5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter."

Transkript

1 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor Växeldisl:ontering samt ntlåning mot hypotek ;'f aktier, obligationer och andra- värdepapper. Helgeandsholmen. (Expeditionstid 10-3; eller varor.. lördagar och helgdagsaftnar i regel 10-2.) Växlar och öfriga länehandlingar emottagas at vederbörande tjänsteman hvarje söckendag under Riksbankens styrelse, se [16 11J. riksbankens expeditionstid. Bankosekreterare:,Langborg, E. G. (se A växel beräknas minst.8 dagars dtakonto. nedan). Betalning till riksbanken af diskonterade växlar eller län emottages hvarje söckendag under riks ban- Andre bankosekreterare. Törnebladh, C.G. H. kens expeditionstid af vederbörande kassör; Aktuarie: Öhlin, R. M. Kassakreditiv. Ombudsman: Langborg, E. G. (se ofvan), Härtill erfordras kontrakt enligt tryckt formulär Statistiker: Simonsson, K. G., tf. tillika med afskrift däraf, den ror kreditiv:et erbjudna säkerheten och firma för invisningarna. Arkivarie: Nilsson, N. G. E. Kreditivafgiften erlägges efter kreditivets bevit. I jande till vederbörande kassör. Bankokommissar-ier: Uttag och insättningar ä kassakreditiv fä göras 'In l t K J D hl C G A ' äfven i brutna tal..l'ioge S röm,..j a gren,..; mner, Checkblanketter för uttag tillhandahållas kreditiv. A.; Pählman, C. F. L.; Cadovius, J. A. M.; tag",re mot behörigt kvitto utan afgift., Eriksson,J. A.; Holmberg, C. O., samt A inbetalda belopp godtgöres ränta från och med S E N G P t f C l C första helgfria dag efter insättningen. prmger,....,..; ar sson,. Om före!<teditivtidens ntgång nytt kreditiv erhål- E. (öfver stat). lits, fär öfverföring till "etta af kapitalskuld å det äldre kreditivet ske utan att för denna åtgärd någon Kamrerer» i 16:e lönegr. : afgift erlägges. Bergh O E' Hähnel B F Trys..<n O S Kredit i löpande räkning.,..,.,..j "," Sådan beviljas på de villkor, som af fullmäktige A.j Oldenburg, W.; Bertil, B. O. A. samt för hvarje särskildt fall bestämmas. För kredit i Betulander, V. A. 'och Buus, Y. T. I., tf. löpande räkning erlägges icke bokföringsafgift. Kasnrerare i 15:e lönegr. : Afbetalningslån. W b T Ek b M B H llb A Dylika lån utgifvas på 2 1 /2 eller 5 års tid. Lägsta an erg,.; en erg,..; a erg, lånebelopp är 300 kronor. Därutöfver utlämnas A. samt Norell, G. W., t. 'f. län i jämna tiotal intill högst 6,000kronor. Amorteringen sker medelst erläggande hvar sjätte månad af en femtedel resp. en tiondel aflånebeloppetjämte ränta. T", Rcgi~t'l"ato'l"c'I": Levin, P. S.j Forsell, T. A. V..\. Kassorer: Lundmark, E. J.; Moell, J. O. H. N.j Sund. berg, G. T.j Kark, C. H.j Johnsson, N. N.; Hauffman, C. G. W.j Predricsson, Å. G-j Linder, A. G.j Dahl, C. J. F.; Lindquist, C. G. Reviso'l"c'l" och. Bokhålla'l"c: Ekström, C. J. F.; Dorph, S. W.; von Hedenberg, R. E. a, Nyman, A. r, Ehlin, K. O. E.; Fries, M. C. F.; Conradi, C. G. J.j Persson, C. E.; Borg, C. o, Heinrici, E. A. j Engwall, A. a.j Trygger, C. E. A.j Forsgren, E. V. E.j Erfass, O. V.; Jensen, N. G. Hj.; Peterson, G. E.j Löwenberg, A. W.; Wahlgren, H. R.j Unger, P. A. S.; Stenberg, A. T. W.;.A benius, H. v., Lignell, E.j Erlandsson, K. M.; Holmborg C. L.; Fridholm, A. R.j Sommar, K. T. o, Pettersson, O. A.j, Löfström, K. A.j von Krusen-. stjerna, J. M. O.; Gyllen krok, B. A. F.; Hultman, S. V.; Jahnke S. V. C.; Rydin, V. E.j samt Ullman, H. A.; Wilhelmsson, E. J. H.; Ek" G. F., o. Lindgren, E. t. f. -, OLSSON & ROSENLUND 75 Aareesteatenaena 1925, [27ÖOJ Medels mottagande på depositions-, giro- samt upp. och alskr.ijningsräkning. Enligt lagen 1ör Sveriges Riksbank af den 12 ma.j. 18~7 äger Riksbanken: a) på deposition afgiftsfritt mottaga penningar, att utan räntegodtgörelse återbetalas vid anfordran eller ä tid, som vid' insättningen bestämmes; b) utan sigift eller räntegodtgörelse mottaga och å giroräkning 16m penningar med för. bindelse att vid anfordran tillhandahålla räkningshafva.ren, hvad å räkningen innebtår, hvarjämte fullmäktige berättigats att åt fir mor, 80m hafva växeldiskontering i rtksbanken och ej själfva drifva bankrörelse, öppna' upp och afsl:ri/ningsräkning mot räntegodt. görelse. Dessutom mä, där omständigheterna sådant påkalla, räntegodtgörelse kunna af fullmäktige medgifvas för medel, innestående å depositionsräkning. Mottagning i förvar af guld, sil/tler och tjärdepapper samt al gods under försegling. Hufvudkontoret mottager i förvar dels gods nnder tö"segling, emot en afgift efter godsets rymd och förvaringstiden samt utan ansvarighet å riksbankens sida för of"örvållad skada eller tillfällig olyoka; dels myntadt och omyntadt gnid eller sil/ver, dels oek obligalion.er, -ektier och andra värdepappe.r af de slag fullmäktige bestämma utan nysonilmnda in.' skränkning i ansvai'igheten ooh med åtagande ft riksbanken att inkassera betalbara kuponger, depost; tionsräntor och utlottade obligationer samt, efter säl'. skildt artal, äfven anar. medel ooh att insätta halo!!. SE ANNONSER pa KARTAN

2 [ J C. Öfriga allmänna inrättningar. pet af inkasserad ränta och annan utdelning för [2707] Skaraborgs Enskilda Bank. vederbörandes räkning i riksbanken eller i annan bank, som af honom i sådant afseende för riksban- (Malintorgsgatan 4.) ken skriftligen uppgifvits, ärvensom att fotnyainteck- Expeditionstid "/ ningar i fastighet inom Sverige. Inkasseradt kapital belopp tillhandahålles endast mot kvitteradt rörva- Styrelse: ringsbevis och bör nytt bevis å det återstående be- Rh d' H df L tz W Kuylen loppet till ägaren kostnadsfritt utfärdas för den tid, O In,., or.; auren,.j - afgift redan erlagts. Förvaringsafgiften utgör fem- stjerna, A.; Dickson, W.; Berg, R.; Schutio öre för år räknadt af hvarje tusental kronor af berth, J.; Lindström, A.; Ulmgren. K. E. ~:; ~;~~~:~~~rsb~r~~~:~å~~~a~~l~. v~~;~t~v;:;;~ verkst. Direktör: Schuberth, J. gift utgiir dock en krona, hvarjämte särskilda inteck Kassadirektör : Ulmgren. K. E. nings- och andra kostnader skola ersättas. Ombudsman: von Heijne, B. Närmare upplysningar erhållas i riksbankens af- Lånekamrer : Löfdahl, Sven J. delning för öppna och slutna deposita. Hvalfskamrer: Grönlund, E. Kamrer för kontrollafd.: Ewert. O. [2701J Svenska Bankföreningen. F'dreninqens.,ekreta':iat. Drottningg. 3. (Kontorstid 10-4.) [2709J Fondafdelningschef: Philip, Erik L. Kassörer: Larsson, O.; Bogren, J. Styrelse: SundsvalIs Enskilda Bank. Ordf.: Wallenberg, M.; v. ordf.: Rydbeck, O. Kontor: Fredsg. 4. Ledamöter: Berggren, E.; Aurell, L.; Bovin, Styrelse: K.; Cullberg, C.; Philipson, M., Nachman- Tamm, Gösta, ordf.: Gihl, IL, vice ordf. och son, J., Malmborg, S.; verkst. direktör: verkst. dir.; Edelfelt, R.; Liljewalch, Mag- Dickson, C. R. nus; Peyron, Alfred; Reuterskiöld. Bernh., Zielfelt, A., kassadir. och v. verkst. direktör. [2703J Stockholms Enskilda Bank. Ombudsman: Sebardt, Wilh. H f dk t u.vu on or: K t "d d 8 ungs ra gar sg.. Md 1 e - Kamrerare: Tjänstemän: Holmgren, E. D. n~ngskontor: Stora N yg. 40 & 42, Drott- l:ste Kassör: Hyden, H. nmggat. 48, Nybroplan, Handtverkareg. 2:dre Kassör: Sellin, E. 18 & 20, Hornsg. 1, M~nttorget 4, Stureg. Öfriga tjänstemän: Thimgren, B.; Bolle, J,; 9~. O~?~g. 51, Centralpalatset samt l Nilsson, G.; Ohlsson, C. G.; Graveleij, A.; Södertälje. Eriksson, E.; Bergman, S.; Unreus, 1.;Bohm, Direktion:.A.;Anderson, H.; Dolc ken, H.; Högström, G. Ordförande: Wallenberg, K. A. Notariat- &: Fondafdelningen: vice Ordförande: Wallenberg, M. L.!förest.: TieIman, A. Verkställande direktör: Nachmanson. J. Ofriga tjänstemän: Fondelius, Vice verkställande direktör: Wallenberg, J. skiöld, B.; Liljencrantz, R: ~ourhafvande direktör: Arfwedson, J. O. E.; Beron- Ofriga ledamöter: Printzsköld, O.; Hellner, Joh.; Almström, H.; Sachs, J.; Söderberg, Olof A.; Wallenberg, O. Bankafdelningen: Direktörer: Julin, R.; Hahn, B. Direktörsassistent: Lundgren, W:m. Not ariataf. delnin,ij en: Ombudsmän: Carlsson, K. J.; Erdmann, N.; Grönberg. G. Ekonomi- och personalofdelwinqen: Kapten C. Ljungberg. Bankpersonals Notariatafdelningen: kamrerare: Johanson, J. Kamrerare: Wide n, G.; Norman, A. [2720J Skandinaviska Kreditaktiebolaget. Gustaf Adolfs Torg' 22 & 24. Expeditionstid : kl. 1/210,-3 e. m. Dagen före sön- och helgdag kl Telegrafadress:»Krcditbolaget». Till direktionen och sekretariatet»centralbank», Till notariatafd.»skandinavnctar». Styrelse: Ordförande: Swartz, Carl. vice Ordförande: Carlander, A.j von Platen, W. Ledamöter: Axelson, S. M.; Belfrage, Åke; Berg von Linde, A. W.; Broome, A.; Broström, Dan; Carleson, C.; Dillner, G.; Engeström, M. E. L.; Dunker, H.; Ekman, G.; Faxe, C.; Faxe, L.; Frisell, E.; vo Geijer, W.; Hedenlund, L. A.; Hirsch, O.; Lauritzen, H. K.; Ltibeck, S. E. J.; Malm- JONKOPINGS JURIDISKA ----~ H A M N G A T A.N BYRÅ

3 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2720"':'2722] ro~'. F.j Mannheimer, n., Nilsson, Joh.; Styrelse: NIlsson, R.; Petersson, B. R.; Rabe, P. R.; Ordförande: Palme, J. H. Rydbeck, O.; Schinitz l A.j v. Schwerin, V. vice ordf.: Hay, B. G.; Skytte, G. V.; Smith, S. W. A.; Ström- verkst. Direktör: Lagercrantz, G. ber~,o.m.; Wehtje, E. F.;, Wijk, Hj.; Wing- Kassadirektör: Pripp, L. quist, S.; Wingårdh, C. A. B.; Winkler, bitr.direktör och ombudsman: Rooth, L N.j Agren, A. H.; Waldenström, M. C. Ledamöter: Svensson, G.j Kreuger, L; Ljung- Kontoret i Stockholm: löf, R. ' I Verkställande direktörer: Rydbeck O.' Lau- Tjänstemän: ritzen, H.; Rabe, P. R. " O~bud.sman: Cayallin, B. Direktörer: Hedenlund, Ax.; Waldenström, Vardenngsman: Akerblad, C. ' M.j Odencrants, L. A.; Terserus, E.; Bel- Vid bankluralfoet : frage, F.. Kamrer: Reinius, A. Bitr. Direktörer: Kjellberg, E.; Stenberg, Kontrollant: Roosval, E. E.j Sve~~son,.N. O. ~.; Killander,. L. Vid jastighetsajdelninflen: O~buds~an: KIl!and~r, Lennart; Wlden, P. Kamrer: Meurk, A. Sekretariatet: Forestandare : Brundell, P., Biträden' Storck G. Backe, F' Hedvall G Kamrerare j Kjellen, G.; Morling, S.; Ry- '.'.,..'.,,. din S.' Adde E.: Gunnarson p. Södervall Vtd ~ankafdelntngen: " ".'.,, Kamrer- Broman B G.; Bohman, J.; Marmolm, F.; Ekberg, C.; Bit "d.. W t Il 'B. M l' H' F' E'. H~lJgren, C. G.j Ä.l!1nd, C.; Ekström, G.; I ra en. ~s e lus,.r:, e.m,., r.les,_., Wlerth, J.j Holmquist, G. ~er~es, G., Ahlstrom, L., EIg, G., Cn~t- Kassakamrerare: Baclenan, V.; Huss, G. tingius, B. jandereson, L., Statistiska afdelningen : Föreståndare: Huss Vid utrikesajdelningen: E. docent., ' I<'örestånd.: Giinther, O. Not~riatafdelningen: Föreståndare: Rabe, G. Biträ.den: Lindgren, O.; Ahlström, E.; Hall- -Fondafdelningen: Föreståndare för obliga- gren, E. tionsafdelningen: Santesson, C. L. R., kam-.. Vid valutaajdelningen: rer; föreståndare rör aktieafdeln.: Wig- Förestånd. : Habbe, T. strand, E., kamrer. Vid kassorna: Intendent: Liedfeld, N. Kassörer: Thorslund, E.j Nordborg, O.; La- Oentra; (ör bankens exp.-kontor i Stockholm, gergren, S....' Drottningg. 1. Ko~trollanter: PIhlblad, N.; Geijer, D.; Klae- Direktion: nmg, D. Ordförande: Sandberg, G. Fr. Biträden: Humble~. G.; Wedelin, G., Carle-. viceordförande: Juhlin-Dannfelt, G. son, H.; Ternstrom, C.; Sundberg, G: I Ledamöter: 'I'igerschiöld, H.; Grill, A. n, Vid notariatajdelningen: Nordström, G.; von Celsing, F. Föreståndare: Lundholm. J. Direktör: von Celsing, F, Kassör: Påhlman, A.r Kamrerare: Friberg, I.; Lindh, A. Biträden: Elmqvist, A. j Forsling, S.; Sund- - Expeditionskontor : blad, V.; Schalen, T. j Wahlg~en; E.; Mats- Kungsg, 62. Kamrer: Nylund, N. son, K.; Åberg. B. l;lödermalmstorg 6. Kassör: Bjurström, J. Vid förvaring8hvalfvet:. Ofre Munkbron 7. Kamrer: Holmqvist, F. Granlund, D.; Teden, E.; Frick, E. Birgerjarlsg _Kamrer:. Hreggström, S. Vid revisionsajdelningen: Stureg. 32. Kassor: Wedm, Gasten. Föreståndare: Hanner J., :, Tegner.sg. 12. Kassör:..Gellersten. C. A. Biträd-en: Rappe, E.j J~hanson, E.; Liild,:E.;- Drottningg, 106. K~ssor: va~ant. Glosemeyer, D. Horns~: 33 A: Kasso!: Em~hen.J.W. Vid kupongafdelninge : 'ilr,. Karlavagen 56. Kassor: Knos, 'I'ekla, Ho.fren S' Lu din S -j Karlbergsvägen 44. Kassör: Hedenblad,Anna.,.". n ". I. Odeng. 26. Kassör: Löfstedt, G... Vtd jondajdelmngen: Strandvägen 21. Kassör: Granlund, Tyra. F?re.~tanda~~: Olsson, O. F..; i( -, Biträden.Höglund, N.; Malmqvlst,J.; Holm,E. I [~7 22] Stockholms Intecknings Gar.anti Vid elltlndomsagfjnturen: Aktiebolag. Föreståndare: Larsson, A. E. 0;11 Hufvudkontor: Fredsg. 2, öppet kl. 1,"10-3. Biträde: Trana, E. 1{ Afdelningskontor: Stureplan 6, öppet kl. Vid ajdelningbkontortjt 8tu.,.epla'n 6,' 1/210-3; Horns~. 10, öppet 1/210-3; Kassör: Salmsorr, V. VIKING SKOKRÄM 'INDUSTRI.~~T;~B~;. VIIH.N,G -." ~----_.-.

4 [ J Kontrollant: Berggren, ~. Biträde: Bergenstråhle, 'G. V'id a.[deln'ill.qskontoret, Hornsq, 10: Kassör: Billström, L Kontrollant: Anderson, B. [2724J Aktiebolaget Sydsvenska Banken. (Drottninggatan 4, öppet tio-3, lördagar och dagar före helgd. 1/210-2.) Afdelningskontor: Götgatan in. Styrelse: Aronowitsch, M., ordf. o. verkst. dir.; Gullander, O., v. ordf.; Westerberg, Sten. Kassadirektör: Frykman, J. Kamrerare: Lönnberg. V.; Forssgren, V.; Israelsson. Hj.; Grönfors, H. Kassörer: Huss, Lennart; Olsen, T.; Harling, A. Förest. för fondafdelningen: Rasmusson, Gunnar. Ombudsman: Levy, L. C. Öfriga allmänna inrättningar. Lörd.-o. helgdagsaftnar. utom då desamma infalla å första o. sista söckendagen i månaden, stängas bankens samtliga afdelningar kl. 2 e. m., dock med undantag för förvaringshvalfven vid Hufvudkontoret och Kontoret Fredsgatan 10, hvilka samma dagar stängas kl. 3 e. m. Styrelse: Herrar Arvid Lindman, (ordf.); Knut Bohman, (v. ordf.): Herman Lagercrantz, (v. ordf.); friherre Nils Trolle, (v. ordf.): Maur. Philipson, (verkst. dir.); K. Dahlberg. (v. verkst. dir.): Helmer Sten, (v. verkst. dir.): Th. Raaschou, (dir. för hufvudkontoret), G. Drysen, (dir. vid provinscentralen), Fr. Östman, (dir. vid provinseentralen) ; E. von Zweigbergk; Carl Berg; Axel Bergengren; Oscar Flensburg; Karl Grubbström: Bernh. Ingelsson; Carl Kempe; Herman Lamm; Harald Lettström ; Hugo Lindgren; Louis Ljungberg; Ernst Malmström; P. Paulsson. friherre O. Rappe; friherre E. Rålamb; Hj. von Sydow; Emric Thunberg. Styrelsesuppleanter: herrar C. W. Berggren; [2727J Gustaf Zethelius; Anders Fischer; Carl Aktiebolaget Svenska Handelsbanken Lindholm; J. CorneJius och Karl Mossberg. H u tv u d k o n t o r: Styrelsens säte: Stockholm. Arsenalsgatan 11- Kungsträdgårdsgatan 2B. Direktion: Bankafdelning: Arsenalsgatan H-Kungs- Philipson, Maur., verkst. dir.: Dahlberg. K., trädgårdag. 2 B; exp.-tid 1/210f. m.-3 e. m. o. Sten, H., v. verkst. dir.: Raaschou, Th.; Remburaafdelning: Kungsträdgårdsgatan Lettström, Harald; Reuterskiöld, L.; Rappe, 2 B; exp.-tid 1/210 f. m.--3 e. m. O.; Lindholm, C.; Lamm, E. Resekreditivafdelning-: Kungsträdgårdsgatan 2 A; exp.-tid 10 f Tjänstemän: l 1/2. m.-3 e. m. Notariatafdelning: Arsenalag. 11; exp.-tid Vii, hujvudkontoret: 1/ 2 10 f. m.-4 e. m. Direktörer: se ofvan under Direktion. Fondafdelning: S. Blasieholmshamnen 12; Bitr. direktörer: Allander. O.; Ekman, C.; exp -tid 1/.10 f. m.-3 e. m. Häggiund, V.; Waldenström, E.; Wijn- Fastighetsbelåning: Arsenalsgatan 11; exp.- blad h, K. F. tid '/210 f. m.-3 e. m. Direktörsasisstenter: Stenberg, E.: Palm, G. Förvaringshvalf: Arsenalsgatan 11; öppet \Om?udsm~n: Undeo, G.;, Ahlstrbm, T.; Bel- 1/ 2 10 f. m.-4 e. m. frage, ]i.; Odelberg, E. Provinscentral, jafdelningsföreståndare och k a m r e- S. Blasieholmshamnen 12; exp.-tid rare: 1/ 2 10 f. m.-3 e. m. I' Arbitrageafdelningen: Grjindal, E., förest.; Bokföringsafdelningen: Akerlund, O., kam- Af d e l n i n g s k o n t o r: I rer och förest.; Holmberg, E., 2:dre kamrer: Kontoret Fredsgatan 10, Kontoret A. Göt-I Centralen för afd.-kontoren i Stockholm: gatan 3; B. Vasagatan 12; C. Sturega- Stenberg, E., förast, (se ofvan); Depotafdeltan 24; D. Slussplan ö3 A; E. Drott- ningen: Kinnman,S.,kamrer; Ekonomiafdelninggatan 80 A; F. Handtverkaregatan ningen: Wiedholm, A., kamrer och förest.: 26 (Kungsholmst.); G. Norrtullsg.19 (Oden- Fastighetsafdelningen: Wennerholm, C., plan); H. Regeringsg. 45; 1. S:t Eriks- förest.; Fondafdelningen: Olän, O., kamrer plan 6; K. Storg. 1 (Ostermalmstorg); L. o. förest. för aktieafdelningen; Kjellgren, N., Kungsg. 1 (Stureplan); 1.\'1. Karlaplan 8; förest. för obligationsafdelningen; Inkasso- P. Uplandsg. 15; R. Hornsg. 8; S. Skepps- afdel ningen: Ekdahl, K., kamrer och föbron 18; T. Flemingg. 46; U. Hornsg. 174; rest.; Hufvudkamrerserpeditionen : San- V.Sveavägen 45. Exp.-tid 1 /210 f. m.-3e.m. tesson, F., o. Wennberg, R., kamrerare; A.-B. SVENSKA METAlLVERKEN MÄSTs~R:n~~n~EåL~i~~~~.N22

5 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [ ] 'Kassaexpeditionen : Grandinson. Alf, kam-.[27 30J Upiands Enskilda Bank. rer; Låneafdelningen: Lundvall. D., kamrer (Drottninggatan 17 öppet -! 10-3 ) oehförest., Notariatafdelningen: Ljungman,,. J., förest.: Lidman, R., kamrer; Personalaf- Styrelse:, dehiingen:blomkvist,g.,kamrer och förest; Pegelow, F. W. H., ordf.; Sundin, E. O.~ Publicitetsafdelningen: Norberg P. G." fö- Lindh, Helmer, verkst. direktör; Lunderest., Rembursafdelningen: Wallberg, F.,fö- berg, Kr. W.; Engström, Sigfr.; Sparre, rest. jrevisionsafdelningen: Hebel, W., kam- Lars Crson; Ameln, C. G. rer och förest. ; Sekr,etariatet: Hollen bach, Kassadirektör: Hanson, L. Frie~a, förest. j Statistiska ~fdelningen: Tjänstemän:. Welm-Berger, K., kamrer och förest.: Sven- Kamrer: Wiklander H. ' ska. korrespondensafdelninge~: Mells~röm, Kassörer: Dehn, L.;' Flodman A.; Groth, T. N., förest.; Sysslomansafdelmngen: LJungquist, H., förest. ; Utländska korrespen- Ombudsman: densafdelningen: Hellman, G., förest. Themptander, S. Kassörer: hufvudkassan: Hammarstrand, R, Fondajdelningen: hufvndkassör, Ericsson, J., Dahlström, J.; Föreståndare: Oasselli, S. LundeH, A., inkassoafdeln:s kassa; Lind-. --_- qvist, Lotten, check kassan ; Flodman, Hed- [2733J Aktiebolaget Goteborgs Bank.. vig, sparkassan, Cederström, Berta, not.- Centra~kontor: ~runkebergstorg 16-:-20,opafd:s kassa: Olsson Emy Fondafdes kassa" pet , lord agar och dagar fore helg., ",,,,' 'da 1/ Danell,Agnes,Kupongochpostvaxelka8san. fdelg. k t' K 48 H" ) '. åfde mngs on or: ungsg. (otorget, ".. Vtd Prooinscentralen : o Odeng. 55 (Odenplan), Folkangag. 97 DI~ektorer: Sten, Helmer, Ostman, F. j Wah- (hörnet af Renstjernasg.), Birgerjarlsg. 20.1lJ~.'P.j Drysan,..G.; Zethehus, G. (invid Stureplan), Strandvägen 47 (Djur- Bltrad"n~e dlre~~(jr: ~.undgren, A. gårdsbron), Regeringsg. 8, Kornhamnstorg Kontrollörer: Brandstrom, F.; Fagerberg. G. 6 (hörnet af L:a Nygatan), Liljeholmen. o. Wennberg, E. Styrelse: Trygger, Ernst, ordförande; Hol- Kamrerare: Selander, E. termann, O., v. ordförande; Hederstierna, V 'J k t t '" d t O Carl; Jansson, Carl; Thiel, Arthur; Lindt<>; o.n ore ;,.r~ aga an l. ström, P. E.; Themptander, N. H. R; B~nka~deftllng. exp-tid /210 f. m.-3 e. m. GrönwaJl, Fredr.: Bovin, Knut, verkst. F?rvar~n~shvalf: oppet /s10 f. m.-4 e. m. direktör; Nehrman, A. W., Febvrel, Ed- Dlrekt?r. ~~ell~an, E. mond,söderberg, G. W., v. verkat.direktörer. Afdelnlllgsf?~estandare och kamrerare: k~m- Styrelsesuppleant: Bille E. v verkst direkre~sexpedltl?n: Olsson, G., ~amrer och före- tör. ',.. sta:.n dare ; Tlbbhn, E. J., lanekam~~r. Direktörsassistenter: Silfverling, S.; Ceder' Kassörer: Skow-Petersen, J.; Ronnstrom, G. j holm E. ' Grape, A. Ombudsmän: Richter; H.; Cornell, B., Flo- Vid ajdelningskontoren: din, S. Centralen för kontoren A-V: Stenberg, E" Kamrerare: Almer, N.; Ekmark, G.; Gillförest.' (se ofvan); Höppner,J.; von Kiöhling, gren, J.j Gräsen, H.; Johansson, Bror; Gurli. Föreståndare:.. A, Götg. 3,Lundvall, J.; B, Larsson, Russell, S.j Schultz, H. A.; Weinberg, Stig; Vasag. 12, Söderquist, G.j C, Stureg. 24, Revisor: Clason, O. Bonnevier, T.; D, Slussplan 63 A, Wetter- Kassörer: Asker, B.; Bahre,.A.; Ekdahl, R; lind, E.;' E, Drottningg. 80 A, Bogren, K.; Hoffström, S.; Lagercrantz, S.; Landberg. F,Handtverkareg. 26 (Kungshohnst.j.Lun- S.; Malmlöf, E., tjl.; Nilsson, <r.; Norddahl., O.; G, Norrtullsg. 19 (Odenplan), gren, G.; Nygren, G.; Orell, R; Santesson, Lindblad, F.; H, Regeringsg.45,Bäckström, C.j Snö bohm, B.; Södsrhelm, M.; Thorild, ' Th.; I, S:t Eriksplan 6, Reuterswärd, G. P.; S.; Wallin, G.. K, Storg. 1 (Ostermalmst.), Ruuth, G. j _ L, Kungsg. 1 (Stu~eplan), Forsström, F.; [2735] Södermanlands Enskilda Bank. M, Karlaplan ~, Lindberg, Sven; P, Up- Telegramadress: Sörmlandsbank. landsg. 15, Orvin, H.; R, Hornsg, 8, Sar- Expeditionstid kl , lördagar o. dag ton H.: S, Skepp~bron 18, Ännell, G.; före helgdag stänges kl. 2. T, F~emlllgg. 46, Ohn,..G.; U, Horns&"174, Regeringsgatan lil. Verkst.direktör: Oscar ThulIn, R; V, Sveavagen 45, Westm, A. Wichman; Direktörer: Carl Wallin,' G. Ramberg. OLSSO,N & ROSENLUND SE ANNONSER pa HARTAff

6 [ J C. Öfriga allmänna inrättningar. Norrlandsgatan 2. Förest. : V. Myrin. I Afdelniugskontor: Hamngatan 5 A o. St; Humlegårdsgatan 7. Förest.: I!. Wallin... Nygatan 32. Hornsgatan 66~. Förest.: G. Åkerblom. I Oppna '/ Slussplan 1. Fores~.: A. Granstedt. ~ StY"else: Kungsgatan 60. Forest. : J. Janzon. 'Hamilton, Hugo, ordf.: Bennet, Jac., v. ordf.; Wettergren, C. G.; Vasseur, Emil A.; [2739] Wachtmeister, Hugo H:son; Bonde, Carl Aktiebolaget Mälarebanken. G.; Elisson, A. P.; Eriksson, Per; Lin- Hufvudkontor: Drottningg. 5, öppet '/ dahl, L Styrelse: H~fvu~~onto:et i Stockholm: Sahlin C. A' Karlsson Joh. Hect r H' Verkst. dire~tor: DJu:'klou, Gustaf., ".,n, o,"'., V. verkst, dir.: Ahlenius, E. Holmberg, HJ., Johnson, John; Sundstrom, K d' ktö. L h lm Nil Axel; Murray, W.; Olsson, J.; Lindström, assa ire or.. ager o '. IS. 1.; Jeansson, H.; Schönmeyer, G.; Matten, Kamrerare: Berger, G.; Lindahl, C. C. A. Verkst. direktör: Holmberg, Hj... Vice verkst. direktör: Schönmeyer, G. -[2743J Ostergötlands Enskilda Bank. Direktörer: Böttiger. Hj.; Regnell, J.; Ulm- (Arsenalsgatan 8 D, öppet '/210-3, lördagar gren, Carl A.; Wallqvist, Aug.; Osterberg, och dagar före helgd. 1/210-2). Bertil. A/d l' k t.. V" t l' t r z Direktörsassistenter: Axelsson T.' Lund- e ntngs on 01. as er angga an I OC!. t E u tthi S J' S' G Handtoerkoreqatoai 41. qvist, r:; lua tesen,..; onner,.; St l. S hli Maur ordf, Do dorff Westelius, V. yre se : a n, ~:'.". n, Ombudsman: Östberg, Clas. Jo.hn, v. ordf.; ~hl.strom.' NIls; Lm.dl!.ber g, Bitr. ombudsman: Wennerholrn, G. E b, verekst. dir.; Lindqvist, Ludv., Ofvor- S k t..s dcif. M t e re. o. Jur. ra glovare: or on, M.'. Kamrer: erg, Hultstrand.. P. Kamrerare: Dahlqvist, C. J.j Hellsing, K.; Öfriga tjänstemän: Alsån, Gunhild; Brage. Nylen, A.... E., f" ores. t~' lor fondavu.: d' Car lshon, - N'., E n-. O/r,ga k.o,!tor:. 1 hörning, N., kassör: Halldån. R., förest. Skeppsbron.8, expeditionstid / för korrespondensavd. ; Lindstrand, M.; Ka;UlTer: Walin, O Lindström, G.; Sörman, Margit; 'I'holander, Storkyrkobrinken 14, expeditionstid MO Elsa; ~.hulin, C.; Ahsberg, Erik; Ahsberg, -3. k t S.-E ; Ostergren, E., sifferrevisor. Kamrer: va an..a/d l' k t Karlaväg, 47. expeditionstid ' T"" e mr/fis,!j n oren.t Föreståndare: Eklund, B. '\ ast~rlangg~tan 17: Ostergren, 'I'orborg: St d" 5B diti tid 1/10 3 Klingenstierna, S. ra?- vag. ; ~xpe l lons l 2 -. Handtverkaregatan 41: Fahlander Ada Lind- Forestandare : Christiernson, K. k E.,, Knngsbroplan 1, expeditionstid '/ mar,. Föreståndare: Grönberg, r. Storgatan 3, expeditionstid ' Föreståndare: Tegner. H. Upiandsgatan 1, expeditionstid '/ Föreståndare: Hawor, G. Götgatan 69, expeditionstid '/ Föreståndare: WaUner, S. Norrmalmstorg 14; expeditionstid 1/ Föreståndare: vakant. Drottninggatan 71 D; expeditionstid '/210 -S. Föreståndare: Wallin, A. l2742j Aktiebolaget Svenska Lantmännens Bank. Hufvudkontor Norrmalmstorg 2. Öppet: bankafdelningen '/210-3; förvaringshvalfvet '/ [2704,4J Norrköpings Enskilda Bank. Solidarisk bank. Grundad Birgerjarlsgatan 17. Expeditionstid '/ Styrelu: Cederborg. Allan, ordf.; Lagrelius, Axel; Thorngren, Karl; Fröander, Gunnar, Hultman, Ivar, verkat. direktör. Omln.dsrnan: Heurlin, E. C. Tjänstemän: Brisman, C. E., kamrer; Bergman, K; Erik- I son, E.; Stensköld, B.; Engdahl, O.; Loo, Conrad; Eggertz, C. Fondafdelning: Förest. Werner, J. JONKOPINGS JURIDISKABVRÅ li5 H A M.N OA T A N l ö

7 5., Penmnginrättningar, a) Banker och kreditanstalter. [ t>J (27'45J. AktiebQlaget Nordiska Handel~- av Bankofullmäktige; Nachmanson, J..; banken. ~ Rydbeck, O. (Malmtorgsg, 3, öppet ,) StyrelsesuppL: Larsson, Viktor, 'v. ordf.,.ut- Styrelse: 'sedd af Kungl. Maj:t; 'I'amm, H. S., jourh. Bergenholtz, F. E."ordf.; Billing, M., verkst. dir., utsedd af Riksgäldsfullmäktige, Nil-, di~ektör; Sandström, G.; Svanfeldt, P. M. son, E. A., utsedd af Bankofullmäktige; v. verkst. direktör: Rissler, G. Philipson, Maur.; Bovin, Knut. Biträdande direktör: Sekreterare och kamrerare: v. Hofsten, Erik. Lindberg, A. Ordinarie tjärultemän: Kamrerare: Wigren, N.; 'I'horngren, H.; Wahlgren, H.; Bexelins, H., Kassörer: Johansson, S,; Halldin, S.; Johnson, S. Ombudsman: W. Augustinsson. Fondajdelningen:. Föreståndare: Färst, E. ~...Ajdelningskontoren : A kontoret, Kungsg. 55. B-kontoret, Odeng. 22. (J-lfontoret, Stureplan 2. [.2747J Aktiebolaget Gotlands Bank. (Drottninggatan IL) Styrelse: Kolmodin, Axel, ordf.; Granholm, Henrik, v. ordf; Herzog, Otto; Löfberg, Harald; Wigert, G. S., verkst. dir. Tjänstemän: Södervall, Hugo, kamrer; Berglund, K. A., hvalfskamrer; Nilsson, E.,,k~ssör; KI~~tz, L;i' ~ond.chef; Holm~uist~ C., Norrstrom, NI s, NIlsson, A.-L., Ro sander, Eva; Tiberg, Bror; Natorp, Walther. [2750] FöreninQen Industriidkarnes lanekassa (utan personlig ansvarighet). Kontor: Karduansmakareg, 9,1 tro Ordf.: Linder, C. W.; vice ordf.: Johansson, A. J.; öfriga ledamöter af styrelsen: Pettersson, C. J.; Petterson, Anton;. Bergqvist, G. F.; Malmqvist C. P.; Jacobson, N.; Spira, Gustaf; Svenson, S. E.; Linder, Hilmer. Kamrer: Skoglund, K. ' Kassörska: Andersson, Anna. Bokhållare: Sandberg, A. [2755] Utlottade obliglltioner och för- ' fallna räntekuponger till följande lån inlösas hos:' A.ktleboJaget Göteborgs bank (f. q. Göteborgs Enskilda Bank). Grundad: Egna fonder kr. 78,750,000., 'I'elegrafadress»Götabank». Ahlafors Nya Spinneri A. B:s 5 010af Aktieb. Btlltngsfors-Längeds 601o af Aktieb. Bofors-Gullapångs 5% Aktieb. Brusafors-Rällefors 6 '/0 af Akt(eb. de Lavals Ångturbins 51/2 % af Aktieb. Göteborgs Tomträttskassas 5 0/O1916, '5, 0/O [2748J Bankaktiebolaget Norden o. 5 1/2 O/o '. Vasag: 6. 'Bamhusg. 16. ' Aktieb. Iggesunds Bruks 5% afl914, 51/2% afl917 <;l. O ~~~. ppet 1/210-1 /24. Lördagar 1/ Aktieb. Karlstads Mek. Verkstads 51.'2" ~er..A. I Styrelse.' Aktieb. Ludvika Bruksägares 5 1 /2 % Aktieb. Lux 51/2 O/o1911. lngmansson J. ordf.' Bäckmark C.' Ekman Aktieb. Mölnbacka.Trysils 5 "lo C G K!'llb' W' M b ' T' S ' Aktieb. Rämen-Liljendahls 5 1/ ,..; a erg,.; oss erg,.; par- Aktieb. Rörstrands Porslinsfabrikers 6 0/ O af1919. ring,' A. P.; Svensson, Fr. Aktieb. Separators 5" o. 51/2 "lo Direktion: Aktieb. Sjuntorps 51/. O/o 1914., K "llb a erg, W., ver ks. t d' 11'.; Mossb erg, T., adv.; Aktieb. 1920, Stockholms Spä,vägar.,6 O/oaf 1919 o. 7 %.Sparring, A. P., dir, AkU.b. Stockholms Tomträ~tskass s 5% af 1915,' Ombudsman: Mossberg, T. 5 1/ o. 7 Ofo1920; 5 Ofo1922. K D Ii N l Aktieb. Strids berg & Biörcks 51/. 0/o amrer: ur In g,. var. Aktieb. Svenska Tobaksmonopolets 5% af 1915,51/1 Kassörer: Bäckiund, l.; Danielsson, M. Ofoaf 1918.' Förest. för revisionsafd: Grönlund. P. E. Aktieb. Södra Roslags Kustbanas 4 Ofo1898. Förest. för bokföringsafd.: Eneroth, l. Alingsås Bomullsväfveri Aktieb:s 5 0/O1912. Arvika Stads 5 0/O1917. Vid afdelningskontoret Barnhusg. 16: Bergslagernas Järnvägs A. B:s 4," ser, A och Hall-Tillberg, A., kassör / Blekinge Läns Landstings 6 0/o af Borgviks A.-B:s 5 0/O1903. [27 49J Aktiebolaget Kreditkassan Borås stads 5" o. 5 1/ 2 Ofo1919. af år 1922 Dalelfvarnes Bottningsförenings 5 o un:,.. Djursholms Aktieb:s 5 0/o Stockholm 15, telegramadressr Hjälpkredit. Enkla bol. BergslagsbanansIntressenters 4,1/."10 ises, Stk'else: Löf~ren, Eliel, ordf., utsedd af Eskilstuna stads 50f0.af 1915,.6% ung! M., t Kinander Emil utsedd af Eskilstuna Stä~pre~.snlllgs Aktteb:s 5 / o a, I" Falkenbergs Järnvags Akt,eb:s 41/2 O/O1898. RiksgäldsfullmäktIge; Moll, Victor, utsedd Falkenbergs stads 4.Ofo1893 och 41/ VIK'ING SKOKRÄM INDUSTRl.AKTIEBOL. VI K I N G OREBRO

8 [2755J c. Öfriga allmänna inrättningar. Falu stads 4' Stockholms stads 41/, 0/O1913. :; 0/O1914, s o 1916, Finska Statens 6112% :; 0/O 1917 samt s 0/O. 51/2 och 6 "/0 af 1918, Forsbacka Järnverks Aktieb:s 51/2 0/O % af 1919, 6% af 1920 o. 7% 1921, 5% Förenade Separator-Jntresseuternas A. B:s 6 % af1918. Sthlms superfosfat fabriksaktieb:s 41/,% 1902, 5% Gelle stads 5 0/O och 51/2 0io Göteborg-Borås järnvägsaktieb:s 41/2 0/O1904. Sthlm-Västerås-Bergsl.nyajärnv.-aktieb:s5 st«1901. Göteborgs Intecknings Garanti A.-B:s , 41/2 Stora Kopparbergs Bergslags A.-B:s 5 0/O1900, 41/20/O , 5% 1913, 5 % 1914, 5 % 1915, 501o 1910, 6 % och 5 Ofo1917. Storviks sulfitaktieb:s 5 0/O1906. Göteborgs stads 41/, 0/O o. 5 "/ »» , 5 % 1917, 6 O/o 7 Ofo1921, 4'12 % Hallands läns landstings /O Halmstads stads 41/2 0/O1910. Hemsjö Kraftaktiebolags 51/2 0/Oo. 6 0/O1917. Hillringsbergs Aktieb:s 5 0/O1911. Holmens Bruks & Fabriks Aktieb:s 5 % Hudiksvalls stads 41/2 0/O1911. Hudiksvalls Trävaru Aktieb:s 5 % Håfreströms A.-B:s 5 0/O1913. Hälsingborgs stads ,5 % 1914, 6 % 1918, 51/2% 1919 O. 701o Härnösands stads 41/ Claes Johanssons o. Co:s Väfveri A.-B:s 6 % af1919. Järnvägsaktieb. Göteborg-Särös 5 0/O1902. Jönköpings stads 6 0/O af Jössefors Aktieb:s 51/2 0/O1910, 6 0/O1916. Kampenhofs Aktieb:s 51120/o Karlshamns Stads 41/2 0/ o Karlskrona stads /O1912. Kar lstad-muukfor s Järnvägs A. B:s 6 / Karlstads stads Ktnnekulle-Lidköpings.Järnvägs Aktieb:s 3,6% 189'7. Klagstorps Kalkbrotts A. B:s 6 0/O af Klarälfvens Flottningsförenings Strömstads stads 41/2 0/O o. Sunds Aktieb:s 51/2 0/O1917 O. 6'/2 0/O1921. SundsvalIs stads 51/2 010 af 1919 o. 5 % Svenska Centrifugaktieb:s 51/2 0/O1917. Svenska Granitindustri Aktieb:s 51/2 0/o Svenska statens 501o 1914, 5 % 1916, 5 O/o1917, 5 % 1918 o. 6 Ofo1921. Svenska Stålpressnings A.-B. Olofströms 6 0/o Svenska Tändsticksaktieb:s 7 % O. 71/2 % Sveriges Allm, Hypoteksbanks 5 0/o 1915 o. 6 % af Sydsvenska Kraft A--B:s 6 % Söderhamns stads 5 0/O1915. Södermanlands läns landstings :;1/, 0i 'l'idnings A.-B. Sveriges 5 0/o Trävaru Aktiebol. Dalarnes 5% och 6% af Töre aktieb:s 5 0/O1903. Uddeholms A.-B:s 6% af 1919 o. 7% Uddevalla stads 41/ Umeå stads 5 1/2 0/o af Wallbergs Fabriks Aktieb:s 51/2 0/O Varbergs stads 41/2 0/O1909. Willingsbergs aktieb:s 5 0/Ooch 51/, 0/o Wirsbo-Ramnäs Kraft A.-B:s 6 0, Västerviks Stads 5 vt«1916. Yesterås stads 5 0/O1916 o. 5 0/O1922. Amäls stads 5 0/O Kohlswa Järnverksaktieb:s 5 0/O1911. Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas s 010 Ölands Nya Cement A.-B:s 5 0/O , 41/, 0/O 1914 o. 5 0/O1914. Örebro Pappersbruks Aktieb:s 6 0/O1917. Kopparbergs & Hofors Sågverks A.-B:s [,0' Örebro Stads Kristinehamns stads 5 0/O1915. östergötlancls Läns Landstings 5 0/O1917. Lagamills Aktieb:s 51120/O1917. östra Skånes Järnvägs A. B:s 7 % Landskrona stads 41/2 0/O1912 o. s % Lidköping-Skara~Stenstorps järnv.-aktieb:s 41/20'0 af 1892, 41/2 0/O af Lidköpings Stads 3,6 0/O1897,4 Ofo1902. Ljusne-Woxna A.-B:s 6 0/Oaf Ludvika köpings 51/20/o 191:;. Lunds stads 41/2 0/O1912. Lysekils Mekaniska Verkstads A. B:s, 0/O1919. LysekiIs stads 41/2 0/o Långeds A. B:s 6 010af Malmö stads 50/0 af 1914 och 1916, 6 0/o af 1918, 6 1i2 0/0 af 1920 o. 7% 1921, 41/2 O/ Malmö Tomelilla Järnv.-Aktieb:s 4 1/2 0/O1912. Mariestads stads 41/2 0/O1912. Marma Sågverks A.B.:s 6 0/Oaf Mellersta Blekinge Järnvägs A.-B:s 5 0/o Motal a Ströms Kraft Aktieb:s 5 1 /2 0/O1917. Motala Verkstads Nya A.-B.:s 51/2 % I Nordmarks-Klarälfvens Jernvägs A.-B:s 6 10 afl920. Norra Östergötlands Järnvägsaktieb:s 5 0' Norrköpings stads 41/2 0-/ Norrtäije stads 5 0/o Nors Järnbruks A. B:s 5 0/O1913 och 51/ Nya Aktiebolaget Stathmos 51/2 % Nyhamns Cellulosa Aktieb:s 51/, 0/O1917; Nyköpings Stads 4 % Nääs Fabriks Aktieb:s 5 0/O Oscarshamns Mek. 'verket. och Skeppsdockas A. B:s 51/2 % Oakarahamns stads 51/2 10 af Saltsjöbadens Köpings 5 0/O1916. Skand. jutespinneri & väfveri aktieb:s 5 0/O 1910 samt 5 1/2 0/Opaa-tdalförblnd Skellefteå stads Skåne-Smålands 5 0/O1914. Järnv.-Aktieb:s 41/2 % 1912 O. 70io Smedjebackens Valsverks A.-B:s 5'/2 0/O1912. Stockholms Intecknings Garanti A.-B:s 51/2 0/O1916. Stockholms läns Landstings 51/2 % af A.-B. SVENSKA METALLVERKEN Dessutom inlösas följande utdelningskuponger: A. Bol. Alingsås Tvättinrättning. " Apotekarnas Fören. Vattenfabr. Billiga Tomter. Bttlingsfora- Långed, Brusafors-Hällefors. de Lavals Ångturbin. Gunnar Frestadius. för Spridning af litterära verk. Göteborgs 'l'vättanstalt»gloria». Hallands Frökontor. Hasselblad-Scholanders Fotografiska Magasin. Malcus Holmquist. Hudiksvalls Intressenter. Iggesunds Bruk. Iggesunds Intressenter. Kol och Koks. Konstläderfabriken, Lindholmcn-}\'[otala. Ferd. Lundqvist & 0:0. Matvaruhandlarnas Charkuterifabr. G. O. E. Nordblom & C:o, Pallerins J\fargarinfabrik. Per Perssons Väf & Stickmaskin. Protector. Räntmästarehuset. Rörstrands Porslinsfabr. Separator. Sidenhuset. Sigfrid. Sjuntorp. Sj öassuranekom paniet. Svensk Jordförmedling. Svenska Korsettfabriken. Svenska Möbelfabrikerna. MÄSTERSAMUELSGATAN 22 Se annons i sid. 27.

9 \, 5. Penninginrättningar. a),banker och kreditanstalter. [2755J A.-Bol. Sveriges B'örenade-Konservfabr-iker 'Svenska Gummif~brikk A.-B. <~ JUOPhPnerwUdeSrnTerräm& aes..soe.fabrik. Svenska Remfabriks A. B. Svenska Slakteri A. B. Werner & Oartström. flvenskastålpressnings A.-B. Olofström. Atfr. Wesströms Verktygsfabrik. Thorburns Söners A. R. Ahlafors Nya Spinneri A.-B. Tingstads Trävaru A,-B. Alingsås. Bomullsväfveri A.-B. Trävaru A.-B. H. Oornelius. Almedahl-Dahlsjöfors A.-B Trävaruaktiebolaget Dalarne. Appeltofftska Bryggeri A. B. ' Uddevalla-Lelångens Järnvägs A.-B. Banängens Mek. Verkst:s A.-B.» Tunnfabriks & Trävaru A.-B. G. & L. Beijer, Import & Export A.'B. Wallbergs Fabriks A. B. Bergsunds Mek. Verkstads A.-B. Aug. Werner & Oo:s Fabr.- o. Handels A. B. Berte kvarn A. R. Västra Sveriges Egnahems A. B., Billeruds A. B. Ångbåts Aktieb. Bohuslänska Kusten. Alb. Bohlin & Oo:s A.-B. Ångfartygs A. B. Drottningholm-Fittja. Bostads A-.B. Vanadislunden.»»Gamleby. Dalslands Kanal A.-B.»»Halfdan. De förenade Kolsyrefabrikernas Aktieb»» Helge. Dorch, Bäcksin & Co:s A.-R...»» Tjust. Elektriska A-B. Eck. Adelfors Bruks A.-B. Elektrokemiska Aktiebolaget. Ödeborgs Bruks A B. Eriksbergs Färgeri A. B. östra Bryggeri Aktieb. i Halmstad. Eskilstun;> 'Stålpressnings Aktieb. Falkenbergs Järnvägs A..B.,lktlebolaget liiälarebank-en: Fastighets A.-B. Gamleport. Aktiebolaget Arbrå Kraftverks 6 % ForSerums Fabriks A. B. Aktiebolaget Iggesunds Bruks 5 % 1914, (1)2 % 1917; Foraners A.-R. 6 % Forssjö Trävaru A.-B. Aktiebolaget Optimus 51/2% Förenade Kaffeimportörers Rosteri A.-B. Triangeln. Arboga stads 3:6 % Förenade Separator- Intressenternas Aktieb. Bergvik o. Ala Nya Aktieb:s 7 % Förlagsaktiebolaget Det Nya Sverige. Eskilstuna stads 5% 1915, 6 % 1918, 7% Försäkrings A. B. Nordisk Yachtassurans. Frånö Nya Aktieb:s 5 '/2 0/O Försäkrings A.-B. Securitas. Geäe stads 5 0/O : Försäkringsaktieb. Svenska Veritas. Holma-Helsinglands Linspinneri & Väfveri "A..B", Axel Gillblad & C:o A. B. 01/2 % Graham Brothers A.-B. Kar'lstad-c-Munkfor-s Järnv. A;ktieb:s 6 % 192Q. Guldsmedsbolagets i Sthlm Försäljnings A. B. Klosters A.-B. 51/2 0/o , Göteborgs Intccknings-G.aranti A.-B; Kramfors A.-B:s 5% 1907, 5% 1911, 51/2% 1917, 7.~ Hallands Ångbåts A.-B , 71/2 % I. -Halmstad-c-Bolmeas Järnvägs A. B. Köpings stads 41/2 0/O 1900, 6 % » -Nässjö Järnvägs A.-B. Lindesbergs stads 5 % , Halmstads Nya Verkst. A. B. Munktells mek. verkst:s aktieb.a 51/20/O1909,.1~14 o. Hudiksvalls Trävaru A.-B. 6% ' Olaes Hultberg A. B. Stockholms Läns Landstings 51/ Järnvägs A.-B. Göteborg-Särö. Sundsvall s stads 0% 1922 Kampenhofs Aktiebol. Söderhamns stads 5 % 191~, 6 % Klagstorps Kalkbrotts A.-B. Södermanlands Läns Landstings 51/2 % Krooks Petroleum & Olje A. B. Upsala-Gelle Järnvägsaktieb:s 5 1/2 1916~ /, Kungl. Svenska Segelsällskapets Leverans A.-B. Wedevåg-Koppoms A.-B:s 01/ Kungshöjdens Fastighets A.-H. Västerås stads 41/2 % 1907 och 1910, ~ 0/O 1916, 6 0/" Lennartsfors A.-B 1919, 5 % Liljeholmen,s Färgeri A. R. Västmanlands Läns Landstings 41/2 0/O P. Em.. Lithander &C:os H.. & I. A. B. örebro stads 7 % Lundqvist & Huddåns Tegel- & Trävartl A.-B. Majornas Pantlåne A.-B; Aktiebolaget Svenska Handelsbanken: Nissaströms Aktieb.., Aktieb. Arvika Verkstäders 5 % Nordisk.Familjeboks Förlags Aktieb. Aktieb. Axel Ohristiernssons 6 % Nordiska Maskinfilt A. B. Aktieb. Clara Badinrättnings 41/2 % o. 5 % Nya A. B. Hermdal. Aktieb. De Svenska.Krtstallglasbrukens 5 %,1903, Nääs Fabriks A.-B. 5 '/2 % D03. Orrefors Bruks. A.-B. Aktieb. Förenade Svenska Tobaksfabr:s pi % Rederi Aktdebolaget B~r. Aktieb. Förenade Yllefabrikornas 51/2 % » l>. Disa. Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas 4 1 /2 % 190~, 5 <"»» Navigator '.,» l> Nordstjernan. Aktieb. Göteborgs Tomträttskassas 5 % 1H6,.5 o/e 1918»,» Sverige-Nordamerika. o. 5 1{2 % 19:?O.»» Vulkan. Aktieb. ;J. å. Pripp & Sons 41/2 % Restaurant A.-B. Gillet. Aktieb. Kantorps Malmfälts 6 % partialförskrifningar ~~n~ill::eif~~~~~uk~~~~kåpsfabriks Aktiebolall Akti~~airarlSkrona Träexports 5 % Sjöförsäkr. A. B. Gauthiod. Aktieb. Knutsbro kraftstations 5 % 1910.,.Skandiaverken A.-Bol. Aktieb. Lidingö Villastads 5 % I, flkandinaviska Jutespinneri & Väfveri Aktieb. Aktieb. L. M. Ericsson & C:os 5 % 1908 o. 51f, Stockholms Badhus A.-B. Akt.ieb. Mårten Pehrsons Valskvarns 5' 0/ ,i'l "tockholms Bomullsspinneri o. Väfveri A.-R. Aktieb. Möl.nbacka-Txystla '5% 1906, Stockholms Hofslagert A-B. Aktieb. Nordiska Armaturfabr. 61/2 0/O \ Stockholms Superfosfatf'abriks Aktieb.' Aktieb. Norrköpings Förenade Brygg:s 51/2%!9ii.'t, Svenska Centritug A.-B- Aktieb. P. A. Norstedt & Söners 5' % Svenska Dagbladets A. B. Aktieb. Robertsfors 41/2 % 1910, 7 % Svenska Granitindustri Aktiebolaget. Aktieb. Skånska Ylletabrikens 5 0/O OLSSON & ROSENLUN,D 75'".Adresskalende"i' 1925.

10 [2755J c. Ofriga allmänna inrättningar. Aktieb. Sthlms Bryggeriers 4'/2?i Karl sharnn s Stads 49'; 1892 & 189 1,. Aktieb. Sthlms Spårvägars 6 % 1919 o. 7 % Karlskrona stads 4 % 1899, 4 o. fj % 1904, fj % Aktieb. Sthlms 'I'ornträttskassas 5 :0 1915, 5 1/2 ~-6Karlstads stads 4 1/2 % 1907, fj % o. 'i % 1920, 5 % Karlstad-l\Iunkfors Järnv.caktteb:s 41/2 % ] 909. Alrtieb. Stortors Ser. I o. II 5 % Katrinofors aktiebis [I , 5112?, Aktieb. Svenska 1\::Ietallverkens 51/2?61914 o Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 5% Aktteb. Svenska 'I'obaksmonopolets 5161D15,51/2 %1918. Kopparberg & Hofors Sågverks-Aktieb:s 5?~ Aktieb. Sveriges Fören. Trikåfabrikers 5 l/2 /01913 Korsnäs Sågverks aktieb:s 5 ~~1904, 5 % 1908, 6 10 Aktieb. 'I'egefors Verks 51/2 % Aktieb. Wicanders korkfabrikers 5 % 1904, 51!2 % Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors 5112% 1908 o. Aktteb. Vin & Spritcentralens Ii1(2? oh Aktteb. Visby Cementfabriks 5 % 191:~. Kramf'ors aktieb:s 5 % 1907, 5 % 1911, 5 % 1914, Ser. Aktleb. Ytterstrors-Munksund 6.% 1918 O. 6 % l &, II,,J 12 % s; 71/2 % Alby Nya Kloratfabriks Aktdeb:s 5 0/O1911. Kristianstad--Hessleholms Järnvägs aktieb:s 5 % Alby Vattenfalls Aktieb. 41/2 0/O1906, 4 /2 ' 0/O Kristianstads läns lanclstings 41/2 % 1900,41/2%1912, ~t~~~1~~/:.f~:%ri9tö~b:s 5 % Kris;l~Dl~~;~isstads 41/2 010 & ;) ~n~~~~,~ Arvisa stads fl 5'l~ Kristinehamns stads i). Avesta Sulfat- o. 'I'rnvaru A. B:s ;jl/2 % Kungagårdeu-Mar.ieberge A.-B:s 61(2 % Bergslagernas Jarnvag::;aktleb's 4 % 1898, 5 % 1908 Köpings stads 41J2 % Bergsunds l\iok. Yerkst s Aktlob s ;; % Landskrona stads 4 % 1903, 41/2 % 1912, 5 % Bergvik o. Ala Nya Aktteb.s ;;1/2% % Landskrona-Eslöfs.Iärnv. aktieb:s 41/2 D BJ0l'knas Aktdeb. 51/2 % ILandtmännens mjölktörs. För. U. P. A. 51/2 o Il % Btekiugo Lans Landsting 6 % af J Borås stads 5 % % % HJl9. I Lidingö köpmgs 51/4 % Boxholms Aktiebolags 48/4 90 1~07. 5 % 1912,5%1914. Ltdköpings Sockerfabnks A.-B:s , Ser ~\.. Erodäkl'a-Tlllw.;ryds.Jarnvags A.-B.IS Linkbpings stads 41/2 % Bul.tfabr iks aktieo-s 5 % 1910 Ljusne-Woxna aktieb s 51/2?!J 1915, G % Djupaf'oi's Fabnkers A. B 6 0/O1914 Ludvika kopings 51/2 % Djursholms alttieb.s 412 % 1503, 5 % & 41/2 % 1911'1Luleå stads 41/2 % 1~09. 5 % Lunds stads 4 1 /2? D.jnrsholms köpings 41/2 ~h1909. Luud-Trelleborgs järnvägs aktieb:s 31( Dyn äe Aätieb.s 51/2 ~& 191G. Luth & RORenS Elektr. A. B:s 5 % o. 51/2 % Eksjö stads 41/2 % Lysekils stads Enköpiugs stads 33/. % Ma.Imö Skofabriks aktieb.,j 0fo Eskilstuna stads 4 % 1893, 4 '/2 % 1901, 41/2 % 19u6, Malmö stads 4 ' /2 % 1901, 4 % 1905,5 % 1914,5 % 1916, 41/2 % 1909, 5 % 1915, 6 % 1918 o. 7 ej, % 1918, 61/2 % 1920, 7 % Fagersta Bruks Aktiebolags 5 % 1911, 51/2 % l\ialmö-tolllelilla.iämv.vaktiob:s 4 1J2 % Falkenbergs järnvägsak t.iab.s 4 1/2 % Malmö-Trelleborgs järnvägs aktieb:s Falkenbergs stads 41/2 % Malmö Yllefabriks aktieb. 5 0/O1909. Falköpings stads 4 % 1~89. Malmö-Ystads järnv. aktieb:s 4 % 1906, 51/2 9j, 1913, Falu stads 4 % 1903 o Marrna Sågverks aktieb:s 5 % Finsjö Hz-af'taktdeb. 51/ Mellersta Blekinge järnv..aktiebolags 41/2 % }Pinska Statens G1/2 % :Melhlrsta Östergötlands Järnvägsaktieb:s 5 % Forsbacka JärnverkS Aktieb:s 5 '/2 9" Mo och Domsjö aktieb:s 5 '/2 % 1918, 7 % Gimo Bruks aktieb-s 5 '/2 % MUnchens bryggeri-aktieb:s 4 '/2 % Gimo-Osterby Bruks A.-B:s 51/2.% 1916, G % 1918) Moneter-ås köpings 51(2 % / Mönsteräs NY,a Järnvägs aktieb. 41/2 %, 6 % Gotlands Järuv. Aktieb:s 41/2 % Nordmaliugs Angsäg 6 % Gäfle-Da.la Järnv.-aktieb:s 41/2 % Norra Ostergöt1ands järuv, A.-B. 41/2 % Gälle Manufaktur A.-B:s 5 % Norrköpings stads 4 ' /2 % 1909, 41/2 % Gäfle stads 41/2 % 1899, 4?i 1902,41/2% 1911, ;%1917. Norrtelje stads 5? Gäfle stadsförsamlings 4112 % Nya Förenade Elektriska aktieb:s 51f2 % Gärsnäs-S:t Olofs järnvägs A. B:s 41/2 % Nyköpings stads 41/2 % Göteborg-Borås Järnvägs Aktiebolags 41/2? Nääs Fabrikers aktieb:s 5 % Göteborgs intecknings garanti-aktieb:s 41(2 %, 5 % Näa-Morahyttans järnvägs aktieb:s 5 % UHi. o. 4? , 4 1 /2? Orsa sockens 41/2? Göteborgs stads 4 % 1899, 41/2 010, 5 % 1914, 5 % 1915, Oscarshamns Stads;) 1(2 % af % 1917, ()% 1}118~7?i l!1~l 4 1 (2 ; Ramnäs Bruks A.~B:s 5 1 /2 % 1917, Ser. I &; II. Hallstahammars aktieb:s 5 ;0 1:104:. Reymersholms g.ia Spritförädl:s aktieb:s 5 % Halmstads stads 4 '12 % Riddarhytte aktteb;s 5 % J908. Hemsjö Kraft A.-B:s 51/ Rimbo-Sunds järnvägs aktieb:s 4 % Hernösand-Sollerteå J-ärnvägs Aktieb:s 21/2 % 190::L Ronneby stads 41/2?b 1909, Hernösands stads 4 o/o 1904, 41/2 /6 191L Rydö Bruks &, Fabriks aktieb:s 51/2 % Hillringsbergs Aktieb. 5 0/O1911. nö Sågver-ks Xye Aktieb. 51/2 % l 17. Hissmorors aktdebrs 5 % galtsjöbadens köpings 5 % Holmsunds aktieh:s 5 ;h Sandviks Angsågs aktieb:s 41/2 % 1911, 7 % Horndals järnverks aktieb:s 5 % Sandö Glasbruks Nya aktieb:s 5 % Huskvarna Vapenfabr. aktieb-s 41/2 % 1911, 6 % Sandö Sägverks aktieb:s f, '/2 % Hvellinge-Skllnör-Falsterbojärnv. autteb:s 4112% Sikfors Kraft aktieb:s 51/2 % Hälsingborg-Landskrolla-Eslöfs Järnvägs A.~B:s Simrishamns stads 41/2 % / Skandinaviska Jutespinneri o. Väfveri aktieb-a 5 % Hä1singborg--Råä-R.amlÖsaJärnvägsaktieb;s5 % Hälsingborgs stads 41/2 % 1902, 4 '/2 % 1909, 4 '/2 % Skellefteå stads 6 % 1908 o , 5 % , 5 % 1914, 6 % 1918, ;)1/2 % 1919, 7?6 19~1. Skromberga Btenkols- o. lerindustri aktieb:s 5 % T. &.C. G. Bolfriders Mek. Verkst. A. B:s 5 % Skåne-Sm å.lands järnv.caktäeb.s 4 % 1903, 4112% 1912, Jönköpings stads Eörsamltngars 4 % l) % I' - 7? Kalix 'I'rävaruaktieb:a 5 % Hill, 5112?h Skånska Cement aktieb:s 5 % 1908, 51/2 % Kalmar Nya Järnvägs Aktieb-s /O1911. Skånska Intecknings aktieb:s 4 '/2 % Kalmllr stads 41/2 % 1909, 41/2 % ]-"11. ISkänska prästerskapets byggnadskasslis 3 '/2 % o JÖNKÖPINGS JURIDISKA DYRA :"---- 1S H A M N G A 'T A. N 1S

11 .. 5. Penninginrättningar. al Banker och kreditanstalter. [2755).Skärbfacka aktieb:s 5 % Städer: Skönviks Aktieb:s5 1/2 % 1918, IHälsingborgs stads 38/ 10 Sockerfabr. Aktieb. Unions 5 % Kristianstads stads 31/2 O/o1889. O/o1894. \' Sthlms läns landstings 5 1 /2 % Malmö stads 36/10 0/O 1890 o af Sthlm-Nynäs järuvägaaktfeb.a 5 % Oskarshamns stads 36/10 O/o1896. Sthlm-Rimbo järnvägsaktteb.a 4 % 1895, 5 % 1901 o 1908, % Industriella bolag: Sthlm-Yästeräs-Bergslagens nya jamvaga aktteb.s A.-B. Böksholms Sulfitfabr:s 51/2010' 4 % 1897, 5 % 1905, 5 % 1910 o. 5 1 /2 % Aktieb. H. E. Car'lsteus Porterbryggeris. Stockholms Rederi aktieb. Sveas 5 & 51/2 % Aktieb. Klippans Finpappersbruks. Stockholms stads 5 % 1914,1916,1917 o. 1918, 51/2 % Aktieb. Lux'. 1918, 6 % 1918, 6 %1919, 6 %1920, 7 %1921,5 % Aktieb. Strids berg & Björcks. Stora Kopparb. ]lergsl. aktieb:s 5 % 1900, 4 1 /2 %1910 Aktieb. Åtvidabergs förenade industriers. o. 6 % Bergsbro aktieb:s. 5 '12 O/o Strömnäs Aktieb. 5 1 /i % D. Br-äcks fabriks aktieb:s, Strömsnäs bruks aktiebis 5 %, %1909. Holmen. Bruks o. Fabriks aktieb:s Ströms bruks aktieb:s ö % Hudiksvalls Trävaru aktieb:s. Ströms Trävaru aktieb:s 5 % Hylte Bruks aktieb:s. Sulfit Aktiebolaget Liusnans 5 % Hällefors bruks aktieb:s. Sunds aktieb: s ö 1/2 % _ Hälsingborgs intecknings garanti aktieb.s 4 0foI894. Sundsvalls stad. 4 1!2 % 1892, P/2 % 1919, 0% Höganäs-Bfllesholms aktieb:s 5 %Ib/ , 6112 %1921. Svanö Aktieb:s, 5 1/2 0,6 1913, 6 %1919. Jönköpings och Vulcans tändsticksfab:s aktieb:s Svenska Sockerfabr-iks aktiebra 5 1/2~ 1907, 7 % Roteva järnverks aktieb:s 5 % Svenska statens 5 % 1914, 5 % 1!J16,0% 1917,1918 o. Manufakturaktieb:s i Malmö. 6 % Sahlströmska fabrikens aktieb:s. Svenska stålpressnings A.-B. Olofströms 4 1 /2 % Skånska kolbrytntngsastdeb.a. Svenska Tändsticks A.-B., 7 o. 7 1 /2 % 1~21. Skånska superfosfat. & svarvelsyrefab.s-aktieb.s. Sveriges Allm. Hyp.vbanks 5 % 1915 o. 6 % Skönviks aktieb:s 5 % 1909, ö1f2 0/ Sydsvenska Kraft aktieb.,;1/2% 1908, 6 % Storfors bruks aktiebra. Säfvenäs Ny", Aktieb:s 5 1 f2.% Strömma bomullssjrinneri aktieb:s. Söderhamns stads 4 1 /2 % 1907, 5 % Sydsvenska Erartaktieb.s 41/2 % Södermanlands Läns Landstings 5 1 /2 % Söder!'ors bruks aktieb:s..södertälje stads 4 1 /2 %1906, 4 1/2 % '. Trävaru aktieb. Dalarnes 5 % Södr", Kalmar Läns och Ölands Sockerfabr. aktieb-s Uddeholms aktieb:s 50fo och 51f2 0fo 1914, 6 % 1919, 5 1f2 % / O The British L. M. Ericssons.Manufact. Comp. Ltd Ölands nya cement aktieb:s. 5 % J".. b l. Trävarubolaget Svartviks % arnvags 9 ag. Umeå stads 4 1 f2 % 1892 o. 1910, öl/i % Engelsberg-c-Norbergs Jernv. A.-B:s 6 % rev. Varbergs stads 4 i f2 % Hj~-Stenstorps järnvägsaktieb:s. Wirsbo-Ramnäs Kraft Aktiebolags 6 % Hvetlanda-Målilla järnvägsaktieb:s. Visby stads 4 % Hälsingborg-Hessleholms järnvägsaktieb:s 4%1894, Västerdalälfvens Kraft Aktiebolags 5 % /2 0/ O 1897 o. 5 o 1911., Västergötl.-Göteborgs järnv.-aktieb:s 4 %18~8,5%1910. Hälsingborg-Landskrona-Eslöfs järnvägsaktieb:s Västerås stads 3,6 % 1896, 4 %.1902,ö % 1916,5 % Ystad-Brösarps järnvägs aktiebra 4 1 /2 % 1~04. Jönköping-Gripenbergs järnvägsaktieb:s. Ystad-Eslöts Järnv. aktieb:s ~1/2 % Kalmar nya järnvägsaktieb:s 1893 och y stad-gärsnäs Järnvägs aktteb. 3 1 /2 % Rarlshamn- Vislanda järnvägsaktieb:s. Ystad-8kifarps järnvägs aktieb. 4 1 /2 % Karlstad-s-Munkfors jernvägs A.-B. Ystad stads 4 % Kristianstad-Immelns järnvägsaktieb:s. Ytterstfors Trävaru aktieb:s 5 % 1905, Ser. L Mora- Vänerna järnvägsaktieb:s.,~niäls stads ö % Norbergs järnvägs nya aktieb:s.,-i.ggfors Aktieb:s 5 1 i2 % Nordmark-Klarälfvens jernvägs A..B. ~lfsborgs läns landstings 5 % Norra Östergötl. järnv..aktieb:s Ångelholm~Klippans Nya järnv.vaktf eb.s 5 % Nässjö-Oskarshamns nya järnvägsaktieb:s. Ängelholms stads 4 lf2 % Simrishamn-Tomelilla järnväg-saktieb:s. Örebro stads 4 1 /2 % 1901, 4 1 /"% 1910, 7 % Skäne-Smålands järnvägsaktieb:s 41/2 0fo Örnsköldsviks stads 3,6 % 1897, 4 1 /2 %1910. Sthlm- Västerås-Bergslagens nya jä~vägsaktieb:s Östergötlands Läns Landsting ö % / O 1897, 31/2 0' östersunds stads 4 % Tidaholms järnvägsaktieb:s Östra Skånes järnvägsaktieb:s 4 % 1898, 4 1 /2 % 1898, Uppsala-Gälle järnvägsaktieb:s 41/2% 1902 och 51f2 7 % /O1916. 'Uptands Enskilda bank:.t.!>... Enhörnings Trävaru 'A.-B:s6 % Holmsunds A. B:s ö 0fo A.-B. Iggesunds Bruks ö 1 f2 "t» Jämtland- läns landstings 3,6 % 1896.,\...B. Ludvika Bruksägares 51f2 0fo Norrtälje stads 5 0fo Söderfors Bruks A-B:s 4'-12 % 1889 o. 5 0io 1902.,A.B. Stjernfors Ställdalens 5 1'2 % Sunds A.-B:s 5112 % 1917 O. 61/2 % Trävarub,olaget Svartvika 51 '2 0/ Upsa1a-Geile Järnvägs A.-B:s 51/2 % Västeräs stads 5 % 1916 o. 5 % Östersunds stads 40' O. 3, Sundsvalls stads ö 1/2 % 1919 o. ö % Bankirfirman C. G. Cervin: VIKING SKOKRÄM A kti ekup ong er': Aktdec. Böksholms Sulfitfabriks. Aktieb. Hemtrefnads. Aktieb. Klippans Finpappersbruks. Aktieb. Sanatorievårds. -, Billesholm-Bjufs aktieb:s..... Föreningens för svensk hemalöjd iorlagsaktieb:s. Höganäs-Billesholms aktieb:s. Nässjö-Oskarshamns nya järnvägsaktieb:s. Uddeholm s aktieb:s. Uppsala-Gälle järnvägsaktieb:s. Aktiebolaget Svenska Lantmännens bank: Aktieb. Malmö Stora Walskvarns 6 % af 1920, 61f2' af Gäile stads 6 % af INDUSTRI.AKTIEBOL. OREBRO VI K I N G

12 [2755J C. Öfrigu allmäuua inrättuingur. ut d e lningsk u 11o n g e r: Aktieb. Falkenbergs Elektriska Walskvarn. Aktieb. Malmö Stora \Valskvarn. Landtmännens Nya Faettghets Aktiebolag. Svenska Landtmäunen a Rederi Aktiebolag. Svenska Landtrnännens Kvarnförening ID. b. 'I Falkenbergs stads 5 % 1900 o. 4 1 /2 % 190';0.4 1 /. io Ferna Bruks aktieb:s 51/2 0/ Finspångs metallverks aktieb:s 51/2 0/O1916. Forsbacka Järnverks aktieb:s '/ p. a. Fredsfors fabriks uktdeb.s 5 % Fridafors Fabriks aktiebis 51/2 /0 ld12. Skandinavtska Kredital<tlebolaget: Frånö Nya aktieb:s Aktieb. BilIngsfors-Långed 9 0/ För. Separator-Intressenters A. H:s 6 % O Aktieb. Bofors Gullspångs 5 Q/o1911. Gamlestadens fabrikers aktieb:s 5 % Aktieb. Brusafors-Hällefors 6 O/o1917. Gimo-Osterby bruks 5 1 /2 % 1916 o. 6 % Aktieb. Böksholms Sulfitfabriks 51/2 % Gravendals aktiebolags 5 0/0 af Aktieb. Dals bruks 5 0/ Guldsmedsbytte aktieb:s 5'/ Aktieb. de Lavals ångturbins 51/ 2 % G~jJe stads 3' ~.o. 4 % 1893,? 0/ Aktieb. Finspongs Styckebruks 5 % c:~teborgs och BollUsl~ns landstmgs o % Aktieb. Förenade Svenska Tobaksfabrikers 51/ 01 G~teborg-Borås jamvags akt~eb:s.4 1 /2 /0 11/ ,2.o G~teborgs Inteekmngs Garant, aktdeb:s 4'12 O/o1906 Aktieb Förenade Yllefabrikernas" '/ o/ 1913 Goteborgs Nya Verkstads aktdeb:s 5 % Aktieb: Göteborgs HypotekSkassa. s~,/ O1902 I Göteborgs stads , a'/2 % af 1902, 4 1 /2 0/o A..B. Göteborgs Tomträttskassas 5 or {316 isis o af % af 1914, il 10af "t» af 191;, 5 1 /2 % O,. I. 6 % at 1918, 7 % af A'-B. Hohult-Spexeryds Mangangrutvors 51/ 0/ obi HalD?-sta.dsstads 3,6 lo, o. Helsl;'!lfO;S ~tads 4'/~ Oj? 1892 o. 4 '12 % Aktieb. Iggesuuds bruks 5 % ' 1917 o. (; Hemsjö Kratt Akti.eb.s o /2 % o af ~ -, 2 'O Holme~sl brujks & fabrtksaktdeb.s 5 vt«, 5 1 /2 /01912 Aktieb. J. A. Pripp & Sons 4'12 0/ o. o 12 o.o o Aktieb. Kantorps Malmtälts (; 0/ O Holmsunds akheb:s, o do Aktieb. Karlstads Mek. Verkstads 5'/ (;' Hlld~~s,:alls stads 4 12 lo o., Aktieb. Klippans Finpappersbruks 5 '/ Hudfksval.ls Tra var." a~hegol.s o Aktieb. Klippans Finpappersbruks Ser. H (;Hl'lte bruks aktieb..s ~ ~2 /? ~913._ Aktieb. Ludvika Bruksägares 5'/2 % Il~frestrom;, aktdeb:a o /0 1.ila o. 0'/ Aktieb. Lux 5'/ H"llefors Bruks akheb:s? ~Io Aktieb. :i\ialmö jeörenade Bryggeriers 5, H~ll~fors Bruks..aktleb.s u./ ~9.. Aktieb. Mälardalens Tegelbruks 5'19 O Hal~1llgborg-Hassleholms järnv.vaktieb.s ~94. Aktd b N k F d B "10. x i O a '/2 O/o1886 o. 5 % ~9i2. 01'1' opmgs orena e ryggeners., 12 /0 Hälsinborg-Landskrona-Eslöfs järnv. aktde'l :«51/2 Aktieb. Scania-Vabis 5 0/ o. 5 % ~/o Aktieb. Sjuntorps 51/2 O/o Hals~~~~org-Råå-Ramlosa jämvägs aktieb.s 5 o/u Akt'1':20Stockholms Spårvagars 6 o 1919 o. 7 % Hälsingborgs stads 3,6 0/ Aktieb. Stockholms Tomträttskassas 5o/ / 01 Hälsingborgs stads 4'/ ,4 1 /2 % 1902,4' , 7 % 1920 o O, 2 o 0/8 af 1909, 5 "l» 1914, 6 0/ o. 51/2 % 1919, Aktieb Sti-idsbersr & Björcks x 'I 01 19'" 7 fo Aktieb. Svenska ~Tobaksmono~ol~ts 0_ O(";'f 191- H~rnösands stads '/. 010J918. o o o. Hoganas-B,lIesholms aktieb:s 5 % 1903,6 1 /2 % Aktieb. Sveriges Förenade Trikåfabr:s 51/ Järnvägsaktieb. Gärsnäs-S:t Olofs 4 1/20/ Aktieb. Sveriges Litografiska Tryckeriers 5 '/2 0/ O 191a. Jiirnvägsaktieb. Göteborg-Särös 5 / Aktieb. 'I'egelfors Verks 6 % Järnvägsaktieb. Ystad-Brösarps 4 1 /2 0 / Aktieb. Westerviks Elektr. verks 41/ Järnvägsaktieb. Ystad-Skifarps 4 '/2 o/o1904. Aktieb. Yt.terstfoi-s.Muukaunds o Jönköpings Mek. Verkst. A. H:s fl 0/ Akticb.ltvidabergsFörenadelndustriers 5'/9 O/O1906. Jönköpings stads 4 1 /2 % 1906 o. 6 0/0 191~. Aktieselskab Syc1varangers 601o JÖnköping Vulcans tändsticksfabriks aklieb:s 0/0 Aktieselskab 'fyssefaldens 60/ U3. Alingsås Bomullsväfveri aktieb:s 5 % Kallnar Nya Järnvägs A. B:s 4 1 /2 io Arvika stads 5% Kalmar stads 4'/ o. 1'12 O/o1911- Avesta Järnverks A.-H:s 6 0/ Karlshamns stads 4 % Bergens Kommuns 40/01894 o Karlshamn-Vislanda järnvägs aktieb-s 4: / Bergs aktiebolags 5 % Karlskrona stads 4 % 1888 o. 4 % Bergsbro aktieb:s 5 '/2 0/o Karlstad-Munkfors järnvägsaktiebolags 4 1 /2 % af Bergsl. järnvägsaktieb:s 40/ o. 51/ o af Bergvik-Ala Nya Aktieb:s 5'12 O/O1916 7% Karlstads stads Björneborgs stads , 7% 192J'. Karpalunds sockerfabriksaktieb:s 5 / Blekinge läns landstings 3,6 O/o1898 o. 6 0/ Kilsunds Aktteb. 5 1 /2 o/oaf Borgviks aktieb:s 5 % samt 5'/2 0/ O 1917 Klagstorps kalkbrotts aktieb:s 6 O/O1913. Borås stads 4 0/ O 1~92,5 % 1908,5% 1913o. 5'12 o/~ Klosters aktieb:s 5 o/ooch 5 1/2 O/o Kockums järnverksaktieb:s 5 % Bredåkra-c-Ttugsryds Järnvägs aktieb:s 501o Kolsva jär~yerks aktieb:s ;) 0/ Brnnnö Väf."eri A.-B:s 5 0/ O Konga A. H:s 5'!. % Börringe-Östra Torps järnvägs aktieb:s 4 0/ Konu~.gariket Sveriges Stadshypotekskassas 50/ Claes Johansson & C:os Värvertaktieb:s 6 % Korsnas sågverks aktieb:s 5 % 1904,5 % och 5'/2 % Dals ångsågs aktieb:s 5 % 190a. af 1908 o. 6 % Dannemora-Hargs järnvägsaktieb:s 4 0/ O Kramfors aktieb:s ,5 % 1911o , Enhörnings, J. A., Trävaru A.-B:B % o. 7 '12 0/ Eskilstuna Fabriks aktieb:s 5 '/2 % Kristianstads stads 4 0/ o o Eskilstuna Järnmanufaktur Aktieb:s 4 0/ Esk,lstuna stads 4 '/2 /01909, 5 % 1915,6% 1918o. Kristianstads läns landstings 4'/2% % Kristinehamns stads 5 010af Eski lst'una.stålpres~nl~gs aktieb.s 5 ~/o Kronobergs Läns Landstings 4-0/0 obl Fagerst:!IukS akheb.s 5 '/2 o/o1910. Kyrkebyns sulfitaktieb:s 5 '/2 O/o1907 o A.-B;~SVENSKA METALLVERKEN MÄSTERSAMUELSGATAN 22 Se annons å sid. 27.

13 .5. Penninginrättningar. a)' Banker och kreditanstalter. Landskrona stads \% i890, 4% 1903 och 41120/O Sockerfabriksaktieb. Unionens ö % , ö % Sthlm s Allm. Telefonaktieb:s Öl/2.0/ Laxä bruks' aktieb:s Ö.% Sthlms badhusaktieb:s. 4 1/ 2 % ; Lesjöfors aktieb:s 4l/?; % Sthlms bomullsspinneri- & väfveriaktieb:s 5.0/ Lessebo aktteb.s 5 %,1912. Stockholms Läns Landstings 5 1/ 2 % Ljusne-Woxna.A. B:s 6 % obl Sthlm s stads 5 010af 1914, 1915, 1916, 1917 o. 1918, Ludvika Köpings 5 1 /2 % Öl/2, 6 % 1918 o. 6 % 1919 o. 1920, 7 % 1921, 'Lunds stads 41/2 0/ ö % Lysekils' stads 41/2 8/0 af Sthlms superfosfatfabriks aktieb:s 41/2 % 1902,ö 0/ o Långrörs aktieb:s ö Olo'af 1914, 5112 % af 191ö och 190ö o. ö 1/ 2 % ' 6,0/ ' Sthlm-Västeräs~Bergslagens nya järnvägs aktieb:s Malmö-Genarps järnvägsaktieb:s ö % /2 % 1898 O. 5 % lifalmö.,-kontinentens Järnvägs aktieb:s 4 % Stora Kopparbergs Bergslags aktieb. 6 g/o Malmö Mek. Tricotfabr. A.-B:s "'/2 % Storfors bruks aktieb:s 5 % 1904 samt 50/0 af Malmö Skofabr. A. B:s 5 % Storviks sulfttaktieb:s 5 O!o1906. Malmö stads 4 % 1894; 4 1/2% 1901 o. 1910; 5 0'0 Strängnäs stads 4 0/O ,6 % af 1918,61/2 0/O 1920,7 % Ströms Trävaru aktieb:s ö % 1911 o. 01/2 % 1~16. Malmö-Tomelilla järnv'ägsaktieb:s 41/2 % Strömsnäs bruks aktieb:s 5 % o. 51/2 0/O Malmö yllefabr. aktieb:s o 0/ o. 51/2 % Strömstads stads 41/2 % Malmö-Ystads järnvägsaktieb:s ;:,1/2% Sulfitaktieb. Ljusnans 5 % Manufakturaktieb:s i Malmö 5 %' SUJlitälma aktieb:s Öl/2 % Margarin A. B. ZeDiths 5 % Sunds aktieb:s Öl/2 % 1908 o Marma sågverks aktiebis öl/2 % af 1908, 5 0/ Sundsvalls celtul osa aktteb-s ö % 1905o. ö'112% Mell~~:t:/lh:~i~~:'järnVä;s' aktieb:s 41/2 "lo 1902 o. SU~~~;:llS stads 4 1 /2 ulo 1910'0. Ön20/,O 1819, ö % 190ö. Svanö aktiebolags 51/ o Mora-Vänerns järnvägsaktieb:s~4 0/O1896, 41/2 0/O Svenska sbckerfabriksaktieb:a '5112 0/ O 1907 'o. 7%.1903 O. 51/2 % ' Motala Ströms Kraft A. B:s 5 1/2 % Svenska statens 5 % 1914,1916, o. 6 % Motala verkst:s nya aktieb:s öl/2 % Svenska Tändsticks'A. B:s 7% o. 7112% Munkedals aktieb:s 51/2 % Sveriges Allm. Hypoteksbanks 5% 191ö O. 60/0'1920. Munktells Mek. Verkstads aktieb:s Öl/2 % Sydsvenska kraftaktieb:s öl/ 2 % 1~08o. 4112% 1911, Mönsterås köpings 61/ /O Mönsterås Nya järnvägsaktieb:s 41/2010 o"ö 0/O1911. Säfveåns aktieb:s 5 0/ Nitroglycerin aktieb:s 51/2 % af Söderfors bruks aktieb:s 5 % 1902.' Nora Bergslags järnvägs aktieb:s 5 % 1892 Söderhamns stads 5 % af Norberg-Klackbergs järnvägs aktieb.s 4 % Södermanlands Läns Landstings 5112% 1916.,~ordiska aktiebankens för handel och industri 4 % Trafik A'. B. Grängesberg Oxelösunds 6112 % af 1897 och Trollhättans kommuns 41/2 % '- Nordmark-Klarälfvens j aktieb:s 6% Trälleborgs stads 8,6 0/ Norra Östergötlands järn tieb:s 5 0/ Trävaru Aktieb. Dalarnes 5 0/ o 1912 o. 6 % Norrköpings stads 4.0/0 1 41/2 0/O1~06,41/2 % Trävaruaktiebol. Karlsviks l; 1/ 2 0to o. 41/ Trävaruaktiebol. Svartviks Öl/2 % Norrköping-Söderköping- Vikbolandets järrrvägs- Tuna fabriksaktieb:s l; % 190~. akt~eb:s 4 % 1897.' Uddeholms aktieb:s 6 % 1914,6 O/o1919o. 7 % 1921 Norrtälje stads 4 % 1894 o. 5 0/O1914. Uddevalla stad. 4 % 1881 o. 41'2 0/ O Nor. Järnbruksaktieb:s 5 % o. 51/2 % 1VI3. Umeå stads 51/2 % Nya Förenade Elektriska aktiebis 51/2 % rev Upsala-Gäfie järnvägs aktieb:s 41/2 % 1902och 51/2., Nyköpings stads 4% ' Nässjö-Oskarshamns nya järnvägs aktieb:s 0/O Varbergs stads 3, o. I; fs% S: Wargöns aktieb:s 6 % Nääs Fabrikers aktie:s 5 % Vedevåg-Koppoms aktieb:s 5'1/ Oskarshamns stads 51/2 % Villingsbergs aktieb-s l; % 1911 o.. 51/2 0/ Oxelösund-Flen-Västmanlands järnvägs aktieb:s 4 Virsbo-Ramnäs Kraftaktieb:s 6 % o. I; % ;Visby stads 4 0/O Oxelosunds järnverks A. B., 6 % Vänersborgs stads 3,6 % Porterbryggeri A. B. D. Carnegie & Co:s 6 0/O1920. Väste1'dalälfvens Kraft aktieb:s 5 % Rederi A. B. Svenska Lloyd 8 / Västergötland-Göteborgs järnvägsaktieb:s GD.fo!tiO' Riddarhytte aktieb:s l; 1/2 010af Västerås stads och 5 % 1916, Ronneby stads 41/2 010af 1909/ Ystads stads 4. 0/O1894 o. 41/2 % Börstrandsvaktdeb:s % 4 % Åbo stads 3,6 % SahlströmsJ<a fabrikens aktieb:s ö 0/0 1911o. 51/2 /0,tmåls stads ö % , ~ggfors A B s 51/2 % Saltsjöbadens köpings 5 % AUsborgs läns landstings 5 % 1907 o. 1915, Sandö sågverks aktieb:s 5 1/2 0/ (ilands cement aktieb:s'5 % Sillots Kraft aktieb:s 51/2 0/0 1Ul3. Orebro Elektr. aktieb:s 51/2 % Skellefteå stads ö 0/O1914. Örebro-Köpings Järnvägsaktieb:s Öl/2 % 1917.: Skromberga stenkols- ooh Icrfnduetetaktteb:s 5 / Örebro Pappersbruks aktieb.s 6 % Skåne-Smålands järnvägs aktiebrs , 41/2 O/o örebro stads 41/s o. 1910, o. 7 % Örebro-Svartå järnvägsaktieb:s Skånska cementaktieb:s 5 o 1903, 51/2 % 1916 o. östergötlands läns landstings Ö /2 % östra Skånes järnvägs, aktieb:s 7% Skånska kolbrytningsaktieb:s l; 1/2 % Skånska prästerskapets byggnadskassas Skänska superfosfat. och svafvelsyrefabriks aktieb:s 5 0/O1906. Skärblacka aktieb:s 5 % Sköfde stads 41/2 % Skönviks aktieb:s 5 % 1909 O. 51/2 % Smedjebackens Valsbruks aktieb:s Öl/2 0fo Stockholms enskilda bank: Ob lig ationskup Staters och kommuners: Aarhus Kommunelaan Adolf Fredriks församl:s Alingsås stads OLSSON & ROSENLU ND ong e 1': [2755] SE ANNONSER pa J<ARTAiY I'

14 n [2755] Arvika stads Bergens Kornmunelaan 1901, 1909, Blekinge Läns Landstings Borås stads 1892, 1900, 1908, 1913 o Drammens Kommunelaan Eksjö stads Eskilstuna stads 1886, 1909, 1915, 1918 o Falkenbergs stads 1893 o Falu stads 1886 o Finska Statens 1898, 1901, 1903 o Gäfie stads 1887, 1893, 19U5, 1911 o Gäfie stadsförsam!:s Göt;~~~gS stads 190G, 1914, 1915, 1917, 1918, 1921 o. Halmstads stads Hälsingborgs stads 1909, 1914, 1918, 1919 o Härnösands stads Jönköpings stads 1906 o Kalmar stads 1898 o Karlshamns stads Karlstads stads Kristiania Kommunelaau 1897 o Kristians Amtskommunes Kristianstads stads Kristinehamns stads Köpenhamns Kommulles C. Öfriga allmänna inrättningar. Landskrona stads o. lu22. Linköpings stads Lovisa stads Ludvika köpings Luleå stads Lnnds stads Malmö stads 1890, 1914, 1916, 1918,1920, 1921 o Norrköpings stads 1892, 1906, 1909 o Norrtälje stads Norska Statens, 1886, 1896, 1898, 1900, 1902, o Nyköpings stads Oskarshamns stads Ronneby stads Sala stads Saltsjöbadens köpings reio. Skellefteå stads Sköfde stads Stoekholms Läns Landstings Stoekholms sta.ds 1908, 1909, , 1917, 1918, 1919, 1920, >921 o Sundsvall. stads 1919 o Svenska statens 1914, , o Söderhamns stads 1915.'. Söderman.lands läns landsting Umeå stads Varbergs stads Västerås stads 1916 o, lfl22. Åmåls stads ~lfsborgs läns landstings Angelholms stads Örebro stads 1901, 1910 o Ostergötlands läns landstings Gotlands järnvägsaktieb:s I Grufgården-Fors järnvägsaktiebolags Il)11. I Halmstad-Nässjö järnvä.gsaktieb:s 1885, Hälsingborg-Hessleholms järnvägsaktieb-s Järnvägsaktieb. Stockholm~Saltsjöns 1894 o Kalmar läns östra järnvägsaktieb.s 1896 o Kalmar~1'orsås.iärnvägsaktieb:s Kar-Istad-c-Munkfora järnvägsaktieb:s 19G9. Krtsttanstad-e-Hcsslehclms järnvägsaktieb:s lviahnö-tomelilla järnvägsaktieb:s Nara Bergslags järnvägsaktieb:s Redei-i A. B. Svenska Lloyds Sa.la-Gyaiuge-Gäfle järnvägscktieb.s 1901,1903 o Skåne-Sml1lands järnvägsaktieb:s 1912 o Sthlms södra spårvägs aktiebolags "1902O Sthlms transport- & bogseringsaktieb:s Upsala-Länna järnvägsaktieb:s Upsala-l\f:argretehills järnvägsaktieb:s Ystad-Eslöfs järnvägsaktieb:s \..llgelholm-Klippans nya järnvägs a.vb:s 1911, Östra Skänes Järnvägs A..-B;s lnd ustriella bolags: Aktieb. Arvfka Verkstäders Läl l.. Aktieb. Atlas-Diesels Aktieb. Brusarol's Hällefors Aktieb. Finspängs styckebruks '1!J05. Aktieb. L. M. Ericsson & 0: Aktieb. Nordiska Kompaniets Verkstäders Aktieb. Papyrus' Aktieb. Rörstrands Porslinsfabrikers Aktieb. Svenska 'I'obaksrnonopolets Aktieb. Ytterstfors-J\Iunksunds A. S. Sydvarangers Allm: Svenska Elektr. aktiebis Avestajornverks A.-B Bergsbro aktieb:s Billeruds aktieb:s Olaes Johansson & Oros väfvet-lalrt.leb.s ld19. Eskilstuna. Fabriksaktiebola.gs Fagersta bruks aktieb:s Fånsjö Kraft A.-B:s Förenade Separator Intressenternas aktteb;s Gueums bruks & fabr-iks aktiebis 1!Jl2. Holmsunds aktieb:s Höganäs-Billesholms A.-B:s Jönköping-Vulcans tändsticks aktieb:s Kopparbergs & Hofors sågverks aktieb:s Korsnäs Sågverks aktieb:s Krattaktiebolaget GuUspång l\lunkfors 1~J08. Mai-ma sågverks aktieb-s luos. Munksjö aktieb:s Nitroglycerin aktieb:s Norbergs elektr. aktieb:s I Xor~'~sfli~{tElektrisk Kvmlstof A-S. o. A-S. Rjukau OxelösulldS Jer.llvorks A.-B IRiddarhytte cktdeb.s Råsuuda Förstadsa.ktieb:s Rörstrands aktiebis Al l m ä n a kassors och inrättningars: :Rorsfrands ra.brtksnktieb.s Aktiebolaget Göteho T, tt k I SalJdö sågverks aktieb:s 1U o rgs omsrat s..assas u J ~ o. ~tockholn1s Allmänna 'I'elefouaktdebo lags Aktieb. Stockholms Tomträttskassas 1!) (:')21 ~tora.kopparber~s Bergslags A.-B. 19:20. A.-S. Kristiania Hypofh ek og Realkreditbank~'1;98. i Sto~'vlks sulfi~aktl~b:s IntOG o 190" ' Stroms Bruks aktieb:s Allm. hypotekskass;~s för Sveriges städer I ~nlfitaktieb,olage~ Ljusnana Den Norske Arbeiderbruk- og Boligbanks 190'_1.. ~';llds aktl,e?:s 1,:)Q~. '.. r,_ Finlan~s Hypoteksförenings 1907 o ! ~ura~a;amais ~Iuk~ _~,kt1e~.s,""ivoi.>. Gäfie lnteckningsgarantiaktieb:s ; ~v~ll~ka CeIltn,f.~ga~t~eb~. ~1.)1./... ({) Kongertget Norges Hvpotheksbanks " ISvenska so.ckenabl'lksakt,eb.s 1901 o. 19_1. 19U l, "": i Svenska Tandsbcksakhebolagets 1!J21. Konung~riket' Sveriges Stadshypotekskassas I STY(~:iven~ka Kra,ft. ~~-B.s. ~H~1. -. Skå1l;skaIlltec~ningsaktieb:s i Malmö ~lfsh~t~~,.-jernverks, ~k.t~eb.scr~.918. Sveriges Allmanna Hypoteksbanks 1915 o I~_~~~~åv;~7sP~~~:b~~ki~~~~lab" Trafikbolags:!Yngel'edSfOrBKraftaktiebolags Aktieb. Stockholms Spårvägars , i Aktiekuponger: Falu-Rjittvik-l\Iora järnvägsa..kueb:s I Afzelii Elementarskelas Bvggnads A. ls.s, Finska Angfartygs aktieb:s \Aktieb. Atlas Diesels. < JöNKOPiNGS JURIDISKA BVQÅ 15 HAMNGATAN 15 i

15 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. Aktieb. Chokladfabriken Marabons.. Aktiebolaget Finnboda Varfs, Aktieb. Henriksborgs Fabrikers. Aktieb. Investors. Aktieb. Kol & Koks'. Aktieb. Nordiska Kompaniets. Aktieb. Papyrus'. Aktieb. Pumpseparaters. Aktieb. Rörstrands Porslinsfabrikers. Aktieb. Stockholms Tomträttskassas. Aktieb. Svepska Ostasiatiska Kompaniets. Aktieb, Svenska Tobaksmonopolets. Aktieb. Svensk Filmindustris. Allm. Svenska Elektr. aktieb:s. ~~~~~:a~~~e{a1:oti~~rd. Göta Kanalbolags.. Halmstad-Nässjö järnvägsaktieb:s. Järnvägsaktieb. Stockholm - Saltsjöns. Jönköpings & Vulcans Tändsticksfabr. aktieb:s. Kopparbergs & Hofors sågverks aktieb:s. KöpingsImek. verkst. aktieb:s. Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstof aktieselskabs. Oppboga aktieb:s. Smålands ensk. banks. Stockholms Rederiaktiebolag Sveas. Stockhol~-Västerås-Bergslag~ns Nya Järnvägs A.-B:s. Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolags. Svenska Oljeslageri aktieb:s. Ulfshytte Järnverks aktieb:s. VaxholmsNya ångfartygsaktieb:s. Vifsta varfs aktieb:s. Yngeredsfors Kraft Aktieb:s. Wii Elektriska Aktiebolags 6 proc. 19U. Ystads stads 41/2 proc Ut delu ingskup ouger. ;\.ktieb. Jämtlands folkbanks. A.ktieb. Steninge glasbruks. Aktieb. SundsvalIs Förenade Verkstäders. Boktryckeriaktieb:s i Sundsvalt. Fastighetsaktieb. Kejsarkronans. Sundsvalls cellulosa aktiebis. Sundsvall s spårvägsaktieb:s Vifsta varfs aktieb:s. \Vii Elektriska aktieb:s [27 55-;27 64J [2761J Sveriges Allmänna Hypoteksbank... (Kungsträdgårdsg. 16;kont. öppet 10-1/23:) Ordf., utsedd af Kgl. Maj:t: Meyer, Er.nst. vice Ordförande, utsedd af Fullm. iriksgälds' kont.: Lagerbjelke, G., grefve. _ \ Ledamöter, utsedda af hypoteksföreningarna: Tamm, H. S.; Sundberg, A.; Stål-." hammar, C.-A. - Kontorschef: v. Hofsten, Erik. Sekr. och ombudsman, t. f.: Carlgren, Elis. Kamrerare: Munthe, Ernst; af Klinteberg, B., frih.; Gellner, Y. B.. Kassör: Bergman, Signe. [2762J Konungariket Sveriges stadshypotekskassa. (Smålandsgatan 14, Norrmalmstorg, Sthlm. 7.) Ordf., uts. af K. M:t: Hammarskjöld, Hj. v. Ordf., uts. af Fullm. i Riksgäldskont. : Kobb, Gustaf.. I Ledamöter, uts. af K. M:t: Swartling, John, verkst. dir.; Granholm, H.; Rune, A. ' Suppleanter, uts. af K. M:t: Apelstam,A.L.: Haglund, Alfr:; Munck af Rosenschöld, A Kamrerare: Zetterman, J. A. Sekr. o. ombudsm.: Astrand, G. R. Kassör: Lundgren, M. l:ste bokhållare: Westelius, T. Bökh.: Berglöf, S.; Engholm, A.; Olofsson,!l. VIKING SKOKRÄM [2764J Stockholms stadshypotekaför-enlnq., (Regeringsgatan 40; Erp, ) $ty7'clse: Ordf.: Granholm, Henrik. v. Ordf.: Lundström, Karl. Jourh. ledamot: Dondorff, John. Ledamöter i öfrigt: Bengtson, N. J.; Klemu/oI ming, Wilh.; Salmonson, Otto; Sjöqvist, Arvid. TjänstMnän: I Sekreterare och ombudsman: Dondorff, John. INDUSTRI=AKTIEBOL. VIKING OREBRO

16 r S3J Kamrerare: Schröder, Kassör: Linc1stedt, E. C. Hugo. [2765 J Stockholms hypotekskassa. (Kontoret, Drottningg. 5, halles öppet hvarje helgfri dag ) Direktion: Benckert, R.; 'I'empelman, G.; Holmberg, H.; Herlitz, K.; Ostberg, G. F., ordf. Ombudsman: Benckert, Rob. Kamrerare: Gagge, Adolf. Bokhållare: Wallqvist, A. [2767J Mälarprovinsernas Hypoteksför:ing. Kontor: Kungsträdgårdsg. 16, 2 tr. Styrelse: Ordf.: Wachtmeister, H., grefve, öfverstekammarj. v. Ordf.: Lorichs. L. L., bruksägare. Jourh. dir.: Sundberg, A., godsäg. Ledamöter i öfrigt: Reuterskiöld, L., kammarherre; Holtermann. Oscar, kabinettskammarh.; Sahlin, Carl, bruksdisponent; Lewenhaupt. G. C:son, grefve, hofjägmästare ; Rålamb, Sigfr., frih., hofjägmästare. Tjiinstemd» : Sekreterare och ombudsman: Carlgren.ElisK. Biträdande ombudsman: Cederin, Oskar. Kamrerare: Elodin, John. Amanuens: Tanvon, Richard. Kommitten inom Stockholms län för granskning af lånehandlingar: Ordförande: Reuterskiöld, L., kammarhe~re. Öfriga allmänna inrättningar. Tengby; Nseslund, K. G., skollärare, Ludgo; Olsson, Carl, Kimstau; Wahlström, K. E., landtbr., Nyåker. [2769J Upplands stadshypoteksförening. (Småland sz. 14, Norrmalmstorg.) Ordförande: Grill, B. vice Ordf.: Phragmen,E. Ledamöter: Forsselius, V.; Paulsson. A.; Sten- dahl, M.; Erikson. Arvid. Ombudsman: Åstrand. G. R. I lkamrer: Zotterman, J. Kassör: Björklund, E. [2772J Jernkontoret. (Kungsträdgårdsg. 6.) Ordinarie fullmäktige: Kjellberg, J. C:son, ordf.; Kinander. C. E., verkst. dir.; von Rosen, G. F., grefve; Pleming, H., fri h.; Wijkander, B. E. o. fullmäktige: Herlenius, Aug.; Beck- Friis, C. J., frih.: Sahlin, C. A.; Söderberg, O.; Magnuson, T. Notarie och ombudsman: Koraen, A. Kamrer och kassör: Lagerström. G. E. Kassakon trollan t: Erickson, H. Öfveringenjör: Wahlberg. A. F. Ingenjörer: Janson, W., adress: J ernkontoret; Bergström, H., Jernkontoret; Nathorst, H., Jernkontoret; Esselius, K, Jernkonto- ret. [2781J Sveriges postsparbank. (Posthuset vid Vasag., ingång från Mästersamuelsg.), se K. Generalpoststyrelsen [1545J posts parbanksbyj'ån). [2768J Mälarprovinsernas Centralkassa för [ordbr-ukskredit, förening m. b. p. a. [2783J Stockholms stads sparbank. (Under Öfverståthållareämbctets kontroll.) (Kontor: Fredsg. 9, Homsg. 60, Odeng. 65, Sammanslutning af 75 jordbrukskassor och Folkungag. 8 A och Flemingg. 34, öppna andra jordbrukarnes föreningar i Stockholm-, '/210-'/23 samt '/26-7.) Upsala, Södermanlands, Gäfieborgs och Os- Ordförande: Bohman, H. tergötlands län med 2,600 medlemmar. Egna vice Ordförande: Hirsch, O. fonder 1,539,200 kr., Statens garantifond Öfriga ledamöter: Setterwall, J.; Lundberg, 100,000 kr. Karl L.; Smith, G.; Rhodin, H.; Vide, R.; _4ndamål: 1) utlåning åt jord hru kskaasemedlernmar B C l för inköp af husdjur och jorduruksmaektuer, utsäde, erg, ar. foder- och gödselämnen, för nyodlingar och grund- l:ste Kamrerare: Dandenell, A. förbättringar m. m. Sekreterare och ombudsman: Bohman, Hans. 21 utlåning till elektris~11 distributionsföreningar, g'e Kamrerare' Åman G mejei-tföreu ingar, alaktertfdrentngar lll. fl '.. o,. ". " 3) inlåning från allmänheten å sparkasseräkning. Kassörer: Björklund, A.: Gustafsson. A., Palsdepositions- och kapitalräkning. I son. K.; Ottenborg, S. och Erfass, Gerda. StY.'else: Bokhållare: Keyser, H.; Gezelius, Carl; Ge- Ordf. o. JOUl h.: Eriksson, G., godsäg., Stock- zelius, Anna; Hylin, Marget: Svenonius,.holm, Tyra. v. Ordf.: Eriksson, G. A., handl., Sornnda. Kontorsskrifvare: Bowall ius, B.; Drake, Jean- Ledamöter: Bergvall, K. V., godsäg., Kuddby; Ila; Wallberg, Nils; Fagerberg, Gertrud; Un- Björkman, Alb., fanjunkare, Svinnegarn; den, G.; Morell, Ingeborg; StiegIer, Elsa; Ericsson, C. E., landtbr., Knifsta; Gustafs-I Lundqvist, Greta; Fredlund. G. _ so,n, A. O.,.landtbr., Orkesta ; von Horn. H., e. o. tjänstemän: Betzen, Elsa; 'I'julin, l,.; ~~s, Ösmo; Johansson, H. T., landtbr., Larsson, Hildur; Magnussol1, Hildur A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄS ~:R;n~~n~EåL;i~~~~.N22

17 5.,Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2783-;-2788J Schmidt', Olga; Strömberg, N.; Holmstedt I Styrelse: H.: Kellgren,. G.; Jo~sson, Augusta;.~a- Ordförande: Trana, Sigurd. '. cobsson, :waldlj BOUVlll,Sy.; 'Lundstr~m, Ledamöter: Olsson, l<'. T., verkställande,ann-marij Enberg, Astndj Nordström, direktör; Schmiedte, C. J.; Sjöholm; S. E.; Gre~., l. Livijn, C. G. " Vaktmastare: Wes~lau, F.; Asplund, J. A.; Kamrerare: Sjöholm, Erik. Unge~, G. A.j HIll bert, C. J.. Kontrollant: Eriksson, Erik... Upp~~ft, hv:~rest Sparban~ens af~elnmgs- Kontorister: Bergholtz. Anna; Bergholtz, kontor ara belagna, samt om tiden, da desam- Aurora' Josefsson Mana.. ma äro öppna, återfinnes i Namnregistret 'Tjän:tepersonal: under»spurbank». Vid afdelningskontoret A. [2785J Stockholms läns sparbank. Hufvudkcntoret, Drottningg. 39, är öppet hvarje söckendag- från 10 r. m. till 3 e. m. Afdelningskontor:Guatafsbergt-Supdbyberg; holms Villastad. Kungs- Styrelsen: Ordförande: Odelberg, O. W. " Vice ordförande och kassa direktör : Ostberg, 'G. F. Ledamöter: Rohtlieb, H.; Vasseur, E.; Lagerbjelke, G.; Odelberg, V.; Boström, G. S., Scharp, J.; Arnberg. K. 'l:jänstepersonalen:, Kamrerare: Wessman, K. A. Ombudsman: Kjellin, P. Bokhållare: GuIda, S. I Kassör: Petre, Helena. Kassakoutrollant. Boije af Gennäs, Maria. Kontorsskrifvare: Lilliesköld, Alfhild; Boström, Hedvig; Pettersson, Gurly; Larsson, Anna; Barkman, 'Greta; Ericson, Greta; Landgren, Svea. Vaktmästare: Olsson, Fritz. 'I [2786] Svenska Sparkassan (u. p. a.) Kontor ; Brunkebergstorg 15. Föreståndare och kassör: Persfelt, C. P.A. Bokhållare : Persfelt, Signe j Werner, Ivar; Akerblom, Carl; Ekeroth, Ebba.. Vid afdelningskontoret B. Föreståndare och kassör: Johnsson, Gustaf. Bokhållare: Ekeroth, Carl; Holmström, Elof; Tropp, Karl j Wallin, Allan. I Vid afdelningskontoret C. Föreståndare och kassör: Bergquist, Alb., Bokhållare r Peterson, Gustaf; Aberg, Carl E. ' Vid afdelningskontoret D. Föreståndare och kassör: Andersson, J oh. :E;.- Bokhållare: Kjellberg, Karl; Bengtsson, Herman; Ablgren, Elin; Karlsson, Steinert. Vid afdelningskontoret E. ". Föreståndare o. kassör:m:agnusson, Carl Aug. Bokhållare; Mellin, Rosalia; Rais,' Fritz.' Vid afdeiningskontoret F. Föreståndare och kassör: Josefsson, Josef. Bokhållare: J osefsson,pa trik: Hallsten,Gerda; Viell, Erik. Vid afdelningskontoret G. Föreståndare och kassör: Hallsten. John. Bokhållare: Hallsten, Greta; Werner, IAxel; Jansson, Rudolf. Styrelse: Fellenius, K. G., or.. df ;rygger, T [2788J Aktiebolaget Pantbelåning. C. E., v. ordf.; 'Alm, C.; Dimander, C.; Hufvudkontor : ' Harnmarstrand, G. F.; Hasselgren. S.; Linnegatan 31. TIf 72810j Norr Jespersson, S.; Julin, T.; von Zeipel, V., AJde7ningskontor: verkst.led.. 'N:o 1 Jungfrugatan 11; tlf Norr < [2787J N:o 2 Fleminggatan 52; tlf Norr Stockholms pantaktiebolag. N:o 3 T?mtebogatan 14; tlf Nor~ N:o 4 LangboImsgatan 24; tlf Soder Hufvudkonto~: Riddaregatan 10, 1 tro upp; opp~, K t tid 9 f m -6 e m'. söckendagar 'från 10 f. m. ttl.l 2 e. m, on ors I.... Afdelningskontor: StY1'else: ~. ~r~~~~~:~t:u4\0 å Östermalm med ingång Swart1ing, E. H. O. och Svartling, O. B. från'styckjunkaregatan6;, ' Verkställande Kamrer: Swartling, Bertil. O. Skärgårdsgatan4, Brända Tomten, med ingång Kontro llant: Swartling E. T. från Kindstugatan; K t. t C lb J' G B hl' N" Ek D. Högbergsgatan 23 å Söder med ingång från on ons er: al' om,..j o In,., - Kapellgränd 3; " lund, A. E. Klarabergsgatan 52, Tjänstepersonal.- :W. Brännkyrkagatan 50, hörnet aftimmermansg. G. Västmannagatan 65) hörnet af Karlbergsvägen. Afdelningskontorenhållas öppna: Alla söckendagarfrån ~ f. m. till 5 e. m. Sön ocb belgdagar hållas kontoren stängda "OLSSON & ROSENLUND Vid kontor N:o 1. Föreståndare och kassör: Pettersson, O. Bokhållare: Karlsson. E,j Nilsson, E: SE ANNONSER 'pa KARTAN

18 [2788,-2815] C. Ofriga allmänna inrättningar. Vid kontor N:o 2. [2794J Bankirfirman C. G. Cervin. Föreståndare och kassör: Hamnstedt, O. (Malmtorgsgatan 6, kontor öppet '/ 5 _3 /9 Bokhållare: Hamnstedt, E.; Lindblad, E. V. kl. 10-3, '/10-3 /. kl ) Vid kontor 11':0,1: Chefer: Cervin, Tage; Alexanderson, Allan. Föreståndare och kassör: Nilsson Pr. Prokurist: af Sandeberg, Frits. Bokhållare: Kilsson J.; Holrnströl;, F. Tjänstemän: Daug. Inga; Goldnag), Naima; Vid kontor N:» 4. de Perre, Alb.: Strandell, Gustaf. Föreståndare och kassör: Svedberg, E. A. Bokhållare: Svedberg, E.; Carlsson, W. [2789] Aktiebolaget för Varubelåning. Storg. 8, tlf ; Norr kl StY"else : J, A. Jansson, Carl Hane, Gustaf L. Karlsson, Thorwald Nybom o. Ture Löfgren. 1)iinstepe,'Sollal: Verkställande direktör: J. A. Jansson, [2791 J Svenska Ekonomiaktiebolaget. (Bankirfirrna.) Hamngatan 5 A. Kontorstid '/ Telegramadr.: Ekonomibolaget. Styrelse och G, Strönian. direktion: Olof Asch berg och Tjänstemän: Hugo Lindblad. Armand Engström, Gunnar Salwen, Robert Herzenberg, Ragnar Aschberg, Werner Magnus- S011. [2795J Bankirfirman G. A. Kyhlberger. (Brunkebergstorg 12.) Telegrafadr. : Shares. Inneh.: Kyhlberger, Gösta. Prokurister: Johanson, Oscar; Skarstedt, J. H. Tjänstemän: F'orssberg, H.; Hasselquist, G. [2796] Kommanditbolaget Burman & Co. (Bankirfirma. Stureplan 4.) Telegrafadress : Burmans, Innehafvare : Settergren, Gösta. Direktörsassistent: C, T, M. Löfgrcn. Kassör: Bohman, P. Kassör: A. T. E. Nybom, Kontrollant: Gustaf L. Karlsson. [2798J Dardel & Hagborg A.-B. Kontorister: M. N. Nordgren. K. T. Flodin, Bankirfirma.. O. Janson, T. Carlsson, O. Borg, o. K. _Hamngatan ;5 B. Telegramadress: Bertn,. Lind. Styrelse: Byrachef v. Dardel, F" ordf.; Fnherre Ramel, M.; Hag-borg, J, Direktion: Kapten de Dardel. A. Kamrerare: Ahston, H.: Birke, E. Kassör: Lindroth, K. G. Tjänstemän: Lindroth, M.; Segerdahl, E.; Lund, J_; Anderson, G. A, [2800] Allmänna~t-Aktiebolaget i Stockholm. Näckströmsg. 1. (Telegramadress: Almenkredi.) Styrelse: Enagrius, E.; Gellner Y.; Tibell, T. b) Försäkringsanstalter; [2811J Ränte- och kapitalförsäkrings- I Håk.ansson, Gust.; Malmström, Gust.;Lundanstalten i Stockholm. berg, P. Bild d 1850 V"t T "d o d j- '7 I Verkställande direktör: Lundberg, F. l a. astra ra gal' sgatan. Vice verkställande direktör: Lindblad, B, Styrelse: Ordförande: Kinander,E. Ledail(ijter: Holtermann, O.; Lundberg, K. L.; i2815j Försäkringsaktiebolaget Skandia. Herrström, O.; Romare, A. Vo;von Prinzen- (Bildadt Hufvudkontor: Mynttorget L) c,reutz, G. A.; Huseli.us. G.; Way, S., o. IStyrelse: Lindman, Arvid, ordf.; "'Zallenberg, Ekman, A. M" vice ordf'.: Herlitz, K.; Akerlindh, Verkst, direktör: Romare, A. V. Gust., Cervin, T.; Kinnander, O.; Ulmgren, 1:Cu iurerare: Nordw all, L Pär, Ombudsman: Norströ.u, G. I Verkställande direktör: Kinnander, 0, Kassör: Matthiesen, R. Vice verkst, direktör Illmgren, Pär. Chef för lifförsäkringsafdeln.: Sjögren, L [2813-' Chef för Svenska braudförsäkringsafdeln.: LT" J"k' Akt' b I t D F" d Svenson, H. I rorsa rlngs- le o age e orena e. Chef för administrativa afdeln.: Larsson, H. (Hufvudkontor: Munkbrotorget 3.) Öfverlåkare : Hedenius, L. St Y re/se: IAktuarie: Fredholm, L Herlitz, Karl; Wijkander, Th.; Palme, Sven; --- o JÖNKÖPINGS JURIDISKA DYRA H A 1\-11. N G A T A N 15

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124 Nr 106 Nr 107 Nr 110 Nr 112 Nr 114 Nr 124 Nr 122 127 4623 Sydsvenska kredit AB 100 kr 1917 Malmö F 100 128 5165 Värdeförvaltning, AB 500 kr 1918 Göteborg VF 50 Försäkring 129* 1251 Försäkrings AB Svenska

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

I.; Persson, C. E.; Borg, C. O.; Heinrici, G. E.; Löwenberg, A. W.; Wahlgren, H. R.; Unger, P. A. S.; Stenberg, A. T. W.;

I.; Persson, C. E.; Borg, C. O.; Heinrici, G. E.; Löwenberg, A. W.; Wahlgren, H. R.; Unger, P. A. S.; Stenberg, A. T. W.; 7 001 C. Ofriga allmänna inrättningar. 5. penninginrättningar. (Jämte bankirfirmor c [Z7001 Sveriges Riksbanks hufvudkontor. Helgeandsholmen. (Expeditionstid 10-3; lördagar och helgdagsaftnar i regel 10-2.)

Läs mer

Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890

Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890 b Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890 2. Katarina Andersson Aneby Miljö & Vatten AB katarina.andersson@aneby.se

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Annelöv Arboga Avesta Billesholm Boden 1. Kebabpizza 27% Egen variant 23% Egen variant 22% Egen variant 46% Kebabpizza 18% 2. Egen variant 22% Kebabpizza 18% Kebabpizza

Läs mer

Bilaga. Avropsberättigade. IT-utbildning

Bilaga. Avropsberättigade. IT-utbildning Sid 1 (7) 2015-04-21 Dnr 96-119-2014 Bilaga Avropsberättigade IT-utbildning Sid 2 (7) Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. Deltagare i den

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Skolverket har beslutat om tilldelning av statsbidrag för sport- påsk- och höstlovet, enligt nedan. Elevdagar beviljat i ansökan

Skolverket har beslutat om tilldelning av statsbidrag för sport- påsk- och höstlovet, enligt nedan. Elevdagar beviljat i ansökan 1 (11) Statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov 2015 Skolverket har beslutat om tilldelning av statsbidrag för sport- påsk- och höstlovet, enligt nedan 5564515988 FRIDASKOLORNA

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg INSTITUTION Föreningen Stockholms företagsminnen Landsarkivet i Lund Norrköpings stadsarkiv Göteborgs stadsmuseum Regionmuseet Västra Götaland i Vänersborg Länsmuseet Gävleborg, Gävle Föreningen Stockholms

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

DIV II:3 1.Ervalla SS 2.Borlänge SK 3.Kungsörs SK 4.Hässelby SK, Stockholm 5.Södertälje SS 6.Heby SS 7.Stockholms SS II 8.

DIV II:3 1.Ervalla SS 2.Borlänge SK 3.Kungsörs SK 4.Hässelby SK, Stockholm 5.Södertälje SS 6.Heby SS 7.Stockholms SS II 8. ELITSERIEN SK Rockaden, Stockholm, Malmö Team Viking, Stockholm Lunds ASK Västerås SK Upsala ASS SK Kamraterna, Göteborg SS Manhem, Göteborg Farsta SK, Stockholm SK Rockaden, Umeå Wasa SK, Stockholm Eksjö-Aneby-alliansen

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG 1 (17) Org.nummer: Firma: Adress: Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Nytorpsvägen 5 A 183 53 TÄBY Säte: Registreringslän: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun Detta är ett privat aktiebolag.

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. A. o., Pegelström. K. J.; Dahlgren, 5. Penninginrättningar. y. E.; Erfass, O. V.; Forsell, T. A. V.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. A. o., Pegelström. K. J.; Dahlgren, 5. Penninginrättningar. y. E.; Erfass, O. V.; Forsell, T. A. V. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2700] 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.) [210oJ Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2014/2015

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2014/2015 Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2014/2015 Antal matematiklärare Ale kommun 37 2 Alingsås kommun 167 9 AL-KOWNEYN UTBILDNING CENTRUM 15 1 Alvesta kommun 101 5 AMISGO AB 6 1 ANTONSKOLAN

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Allsvensk lottning 2007/08

Allsvensk lottning 2007/08 Allsvensk lottning 2007/08 Följande förändringar bör noteras: 1) Gävle SA har utgått ur div III grupp 2 2) Div III grupp 10 är det oklart vad det ska hända med OBSERVERA ATT RONDTABELLER MED SPELDATUM

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Bilaga. Avropsberättigade. Användarnära IT-produkter

Bilaga. Avropsberättigade. Användarnära IT-produkter Sid 1 (6) 2015-08-25 Dnr 96-81-2014 Bilaga Avropsberättigade Användarnära IT-produkter Sid 2 (6) Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. Deltagare

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator Från: tekniska.namnden@alingsas.se Till: tn.platinamail@alingsas.se Ärende: Vb: Remiss - Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

KOMMISSIONEN (2000/220/EG) över de områden som omfattas av mål 2, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.2 i den förordningen.

KOMMISSIONEN (2000/220/EG) över de områden som omfattas av mål 2, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.2 i den förordningen. L 69/54 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUT av den 7 mars 2000 om upprättande av förteckningen över de områden som omfattas av strukturfondernas mål 2 i Sverige för perioden 2000 2006 [delgivet med nr K(2000)

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Alfabetisk förteckning över tidningslägg i stort format som är i så dåligt skick att de inte kan plockas fram

Alfabetisk förteckning över tidningslägg i stort format som är i så dåligt skick att de inte kan plockas fram Alfabetisk förteckning över tidningslägg i stort format som är i så dåligt skick att de inte kan plockas fram Rödmarkerade tidningar finns dock på mikrofilm Aftonbladet 1866-1868, 1870-1877, 1879-1880,

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer