5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter."

Transkript

1 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor Växeldisl:ontering samt ntlåning mot hypotek ;'f aktier, obligationer och andra- värdepapper. Helgeandsholmen. (Expeditionstid 10-3; eller varor.. lördagar och helgdagsaftnar i regel 10-2.) Växlar och öfriga länehandlingar emottagas at vederbörande tjänsteman hvarje söckendag under Riksbankens styrelse, se [16 11J. riksbankens expeditionstid. Bankosekreterare:,Langborg, E. G. (se A växel beräknas minst.8 dagars dtakonto. nedan). Betalning till riksbanken af diskonterade växlar eller län emottages hvarje söckendag under riks ban- Andre bankosekreterare. Törnebladh, C.G. H. kens expeditionstid af vederbörande kassör; Aktuarie: Öhlin, R. M. Kassakreditiv. Ombudsman: Langborg, E. G. (se ofvan), Härtill erfordras kontrakt enligt tryckt formulär Statistiker: Simonsson, K. G., tf. tillika med afskrift däraf, den ror kreditiv:et erbjudna säkerheten och firma för invisningarna. Arkivarie: Nilsson, N. G. E. Kreditivafgiften erlägges efter kreditivets bevit. I jande till vederbörande kassör. Bankokommissar-ier: Uttag och insättningar ä kassakreditiv fä göras 'In l t K J D hl C G A ' äfven i brutna tal..l'ioge S röm,..j a gren,..; mner, Checkblanketter för uttag tillhandahållas kreditiv. A.; Pählman, C. F. L.; Cadovius, J. A. M.; tag",re mot behörigt kvitto utan afgift., Eriksson,J. A.; Holmberg, C. O., samt A inbetalda belopp godtgöres ränta från och med S E N G P t f C l C första helgfria dag efter insättningen. prmger,....,..; ar sson,. Om före!<teditivtidens ntgång nytt kreditiv erhål- E. (öfver stat). lits, fär öfverföring till "etta af kapitalskuld å det äldre kreditivet ske utan att för denna åtgärd någon Kamrerer» i 16:e lönegr. : afgift erlägges. Bergh O E' Hähnel B F Trys..<n O S Kredit i löpande räkning.,..,.,..j "," Sådan beviljas på de villkor, som af fullmäktige A.j Oldenburg, W.; Bertil, B. O. A. samt för hvarje särskildt fall bestämmas. För kredit i Betulander, V. A. 'och Buus, Y. T. I., tf. löpande räkning erlägges icke bokföringsafgift. Kasnrerare i 15:e lönegr. : Afbetalningslån. W b T Ek b M B H llb A Dylika lån utgifvas på 2 1 /2 eller 5 års tid. Lägsta an erg,.; en erg,..; a erg, lånebelopp är 300 kronor. Därutöfver utlämnas A. samt Norell, G. W., t. 'f. län i jämna tiotal intill högst 6,000kronor. Amorteringen sker medelst erläggande hvar sjätte månad af en femtedel resp. en tiondel aflånebeloppetjämte ränta. T", Rcgi~t'l"ato'l"c'I": Levin, P. S.j Forsell, T. A. V..\. Kassorer: Lundmark, E. J.; Moell, J. O. H. N.j Sund. berg, G. T.j Kark, C. H.j Johnsson, N. N.; Hauffman, C. G. W.j Predricsson, Å. G-j Linder, A. G.j Dahl, C. J. F.; Lindquist, C. G. Reviso'l"c'l" och. Bokhålla'l"c: Ekström, C. J. F.; Dorph, S. W.; von Hedenberg, R. E. a, Nyman, A. r, Ehlin, K. O. E.; Fries, M. C. F.; Conradi, C. G. J.j Persson, C. E.; Borg, C. o, Heinrici, E. A. j Engwall, A. a.j Trygger, C. E. A.j Forsgren, E. V. E.j Erfass, O. V.; Jensen, N. G. Hj.; Peterson, G. E.j Löwenberg, A. W.; Wahlgren, H. R.j Unger, P. A. S.; Stenberg, A. T. W.;.A benius, H. v., Lignell, E.j Erlandsson, K. M.; Holmborg C. L.; Fridholm, A. R.j Sommar, K. T. o, Pettersson, O. A.j, Löfström, K. A.j von Krusen-. stjerna, J. M. O.; Gyllen krok, B. A. F.; Hultman, S. V.; Jahnke S. V. C.; Rydin, V. E.j samt Ullman, H. A.; Wilhelmsson, E. J. H.; Ek" G. F., o. Lindgren, E. t. f. -, OLSSON & ROSENLUND 75 Aareesteatenaena 1925, [27ÖOJ Medels mottagande på depositions-, giro- samt upp. och alskr.ijningsräkning. Enligt lagen 1ör Sveriges Riksbank af den 12 ma.j. 18~7 äger Riksbanken: a) på deposition afgiftsfritt mottaga penningar, att utan räntegodtgörelse återbetalas vid anfordran eller ä tid, som vid' insättningen bestämmes; b) utan sigift eller räntegodtgörelse mottaga och å giroräkning 16m penningar med för. bindelse att vid anfordran tillhandahålla räkningshafva.ren, hvad å räkningen innebtår, hvarjämte fullmäktige berättigats att åt fir mor, 80m hafva växeldiskontering i rtksbanken och ej själfva drifva bankrörelse, öppna' upp och afsl:ri/ningsräkning mot räntegodt. görelse. Dessutom mä, där omständigheterna sådant påkalla, räntegodtgörelse kunna af fullmäktige medgifvas för medel, innestående å depositionsräkning. Mottagning i förvar af guld, sil/tler och tjärdepapper samt al gods under försegling. Hufvudkontoret mottager i förvar dels gods nnder tö"segling, emot en afgift efter godsets rymd och förvaringstiden samt utan ansvarighet å riksbankens sida för of"örvållad skada eller tillfällig olyoka; dels myntadt och omyntadt gnid eller sil/ver, dels oek obligalion.er, -ektier och andra värdepappe.r af de slag fullmäktige bestämma utan nysonilmnda in.' skränkning i ansvai'igheten ooh med åtagande ft riksbanken att inkassera betalbara kuponger, depost; tionsräntor och utlottade obligationer samt, efter säl'. skildt artal, äfven anar. medel ooh att insätta halo!!. SE ANNONSER pa KARTAN

2 [ J C. Öfriga allmänna inrättningar. pet af inkasserad ränta och annan utdelning för [2707] Skaraborgs Enskilda Bank. vederbörandes räkning i riksbanken eller i annan bank, som af honom i sådant afseende för riksban- (Malintorgsgatan 4.) ken skriftligen uppgifvits, ärvensom att fotnyainteck- Expeditionstid "/ ningar i fastighet inom Sverige. Inkasseradt kapital belopp tillhandahålles endast mot kvitteradt rörva- Styrelse: ringsbevis och bör nytt bevis å det återstående be- Rh d' H df L tz W Kuylen loppet till ägaren kostnadsfritt utfärdas för den tid, O In,., or.; auren,.j - afgift redan erlagts. Förvaringsafgiften utgör fem- stjerna, A.; Dickson, W.; Berg, R.; Schutio öre för år räknadt af hvarje tusental kronor af berth, J.; Lindström, A.; Ulmgren. K. E. ~:; ~;~~~:~~~rsb~r~~~:~å~~~a~~l~. v~~;~t~v;:;;~ verkst. Direktör: Schuberth, J. gift utgiir dock en krona, hvarjämte särskilda inteck Kassadirektör : Ulmgren. K. E. nings- och andra kostnader skola ersättas. Ombudsman: von Heijne, B. Närmare upplysningar erhållas i riksbankens af- Lånekamrer : Löfdahl, Sven J. delning för öppna och slutna deposita. Hvalfskamrer: Grönlund, E. Kamrer för kontrollafd.: Ewert. O. [2701J Svenska Bankföreningen. F'dreninqens.,ekreta':iat. Drottningg. 3. (Kontorstid 10-4.) [2709J Fondafdelningschef: Philip, Erik L. Kassörer: Larsson, O.; Bogren, J. Styrelse: SundsvalIs Enskilda Bank. Ordf.: Wallenberg, M.; v. ordf.: Rydbeck, O. Kontor: Fredsg. 4. Ledamöter: Berggren, E.; Aurell, L.; Bovin, Styrelse: K.; Cullberg, C.; Philipson, M., Nachman- Tamm, Gösta, ordf.: Gihl, IL, vice ordf. och son, J., Malmborg, S.; verkst. direktör: verkst. dir.; Edelfelt, R.; Liljewalch, Mag- Dickson, C. R. nus; Peyron, Alfred; Reuterskiöld. Bernh., Zielfelt, A., kassadir. och v. verkst. direktör. [2703J Stockholms Enskilda Bank. Ombudsman: Sebardt, Wilh. H f dk t u.vu on or: K t "d d 8 ungs ra gar sg.. Md 1 e - Kamrerare: Tjänstemän: Holmgren, E. D. n~ngskontor: Stora N yg. 40 & 42, Drott- l:ste Kassör: Hyden, H. nmggat. 48, Nybroplan, Handtverkareg. 2:dre Kassör: Sellin, E. 18 & 20, Hornsg. 1, M~nttorget 4, Stureg. Öfriga tjänstemän: Thimgren, B.; Bolle, J,; 9~. O~?~g. 51, Centralpalatset samt l Nilsson, G.; Ohlsson, C. G.; Graveleij, A.; Södertälje. Eriksson, E.; Bergman, S.; Unreus, 1.;Bohm, Direktion:.A.;Anderson, H.; Dolc ken, H.; Högström, G. Ordförande: Wallenberg, K. A. Notariat- &: Fondafdelningen: vice Ordförande: Wallenberg, M. L.!förest.: TieIman, A. Verkställande direktör: Nachmanson. J. Ofriga tjänstemän: Fondelius, Vice verkställande direktör: Wallenberg, J. skiöld, B.; Liljencrantz, R: ~ourhafvande direktör: Arfwedson, J. O. E.; Beron- Ofriga ledamöter: Printzsköld, O.; Hellner, Joh.; Almström, H.; Sachs, J.; Söderberg, Olof A.; Wallenberg, O. Bankafdelningen: Direktörer: Julin, R.; Hahn, B. Direktörsassistent: Lundgren, W:m. Not ariataf. delnin,ij en: Ombudsmän: Carlsson, K. J.; Erdmann, N.; Grönberg. G. Ekonomi- och personalofdelwinqen: Kapten C. Ljungberg. Bankpersonals Notariatafdelningen: kamrerare: Johanson, J. Kamrerare: Wide n, G.; Norman, A. [2720J Skandinaviska Kreditaktiebolaget. Gustaf Adolfs Torg' 22 & 24. Expeditionstid : kl. 1/210,-3 e. m. Dagen före sön- och helgdag kl Telegrafadress:»Krcditbolaget». Till direktionen och sekretariatet»centralbank», Till notariatafd.»skandinavnctar». Styrelse: Ordförande: Swartz, Carl. vice Ordförande: Carlander, A.j von Platen, W. Ledamöter: Axelson, S. M.; Belfrage, Åke; Berg von Linde, A. W.; Broome, A.; Broström, Dan; Carleson, C.; Dillner, G.; Engeström, M. E. L.; Dunker, H.; Ekman, G.; Faxe, C.; Faxe, L.; Frisell, E.; vo Geijer, W.; Hedenlund, L. A.; Hirsch, O.; Lauritzen, H. K.; Ltibeck, S. E. J.; Malm- JONKOPINGS JURIDISKA ----~ H A M N G A T A.N BYRÅ

3 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2720"':'2722] ro~'. F.j Mannheimer, n., Nilsson, Joh.; Styrelse: NIlsson, R.; Petersson, B. R.; Rabe, P. R.; Ordförande: Palme, J. H. Rydbeck, O.; Schinitz l A.j v. Schwerin, V. vice ordf.: Hay, B. G.; Skytte, G. V.; Smith, S. W. A.; Ström- verkst. Direktör: Lagercrantz, G. ber~,o.m.; Wehtje, E. F.;, Wijk, Hj.; Wing- Kassadirektör: Pripp, L. quist, S.; Wingårdh, C. A. B.; Winkler, bitr.direktör och ombudsman: Rooth, L N.j Agren, A. H.; Waldenström, M. C. Ledamöter: Svensson, G.j Kreuger, L; Ljung- Kontoret i Stockholm: löf, R. ' I Verkställande direktörer: Rydbeck O.' Lau- Tjänstemän: ritzen, H.; Rabe, P. R. " O~bud.sman: Cayallin, B. Direktörer: Hedenlund, Ax.; Waldenström, Vardenngsman: Akerblad, C. ' M.j Odencrants, L. A.; Terserus, E.; Bel- Vid bankluralfoet : frage, F.. Kamrer: Reinius, A. Bitr. Direktörer: Kjellberg, E.; Stenberg, Kontrollant: Roosval, E. E.j Sve~~son,.N. O. ~.; Killander,. L. Vid jastighetsajdelninflen: O~buds~an: KIl!and~r, Lennart; Wlden, P. Kamrer: Meurk, A. Sekretariatet: Forestandare : Brundell, P., Biträden' Storck G. Backe, F' Hedvall G Kamrerare j Kjellen, G.; Morling, S.; Ry- '.'.,..'.,,. din S.' Adde E.: Gunnarson p. Södervall Vtd ~ankafdelntngen: " ".'.,, Kamrer- Broman B G.; Bohman, J.; Marmolm, F.; Ekberg, C.; Bit "d.. W t Il 'B. M l' H' F' E'. H~lJgren, C. G.j Ä.l!1nd, C.; Ekström, G.; I ra en. ~s e lus,.r:, e.m,., r.les,_., Wlerth, J.j Holmquist, G. ~er~es, G., Ahlstrom, L., EIg, G., Cn~t- Kassakamrerare: Baclenan, V.; Huss, G. tingius, B. jandereson, L., Statistiska afdelningen : Föreståndare: Huss Vid utrikesajdelningen: E. docent., ' I<'örestånd.: Giinther, O. Not~riatafdelningen: Föreståndare: Rabe, G. Biträ.den: Lindgren, O.; Ahlström, E.; Hall- -Fondafdelningen: Föreståndare för obliga- gren, E. tionsafdelningen: Santesson, C. L. R., kam-.. Vid valutaajdelningen: rer; föreståndare rör aktieafdeln.: Wig- Förestånd. : Habbe, T. strand, E., kamrer. Vid kassorna: Intendent: Liedfeld, N. Kassörer: Thorslund, E.j Nordborg, O.; La- Oentra; (ör bankens exp.-kontor i Stockholm, gergren, S....' Drottningg. 1. Ko~trollanter: PIhlblad, N.; Geijer, D.; Klae- Direktion: nmg, D. Ordförande: Sandberg, G. Fr. Biträden: Humble~. G.; Wedelin, G., Carle-. viceordförande: Juhlin-Dannfelt, G. son, H.; Ternstrom, C.; Sundberg, G: I Ledamöter: 'I'igerschiöld, H.; Grill, A. n, Vid notariatajdelningen: Nordström, G.; von Celsing, F. Föreståndare: Lundholm. J. Direktör: von Celsing, F, Kassör: Påhlman, A.r Kamrerare: Friberg, I.; Lindh, A. Biträden: Elmqvist, A. j Forsling, S.; Sund- - Expeditionskontor : blad, V.; Schalen, T. j Wahlg~en; E.; Mats- Kungsg, 62. Kamrer: Nylund, N. son, K.; Åberg. B. l;lödermalmstorg 6. Kassör: Bjurström, J. Vid förvaring8hvalfvet:. Ofre Munkbron 7. Kamrer: Holmqvist, F. Granlund, D.; Teden, E.; Frick, E. Birgerjarlsg _Kamrer:. Hreggström, S. Vid revisionsajdelningen: Stureg. 32. Kassor: Wedm, Gasten. Föreståndare: Hanner J., :, Tegner.sg. 12. Kassör:..Gellersten. C. A. Biträd-en: Rappe, E.j J~hanson, E.; Liild,:E.;- Drottningg, 106. K~ssor: va~ant. Glosemeyer, D. Horns~: 33 A: Kasso!: Em~hen.J.W. Vid kupongafdelninge : 'ilr,. Karlavagen 56. Kassor: Knos, 'I'ekla, Ho.fren S' Lu din S -j Karlbergsvägen 44. Kassör: Hedenblad,Anna.,.". n ". I. Odeng. 26. Kassör: Löfstedt, G... Vtd jondajdelmngen: Strandvägen 21. Kassör: Granlund, Tyra. F?re.~tanda~~: Olsson, O. F..; i( -, Biträden.Höglund, N.; Malmqvlst,J.; Holm,E. I [~7 22] Stockholms Intecknings Gar.anti Vid elltlndomsagfjnturen: Aktiebolag. Föreståndare: Larsson, A. E. 0;11 Hufvudkontor: Fredsg. 2, öppet kl. 1,"10-3. Biträde: Trana, E. 1{ Afdelningskontor: Stureplan 6, öppet kl. Vid ajdelningbkontortjt 8tu.,.epla'n 6,' 1/210-3; Horns~. 10, öppet 1/210-3; Kassör: Salmsorr, V. VIKING SKOKRÄM 'INDUSTRI.~~T;~B~;. VIIH.N,G -." ~----_.-.

4 [ J Kontrollant: Berggren, ~. Biträde: Bergenstråhle, 'G. V'id a.[deln'ill.qskontoret, Hornsq, 10: Kassör: Billström, L Kontrollant: Anderson, B. [2724J Aktiebolaget Sydsvenska Banken. (Drottninggatan 4, öppet tio-3, lördagar och dagar före helgd. 1/210-2.) Afdelningskontor: Götgatan in. Styrelse: Aronowitsch, M., ordf. o. verkst. dir.; Gullander, O., v. ordf.; Westerberg, Sten. Kassadirektör: Frykman, J. Kamrerare: Lönnberg. V.; Forssgren, V.; Israelsson. Hj.; Grönfors, H. Kassörer: Huss, Lennart; Olsen, T.; Harling, A. Förest. för fondafdelningen: Rasmusson, Gunnar. Ombudsman: Levy, L. C. Öfriga allmänna inrättningar. Lörd.-o. helgdagsaftnar. utom då desamma infalla å första o. sista söckendagen i månaden, stängas bankens samtliga afdelningar kl. 2 e. m., dock med undantag för förvaringshvalfven vid Hufvudkontoret och Kontoret Fredsgatan 10, hvilka samma dagar stängas kl. 3 e. m. Styrelse: Herrar Arvid Lindman, (ordf.); Knut Bohman, (v. ordf.): Herman Lagercrantz, (v. ordf.); friherre Nils Trolle, (v. ordf.): Maur. Philipson, (verkst. dir.); K. Dahlberg. (v. verkst. dir.): Helmer Sten, (v. verkst. dir.): Th. Raaschou, (dir. för hufvudkontoret), G. Drysen, (dir. vid provinscentralen), Fr. Östman, (dir. vid provinseentralen) ; E. von Zweigbergk; Carl Berg; Axel Bergengren; Oscar Flensburg; Karl Grubbström: Bernh. Ingelsson; Carl Kempe; Herman Lamm; Harald Lettström ; Hugo Lindgren; Louis Ljungberg; Ernst Malmström; P. Paulsson. friherre O. Rappe; friherre E. Rålamb; Hj. von Sydow; Emric Thunberg. Styrelsesuppleanter: herrar C. W. Berggren; [2727J Gustaf Zethelius; Anders Fischer; Carl Aktiebolaget Svenska Handelsbanken Lindholm; J. CorneJius och Karl Mossberg. H u tv u d k o n t o r: Styrelsens säte: Stockholm. Arsenalsgatan 11- Kungsträdgårdsgatan 2B. Direktion: Bankafdelning: Arsenalsgatan H-Kungs- Philipson, Maur., verkst. dir.: Dahlberg. K., trädgårdag. 2 B; exp.-tid 1/210f. m.-3 e. m. o. Sten, H., v. verkst. dir.: Raaschou, Th.; Remburaafdelning: Kungsträdgårdsgatan Lettström, Harald; Reuterskiöld, L.; Rappe, 2 B; exp.-tid 1/210 f. m.--3 e. m. O.; Lindholm, C.; Lamm, E. Resekreditivafdelning-: Kungsträdgårdsgatan 2 A; exp.-tid 10 f Tjänstemän: l 1/2. m.-3 e. m. Notariatafdelning: Arsenalag. 11; exp.-tid Vii, hujvudkontoret: 1/ 2 10 f. m.-4 e. m. Direktörer: se ofvan under Direktion. Fondafdelning: S. Blasieholmshamnen 12; Bitr. direktörer: Allander. O.; Ekman, C.; exp -tid 1/.10 f. m.-3 e. m. Häggiund, V.; Waldenström, E.; Wijn- Fastighetsbelåning: Arsenalsgatan 11; exp.- blad h, K. F. tid '/210 f. m.-3 e. m. Direktörsasisstenter: Stenberg, E.: Palm, G. Förvaringshvalf: Arsenalsgatan 11; öppet \Om?udsm~n: Undeo, G.;, Ahlstrbm, T.; Bel- 1/ 2 10 f. m.-4 e. m. frage, ]i.; Odelberg, E. Provinscentral, jafdelningsföreståndare och k a m r e- S. Blasieholmshamnen 12; exp.-tid rare: 1/ 2 10 f. m.-3 e. m. I' Arbitrageafdelningen: Grjindal, E., förest.; Bokföringsafdelningen: Akerlund, O., kam- Af d e l n i n g s k o n t o r: I rer och förest.; Holmberg, E., 2:dre kamrer: Kontoret Fredsgatan 10, Kontoret A. Göt-I Centralen för afd.-kontoren i Stockholm: gatan 3; B. Vasagatan 12; C. Sturega- Stenberg, E., förast, (se ofvan); Depotafdeltan 24; D. Slussplan ö3 A; E. Drott- ningen: Kinnman,S.,kamrer; Ekonomiafdelninggatan 80 A; F. Handtverkaregatan ningen: Wiedholm, A., kamrer och förest.: 26 (Kungsholmst.); G. Norrtullsg.19 (Oden- Fastighetsafdelningen: Wennerholm, C., plan); H. Regeringsg. 45; 1. S:t Eriks- förest.; Fondafdelningen: Olän, O., kamrer plan 6; K. Storg. 1 (Ostermalmstorg); L. o. förest. för aktieafdelningen; Kjellgren, N., Kungsg. 1 (Stureplan); 1.\'1. Karlaplan 8; förest. för obligationsafdelningen; Inkasso- P. Uplandsg. 15; R. Hornsg. 8; S. Skepps- afdel ningen: Ekdahl, K., kamrer och föbron 18; T. Flemingg. 46; U. Hornsg. 174; rest.; Hufvudkamrerserpeditionen : San- V.Sveavägen 45. Exp.-tid 1 /210 f. m.-3e.m. tesson, F., o. Wennberg, R., kamrerare; A.-B. SVENSKA METAlLVERKEN MÄSTs~R:n~~n~EåL~i~~~~.N22

5 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [ ] 'Kassaexpeditionen : Grandinson. Alf, kam-.[27 30J Upiands Enskilda Bank. rer; Låneafdelningen: Lundvall. D., kamrer (Drottninggatan 17 öppet -! 10-3 ) oehförest., Notariatafdelningen: Ljungman,,. J., förest.: Lidman, R., kamrer; Personalaf- Styrelse:, dehiingen:blomkvist,g.,kamrer och förest; Pegelow, F. W. H., ordf.; Sundin, E. O.~ Publicitetsafdelningen: Norberg P. G." fö- Lindh, Helmer, verkst. direktör; Lunderest., Rembursafdelningen: Wallberg, F.,fö- berg, Kr. W.; Engström, Sigfr.; Sparre, rest. jrevisionsafdelningen: Hebel, W., kam- Lars Crson; Ameln, C. G. rer och förest. ; Sekr,etariatet: Hollen bach, Kassadirektör: Hanson, L. Frie~a, förest. j Statistiska ~fdelningen: Tjänstemän:. Welm-Berger, K., kamrer och förest.: Sven- Kamrer: Wiklander H. ' ska. korrespondensafdelninge~: Mells~röm, Kassörer: Dehn, L.;' Flodman A.; Groth, T. N., förest.; Sysslomansafdelmngen: LJungquist, H., förest. ; Utländska korrespen- Ombudsman: densafdelningen: Hellman, G., förest. Themptander, S. Kassörer: hufvudkassan: Hammarstrand, R, Fondajdelningen: hufvndkassör, Ericsson, J., Dahlström, J.; Föreståndare: Oasselli, S. LundeH, A., inkassoafdeln:s kassa; Lind-. --_- qvist, Lotten, check kassan ; Flodman, Hed- [2733J Aktiebolaget Goteborgs Bank.. vig, sparkassan, Cederström, Berta, not.- Centra~kontor: ~runkebergstorg 16-:-20,opafd:s kassa: Olsson Emy Fondafdes kassa" pet , lord agar och dagar fore helg., ",,,,' 'da 1/ Danell,Agnes,Kupongochpostvaxelka8san. fdelg. k t' K 48 H" ) '. åfde mngs on or: ungsg. (otorget, ".. Vtd Prooinscentralen : o Odeng. 55 (Odenplan), Folkangag. 97 DI~ektorer: Sten, Helmer, Ostman, F. j Wah- (hörnet af Renstjernasg.), Birgerjarlsg. 20.1lJ~.'P.j Drysan,..G.; Zethehus, G. (invid Stureplan), Strandvägen 47 (Djur- Bltrad"n~e dlre~~(jr: ~.undgren, A. gårdsbron), Regeringsg. 8, Kornhamnstorg Kontrollörer: Brandstrom, F.; Fagerberg. G. 6 (hörnet af L:a Nygatan), Liljeholmen. o. Wennberg, E. Styrelse: Trygger, Ernst, ordförande; Hol- Kamrerare: Selander, E. termann, O., v. ordförande; Hederstierna, V 'J k t t '" d t O Carl; Jansson, Carl; Thiel, Arthur; Lindt<>; o.n ore ;,.r~ aga an l. ström, P. E.; Themptander, N. H. R; B~nka~deftllng. exp-tid /210 f. m.-3 e. m. GrönwaJl, Fredr.: Bovin, Knut, verkst. F?rvar~n~shvalf: oppet /s10 f. m.-4 e. m. direktör; Nehrman, A. W., Febvrel, Ed- Dlrekt?r. ~~ell~an, E. mond,söderberg, G. W., v. verkat.direktörer. Afdelnlllgsf?~estandare och kamrerare: k~m- Styrelsesuppleant: Bille E. v verkst direkre~sexpedltl?n: Olsson, G., ~amrer och före- tör. ',.. sta:.n dare ; Tlbbhn, E. J., lanekam~~r. Direktörsassistenter: Silfverling, S.; Ceder' Kassörer: Skow-Petersen, J.; Ronnstrom, G. j holm E. ' Grape, A. Ombudsmän: Richter; H.; Cornell, B., Flo- Vid ajdelningskontoren: din, S. Centralen för kontoren A-V: Stenberg, E" Kamrerare: Almer, N.; Ekmark, G.; Gillförest.' (se ofvan); Höppner,J.; von Kiöhling, gren, J.j Gräsen, H.; Johansson, Bror; Gurli. Föreståndare:.. A, Götg. 3,Lundvall, J.; B, Larsson, Russell, S.j Schultz, H. A.; Weinberg, Stig; Vasag. 12, Söderquist, G.j C, Stureg. 24, Revisor: Clason, O. Bonnevier, T.; D, Slussplan 63 A, Wetter- Kassörer: Asker, B.; Bahre,.A.; Ekdahl, R; lind, E.;' E, Drottningg. 80 A, Bogren, K.; Hoffström, S.; Lagercrantz, S.; Landberg. F,Handtverkareg. 26 (Kungshohnst.j.Lun- S.; Malmlöf, E., tjl.; Nilsson, <r.; Norddahl., O.; G, Norrtullsg. 19 (Odenplan), gren, G.; Nygren, G.; Orell, R; Santesson, Lindblad, F.; H, Regeringsg.45,Bäckström, C.j Snö bohm, B.; Södsrhelm, M.; Thorild, ' Th.; I, S:t Eriksplan 6, Reuterswärd, G. P.; S.; Wallin, G.. K, Storg. 1 (Ostermalmst.), Ruuth, G. j _ L, Kungsg. 1 (Stu~eplan), Forsström, F.; [2735] Södermanlands Enskilda Bank. M, Karlaplan ~, Lindberg, Sven; P, Up- Telegramadress: Sörmlandsbank. landsg. 15, Orvin, H.; R, Hornsg, 8, Sar- Expeditionstid kl , lördagar o. dag ton H.: S, Skepp~bron 18, Ännell, G.; före helgdag stänges kl. 2. T, F~emlllgg. 46, Ohn,..G.; U, Horns&"174, Regeringsgatan lil. Verkst.direktör: Oscar ThulIn, R; V, Sveavagen 45, Westm, A. Wichman; Direktörer: Carl Wallin,' G. Ramberg. OLSSO,N & ROSENLUND SE ANNONSER pa HARTAff

6 [ J C. Öfriga allmänna inrättningar. Norrlandsgatan 2. Förest. : V. Myrin. I Afdelniugskontor: Hamngatan 5 A o. St; Humlegårdsgatan 7. Förest.: I!. Wallin... Nygatan 32. Hornsgatan 66~. Förest.: G. Åkerblom. I Oppna '/ Slussplan 1. Fores~.: A. Granstedt. ~ StY"else: Kungsgatan 60. Forest. : J. Janzon. 'Hamilton, Hugo, ordf.: Bennet, Jac., v. ordf.; Wettergren, C. G.; Vasseur, Emil A.; [2739] Wachtmeister, Hugo H:son; Bonde, Carl Aktiebolaget Mälarebanken. G.; Elisson, A. P.; Eriksson, Per; Lin- Hufvudkontor: Drottningg. 5, öppet '/ dahl, L Styrelse: H~fvu~~onto:et i Stockholm: Sahlin C. A' Karlsson Joh. Hect r H' Verkst. dire~tor: DJu:'klou, Gustaf., ".,n, o,"'., V. verkst, dir.: Ahlenius, E. Holmberg, HJ., Johnson, John; Sundstrom, K d' ktö. L h lm Nil Axel; Murray, W.; Olsson, J.; Lindström, assa ire or.. ager o '. IS. 1.; Jeansson, H.; Schönmeyer, G.; Matten, Kamrerare: Berger, G.; Lindahl, C. C. A. Verkst. direktör: Holmberg, Hj... Vice verkst. direktör: Schönmeyer, G. -[2743J Ostergötlands Enskilda Bank. Direktörer: Böttiger. Hj.; Regnell, J.; Ulm- (Arsenalsgatan 8 D, öppet '/210-3, lördagar gren, Carl A.; Wallqvist, Aug.; Osterberg, och dagar före helgd. 1/210-2). Bertil. A/d l' k t.. V" t l' t r z Direktörsassistenter: Axelsson T.' Lund- e ntngs on 01. as er angga an I OC!. t E u tthi S J' S' G Handtoerkoreqatoai 41. qvist, r:; lua tesen,..; onner,.; St l. S hli Maur ordf, Do dorff Westelius, V. yre se : a n, ~:'.". n, Ombudsman: Östberg, Clas. Jo.hn, v. ordf.; ~hl.strom.' NIls; Lm.dl!.ber g, Bitr. ombudsman: Wennerholrn, G. E b, verekst. dir.; Lindqvist, Ludv., Ofvor- S k t..s dcif. M t e re. o. Jur. ra glovare: or on, M.'. Kamrer: erg, Hultstrand.. P. Kamrerare: Dahlqvist, C. J.j Hellsing, K.; Öfriga tjänstemän: Alsån, Gunhild; Brage. Nylen, A.... E., f" ores. t~' lor fondavu.: d' Car lshon, - N'., E n-. O/r,ga k.o,!tor:. 1 hörning, N., kassör: Halldån. R., förest. Skeppsbron.8, expeditionstid / för korrespondensavd. ; Lindstrand, M.; Ka;UlTer: Walin, O Lindström, G.; Sörman, Margit; 'I'holander, Storkyrkobrinken 14, expeditionstid MO Elsa; ~.hulin, C.; Ahsberg, Erik; Ahsberg, -3. k t S.-E ; Ostergren, E., sifferrevisor. Kamrer: va an..a/d l' k t Karlaväg, 47. expeditionstid ' T"" e mr/fis,!j n oren.t Föreståndare: Eklund, B. '\ ast~rlangg~tan 17: Ostergren, 'I'orborg: St d" 5B diti tid 1/10 3 Klingenstierna, S. ra?- vag. ; ~xpe l lons l 2 -. Handtverkaregatan 41: Fahlander Ada Lind- Forestandare : Christiernson, K. k E.,, Knngsbroplan 1, expeditionstid '/ mar,. Föreståndare: Grönberg, r. Storgatan 3, expeditionstid ' Föreståndare: Tegner. H. Upiandsgatan 1, expeditionstid '/ Föreståndare: Hawor, G. Götgatan 69, expeditionstid '/ Föreståndare: WaUner, S. Norrmalmstorg 14; expeditionstid 1/ Föreståndare: vakant. Drottninggatan 71 D; expeditionstid '/210 -S. Föreståndare: Wallin, A. l2742j Aktiebolaget Svenska Lantmännens Bank. Hufvudkontor Norrmalmstorg 2. Öppet: bankafdelningen '/210-3; förvaringshvalfvet '/ [2704,4J Norrköpings Enskilda Bank. Solidarisk bank. Grundad Birgerjarlsgatan 17. Expeditionstid '/ Styrelu: Cederborg. Allan, ordf.; Lagrelius, Axel; Thorngren, Karl; Fröander, Gunnar, Hultman, Ivar, verkat. direktör. Omln.dsrnan: Heurlin, E. C. Tjänstemän: Brisman, C. E., kamrer; Bergman, K; Erik- I son, E.; Stensköld, B.; Engdahl, O.; Loo, Conrad; Eggertz, C. Fondafdelning: Förest. Werner, J. JONKOPINGS JURIDISKABVRÅ li5 H A M.N OA T A N l ö

7 5., Penmnginrättningar, a) Banker och kreditanstalter. [ t>J (27'45J. AktiebQlaget Nordiska Handel~- av Bankofullmäktige; Nachmanson, J..; banken. ~ Rydbeck, O. (Malmtorgsg, 3, öppet ,) StyrelsesuppL: Larsson, Viktor, 'v. ordf.,.ut- Styrelse: 'sedd af Kungl. Maj:t; 'I'amm, H. S., jourh. Bergenholtz, F. E."ordf.; Billing, M., verkst. dir., utsedd af Riksgäldsfullmäktige, Nil-, di~ektör; Sandström, G.; Svanfeldt, P. M. son, E. A., utsedd af Bankofullmäktige; v. verkst. direktör: Rissler, G. Philipson, Maur.; Bovin, Knut. Biträdande direktör: Sekreterare och kamrerare: v. Hofsten, Erik. Lindberg, A. Ordinarie tjärultemän: Kamrerare: Wigren, N.; 'I'horngren, H.; Wahlgren, H.; Bexelins, H., Kassörer: Johansson, S,; Halldin, S.; Johnson, S. Ombudsman: W. Augustinsson. Fondajdelningen:. Föreståndare: Färst, E. ~...Ajdelningskontoren : A kontoret, Kungsg. 55. B-kontoret, Odeng. 22. (J-lfontoret, Stureplan 2. [.2747J Aktiebolaget Gotlands Bank. (Drottninggatan IL) Styrelse: Kolmodin, Axel, ordf.; Granholm, Henrik, v. ordf; Herzog, Otto; Löfberg, Harald; Wigert, G. S., verkst. dir. Tjänstemän: Södervall, Hugo, kamrer; Berglund, K. A., hvalfskamrer; Nilsson, E.,,k~ssör; KI~~tz, L;i' ~ond.chef; Holm~uist~ C., Norrstrom, NI s, NIlsson, A.-L., Ro sander, Eva; Tiberg, Bror; Natorp, Walther. [2750] FöreninQen Industriidkarnes lanekassa (utan personlig ansvarighet). Kontor: Karduansmakareg, 9,1 tro Ordf.: Linder, C. W.; vice ordf.: Johansson, A. J.; öfriga ledamöter af styrelsen: Pettersson, C. J.; Petterson, Anton;. Bergqvist, G. F.; Malmqvist C. P.; Jacobson, N.; Spira, Gustaf; Svenson, S. E.; Linder, Hilmer. Kamrer: Skoglund, K. ' Kassörska: Andersson, Anna. Bokhållare: Sandberg, A. [2755] Utlottade obliglltioner och för- ' fallna räntekuponger till följande lån inlösas hos:' A.ktleboJaget Göteborgs bank (f. q. Göteborgs Enskilda Bank). Grundad: Egna fonder kr. 78,750,000., 'I'elegrafadress»Götabank». Ahlafors Nya Spinneri A. B:s 5 010af Aktieb. Btlltngsfors-Längeds 601o af Aktieb. Bofors-Gullapångs 5% Aktieb. Brusafors-Rällefors 6 '/0 af Akt(eb. de Lavals Ångturbins 51/2 % af Aktieb. Göteborgs Tomträttskassas 5 0/O1916, '5, 0/O [2748J Bankaktiebolaget Norden o. 5 1/2 O/o '. Vasag: 6. 'Bamhusg. 16. ' Aktieb. Iggesunds Bruks 5% afl914, 51/2% afl917 <;l. O ~~~. ppet 1/210-1 /24. Lördagar 1/ Aktieb. Karlstads Mek. Verkstads 51.'2" ~er..A. I Styrelse.' Aktieb. Ludvika Bruksägares 5 1 /2 % Aktieb. Lux 51/2 O/o1911. lngmansson J. ordf.' Bäckmark C.' Ekman Aktieb. Mölnbacka.Trysils 5 "lo C G K!'llb' W' M b ' T' S ' Aktieb. Rämen-Liljendahls 5 1/ ,..; a erg,.; oss erg,.; par- Aktieb. Rörstrands Porslinsfabrikers 6 0/ O af1919. ring,' A. P.; Svensson, Fr. Aktieb. Separators 5" o. 51/2 "lo Direktion: Aktieb. Sjuntorps 51/. O/o 1914., K "llb a erg, W., ver ks. t d' 11'.; Mossb erg, T., adv.; Aktieb. 1920, Stockholms Spä,vägar.,6 O/oaf 1919 o. 7 %.Sparring, A. P., dir, AkU.b. Stockholms Tomträ~tskass s 5% af 1915,' Ombudsman: Mossberg, T. 5 1/ o. 7 Ofo1920; 5 Ofo1922. K D Ii N l Aktieb. Strids berg & Biörcks 51/. 0/o amrer: ur In g,. var. Aktieb. Svenska Tobaksmonopolets 5% af 1915,51/1 Kassörer: Bäckiund, l.; Danielsson, M. Ofoaf 1918.' Förest. för revisionsafd: Grönlund. P. E. Aktieb. Södra Roslags Kustbanas 4 Ofo1898. Förest. för bokföringsafd.: Eneroth, l. Alingsås Bomullsväfveri Aktieb:s 5 0/O1912. Arvika Stads 5 0/O1917. Vid afdelningskontoret Barnhusg. 16: Bergslagernas Järnvägs A. B:s 4," ser, A och Hall-Tillberg, A., kassör / Blekinge Läns Landstings 6 0/o af Borgviks A.-B:s 5 0/O1903. [27 49J Aktiebolaget Kreditkassan Borås stads 5" o. 5 1/ 2 Ofo1919. af år 1922 Dalelfvarnes Bottningsförenings 5 o un:,.. Djursholms Aktieb:s 5 0/o Stockholm 15, telegramadressr Hjälpkredit. Enkla bol. BergslagsbanansIntressenters 4,1/."10 ises, Stk'else: Löf~ren, Eliel, ordf., utsedd af Eskilstuna stads 50f0.af 1915,.6% ung! M., t Kinander Emil utsedd af Eskilstuna Stä~pre~.snlllgs Aktteb:s 5 / o a, I" Falkenbergs Järnvags Akt,eb:s 41/2 O/O1898. RiksgäldsfullmäktIge; Moll, Victor, utsedd Falkenbergs stads 4.Ofo1893 och 41/ VIK'ING SKOKRÄM INDUSTRl.AKTIEBOL. VI K I N G OREBRO

8 [2755J c. Öfriga allmänna inrättningar. Falu stads 4' Stockholms stads 41/, 0/O1913. :; 0/O1914, s o 1916, Finska Statens 6112% :; 0/O 1917 samt s 0/O. 51/2 och 6 "/0 af 1918, Forsbacka Järnverks Aktieb:s 51/2 0/O % af 1919, 6% af 1920 o. 7% 1921, 5% Förenade Separator-Jntresseuternas A. B:s 6 % af1918. Sthlms superfosfat fabriksaktieb:s 41/,% 1902, 5% Gelle stads 5 0/O och 51/2 0io Göteborg-Borås järnvägsaktieb:s 41/2 0/O1904. Sthlm-Västerås-Bergsl.nyajärnv.-aktieb:s5 st«1901. Göteborgs Intecknings Garanti A.-B:s , 41/2 Stora Kopparbergs Bergslags A.-B:s 5 0/O1900, 41/20/O , 5% 1913, 5 % 1914, 5 % 1915, 501o 1910, 6 % och 5 Ofo1917. Storviks sulfitaktieb:s 5 0/O1906. Göteborgs stads 41/, 0/O o. 5 "/ »» , 5 % 1917, 6 O/o 7 Ofo1921, 4'12 % Hallands läns landstings /O Halmstads stads 41/2 0/O1910. Hemsjö Kraftaktiebolags 51/2 0/Oo. 6 0/O1917. Hillringsbergs Aktieb:s 5 0/O1911. Holmens Bruks & Fabriks Aktieb:s 5 % Hudiksvalls stads 41/2 0/O1911. Hudiksvalls Trävaru Aktieb:s 5 % Håfreströms A.-B:s 5 0/O1913. Hälsingborgs stads ,5 % 1914, 6 % 1918, 51/2% 1919 O. 701o Härnösands stads 41/ Claes Johanssons o. Co:s Väfveri A.-B:s 6 % af1919. Järnvägsaktieb. Göteborg-Särös 5 0/O1902. Jönköpings stads 6 0/O af Jössefors Aktieb:s 51/2 0/O1910, 6 0/O1916. Kampenhofs Aktieb:s 51120/o Karlshamns Stads 41/2 0/ o Karlskrona stads /O1912. Kar lstad-muukfor s Järnvägs A. B:s 6 / Karlstads stads Ktnnekulle-Lidköpings.Järnvägs Aktieb:s 3,6% 189'7. Klagstorps Kalkbrotts A. B:s 6 0/O af Klarälfvens Flottningsförenings Strömstads stads 41/2 0/O o. Sunds Aktieb:s 51/2 0/O1917 O. 6'/2 0/O1921. SundsvalIs stads 51/2 010 af 1919 o. 5 % Svenska Centrifugaktieb:s 51/2 0/O1917. Svenska Granitindustri Aktieb:s 51/2 0/o Svenska statens 501o 1914, 5 % 1916, 5 O/o1917, 5 % 1918 o. 6 Ofo1921. Svenska Stålpressnings A.-B. Olofströms 6 0/o Svenska Tändsticksaktieb:s 7 % O. 71/2 % Sveriges Allm, Hypoteksbanks 5 0/o 1915 o. 6 % af Sydsvenska Kraft A--B:s 6 % Söderhamns stads 5 0/O1915. Södermanlands läns landstings :;1/, 0i 'l'idnings A.-B. Sveriges 5 0/o Trävaru Aktiebol. Dalarnes 5% och 6% af Töre aktieb:s 5 0/O1903. Uddeholms A.-B:s 6% af 1919 o. 7% Uddevalla stads 41/ Umeå stads 5 1/2 0/o af Wallbergs Fabriks Aktieb:s 51/2 0/O Varbergs stads 41/2 0/O1909. Willingsbergs aktieb:s 5 0/Ooch 51/, 0/o Wirsbo-Ramnäs Kraft A.-B:s 6 0, Västerviks Stads 5 vt«1916. Yesterås stads 5 0/O1916 o. 5 0/O1922. Amäls stads 5 0/O Kohlswa Järnverksaktieb:s 5 0/O1911. Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas s 010 Ölands Nya Cement A.-B:s 5 0/O , 41/, 0/O 1914 o. 5 0/O1914. Örebro Pappersbruks Aktieb:s 6 0/O1917. Kopparbergs & Hofors Sågverks A.-B:s [,0' Örebro Stads Kristinehamns stads 5 0/O1915. östergötlancls Läns Landstings 5 0/O1917. Lagamills Aktieb:s 51120/O1917. östra Skånes Järnvägs A. B:s 7 % Landskrona stads 41/2 0/O1912 o. s % Lidköping-Skara~Stenstorps järnv.-aktieb:s 41/20'0 af 1892, 41/2 0/O af Lidköpings Stads 3,6 0/O1897,4 Ofo1902. Ljusne-Woxna A.-B:s 6 0/Oaf Ludvika köpings 51/20/o 191:;. Lunds stads 41/2 0/O1912. Lysekils Mekaniska Verkstads A. B:s, 0/O1919. LysekiIs stads 41/2 0/o Långeds A. B:s 6 010af Malmö stads 50/0 af 1914 och 1916, 6 0/o af 1918, 6 1i2 0/0 af 1920 o. 7% 1921, 41/2 O/ Malmö Tomelilla Järnv.-Aktieb:s 4 1/2 0/O1912. Mariestads stads 41/2 0/O1912. Marma Sågverks A.B.:s 6 0/Oaf Mellersta Blekinge Järnvägs A.-B:s 5 0/o Motal a Ströms Kraft Aktieb:s 5 1 /2 0/O1917. Motala Verkstads Nya A.-B.:s 51/2 % I Nordmarks-Klarälfvens Jernvägs A.-B:s 6 10 afl920. Norra Östergötlands Järnvägsaktieb:s 5 0' Norrköpings stads 41/2 0-/ Norrtäije stads 5 0/o Nors Järnbruks A. B:s 5 0/O1913 och 51/ Nya Aktiebolaget Stathmos 51/2 % Nyhamns Cellulosa Aktieb:s 51/, 0/O1917; Nyköpings Stads 4 % Nääs Fabriks Aktieb:s 5 0/O Oscarshamns Mek. 'verket. och Skeppsdockas A. B:s 51/2 % Oakarahamns stads 51/2 10 af Saltsjöbadens Köpings 5 0/O1916. Skand. jutespinneri & väfveri aktieb:s 5 0/O 1910 samt 5 1/2 0/Opaa-tdalförblnd Skellefteå stads Skåne-Smålands 5 0/O1914. Järnv.-Aktieb:s 41/2 % 1912 O. 70io Smedjebackens Valsverks A.-B:s 5'/2 0/O1912. Stockholms Intecknings Garanti A.-B:s 51/2 0/O1916. Stockholms läns Landstings 51/2 % af A.-B. SVENSKA METALLVERKEN Dessutom inlösas följande utdelningskuponger: A. Bol. Alingsås Tvättinrättning. " Apotekarnas Fören. Vattenfabr. Billiga Tomter. Bttlingsfora- Långed, Brusafors-Hällefors. de Lavals Ångturbin. Gunnar Frestadius. för Spridning af litterära verk. Göteborgs 'l'vättanstalt»gloria». Hallands Frökontor. Hasselblad-Scholanders Fotografiska Magasin. Malcus Holmquist. Hudiksvalls Intressenter. Iggesunds Bruk. Iggesunds Intressenter. Kol och Koks. Konstläderfabriken, Lindholmcn-}\'[otala. Ferd. Lundqvist & 0:0. Matvaruhandlarnas Charkuterifabr. G. O. E. Nordblom & C:o, Pallerins J\fargarinfabrik. Per Perssons Väf & Stickmaskin. Protector. Räntmästarehuset. Rörstrands Porslinsfabr. Separator. Sidenhuset. Sigfrid. Sjuntorp. Sj öassuranekom paniet. Svensk Jordförmedling. Svenska Korsettfabriken. Svenska Möbelfabrikerna. MÄSTERSAMUELSGATAN 22 Se annons i sid. 27.

9 \, 5. Penninginrättningar. a),banker och kreditanstalter. [2755J A.-Bol. Sveriges B'örenade-Konservfabr-iker 'Svenska Gummif~brikk A.-B. <~ JUOPhPnerwUdeSrnTerräm& aes..soe.fabrik. Svenska Remfabriks A. B. Svenska Slakteri A. B. Werner & Oartström. flvenskastålpressnings A.-B. Olofström. Atfr. Wesströms Verktygsfabrik. Thorburns Söners A. R. Ahlafors Nya Spinneri A.-B. Tingstads Trävaru A,-B. Alingsås. Bomullsväfveri A.-B. Trävaru A.-B. H. Oornelius. Almedahl-Dahlsjöfors A.-B Trävaruaktiebolaget Dalarne. Appeltofftska Bryggeri A. B. ' Uddevalla-Lelångens Järnvägs A.-B. Banängens Mek. Verkst:s A.-B.» Tunnfabriks & Trävaru A.-B. G. & L. Beijer, Import & Export A.'B. Wallbergs Fabriks A. B. Bergsunds Mek. Verkstads A.-B. Aug. Werner & Oo:s Fabr.- o. Handels A. B. Berte kvarn A. R. Västra Sveriges Egnahems A. B., Billeruds A. B. Ångbåts Aktieb. Bohuslänska Kusten. Alb. Bohlin & Oo:s A.-B. Ångfartygs A. B. Drottningholm-Fittja. Bostads A-.B. Vanadislunden.»»Gamleby. Dalslands Kanal A.-B.»»Halfdan. De förenade Kolsyrefabrikernas Aktieb»» Helge. Dorch, Bäcksin & Co:s A.-R...»» Tjust. Elektriska A-B. Eck. Adelfors Bruks A.-B. Elektrokemiska Aktiebolaget. Ödeborgs Bruks A B. Eriksbergs Färgeri A. B. östra Bryggeri Aktieb. i Halmstad. Eskilstun;> 'Stålpressnings Aktieb. Falkenbergs Järnvägs A..B.,lktlebolaget liiälarebank-en: Fastighets A.-B. Gamleport. Aktiebolaget Arbrå Kraftverks 6 % ForSerums Fabriks A. B. Aktiebolaget Iggesunds Bruks 5 % 1914, (1)2 % 1917; Foraners A.-R. 6 % Forssjö Trävaru A.-B. Aktiebolaget Optimus 51/2% Förenade Kaffeimportörers Rosteri A.-B. Triangeln. Arboga stads 3:6 % Förenade Separator- Intressenternas Aktieb. Bergvik o. Ala Nya Aktieb:s 7 % Förlagsaktiebolaget Det Nya Sverige. Eskilstuna stads 5% 1915, 6 % 1918, 7% Försäkrings A. B. Nordisk Yachtassurans. Frånö Nya Aktieb:s 5 '/2 0/O Försäkrings A.-B. Securitas. Geäe stads 5 0/O : Försäkringsaktieb. Svenska Veritas. Holma-Helsinglands Linspinneri & Väfveri "A..B", Axel Gillblad & C:o A. B. 01/2 % Graham Brothers A.-B. Kar'lstad-c-Munkfor-s Järnv. A;ktieb:s 6 % 192Q. Guldsmedsbolagets i Sthlm Försäljnings A. B. Klosters A.-B. 51/2 0/o , Göteborgs Intccknings-G.aranti A.-B; Kramfors A.-B:s 5% 1907, 5% 1911, 51/2% 1917, 7.~ Hallands Ångbåts A.-B , 71/2 % I. -Halmstad-c-Bolmeas Järnvägs A. B. Köpings stads 41/2 0/O 1900, 6 % » -Nässjö Järnvägs A.-B. Lindesbergs stads 5 % , Halmstads Nya Verkst. A. B. Munktells mek. verkst:s aktieb.a 51/20/O1909,.1~14 o. Hudiksvalls Trävaru A.-B. 6% ' Olaes Hultberg A. B. Stockholms Läns Landstings 51/ Järnvägs A.-B. Göteborg-Särö. Sundsvall s stads 0% 1922 Kampenhofs Aktiebol. Söderhamns stads 5 % 191~, 6 % Klagstorps Kalkbrotts A.-B. Södermanlands Läns Landstings 51/2 % Krooks Petroleum & Olje A. B. Upsala-Gelle Järnvägsaktieb:s 5 1/2 1916~ /, Kungl. Svenska Segelsällskapets Leverans A.-B. Wedevåg-Koppoms A.-B:s 01/ Kungshöjdens Fastighets A.-H. Västerås stads 41/2 % 1907 och 1910, ~ 0/O 1916, 6 0/" Lennartsfors A.-B 1919, 5 % Liljeholmen,s Färgeri A. R. Västmanlands Läns Landstings 41/2 0/O P. Em.. Lithander &C:os H.. & I. A. B. örebro stads 7 % Lundqvist & Huddåns Tegel- & Trävartl A.-B. Majornas Pantlåne A.-B; Aktiebolaget Svenska Handelsbanken: Nissaströms Aktieb.., Aktieb. Arvika Verkstäders 5 % Nordisk.Familjeboks Förlags Aktieb. Aktieb. Axel Ohristiernssons 6 % Nordiska Maskinfilt A. B. Aktieb. Clara Badinrättnings 41/2 % o. 5 % Nya A. B. Hermdal. Aktieb. De Svenska.Krtstallglasbrukens 5 %,1903, Nääs Fabriks A.-B. 5 '/2 % D03. Orrefors Bruks. A.-B. Aktieb. Förenade Svenska Tobaksfabr:s pi % Rederi Aktdebolaget B~r. Aktieb. Förenade Yllefabrikornas 51/2 % » l>. Disa. Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas 4 1 /2 % 190~, 5 <"»» Navigator '.,» l> Nordstjernan. Aktieb. Göteborgs Tomträttskassas 5 % 1H6,.5 o/e 1918»,» Sverige-Nordamerika. o. 5 1{2 % 19:?O.»» Vulkan. Aktieb. ;J. å. Pripp & Sons 41/2 % Restaurant A.-B. Gillet. Aktieb. Kantorps Malmfälts 6 % partialförskrifningar ~~n~ill::eif~~~~~uk~~~~kåpsfabriks Aktiebolall Akti~~airarlSkrona Träexports 5 % Sjöförsäkr. A. B. Gauthiod. Aktieb. Knutsbro kraftstations 5 % 1910.,.Skandiaverken A.-Bol. Aktieb. Lidingö Villastads 5 % I, flkandinaviska Jutespinneri & Väfveri Aktieb. Aktieb. L. M. Ericsson & C:os 5 % 1908 o. 51f, Stockholms Badhus A.-B. Akt.ieb. Mårten Pehrsons Valskvarns 5' 0/ ,i'l "tockholms Bomullsspinneri o. Väfveri A.-R. Aktieb. Möl.nbacka-Txystla '5% 1906, Stockholms Hofslagert A-B. Aktieb. Nordiska Armaturfabr. 61/2 0/O \ Stockholms Superfosfatf'abriks Aktieb.' Aktieb. Norrköpings Förenade Brygg:s 51/2%!9ii.'t, Svenska Centritug A.-B- Aktieb. P. A. Norstedt & Söners 5' % Svenska Dagbladets A. B. Aktieb. Robertsfors 41/2 % 1910, 7 % Svenska Granitindustri Aktiebolaget. Aktieb. Skånska Ylletabrikens 5 0/O OLSSON & ROSENLUN,D 75'".Adresskalende"i' 1925.

10 [2755J c. Ofriga allmänna inrättningar. Aktieb. Sthlms Bryggeriers 4'/2?i Karl sharnn s Stads 49'; 1892 & 189 1,. Aktieb. Sthlms Spårvägars 6 % 1919 o. 7 % Karlskrona stads 4 % 1899, 4 o. fj % 1904, fj % Aktieb. Sthlms 'I'ornträttskassas 5 :0 1915, 5 1/2 ~-6Karlstads stads 4 1/2 % 1907, fj % o. 'i % 1920, 5 % Karlstad-l\Iunkfors Järnv.caktteb:s 41/2 % ] 909. Alrtieb. Stortors Ser. I o. II 5 % Katrinofors aktiebis [I , 5112?, Aktieb. Svenska 1\::Ietallverkens 51/2?61914 o Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 5% Aktteb. Svenska 'I'obaksmonopolets 5161D15,51/2 %1918. Kopparberg & Hofors Sågverks-Aktieb:s 5?~ Aktieb. Sveriges Fören. Trikåfabrikers 5 l/2 /01913 Korsnäs Sågverks aktieb:s 5 ~~1904, 5 % 1908, 6 10 Aktieb. 'I'egefors Verks 51/2 % Aktieb. Wicanders korkfabrikers 5 % 1904, 51!2 % Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors 5112% 1908 o. Aktteb. Vin & Spritcentralens Ii1(2? oh Aktteb. Visby Cementfabriks 5 % 191:~. Kramf'ors aktieb:s 5 % 1907, 5 % 1911, 5 % 1914, Ser. Aktleb. Ytterstrors-Munksund 6.% 1918 O. 6 % l &, II,,J 12 % s; 71/2 % Alby Nya Kloratfabriks Aktdeb:s 5 0/O1911. Kristianstad--Hessleholms Järnvägs aktieb:s 5 % Alby Vattenfalls Aktieb. 41/2 0/O1906, 4 /2 ' 0/O Kristianstads läns lanclstings 41/2 % 1900,41/2%1912, ~t~~~1~~/:.f~:%ri9tö~b:s 5 % Kris;l~Dl~~;~isstads 41/2 010 & ;) ~n~~~~,~ Arvisa stads fl 5'l~ Kristinehamns stads i). Avesta Sulfat- o. 'I'rnvaru A. B:s ;jl/2 % Kungagårdeu-Mar.ieberge A.-B:s 61(2 % Bergslagernas Jarnvag::;aktleb's 4 % 1898, 5 % 1908 Köpings stads 41J2 % Bergsunds l\iok. Yerkst s Aktlob s ;; % Landskrona stads 4 % 1903, 41/2 % 1912, 5 % Bergvik o. Ala Nya Aktteb.s ;;1/2% % Landskrona-Eslöfs.Iärnv. aktieb:s 41/2 D BJ0l'knas Aktdeb. 51/2 % ILandtmännens mjölktörs. För. U. P. A. 51/2 o Il % Btekiugo Lans Landsting 6 % af J Borås stads 5 % % % HJl9. I Lidingö köpmgs 51/4 % Boxholms Aktiebolags 48/4 90 1~07. 5 % 1912,5%1914. Ltdköpings Sockerfabnks A.-B:s , Ser ~\.. Erodäkl'a-Tlllw.;ryds.Jarnvags A.-B.IS Linkbpings stads 41/2 % Bul.tfabr iks aktieo-s 5 % 1910 Ljusne-Woxna aktieb s 51/2?!J 1915, G % Djupaf'oi's Fabnkers A. B 6 0/O1914 Ludvika kopings 51/2 % Djursholms alttieb.s 412 % 1503, 5 % & 41/2 % 1911'1Luleå stads 41/2 % 1~09. 5 % Lunds stads 4 1 /2? D.jnrsholms köpings 41/2 ~h1909. Luud-Trelleborgs järnvägs aktieb:s 31( Dyn äe Aätieb.s 51/2 ~& 191G. Luth & RORenS Elektr. A. B:s 5 % o. 51/2 % Eksjö stads 41/2 % Lysekils stads Enköpiugs stads 33/. % Ma.Imö Skofabriks aktieb.,j 0fo Eskilstuna stads 4 % 1893, 4 '/2 % 1901, 41/2 % 19u6, Malmö stads 4 ' /2 % 1901, 4 % 1905,5 % 1914,5 % 1916, 41/2 % 1909, 5 % 1915, 6 % 1918 o. 7 ej, % 1918, 61/2 % 1920, 7 % Fagersta Bruks Aktiebolags 5 % 1911, 51/2 % l\ialmö-tolllelilla.iämv.vaktiob:s 4 1J2 % Falkenbergs järnvägsak t.iab.s 4 1/2 % Malmö-Trelleborgs järnvägs aktieb:s Falkenbergs stads 41/2 % Malmö Yllefabriks aktieb. 5 0/O1909. Falköpings stads 4 % 1~89. Malmö-Ystads järnv. aktieb:s 4 % 1906, 51/2 9j, 1913, Falu stads 4 % 1903 o Marrna Sågverks aktieb:s 5 % Finsjö Hz-af'taktdeb. 51/ Mellersta Blekinge järnv..aktiebolags 41/2 % }Pinska Statens G1/2 % :Melhlrsta Östergötlands Järnvägsaktieb:s 5 % Forsbacka JärnverkS Aktieb:s 5 '/2 9" Mo och Domsjö aktieb:s 5 '/2 % 1918, 7 % Gimo Bruks aktieb-s 5 '/2 % MUnchens bryggeri-aktieb:s 4 '/2 % Gimo-Osterby Bruks A.-B:s 51/2.% 1916, G % 1918) Moneter-ås köpings 51(2 % / Mönsteräs NY,a Järnvägs aktieb. 41/2 %, 6 % Gotlands Järuv. Aktieb:s 41/2 % Nordmaliugs Angsäg 6 % Gäfle-Da.la Järnv.-aktieb:s 41/2 % Norra Ostergöt1ands järuv, A.-B. 41/2 % Gälle Manufaktur A.-B:s 5 % Norrköpings stads 4 ' /2 % 1909, 41/2 % Gäfle stads 41/2 % 1899, 4?i 1902,41/2% 1911, ;%1917. Norrtelje stads 5? Gäfle stadsförsamlings 4112 % Nya Förenade Elektriska aktieb:s 51f2 % Gärsnäs-S:t Olofs järnvägs A. B:s 41/2 % Nyköpings stads 41/2 % Göteborg-Borås Järnvägs Aktiebolags 41/2? Nääs Fabrikers aktieb:s 5 % Göteborgs intecknings garanti-aktieb:s 41(2 %, 5 % Näa-Morahyttans järnvägs aktieb:s 5 % UHi. o. 4? , 4 1 /2? Orsa sockens 41/2? Göteborgs stads 4 % 1899, 41/2 010, 5 % 1914, 5 % 1915, Oscarshamns Stads;) 1(2 % af % 1917, ()% 1}118~7?i l!1~l 4 1 (2 ; Ramnäs Bruks A.~B:s 5 1 /2 % 1917, Ser. I &; II. Hallstahammars aktieb:s 5 ;0 1:104:. Reymersholms g.ia Spritförädl:s aktieb:s 5 % Halmstads stads 4 '12 % Riddarhytte aktteb;s 5 % J908. Hemsjö Kraft A.-B:s 51/ Rimbo-Sunds järnvägs aktieb:s 4 % Hernösand-Sollerteå J-ärnvägs Aktieb:s 21/2 % 190::L Ronneby stads 41/2?b 1909, Hernösands stads 4 o/o 1904, 41/2 /6 191L Rydö Bruks &, Fabriks aktieb:s 51/2 % Hillringsbergs Aktieb. 5 0/O1911. nö Sågver-ks Xye Aktieb. 51/2 % l 17. Hissmorors aktdebrs 5 % galtsjöbadens köpings 5 % Holmsunds aktieh:s 5 ;h Sandviks Angsågs aktieb:s 41/2 % 1911, 7 % Horndals järnverks aktieb:s 5 % Sandö Glasbruks Nya aktieb:s 5 % Huskvarna Vapenfabr. aktieb-s 41/2 % 1911, 6 % Sandö Sägverks aktieb:s f, '/2 % Hvellinge-Skllnör-Falsterbojärnv. autteb:s 4112% Sikfors Kraft aktieb:s 51/2 % Hälsingborg-Landskrolla-Eslöfs Järnvägs A.~B:s Simrishamns stads 41/2 % / Skandinaviska Jutespinneri o. Väfveri aktieb-a 5 % Hä1singborg--Råä-R.amlÖsaJärnvägsaktieb;s5 % Hälsingborgs stads 41/2 % 1902, 4 '/2 % 1909, 4 '/2 % Skellefteå stads 6 % 1908 o , 5 % , 5 % 1914, 6 % 1918, ;)1/2 % 1919, 7?6 19~1. Skromberga Btenkols- o. lerindustri aktieb:s 5 % T. &.C. G. Bolfriders Mek. Verkst. A. B:s 5 % Skåne-Sm å.lands järnv.caktäeb.s 4 % 1903, 4112% 1912, Jönköpings stads Eörsamltngars 4 % l) % I' - 7? Kalix 'I'rävaruaktieb:a 5 % Hill, 5112?h Skånska Cement aktieb:s 5 % 1908, 51/2 % Kalmar Nya Järnvägs Aktieb-s /O1911. Skånska Intecknings aktieb:s 4 '/2 % Kalmllr stads 41/2 % 1909, 41/2 % ]-"11. ISkänska prästerskapets byggnadskasslis 3 '/2 % o JÖNKÖPINGS JURIDISKA DYRA :"---- 1S H A M N G A 'T A. N 1S

11 .. 5. Penninginrättningar. al Banker och kreditanstalter. [2755).Skärbfacka aktieb:s 5 % Städer: Skönviks Aktieb:s5 1/2 % 1918, IHälsingborgs stads 38/ 10 Sockerfabr. Aktieb. Unions 5 % Kristianstads stads 31/2 O/o1889. O/o1894. \' Sthlms läns landstings 5 1 /2 % Malmö stads 36/10 0/O 1890 o af Sthlm-Nynäs järuvägaaktfeb.a 5 % Oskarshamns stads 36/10 O/o1896. Sthlm-Rimbo järnvägsaktteb.a 4 % 1895, 5 % 1901 o 1908, % Industriella bolag: Sthlm-Yästeräs-Bergslagens nya jamvaga aktteb.s A.-B. Böksholms Sulfitfabr:s 51/2010' 4 % 1897, 5 % 1905, 5 % 1910 o. 5 1 /2 % Aktieb. H. E. Car'lsteus Porterbryggeris. Stockholms Rederi aktieb. Sveas 5 & 51/2 % Aktieb. Klippans Finpappersbruks. Stockholms stads 5 % 1914,1916,1917 o. 1918, 51/2 % Aktieb. Lux'. 1918, 6 % 1918, 6 %1919, 6 %1920, 7 %1921,5 % Aktieb. Strids berg & Björcks. Stora Kopparb. ]lergsl. aktieb:s 5 % 1900, 4 1 /2 %1910 Aktieb. Åtvidabergs förenade industriers. o. 6 % Bergsbro aktieb:s. 5 '12 O/o Strömnäs Aktieb. 5 1 /i % D. Br-äcks fabriks aktieb:s, Strömsnäs bruks aktiebis 5 %, %1909. Holmen. Bruks o. Fabriks aktieb:s Ströms bruks aktieb:s ö % Hudiksvalls Trävaru aktieb:s. Ströms Trävaru aktieb:s 5 % Hylte Bruks aktieb:s. Sulfit Aktiebolaget Liusnans 5 % Hällefors bruks aktieb:s. Sunds aktieb: s ö 1/2 % _ Hälsingborgs intecknings garanti aktieb.s 4 0foI894. Sundsvalls stad. 4 1!2 % 1892, P/2 % 1919, 0% Höganäs-Bfllesholms aktieb:s 5 %Ib/ , 6112 %1921. Svanö Aktieb:s, 5 1/2 0,6 1913, 6 %1919. Jönköpings och Vulcans tändsticksfab:s aktieb:s Svenska Sockerfabr-iks aktiebra 5 1/2~ 1907, 7 % Roteva järnverks aktieb:s 5 % Svenska statens 5 % 1914, 5 % 1!J16,0% 1917,1918 o. Manufakturaktieb:s i Malmö. 6 % Sahlströmska fabrikens aktieb:s. Svenska stålpressnings A.-B. Olofströms 4 1 /2 % Skånska kolbrytntngsastdeb.a. Svenska Tändsticks A.-B., 7 o. 7 1 /2 % 1~21. Skånska superfosfat. & svarvelsyrefab.s-aktieb.s. Sveriges Allm. Hyp.vbanks 5 % 1915 o. 6 % Skönviks aktieb:s 5 % 1909, ö1f2 0/ Sydsvenska Kraft aktieb.,;1/2% 1908, 6 % Storfors bruks aktiebra. Säfvenäs Ny", Aktieb:s 5 1 f2.% Strömma bomullssjrinneri aktieb:s. Söderhamns stads 4 1 /2 % 1907, 5 % Sydsvenska Erartaktieb.s 41/2 % Södermanlands Läns Landstings 5 1 /2 % Söder!'ors bruks aktieb:s..södertälje stads 4 1 /2 %1906, 4 1/2 % '. Trävaru aktieb. Dalarnes 5 % Södr", Kalmar Läns och Ölands Sockerfabr. aktieb-s Uddeholms aktieb:s 50fo och 51f2 0fo 1914, 6 % 1919, 5 1f2 % / O The British L. M. Ericssons.Manufact. Comp. Ltd Ölands nya cement aktieb:s. 5 % J".. b l. Trävarubolaget Svartviks % arnvags 9 ag. Umeå stads 4 1 f2 % 1892 o. 1910, öl/i % Engelsberg-c-Norbergs Jernv. A.-B:s 6 % rev. Varbergs stads 4 i f2 % Hj~-Stenstorps järnvägsaktieb:s. Wirsbo-Ramnäs Kraft Aktiebolags 6 % Hvetlanda-Målilla järnvägsaktieb:s. Visby stads 4 % Hälsingborg-Hessleholms järnvägsaktieb:s 4%1894, Västerdalälfvens Kraft Aktiebolags 5 % /2 0/ O 1897 o. 5 o 1911., Västergötl.-Göteborgs järnv.-aktieb:s 4 %18~8,5%1910. Hälsingborg-Landskrona-Eslöfs järnvägsaktieb:s Västerås stads 3,6 % 1896, 4 %.1902,ö % 1916,5 % Ystad-Brösarps järnvägs aktiebra 4 1 /2 % 1~04. Jönköping-Gripenbergs järnvägsaktieb:s. Ystad-Eslöts Järnv. aktieb:s ~1/2 % Kalmar nya järnvägsaktieb:s 1893 och y stad-gärsnäs Järnvägs aktteb. 3 1 /2 % Rarlshamn- Vislanda järnvägsaktieb:s. Ystad-8kifarps järnvägs aktieb. 4 1 /2 % Karlstad-s-Munkfors jernvägs A.-B. Ystad stads 4 % Kristianstad-Immelns järnvägsaktieb:s. Ytterstfors Trävaru aktieb:s 5 % 1905, Ser. L Mora- Vänerna järnvägsaktieb:s.,~niäls stads ö % Norbergs järnvägs nya aktieb:s.,-i.ggfors Aktieb:s 5 1 i2 % Nordmark-Klarälfvens jernvägs A..B. ~lfsborgs läns landstings 5 % Norra Östergötl. järnv..aktieb:s Ångelholm~Klippans Nya järnv.vaktf eb.s 5 % Nässjö-Oskarshamns nya järnvägsaktieb:s. Ängelholms stads 4 lf2 % Simrishamn-Tomelilla järnväg-saktieb:s. Örebro stads 4 1 /2 % 1901, 4 1 /"% 1910, 7 % Skäne-Smålands järnvägsaktieb:s 41/2 0fo Örnsköldsviks stads 3,6 % 1897, 4 1 /2 %1910. Sthlm- Västerås-Bergslagens nya jä~vägsaktieb:s Östergötlands Läns Landsting ö % / O 1897, 31/2 0' östersunds stads 4 % Tidaholms järnvägsaktieb:s Östra Skånes järnvägsaktieb:s 4 % 1898, 4 1 /2 % 1898, Uppsala-Gälle järnvägsaktieb:s 41/2% 1902 och 51f2 7 % /O1916. 'Uptands Enskilda bank:.t.!>... Enhörnings Trävaru 'A.-B:s6 % Holmsunds A. B:s ö 0fo A.-B. Iggesunds Bruks ö 1 f2 "t» Jämtland- läns landstings 3,6 % 1896.,\...B. Ludvika Bruksägares 51f2 0fo Norrtälje stads 5 0fo Söderfors Bruks A-B:s 4'-12 % 1889 o. 5 0io 1902.,A.B. Stjernfors Ställdalens 5 1'2 % Sunds A.-B:s 5112 % 1917 O. 61/2 % Trävarub,olaget Svartvika 51 '2 0/ Upsa1a-Geile Järnvägs A.-B:s 51/2 % Västeräs stads 5 % 1916 o. 5 % Östersunds stads 40' O. 3, Sundsvalls stads ö 1/2 % 1919 o. ö % Bankirfirman C. G. Cervin: VIKING SKOKRÄM A kti ekup ong er': Aktdec. Böksholms Sulfitfabriks. Aktieb. Hemtrefnads. Aktieb. Klippans Finpappersbruks. Aktieb. Sanatorievårds. -, Billesholm-Bjufs aktieb:s..... Föreningens för svensk hemalöjd iorlagsaktieb:s. Höganäs-Billesholms aktieb:s. Nässjö-Oskarshamns nya järnvägsaktieb:s. Uddeholm s aktieb:s. Uppsala-Gälle järnvägsaktieb:s. Aktiebolaget Svenska Lantmännens bank: Aktieb. Malmö Stora Walskvarns 6 % af 1920, 61f2' af Gäile stads 6 % af INDUSTRI.AKTIEBOL. OREBRO VI K I N G

12 [2755J C. Öfrigu allmäuua inrättuingur. ut d e lningsk u 11o n g e r: Aktieb. Falkenbergs Elektriska Walskvarn. Aktieb. Malmö Stora \Valskvarn. Landtmännens Nya Faettghets Aktiebolag. Svenska Landtmäunen a Rederi Aktiebolag. Svenska Landtrnännens Kvarnförening ID. b. 'I Falkenbergs stads 5 % 1900 o. 4 1 /2 % 190';0.4 1 /. io Ferna Bruks aktieb:s 51/2 0/ Finspångs metallverks aktieb:s 51/2 0/O1916. Forsbacka Järnverks aktieb:s '/ p. a. Fredsfors fabriks uktdeb.s 5 % Fridafors Fabriks aktiebis 51/2 /0 ld12. Skandinavtska Kredital<tlebolaget: Frånö Nya aktieb:s Aktieb. BilIngsfors-Långed 9 0/ För. Separator-Intressenters A. H:s 6 % O Aktieb. Bofors Gullspångs 5 Q/o1911. Gamlestadens fabrikers aktieb:s 5 % Aktieb. Brusafors-Hällefors 6 O/o1917. Gimo-Osterby bruks 5 1 /2 % 1916 o. 6 % Aktieb. Böksholms Sulfitfabriks 51/2 % Gravendals aktiebolags 5 0/0 af Aktieb. Dals bruks 5 0/ Guldsmedsbytte aktieb:s 5'/ Aktieb. de Lavals ångturbins 51/ 2 % G~jJe stads 3' ~.o. 4 % 1893,? 0/ Aktieb. Finspongs Styckebruks 5 % c:~teborgs och BollUsl~ns landstmgs o % Aktieb. Förenade Svenska Tobaksfabrikers 51/ 01 G~teborg-Borås jamvags akt~eb:s.4 1 /2 /0 11/ ,2.o G~teborgs Inteekmngs Garant, aktdeb:s 4'12 O/o1906 Aktieb Förenade Yllefabrikernas" '/ o/ 1913 Goteborgs Nya Verkstads aktdeb:s 5 % Aktieb: Göteborgs HypotekSkassa. s~,/ O1902 I Göteborgs stads , a'/2 % af 1902, 4 1 /2 0/o A..B. Göteborgs Tomträttskassas 5 or {316 isis o af % af 1914, il 10af "t» af 191;, 5 1 /2 % O,. I. 6 % at 1918, 7 % af A'-B. Hohult-Spexeryds Mangangrutvors 51/ 0/ obi HalD?-sta.dsstads 3,6 lo, o. Helsl;'!lfO;S ~tads 4'/~ Oj? 1892 o. 4 '12 % Aktieb. Iggesuuds bruks 5 % ' 1917 o. (; Hemsjö Kratt Akti.eb.s o /2 % o af ~ -, 2 'O Holme~sl brujks & fabrtksaktdeb.s 5 vt«, 5 1 /2 /01912 Aktieb. J. A. Pripp & Sons 4'12 0/ o. o 12 o.o o Aktieb. Kantorps Malmtälts (; 0/ O Holmsunds akheb:s, o do Aktieb. Karlstads Mek. Verkstads 5'/ (;' Hlld~~s,:alls stads 4 12 lo o., Aktieb. Klippans Finpappersbruks 5 '/ Hudfksval.ls Tra var." a~hegol.s o Aktieb. Klippans Finpappersbruks Ser. H (;Hl'lte bruks aktieb..s ~ ~2 /? ~913._ Aktieb. Ludvika Bruksägares 5'/2 % Il~frestrom;, aktdeb:a o /0 1.ila o. 0'/ Aktieb. Lux 5'/ H"llefors Bruks akheb:s? ~Io Aktieb. :i\ialmö jeörenade Bryggeriers 5, H~ll~fors Bruks..aktleb.s u./ ~9.. Aktieb. Mälardalens Tegelbruks 5'19 O Hal~1llgborg-Hassleholms järnv.vaktieb.s ~94. Aktd b N k F d B "10. x i O a '/2 O/o1886 o. 5 % ~9i2. 01'1' opmgs orena e ryggeners., 12 /0 Hälsinborg-Landskrona-Eslöfs järnv. aktde'l :«51/2 Aktieb. Scania-Vabis 5 0/ o. 5 % ~/o Aktieb. Sjuntorps 51/2 O/o Hals~~~~org-Råå-Ramlosa jämvägs aktieb.s 5 o/u Akt'1':20Stockholms Spårvagars 6 o 1919 o. 7 % Hälsingborgs stads 3,6 0/ Aktieb. Stockholms Tomträttskassas 5o/ / 01 Hälsingborgs stads 4'/ ,4 1 /2 % 1902,4' , 7 % 1920 o O, 2 o 0/8 af 1909, 5 "l» 1914, 6 0/ o. 51/2 % 1919, Aktieb Sti-idsbersr & Björcks x 'I 01 19'" 7 fo Aktieb. Svenska ~Tobaksmono~ol~ts 0_ O(";'f 191- H~rnösands stads '/. 010J918. o o o. Hoganas-B,lIesholms aktieb:s 5 % 1903,6 1 /2 % Aktieb. Sveriges Förenade Trikåfabr:s 51/ Järnvägsaktieb. Gärsnäs-S:t Olofs 4 1/20/ Aktieb. Sveriges Litografiska Tryckeriers 5 '/2 0/ O 191a. Jiirnvägsaktieb. Göteborg-Särös 5 / Aktieb. 'I'egelfors Verks 6 % Järnvägsaktieb. Ystad-Brösarps 4 1 /2 0 / Aktieb. Westerviks Elektr. verks 41/ Järnvägsaktieb. Ystad-Skifarps 4 '/2 o/o1904. Aktieb. Yt.terstfoi-s.Muukaunds o Jönköpings Mek. Verkst. A. H:s fl 0/ Akticb.ltvidabergsFörenadelndustriers 5'/9 O/O1906. Jönköpings stads 4 1 /2 % 1906 o. 6 0/0 191~. Aktieselskab Syc1varangers 601o JÖnköping Vulcans tändsticksfabriks aklieb:s 0/0 Aktieselskab 'fyssefaldens 60/ U3. Alingsås Bomullsväfveri aktieb:s 5 % Kallnar Nya Järnvägs A. B:s 4 1 /2 io Arvika stads 5% Kalmar stads 4'/ o. 1'12 O/o1911- Avesta Järnverks A.-H:s 6 0/ Karlshamns stads 4 % Bergens Kommuns 40/01894 o Karlshamn-Vislanda järnvägs aktieb-s 4: / Bergs aktiebolags 5 % Karlskrona stads 4 % 1888 o. 4 % Bergsbro aktieb:s 5 '/2 0/o Karlstad-Munkfors järnvägsaktiebolags 4 1 /2 % af Bergsl. järnvägsaktieb:s 40/ o. 51/ o af Bergvik-Ala Nya Aktieb:s 5'12 O/O1916 7% Karlstads stads Björneborgs stads , 7% 192J'. Karpalunds sockerfabriksaktieb:s 5 / Blekinge läns landstings 3,6 O/o1898 o. 6 0/ Kilsunds Aktteb. 5 1 /2 o/oaf Borgviks aktieb:s 5 % samt 5'/2 0/ O 1917 Klagstorps kalkbrotts aktieb:s 6 O/O1913. Borås stads 4 0/ O 1~92,5 % 1908,5% 1913o. 5'12 o/~ Klosters aktieb:s 5 o/ooch 5 1/2 O/o Kockums järnverksaktieb:s 5 % Bredåkra-c-Ttugsryds Järnvägs aktieb:s 501o Kolsva jär~yerks aktieb:s ;) 0/ Brnnnö Väf."eri A.-B:s 5 0/ O Konga A. H:s 5'!. % Börringe-Östra Torps järnvägs aktieb:s 4 0/ Konu~.gariket Sveriges Stadshypotekskassas 50/ Claes Johansson & C:os Värvertaktieb:s 6 % Korsnas sågverks aktieb:s 5 % 1904,5 % och 5'/2 % Dals ångsågs aktieb:s 5 % 190a. af 1908 o. 6 % Dannemora-Hargs järnvägsaktieb:s 4 0/ O Kramfors aktieb:s ,5 % 1911o , Enhörnings, J. A., Trävaru A.-B:B % o. 7 '12 0/ Eskilstuna Fabriks aktieb:s 5 '/2 % Kristianstads stads 4 0/ o o Eskilstuna Järnmanufaktur Aktieb:s 4 0/ Esk,lstuna stads 4 '/2 /01909, 5 % 1915,6% 1918o. Kristianstads läns landstings 4'/2% % Kristinehamns stads 5 010af Eski lst'una.stålpres~nl~gs aktieb.s 5 ~/o Kronobergs Läns Landstings 4-0/0 obl Fagerst:!IukS akheb.s 5 '/2 o/o1910. Kyrkebyns sulfitaktieb:s 5 '/2 O/o1907 o A.-B;~SVENSKA METALLVERKEN MÄSTERSAMUELSGATAN 22 Se annons å sid. 27.

13 .5. Penninginrättningar. a)' Banker och kreditanstalter. Landskrona stads \% i890, 4% 1903 och 41120/O Sockerfabriksaktieb. Unionens ö % , ö % Sthlm s Allm. Telefonaktieb:s Öl/2.0/ Laxä bruks' aktieb:s Ö.% Sthlms badhusaktieb:s. 4 1/ 2 % ; Lesjöfors aktieb:s 4l/?; % Sthlms bomullsspinneri- & väfveriaktieb:s 5.0/ Lessebo aktteb.s 5 %,1912. Stockholms Läns Landstings 5 1/ 2 % Ljusne-Woxna.A. B:s 6 % obl Sthlm s stads 5 010af 1914, 1915, 1916, 1917 o. 1918, Ludvika Köpings 5 1 /2 % Öl/2, 6 % 1918 o. 6 % 1919 o. 1920, 7 % 1921, 'Lunds stads 41/2 0/ ö % Lysekils' stads 41/2 8/0 af Sthlms superfosfatfabriks aktieb:s 41/2 % 1902,ö 0/ o Långrörs aktieb:s ö Olo'af 1914, 5112 % af 191ö och 190ö o. ö 1/ 2 % ' 6,0/ ' Sthlm-Västeräs~Bergslagens nya järnvägs aktieb:s Malmö-Genarps järnvägsaktieb:s ö % /2 % 1898 O. 5 % lifalmö.,-kontinentens Järnvägs aktieb:s 4 % Stora Kopparbergs Bergslags aktieb. 6 g/o Malmö Mek. Tricotfabr. A.-B:s "'/2 % Storfors bruks aktieb:s 5 % 1904 samt 50/0 af Malmö Skofabr. A. B:s 5 % Storviks sulfttaktieb:s 5 O!o1906. Malmö stads 4 % 1894; 4 1/2% 1901 o. 1910; 5 0'0 Strängnäs stads 4 0/O ,6 % af 1918,61/2 0/O 1920,7 % Ströms Trävaru aktieb:s ö % 1911 o. 01/2 % 1~16. Malmö-Tomelilla järnv'ägsaktieb:s 41/2 % Strömsnäs bruks aktieb:s 5 % o. 51/2 0/O Malmö yllefabr. aktieb:s o 0/ o. 51/2 % Strömstads stads 41/2 % Malmö-Ystads järnvägsaktieb:s ;:,1/2% Sulfitaktieb. Ljusnans 5 % Manufakturaktieb:s i Malmö 5 %' SUJlitälma aktieb:s Öl/2 % Margarin A. B. ZeDiths 5 % Sunds aktieb:s Öl/2 % 1908 o Marma sågverks aktiebis öl/2 % af 1908, 5 0/ Sundsvalls celtul osa aktteb-s ö % 1905o. ö'112% Mell~~:t:/lh:~i~~:'järnVä;s' aktieb:s 41/2 "lo 1902 o. SU~~~;:llS stads 4 1 /2 ulo 1910'0. Ön20/,O 1819, ö % 190ö. Svanö aktiebolags 51/ o Mora-Vänerns järnvägsaktieb:s~4 0/O1896, 41/2 0/O Svenska sbckerfabriksaktieb:a '5112 0/ O 1907 'o. 7%.1903 O. 51/2 % ' Motala Ströms Kraft A. B:s 5 1/2 % Svenska statens 5 % 1914,1916, o. 6 % Motala verkst:s nya aktieb:s öl/2 % Svenska Tändsticks'A. B:s 7% o. 7112% Munkedals aktieb:s 51/2 % Sveriges Allm. Hypoteksbanks 5% 191ö O. 60/0'1920. Munktells Mek. Verkstads aktieb:s Öl/2 % Sydsvenska kraftaktieb:s öl/ 2 % 1~08o. 4112% 1911, Mönsterås köpings 61/ /O Mönsterås Nya järnvägsaktieb:s 41/2010 o"ö 0/O1911. Säfveåns aktieb:s 5 0/ Nitroglycerin aktieb:s 51/2 % af Söderfors bruks aktieb:s 5 % 1902.' Nora Bergslags järnvägs aktieb:s 5 % 1892 Söderhamns stads 5 % af Norberg-Klackbergs järnvägs aktieb.s 4 % Södermanlands Läns Landstings 5112% 1916.,~ordiska aktiebankens för handel och industri 4 % Trafik A'. B. Grängesberg Oxelösunds 6112 % af 1897 och Trollhättans kommuns 41/2 % '- Nordmark-Klarälfvens j aktieb:s 6% Trälleborgs stads 8,6 0/ Norra Östergötlands järn tieb:s 5 0/ Trävaru Aktieb. Dalarnes 5 0/ o 1912 o. 6 % Norrköpings stads 4.0/0 1 41/2 0/O1~06,41/2 % Trävaruaktiebol. Karlsviks l; 1/ 2 0to o. 41/ Trävaruaktiebol. Svartviks Öl/2 % Norrköping-Söderköping- Vikbolandets järrrvägs- Tuna fabriksaktieb:s l; % 190~. akt~eb:s 4 % 1897.' Uddeholms aktieb:s 6 % 1914,6 O/o1919o. 7 % 1921 Norrtälje stads 4 % 1894 o. 5 0/O1914. Uddevalla stad. 4 % 1881 o. 41'2 0/ O Nor. Järnbruksaktieb:s 5 % o. 51/2 % 1VI3. Umeå stads 51/2 % Nya Förenade Elektriska aktiebis 51/2 % rev Upsala-Gäfie järnvägs aktieb:s 41/2 % 1902och 51/2., Nyköpings stads 4% ' Nässjö-Oskarshamns nya järnvägs aktieb:s 0/O Varbergs stads 3, o. I; fs% S: Wargöns aktieb:s 6 % Nääs Fabrikers aktie:s 5 % Vedevåg-Koppoms aktieb:s 5'1/ Oskarshamns stads 51/2 % Villingsbergs aktieb-s l; % 1911 o.. 51/2 0/ Oxelösund-Flen-Västmanlands järnvägs aktieb:s 4 Virsbo-Ramnäs Kraftaktieb:s 6 % o. I; % ;Visby stads 4 0/O Oxelosunds järnverks A. B., 6 % Vänersborgs stads 3,6 % Porterbryggeri A. B. D. Carnegie & Co:s 6 0/O1920. Väste1'dalälfvens Kraft aktieb:s 5 % Rederi A. B. Svenska Lloyd 8 / Västergötland-Göteborgs järnvägsaktieb:s GD.fo!tiO' Riddarhytte aktieb:s l; 1/2 010af Västerås stads och 5 % 1916, Ronneby stads 41/2 010af 1909/ Ystads stads 4. 0/O1894 o. 41/2 % Börstrandsvaktdeb:s % 4 % Åbo stads 3,6 % SahlströmsJ<a fabrikens aktieb:s ö 0/0 1911o. 51/2 /0,tmåls stads ö % , ~ggfors A B s 51/2 % Saltsjöbadens köpings 5 % AUsborgs läns landstings 5 % 1907 o. 1915, Sandö sågverks aktieb:s 5 1/2 0/ (ilands cement aktieb:s'5 % Sillots Kraft aktieb:s 51/2 0/0 1Ul3. Orebro Elektr. aktieb:s 51/2 % Skellefteå stads ö 0/O1914. Örebro-Köpings Järnvägsaktieb:s Öl/2 % 1917.: Skromberga stenkols- ooh Icrfnduetetaktteb:s 5 / Örebro Pappersbruks aktieb.s 6 % Skåne-Smålands järnvägs aktiebrs , 41/2 O/o örebro stads 41/s o. 1910, o. 7 % Örebro-Svartå järnvägsaktieb:s Skånska cementaktieb:s 5 o 1903, 51/2 % 1916 o. östergötlands läns landstings Ö /2 % östra Skånes järnvägs, aktieb:s 7% Skånska kolbrytningsaktieb:s l; 1/2 % Skånska prästerskapets byggnadskassas Skänska superfosfat. och svafvelsyrefabriks aktieb:s 5 0/O1906. Skärblacka aktieb:s 5 % Sköfde stads 41/2 % Skönviks aktieb:s 5 % 1909 O. 51/2 % Smedjebackens Valsbruks aktieb:s Öl/2 0fo Stockholms enskilda bank: Ob lig ationskup Staters och kommuners: Aarhus Kommunelaan Adolf Fredriks församl:s Alingsås stads OLSSON & ROSENLU ND ong e 1': [2755] SE ANNONSER pa J<ARTAiY I'

14 n [2755] Arvika stads Bergens Kornmunelaan 1901, 1909, Blekinge Läns Landstings Borås stads 1892, 1900, 1908, 1913 o Drammens Kommunelaan Eksjö stads Eskilstuna stads 1886, 1909, 1915, 1918 o Falkenbergs stads 1893 o Falu stads 1886 o Finska Statens 1898, 1901, 1903 o Gäfie stads 1887, 1893, 19U5, 1911 o Gäfie stadsförsam!:s Göt;~~~gS stads 190G, 1914, 1915, 1917, 1918, 1921 o. Halmstads stads Hälsingborgs stads 1909, 1914, 1918, 1919 o Härnösands stads Jönköpings stads 1906 o Kalmar stads 1898 o Karlshamns stads Karlstads stads Kristiania Kommunelaau 1897 o Kristians Amtskommunes Kristianstads stads Kristinehamns stads Köpenhamns Kommulles C. Öfriga allmänna inrättningar. Landskrona stads o. lu22. Linköpings stads Lovisa stads Ludvika köpings Luleå stads Lnnds stads Malmö stads 1890, 1914, 1916, 1918,1920, 1921 o Norrköpings stads 1892, 1906, 1909 o Norrtälje stads Norska Statens, 1886, 1896, 1898, 1900, 1902, o Nyköpings stads Oskarshamns stads Ronneby stads Sala stads Saltsjöbadens köpings reio. Skellefteå stads Sköfde stads Stoekholms Läns Landstings Stoekholms sta.ds 1908, 1909, , 1917, 1918, 1919, 1920, >921 o Sundsvall. stads 1919 o Svenska statens 1914, , o Söderhamns stads 1915.'. Söderman.lands läns landsting Umeå stads Varbergs stads Västerås stads 1916 o, lfl22. Åmåls stads ~lfsborgs läns landstings Angelholms stads Örebro stads 1901, 1910 o Ostergötlands läns landstings Gotlands järnvägsaktieb:s I Grufgården-Fors järnvägsaktiebolags Il)11. I Halmstad-Nässjö järnvä.gsaktieb:s 1885, Hälsingborg-Hessleholms järnvägsaktieb-s Järnvägsaktieb. Stockholm~Saltsjöns 1894 o Kalmar läns östra järnvägsaktieb.s 1896 o Kalmar~1'orsås.iärnvägsaktieb:s Kar-Istad-c-Munkfora järnvägsaktieb:s 19G9. Krtsttanstad-e-Hcsslehclms järnvägsaktieb:s lviahnö-tomelilla järnvägsaktieb:s Nara Bergslags järnvägsaktieb:s Redei-i A. B. Svenska Lloyds Sa.la-Gyaiuge-Gäfle järnvägscktieb.s 1901,1903 o Skåne-Sml1lands järnvägsaktieb:s 1912 o Sthlms södra spårvägs aktiebolags "1902O Sthlms transport- & bogseringsaktieb:s Upsala-Länna järnvägsaktieb:s Upsala-l\f:argretehills järnvägsaktieb:s Ystad-Eslöfs järnvägsaktieb:s \..llgelholm-Klippans nya järnvägs a.vb:s 1911, Östra Skänes Järnvägs A..-B;s lnd ustriella bolags: Aktieb. Arvfka Verkstäders Läl l.. Aktieb. Atlas-Diesels Aktieb. Brusarol's Hällefors Aktieb. Finspängs styckebruks '1!J05. Aktieb. L. M. Ericsson & 0: Aktieb. Nordiska Kompaniets Verkstäders Aktieb. Papyrus' Aktieb. Rörstrands Porslinsfabrikers Aktieb. Svenska 'I'obaksrnonopolets Aktieb. Ytterstfors-J\Iunksunds A. S. Sydvarangers Allm: Svenska Elektr. aktiebis Avestajornverks A.-B Bergsbro aktieb:s Billeruds aktieb:s Olaes Johansson & Oros väfvet-lalrt.leb.s ld19. Eskilstuna. Fabriksaktiebola.gs Fagersta bruks aktieb:s Fånsjö Kraft A.-B:s Förenade Separator Intressenternas aktteb;s Gueums bruks & fabr-iks aktiebis 1!Jl2. Holmsunds aktieb:s Höganäs-Billesholms A.-B:s Jönköping-Vulcans tändsticks aktieb:s Kopparbergs & Hofors sågverks aktieb:s Korsnäs Sågverks aktieb:s Krattaktiebolaget GuUspång l\lunkfors 1~J08. Mai-ma sågverks aktieb-s luos. Munksjö aktieb:s Nitroglycerin aktieb:s Norbergs elektr. aktieb:s I Xor~'~sfli~{tElektrisk Kvmlstof A-S. o. A-S. Rjukau OxelösulldS Jer.llvorks A.-B IRiddarhytte cktdeb.s Råsuuda Förstadsa.ktieb:s Rörstrands aktiebis Al l m ä n a kassors och inrättningars: :Rorsfrands ra.brtksnktieb.s Aktiebolaget Göteho T, tt k I SalJdö sågverks aktieb:s 1U o rgs omsrat s..assas u J ~ o. ~tockholn1s Allmänna 'I'elefouaktdebo lags Aktieb. Stockholms Tomträttskassas 1!) (:')21 ~tora.kopparber~s Bergslags A.-B. 19:20. A.-S. Kristiania Hypofh ek og Realkreditbank~'1;98. i Sto~'vlks sulfi~aktl~b:s IntOG o 190" ' Stroms Bruks aktieb:s Allm. hypotekskass;~s för Sveriges städer I ~nlfitaktieb,olage~ Ljusnana Den Norske Arbeiderbruk- og Boligbanks 190'_1.. ~';llds aktl,e?:s 1,:)Q~. '.. r,_ Finlan~s Hypoteksförenings 1907 o ! ~ura~a;amais ~Iuk~ _~,kt1e~.s,""ivoi.>. Gäfie lnteckningsgarantiaktieb:s ; ~v~ll~ka CeIltn,f.~ga~t~eb~. ~1.)1./... ({) Kongertget Norges Hvpotheksbanks " ISvenska so.ckenabl'lksakt,eb.s 1901 o. 19_1. 19U l, "": i Svenska Tandsbcksakhebolagets 1!J21. Konung~riket' Sveriges Stadshypotekskassas I STY(~:iven~ka Kra,ft. ~~-B.s. ~H~1. -. Skå1l;skaIlltec~ningsaktieb:s i Malmö ~lfsh~t~~,.-jernverks, ~k.t~eb.scr~.918. Sveriges Allmanna Hypoteksbanks 1915 o I~_~~~~åv;~7sP~~~:b~~ki~~~~lab" Trafikbolags:!Yngel'edSfOrBKraftaktiebolags Aktieb. Stockholms Spårvägars , i Aktiekuponger: Falu-Rjittvik-l\Iora järnvägsa..kueb:s I Afzelii Elementarskelas Bvggnads A. ls.s, Finska Angfartygs aktieb:s \Aktieb. Atlas Diesels. < JöNKOPiNGS JURIDISKA BVQÅ 15 HAMNGATAN 15 i

15 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. Aktieb. Chokladfabriken Marabons.. Aktiebolaget Finnboda Varfs, Aktieb. Henriksborgs Fabrikers. Aktieb. Investors. Aktieb. Kol & Koks'. Aktieb. Nordiska Kompaniets. Aktieb. Papyrus'. Aktieb. Pumpseparaters. Aktieb. Rörstrands Porslinsfabrikers. Aktieb. Stockholms Tomträttskassas. Aktieb. Svepska Ostasiatiska Kompaniets. Aktieb, Svenska Tobaksmonopolets. Aktieb. Svensk Filmindustris. Allm. Svenska Elektr. aktieb:s. ~~~~~:a~~~e{a1:oti~~rd. Göta Kanalbolags.. Halmstad-Nässjö järnvägsaktieb:s. Järnvägsaktieb. Stockholm - Saltsjöns. Jönköpings & Vulcans Tändsticksfabr. aktieb:s. Kopparbergs & Hofors sågverks aktieb:s. KöpingsImek. verkst. aktieb:s. Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstof aktieselskabs. Oppboga aktieb:s. Smålands ensk. banks. Stockholms Rederiaktiebolag Sveas. Stockhol~-Västerås-Bergslag~ns Nya Järnvägs A.-B:s. Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolags. Svenska Oljeslageri aktieb:s. Ulfshytte Järnverks aktieb:s. VaxholmsNya ångfartygsaktieb:s. Vifsta varfs aktieb:s. Yngeredsfors Kraft Aktieb:s. Wii Elektriska Aktiebolags 6 proc. 19U. Ystads stads 41/2 proc Ut delu ingskup ouger. ;\.ktieb. Jämtlands folkbanks. A.ktieb. Steninge glasbruks. Aktieb. SundsvalIs Förenade Verkstäders. Boktryckeriaktieb:s i Sundsvalt. Fastighetsaktieb. Kejsarkronans. Sundsvalls cellulosa aktiebis. Sundsvall s spårvägsaktieb:s Vifsta varfs aktieb:s. \Vii Elektriska aktieb:s [27 55-;27 64J [2761J Sveriges Allmänna Hypoteksbank... (Kungsträdgårdsg. 16;kont. öppet 10-1/23:) Ordf., utsedd af Kgl. Maj:t: Meyer, Er.nst. vice Ordförande, utsedd af Fullm. iriksgälds' kont.: Lagerbjelke, G., grefve. _ \ Ledamöter, utsedda af hypoteksföreningarna: Tamm, H. S.; Sundberg, A.; Stål-." hammar, C.-A. - Kontorschef: v. Hofsten, Erik. Sekr. och ombudsman, t. f.: Carlgren, Elis. Kamrerare: Munthe, Ernst; af Klinteberg, B., frih.; Gellner, Y. B.. Kassör: Bergman, Signe. [2762J Konungariket Sveriges stadshypotekskassa. (Smålandsgatan 14, Norrmalmstorg, Sthlm. 7.) Ordf., uts. af K. M:t: Hammarskjöld, Hj. v. Ordf., uts. af Fullm. i Riksgäldskont. : Kobb, Gustaf.. I Ledamöter, uts. af K. M:t: Swartling, John, verkst. dir.; Granholm, H.; Rune, A. ' Suppleanter, uts. af K. M:t: Apelstam,A.L.: Haglund, Alfr:; Munck af Rosenschöld, A Kamrerare: Zetterman, J. A. Sekr. o. ombudsm.: Astrand, G. R. Kassör: Lundgren, M. l:ste bokhållare: Westelius, T. Bökh.: Berglöf, S.; Engholm, A.; Olofsson,!l. VIKING SKOKRÄM [2764J Stockholms stadshypotekaför-enlnq., (Regeringsgatan 40; Erp, ) $ty7'clse: Ordf.: Granholm, Henrik. v. Ordf.: Lundström, Karl. Jourh. ledamot: Dondorff, John. Ledamöter i öfrigt: Bengtson, N. J.; Klemu/oI ming, Wilh.; Salmonson, Otto; Sjöqvist, Arvid. TjänstMnän: I Sekreterare och ombudsman: Dondorff, John. INDUSTRI=AKTIEBOL. VIKING OREBRO

16 r S3J Kamrerare: Schröder, Kassör: Linc1stedt, E. C. Hugo. [2765 J Stockholms hypotekskassa. (Kontoret, Drottningg. 5, halles öppet hvarje helgfri dag ) Direktion: Benckert, R.; 'I'empelman, G.; Holmberg, H.; Herlitz, K.; Ostberg, G. F., ordf. Ombudsman: Benckert, Rob. Kamrerare: Gagge, Adolf. Bokhållare: Wallqvist, A. [2767J Mälarprovinsernas Hypoteksför:ing. Kontor: Kungsträdgårdsg. 16, 2 tr. Styrelse: Ordf.: Wachtmeister, H., grefve, öfverstekammarj. v. Ordf.: Lorichs. L. L., bruksägare. Jourh. dir.: Sundberg, A., godsäg. Ledamöter i öfrigt: Reuterskiöld, L., kammarherre; Holtermann. Oscar, kabinettskammarh.; Sahlin, Carl, bruksdisponent; Lewenhaupt. G. C:son, grefve, hofjägmästare ; Rålamb, Sigfr., frih., hofjägmästare. Tjiinstemd» : Sekreterare och ombudsman: Carlgren.ElisK. Biträdande ombudsman: Cederin, Oskar. Kamrerare: Elodin, John. Amanuens: Tanvon, Richard. Kommitten inom Stockholms län för granskning af lånehandlingar: Ordförande: Reuterskiöld, L., kammarhe~re. Öfriga allmänna inrättningar. Tengby; Nseslund, K. G., skollärare, Ludgo; Olsson, Carl, Kimstau; Wahlström, K. E., landtbr., Nyåker. [2769J Upplands stadshypoteksförening. (Småland sz. 14, Norrmalmstorg.) Ordförande: Grill, B. vice Ordf.: Phragmen,E. Ledamöter: Forsselius, V.; Paulsson. A.; Sten- dahl, M.; Erikson. Arvid. Ombudsman: Åstrand. G. R. I lkamrer: Zotterman, J. Kassör: Björklund, E. [2772J Jernkontoret. (Kungsträdgårdsg. 6.) Ordinarie fullmäktige: Kjellberg, J. C:son, ordf.; Kinander. C. E., verkst. dir.; von Rosen, G. F., grefve; Pleming, H., fri h.; Wijkander, B. E. o. fullmäktige: Herlenius, Aug.; Beck- Friis, C. J., frih.: Sahlin, C. A.; Söderberg, O.; Magnuson, T. Notarie och ombudsman: Koraen, A. Kamrer och kassör: Lagerström. G. E. Kassakon trollan t: Erickson, H. Öfveringenjör: Wahlberg. A. F. Ingenjörer: Janson, W., adress: J ernkontoret; Bergström, H., Jernkontoret; Nathorst, H., Jernkontoret; Esselius, K, Jernkonto- ret. [2781J Sveriges postsparbank. (Posthuset vid Vasag., ingång från Mästersamuelsg.), se K. Generalpoststyrelsen [1545J posts parbanksbyj'ån). [2768J Mälarprovinsernas Centralkassa för [ordbr-ukskredit, förening m. b. p. a. [2783J Stockholms stads sparbank. (Under Öfverståthållareämbctets kontroll.) (Kontor: Fredsg. 9, Homsg. 60, Odeng. 65, Sammanslutning af 75 jordbrukskassor och Folkungag. 8 A och Flemingg. 34, öppna andra jordbrukarnes föreningar i Stockholm-, '/210-'/23 samt '/26-7.) Upsala, Södermanlands, Gäfieborgs och Os- Ordförande: Bohman, H. tergötlands län med 2,600 medlemmar. Egna vice Ordförande: Hirsch, O. fonder 1,539,200 kr., Statens garantifond Öfriga ledamöter: Setterwall, J.; Lundberg, 100,000 kr. Karl L.; Smith, G.; Rhodin, H.; Vide, R.; _4ndamål: 1) utlåning åt jord hru kskaasemedlernmar B C l för inköp af husdjur och jorduruksmaektuer, utsäde, erg, ar. foder- och gödselämnen, för nyodlingar och grund- l:ste Kamrerare: Dandenell, A. förbättringar m. m. Sekreterare och ombudsman: Bohman, Hans. 21 utlåning till elektris~11 distributionsföreningar, g'e Kamrerare' Åman G mejei-tföreu ingar, alaktertfdrentngar lll. fl '.. o,. ". " 3) inlåning från allmänheten å sparkasseräkning. Kassörer: Björklund, A.: Gustafsson. A., Palsdepositions- och kapitalräkning. I son. K.; Ottenborg, S. och Erfass, Gerda. StY.'else: Bokhållare: Keyser, H.; Gezelius, Carl; Ge- Ordf. o. JOUl h.: Eriksson, G., godsäg., Stock- zelius, Anna; Hylin, Marget: Svenonius,.holm, Tyra. v. Ordf.: Eriksson, G. A., handl., Sornnda. Kontorsskrifvare: Bowall ius, B.; Drake, Jean- Ledamöter: Bergvall, K. V., godsäg., Kuddby; Ila; Wallberg, Nils; Fagerberg, Gertrud; Un- Björkman, Alb., fanjunkare, Svinnegarn; den, G.; Morell, Ingeborg; StiegIer, Elsa; Ericsson, C. E., landtbr., Knifsta; Gustafs-I Lundqvist, Greta; Fredlund. G. _ so,n, A. O.,.landtbr., Orkesta ; von Horn. H., e. o. tjänstemän: Betzen, Elsa; 'I'julin, l,.; ~~s, Ösmo; Johansson, H. T., landtbr., Larsson, Hildur; Magnussol1, Hildur A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄS ~:R;n~~n~EåL;i~~~~.N22

17 5.,Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2783-;-2788J Schmidt', Olga; Strömberg, N.; Holmstedt I Styrelse: H.: Kellgren,. G.; Jo~sson, Augusta;.~a- Ordförande: Trana, Sigurd. '. cobsson, :waldlj BOUVlll,Sy.; 'Lundstr~m, Ledamöter: Olsson, l<'. T., verkställande,ann-marij Enberg, Astndj Nordström, direktör; Schmiedte, C. J.; Sjöholm; S. E.; Gre~., l. Livijn, C. G. " Vaktmastare: Wes~lau, F.; Asplund, J. A.; Kamrerare: Sjöholm, Erik. Unge~, G. A.j HIll bert, C. J.. Kontrollant: Eriksson, Erik... Upp~~ft, hv:~rest Sparban~ens af~elnmgs- Kontorister: Bergholtz. Anna; Bergholtz, kontor ara belagna, samt om tiden, da desam- Aurora' Josefsson Mana.. ma äro öppna, återfinnes i Namnregistret 'Tjän:tepersonal: under»spurbank». Vid afdelningskontoret A. [2785J Stockholms läns sparbank. Hufvudkcntoret, Drottningg. 39, är öppet hvarje söckendag- från 10 r. m. till 3 e. m. Afdelningskontor:Guatafsbergt-Supdbyberg; holms Villastad. Kungs- Styrelsen: Ordförande: Odelberg, O. W. " Vice ordförande och kassa direktör : Ostberg, 'G. F. Ledamöter: Rohtlieb, H.; Vasseur, E.; Lagerbjelke, G.; Odelberg, V.; Boström, G. S., Scharp, J.; Arnberg. K. 'l:jänstepersonalen:, Kamrerare: Wessman, K. A. Ombudsman: Kjellin, P. Bokhållare: GuIda, S. I Kassör: Petre, Helena. Kassakoutrollant. Boije af Gennäs, Maria. Kontorsskrifvare: Lilliesköld, Alfhild; Boström, Hedvig; Pettersson, Gurly; Larsson, Anna; Barkman, 'Greta; Ericson, Greta; Landgren, Svea. Vaktmästare: Olsson, Fritz. 'I [2786] Svenska Sparkassan (u. p. a.) Kontor ; Brunkebergstorg 15. Föreståndare och kassör: Persfelt, C. P.A. Bokhållare : Persfelt, Signe j Werner, Ivar; Akerblom, Carl; Ekeroth, Ebba.. Vid afdelningskontoret B. Föreståndare och kassör: Johnsson, Gustaf. Bokhållare: Ekeroth, Carl; Holmström, Elof; Tropp, Karl j Wallin, Allan. I Vid afdelningskontoret C. Föreståndare och kassör: Bergquist, Alb., Bokhållare r Peterson, Gustaf; Aberg, Carl E. ' Vid afdelningskontoret D. Föreståndare och kassör: Andersson, J oh. :E;.- Bokhållare: Kjellberg, Karl; Bengtsson, Herman; Ablgren, Elin; Karlsson, Steinert. Vid afdelningskontoret E. ". Föreståndare o. kassör:m:agnusson, Carl Aug. Bokhållare; Mellin, Rosalia; Rais,' Fritz.' Vid afdeiningskontoret F. Föreståndare och kassör: Josefsson, Josef. Bokhållare: J osefsson,pa trik: Hallsten,Gerda; Viell, Erik. Vid afdelningskontoret G. Föreståndare och kassör: Hallsten. John. Bokhållare: Hallsten, Greta; Werner, IAxel; Jansson, Rudolf. Styrelse: Fellenius, K. G., or.. df ;rygger, T [2788J Aktiebolaget Pantbelåning. C. E., v. ordf.; 'Alm, C.; Dimander, C.; Hufvudkontor : ' Harnmarstrand, G. F.; Hasselgren. S.; Linnegatan 31. TIf 72810j Norr Jespersson, S.; Julin, T.; von Zeipel, V., AJde7ningskontor: verkst.led.. 'N:o 1 Jungfrugatan 11; tlf Norr < [2787J N:o 2 Fleminggatan 52; tlf Norr Stockholms pantaktiebolag. N:o 3 T?mtebogatan 14; tlf Nor~ N:o 4 LangboImsgatan 24; tlf Soder Hufvudkonto~: Riddaregatan 10, 1 tro upp; opp~, K t tid 9 f m -6 e m'. söckendagar 'från 10 f. m. ttl.l 2 e. m, on ors I.... Afdelningskontor: StY1'else: ~. ~r~~~~~:~t:u4\0 å Östermalm med ingång Swart1ing, E. H. O. och Svartling, O. B. från'styckjunkaregatan6;, ' Verkställande Kamrer: Swartling, Bertil. O. Skärgårdsgatan4, Brända Tomten, med ingång Kontro llant: Swartling E. T. från Kindstugatan; K t. t C lb J' G B hl' N" Ek D. Högbergsgatan 23 å Söder med ingång från on ons er: al' om,..j o In,., - Kapellgränd 3; " lund, A. E. Klarabergsgatan 52, Tjänstepersonal.- :W. Brännkyrkagatan 50, hörnet aftimmermansg. G. Västmannagatan 65) hörnet af Karlbergsvägen. Afdelningskontorenhållas öppna: Alla söckendagarfrån ~ f. m. till 5 e. m. Sön ocb belgdagar hållas kontoren stängda "OLSSON & ROSENLUND Vid kontor N:o 1. Föreståndare och kassör: Pettersson, O. Bokhållare: Karlsson. E,j Nilsson, E: SE ANNONSER 'pa KARTAN

18 [2788,-2815] C. Ofriga allmänna inrättningar. Vid kontor N:o 2. [2794J Bankirfirman C. G. Cervin. Föreståndare och kassör: Hamnstedt, O. (Malmtorgsgatan 6, kontor öppet '/ 5 _3 /9 Bokhållare: Hamnstedt, E.; Lindblad, E. V. kl. 10-3, '/10-3 /. kl ) Vid kontor 11':0,1: Chefer: Cervin, Tage; Alexanderson, Allan. Föreståndare och kassör: Nilsson Pr. Prokurist: af Sandeberg, Frits. Bokhållare: Kilsson J.; Holrnströl;, F. Tjänstemän: Daug. Inga; Goldnag), Naima; Vid kontor N:» 4. de Perre, Alb.: Strandell, Gustaf. Föreståndare och kassör: Svedberg, E. A. Bokhållare: Svedberg, E.; Carlsson, W. [2789] Aktiebolaget för Varubelåning. Storg. 8, tlf ; Norr kl StY"else : J, A. Jansson, Carl Hane, Gustaf L. Karlsson, Thorwald Nybom o. Ture Löfgren. 1)iinstepe,'Sollal: Verkställande direktör: J. A. Jansson, [2791 J Svenska Ekonomiaktiebolaget. (Bankirfirrna.) Hamngatan 5 A. Kontorstid '/ Telegramadr.: Ekonomibolaget. Styrelse och G, Strönian. direktion: Olof Asch berg och Tjänstemän: Hugo Lindblad. Armand Engström, Gunnar Salwen, Robert Herzenberg, Ragnar Aschberg, Werner Magnus- S011. [2795J Bankirfirman G. A. Kyhlberger. (Brunkebergstorg 12.) Telegrafadr. : Shares. Inneh.: Kyhlberger, Gösta. Prokurister: Johanson, Oscar; Skarstedt, J. H. Tjänstemän: F'orssberg, H.; Hasselquist, G. [2796] Kommanditbolaget Burman & Co. (Bankirfirma. Stureplan 4.) Telegrafadress : Burmans, Innehafvare : Settergren, Gösta. Direktörsassistent: C, T, M. Löfgrcn. Kassör: Bohman, P. Kassör: A. T. E. Nybom, Kontrollant: Gustaf L. Karlsson. [2798J Dardel & Hagborg A.-B. Kontorister: M. N. Nordgren. K. T. Flodin, Bankirfirma.. O. Janson, T. Carlsson, O. Borg, o. K. _Hamngatan ;5 B. Telegramadress: Bertn,. Lind. Styrelse: Byrachef v. Dardel, F" ordf.; Fnherre Ramel, M.; Hag-borg, J, Direktion: Kapten de Dardel. A. Kamrerare: Ahston, H.: Birke, E. Kassör: Lindroth, K. G. Tjänstemän: Lindroth, M.; Segerdahl, E.; Lund, J_; Anderson, G. A, [2800] Allmänna~t-Aktiebolaget i Stockholm. Näckströmsg. 1. (Telegramadress: Almenkredi.) Styrelse: Enagrius, E.; Gellner Y.; Tibell, T. b) Försäkringsanstalter; [2811J Ränte- och kapitalförsäkrings- I Håk.ansson, Gust.; Malmström, Gust.;Lundanstalten i Stockholm. berg, P. Bild d 1850 V"t T "d o d j- '7 I Verkställande direktör: Lundberg, F. l a. astra ra gal' sgatan. Vice verkställande direktör: Lindblad, B, Styrelse: Ordförande: Kinander,E. Ledail(ijter: Holtermann, O.; Lundberg, K. L.; i2815j Försäkringsaktiebolaget Skandia. Herrström, O.; Romare, A. Vo;von Prinzen- (Bildadt Hufvudkontor: Mynttorget L) c,reutz, G. A.; Huseli.us. G.; Way, S., o. IStyrelse: Lindman, Arvid, ordf.; "'Zallenberg, Ekman, A. M" vice ordf'.: Herlitz, K.; Akerlindh, Verkst, direktör: Romare, A. V. Gust., Cervin, T.; Kinnander, O.; Ulmgren, 1:Cu iurerare: Nordw all, L Pär, Ombudsman: Norströ.u, G. I Verkställande direktör: Kinnander, 0, Kassör: Matthiesen, R. Vice verkst, direktör Illmgren, Pär. Chef för lifförsäkringsafdeln.: Sjögren, L [2813-' Chef för Svenska braudförsäkringsafdeln.: LT" J"k' Akt' b I t D F" d Svenson, H. I rorsa rlngs- le o age e orena e. Chef för administrativa afdeln.: Larsson, H. (Hufvudkontor: Munkbrotorget 3.) Öfverlåkare : Hedenius, L. St Y re/se: IAktuarie: Fredholm, L Herlitz, Karl; Wijkander, Th.; Palme, Sven; --- o JÖNKÖPINGS JURIDISKA DYRA H A 1\-11. N G A T A N 15

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Alfabetiskt ortsregister.

Alfabetiskt ortsregister. 1 Abisko (Norrbottens län) Alfabetiskt ortsregister. Årtalen inom parentes (1899, 1911) anger att de finns med i Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911. Borg Mesch Filial, se Kiruna. (1911)

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942)

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942) Riksföreningen Sverige-Tyskland: 5689 medlemmar 1938-42 Källa: Professor Hugo Odebergs arkiv (Lunds universitetsbibliotek), Riksföreningen Sverige-Tysklands arkiv (volym 1, Riksarkivet), Sverige-Tyskland

Läs mer

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun.

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. 1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. t 116511 Innehålls6fversikt. 1. Allminna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, betydelse)... [1651-16 771 2. Ofverståthållareämbetet

Läs mer

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering.

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering. " G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4726-4734J donationer 1918 kr. 310,825;96,un- 1864)kr.1,lS0,004: 16. Särsk. direk-16,944: 81; sångkörsfonden kr. 74:-;, derstöd och grattaler. Särsk.

Läs mer

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8

Läs mer

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d!

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d! DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Rapport från släktforskarnas DATARIKSDAG i Linköping En av höjdpunkterna var databasen om Söder i Stockholm som kommer på

Läs mer

14ol4. 46 kv. Volontären 23

14ol4. 46 kv. Volontären 23 14ol4 Marcus G, tj:m. Palmer V, kont. ReDborg A, f. skolfdrest:a Sahlgren A, lok. eld. Ström N D, tj:m. Wahlberg F, fru. Winkler E, handl. Witt F E, byråchef 36 kv. Volontären 18. äg. Smitt C, grossh.

Läs mer

Flera ämnesordnade handlingar finns i serie F II. Fack och nummer

Flera ämnesordnade handlingar finns i serie F II. Fack och nummer Person och ortsregister över år 1930 förtecknade handlingar (F I) Serien förtecknades 1920, varpå ett register upprättades. Detta register omarbetades och utvidgades 1957 till två register dels ett ämnesregister,

Läs mer

Svensk-Tyska Föreningen: 1111 medlemmar 1937 Trots Allts arkiv (volym F1:1, Arbetarrörelsens arkiv)

Svensk-Tyska Föreningen: 1111 medlemmar 1937 Trots Allts arkiv (volym F1:1, Arbetarrörelsens arkiv) Svensk-Tyska Föreningen: 1111 medlemmar 1937 Trots Allts arkiv (volym F1:1, Arbetarrörelsens arkiv) G Adami, dir, Thaliavägen 36, Ålsten B Adlers, fröken, Kungstensgatan 62, Stockholm M Adlerstråle, fru,

Läs mer

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 2010-10-21 09.10 Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni 2010 Produktion:

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Årgångarna 1860-1892 offentliggjorda i: Statistisk tidskrift / utgifven av Kongl. Statistiska centralbyrån.

INLEDNING TILL. Föregångare: Årgångarna 1860-1892 offentliggjorda i: Statistisk tidskrift / utgifven av Kongl. Statistiska centralbyrån. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Y, Sparbanksstatistik. 1, Sparbanker och folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner,

Läs mer

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough ARRESKOWS Släktbok Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough Den första publicerades i Svenska Ättartal Tidskrift för slägtkunskap och slägtforskning samt slägtbok och slägtkalender för år 1894

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

SABO Årsredovisning 2012

SABO Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 SABO Årsredovisning 2012 organisationsnummer 802000-1189 Styrelsen och verkställande direktören för SABO avger härmed följande årsredovisning. VD har ordet 3 Vad är SABO? 4 Femårsöversikt

Läs mer

Köp konstnärsmaterial För både proffs och amatörer.

Köp konstnärsmaterial För både proffs och amatörer. aktuella konstutställningar i Sverige september december 2010 Köp konstnärsmaterial För både proffs och amatörer. Vi har bra produkter till ett bra & framgångsrikt måleri. Vi har priser som tål att jämföras

Läs mer

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 -.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 - Svenska Arkivsamfundets Skriftserie "r 7 - SVENSI( ARI(IVBIBLIOGRAFI 1945-1959 Sammanställd av Olof Jägerskiöld

Läs mer

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Löner för arbetare, tjänstemän samt deras högsta chefer i kommuner, landsting och privata vårdkoncerner

Läs mer

762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk-

762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk- P- -p 762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, T1 Q. Fo l k s k O l e l a r a r n es p e n s i o n s- Drottning Hedvig Elisabeth Charlotta 1810) inrättning. (Se sid. 694.) kr. 479,354:

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

OKTOBER 6 2006. Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn.

OKTOBER 6 2006. Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn. OKTOBER 6 2006 Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn Pris 20 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras även på Svenska Numismatiska

Läs mer

Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet)

Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet) Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet) GE Aal, lektor, Dufveholm, Katrineholm Jonny Abeleen, tjänsteman, Anhaltsvägen 60, Helenelund Dagmar

Läs mer