Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014"

Transkript

1 Kallelse till årsmöte 2015 och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014

2 Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb Torsdag 26 februari 2015 kl Plats: Restaurangen, Klubbhuset, Öjersjö Förslag till föredragningslista 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. Styrelsens årsredovisning för det sist förflutna verksamhetsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sist förflutna räkenskapsåret. 8. Fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av överskott respektive underskott i balansräkningen, samt fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen. 9. Fastställande av budget, verksamhetsplan samt avgifter för innevarande år. 10. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 11. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem senast 15 januari Övriga frågor. Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på föredragningslistan för mötet. Efter mötet sker utdelning av utmärkelser, avtackningar och prisutdelning för Match-KM.

3 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Efter en för golfbanan perfekt vinter, startade vi säsongen rekordtidigt med öppna greener redan den 21 mars. Det var en dryg månad tidigare än året innan och tre veckor tidigare än det förra rekordet. Kvalitén på banan var dessutom utmärkt redan från start med väldigt få vinterskador och banan har varit i väldigt bra skick under hela säsongen. Med en tidig start och ett ökat intresse för vår bana har beläggningen fortsatt att öka och i år har det spelats över ronder. En stor del av ökningen kommer av att våra medlemmar är allt mer aktiva men även greenfeen har ökat något till totalt ca 6000 gäster. Greenfeeintäkterna ökade med 4% jämfört med föregående år. Vi har fortsatt arbetet med att förbättra tees och fairways samt att rensa och röja i skogen för att bygga bort de områden som stoppar upp spelet eller anses onödigt svårspelade. Framför allt kulverteringen av första delen av diket på 15e, breddningen av ruffen på hål 18 samt röjningen av området mellan 12an och 13e har uppskattats. Under hösten har vi byggt om röd tee på hål 11 och 17 samt gul tee på hål 16. Under våren 2014 slutfördes arbetet med en Studio, en varmhållen träningslokal som ger möjligheter till en åretruntverksamhet för våra tränare. Bygget av studion har möjliggjorts genom generösa bidrag från i första hand Riksidrottförbundet men även Partille Kommun. Informationen till medlemmarna sker i första hand via hemsidan och sociala medier samt med nyhetsbrev som skickas ut ungefär en gång per månad. Information via post har endast getts i samband med andra utskick som kallelse till årsmöte och vid fakturering. Vi har haft en fortsatt mycket aktiv Klubbverksamhet med mycket aktiviteter i kommittéernas regi. Styrelsen är väldigt tacksam för allt det arbete som våra ledare utför för Partille Golfklubbs bästa. Även under 2014 har vi tilldelats lite större tävlingsarrangemang, bland annat en Skandia Junior Tour Riks och Olympiagolfens final för Juniorer. Såväl banan som arrangemangen i övrigt fick mycket beröm från såväl Svenska Golfförbundets representanter som från spelare och föräldrar. Under Skandia Tour-tävlingen slogs inte mindre än fyra Hole-in-Ones under samma helg vilket gav publicitet på Golf.se. När Olympiagolfens final genomfördes var det extra kul att de två bästa klasserna vanns av hemmaspelare. Även i övrigt har våra juniorer och elitspelare på ett fint sätt representerat klubben inom och utom landet, vår elitverksamhet genomgår dock ett generationsskifte för närvarande. Knatte- och juniorverksamheten är dock större än någonsin varför framtiden ser ljus ut. Vårt damlag som var nykomlingar i Nationella Serien div. 1 lyckades hänga kvar i serien medan herrarna efter en strong insats blev 3a i div. 2. I distriktets seriespel lyckades Partille GK för första gången vinna högsta divisionen, det var herrar 35 som därmed blev distriktsmästare. Herrar 45 tog klivet upp i div. 1 och har gjort en imponerande klättring från lägsta till högsta divisionen på bara tre år. Även herrar 65 lyckades ta sig upp en serie. Miljöarbetet har fortsatt under året, miljöplanen har följts upp och justerats. Vid årsskiftet hade klubben 685 fullbetalande medlemmar (-1 jämfört med 2013), 2 Hedersmedlemmar (+/-0), 64 vardagsmedlemmar (-10), 2 Non Resident (-1), 29 studerande (+5), 86 passiva (+5) samt 150 juniorer (-6). Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda möten. Styrelse Ordförande Anders Rydberg V. Ordförande Bengt M. Magnusson Ledamöter: HCP/utbildning/junior Annika Ewreskär Spelverksamhet TK/DK Siv Gunnarsson Sponsorverksamhet Mikael Gruber Klubbverksamhet Ingemar Rönnertz Bana Ulf Byberg Adjungerad Patrik Skoog Kommitté-/verksamhetsansvariga Bana Rolf Hagbard Byggnad Bert Johansson HCP/utbildning Lars Mellbin Junior Ronny Bergman/Annika Ewreskär Medlemmar Benny Liljenberg Oldtimers Ingemar Rönnertz Tävling Björn Wessman Damer Birgitta Westberg Sponsorer Mikael Gruber Personal under året Klubbchef Patrik Skoog Greenkeeper Thomas Örtblad Pro/Tränare Linda Lindell, Marcus Svensson Banarbetare Thomas TJ Johansson Reception Sara Amborn (säsong) Mekaniker Per Johansson Krögare Damien Keating/Johan Holmberg Banarbetare Dick Persson (säsong) Banarbetare Dan Nilsson (säsong)

4 Banan Efter en kort och ur bansynpunkt bra vinter kunde banan öppnas så tidigt som den 21 mars, en hel månad tidigare än föregående år. Banan var då i gott skick, både fairways och greener hade mycket små skador. Greenerna stängdes den 28 nov, en vecka tidigare än föregående år. Ännu en fantastisk säsong med greener av ypperlig klass, dessa fick ett fantastiskt högt betyg av våra medlemmar i höstens undersökning. Dessutom hade vi bättre tees än tidigare och även fairways har varit bättre under året. Den korta och varma vintern innebar att en del av årets planerade arbeten på banan inte kunde genomföras. Bland de arbeten som genomfördes kan nämnas kulvertering av del av bäcken på hål 15 samt utbyte av kulvert framför maskinhallen på hål 1. På hål 18 genomfördes speluppsnabbande åtgärder genom breddning av ruffen på vänstersidan kort green, även detta en mycket uppskattad åtgärd bland våra spelare. Motsvarande arbete genomfördes i området mellan hålen 12 och 13. Den igenlagda delen av bäcken på hål 15 täcktes med färdigt gräs på rulle. Dessutom har delar av den i fjol lagda fairwayen på hål 15 renoverats med läggning av nytt gräs på rulle. Under hösten har tre utslagsplatser byggts om från grunden: gul 16 har breddats och förlängts bakåt, röd 11 har också blivit större liksom röd 17. Ombyggnaderna har kompletterats med trädborttagning för ökat ljus- och vindinsläpp, vilket skapar förutsättningar för en hållbar utslagsplats. Ombyggnad av vintertees fortsätter, under året har ett antal färdigställts. De tidigare använda plåtlådorna har nu nästan alla ersatts av betongplattor lagda på makadam plus matta, vilket förhoppningsvis golfaren skall uppleva som ett bättre underlag för sina utslag, samtidigt som enklare skötsel skall ge en vackrare anläggning. Bankommitténs arbete med klubbens dräneringsplan med prioriteringar samt motsvarande plan för förbättring av tees fortsätter löpande. Under hösten har dressning av tre fairways genomförts, hål 8, 9 och 10. Dessutom har ett antal prioriterade greenområden dressats. Arbetet med att utveckla dress, gödsling och klipprutiner har fortsatt enligt plan. Byggnader Uppförandet av en studio kombinerat med garage för klubbens golfbilar startade under senhösten 2013 och avslutades med invigning av studion med dess nya utrustning den 17 februari Arbetet utfördes huvudsakligen av två entreprenörer men en stor insats gjordes av Onsdagsklubbens medlemmar. Invigningens första slag slogs med den äran av klubbens ordförande, Anders Rydberg. Under 2014 genomfördes också den mycket behövliga utvidgningen och upprustningen av återvinningsplatsen utanför restaurangen. Arbetet genomfördes helt av Onsdagsklubbens medlemmar. Portal för ban- och byggnadsfrågor Bankommittén fångar fortlöpande medlemmarnas idéer kring förändringar/förbättringar. Ideellt arbete Under året har två städdagar genomförts, där klubbens medlemmar huvudsakligen genomfört lövkrattning och uppstädning kring klubbhuset. Hålvärdarna har med sina frivilliga medarbetare kontinuerligt bidragit med motsvarande mycket uppskattade arbete under säsongen. Onsdagsklubben fortsätter med sitt för klubben ovärderliga arbete med underhåll och förbättringar på och kring banan. Under året har ytterligare ett antal personer anslutit sig till gänget och förutom byggnadsunderhåll och förbättringar har arbetet varit inriktat på slyröjning, gräsläggning och sådd av gräs på nyanlagda ytor.

5 Hcp- och Utbildningsverksamheten Utmärkningen av banan genomgick den mest omfattande upprustningen sedan ombyggnationen 2008: samtliga pinnar för hinder och banan har målats om och ett antal pinnar och hinderplattor bytts ut. Samtliga mätpunkter på tee har setts över och stenarna målats o/e bytts ut mot nya samt i några fall flyttats för att synas bättre. Avståndsplattorna på fairway har kontinuerligt underhållits av banpersonal och HUR-kom. Årsrevision enl. EGA s rekommendationer av alla spelarnas hcp samt några enskilda revisioner har genomförts De Lokala reglerna har uppdaterats och blivit för året godkända av GGF. Klubben har haft två Klubbdomare (förordnade tills nästa regelbok utkommer dvs. t o m. 2015) och en Distriktsdomare (genomgår prov varje år) som genomfört ett antal domar-uppdrag på klubben och i distriktet. Två regelträffar dagtid och en kvällstid genomfördes i mars. Klubbens Pro s har under året genomfört nybörjarkurser för ca 100 personer. Handicapfördelningen vid slutet av säsongen 2014 Hcp Herrar Damer Pojkar Flickor Tot ,2 21, ,1 24, ,1 38, ,2 5, ,5 9, % Medlemsverksamheten Medlemskommittén har fortsatt med att arrangera trevliga aktiviteter även under lågsäsong och 2014 arrangerades tre föreläsningar i säsongstarten. Fredrik Wetterstrand, arbetar som tränare på Aspero Golfgymnasium och som coach för Scandinavian School of Golf/ Högskolan i Halmstad. Han undervisar i idrottspsykologi vid Högskolan i Halmstad och på PGA:s tränarutbildning. Fredrik lärde oss att träna effektivare, att lägga fokus på det som ger bäst effekt. Vi fick också se skillnaden mellan mängdträning och slumpvis träning och hur vi skall bli bättre på spelstrategi. Ungefär 50 åskådare kom för att lyssna på en av golfsveriges mest meriterade föreläsare. Under föreläsningen om Banskötsel berättade vår greenkeeper Thomas Örtblad om banskötsel i allmänhet och hur vår golfbana i synnerhet. Med klubbchefen Patrik Skoog som sidekick fick ett femtontal åhörare veta allt om maskinpark, grässorter, skötselplaner mm. Föreläsningsserien avslutades för tredje året med vår pro Marcus Svensson som berättade om utrustning, nyheter inför säsongen och möjligheterna att ännu bättre anpassa utrustningen till spelaren. Även här var det ett femtontal åhörare som tog möjligheten att lära sig mer om golfteknik och utrustning och dessutom fick en förevisning av den nyinvigda studion. Vårens medlemsresa till Åsundsholm fick ställas in på grund av för få anmälda. Klubbresan till Polen och Sand Valley G&CC genomfördes dock med ca. 25 deltagare. Oldtimersverksamheten Kommittén har under året haft tre protokollförda sammanträden, i februari, september och november. Vårmötet hölls den 3 april, då det informerades om den kommande säsongen. Torsdagsgolfen började den 10 april och pågick med uppehåll i juli fram till den 9 oktober. Spelformen har varit slagspel singel, greensome och ett par scramble. Det genomsnittliga antalet deltagare har varit närmre 50 personer. Sammanlagt har 100 personer deltagit under torsdagarna. Glädjande har varit det stora tillskottet av nya spelare under torsdagarnas oldtimersgolf. A-och B-klasserna har varit jämnt fördelade, medan C-klassen har haft något mindre deltagare. Inom tävlingarnas ram har Running Eclectic, med rekordstort deltagande, och Årets Snittare genomförts. Under året ägde regelfrågetävlingar rum i samband med de månatliga prisutdelningarna på torsdagarna. Vårutflykten gick i år till Gräppås GK med ca 35 deltagare. I årets seriespel vann H55+ sin Hcp-serie och H65 Scr blev tvåa i sin, medan övriga fyra lag hamnade i mitten eller något längre ned. Under 2015 kommer samma lag att deltaga i seriesystemen. Matchcuperna S:t Görans Cup med stort deltagande och Omaka Par har spelats. I utbytet med St Lundby, med spel hos oss i juni och i september hos dem, vann vi årets tävling knappt. Den så kallade Älgjakten spelades i oktober på Torslanda GK. KM för oldtimers har genomförts både som torsdags- och helgtävling beroende på klass. Säsongen avslutades med traditionellt Luciakaffe och mycket prisutdelningar den 13 december.

6 Junior- och elitverksamheten 2014 blev ett bra år för junior- och elitverksamheten mycket tack vare en lång golfsäsong med fint väder men även för att verksamheten fortsätter att utvecklas och förnyas genom förbättringar av redan beprövade koncept och genom införande av nya inslag. 23 pojkar och 4 flickor vad med och tävlade i vår egen Juniorpokal, men även juniorer från andra klubbar har deltagit. Efter fyra deltävlingar stod det klart att Eleonor Skoog och Sebastian Södergren var årets Order of Merit vinnare. I bruttoklasserna vann Otto Sand och Eleonor Skoog. Även i år fortsatte vi konceptet med spelkvällar på utvalda fredagar för de yngre juniorerna, i syfte att få så många juniorer som möjligt att känna på att spela på banan. Tack till de föräldrar/faddrar som var med och hjälpte till. Upplägget på juniorträningen var nytt inför säsongen, juniorerna kunde välja att delta i en Breddträningsgrupp eller i en tävlingsgrupp. I breddträningsgrupperna samlas de juniorer som vill träna en gång/vecka, medan tävlingsgrupperna vänder sig till de juniorer som vill träna flera gånger i veckan och som har ambitionen att tävla. Vi upplevde att nyordningen föll väl ut och kommer att fortsätta med samma koncept under Juniorträningen avslutades på traditionellt vis i slutet av september med scramble, femkamp och frågesport med drygt 60 deltagare. För femte året i rad var Partille GK:s juniorer med i Göteborgs Golf Cup. Tävlingen anordnas av Göteborgs Golfdistrikt och spelas på olika klubbar i Göteborgsområdet. Spelet spelas över 9-hålsmatcher/bästboll i en serie med efterföljande slutspel. I år hade vi med ett 8:a-mannalag, bestående av 2 tjejer och 6 killar. Engagerad tävlingsledare var Patrik Öhrn, som hyllar våra ungdomars kämpaglöd och fina uppförande. I Juniorserien (J21) slutade vi tyvärr sist i Div 1 och får återvända till Div2. Vid Nationella seriespelet för elitspelarna coachades damerna i år av Linda Lindell och herrarna av Marcus Svensson. Damerna slutade på en sjätte plats och stannar kvar i division 1 och herrarna blev trea i division 2. Vårlägret genomfördes traditionsenligt i mitten på april. Som vanligt åkte vi till Haverdals GK. Vårlägret är en bra start på säsongen och ger framför allt många av de yngre en riktig kick av intensiv träning och mycket spel. På höstlovet åkte vi för tredje året i rad på höstläger till Spanien. Efter en bussresa på ca 30 timmar anlände ett glatt gäng juniorer, ledare och föräldrar till Lloret de Mar på Costa Brava. Förutom en del träning presterades fin golf och Partille GK:s 22 deltagare dominerade tävlingarna bland bussens drygt 50 spelare på banorna Emporda Links, Torre Mirona, Montanya, Mas Nou och PGA Catalunya Tour Course. Ett stort tack till alla medlemmar som gjorde resan möjlig genom att köpa bildekaler och Newbody. Under hösten har Ronny Bergman lämnat över ordförandeskapet i junior- och elitkommittén till Annika Ewreskär. Ett jättetack till Ronny för ett härligt engagemang under åren som varit!

7 Tävlingsverksamheten På uppdrag av styrelsen planerar och genomför tävlingskommittén tävlingsverksamheten i klubben. Ett trettiotal tävlingsledare har genomfört klubbens olika tävlingar. 19 tävlingar har genomförts med totalt anmälda spelare. Tävlingsverksamheten är sedan många år en central och viktig del i klubben och bygger på ett bra samarbete med övriga kommittéer och golfpro/shop och restaurangen. Golfbanan och speciellt greener och greenområden har fått mycket beröm av tävlande. Vi tackar årets tävlingssponsorer, OLKA Golfresor, Partille Golfshop, Golfhäftet, Bilia Sävedalen, More Golf, Golf Digest, Golfresan, Sober resor och Partille Golfrestaurang. Tävlingssäsongen började med veckotävlingar i april och avslutades 26 oktober med Säsongsavslutningen. Golfveckan genomfördes traditionsenligt v28 och med, som vanligt, stort deltagarantal. Sex dagars tävlande som avslutades med krogrundan och fest på lördagen. Barbro och Kjell Sandberg blev bästa kvinnliga respektive manliga golfare under veckan. Onsdagspoängen spelades under maj september och med Kent Jonsson som segrare i finalen. Damerna spelade sina veckotävlingar på tisdagar och oldtimers på torsdagar. En Order of Merit tävling för klubbens medlemmar genomfördes för första gången. 10 utvalda tävlingar (5 singel- och 5 partävlingar) i en Dam- och en Herrklass. Alla som deltar i de utvalda tävlingarna är med i OoM utan extra kostnad. Poäng delas ut efter en tabell. Anneli Skoog vann Damklassen och Hans Eriksson Herrklassen. Fina priser i form av presentkort på klubben för de tre bästa i respektive klass. Tävlingen blev en succé och fortsätter Helgen september genomförde klubben Sverigefinaler för alla juniorklasser i Olympiagolfen som arrangerades av Svenska Golfförbundet. Ett stort antal juniorer från hela landet var med och tävlade tillsammans med föräldrar, syskon och kompisar. En fantastisk helg och klubben kunde visa upp en golfbana som fick mycket beröm. Aktuell information om tävlingsverksamheten finns på klubbens hemsida och på anslagstavla i klubbhuset. Vi gratulerar våra KLUBBMÄSTARE 2014 Herrar Henrik Johansson Damer Matilda Frövenholt Flickor Matilda Frövenholt Pojkar Otto Sand Match Herrar Henrik Johansson Match Damer Eleonor Skoog Äkta Make/Sambo Anneli och Patrik Skoog D35 Louise Persson D50 Anneli Skoog D60 Lilian Danling H35 Rickard Svensson H45 Patrik Skoog H55 Lennart Johansson H65 Christer Larsson H75 Hans-Erik Larsson

8 11 juni nstart! vling för 3-mannalag*. Slaggolf, toresultat på varje hål räknas. d med prisutdelning. Inbjudan till Program Damverksamheten Damkommittén, som består av 4 ledamöter, har haft möten regelbundet under Vid den så kallade vårupptakten den 15 april presenterades säsongens program och redan den 22 april genomfördes en regelvandring på banan med Patrik Skoog. Årets Gökottegolf gick av stapeln lördagen den 3 maj. Running Eclectic, som spelas över 9 alternativt 18 hål, startade tisdagen den 6 maj och avslutades den 12 september. Varje tisdag har det satts upp en regelfråga på första tee. Eclectic har spelats 16 tisdagar. På avslutningen bjöds det på en vällagad och god buffé. Årets tävling har spelats av 83 damer som tillsammans gjort 734 starter. Segrare över 9 hål blev Lisbeth Liljedahl och över 18 hål segrade Louise Bramfeldt. Tisdagen den 10 juni anordnades Omslaget, en 9-hålstävling som var mycket uppskattad av de drygt 40 damer som deltog. Sponsorverksamheten Sponsorkommittén har under året genomfört ett antal aktiviteter för att dels aktivera och inspirerar våra befintliga sponsorer, dels för att locka nya sponsorer till klubben. Säsongen inleddes med ett frukostmöte den 26 mars tillsammans med Pixbo Wallenstam och IK Sävehof som berättade om sina säsonger och tankar kring kommande slutspel. Vår Pro Marcus delade sina tankar kring den kommande golfsäsongen och presenterade den nya svingstudion. Den 6 maj var det dags för Lunchmöte där klubbchef Patrik Skoog berättade om banans utveckling och säsongens kommande aktiviteter. 13 maj var det dags för vårens sedvanliga slipning av formen tillsammans med Marcus och Linda. Årets Frukostgolf spelade vi den 27 maj. Tävling över 9 hål och därefter frukost och prisutdelning. Ett populärt arrangemang som vi hade för andra året och det blir nog årligen återkommande. Årets upplaga av Partille Business Golf, vår populära lagtävling, spelades den 11 juni där våra samarbetspartners bildar ett företagslag och tävlar för sitt företag. Partille Golfshop vann tävlingen och fick representera klubben på Delsjö Ladies Open ProAM. Efter sommaruppehållet var det dags att slipa formen med Linda och Marcus igen inför de kommande tävlingarna under hösten. Den 2 september var det dags för den traditionella Sponsorgolfen. Året vinnare blev Torbjörn Jonsson på Renew AB med imponerande 41 poäng. Sponsorresan gick i år till Åsundsholms Golf & Country Club söder om Ulricehamn. Dessvärre var uppslutningen lite dålig så vi funderar på nya grepp till nästa säsong. Den 3 oktober samlades vi till Fredagsmys med lunch och 18 håls spel. Efteråt fika, räkmacka och prisutdelning. I samband med prisutdelningen berättade Patrik Skoog om sitt studiebesök på Ryder Cup på Gleneagles. Ett lyckat arrangemang som vi hade för andra året och som säkert kommer tillbaka även nästa år. Helt enligt traditionen avslutades årets sponsoraktiviteter med After Dark Trophy i mörkret den 7 oktober. En annorlunda upplevelse som alltid är populär som avslutas med prisutdelning och en bit mat. I år hade vi ett flertal nya deltagare som aldrig testat mörkergolf tidigare och att döma av entusiasmen efteråt kommer de tillbaka nästa år. Frukostgolf After Dark Trophy Tisdagen den 7 oktober 2014 går solen ner före När mörkret lagt sig över Öjersjötrakten är det åter dags för våra mest ljusskygga sponsorer att kliva ut på banan. Klockan är det shotgun-start på After Dark Trophy som spelas för 20:e gången! För er som är uppe med tuppen passar det perfekt med en golfrunda innan Tyvärr kommer du inte att se vår fina golfbana i mörkret. Men vi spelar 6-håls poäng bogey i gemensam klass. Efter avslutat spel blir det lättare förtäring jobbet. Vi spelar nio hål, äter frukost efteråt och är tillbaka på kontoret lagom Morgonstund har guld i mund. i samband med prisutdelning. Vi samlas i klubbhuset kl för genomgång av regler och utrustning. Anmäl dig senast söndag 5 oktober! Via e-post: till förmiddagsfikat. Via telefon: Patrik Skoog, Klubbchef Tisdag 27 maj Varmt välkommen! PS: Ficklampor, mobiltelefondisplayer, kamerablixtar och liknande är otillåtna hjälpmedel Samling Frukost och prisutdelning Anmäl dig senast fredag 23 maj via mail till Shotgun-start Vägbeskrivning Partille Golfklubb, Öjersjö (mindre än 10 minuter från Korsvägen) Från E20/Partille: Kör mot Landvetter, följ sedan skyltning från Öjersjö Brandstation. Från Göteborg riksväg 40 mot Borås: Tag av vid Mölnlyckemotet, följ sedan skyltning mot Öjersjö/golfbana. Business Golf Sponsorresa Inbjudan till Partille med konferens Sponsorgolfen Inbjudan till årets mest välmatade golftävling! Onsdagen den 17/9 till Åsundsholms Golf & Country Club Åsundsholm är en pärla belägen längs sjön Åsunden strax söder om Ulricehamn. Området är känt från Birgit Sparres romansvit Gårdarna runt sjön. Åsundsholms G&CC utökades från 12 till 18 hål under 2014 och erbjuder en omväxlande parkbana med onsdag 11 juni är det dags för årets lagtävling Partille Business Golf. äl ditt lag och var med och tävla om vårt vandringspris och ett hemligt pris som ll det vinnande laget! Även olika individuella prestationer belönas och det blir spännande greenområden och greener av absolut högsta klass. m en och annan överraskning Avresa med minibuss från Partille GK. Nu är det dags för Sponsorgolfen igen! Ankomst Åsundsholm G&CC. Kaffe och fralla serveras Föredrag Ledarskap. Vi spelar poängbogey i två lika stora klasser. Dessutom är det full aktivitet på banan, från start till mål, med massor av extra tävlingar som Närmast hål, Längsta drive, Rakast drive, Kortast drive, Eagle- och Birdiepriser, Hidden-holes, Lagtävling och en hel del annat Uppvärmning följt av lunch. lfklubb, Öjersjö :a start i Nätverkstävlingen, 18 hål poängbogey i en klass. ng med kaffe och fralla samt uppvärmning och tävlingsinformation. Efter spel serveras räkmacka och en öl, i samband med prisutdelning. Efter prisutdelning hemresa. Pris: 995 kr/person. Inkluderar bussresa, kaffe och fralla, föreläsning, lunch, spel 18 hål, rangebollar, räkmacka och öl. ra från sponsrande företag. Dvs två av dina lagkamrater kan vara dina bästa kunder, ågon annan du vill dela priserna med. Tisdag 2 september Varmt välkommen! Anmälan: Anmäl ditt lag senast måndag 9 juni. Kontakta klubbchef Patrik Skoog via telefon Kaffe och fralla serveras från Shotgun eller e-post n! Lunch och prisutdelning direkt när alla ko Anmälan: Till Patrik Skoog via telefon eller e-post senast fredagen den 5 september. Anmäl dig senast fre Via e-post: k gbeskrivning Partille G org Vä

9 PARTILLE GOLFKLUBB RESULTATRÄKNING 2014 INTÄKTER Årsavgifter inkl. inträdesavgift Greenfee inkl. företagsgolf Driving Range Sponsorintäkter Klubbaktiviteter Övriga intäkter, Not KOSTNADER Personalkostnader Driftskostn. banan Leasing Maskiner Förlust vid avyttring av maskin Arrende Utrangering banan Driving Range Driftskostn. klubbhus Administration Klubbaktiviteter Årsavgifter, SGF, GGF Resultat före avskrivningar AVSKRIVNINGAR Maskiner och inventarier Klubbhus Maskinhall Bananläggning Resultat efter avskrivningar FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader Årets resultat

10 PARTILLE GOLFKLUBB BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar, Not 2 Maskiner och inventarier Klubbhus Maskinhall Bananläggning Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Föreningskapital Insatslån, Not Balanserade vinstmedel Årets resultat Långfristiga skulder Banklån Insatslån, Not Kortfristiga skulder Kortfristig del av långa lån Checkkredit, Not Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter för egna lån Pantbrev i fastighet Företagsinteckning

11 BOKSLUTSNOTER Not 1: Övriga intäkter Under övriga intäkter ingår investeringsbidrag från Partille Kommun på kr (f g år kr). Not 2: Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde Ack. Värdeminskning Bokfört värde Klubbhus Anskaffningsvärde Ack. Värdeminskning Bokfört värde Maskinhall Anskaffningsvärde Ack. Värdeminskning Bokfört värde Bananläggning Anskaffningsvärde Ack. Värdeminskning Bokfört värde Not 3: Insatslån Insatslånen löper utan ränta och amortering. Vid medlems utträde ur klubben återbetalas lånet först sedan ny medlem inträtt i klubben. I riskhänseende är således insatslånet jämförbart med eget kapital. Fr.o.m är insatslånet för nya medlemmar 6000 kr i stället för kr som tidigare gällt. Därför är 2/3 av insatslånen omförda från eget kapital till långfristig skuld, motsvarande den del av framtida utbetalningar som inte täcks av insatslån från nytillträdande medlemmar. Not 4: Checkkredit Beviljad checkkredit kr Öjersjö Anders Rydberg, ordförande Bengt M. Magnusson Mikael Gruber Ulf Byberg Annika Ewreskär Lövgren Ingemar Rönnertz Siv Gunnarsson Vår revisionsberättelse har avgivits Roger Mattsson Auktoriserad revisor KPMG Lennart Huldén Fullständig årsredovisning finns att hämta i receptionen.

12 BUDGETFÖRSLAG VERKSAMHETSÅRET INTÄKTER Budget Utfall Budget Utfall Årsavgifter inkl. inträdesavgifter Greenfee inkl. företagsgolf Driving Range Sponsorer Klubbaktiviteter Hyror och övriga intäkter Summa intäkter KOSTNADER Banan Löner o soc. kostnader Driftskostnader Leasing maskiner Förlust Avyttring av maskin Arrende Utrangering banan Range Kansli Löner o soc. kostnader Administration Klubbhus Klubbaktiviteter Årsavgifter SGF,GGF Summa kostnader Rörelseresultat Avskrivningar Maskiner och inventarier Klubbhus Maskinhall Bananläggning Summa avskrivningar Resultat efter avskrivningar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster

13 Årsavgifter Övriga lån och avgifter Fullbetalande, senior Städavgift, Senior Studerande år Städavgift, Junior Juniorer Äldre år Insatslån Juniorer Yngre år Inträdesavgift, Senior Knattar 0 10 år Inträdesavgift, Junior Vardagsmedlem, senior Vagnbod dubbel under Non resident Vagnbod trippel under Passiv Vagnbod dubbel över Provmedlem Vagnbod trippel över Vagnbod dubbel eluttag 600 Medlemsavgift (ingår i årsavgift) Vagnbod trippel eluttag 850 Senior Påminnelseavgift Junior Knattar Investeringar 2015 Bana Ny- och ombyggnationer Maskiner Fairwayklippare (leasing) Golfbil Container förvaring upplaget Fontän bevattningsdammen Trippelklippare, begagnad Restaurang Restaurangutrustning Totalt Investeringarna finansieras med leasing (fairwayklippare) och det likvida överskott som verksamheten genererar (övrigt). Projekt Hål 14 Ett av de tydligaste önskemålen bland medlemmar och gäster gällande banan är en ombyggnad av hål 14. Projektet avser att fylla igen den första dammen, med flaggstången, för att skapa en större landningsyta på utslaget. Därmed blir det också möjligt att komma närmare de nedre dammarna för att få ett kortare och enklare slag över dessa och upp på andra sidan. För att kunna fylla igen dammen krävs godkännande från Länsstyrelsen. Under våren 2015 görs en Naturvärdesinventering i dammen och därefter lämnas en Samrådsanmälan avseende ingrepp i Naturmiljön in. Under förutsättning att Länsstyrelsen godkänner projektet investerar Partille GK maximalt kr i projektet. Tillgänglighetsprojekt Projektet består av tre delar där den första avser en total tillgänglighetsanpassning av klubbhuset, den andra avser transportvägar över hela anläggningen för att möjliggöra transporter och därmed spel med golfbil under hela säsongen oavsett väderlek. Den tredje delen avser ett nytt tillgänglighetsanpassat övningsområde med allvädersunderlag (konstgräs) samt tillgänglighetsanpassning av Driving Range. Det nya övningsområdet placeras mellan 18e hålet och materialupplaget och kan med konstgräsbeläggning användas under större delen av året. Projektets genomförande förutsätter bidrag från olika fonder och innebär att Partille GK investerar max kr.

14 Kommentarer budget 2015 Årsavgifter Budgeten förutsätter fler nya medlemmar, totalt 720 fullbetalande seniormedlemmar samt 30 provmedlemmar. Fortsatt arbete med rekrytering av nya medlemmar har hög prioritet och därför föreslås inträdesavgifter för nya medlemmar tas bort. Årsavgiften föreslås vara oförändrad. Personalkostnader På bansidan budgeteras med 4 heltidsanställda, varav 2 med lönebidrag, samt 2 säsongsanställda på 6 månader. Kansli och reception bemannas med 1 heltidsanställd, 1 säsongsanställd på 8 månader samt extrapersonal på helger och sommarlov. Arrende Samtliga arrendeavtal gäller nu t.o.m Investeringar Investeringar på banan inkluderar dräneringsarbeten på hål 4, 11 och 12. Därutöver utökas klippta ytor på hål 1, 4, 14, 16 och 17. Valberedningen Förslag till styrelsens ordförande och styrelseledamöter Ordförande: Anders Rydberg Ledamöter: Ingemar Rönnertz Mikael Gruber Siv Gunnarsson Val för 2015 (omval) Val för (Omval) Val för (Omval) Val för (Omval) Följande ledamöter är valda av föregående årsmöte tom 2015: Bengt M Magnusson Ulf Byberg Annika Ewreskär Förslag till revisorer och revisorssuppleanter för 2015: Revisorer: Roger Mattsson, auktoriserad revisor, KPMG (omval) Lennart Huldén (omval) Revisorssuppleanter: Jan Malm, auktoriserad revisor, KPMG (omval) Lars Widell (omval) Mölndal Thomas Nilsson Kristian Röström Susanne Lennartsson Ordförande

15

16 Kontaktperson Klubbchef: Patrik Skoog Adress Partille Golfklubb Golfrundan 5, Öjersjö E-post Telefonnummer Reception: Kansli: Pro/Shop: Restaurang: circuscom.se

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2013 & VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Säsongen 2012 startade rekordtidigt och redan den 5e april öppnade

Läs mer

Informationsmöte Juniorer Tävling

Informationsmöte Juniorer Tävling Informationsmöte Juniorer 2015-04-01 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2013-04-10

Informationsmöte Juniorer 2013-04-10 Informationsmöte Juniorer 2013-04-10 Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Övriga tävlingar Juniorrepresentanter Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen,

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Övriga tävlingar Juniorrepresentanter Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen,

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

Årsredovisning för. Sölvesborgs golfklubb. 836200-8867 Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Sölvesborgs golfklubb. 836200-8867 Räkenskapsåret Årsredovisning för Sölvesborgs golfklubb 836200-8867 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse Styrelsen 2013 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ture Svensson ordförande, Gunnar Lundahl vice ordförande,

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet 2016-04-26 Härmed kallas Viksjö Golfklubbs medlemmar till allmänt möte (vårmöte) i klubbhuset tisdagen den 26 april 2016 kl. 19.00. Föredragningslista

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete Partille Golfklubb presenterar Ett guldkantat samarbete Välkommen till Partille golfklubb Vi finns i gröna och sköna Öjersjö, granne med Delsjöreservatet och mindre än 10 minuter från Göteborgs centrum.

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar:

Partille Golfklubb presenterar: Partille Golfklubb presenterar: Göteborgs närmaste golfbana T io minuter från centrala Göteborg ligger Partille Golfklubb en omväxlande skogsbana med mycket vacker layout. Banan invigdes 1988 och 2008

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Informationsmöte Juniorer Breddgrupper

Informationsmöte Juniorer Breddgrupper Informationsmöte Juniorer 2015-04-01 - Breddgrupper Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen, om du har

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R HÖSTMÖTE 29 NOVEMBER 2016 Sida 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av Föredragningslista. 4. Val av ordförande

Läs mer

Styrelsen för Gagnefs Golfklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

Styrelsen för Gagnefs Golfklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golfklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Under denna säsong har

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte VÄLKOMNA TILL Årsmöte 2017.10.25 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden 2017-10-25 2 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden Länken till rösten 2017-10-25 3 Vad tänker du, jag,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017 KANSLI/SHOP 2017 Jörgen Carlsson som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, greenfeegäster,

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Albatross Golfklubb Seniorkommitté 2015 Bo Ödling Ordförande Tel. Jan bostad Lundmark 031-209012 - ansvarig Åre Tel. mobil bostad 0705 031 209013-552151

Läs mer

Ordföranden har ordet.

Ordföranden har ordet. Ordföranden har ordet. När dessa rader skrivs i mitten av april, är vi just i färd med att öppna Skogsbanan för spel på ordinarie greener. Samtidigt spelas US Masters på Augusta-banan. Därmed känns det

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Danderyds Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sid Verksamhetsberättelse 2-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut Årsbokslut För Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31 Organisationsnummer 835000-0355 Styrelsen avger följande årsbokslut Förvaltningsberättelsen 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Redovisningsprinciper

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Art: Årsmöte Umeå Golfklubb Tid: 2015-03-13, kl. 1800 Plats: Tegs Församlingsgård 1 Mötets öppnande Ordförande i Umeå Golfklubb, Ted Samuelsson, förklarade mötet öppnat och hälsade

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner,

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner, Juniorbladet 1/2016 Hej golfvänner, Nu gäller det att Du börjar planera golfsäsongen 2016 för att få ut så mycket så möjligt av denna fantastiska sport! I det här Juniorbladet har vi listat alla aktiviteter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Tönnersjö golfklubb har 491 medlemmar varav 263 greenfee medlemmar, 107 aktiva medlemmar, 82 nybörjarmedlemmar, tillkommer anställda, sekundära medlemmar

Läs mer

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM A P R I L. TAVPROG 2013.xls Sida Tävlingsledare. 2 Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 Lö 7 Sö

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM A P R I L. TAVPROG 2013.xls Sida Tävlingsledare. 2 Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 Lö 7 Sö TAVPROG 2013.xls Sida 1 PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM 2 0 13 2013-01-23 v14 v15 v16 v17 v18 1 Må 2 Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 Lö 7 Sö 8 Må 9 Ti 10 On 11 To 12 Fr 13 Lö 14 Sö Städdag 15 Må

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(8) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 1 VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 - Breddgrupper

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 - Breddgrupper Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 - Breddgrupper Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen, om du har

Läs mer

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1(5) Tomelilla Golfklubb Höstmöte Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla Närvarande: personer Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 1. Fastställande

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM Tävlingsledare 1 Sö

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM Tävlingsledare 1 Sö TAVPROG 2012.xls Sida 1 PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM 2 0 12 2012-02-07 v14 v15 v16 v17 v18 A P R I L 1 Sö 2 Må 3 Ti 4 On 5 To 6 Fr 7 Lö 8 Sö 9 Må 10 Ti 11 On 12 To 13 Fr 14 Lö 15

Läs mer

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B Golfsäsongen 2012 HUDIKSVALLS G O L F K LU B B Välkommen till säsongen 2012 Vintern är äntligen över och golfsäsongen drar igång. Årets program är fullt av aktiviteter som vi hoppas skall vara roliga och

Läs mer

Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda

Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda Föredragningslista 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd för mötet.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Välkommen till extra årsmöte!

Välkommen till extra årsmöte! Välkommen till extra årsmöte! Dagordning vid extra årsmöte i Skellefteå Golfklubb 2015-12-01 1. Mötets öppnande. 2. Upprop och fastställande av röstlängd. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2014-01-30 0.1 Styrelsemöte 14:01 Datum 2014-01-30 18.00-19.00 Plats Närvarande Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Peder Gidlund Johan Niemi-Tjäder Delges Medlemmarna

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM 2012

TÄVLINGSPROGRAM 2012 TÄVLINGSPROGRAM 2012 Tidsbokning 040-42 96 80 Tävling 040-42 96 81 Kansli 040-42 96 82 Klubbchef 040-42 96 83 Fax 040-42 96 84 Shop 040-42 96 85 Restaurang 040-42 96 86 E-mail: soderslattsgk@sslgk.se Hemsida:

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2013-01-24 0.1 Styrelsemöte 13:01 Datum 2013-01-24 18.00-19.25 Plats Närvarande Kiruna, Softcenter Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Anna Wester Pia Kyrö Peder

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

TÄVLINGS- PROGRAM 2015

TÄVLINGS- PROGRAM 2015 TÄVLINGS- PROGRAM 2015 TÄVLINGSPROGRAM 2015 * = Endast medlemmar i Alingsås GK. Shotgun = Gemensam start. SL = Slagtävling SG = Slaggolf PB = Poängbogey S = Singel GS = Greensome Four = Foursome FB = Fyrboll

Läs mer

www.brastadgolfcenter.nu/golfklubb Ordinarie årsmöte, Brastad GK Plats: Stångenäs AIS klubbstuga Datum 2009-02-14 Tid: 13:00 Förslag till dagordning 1 Öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Fastställande

Läs mer

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Nyhetsbrev #2 2016 Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Sida 1 av 4 I höstas på höstmötet presenterade vi en verksamhetsplan för 2016.

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018 Styrelsens verksamhetsplan 2018 VISION: UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla former De som söker

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Sockenvägen 290, Årsta,

Sockenvägen 290, Årsta, VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen får härmed avge följande redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret 2008-09-01 - - 2009-12-31 KANSLI Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, info@eltk.se, www.eltk.se, 08-81

Läs mer

Fjällbacka GK. Tävlingsprogram 2016. Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 fjallbacka.gk@telia.com www.fjallbackagk.

Fjällbacka GK. Tävlingsprogram 2016. Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 fjallbacka.gk@telia.com www.fjallbackagk. Fjällbacka GK Tävlingsprogram 2016 Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 E-mail fjallbacka.gk@telia.com Hemsida www.fjallbackagk.se TÄVLINGSBESTÄMMELSER Anmälan: Anmälan skall

Läs mer

Saltsjöbadens Golfklubb

Saltsjöbadens Golfklubb 1(16) Saltsjöbadens Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning 7 - noter

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr Årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808 Dagordning 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av röstlängd. 3. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande

Läs mer

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Sida 1 av 5 Vänner, Så kom vintern till slut, även om vi när vädret tillåter, fortfarande spelar golf på vår linksbana.

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Övergripande mål Jönåkers golfklubb skall karaktäriseras av familjekänsla med personlig och bra service och vi skall ha en kvalitetsbana med ambitioner för ett långt

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. När vi planerar verksamheten i golfklubben

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9

Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9 Bokslut för Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9 Räkenskapsåret 01.01.2013 31.12.2013 Innehållsförteckning Sida Kallelse till vårmöte 1 Verksamhetsberättelse 2-3 Resultaträkning 4-5 Balansräkning 6-7 Bokslutsprinciper/Noter/

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(14) Mjölkeröds Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter

Läs mer

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR. 9 december 2012 kl på Åsundsholm. Organisationsnummer:

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR. 9 december 2012 kl på Åsundsholm. Organisationsnummer: ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR 9 december 2012 kl.16.00 på Åsundsholm Organisationsnummer: 866001-3452 1 Datum: Söndagen den 9 december 2012 Tid: Kl 16:00 Plats: Åsundsholm Kallelse

Läs mer

Höstmötet HaningeStrand

Höstmötet HaningeStrand Höstmötet 2015 1 En golfsäsong Ett år Årsplan Varför? 2 Nyår En golfsäsong Ett år Årsplan Höstmöte Stämma Upptaktskonferens Kommittéer Höstmöte Kommittéer Konferens Plan nästa år Budget nästa år Avgifter

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2013-11-25 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Ordförande hälsade drygt 60 årsmötsdeltagare välkomna till Loftahammars Golfklubbs i Loftahammars Bygdegård den 2:a maj 2009 1. Val av ordförande till

Läs mer

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN!

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! Gräppås 2011-2014 Gräppås Golfklubb Vi vill vara den vänliga klubben för alla som vill spela golf och trivas i en avslappnad naturskön miljö Idé - inriktning - kännetecken Verksamhetsidé

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÅRÅRSMÖTE Den 28 juni 2014 kl. 13:00 i klubbhuset på Kronholmen.

ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÅRÅRSMÖTE Den 28 juni 2014 kl. 13:00 i klubbhuset på Kronholmen. ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÅRÅRSMÖTE Den 28 juni 2014 kl. 13:00 i klubbhuset på Kronholmen. Förord Jag har nu varit ordförande i två år och när jag läser igenom vad jag skrev inför årsmötet förra året så inser

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Vreta Kloster GK Damkommitté

Vreta Kloster GK Damkommitté Vreta Kloster GK Damkommitté Verksamhetsberättelse 2012 Säsongen 2012, allmänt 3 Mål för säsongen 2012 3 Verksamhetsplanen 4 Genomförda tävlingar 5 Tisdagsgolf 5 Målarstegen 6 Ladies Tour 6 Klubbmästare

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl 09.00-12.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016 Verksamhetsplan Norråva GK 2016 Priser 2016 Medlemsavgift Klubben Årsavgift Senior 2015 995 kr Årsavgift Junior 2015 595 kr Medlemspriser på Norråva Årskort Senior 3.990 kr ( Vid köp före 1 mars 3.700)

Läs mer