Kollektivtrafik 2.0. Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kollektivtrafik 2.0. Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen"

Transkript

1 Kollektivtrafik 2.0 Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

2 Kollektivtrafik beslutad 2 Innehåll Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen 1 1. Inledning 3 2. Förutsättningar och utmaningar 4 3. Satsningar perioden Satsningar perioden Utblickar mot

3 Kollektivtrafik beslutad 3 1. Inledning Vår politik Vi ser ett behov av ny politik, att ta steget fullt ut för att på allvar visa åtgärder för att komma till rätta med trängseln i kollektivtrafiken, öka framkomligheten på vägarna, skapa fler tvärförbindelser och för att nå målet om fördubblad kollektivtrafikandel. Vi vill erbjuda stockholmarna en attraktiv och klimatsmart kollektivtrafik för hela länet. Åtgärderna bidrar dessutom till att uppfylla målet om en klimatneutral Stockholmsregion år Fram till 2025 vill vi investera i: vill vi investera i: 5 nya tunnelbanesträckor 2 nya tunnelbanesträckor 5 nya tvärbanesträckor/spårvägar 8 nya tvärbanesträckor/spårvägar 21 nya linjer med bussbanor 4 nya bussbanor 9 nya båtpendellinjer 1 spårtaxisystem 4 uppgraderade stomnätslinjer i innerstaden Vår plan Miljöpartiet beskriver här hur vi vill att planen för utbyggd kollektivtrafiken i Stockholmsregionen ska se ut, på kort och lång sikt. Vi gör en kraftfull satsning på kollektivtrafiken fram till 2025, istället för att bygga fler motorvägar. Och vi visar en långsiktig plan till 2035 med utblick till För att klara behovet av fler bostäder och minska trängseln i kollektivtrafiken, måste planeringen göras samtidigt. Miljöpartiet visar här hur vi också kopplar ihop våra kollektivtrafiksatsningar med ett ökat bostadsbyggande. Hur detta blir verklighet För att lyckas behöver vi samverka på alla nivåer, kommuner, landsting och staten. Det måste ordnas framkomlighet för kollektivtrafik på statliga vägar och i Stockholms stad, delar som ligger utanför landstingets mandat. Detaljplaner för hållplatser, knutpunkter och spårdragningar måste fram i kommunerna. Sist men inte minst behövs ett tydligt modigt politiskt ledarskap. Arbetsprocessen Arbetet med att ta fram planen har skett i nära samverkan med våra lokala MP-avdelningar i länets 26 kommuner och Miljöpartiet tar i och med detta greppet om hela Stockholmsregionen. Förankring och process maj-sep Remiss 1 med enkät till alla MP-avdelningar kommuner nov-mar 2012/13 - Seminarier och workshop, prioriteringar maj-sep Remiss 2 till alla kommuner okt Behandling av remissvar 8 nov Utskick till Slgr, regionombud o gruppledare i kommunerna nov Regionmötet fastslår planen

4 Kollektivtrafik beslutad 4 2. Förutsättningar och utmaningar Fördubbling av andelen kollektivtrafikresor Hela kollektivtrafikbranschen i Sverige har antagit målet att fördubbla kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna. Det är en gigantisk utmaning eftersom trenden varit helt motsatt de senaste trettio åren. Men det är ett viktigt mål för att möta efterfrågan, minska koldioxidutsläpp och för att de samhällsekonomiska förlusterna av trängseln i trafiken ska minska. I Stockholmsregionen görs idag ca 80 procent av resorna i rusningstid och över innerstadssnittet med kollektivtrafik. Det är en unikt hög andel i Sverige, och givetvis väldigt positivt. Men vi har stora utmaningar när det gäller att få människor att välja kollektivtrafik för den stora mängden resor som görs på tvären i ytterstaden eller kranskommunerna, resor som utgör mer än 50 procent av alla resor i regionen. Vi har också stora utmaningar att få människor att välja kollektivtrafik för de många fritidsresor som görs lokalt. Alltför många av dessa resor görs idag med bil. Miljöpartiet vill med vår plan visa hur vi kan öka kapaciteten i kollektivtrafiken i närtid, främst i form av tvärförbindelser. Samtidigt som vi bygger ut tunnelbanan och satsar på fler tvärbanor som ger ännu mer kapacitet på sikt. Ekonomiska förutsättningar För att klara fördubblingsmålet räcker det inte att enbart bygga ut kollektivtrafiken. Det behövs också ekonomiska styrmedel, trängselskatter, som bidrar till att minska privatbilismen främst i storstadsregionerna, där trängseln är som störst. Vi menar att kollektivtrafiken har fått vänta alltför många år och måste nu prioriteras före vägutbyggnader. Det handlar om både säkerhet, kapacitet och kvalitet. Den stora investeringsvolymen innebär att landstinget kommer att behöva låna en stor andel kapital. En alltför hög skuldsättning strider inte bara mot landstingets ekonomiska regelverk, utan även mot Miljöpartiets mål om en långsiktigt hållbar ekonomi. Ökade kapitalkostnader och avskrivningskostnader, som en ökande andel lån innebär, påverkar driftsbudgeten negativt så att sjukvården och kollektivtrafiken riskerar att få sämre kvalitet på sikt. På sikt minskar soliditeten och skuldsättningen per invånare ökar. Statliga medfinansieringar är därför helt nödvändiga för att kunna klara åtagandet. En viktig grundförutsättning för att lyckas är också att de intäkter från trängselskatten som är bortlovade till Förbifart Stockholm, i stället kan användas till kollektivtrafiken. Det finns helt enkelt inte pengar till att bygga både Sveriges genom tiderna dyraste motorväg och samtidigt storsatsa på tunnelbana och annan kollektivtrafik. De partier som hävdar detta har inte kunnat visa hur det ska gå till, de luras helt enkelt. Förbifart Stockholm måste stoppas. Men trots Miljöpartiets ökade ekonomiska satsningar, måste även vi prioritera våra framtida investeringar. Därför är vårt motto bygga en kollektivtrafik som ger rätt kapacitet på rätt plats till rätt pris, med minsta möjliga miljöpåverkan och bra komfort för resenären.

5 Kollektivtrafik beslutad 5 En hållbar samhällsutveckling och fyrstegsprincipen Miljöpartiet vill koppla ihop kollektivtrafiksatsningar med ökat bostadsbyggande. Den senaste bedömningen av behovet av nya bostäder i Stockholmsregionen gjordes av Stockholms läns landsting Den fortsatt höga befolkningstillväxten gjorde att prognoserna för bostadsbyggandet i regionen kraftigt reviderades upp jämfört med RUFS Den nya bedömningen innebär att behovet av nya bostäder i regionen fram till 2030 bedöms vara mellan Låg och Hög bostäder. (I RUFS 2010 bedömdes behovet till Låg och Hög bostäder). 1 Flertalet av de Stockholmskommuner, som svarat på den nya upprevideringen, har tydligt angett att den viktigaste parametern för att nå målet om ett bostadsbyggande i intervallet Hög är att det satsas på kollektivtrafiken; i, till och mellan kommunerna. I vår plan motiveras därför en stor del av sträckningarna med det antal nya bostäder kommunerna åtar sig att bygga fram till Det är oerhört viktigt att bostadsbyggandet kommer igång, men det är lika viktigt att kollektivtrafiken planeras parallellt. Vår plan ger kommunerna tydliga signaler och skapar långsiktiga förutsättningar för hållbar samhällsplanering. Fyrstegsprincipen är en nationellt antagen metod att klassificera kapacitetsökning av infrastruktur. Fyra steg som i olika grad innebär en stegvis ökning av både kapacitet och kostnader. Vi vill här förklara hur Miljöpartiet ser på de fyra stegen för utbyggd kollektivtrafik. Det handlar om att hantera våra resurser varsamt och utnyttja både planeringsinstrumentet och ekonomi smartare. I detta arbete har vi från landstingets sida och den kommunala sidan olika roller. Även staten har en viktig roll i vår region eftersom så många vägar är statliga. Fyrstegsprincipen 1. Tänk om Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt. 2. Optimera Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen. 3. Bygg om Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer. 4. Bygg nytt Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. Källa: Trafikverket I första hand behöver våra resmönster förändras genom förändrad samhällsplanering. Att bygga bostäder i kollektivtrafiknära lägen är något som alltfler talar varmt för idag. Det är något som vi i Miljöpartiet drivit länge och det är ett synsätt som vänder en 50-årig trend helt om. Den hittills rådande planeringen har haft bilens framkomlighet i fokus. Det ska vi förändra genom att sätta framkomlighet för gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik i fokus. Här har varje kommunpolitiker ett stort ansvar, genom det kommunala planmonopolet, att se till att detaljplaner och styrdokument skapar dessa förutsättningar. Men givetvis också landstingsnivån genom att samplanera kollektivtrafiken på ett smart vis. 1 Regional bedömning av behovet av bostäder i Stockholmsregionen fram till 2030, TMR, SLL

6 Kollektivtrafik beslutad 6 Därefter kommer insatser som optimerar redan existerande kollektivtrafik. Det innebär att med förhållandevis små medel utöka kapaciteten, exempelvis öka antalet avgångar. Det kan även handla om inköp av nya fordon som ökar kapaciteten. Det ansvaret ligger helt på oss i landstinget. En viktig detalj handlar om att öka service och kvalitet vid hållplatser, stationer och bytespunkter. Genom nya bussväderskydd med bra information, kringservice vid större bytespunkter som gör det enkelt att vardagshandla på vägen eller att göra det enklare att byta mellan olika färdslag är några enkla åtgärder som kommuner och landsting tillsammans kan göra för att hjälpa stockholmare att få ihop sitt vardagspussel. Att införa Bussbanor, stråk av sammanhängande bussfiler, föreslår vi som en tidig åtgärd. För att det ska bli möjligt krävs begränsade ombyggnationer på många statliga vägar, men även i innerstaden samt i andra kommuncentrum kommer åtgärder behöva genomföras. Där det är för trångt att införa egna körfält för bussen i båda riktningarna, skulle flexibla bussfiler kunna införas. Filer som med elektroniska skyltar byter riktning i rusningstid och därmed skapar en framkomlighet för bussen i rusningsriktning. Exempelvis kan Essingeleden och Södra länken vara intressant att testa på, i kombination med trängselavgifter. Idag finns inga möjligheter att resa kollektivt på dessa vägar, vilket vi tycker är synd. Det skulle skapa en möjlighet till förändrat resmönster och minska bilberoendet för många. Förutom bussbanor behövs bättre framkomlighet för stombussarna (Blåbussarna) i innerstaden så att en medelhastighet om 20 km/h inklusive hållplatsstopp kan uppnås. För att detta ska bli möjligt behöver kollektivtrafiken prioriteras på bilarnas bekostnad. Denna fråga äger Stockholms stad helt. Men vår plan är att det ska finnas god framkomlighet för fyra uppgraderade stombusslinjer i Stockholms innerstad. På längre sikt finns i planen att de uppgraderas till spårvägar. Vattenvägarna finns redan, men är till stora delar outnyttjade i Stockholmsregionen. Vi vill starta upp åtta nya båtpendellinjer. För att möjliggöra angöring vid fler bryggor och replipunkter behöver en bättre samplanering ske än idag. Många av de befintliga bryggorna och replipunkterna är i dåligt skick. Det saknas ordentliga vindskydd, toaletter och pausrum för förare. Det är även brist på P-platser och cykelparkeringar i tillräcklig mängd. Det är många olika markägare och behov av ett samlat ansvar finns. Miljöpartiet föreslår att landstinget ska få ett tydligare ansvar för en samlad planering. Att uppgradera tunnelbanan med nya signalsystem som möjliggör automatdrift är också en del som innebär begränsad ombyggnation. Nu när Röda linjen ska renoveras kommer Miljöpartiets krav på automatisering att genomföras. Detta innebär att kapaciteten ökas med 30 procent på Röda linjen när upprustningen är klar. Det sista och dyraste steget är nya investeringar i spår. Pendeltågen får äntligen fördubblad spårkapacitet genom Stockholm när Citybanan är klar 2017, men tunnelbanan har inte byggts ut sedan 1994, då Gröna linjen förlängdes en station till Skarpnäck. Det är därför hög tid att satsa på navet i Stockholms kollektivtrafik, med en kraftig utbyggnad med fler tunnelbanelinjer.

7 Kollektivtrafik beslutad 7 Bilda region Stockholm Vårt mål att fördubbla kollektivtrafiken förutsätter åtgärder i samtliga steg i fyrstegsprincipen, men de flesta av de förslag på sträckningar som finns i Kollektivtrafik 2.0 hamnar under steg 2-4. Det beror på att det regionala planeringsansvaret idag är uppdelat mellan Länsstyrelsen, kommunerna och landstinget. Länsstyrelsen ansvarar för att ta fram och fastställa Länsplanen, kommunerna har planmonopol som innebär att all samhällsplanering görs inom kommunens gränser, landstinget ansvarar för regional översiktlig planering och även för att tillhandahålla kollektivtrafik. Detta innebär att landstinget saknar mandat att på ett tydligt sätt driva på för att få samlad planering för cykelvägar över kommungränser, att kollektivtrafik och bostäder planeras samtidigt och att Länsplanens innehåll återspeglar de mål som landstinget fastställer för verksamheterna och för ekonomin. Vi vill bilda en region för att vi anser att landstinget ska ta över det regionala planansvaret från Länsstyrelsen eftersom vi menar att det är enda vägen att klara en hållbar och sammanhängande samhällsbyggnad. Vi ser de goda exemplen i Region Skåne och Västra Götalandsregionen där cykelstråk och sammanhängande bostads- och kollektivtrafikplanering är ett faktum. I båda dessa regioner har också både cykling och kollektivtrafikandelen ökat väsentligt de senaste åren, som ett tydligt resultat av ett samlat ansvar. Tillgänglig och attraktiv resa hela vägen Stockholmregionens invånare blir allt äldre och det ställer särskilda krav på Färdtjänsten men också på SL och Waxholmsbolaget. Det är av stor vikt att fortsätta det påbörjade arbetet med att tillgänglighetsanpassa kollektivtrafiken så att fler med funktionsnedsättning kan resa med den allmänna kollektivtrafiken. Det ökar frihetsgraden för dem som idag är beroende av att beställa resan med färdtjänst i förväg, men det bidrar också till att de som även i fortsättningen kommer att behöva färdtjänst för sina resor kan ges ökat fokus och bättre service. Att modernisera hållplatser, knutpunkter och stationer är grunden för en tillgänglig och attraktiv resa med kollektivtrafiken. Och avgörande för att vi ska kunna locka fler att resa kollektivt.

8 Kollektivtrafik beslutad 8 3. Satsningar perioden Tunnelbana Odenplan - Hagastaden - Arenastaden - Mörby C Ny förarlös tunnelbana som finns med i nuvarande MP-program, med förlängning till Mörby C. I det statliga förhandlingsförslaget ligger sträckan till Hagastaden där man planerar att bygga 5000 bostäder. Vi väljer att förlänga via Solna Station då det är en växande strategisk regional kärna där pendeltåg till Arlanda kan möta tunnelbana. I hela Solna finns planförutsättningar för att bygga bostäder fram till Förlängningen till Mörby C ger efterlängtad tvärförbindelse i Nordost, en sträcka som idag trafikeras med biltrafik. Den nya tunnelbanan ökar förutsättningar att bidra till fördubblingsmålet och minska biltrafiken. Liljeholmen - Hornstull - Fridhemsplan - Odenplan Ger en ny spårkoppling över Saltsjö-Mälarsnittet som avlastar befintliga spår. Kopplar ihop olika tunnelbanelinjer och skapar nya bytespunkter som avlastar centrala delar. I Liljeholmen planeras 1500 nya bostäder och i Marieberg 1500 nya bostäder. Akalla - Barkarby station En välbehövlig förlängning som ger smart tvärförbindelse mellan tunnelbana och pendeltåg i norra Stockholm. Ligger också I förhandlingsförslag. Ökar förutsättningar att bidra till Att kollektivtrafiken byggs ut i Järfällaområdet innebär också att Järfälla kommun har en större chans att nå upp till målet om att bygga nya bostäder fram till Kungsträdgården - Södermalm - Sjöstaden - Nacka En efterlängtad tunnelbanelinje som ger en kraftig kapacitetsökning till den växande ostsektorn. Ligger redan med i MP-budget och i förhandlingsförslag. Avgörande att få förbindelse till Södermalm som är en viktig målpunkt för Nackaoch Värmdöbor samt att få tunnelbana till Sjöstaden. Ökar förutsättningar att bidra till fördubblingsmålet och minska biltrafiken då många boende i ostsektorn arbetar i Solna och Kista. Förbättrad tillgänglighet till Nacka kommer att innebära att kommunen har möjlighet att ta ett större ansvar för bostadsutbyggnaden i regionen nya bostäder kan byggas i Nacka i och med den nya tunnelbanelinjen. Konvertering Grön linje 19 till Blå via Slakthusområdet - Gullmarsplan - Nackalinjen Smart sätt att öka kapaciteten på Gröna linjen samtidigt som en tvärförbindelse upprättas på södra sidan Stockholm. I Slakthusområdet planerar Stockholms Stad att bygga mellan bostäder. Sträckan skapar en välbehövlig tvärförbindelse från östra delen av länet till den södra och kommer att öka förutsättningar att bidra till

9 Kollektivtrafik beslutad 9 Tvärbana Spårväg Syd etapp 1: Haninge - Flemingsberg - Älvsjö - Bandhagen - Hökarängen - Skarpnäck Efterlängtad spårdragning som är starten för att få tvärförbindelse på Södertörn. Sträckan ända till Bollmora i Tyresö vill vi starta upp med Expressbussar innan spåren kan byggas helt klart. Ökar förutsättningar att bidra till fördubblingsmålet och minska biltrafiken, med minskade koldioxidutsläpp som följd. En förbättrad infrastruktur på Södertörn kommer också att öka områdets attraktivitet, vilket möjliggör byggandet av fler bostäder i de båda kommunerna Haninge och Huddinge. Tillsammans bedöms kommunerna kunna bygga bostäder till Förlängning Tvärbanan Sickla udde - Sickla Efterlängtad förlängning av tvärbanan som knyter ihop Sjöstaden med Sickla, där närmaste stora handelsområde finns. Kopplar även ihop Saltsjöbanan med tvärbanan och ger förutsättningar för avlastning av centrala delarna för resor mot södra länshalvan. Ökar förutsättningar att bidra till fördubblingsmålet och minska biltrafiken. Förlängningen som förenar tvärbanan med lokalbanan motiveras också av ett aktivt bostadsbyggande i områdena Hammarby sjöstad, Henriksdal och Sickla Kistagrenen: Ulvsunda - Bromma flygplats - Stora Ursvik - Kista Ger bra tvärförbindelse i norra Stockholm. Binder ihop Solnagrenen med Kista vilket skapar tillgänglighet till flera tunnelbanelinjer och pendeltåg på sträckan. Ligger med i MP-budget och beslut är fattat, men starten är fördröjd i alliansens budget. I anslutning till Kistagrenen finns planer på ett flertal nya bostadsprojekt. Miljöpartiet planerar att bygga Bromma parkstad med nya bostäder. I Ulvsunda planerar Stockholms stad att bygga 3500 bostäder. Kista Science City ska vidareutvecklas som ett av landets viktigaste arbetsplatsområden. Spårväg City förlängning Sergels torg - Centralen En sträcka som ger förutsättningar att byta mellan pendeltåg, tunnelbana och tvärbana i centrala Stockholm. Beroende av att ombyggnad av Sergels torg färdigställs av staden. Beslut är fattat. Lidingö C - Skärsätra Minst 6000 nya bostäder kan byggas på Lidingö fram till Centrum/Torsvik är ett utvecklingsområde där många nya bostäder planeras och en omdragning av Lidingöbanan genom Lidingö centrum, kommer att förbättra framkomligheten på ön. Pendeltågsstation Huvudsta Ny pendeltågsstation som kan komma till stånd förutsatt att staten och Solna kommun blir överens. Ger förutsättningar att öka bostadsbebyggelsen om Huvudstaleden förläggs i tunnel.

10 Kollektivtrafik beslutad 10 Bussbanor Täby - Vallentuna - Arlanda Viktig tvärförbindelse i Nordost som ger bra kollektivtrafik för många arbetspendlare. Ökar förutsättningar att bidra till fördubblingsmålet och minska biltrafiken. Skäcklinge -Tumba -Tullinge - Huddinge sjukhus - Fridhemsplan Skapar förbindelse mellan norra och södra Botkyrka samt ger snabb förbindelse till Stockholm för arbetspendling. Avlastar centrala snittet. Ökar förutsättningar att bidra till Nacka - Gullmarsplan - Kista Linje som sätts in som början på tunnelbanan till Nacka. Skapar bra förutsättningar att erbjuda snabba arbetsresor samt ökar förutsättningar att bidra till Haninge - Botkyrka - Södertälje skapar bra förutsättningar att erbjuda snabba arbetsresor samt ökar förutsättningar att bidra till Tyresö - Nacka skapar bra förutsättningar att erbjuda snabba arbetsresor samt ökar förutsättningar att bidra till Gustavsberg - Flemingsberg Många resor i tvärregionalt snitt görs med bil idag. På sträckan går det inte att resa kollektivt utan stora omvägar idag. Ny smart busslinje som skapar bra förutsättningar att erbjuda snabba arbetsresor. Kopplingen till Södertörns högskola blir värdefull och linjen ökar även förutsättningar att bidra till Hässelby - Vällingby - Kista - Backlura - Barkarby ökar förutsättningar att bidra till Vällingby - Skärholmen - Norsborg Ny linje som binder ihop norra och södra länshalvan. Ökar förutsättningar att bidra till Åkersberga - Järfälla binder ihop olika kollektivtrafikslag och ökar förutsättningar att bidra till Vällingby - Spånga stn - Rinkeby - Kista - Mörby C binder ihop olika tunnelbanor och ökar förutsättningar att bidra till

11 Kollektivtrafik beslutad 11 Barkarby - Kalhäll - Upplands Väsby - Vallentuna - Arninge - Täby - Sollentuna - Akalla - Barkarby Ny ringlinje som binder ihop olika kollektivtrafikslag och knutpunkter i norra länshalvan. Bidrar till snabbare tvärförbindelser och ökar förutsättningar att bidra till Älvsjö - Bandhagen - Hökarängen - Skarpnäck Tyresö C Etapp 2 och 3 av Spårväg Syd startar med Bussbanor. Viktig tvärförbindelse på Södertörn som binder ihop olika tunnelbanelinjer samt pendeltåg och ökar förutsättningar att bidra till Liljeholmen - Karolinska Med dragningen möjliggör vi att stora stationer som Fridhemsplan och Liljeholmen knyts ihop effektivt. Sträckan börjar som en expressbusslinje, men byggs i senare period som tunnelbana. Den ökar förutsättningar att bidra till Uppsala - Norrtälje Skapar enklare arbetspendling mellan en växande ort i Stockholms län och expanderande Uppsala. Ökar förutsättningar att bidra till fördubblingsmålet och minska biltrafiken. Hemmesta - Norrtälje En lång linje som ger goda förutsättningar för många stockholmare att ta bussen en bit på vägen och med färre byten nå slutmål eller bytespunkt till annan kollektivtrafik. Ökar förutsättningar att bidra till fördubblingsmålet och minska biltrafiken. Vällingby - Danderyd binder ihop olika tunnelbanor och ökar förutsättningar att bidra till Ekerö - Danderyd binder ihop olika tunnelbanor och ökar förutsättningar att bidra till Tumba stn - Tyresö binder ihop södra länsdelen och ökar förutsättningar att bidra till Nykvarn - Nynäshamn binder ihop pendeltåg och den sydligaste delen av vårt län och ökar förutsättningar att bidra till Tyresö - Vaxholm En lång linje som ger goda förutsättningar för många stockholmare att ta bussen en bit på vägen och med färre byten nå slutmål eller bytespunkt till annan kollektivtrafik. Ökar förutsättningar att bidra till fördubblingsmålet och minska biltrafiken.

12 Kollektivtrafik beslutad 12 Akademikerbanan Det finns ett behov av att skapa snabba förbindelser mellan Karolinska Institutet KTH Albano Universitetet och Lappkärrsberget. En förbindelse som dels gör det möjligt för studenter att resa mellan bostaden och högskolan, dels gör det möjligt att tvärvetenskapligt utbyta erfarenheter och kunskaper i samklang mellan olika institut. På sikt kan bussbanan konverteras till spårväg eller ny teknik som exempelvis spårtaxi. Båtlinjer Båtpendling är ett sätt att snabbt komma tillrätta med trängseln i kollektivtrafiken, skapa kollektivtrafik där cykeln är ett naturligt komplement och bidra till fler tvärförbindelser i regionen både i innerstaden men även i och till kranskommunerna. Vi vill satsa på följande linjer: Norr Mälarstrand - Söder Mälarstrand Ekbacken (Islandstorget) - Drottningholm - Ekerö - Slagsta Masmo Färjan ska vara möjlig att trafikera även med buss. Ålstäket - Lidingö - Nacka - Slussen Bällsta bro - Solna strand - Alvik strand - Stora Essingen - Axelsberg Gustavsberg - Hålludden - Saltsjöbaden Vårby - Sätra - Mälarhöjden - Axelsberg - Ekensberg - Gröndal - Gamla Stan Simpnäs - Finnhamn - Stavsnäs - Utö - Nynäshamn (nord-sydlig förbindelse) Ekerö - Gröndal - Stadshuskajen Alby - Stäket (vägfärja för tung trafik) En förlängd vägfärja som för en låg kostnad skulle avlasta Essingeleden och därigenom minska sårbarheten men även bidra till minskade utsläpp i innerstaden. Restiden på en timme är samma som dagens sträcka genom staden i rusningstid. Färjan ger möjlighet till förarvila och därmed längre sträcka på väg. Om tunga transporter genom staden sker på vägen finns en idé att avgiftsbelägga dem och erbjuda gratis färja som alternativ. För att ytterligare öka attraktiviteten behöver god tillgänglighet till kombiterminalen i Rosersberg planeras in.

13 Kollektivtrafik beslutad 13 Uppgraderade stombussar- innerstaden Idag är det många gånger snabbare att gå än att ta bussen i innerstaden. Vi ser ett utbyggd reellt stomlinjenät med prioriterad framkomlighet som avgörande för att snabbt komma tillrätta med trängseln i de centrala delarna av tunnelbanan idag. Det ska ske genom att ta bort fem procent av parkeringsplatserna i innerstaden samt att realisera de förslag som ligger inom ramen för stomnätstrategin för Stockholms stad. Följande linjer vill vi uppgradera. Stora Essingen - Centralen Södersjukhuset - Solna C Slakthuset - Loudden Frihamnen - Karolinska

14 Kollektivtrafik beslutad Satsningar perioden Tunnelbana Fridhemsplan - Västra Kungsholmen - Alvik - Brommaplan - Bromma Parkstad - Solvalla Sträcka som kommer att försörja det nya bostadsområdet Bromma Parkstad, med nya bostäder, när Bromma flygplats är nedlagd. Linjen knyter också ihop andra områden som planerar att bygga fler bostäder. Det finns planer på 500 nya bostäder i Traneberg, 3500 bostäder på Västra Kungsholmen, 500 bostäder i Solvalla och 1000 i Alvik. Skapar ny tvärförbindelse i norra Stockholm. (Del av Orange linje) Mörby C - Täby - Arninge I förlängningen vill vi gå vidare mot nordost och skapa en tvärförbindelse mellan Roslagsbanan, tunnelbanan och pendeltåg. Med utbyggd kollektivtrafik räknar nordostsektorns kommuner med att kunna bygga bostäder fram till Det byggs mycket i själva Täby och utvecklingen av området vid galoppen innebär stor expansion bostäder planeras i området Arninge/Ullna. På Galoppfältet räknar man med att bygga 6000 bostäder. Denna förlängning finns även med i förhandlingspersonernas tankar. Ökar förutsättningar att bidra till Tvärbana Spårväg Syd etapp 2: Skarpnäck -Bollmora Viktig tvärförbindelse på Södertörn som binder ihop olika tunnelbanelinjer samt pendeltåg och ökar förutsättningar att bidra till fördubblingsmålet och minska biltrafiken. Spårväg Syd etapp 3: Masmo - Slagsta - Alby - Tumba Botkyrka får här en spårväg som förbättrar kommunikationerna inom kommunen men också förlänger den viktiga tvärförbindelsen Spårväg Syd. En viktig satsning inom ramen för upprustning av miljonprogrammen och med förbättrad infrastruktur skulle Botkyrka kunna bygga nya bostäder fram till Vällingby - Spånga stn - Rinkeby - Kista - Bergshamra Viktig tvärförbindelse i norra Stockholm som binder ihop olika tunnelbanelinjer samt pendeltåg och ökar förutsättningar att bidra till fördubblingsmålet och minska biltrafiken. Stora Essingen - Centralen Förlängning av Spårväg City. Konvertering av stombuss till spårväg när passagerartrycket blir tillräckligt högt.

15 Kollektivtrafik beslutad 15 Slakthuset - Loudden Avgrening av Tvärbanan. Konvertering av stombuss till spårväg när passagerartrycket blir tillräckligt högt. Djurgårdsbron Norra Djurgårdsstaden Förlängning av Spårväg City. Konvertering av stombuss till spårväg när passagerartrycket blir tillräckligt högt. Frihamnen - Karolinska Förlängning av Spårväg City. Konvertering av stombuss till spårväg när passagerartrycket blir tillräckligt högt. Södersjukhuset - Norrmalmstorg Förlängning av Spårväg City. Konvertering av stombuss till spårväg när passagerartrycket blir tillräckligt högt. Bussbanor Upplands-Bro - Bro station - Universitetet - Danderyd binder ihop norra länsdelen och ökar förutsättningar att bidra till Sandudden - Tappström - Brommaplan binder ihop norra och västra länsdelen och ökar förutsättningar att bidra till Odenplan- Östra station - Universitetet - Täby binder ihop norra länsdelen och ökar förutsättningar att bidra till Färentuna kyrka - Hilleshög - Stenhamra - Brommaplan binder ihop norra och västra länsdelen och ökar förutsättningar att bidra till Ny teknik Spårtaxi till Arlanda En linje mellan Märsta och Arlanda som utretts i omgångar. Skapar goda förutsättningar till arbetspendling dygnet runt. Ökar förutsättningar att bidra till Byggstart är beroende av vilja från Swedavia och yttre finansiärer. Kan tidigareläggas om finansiering löses.

16 Kollektivtrafik beslutad Utblickar mot 2050 Förslag på sträckor som behöver utredas mer: Tunnelbana Skarpnäck - Älta Denna sträcka behöver kraftig förtätning för att komma på tal. Behöver studeras närmare i förhållande till grönstruktur mm. Pendeltåg Arninge - Norrtälje Tung investering som kräver kraftig exploatering. Behovsanalys behöver göras. Tvärbana Sickla Järla sjö/nacka Forum En förlängning av tvärbanan som ger god koppling till nya knutpunkten med tunnelbanan i Nacka. Men kräver då förkortning av Saltsjöbanan. Är behovet tillräckligt stort? Tvärbana Sollentuna - Häggvik - Edsberg - Mörby - Kista Behovet täcks av bussar, finns behov av ringlinjen i form av spår i förhållande till kostnad? Behöver studeras närmare också i förhållande till grönstruktur. Tvärbana Liljeholmen - Västberga - Hägerstensåsen - Axelsberg Förgrening av nuvarande Tvärbana? Tunnelbana Liljeholmen - Älvsjö? Utredning behöver göras. Spårtaxi i tätorterna och senare mellan tätorterna Flera utredningar är gjorda i bland annat Södertälje, Kungens kurva, Albano, Värmdö, Sigtuna och Upplands Väsby. Byggstart är beroende av vilja från kommuner, landsting samt yttre finansiärer. Kan tidigareläggas om finansiering löses. Kan bidra till att klara fördubblingsmålet och minska biltrafiken, främst lokalt. Linbana Lidingö (Brevik) - Telegrafberget - Kummelberget - Myrsjöskolan - Orminge C - Kocktorp (Värmdöleden) Behovsanalys behöver göras avseende kostnader i förhållande till regional nytta av investeringen. Buss Liljeholmen - Telefonplan - Älvsjö Finns delvis Tvärbana med koppling till tunnelbana och pendeltåg, behovsanalys?

17 Kollektivtrafik beslutad 17 Buss Upplands Bro - Kista - Löwenströmska sjukhuset - Arlanda Behovsanalys behöver göras. Ny expressbuss som binder samman pendeltågsstationerna Kalhäll - Upplands Väsby via Löwenströmska täcker stora delar av sträckan. Finns redan busslinje idag - vilka behov av uppgradering eller förändring behövs? Pågår förtätning? Båt Larsbergs brygga- Ropsten - Inverness - Djursholms Torg - Näsby Park Behovsanalys behöver göras. Båt innerstan - Hässelby Strand - Jakobsberg Behovsanalys behöver göras. Långt till övrig kollektivtrafik och bebyggelse i Jakobsberg. Finns pendeltåg respektive tunnelbana idag.

18 Buss Dalarö - Handen Kollektivtrafik beslutad 18

19 Kollektivtrafik beslutad 19

20 Kollektivtrafik beslutad 20

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Trafikplan 2020 i korthet

Trafikplan 2020 i korthet Trafikplan 2020 i korthet Stora framtida utmaningar Trafikplan 2020 visar hur SL vill utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län till år 2020. SL står inför stora utmaningar för att kunna leva upp till

Läs mer

VALMANIFEST Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting, september 2010. För en hållbar Stockholmsregionen - en grön metropol i världsklass

VALMANIFEST Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting, september 2010. För en hållbar Stockholmsregionen - en grön metropol i världsklass VALMANIFEST Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting, september 2010 För en hållbar Stockholmsregionen - en grön metropol i världsklass Vi i Miljöpartiet vill göra det ännu bättre att leva i Stockholmsregionen

Läs mer

Odenplan, delar av Sveavägen, Odengatan, N Drottninggatan Bostad. Valhallavägen, Östermalmsgatan Bostad. Vasaparken, Sabbatsberg, Tegnerlunden Bostad

Odenplan, delar av Sveavägen, Odengatan, N Drottninggatan Bostad. Valhallavägen, Östermalmsgatan Bostad. Vasaparken, Sabbatsberg, Tegnerlunden Bostad Sida: 1 ( 19 ) 0101 0180136 Norra Djurgården 0180138 Hjorthagen, Albano 0180140 Gärdet 0180141 Askrikegatan 0180142 Frihamnen 0180144 Södra Djurgården 0180146 Djurgårdsstaden 0180148 Norrtull 0180150 Norra

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus. Stockholm 2010-05-27

VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus. Stockholm 2010-05-27 Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus Stockholm 2010-05-27 VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ n för hyreshus Sida: 1 ( 10 ) 0101 0180136 Norra Djurgården, Stockholm kommun 0180138 Hjorthagen, Albano, Stockholm kommun 0180140 Gärdet, Stockholm kommun 0180141 Askrikegatan, Stockholm kommun 0180142

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Norrmalmstorg. Kungsgatan. Butikscity. Hötorget, höghusen. Centralen. Östermalmstorg. Gamla stan, yttre delen. Lärkstaden.

Norrmalmstorg. Kungsgatan. Butikscity. Hötorget, höghusen. Centralen. Östermalmstorg. Gamla stan, yttre delen. Lärkstaden. n för hyreshus Sida: 1 ( 10 ) 0101 0180178 Norrmalmstorg 0102 0180176 Kungsgatan 0180181 Gustaf Adolfs Torg, Blasieholmen 0180182 Butikscity 0180183 Hötorget, höghusen 0103 0180174 Engelbrektsplan, Olof

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015.

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. TJÄNSTESKRIVELSE 1 [8] Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. Förslag till beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att som

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström tel. dir: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff tel. dir. 076 643 96 73 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer N2013/2942/TE Nationell plan för transportsystemet

Läs mer

Kollektivtrafik och hälsa. För en. hållbar. stockholms- REGION

Kollektivtrafik och hälsa. För en. hållbar. stockholms- REGION Kollektivtrafik och hälsa För en hållbar stockholms- REGION För en hållbar stockholmsregion vi kommer att: Vi i Miljöpartiet vill göra det ännu bättre att leva i Stockholmsregionen både idag och imorgon.

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda.

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda. 2013-03-26 Stockholm Nordost Mikael Engström tel. dir: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff tel. dir. 076 643 96 73 Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Tvärförbindelse Roslagsbanan

Läs mer

Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket

Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket Inledning SL samordnar ett flertal olika investeringar inom ett projekt kallat Trygghetsprojektet. Projektet inför system för kameraövervakning

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Kollektivtrafiksatsningar i Stockholm

Kollektivtrafiksatsningar i Stockholm 2014-05-22 1 Kollektivtrafiksatsningar i Stockholm 2014-05-15 Björn Holmberg Stabschef 2014-05-22 2 Samhällsuppdraget Genom kollektivtrafiken bidrar Trafikförvaltningen till att Stockholm är Europas mest

Läs mer

Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län

Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län Förklaring Hallunda Folkets Hus = byggnad som finns kvar idag Tungelsta Folkets Hus = byggnad som inte finns kvar idag Botkyrka Hallunda Folkets

Läs mer

Vårdcentral (ctrl+f för att söka

Vårdcentral (ctrl+f för att söka Ägare/Drivs av (ctrl+f för att söka ) Vårdcentral (ctrl+f för att söka ) Grundstenen 118578 Nacka Närsjukhus Proxima landsting/boo landsting/ektorps landsting/fisksätra landsting/forums Familjeläkarna

Läs mer

Kortversion Förbättrad tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö

Kortversion Förbättrad tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Kortversion Förbättrad tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö 2013-05-27 KORTVERSION - ÅTGÄRDSVALSSTUDIE 1 Stockholmsregionen växer Befolkningen växer snabbt i Stockholmsregionen. I genomsnitt

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

Trafikplan 2020. Externremiss

Trafikplan 2020. Externremiss Trafikplan 2020 Externremiss Projektledning: Monica Casemyr och Anna Blomquist, SL. Redaktör: Joanna Olsson. Idégrupp: Helena Sundberg, Per Ekberg, Pernilla Helander, Gunilla Glantz, Paulina Eriksson,

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Årstaberg: inga tåg stannar 6/4 2/8 Västerhaninge Nynäshamn: inställd trafik 22/6 2/8 Spånga Bålsta: inställd trafik 27/6 2/8 och 15 16/8 Stockholm C Bålsta:

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Var bor simhallarnas besökare?

Var bor simhallarnas besökare? Var bor simhallarnas besökare? Av -12-10 FoU och Driftavdelningen IDROTTSFÖRVALTNINGEN UNDERSÖKNINGEN Idrottsförvaltningens forskningsenhet har, med hjälp av studenter vid Stockholms universitet och Södertörns

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Ekerö kommuns transportförsörjning

Ekerö kommuns transportförsörjning Region Stockholm 171 90 Solna Sundbybergsvägen 1 Telefon: 0771-119 119 Texttelefon: 0243-750 90 Johan Söderman Väg och trafik söder johan.soderman@vv.se Direkt: 08-757 67 80 Mobil: 070-632 85 26 Datum:

Läs mer

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014 Fakta om Företagandet i Stockholm Statistik för 2014 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala

Läs mer

Preliminär serieindelning Stockholms Innebandyförbund pojkar 2014-2015

Preliminär serieindelning Stockholms Innebandyförbund pojkar 2014-2015 Preliminär serieindelning Stockholms Innebandyförbund pojkar 2014-2015 P161 P162N P162S AIK IBF (A) Huddinge IBS (C ) Ekerö IK Farsta IBK (A) Hässelby SK IBK (B) Farsta IBK (B) FBI Tullinge (A) IK Frej

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik

Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik NACKA MILJÖVÅRDSRÅD Nacka 1997-03-14 Samråd kollektivtrafik Nacka kommun Granitvägen 15 131 81 NACKA Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik i Nacka kommun Dagens trafik är vår största miljöbov.

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

Remiss av förstudie kring tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda

Remiss av förstudie kring tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:8 Dnr. KS 2012/0540 Utdrag: akten, KS Remiss av förstudie kring tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda Ärende

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2013

Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs

Läs mer

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden E18 KOMMUNIKATIONER Mot Arlanda Infart Sjövägen Enköpingsvägen JÄRVA KROG Infart Signalbron (2015) E4 BERGSHAMRA T Bergshamra Pendeltåg: 7 min

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2008-12-03 pm STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN Bakgrund På bara några månader har världsekonomin gått in i en markant lågkonjunktur. Hittills har

Läs mer

SERIESAMMANSÄTTNING. Högalids IF. Skogås/Trångsund(C) IFK Sollentuna Tungelsta IF Vällingby BK Älvsjö AIK (B) Töjnan IBK

SERIESAMMANSÄTTNING. Högalids IF. Skogås/Trångsund(C) IFK Sollentuna Tungelsta IF Vällingby BK Älvsjö AIK (B) Töjnan IBK Utskriftsdatum 2009-06-16 Sida 1 HUE HU1N HU1S HU2N HU2S DU1 Duvbo IK Högalids IF Skogås/Trångsund(B) IFK Sollentuna Tungelsta IF Vällingby BK Töjnan IBK Bele Barkarby IF IK Frej Kungsängens IF Turebergs

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor

56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20t3-0t-77 8 (20) 56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor (KS 2012.sos) Beslut

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM Rapport 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi KUND BILSWEDEN och Sveriges Bussföretag KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Förslag från Stockholms Innebandyförbund gällande serieanmälan

Förslag från Stockholms Innebandyförbund gällande serieanmälan Förslag från Stockholms Innebandyförbund gällande serieanmälan I följande tre flikar hittas förslaget till nivåindelning som Stockholms Innebandyförbund (StIBF) tagit fram för säsongen 2015/2016. Dokumentet

Läs mer

Samrådsdokument inför trafikförändringar i SL:s busstrafik from januari 2016

Samrådsdokument inför trafikförändringar i SL:s busstrafik from januari 2016 1(41) Handläggare Sara Catoni Sändlista Samtliga ledamöter i Trafiknämnden Samrådsdokument inför trafikförändringar i SL:s busstrafik from januari 2016 Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105

Läs mer

Kommun Hall Planmått Klister* Sarg Publik Byggår Matcher Befolkning

Kommun Hall Planmått Klister* Sarg Publik Byggår Matcher Befolkning Kommun Hall Planmått Klister* Sarg Publik Byggår Matcher Befolkning 1 1 Botkyrka Alby sporthall 40 x 20 nej Ja Ståplats 4 seriehallar 85 000 1 Botkyrka Botkyrka hallen PL1 40 x 20 nej Ja 1000 1 Botkyrka

Läs mer

DPD Företagspaket 16.00

DPD Företagspaket 16.00 DPD Företagspaket 16.00 Kollitaxering Frakt beräknas enligt tjänstens villkor, efter den fraktdragande vikten, d v s den högsta av den verkliga vikten eller den volymberäknade vikten. Enstaka kollin med

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

den effektiva arbetsplatsen

den effektiva arbetsplatsen den effektiva arbetsplatsen - Stockholms närmaste köpcentrum 9 minuter från Stockholm Central - Direktanslutning till tunnelbana, buss och framtida tvärbana - Nära till service och shopping - Bra exponering

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-07-02 Sverigebygget: Fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder Alliansen

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Hur skulle du trivas här? Ulriksdal är en helt ny stadsdel i Solna. Just ordet stadsdel är något du säkert har hört tidigare om många andra

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013 Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013 Från och med det datum då skolan övertar reservantagningen så ska du kontakta skolan direkt angående sena val och den fortsatta reservantagningen. Om datum

Läs mer

2011-12-16 RTN 2008-0291. Innehåll

2011-12-16 RTN 2008-0291. Innehåll Innehåll 2011-12-16 RTN 2008-0291 Bakgrund och problembeskrivning... 3 Åtgärder och fortsatt arbete... 3 Bättre kommunikationer inom Arlandaområdet... 5 Förbättra tillgängligheten med buss till Arlanda...

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 1 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om kartläggning av tillgången och behovet av rehabbassänger i Stockholms län

Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om kartläggning av tillgången och behovet av rehabbassänger i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Cecilia Matzon TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-24 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P 26 1 (5) HSN 1502-0287 Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om kartläggning

Läs mer

Projektledning: Monica Casemyr, Anna Blomquist, Joanna Olsson, SL. Redaktör: Marika Engström, Scripta mandata. Idégrupp: Helena Sundberg, Per Ekberg,

Projektledning: Monica Casemyr, Anna Blomquist, Joanna Olsson, SL. Redaktör: Marika Engström, Scripta mandata. Idégrupp: Helena Sundberg, Per Ekberg, Trafikplan 2020 Projektledning: Monica Casemyr, Anna Blomquist, Joanna Olsson, SL. Redaktör: Marika Engström, Scripta mandata. Idégrupp: Helena Sundberg, Per Ekberg, Pernilla Helander, Gunilla Glantz,

Läs mer

Trafiklösning för Stockholmsregionen till 2020 med utblick mot 2030

Trafiklösning för Stockholmsregionen till 2020 med utblick mot 2030 Trafiklösning för Stockholmsregionen till 2020 med utblick mot 2030 Trafiklösning för Stockholmsregionen Här presenteras kortfattat Stockholmsförhandlingens överenskommelse om en samlad trafiklösning för

Läs mer

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22. Att lyckas iväst För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.57 Välkommen till Hässelby-Vällingby! Hässelby-Vällingby ligger i den västra

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-04-15 Diarienummer: HSN 1304-0434

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-04-15 Diarienummer: HSN 1304-0434 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-04-15 Diarienummer: HSN 1304-0434 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Så tycker företagarna om Stockholm. Sammanställning av Stockholm Business Regions företagsbesök 2009

Så tycker företagarna om Stockholm. Sammanställning av Stockholm Business Regions företagsbesök 2009 Så tycker företagarna om Stockholm Sammanställning av Stockholm Business Regions företagsbesök 2009 Innehållsförteckning Så tycker företagarna om Stockholm... 1 Sammanställning av Stockholm Business Regions

Läs mer

EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM

EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM RAPPORT 2014:6 EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM ÖSTLIG FÖRBINDELSE DEN SISTA VIKTIGA PUSSELBITEN 2 EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM Stockholmsregionen är just nu en av de snabbast växande regionerna

Läs mer

J36. Märsta Södertälje centrum J36. Måndag fredag. Giltighetstid 14 dec. 2014 och tills vidare.

J36. Märsta Södertälje centrum J36. Måndag fredag. Giltighetstid 14 dec. 2014 och tills vidare. J Märsta Södertälje centrum Giltighetstid dec. och tills vidare. Noter b Går 2-4 minuter senare 7/4-2/8. f Går endast 7/4-/6, dock ej /5. t Går ej /-5/1, /5, /6-2/8. u Kommer från Arlanda C/Uppsala C.

Läs mer

- Både bättre och billigare än spårväg

- Både bättre och billigare än spårväg Bus Rapid Transit - Både bättre och billigare än spårväg Lunchseminarium den 21 juni i Oslo, WSP Analys & Strategi BRT-buss i Leeds, Streetcar, Storbritannien Foto: Volvo 2011-06-21 Vad är BRT? Fordonen

Läs mer

Jens Plambeck Chef Strategisk utveckling vid SL. mest attraktiva storstadsregion.

Jens Plambeck Chef Strategisk utveckling vid SL. mest attraktiva storstadsregion. Kollektivtrafikens framtidsfrågor Jens Plambeck Chef Strategisk utveckling vid SL Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Kungens kurva - Skärholmen

Kungens kurva - Skärholmen resurs pporten e vs i de yttre Kungens kurva - Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen e i den Kungens kurva Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen Uppföljning av utvecklingen

Läs mer

REGIONPROGRAM. Modernisera Stockholmsregionen

REGIONPROGRAM. Modernisera Stockholmsregionen REGIONPROGRAM Modernisera Stockholmsregionen Modernisera Stockholmsregionen Det kan bli ännu bättre att bo och leva i hela Stockholmsregionen. En klimatvänlig storstadsregion för våra barn. En intelligent

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15

18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 31 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/40 18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15 Sammanfattning

Läs mer

GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever. Skapaskolan Stockholm 63. Profilskolan Stockholm 61. Magitaskolan Stockholm 20. Akers friskola F-9 Stockholm 237

GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever. Skapaskolan Stockholm 63. Profilskolan Stockholm 61. Magitaskolan Stockholm 20. Akers friskola F-9 Stockholm 237 GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever Skapaskolan Stockholm 63 Profilskolan Stockholm 61 Magitaskolan Stockholm 20 Akers friskola F-9 Stockholm 237 Kunskapsskolan Saltsjöbaden Stockholm 163 Elma School Stockholm

Läs mer

Studenten 2009 Avslutningar ordnat efter kommun (med reservation för ev ändringar)

Studenten 2009 Avslutningar ordnat efter kommun (med reservation för ev ändringar) Studenten 2009 Avslutningar ordnat efter kommun (med reservation för ev ändringar) SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Tid S:t Botvids gymnasium Tomtbergavägen 10 Botkyrka 2009-06-02 13.00 Tullinge gymnasium

Läs mer

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015 Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015 Från och med det datum då skolan övertar reservantagningen så ska du kontakta skolan direkt angående sena val och den fortsatta reservantagningen. Om datum

Läs mer

Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 yttrande över Trafikförvaltningens förslag till trafikförändringar

Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 yttrande över Trafikförvaltningens förslag till trafikförändringar KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-24 KS-2015/298.445 1 (4) HANDLÄGGARE Norrberg, Marika Marika.Norrberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Trafikförändringar i SL-trafiken

Läs mer

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva.

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar Skandinaviens största shoppingområde Kungens kurva-skärholmen växer med ett nytt IKEA-varuhus och en spa- och wellnessanläggning med hotell

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Agenda 08:30 Inledning Kort uppdatering Nuläge 2012 i länet Trafikverket och Stockholms stad 09:00 Cykel till och på kollektivtrafik - Pelle Envall 09:45 Regionala

Läs mer

Överdäckning av Förbifarten

Överdäckning av Förbifarten Kista 24-11-2009 Motion till Stockholms Arbetarekommuns årsmöte 2010: Motioner C01 C05 Överdäckning av Förbifarten Socialdemokraterna i Stockholm är för byggandet av Förbifart Stockholm. Denna motion handlar

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder 243 studentlägenheter. Investeringsutgift 440 mnkr. Inflyttning slutet av 2016. Fd. S:t Görans Gymnasium. Blåklassad byggnad. Unika arkitektoniska kvaliteter.

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön

Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön För renare sjöar och skärgård Små insatser gör stor skillnad för Östersjön. Så här kan du hjälpa till. Med alla larmrapporter om tillståndet i Östersjön tycker

Läs mer

INNEHÅLL. 1. Inledning. 2. En modern, mänsklig och miljövnlig stad. 3. Kollektivtrafik. 4. En stad för unga och studenter. 5.

INNEHÅLL. 1. Inledning. 2. En modern, mänsklig och miljövnlig stad. 3. Kollektivtrafik. 4. En stad för unga och studenter. 5. MILJÖPARTIETS BOSTADSPLAN - Kyrkhamn-Lövsta 5000 Hässelby-Vällingby Tensta 3200 Miljöpartiets bostadsplan 3800 Spånga- Rinkeby- Kista STOCKHOLM 2030 150 000 nya bostäder 30 000 bostäder för unga och studenter

Läs mer

Pirr i magen i Stockholm

Pirr i magen i Stockholm Pirr i magen i Stockholm Hur tror du att Adam kände sig när han ringde till Zohra? Hur tog sig Adam till mötesplatsen? Adam åkte tunnelbana. Vilka personer mötte han där? Adam mötte Zohra, hennes föräldrar

Läs mer