Jobb och skola går före fortsatta skattesänkningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jobb och skola går före fortsatta skattesänkningar"

Transkript

1 Idag är arbetslösheten ungefär åtta procent. Antalet långtidsarbetslösa har nära nog tredubblats sedan 2007 och ungdomsarbetslösheten är högre än i nästan alla jämförbara länder. Kunskapsresultaten i grundskolan har fallit sju år i rad. Det duger inte. Sverige står nu inför ett avgörande vägval. För regeringen är det viktigaste att låna till skattesänkningar. De ofinansierade skattesänkningarna är 20 ggr större än investeringarna i skolan. I vårt budgetalternativ är prioriteringarna är tydliga: Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt annat. Vårt mål är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU Vi presenterar breda insatser för att bryta arbetslösheten och vända utvecklingen i skolan. Det går före stora skattesänkningar Jobb och skola går före fortsatta skattesänkningar Det är en riskabel strategi att låna till stora ofinansierade skattesänkningar. Jobbskatteavdraget infördes med motiveringen att det skulle öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. Så har inte blivit fallet. Att skuldsätta hela svenska folket för att genomföra ineffektiva skattesänkningar som inte leder till jobb är fel prioritering.. Vi säger nej till den ineffektiva nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga. I stället investerar vi i jobb och utbildning för ungdomar. Genom att säga nej till regeringens förslag har vi möjlighet investera i jobb och utbildning för unga med 90-dagarsgarantin och en aktiv näringspolitik. Vi säger nej till den ineffektiva nedsättningen av momsen för restauranger. I stället investerar vi i bättre skola. Genom att säga nej till regeringens förslag har vi möjlighet att investera i mindre klasser, bättre villkor för lärare och högre kvalitet i skolan. Vi väljer att investera i våra barns skolgång, våra ungas jobb och våra äldres vård. Att avstå från ineffektiva skattesänkningar ger oss möjlighet att investera för framtiden i fler jobb och bättre utbildning.

2 Fler jobb genom aktiv näringspolitik Internationella jämförelser visar att Sverige tappar i konkurrenskraft. Ett litet exportberoende land som Sverige behöver ett väl utvecklat samarbete mellan politik, näringsliv, fackliga organisationer och akademi. Därför vill vi genom strategisk samverkan stärka förutsättningarna för innovation, export och tillväxten hos småoch medelstora företag.. Vi stärker förutsättningarna för Sveriges framtidsbranscher genom samverkansprogram. De första programmen ska adressera de möjligheter som öppnar sig inom Life Science och klimatutmaningen. Vi avsätter 2 miljarder kronor under fyra år. (500 mnkr 2014) Det svenska innovationsarbetet lyfts upp. Vi bildar ett nationellt innovationsråd direkt underställt statsministern. En marknadskompletterande innovationsfond för finansiering i tidiga skeden skapas genom att 2 miljarder kronor av det statliga riskkapitalet frigörs. För att fler företag ska kunna expandera och anställa vill vi låta staten ta över ansvaret för den andra sjuklöneveckan. (1 500 mnkr 2014) Breda insatser för att stärka tillväxten av små och medelstora företag föreslås. Vi vill bland annat stärka kapitalförsörjningen till inkubatorer, införa en nyföretagargaranti, etablera ett nationellt kompetenscentrum för upphandling och inrätta regionala företagsförmedlingar. (275 mnkr 2014) Inkubatorn i Växjö har varit framgångsrikt och kommer förhoppningsvis kunna utvidga sin verksamhet med den här satsningen Sveriges internationella representation förbättras och vi föreslår insatser för att stärka små och medelstora företags exportmöjligheter.(300 mnkr 2014) Många företag i Kronobergs län är exportföretag och här sker en särkskild satsning på exportmöjligheter till länder utanför EU Det behövs fler jobb i hela landet. Landsbygden drabbades av ett dråpslag regeringen misslyckande med att behålla rabatten på medlemsavgiften i EU. Stödet minskar. Vi vill utveckla landsbygden och dess näringsliv. (371 mnkr 2014) Det innebär att Kronobergs län får behålla de 10,4 miljoner i stöd som regeringen vill ta bort Stäng rekryteringsgapet med 90-dagarsgarantin Sveriges arbetslöshet är mycket hög. Ungdomsarbetslösheten är högre än i jämförbara länder. Samtidigt har många företag svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Vi föreslår investeringar i mer och bättre utbildning för att stänga rekryteringsgapet och knäcka ungdomsarbetslösheten. 90-dagarsgarantin. Under den kommande mandatperioden kommer vi att steg för steg införa en 90-dagarsgaranti för unga. År 2014 föreslår vi ett första steg i införandet. Med fler möjligheter till utbildning, stöd till anställningar genom Yrkesintroduktionsavtal och ett brett engagemang från alla offentliga arbetsgivare är det fullt möjligt att sätta stopp för ungdomsarbetslösheten. (5120 mnkr 2014, inklusive Utbildningskontraktet) I ett första steg så kan vi direkt lyfta bort alla de ungdomar som varit arbetslösa mer än 6 månader

3 Utbildningskontraktet. Inom ramen för 90-dagarsgarantin föreslår vi ett Utbildningskontrakt. Unga arbetslösa som inte avslutat gymnasiet ska följa en studieplan för att göra det. Studierna ska vid behov kunna varvas med arbete. (1590 mnkr 2014) Matchningen ska förbättras. En satsning på bristyrkesutbildning ska utformas i nära samverkan med näringslivet och andra arbetsgivare. Arbetsförmedlingen ska bli en matchningsspecialist. Studie- och yrkesvägledningen ska stärkas. (850 mnkr 2014) En satsning på 6000 bristyrkesutbildningsplatser Fas 3 ska avvecklas. Den artificiella sysselsättningen ska ersättas med Extratjänster till avtalsenliga villkor samt reguljär utbildning. Extratjänster ska kunna användas till att höja boendekvaliteten i miljonprogrammen och till att höja kvaliteten i välfärden eller ideell sektor. (1960 mnkr 2014) Vänd utvecklingen i skolan - höj Sveriges kompetens För att klara jobben krävs att Sverige behåller sin position som kunskapsnation. Då måste trenden med sjunkande resultat i den svenska skolan brytas. Vi accepterar inte regeringens neddragningar på antalet högskoleplatser. Sverige behöver höja ambitionerna på utbildningsområdet - inte sänka dem. Vi investerar i mindre klasser. Forskning visar att det ger förutsättningar för bättre resultat i skolan. (2 000 mnkr 2014) I genomsnitt så minskar vi elevantalet med 5 elever i årskull 1-3 Tidiga insatser ger resultat. Vi vill anställa 1000 nya specialpedagoger och speciallärare. (500 mnkr 2014) Vi vill minska barngrupperna i förskolan och höja kvaliteten. I ett första steg investerar vi i 1000 nya utbildningsplatser för förskollärare. (110 mnkr 2014) Det här innebär ca 70 nya förskolelärarplatser på Linneuniversitet Skickliga lärare är det enskilt viktigaste för att elever ska lyckas i sin skolgång. Vi stärker karriärmöjligheterna för läraryrket i samarbete med partnerna samt ökar kvaliteten på lärarutbildningen. (800 mnkr 2014) Trenden med en allt mindre likvärdig skola och sjunkande resultat måste brytas. Vi vill bland annat satsa på läxhjälp, stärka skolor med tuffast förutsättningar och införa skolplikt på sommaren m.m. (270 mnkr 2014) Vi säger nej till läxrut o satsar istället 116 miljoner på allmän läxhjälp regeringen satsar 16 miljoner i sin budget. Vi föreslår nya utbildningsplatser på Yrkesvux, Komvux och folkhögskola. Vi föreslår nya utbildningsplatser i Yrkeshögskola, Högskola och Universitet. Linnéuniversitetet har förlorat 1200 utbildningsplatser de senaste åren, nu kan vi återställa nästan alla de. Samt att vi satsar på de framgångsrika yrkeshögskolorna. Mer tid för vård genom mer personal och mindre administration

4 Sjukvården står inför stora utmaningar. Ambulanser kommer allt senare, akutvården fördröjs, patienternas vårdtid är ofta otillräcklig och många får vänta alltför länge på sin behandling. Sjukvårdens organisation tar heller inte tillräcklig hänsyn till äldres speciella behov. Situationen har lett till en pressad vård- och arbetsmiljö. Därutöver används alltför stor del av vårdpersonalens tid åt administration. Det behövs mer tid för vård. Vi avsätter 2 miljarder kronor 2014 till sjukvården för att öka personalstyrkan. Det ger mer tid för vård och höjer kvaliteten. Det här innebär 40 extra miljoner till Kronoberg, kombinerat med våra extra 5 miljoner från landstinget så kan vi höja patientsäkerheten, genom att öka personalstyrkan och samtidigt minska administrationen för personalen. I vår investering på mer vårdpersonal ska särskilt fokus ska ligga på en sjukvård som utformas efter de äldres behov. Vi föreslår att staten, landstingen och de fackliga vårdorganisationerna samlas för en nationell vårdrevision. Alla möjligheter för att minska administrationen ska ses över. Investera för framtiden I ett exportberoende land som Sverige med långa avstånd är väl fungerande transporter en förutsättning för jobb och välfärd. Dessutom byggs det alldeles för lite i Sverige. Det hämmar tillväxten och gör det svårare för människor att flytta till jobb och utbildning. Sverige ska visa ledarskap när vi möter klimatutmaningen och hoten mot vår miljö. Vi föreslår ett miljömålsinvesteringsprogram för att Sverige ska nå miljömålen. För att snabbt förbättra järnvägens tillförlitlighet och se till att tågen går i tid föreslår vi en särskild satsning för järnvägsunderhåll. Vägarnas tjälskador och bristande bärighet innebär risker för industrin och svensk ekonomi. Regeringen skär ned på underhållet. Det är fel väg att gå. Vi investerar. (882 mnkr 2014) Det håller inte att studenter vid våra universitet avbryter sin utbildning för att de inte hittar någonstans att bo. Vi föreslår en byggbonus för studentlägenheter och små hyresrätter, och en nationell samordnare för byggpakten. (1006 mnkr 2014) 2011 byggdes 134 studentlägenheter och 2012 byggdes 225 studentlägenheter i Sverige. Vi föreslår en miljömålsmiljard till ett miljömålsinvesteringsprogram under fyra år. Kommuner, företag och andra aktörer ska ensamma eller tillsammans - kunna söka stöd för lokala projekt. Vi slår vakt om den biologiska mångfalden och stödjer investeringar i solenergi (400 mnkr 2014) Utveckla den svenska modellen Den generella välfärden är en grundläggande del av den svenska modellen. Idén är att allas framgång är Sveriges framgång. Generell välfärdspolitik handlar om mer än att bara korrigera orättvisor som skapats av det ekonomiska livet. Välfärdspolitik handlar om att öka människans makt över sitt egna liv.

5 Bättre arbetslöshetsförsäkring. Taket höjs och ersättningsnivån höjs till 80 procent under hela ersättningsperioden. (3 400 mnkr 2014) Barnbidraget och studiebidraget för gymnasieungdomar höjs med 100 kronor per månad och barn. Underhållsstödet höjs med 50 kronor per månad och barn. (2500 mnkr 2014) Bättre sjukförsäkring. Vi vill höja taket till åtta prisbasbelopp Vi vill också att ersättningen ska vara 80 procent under hela sjukdomsperioden, att rehabiliteringen stärks, samt att den bortre tidsgränsen tas bort. (1300 mnkr 2014) Förebyggande insatser är effektiva. Regeringen skär ned på företagshälsovården trots ökande sjuktal. Det är fel väg att gå. Vi avsätter i stället samma medel som användes förra året. Vi stärker också arbetsmiljöarbetet. (270 mnkr 2014) Sjuktalen har börjat stiga igen och därför måste vi satsa på förebyggande hälsa. Vi vill ta ett Handslag med föreningslivet för att se till att barn och ungdomar får bättre möjligheter och lägre avgifter för att delta i idrott och friluftsverksamhet. (300 mnkr 2014) Åtgärder som sker i direkt anknytning till skolan ska prioriteras. Kommer att lösgöra tid för föräldrar. Ett kreativt Sverige. Vi vill införa fri entré på statliga museer, stimulera lägre avgifter i musik- och kulturskolan, utöka scenkonstallianserna och investera i ACCESS-jobb (224 mnkr 2014) Utveckla statens verksamhet. Vi genomför nya insatser mot organiserad brottslighet och ekobrott, investerar för att effektivisera polisen och stärker brottsofferarbetet. Vi föreslår en Haverikommission för NUON-affären. (106 mnkr 2014) Vi lånar inte till stora skattesänkningar Vi finansierar våra förslag. Vi säger nej till regeringens ofinansierade skattesänkningar, som bryter mot det finanspolitiska ramverket. Vår hållning är att regler ska hållas. Vi bedömer att utrymmet för ofinansierade reformer är 3,6 miljarder kronor lägre än regeringen. Våra förslag innebär starkare offentliga finanser och bättre måluppfyllelse. Vi genomför besparingar, där regeringens insatser är ineffektiva eller våra egna förslag gör dem överflödiga: Nej till LOV-stimulans (100 mnkr 2014) Nej till supermiljöbilspremien (100 mnkr 2014) Nej till URBAN15 (100 mnkr 2014) Nej till Kulturarvslyftet (74 mnkr 2014) Nedskalning av Matlandet och Skogsriket mm (59 mnkr 2014) Minskad volym arbetsmarknadspolitiska insatser, till följd av investering i 90- dagarsgarantin och Extratjänster (840 mnkr 2014)

6 Vi säger nej till ofinansierade skattesänkningar, tar bort ineffektiva skatteundantag, föreslår mer rättvisa skatter och använder punktskatter för att nå en bättre miljö. Nej till ofinansierade skattesänkningar Nej till det femte jobbskatteavdraget. (12 mdr 2014) Nej till höjd skiktgräns. (3 mdr 2014) Nej till sänkt skatt för utlandssvenskar (300 mnkr 2014) Avskaffa ineffektiva skatteundantag Slopa ineffektiv nedsättning på ungdomar, (7,2 mdr 2014) Avskaffa nedsatt krogmoms. (5,6 mdr 2014) Nej till sänkt egenavgift delfinansierar sjuklöneveckan. (0,5 mdr 2014) Nej till nystartszoner (80 mnkr 2014) Rättvisare skatter Sänkt skatt för pensionärer höjd för miljonärer (0 mnkr 2014) - Leder till ca 150 kr per månad i sänkt skatt för pensionärer Avskaffat avdrag för gåvor. (300 mnkr 2014) Avskaffat avdrag för förvaltningsavgifter (150 mnkr 2014) RUT-avdraget blir kvar, men taket halveras. Läx-RUT avskaffas. (115 mnkr 2014) Punktskattepaket för bättre miljö (590 mnkr 2014)

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE 31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM 2011 2014 2/18 3/22 Innehållsförteckning ANSVAR...3 4 ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE...4 5 1. 100 000 FLER JOBB,

Läs mer

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2 (106) Innehållsförteckning 1. FÖRSLAG

Läs mer

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 Motion till riksdagen 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobben först 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...4 3 Jobben först...7

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd

En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s33000 KH av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009 En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd BM2009/KH

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet

Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet Sammanfattning Att förbättra småföretagsklimatet handlar till mångt och mycket om att förändra attityder i samhället. Samtidigt som det måste vara tillåtet

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

En offensiv budget för jobb och kunskap

En offensiv budget för jobb och kunskap En offensiv budget för jobb och kunskap Socialdemokraterna och Vänsterpartiets kompletteringsbudget för 2009 En offensiv budget för jobb och kunskap Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och en jobbkris

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs

Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs 2014-09-05 PM Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs Sammanfattning Den svenska välfärden är en viktig del av det som gör Sverige unikt. Få länder kan stoltsera med

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden 1 Sammanfattning Sverige behöver göra en rad kraftfulla

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer