till strategisk plan med budget 2016 och flerårsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "till strategisk plan med budget 2016 och flerårsplan 2017-2019"

Transkript

1 HÄSSLEHOLMS KOMMUN Kmmunstyrelsen 201s -s- 3 FOLKETS V ÄLS FÖRSLAG till strategisk plan med budget 2016 ch flerårsplan

2 FOLKETS VÄLS FÖRSLAG strategisk plan Hässlehlms kmmun ska sätta medbrgaren i centrum Det är en kmplex kravbild sm kmmunen möter. Medbrgarens krav på tillgänglighet, flexibilitet ch service ska mötas av en infrmativ ch tillgänglig hemsida sm möjliggör dialg. Samtidigt måste det ftnnas en gd beredskap för att ge en persnlig ch anpassad service både på telefn, e-pst ch vid fysiska möten. Utmaningen består i att skapa en verksamhet sm är tillgänglig för alla. Under hösten 2012 deltg Hässlehlms kmmun i SCB:s m edbrgarundersökning. Svaren visade p å ett lågt förtrende för kmmunens plitiker ch den k mmunala beslutsprcessen samt ett underkännande av medbrgarens m öjlighet till insyn ch inflytande. Kmmtmen måste tydliggöra sin verksamhet ch b ehvet av pririteringar samt skapa ett klimat, i vilket m edbrgarinflytande i lika frmer (inklusive flkmröstningar) är en nafllrlig d el i styrningen.

3 Mål för periden Hässlehlms kmmun ska ha en hög tillgänglighet Kmpetetlset~ i tillgiiflgl:ighetsftrbetet sk11 höj11s Hässlehlms kmmun ska ha en gd medbrgardialg Medbrgarefis möjl:ighet till insyt1 ch delaktighet sk 11 öl<ft Förtrcfldct för lwnhntltlctls pl:itiket eh den lwtftffl:tjnft!a besltjtspreessetl sk11 ökfl Kmfl1tlnens förtrendevftldfl s];:a, ft:t:a c iil±nfrmerade m medbt:gftrtl!is syaptl11lrter Tillägg Hässlehlms kmmun ska ha en hög tillgänglighet Kmmunens bemötande ch tillgänglighet ska förbättras Tillägg Hässlehlms kmmun ska ha en gd medbrgardialg Medbrgarens möjlighet till insyn ch delaktighet ska öka Förtrendet för kmmunens plitiker ch den kmmunala beslutsprcessen ska öka Kmmunens förtrendevalda ska se medbrgardialg sm en naturlig del i sin styrning

4 Hässlehlms kmmun ska ge en msrg ch service av hög kvalitet Kvalitetsarbete handlar m att skapa en verksamhet sm ger största möjliga värde för medbrgaren, brukaren ch samhället i strt. För att lyckas med detta krävs en ständig bevakning ch analys både av de stra samhällstrenderna ch av metdutvecklingen inm kmmunens lika verksamhetsmråden. Med hjälp av brukarundersökningar ch kvali tersindikatrer synliggörs verksamheten. Transparensen ch framväxten av jämförelsenätverk möjliggör ett ökat erfarenhetsutbyte ch en bredare diskussin m innehållet ch värdet av de prdukter ch tjänster sm kmmunen levererar. Den enskildes behv ch önskemål m stöd, msrg, vård ch service är i fkus. Genm att arbeta utifrån ett individperspektiv ch samrdna insatserna kan kmmunen värna m den enskildes integritet ch stärka egenmakten. Mål för periden Hässlehlm är en kmmun där det känns tryggt att le'.fa sh åldras i Den ethici:lcles ffi fl} t11ncle Ö\~er vå:fcl, emserg e ch set"irfce sl1 ökn Miiftt'l:islwr med fuftltcieftsfteclsiittnit'ig sltn gllfftftterns ffidiviclueht ftftpnssnt bet'icle ch verks11mhet Hässlehlms kmmun ska ha ett systematiskt k'-falitetsarbete

5 - Tillägg Kmmuninvånarna ska erbjudas en str valfrihet Medbrgarens inflytande över vård, msrg ch service ska öka Människr med funktinsnedsättning ska garanteras individuellt anpassat bende ch verksamhet Tillgången till gruppbstäder ska öka Tillägg Hässlehlms kmmun ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete Omvärldsbevakning ch verksamhetsanalyser ska vara en självklar del i kmmunens verksamhetsutveckling Planer ska tas fram för såväl lkal- ch bstadsförsörjning sm för rekrytering ch kmpetenshöjning

6 Hässlehlms kmmun ska ge barn ch unga en bra start i livet Det finns en mycket stark kppling mellan barns uppväxtvillkr ch flkhälsan på lång sikt. Tidiga ch samrdnade insatser för att möta varje barns behv är sålunda den viktigaste investeringen för framtiden. För att kunna ge alla barn en bra sklgång, stimulerande livs- ch lekmiljöer ch en trygg eknmisk ch scial sirnatin måste kmmunen jbba över funktins- ch rganisatins-gränserna ch ha ett praktivt förhållningssätt.

7 Mål för periden Nässiehlms kmmun ska ha en förskla ch skla präglad a' msrg, lärande ch mångfald.. KmmuaeAs försiwler slut ha fiirt'e bat'fl: i gruppema.. Hässlehlms lmrnmun slw upptäcka, främja eh erbjuda ticliga insatser till bru:a ch elever i beh~ av särslci:lt stöd.. AHa elever har rätt att a'l:inst Aft lmnslrapsmft:lea eh bli sitt bästa Nässiehlms kmmun ska ha gda lek ch lärmiljöer för barn ch URga.. "Minst t\ Å försklr eher skl01 sita fa upprust:ni:ftg av utern:i:ljöa Yal'je 1'tr Tillgängl:igh.etet'l tih eh vid kmtfl:tlftct'ls lekplatser ska öka Barn ch ungas rätt till delaktighet ch inflytande ska stärkas Tillägg Tillägg Hässlehlms kmmun ska ha en förskla ch skla präglad av engagemang, respekt ch lärande Resurserna till försklr ch sklr ska användas på ett kstnadseffektivt sätt Planerat mrganisatinsarbete ska fullföljas Friställda resurser ska bland annat satsas på att höja kvaliteten i utbildningen Tillägg Alla barn ch unga ska få bli sitt bästa Hässlehlms kmmun ska ha ett tydligt bamperspektiv i sin styming Kmmunens sklresultat ska förbättras

8 Hässlehlms kmmun ska vara ett nav i reginen för bende, kultur, kmmunikatin ch lärande skånereginen upplever en stark tillväxt ch det är viktigt för H ässlehlms kmmun att ta del av den, både för sin egen del ch sm del av regtnen. Hässlehlms kmmuns främsta fördelar är närheten till en str arbetsmarknad ch tillgången till mark i attraktiva lägen. D et finns gda fömtsättningar att skapa tillväxt genm att knsekvent nyttja dessa knkurrensfördelar. Med krta restider till strstadsreginen är kmmunen ett attraktivt etableringstnl åde, för både företag ch människr. Det är således viktigt att kmmunen kan erbjuda gda hencie.miljöer med en variatin i bstadstyp ch upplåtelsefrm. Utvecklingen inm IT ställer allt högre krav p å välfungerande bredbandslösningar ch för att människr sk a kunna b ch verka i hela kmmunen krävs det en frtsatt utbyggnad av infrastrukturen (inklusive den digitala infrastrukturen). Mål för periden Nässiehlms kmmun ska ha ett starkt \'arumärke Hässlehlms t'eseeetllnun ska ' au ett Raftldig t altet'rati, sm. statir för höghastighetsth:get H iisslelw lfl1s km111t1fi ska tlt'l'eelcla Hniaiafflf'fiået Det sita fitl.ras fle:t' bstaåsffii H:EieR med vat'ie:t'anåe bstaastypet' efi t1)9pih:teisefrt11et' i fiela iwt1'l:ffiunen Nässiehlms kmmun ska ge gda förutsättningar för ett li,tslångt lärande H iissleh lt11s lw t11n1tm sita tlt-.. eelcla fn11ema fät' kmpetensfi1atehning Antalet pukti:ltplatset ch fet"ieat"beten ska öl<a

9 - Hässlehalms kammun ska ha en "\'äl utbyggd digital infrastruktur Aftdel hush1ih ch h:mmuftala verksamheter srn erbjuds en: gd digital in:feasl:t'uh:tur sita ökll, '--, Tillägg Hässlehlms stad ska vara en reginal kärna Hässlebhus kmmunikatinsläge ska stärkas Tillägg Hässlehlms kmmun ska erbjuda attraktiva ch varierande bendemiljöer Tillgången på detaljplanelagd mark för bstäder, verksamheter ch handel ska öka Tillägg Hässlehlms kmmun ska ha en väl utbyggd digital infrastruktur Andelen hushåll ch kmmunala verksamheter sm erbjuds en gd digital infrastruktur ska öka

10 Hässlehlms kmmun ska ha en hållbar eknmi med en effektiv resursanvändning RIKSBANK Hushållning handlar m att skapa en balans mellan krt- ch långsiktiga mål samt mellan mål ch resurser. Grunden till en gd eknmisk hushållning är ett tydligt ch väldefinierat ramverk, i frm av eknmiska målsättningar. Inm detta ramverk finns kmmunens verksamhet ch för att kunna uppnå en gd eknmisk hushållning måste största möjliga värde av vaqe skatte-krna uppnås. D e finansiella målen väger tungt vid bedömningen av gd eknmisk hushållning. För att kartlägga ch analysera resultat, utveckling ch ställning för kmmunen används en fmansiell analysmdell sm utgår från resultat et, riskförhållanden fmansiella utvecklingen. kapacitetsu tvecklingen, samt kntrllen över den D et handlar m att ha en hållbar investeringsnivå sm inte tar resurser från kärnverksamheten ch det gäller även att synliggöra, jämföra ch utvärdera verksamheten för att nå prduktivitets- ch kvalitetskraven inm de givna eknmiska ramarna.

11 Mål för periden Hässlehlms kmmun ska ha en gd kstnadskntrll.. Nämndemas budgetföljsanrhet ska förbättras Ktnmunstyrelsens uppföljning eh fu'ialys av nämndemas elwnn'l:i eh verl<samhet ska fördjupas l Hässlehlms kmmun ska inwesteringarna.:ara självfinansierade Tillägg Hässlehlms kmmun ska ha en gd kstnadskntrll Arets resultat av skatteintäkter ch generella statsbidrag ska vara två prcent över en rullande femårsperid N ettkstnadsandelen får inte överstiga 98 prcent över en rullande femårsperid Investeringarna ska vara självfinansierade över en rullande femårsperid sliditeten, exklusive pensinsföq)w,:telsen, ska förbättras under planperiden N ämndernas samlade budgetföljsamhet ska öka

12 Hässlehlms kmmun ska vara en attraktiv arbetsgivare med tillåtande ch kreativa arbetsplatser / Kmpetenta ch engagerade medarbetare är en förutsättning för att kmmunen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. I takt med växande pensinsavgångar ch ökad knkurrens m arbetskraft blir kmmunens persnalplitik allt viktigare. Fram till år 2022 beräknas drygt anställda att gå i pensin, främst vårdpersnal, lärare, barnskötare, ch försklelärare. N uvarande medarbetare är de främsta marknadsförarna av den gda arbetsplatsen ch medarbetar-undersökningen sm genmförs vartannat år ska ses sm en viktig värdemätare. Om kmmunen ska lyckas att rekrytera, behålla ch utveckla kmpetent persnal måste det ske frtsatta insatser för att skapa en gd arbetsmiljö. Medarbetarnas möjlighet till inflytande ch delaktighet måste förbättras samtidigt sm ledarskap, arbetssätt ch arbetsvillkr m åste utvecklas i takt ch i linje med krav från mvärlden ch invärlden. Mål för periden Hässlehlms kmmun ska erbjuda trygga Gh attraktiwa anställningsfrmer AHeeleft tillsvidat:eftftstiihda ska öl<a Alla medarbetare ska erbjudas en gd arbetsmiljö D en arbetsrelaterade hälsan bland kmmunens medarbetare ska minska Medarbetarsamtal eeh iflet\zfeueh ut\ eelcl:ings):3hm ska erbjudas alla medarbetare årligen

13 '-l..., Tillägg Alla medarbetare ska känna sig sedda ch delaktiga i utvecklingen Andelen medarbetare sm känner sig sedda ch delaktiga ska öka

14 Hässlehlms kmmun ska skapa gda förutsättningar för ett växande ch dynamiskt näringsliv Näringslivet Hässlehlm har en gd branschmi.", vilket är en av förklaringarna till Hässlehlms gda sysselsättningstillväxt Mätningar av företagsklimatet i kmmunen visar att det finns en förbättringsptential ch kmmunen kmmer att frtsätta utveckla sin företagsservice för att k"unna erbjuda gda förutsättningar för näringslivet att växa, nyanställa ch utvecklas. Det finns två typer av företagande: ett entreprenörsdrivet sm är innvativt ch riskfyllt ch ett allmänt företagande. Båda är viktiga men det är det entreprenörsdrivna företagandet sm på lång sikt påverkar den eknmiska tillväxten mest. Utmaningen för kmmunen är att stödja den entreprenörsdrivna tillväxten genm dialg ch samverkan kring innvatiner, ökat nyföretag-ande ch kunskapsutveckling. Mål för periden Hässlehlm ska vara en företagsvänlig kmmun Hässlehlms kmmun ska ha en gd företagsservice Hässlehalms kammun ska uppmuntra agh främja innat..'ati'#t entreprenörskap agh nytöretagande f :l!isslehlfl.'\s kmmt:111 ska slcapa fnötcsplatscr för dialg eh sam crcdcan lu-iflg ifll10\'atfflet', ölcat nyföretagande eh

15 Tillägg Hässlehlms kmmun ska uppmuntra ch främja innvativt entreprenörskap ch nytöretagande Hässlehlms kmmun ska ha ökad innvatinskraft ch ett ökat nyeöretagande

16 Hässlehlms kmmun ska ha en hållbar utveckling i vid bemärkelse En hållbar utveckling innebär att Hässlehhns kmmun tar ansvar för att miljön inte försämras p å gnmd av de beslut sm fåttas ch de aktiviteter sm bedrivs av kmmunen. Hållbarhetsfrågan ä.r tvärsektriell, vilket innebä.r att vi måste arbeta för en scialt ch eklgiskt hållbar utveckling 111m alla verksamhetsmråden parallellt. D etta förutsätter att anställda ch förtrendevalda har de kunskaper sm krävs för att, i både stra ch små beslut, visa en långsiktig hänsyn till människa ch miljö. H ållbarhetsbegreppet innehåller även den sciala dimensinen ch ett av kmmunens fi'ämsta uppdrag är att erbjuda g da livsvillkr till alla. Det innebär ett frtsatt arbete för ökat inflytande ch större eknmisk ch scial trygghet bland alla medbrgare. Även knsumtinen av energi behöver minska. Vi ska även skapa bättre förutsättningar för g ång- ch cykeltrafik i kmmunen.

17 Mål för periden Kmmunkncernens medarbetare ch förtrende'.falda ska ha gd kunskap m hållbar ut'.jeckling l,lid tttgiu'lget'l ft\~ ftt' ~Ql6 sl<!t l<emmttakeaeet:fteas med~tt'be~!tt:e eeh ffit:l'l'eeade f~tld~t h11 ge d IEiiftaedem em begt:eppe~ hftllb~tt: ttt\ edcl:iag Hässlehlms kmmun ska ha en upphandling sm stödjer en hållbar ut'.feckling Ekelegisltt eeh hitllb~tt't pwdtteet:~td e V!tt:et: skft utgöt:ft 11-rmst 35 pl'eeea~ 11v de tet~tl!t l:ivsmedelslmsl'1'l!tdet:ftll i kemt'l'!uaen Hässlehlms kmmun ska ha en effekti'.f energian.jändning Kemmtmeas tettdit eaet:gisnväadfl:iftg i fascighe~et: eeh föt' tnthspet:tet: sk!! ntiflsk~t med ~ pween t 1\:rl:igen Hässlehlms kmmun ska '.fara en cykel ch ftgängan. änlig kmmun Hässleheltns s~ftd slm h11 ssmmsnhft!lftnde sl'l'iil< föt: gitt'lg eeh eykel!'l'sfik Tillägg Hässlehlms kmmun ska nga väga behvet vid frtsatt explatering av vår natur Bebyggelse ska i görligaste mån styras till befintliga tätrter (förtätning) Tätrtsnära naturmråden ska sparas för rekreatin ch frijuftsliv Tillägg Hässlehlms kmmuns energiförbrukning ska minska Hässlehlms kmmun ska ha en effektiv lkalförsörjning Tillägg Utanförskapet i kmmunen ska minska Andelen hushåll i lån~rarigt berende av försörjningsstöd ska minska

18 FOLKETS VÄLS FÖRSLAG Driftbudget NÄMND/FÖRVALTNING KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNLEDNINGSKONTOR ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKL/NG RÄDDNINGSTJÄNSTEN KOMMUNREVISION TEKNISK NÄMND BYGGNADSNÄMND FRITIDSNÄMND KULTURNÄMND BARN- OCH UTBILDNINGsNÄMND l l l l SOCIALNÄMND OMSORGSNÄMND MIUÖNÄMND SUMMA NÄMNDER FINANSFÖRVALTNING ÅRETS RESULTAT

19 Förändringar i förhållande till fastställd plan KOM MU N LED N l NGSKONTOR KF-plan Flytt av ansvar för handläggning av fä rdtjänstfrågr från msrgsnämnden 9100 Leader t m Eurpafrum (utökning) Ökad kstnad FINSAM Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 Bidrag HessieCity (tt 350 tkr} Val Eurpaparlamentsval Inköpsanalys (system samt avtalscntrller) -217 Sverigeförhandlingen (utredningar mm, ttalt l mnkr 2016) l 000 Inköpsanalys Ti llköp Reginbuss år 2016 till Stby (tt 1,4 mnkr) 1400 Omstrukturering Budget kmmunledningskntr ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKLING ) KF-plan Utöka feriearbete (tt 0,8 mnkr) Inköpsanalys M inskade hyreskstnader fd Gast rnvums lkaler uppsagda -300 Omstrukturering (utreds för mrganisatin klar innan 2018} Budget arbetsmarknad ch kmpetensutveckling RADDI'J II'i1G5TJJIJJSTEf'J (.,l f) KF-plan Nytt tillsktt Inköpsanalys Budget räddningstjänst KOMMUNREVISION KF-plan Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 Dubbla arvde första tertialet Budget kmmunrevisin TE KNISK NÄMND KF-plan Underhåll Qplen Stlpburna elledningar l 000 l 000 Rivningskstnad 500 Nämnd (utökade kstnader vid nybildandet) 300 Kmpensatin för ökade entreprenadkstnader 215 Rännstensbrunnar (tt 300 tkr) 150 Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 Inköpsanalys Minskade kapitalkstnader anslagstyp l (tekn avd) Inköpsanalys (avser kstnader inm internhyran) Minskade driftkstnader fastigheter (försälj/rivn) Budget teknisk nämnd

20 BYGGNADSNAMND KF-plan strategisk översiktsplanerare 0,5 tj detaljplanehandläggare Drift av lederna Gul/spira, Genvägen, Hvdalaleden Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 l n köpsan a lys Neddragning Budget byggnadsnämnd FRITIDSNÄMND 20JG KF-plan Övertaga nde av driften för Vinslövs friluftsbad 150 Kmpensatin för ökade entreprenadkstnader 79 Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 Minskade kapitalkstnader anslagstyp l (fritid) -l -l -l -l Inköpsanalys Minskade driftkstnader Knstgräs A-plan Österås /P Extra anslag ungdmsverksamhet (tas bland annat från avveckling Trädhus j 400 Budget fritidsnämnd KULTURNÄMND LC KF-plan Utveckling Hvdala ch kultur Nytt tillsktt 250 Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 Inköpsanalys Trädhuset (säljas) -800 Extra anslag ungdmsverksamhet (tas bland annat från avveckling Trädhus j 400 Budget kulturnämnd BARN- OCH UTBI LDNINGSNÄMND KF-plan l l l Särskilt stöd Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 Nya gymnasiesärsklan enligt budgetprpsitinen Utökad undervisningstid i matematik, e ni budgetprpsitinen SKUTT upphör -30 Inköpsanalys Lärarlyftet Il (pågår t m 2016) Högre krav nya gymnasiesklan, enl budgetprpsitinen 2011 (2016: -50 kr/inv) Omstrukturering Budget barn- ch utbildningsnämnd l l l l SOCIALNÄMND 2C C KF-plan Scia!sekreterare, 3 t j Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 Inköpsanalys Jbbstimulans eknmiskt bistånd enligt budgetprpsitinen Extra tillsktt scialverksamhet 1400 Budget scialnämnd

21 OMSORGSNÄMND KF-plan Nytt tillsktt Uppräkning av arvden till f örtrendevalda år 2015 Inköpsanalys Flytt av ansvar för handläggning av färdtjänstfrågr till kmmunledningskntret Bemanning nya gruppbstäder Extra tillsktt msrgsverksamhet Budget msrgsnämnd MIUÖNÄMND JQif KF-plan Uppräkning av arvden till f örtrendevalda år 2015 Inköpsanalys Budget miljönämnd Summa nämnder

22 Specifikatin till fin a n sfö rv a l t n i n g e n t kr Egna skatteintäkter Kmmunaleknmisk utjämning Egna skatteintäkter ch kmmunal eknmisk utjämning Kmmunal fastighetsavgift skuldförändring inklusive löneskatt l 750 Pensinsutbetalningar inklusive löneskatt ss s Avgiftsbestämd ÅP inklusive löneskatt Försäkringspremie inklusive löneskatt Förvaltningsavgifter KPA -ss ss -550 Avtalspensin (kmmunalt avtal) Löneskatt (kmmunalt avtal) Pensiner Avkastning pensinsmedel Ränta på likvida medel Övriga f inansiella intäkter Brgensa vg ifter från blagen Utdelning från Hässlehem AB Aktieutdelning från Hässlehlm Miljö AB Finansiella intäkter Ränta på lån Ränta på skuldförändring (avsättning) inkllöneskatt Förvaltararvde Finansiella kstnader Internränta Oförutsett över- ch underskttshantering (fd kmpletteringsbudget) Ersättning från Hässlehlms Vatten AB ch Hässlehlm Miljö AB Kmpensatin för ökade kapital- ch driftkstnader i samband med investeringar Omstrukturerings- ch effektiviseringsarbete Minskade plitiska kstnader Avveckling HTAB ch HIBAB Minskade knsultkstnader Sem-, övertid-, ferie- ch uppehållslöneskuld Kstnadsökningar Kstnadsökningar Kstnadsökningar Kstnadsökningar Kstnadsökningar Kstnadsökningar Övriga kstnader ch intäkter Summa finansförvaltning

23

24 Investeringsbudget NÄMND/FÖRVALTNING 2015 ll KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNLEDNINGSKONTOR ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKL/NG RÄDDNINGSTJÄNSTEN TEKNISK NÄMND BYGGNADSNÄMND 600 l FRITIDSNÄMND KULTURNÄMND BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND SOCIALNÄMND OMSORGSNÄMND MIUÖNÄMND TOTALT

25 Specifikatin investeringsbudget tkr KOMMUNLEDNINGSKONTOR A-TYP Diverse /T-investeringar Accesspunkter (utökning samt reinvestering) 2 Cntrllers (H6rdvara för hantering av accesspunkter J 2 SAN 2 Hantering ch övervakning av nötverket 2 UPS 2 Backup 2 VPN 2 Switchar (utökning samt reinvestering) 2 Utbytesprgram datrer Fiber till övriga verksamheter l Fastighetsnät Servrar Ospecificerat, /T övergripande Fiberetablering, utgifter Fiberatablering, inkmster Verksamhetsinventarier säkerhetsarbete l l 000 l 000 l 000 l 000 Installatin av brandlarm/autmatiska l Ks förutsedda investeringar * Budget kmmunledningskntr ) Anslasstyp bestäms i samband med beslut m investering ARBETSMARKNAD OCH KOMPETE NSUTVECKLING A-TYP Kmvux Ospecificerat, AME Verksamhetsinventarier Budget arbetsmarknad ch kmpetensutveckling RÄDDN INGSTJÄNSTEN A-TYP ~ Rädd ningsfrdn l Räddningsutrustning l Verksamhetsinventarier Budget räddningstjänst BYGGNADSNÄMND A-TYP Verksamhetsinventarier Nya mätinstrument Jrdningsställande av Hvdalaleden samt skyltsystem Budget byggnadsnämnd FRITIDSNÄMND A-TYP Ospecificerat Belysning fritidsanläggningar, ökad tillgänglighet Budget fritidsnämnd KULTURNÄMND A-TYP Ospecificerat Biblitek Hvdala l Budget kulturnämnd

26 BARN- OCH UTBILDNINGsNÄM ND A-TYP Ospecificerat Inventarier ny förskla Vinslöv 1 Inventarier ny f örskla Bjärnum 1 Inventarier ny f örskla Tyringe 1 Inventarier söderparkssklan l 60 Inventarier Furutrpssklan l 180 Inventarier Linnesklan l 600 Inventarier ny förskla Hässlehlm l 750 Inventarier ny förskla Sösda la l 750 Budget barn- ch utbildningsnämnd SOCIALNÄMND A-TYP Ospecificerat Budget scialnämnd OMSORGSNÄMND A-TYP Ospecificerat Budget msrgsnämnd M IUÖNÄMND A-TYP Ospecifierat Budget miljönämnd TEKNISK NÄMND A-TYP Z stadsutveckling l Explateringsprgrammet ink/ Bkeberg Nrr Belfes erg NeH' 1 Grön ch trygg livsmiljö Kärråkra underhållsdepå (infrastruktur) l Tppbeläggning l Utveckling Pågatågsrter l Ny bussgata Stby 1 Tillgänglighetsanpassning l skyltning nya hastighetsbestämmelser 1 Ospecificerat till tekniska nämnden (inte frdnsförnyelser) l Fastigheter Fastighetsinventarier l Smärre lkalförändringar BUN l Smärre lkalförändringar ON Smärre lkalförändringar Fritid l Smärre lkalförändringar Övriga l Ombyggnad tillagningskök (avvakta utredning) 1 Energisparprjekt l Elsäkerhet, fastigheter Myndighetskrav från Arbetsmiljöverket OVK-åtgärder PCB-sane ring

27 BU N-fastigheter Om- ch tillbyggnd HTS, kök ch mtsal l Ombyggnad Jacbsklan Ombyggnad Linnesklan Förändringar på Furutrp-ch söderparksklan Ny förskla i Bjärnum Ny förskla i Tyringe Ny förskla Hässlehlm 1 s s 000 Ny förskla Sösdala l Ptt för fastigheter för närmare utredning/priritering 1 s Omsrgsfastigheter administrativa lkaler, hjälpmedelcentralen, daglig verksamhet) l Fritidsfastigheter Österås idrttsplatsmråde Qplen (ventilatin, rening, energieffektivisering) 1 238SO Multihall Tyringe 1 s Summa fastigheter S Budget teknisk nämnd SUMMA

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Budget 2016 För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Utifrån den överenskommelse som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har för mandatperioden 2015 2018 lägger vi en gemensam budget för 2016.

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

g 10s VALLENTUNA KOMMUN Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Anteckning Ärendet i korthet Yrkanden Propositionsordning 2012-06-18 Kommunstyrelsen

g 10s VALLENTUNA KOMMUN Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Anteckning Ärendet i korthet Yrkanden Propositionsordning 2012-06-18 Kommunstyrelsen VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2012-06-18 10 (1s) g 10s Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Kommunstyrelsen fürslår fullmälitige 1 att anta kommunplan 2o1g-2o15 innehållande

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar för 2015-2017 för näringsidkare... 2 2.1. Pris för 2015... 2 2.2. Indikatin för 2016...

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer