till strategisk plan med budget 2016 och flerårsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "till strategisk plan med budget 2016 och flerårsplan 2017-2019"

Transkript

1 HÄSSLEHOLMS KOMMUN Kmmunstyrelsen 201s -s- 3 FOLKETS V ÄLS FÖRSLAG till strategisk plan med budget 2016 ch flerårsplan

2 FOLKETS VÄLS FÖRSLAG strategisk plan Hässlehlms kmmun ska sätta medbrgaren i centrum Det är en kmplex kravbild sm kmmunen möter. Medbrgarens krav på tillgänglighet, flexibilitet ch service ska mötas av en infrmativ ch tillgänglig hemsida sm möjliggör dialg. Samtidigt måste det ftnnas en gd beredskap för att ge en persnlig ch anpassad service både på telefn, e-pst ch vid fysiska möten. Utmaningen består i att skapa en verksamhet sm är tillgänglig för alla. Under hösten 2012 deltg Hässlehlms kmmun i SCB:s m edbrgarundersökning. Svaren visade p å ett lågt förtrende för kmmunens plitiker ch den k mmunala beslutsprcessen samt ett underkännande av medbrgarens m öjlighet till insyn ch inflytande. Kmmtmen måste tydliggöra sin verksamhet ch b ehvet av pririteringar samt skapa ett klimat, i vilket m edbrgarinflytande i lika frmer (inklusive flkmröstningar) är en nafllrlig d el i styrningen.

3 Mål för periden Hässlehlms kmmun ska ha en hög tillgänglighet Kmpetetlset~ i tillgiiflgl:ighetsftrbetet sk11 höj11s Hässlehlms kmmun ska ha en gd medbrgardialg Medbrgarefis möjl:ighet till insyt1 ch delaktighet sk 11 öl<ft Förtrcfldct för lwnhntltlctls pl:itiket eh den lwtftffl:tjnft!a besltjtspreessetl sk11 ökfl Kmfl1tlnens förtrendevftldfl s];:a, ft:t:a c iil±nfrmerade m medbt:gftrtl!is syaptl11lrter Tillägg Hässlehlms kmmun ska ha en hög tillgänglighet Kmmunens bemötande ch tillgänglighet ska förbättras Tillägg Hässlehlms kmmun ska ha en gd medbrgardialg Medbrgarens möjlighet till insyn ch delaktighet ska öka Förtrendet för kmmunens plitiker ch den kmmunala beslutsprcessen ska öka Kmmunens förtrendevalda ska se medbrgardialg sm en naturlig del i sin styrning

4 Hässlehlms kmmun ska ge en msrg ch service av hög kvalitet Kvalitetsarbete handlar m att skapa en verksamhet sm ger största möjliga värde för medbrgaren, brukaren ch samhället i strt. För att lyckas med detta krävs en ständig bevakning ch analys både av de stra samhällstrenderna ch av metdutvecklingen inm kmmunens lika verksamhetsmråden. Med hjälp av brukarundersökningar ch kvali tersindikatrer synliggörs verksamheten. Transparensen ch framväxten av jämförelsenätverk möjliggör ett ökat erfarenhetsutbyte ch en bredare diskussin m innehållet ch värdet av de prdukter ch tjänster sm kmmunen levererar. Den enskildes behv ch önskemål m stöd, msrg, vård ch service är i fkus. Genm att arbeta utifrån ett individperspektiv ch samrdna insatserna kan kmmunen värna m den enskildes integritet ch stärka egenmakten. Mål för periden Hässlehlm är en kmmun där det känns tryggt att le'.fa sh åldras i Den ethici:lcles ffi fl} t11ncle Ö\~er vå:fcl, emserg e ch set"irfce sl1 ökn Miiftt'l:islwr med fuftltcieftsfteclsiittnit'ig sltn gllfftftterns ffidiviclueht ftftpnssnt bet'icle ch verks11mhet Hässlehlms kmmun ska ha ett systematiskt k'-falitetsarbete

5 - Tillägg Kmmuninvånarna ska erbjudas en str valfrihet Medbrgarens inflytande över vård, msrg ch service ska öka Människr med funktinsnedsättning ska garanteras individuellt anpassat bende ch verksamhet Tillgången till gruppbstäder ska öka Tillägg Hässlehlms kmmun ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete Omvärldsbevakning ch verksamhetsanalyser ska vara en självklar del i kmmunens verksamhetsutveckling Planer ska tas fram för såväl lkal- ch bstadsförsörjning sm för rekrytering ch kmpetenshöjning

6 Hässlehlms kmmun ska ge barn ch unga en bra start i livet Det finns en mycket stark kppling mellan barns uppväxtvillkr ch flkhälsan på lång sikt. Tidiga ch samrdnade insatser för att möta varje barns behv är sålunda den viktigaste investeringen för framtiden. För att kunna ge alla barn en bra sklgång, stimulerande livs- ch lekmiljöer ch en trygg eknmisk ch scial sirnatin måste kmmunen jbba över funktins- ch rganisatins-gränserna ch ha ett praktivt förhållningssätt.

7 Mål för periden Nässiehlms kmmun ska ha en förskla ch skla präglad a' msrg, lärande ch mångfald.. KmmuaeAs försiwler slut ha fiirt'e bat'fl: i gruppema.. Hässlehlms lmrnmun slw upptäcka, främja eh erbjuda ticliga insatser till bru:a ch elever i beh~ av särslci:lt stöd.. AHa elever har rätt att a'l:inst Aft lmnslrapsmft:lea eh bli sitt bästa Nässiehlms kmmun ska ha gda lek ch lärmiljöer för barn ch URga.. "Minst t\ Å försklr eher skl01 sita fa upprust:ni:ftg av utern:i:ljöa Yal'je 1'tr Tillgängl:igh.etet'l tih eh vid kmtfl:tlftct'ls lekplatser ska öka Barn ch ungas rätt till delaktighet ch inflytande ska stärkas Tillägg Tillägg Hässlehlms kmmun ska ha en förskla ch skla präglad av engagemang, respekt ch lärande Resurserna till försklr ch sklr ska användas på ett kstnadseffektivt sätt Planerat mrganisatinsarbete ska fullföljas Friställda resurser ska bland annat satsas på att höja kvaliteten i utbildningen Tillägg Alla barn ch unga ska få bli sitt bästa Hässlehlms kmmun ska ha ett tydligt bamperspektiv i sin styming Kmmunens sklresultat ska förbättras

8 Hässlehlms kmmun ska vara ett nav i reginen för bende, kultur, kmmunikatin ch lärande skånereginen upplever en stark tillväxt ch det är viktigt för H ässlehlms kmmun att ta del av den, både för sin egen del ch sm del av regtnen. Hässlehlms kmmuns främsta fördelar är närheten till en str arbetsmarknad ch tillgången till mark i attraktiva lägen. D et finns gda fömtsättningar att skapa tillväxt genm att knsekvent nyttja dessa knkurrensfördelar. Med krta restider till strstadsreginen är kmmunen ett attraktivt etableringstnl åde, för både företag ch människr. Det är således viktigt att kmmunen kan erbjuda gda hencie.miljöer med en variatin i bstadstyp ch upplåtelsefrm. Utvecklingen inm IT ställer allt högre krav p å välfungerande bredbandslösningar ch för att människr sk a kunna b ch verka i hela kmmunen krävs det en frtsatt utbyggnad av infrastrukturen (inklusive den digitala infrastrukturen). Mål för periden Nässiehlms kmmun ska ha ett starkt \'arumärke Hässlehlms t'eseeetllnun ska ' au ett Raftldig t altet'rati, sm. statir för höghastighetsth:get H iisslelw lfl1s km111t1fi ska tlt'l'eelcla Hniaiafflf'fiået Det sita fitl.ras fle:t' bstaåsffii H:EieR med vat'ie:t'anåe bstaastypet' efi t1)9pih:teisefrt11et' i fiela iwt1'l:ffiunen Nässiehlms kmmun ska ge gda förutsättningar för ett li,tslångt lärande H iissleh lt11s lw t11n1tm sita tlt-.. eelcla fn11ema fät' kmpetensfi1atehning Antalet pukti:ltplatset ch fet"ieat"beten ska öl<a

9 - Hässlehalms kammun ska ha en "\'äl utbyggd digital infrastruktur Aftdel hush1ih ch h:mmuftala verksamheter srn erbjuds en: gd digital in:feasl:t'uh:tur sita ökll, '--, Tillägg Hässlehlms stad ska vara en reginal kärna Hässlebhus kmmunikatinsläge ska stärkas Tillägg Hässlehlms kmmun ska erbjuda attraktiva ch varierande bendemiljöer Tillgången på detaljplanelagd mark för bstäder, verksamheter ch handel ska öka Tillägg Hässlehlms kmmun ska ha en väl utbyggd digital infrastruktur Andelen hushåll ch kmmunala verksamheter sm erbjuds en gd digital infrastruktur ska öka

10 Hässlehlms kmmun ska ha en hållbar eknmi med en effektiv resursanvändning RIKSBANK Hushållning handlar m att skapa en balans mellan krt- ch långsiktiga mål samt mellan mål ch resurser. Grunden till en gd eknmisk hushållning är ett tydligt ch väldefinierat ramverk, i frm av eknmiska målsättningar. Inm detta ramverk finns kmmunens verksamhet ch för att kunna uppnå en gd eknmisk hushållning måste största möjliga värde av vaqe skatte-krna uppnås. D e finansiella målen väger tungt vid bedömningen av gd eknmisk hushållning. För att kartlägga ch analysera resultat, utveckling ch ställning för kmmunen används en fmansiell analysmdell sm utgår från resultat et, riskförhållanden fmansiella utvecklingen. kapacitetsu tvecklingen, samt kntrllen över den D et handlar m att ha en hållbar investeringsnivå sm inte tar resurser från kärnverksamheten ch det gäller även att synliggöra, jämföra ch utvärdera verksamheten för att nå prduktivitets- ch kvalitetskraven inm de givna eknmiska ramarna.

11 Mål för periden Hässlehlms kmmun ska ha en gd kstnadskntrll.. Nämndemas budgetföljsanrhet ska förbättras Ktnmunstyrelsens uppföljning eh fu'ialys av nämndemas elwnn'l:i eh verl<samhet ska fördjupas l Hässlehlms kmmun ska inwesteringarna.:ara självfinansierade Tillägg Hässlehlms kmmun ska ha en gd kstnadskntrll Arets resultat av skatteintäkter ch generella statsbidrag ska vara två prcent över en rullande femårsperid N ettkstnadsandelen får inte överstiga 98 prcent över en rullande femårsperid Investeringarna ska vara självfinansierade över en rullande femårsperid sliditeten, exklusive pensinsföq)w,:telsen, ska förbättras under planperiden N ämndernas samlade budgetföljsamhet ska öka

12 Hässlehlms kmmun ska vara en attraktiv arbetsgivare med tillåtande ch kreativa arbetsplatser / Kmpetenta ch engagerade medarbetare är en förutsättning för att kmmunen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. I takt med växande pensinsavgångar ch ökad knkurrens m arbetskraft blir kmmunens persnalplitik allt viktigare. Fram till år 2022 beräknas drygt anställda att gå i pensin, främst vårdpersnal, lärare, barnskötare, ch försklelärare. N uvarande medarbetare är de främsta marknadsförarna av den gda arbetsplatsen ch medarbetar-undersökningen sm genmförs vartannat år ska ses sm en viktig värdemätare. Om kmmunen ska lyckas att rekrytera, behålla ch utveckla kmpetent persnal måste det ske frtsatta insatser för att skapa en gd arbetsmiljö. Medarbetarnas möjlighet till inflytande ch delaktighet måste förbättras samtidigt sm ledarskap, arbetssätt ch arbetsvillkr m åste utvecklas i takt ch i linje med krav från mvärlden ch invärlden. Mål för periden Hässlehlms kmmun ska erbjuda trygga Gh attraktiwa anställningsfrmer AHeeleft tillsvidat:eftftstiihda ska öl<a Alla medarbetare ska erbjudas en gd arbetsmiljö D en arbetsrelaterade hälsan bland kmmunens medarbetare ska minska Medarbetarsamtal eeh iflet\zfeueh ut\ eelcl:ings):3hm ska erbjudas alla medarbetare årligen

13 '-l..., Tillägg Alla medarbetare ska känna sig sedda ch delaktiga i utvecklingen Andelen medarbetare sm känner sig sedda ch delaktiga ska öka

14 Hässlehlms kmmun ska skapa gda förutsättningar för ett växande ch dynamiskt näringsliv Näringslivet Hässlehlm har en gd branschmi.", vilket är en av förklaringarna till Hässlehlms gda sysselsättningstillväxt Mätningar av företagsklimatet i kmmunen visar att det finns en förbättringsptential ch kmmunen kmmer att frtsätta utveckla sin företagsservice för att k"unna erbjuda gda förutsättningar för näringslivet att växa, nyanställa ch utvecklas. Det finns två typer av företagande: ett entreprenörsdrivet sm är innvativt ch riskfyllt ch ett allmänt företagande. Båda är viktiga men det är det entreprenörsdrivna företagandet sm på lång sikt påverkar den eknmiska tillväxten mest. Utmaningen för kmmunen är att stödja den entreprenörsdrivna tillväxten genm dialg ch samverkan kring innvatiner, ökat nyföretag-ande ch kunskapsutveckling. Mål för periden Hässlehlm ska vara en företagsvänlig kmmun Hässlehlms kmmun ska ha en gd företagsservice Hässlehalms kammun ska uppmuntra agh främja innat..'ati'#t entreprenörskap agh nytöretagande f :l!isslehlfl.'\s kmmt:111 ska slcapa fnötcsplatscr för dialg eh sam crcdcan lu-iflg ifll10\'atfflet', ölcat nyföretagande eh

15 Tillägg Hässlehlms kmmun ska uppmuntra ch främja innvativt entreprenörskap ch nytöretagande Hässlehlms kmmun ska ha ökad innvatinskraft ch ett ökat nyeöretagande

16 Hässlehlms kmmun ska ha en hållbar utveckling i vid bemärkelse En hållbar utveckling innebär att Hässlehhns kmmun tar ansvar för att miljön inte försämras p å gnmd av de beslut sm fåttas ch de aktiviteter sm bedrivs av kmmunen. Hållbarhetsfrågan ä.r tvärsektriell, vilket innebä.r att vi måste arbeta för en scialt ch eklgiskt hållbar utveckling 111m alla verksamhetsmråden parallellt. D etta förutsätter att anställda ch förtrendevalda har de kunskaper sm krävs för att, i både stra ch små beslut, visa en långsiktig hänsyn till människa ch miljö. H ållbarhetsbegreppet innehåller även den sciala dimensinen ch ett av kmmunens fi'ämsta uppdrag är att erbjuda g da livsvillkr till alla. Det innebär ett frtsatt arbete för ökat inflytande ch större eknmisk ch scial trygghet bland alla medbrgare. Även knsumtinen av energi behöver minska. Vi ska även skapa bättre förutsättningar för g ång- ch cykeltrafik i kmmunen.

17 Mål för periden Kmmunkncernens medarbetare ch förtrende'.falda ska ha gd kunskap m hållbar ut'.jeckling l,lid tttgiu'lget'l ft\~ ftt' ~Ql6 sl<!t l<emmttakeaeet:fteas med~tt'be~!tt:e eeh ffit:l'l'eeade f~tld~t h11 ge d IEiiftaedem em begt:eppe~ hftllb~tt: ttt\ edcl:iag Hässlehlms kmmun ska ha en upphandling sm stödjer en hållbar ut'.feckling Ekelegisltt eeh hitllb~tt't pwdtteet:~td e V!tt:et: skft utgöt:ft 11-rmst 35 pl'eeea~ 11v de tet~tl!t l:ivsmedelslmsl'1'l!tdet:ftll i kemt'l'!uaen Hässlehlms kmmun ska ha en effekti'.f energian.jändning Kemmtmeas tettdit eaet:gisnväadfl:iftg i fascighe~et: eeh föt' tnthspet:tet: sk!! ntiflsk~t med ~ pween t 1\:rl:igen Hässlehlms kmmun ska '.fara en cykel ch ftgängan. änlig kmmun Hässleheltns s~ftd slm h11 ssmmsnhft!lftnde sl'l'iil< föt: gitt'lg eeh eykel!'l'sfik Tillägg Hässlehlms kmmun ska nga väga behvet vid frtsatt explatering av vår natur Bebyggelse ska i görligaste mån styras till befintliga tätrter (förtätning) Tätrtsnära naturmråden ska sparas för rekreatin ch frijuftsliv Tillägg Hässlehlms kmmuns energiförbrukning ska minska Hässlehlms kmmun ska ha en effektiv lkalförsörjning Tillägg Utanförskapet i kmmunen ska minska Andelen hushåll i lån~rarigt berende av försörjningsstöd ska minska

18 FOLKETS VÄLS FÖRSLAG Driftbudget NÄMND/FÖRVALTNING KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNLEDNINGSKONTOR ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKL/NG RÄDDNINGSTJÄNSTEN KOMMUNREVISION TEKNISK NÄMND BYGGNADSNÄMND FRITIDSNÄMND KULTURNÄMND BARN- OCH UTBILDNINGsNÄMND l l l l SOCIALNÄMND OMSORGSNÄMND MIUÖNÄMND SUMMA NÄMNDER FINANSFÖRVALTNING ÅRETS RESULTAT

19 Förändringar i förhållande till fastställd plan KOM MU N LED N l NGSKONTOR KF-plan Flytt av ansvar för handläggning av fä rdtjänstfrågr från msrgsnämnden 9100 Leader t m Eurpafrum (utökning) Ökad kstnad FINSAM Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 Bidrag HessieCity (tt 350 tkr} Val Eurpaparlamentsval Inköpsanalys (system samt avtalscntrller) -217 Sverigeförhandlingen (utredningar mm, ttalt l mnkr 2016) l 000 Inköpsanalys Ti llköp Reginbuss år 2016 till Stby (tt 1,4 mnkr) 1400 Omstrukturering Budget kmmunledningskntr ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKLING ) KF-plan Utöka feriearbete (tt 0,8 mnkr) Inköpsanalys M inskade hyreskstnader fd Gast rnvums lkaler uppsagda -300 Omstrukturering (utreds för mrganisatin klar innan 2018} Budget arbetsmarknad ch kmpetensutveckling RADDI'J II'i1G5TJJIJJSTEf'J (.,l f) KF-plan Nytt tillsktt Inköpsanalys Budget räddningstjänst KOMMUNREVISION KF-plan Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 Dubbla arvde första tertialet Budget kmmunrevisin TE KNISK NÄMND KF-plan Underhåll Qplen Stlpburna elledningar l 000 l 000 Rivningskstnad 500 Nämnd (utökade kstnader vid nybildandet) 300 Kmpensatin för ökade entreprenadkstnader 215 Rännstensbrunnar (tt 300 tkr) 150 Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 Inköpsanalys Minskade kapitalkstnader anslagstyp l (tekn avd) Inköpsanalys (avser kstnader inm internhyran) Minskade driftkstnader fastigheter (försälj/rivn) Budget teknisk nämnd

20 BYGGNADSNAMND KF-plan strategisk översiktsplanerare 0,5 tj detaljplanehandläggare Drift av lederna Gul/spira, Genvägen, Hvdalaleden Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 l n köpsan a lys Neddragning Budget byggnadsnämnd FRITIDSNÄMND 20JG KF-plan Övertaga nde av driften för Vinslövs friluftsbad 150 Kmpensatin för ökade entreprenadkstnader 79 Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 Minskade kapitalkstnader anslagstyp l (fritid) -l -l -l -l Inköpsanalys Minskade driftkstnader Knstgräs A-plan Österås /P Extra anslag ungdmsverksamhet (tas bland annat från avveckling Trädhus j 400 Budget fritidsnämnd KULTURNÄMND LC KF-plan Utveckling Hvdala ch kultur Nytt tillsktt 250 Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 Inköpsanalys Trädhuset (säljas) -800 Extra anslag ungdmsverksamhet (tas bland annat från avveckling Trädhus j 400 Budget kulturnämnd BARN- OCH UTBI LDNINGSNÄMND KF-plan l l l Särskilt stöd Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 Nya gymnasiesärsklan enligt budgetprpsitinen Utökad undervisningstid i matematik, e ni budgetprpsitinen SKUTT upphör -30 Inköpsanalys Lärarlyftet Il (pågår t m 2016) Högre krav nya gymnasiesklan, enl budgetprpsitinen 2011 (2016: -50 kr/inv) Omstrukturering Budget barn- ch utbildningsnämnd l l l l SOCIALNÄMND 2C C KF-plan Scia!sekreterare, 3 t j Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 Inköpsanalys Jbbstimulans eknmiskt bistånd enligt budgetprpsitinen Extra tillsktt scialverksamhet 1400 Budget scialnämnd

21 OMSORGSNÄMND KF-plan Nytt tillsktt Uppräkning av arvden till f örtrendevalda år 2015 Inköpsanalys Flytt av ansvar för handläggning av färdtjänstfrågr till kmmunledningskntret Bemanning nya gruppbstäder Extra tillsktt msrgsverksamhet Budget msrgsnämnd MIUÖNÄMND JQif KF-plan Uppräkning av arvden till f örtrendevalda år 2015 Inköpsanalys Budget miljönämnd Summa nämnder

22 Specifikatin till fin a n sfö rv a l t n i n g e n t kr Egna skatteintäkter Kmmunaleknmisk utjämning Egna skatteintäkter ch kmmunal eknmisk utjämning Kmmunal fastighetsavgift skuldförändring inklusive löneskatt l 750 Pensinsutbetalningar inklusive löneskatt ss s Avgiftsbestämd ÅP inklusive löneskatt Försäkringspremie inklusive löneskatt Förvaltningsavgifter KPA -ss ss -550 Avtalspensin (kmmunalt avtal) Löneskatt (kmmunalt avtal) Pensiner Avkastning pensinsmedel Ränta på likvida medel Övriga f inansiella intäkter Brgensa vg ifter från blagen Utdelning från Hässlehem AB Aktieutdelning från Hässlehlm Miljö AB Finansiella intäkter Ränta på lån Ränta på skuldförändring (avsättning) inkllöneskatt Förvaltararvde Finansiella kstnader Internränta Oförutsett över- ch underskttshantering (fd kmpletteringsbudget) Ersättning från Hässlehlms Vatten AB ch Hässlehlm Miljö AB Kmpensatin för ökade kapital- ch driftkstnader i samband med investeringar Omstrukturerings- ch effektiviseringsarbete Minskade plitiska kstnader Avveckling HTAB ch HIBAB Minskade knsultkstnader Sem-, övertid-, ferie- ch uppehållslöneskuld Kstnadsökningar Kstnadsökningar Kstnadsökningar Kstnadsökningar Kstnadsökningar Kstnadsökningar Övriga kstnader ch intäkter Summa finansförvaltning

23

24 Investeringsbudget NÄMND/FÖRVALTNING 2015 ll KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNLEDNINGSKONTOR ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKL/NG RÄDDNINGSTJÄNSTEN TEKNISK NÄMND BYGGNADSNÄMND 600 l FRITIDSNÄMND KULTURNÄMND BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND SOCIALNÄMND OMSORGSNÄMND MIUÖNÄMND TOTALT

25 Specifikatin investeringsbudget tkr KOMMUNLEDNINGSKONTOR A-TYP Diverse /T-investeringar Accesspunkter (utökning samt reinvestering) 2 Cntrllers (H6rdvara för hantering av accesspunkter J 2 SAN 2 Hantering ch övervakning av nötverket 2 UPS 2 Backup 2 VPN 2 Switchar (utökning samt reinvestering) 2 Utbytesprgram datrer Fiber till övriga verksamheter l Fastighetsnät Servrar Ospecificerat, /T övergripande Fiberetablering, utgifter Fiberatablering, inkmster Verksamhetsinventarier säkerhetsarbete l l 000 l 000 l 000 l 000 Installatin av brandlarm/autmatiska l Ks förutsedda investeringar * Budget kmmunledningskntr ) Anslasstyp bestäms i samband med beslut m investering ARBETSMARKNAD OCH KOMPETE NSUTVECKLING A-TYP Kmvux Ospecificerat, AME Verksamhetsinventarier Budget arbetsmarknad ch kmpetensutveckling RÄDDN INGSTJÄNSTEN A-TYP ~ Rädd ningsfrdn l Räddningsutrustning l Verksamhetsinventarier Budget räddningstjänst BYGGNADSNÄMND A-TYP Verksamhetsinventarier Nya mätinstrument Jrdningsställande av Hvdalaleden samt skyltsystem Budget byggnadsnämnd FRITIDSNÄMND A-TYP Ospecificerat Belysning fritidsanläggningar, ökad tillgänglighet Budget fritidsnämnd KULTURNÄMND A-TYP Ospecificerat Biblitek Hvdala l Budget kulturnämnd

26 BARN- OCH UTBILDNINGsNÄM ND A-TYP Ospecificerat Inventarier ny förskla Vinslöv 1 Inventarier ny f örskla Bjärnum 1 Inventarier ny f örskla Tyringe 1 Inventarier söderparkssklan l 60 Inventarier Furutrpssklan l 180 Inventarier Linnesklan l 600 Inventarier ny förskla Hässlehlm l 750 Inventarier ny förskla Sösda la l 750 Budget barn- ch utbildningsnämnd SOCIALNÄMND A-TYP Ospecificerat Budget scialnämnd OMSORGSNÄMND A-TYP Ospecificerat Budget msrgsnämnd M IUÖNÄMND A-TYP Ospecifierat Budget miljönämnd TEKNISK NÄMND A-TYP Z stadsutveckling l Explateringsprgrammet ink/ Bkeberg Nrr Belfes erg NeH' 1 Grön ch trygg livsmiljö Kärråkra underhållsdepå (infrastruktur) l Tppbeläggning l Utveckling Pågatågsrter l Ny bussgata Stby 1 Tillgänglighetsanpassning l skyltning nya hastighetsbestämmelser 1 Ospecificerat till tekniska nämnden (inte frdnsförnyelser) l Fastigheter Fastighetsinventarier l Smärre lkalförändringar BUN l Smärre lkalförändringar ON Smärre lkalförändringar Fritid l Smärre lkalförändringar Övriga l Ombyggnad tillagningskök (avvakta utredning) 1 Energisparprjekt l Elsäkerhet, fastigheter Myndighetskrav från Arbetsmiljöverket OVK-åtgärder PCB-sane ring

27 BU N-fastigheter Om- ch tillbyggnd HTS, kök ch mtsal l Ombyggnad Jacbsklan Ombyggnad Linnesklan Förändringar på Furutrp-ch söderparksklan Ny förskla i Bjärnum Ny förskla i Tyringe Ny förskla Hässlehlm 1 s s 000 Ny förskla Sösdala l Ptt för fastigheter för närmare utredning/priritering 1 s Omsrgsfastigheter administrativa lkaler, hjälpmedelcentralen, daglig verksamhet) l Fritidsfastigheter Österås idrttsplatsmråde Qplen (ventilatin, rening, energieffektivisering) 1 238SO Multihall Tyringe 1 s Summa fastigheter S Budget teknisk nämnd SUMMA

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti

Delårsrapport januari - augusti Delårsrapprt januari - augusti samt helårsprgns 2014 i... Hässlehlm nästa. Innehåll Några händelser Plitisk rganisatin 3 4 Förvaltningsberättelse Måluppfyllelse Krrununens persnal Krrununensekn rru 6 10

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna 2014-08-22 Läraryrket världens rligaste arbete Om alla barn ska få en ärlig chans i sklan måste de få den tid de behöver med skickliga, engagerade ch kunniga lärare. Så är det inte idag. Alldeles för många

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg?

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Åtgärdslistr från Skånskt Bstadsfrum 2014-11-28 Knkreta förslag på åtgärder för att lösa prblemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Större möjlighet till delat huvudmannaskap i detaljplan Använd

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Gemensam SWOT-analys för regionen. Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal

Gemensam SWOT-analys för regionen. Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal Gemensam SWOT-analys för reginen Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal Bilaga 1: Gemensam SWOT-analys för reginen Bilaga 1: Gemensam SWOT-analys för reginen SWOT-analysen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle 2011-11-07 Sid 1 (9) Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle Denna utvecklingsplan syftar till att tydliggöra delmål ch aktiviteter för att nå det övergripande mål sm är frmulerat i Gästbk Gävle, Gävles

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Budgetunderlag inför Mål och budget 2015 och plan för 2016-2017

Budgetunderlag inför Mål och budget 2015 och plan för 2016-2017 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-13 GSN-2014/154.182 1 (5) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Susanne.Stahlberg@huddinge.se Grundsklenämnden Budgetunderlag inför

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi HimlaNytt Nr.1 Februari 2013 Olfström Årets kulturkmmun 2013 Hästgårdar vid Rsenfrs Hemsjukvården numera i kmmunal regi Om HimlaNytt Ansvarig utgivare: Iréne Rbertssn, kmmunchef Redaktin: Linda Rydkvist,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplan för Stckhlmsreginens Eurpaförening 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 UPPDRAG OCH ORGANISATION... 3 VERKSAMHET 2014... 5 Pririterade frågr 2014... 6 Tillväxt... 6 Inre marknad ch

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

Tjänsteportfölj IT-teamet

Tjänsteportfölj IT-teamet Tjänsteprtfölj IT-teamet IT-teamets uppdrag Den gemensamma IT-driftsrganisatinen ska på uppdrag av Samarbetskmmunernas ITbeställarfunktin: - Fullgöra uppgiften av den ttala driften ch utvecklingen av Samarbetskmmunernas

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2007

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2007 2 Kmmunstyrelsens verksamhetsplan 2007 Innehållsförteckning Sida Bakgrund ch syfte 3 Kmmunstyrelsens verksamhet övergripande beskrivning 3 Kmmunstyrelsens mål 3 Kmmunstyrelsens rganisatin 5 Kmmunstyrelsen,

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt Referens Annelie Svenningssn Rydell ~'&.,~., 20140129 Beteckning R26413 nj / ~l JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) ~ ljnntil pr(j;fhf 1 Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjelitägare: År ch månad för prjektstart:

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt Referens Britt Wennerström, 036-102013 0706-384158..... ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad

Läs mer

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker när texten flyter runt ch bkstäverna hppar Resurser för vuxna dyslektiker Läs- ch skrivsvårigheter kan lätt leda till dåligt självförtrende, en jbbig skltid ch kntakten med bibliteket blir fta ett misslyckande

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Kungabarn. Arbetsplan 2009

Kungabarn. Arbetsplan 2009 För genmförandet av de fastställda målen för utbildningen skall det finnas en arbetsplan. Arbetsplanen skall utarbetas under medverkan av lärare ch övrig persnal samt företrädare för eleverna ch deras

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Spelet om Uddevalla, Vision 2040 - De 5 förslagen

Spelet om Uddevalla, Vision 2040 - De 5 förslagen ktber 2010 Förslag med illustratiner (ver5) 1(13) Spelet m Uddevalla, Visin 2040 - De 5 förslagen Fredagen ch lördagen den 8-9 ktber 2010 genmfördes spelet m Uddevalla, visin 2040. Uddevalla kmmun arbetar

Läs mer

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016. Foto: Karim Mostafa

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016. Foto: Karim Mostafa SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016 Ft: Karim Mstafa SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN INLEDNING I denna verksamhetsplan beskrivs målen för 2016. Vidare ges uppdrag ch inriktningar

Läs mer

Vad betyder hållbar utveckling?

Vad betyder hållbar utveckling? Exempel från: Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell rganisatin sm verkar för att minska nedskräpning, främja återvinning ch öka miljömedvetenheten. Vad betyder hållbar utveckling?

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun VA-plan Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024 Karlshamns kmmun Bakgrund VA-planen i Karlshamns kmmun är den tredje delen av VA-plansarbetet innan den fjärde ch sista delen, implementering ch uppföljning

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Ljusdals kmmun UPPDRAGSNUMMER 1529146000 FALUN 2010-04-09 Swec Envirnment AB Falun Pär Jhanssn Håkan Danielssn 1 (17) Swec Vatten & Miljö Parkgatan 3 Bx 1902, 791 19 Falun Telefn 023-464 00 Telefax 023-464

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN BUN 2011-76 Bilaga 1 Dnr: 2011/69 610 RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 INLEDNING... 3 FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5... 5 BARN I FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5 BEFOLKNINGSUTVECKLING...

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Digitalisering inom vård, stöd och omsorg

Digitalisering inom vård, stöd och omsorg Digitalisering inm vård, stöd ch msrg En förstudie avseende behv av digitalt verktyg för uppföljning, utveckling ch styrning av scialtjänstens digitalisering Maj 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Hierarkiernas död och nätverkens födelse

Hierarkiernas död och nätverkens födelse ~ :l.... > :ra...::.::: FRANCIS FUKUYAMA HAR TÄNKT TilliGN Hierarkiernas död ch nätverkens födelse Infrmatinsflödet ändrar förutsättningarna för att rganisera eknmi ch plitik. Auktritärt styre ch frmella

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kmmunstyrelsen, tisdagen den 26 maj 2015 efter beslutande kmmunstyrelsen, i Nya näset, kmmunhuset Ledamt

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer