5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter."

Transkript

1 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor Växeldisl:ontering samt ntlåning mot hypotek ;'f aktier, obligationer och andra- värdepapper. Helgeandsholmen. (Expeditionstid 10-3; eller varor.. lördagar och helgdagsaftnar i regel 10-2.) Växlar och öfriga länehandlingar emottagas at vederbörande tjänsteman hvarje söckendag under Riksbankens styrelse, se [16 11J. riksbankens expeditionstid. Bankosekreterare:,Langborg, E. G. (se A växel beräknas minst.8 dagars dtakonto. nedan). Betalning till riksbanken af diskonterade växlar eller län emottages hvarje söckendag under riks ban- Andre bankosekreterare. Törnebladh, C.G. H. kens expeditionstid af vederbörande kassör; Aktuarie: Öhlin, R. M. Kassakreditiv. Ombudsman: Langborg, E. G. (se ofvan), Härtill erfordras kontrakt enligt tryckt formulär Statistiker: Simonsson, K. G., tf. tillika med afskrift däraf, den ror kreditiv:et erbjudna säkerheten och firma för invisningarna. Arkivarie: Nilsson, N. G. E. Kreditivafgiften erlägges efter kreditivets bevit. I jande till vederbörande kassör. Bankokommissar-ier: Uttag och insättningar ä kassakreditiv fä göras 'In l t K J D hl C G A ' äfven i brutna tal..l'ioge S röm,..j a gren,..; mner, Checkblanketter för uttag tillhandahållas kreditiv. A.; Pählman, C. F. L.; Cadovius, J. A. M.; tag",re mot behörigt kvitto utan afgift., Eriksson,J. A.; Holmberg, C. O., samt A inbetalda belopp godtgöres ränta från och med S E N G P t f C l C första helgfria dag efter insättningen. prmger,....,..; ar sson,. Om före!<teditivtidens ntgång nytt kreditiv erhål- E. (öfver stat). lits, fär öfverföring till "etta af kapitalskuld å det äldre kreditivet ske utan att för denna åtgärd någon Kamrerer» i 16:e lönegr. : afgift erlägges. Bergh O E' Hähnel B F Trys..<n O S Kredit i löpande räkning.,..,.,..j "," Sådan beviljas på de villkor, som af fullmäktige A.j Oldenburg, W.; Bertil, B. O. A. samt för hvarje särskildt fall bestämmas. För kredit i Betulander, V. A. 'och Buus, Y. T. I., tf. löpande räkning erlägges icke bokföringsafgift. Kasnrerare i 15:e lönegr. : Afbetalningslån. W b T Ek b M B H llb A Dylika lån utgifvas på 2 1 /2 eller 5 års tid. Lägsta an erg,.; en erg,..; a erg, lånebelopp är 300 kronor. Därutöfver utlämnas A. samt Norell, G. W., t. 'f. län i jämna tiotal intill högst 6,000kronor. Amorteringen sker medelst erläggande hvar sjätte månad af en femtedel resp. en tiondel aflånebeloppetjämte ränta. T", Rcgi~t'l"ato'l"c'I": Levin, P. S.j Forsell, T. A. V..\. Kassorer: Lundmark, E. J.; Moell, J. O. H. N.j Sund. berg, G. T.j Kark, C. H.j Johnsson, N. N.; Hauffman, C. G. W.j Predricsson, Å. G-j Linder, A. G.j Dahl, C. J. F.; Lindquist, C. G. Reviso'l"c'l" och. Bokhålla'l"c: Ekström, C. J. F.; Dorph, S. W.; von Hedenberg, R. E. a, Nyman, A. r, Ehlin, K. O. E.; Fries, M. C. F.; Conradi, C. G. J.j Persson, C. E.; Borg, C. o, Heinrici, E. A. j Engwall, A. a.j Trygger, C. E. A.j Forsgren, E. V. E.j Erfass, O. V.; Jensen, N. G. Hj.; Peterson, G. E.j Löwenberg, A. W.; Wahlgren, H. R.j Unger, P. A. S.; Stenberg, A. T. W.;.A benius, H. v., Lignell, E.j Erlandsson, K. M.; Holmborg C. L.; Fridholm, A. R.j Sommar, K. T. o, Pettersson, O. A.j, Löfström, K. A.j von Krusen-. stjerna, J. M. O.; Gyllen krok, B. A. F.; Hultman, S. V.; Jahnke S. V. C.; Rydin, V. E.j samt Ullman, H. A.; Wilhelmsson, E. J. H.; Ek" G. F., o. Lindgren, E. t. f. -, OLSSON & ROSENLUND 75 Aareesteatenaena 1925, [27ÖOJ Medels mottagande på depositions-, giro- samt upp. och alskr.ijningsräkning. Enligt lagen 1ör Sveriges Riksbank af den 12 ma.j. 18~7 äger Riksbanken: a) på deposition afgiftsfritt mottaga penningar, att utan räntegodtgörelse återbetalas vid anfordran eller ä tid, som vid' insättningen bestämmes; b) utan sigift eller räntegodtgörelse mottaga och å giroräkning 16m penningar med för. bindelse att vid anfordran tillhandahålla räkningshafva.ren, hvad å räkningen innebtår, hvarjämte fullmäktige berättigats att åt fir mor, 80m hafva växeldiskontering i rtksbanken och ej själfva drifva bankrörelse, öppna' upp och afsl:ri/ningsräkning mot räntegodt. görelse. Dessutom mä, där omständigheterna sådant påkalla, räntegodtgörelse kunna af fullmäktige medgifvas för medel, innestående å depositionsräkning. Mottagning i förvar af guld, sil/tler och tjärdepapper samt al gods under försegling. Hufvudkontoret mottager i förvar dels gods nnder tö"segling, emot en afgift efter godsets rymd och förvaringstiden samt utan ansvarighet å riksbankens sida för of"örvållad skada eller tillfällig olyoka; dels myntadt och omyntadt gnid eller sil/ver, dels oek obligalion.er, -ektier och andra värdepappe.r af de slag fullmäktige bestämma utan nysonilmnda in.' skränkning i ansvai'igheten ooh med åtagande ft riksbanken att inkassera betalbara kuponger, depost; tionsräntor och utlottade obligationer samt, efter säl'. skildt artal, äfven anar. medel ooh att insätta halo!!. SE ANNONSER pa KARTAN

2 [ J C. Öfriga allmänna inrättningar. pet af inkasserad ränta och annan utdelning för [2707] Skaraborgs Enskilda Bank. vederbörandes räkning i riksbanken eller i annan bank, som af honom i sådant afseende för riksban- (Malintorgsgatan 4.) ken skriftligen uppgifvits, ärvensom att fotnyainteck- Expeditionstid "/ ningar i fastighet inom Sverige. Inkasseradt kapital belopp tillhandahålles endast mot kvitteradt rörva- Styrelse: ringsbevis och bör nytt bevis å det återstående be- Rh d' H df L tz W Kuylen loppet till ägaren kostnadsfritt utfärdas för den tid, O In,., or.; auren,.j - afgift redan erlagts. Förvaringsafgiften utgör fem- stjerna, A.; Dickson, W.; Berg, R.; Schutio öre för år räknadt af hvarje tusental kronor af berth, J.; Lindström, A.; Ulmgren. K. E. ~:; ~;~~~:~~~rsb~r~~~:~å~~~a~~l~. v~~;~t~v;:;;~ verkst. Direktör: Schuberth, J. gift utgiir dock en krona, hvarjämte särskilda inteck Kassadirektör : Ulmgren. K. E. nings- och andra kostnader skola ersättas. Ombudsman: von Heijne, B. Närmare upplysningar erhållas i riksbankens af- Lånekamrer : Löfdahl, Sven J. delning för öppna och slutna deposita. Hvalfskamrer: Grönlund, E. Kamrer för kontrollafd.: Ewert. O. [2701J Svenska Bankföreningen. F'dreninqens.,ekreta':iat. Drottningg. 3. (Kontorstid 10-4.) [2709J Fondafdelningschef: Philip, Erik L. Kassörer: Larsson, O.; Bogren, J. Styrelse: SundsvalIs Enskilda Bank. Ordf.: Wallenberg, M.; v. ordf.: Rydbeck, O. Kontor: Fredsg. 4. Ledamöter: Berggren, E.; Aurell, L.; Bovin, Styrelse: K.; Cullberg, C.; Philipson, M., Nachman- Tamm, Gösta, ordf.: Gihl, IL, vice ordf. och son, J., Malmborg, S.; verkst. direktör: verkst. dir.; Edelfelt, R.; Liljewalch, Mag- Dickson, C. R. nus; Peyron, Alfred; Reuterskiöld. Bernh., Zielfelt, A., kassadir. och v. verkst. direktör. [2703J Stockholms Enskilda Bank. Ombudsman: Sebardt, Wilh. H f dk t u.vu on or: K t "d d 8 ungs ra gar sg.. Md 1 e - Kamrerare: Tjänstemän: Holmgren, E. D. n~ngskontor: Stora N yg. 40 & 42, Drott- l:ste Kassör: Hyden, H. nmggat. 48, Nybroplan, Handtverkareg. 2:dre Kassör: Sellin, E. 18 & 20, Hornsg. 1, M~nttorget 4, Stureg. Öfriga tjänstemän: Thimgren, B.; Bolle, J,; 9~. O~?~g. 51, Centralpalatset samt l Nilsson, G.; Ohlsson, C. G.; Graveleij, A.; Södertälje. Eriksson, E.; Bergman, S.; Unreus, 1.;Bohm, Direktion:.A.;Anderson, H.; Dolc ken, H.; Högström, G. Ordförande: Wallenberg, K. A. Notariat- &: Fondafdelningen: vice Ordförande: Wallenberg, M. L.!förest.: TieIman, A. Verkställande direktör: Nachmanson. J. Ofriga tjänstemän: Fondelius, Vice verkställande direktör: Wallenberg, J. skiöld, B.; Liljencrantz, R: ~ourhafvande direktör: Arfwedson, J. O. E.; Beron- Ofriga ledamöter: Printzsköld, O.; Hellner, Joh.; Almström, H.; Sachs, J.; Söderberg, Olof A.; Wallenberg, O. Bankafdelningen: Direktörer: Julin, R.; Hahn, B. Direktörsassistent: Lundgren, W:m. Not ariataf. delnin,ij en: Ombudsmän: Carlsson, K. J.; Erdmann, N.; Grönberg. G. Ekonomi- och personalofdelwinqen: Kapten C. Ljungberg. Bankpersonals Notariatafdelningen: kamrerare: Johanson, J. Kamrerare: Wide n, G.; Norman, A. [2720J Skandinaviska Kreditaktiebolaget. Gustaf Adolfs Torg' 22 & 24. Expeditionstid : kl. 1/210,-3 e. m. Dagen före sön- och helgdag kl Telegrafadress:»Krcditbolaget». Till direktionen och sekretariatet»centralbank», Till notariatafd.»skandinavnctar». Styrelse: Ordförande: Swartz, Carl. vice Ordförande: Carlander, A.j von Platen, W. Ledamöter: Axelson, S. M.; Belfrage, Åke; Berg von Linde, A. W.; Broome, A.; Broström, Dan; Carleson, C.; Dillner, G.; Engeström, M. E. L.; Dunker, H.; Ekman, G.; Faxe, C.; Faxe, L.; Frisell, E.; vo Geijer, W.; Hedenlund, L. A.; Hirsch, O.; Lauritzen, H. K.; Ltibeck, S. E. J.; Malm- JONKOPINGS JURIDISKA ----~ H A M N G A T A.N BYRÅ

3 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2720"':'2722] ro~'. F.j Mannheimer, n., Nilsson, Joh.; Styrelse: NIlsson, R.; Petersson, B. R.; Rabe, P. R.; Ordförande: Palme, J. H. Rydbeck, O.; Schinitz l A.j v. Schwerin, V. vice ordf.: Hay, B. G.; Skytte, G. V.; Smith, S. W. A.; Ström- verkst. Direktör: Lagercrantz, G. ber~,o.m.; Wehtje, E. F.;, Wijk, Hj.; Wing- Kassadirektör: Pripp, L. quist, S.; Wingårdh, C. A. B.; Winkler, bitr.direktör och ombudsman: Rooth, L N.j Agren, A. H.; Waldenström, M. C. Ledamöter: Svensson, G.j Kreuger, L; Ljung- Kontoret i Stockholm: löf, R. ' I Verkställande direktörer: Rydbeck O.' Lau- Tjänstemän: ritzen, H.; Rabe, P. R. " O~bud.sman: Cayallin, B. Direktörer: Hedenlund, Ax.; Waldenström, Vardenngsman: Akerblad, C. ' M.j Odencrants, L. A.; Terserus, E.; Bel- Vid bankluralfoet : frage, F.. Kamrer: Reinius, A. Bitr. Direktörer: Kjellberg, E.; Stenberg, Kontrollant: Roosval, E. E.j Sve~~son,.N. O. ~.; Killander,. L. Vid jastighetsajdelninflen: O~buds~an: KIl!and~r, Lennart; Wlden, P. Kamrer: Meurk, A. Sekretariatet: Forestandare : Brundell, P., Biträden' Storck G. Backe, F' Hedvall G Kamrerare j Kjellen, G.; Morling, S.; Ry- '.'.,..'.,,. din S.' Adde E.: Gunnarson p. Södervall Vtd ~ankafdelntngen: " ".'.,, Kamrer- Broman B G.; Bohman, J.; Marmolm, F.; Ekberg, C.; Bit "d.. W t Il 'B. M l' H' F' E'. H~lJgren, C. G.j Ä.l!1nd, C.; Ekström, G.; I ra en. ~s e lus,.r:, e.m,., r.les,_., Wlerth, J.j Holmquist, G. ~er~es, G., Ahlstrom, L., EIg, G., Cn~t- Kassakamrerare: Baclenan, V.; Huss, G. tingius, B. jandereson, L., Statistiska afdelningen : Föreståndare: Huss Vid utrikesajdelningen: E. docent., ' I<'örestånd.: Giinther, O. Not~riatafdelningen: Föreståndare: Rabe, G. Biträ.den: Lindgren, O.; Ahlström, E.; Hall- -Fondafdelningen: Föreståndare för obliga- gren, E. tionsafdelningen: Santesson, C. L. R., kam-.. Vid valutaajdelningen: rer; föreståndare rör aktieafdeln.: Wig- Förestånd. : Habbe, T. strand, E., kamrer. Vid kassorna: Intendent: Liedfeld, N. Kassörer: Thorslund, E.j Nordborg, O.; La- Oentra; (ör bankens exp.-kontor i Stockholm, gergren, S....' Drottningg. 1. Ko~trollanter: PIhlblad, N.; Geijer, D.; Klae- Direktion: nmg, D. Ordförande: Sandberg, G. Fr. Biträden: Humble~. G.; Wedelin, G., Carle-. viceordförande: Juhlin-Dannfelt, G. son, H.; Ternstrom, C.; Sundberg, G: I Ledamöter: 'I'igerschiöld, H.; Grill, A. n, Vid notariatajdelningen: Nordström, G.; von Celsing, F. Föreståndare: Lundholm. J. Direktör: von Celsing, F, Kassör: Påhlman, A.r Kamrerare: Friberg, I.; Lindh, A. Biträden: Elmqvist, A. j Forsling, S.; Sund- - Expeditionskontor : blad, V.; Schalen, T. j Wahlg~en; E.; Mats- Kungsg, 62. Kamrer: Nylund, N. son, K.; Åberg. B. l;lödermalmstorg 6. Kassör: Bjurström, J. Vid förvaring8hvalfvet:. Ofre Munkbron 7. Kamrer: Holmqvist, F. Granlund, D.; Teden, E.; Frick, E. Birgerjarlsg _Kamrer:. Hreggström, S. Vid revisionsajdelningen: Stureg. 32. Kassor: Wedm, Gasten. Föreståndare: Hanner J., :, Tegner.sg. 12. Kassör:..Gellersten. C. A. Biträd-en: Rappe, E.j J~hanson, E.; Liild,:E.;- Drottningg, 106. K~ssor: va~ant. Glosemeyer, D. Horns~: 33 A: Kasso!: Em~hen.J.W. Vid kupongafdelninge : 'ilr,. Karlavagen 56. Kassor: Knos, 'I'ekla, Ho.fren S' Lu din S -j Karlbergsvägen 44. Kassör: Hedenblad,Anna.,.". n ". I. Odeng. 26. Kassör: Löfstedt, G... Vtd jondajdelmngen: Strandvägen 21. Kassör: Granlund, Tyra. F?re.~tanda~~: Olsson, O. F..; i( -, Biträden.Höglund, N.; Malmqvlst,J.; Holm,E. I [~7 22] Stockholms Intecknings Gar.anti Vid elltlndomsagfjnturen: Aktiebolag. Föreståndare: Larsson, A. E. 0;11 Hufvudkontor: Fredsg. 2, öppet kl. 1,"10-3. Biträde: Trana, E. 1{ Afdelningskontor: Stureplan 6, öppet kl. Vid ajdelningbkontortjt 8tu.,.epla'n 6,' 1/210-3; Horns~. 10, öppet 1/210-3; Kassör: Salmsorr, V. VIKING SKOKRÄM 'INDUSTRI.~~T;~B~;. VIIH.N,G -." ~----_.-.

4 [ J Kontrollant: Berggren, ~. Biträde: Bergenstråhle, 'G. V'id a.[deln'ill.qskontoret, Hornsq, 10: Kassör: Billström, L Kontrollant: Anderson, B. [2724J Aktiebolaget Sydsvenska Banken. (Drottninggatan 4, öppet tio-3, lördagar och dagar före helgd. 1/210-2.) Afdelningskontor: Götgatan in. Styrelse: Aronowitsch, M., ordf. o. verkst. dir.; Gullander, O., v. ordf.; Westerberg, Sten. Kassadirektör: Frykman, J. Kamrerare: Lönnberg. V.; Forssgren, V.; Israelsson. Hj.; Grönfors, H. Kassörer: Huss, Lennart; Olsen, T.; Harling, A. Förest. för fondafdelningen: Rasmusson, Gunnar. Ombudsman: Levy, L. C. Öfriga allmänna inrättningar. Lörd.-o. helgdagsaftnar. utom då desamma infalla å första o. sista söckendagen i månaden, stängas bankens samtliga afdelningar kl. 2 e. m., dock med undantag för förvaringshvalfven vid Hufvudkontoret och Kontoret Fredsgatan 10, hvilka samma dagar stängas kl. 3 e. m. Styrelse: Herrar Arvid Lindman, (ordf.); Knut Bohman, (v. ordf.): Herman Lagercrantz, (v. ordf.); friherre Nils Trolle, (v. ordf.): Maur. Philipson, (verkst. dir.); K. Dahlberg. (v. verkst. dir.): Helmer Sten, (v. verkst. dir.): Th. Raaschou, (dir. för hufvudkontoret), G. Drysen, (dir. vid provinscentralen), Fr. Östman, (dir. vid provinseentralen) ; E. von Zweigbergk; Carl Berg; Axel Bergengren; Oscar Flensburg; Karl Grubbström: Bernh. Ingelsson; Carl Kempe; Herman Lamm; Harald Lettström ; Hugo Lindgren; Louis Ljungberg; Ernst Malmström; P. Paulsson. friherre O. Rappe; friherre E. Rålamb; Hj. von Sydow; Emric Thunberg. Styrelsesuppleanter: herrar C. W. Berggren; [2727J Gustaf Zethelius; Anders Fischer; Carl Aktiebolaget Svenska Handelsbanken Lindholm; J. CorneJius och Karl Mossberg. H u tv u d k o n t o r: Styrelsens säte: Stockholm. Arsenalsgatan 11- Kungsträdgårdsgatan 2B. Direktion: Bankafdelning: Arsenalsgatan H-Kungs- Philipson, Maur., verkst. dir.: Dahlberg. K., trädgårdag. 2 B; exp.-tid 1/210f. m.-3 e. m. o. Sten, H., v. verkst. dir.: Raaschou, Th.; Remburaafdelning: Kungsträdgårdsgatan Lettström, Harald; Reuterskiöld, L.; Rappe, 2 B; exp.-tid 1/210 f. m.--3 e. m. O.; Lindholm, C.; Lamm, E. Resekreditivafdelning-: Kungsträdgårdsgatan 2 A; exp.-tid 10 f Tjänstemän: l 1/2. m.-3 e. m. Notariatafdelning: Arsenalag. 11; exp.-tid Vii, hujvudkontoret: 1/ 2 10 f. m.-4 e. m. Direktörer: se ofvan under Direktion. Fondafdelning: S. Blasieholmshamnen 12; Bitr. direktörer: Allander. O.; Ekman, C.; exp -tid 1/.10 f. m.-3 e. m. Häggiund, V.; Waldenström, E.; Wijn- Fastighetsbelåning: Arsenalsgatan 11; exp.- blad h, K. F. tid '/210 f. m.-3 e. m. Direktörsasisstenter: Stenberg, E.: Palm, G. Förvaringshvalf: Arsenalsgatan 11; öppet \Om?udsm~n: Undeo, G.;, Ahlstrbm, T.; Bel- 1/ 2 10 f. m.-4 e. m. frage, ]i.; Odelberg, E. Provinscentral, jafdelningsföreståndare och k a m r e- S. Blasieholmshamnen 12; exp.-tid rare: 1/ 2 10 f. m.-3 e. m. I' Arbitrageafdelningen: Grjindal, E., förest.; Bokföringsafdelningen: Akerlund, O., kam- Af d e l n i n g s k o n t o r: I rer och förest.; Holmberg, E., 2:dre kamrer: Kontoret Fredsgatan 10, Kontoret A. Göt-I Centralen för afd.-kontoren i Stockholm: gatan 3; B. Vasagatan 12; C. Sturega- Stenberg, E., förast, (se ofvan); Depotafdeltan 24; D. Slussplan ö3 A; E. Drott- ningen: Kinnman,S.,kamrer; Ekonomiafdelninggatan 80 A; F. Handtverkaregatan ningen: Wiedholm, A., kamrer och förest.: 26 (Kungsholmst.); G. Norrtullsg.19 (Oden- Fastighetsafdelningen: Wennerholm, C., plan); H. Regeringsg. 45; 1. S:t Eriks- förest.; Fondafdelningen: Olän, O., kamrer plan 6; K. Storg. 1 (Ostermalmstorg); L. o. förest. för aktieafdelningen; Kjellgren, N., Kungsg. 1 (Stureplan); 1.\'1. Karlaplan 8; förest. för obligationsafdelningen; Inkasso- P. Uplandsg. 15; R. Hornsg. 8; S. Skepps- afdel ningen: Ekdahl, K., kamrer och föbron 18; T. Flemingg. 46; U. Hornsg. 174; rest.; Hufvudkamrerserpeditionen : San- V.Sveavägen 45. Exp.-tid 1 /210 f. m.-3e.m. tesson, F., o. Wennberg, R., kamrerare; A.-B. SVENSKA METAlLVERKEN MÄSTs~R:n~~n~EåL~i~~~~.N22

5 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [ ] 'Kassaexpeditionen : Grandinson. Alf, kam-.[27 30J Upiands Enskilda Bank. rer; Låneafdelningen: Lundvall. D., kamrer (Drottninggatan 17 öppet -! 10-3 ) oehförest., Notariatafdelningen: Ljungman,,. J., förest.: Lidman, R., kamrer; Personalaf- Styrelse:, dehiingen:blomkvist,g.,kamrer och förest; Pegelow, F. W. H., ordf.; Sundin, E. O.~ Publicitetsafdelningen: Norberg P. G." fö- Lindh, Helmer, verkst. direktör; Lunderest., Rembursafdelningen: Wallberg, F.,fö- berg, Kr. W.; Engström, Sigfr.; Sparre, rest. jrevisionsafdelningen: Hebel, W., kam- Lars Crson; Ameln, C. G. rer och förest. ; Sekr,etariatet: Hollen bach, Kassadirektör: Hanson, L. Frie~a, förest. j Statistiska ~fdelningen: Tjänstemän:. Welm-Berger, K., kamrer och förest.: Sven- Kamrer: Wiklander H. ' ska. korrespondensafdelninge~: Mells~röm, Kassörer: Dehn, L.;' Flodman A.; Groth, T. N., förest.; Sysslomansafdelmngen: LJungquist, H., förest. ; Utländska korrespen- Ombudsman: densafdelningen: Hellman, G., förest. Themptander, S. Kassörer: hufvudkassan: Hammarstrand, R, Fondajdelningen: hufvndkassör, Ericsson, J., Dahlström, J.; Föreståndare: Oasselli, S. LundeH, A., inkassoafdeln:s kassa; Lind-. --_- qvist, Lotten, check kassan ; Flodman, Hed- [2733J Aktiebolaget Goteborgs Bank.. vig, sparkassan, Cederström, Berta, not.- Centra~kontor: ~runkebergstorg 16-:-20,opafd:s kassa: Olsson Emy Fondafdes kassa" pet , lord agar och dagar fore helg., ",,,,' 'da 1/ Danell,Agnes,Kupongochpostvaxelka8san. fdelg. k t' K 48 H" ) '. åfde mngs on or: ungsg. (otorget, ".. Vtd Prooinscentralen : o Odeng. 55 (Odenplan), Folkangag. 97 DI~ektorer: Sten, Helmer, Ostman, F. j Wah- (hörnet af Renstjernasg.), Birgerjarlsg. 20.1lJ~.'P.j Drysan,..G.; Zethehus, G. (invid Stureplan), Strandvägen 47 (Djur- Bltrad"n~e dlre~~(jr: ~.undgren, A. gårdsbron), Regeringsg. 8, Kornhamnstorg Kontrollörer: Brandstrom, F.; Fagerberg. G. 6 (hörnet af L:a Nygatan), Liljeholmen. o. Wennberg, E. Styrelse: Trygger, Ernst, ordförande; Hol- Kamrerare: Selander, E. termann, O., v. ordförande; Hederstierna, V 'J k t t '" d t O Carl; Jansson, Carl; Thiel, Arthur; Lindt<>; o.n ore ;,.r~ aga an l. ström, P. E.; Themptander, N. H. R; B~nka~deftllng. exp-tid /210 f. m.-3 e. m. GrönwaJl, Fredr.: Bovin, Knut, verkst. F?rvar~n~shvalf: oppet /s10 f. m.-4 e. m. direktör; Nehrman, A. W., Febvrel, Ed- Dlrekt?r. ~~ell~an, E. mond,söderberg, G. W., v. verkat.direktörer. Afdelnlllgsf?~estandare och kamrerare: k~m- Styrelsesuppleant: Bille E. v verkst direkre~sexpedltl?n: Olsson, G., ~amrer och före- tör. ',.. sta:.n dare ; Tlbbhn, E. J., lanekam~~r. Direktörsassistenter: Silfverling, S.; Ceder' Kassörer: Skow-Petersen, J.; Ronnstrom, G. j holm E. ' Grape, A. Ombudsmän: Richter; H.; Cornell, B., Flo- Vid ajdelningskontoren: din, S. Centralen för kontoren A-V: Stenberg, E" Kamrerare: Almer, N.; Ekmark, G.; Gillförest.' (se ofvan); Höppner,J.; von Kiöhling, gren, J.j Gräsen, H.; Johansson, Bror; Gurli. Föreståndare:.. A, Götg. 3,Lundvall, J.; B, Larsson, Russell, S.j Schultz, H. A.; Weinberg, Stig; Vasag. 12, Söderquist, G.j C, Stureg. 24, Revisor: Clason, O. Bonnevier, T.; D, Slussplan 63 A, Wetter- Kassörer: Asker, B.; Bahre,.A.; Ekdahl, R; lind, E.;' E, Drottningg. 80 A, Bogren, K.; Hoffström, S.; Lagercrantz, S.; Landberg. F,Handtverkareg. 26 (Kungshohnst.j.Lun- S.; Malmlöf, E., tjl.; Nilsson, <r.; Norddahl., O.; G, Norrtullsg. 19 (Odenplan), gren, G.; Nygren, G.; Orell, R; Santesson, Lindblad, F.; H, Regeringsg.45,Bäckström, C.j Snö bohm, B.; Södsrhelm, M.; Thorild, ' Th.; I, S:t Eriksplan 6, Reuterswärd, G. P.; S.; Wallin, G.. K, Storg. 1 (Ostermalmst.), Ruuth, G. j _ L, Kungsg. 1 (Stu~eplan), Forsström, F.; [2735] Södermanlands Enskilda Bank. M, Karlaplan ~, Lindberg, Sven; P, Up- Telegramadress: Sörmlandsbank. landsg. 15, Orvin, H.; R, Hornsg, 8, Sar- Expeditionstid kl , lördagar o. dag ton H.: S, Skepp~bron 18, Ännell, G.; före helgdag stänges kl. 2. T, F~emlllgg. 46, Ohn,..G.; U, Horns&"174, Regeringsgatan lil. Verkst.direktör: Oscar ThulIn, R; V, Sveavagen 45, Westm, A. Wichman; Direktörer: Carl Wallin,' G. Ramberg. OLSSO,N & ROSENLUND SE ANNONSER pa HARTAff

6 [ J C. Öfriga allmänna inrättningar. Norrlandsgatan 2. Förest. : V. Myrin. I Afdelniugskontor: Hamngatan 5 A o. St; Humlegårdsgatan 7. Förest.: I!. Wallin... Nygatan 32. Hornsgatan 66~. Förest.: G. Åkerblom. I Oppna '/ Slussplan 1. Fores~.: A. Granstedt. ~ StY"else: Kungsgatan 60. Forest. : J. Janzon. 'Hamilton, Hugo, ordf.: Bennet, Jac., v. ordf.; Wettergren, C. G.; Vasseur, Emil A.; [2739] Wachtmeister, Hugo H:son; Bonde, Carl Aktiebolaget Mälarebanken. G.; Elisson, A. P.; Eriksson, Per; Lin- Hufvudkontor: Drottningg. 5, öppet '/ dahl, L Styrelse: H~fvu~~onto:et i Stockholm: Sahlin C. A' Karlsson Joh. Hect r H' Verkst. dire~tor: DJu:'klou, Gustaf., ".,n, o,"'., V. verkst, dir.: Ahlenius, E. Holmberg, HJ., Johnson, John; Sundstrom, K d' ktö. L h lm Nil Axel; Murray, W.; Olsson, J.; Lindström, assa ire or.. ager o '. IS. 1.; Jeansson, H.; Schönmeyer, G.; Matten, Kamrerare: Berger, G.; Lindahl, C. C. A. Verkst. direktör: Holmberg, Hj... Vice verkst. direktör: Schönmeyer, G. -[2743J Ostergötlands Enskilda Bank. Direktörer: Böttiger. Hj.; Regnell, J.; Ulm- (Arsenalsgatan 8 D, öppet '/210-3, lördagar gren, Carl A.; Wallqvist, Aug.; Osterberg, och dagar före helgd. 1/210-2). Bertil. A/d l' k t.. V" t l' t r z Direktörsassistenter: Axelsson T.' Lund- e ntngs on 01. as er angga an I OC!. t E u tthi S J' S' G Handtoerkoreqatoai 41. qvist, r:; lua tesen,..; onner,.; St l. S hli Maur ordf, Do dorff Westelius, V. yre se : a n, ~:'.". n, Ombudsman: Östberg, Clas. Jo.hn, v. ordf.; ~hl.strom.' NIls; Lm.dl!.ber g, Bitr. ombudsman: Wennerholrn, G. E b, verekst. dir.; Lindqvist, Ludv., Ofvor- S k t..s dcif. M t e re. o. Jur. ra glovare: or on, M.'. Kamrer: erg, Hultstrand.. P. Kamrerare: Dahlqvist, C. J.j Hellsing, K.; Öfriga tjänstemän: Alsån, Gunhild; Brage. Nylen, A.... E., f" ores. t~' lor fondavu.: d' Car lshon, - N'., E n-. O/r,ga k.o,!tor:. 1 hörning, N., kassör: Halldån. R., förest. Skeppsbron.8, expeditionstid / för korrespondensavd. ; Lindstrand, M.; Ka;UlTer: Walin, O Lindström, G.; Sörman, Margit; 'I'holander, Storkyrkobrinken 14, expeditionstid MO Elsa; ~.hulin, C.; Ahsberg, Erik; Ahsberg, -3. k t S.-E ; Ostergren, E., sifferrevisor. Kamrer: va an..a/d l' k t Karlaväg, 47. expeditionstid ' T"" e mr/fis,!j n oren.t Föreståndare: Eklund, B. '\ ast~rlangg~tan 17: Ostergren, 'I'orborg: St d" 5B diti tid 1/10 3 Klingenstierna, S. ra?- vag. ; ~xpe l lons l 2 -. Handtverkaregatan 41: Fahlander Ada Lind- Forestandare : Christiernson, K. k E.,, Knngsbroplan 1, expeditionstid '/ mar,. Föreståndare: Grönberg, r. Storgatan 3, expeditionstid ' Föreståndare: Tegner. H. Upiandsgatan 1, expeditionstid '/ Föreståndare: Hawor, G. Götgatan 69, expeditionstid '/ Föreståndare: WaUner, S. Norrmalmstorg 14; expeditionstid 1/ Föreståndare: vakant. Drottninggatan 71 D; expeditionstid '/210 -S. Föreståndare: Wallin, A. l2742j Aktiebolaget Svenska Lantmännens Bank. Hufvudkontor Norrmalmstorg 2. Öppet: bankafdelningen '/210-3; förvaringshvalfvet '/ [2704,4J Norrköpings Enskilda Bank. Solidarisk bank. Grundad Birgerjarlsgatan 17. Expeditionstid '/ Styrelu: Cederborg. Allan, ordf.; Lagrelius, Axel; Thorngren, Karl; Fröander, Gunnar, Hultman, Ivar, verkat. direktör. Omln.dsrnan: Heurlin, E. C. Tjänstemän: Brisman, C. E., kamrer; Bergman, K; Erik- I son, E.; Stensköld, B.; Engdahl, O.; Loo, Conrad; Eggertz, C. Fondafdelning: Förest. Werner, J. JONKOPINGS JURIDISKABVRÅ li5 H A M.N OA T A N l ö

7 5., Penmnginrättningar, a) Banker och kreditanstalter. [ t>J (27'45J. AktiebQlaget Nordiska Handel~- av Bankofullmäktige; Nachmanson, J..; banken. ~ Rydbeck, O. (Malmtorgsg, 3, öppet ,) StyrelsesuppL: Larsson, Viktor, 'v. ordf.,.ut- Styrelse: 'sedd af Kungl. Maj:t; 'I'amm, H. S., jourh. Bergenholtz, F. E."ordf.; Billing, M., verkst. dir., utsedd af Riksgäldsfullmäktige, Nil-, di~ektör; Sandström, G.; Svanfeldt, P. M. son, E. A., utsedd af Bankofullmäktige; v. verkst. direktör: Rissler, G. Philipson, Maur.; Bovin, Knut. Biträdande direktör: Sekreterare och kamrerare: v. Hofsten, Erik. Lindberg, A. Ordinarie tjärultemän: Kamrerare: Wigren, N.; 'I'horngren, H.; Wahlgren, H.; Bexelins, H., Kassörer: Johansson, S,; Halldin, S.; Johnson, S. Ombudsman: W. Augustinsson. Fondajdelningen:. Föreståndare: Färst, E. ~...Ajdelningskontoren : A kontoret, Kungsg. 55. B-kontoret, Odeng. 22. (J-lfontoret, Stureplan 2. [.2747J Aktiebolaget Gotlands Bank. (Drottninggatan IL) Styrelse: Kolmodin, Axel, ordf.; Granholm, Henrik, v. ordf; Herzog, Otto; Löfberg, Harald; Wigert, G. S., verkst. dir. Tjänstemän: Södervall, Hugo, kamrer; Berglund, K. A., hvalfskamrer; Nilsson, E.,,k~ssör; KI~~tz, L;i' ~ond.chef; Holm~uist~ C., Norrstrom, NI s, NIlsson, A.-L., Ro sander, Eva; Tiberg, Bror; Natorp, Walther. [2750] FöreninQen Industriidkarnes lanekassa (utan personlig ansvarighet). Kontor: Karduansmakareg, 9,1 tro Ordf.: Linder, C. W.; vice ordf.: Johansson, A. J.; öfriga ledamöter af styrelsen: Pettersson, C. J.; Petterson, Anton;. Bergqvist, G. F.; Malmqvist C. P.; Jacobson, N.; Spira, Gustaf; Svenson, S. E.; Linder, Hilmer. Kamrer: Skoglund, K. ' Kassörska: Andersson, Anna. Bokhållare: Sandberg, A. [2755] Utlottade obliglltioner och för- ' fallna räntekuponger till följande lån inlösas hos:' A.ktleboJaget Göteborgs bank (f. q. Göteborgs Enskilda Bank). Grundad: Egna fonder kr. 78,750,000., 'I'elegrafadress»Götabank». Ahlafors Nya Spinneri A. B:s 5 010af Aktieb. Btlltngsfors-Längeds 601o af Aktieb. Bofors-Gullapångs 5% Aktieb. Brusafors-Rällefors 6 '/0 af Akt(eb. de Lavals Ångturbins 51/2 % af Aktieb. Göteborgs Tomträttskassas 5 0/O1916, '5, 0/O [2748J Bankaktiebolaget Norden o. 5 1/2 O/o '. Vasag: 6. 'Bamhusg. 16. ' Aktieb. Iggesunds Bruks 5% afl914, 51/2% afl917 <;l. O ~~~. ppet 1/210-1 /24. Lördagar 1/ Aktieb. Karlstads Mek. Verkstads 51.'2" ~er..A. I Styrelse.' Aktieb. Ludvika Bruksägares 5 1 /2 % Aktieb. Lux 51/2 O/o1911. lngmansson J. ordf.' Bäckmark C.' Ekman Aktieb. Mölnbacka.Trysils 5 "lo C G K!'llb' W' M b ' T' S ' Aktieb. Rämen-Liljendahls 5 1/ ,..; a erg,.; oss erg,.; par- Aktieb. Rörstrands Porslinsfabrikers 6 0/ O af1919. ring,' A. P.; Svensson, Fr. Aktieb. Separators 5" o. 51/2 "lo Direktion: Aktieb. Sjuntorps 51/. O/o 1914., K "llb a erg, W., ver ks. t d' 11'.; Mossb erg, T., adv.; Aktieb. 1920, Stockholms Spä,vägar.,6 O/oaf 1919 o. 7 %.Sparring, A. P., dir, AkU.b. Stockholms Tomträ~tskass s 5% af 1915,' Ombudsman: Mossberg, T. 5 1/ o. 7 Ofo1920; 5 Ofo1922. K D Ii N l Aktieb. Strids berg & Biörcks 51/. 0/o amrer: ur In g,. var. Aktieb. Svenska Tobaksmonopolets 5% af 1915,51/1 Kassörer: Bäckiund, l.; Danielsson, M. Ofoaf 1918.' Förest. för revisionsafd: Grönlund. P. E. Aktieb. Södra Roslags Kustbanas 4 Ofo1898. Förest. för bokföringsafd.: Eneroth, l. Alingsås Bomullsväfveri Aktieb:s 5 0/O1912. Arvika Stads 5 0/O1917. Vid afdelningskontoret Barnhusg. 16: Bergslagernas Järnvägs A. B:s 4," ser, A och Hall-Tillberg, A., kassör / Blekinge Läns Landstings 6 0/o af Borgviks A.-B:s 5 0/O1903. [27 49J Aktiebolaget Kreditkassan Borås stads 5" o. 5 1/ 2 Ofo1919. af år 1922 Dalelfvarnes Bottningsförenings 5 o un:,.. Djursholms Aktieb:s 5 0/o Stockholm 15, telegramadressr Hjälpkredit. Enkla bol. BergslagsbanansIntressenters 4,1/."10 ises, Stk'else: Löf~ren, Eliel, ordf., utsedd af Eskilstuna stads 50f0.af 1915,.6% ung! M., t Kinander Emil utsedd af Eskilstuna Stä~pre~.snlllgs Aktteb:s 5 / o a, I" Falkenbergs Järnvags Akt,eb:s 41/2 O/O1898. RiksgäldsfullmäktIge; Moll, Victor, utsedd Falkenbergs stads 4.Ofo1893 och 41/ VIK'ING SKOKRÄM INDUSTRl.AKTIEBOL. VI K I N G OREBRO

8 [2755J c. Öfriga allmänna inrättningar. Falu stads 4' Stockholms stads 41/, 0/O1913. :; 0/O1914, s o 1916, Finska Statens 6112% :; 0/O 1917 samt s 0/O. 51/2 och 6 "/0 af 1918, Forsbacka Järnverks Aktieb:s 51/2 0/O % af 1919, 6% af 1920 o. 7% 1921, 5% Förenade Separator-Jntresseuternas A. B:s 6 % af1918. Sthlms superfosfat fabriksaktieb:s 41/,% 1902, 5% Gelle stads 5 0/O och 51/2 0io Göteborg-Borås järnvägsaktieb:s 41/2 0/O1904. Sthlm-Västerås-Bergsl.nyajärnv.-aktieb:s5 st«1901. Göteborgs Intecknings Garanti A.-B:s , 41/2 Stora Kopparbergs Bergslags A.-B:s 5 0/O1900, 41/20/O , 5% 1913, 5 % 1914, 5 % 1915, 501o 1910, 6 % och 5 Ofo1917. Storviks sulfitaktieb:s 5 0/O1906. Göteborgs stads 41/, 0/O o. 5 "/ »» , 5 % 1917, 6 O/o 7 Ofo1921, 4'12 % Hallands läns landstings /O Halmstads stads 41/2 0/O1910. Hemsjö Kraftaktiebolags 51/2 0/Oo. 6 0/O1917. Hillringsbergs Aktieb:s 5 0/O1911. Holmens Bruks & Fabriks Aktieb:s 5 % Hudiksvalls stads 41/2 0/O1911. Hudiksvalls Trävaru Aktieb:s 5 % Håfreströms A.-B:s 5 0/O1913. Hälsingborgs stads ,5 % 1914, 6 % 1918, 51/2% 1919 O. 701o Härnösands stads 41/ Claes Johanssons o. Co:s Väfveri A.-B:s 6 % af1919. Järnvägsaktieb. Göteborg-Särös 5 0/O1902. Jönköpings stads 6 0/O af Jössefors Aktieb:s 51/2 0/O1910, 6 0/O1916. Kampenhofs Aktieb:s 51120/o Karlshamns Stads 41/2 0/ o Karlskrona stads /O1912. Kar lstad-muukfor s Järnvägs A. B:s 6 / Karlstads stads Ktnnekulle-Lidköpings.Järnvägs Aktieb:s 3,6% 189'7. Klagstorps Kalkbrotts A. B:s 6 0/O af Klarälfvens Flottningsförenings Strömstads stads 41/2 0/O o. Sunds Aktieb:s 51/2 0/O1917 O. 6'/2 0/O1921. SundsvalIs stads 51/2 010 af 1919 o. 5 % Svenska Centrifugaktieb:s 51/2 0/O1917. Svenska Granitindustri Aktieb:s 51/2 0/o Svenska statens 501o 1914, 5 % 1916, 5 O/o1917, 5 % 1918 o. 6 Ofo1921. Svenska Stålpressnings A.-B. Olofströms 6 0/o Svenska Tändsticksaktieb:s 7 % O. 71/2 % Sveriges Allm, Hypoteksbanks 5 0/o 1915 o. 6 % af Sydsvenska Kraft A--B:s 6 % Söderhamns stads 5 0/O1915. Södermanlands läns landstings :;1/, 0i 'l'idnings A.-B. Sveriges 5 0/o Trävaru Aktiebol. Dalarnes 5% och 6% af Töre aktieb:s 5 0/O1903. Uddeholms A.-B:s 6% af 1919 o. 7% Uddevalla stads 41/ Umeå stads 5 1/2 0/o af Wallbergs Fabriks Aktieb:s 51/2 0/O Varbergs stads 41/2 0/O1909. Willingsbergs aktieb:s 5 0/Ooch 51/, 0/o Wirsbo-Ramnäs Kraft A.-B:s 6 0, Västerviks Stads 5 vt«1916. Yesterås stads 5 0/O1916 o. 5 0/O1922. Amäls stads 5 0/O Kohlswa Järnverksaktieb:s 5 0/O1911. Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas s 010 Ölands Nya Cement A.-B:s 5 0/O , 41/, 0/O 1914 o. 5 0/O1914. Örebro Pappersbruks Aktieb:s 6 0/O1917. Kopparbergs & Hofors Sågverks A.-B:s [,0' Örebro Stads Kristinehamns stads 5 0/O1915. östergötlancls Läns Landstings 5 0/O1917. Lagamills Aktieb:s 51120/O1917. östra Skånes Järnvägs A. B:s 7 % Landskrona stads 41/2 0/O1912 o. s % Lidköping-Skara~Stenstorps järnv.-aktieb:s 41/20'0 af 1892, 41/2 0/O af Lidköpings Stads 3,6 0/O1897,4 Ofo1902. Ljusne-Woxna A.-B:s 6 0/Oaf Ludvika köpings 51/20/o 191:;. Lunds stads 41/2 0/O1912. Lysekils Mekaniska Verkstads A. B:s, 0/O1919. LysekiIs stads 41/2 0/o Långeds A. B:s 6 010af Malmö stads 50/0 af 1914 och 1916, 6 0/o af 1918, 6 1i2 0/0 af 1920 o. 7% 1921, 41/2 O/ Malmö Tomelilla Järnv.-Aktieb:s 4 1/2 0/O1912. Mariestads stads 41/2 0/O1912. Marma Sågverks A.B.:s 6 0/Oaf Mellersta Blekinge Järnvägs A.-B:s 5 0/o Motal a Ströms Kraft Aktieb:s 5 1 /2 0/O1917. Motala Verkstads Nya A.-B.:s 51/2 % I Nordmarks-Klarälfvens Jernvägs A.-B:s 6 10 afl920. Norra Östergötlands Järnvägsaktieb:s 5 0' Norrköpings stads 41/2 0-/ Norrtäije stads 5 0/o Nors Järnbruks A. B:s 5 0/O1913 och 51/ Nya Aktiebolaget Stathmos 51/2 % Nyhamns Cellulosa Aktieb:s 51/, 0/O1917; Nyköpings Stads 4 % Nääs Fabriks Aktieb:s 5 0/O Oscarshamns Mek. 'verket. och Skeppsdockas A. B:s 51/2 % Oakarahamns stads 51/2 10 af Saltsjöbadens Köpings 5 0/O1916. Skand. jutespinneri & väfveri aktieb:s 5 0/O 1910 samt 5 1/2 0/Opaa-tdalförblnd Skellefteå stads Skåne-Smålands 5 0/O1914. Järnv.-Aktieb:s 41/2 % 1912 O. 70io Smedjebackens Valsverks A.-B:s 5'/2 0/O1912. Stockholms Intecknings Garanti A.-B:s 51/2 0/O1916. Stockholms läns Landstings 51/2 % af A.-B. SVENSKA METALLVERKEN Dessutom inlösas följande utdelningskuponger: A. Bol. Alingsås Tvättinrättning. " Apotekarnas Fören. Vattenfabr. Billiga Tomter. Bttlingsfora- Långed, Brusafors-Hällefors. de Lavals Ångturbin. Gunnar Frestadius. för Spridning af litterära verk. Göteborgs 'l'vättanstalt»gloria». Hallands Frökontor. Hasselblad-Scholanders Fotografiska Magasin. Malcus Holmquist. Hudiksvalls Intressenter. Iggesunds Bruk. Iggesunds Intressenter. Kol och Koks. Konstläderfabriken, Lindholmcn-}\'[otala. Ferd. Lundqvist & 0:0. Matvaruhandlarnas Charkuterifabr. G. O. E. Nordblom & C:o, Pallerins J\fargarinfabrik. Per Perssons Väf & Stickmaskin. Protector. Räntmästarehuset. Rörstrands Porslinsfabr. Separator. Sidenhuset. Sigfrid. Sjuntorp. Sj öassuranekom paniet. Svensk Jordförmedling. Svenska Korsettfabriken. Svenska Möbelfabrikerna. MÄSTERSAMUELSGATAN 22 Se annons i sid. 27.

9 \, 5. Penninginrättningar. a),banker och kreditanstalter. [2755J A.-Bol. Sveriges B'örenade-Konservfabr-iker 'Svenska Gummif~brikk A.-B. <~ JUOPhPnerwUdeSrnTerräm& aes..soe.fabrik. Svenska Remfabriks A. B. Svenska Slakteri A. B. Werner & Oartström. flvenskastålpressnings A.-B. Olofström. Atfr. Wesströms Verktygsfabrik. Thorburns Söners A. R. Ahlafors Nya Spinneri A.-B. Tingstads Trävaru A,-B. Alingsås. Bomullsväfveri A.-B. Trävaru A.-B. H. Oornelius. Almedahl-Dahlsjöfors A.-B Trävaruaktiebolaget Dalarne. Appeltofftska Bryggeri A. B. ' Uddevalla-Lelångens Järnvägs A.-B. Banängens Mek. Verkst:s A.-B.» Tunnfabriks & Trävaru A.-B. G. & L. Beijer, Import & Export A.'B. Wallbergs Fabriks A. B. Bergsunds Mek. Verkstads A.-B. Aug. Werner & Oo:s Fabr.- o. Handels A. B. Berte kvarn A. R. Västra Sveriges Egnahems A. B., Billeruds A. B. Ångbåts Aktieb. Bohuslänska Kusten. Alb. Bohlin & Oo:s A.-B. Ångfartygs A. B. Drottningholm-Fittja. Bostads A-.B. Vanadislunden.»»Gamleby. Dalslands Kanal A.-B.»»Halfdan. De förenade Kolsyrefabrikernas Aktieb»» Helge. Dorch, Bäcksin & Co:s A.-R...»» Tjust. Elektriska A-B. Eck. Adelfors Bruks A.-B. Elektrokemiska Aktiebolaget. Ödeborgs Bruks A B. Eriksbergs Färgeri A. B. östra Bryggeri Aktieb. i Halmstad. Eskilstun;> 'Stålpressnings Aktieb. Falkenbergs Järnvägs A..B.,lktlebolaget liiälarebank-en: Fastighets A.-B. Gamleport. Aktiebolaget Arbrå Kraftverks 6 % ForSerums Fabriks A. B. Aktiebolaget Iggesunds Bruks 5 % 1914, (1)2 % 1917; Foraners A.-R. 6 % Forssjö Trävaru A.-B. Aktiebolaget Optimus 51/2% Förenade Kaffeimportörers Rosteri A.-B. Triangeln. Arboga stads 3:6 % Förenade Separator- Intressenternas Aktieb. Bergvik o. Ala Nya Aktieb:s 7 % Förlagsaktiebolaget Det Nya Sverige. Eskilstuna stads 5% 1915, 6 % 1918, 7% Försäkrings A. B. Nordisk Yachtassurans. Frånö Nya Aktieb:s 5 '/2 0/O Försäkrings A.-B. Securitas. Geäe stads 5 0/O : Försäkringsaktieb. Svenska Veritas. Holma-Helsinglands Linspinneri & Väfveri "A..B", Axel Gillblad & C:o A. B. 01/2 % Graham Brothers A.-B. Kar'lstad-c-Munkfor-s Järnv. A;ktieb:s 6 % 192Q. Guldsmedsbolagets i Sthlm Försäljnings A. B. Klosters A.-B. 51/2 0/o , Göteborgs Intccknings-G.aranti A.-B; Kramfors A.-B:s 5% 1907, 5% 1911, 51/2% 1917, 7.~ Hallands Ångbåts A.-B , 71/2 % I. -Halmstad-c-Bolmeas Järnvägs A. B. Köpings stads 41/2 0/O 1900, 6 % » -Nässjö Järnvägs A.-B. Lindesbergs stads 5 % , Halmstads Nya Verkst. A. B. Munktells mek. verkst:s aktieb.a 51/20/O1909,.1~14 o. Hudiksvalls Trävaru A.-B. 6% ' Olaes Hultberg A. B. Stockholms Läns Landstings 51/ Järnvägs A.-B. Göteborg-Särö. Sundsvall s stads 0% 1922 Kampenhofs Aktiebol. Söderhamns stads 5 % 191~, 6 % Klagstorps Kalkbrotts A.-B. Södermanlands Läns Landstings 51/2 % Krooks Petroleum & Olje A. B. Upsala-Gelle Järnvägsaktieb:s 5 1/2 1916~ /, Kungl. Svenska Segelsällskapets Leverans A.-B. Wedevåg-Koppoms A.-B:s 01/ Kungshöjdens Fastighets A.-H. Västerås stads 41/2 % 1907 och 1910, ~ 0/O 1916, 6 0/" Lennartsfors A.-B 1919, 5 % Liljeholmen,s Färgeri A. R. Västmanlands Läns Landstings 41/2 0/O P. Em.. Lithander &C:os H.. & I. A. B. örebro stads 7 % Lundqvist & Huddåns Tegel- & Trävartl A.-B. Majornas Pantlåne A.-B; Aktiebolaget Svenska Handelsbanken: Nissaströms Aktieb.., Aktieb. Arvika Verkstäders 5 % Nordisk.Familjeboks Förlags Aktieb. Aktieb. Axel Ohristiernssons 6 % Nordiska Maskinfilt A. B. Aktieb. Clara Badinrättnings 41/2 % o. 5 % Nya A. B. Hermdal. Aktieb. De Svenska.Krtstallglasbrukens 5 %,1903, Nääs Fabriks A.-B. 5 '/2 % D03. Orrefors Bruks. A.-B. Aktieb. Förenade Svenska Tobaksfabr:s pi % Rederi Aktdebolaget B~r. Aktieb. Förenade Yllefabrikornas 51/2 % » l>. Disa. Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas 4 1 /2 % 190~, 5 <"»» Navigator '.,» l> Nordstjernan. Aktieb. Göteborgs Tomträttskassas 5 % 1H6,.5 o/e 1918»,» Sverige-Nordamerika. o. 5 1{2 % 19:?O.»» Vulkan. Aktieb. ;J. å. Pripp & Sons 41/2 % Restaurant A.-B. Gillet. Aktieb. Kantorps Malmfälts 6 % partialförskrifningar ~~n~ill::eif~~~~~uk~~~~kåpsfabriks Aktiebolall Akti~~airarlSkrona Träexports 5 % Sjöförsäkr. A. B. Gauthiod. Aktieb. Knutsbro kraftstations 5 % 1910.,.Skandiaverken A.-Bol. Aktieb. Lidingö Villastads 5 % I, flkandinaviska Jutespinneri & Väfveri Aktieb. Aktieb. L. M. Ericsson & C:os 5 % 1908 o. 51f, Stockholms Badhus A.-B. Akt.ieb. Mårten Pehrsons Valskvarns 5' 0/ ,i'l "tockholms Bomullsspinneri o. Väfveri A.-R. Aktieb. Möl.nbacka-Txystla '5% 1906, Stockholms Hofslagert A-B. Aktieb. Nordiska Armaturfabr. 61/2 0/O \ Stockholms Superfosfatf'abriks Aktieb.' Aktieb. Norrköpings Förenade Brygg:s 51/2%!9ii.'t, Svenska Centritug A.-B- Aktieb. P. A. Norstedt & Söners 5' % Svenska Dagbladets A. B. Aktieb. Robertsfors 41/2 % 1910, 7 % Svenska Granitindustri Aktiebolaget. Aktieb. Skånska Ylletabrikens 5 0/O OLSSON & ROSENLUN,D 75'".Adresskalende"i' 1925.

10 [2755J c. Ofriga allmänna inrättningar. Aktieb. Sthlms Bryggeriers 4'/2?i Karl sharnn s Stads 49'; 1892 & 189 1,. Aktieb. Sthlms Spårvägars 6 % 1919 o. 7 % Karlskrona stads 4 % 1899, 4 o. fj % 1904, fj % Aktieb. Sthlms 'I'ornträttskassas 5 :0 1915, 5 1/2 ~-6Karlstads stads 4 1/2 % 1907, fj % o. 'i % 1920, 5 % Karlstad-l\Iunkfors Järnv.caktteb:s 41/2 % ] 909. Alrtieb. Stortors Ser. I o. II 5 % Katrinofors aktiebis [I , 5112?, Aktieb. Svenska 1\::Ietallverkens 51/2?61914 o Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 5% Aktteb. Svenska 'I'obaksmonopolets 5161D15,51/2 %1918. Kopparberg & Hofors Sågverks-Aktieb:s 5?~ Aktieb. Sveriges Fören. Trikåfabrikers 5 l/2 /01913 Korsnäs Sågverks aktieb:s 5 ~~1904, 5 % 1908, 6 10 Aktieb. 'I'egefors Verks 51/2 % Aktieb. Wicanders korkfabrikers 5 % 1904, 51!2 % Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors 5112% 1908 o. Aktteb. Vin & Spritcentralens Ii1(2? oh Aktteb. Visby Cementfabriks 5 % 191:~. Kramf'ors aktieb:s 5 % 1907, 5 % 1911, 5 % 1914, Ser. Aktleb. Ytterstrors-Munksund 6.% 1918 O. 6 % l &, II,,J 12 % s; 71/2 % Alby Nya Kloratfabriks Aktdeb:s 5 0/O1911. Kristianstad--Hessleholms Järnvägs aktieb:s 5 % Alby Vattenfalls Aktieb. 41/2 0/O1906, 4 /2 ' 0/O Kristianstads läns lanclstings 41/2 % 1900,41/2%1912, ~t~~~1~~/:.f~:%ri9tö~b:s 5 % Kris;l~Dl~~;~isstads 41/2 010 & ;) ~n~~~~,~ Arvisa stads fl 5'l~ Kristinehamns stads i). Avesta Sulfat- o. 'I'rnvaru A. B:s ;jl/2 % Kungagårdeu-Mar.ieberge A.-B:s 61(2 % Bergslagernas Jarnvag::;aktleb's 4 % 1898, 5 % 1908 Köpings stads 41J2 % Bergsunds l\iok. Yerkst s Aktlob s ;; % Landskrona stads 4 % 1903, 41/2 % 1912, 5 % Bergvik o. Ala Nya Aktteb.s ;;1/2% % Landskrona-Eslöfs.Iärnv. aktieb:s 41/2 D BJ0l'knas Aktdeb. 51/2 % ILandtmännens mjölktörs. För. U. P. A. 51/2 o Il % Btekiugo Lans Landsting 6 % af J Borås stads 5 % % % HJl9. I Lidingö köpmgs 51/4 % Boxholms Aktiebolags 48/4 90 1~07. 5 % 1912,5%1914. Ltdköpings Sockerfabnks A.-B:s , Ser ~\.. Erodäkl'a-Tlllw.;ryds.Jarnvags A.-B.IS Linkbpings stads 41/2 % Bul.tfabr iks aktieo-s 5 % 1910 Ljusne-Woxna aktieb s 51/2?!J 1915, G % Djupaf'oi's Fabnkers A. B 6 0/O1914 Ludvika kopings 51/2 % Djursholms alttieb.s 412 % 1503, 5 % & 41/2 % 1911'1Luleå stads 41/2 % 1~09. 5 % Lunds stads 4 1 /2? D.jnrsholms köpings 41/2 ~h1909. Luud-Trelleborgs järnvägs aktieb:s 31( Dyn äe Aätieb.s 51/2 ~& 191G. Luth & RORenS Elektr. A. B:s 5 % o. 51/2 % Eksjö stads 41/2 % Lysekils stads Enköpiugs stads 33/. % Ma.Imö Skofabriks aktieb.,j 0fo Eskilstuna stads 4 % 1893, 4 '/2 % 1901, 41/2 % 19u6, Malmö stads 4 ' /2 % 1901, 4 % 1905,5 % 1914,5 % 1916, 41/2 % 1909, 5 % 1915, 6 % 1918 o. 7 ej, % 1918, 61/2 % 1920, 7 % Fagersta Bruks Aktiebolags 5 % 1911, 51/2 % l\ialmö-tolllelilla.iämv.vaktiob:s 4 1J2 % Falkenbergs järnvägsak t.iab.s 4 1/2 % Malmö-Trelleborgs järnvägs aktieb:s Falkenbergs stads 41/2 % Malmö Yllefabriks aktieb. 5 0/O1909. Falköpings stads 4 % 1~89. Malmö-Ystads järnv. aktieb:s 4 % 1906, 51/2 9j, 1913, Falu stads 4 % 1903 o Marrna Sågverks aktieb:s 5 % Finsjö Hz-af'taktdeb. 51/ Mellersta Blekinge järnv..aktiebolags 41/2 % }Pinska Statens G1/2 % :Melhlrsta Östergötlands Järnvägsaktieb:s 5 % Forsbacka JärnverkS Aktieb:s 5 '/2 9" Mo och Domsjö aktieb:s 5 '/2 % 1918, 7 % Gimo Bruks aktieb-s 5 '/2 % MUnchens bryggeri-aktieb:s 4 '/2 % Gimo-Osterby Bruks A.-B:s 51/2.% 1916, G % 1918) Moneter-ås köpings 51(2 % / Mönsteräs NY,a Järnvägs aktieb. 41/2 %, 6 % Gotlands Järuv. Aktieb:s 41/2 % Nordmaliugs Angsäg 6 % Gäfle-Da.la Järnv.-aktieb:s 41/2 % Norra Ostergöt1ands järuv, A.-B. 41/2 % Gälle Manufaktur A.-B:s 5 % Norrköpings stads 4 ' /2 % 1909, 41/2 % Gäfle stads 41/2 % 1899, 4?i 1902,41/2% 1911, ;%1917. Norrtelje stads 5? Gäfle stadsförsamlings 4112 % Nya Förenade Elektriska aktieb:s 51f2 % Gärsnäs-S:t Olofs järnvägs A. B:s 41/2 % Nyköpings stads 41/2 % Göteborg-Borås Järnvägs Aktiebolags 41/2? Nääs Fabrikers aktieb:s 5 % Göteborgs intecknings garanti-aktieb:s 41(2 %, 5 % Näa-Morahyttans järnvägs aktieb:s 5 % UHi. o. 4? , 4 1 /2? Orsa sockens 41/2? Göteborgs stads 4 % 1899, 41/2 010, 5 % 1914, 5 % 1915, Oscarshamns Stads;) 1(2 % af % 1917, ()% 1}118~7?i l!1~l 4 1 (2 ; Ramnäs Bruks A.~B:s 5 1 /2 % 1917, Ser. I &; II. Hallstahammars aktieb:s 5 ;0 1:104:. Reymersholms g.ia Spritförädl:s aktieb:s 5 % Halmstads stads 4 '12 % Riddarhytte aktteb;s 5 % J908. Hemsjö Kraft A.-B:s 51/ Rimbo-Sunds järnvägs aktieb:s 4 % Hernösand-Sollerteå J-ärnvägs Aktieb:s 21/2 % 190::L Ronneby stads 41/2?b 1909, Hernösands stads 4 o/o 1904, 41/2 /6 191L Rydö Bruks &, Fabriks aktieb:s 51/2 % Hillringsbergs Aktieb. 5 0/O1911. nö Sågver-ks Xye Aktieb. 51/2 % l 17. Hissmorors aktdebrs 5 % galtsjöbadens köpings 5 % Holmsunds aktieh:s 5 ;h Sandviks Angsågs aktieb:s 41/2 % 1911, 7 % Horndals järnverks aktieb:s 5 % Sandö Glasbruks Nya aktieb:s 5 % Huskvarna Vapenfabr. aktieb-s 41/2 % 1911, 6 % Sandö Sägverks aktieb:s f, '/2 % Hvellinge-Skllnör-Falsterbojärnv. autteb:s 4112% Sikfors Kraft aktieb:s 51/2 % Hälsingborg-Landskrolla-Eslöfs Järnvägs A.~B:s Simrishamns stads 41/2 % / Skandinaviska Jutespinneri o. Väfveri aktieb-a 5 % Hä1singborg--Råä-R.amlÖsaJärnvägsaktieb;s5 % Hälsingborgs stads 41/2 % 1902, 4 '/2 % 1909, 4 '/2 % Skellefteå stads 6 % 1908 o , 5 % , 5 % 1914, 6 % 1918, ;)1/2 % 1919, 7?6 19~1. Skromberga Btenkols- o. lerindustri aktieb:s 5 % T. &.C. G. Bolfriders Mek. Verkst. A. B:s 5 % Skåne-Sm å.lands järnv.caktäeb.s 4 % 1903, 4112% 1912, Jönköpings stads Eörsamltngars 4 % l) % I' - 7? Kalix 'I'rävaruaktieb:a 5 % Hill, 5112?h Skånska Cement aktieb:s 5 % 1908, 51/2 % Kalmar Nya Järnvägs Aktieb-s /O1911. Skånska Intecknings aktieb:s 4 '/2 % Kalmllr stads 41/2 % 1909, 41/2 % ]-"11. ISkänska prästerskapets byggnadskasslis 3 '/2 % o JÖNKÖPINGS JURIDISKA DYRA :"---- 1S H A M N G A 'T A. N 1S

11 .. 5. Penninginrättningar. al Banker och kreditanstalter. [2755).Skärbfacka aktieb:s 5 % Städer: Skönviks Aktieb:s5 1/2 % 1918, IHälsingborgs stads 38/ 10 Sockerfabr. Aktieb. Unions 5 % Kristianstads stads 31/2 O/o1889. O/o1894. \' Sthlms läns landstings 5 1 /2 % Malmö stads 36/10 0/O 1890 o af Sthlm-Nynäs järuvägaaktfeb.a 5 % Oskarshamns stads 36/10 O/o1896. Sthlm-Rimbo järnvägsaktteb.a 4 % 1895, 5 % 1901 o 1908, % Industriella bolag: Sthlm-Yästeräs-Bergslagens nya jamvaga aktteb.s A.-B. Böksholms Sulfitfabr:s 51/2010' 4 % 1897, 5 % 1905, 5 % 1910 o. 5 1 /2 % Aktieb. H. E. Car'lsteus Porterbryggeris. Stockholms Rederi aktieb. Sveas 5 & 51/2 % Aktieb. Klippans Finpappersbruks. Stockholms stads 5 % 1914,1916,1917 o. 1918, 51/2 % Aktieb. Lux'. 1918, 6 % 1918, 6 %1919, 6 %1920, 7 %1921,5 % Aktieb. Strids berg & Björcks. Stora Kopparb. ]lergsl. aktieb:s 5 % 1900, 4 1 /2 %1910 Aktieb. Åtvidabergs förenade industriers. o. 6 % Bergsbro aktieb:s. 5 '12 O/o Strömnäs Aktieb. 5 1 /i % D. Br-äcks fabriks aktieb:s, Strömsnäs bruks aktiebis 5 %, %1909. Holmen. Bruks o. Fabriks aktieb:s Ströms bruks aktieb:s ö % Hudiksvalls Trävaru aktieb:s. Ströms Trävaru aktieb:s 5 % Hylte Bruks aktieb:s. Sulfit Aktiebolaget Liusnans 5 % Hällefors bruks aktieb:s. Sunds aktieb: s ö 1/2 % _ Hälsingborgs intecknings garanti aktieb.s 4 0foI894. Sundsvalls stad. 4 1!2 % 1892, P/2 % 1919, 0% Höganäs-Bfllesholms aktieb:s 5 %Ib/ , 6112 %1921. Svanö Aktieb:s, 5 1/2 0,6 1913, 6 %1919. Jönköpings och Vulcans tändsticksfab:s aktieb:s Svenska Sockerfabr-iks aktiebra 5 1/2~ 1907, 7 % Roteva järnverks aktieb:s 5 % Svenska statens 5 % 1914, 5 % 1!J16,0% 1917,1918 o. Manufakturaktieb:s i Malmö. 6 % Sahlströmska fabrikens aktieb:s. Svenska stålpressnings A.-B. Olofströms 4 1 /2 % Skånska kolbrytntngsastdeb.a. Svenska Tändsticks A.-B., 7 o. 7 1 /2 % 1~21. Skånska superfosfat. & svarvelsyrefab.s-aktieb.s. Sveriges Allm. Hyp.vbanks 5 % 1915 o. 6 % Skönviks aktieb:s 5 % 1909, ö1f2 0/ Sydsvenska Kraft aktieb.,;1/2% 1908, 6 % Storfors bruks aktiebra. Säfvenäs Ny", Aktieb:s 5 1 f2.% Strömma bomullssjrinneri aktieb:s. Söderhamns stads 4 1 /2 % 1907, 5 % Sydsvenska Erartaktieb.s 41/2 % Södermanlands Läns Landstings 5 1 /2 % Söder!'ors bruks aktieb:s..södertälje stads 4 1 /2 %1906, 4 1/2 % '. Trävaru aktieb. Dalarnes 5 % Södr", Kalmar Läns och Ölands Sockerfabr. aktieb-s Uddeholms aktieb:s 50fo och 51f2 0fo 1914, 6 % 1919, 5 1f2 % / O The British L. M. Ericssons.Manufact. Comp. Ltd Ölands nya cement aktieb:s. 5 % J".. b l. Trävarubolaget Svartviks % arnvags 9 ag. Umeå stads 4 1 f2 % 1892 o. 1910, öl/i % Engelsberg-c-Norbergs Jernv. A.-B:s 6 % rev. Varbergs stads 4 i f2 % Hj~-Stenstorps järnvägsaktieb:s. Wirsbo-Ramnäs Kraft Aktiebolags 6 % Hvetlanda-Målilla järnvägsaktieb:s. Visby stads 4 % Hälsingborg-Hessleholms järnvägsaktieb:s 4%1894, Västerdalälfvens Kraft Aktiebolags 5 % /2 0/ O 1897 o. 5 o 1911., Västergötl.-Göteborgs järnv.-aktieb:s 4 %18~8,5%1910. Hälsingborg-Landskrona-Eslöfs järnvägsaktieb:s Västerås stads 3,6 % 1896, 4 %.1902,ö % 1916,5 % Ystad-Brösarps järnvägs aktiebra 4 1 /2 % 1~04. Jönköping-Gripenbergs järnvägsaktieb:s. Ystad-Eslöts Järnv. aktieb:s ~1/2 % Kalmar nya järnvägsaktieb:s 1893 och y stad-gärsnäs Järnvägs aktteb. 3 1 /2 % Rarlshamn- Vislanda järnvägsaktieb:s. Ystad-8kifarps järnvägs aktieb. 4 1 /2 % Karlstad-s-Munkfors jernvägs A.-B. Ystad stads 4 % Kristianstad-Immelns järnvägsaktieb:s. Ytterstfors Trävaru aktieb:s 5 % 1905, Ser. L Mora- Vänerna järnvägsaktieb:s.,~niäls stads ö % Norbergs järnvägs nya aktieb:s.,-i.ggfors Aktieb:s 5 1 i2 % Nordmark-Klarälfvens jernvägs A..B. ~lfsborgs läns landstings 5 % Norra Östergötl. järnv..aktieb:s Ångelholm~Klippans Nya järnv.vaktf eb.s 5 % Nässjö-Oskarshamns nya järnvägsaktieb:s. Ängelholms stads 4 lf2 % Simrishamn-Tomelilla järnväg-saktieb:s. Örebro stads 4 1 /2 % 1901, 4 1 /"% 1910, 7 % Skäne-Smålands järnvägsaktieb:s 41/2 0fo Örnsköldsviks stads 3,6 % 1897, 4 1 /2 %1910. Sthlm- Västerås-Bergslagens nya jä~vägsaktieb:s Östergötlands Läns Landsting ö % / O 1897, 31/2 0' östersunds stads 4 % Tidaholms järnvägsaktieb:s Östra Skånes järnvägsaktieb:s 4 % 1898, 4 1 /2 % 1898, Uppsala-Gälle järnvägsaktieb:s 41/2% 1902 och 51f2 7 % /O1916. 'Uptands Enskilda bank:.t.!>... Enhörnings Trävaru 'A.-B:s6 % Holmsunds A. B:s ö 0fo A.-B. Iggesunds Bruks ö 1 f2 "t» Jämtland- läns landstings 3,6 % 1896.,\...B. Ludvika Bruksägares 51f2 0fo Norrtälje stads 5 0fo Söderfors Bruks A-B:s 4'-12 % 1889 o. 5 0io 1902.,A.B. Stjernfors Ställdalens 5 1'2 % Sunds A.-B:s 5112 % 1917 O. 61/2 % Trävarub,olaget Svartvika 51 '2 0/ Upsa1a-Geile Järnvägs A.-B:s 51/2 % Västeräs stads 5 % 1916 o. 5 % Östersunds stads 40' O. 3, Sundsvalls stads ö 1/2 % 1919 o. ö % Bankirfirman C. G. Cervin: VIKING SKOKRÄM A kti ekup ong er': Aktdec. Böksholms Sulfitfabriks. Aktieb. Hemtrefnads. Aktieb. Klippans Finpappersbruks. Aktieb. Sanatorievårds. -, Billesholm-Bjufs aktieb:s..... Föreningens för svensk hemalöjd iorlagsaktieb:s. Höganäs-Billesholms aktieb:s. Nässjö-Oskarshamns nya järnvägsaktieb:s. Uddeholm s aktieb:s. Uppsala-Gälle järnvägsaktieb:s. Aktiebolaget Svenska Lantmännens bank: Aktieb. Malmö Stora Walskvarns 6 % af 1920, 61f2' af Gäile stads 6 % af INDUSTRI.AKTIEBOL. OREBRO VI K I N G

12 [2755J C. Öfrigu allmäuua inrättuingur. ut d e lningsk u 11o n g e r: Aktieb. Falkenbergs Elektriska Walskvarn. Aktieb. Malmö Stora \Valskvarn. Landtmännens Nya Faettghets Aktiebolag. Svenska Landtmäunen a Rederi Aktiebolag. Svenska Landtrnännens Kvarnförening ID. b. 'I Falkenbergs stads 5 % 1900 o. 4 1 /2 % 190';0.4 1 /. io Ferna Bruks aktieb:s 51/2 0/ Finspångs metallverks aktieb:s 51/2 0/O1916. Forsbacka Järnverks aktieb:s '/ p. a. Fredsfors fabriks uktdeb.s 5 % Fridafors Fabriks aktiebis 51/2 /0 ld12. Skandinavtska Kredital<tlebolaget: Frånö Nya aktieb:s Aktieb. BilIngsfors-Långed 9 0/ För. Separator-Intressenters A. H:s 6 % O Aktieb. Bofors Gullspångs 5 Q/o1911. Gamlestadens fabrikers aktieb:s 5 % Aktieb. Brusafors-Hällefors 6 O/o1917. Gimo-Osterby bruks 5 1 /2 % 1916 o. 6 % Aktieb. Böksholms Sulfitfabriks 51/2 % Gravendals aktiebolags 5 0/0 af Aktieb. Dals bruks 5 0/ Guldsmedsbytte aktieb:s 5'/ Aktieb. de Lavals ångturbins 51/ 2 % G~jJe stads 3' ~.o. 4 % 1893,? 0/ Aktieb. Finspongs Styckebruks 5 % c:~teborgs och BollUsl~ns landstmgs o % Aktieb. Förenade Svenska Tobaksfabrikers 51/ 01 G~teborg-Borås jamvags akt~eb:s.4 1 /2 /0 11/ ,2.o G~teborgs Inteekmngs Garant, aktdeb:s 4'12 O/o1906 Aktieb Förenade Yllefabrikernas" '/ o/ 1913 Goteborgs Nya Verkstads aktdeb:s 5 % Aktieb: Göteborgs HypotekSkassa. s~,/ O1902 I Göteborgs stads , a'/2 % af 1902, 4 1 /2 0/o A..B. Göteborgs Tomträttskassas 5 or {316 isis o af % af 1914, il 10af "t» af 191;, 5 1 /2 % O,. I. 6 % at 1918, 7 % af A'-B. Hohult-Spexeryds Mangangrutvors 51/ 0/ obi HalD?-sta.dsstads 3,6 lo, o. Helsl;'!lfO;S ~tads 4'/~ Oj? 1892 o. 4 '12 % Aktieb. Iggesuuds bruks 5 % ' 1917 o. (; Hemsjö Kratt Akti.eb.s o /2 % o af ~ -, 2 'O Holme~sl brujks & fabrtksaktdeb.s 5 vt«, 5 1 /2 /01912 Aktieb. J. A. Pripp & Sons 4'12 0/ o. o 12 o.o o Aktieb. Kantorps Malmtälts (; 0/ O Holmsunds akheb:s, o do Aktieb. Karlstads Mek. Verkstads 5'/ (;' Hlld~~s,:alls stads 4 12 lo o., Aktieb. Klippans Finpappersbruks 5 '/ Hudfksval.ls Tra var." a~hegol.s o Aktieb. Klippans Finpappersbruks Ser. H (;Hl'lte bruks aktieb..s ~ ~2 /? ~913._ Aktieb. Ludvika Bruksägares 5'/2 % Il~frestrom;, aktdeb:a o /0 1.ila o. 0'/ Aktieb. Lux 5'/ H"llefors Bruks akheb:s? ~Io Aktieb. :i\ialmö jeörenade Bryggeriers 5, H~ll~fors Bruks..aktleb.s u./ ~9.. Aktieb. Mälardalens Tegelbruks 5'19 O Hal~1llgborg-Hassleholms järnv.vaktieb.s ~94. Aktd b N k F d B "10. x i O a '/2 O/o1886 o. 5 % ~9i2. 01'1' opmgs orena e ryggeners., 12 /0 Hälsinborg-Landskrona-Eslöfs järnv. aktde'l :«51/2 Aktieb. Scania-Vabis 5 0/ o. 5 % ~/o Aktieb. Sjuntorps 51/2 O/o Hals~~~~org-Råå-Ramlosa jämvägs aktieb.s 5 o/u Akt'1':20Stockholms Spårvagars 6 o 1919 o. 7 % Hälsingborgs stads 3,6 0/ Aktieb. Stockholms Tomträttskassas 5o/ / 01 Hälsingborgs stads 4'/ ,4 1 /2 % 1902,4' , 7 % 1920 o O, 2 o 0/8 af 1909, 5 "l» 1914, 6 0/ o. 51/2 % 1919, Aktieb Sti-idsbersr & Björcks x 'I 01 19'" 7 fo Aktieb. Svenska ~Tobaksmono~ol~ts 0_ O(";'f 191- H~rnösands stads '/. 010J918. o o o. Hoganas-B,lIesholms aktieb:s 5 % 1903,6 1 /2 % Aktieb. Sveriges Förenade Trikåfabr:s 51/ Järnvägsaktieb. Gärsnäs-S:t Olofs 4 1/20/ Aktieb. Sveriges Litografiska Tryckeriers 5 '/2 0/ O 191a. Jiirnvägsaktieb. Göteborg-Särös 5 / Aktieb. 'I'egelfors Verks 6 % Järnvägsaktieb. Ystad-Brösarps 4 1 /2 0 / Aktieb. Westerviks Elektr. verks 41/ Järnvägsaktieb. Ystad-Skifarps 4 '/2 o/o1904. Aktieb. Yt.terstfoi-s.Muukaunds o Jönköpings Mek. Verkst. A. H:s fl 0/ Akticb.ltvidabergsFörenadelndustriers 5'/9 O/O1906. Jönköpings stads 4 1 /2 % 1906 o. 6 0/0 191~. Aktieselskab Syc1varangers 601o JÖnköping Vulcans tändsticksfabriks aklieb:s 0/0 Aktieselskab 'fyssefaldens 60/ U3. Alingsås Bomullsväfveri aktieb:s 5 % Kallnar Nya Järnvägs A. B:s 4 1 /2 io Arvika stads 5% Kalmar stads 4'/ o. 1'12 O/o1911- Avesta Järnverks A.-H:s 6 0/ Karlshamns stads 4 % Bergens Kommuns 40/01894 o Karlshamn-Vislanda järnvägs aktieb-s 4: / Bergs aktiebolags 5 % Karlskrona stads 4 % 1888 o. 4 % Bergsbro aktieb:s 5 '/2 0/o Karlstad-Munkfors järnvägsaktiebolags 4 1 /2 % af Bergsl. järnvägsaktieb:s 40/ o. 51/ o af Bergvik-Ala Nya Aktieb:s 5'12 O/O1916 7% Karlstads stads Björneborgs stads , 7% 192J'. Karpalunds sockerfabriksaktieb:s 5 / Blekinge läns landstings 3,6 O/o1898 o. 6 0/ Kilsunds Aktteb. 5 1 /2 o/oaf Borgviks aktieb:s 5 % samt 5'/2 0/ O 1917 Klagstorps kalkbrotts aktieb:s 6 O/O1913. Borås stads 4 0/ O 1~92,5 % 1908,5% 1913o. 5'12 o/~ Klosters aktieb:s 5 o/ooch 5 1/2 O/o Kockums järnverksaktieb:s 5 % Bredåkra-c-Ttugsryds Järnvägs aktieb:s 501o Kolsva jär~yerks aktieb:s ;) 0/ Brnnnö Väf."eri A.-B:s 5 0/ O Konga A. H:s 5'!. % Börringe-Östra Torps järnvägs aktieb:s 4 0/ Konu~.gariket Sveriges Stadshypotekskassas 50/ Claes Johansson & C:os Värvertaktieb:s 6 % Korsnas sågverks aktieb:s 5 % 1904,5 % och 5'/2 % Dals ångsågs aktieb:s 5 % 190a. af 1908 o. 6 % Dannemora-Hargs järnvägsaktieb:s 4 0/ O Kramfors aktieb:s ,5 % 1911o , Enhörnings, J. A., Trävaru A.-B:B % o. 7 '12 0/ Eskilstuna Fabriks aktieb:s 5 '/2 % Kristianstads stads 4 0/ o o Eskilstuna Järnmanufaktur Aktieb:s 4 0/ Esk,lstuna stads 4 '/2 /01909, 5 % 1915,6% 1918o. Kristianstads läns landstings 4'/2% % Kristinehamns stads 5 010af Eski lst'una.stålpres~nl~gs aktieb.s 5 ~/o Kronobergs Läns Landstings 4-0/0 obl Fagerst:!IukS akheb.s 5 '/2 o/o1910. Kyrkebyns sulfitaktieb:s 5 '/2 O/o1907 o A.-B;~SVENSKA METALLVERKEN MÄSTERSAMUELSGATAN 22 Se annons å sid. 27.

13 .5. Penninginrättningar. a)' Banker och kreditanstalter. Landskrona stads \% i890, 4% 1903 och 41120/O Sockerfabriksaktieb. Unionens ö % , ö % Sthlm s Allm. Telefonaktieb:s Öl/2.0/ Laxä bruks' aktieb:s Ö.% Sthlms badhusaktieb:s. 4 1/ 2 % ; Lesjöfors aktieb:s 4l/?; % Sthlms bomullsspinneri- & väfveriaktieb:s 5.0/ Lessebo aktteb.s 5 %,1912. Stockholms Läns Landstings 5 1/ 2 % Ljusne-Woxna.A. B:s 6 % obl Sthlm s stads 5 010af 1914, 1915, 1916, 1917 o. 1918, Ludvika Köpings 5 1 /2 % Öl/2, 6 % 1918 o. 6 % 1919 o. 1920, 7 % 1921, 'Lunds stads 41/2 0/ ö % Lysekils' stads 41/2 8/0 af Sthlms superfosfatfabriks aktieb:s 41/2 % 1902,ö 0/ o Långrörs aktieb:s ö Olo'af 1914, 5112 % af 191ö och 190ö o. ö 1/ 2 % ' 6,0/ ' Sthlm-Västeräs~Bergslagens nya järnvägs aktieb:s Malmö-Genarps järnvägsaktieb:s ö % /2 % 1898 O. 5 % lifalmö.,-kontinentens Järnvägs aktieb:s 4 % Stora Kopparbergs Bergslags aktieb. 6 g/o Malmö Mek. Tricotfabr. A.-B:s "'/2 % Storfors bruks aktieb:s 5 % 1904 samt 50/0 af Malmö Skofabr. A. B:s 5 % Storviks sulfttaktieb:s 5 O!o1906. Malmö stads 4 % 1894; 4 1/2% 1901 o. 1910; 5 0'0 Strängnäs stads 4 0/O ,6 % af 1918,61/2 0/O 1920,7 % Ströms Trävaru aktieb:s ö % 1911 o. 01/2 % 1~16. Malmö-Tomelilla järnv'ägsaktieb:s 41/2 % Strömsnäs bruks aktieb:s 5 % o. 51/2 0/O Malmö yllefabr. aktieb:s o 0/ o. 51/2 % Strömstads stads 41/2 % Malmö-Ystads järnvägsaktieb:s ;:,1/2% Sulfitaktieb. Ljusnans 5 % Manufakturaktieb:s i Malmö 5 %' SUJlitälma aktieb:s Öl/2 % Margarin A. B. ZeDiths 5 % Sunds aktieb:s Öl/2 % 1908 o Marma sågverks aktiebis öl/2 % af 1908, 5 0/ Sundsvalls celtul osa aktteb-s ö % 1905o. ö'112% Mell~~:t:/lh:~i~~:'järnVä;s' aktieb:s 41/2 "lo 1902 o. SU~~~;:llS stads 4 1 /2 ulo 1910'0. Ön20/,O 1819, ö % 190ö. Svanö aktiebolags 51/ o Mora-Vänerns järnvägsaktieb:s~4 0/O1896, 41/2 0/O Svenska sbckerfabriksaktieb:a '5112 0/ O 1907 'o. 7%.1903 O. 51/2 % ' Motala Ströms Kraft A. B:s 5 1/2 % Svenska statens 5 % 1914,1916, o. 6 % Motala verkst:s nya aktieb:s öl/2 % Svenska Tändsticks'A. B:s 7% o. 7112% Munkedals aktieb:s 51/2 % Sveriges Allm. Hypoteksbanks 5% 191ö O. 60/0'1920. Munktells Mek. Verkstads aktieb:s Öl/2 % Sydsvenska kraftaktieb:s öl/ 2 % 1~08o. 4112% 1911, Mönsterås köpings 61/ /O Mönsterås Nya järnvägsaktieb:s 41/2010 o"ö 0/O1911. Säfveåns aktieb:s 5 0/ Nitroglycerin aktieb:s 51/2 % af Söderfors bruks aktieb:s 5 % 1902.' Nora Bergslags järnvägs aktieb:s 5 % 1892 Söderhamns stads 5 % af Norberg-Klackbergs järnvägs aktieb.s 4 % Södermanlands Läns Landstings 5112% 1916.,~ordiska aktiebankens för handel och industri 4 % Trafik A'. B. Grängesberg Oxelösunds 6112 % af 1897 och Trollhättans kommuns 41/2 % '- Nordmark-Klarälfvens j aktieb:s 6% Trälleborgs stads 8,6 0/ Norra Östergötlands järn tieb:s 5 0/ Trävaru Aktieb. Dalarnes 5 0/ o 1912 o. 6 % Norrköpings stads 4.0/0 1 41/2 0/O1~06,41/2 % Trävaruaktiebol. Karlsviks l; 1/ 2 0to o. 41/ Trävaruaktiebol. Svartviks Öl/2 % Norrköping-Söderköping- Vikbolandets järrrvägs- Tuna fabriksaktieb:s l; % 190~. akt~eb:s 4 % 1897.' Uddeholms aktieb:s 6 % 1914,6 O/o1919o. 7 % 1921 Norrtälje stads 4 % 1894 o. 5 0/O1914. Uddevalla stad. 4 % 1881 o. 41'2 0/ O Nor. Järnbruksaktieb:s 5 % o. 51/2 % 1VI3. Umeå stads 51/2 % Nya Förenade Elektriska aktiebis 51/2 % rev Upsala-Gäfie järnvägs aktieb:s 41/2 % 1902och 51/2., Nyköpings stads 4% ' Nässjö-Oskarshamns nya järnvägs aktieb:s 0/O Varbergs stads 3, o. I; fs% S: Wargöns aktieb:s 6 % Nääs Fabrikers aktie:s 5 % Vedevåg-Koppoms aktieb:s 5'1/ Oskarshamns stads 51/2 % Villingsbergs aktieb-s l; % 1911 o.. 51/2 0/ Oxelösund-Flen-Västmanlands järnvägs aktieb:s 4 Virsbo-Ramnäs Kraftaktieb:s 6 % o. I; % ;Visby stads 4 0/O Oxelosunds järnverks A. B., 6 % Vänersborgs stads 3,6 % Porterbryggeri A. B. D. Carnegie & Co:s 6 0/O1920. Väste1'dalälfvens Kraft aktieb:s 5 % Rederi A. B. Svenska Lloyd 8 / Västergötland-Göteborgs järnvägsaktieb:s GD.fo!tiO' Riddarhytte aktieb:s l; 1/2 010af Västerås stads och 5 % 1916, Ronneby stads 41/2 010af 1909/ Ystads stads 4. 0/O1894 o. 41/2 % Börstrandsvaktdeb:s % 4 % Åbo stads 3,6 % SahlströmsJ<a fabrikens aktieb:s ö 0/0 1911o. 51/2 /0,tmåls stads ö % , ~ggfors A B s 51/2 % Saltsjöbadens köpings 5 % AUsborgs läns landstings 5 % 1907 o. 1915, Sandö sågverks aktieb:s 5 1/2 0/ (ilands cement aktieb:s'5 % Sillots Kraft aktieb:s 51/2 0/0 1Ul3. Orebro Elektr. aktieb:s 51/2 % Skellefteå stads ö 0/O1914. Örebro-Köpings Järnvägsaktieb:s Öl/2 % 1917.: Skromberga stenkols- ooh Icrfnduetetaktteb:s 5 / Örebro Pappersbruks aktieb.s 6 % Skåne-Smålands järnvägs aktiebrs , 41/2 O/o örebro stads 41/s o. 1910, o. 7 % Örebro-Svartå järnvägsaktieb:s Skånska cementaktieb:s 5 o 1903, 51/2 % 1916 o. östergötlands läns landstings Ö /2 % östra Skånes järnvägs, aktieb:s 7% Skånska kolbrytningsaktieb:s l; 1/2 % Skånska prästerskapets byggnadskassas Skänska superfosfat. och svafvelsyrefabriks aktieb:s 5 0/O1906. Skärblacka aktieb:s 5 % Sköfde stads 41/2 % Skönviks aktieb:s 5 % 1909 O. 51/2 % Smedjebackens Valsbruks aktieb:s Öl/2 0fo Stockholms enskilda bank: Ob lig ationskup Staters och kommuners: Aarhus Kommunelaan Adolf Fredriks församl:s Alingsås stads OLSSON & ROSENLU ND ong e 1': [2755] SE ANNONSER pa J<ARTAiY I'

14 n [2755] Arvika stads Bergens Kornmunelaan 1901, 1909, Blekinge Läns Landstings Borås stads 1892, 1900, 1908, 1913 o Drammens Kommunelaan Eksjö stads Eskilstuna stads 1886, 1909, 1915, 1918 o Falkenbergs stads 1893 o Falu stads 1886 o Finska Statens 1898, 1901, 1903 o Gäfie stads 1887, 1893, 19U5, 1911 o Gäfie stadsförsam!:s Göt;~~~gS stads 190G, 1914, 1915, 1917, 1918, 1921 o. Halmstads stads Hälsingborgs stads 1909, 1914, 1918, 1919 o Härnösands stads Jönköpings stads 1906 o Kalmar stads 1898 o Karlshamns stads Karlstads stads Kristiania Kommunelaau 1897 o Kristians Amtskommunes Kristianstads stads Kristinehamns stads Köpenhamns Kommulles C. Öfriga allmänna inrättningar. Landskrona stads o. lu22. Linköpings stads Lovisa stads Ludvika köpings Luleå stads Lnnds stads Malmö stads 1890, 1914, 1916, 1918,1920, 1921 o Norrköpings stads 1892, 1906, 1909 o Norrtälje stads Norska Statens, 1886, 1896, 1898, 1900, 1902, o Nyköpings stads Oskarshamns stads Ronneby stads Sala stads Saltsjöbadens köpings reio. Skellefteå stads Sköfde stads Stoekholms Läns Landstings Stoekholms sta.ds 1908, 1909, , 1917, 1918, 1919, 1920, >921 o Sundsvall. stads 1919 o Svenska statens 1914, , o Söderhamns stads 1915.'. Söderman.lands läns landsting Umeå stads Varbergs stads Västerås stads 1916 o, lfl22. Åmåls stads ~lfsborgs läns landstings Angelholms stads Örebro stads 1901, 1910 o Ostergötlands läns landstings Gotlands järnvägsaktieb:s I Grufgården-Fors järnvägsaktiebolags Il)11. I Halmstad-Nässjö järnvä.gsaktieb:s 1885, Hälsingborg-Hessleholms järnvägsaktieb-s Järnvägsaktieb. Stockholm~Saltsjöns 1894 o Kalmar läns östra järnvägsaktieb.s 1896 o Kalmar~1'orsås.iärnvägsaktieb:s Kar-Istad-c-Munkfora järnvägsaktieb:s 19G9. Krtsttanstad-e-Hcsslehclms järnvägsaktieb:s lviahnö-tomelilla järnvägsaktieb:s Nara Bergslags järnvägsaktieb:s Redei-i A. B. Svenska Lloyds Sa.la-Gyaiuge-Gäfle järnvägscktieb.s 1901,1903 o Skåne-Sml1lands järnvägsaktieb:s 1912 o Sthlms södra spårvägs aktiebolags "1902O Sthlms transport- & bogseringsaktieb:s Upsala-Länna järnvägsaktieb:s Upsala-l\f:argretehills järnvägsaktieb:s Ystad-Eslöfs järnvägsaktieb:s \..llgelholm-Klippans nya järnvägs a.vb:s 1911, Östra Skänes Järnvägs A..-B;s lnd ustriella bolags: Aktieb. Arvfka Verkstäders Läl l.. Aktieb. Atlas-Diesels Aktieb. Brusarol's Hällefors Aktieb. Finspängs styckebruks '1!J05. Aktieb. L. M. Ericsson & 0: Aktieb. Nordiska Kompaniets Verkstäders Aktieb. Papyrus' Aktieb. Rörstrands Porslinsfabrikers Aktieb. Svenska 'I'obaksrnonopolets Aktieb. Ytterstfors-J\Iunksunds A. S. Sydvarangers Allm: Svenska Elektr. aktiebis Avestajornverks A.-B Bergsbro aktieb:s Billeruds aktieb:s Olaes Johansson & Oros väfvet-lalrt.leb.s ld19. Eskilstuna. Fabriksaktiebola.gs Fagersta bruks aktieb:s Fånsjö Kraft A.-B:s Förenade Separator Intressenternas aktteb;s Gueums bruks & fabr-iks aktiebis 1!Jl2. Holmsunds aktieb:s Höganäs-Billesholms A.-B:s Jönköping-Vulcans tändsticks aktieb:s Kopparbergs & Hofors sågverks aktieb:s Korsnäs Sågverks aktieb:s Krattaktiebolaget GuUspång l\lunkfors 1~J08. Mai-ma sågverks aktieb-s luos. Munksjö aktieb:s Nitroglycerin aktieb:s Norbergs elektr. aktieb:s I Xor~'~sfli~{tElektrisk Kvmlstof A-S. o. A-S. Rjukau OxelösulldS Jer.llvorks A.-B IRiddarhytte cktdeb.s Råsuuda Förstadsa.ktieb:s Rörstrands aktiebis Al l m ä n a kassors och inrättningars: :Rorsfrands ra.brtksnktieb.s Aktiebolaget Göteho T, tt k I SalJdö sågverks aktieb:s 1U o rgs omsrat s..assas u J ~ o. ~tockholn1s Allmänna 'I'elefouaktdebo lags Aktieb. Stockholms Tomträttskassas 1!) (:')21 ~tora.kopparber~s Bergslags A.-B. 19:20. A.-S. Kristiania Hypofh ek og Realkreditbank~'1;98. i Sto~'vlks sulfi~aktl~b:s IntOG o 190" ' Stroms Bruks aktieb:s Allm. hypotekskass;~s för Sveriges städer I ~nlfitaktieb,olage~ Ljusnana Den Norske Arbeiderbruk- og Boligbanks 190'_1.. ~';llds aktl,e?:s 1,:)Q~. '.. r,_ Finlan~s Hypoteksförenings 1907 o ! ~ura~a;amais ~Iuk~ _~,kt1e~.s,""ivoi.>. Gäfie lnteckningsgarantiaktieb:s ; ~v~ll~ka CeIltn,f.~ga~t~eb~. ~1.)1./... ({) Kongertget Norges Hvpotheksbanks " ISvenska so.ckenabl'lksakt,eb.s 1901 o. 19_1. 19U l, "": i Svenska Tandsbcksakhebolagets 1!J21. Konung~riket' Sveriges Stadshypotekskassas I STY(~:iven~ka Kra,ft. ~~-B.s. ~H~1. -. Skå1l;skaIlltec~ningsaktieb:s i Malmö ~lfsh~t~~,.-jernverks, ~k.t~eb.scr~.918. Sveriges Allmanna Hypoteksbanks 1915 o I~_~~~~åv;~7sP~~~:b~~ki~~~~lab" Trafikbolags:!Yngel'edSfOrBKraftaktiebolags Aktieb. Stockholms Spårvägars , i Aktiekuponger: Falu-Rjittvik-l\Iora järnvägsa..kueb:s I Afzelii Elementarskelas Bvggnads A. ls.s, Finska Angfartygs aktieb:s \Aktieb. Atlas Diesels. < JöNKOPiNGS JURIDISKA BVQÅ 15 HAMNGATAN 15 i

15 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. Aktieb. Chokladfabriken Marabons.. Aktiebolaget Finnboda Varfs, Aktieb. Henriksborgs Fabrikers. Aktieb. Investors. Aktieb. Kol & Koks'. Aktieb. Nordiska Kompaniets. Aktieb. Papyrus'. Aktieb. Pumpseparaters. Aktieb. Rörstrands Porslinsfabrikers. Aktieb. Stockholms Tomträttskassas. Aktieb. Svepska Ostasiatiska Kompaniets. Aktieb, Svenska Tobaksmonopolets. Aktieb. Svensk Filmindustris. Allm. Svenska Elektr. aktieb:s. ~~~~~:a~~~e{a1:oti~~rd. Göta Kanalbolags.. Halmstad-Nässjö järnvägsaktieb:s. Järnvägsaktieb. Stockholm - Saltsjöns. Jönköpings & Vulcans Tändsticksfabr. aktieb:s. Kopparbergs & Hofors sågverks aktieb:s. KöpingsImek. verkst. aktieb:s. Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstof aktieselskabs. Oppboga aktieb:s. Smålands ensk. banks. Stockholms Rederiaktiebolag Sveas. Stockhol~-Västerås-Bergslag~ns Nya Järnvägs A.-B:s. Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolags. Svenska Oljeslageri aktieb:s. Ulfshytte Järnverks aktieb:s. VaxholmsNya ångfartygsaktieb:s. Vifsta varfs aktieb:s. Yngeredsfors Kraft Aktieb:s. Wii Elektriska Aktiebolags 6 proc. 19U. Ystads stads 41/2 proc Ut delu ingskup ouger. ;\.ktieb. Jämtlands folkbanks. A.ktieb. Steninge glasbruks. Aktieb. SundsvalIs Förenade Verkstäders. Boktryckeriaktieb:s i Sundsvalt. Fastighetsaktieb. Kejsarkronans. Sundsvalls cellulosa aktiebis. Sundsvall s spårvägsaktieb:s Vifsta varfs aktieb:s. \Vii Elektriska aktieb:s [27 55-;27 64J [2761J Sveriges Allmänna Hypoteksbank... (Kungsträdgårdsg. 16;kont. öppet 10-1/23:) Ordf., utsedd af Kgl. Maj:t: Meyer, Er.nst. vice Ordförande, utsedd af Fullm. iriksgälds' kont.: Lagerbjelke, G., grefve. _ \ Ledamöter, utsedda af hypoteksföreningarna: Tamm, H. S.; Sundberg, A.; Stål-." hammar, C.-A. - Kontorschef: v. Hofsten, Erik. Sekr. och ombudsman, t. f.: Carlgren, Elis. Kamrerare: Munthe, Ernst; af Klinteberg, B., frih.; Gellner, Y. B.. Kassör: Bergman, Signe. [2762J Konungariket Sveriges stadshypotekskassa. (Smålandsgatan 14, Norrmalmstorg, Sthlm. 7.) Ordf., uts. af K. M:t: Hammarskjöld, Hj. v. Ordf., uts. af Fullm. i Riksgäldskont. : Kobb, Gustaf.. I Ledamöter, uts. af K. M:t: Swartling, John, verkst. dir.; Granholm, H.; Rune, A. ' Suppleanter, uts. af K. M:t: Apelstam,A.L.: Haglund, Alfr:; Munck af Rosenschöld, A Kamrerare: Zetterman, J. A. Sekr. o. ombudsm.: Astrand, G. R. Kassör: Lundgren, M. l:ste bokhållare: Westelius, T. Bökh.: Berglöf, S.; Engholm, A.; Olofsson,!l. VIKING SKOKRÄM [2764J Stockholms stadshypotekaför-enlnq., (Regeringsgatan 40; Erp, ) $ty7'clse: Ordf.: Granholm, Henrik. v. Ordf.: Lundström, Karl. Jourh. ledamot: Dondorff, John. Ledamöter i öfrigt: Bengtson, N. J.; Klemu/oI ming, Wilh.; Salmonson, Otto; Sjöqvist, Arvid. TjänstMnän: I Sekreterare och ombudsman: Dondorff, John. INDUSTRI=AKTIEBOL. VIKING OREBRO

16 r S3J Kamrerare: Schröder, Kassör: Linc1stedt, E. C. Hugo. [2765 J Stockholms hypotekskassa. (Kontoret, Drottningg. 5, halles öppet hvarje helgfri dag ) Direktion: Benckert, R.; 'I'empelman, G.; Holmberg, H.; Herlitz, K.; Ostberg, G. F., ordf. Ombudsman: Benckert, Rob. Kamrerare: Gagge, Adolf. Bokhållare: Wallqvist, A. [2767J Mälarprovinsernas Hypoteksför:ing. Kontor: Kungsträdgårdsg. 16, 2 tr. Styrelse: Ordf.: Wachtmeister, H., grefve, öfverstekammarj. v. Ordf.: Lorichs. L. L., bruksägare. Jourh. dir.: Sundberg, A., godsäg. Ledamöter i öfrigt: Reuterskiöld, L., kammarherre; Holtermann. Oscar, kabinettskammarh.; Sahlin, Carl, bruksdisponent; Lewenhaupt. G. C:son, grefve, hofjägmästare ; Rålamb, Sigfr., frih., hofjägmästare. Tjiinstemd» : Sekreterare och ombudsman: Carlgren.ElisK. Biträdande ombudsman: Cederin, Oskar. Kamrerare: Elodin, John. Amanuens: Tanvon, Richard. Kommitten inom Stockholms län för granskning af lånehandlingar: Ordförande: Reuterskiöld, L., kammarhe~re. Öfriga allmänna inrättningar. Tengby; Nseslund, K. G., skollärare, Ludgo; Olsson, Carl, Kimstau; Wahlström, K. E., landtbr., Nyåker. [2769J Upplands stadshypoteksförening. (Småland sz. 14, Norrmalmstorg.) Ordförande: Grill, B. vice Ordf.: Phragmen,E. Ledamöter: Forsselius, V.; Paulsson. A.; Sten- dahl, M.; Erikson. Arvid. Ombudsman: Åstrand. G. R. I lkamrer: Zotterman, J. Kassör: Björklund, E. [2772J Jernkontoret. (Kungsträdgårdsg. 6.) Ordinarie fullmäktige: Kjellberg, J. C:son, ordf.; Kinander. C. E., verkst. dir.; von Rosen, G. F., grefve; Pleming, H., fri h.; Wijkander, B. E. o. fullmäktige: Herlenius, Aug.; Beck- Friis, C. J., frih.: Sahlin, C. A.; Söderberg, O.; Magnuson, T. Notarie och ombudsman: Koraen, A. Kamrer och kassör: Lagerström. G. E. Kassakon trollan t: Erickson, H. Öfveringenjör: Wahlberg. A. F. Ingenjörer: Janson, W., adress: J ernkontoret; Bergström, H., Jernkontoret; Nathorst, H., Jernkontoret; Esselius, K, Jernkonto- ret. [2781J Sveriges postsparbank. (Posthuset vid Vasag., ingång från Mästersamuelsg.), se K. Generalpoststyrelsen [1545J posts parbanksbyj'ån). [2768J Mälarprovinsernas Centralkassa för [ordbr-ukskredit, förening m. b. p. a. [2783J Stockholms stads sparbank. (Under Öfverståthållareämbctets kontroll.) (Kontor: Fredsg. 9, Homsg. 60, Odeng. 65, Sammanslutning af 75 jordbrukskassor och Folkungag. 8 A och Flemingg. 34, öppna andra jordbrukarnes föreningar i Stockholm-, '/210-'/23 samt '/26-7.) Upsala, Södermanlands, Gäfieborgs och Os- Ordförande: Bohman, H. tergötlands län med 2,600 medlemmar. Egna vice Ordförande: Hirsch, O. fonder 1,539,200 kr., Statens garantifond Öfriga ledamöter: Setterwall, J.; Lundberg, 100,000 kr. Karl L.; Smith, G.; Rhodin, H.; Vide, R.; _4ndamål: 1) utlåning åt jord hru kskaasemedlernmar B C l för inköp af husdjur och jorduruksmaektuer, utsäde, erg, ar. foder- och gödselämnen, för nyodlingar och grund- l:ste Kamrerare: Dandenell, A. förbättringar m. m. Sekreterare och ombudsman: Bohman, Hans. 21 utlåning till elektris~11 distributionsföreningar, g'e Kamrerare' Åman G mejei-tföreu ingar, alaktertfdrentngar lll. fl '.. o,. ". " 3) inlåning från allmänheten å sparkasseräkning. Kassörer: Björklund, A.: Gustafsson. A., Palsdepositions- och kapitalräkning. I son. K.; Ottenborg, S. och Erfass, Gerda. StY.'else: Bokhållare: Keyser, H.; Gezelius, Carl; Ge- Ordf. o. JOUl h.: Eriksson, G., godsäg., Stock- zelius, Anna; Hylin, Marget: Svenonius,.holm, Tyra. v. Ordf.: Eriksson, G. A., handl., Sornnda. Kontorsskrifvare: Bowall ius, B.; Drake, Jean- Ledamöter: Bergvall, K. V., godsäg., Kuddby; Ila; Wallberg, Nils; Fagerberg, Gertrud; Un- Björkman, Alb., fanjunkare, Svinnegarn; den, G.; Morell, Ingeborg; StiegIer, Elsa; Ericsson, C. E., landtbr., Knifsta; Gustafs-I Lundqvist, Greta; Fredlund. G. _ so,n, A. O.,.landtbr., Orkesta ; von Horn. H., e. o. tjänstemän: Betzen, Elsa; 'I'julin, l,.; ~~s, Ösmo; Johansson, H. T., landtbr., Larsson, Hildur; Magnussol1, Hildur A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄS ~:R;n~~n~EåL;i~~~~.N22

17 5.,Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2783-;-2788J Schmidt', Olga; Strömberg, N.; Holmstedt I Styrelse: H.: Kellgren,. G.; Jo~sson, Augusta;.~a- Ordförande: Trana, Sigurd. '. cobsson, :waldlj BOUVlll,Sy.; 'Lundstr~m, Ledamöter: Olsson, l<'. T., verkställande,ann-marij Enberg, Astndj Nordström, direktör; Schmiedte, C. J.; Sjöholm; S. E.; Gre~., l. Livijn, C. G. " Vaktmastare: Wes~lau, F.; Asplund, J. A.; Kamrerare: Sjöholm, Erik. Unge~, G. A.j HIll bert, C. J.. Kontrollant: Eriksson, Erik... Upp~~ft, hv:~rest Sparban~ens af~elnmgs- Kontorister: Bergholtz. Anna; Bergholtz, kontor ara belagna, samt om tiden, da desam- Aurora' Josefsson Mana.. ma äro öppna, återfinnes i Namnregistret 'Tjän:tepersonal: under»spurbank». Vid afdelningskontoret A. [2785J Stockholms läns sparbank. Hufvudkcntoret, Drottningg. 39, är öppet hvarje söckendag- från 10 r. m. till 3 e. m. Afdelningskontor:Guatafsbergt-Supdbyberg; holms Villastad. Kungs- Styrelsen: Ordförande: Odelberg, O. W. " Vice ordförande och kassa direktör : Ostberg, 'G. F. Ledamöter: Rohtlieb, H.; Vasseur, E.; Lagerbjelke, G.; Odelberg, V.; Boström, G. S., Scharp, J.; Arnberg. K. 'l:jänstepersonalen:, Kamrerare: Wessman, K. A. Ombudsman: Kjellin, P. Bokhållare: GuIda, S. I Kassör: Petre, Helena. Kassakoutrollant. Boije af Gennäs, Maria. Kontorsskrifvare: Lilliesköld, Alfhild; Boström, Hedvig; Pettersson, Gurly; Larsson, Anna; Barkman, 'Greta; Ericson, Greta; Landgren, Svea. Vaktmästare: Olsson, Fritz. 'I [2786] Svenska Sparkassan (u. p. a.) Kontor ; Brunkebergstorg 15. Föreståndare och kassör: Persfelt, C. P.A. Bokhållare : Persfelt, Signe j Werner, Ivar; Akerblom, Carl; Ekeroth, Ebba.. Vid afdelningskontoret B. Föreståndare och kassör: Johnsson, Gustaf. Bokhållare: Ekeroth, Carl; Holmström, Elof; Tropp, Karl j Wallin, Allan. I Vid afdelningskontoret C. Föreståndare och kassör: Bergquist, Alb., Bokhållare r Peterson, Gustaf; Aberg, Carl E. ' Vid afdelningskontoret D. Föreståndare och kassör: Andersson, J oh. :E;.- Bokhållare: Kjellberg, Karl; Bengtsson, Herman; Ablgren, Elin; Karlsson, Steinert. Vid afdelningskontoret E. ". Föreståndare o. kassör:m:agnusson, Carl Aug. Bokhållare; Mellin, Rosalia; Rais,' Fritz.' Vid afdeiningskontoret F. Föreståndare och kassör: Josefsson, Josef. Bokhållare: J osefsson,pa trik: Hallsten,Gerda; Viell, Erik. Vid afdelningskontoret G. Föreståndare och kassör: Hallsten. John. Bokhållare: Hallsten, Greta; Werner, IAxel; Jansson, Rudolf. Styrelse: Fellenius, K. G., or.. df ;rygger, T [2788J Aktiebolaget Pantbelåning. C. E., v. ordf.; 'Alm, C.; Dimander, C.; Hufvudkontor : ' Harnmarstrand, G. F.; Hasselgren. S.; Linnegatan 31. TIf 72810j Norr Jespersson, S.; Julin, T.; von Zeipel, V., AJde7ningskontor: verkst.led.. 'N:o 1 Jungfrugatan 11; tlf Norr < [2787J N:o 2 Fleminggatan 52; tlf Norr Stockholms pantaktiebolag. N:o 3 T?mtebogatan 14; tlf Nor~ N:o 4 LangboImsgatan 24; tlf Soder Hufvudkonto~: Riddaregatan 10, 1 tro upp; opp~, K t tid 9 f m -6 e m'. söckendagar 'från 10 f. m. ttl.l 2 e. m, on ors I.... Afdelningskontor: StY1'else: ~. ~r~~~~~:~t:u4\0 å Östermalm med ingång Swart1ing, E. H. O. och Svartling, O. B. från'styckjunkaregatan6;, ' Verkställande Kamrer: Swartling, Bertil. O. Skärgårdsgatan4, Brända Tomten, med ingång Kontro llant: Swartling E. T. från Kindstugatan; K t. t C lb J' G B hl' N" Ek D. Högbergsgatan 23 å Söder med ingång från on ons er: al' om,..j o In,., - Kapellgränd 3; " lund, A. E. Klarabergsgatan 52, Tjänstepersonal.- :W. Brännkyrkagatan 50, hörnet aftimmermansg. G. Västmannagatan 65) hörnet af Karlbergsvägen. Afdelningskontorenhållas öppna: Alla söckendagarfrån ~ f. m. till 5 e. m. Sön ocb belgdagar hållas kontoren stängda "OLSSON & ROSENLUND Vid kontor N:o 1. Föreståndare och kassör: Pettersson, O. Bokhållare: Karlsson. E,j Nilsson, E: SE ANNONSER 'pa KARTAN

18 [2788,-2815] C. Ofriga allmänna inrättningar. Vid kontor N:o 2. [2794J Bankirfirman C. G. Cervin. Föreståndare och kassör: Hamnstedt, O. (Malmtorgsgatan 6, kontor öppet '/ 5 _3 /9 Bokhållare: Hamnstedt, E.; Lindblad, E. V. kl. 10-3, '/10-3 /. kl ) Vid kontor 11':0,1: Chefer: Cervin, Tage; Alexanderson, Allan. Föreståndare och kassör: Nilsson Pr. Prokurist: af Sandeberg, Frits. Bokhållare: Kilsson J.; Holrnströl;, F. Tjänstemän: Daug. Inga; Goldnag), Naima; Vid kontor N:» 4. de Perre, Alb.: Strandell, Gustaf. Föreståndare och kassör: Svedberg, E. A. Bokhållare: Svedberg, E.; Carlsson, W. [2789] Aktiebolaget för Varubelåning. Storg. 8, tlf ; Norr kl StY"else : J, A. Jansson, Carl Hane, Gustaf L. Karlsson, Thorwald Nybom o. Ture Löfgren. 1)iinstepe,'Sollal: Verkställande direktör: J. A. Jansson, [2791 J Svenska Ekonomiaktiebolaget. (Bankirfirrna.) Hamngatan 5 A. Kontorstid '/ Telegramadr.: Ekonomibolaget. Styrelse och G, Strönian. direktion: Olof Asch berg och Tjänstemän: Hugo Lindblad. Armand Engström, Gunnar Salwen, Robert Herzenberg, Ragnar Aschberg, Werner Magnus- S011. [2795J Bankirfirman G. A. Kyhlberger. (Brunkebergstorg 12.) Telegrafadr. : Shares. Inneh.: Kyhlberger, Gösta. Prokurister: Johanson, Oscar; Skarstedt, J. H. Tjänstemän: F'orssberg, H.; Hasselquist, G. [2796] Kommanditbolaget Burman & Co. (Bankirfirma. Stureplan 4.) Telegrafadress : Burmans, Innehafvare : Settergren, Gösta. Direktörsassistent: C, T, M. Löfgrcn. Kassör: Bohman, P. Kassör: A. T. E. Nybom, Kontrollant: Gustaf L. Karlsson. [2798J Dardel & Hagborg A.-B. Kontorister: M. N. Nordgren. K. T. Flodin, Bankirfirma.. O. Janson, T. Carlsson, O. Borg, o. K. _Hamngatan ;5 B. Telegramadress: Bertn,. Lind. Styrelse: Byrachef v. Dardel, F" ordf.; Fnherre Ramel, M.; Hag-borg, J, Direktion: Kapten de Dardel. A. Kamrerare: Ahston, H.: Birke, E. Kassör: Lindroth, K. G. Tjänstemän: Lindroth, M.; Segerdahl, E.; Lund, J_; Anderson, G. A, [2800] Allmänna~t-Aktiebolaget i Stockholm. Näckströmsg. 1. (Telegramadress: Almenkredi.) Styrelse: Enagrius, E.; Gellner Y.; Tibell, T. b) Försäkringsanstalter; [2811J Ränte- och kapitalförsäkrings- I Håk.ansson, Gust.; Malmström, Gust.;Lundanstalten i Stockholm. berg, P. Bild d 1850 V"t T "d o d j- '7 I Verkställande direktör: Lundberg, F. l a. astra ra gal' sgatan. Vice verkställande direktör: Lindblad, B, Styrelse: Ordförande: Kinander,E. Ledail(ijter: Holtermann, O.; Lundberg, K. L.; i2815j Försäkringsaktiebolaget Skandia. Herrström, O.; Romare, A. Vo;von Prinzen- (Bildadt Hufvudkontor: Mynttorget L) c,reutz, G. A.; Huseli.us. G.; Way, S., o. IStyrelse: Lindman, Arvid, ordf.; "'Zallenberg, Ekman, A. M" vice ordf'.: Herlitz, K.; Akerlindh, Verkst, direktör: Romare, A. V. Gust., Cervin, T.; Kinnander, O.; Ulmgren, 1:Cu iurerare: Nordw all, L Pär, Ombudsman: Norströ.u, G. I Verkställande direktör: Kinnander, 0, Kassör: Matthiesen, R. Vice verkst, direktör Illmgren, Pär. Chef för lifförsäkringsafdeln.: Sjögren, L [2813-' Chef för Svenska braudförsäkringsafdeln.: LT" J"k' Akt' b I t D F" d Svenson, H. I rorsa rlngs- le o age e orena e. Chef för administrativa afdeln.: Larsson, H. (Hufvudkontor: Munkbrotorget 3.) Öfverlåkare : Hedenius, L. St Y re/se: IAktuarie: Fredholm, L Herlitz, Karl; Wijkander, Th.; Palme, Sven; --- o JÖNKÖPINGS JURIDISKA DYRA H A 1\-11. N G A T A N 15

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124 Nr 106 Nr 107 Nr 110 Nr 112 Nr 114 Nr 124 Nr 122 127 4623 Sydsvenska kredit AB 100 kr 1917 Malmö F 100 128 5165 Värdeförvaltning, AB 500 kr 1918 Göteborg VF 50 Försäkring 129* 1251 Försäkrings AB Svenska

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

I.; Persson, C. E.; Borg, C. O.; Heinrici, G. E.; Löwenberg, A. W.; Wahlgren, H. R.; Unger, P. A. S.; Stenberg, A. T. W.;

I.; Persson, C. E.; Borg, C. O.; Heinrici, G. E.; Löwenberg, A. W.; Wahlgren, H. R.; Unger, P. A. S.; Stenberg, A. T. W.; 7 001 C. Ofriga allmänna inrättningar. 5. penninginrättningar. (Jämte bankirfirmor c [Z7001 Sveriges Riksbanks hufvudkontor. Helgeandsholmen. (Expeditionstid 10-3; lördagar och helgdagsaftnar i regel 10-2.)

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg INSTITUTION Föreningen Stockholms företagsminnen Landsarkivet i Lund Norrköpings stadsarkiv Göteborgs stadsmuseum Regionmuseet Västra Götaland i Vänersborg Länsmuseet Gävleborg, Gävle Föreningen Stockholms

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82 Huvudkontor Box 4080 171 04 SOLNA Besöksadress: Hemvärnsgatan 8 tel 08-627 43 00 fax 08-627 43 99 E-post: info@previa.se Stockholms län (100) Arlanda Box 20 190 45 STOCKHOLM- ARLANDA - Sky City, Arlanda

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.)

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) [2700] C. Öfriga allmänna inrättningar. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) Kommissarier: Frykman, G. K.; Lindquist, S. E.; Ferlin,

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Kammarkollegiet Statens inköpscentral Företagshälsovård 2015 dnr 96-95-2014. Bilaga orter, mottagningar och underleverantörer

Kammarkollegiet Statens inköpscentral Företagshälsovård 2015 dnr 96-95-2014. Bilaga orter, mottagningar och underleverantörer Alingsås 441 30 Torggatan 8 Ge-Pe Läkarkonsult AB, 556830-6053 Arlanda 190 60 Sky City 5 Arvidsjaur 933 31 Sjukstugegatan 3 A-hälsan AB, 556262-2273 Arvika 671 29 Strandvägen 2 Askersund 696 30 Trädgårdsgatan

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

FJÄRRVÄRME. Adresser ll ärrvärmeföretag. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se

FJÄRRVÄRME. Adresser ll ärrvärmeföretag. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se FJÄRRVÄRME Adresser ll ärrvärmeföretag Adressuppgi erna är hämtade från Svensk Fjärrvärmes medlemsförteckning. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se Alingsås Energi

Läs mer

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x ven SLÄPVAGNAR Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 Falun www.villaagarna.se/falun Ej tillgänglig Gagnef www.villaagarna.se/leksandgagnef Bil o

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Penninginrättningar. a) 6ankinrättningar och kreditanstalter.

Penninginrättningar. a) 6ankinrättningar och kreditanstalter. [2696]1 c;.'öfj;iga' allmänna,.5.' inrättningar. Penninginrättningar. a) 6ankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.) {2700J SVeriges Riksbanks hufvudkontor- ståndare

Läs mer

Återförsäljare Sverige Ort Företag Telefon OTS Butik Partner Villa

Återförsäljare Sverige Ort Företag Telefon OTS Butik Partner Villa SKÅNE ARLÖV Campea i Malmö AB 040-43 60 30 BILLESHOLM Husvagnsdepån 042-700 80 BJUV Forsbergs Fritidcenter, avd. Bjuv 042-830 80 BROMÖLLA Husvagns-Expo Bromölla 0456-225 50 HELSINGBORG Helsingborgs Fritidscenter

Läs mer

2008/09 2008-08-12. Allsvenska. Allsvensk lottning 2008/09. 26-okt 16-nov

2008/09 2008-08-12. Allsvenska. Allsvensk lottning 2008/09. 26-okt 16-nov Lottning av Allsvenska serien 200/09 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.. 26-okt 16-nov 4 3 2 1 7 1 6 7 5 6 2 3 4 5 3 4 5 2 07-dec 1-jan 4 3 1 2 7 1 6 7 5 6 0-feb 01-mar 22-mar 5 6 7 4 5 6 4 5 2 3 1 2 3 7 1 2 6 1 3 7

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Bildnr Motiv Län Negativ/positiv C 0037 Trollhätte kraftverk Älvsborgs län pos C 0119 Villa Foresta, Lidingö Stockholms län pos C 0121 Hötorget,

Bildnr Motiv Län Negativ/positiv C 0037 Trollhätte kraftverk Älvsborgs län pos C 0119 Villa Foresta, Lidingö Stockholms län pos C 0121 Hötorget, Bildnr Motiv Län Negativ/positiv C 0037 Trollhätte kraftverk Älvsborgs län pos C 0119 Villa Foresta, Lidingö Stockholms län pos C 0121 Hötorget, Stockholm Stockholms län pos C 0122 Hötorget, Stockholm

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Apotek som för Trust in Lust sortimentet

Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apoteket Källan Apoteket Hästhoven Apoteket Lärkan Apoteket Kupolen Apoteket Bävern Apoteket Vikingen Apoteket Tallen Apoteket Tallen Apoteket Eken Apoteket Fyra

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

Golfklubbar som är anmälda till Skandia Cup 2014

Golfklubbar som är anmälda till Skandia Cup 2014 Abbekås Golfklubb Ale Golfklubb Alfta-Edsbyns Golfklubb Alingsås Golfklubb Alvesta Golfklubb Araslövs Golfklubb Arboga Golfklubb Arninge Golfklubb Arvika Golfklubb Askersunds Golfklubb Barsebäck Golf &

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

(Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.) O. W.; Dahl, K. J. F.; von Tell, A. M. W.; C. E. A.; Andersson, A. G.; Nyström, AX. R. A.

(Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.) O. W.; Dahl, K. J. F.; von Tell, A. M. W.; C. E. A.; Andersson, A. G.; Nyström, AX. R. A. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [27 005 5. Penninginrättningar, a) Bankinrattningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.) [2700] Sveriges Riksbanks hufvudkontor.

Läs mer

8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER

8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER P L AT T O R F Ö R H E L A H E M M E T 8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER FACTORY ANTRACITE NYHET BOHEME 50x50 cm. Nat. Ord. pris pr. m2 545:- FACTORY 49,6x49,6 cm Betáo & Taupe Ord. pris

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Damtävlingar som har godkänts att ingå i SGF Golf Ranking 2009

Damtävlingar som har godkänts att ingå i SGF Golf Ranking 2009 SGF Golf Ranking Damer 2009 ver 2009-03-10 Damtävlingar som har godkänts att ingå i SGF Golf Ranking 2009 Tävling Klubb Startdatum Hjo S Open Hökensås GK 25-apr AddPro Open Örestads GK 01-maj Forsgården

Läs mer

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44 Funballz event 2011 Med över 70 nedslag runt om i festivalsverige, från Malmö i söder till Luleå i norr, kommer Crowd genomföra en imponerande event-turné med Funballz i sommar. Nu erbjuder vi möjligheten

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Störst förändring andel miljöfordon Högst andel Miljöfordon Namn Förändring Namn Andel Miljöfordon Andel Miljöfordon 1 STOCKHOLMS STAD 92,9 1 YDRE KOMMUN 66,4

Läs mer

Klappjakten. Officiell Resultatlista. Ydre MK

Klappjakten. Officiell Resultatlista. Ydre MK Officiell Resultatlista Klappjakten Ydre MK 00-0- Kl. Tot Snr Förare / Kartläsare SS/SP SS/SP SS/SP 9 Klass: Debut Antal Startande: 0 Joakim Friberg/Per Friberg Fullf. V:a Östergötlands Mk/Msk Kvarnvingarna

Läs mer

BOLLNÄS Ahlsell AB Aseavägen 4 821 30 BOLLNÄS 0278-173 40 www.ahlsell.se

BOLLNÄS Ahlsell AB Aseavägen 4 821 30 BOLLNÄS 0278-173 40 www.ahlsell.se AVESTA Prästgatan 50 774 35 AVESTA 0226-517 36 BOLLNÄS Aseavägen 4 821 30 BOLLNÄS 0278-173 40 BORLÄNGE Hejargatan 8 781 71 BORLÄNGE 0243-25 73 00 BORÅS Elinsdalgatan 15 504 33 BORÅS 033-23 77 00 BORÅS

Läs mer