till strategisk plan med budget 2016 och flerårsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "till strategisk plan med budget 2016 och flerårsplan 2017-2019"

Transkript

1 HÄSSLEHOLMS KOMMUN Kmmunstyrelsen 201s -s- 3 FOLKETS V ÄLS FÖRSLAG till strategisk plan med budget 2016 ch flerårsplan

2 FOLKETS VÄLS FÖRSLAG strategisk plan Hässlehlms kmmun ska sätta medbrgaren i centrum Det är en kmplex kravbild sm kmmunen möter. Medbrgarens krav på tillgänglighet, flexibilitet ch service ska mötas av en infrmativ ch tillgänglig hemsida sm möjliggör dialg. Samtidigt måste det ftnnas en gd beredskap för att ge en persnlig ch anpassad service både på telefn, e-pst ch vid fysiska möten. Utmaningen består i att skapa en verksamhet sm är tillgänglig för alla. Under hösten 2012 deltg Hässlehlms kmmun i SCB:s m edbrgarundersökning. Svaren visade p å ett lågt förtrende för kmmunens plitiker ch den k mmunala beslutsprcessen samt ett underkännande av medbrgarens m öjlighet till insyn ch inflytande. Kmmtmen måste tydliggöra sin verksamhet ch b ehvet av pririteringar samt skapa ett klimat, i vilket m edbrgarinflytande i lika frmer (inklusive flkmröstningar) är en nafllrlig d el i styrningen.

3 Mål för periden Hässlehlms kmmun ska ha en hög tillgänglighet Kmpetetlset~ i tillgiiflgl:ighetsftrbetet sk11 höj11s Hässlehlms kmmun ska ha en gd medbrgardialg Medbrgarefis möjl:ighet till insyt1 ch delaktighet sk 11 öl<ft Förtrcfldct för lwnhntltlctls pl:itiket eh den lwtftffl:tjnft!a besltjtspreessetl sk11 ökfl Kmfl1tlnens förtrendevftldfl s];:a, ft:t:a c iil±nfrmerade m medbt:gftrtl!is syaptl11lrter Tillägg Hässlehlms kmmun ska ha en hög tillgänglighet Kmmunens bemötande ch tillgänglighet ska förbättras Tillägg Hässlehlms kmmun ska ha en gd medbrgardialg Medbrgarens möjlighet till insyn ch delaktighet ska öka Förtrendet för kmmunens plitiker ch den kmmunala beslutsprcessen ska öka Kmmunens förtrendevalda ska se medbrgardialg sm en naturlig del i sin styrning

4 Hässlehlms kmmun ska ge en msrg ch service av hög kvalitet Kvalitetsarbete handlar m att skapa en verksamhet sm ger största möjliga värde för medbrgaren, brukaren ch samhället i strt. För att lyckas med detta krävs en ständig bevakning ch analys både av de stra samhällstrenderna ch av metdutvecklingen inm kmmunens lika verksamhetsmråden. Med hjälp av brukarundersökningar ch kvali tersindikatrer synliggörs verksamheten. Transparensen ch framväxten av jämförelsenätverk möjliggör ett ökat erfarenhetsutbyte ch en bredare diskussin m innehållet ch värdet av de prdukter ch tjänster sm kmmunen levererar. Den enskildes behv ch önskemål m stöd, msrg, vård ch service är i fkus. Genm att arbeta utifrån ett individperspektiv ch samrdna insatserna kan kmmunen värna m den enskildes integritet ch stärka egenmakten. Mål för periden Hässlehlm är en kmmun där det känns tryggt att le'.fa sh åldras i Den ethici:lcles ffi fl} t11ncle Ö\~er vå:fcl, emserg e ch set"irfce sl1 ökn Miiftt'l:islwr med fuftltcieftsfteclsiittnit'ig sltn gllfftftterns ffidiviclueht ftftpnssnt bet'icle ch verks11mhet Hässlehlms kmmun ska ha ett systematiskt k'-falitetsarbete

5 - Tillägg Kmmuninvånarna ska erbjudas en str valfrihet Medbrgarens inflytande över vård, msrg ch service ska öka Människr med funktinsnedsättning ska garanteras individuellt anpassat bende ch verksamhet Tillgången till gruppbstäder ska öka Tillägg Hässlehlms kmmun ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete Omvärldsbevakning ch verksamhetsanalyser ska vara en självklar del i kmmunens verksamhetsutveckling Planer ska tas fram för såväl lkal- ch bstadsförsörjning sm för rekrytering ch kmpetenshöjning

6 Hässlehlms kmmun ska ge barn ch unga en bra start i livet Det finns en mycket stark kppling mellan barns uppväxtvillkr ch flkhälsan på lång sikt. Tidiga ch samrdnade insatser för att möta varje barns behv är sålunda den viktigaste investeringen för framtiden. För att kunna ge alla barn en bra sklgång, stimulerande livs- ch lekmiljöer ch en trygg eknmisk ch scial sirnatin måste kmmunen jbba över funktins- ch rganisatins-gränserna ch ha ett praktivt förhållningssätt.

7 Mål för periden Nässiehlms kmmun ska ha en förskla ch skla präglad a' msrg, lärande ch mångfald.. KmmuaeAs försiwler slut ha fiirt'e bat'fl: i gruppema.. Hässlehlms lmrnmun slw upptäcka, främja eh erbjuda ticliga insatser till bru:a ch elever i beh~ av särslci:lt stöd.. AHa elever har rätt att a'l:inst Aft lmnslrapsmft:lea eh bli sitt bästa Nässiehlms kmmun ska ha gda lek ch lärmiljöer för barn ch URga.. "Minst t\ Å försklr eher skl01 sita fa upprust:ni:ftg av utern:i:ljöa Yal'je 1'tr Tillgängl:igh.etet'l tih eh vid kmtfl:tlftct'ls lekplatser ska öka Barn ch ungas rätt till delaktighet ch inflytande ska stärkas Tillägg Tillägg Hässlehlms kmmun ska ha en förskla ch skla präglad av engagemang, respekt ch lärande Resurserna till försklr ch sklr ska användas på ett kstnadseffektivt sätt Planerat mrganisatinsarbete ska fullföljas Friställda resurser ska bland annat satsas på att höja kvaliteten i utbildningen Tillägg Alla barn ch unga ska få bli sitt bästa Hässlehlms kmmun ska ha ett tydligt bamperspektiv i sin styming Kmmunens sklresultat ska förbättras

8 Hässlehlms kmmun ska vara ett nav i reginen för bende, kultur, kmmunikatin ch lärande skånereginen upplever en stark tillväxt ch det är viktigt för H ässlehlms kmmun att ta del av den, både för sin egen del ch sm del av regtnen. Hässlehlms kmmuns främsta fördelar är närheten till en str arbetsmarknad ch tillgången till mark i attraktiva lägen. D et finns gda fömtsättningar att skapa tillväxt genm att knsekvent nyttja dessa knkurrensfördelar. Med krta restider till strstadsreginen är kmmunen ett attraktivt etableringstnl åde, för både företag ch människr. Det är således viktigt att kmmunen kan erbjuda gda hencie.miljöer med en variatin i bstadstyp ch upplåtelsefrm. Utvecklingen inm IT ställer allt högre krav p å välfungerande bredbandslösningar ch för att människr sk a kunna b ch verka i hela kmmunen krävs det en frtsatt utbyggnad av infrastrukturen (inklusive den digitala infrastrukturen). Mål för periden Nässiehlms kmmun ska ha ett starkt \'arumärke Hässlehlms t'eseeetllnun ska ' au ett Raftldig t altet'rati, sm. statir för höghastighetsth:get H iisslelw lfl1s km111t1fi ska tlt'l'eelcla Hniaiafflf'fiået Det sita fitl.ras fle:t' bstaåsffii H:EieR med vat'ie:t'anåe bstaastypet' efi t1)9pih:teisefrt11et' i fiela iwt1'l:ffiunen Nässiehlms kmmun ska ge gda förutsättningar för ett li,tslångt lärande H iissleh lt11s lw t11n1tm sita tlt-.. eelcla fn11ema fät' kmpetensfi1atehning Antalet pukti:ltplatset ch fet"ieat"beten ska öl<a

9 - Hässlehalms kammun ska ha en "\'äl utbyggd digital infrastruktur Aftdel hush1ih ch h:mmuftala verksamheter srn erbjuds en: gd digital in:feasl:t'uh:tur sita ökll, '--, Tillägg Hässlehlms stad ska vara en reginal kärna Hässlebhus kmmunikatinsläge ska stärkas Tillägg Hässlehlms kmmun ska erbjuda attraktiva ch varierande bendemiljöer Tillgången på detaljplanelagd mark för bstäder, verksamheter ch handel ska öka Tillägg Hässlehlms kmmun ska ha en väl utbyggd digital infrastruktur Andelen hushåll ch kmmunala verksamheter sm erbjuds en gd digital infrastruktur ska öka

10 Hässlehlms kmmun ska ha en hållbar eknmi med en effektiv resursanvändning RIKSBANK Hushållning handlar m att skapa en balans mellan krt- ch långsiktiga mål samt mellan mål ch resurser. Grunden till en gd eknmisk hushållning är ett tydligt ch väldefinierat ramverk, i frm av eknmiska målsättningar. Inm detta ramverk finns kmmunens verksamhet ch för att kunna uppnå en gd eknmisk hushållning måste största möjliga värde av vaqe skatte-krna uppnås. D e finansiella målen väger tungt vid bedömningen av gd eknmisk hushållning. För att kartlägga ch analysera resultat, utveckling ch ställning för kmmunen används en fmansiell analysmdell sm utgår från resultat et, riskförhållanden fmansiella utvecklingen. kapacitetsu tvecklingen, samt kntrllen över den D et handlar m att ha en hållbar investeringsnivå sm inte tar resurser från kärnverksamheten ch det gäller även att synliggöra, jämföra ch utvärdera verksamheten för att nå prduktivitets- ch kvalitetskraven inm de givna eknmiska ramarna.

11 Mål för periden Hässlehlms kmmun ska ha en gd kstnadskntrll.. Nämndemas budgetföljsanrhet ska förbättras Ktnmunstyrelsens uppföljning eh fu'ialys av nämndemas elwnn'l:i eh verl<samhet ska fördjupas l Hässlehlms kmmun ska inwesteringarna.:ara självfinansierade Tillägg Hässlehlms kmmun ska ha en gd kstnadskntrll Arets resultat av skatteintäkter ch generella statsbidrag ska vara två prcent över en rullande femårsperid N ettkstnadsandelen får inte överstiga 98 prcent över en rullande femårsperid Investeringarna ska vara självfinansierade över en rullande femårsperid sliditeten, exklusive pensinsföq)w,:telsen, ska förbättras under planperiden N ämndernas samlade budgetföljsamhet ska öka

12 Hässlehlms kmmun ska vara en attraktiv arbetsgivare med tillåtande ch kreativa arbetsplatser / Kmpetenta ch engagerade medarbetare är en förutsättning för att kmmunen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. I takt med växande pensinsavgångar ch ökad knkurrens m arbetskraft blir kmmunens persnalplitik allt viktigare. Fram till år 2022 beräknas drygt anställda att gå i pensin, främst vårdpersnal, lärare, barnskötare, ch försklelärare. N uvarande medarbetare är de främsta marknadsförarna av den gda arbetsplatsen ch medarbetar-undersökningen sm genmförs vartannat år ska ses sm en viktig värdemätare. Om kmmunen ska lyckas att rekrytera, behålla ch utveckla kmpetent persnal måste det ske frtsatta insatser för att skapa en gd arbetsmiljö. Medarbetarnas möjlighet till inflytande ch delaktighet måste förbättras samtidigt sm ledarskap, arbetssätt ch arbetsvillkr m åste utvecklas i takt ch i linje med krav från mvärlden ch invärlden. Mål för periden Hässlehlms kmmun ska erbjuda trygga Gh attraktiwa anställningsfrmer AHeeleft tillsvidat:eftftstiihda ska öl<a Alla medarbetare ska erbjudas en gd arbetsmiljö D en arbetsrelaterade hälsan bland kmmunens medarbetare ska minska Medarbetarsamtal eeh iflet\zfeueh ut\ eelcl:ings):3hm ska erbjudas alla medarbetare årligen

13 '-l..., Tillägg Alla medarbetare ska känna sig sedda ch delaktiga i utvecklingen Andelen medarbetare sm känner sig sedda ch delaktiga ska öka

14 Hässlehlms kmmun ska skapa gda förutsättningar för ett växande ch dynamiskt näringsliv Näringslivet Hässlehlm har en gd branschmi.", vilket är en av förklaringarna till Hässlehlms gda sysselsättningstillväxt Mätningar av företagsklimatet i kmmunen visar att det finns en förbättringsptential ch kmmunen kmmer att frtsätta utveckla sin företagsservice för att k"unna erbjuda gda förutsättningar för näringslivet att växa, nyanställa ch utvecklas. Det finns två typer av företagande: ett entreprenörsdrivet sm är innvativt ch riskfyllt ch ett allmänt företagande. Båda är viktiga men det är det entreprenörsdrivna företagandet sm på lång sikt påverkar den eknmiska tillväxten mest. Utmaningen för kmmunen är att stödja den entreprenörsdrivna tillväxten genm dialg ch samverkan kring innvatiner, ökat nyföretag-ande ch kunskapsutveckling. Mål för periden Hässlehlm ska vara en företagsvänlig kmmun Hässlehlms kmmun ska ha en gd företagsservice Hässlehalms kammun ska uppmuntra agh främja innat..'ati'#t entreprenörskap agh nytöretagande f :l!isslehlfl.'\s kmmt:111 ska slcapa fnötcsplatscr för dialg eh sam crcdcan lu-iflg ifll10\'atfflet', ölcat nyföretagande eh

15 Tillägg Hässlehlms kmmun ska uppmuntra ch främja innvativt entreprenörskap ch nytöretagande Hässlehlms kmmun ska ha ökad innvatinskraft ch ett ökat nyeöretagande

16 Hässlehlms kmmun ska ha en hållbar utveckling i vid bemärkelse En hållbar utveckling innebär att Hässlehhns kmmun tar ansvar för att miljön inte försämras p å gnmd av de beslut sm fåttas ch de aktiviteter sm bedrivs av kmmunen. Hållbarhetsfrågan ä.r tvärsektriell, vilket innebä.r att vi måste arbeta för en scialt ch eklgiskt hållbar utveckling 111m alla verksamhetsmråden parallellt. D etta förutsätter att anställda ch förtrendevalda har de kunskaper sm krävs för att, i både stra ch små beslut, visa en långsiktig hänsyn till människa ch miljö. H ållbarhetsbegreppet innehåller även den sciala dimensinen ch ett av kmmunens fi'ämsta uppdrag är att erbjuda g da livsvillkr till alla. Det innebär ett frtsatt arbete för ökat inflytande ch större eknmisk ch scial trygghet bland alla medbrgare. Även knsumtinen av energi behöver minska. Vi ska även skapa bättre förutsättningar för g ång- ch cykeltrafik i kmmunen.

17 Mål för periden Kmmunkncernens medarbetare ch förtrende'.falda ska ha gd kunskap m hållbar ut'.jeckling l,lid tttgiu'lget'l ft\~ ftt' ~Ql6 sl<!t l<emmttakeaeet:fteas med~tt'be~!tt:e eeh ffit:l'l'eeade f~tld~t h11 ge d IEiiftaedem em begt:eppe~ hftllb~tt: ttt\ edcl:iag Hässlehlms kmmun ska ha en upphandling sm stödjer en hållbar ut'.feckling Ekelegisltt eeh hitllb~tt't pwdtteet:~td e V!tt:et: skft utgöt:ft 11-rmst 35 pl'eeea~ 11v de tet~tl!t l:ivsmedelslmsl'1'l!tdet:ftll i kemt'l'!uaen Hässlehlms kmmun ska ha en effekti'.f energian.jändning Kemmtmeas tettdit eaet:gisnväadfl:iftg i fascighe~et: eeh föt' tnthspet:tet: sk!! ntiflsk~t med ~ pween t 1\:rl:igen Hässlehlms kmmun ska '.fara en cykel ch ftgängan. änlig kmmun Hässleheltns s~ftd slm h11 ssmmsnhft!lftnde sl'l'iil< föt: gitt'lg eeh eykel!'l'sfik Tillägg Hässlehlms kmmun ska nga väga behvet vid frtsatt explatering av vår natur Bebyggelse ska i görligaste mån styras till befintliga tätrter (förtätning) Tätrtsnära naturmråden ska sparas för rekreatin ch frijuftsliv Tillägg Hässlehlms kmmuns energiförbrukning ska minska Hässlehlms kmmun ska ha en effektiv lkalförsörjning Tillägg Utanförskapet i kmmunen ska minska Andelen hushåll i lån~rarigt berende av försörjningsstöd ska minska

18 FOLKETS VÄLS FÖRSLAG Driftbudget NÄMND/FÖRVALTNING KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNLEDNINGSKONTOR ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKL/NG RÄDDNINGSTJÄNSTEN KOMMUNREVISION TEKNISK NÄMND BYGGNADSNÄMND FRITIDSNÄMND KULTURNÄMND BARN- OCH UTBILDNINGsNÄMND l l l l SOCIALNÄMND OMSORGSNÄMND MIUÖNÄMND SUMMA NÄMNDER FINANSFÖRVALTNING ÅRETS RESULTAT

19 Förändringar i förhållande till fastställd plan KOM MU N LED N l NGSKONTOR KF-plan Flytt av ansvar för handläggning av fä rdtjänstfrågr från msrgsnämnden 9100 Leader t m Eurpafrum (utökning) Ökad kstnad FINSAM Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 Bidrag HessieCity (tt 350 tkr} Val Eurpaparlamentsval Inköpsanalys (system samt avtalscntrller) -217 Sverigeförhandlingen (utredningar mm, ttalt l mnkr 2016) l 000 Inköpsanalys Ti llköp Reginbuss år 2016 till Stby (tt 1,4 mnkr) 1400 Omstrukturering Budget kmmunledningskntr ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKLING ) KF-plan Utöka feriearbete (tt 0,8 mnkr) Inköpsanalys M inskade hyreskstnader fd Gast rnvums lkaler uppsagda -300 Omstrukturering (utreds för mrganisatin klar innan 2018} Budget arbetsmarknad ch kmpetensutveckling RADDI'J II'i1G5TJJIJJSTEf'J (.,l f) KF-plan Nytt tillsktt Inköpsanalys Budget räddningstjänst KOMMUNREVISION KF-plan Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 Dubbla arvde första tertialet Budget kmmunrevisin TE KNISK NÄMND KF-plan Underhåll Qplen Stlpburna elledningar l 000 l 000 Rivningskstnad 500 Nämnd (utökade kstnader vid nybildandet) 300 Kmpensatin för ökade entreprenadkstnader 215 Rännstensbrunnar (tt 300 tkr) 150 Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 Inköpsanalys Minskade kapitalkstnader anslagstyp l (tekn avd) Inköpsanalys (avser kstnader inm internhyran) Minskade driftkstnader fastigheter (försälj/rivn) Budget teknisk nämnd

20 BYGGNADSNAMND KF-plan strategisk översiktsplanerare 0,5 tj detaljplanehandläggare Drift av lederna Gul/spira, Genvägen, Hvdalaleden Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 l n köpsan a lys Neddragning Budget byggnadsnämnd FRITIDSNÄMND 20JG KF-plan Övertaga nde av driften för Vinslövs friluftsbad 150 Kmpensatin för ökade entreprenadkstnader 79 Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 Minskade kapitalkstnader anslagstyp l (fritid) -l -l -l -l Inköpsanalys Minskade driftkstnader Knstgräs A-plan Österås /P Extra anslag ungdmsverksamhet (tas bland annat från avveckling Trädhus j 400 Budget fritidsnämnd KULTURNÄMND LC KF-plan Utveckling Hvdala ch kultur Nytt tillsktt 250 Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 Inköpsanalys Trädhuset (säljas) -800 Extra anslag ungdmsverksamhet (tas bland annat från avveckling Trädhus j 400 Budget kulturnämnd BARN- OCH UTBI LDNINGSNÄMND KF-plan l l l Särskilt stöd Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 Nya gymnasiesärsklan enligt budgetprpsitinen Utökad undervisningstid i matematik, e ni budgetprpsitinen SKUTT upphör -30 Inköpsanalys Lärarlyftet Il (pågår t m 2016) Högre krav nya gymnasiesklan, enl budgetprpsitinen 2011 (2016: -50 kr/inv) Omstrukturering Budget barn- ch utbildningsnämnd l l l l SOCIALNÄMND 2C C KF-plan Scia!sekreterare, 3 t j Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 Inköpsanalys Jbbstimulans eknmiskt bistånd enligt budgetprpsitinen Extra tillsktt scialverksamhet 1400 Budget scialnämnd

21 OMSORGSNÄMND KF-plan Nytt tillsktt Uppräkning av arvden till f örtrendevalda år 2015 Inköpsanalys Flytt av ansvar för handläggning av färdtjänstfrågr till kmmunledningskntret Bemanning nya gruppbstäder Extra tillsktt msrgsverksamhet Budget msrgsnämnd MIUÖNÄMND JQif KF-plan Uppräkning av arvden till f örtrendevalda år 2015 Inköpsanalys Budget miljönämnd Summa nämnder

22 Specifikatin till fin a n sfö rv a l t n i n g e n t kr Egna skatteintäkter Kmmunaleknmisk utjämning Egna skatteintäkter ch kmmunal eknmisk utjämning Kmmunal fastighetsavgift skuldförändring inklusive löneskatt l 750 Pensinsutbetalningar inklusive löneskatt ss s Avgiftsbestämd ÅP inklusive löneskatt Försäkringspremie inklusive löneskatt Förvaltningsavgifter KPA -ss ss -550 Avtalspensin (kmmunalt avtal) Löneskatt (kmmunalt avtal) Pensiner Avkastning pensinsmedel Ränta på likvida medel Övriga f inansiella intäkter Brgensa vg ifter från blagen Utdelning från Hässlehem AB Aktieutdelning från Hässlehlm Miljö AB Finansiella intäkter Ränta på lån Ränta på skuldförändring (avsättning) inkllöneskatt Förvaltararvde Finansiella kstnader Internränta Oförutsett över- ch underskttshantering (fd kmpletteringsbudget) Ersättning från Hässlehlms Vatten AB ch Hässlehlm Miljö AB Kmpensatin för ökade kapital- ch driftkstnader i samband med investeringar Omstrukturerings- ch effektiviseringsarbete Minskade plitiska kstnader Avveckling HTAB ch HIBAB Minskade knsultkstnader Sem-, övertid-, ferie- ch uppehållslöneskuld Kstnadsökningar Kstnadsökningar Kstnadsökningar Kstnadsökningar Kstnadsökningar Kstnadsökningar Övriga kstnader ch intäkter Summa finansförvaltning

23

24 Investeringsbudget NÄMND/FÖRVALTNING 2015 ll KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNLEDNINGSKONTOR ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKL/NG RÄDDNINGSTJÄNSTEN TEKNISK NÄMND BYGGNADSNÄMND 600 l FRITIDSNÄMND KULTURNÄMND BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND SOCIALNÄMND OMSORGSNÄMND MIUÖNÄMND TOTALT

25 Specifikatin investeringsbudget tkr KOMMUNLEDNINGSKONTOR A-TYP Diverse /T-investeringar Accesspunkter (utökning samt reinvestering) 2 Cntrllers (H6rdvara för hantering av accesspunkter J 2 SAN 2 Hantering ch övervakning av nötverket 2 UPS 2 Backup 2 VPN 2 Switchar (utökning samt reinvestering) 2 Utbytesprgram datrer Fiber till övriga verksamheter l Fastighetsnät Servrar Ospecificerat, /T övergripande Fiberetablering, utgifter Fiberatablering, inkmster Verksamhetsinventarier säkerhetsarbete l l 000 l 000 l 000 l 000 Installatin av brandlarm/autmatiska l Ks förutsedda investeringar * Budget kmmunledningskntr ) Anslasstyp bestäms i samband med beslut m investering ARBETSMARKNAD OCH KOMPETE NSUTVECKLING A-TYP Kmvux Ospecificerat, AME Verksamhetsinventarier Budget arbetsmarknad ch kmpetensutveckling RÄDDN INGSTJÄNSTEN A-TYP ~ Rädd ningsfrdn l Räddningsutrustning l Verksamhetsinventarier Budget räddningstjänst BYGGNADSNÄMND A-TYP Verksamhetsinventarier Nya mätinstrument Jrdningsställande av Hvdalaleden samt skyltsystem Budget byggnadsnämnd FRITIDSNÄMND A-TYP Ospecificerat Belysning fritidsanläggningar, ökad tillgänglighet Budget fritidsnämnd KULTURNÄMND A-TYP Ospecificerat Biblitek Hvdala l Budget kulturnämnd

26 BARN- OCH UTBILDNINGsNÄM ND A-TYP Ospecificerat Inventarier ny förskla Vinslöv 1 Inventarier ny f örskla Bjärnum 1 Inventarier ny f örskla Tyringe 1 Inventarier söderparkssklan l 60 Inventarier Furutrpssklan l 180 Inventarier Linnesklan l 600 Inventarier ny förskla Hässlehlm l 750 Inventarier ny förskla Sösda la l 750 Budget barn- ch utbildningsnämnd SOCIALNÄMND A-TYP Ospecificerat Budget scialnämnd OMSORGSNÄMND A-TYP Ospecificerat Budget msrgsnämnd M IUÖNÄMND A-TYP Ospecifierat Budget miljönämnd TEKNISK NÄMND A-TYP Z stadsutveckling l Explateringsprgrammet ink/ Bkeberg Nrr Belfes erg NeH' 1 Grön ch trygg livsmiljö Kärråkra underhållsdepå (infrastruktur) l Tppbeläggning l Utveckling Pågatågsrter l Ny bussgata Stby 1 Tillgänglighetsanpassning l skyltning nya hastighetsbestämmelser 1 Ospecificerat till tekniska nämnden (inte frdnsförnyelser) l Fastigheter Fastighetsinventarier l Smärre lkalförändringar BUN l Smärre lkalförändringar ON Smärre lkalförändringar Fritid l Smärre lkalförändringar Övriga l Ombyggnad tillagningskök (avvakta utredning) 1 Energisparprjekt l Elsäkerhet, fastigheter Myndighetskrav från Arbetsmiljöverket OVK-åtgärder PCB-sane ring

27 BU N-fastigheter Om- ch tillbyggnd HTS, kök ch mtsal l Ombyggnad Jacbsklan Ombyggnad Linnesklan Förändringar på Furutrp-ch söderparksklan Ny förskla i Bjärnum Ny förskla i Tyringe Ny förskla Hässlehlm 1 s s 000 Ny förskla Sösdala l Ptt för fastigheter för närmare utredning/priritering 1 s Omsrgsfastigheter administrativa lkaler, hjälpmedelcentralen, daglig verksamhet) l Fritidsfastigheter Österås idrttsplatsmråde Qplen (ventilatin, rening, energieffektivisering) 1 238SO Multihall Tyringe 1 s Summa fastigheter S Budget teknisk nämnd SUMMA

ALLIANSENS FÖRSLAG till Strategisk plan med budget 2016 och flerårsplan 2017-2019

ALLIANSENS FÖRSLAG till Strategisk plan med budget 2016 och flerårsplan 2017-2019 till Strategisk plan med budget 2016 och flerårsplan 2017-2019 Kommunfullmäktige 30 november 2015. Ändrings- och tilläggsyrkande avseende beslutsförslag -Budget 2016. 1. Ändring. Kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATERNAS FÖRSLAG till Strategisk plan med budget 2016 och flerårsplan

SVERIGEDEMOKRATERNAS FÖRSLAG till Strategisk plan med budget 2016 och flerårsplan SVERIGEDEMOKRATERNAS FÖRSLAG till Strategisk plan med budget 2016 och flerårsplan 2017-2019 SVERIGEDEMOKRATERNAS FÖRSLAG Strategisk plan 2016 2019 Hässleholms kommun ska sätta medborgaren i centrum Det

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun Bibliteksplan för Lycksele Kmmun Bibliteksplanen skall ligga till grund för bibliteksverksamheten i kmmunen under åren 2012-2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Framtidens V8... 3 Lyckseles visin Vägvisare...

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad 2011-05-31 Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli-

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Härnösand 2-3 december

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Härnösand 2-3 december OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Susanne Sidén VD Frösunda i Sverige Frösunda finns över hela Sverige, från Kiruna i nrr till Malmö i söder. I närmrådet erbjuder vi persnlig assistans ch Individ

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti

Delårsrapport januari - augusti Delårsrapprt januari - augusti samt helårsprgns 2014 i... Hässlehlm nästa. Innehåll Några händelser Plitisk rganisatin 3 4 Förvaltningsberättelse Måluppfyllelse Krrununens persnal Krrununensekn rru 6 10

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Hur använda måtten i KKiK?

Hur använda måtten i KKiK? Hur använda måtten i KKiK? Resultatmått ch infrmatinsmått Resultatmått Måttet har str påverkansmöjlighet för kmmunen ch kan användas sm resultatmått/indikatr till uppsatta mål. De kan därmed användas i

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Vellinge kommun Delårsrapport 31 augusti 2014

Vellinge kommun Delårsrapport 31 augusti 2014 -10-01 1 (19) Vellinge kmmun Delårsrapprt 31 augusti -10-14 -10-01 2 (19) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Sammanfattning 3 Eknmi 6 Styrning... 6 Gd eknmisk hushållning 6 Kmmunövergripande

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti. samt helårsprognos 2015

Delårsrapport januari - augusti. samt helårsprognos 2015 Delårsrapprt januari - augusti samt helårsprgns 2015 Innehåll Några händelser Plitisk rganisatin 03 04 Förvaltningsberättelse Måluppfyllelse Kmmunens persnal Kmmunens eknmi 05 06 10 12 Kncernredvisning

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se Delårsrapprt 2015 Ft; Jakb Dahlström ljusdal.se Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrmdell 1 Utvecklingsstrategi 2 Fullmäktigemål 6 Eknmisk översikt 8 Eknmiska sammanställningar Resultaträkning

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna 2014-08-22 Läraryrket världens rligaste arbete Om alla barn ska få en ärlig chans i sklan måste de få den tid de behöver med skickliga, engagerade ch kunniga lärare. Så är det inte idag. Alldeles för många

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Lokal arbetsplan Täppan

Lokal arbetsplan Täppan Lkal arbetsplan Täppan Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

Budget 2015-2017. ljusdal.se. Foto; Jakob Dahlström

Budget 2015-2017. ljusdal.se. Foto; Jakob Dahlström Budget 2015-2017 Ft; Jakb Dahlström ljusdal.se Planeringsförutsättningar Styrmdell 1 Utvecklingsstrategi 2 Fullmäktigemål 6 Omvärld ch förutsättningar 8 Gd eknmisk hushållning 9 Budget ch planering 10

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården Frumsgrupp Framtidens Biskpsgården SScialdemkraterna Biskpsgården All förändring börjar med en tanke. Vi vill förändra vår egen ch andras bild av vårat Biskpsgården ch vad det innebär att b här. Vi har

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

Socialdemokraternas yrkanden om ändringar och tillägg i föreliggande förslag till dritfbudget för år 2012, 2013 och 2014

Socialdemokraternas yrkanden om ändringar och tillägg i föreliggande förslag till dritfbudget för år 2012, 2013 och 2014 EKERÖ KOMMUN Scialdemkratiska gruppen i Kmmunfullmäktige 2011-11-22 Lars Hlmström Scialdemkraternas yrkanden m ändringar ch tillägg i föreliggande förslag till dritfbudget för år 2012, 2013 ch 2014 Med

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg?

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Åtgärdslistr från Skånskt Bstadsfrum 2014-11-28 Knkreta förslag på åtgärder för att lösa prblemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Större möjlighet till delat huvudmannaskap i detaljplan Använd

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Folkhälsoplan

Folkhälsoplan Flkhälsplan 2016-2020 I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att leva ch b i. Antagen

Läs mer

Internhyror 2017, finansiering och ramförändringar

Internhyror 2017, finansiering och ramförändringar TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Datum Diarienummer 2016-12-21 KLK 2017/579 Handläggare Ekonom Gunilla Edvinsson Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen 0451-26 80 65 gunilla.edvinsson@hassleholm.se Kommunfullmäktige

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination)

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination) Kvalitetsprgram ÖN Wrkshp - Kvalitetsprgram ÖN Sammanställning av praktiska övningar Byggandet på Ön kmmer trligen att bli ett av de största byggprjekten i Umeås histria. Byggbranschen i Umeå, via Nätverket

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

Samarbetsra d 20150226

Samarbetsra d 20150226 Samarbetsra d 20150226 Närvarande Föräldrarepresentanter: Frank Schyberg, Lena Nilssn, Therese Berge, Gunnar Bman, Jörgen Petterssn, Oscar Frsberg, Sfie Matssn, Theres Leidenfrs Frnt, Persnalrepresentanter:

Läs mer

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun

Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Tjänsteutlåtande Kmmunkansliet Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0282 Plicy för barn- ch ungdmar i Österåkers kmmun Beslutsförslag Kmmunstyrelsens arbetsutsktt föreslår Kmmunstyrelsen föreslå

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11 JUSTERAT 2011-09-27 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/11 Tid: 27 sep 2011 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Utökad gymnasieskola i Knivsta KS-2011/649

Utökad gymnasieskola i Knivsta KS-2011/649 Göran Nilssn FÖRSLAG TILL BESLUT Kmmunstyrelsens rdförande 2011-11-01 Kmmunstyrelsen Utökad gymnasieskla i Knivsta KS-2011/649 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen beslutar att uppdra till Kmmunfastigheter

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Titel Åtgärdsplan Stråk 5. Utgivningsdatum maj 2011

Titel Åtgärdsplan Stråk 5. Utgivningsdatum maj 2011 Titel Åtgärdsplan Stråk 5 Utgivningsdatum maj 2011 Prduktin Ingrid Winblad, Västra Götalandsreginen Marita Karlssn, Trafikverket Ann-Charltte Erikssn, Trafikverket Eric Alnemar, Trafikverket Lars Thörnblad,

Läs mer