/tillgångsslag Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Byggnader Maskiner och inventarier Inventarier Summa avskrivning Byggnadernas avskrivningar har gjorts enligt annuitetsmetod. Avskrivningarna enligt plan motsvarar, % av de samlade anskaffnings värdena. Fastighetskostnader ( ) 7() 0( 7) Centrala administrations och försäljningskostnader () () Totalt ( ) () 7( ) Tillämpade livslängder är 0 år för nyproduktion och 0 år för ombyggnader. Inventarier har skrivits av med 0% på ursprungligt anskaffningsvärde. ande att uppskjuten skatt beräknas för balansdagens samtliga identifierade temporära skillnader mellan å ena sidan tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värden och å andra sidan deras redovisade värden. Uppskjuten ÖVRIGA INTÄKTER 7 REVISORSARVODE 0 BYGGNADER OCH MARK skatteskuld redovisas i balansräkningen för alla skattepliktiga temporära skillnader utom då den uppskjutna skatteskulden avser goodwill eller avser en tillgång eller skuld i en transaktion som inte är ett företagsförvärv eller samgående och, som vid tidpunkten för transaktionen varken påverkar redovisad eller skattepliktig vinst eller förlust samt som hänför sig till investeringar i dotterbolag, intressebolag och intressen i joint ventures, utom då koncernen har ett bestämmande inflytande över när återföringen av den temporära skillnaden skall ske och det är sannolikt att den temporära skillnaden inte kommer att återföras under överskådlig framtid. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder beräknas med hjälp av de skattesatser som förväntas gälla för den period då fordringarna avräknas eller skulderna regleras, baserat på de skattesatser (och den skattelagstiftning) som föreligger eller i praktiken föreligger på balansdagen. KONCERNUPPGIFTER Borgensavgift Timrå kommun 0, % 0 ( 0) Intäkter Timrå kommun 0 ( ) Kostnader Mittsverige Vatten ( 0) Timrå kommun borgar för våra lån 000 ( 000) Kundfordringar Timrå kommun (70) Leverantörsskuld Mittsverige Vatten 7 ( 07) Leverantörsskuld Timrå kommun () Ersättning från hyresgäster Övrigt, utförda tjänster DRIFTKOSTNADER Reparationer Skötselkostnader Fastighetsel Vatten Sophantering Sotning, OVK Värmekostnader Administration KabelTV, bredband Fastighetsförsäkringar Avskrivna hyresfordringar m m Avgifter mm till Hyresgästförening Försäljning Revisorsarvode till KPMG inkl. biträde, lekmannarevision MEDELANTALET ANSTÄLLDA Antalet anställda Varav män Lönefördelning Styrelse och VD Övriga anställda Sociala kostnader Varav pensionskostnader VD Varav pensionskostnader övriga FINANSIELLA INTÄKTER Byggnader Ingående ackumulerat anskaffningsvärde Nyanskaffningar under året Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående ack. avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Ugående ack. avskrivningar Utgående bokfört värde byggnader Taxeringsvärde byggnad Mark Ingående ackumulerat anskaffningsvärde Utgående bokfört värde mark Taxeringsvärde mark Fastigheternas skattemässiga restvärde Fordringar Fordringar tas upp till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. UNDERHÅLL Periodiskt inre lägenhetsunderhåll Periodiskt gemensamt underhåll Räntebidrag Annuitet anslutningslån Ränteintäkter 7 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR Reception kontor Högbo TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING

9 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN SIGNATURER Timrå den 0 mars 0 EGET KAPITAL Enligt balansräkning vid årets ingång INVENTARIER Ingående ackumulerat anskaffningsvärde Nyanskaffningar under året Utrangeringar/Försäljning Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående ack. avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utrangeringar/Försäljning Utgående ack. avskrivningar Utgående bokfört värde AKTIER OCH ANDELAR SABO Byggnadsförsäkring AB Antal 0 st á nominellt.000 kr HBV (Husbyggnadsvaror) Andel st á nominellt kr HYRESFORDRINGAR Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Utdelning Tillkommer årets resultat Enligt balansräkning vid årets utgång FASTIGHETSLÅN Räntebindningstid 0 lån med rörlig ränta Avgår redovisad som kortfristig med förfall inom ett år Per Arne Olsson Ordförande Stig Martens Bergström Kenneth Westberg LarsErik Byström Vice ordförande Pernilla Eurenius Ingvar Smedjegård Hyresfordringar Kundfordringar Befarade hyresförluster ÖVRIGA FORDRINGAR Fordringar leverantör Fordran skattemyndighet Fodran moms ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER Personalens källskatt 7 Skuld moms Nästa års amortering på långfristiga skulder Övrigt 0 UPPLUPNA KOSTNADER 7 Björn Backlund Anette Asklund Granzell Lotta Björklund Verkställande direktör Åke Larsson FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Övriga förutbetalda kostnader 0 0 Upplupen skuld socialförsäkring, avgift m m Upplupna kostnadsräntor Förskottsbetalda hyror Semesterskuld Övrigt Min revisionsberättelse har avgivits KASSA OCH BANK Kassa Innestående medel kommunens koncernkonto Plusgiro 7 0 STÄLLDA SÄKERHETER FÖR EGNA FÖRPLIKTELSER Fastighetsinteckningar Garanti Fastigo Anna Sundholm Auktoriserad revisor, suppleant TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING 7

10 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ÅR Till årsstämman i AB Timråbo, organisationsnummer 07 REVISIONSBERÄTTELSE Till årsstämman i AB Timråbo, organisationsnummer 07 RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN Jag har utfört en revision av årsredovisningen för AB Timråbo för år. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för AB Timråbo för år. Jag, av fullmäktige i Timrå kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat bolagets verksamhet. Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunal lagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av AB Timråbos finansiella ställning per den december och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Timrå kommun 0 mars 0 Sundsvall den 0 mars 0 Sten Ekström Lekmannarevisor Anna Sundholm Auktoriserad revisor, suppleant TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING

11 FÖRBRUKNINGSSTATISTIK FEM ÅR I SAMMANDRAG Definitioner av nyckeltal Avkastning på justerat eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. Justerat eget kapital utgörs av synligt eget kapital, 7,0 % av obeskattade reserver. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader (netto) i procent av sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital är synligt eget kapital plus räntebärande skulder. Driftnetto Driftnetto är detsamma som rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar. Likviditet Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder. Soliditet Justerat eget kapital i förhållande till totalt kapital. Skuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld i förhållande till synligt eget kapital. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader (netto) i förhållande till finansiella kostnader (netto). Fastigheternas direktavkastning Driftnetto i förhållande till fastigheternas bokförda värde. Översikt Tillväxt Avfall Hushållsavfall Volym abonnerad m³ Liter/lgh och vecka Värmeförbrukning Värmeförbrukning faktisk, MWh Värmeförbrukning faktisk, kwh/m² Värmeförbrukning normalårskorrigerad, MWh Värmeförbrukning normalårskorrigerad, kwh/m² Fastighetsel Elförbrukning, MWh Elförbrukning, kwh/m² Elförbrukning, MWh exkl. lägenhetsel Elförbrukning, kwh/m² exkl. lägenhetsel Vattenförbrukning Vattenförbrukning m³ Vattenförbrukning m³/m², 77 7, 7, 0 0,,, 7, 0 0,7,,7 7, 7, 0, 0, 7, 7 0, 7,7 77, 00,, 7,0 7 0, 77 0, 0, 00, 7, 7,,, 7 7, Antal lägenheter, ägda Antal lägenheter, förvaltade ej ägda Lägenhetsyta, ägda Lägenhetsyta, förvaltade ej ägda Vakansgrad bostäder Antal lokaler Lokalyta Antal garage Antal bilplatser Nettoomsättning, mkr Balansomslutning, mkr Räntebärande skulder, mkr Medelantal anställda Lönsamhet Avkastning på eget kapital% Avkastning på sysselsatt kapital % Driftnetto i % av omsättningen Fastigheternas direktavkastning % Finansiella mått Likviditet % Soliditet % Skuldsättningsgrad, ggr Räntetäckningsgrad, ggr Resultat efter finansiella poster, mkr Kassaflöde från årets verksamhet, mkr ,0 07 7,, 0,7,,,, 0,, , ,,,,, 7,,0, 0,, 0, , 0 7 7,,,0,,0,,,,,, 77 0, 0 0 7,,,,,7,,,,0,,, , 0 0 7, 7, 77,,, 7,,,,,,,0 0 TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING

12 FÖRTECKNING ÖVER LÄGENHETER Område Fastighet Vivsta :, : Vivsta : Vivsta : Fröland : Mellerstbyn :0 Vivsta :0 Vivsta :7 Vivsta : Vivsta : Sörberge :0 Tallnäs : Tallnäs : Tallnäs : Tallnäs :0 Tallnäs :0 Talläs : Tallnäs : Tallnäs : Tallnäs : Tallnäs : Vivsta 7: Vivsta 7: Vivsta 7: Vivsta : Vivsta :7 Sörberge : Sörberge : Böle : Bergeforsen : Söråker :, : Söråker : Söråker 0: Söråker 0:, 0: Söråker 0:, 0: Söråker 0:0 Söråker : Söråker : Söråker : Strand :0 (:) Strand :0 Strand :0 0 Tallnäs : Del av Söråker 0: TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING Mia's Arena, Rör vägen 0 rok rok rok rok Samtliga TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING

13 UPPGIFTER OM BOSTADSOMRÅDEN Område Fastighet Vivsta :, : Vivsta : Vivsta : (:) Fröland : Mellerstbyn :0 Vivsta :0 Vivsta :7 Vivsta : Vivsta : Sörberge :0 Tallnäs : Tallnäs : Tallnäs : Tallnäs :0 Tallnäs :0 Tallnäs : Tallnäs : Tallnäs : Tallnäs : Vivsta 7: Vivsta 7: Vivsta 7: Vivsta : (:0) Vivsta :7 Sörberge : Sörberge : Böle : Bergeforsen : Söråker :, : Söråker : Söråker 0: Söråker 0:, 0: Söråker 0:, 0: 0:0 Söråker : Söråker : Söråker : Strand :0 (:) Strand :0 Strand :0 Petra Nordin & Nicklas Backman, Tallnäsvägen 7B Taxeringsvärde Bostäder, m Antal Lokaler, m Antal Inget taxeringsv. Inget taxeringsv Inget taxeringsv Förvaltade ej ägda, SBO 0 Tallnäs : Del av Söråker 0: TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING

14 REPARATIONSKOSTNAD Förutsättningar för en bra fortsättning Tack vara upplösningen av periodiseringsfonden, god uthyrning och en minskning av vattenskador under har Timråbo kunnat lägga extra pengar på underhåll. Åtgärder som behövde göras genomfördes i en snabbare takt än vi vågat hoppas på, säger förvaltningschef Vanja Aldengård. Minskningen av vattenskador har gjort att en del pengar istället har lagts på förebyggande åtgärder. Till exempel har bolaget provat vattenlarm med gott resultat. Vi har redan hunnit förhindra ett antal vattenskador och vi kommer att fortsätta att installera larm under 0. Vi ser tydliga tecken på att när vi ges möjlighet att satsa pengar på ett bra underhåll får vi tillbaka i minskande reparationskostnader. Pengarna kan investeras i förebyggande åtgärder istället för att gå till reparationskostnader, berättar Vanja. Förhoppningsvis kan vi fortsätta att underhålla i en bra takt under kommande år för att stärka vårt varumärke och våra fastigheter för framtiden. Resultatet av våra insatser kommer att ge nöjdare kunder och minskad omflyttning, konstaterar Timråbos ekonomiansvarige Thomas Svelander. ANTAL VATTENSKADOR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING 7

15 ADRESS: AB Timråbo Box, Timrå BESÖKSADRESS: Centrumhuset Köpmangatan TELEFON: FAX: EPOST: Form och tryck: accidens 0 TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB 11»t 1 3' I i Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB Org.nr 556378-253 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 österåkers Stadsnät AB 556378-253 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826 Årsredovisning för CWS Comfort Window System AB (publ.) 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2011-09-01-2012-08-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB 20 0 Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB Org.nr. 556571-5892 Räkenskapsår 2012-07-01-13-06-30 Org.nr 556571-5892 Årsredovisning för räkenskapsåret 201 2-07-01-201 3-06-30 Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2011

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer