ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO"

Transkript

1 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING

2 VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet till tryggt boende i olika skeden i livet bidrar Timråbo till kommunens övergripande vision om god livskvalitet och god livsmiljö. Året i sammandrag Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaföldesanalys Noter till resultaträkningen Signaturer Granskningsrapport Revisionsberättelse Förbrukningsstatistik Fem år i sammandrag Förteckning över lägenheter Uppgifter om bostadsområden Vattenlarm TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING

3 VD HAR ORDET ÅRET I SAMMANDRAG Någon dag in i januari regnar det utanför kontorsfönstret. Det är dags att summera. Ett år som vi på Timråbo kan se tillbaka på med stolthet. Efterfrågan på våra lägenheter har varit fortsatt god. Vi har under året haft rekordbra uthyrning och i slutet av året var uthyrningsgraden hela, %. Den ökade efterfrågan har också positiv effekt på omflyttningen som under året fortsatt att minska. Detta gör att vi kan lägga tid och pengar på andra åtgärder än de som ofta förknippas med in och utflyttning. Extra mycket pengar har satsats på nödvändigt underhåll av våra fastigheter. Bland annat har vi bytt ut vitvaror, fönster, tak och hissar. Stora åtgärder som ska synas i minskade el, värme och reparationskostnader de närmaste åren. Vi har även genomfört energioptimeringsprojekt i några fastigheter, vilket ska fortsätta för att nå målet om 0 procent lägre energiförbrukning 00. Upphandlingar och förvärv Mycket arbete i organisationen har lagts på upphandlingar under året. Ett gediget jobb som nu ger oss avtal för kommande år med duktiga engagerade entreprenörer till en bra kostnadsnivå. I februari köpte vi en fastighet med lägenheter och ca 700 m² lokaler av kommunen. Under året har fastigheten renoverats, med genomgång av stammar, nytt tak samt total uppfräschning av de åtta lägenheterna som var vakanta vid övertagandet. Timråbo kan nu erbjuda toppfräscha lägenheter i centrum. Hyresnivån på de nya lägenheter är den högsta vi har och det ska bli spännande att se hur stort intresset blir. Det ger en fingervisning om det idag är möjligt att genomföra nyproduktioner i Alägen i Timrå kommun. Utmaningar för 0 Vi har ett fortsatt stort underhållsbehov och det är en stor utmaning att fortsätta att gå igenom vårt bestånd med fokus på stammar och skalskydd. Även på förbrukningssidan behöver vi jobba intensivt för att möta våra krav från ägaren. Vi tror att efterfrågan på våra lägenheter kommer att vara fortsatt god. Under året får vi tillbaka lägenheter från kommunens socialförvaltning och dessa kommer att erbjudas våra lite äldre hyresgäster. Samtidigt ska det under 0 göras en ordentlig analys av möjligheten till produktion av nya lägenheter. Såväl nyproduktion som omvandling av vakanta lokalytor ska utvärderas grundligt. 0 planeras också en kundundersökning och i samband med denna är vår ambition att göra en områdesanalys. Förhoppningsvis ett första steg för att genomföra ett hyressättningsprojekt. Slutligen... Vill jag tacka kunder, medarbetare, entreprenörer och styrelsen för ett bra och händelserikt. Målsättningen är att 0 ska bli ett lika bra år resultatmässigt som det vi precis har lagt bakom oss. Lotta Björklund Verkställande direktör Hyresuppgörelse om en hyreshöjning med kr/m²/år från januari 0. Detta ger en snitthöjning i beståndet på ca, %. Uthyrningsgraden vid årsskiftet uppgick till, %, jämfört med föregående årsskifte då uthyrningen uppgick till %. Fastigheten Högbo förvärvades av Timrå kommun den februari. Efter genomgående renovering har några av lägenheterna nu den högsta kvadratmeterhyran i beståndet. Av och omflyttningen minskade med % jämfört med. Nyckeltal Hyresintäkter, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Kassaflöde från löpande verksamhet, mkr Investeringar, mkr Balansomslutning, mkr Avkastning på sysselsatt kapital Soliditet Likviditet Låneskuld, mkr Genomsnittlig bruttoränta Amortering låneskuld, mkr Reparation och underhåll, mkr Flertalet års upphandlingar genomfördes under med hjälp av HBV. Samtliga fastigheter i beståndet besiktades som förberedelser inför de nya avskrivningsreglerna. Under genomfördes tillsammans med Siemens genomgång av fyra av bolagets fastigheter med målsättningen att minska fastigheternas energiförbrukning med bibehållet bra boendemiljö., 7. 0,.,0 0,,7,,, %, %, %,0 % % %,0,0, %, %,0,0 0,7 TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org.nr 07 Styrelsen och verkställande direktören för AB Timråbo får härmed avge redovisning för bolagets förvaltning för verksamhetsåret 00 Verksamhetens art och inriktning Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Timrå kommun. Hyresgästerna skall erbjudas möjlighet till boendeinflytande. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Styrelse och revisorer Ordinarie ledamöter utsedda av Timrå kommun: PerArne Olsson (s), ordförande, LarsErik Byström (s), vice ordförande, Pernilla Eurenius (s), Stig Bergström Martens (s), Ingvar Smedjegård (c), Kenneth Westberg (m), Björn Backlund (v). Suppleanter utsedda av Timrå kommun: Marie Bergman (s), Camilla Larsson (s), Lisbeth Eklund (s), Margareta Sandström (s), Maria Fahlén (c), Rolf Andersson (m), Monica Åkerhjelm Bergström (v). Personalrepresentanter: Ordinarie: Anette A Granzell, Vision, Åke Larsson, Fastighetsanställda. Suppleanter: Thomas Svelander, Vision, NilsGöran Eriksson, Fastighetsanställda. Verkställande direktör: Lotta Björklund. Revisorer utsedda av Timrå kommun: Ordinarie: Sten Ekström (opol). Suppleant: Lisbet Lundgren (s). Revisorer utsedda av bolagsstämman: Ordinarie: Tommy Eriksson, auktoriserad revisor. Suppleant: Anna Sundholm, auktoriserad revisor. Firmatecknare Firman har tecknats, förutom av styrelsen av PerArne Olsson och Lotta Björklund i förening eller av två ordinarie styrelseledamöter i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt kap aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Sammanträden Under året har hållits sju protokollförda sammanträden. Utöver detta har ett heldagsseminarium kring mål och visionsarbete hållits. Ordinarie bolagsstämma hölls 00. Försäkring Bolagets fastigheter och inventarier var under fullvärdes försäkrade i försäkringsbolaget SABO Försäkrings AB. Från och med 000 är Länsförsäkringar försäkringsgivare. Koncernförhållande och organisationstillhörighet AB Timråbo är ett allmännyttigt bostadsföretag. AB Timråbo ägs av Timrå kommun. AB Timråbo är medlem i intresseorganisationerna SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), Fastigo och HBV (Husbyggnadsvaror). Ägardirektiv Den antog kommunfullmäktige ny bolagsordning för AB Timråbo. I särskilda direktiv 0 fastställde kommunen målsättningar som bör vara uppfyllda. Andelen lediga lägenheter i bolagets bostadsbestånd bör inte överskrida, % Soliditeten ska öka och bör vara lägst, % var måluppfyllelsen följande: Andelen lediga lägenheter i bolagets bostadsbestånd var knappt,0 % Soliditeten uppgick till, %, en ökning med 0, % sedan. Fastighetsbeståndet AB Timråbo hade vid årets slut 77 lägenheter ( 77) och lokaler (), den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgick till 7 0 m² ( ). Företaget hade 7 garage (7) och bilplatser med motorvärmaruttag (). Fastigheternas bokförda värde uppgick till 0 mkr (), och det sammanlagda taxeringsvärdet uppgick till mkr (0). AB Timråbo har tecknat ett blockhyresavtal (kallhyra) på år med SBO (Statens Bostadsomvandling AB). AB Timråbo hyr lägenheter, i Tallnäs och i Söråker. Den förvaltade uthyrningsbara ytan uppgår till 0 m². I Tallnäs ingår bilplatser med motorvärmare i förvaltningen. Timråbo förvärvade Fastigheten Vivsta 0:, Högbo, den första februari, enligt beslut i styrelsen. Fastigheten innehåller lägenheter och två lokaler. Lokalerna är uthyrda och fem av lägenheterna var vakanta vid övertagandet. Dessa samt ytterligare tre har totalrenoverats under. Miljö På Rörvägen i Tallnäs har fönsterrenovering skett under året. Vitvaror och tvättmaskiner har under året bytts ut mot nya mer energisnåla och vattensnåla modeller. Trapphusbelysning har också bytts ut i ett antal byggnader. Under året har AB Timråbo tillsammans med Siemens sett över fyra av bolagets fastigheter vad gäller förbrukningar. Utrustning har setts över och ny injustering har gjorts. Kalkylerad energibesparing är % på värmesidan och på elen %. Första indikationerna pekar på gott resultat men det är för tidigt att fastslå den exakta besparingen. Plusboende Tillsammans med Mitthem och Härnösandshus har företaget ett koncept, Plusboende, med lägenheter speciellt lämpligt för de lite äldre. Tanken är att skapa sätt att bo som ger mer än ett vanligt boende, utan att det ska kosta mer. Trygghet, gemenskap, tillgänglighet och service är några nyckelord. Plusboende vänder sig till kunder från cirka år. För Plusboende har avsatts lägenheter i Timrå. Lägenheterna hyrs i första hand ut till äldre men även till övriga sökande om ingen äldre intressent finns. Bostäder Hyran på de nyrenoverade lägenheterna på Högbo är den högsta i bestånden 00 kr/m². Efterfrågan på dessa kommer under 0 att ge en fingervisning om det kan vara ekonomiskt genomförbart med nyproduktion i Timrå inom de närmsta åren. Under första delen av 0 kommer ytterligare lägenheter på Hagalid sägas upp av kommunen och hyras ut som vanliga bostäder framöver. Lägenheterna kommer att bli Plusboende och en viss oro för efterfrågan finns, då det endast är små lägenheter i fastigheten. En svag befolkningsökning noterades under året. Efterfrågan på bostäder är fortsatt stabil och någon större förändring är inte att vänta under 0. Vakanta lägenheter Vid årets början var av 7 ( 77+) lägenheter lediga för uthyrning det vill säga,0 %. Vid årets slut hade antalet lediga lägenheter minskat till av ( 77+) lägenheter det vill säga knappt,0 %. Under året har även av och omflyttningen inom beståndet minskat med %, ett resultat av att det finns mindre lägenheter att söka. Lokaler AB Timråbo har kommersiella lokaler med hyresgäster från både privat och offentlig sektor, den senare svarar för 7 % (7 %) av uthyrningsbara ytan och ca % ( %) av hyresvärdet för lokaler. Hyresvärdet för lokalerna uppgick till 0, mkr (,7) vid årets slut, vilket utgör cirka % ( %) av företagets totala hyresvärde. På lokalsidan var vakanserna vid årets slut, % (,7 %) av hyresvärdet för lokaler. Hyreskontraktens förfallotider är spridda över tiden. 70 % av kontrakten baserade på hyresvärdet löper ut inom tre år. Omsättning, resultat och ställning Hyresintäkterna ökade med, % eller, mkr till,mkr (7,). Hyresförlusterna för bostäder minskade, med 0, mkr till,7 mkr vilket motsvarade, % av bruttohyrorna för bostäder. Bostadshyrorna höjdes den första januari med i genomsnitt,7 %. Genom att återföra periodiseringsfonden möjliggjordes ett ökat underhåll under. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0, mkr. Investeringar Nettoinvesteringarna i materiella tillgångar uppgick under året till 0, mkr. Räntebärande skulder AB Timråbos räntebärande skulder uppgick vid årsskiftet till mkr (). Medelräntan på företagets räntebärande skulder var, % vilket innebär en minskning av räntenivån med 0, % jämfört med. I medelräntan ingår för borgensavgift med 0, % till Timrå kommun. AB Timråbo har som målsättning att sprida ränteförfallen över tiden. % av de räntebärande skulderna, motsvarande 7 mkr, löper med kort räntebindningstid. AB Timråbos nettoskuldsättning, räntebärande skulder med avdrag för likvida medel uppgick till mkr (0). Nettoskuldsättningen motsvarar en belåningsgrad på 7 % (77 %) i relation till fastigheternas bokförda värde. Kassaflöde, likviditet och soliditet Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till mkr () medan kassaflödet efter investeringar utföll med mkr (). KASSAFÖLDE Löpande verksamhet Efter investeringar De likvida medlen uppgick vid årsskiftet till mkr (). Balanslikviditeten (förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder) uppgick vid årets slut till 0, mkr (,0). Den justerade soliditeten hade ökat till, % (,0). Förväntad framtida utveckling Timrå kommun hade en svagt positiv befolkningsutveckling under. Förhoppningen är på en fortsatt ökning under 0 delvis genom kommunens beslut att permanenta en årlig mottagning av flyktingar på 0 0 personer. En ökad befolkningsutveckling bör ge en positiv effekt för AB Timråbos uthyrning. Uthyrningsläget för lokaler bedöms på ett års sikt som stabilt. AB Timråbo kommer under de närmaste åren att jobba aktivt med att sänka sina förbrukningar. Ägaren, Timrå kommun vill se sänkningar med 0 % från till 00. Även övrigt underhåll kommer att genomföras i största möjliga takt då flertalet av fastigheterna är aktuella för genomgående renovering. Eget kapital och obeskattade reserver Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 7, mkr (,) fördelat på mkr () bundet och, mkr (,) fritt eget kapital. De obeskattade reserverna (periodiseringsfond) uppgick till 0 mkr (,). Förslag till vinstdisposition Från investeringsverksamhet Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel, Årets vinst, 0, Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: I ny räkning balanseras 0, TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING 7

5 RESULTATRÄKNING Anita & Sören Nyberg, Skogsvägen RESULTATRÄKNING Belopp, tkr Redovisningsprinciper Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Nettoomsättning Fastighetskostnader Drift Underhåll Fastighetsskatt 0 7 Drif tnetto Avskrivningar Summa fastighetskostnader Resultat före skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt ÅRETS RESULTAT Belopp, tkr Redovisningsprinciper Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Nettoomsättning Fastighetskostnader Drift Underhåll Fastighetsskatt Drif tnetto Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Centrala administrations och försäljningskostnader Rörelseresultat Resultat Från Finansiella Investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Finansiell avgift SBO (hyra) Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Återföring från periodiseringsfond Not TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING Resultat före skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt ÅRETS RESULTAT 7 Bruttoresultat Centrala administrations och försäljningskostnader Rörelseresultat Resultat Från Finansiella Investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Finansiell avgift SBO (hyra) Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Återföring från periodiseringsfond Not 7 TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING

6 BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING Eget Kapital Och Skulder, Tkr Not Tillgångar, tkr ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående nyanläggningar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Hyres och kundfordringar Övriga fordringar Skattefodran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not Bundet eget kapital Aktiekapital (antal 000 st) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond (Tax.år 00) Avsättningar Avsättning för uppskjuten skatt Långfristiga skulder Fastighetslån Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter för egna förpliktelser TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING

7 K ASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Nasrudin Ahmed Mohammed med familj, Rör vägen A Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Förlust vid avyttring av fastigheter Skatt Avskrivningar Summa Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av fordringar Minskning av leverantörsskuld Minskning/ökning av övriga korta skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning Amortering av skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Minskning/ökning av lik vida medel Lik vida medel vid årets ingång LIK VIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING

8 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN HYRESINTÄKTER PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR PER FUNKTION REDOVISNINGSPRINCIPER AB Timråbos redovisnings och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i förhållande till föregående år. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden, innebär Bostäder Lägenhetsel Avgivna rabatter Lokaler Garage Pplatser Hyresbortfall Outhyrda lägenheter Outhyrda lokaler Outhyrda garage Outhyrda pplatser Nettohyror Funktioner/tillgångsslag Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Byggnader Maskiner och inventarier Inventarier Summa avskrivning Byggnadernas avskrivningar har gjorts enligt annuitetsmetod. Avskrivningarna enligt plan motsvarar, % av de samlade anskaffnings värdena. Fastighetskostnader ( ) 7() 0( 7) Centrala administrations och försäljningskostnader () () Totalt ( ) () 7( ) Tillämpade livslängder är 0 år för nyproduktion och 0 år för ombyggnader. Inventarier har skrivits av med 0% på ursprungligt anskaffningsvärde. ande att uppskjuten skatt beräknas för balansdagens samtliga identifierade temporära skillnader mellan å ena sidan tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värden och å andra sidan deras redovisade värden. Uppskjuten ÖVRIGA INTÄKTER 7 REVISORSARVODE 0 BYGGNADER OCH MARK skatteskuld redovisas i balansräkningen för alla skattepliktiga temporära skillnader utom då den uppskjutna skatteskulden avser goodwill eller avser en tillgång eller skuld i en transaktion som inte är ett företagsförvärv eller samgående och, som vid tidpunkten för transaktionen varken påverkar redovisad eller skattepliktig vinst eller förlust samt som hänför sig till investeringar i dotterbolag, intressebolag och intressen i joint ventures, utom då koncernen har ett bestämmande inflytande över när återföringen av den temporära skillnaden skall ske och det är sannolikt att den temporära skillnaden inte kommer att återföras under överskådlig framtid. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder beräknas med hjälp av de skattesatser som förväntas gälla för den period då fordringarna avräknas eller skulderna regleras, baserat på de skattesatser (och den skattelagstiftning) som föreligger eller i praktiken föreligger på balansdagen. KONCERNUPPGIFTER Borgensavgift Timrå kommun 0, % 0 ( 0) Intäkter Timrå kommun 0 ( ) Kostnader Mittsverige Vatten ( 0) Timrå kommun borgar för våra lån 000 ( 000) Kundfordringar Timrå kommun (70) Leverantörsskuld Mittsverige Vatten 7 ( 07) Leverantörsskuld Timrå kommun () Ersättning från hyresgäster Övrigt, utförda tjänster DRIFTKOSTNADER Reparationer Skötselkostnader Fastighetsel Vatten Sophantering Sotning, OVK Värmekostnader Administration KabelTV, bredband Fastighetsförsäkringar Avskrivna hyresfordringar m m Avgifter mm till Hyresgästförening Försäljning Revisorsarvode till KPMG inkl. biträde, lekmannarevision MEDELANTALET ANSTÄLLDA Antalet anställda Varav män Lönefördelning Styrelse och VD Övriga anställda Sociala kostnader Varav pensionskostnader VD Varav pensionskostnader övriga FINANSIELLA INTÄKTER Byggnader Ingående ackumulerat anskaffningsvärde Nyanskaffningar under året Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående ack. avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Ugående ack. avskrivningar Utgående bokfört värde byggnader Taxeringsvärde byggnad Mark Ingående ackumulerat anskaffningsvärde Utgående bokfört värde mark Taxeringsvärde mark Fastigheternas skattemässiga restvärde Fordringar Fordringar tas upp till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. UNDERHÅLL Periodiskt inre lägenhetsunderhåll Periodiskt gemensamt underhåll Räntebidrag Annuitet anslutningslån Ränteintäkter 7 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR Reception kontor Högbo TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING

9 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN SIGNATURER Timrå den 0 mars 0 EGET KAPITAL Enligt balansräkning vid årets ingång INVENTARIER Ingående ackumulerat anskaffningsvärde Nyanskaffningar under året Utrangeringar/Försäljning Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående ack. avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utrangeringar/Försäljning Utgående ack. avskrivningar Utgående bokfört värde AKTIER OCH ANDELAR SABO Byggnadsförsäkring AB Antal 0 st á nominellt.000 kr HBV (Husbyggnadsvaror) Andel st á nominellt kr HYRESFORDRINGAR Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Utdelning Tillkommer årets resultat Enligt balansräkning vid årets utgång FASTIGHETSLÅN Räntebindningstid 0 lån med rörlig ränta Avgår redovisad som kortfristig med förfall inom ett år Per Arne Olsson Ordförande Stig Martens Bergström Kenneth Westberg LarsErik Byström Vice ordförande Pernilla Eurenius Ingvar Smedjegård Hyresfordringar Kundfordringar Befarade hyresförluster ÖVRIGA FORDRINGAR Fordringar leverantör Fordran skattemyndighet Fodran moms ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER Personalens källskatt 7 Skuld moms Nästa års amortering på långfristiga skulder Övrigt 0 UPPLUPNA KOSTNADER 7 Björn Backlund Anette Asklund Granzell Lotta Björklund Verkställande direktör Åke Larsson FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Övriga förutbetalda kostnader 0 0 Upplupen skuld socialförsäkring, avgift m m Upplupna kostnadsräntor Förskottsbetalda hyror Semesterskuld Övrigt Min revisionsberättelse har avgivits KASSA OCH BANK Kassa Innestående medel kommunens koncernkonto Plusgiro 7 0 STÄLLDA SÄKERHETER FÖR EGNA FÖRPLIKTELSER Fastighetsinteckningar Garanti Fastigo Anna Sundholm Auktoriserad revisor, suppleant TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING 7

10 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ÅR Till årsstämman i AB Timråbo, organisationsnummer 07 REVISIONSBERÄTTELSE Till årsstämman i AB Timråbo, organisationsnummer 07 RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN Jag har utfört en revision av årsredovisningen för AB Timråbo för år. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för AB Timråbo för år. Jag, av fullmäktige i Timrå kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat bolagets verksamhet. Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunal lagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av AB Timråbos finansiella ställning per den december och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Timrå kommun 0 mars 0 Sundsvall den 0 mars 0 Sten Ekström Lekmannarevisor Anna Sundholm Auktoriserad revisor, suppleant TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING

11 FÖRBRUKNINGSSTATISTIK FEM ÅR I SAMMANDRAG Definitioner av nyckeltal Avkastning på justerat eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. Justerat eget kapital utgörs av synligt eget kapital, 7,0 % av obeskattade reserver. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader (netto) i procent av sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital är synligt eget kapital plus räntebärande skulder. Driftnetto Driftnetto är detsamma som rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar. Likviditet Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder. Soliditet Justerat eget kapital i förhållande till totalt kapital. Skuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld i förhållande till synligt eget kapital. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader (netto) i förhållande till finansiella kostnader (netto). Fastigheternas direktavkastning Driftnetto i förhållande till fastigheternas bokförda värde. Översikt Tillväxt Avfall Hushållsavfall Volym abonnerad m³ Liter/lgh och vecka Värmeförbrukning Värmeförbrukning faktisk, MWh Värmeförbrukning faktisk, kwh/m² Värmeförbrukning normalårskorrigerad, MWh Värmeförbrukning normalårskorrigerad, kwh/m² Fastighetsel Elförbrukning, MWh Elförbrukning, kwh/m² Elförbrukning, MWh exkl. lägenhetsel Elförbrukning, kwh/m² exkl. lägenhetsel Vattenförbrukning Vattenförbrukning m³ Vattenförbrukning m³/m², 77 7, 7, 0 0,,, 7, 0 0,7,,7 7, 7, 0, 0, 7, 7 0, 7,7 77, 00,, 7,0 7 0, 77 0, 0, 00, 7, 7,,, 7 7, Antal lägenheter, ägda Antal lägenheter, förvaltade ej ägda Lägenhetsyta, ägda Lägenhetsyta, förvaltade ej ägda Vakansgrad bostäder Antal lokaler Lokalyta Antal garage Antal bilplatser Nettoomsättning, mkr Balansomslutning, mkr Räntebärande skulder, mkr Medelantal anställda Lönsamhet Avkastning på eget kapital% Avkastning på sysselsatt kapital % Driftnetto i % av omsättningen Fastigheternas direktavkastning % Finansiella mått Likviditet % Soliditet % Skuldsättningsgrad, ggr Räntetäckningsgrad, ggr Resultat efter finansiella poster, mkr Kassaflöde från årets verksamhet, mkr ,0 07 7,, 0,7,,,, 0,, , ,,,,, 7,,0, 0,, 0, , 0 7 7,,,0,,0,,,,,, 77 0, 0 0 7,,,,,7,,,,0,,, , 0 0 7, 7, 77,,, 7,,,,,,,0 0 TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING

12 FÖRTECKNING ÖVER LÄGENHETER Område Fastighet Vivsta :, : Vivsta : Vivsta : Fröland : Mellerstbyn :0 Vivsta :0 Vivsta :7 Vivsta : Vivsta : Sörberge :0 Tallnäs : Tallnäs : Tallnäs : Tallnäs :0 Tallnäs :0 Talläs : Tallnäs : Tallnäs : Tallnäs : Tallnäs : Vivsta 7: Vivsta 7: Vivsta 7: Vivsta : Vivsta :7 Sörberge : Sörberge : Böle : Bergeforsen : Söråker :, : Söråker : Söråker 0: Söråker 0:, 0: Söråker 0:, 0: Söråker 0:0 Söråker : Söråker : Söråker : Strand :0 (:) Strand :0 Strand :0 0 Tallnäs : Del av Söråker 0: TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING Mia's Arena, Rör vägen 0 rok rok rok rok Samtliga TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING

13 UPPGIFTER OM BOSTADSOMRÅDEN Område Fastighet Vivsta :, : Vivsta : Vivsta : (:) Fröland : Mellerstbyn :0 Vivsta :0 Vivsta :7 Vivsta : Vivsta : Sörberge :0 Tallnäs : Tallnäs : Tallnäs : Tallnäs :0 Tallnäs :0 Tallnäs : Tallnäs : Tallnäs : Tallnäs : Vivsta 7: Vivsta 7: Vivsta 7: Vivsta : (:0) Vivsta :7 Sörberge : Sörberge : Böle : Bergeforsen : Söråker :, : Söråker : Söråker 0: Söråker 0:, 0: Söråker 0:, 0: 0:0 Söråker : Söråker : Söråker : Strand :0 (:) Strand :0 Strand :0 Petra Nordin & Nicklas Backman, Tallnäsvägen 7B Taxeringsvärde Bostäder, m Antal Lokaler, m Antal Inget taxeringsv. Inget taxeringsv Inget taxeringsv Förvaltade ej ägda, SBO 0 Tallnäs : Del av Söråker 0: TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING

14 REPARATIONSKOSTNAD Förutsättningar för en bra fortsättning Tack vara upplösningen av periodiseringsfonden, god uthyrning och en minskning av vattenskador under har Timråbo kunnat lägga extra pengar på underhåll. Åtgärder som behövde göras genomfördes i en snabbare takt än vi vågat hoppas på, säger förvaltningschef Vanja Aldengård. Minskningen av vattenskador har gjort att en del pengar istället har lagts på förebyggande åtgärder. Till exempel har bolaget provat vattenlarm med gott resultat. Vi har redan hunnit förhindra ett antal vattenskador och vi kommer att fortsätta att installera larm under 0. Vi ser tydliga tecken på att när vi ges möjlighet att satsa pengar på ett bra underhåll får vi tillbaka i minskande reparationskostnader. Pengarna kan investeras i förebyggande åtgärder istället för att gå till reparationskostnader, berättar Vanja. Förhoppningsvis kan vi fortsätta att underhålla i en bra takt under kommande år för att stärka vårt varumärke och våra fastigheter för framtiden. Resultatet av våra insatser kommer att ge nöjdare kunder och minskad omflyttning, konstaterar Timråbos ekonomiansvarige Thomas Svelander. ANTAL VATTENSKADOR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING 7

15 ADRESS: AB Timråbo Box, Timrå BESÖKSADRESS: Centrumhuset Köpmangatan TELEFON: FAX: EPOST: Form och tryck: accidens 0 TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör Årsredovisning 2010 VD har ordet Ännu ett år fyllt med mängder av händelser har passerat för oss på Ljungbybostäder. Under 2010 gjorde vi en mindre omorganisation när det gäller våra bovärdar och den yttre

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige ÅRSREDOVISNING 2011 Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige 2011 i sammandrag Artikel publicerad 2011-03-02 i tidningen Fastighetsaktien Stefan Fröjdendahl Intäkterna uppgick till

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2009 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Något av det som hänt under 2 0 0 9 Uppfräschad fasaddekoration, Ramsele Underhållsarbete i värmecentral,

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning 2007. marks bostads ab

Årsredovisning 2007. marks bostads ab Årsredovisning 2007 marks bostads ab Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Flerårsöversikt sida 22 Resultaträkning sida 23 Balansräkning sida 24 Kassaflödesanalys sida 26 Noter sida

Läs mer

i n n E H Å L L ehb:s ledord vd har ordet förvaltningsberättelse vi arbetar på ehb mål och utfall kunder och marknad

i n n E H Å L L ehb:s ledord vd har ordet förvaltningsberättelse vi arbetar på ehb mål och utfall kunder och marknad ÅRSREDOVISNING 2012 innehåll ehb:s ledord 3 vd har ordet 4 förvaltningsberättelse 6 vi arbetar på ehb 9 mål och utfall 10 kunder och marknad 12 samhälle 13 nyproduktion 14 tillgänglighet, trivsel och trygghet

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer