Kollektivtrafik 2.0. Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kollektivtrafik 2.0. Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen"

Transkript

1 Kollektivtrafik 2.0 Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

2 Kollektivtrafik beslutad 2 Innehåll Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen 1 1. Inledning 3 2. Förutsättningar och utmaningar 4 3. Satsningar perioden Satsningar perioden Utblickar mot

3 Kollektivtrafik beslutad 3 1. Inledning Vår politik Vi ser ett behov av ny politik, att ta steget fullt ut för att på allvar visa åtgärder för att komma till rätta med trängseln i kollektivtrafiken, öka framkomligheten på vägarna, skapa fler tvärförbindelser och för att nå målet om fördubblad kollektivtrafikandel. Vi vill erbjuda stockholmarna en attraktiv och klimatsmart kollektivtrafik för hela länet. Åtgärderna bidrar dessutom till att uppfylla målet om en klimatneutral Stockholmsregion år Fram till 2025 vill vi investera i: vill vi investera i: 5 nya tunnelbanesträckor 2 nya tunnelbanesträckor 5 nya tvärbanesträckor/spårvägar 8 nya tvärbanesträckor/spårvägar 21 nya linjer med bussbanor 4 nya bussbanor 9 nya båtpendellinjer 1 spårtaxisystem 4 uppgraderade stomnätslinjer i innerstaden Vår plan Miljöpartiet beskriver här hur vi vill att planen för utbyggd kollektivtrafiken i Stockholmsregionen ska se ut, på kort och lång sikt. Vi gör en kraftfull satsning på kollektivtrafiken fram till 2025, istället för att bygga fler motorvägar. Och vi visar en långsiktig plan till 2035 med utblick till För att klara behovet av fler bostäder och minska trängseln i kollektivtrafiken, måste planeringen göras samtidigt. Miljöpartiet visar här hur vi också kopplar ihop våra kollektivtrafiksatsningar med ett ökat bostadsbyggande. Hur detta blir verklighet För att lyckas behöver vi samverka på alla nivåer, kommuner, landsting och staten. Det måste ordnas framkomlighet för kollektivtrafik på statliga vägar och i Stockholms stad, delar som ligger utanför landstingets mandat. Detaljplaner för hållplatser, knutpunkter och spårdragningar måste fram i kommunerna. Sist men inte minst behövs ett tydligt modigt politiskt ledarskap. Arbetsprocessen Arbetet med att ta fram planen har skett i nära samverkan med våra lokala MP-avdelningar i länets 26 kommuner och Miljöpartiet tar i och med detta greppet om hela Stockholmsregionen. Förankring och process maj-sep Remiss 1 med enkät till alla MP-avdelningar kommuner nov-mar 2012/13 - Seminarier och workshop, prioriteringar maj-sep Remiss 2 till alla kommuner okt Behandling av remissvar 8 nov Utskick till Slgr, regionombud o gruppledare i kommunerna nov Regionmötet fastslår planen

4 Kollektivtrafik beslutad 4 2. Förutsättningar och utmaningar Fördubbling av andelen kollektivtrafikresor Hela kollektivtrafikbranschen i Sverige har antagit målet att fördubbla kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna. Det är en gigantisk utmaning eftersom trenden varit helt motsatt de senaste trettio åren. Men det är ett viktigt mål för att möta efterfrågan, minska koldioxidutsläpp och för att de samhällsekonomiska förlusterna av trängseln i trafiken ska minska. I Stockholmsregionen görs idag ca 80 procent av resorna i rusningstid och över innerstadssnittet med kollektivtrafik. Det är en unikt hög andel i Sverige, och givetvis väldigt positivt. Men vi har stora utmaningar när det gäller att få människor att välja kollektivtrafik för den stora mängden resor som görs på tvären i ytterstaden eller kranskommunerna, resor som utgör mer än 50 procent av alla resor i regionen. Vi har också stora utmaningar att få människor att välja kollektivtrafik för de många fritidsresor som görs lokalt. Alltför många av dessa resor görs idag med bil. Miljöpartiet vill med vår plan visa hur vi kan öka kapaciteten i kollektivtrafiken i närtid, främst i form av tvärförbindelser. Samtidigt som vi bygger ut tunnelbanan och satsar på fler tvärbanor som ger ännu mer kapacitet på sikt. Ekonomiska förutsättningar För att klara fördubblingsmålet räcker det inte att enbart bygga ut kollektivtrafiken. Det behövs också ekonomiska styrmedel, trängselskatter, som bidrar till att minska privatbilismen främst i storstadsregionerna, där trängseln är som störst. Vi menar att kollektivtrafiken har fått vänta alltför många år och måste nu prioriteras före vägutbyggnader. Det handlar om både säkerhet, kapacitet och kvalitet. Den stora investeringsvolymen innebär att landstinget kommer att behöva låna en stor andel kapital. En alltför hög skuldsättning strider inte bara mot landstingets ekonomiska regelverk, utan även mot Miljöpartiets mål om en långsiktigt hållbar ekonomi. Ökade kapitalkostnader och avskrivningskostnader, som en ökande andel lån innebär, påverkar driftsbudgeten negativt så att sjukvården och kollektivtrafiken riskerar att få sämre kvalitet på sikt. På sikt minskar soliditeten och skuldsättningen per invånare ökar. Statliga medfinansieringar är därför helt nödvändiga för att kunna klara åtagandet. En viktig grundförutsättning för att lyckas är också att de intäkter från trängselskatten som är bortlovade till Förbifart Stockholm, i stället kan användas till kollektivtrafiken. Det finns helt enkelt inte pengar till att bygga både Sveriges genom tiderna dyraste motorväg och samtidigt storsatsa på tunnelbana och annan kollektivtrafik. De partier som hävdar detta har inte kunnat visa hur det ska gå till, de luras helt enkelt. Förbifart Stockholm måste stoppas. Men trots Miljöpartiets ökade ekonomiska satsningar, måste även vi prioritera våra framtida investeringar. Därför är vårt motto bygga en kollektivtrafik som ger rätt kapacitet på rätt plats till rätt pris, med minsta möjliga miljöpåverkan och bra komfort för resenären.

5 Kollektivtrafik beslutad 5 En hållbar samhällsutveckling och fyrstegsprincipen Miljöpartiet vill koppla ihop kollektivtrafiksatsningar med ökat bostadsbyggande. Den senaste bedömningen av behovet av nya bostäder i Stockholmsregionen gjordes av Stockholms läns landsting Den fortsatt höga befolkningstillväxten gjorde att prognoserna för bostadsbyggandet i regionen kraftigt reviderades upp jämfört med RUFS Den nya bedömningen innebär att behovet av nya bostäder i regionen fram till 2030 bedöms vara mellan Låg och Hög bostäder. (I RUFS 2010 bedömdes behovet till Låg och Hög bostäder). 1 Flertalet av de Stockholmskommuner, som svarat på den nya upprevideringen, har tydligt angett att den viktigaste parametern för att nå målet om ett bostadsbyggande i intervallet Hög är att det satsas på kollektivtrafiken; i, till och mellan kommunerna. I vår plan motiveras därför en stor del av sträckningarna med det antal nya bostäder kommunerna åtar sig att bygga fram till Det är oerhört viktigt att bostadsbyggandet kommer igång, men det är lika viktigt att kollektivtrafiken planeras parallellt. Vår plan ger kommunerna tydliga signaler och skapar långsiktiga förutsättningar för hållbar samhällsplanering. Fyrstegsprincipen är en nationellt antagen metod att klassificera kapacitetsökning av infrastruktur. Fyra steg som i olika grad innebär en stegvis ökning av både kapacitet och kostnader. Vi vill här förklara hur Miljöpartiet ser på de fyra stegen för utbyggd kollektivtrafik. Det handlar om att hantera våra resurser varsamt och utnyttja både planeringsinstrumentet och ekonomi smartare. I detta arbete har vi från landstingets sida och den kommunala sidan olika roller. Även staten har en viktig roll i vår region eftersom så många vägar är statliga. Fyrstegsprincipen 1. Tänk om Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt. 2. Optimera Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen. 3. Bygg om Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer. 4. Bygg nytt Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. Källa: Trafikverket I första hand behöver våra resmönster förändras genom förändrad samhällsplanering. Att bygga bostäder i kollektivtrafiknära lägen är något som alltfler talar varmt för idag. Det är något som vi i Miljöpartiet drivit länge och det är ett synsätt som vänder en 50-årig trend helt om. Den hittills rådande planeringen har haft bilens framkomlighet i fokus. Det ska vi förändra genom att sätta framkomlighet för gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik i fokus. Här har varje kommunpolitiker ett stort ansvar, genom det kommunala planmonopolet, att se till att detaljplaner och styrdokument skapar dessa förutsättningar. Men givetvis också landstingsnivån genom att samplanera kollektivtrafiken på ett smart vis. 1 Regional bedömning av behovet av bostäder i Stockholmsregionen fram till 2030, TMR, SLL

6 Kollektivtrafik beslutad 6 Därefter kommer insatser som optimerar redan existerande kollektivtrafik. Det innebär att med förhållandevis små medel utöka kapaciteten, exempelvis öka antalet avgångar. Det kan även handla om inköp av nya fordon som ökar kapaciteten. Det ansvaret ligger helt på oss i landstinget. En viktig detalj handlar om att öka service och kvalitet vid hållplatser, stationer och bytespunkter. Genom nya bussväderskydd med bra information, kringservice vid större bytespunkter som gör det enkelt att vardagshandla på vägen eller att göra det enklare att byta mellan olika färdslag är några enkla åtgärder som kommuner och landsting tillsammans kan göra för att hjälpa stockholmare att få ihop sitt vardagspussel. Att införa Bussbanor, stråk av sammanhängande bussfiler, föreslår vi som en tidig åtgärd. För att det ska bli möjligt krävs begränsade ombyggnationer på många statliga vägar, men även i innerstaden samt i andra kommuncentrum kommer åtgärder behöva genomföras. Där det är för trångt att införa egna körfält för bussen i båda riktningarna, skulle flexibla bussfiler kunna införas. Filer som med elektroniska skyltar byter riktning i rusningstid och därmed skapar en framkomlighet för bussen i rusningsriktning. Exempelvis kan Essingeleden och Södra länken vara intressant att testa på, i kombination med trängselavgifter. Idag finns inga möjligheter att resa kollektivt på dessa vägar, vilket vi tycker är synd. Det skulle skapa en möjlighet till förändrat resmönster och minska bilberoendet för många. Förutom bussbanor behövs bättre framkomlighet för stombussarna (Blåbussarna) i innerstaden så att en medelhastighet om 20 km/h inklusive hållplatsstopp kan uppnås. För att detta ska bli möjligt behöver kollektivtrafiken prioriteras på bilarnas bekostnad. Denna fråga äger Stockholms stad helt. Men vår plan är att det ska finnas god framkomlighet för fyra uppgraderade stombusslinjer i Stockholms innerstad. På längre sikt finns i planen att de uppgraderas till spårvägar. Vattenvägarna finns redan, men är till stora delar outnyttjade i Stockholmsregionen. Vi vill starta upp åtta nya båtpendellinjer. För att möjliggöra angöring vid fler bryggor och replipunkter behöver en bättre samplanering ske än idag. Många av de befintliga bryggorna och replipunkterna är i dåligt skick. Det saknas ordentliga vindskydd, toaletter och pausrum för förare. Det är även brist på P-platser och cykelparkeringar i tillräcklig mängd. Det är många olika markägare och behov av ett samlat ansvar finns. Miljöpartiet föreslår att landstinget ska få ett tydligare ansvar för en samlad planering. Att uppgradera tunnelbanan med nya signalsystem som möjliggör automatdrift är också en del som innebär begränsad ombyggnation. Nu när Röda linjen ska renoveras kommer Miljöpartiets krav på automatisering att genomföras. Detta innebär att kapaciteten ökas med 30 procent på Röda linjen när upprustningen är klar. Det sista och dyraste steget är nya investeringar i spår. Pendeltågen får äntligen fördubblad spårkapacitet genom Stockholm när Citybanan är klar 2017, men tunnelbanan har inte byggts ut sedan 1994, då Gröna linjen förlängdes en station till Skarpnäck. Det är därför hög tid att satsa på navet i Stockholms kollektivtrafik, med en kraftig utbyggnad med fler tunnelbanelinjer.

7 Kollektivtrafik beslutad 7 Bilda region Stockholm Vårt mål att fördubbla kollektivtrafiken förutsätter åtgärder i samtliga steg i fyrstegsprincipen, men de flesta av de förslag på sträckningar som finns i Kollektivtrafik 2.0 hamnar under steg 2-4. Det beror på att det regionala planeringsansvaret idag är uppdelat mellan Länsstyrelsen, kommunerna och landstinget. Länsstyrelsen ansvarar för att ta fram och fastställa Länsplanen, kommunerna har planmonopol som innebär att all samhällsplanering görs inom kommunens gränser, landstinget ansvarar för regional översiktlig planering och även för att tillhandahålla kollektivtrafik. Detta innebär att landstinget saknar mandat att på ett tydligt sätt driva på för att få samlad planering för cykelvägar över kommungränser, att kollektivtrafik och bostäder planeras samtidigt och att Länsplanens innehåll återspeglar de mål som landstinget fastställer för verksamheterna och för ekonomin. Vi vill bilda en region för att vi anser att landstinget ska ta över det regionala planansvaret från Länsstyrelsen eftersom vi menar att det är enda vägen att klara en hållbar och sammanhängande samhällsbyggnad. Vi ser de goda exemplen i Region Skåne och Västra Götalandsregionen där cykelstråk och sammanhängande bostads- och kollektivtrafikplanering är ett faktum. I båda dessa regioner har också både cykling och kollektivtrafikandelen ökat väsentligt de senaste åren, som ett tydligt resultat av ett samlat ansvar. Tillgänglig och attraktiv resa hela vägen Stockholmregionens invånare blir allt äldre och det ställer särskilda krav på Färdtjänsten men också på SL och Waxholmsbolaget. Det är av stor vikt att fortsätta det påbörjade arbetet med att tillgänglighetsanpassa kollektivtrafiken så att fler med funktionsnedsättning kan resa med den allmänna kollektivtrafiken. Det ökar frihetsgraden för dem som idag är beroende av att beställa resan med färdtjänst i förväg, men det bidrar också till att de som även i fortsättningen kommer att behöva färdtjänst för sina resor kan ges ökat fokus och bättre service. Att modernisera hållplatser, knutpunkter och stationer är grunden för en tillgänglig och attraktiv resa med kollektivtrafiken. Och avgörande för att vi ska kunna locka fler att resa kollektivt.

8 Kollektivtrafik beslutad 8 3. Satsningar perioden Tunnelbana Odenplan - Hagastaden - Arenastaden - Mörby C Ny förarlös tunnelbana som finns med i nuvarande MP-program, med förlängning till Mörby C. I det statliga förhandlingsförslaget ligger sträckan till Hagastaden där man planerar att bygga 5000 bostäder. Vi väljer att förlänga via Solna Station då det är en växande strategisk regional kärna där pendeltåg till Arlanda kan möta tunnelbana. I hela Solna finns planförutsättningar för att bygga bostäder fram till Förlängningen till Mörby C ger efterlängtad tvärförbindelse i Nordost, en sträcka som idag trafikeras med biltrafik. Den nya tunnelbanan ökar förutsättningar att bidra till fördubblingsmålet och minska biltrafiken. Liljeholmen - Hornstull - Fridhemsplan - Odenplan Ger en ny spårkoppling över Saltsjö-Mälarsnittet som avlastar befintliga spår. Kopplar ihop olika tunnelbanelinjer och skapar nya bytespunkter som avlastar centrala delar. I Liljeholmen planeras 1500 nya bostäder och i Marieberg 1500 nya bostäder. Akalla - Barkarby station En välbehövlig förlängning som ger smart tvärförbindelse mellan tunnelbana och pendeltåg i norra Stockholm. Ligger också I förhandlingsförslag. Ökar förutsättningar att bidra till Att kollektivtrafiken byggs ut i Järfällaområdet innebär också att Järfälla kommun har en större chans att nå upp till målet om att bygga nya bostäder fram till Kungsträdgården - Södermalm - Sjöstaden - Nacka En efterlängtad tunnelbanelinje som ger en kraftig kapacitetsökning till den växande ostsektorn. Ligger redan med i MP-budget och i förhandlingsförslag. Avgörande att få förbindelse till Södermalm som är en viktig målpunkt för Nackaoch Värmdöbor samt att få tunnelbana till Sjöstaden. Ökar förutsättningar att bidra till fördubblingsmålet och minska biltrafiken då många boende i ostsektorn arbetar i Solna och Kista. Förbättrad tillgänglighet till Nacka kommer att innebära att kommunen har möjlighet att ta ett större ansvar för bostadsutbyggnaden i regionen nya bostäder kan byggas i Nacka i och med den nya tunnelbanelinjen. Konvertering Grön linje 19 till Blå via Slakthusområdet - Gullmarsplan - Nackalinjen Smart sätt att öka kapaciteten på Gröna linjen samtidigt som en tvärförbindelse upprättas på södra sidan Stockholm. I Slakthusområdet planerar Stockholms Stad att bygga mellan bostäder. Sträckan skapar en välbehövlig tvärförbindelse från östra delen av länet till den södra och kommer att öka förutsättningar att bidra till

9 Kollektivtrafik beslutad 9 Tvärbana Spårväg Syd etapp 1: Haninge - Flemingsberg - Älvsjö - Bandhagen - Hökarängen - Skarpnäck Efterlängtad spårdragning som är starten för att få tvärförbindelse på Södertörn. Sträckan ända till Bollmora i Tyresö vill vi starta upp med Expressbussar innan spåren kan byggas helt klart. Ökar förutsättningar att bidra till fördubblingsmålet och minska biltrafiken, med minskade koldioxidutsläpp som följd. En förbättrad infrastruktur på Södertörn kommer också att öka områdets attraktivitet, vilket möjliggör byggandet av fler bostäder i de båda kommunerna Haninge och Huddinge. Tillsammans bedöms kommunerna kunna bygga bostäder till Förlängning Tvärbanan Sickla udde - Sickla Efterlängtad förlängning av tvärbanan som knyter ihop Sjöstaden med Sickla, där närmaste stora handelsområde finns. Kopplar även ihop Saltsjöbanan med tvärbanan och ger förutsättningar för avlastning av centrala delarna för resor mot södra länshalvan. Ökar förutsättningar att bidra till fördubblingsmålet och minska biltrafiken. Förlängningen som förenar tvärbanan med lokalbanan motiveras också av ett aktivt bostadsbyggande i områdena Hammarby sjöstad, Henriksdal och Sickla Kistagrenen: Ulvsunda - Bromma flygplats - Stora Ursvik - Kista Ger bra tvärförbindelse i norra Stockholm. Binder ihop Solnagrenen med Kista vilket skapar tillgänglighet till flera tunnelbanelinjer och pendeltåg på sträckan. Ligger med i MP-budget och beslut är fattat, men starten är fördröjd i alliansens budget. I anslutning till Kistagrenen finns planer på ett flertal nya bostadsprojekt. Miljöpartiet planerar att bygga Bromma parkstad med nya bostäder. I Ulvsunda planerar Stockholms stad att bygga 3500 bostäder. Kista Science City ska vidareutvecklas som ett av landets viktigaste arbetsplatsområden. Spårväg City förlängning Sergels torg - Centralen En sträcka som ger förutsättningar att byta mellan pendeltåg, tunnelbana och tvärbana i centrala Stockholm. Beroende av att ombyggnad av Sergels torg färdigställs av staden. Beslut är fattat. Lidingö C - Skärsätra Minst 6000 nya bostäder kan byggas på Lidingö fram till Centrum/Torsvik är ett utvecklingsområde där många nya bostäder planeras och en omdragning av Lidingöbanan genom Lidingö centrum, kommer att förbättra framkomligheten på ön. Pendeltågsstation Huvudsta Ny pendeltågsstation som kan komma till stånd förutsatt att staten och Solna kommun blir överens. Ger förutsättningar att öka bostadsbebyggelsen om Huvudstaleden förläggs i tunnel.

10 Kollektivtrafik beslutad 10 Bussbanor Täby - Vallentuna - Arlanda Viktig tvärförbindelse i Nordost som ger bra kollektivtrafik för många arbetspendlare. Ökar förutsättningar att bidra till fördubblingsmålet och minska biltrafiken. Skäcklinge -Tumba -Tullinge - Huddinge sjukhus - Fridhemsplan Skapar förbindelse mellan norra och södra Botkyrka samt ger snabb förbindelse till Stockholm för arbetspendling. Avlastar centrala snittet. Ökar förutsättningar att bidra till Nacka - Gullmarsplan - Kista Linje som sätts in som början på tunnelbanan till Nacka. Skapar bra förutsättningar att erbjuda snabba arbetsresor samt ökar förutsättningar att bidra till Haninge - Botkyrka - Södertälje skapar bra förutsättningar att erbjuda snabba arbetsresor samt ökar förutsättningar att bidra till Tyresö - Nacka skapar bra förutsättningar att erbjuda snabba arbetsresor samt ökar förutsättningar att bidra till Gustavsberg - Flemingsberg Många resor i tvärregionalt snitt görs med bil idag. På sträckan går det inte att resa kollektivt utan stora omvägar idag. Ny smart busslinje som skapar bra förutsättningar att erbjuda snabba arbetsresor. Kopplingen till Södertörns högskola blir värdefull och linjen ökar även förutsättningar att bidra till Hässelby - Vällingby - Kista - Backlura - Barkarby ökar förutsättningar att bidra till Vällingby - Skärholmen - Norsborg Ny linje som binder ihop norra och södra länshalvan. Ökar förutsättningar att bidra till Åkersberga - Järfälla binder ihop olika kollektivtrafikslag och ökar förutsättningar att bidra till Vällingby - Spånga stn - Rinkeby - Kista - Mörby C binder ihop olika tunnelbanor och ökar förutsättningar att bidra till

11 Kollektivtrafik beslutad 11 Barkarby - Kalhäll - Upplands Väsby - Vallentuna - Arninge - Täby - Sollentuna - Akalla - Barkarby Ny ringlinje som binder ihop olika kollektivtrafikslag och knutpunkter i norra länshalvan. Bidrar till snabbare tvärförbindelser och ökar förutsättningar att bidra till Älvsjö - Bandhagen - Hökarängen - Skarpnäck Tyresö C Etapp 2 och 3 av Spårväg Syd startar med Bussbanor. Viktig tvärförbindelse på Södertörn som binder ihop olika tunnelbanelinjer samt pendeltåg och ökar förutsättningar att bidra till Liljeholmen - Karolinska Med dragningen möjliggör vi att stora stationer som Fridhemsplan och Liljeholmen knyts ihop effektivt. Sträckan börjar som en expressbusslinje, men byggs i senare period som tunnelbana. Den ökar förutsättningar att bidra till Uppsala - Norrtälje Skapar enklare arbetspendling mellan en växande ort i Stockholms län och expanderande Uppsala. Ökar förutsättningar att bidra till fördubblingsmålet och minska biltrafiken. Hemmesta - Norrtälje En lång linje som ger goda förutsättningar för många stockholmare att ta bussen en bit på vägen och med färre byten nå slutmål eller bytespunkt till annan kollektivtrafik. Ökar förutsättningar att bidra till fördubblingsmålet och minska biltrafiken. Vällingby - Danderyd binder ihop olika tunnelbanor och ökar förutsättningar att bidra till Ekerö - Danderyd binder ihop olika tunnelbanor och ökar förutsättningar att bidra till Tumba stn - Tyresö binder ihop södra länsdelen och ökar förutsättningar att bidra till Nykvarn - Nynäshamn binder ihop pendeltåg och den sydligaste delen av vårt län och ökar förutsättningar att bidra till Tyresö - Vaxholm En lång linje som ger goda förutsättningar för många stockholmare att ta bussen en bit på vägen och med färre byten nå slutmål eller bytespunkt till annan kollektivtrafik. Ökar förutsättningar att bidra till fördubblingsmålet och minska biltrafiken.

12 Kollektivtrafik beslutad 12 Akademikerbanan Det finns ett behov av att skapa snabba förbindelser mellan Karolinska Institutet KTH Albano Universitetet och Lappkärrsberget. En förbindelse som dels gör det möjligt för studenter att resa mellan bostaden och högskolan, dels gör det möjligt att tvärvetenskapligt utbyta erfarenheter och kunskaper i samklang mellan olika institut. På sikt kan bussbanan konverteras till spårväg eller ny teknik som exempelvis spårtaxi. Båtlinjer Båtpendling är ett sätt att snabbt komma tillrätta med trängseln i kollektivtrafiken, skapa kollektivtrafik där cykeln är ett naturligt komplement och bidra till fler tvärförbindelser i regionen både i innerstaden men även i och till kranskommunerna. Vi vill satsa på följande linjer: Norr Mälarstrand - Söder Mälarstrand Ekbacken (Islandstorget) - Drottningholm - Ekerö - Slagsta Masmo Färjan ska vara möjlig att trafikera även med buss. Ålstäket - Lidingö - Nacka - Slussen Bällsta bro - Solna strand - Alvik strand - Stora Essingen - Axelsberg Gustavsberg - Hålludden - Saltsjöbaden Vårby - Sätra - Mälarhöjden - Axelsberg - Ekensberg - Gröndal - Gamla Stan Simpnäs - Finnhamn - Stavsnäs - Utö - Nynäshamn (nord-sydlig förbindelse) Ekerö - Gröndal - Stadshuskajen Alby - Stäket (vägfärja för tung trafik) En förlängd vägfärja som för en låg kostnad skulle avlasta Essingeleden och därigenom minska sårbarheten men även bidra till minskade utsläpp i innerstaden. Restiden på en timme är samma som dagens sträcka genom staden i rusningstid. Färjan ger möjlighet till förarvila och därmed längre sträcka på väg. Om tunga transporter genom staden sker på vägen finns en idé att avgiftsbelägga dem och erbjuda gratis färja som alternativ. För att ytterligare öka attraktiviteten behöver god tillgänglighet till kombiterminalen i Rosersberg planeras in.

13 Kollektivtrafik beslutad 13 Uppgraderade stombussar- innerstaden Idag är det många gånger snabbare att gå än att ta bussen i innerstaden. Vi ser ett utbyggd reellt stomlinjenät med prioriterad framkomlighet som avgörande för att snabbt komma tillrätta med trängseln i de centrala delarna av tunnelbanan idag. Det ska ske genom att ta bort fem procent av parkeringsplatserna i innerstaden samt att realisera de förslag som ligger inom ramen för stomnätstrategin för Stockholms stad. Följande linjer vill vi uppgradera. Stora Essingen - Centralen Södersjukhuset - Solna C Slakthuset - Loudden Frihamnen - Karolinska

14 Kollektivtrafik beslutad Satsningar perioden Tunnelbana Fridhemsplan - Västra Kungsholmen - Alvik - Brommaplan - Bromma Parkstad - Solvalla Sträcka som kommer att försörja det nya bostadsområdet Bromma Parkstad, med nya bostäder, när Bromma flygplats är nedlagd. Linjen knyter också ihop andra områden som planerar att bygga fler bostäder. Det finns planer på 500 nya bostäder i Traneberg, 3500 bostäder på Västra Kungsholmen, 500 bostäder i Solvalla och 1000 i Alvik. Skapar ny tvärförbindelse i norra Stockholm. (Del av Orange linje) Mörby C - Täby - Arninge I förlängningen vill vi gå vidare mot nordost och skapa en tvärförbindelse mellan Roslagsbanan, tunnelbanan och pendeltåg. Med utbyggd kollektivtrafik räknar nordostsektorns kommuner med att kunna bygga bostäder fram till Det byggs mycket i själva Täby och utvecklingen av området vid galoppen innebär stor expansion bostäder planeras i området Arninge/Ullna. På Galoppfältet räknar man med att bygga 6000 bostäder. Denna förlängning finns även med i förhandlingspersonernas tankar. Ökar förutsättningar att bidra till Tvärbana Spårväg Syd etapp 2: Skarpnäck -Bollmora Viktig tvärförbindelse på Södertörn som binder ihop olika tunnelbanelinjer samt pendeltåg och ökar förutsättningar att bidra till fördubblingsmålet och minska biltrafiken. Spårväg Syd etapp 3: Masmo - Slagsta - Alby - Tumba Botkyrka får här en spårväg som förbättrar kommunikationerna inom kommunen men också förlänger den viktiga tvärförbindelsen Spårväg Syd. En viktig satsning inom ramen för upprustning av miljonprogrammen och med förbättrad infrastruktur skulle Botkyrka kunna bygga nya bostäder fram till Vällingby - Spånga stn - Rinkeby - Kista - Bergshamra Viktig tvärförbindelse i norra Stockholm som binder ihop olika tunnelbanelinjer samt pendeltåg och ökar förutsättningar att bidra till fördubblingsmålet och minska biltrafiken. Stora Essingen - Centralen Förlängning av Spårväg City. Konvertering av stombuss till spårväg när passagerartrycket blir tillräckligt högt.

15 Kollektivtrafik beslutad 15 Slakthuset - Loudden Avgrening av Tvärbanan. Konvertering av stombuss till spårväg när passagerartrycket blir tillräckligt högt. Djurgårdsbron Norra Djurgårdsstaden Förlängning av Spårväg City. Konvertering av stombuss till spårväg när passagerartrycket blir tillräckligt högt. Frihamnen - Karolinska Förlängning av Spårväg City. Konvertering av stombuss till spårväg när passagerartrycket blir tillräckligt högt. Södersjukhuset - Norrmalmstorg Förlängning av Spårväg City. Konvertering av stombuss till spårväg när passagerartrycket blir tillräckligt högt. Bussbanor Upplands-Bro - Bro station - Universitetet - Danderyd binder ihop norra länsdelen och ökar förutsättningar att bidra till Sandudden - Tappström - Brommaplan binder ihop norra och västra länsdelen och ökar förutsättningar att bidra till Odenplan- Östra station - Universitetet - Täby binder ihop norra länsdelen och ökar förutsättningar att bidra till Färentuna kyrka - Hilleshög - Stenhamra - Brommaplan binder ihop norra och västra länsdelen och ökar förutsättningar att bidra till Ny teknik Spårtaxi till Arlanda En linje mellan Märsta och Arlanda som utretts i omgångar. Skapar goda förutsättningar till arbetspendling dygnet runt. Ökar förutsättningar att bidra till Byggstart är beroende av vilja från Swedavia och yttre finansiärer. Kan tidigareläggas om finansiering löses.

16 Kollektivtrafik beslutad Utblickar mot 2050 Förslag på sträckor som behöver utredas mer: Tunnelbana Skarpnäck - Älta Denna sträcka behöver kraftig förtätning för att komma på tal. Behöver studeras närmare i förhållande till grönstruktur mm. Pendeltåg Arninge - Norrtälje Tung investering som kräver kraftig exploatering. Behovsanalys behöver göras. Tvärbana Sickla Järla sjö/nacka Forum En förlängning av tvärbanan som ger god koppling till nya knutpunkten med tunnelbanan i Nacka. Men kräver då förkortning av Saltsjöbanan. Är behovet tillräckligt stort? Tvärbana Sollentuna - Häggvik - Edsberg - Mörby - Kista Behovet täcks av bussar, finns behov av ringlinjen i form av spår i förhållande till kostnad? Behöver studeras närmare också i förhållande till grönstruktur. Tvärbana Liljeholmen - Västberga - Hägerstensåsen - Axelsberg Förgrening av nuvarande Tvärbana? Tunnelbana Liljeholmen - Älvsjö? Utredning behöver göras. Spårtaxi i tätorterna och senare mellan tätorterna Flera utredningar är gjorda i bland annat Södertälje, Kungens kurva, Albano, Värmdö, Sigtuna och Upplands Väsby. Byggstart är beroende av vilja från kommuner, landsting samt yttre finansiärer. Kan tidigareläggas om finansiering löses. Kan bidra till att klara fördubblingsmålet och minska biltrafiken, främst lokalt. Linbana Lidingö (Brevik) - Telegrafberget - Kummelberget - Myrsjöskolan - Orminge C - Kocktorp (Värmdöleden) Behovsanalys behöver göras avseende kostnader i förhållande till regional nytta av investeringen. Buss Liljeholmen - Telefonplan - Älvsjö Finns delvis Tvärbana med koppling till tunnelbana och pendeltåg, behovsanalys?

17 Kollektivtrafik beslutad 17 Buss Upplands Bro - Kista - Löwenströmska sjukhuset - Arlanda Behovsanalys behöver göras. Ny expressbuss som binder samman pendeltågsstationerna Kalhäll - Upplands Väsby via Löwenströmska täcker stora delar av sträckan. Finns redan busslinje idag - vilka behov av uppgradering eller förändring behövs? Pågår förtätning? Båt Larsbergs brygga- Ropsten - Inverness - Djursholms Torg - Näsby Park Behovsanalys behöver göras. Båt innerstan - Hässelby Strand - Jakobsberg Behovsanalys behöver göras. Långt till övrig kollektivtrafik och bebyggelse i Jakobsberg. Finns pendeltåg respektive tunnelbana idag.

18 Buss Dalarö - Handen Kollektivtrafik beslutad 18

19 Kollektivtrafik beslutad 19

20 Kollektivtrafik beslutad 20

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg - En helt ny nordsydlig Orange linje och kraftfulla satsningar på utökade tvärbanor i södra och norra Stockholmsregionen Gynnar främst kvinnligt resande Kopplar

Läs mer

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm Förord Orange linje behövs! Idag växer Stockholms län med cirka 40 000 invånare per år. Det innebär stora utmaningar för hur Stockholm ska kunna möta

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-08-22 89 Stomnätsstrategi etapp 2 yttrande (KS 2013.080) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår

Läs mer

Stockholms nya tunnelbana. Lättläst

Stockholms nya tunnelbana. Lättläst Stockholms nya tunnelbana Lättläst Stockholms nya tunnelbana Elva nya stationer alla alla Duvbo Duvbo rgs centrum rgs centrum Solna strand Solna strand Axelsberg Axelsberg jden jden Husby Husby Kista centrum

Läs mer

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 1 Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 2013-01-14 2 Anders Lindström Förvaltningschef i Trafikförvaltningen

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

En åldrande infrastruktur

En åldrande infrastruktur En åldrande infrastruktur 2010 2030 0% 38% 16% 46% < 30 år 30-50 år > 50 år 85% 15% Stora renoveringar krävs oftast när en anläggning är 45-50 år SIDAN 7 Trafikstörande arbeten på Stockholms primära vägnät

Läs mer

Landstingets arbete inför. Sverigeförhandlingen

Landstingets arbete inför. Sverigeförhandlingen 1 Landstingets arbete inför Sverigeförhandlingen 3 december 2015 2 Sverigeförhandlingens uppdrag Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Cykelåtgärder Finansiering

Läs mer

Trafikplan 2020 i korthet

Trafikplan 2020 i korthet Trafikplan 2020 i korthet Stora framtida utmaningar Trafikplan 2020 visar hur SL vill utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län till år 2020. SL står inför stora utmaningar för att kunna leva upp till

Läs mer

Moderat spårvägsvision för Stockholm

Moderat spårvägsvision för Stockholm Moderat spårvägsvision för Stockholm - en del av framtidens moderna och miljövänliga kollektivtrafik Augusti 2010 När Stockholm växer måste också kollektivtrafiken växa När Stockholm växer måste också

Läs mer

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje Stockholm 2013-02-20 Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje www.socialdemokraterna.se/stockholm I korthet: En helt ny lila tunnelbanelinje från syd till nord. Hagsätra Älvsjö Årstafältet Liljeholmen Fridhemsplan

Läs mer

1 (6) Tandvårdsenheten

1 (6) Tandvårdsenheten 1 (6) Tandvårdsenheten Kommun/statsdel, närområde och vårdbehovsområde Stockholm/Stadsdel Närområdesnamn Vårdbehovsområde Enskede - Årsta - Vantör Enskede 1 Enskede - Årsta - Vantör Årsta 1 Enskede - Årsta

Läs mer

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation.

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation. 2 (7) Syftet med strategin är att: Tydliggöra och fastställa principer för stomtrafik i Stockholms län, utanför de centrala delarna Identifiera lämpliga stråk för ny stomtrafik, särskilt tvärgående sådana

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Odenplan, delar av Sveavägen, Odengatan, N Drottninggatan Bostad. Valhallavägen, Östermalmsgatan Bostad. Vasaparken, Sabbatsberg, Tegnerlunden Bostad

Odenplan, delar av Sveavägen, Odengatan, N Drottninggatan Bostad. Valhallavägen, Östermalmsgatan Bostad. Vasaparken, Sabbatsberg, Tegnerlunden Bostad Sida: 1 ( 19 ) 0101 0180136 Norra Djurgården 0180138 Hjorthagen, Albano 0180140 Gärdet 0180141 Askrikegatan 0180142 Frihamnen 0180144 Södra Djurgården 0180146 Djurgårdsstaden 0180148 Norrtull 0180150 Norra

Läs mer

VALMANIFEST Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting, september 2010. För en hållbar Stockholmsregionen - en grön metropol i världsklass

VALMANIFEST Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting, september 2010. För en hållbar Stockholmsregionen - en grön metropol i världsklass VALMANIFEST Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting, september 2010 För en hållbar Stockholmsregionen - en grön metropol i världsklass Vi i Miljöpartiet vill göra det ännu bättre att leva i Stockholmsregionen

Läs mer

Med nya tunnelbanan Mot framtiden

Med nya tunnelbanan Mot framtiden Med nya tunnelbanan mot framtiden STOCKHOLMS TUNNELBANA år 2025 Barkarby station Barkarbystaden Hjulsta Akalla Mörby centrum Ropsten Tensta Rinkeby Husby Kista Arenastaden Danderyds sjukhus Bergshamra

Läs mer

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta växa och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt behövs mer kapacitet i kollektivtrafiksystemet. STOCKHOLM BLAND DE SNABBAST

Läs mer

VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus. Stockholm 2010-05-27

VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus. Stockholm 2010-05-27 Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus Stockholm 2010-05-27 VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

2013 års Stockholmsförhandling

2013 års Stockholmsförhandling 2013 års Stockholmsförhandling 2013-12-10 2013 års Stockholmsförhandling Utbyggd tunnelbana En överenskommelse om finansiering av tunnelbanans förlängning till Nacka, samt eventuella anslutande åtgärder

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 2013-07-02 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/371-311 Kommunstyrelsen Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 Yttrande Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslaget

Läs mer

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ n för hyreshus Sida: 1 ( 10 ) 0101 0180136 Norra Djurgården, Stockholm kommun 0180138 Hjorthagen, Albano, Stockholm kommun 0180140 Gärdet, Stockholm kommun 0180141 Askrikegatan, Stockholm kommun 0180142

Läs mer

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ n för hyreshus Sida: 1 ( 10 ) 0101 0180178 Norrmalmstorg, Stockholm kommun 0102 0180176 Kungsgatan, Stockholm kommun 0180181 Gustaf Adolfs Torg, Blasieholmen, Stockholm kommun 0180182 Butikscity, Stockholm

Läs mer

STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01

STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01 DHL Freight STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01 Postnummer Postort 10012 STOCKHOLM 10026 STOCKHOLM 10028

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047 Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm 2008-11-27 Dnr V-2008-0522 Doss 22 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer

Läs mer

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen mm4 2016-11-24 Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen 2018-2029 Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till länets kommuner önskat

Läs mer

Förslag till effektivisering av busslinjer

Förslag till effektivisering av busslinjer 1(21) Handläggare Namn Telefon E-post Förslag till effektivisering av busslinjer Nedan följer en förteckning över de busslinjer som kan bli föremål för effektivisering, och hur en sådan effektivisering

Läs mer

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan Gemensamt yttrande från Arlandaregionen över - Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning Bakgrund Under

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016 Älvsjö stadsdelsförvaltning Kansli- och serviceavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-03-05 Handläggare Kajsa Pärke Telefon: 08-508 21 083 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 26 mars 2015 Förändringar i SL-trafiken

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Åkermyntans MVC 2015-04-13 15:00:00 16:15:00 2015-04-15 08:15:00 09:30:00 2015-04-20 15:00:00 16:15:00 2015-04-22

Läs mer

Övergripande mål Effektmål # Effektmått Vårdgren Vårduppdrag Mätmetod Mätintervall

Övergripande mål Effektmål # Effektmått Vårdgren Vårduppdrag Mätmetod Mätintervall Övergripande mål Effektmål # Effektmått Vårdgren Vårduppdrag Mätmetod Mätintervall Medarbetarna använder Medarbetarna använder elektroniska system för elektroniska system för att information och öka patienternas

Läs mer

Godkända äldremottagningar Stockholms läns landsting Datum:

Godkända äldremottagningar Stockholms läns landsting Datum: Godkända äldremottagningar Stockholms läns landsting Datum: 2017-03-13 Mottagningens namn Alby vårdcentral Fittja vårdcentral Hallunda vårdcentral Storvretens vårdcentral Tullinge vårdcentral Tumba vårdcentral

Läs mer

Bilaga 1. Underlagsrapport: Nulägesbeskrivning. Stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2 Bilaga 1 Nulägesbeskrivning. Trafikförvaltningen

Bilaga 1. Underlagsrapport: Nulägesbeskrivning. Stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2 Bilaga 1 Nulägesbeskrivning. Trafikförvaltningen Bilaga 1 Underlagsrapport: Nulägesbeskrivning Version 1.1 Förord Denna rapport är en del i arbetet med stomnätsstrategin för Stockholms län och ger en nulägesbeskrivning av dagens stomnät avseende standard

Läs mer

Norra Djurgården. Hjorthagen, Albano. Gärdet. Askrikegatan. Hagastaden. Södra Djurgården. Djurgårdsstaden. Norrtull. Norra Vasastaden.

Norra Djurgården. Hjorthagen, Albano. Gärdet. Askrikegatan. Hagastaden. Södra Djurgården. Djurgårdsstaden. Norrtull. Norra Vasastaden. n för hyreshus Sida: 1 ( 10 ) 0101 0180136 Norra Djurgården 0180138 Hjorthagen, Albano 0180140 Gärdet 0180141 Askrikegatan 0180142 Norra Djurgårdsstaden (inkl Värtahamnen och Frihamnen) 0180143 Hagastaden

Läs mer

Norrmalmstorg. Kungsgatan. Butikscity. Hötorget, höghusen. Centralen. Östermalmstorg. Gamla stan, yttre delen. Lärkstaden.

Norrmalmstorg. Kungsgatan. Butikscity. Hötorget, höghusen. Centralen. Östermalmstorg. Gamla stan, yttre delen. Lärkstaden. n för hyreshus Sida: 1 ( 10 ) 0101 0180178 Norrmalmstorg 0102 0180176 Kungsgatan 0180181 Gustaf Adolfs Torg, Blasieholmen 0180182 Butikscity 0180183 Hötorget, höghusen 0103 0180174 Engelbrektsplan, Olof

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland OBS: Höger klicka i dokumentet och sök på barnmorskemottagningens namn Åkermyntans MVC 2016-09-14 08:00:00 09:30:00

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland OBS: Höger klicka i dokumentet och sök på barnmorskemottagningens namn Åkermyntans MVC 2016-09-21 08:00:00 09:30:00

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2

Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 PM 2015:207 RI (Dnr 111-1591/2015) Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Anmälan av Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 godkänns.

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Åkermyntans MVC 2015-08-24 15:00:00 16:30:00 2015-08-26 08:00:00 09:30:00 2015-08-31 15:00:00 16:30:00 2015-09-02

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Enheten för samhällsplanering Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Länsplan

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Åkermyntans MVC 2015-05-13 08:15:00 09:30:00 2015-05-18 15:00:00 16:15:00 2015-05-20 08:15:00 09:30:00 2015-05-25

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

Trafikförbättrande åtgärder 2015. Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015

Trafikförbättrande åtgärder 2015. Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015 Trafikförbättrande åtgärder 2015 Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015 Trafikförbättrande åtgärder i Stockholm 2015 Projekt med trafik och resenärspåverkan

Läs mer

Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka

Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka Foto: Susanne Walstrom, Istockphoto, rubiphoto Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka I en politisk överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM

KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM Stockholm 02-01-15 Regionplane- och Trafikkontoret Stockholms läns landsting Box 4414 102 96 Stockholm Yttrande över en regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2001) Sammanfattning Kollektivtrafikant

Läs mer

Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2

Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2 2013-03-22 Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2 Förslaget till stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2, har tagits fram av Trafikförvaltningen vid Stockholms

Läs mer

Remiss teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025

Remiss teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 REMISS 1 (10) Enheten för samhällsplanering Robert Örtegren Remiss teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 Länsstyrelsen avser göra en teknisk justering av Länsplan för

Läs mer

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012 Stockholm Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag Hearing 21 mars 2012 Tillväxten är vår styrka Stockholms län har 22 % av landets befolkning

Läs mer

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 1 av 15 Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 2 av 15 Innehåll Kapitel Sida 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 2. Framtida resande 5 2.1 Resmönster

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN 1 Storstad Stockholm De objekt som ger nyttor till Stockholms

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Sollentuna kommun överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2013-04-09 som svar på remiss av stomnätsstrategin, etapp 2.

Tjänsteutlåtande. Sollentuna kommun överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2013-04-09 som svar på remiss av stomnätsstrategin, etapp 2. SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande Anders Hallmén Sidan 1 av 7 Diariekod: 300 Kommunstyrelsen Remiss av stomnätsstrategin, etapp 2 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Ställer SL speciella krav vid byggnation? Beställare, kravställare och förvaltare Vad är SL? Vilka krav har SL? Vilka krav ställer SL vid byggnation? 2010-04-07

Läs mer

Hållbart resande i Stockholm. - Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad

Hållbart resande i Stockholm. - Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad Hållbart resande i Stockholm - Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad Innehållsförteckning Inledning/Sammanfattning...3 Förslagen i korthet...5 Stadsutveckling... 14 Kollektivtrafik...

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser Föredragande landstingsråd: Christer Wennerholm ÄRENDET Motionärerna föreslår

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Version 1. godkänna föreliggande förslag till yttrande samt att översända detsamma till landstingsstyrelsens förvaltning.

Version 1. godkänna föreliggande förslag till yttrande samt att översända detsamma till landstingsstyrelsens förvaltning. 1(4) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-02-03, punkt 9 TN 2014-0320 Förslag till yttrande över motion 2014:4 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om förstudie

Läs mer

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015.

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. TJÄNSTESKRIVELSE 1 [8] Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. Förslag till beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att som

Läs mer

Vår gemensamma resa mot en attraktiv storstadsregion.

Vår gemensamma resa mot en attraktiv storstadsregion. stombuss. Grönt ljus Vår gemensamma resa mot en attraktiv storstadsregion. 2 Ett samarbete mellan Dags att ge grönt ljus för stombussar. Stockholm växer med två SL-bussar om dagen och tillväxten sker i

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Stockholm Open Award - Meetup Framkomlighet

Stockholm Open Award - Meetup Framkomlighet Stockholm Open Award - Meetup Framkomlighet The Capital of Scandinavia 670.000 66.000 180.000 70.000 Pendeltåg 360.000 35.000 Bil Tunnelbana 25.000 Buss 130.000 Bil 20.000 Gång 10.000 Buss 20.000 Cykel

Läs mer

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) 25 april 2017 Dnr 2017/114 Samhällsutveckling Helene Olofsson Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) Inledning Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att Sida 16 (42) Del 2 Öppna delen 31 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 - Svar på remiss. Dnr: 289/2015 Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen.

Läs mer

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Lafa enheten för sexualitet och hälsa Lafa är Stockholms läns landstings metod- och kunskapscentrum för sexualitet och hälsa. Målet med verksamheten är att

Läs mer

Tunnelbana Kungsträdgården Nacka C Gullmarsplan och söderort

Tunnelbana Kungsträdgården Nacka C Gullmarsplan och söderort Tunnelbana Kungsträdgården Nacka C Gullmarsplan och söderort beskrivning av planläggning och prövning Här hittar du information om hur projektet kommer att planläggas och prövas, när du kan påverka samt

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström tel. dir: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff tel. dir. 076 643 96 73 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer N2013/2942/TE Nationell plan för transportsystemet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken MARLENE SJÖDIN SID 1/6 TRAFIKPLANERARE 0858785141 MARLENE.SJODIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken 2013/2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka

Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka 1(5) Handläggare Beatrice Gustafsson 08-686 3907 beatrice.gustafsson@sll.se Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka På uppdrag

Läs mer

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 4 2013-02-06 Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025 Länsstyrelsen i Stockholms län har, med anledning av regeringsuppdraget

Läs mer

ACG-värde Husläkarmottagningar i SLL Kombikakod Mottagningens namn Listade patienter ACG Abrahamsbergs VC allmänläkarmottagnin

ACG-värde Husläkarmottagningar i SLL Kombikakod Mottagningens namn Listade patienter ACG Abrahamsbergs VC allmänläkarmottagnin ACG-värde Husläkarmottagningar i SLL 20160822 Kombikakod Mottagningens namn Listade patienter ACG 17210011000 Abrahamsbergs VC allmänläkarmottagnin 6655 0,9930 16120011000 Airport Sky Vårdcentral allmänläkarmottagning

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016

Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 Tjänsteutlåtande 0 Österåke Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0088 Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 Sammanfattning

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län Remiss från Trafiknämnden i Stockholms läns landsting

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län Remiss från Trafiknämnden i Stockholms läns landsting 1(5) Handläggare: Mikael Engström Mobil: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff Mobil: 076 643 96 73 Trafiknämnden Stockholms läns landsting Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län Remiss från Trafiknämnden

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL VÄGEN TILL EN BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på att ju mer aktiv du

Läs mer

Lägesredovisning av spårvägsprojekt i staden.

Lägesredovisning av spårvägsprojekt i staden. TRAFIKKONTORET STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE Kontaktperson trafikkontoret Henrik Christiansson Avdelningen för trafikplanering Telefon: 08-508 264 98 henrik.christiansson@tk.stockholm.se Till

Läs mer

Nya tunnelbanan. Mårten Frumerie. Förvaltningschef

Nya tunnelbanan. Mårten Frumerie. Förvaltningschef Nya tunnelbanan Mårten Frumerie Förvaltningschef 2017-05-09 Sidan 2 Befolkningstillväxt och bostadsutbyggnad Färdigställda bostäder i Stockholms län 1976 2013 jämfört med befolkningstillväxten Bostadstillskott

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

Enkät Stockholm on the Move

Enkät Stockholm on the Move Enkät Stockholm on the Move Organisation: Stockholms handelskammare Representant: Anna Wersäll Hej! Ni får denna enkät i egenskap av deltagare i Stockholm on the Move. Om ni vill får ni besvara frågorna

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:18 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:33 av Bo Johansson och Rolf Bromme (fp) om inrättande av en busslinje mellan Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset (Närakuten

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Daniel Helldén anför följande.

Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Daniel Helldén anför följande. PM 2015:187 RI+VII (Dnr 123-1488/2015) Lokaliseringsutredning Utbyggnad av tunnelbanan på sträckan Odenplan till Arenastaden Yttrande över kungörelse av Lokaliseringsutredning Arenastadslinjen från förvaltningen

Läs mer

Sidan 2 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan till söderort

Sidan 2 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan till söderort Sidan 2 Nya tunnelbanan till söderort Sidan 3 Här presenterar vi kortfattat lokaliseringsutredningen Sidan 4 Kollektivtrafikens utveckling i Stockholm har ett nära samband med befolkningsutvecklingen Sidan

Läs mer

MTR Nordic. Peter Viinapuu VD MTR Nordic. Stockholm, Januari 2016. 2016-01-28 Sid 1

MTR Nordic. Peter Viinapuu VD MTR Nordic. Stockholm, Januari 2016. 2016-01-28 Sid 1 MTR Nordic Peter Viinapuu VD MTR Nordic Stockholm, Januari 2016 2016-01-28 Sid 1 MTRs vision mer än bara en tågoperatör Vi ska vara ett ledande globalt företag som genom omsorgsfull service länkar samman

Läs mer

Kollektivtrafik och hälsa. För en. hållbar. stockholms- REGION

Kollektivtrafik och hälsa. För en. hållbar. stockholms- REGION Kollektivtrafik och hälsa För en hållbar stockholms- REGION För en hållbar stockholmsregion vi kommer att: Vi i Miljöpartiet vill göra det ännu bättre att leva i Stockholmsregionen både idag och imorgon.

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

10012 Stockholm 10026 Stockholm 10028 Stockholm 10029 Stockholm 10031 Stockholm 10040 Stockholm 10041 Stockholm 10044 Stockholm 10052 Stockholm 10054

10012 Stockholm 10026 Stockholm 10028 Stockholm 10029 Stockholm 10031 Stockholm 10040 Stockholm 10041 Stockholm 10044 Stockholm 10052 Stockholm 10054 Postnummer Postort 10012 Stockholm 10026 Stockholm 10028 Stockholm 10029 Stockholm 10031 Stockholm 10040 Stockholm 10041 Stockholm 10044 Stockholm 10052 Stockholm 10054 Stockholm 10055 Stockholm 10061

Läs mer