Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014"

Transkript

1 Kallelse till årsmöte 2015 och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014

2 Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb Torsdag 26 februari 2015 kl Plats: Restaurangen, Klubbhuset, Öjersjö Förslag till föredragningslista 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. Styrelsens årsredovisning för det sist förflutna verksamhetsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sist förflutna räkenskapsåret. 8. Fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av överskott respektive underskott i balansräkningen, samt fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen. 9. Fastställande av budget, verksamhetsplan samt avgifter för innevarande år. 10. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 11. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem senast 15 januari Övriga frågor. Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på föredragningslistan för mötet. Efter mötet sker utdelning av utmärkelser, avtackningar och prisutdelning för Match-KM.

3 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Efter en för golfbanan perfekt vinter, startade vi säsongen rekordtidigt med öppna greener redan den 21 mars. Det var en dryg månad tidigare än året innan och tre veckor tidigare än det förra rekordet. Kvalitén på banan var dessutom utmärkt redan från start med väldigt få vinterskador och banan har varit i väldigt bra skick under hela säsongen. Med en tidig start och ett ökat intresse för vår bana har beläggningen fortsatt att öka och i år har det spelats över ronder. En stor del av ökningen kommer av att våra medlemmar är allt mer aktiva men även greenfeen har ökat något till totalt ca 6000 gäster. Greenfeeintäkterna ökade med 4% jämfört med föregående år. Vi har fortsatt arbetet med att förbättra tees och fairways samt att rensa och röja i skogen för att bygga bort de områden som stoppar upp spelet eller anses onödigt svårspelade. Framför allt kulverteringen av första delen av diket på 15e, breddningen av ruffen på hål 18 samt röjningen av området mellan 12an och 13e har uppskattats. Under hösten har vi byggt om röd tee på hål 11 och 17 samt gul tee på hål 16. Under våren 2014 slutfördes arbetet med en Studio, en varmhållen träningslokal som ger möjligheter till en åretruntverksamhet för våra tränare. Bygget av studion har möjliggjorts genom generösa bidrag från i första hand Riksidrottförbundet men även Partille Kommun. Informationen till medlemmarna sker i första hand via hemsidan och sociala medier samt med nyhetsbrev som skickas ut ungefär en gång per månad. Information via post har endast getts i samband med andra utskick som kallelse till årsmöte och vid fakturering. Vi har haft en fortsatt mycket aktiv Klubbverksamhet med mycket aktiviteter i kommittéernas regi. Styrelsen är väldigt tacksam för allt det arbete som våra ledare utför för Partille Golfklubbs bästa. Även under 2014 har vi tilldelats lite större tävlingsarrangemang, bland annat en Skandia Junior Tour Riks och Olympiagolfens final för Juniorer. Såväl banan som arrangemangen i övrigt fick mycket beröm från såväl Svenska Golfförbundets representanter som från spelare och föräldrar. Under Skandia Tour-tävlingen slogs inte mindre än fyra Hole-in-Ones under samma helg vilket gav publicitet på Golf.se. När Olympiagolfens final genomfördes var det extra kul att de två bästa klasserna vanns av hemmaspelare. Även i övrigt har våra juniorer och elitspelare på ett fint sätt representerat klubben inom och utom landet, vår elitverksamhet genomgår dock ett generationsskifte för närvarande. Knatte- och juniorverksamheten är dock större än någonsin varför framtiden ser ljus ut. Vårt damlag som var nykomlingar i Nationella Serien div. 1 lyckades hänga kvar i serien medan herrarna efter en strong insats blev 3a i div. 2. I distriktets seriespel lyckades Partille GK för första gången vinna högsta divisionen, det var herrar 35 som därmed blev distriktsmästare. Herrar 45 tog klivet upp i div. 1 och har gjort en imponerande klättring från lägsta till högsta divisionen på bara tre år. Även herrar 65 lyckades ta sig upp en serie. Miljöarbetet har fortsatt under året, miljöplanen har följts upp och justerats. Vid årsskiftet hade klubben 685 fullbetalande medlemmar (-1 jämfört med 2013), 2 Hedersmedlemmar (+/-0), 64 vardagsmedlemmar (-10), 2 Non Resident (-1), 29 studerande (+5), 86 passiva (+5) samt 150 juniorer (-6). Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda möten. Styrelse Ordförande Anders Rydberg V. Ordförande Bengt M. Magnusson Ledamöter: HCP/utbildning/junior Annika Ewreskär Spelverksamhet TK/DK Siv Gunnarsson Sponsorverksamhet Mikael Gruber Klubbverksamhet Ingemar Rönnertz Bana Ulf Byberg Adjungerad Patrik Skoog Kommitté-/verksamhetsansvariga Bana Rolf Hagbard Byggnad Bert Johansson HCP/utbildning Lars Mellbin Junior Ronny Bergman/Annika Ewreskär Medlemmar Benny Liljenberg Oldtimers Ingemar Rönnertz Tävling Björn Wessman Damer Birgitta Westberg Sponsorer Mikael Gruber Personal under året Klubbchef Patrik Skoog Greenkeeper Thomas Örtblad Pro/Tränare Linda Lindell, Marcus Svensson Banarbetare Thomas TJ Johansson Reception Sara Amborn (säsong) Mekaniker Per Johansson Krögare Damien Keating/Johan Holmberg Banarbetare Dick Persson (säsong) Banarbetare Dan Nilsson (säsong)

4 Banan Efter en kort och ur bansynpunkt bra vinter kunde banan öppnas så tidigt som den 21 mars, en hel månad tidigare än föregående år. Banan var då i gott skick, både fairways och greener hade mycket små skador. Greenerna stängdes den 28 nov, en vecka tidigare än föregående år. Ännu en fantastisk säsong med greener av ypperlig klass, dessa fick ett fantastiskt högt betyg av våra medlemmar i höstens undersökning. Dessutom hade vi bättre tees än tidigare och även fairways har varit bättre under året. Den korta och varma vintern innebar att en del av årets planerade arbeten på banan inte kunde genomföras. Bland de arbeten som genomfördes kan nämnas kulvertering av del av bäcken på hål 15 samt utbyte av kulvert framför maskinhallen på hål 1. På hål 18 genomfördes speluppsnabbande åtgärder genom breddning av ruffen på vänstersidan kort green, även detta en mycket uppskattad åtgärd bland våra spelare. Motsvarande arbete genomfördes i området mellan hålen 12 och 13. Den igenlagda delen av bäcken på hål 15 täcktes med färdigt gräs på rulle. Dessutom har delar av den i fjol lagda fairwayen på hål 15 renoverats med läggning av nytt gräs på rulle. Under hösten har tre utslagsplatser byggts om från grunden: gul 16 har breddats och förlängts bakåt, röd 11 har också blivit större liksom röd 17. Ombyggnaderna har kompletterats med trädborttagning för ökat ljus- och vindinsläpp, vilket skapar förutsättningar för en hållbar utslagsplats. Ombyggnad av vintertees fortsätter, under året har ett antal färdigställts. De tidigare använda plåtlådorna har nu nästan alla ersatts av betongplattor lagda på makadam plus matta, vilket förhoppningsvis golfaren skall uppleva som ett bättre underlag för sina utslag, samtidigt som enklare skötsel skall ge en vackrare anläggning. Bankommitténs arbete med klubbens dräneringsplan med prioriteringar samt motsvarande plan för förbättring av tees fortsätter löpande. Under hösten har dressning av tre fairways genomförts, hål 8, 9 och 10. Dessutom har ett antal prioriterade greenområden dressats. Arbetet med att utveckla dress, gödsling och klipprutiner har fortsatt enligt plan. Byggnader Uppförandet av en studio kombinerat med garage för klubbens golfbilar startade under senhösten 2013 och avslutades med invigning av studion med dess nya utrustning den 17 februari Arbetet utfördes huvudsakligen av två entreprenörer men en stor insats gjordes av Onsdagsklubbens medlemmar. Invigningens första slag slogs med den äran av klubbens ordförande, Anders Rydberg. Under 2014 genomfördes också den mycket behövliga utvidgningen och upprustningen av återvinningsplatsen utanför restaurangen. Arbetet genomfördes helt av Onsdagsklubbens medlemmar. Portal för ban- och byggnadsfrågor Bankommittén fångar fortlöpande medlemmarnas idéer kring förändringar/förbättringar. Ideellt arbete Under året har två städdagar genomförts, där klubbens medlemmar huvudsakligen genomfört lövkrattning och uppstädning kring klubbhuset. Hålvärdarna har med sina frivilliga medarbetare kontinuerligt bidragit med motsvarande mycket uppskattade arbete under säsongen. Onsdagsklubben fortsätter med sitt för klubben ovärderliga arbete med underhåll och förbättringar på och kring banan. Under året har ytterligare ett antal personer anslutit sig till gänget och förutom byggnadsunderhåll och förbättringar har arbetet varit inriktat på slyröjning, gräsläggning och sådd av gräs på nyanlagda ytor.

5 Hcp- och Utbildningsverksamheten Utmärkningen av banan genomgick den mest omfattande upprustningen sedan ombyggnationen 2008: samtliga pinnar för hinder och banan har målats om och ett antal pinnar och hinderplattor bytts ut. Samtliga mätpunkter på tee har setts över och stenarna målats o/e bytts ut mot nya samt i några fall flyttats för att synas bättre. Avståndsplattorna på fairway har kontinuerligt underhållits av banpersonal och HUR-kom. Årsrevision enl. EGA s rekommendationer av alla spelarnas hcp samt några enskilda revisioner har genomförts De Lokala reglerna har uppdaterats och blivit för året godkända av GGF. Klubben har haft två Klubbdomare (förordnade tills nästa regelbok utkommer dvs. t o m. 2015) och en Distriktsdomare (genomgår prov varje år) som genomfört ett antal domar-uppdrag på klubben och i distriktet. Två regelträffar dagtid och en kvällstid genomfördes i mars. Klubbens Pro s har under året genomfört nybörjarkurser för ca 100 personer. Handicapfördelningen vid slutet av säsongen 2014 Hcp Herrar Damer Pojkar Flickor Tot ,2 21, ,1 24, ,1 38, ,2 5, ,5 9, % Medlemsverksamheten Medlemskommittén har fortsatt med att arrangera trevliga aktiviteter även under lågsäsong och 2014 arrangerades tre föreläsningar i säsongstarten. Fredrik Wetterstrand, arbetar som tränare på Aspero Golfgymnasium och som coach för Scandinavian School of Golf/ Högskolan i Halmstad. Han undervisar i idrottspsykologi vid Högskolan i Halmstad och på PGA:s tränarutbildning. Fredrik lärde oss att träna effektivare, att lägga fokus på det som ger bäst effekt. Vi fick också se skillnaden mellan mängdträning och slumpvis träning och hur vi skall bli bättre på spelstrategi. Ungefär 50 åskådare kom för att lyssna på en av golfsveriges mest meriterade föreläsare. Under föreläsningen om Banskötsel berättade vår greenkeeper Thomas Örtblad om banskötsel i allmänhet och hur vår golfbana i synnerhet. Med klubbchefen Patrik Skoog som sidekick fick ett femtontal åhörare veta allt om maskinpark, grässorter, skötselplaner mm. Föreläsningsserien avslutades för tredje året med vår pro Marcus Svensson som berättade om utrustning, nyheter inför säsongen och möjligheterna att ännu bättre anpassa utrustningen till spelaren. Även här var det ett femtontal åhörare som tog möjligheten att lära sig mer om golfteknik och utrustning och dessutom fick en förevisning av den nyinvigda studion. Vårens medlemsresa till Åsundsholm fick ställas in på grund av för få anmälda. Klubbresan till Polen och Sand Valley G&CC genomfördes dock med ca. 25 deltagare. Oldtimersverksamheten Kommittén har under året haft tre protokollförda sammanträden, i februari, september och november. Vårmötet hölls den 3 april, då det informerades om den kommande säsongen. Torsdagsgolfen började den 10 april och pågick med uppehåll i juli fram till den 9 oktober. Spelformen har varit slagspel singel, greensome och ett par scramble. Det genomsnittliga antalet deltagare har varit närmre 50 personer. Sammanlagt har 100 personer deltagit under torsdagarna. Glädjande har varit det stora tillskottet av nya spelare under torsdagarnas oldtimersgolf. A-och B-klasserna har varit jämnt fördelade, medan C-klassen har haft något mindre deltagare. Inom tävlingarnas ram har Running Eclectic, med rekordstort deltagande, och Årets Snittare genomförts. Under året ägde regelfrågetävlingar rum i samband med de månatliga prisutdelningarna på torsdagarna. Vårutflykten gick i år till Gräppås GK med ca 35 deltagare. I årets seriespel vann H55+ sin Hcp-serie och H65 Scr blev tvåa i sin, medan övriga fyra lag hamnade i mitten eller något längre ned. Under 2015 kommer samma lag att deltaga i seriesystemen. Matchcuperna S:t Görans Cup med stort deltagande och Omaka Par har spelats. I utbytet med St Lundby, med spel hos oss i juni och i september hos dem, vann vi årets tävling knappt. Den så kallade Älgjakten spelades i oktober på Torslanda GK. KM för oldtimers har genomförts både som torsdags- och helgtävling beroende på klass. Säsongen avslutades med traditionellt Luciakaffe och mycket prisutdelningar den 13 december.

6 Junior- och elitverksamheten 2014 blev ett bra år för junior- och elitverksamheten mycket tack vare en lång golfsäsong med fint väder men även för att verksamheten fortsätter att utvecklas och förnyas genom förbättringar av redan beprövade koncept och genom införande av nya inslag. 23 pojkar och 4 flickor vad med och tävlade i vår egen Juniorpokal, men även juniorer från andra klubbar har deltagit. Efter fyra deltävlingar stod det klart att Eleonor Skoog och Sebastian Södergren var årets Order of Merit vinnare. I bruttoklasserna vann Otto Sand och Eleonor Skoog. Även i år fortsatte vi konceptet med spelkvällar på utvalda fredagar för de yngre juniorerna, i syfte att få så många juniorer som möjligt att känna på att spela på banan. Tack till de föräldrar/faddrar som var med och hjälpte till. Upplägget på juniorträningen var nytt inför säsongen, juniorerna kunde välja att delta i en Breddträningsgrupp eller i en tävlingsgrupp. I breddträningsgrupperna samlas de juniorer som vill träna en gång/vecka, medan tävlingsgrupperna vänder sig till de juniorer som vill träna flera gånger i veckan och som har ambitionen att tävla. Vi upplevde att nyordningen föll väl ut och kommer att fortsätta med samma koncept under Juniorträningen avslutades på traditionellt vis i slutet av september med scramble, femkamp och frågesport med drygt 60 deltagare. För femte året i rad var Partille GK:s juniorer med i Göteborgs Golf Cup. Tävlingen anordnas av Göteborgs Golfdistrikt och spelas på olika klubbar i Göteborgsområdet. Spelet spelas över 9-hålsmatcher/bästboll i en serie med efterföljande slutspel. I år hade vi med ett 8:a-mannalag, bestående av 2 tjejer och 6 killar. Engagerad tävlingsledare var Patrik Öhrn, som hyllar våra ungdomars kämpaglöd och fina uppförande. I Juniorserien (J21) slutade vi tyvärr sist i Div 1 och får återvända till Div2. Vid Nationella seriespelet för elitspelarna coachades damerna i år av Linda Lindell och herrarna av Marcus Svensson. Damerna slutade på en sjätte plats och stannar kvar i division 1 och herrarna blev trea i division 2. Vårlägret genomfördes traditionsenligt i mitten på april. Som vanligt åkte vi till Haverdals GK. Vårlägret är en bra start på säsongen och ger framför allt många av de yngre en riktig kick av intensiv träning och mycket spel. På höstlovet åkte vi för tredje året i rad på höstläger till Spanien. Efter en bussresa på ca 30 timmar anlände ett glatt gäng juniorer, ledare och föräldrar till Lloret de Mar på Costa Brava. Förutom en del träning presterades fin golf och Partille GK:s 22 deltagare dominerade tävlingarna bland bussens drygt 50 spelare på banorna Emporda Links, Torre Mirona, Montanya, Mas Nou och PGA Catalunya Tour Course. Ett stort tack till alla medlemmar som gjorde resan möjlig genom att köpa bildekaler och Newbody. Under hösten har Ronny Bergman lämnat över ordförandeskapet i junior- och elitkommittén till Annika Ewreskär. Ett jättetack till Ronny för ett härligt engagemang under åren som varit!

7 Tävlingsverksamheten På uppdrag av styrelsen planerar och genomför tävlingskommittén tävlingsverksamheten i klubben. Ett trettiotal tävlingsledare har genomfört klubbens olika tävlingar. 19 tävlingar har genomförts med totalt anmälda spelare. Tävlingsverksamheten är sedan många år en central och viktig del i klubben och bygger på ett bra samarbete med övriga kommittéer och golfpro/shop och restaurangen. Golfbanan och speciellt greener och greenområden har fått mycket beröm av tävlande. Vi tackar årets tävlingssponsorer, OLKA Golfresor, Partille Golfshop, Golfhäftet, Bilia Sävedalen, More Golf, Golf Digest, Golfresan, Sober resor och Partille Golfrestaurang. Tävlingssäsongen började med veckotävlingar i april och avslutades 26 oktober med Säsongsavslutningen. Golfveckan genomfördes traditionsenligt v28 och med, som vanligt, stort deltagarantal. Sex dagars tävlande som avslutades med krogrundan och fest på lördagen. Barbro och Kjell Sandberg blev bästa kvinnliga respektive manliga golfare under veckan. Onsdagspoängen spelades under maj september och med Kent Jonsson som segrare i finalen. Damerna spelade sina veckotävlingar på tisdagar och oldtimers på torsdagar. En Order of Merit tävling för klubbens medlemmar genomfördes för första gången. 10 utvalda tävlingar (5 singel- och 5 partävlingar) i en Dam- och en Herrklass. Alla som deltar i de utvalda tävlingarna är med i OoM utan extra kostnad. Poäng delas ut efter en tabell. Anneli Skoog vann Damklassen och Hans Eriksson Herrklassen. Fina priser i form av presentkort på klubben för de tre bästa i respektive klass. Tävlingen blev en succé och fortsätter Helgen september genomförde klubben Sverigefinaler för alla juniorklasser i Olympiagolfen som arrangerades av Svenska Golfförbundet. Ett stort antal juniorer från hela landet var med och tävlade tillsammans med föräldrar, syskon och kompisar. En fantastisk helg och klubben kunde visa upp en golfbana som fick mycket beröm. Aktuell information om tävlingsverksamheten finns på klubbens hemsida och på anslagstavla i klubbhuset. Vi gratulerar våra KLUBBMÄSTARE 2014 Herrar Henrik Johansson Damer Matilda Frövenholt Flickor Matilda Frövenholt Pojkar Otto Sand Match Herrar Henrik Johansson Match Damer Eleonor Skoog Äkta Make/Sambo Anneli och Patrik Skoog D35 Louise Persson D50 Anneli Skoog D60 Lilian Danling H35 Rickard Svensson H45 Patrik Skoog H55 Lennart Johansson H65 Christer Larsson H75 Hans-Erik Larsson

8 11 juni nstart! vling för 3-mannalag*. Slaggolf, toresultat på varje hål räknas. d med prisutdelning. Inbjudan till Program Damverksamheten Damkommittén, som består av 4 ledamöter, har haft möten regelbundet under Vid den så kallade vårupptakten den 15 april presenterades säsongens program och redan den 22 april genomfördes en regelvandring på banan med Patrik Skoog. Årets Gökottegolf gick av stapeln lördagen den 3 maj. Running Eclectic, som spelas över 9 alternativt 18 hål, startade tisdagen den 6 maj och avslutades den 12 september. Varje tisdag har det satts upp en regelfråga på första tee. Eclectic har spelats 16 tisdagar. På avslutningen bjöds det på en vällagad och god buffé. Årets tävling har spelats av 83 damer som tillsammans gjort 734 starter. Segrare över 9 hål blev Lisbeth Liljedahl och över 18 hål segrade Louise Bramfeldt. Tisdagen den 10 juni anordnades Omslaget, en 9-hålstävling som var mycket uppskattad av de drygt 40 damer som deltog. Sponsorverksamheten Sponsorkommittén har under året genomfört ett antal aktiviteter för att dels aktivera och inspirerar våra befintliga sponsorer, dels för att locka nya sponsorer till klubben. Säsongen inleddes med ett frukostmöte den 26 mars tillsammans med Pixbo Wallenstam och IK Sävehof som berättade om sina säsonger och tankar kring kommande slutspel. Vår Pro Marcus delade sina tankar kring den kommande golfsäsongen och presenterade den nya svingstudion. Den 6 maj var det dags för Lunchmöte där klubbchef Patrik Skoog berättade om banans utveckling och säsongens kommande aktiviteter. 13 maj var det dags för vårens sedvanliga slipning av formen tillsammans med Marcus och Linda. Årets Frukostgolf spelade vi den 27 maj. Tävling över 9 hål och därefter frukost och prisutdelning. Ett populärt arrangemang som vi hade för andra året och det blir nog årligen återkommande. Årets upplaga av Partille Business Golf, vår populära lagtävling, spelades den 11 juni där våra samarbetspartners bildar ett företagslag och tävlar för sitt företag. Partille Golfshop vann tävlingen och fick representera klubben på Delsjö Ladies Open ProAM. Efter sommaruppehållet var det dags att slipa formen med Linda och Marcus igen inför de kommande tävlingarna under hösten. Den 2 september var det dags för den traditionella Sponsorgolfen. Året vinnare blev Torbjörn Jonsson på Renew AB med imponerande 41 poäng. Sponsorresan gick i år till Åsundsholms Golf & Country Club söder om Ulricehamn. Dessvärre var uppslutningen lite dålig så vi funderar på nya grepp till nästa säsong. Den 3 oktober samlades vi till Fredagsmys med lunch och 18 håls spel. Efteråt fika, räkmacka och prisutdelning. I samband med prisutdelningen berättade Patrik Skoog om sitt studiebesök på Ryder Cup på Gleneagles. Ett lyckat arrangemang som vi hade för andra året och som säkert kommer tillbaka även nästa år. Helt enligt traditionen avslutades årets sponsoraktiviteter med After Dark Trophy i mörkret den 7 oktober. En annorlunda upplevelse som alltid är populär som avslutas med prisutdelning och en bit mat. I år hade vi ett flertal nya deltagare som aldrig testat mörkergolf tidigare och att döma av entusiasmen efteråt kommer de tillbaka nästa år. Frukostgolf After Dark Trophy Tisdagen den 7 oktober 2014 går solen ner före När mörkret lagt sig över Öjersjötrakten är det åter dags för våra mest ljusskygga sponsorer att kliva ut på banan. Klockan är det shotgun-start på After Dark Trophy som spelas för 20:e gången! För er som är uppe med tuppen passar det perfekt med en golfrunda innan Tyvärr kommer du inte att se vår fina golfbana i mörkret. Men vi spelar 6-håls poäng bogey i gemensam klass. Efter avslutat spel blir det lättare förtäring jobbet. Vi spelar nio hål, äter frukost efteråt och är tillbaka på kontoret lagom Morgonstund har guld i mund. i samband med prisutdelning. Vi samlas i klubbhuset kl för genomgång av regler och utrustning. Anmäl dig senast söndag 5 oktober! Via e-post: till förmiddagsfikat. Via telefon: Patrik Skoog, Klubbchef Tisdag 27 maj Varmt välkommen! PS: Ficklampor, mobiltelefondisplayer, kamerablixtar och liknande är otillåtna hjälpmedel Samling Frukost och prisutdelning Anmäl dig senast fredag 23 maj via mail till Shotgun-start Vägbeskrivning Partille Golfklubb, Öjersjö (mindre än 10 minuter från Korsvägen) Från E20/Partille: Kör mot Landvetter, följ sedan skyltning från Öjersjö Brandstation. Från Göteborg riksväg 40 mot Borås: Tag av vid Mölnlyckemotet, följ sedan skyltning mot Öjersjö/golfbana. Business Golf Sponsorresa Inbjudan till Partille med konferens Sponsorgolfen Inbjudan till årets mest välmatade golftävling! Onsdagen den 17/9 till Åsundsholms Golf & Country Club Åsundsholm är en pärla belägen längs sjön Åsunden strax söder om Ulricehamn. Området är känt från Birgit Sparres romansvit Gårdarna runt sjön. Åsundsholms G&CC utökades från 12 till 18 hål under 2014 och erbjuder en omväxlande parkbana med onsdag 11 juni är det dags för årets lagtävling Partille Business Golf. äl ditt lag och var med och tävla om vårt vandringspris och ett hemligt pris som ll det vinnande laget! Även olika individuella prestationer belönas och det blir spännande greenområden och greener av absolut högsta klass. m en och annan överraskning Avresa med minibuss från Partille GK. Nu är det dags för Sponsorgolfen igen! Ankomst Åsundsholm G&CC. Kaffe och fralla serveras Föredrag Ledarskap. Vi spelar poängbogey i två lika stora klasser. Dessutom är det full aktivitet på banan, från start till mål, med massor av extra tävlingar som Närmast hål, Längsta drive, Rakast drive, Kortast drive, Eagle- och Birdiepriser, Hidden-holes, Lagtävling och en hel del annat Uppvärmning följt av lunch. lfklubb, Öjersjö :a start i Nätverkstävlingen, 18 hål poängbogey i en klass. ng med kaffe och fralla samt uppvärmning och tävlingsinformation. Efter spel serveras räkmacka och en öl, i samband med prisutdelning. Efter prisutdelning hemresa. Pris: 995 kr/person. Inkluderar bussresa, kaffe och fralla, föreläsning, lunch, spel 18 hål, rangebollar, räkmacka och öl. ra från sponsrande företag. Dvs två av dina lagkamrater kan vara dina bästa kunder, ågon annan du vill dela priserna med. Tisdag 2 september Varmt välkommen! Anmälan: Anmäl ditt lag senast måndag 9 juni. Kontakta klubbchef Patrik Skoog via telefon Kaffe och fralla serveras från Shotgun eller e-post n! Lunch och prisutdelning direkt när alla ko Anmälan: Till Patrik Skoog via telefon eller e-post senast fredagen den 5 september. Anmäl dig senast fre Via e-post: k gbeskrivning Partille G org Vä

9 PARTILLE GOLFKLUBB RESULTATRÄKNING 2014 INTÄKTER Årsavgifter inkl. inträdesavgift Greenfee inkl. företagsgolf Driving Range Sponsorintäkter Klubbaktiviteter Övriga intäkter, Not KOSTNADER Personalkostnader Driftskostn. banan Leasing Maskiner Förlust vid avyttring av maskin Arrende Utrangering banan Driving Range Driftskostn. klubbhus Administration Klubbaktiviteter Årsavgifter, SGF, GGF Resultat före avskrivningar AVSKRIVNINGAR Maskiner och inventarier Klubbhus Maskinhall Bananläggning Resultat efter avskrivningar FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader Årets resultat

10 PARTILLE GOLFKLUBB BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar, Not 2 Maskiner och inventarier Klubbhus Maskinhall Bananläggning Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Föreningskapital Insatslån, Not Balanserade vinstmedel Årets resultat Långfristiga skulder Banklån Insatslån, Not Kortfristiga skulder Kortfristig del av långa lån Checkkredit, Not Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter för egna lån Pantbrev i fastighet Företagsinteckning

11 BOKSLUTSNOTER Not 1: Övriga intäkter Under övriga intäkter ingår investeringsbidrag från Partille Kommun på kr (f g år kr). Not 2: Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde Ack. Värdeminskning Bokfört värde Klubbhus Anskaffningsvärde Ack. Värdeminskning Bokfört värde Maskinhall Anskaffningsvärde Ack. Värdeminskning Bokfört värde Bananläggning Anskaffningsvärde Ack. Värdeminskning Bokfört värde Not 3: Insatslån Insatslånen löper utan ränta och amortering. Vid medlems utträde ur klubben återbetalas lånet först sedan ny medlem inträtt i klubben. I riskhänseende är således insatslånet jämförbart med eget kapital. Fr.o.m är insatslånet för nya medlemmar 6000 kr i stället för kr som tidigare gällt. Därför är 2/3 av insatslånen omförda från eget kapital till långfristig skuld, motsvarande den del av framtida utbetalningar som inte täcks av insatslån från nytillträdande medlemmar. Not 4: Checkkredit Beviljad checkkredit kr Öjersjö Anders Rydberg, ordförande Bengt M. Magnusson Mikael Gruber Ulf Byberg Annika Ewreskär Lövgren Ingemar Rönnertz Siv Gunnarsson Vår revisionsberättelse har avgivits Roger Mattsson Auktoriserad revisor KPMG Lennart Huldén Fullständig årsredovisning finns att hämta i receptionen.

12 BUDGETFÖRSLAG VERKSAMHETSÅRET INTÄKTER Budget Utfall Budget Utfall Årsavgifter inkl. inträdesavgifter Greenfee inkl. företagsgolf Driving Range Sponsorer Klubbaktiviteter Hyror och övriga intäkter Summa intäkter KOSTNADER Banan Löner o soc. kostnader Driftskostnader Leasing maskiner Förlust Avyttring av maskin Arrende Utrangering banan Range Kansli Löner o soc. kostnader Administration Klubbhus Klubbaktiviteter Årsavgifter SGF,GGF Summa kostnader Rörelseresultat Avskrivningar Maskiner och inventarier Klubbhus Maskinhall Bananläggning Summa avskrivningar Resultat efter avskrivningar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster

13 Årsavgifter Övriga lån och avgifter Fullbetalande, senior Städavgift, Senior Studerande år Städavgift, Junior Juniorer Äldre år Insatslån Juniorer Yngre år Inträdesavgift, Senior Knattar 0 10 år Inträdesavgift, Junior Vardagsmedlem, senior Vagnbod dubbel under Non resident Vagnbod trippel under Passiv Vagnbod dubbel över Provmedlem Vagnbod trippel över Vagnbod dubbel eluttag 600 Medlemsavgift (ingår i årsavgift) Vagnbod trippel eluttag 850 Senior Påminnelseavgift Junior Knattar Investeringar 2015 Bana Ny- och ombyggnationer Maskiner Fairwayklippare (leasing) Golfbil Container förvaring upplaget Fontän bevattningsdammen Trippelklippare, begagnad Restaurang Restaurangutrustning Totalt Investeringarna finansieras med leasing (fairwayklippare) och det likvida överskott som verksamheten genererar (övrigt). Projekt Hål 14 Ett av de tydligaste önskemålen bland medlemmar och gäster gällande banan är en ombyggnad av hål 14. Projektet avser att fylla igen den första dammen, med flaggstången, för att skapa en större landningsyta på utslaget. Därmed blir det också möjligt att komma närmare de nedre dammarna för att få ett kortare och enklare slag över dessa och upp på andra sidan. För att kunna fylla igen dammen krävs godkännande från Länsstyrelsen. Under våren 2015 görs en Naturvärdesinventering i dammen och därefter lämnas en Samrådsanmälan avseende ingrepp i Naturmiljön in. Under förutsättning att Länsstyrelsen godkänner projektet investerar Partille GK maximalt kr i projektet. Tillgänglighetsprojekt Projektet består av tre delar där den första avser en total tillgänglighetsanpassning av klubbhuset, den andra avser transportvägar över hela anläggningen för att möjliggöra transporter och därmed spel med golfbil under hela säsongen oavsett väderlek. Den tredje delen avser ett nytt tillgänglighetsanpassat övningsområde med allvädersunderlag (konstgräs) samt tillgänglighetsanpassning av Driving Range. Det nya övningsområdet placeras mellan 18e hålet och materialupplaget och kan med konstgräsbeläggning användas under större delen av året. Projektets genomförande förutsätter bidrag från olika fonder och innebär att Partille GK investerar max kr.

14 Kommentarer budget 2015 Årsavgifter Budgeten förutsätter fler nya medlemmar, totalt 720 fullbetalande seniormedlemmar samt 30 provmedlemmar. Fortsatt arbete med rekrytering av nya medlemmar har hög prioritet och därför föreslås inträdesavgifter för nya medlemmar tas bort. Årsavgiften föreslås vara oförändrad. Personalkostnader På bansidan budgeteras med 4 heltidsanställda, varav 2 med lönebidrag, samt 2 säsongsanställda på 6 månader. Kansli och reception bemannas med 1 heltidsanställd, 1 säsongsanställd på 8 månader samt extrapersonal på helger och sommarlov. Arrende Samtliga arrendeavtal gäller nu t.o.m Investeringar Investeringar på banan inkluderar dräneringsarbeten på hål 4, 11 och 12. Därutöver utökas klippta ytor på hål 1, 4, 14, 16 och 17. Valberedningen Förslag till styrelsens ordförande och styrelseledamöter Ordförande: Anders Rydberg Ledamöter: Ingemar Rönnertz Mikael Gruber Siv Gunnarsson Val för 2015 (omval) Val för (Omval) Val för (Omval) Val för (Omval) Följande ledamöter är valda av föregående årsmöte tom 2015: Bengt M Magnusson Ulf Byberg Annika Ewreskär Förslag till revisorer och revisorssuppleanter för 2015: Revisorer: Roger Mattsson, auktoriserad revisor, KPMG (omval) Lennart Huldén (omval) Revisorssuppleanter: Jan Malm, auktoriserad revisor, KPMG (omval) Lars Widell (omval) Mölndal Thomas Nilsson Kristian Röström Susanne Lennartsson Ordförande

15

16 Kontaktperson Klubbchef: Patrik Skoog Adress Partille Golfklubb Golfrundan 5, Öjersjö E-post Telefonnummer Reception: Kansli: Pro/Shop: Restaurang: circuscom.se

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth!

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth! GOLFARENNovember 2012 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 PGA Touren nästa för David Lingmerth! Kallelse till Höstmöte 29 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008 Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Klöverbladet Nr2/2008 1 Ledare Per Nilsson, ordförande Innehåll Ledare... 2 Från redaktionen...3

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Verksamhetsåret 2009...2 Förtroendevalda...2 Bildande av den nya klubben...3 Medlemmar...3 Arbetet i styrelsen...3 Ekonomi...4 Reflektioner från ordförande...4 Kommittéernas

Läs mer

Vision klubbhusområde

Vision klubbhusområde Vision klubbhusområde Jönåkers GK Nedre Jäder, 611 70 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig utgivare: Peter Hallberg

Läs mer

LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb. Glöggtävling Eken tänds kl 17! nr 5 2003. 30 november. Var tog den lilla bollen vägen?

LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb. Glöggtävling Eken tänds kl 17! nr 5 2003. 30 november. Var tog den lilla bollen vägen? nr 5 2003 30 november Glöggtävling Eken tänds kl 17! Var tog den lilla bollen vägen? Pär Landqvist Där, jag ser den! Roy Larsson LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb BESTÄLL VÅR KATALOG!

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2

Verksamhetsberättelse 2 Årsredovisning 2012 Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Ordföranden har ordet 2 Uppföljning - mål 2012 3 Organisation 5 Personal 5 Sammanträden. Medlemsmöten 5 Representation 6 Utmärkelser 7 Medlemsutveckling

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2015 KARLSTAD GOLFKLUBB Vi är Karlstad Golfklubb den leende golfklubben! Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Klubbchef...86

Läs mer

WORLD OF GOLF ÖPPEN GOLF GOLFRESOR GP GOLFEN. www.goteborgsgolf.se. sidan 7. sidan 8 9. sidan 30. sidan 32 34

WORLD OF GOLF ÖPPEN GOLF GOLFRESOR GP GOLFEN. www.goteborgsgolf.se. sidan 7. sidan 8 9. sidan 30. sidan 32 34 Officiellt organ för Göteborgs Golfförbund Nr 3 2009 Pris 50:- WORLD OF GOLF sidan 7 ÖPPEN GOLF sidan 8 9 GOLFRESOR sidan 30 GP GOLFEN sidan 32 34 www.goteborgsgolf.se Turkiet Belek Femstjärniga Hotel

Läs mer

Bosjökloster GK. Bosjökloster GK 40 År! Vi firar med 40-årsfest 9 augusti! Bosjökloster GK 1974-2014 - sid 5 - Lite Årtalsresumé - sid 8-9 -

Bosjökloster GK. Bosjökloster GK 40 År! Vi firar med 40-årsfest 9 augusti! Bosjökloster GK 1974-2014 - sid 5 - Lite Årtalsresumé - sid 8-9 - Bosjökloster GK KLUBBNYTT NR 2-2014 Bosjökloster GK 1974-2014 - sid 5 - Lite Årtalsresumé - sid 8-9 - Vi firar med 40-årsfest 9 augusti! Ekonomisk tillbakablick - sid 10-12 - Nyhet! Nummertees - sid 13

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

November 2008 OMSLAGET -NOVEMBER 2008 1.

November 2008 OMSLAGET -NOVEMBER 2008 1. November 2008 OMSLGET -NOVEMBE 2008 1. Underbart är kort Golf utan konsekvenser Timrå Golfklubb Golfbanevägen 2 860 32 Fagervik E-post: info@timragk.golf.se www.timragk.se Kansli: 060-570153 Fax: 060-578136

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 23 april 2013. Till den 1 februari 2013 vill vi gärna ha synpunkter på Förutsättningar

Läs mer

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IfkGötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IdROttsföRenInGen kamraterna GötebORG ORdInaRIe årsmöte, Svenska Mässan. MåndaGen den 9 mars 2015 kl 18:30. Föredragningslista: 1. Mötets öppnande Inledningsanförande

Läs mer

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Madelene Sagström, Enköpings GK Årets Golfare i Uppland 2013 Innehåll ORDFÖRANDE HAR ORDET... 2 STYRELSENS BERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET... 4 REPRESENTATION

Läs mer

LJUN GSKO GENS 19 64-2011

LJUN GSKO GENS 19 64-2011 LJUN GSKO GENS VARJEHANDA 19 64-2011 18/6 Årsmöte Bouleföreningen 24/6 Midsommarfirande Sollidenplan 2/7 Årsmöte Badhytternas Vänner 4/7 Inskrivning simskola 5/7 Årsmöte Vägföreningen 16/7 Årsmöte Bastuföreningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR ÅKARP-BURLÖVS TENNISKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR ÅKARP-BURLÖVS TENNISKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR ÅKARP-BURLÖVS TENNISKLUBB ÅR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Åkarp-Burlövs Tennisklubb, Org.nr. 846001-6812, delger härmed följande

Läs mer

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Innehåll Ordföranden reflekterar... 3 Spårvägens organisation, arrangemang etc... 9 Årsmötet 2012... 15 Läger, konferenser etc... 15 Fem projekt finansierades med

Läs mer

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA)

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012-01-01 - - 2012-12-31 KALLELSE Sturup den 20 februari 2013 SGA Regionernas representanter för SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION kallas härmed

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer