Banverket planerar att bygga ett dubbelspår mellan Mjölby och Motala. Som en följd bygger man även en ny järnvägsbro över Strömmen i Motala.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Banverket planerar att bygga ett dubbelspår mellan Mjölby och Motala. Som en följd bygger man även en ny järnvägsbro över Strömmen i Motala."

Transkript

1 2002 Undersökning 2003 Utgrävningar år 2003 har börjat! Banverket planerar att bygga ett dubbelspår mellan Mjölby och. Som en följd bygger man även en ny järnvägsbro över Strömmen i. Här pågår utgrävningar till och med Läs mer om utgrävningarna under åren 2000 till Se länkarna till vänster! Ett linjeprojekt Undersökningarna är en del av ett störrelinjeprojekt : Dubbelspårsprojektet. Läs mer under. Om du vill informera dig om Banverkets projekt - Mjölby så går det bra här. Fältrapporter kan du läsa under länken Publik verksamhet Det publika arbetet sker i samarbete med Östergötlands länsmuseum, ÖLM. 11:48:23]

2 2002 Linjeprojektet Strandvägen Mesolitikum Marinarkeologi Yngre järnålder Undersökning 2003 Strandvägen 1: f Kr 1989 e Kr Fornlämningarna vid Strandvägen 1 i upptäcktes år 1999 vid en förundersökning. Det som började med att försöka finna spår efter medeltidens resulterade också i upptäckten av en boplats från äldsta stenåldern. Under hösten 2000 undersöktes 100 m2 av den totalt 3000 m2 stora boplatsen. Fyndmaterialet visade att platsen varit utnyttjad sedan 8000 år tillbaka och fram till idag. Sten och ben Stora mängder bearbetad kvarts, flinta och kvartsit var bland de äldsta fynden, 8000 år gamla. Det fuktiga miljön intill Strömmen hade konserverat ben av kronhjort, säl och abborre. smide och fiske Från yngre järnålder fanns spår efter smidesässjor och råämnen av järn. Ute i Strömmen stod flera bearbetade ekstockar som var fällda på 1080-talet. De kan vara rester efter ett fast fiske eller en spång över vattendraget. Mynt från då och nu Två mynt från 1200-talets andra hälft visade på den medeltida aristokratins intresse för Strömmen, dess kraft och fiske. Från 1600-talet och framåt var platsen en bakgården till en tidigare kungsgård, nu ett gästgiveri. Kritpipor visar att man där gärna söp tobak och betalade med sk Kristinamynt, från Det yngsta fyndet var en tioöring från Den härrör från huset, Täppan, som stod vid Strandvägen 1 fram till 90-talets början. 11:48:43]

3 2002 Dubbelspåret ett linjeprojekt Linjeprojektet Strandvägen Mesolitikum Yngre järnålder Marinarkeologi Undersökning 2003 Det arkeologiska arbetet med dubbelspåret från Mjölby i söder och i norr, har pågått sedan Hittills har det mest varit inriktat mot utredningar och förundersökningar. Sträckan har delats in i tre fornlämningskomplex : 1. Skänninge 2. Fågelstad 3. Under de närmaste åren kommer flera större undersökningar att påbörjas inom dessa områden. Den publika delen av Dubbelspårsprojektet sker i samarbete med Östergötlands lämsmuseum. Fler undersökningar 2002 Under året kommer även undersökningarna i Skänninge att starta. Läs mer här! Klicka på bilden för att see en större variant! 11:49:45]

4 2002 Linjeprojektet Strandvägen Mesolitikum Yngre järnålder Marinarkeologi Undersökning 2003 Strandvägen 1 I 9000 år har vattnet från Vättern trängt ut genom ström. Bortsett från muddringsarbeten, kraftverksbyggen och den uppdämnda Hårstorpssjön är vattendraget i dag det samma som under äldre stenålder. Platsen där människorna valde att slå ner sina bopålar för mellan 7000 och 8000 år sedan är ett lugnt bakvatten efter Strömmens första forsar. Boplatsen ligger i en svag moränsluttning vilket gav skydd mot de kraftiga höst- och vinterstormarna från Vättern. Möten i landskapet Längs med ström möts olika naturgeografiska miljöer. Vattendraget var förbindelselänken mellan dessa som gjorde det möjligt att utnyttja de olika områdenas resurser: Vättern i väster Stora bergiga skogsområden i norr. Östgötaslätten ligger söder om Strömmen.Under stenåldern och långt fram i historisk tid fanns här mängder av sumpiga kärr, våtmarker och små grunda sjöar. En djup havsvik till Östersjön fanns cirka 35 km österut Litorinahavet. Idag motsvaras den av sjön Roxen. Namnet kan dateras till järnålder och antas betyda helgedomen vid vägmöte. Ordet är en sammansättning av Mot möte, vägmöte och ala helgedom, kultplats. Namnet syftar troligen på en profan byggnad av högre dignitet som funnits i närheten av vadstället över Strömmen. 11:50:54]

5 2002 Äldre stenålder (mesolitikum) Linjeprojektet Strandvägen Mesolitikum Yngre järnålder Marinarkeologi Undersökning 2003 För drygt 9000 år sedan bosatte sig de första människorna i Östergötland. Den senaste istidens kilometertjocka istäcket hade då dragit sig tillbaka och björk- och tallskogar bredde ut sig i landskapet. De första östgötarna levde på att fiska, samla och jaga. Vi kallar tidsperioden för äldre stenålder eller mesolitikum. Människorna levde ett mycket rörligt liv. I små familjegrupper flyttade de under sommarhalvåret runt mellan olika jaktstationer. Vintertid möttes flera familjer vid samlingsboplatser. Dessa vinterboplatser låg ofta vid större vattendrag eller längs kusten. Flintan kommer både från södra Sverige men framförallt från Västergötland. Den så kallade kambriska flintan hämtades vid Kinnekulle och användes för tillverkning av pil- och spjutspetsar. Vinterboplats Boplatsen vid Strömmen i är just en sådan större vinterboplats. 14C-analyser på brända hasselnötsskal visar att den är minst 8000 år gammal fynd av stenavfall från redskapstillverkning berättar att området närmast Strömmen varit en verkstadsplats. Själva boplatsen låg ett stycke från själva vattendraget. Slaktavfall Abborrekotor och gäddtänder är tecken på att fisket spelade en viktig roll under stenåldern. Fasta fiskeredskap som mjärdar sattes i strömmen och gav ett jämnt inflöde av mat. Säljakt var en annan del av vardagen. Vi hittar fynd av avbrutna benharpuner, en flåkniv i skiffer och sälben. Jakten bedrevs 35 km österut i Litorinahavet och indikerar tydligt det rörliga liv man levde. Kommunikation Människorna som bodde vid Strandvägen 1 hade väl utvecklade och vida kontakter. Stenmaterialet består delvis av flinta, ett material som inte finns naturligt i Östergötland. 11:51:57]

6 :51:57]

7 2002 Linjeprojektet Strandvägen Mesolitikum Yngre järnålder Marinarkeologi Undersökning 2003 Yngre järnålder medeltid Från den senare delen av järnåldern och under medeltiden blir kraften från Strömmen allt viktigare. Den drev de mjöloch sågkvarnar som då växer fram. fick stadsprivilegier först på talet. Men redan under medeltiden hade platsen en urban karaktär, det fanns t ex ett stort antal tomter längs med Strömmen där olika hantverkare bodde. Namnet nämns första gången i de skriftliga källorna från slutet av 1200-talet. Från 1383 finns uppgifter om att Jakob smed, Inge svärdslipare och Vaste skomakare bodde och verkade här. Även fisket var väl organiserat med flera fasta fiskeanläggningar mellan Vättern och sjön Boren. Ur Olaus Magnus, Aristokratins ägor Kraften och fisket gav goda inkomster. Det var framförallt den tidens världsliga och andliga aristokrati som ägde och byggde upp verksamheterna längs Strömmen Folkungaätten, Bo Johnsson Grip och senare även Vadstena kloster talet är den period som utmärker sig i det medeltida fyndmaterialet från Strandvägen 1. Vi har hittat flera bitar av sammansatta dubbelkammar i ben och skärvor från kärl av stengods. Två av de mer ovanliga fynden är mynt från 1200-talets andra hälft. Det ena är ett Valdemarmynt som var kung mellan Det andra myntet är präglat under kung Magnus (Ladulås) tid, Båda kungarna tillhörde folkungaätten och var söner till Birger Jarl. Valdemarmynt :52:18]

8 2002 Linjeprojektet Strandvägen Mesolitikum Yngre järnålder Marinarkeologi Undersökning 2003 Marinarkeologi En mindre del av fornlämningen vid Strandvägen 1 ligger i Strömmen, under vattnet. I det lugna bakvatten som undersökningsområdet anknyter till, finns fynd från flera tidsperioder från stenålder till idag. Undersökningarna kommer därför att även bestå av marinarkeologiska utgrävningar. Dessa beräknas komma igång i full styrka under säsongen Hittills har två mindre dykningar skett. De har visat på flera intressanta fynd i vattnet. Bearbetad kvarts och flinta samt träföremål, eventuellt från mesolitikum, ligger i vattnet direkt utanför boplatsen under en meter dy. Tvärs över Strömmen finns flera meterlånga, kluvna, ekstockar nedslagna i botten. Troligen är de rester efter ett fast fiske eller kanske en enklare spång. Två av stockarna har daterats genom dendrokronologisk analys vilken visade att träden fällts under talen e Kr. Det marinarkeologiska arbetet utförs i samarbete med Bohusläns museum. 11:52:34]

9 2002 Undersökning 2003 Undersökning 2003 i år gräver vi i sex månader från 5 maj t o m 6 november. Totalt kommer ca 1000 m2 att grävas varav ca m2 i vattnet. i år fokuserar vi på de strandnära områdena. För mesolitisk del innebär detta dels aktiviteter direkt på stranden, dels utkastlager från boplatsen. Yxbearbetningen är exemepl på en verksamhet som gärna förlades direkt på stranden. I utkastlagren hoppas vi finna organiskt material, som visat sig bevarats väl i dessa fuktiga och kalkrika lager. Ben-, hornföremål bör kunna ge en mer varierad bild av föremålsrikedomen på platsen. Med årets undersökning hoppas vi kunna teckan en bild av den mikromiljö, biotop, som boplatsen bildade under mesolitikum. För att få kläm på den tar vi makro och pollenprover i vattnet. Tillsammans med bl a fynd av snäckor och ben från mindre djurarter, råttor, fåglar kommer en bild av vilken flora och fauna som gynnades av livet på en stenåldersboplats. Den mesolitiska fasen är högst prioriterad. Samtidigt kommer vi att studera 600-talet till 1300-talets aktiviteter. Bl a har dykarna konstaterat ett större antal ekstolpar i Strömmen, dendrodaterade till 1080-tal e Kr. Två silverbrakteatrar, 1260-tal resp 1280-tal väcker en viss undran om vad som har utspelat sig på platsen. Ur de tre rumsliga begreppen, hemmet, trakten och världen är det sålunda främst ur hemmets perspektiv som årets grävning inriktas. Hur var det rumsligt organiserat, hur såg det ut flora och fauna under mesolitikum. Vad hände under yngre järnålder tidig medeltid? 11:52:52]

10 2002 Undersökning 2003 Frågor 2002 års undersökning Undersökningarna vid Strandvägen 1 i visar på mänskliga aktiviteter från 8000 år tillbaka fram till idag. Den äldre stenåldern och yngre järnålder medeltiden är de tidsperioder som har lämnat de tydligaste spåren på platsen. I det fortsatta fältarbetet är dessa båda perioder prioriterade. Utgångspunkten för det analys- och arbetsredskap som vi använder består av tre geografiska perspektiv: Hemmet Trakten Världen Det är tre rumsliga begrepp som på olika sätt sannolikt också ingick i den förhistoriska människans medvetande. Platser med fynd från yngre järnålder och medeltid. 11:53:06]

11 2002 Undersökning 2003 Frågor Frågeställningar Äldre stenålder (mesolitikum) Den övergripande målsättningen för lämningarna från äldre stenålder är att diskutera olika perspektiv på möten. Det analytiska arbetet består av fyra delar eller block: den fysiska bakgrunden ekonomi och resursutnyttjande social organisation kulturell kommunikation. Yngre järnålder/medeltid Den övergripande utgångspunkten för lämningarna från yngre järnålder och medeltid är att anlägga ett brett synsätt och ett långt tidsperspektiv på begreppet urbaniseringen: Detta kommer att ske på olika sätt bland annat genom att: belysa platsens funktion och karaktär under perioden. platsens roll i ett större rumsligt sammanhang. Kan det arkeologiska materialet visa på s roll som en centralplats/-ort? diskutera mot bakgrund av den urbanisering som sker i Östergötland och då framförallt i förhållande till Skänninge. 11:53:14]

12 års undersökning Undersökning 2003 Undersökning2000 Artiklar Undersökningarna vid Strandvägen 1 inleddes för två år sedan. I samband med utgrävningen skapades ett elektroniskt nyhetsbrev. I det kunde besökarna successivt följa fältarbetet samt läsa korta artiklar som anknöt till undersökningen. Vill du ta del av nyhetsbreven går det att ladda hem dem som pdf-filer. En förteckning över nyhetsbreven finner du under länken. Artiklar Flera artiklar har publicerats i samband med och efter 2000 års utgrävning. De är skrivna av arkeologerna som deltog i fältarbetet. Texterna är både av populär och vetenskaplig karaktär. En lista på artiklar finner du under länken Artiklar. 11:53:23]

13 2002 Undersökning 2003 Artiklar Artiklar Carlsson, T., Gruber, G., Molin, F., Wikell, R Between flint and quartz. In Print: Larsson, L., Kindgren, H., Åkerlund, A., Knutsson, K.& Loeffler, D. (red). Mesolithic on the Move. Papers presented at the Sixth International Conference on The Mesolithic in Europe, Stockholm Oxford. Carlsson, T., Gruber, G. Molin, F mesolitiska möten. Populär Arkeologi nr Carlsson, T., Gruber, G en mötesplats med lång tradition. Östgöta Correspondenten, 1 mars Gruber, G Kultur tankar och ting i ständig förändring. ÖstgötaFynd, (red Lindeblad, K.) Riksantikvarieämbetet. Linköping Gruber, G möten vid Strömmen, möten mellan människor. bygd 2001, Årsskrift för musei- och hembygdsförening.. Lindeblad, K en medeltida centralort? (red) Andrén, A. m fl. Från stad till land. En medeltidsarkeologisk resa tillägnad hans Andersson. Lund Studies in Medieval Archaeology 29. Lund. Lindeblad, K. i tryck. In the Shadow of the Towns. (red) Hedvall, R. Urban diversity. Archaeology in the Swedish Province of Östergötland. 11:53:31]

14 2002 Grävplatsens läge Undersökning tal Kartöverlägg 11:53:41]

15 2002 Kartor från 1600-talet norr om Strömmen Undersökning tal Kartöverlägg söder om Strömmen 11:53:51]

16 :53:51]

17 2002 Rektifierad lantmäterikarta över Undersökning tal Kartöverlägg 11:54:02]

18 2002 Undersökning Nr 1 Vad har vi lärt oss? (637 kb) Nr 2 mellan broarna (921 kb) Nr 3 Att rista i ben (890 kb) Nr 4 Skrapor, skrapor alla dessa skrapor (589 kb) Nr 5 Att gräva under vattnet (830 kb) Nr 6 En strid ström av yxor (701 kb) Nr 7 Vara, resa, fara (576 kb) 2002 Nr 1 Stenåldersboplatsen (435 kb) Nr 2 Benen berättar (465 kb) Nr 3 Döden, döden, döden... (635 kb) Nr 4 boplatsen från sjösidan (418 kb) Nr 5 En yxa i backen (440 kb) Nr 6 Att smida i kvarts (406 kb) För att kunna läsa de här filerna behöver du Acrobat Reader, som är ett gratisprogram Nr 1 Bilden av växer fram Nr 2 Jakob smed, Vaste skomakare och Inge svärdslipare Nr 3 Var gick vattnet? Nr 4 Hur gammalt är det? Nr 5 Åskviggar, Åskpilar och Torkilar Nr 6 Kritpipor Nr 7 Digital stenålder Nr 8 Gästis i Nr 9 Hur hänger det ihop Nr 10 Arkeolog under vatten Nr 11 Tak över huvudet Extra nummer, Benharpunen OBS! I nyhetsbreven hänvisas till webbplatsen Den är inte i drift längre! s historiska sidor Texterna från nyhetsbreven finns också samlade i tidningen s historiska sidor. Den utkom i maj 2001 och var en del av tidnings sommarbilaga det året. Vill du ha ett eget exemplar av tidningen finns den att få gratis när du besöker vår utgrävningen. 11:54:48]

19 2002 Undersökning 2003 Vill du följa utgrävningarna vid Strandvägen 1 i är det den här sidan som gäller. Under loggboken kommer vi regelbundet att berätta om de senaste händelserna från fältarbetet. Läs om spännande fynd, konstruktioner, iakttagelser, arbetshypoteser etc Vecka 48 Inomhus Vecka 45 Avslutning Vecka 44 Slutet närmar sig Vecka 43 Kallt och mästarprov Vecka 42 Kungens Åker, Kristianstadflinta och knivar i skiffer Vecka 41 Men, hur gammal är det då? Vecka 40 Vem vill bo på en udde? Vecka 39 Släng soporna i vattnet Vecka 38 Tack för torkan och västkustflinta Vecka 37 Flinta från Kinnekulle en västgötsk hårdvaluta Vecka 36 Kung Kristians (I) mynt och en tvärpil Vecka 35 Vad dölja sig månne under en cykelbana? Vecka 34 ur ett fågelperspektiv Vecka 33 Arkeologin under vattnet har avslutas Vecka 32 Arkeologisk vardag. Och ett hjorthorn. Vecka 31 Skärvsten och yxor Vecka 30 Gammalt och nytt, vått och torrt Vecka 29 Efter regn kommer sol Vecka 28 Statistik, harpuner och ett bäverbo Vecka 27 Regn, regn och mera regn Vecka 26 Årets vanligaste fynd Vecka 25 Gjutform mm Vecka 24 Massmaterial och speciella artefakter Vecka 23 En vanlig vecka på jobbet Vecka 22 Ristat ben på en tisdag Vecka 21 Schaktning och spjutspets Vecka 20 Strandvägen 1, tredje sommaren 2002 Vecka 46 Inomhussäsong - registrering Vecka 44 Säsongsavslutning Vecka 43 Man i Vecka 42 På väg att avsluta år 2002 Vecka 41 Att smida i kvarts 11:55:27]

20 2002 Vecka 40 Vikingatida skepp i ström? Vecka 39 Några nya fynd Vecka 38 Skolklasser i långa rader Vecka 37 Fyndfrossa! Vecka 36 Jakten går vidare långväga besök Vecka 35 Jakten på stenåldershus Vecka 34:2 Första stenyxan Vecka 34:1 Arkeologidagen 18/ Vecka 33 Andra veckan Vecka 32 Vi är igång!! 11:55:27]

21 2002 Undersökning 2003 Barnteckningar 2000 Flygbilder Flygbilder Här kan du se utgrävningsplatsen på en serie flygbilder. na togs av Jan Norrman, RAÄ år na är förhållandevis stora (67-80 kb) vilket innebär att det kan ta litet tid för modemuppkopplade att ladda hem bilden. Skolbarn ritar Mer än 1100 skolbarn och ungdomar från besökte utgrävningen under år Många av dem tecknade och målade bilder av hur de tänkte sig stenåldersboplatsen vid strömmen. Vi har samlat några av dessa teckningar i ett bildspel är. Flygbild över det schakt som grävdes år Knacksten 11:55:42]

22 2002: bildspel STÄNG NÄSTA BILD 1 Beatrice 11:55:53]

23 2002: bildspel STÄNG NÄSTA BILD 1 - mötet mellan Vättern i väster, slätten i söder och skogsbygden i norr. 11:56:12]

24 2003 Undersökning RAÄ UV Öst tel: e-post: Projektet Tom Karlsson Publik verksamhet Marie Ohlsén, Östergötlands länsmuseum 11:56:29]

25 2003 v 48 Inomhusarbetet har påbörjats Efter sex månaders utomhusarbete med allt schaktande, grävande, sållande, skrapande etc kan det vara en stor omställning att ta itu med efterbearbetningen. Plötsligt skall allt arbete göras inomhus och man sitter ofta stilla i 8 timmar i sträck. Istället för att leta fynd i såll hela dagarna ägnar man kanske hela dagen med att se på en datorskärm. Tröttheten sätter sig nu i huvudet och inte längre i musklerna. Den enorma fyndmängden som vi tillvaratagit under hösten gör att en del fyndtvättande och registrerande återstår. Back efter back fylls med små bruna kartonger. Backarna fyller nu många sköna hyllmeter av UV Öst s förråd. Man undrar i sitt stilla sinne vad stenåldersmänniskorna hade tyckt om att vi samlat in allt detta avfall. I materialet finns, tycker i alla fall vi som arkeologer, otroligt många insikter på en sedan länge svunnen tid och chansen till förståelse av tankar, önskningar, levnadsmönster mm. Flintanalyser, hur och varför? Analyser av det enorma stenmaterialet har också inletts. Teknisk analys på flintorna görs, hur är de slagna (knacksten eller kanske hornpuns) eller kanske tryckta med den tryckstock av horn som marinarkeologerna hittade. Vi hoppas också se likheter och skillnader i flintmaterialet som hittades i närhet till de konstaterade huslämningarna. Husen hade uppenbarligen använts på olika sätt. Långhuset sannolikt som boningshus med härd och bortstädade fynd från golvytan. I det mindre, runda huset däremot fanns stora mängder fynd och verktyg, kanske en verkstad? Frågan är sålunda om man se skillnader i vilka föremål som hittas vid respektive konstruktion. Sättet att behandla flintan, slå ut föremål eller trycka ut föremål säger också en hel del om kulturinfluenser och de rådande traditionerna, specifika just för denna plats. Schaktet åter fyllt med jord 13:11:15]

26 2003 Vid ett återbesök i under den gångna veckan kunde vi också konstatera att schaktet på Strandvägen nu var igenlagt, bodart och sållställningar borttagna. T o m cykelbanan var åter på plats! Allt var väl återställt, motalaborna kan nu återvända till platsen för promenader eller för fiske från bryggan. Vad besökarna på platsen kan se från utgrävningen är en frilagd yta närmast banvallen, där det ca gamla huset är markerat med stolpar. Tanken är vidare att informationsskyltar skall sättas upp på platsen under våren :11:15]

27 2003 v 45 Avslutning! Den 6 november 2003 avslutades undersökningarna på Strandvägen 1 i. Ca 3000 m2 är nu utgrävda, jorden sållad och fynden tillvaratagna. Anläggningar, gropar m m är genomgrävda, dokumenterade och i varje enskilt fall har ett försök till tolkning gjorts. Rester efter stolphål, gropar till avfall, eldstäder etc har lämnat många spår i marken. Många fysiska avtryck har människor lämnat efter sig på denna plats men så har man också besökt platsen i närmare 8000 år. Otaliga är anledningarna till människornas närvaro. Sammanfattning Från och med förundersökningen 1999 då platsen upptäcktes har vår bild av det som skett på platsen sakta växt fram. År 2000 gjordes ett 100 m2 stort titthål. Avsikten var att gräva i ett område inom fornlämningen som förhoppningsvis innehöll maximalt med information. Detta lilla schakt visade sig just vara den stratigrafiska nyckel till hela platsen som vi önskat. Lagerbilden har vi sedan kunnat veckla ut över hela undersökningsområdet. Vi förstod då att vi underskattat stenåldersboplatsens storlek och intensitet. År 2002 återupptas grävningarna på nytt efter ett års vila, orsakad av Banverkets dålig ekonomi. Fr o m detta år fokuseras all verksamhet till den äldsta stenåldersfasen. Vi kan nu konstatera att det finns bevarade gropar, härdar och inte minst bebyggelskonstruktioner från denna tid. Det hittills enda konstaterade människobenet hittas, ett skalltak av en årig man års säsong, sex månader under 2003, har bättre knutit ihop det vi visste sedan tidigare men framförallt har vi blottlagt stora sammanhängande ytor. Olika aktiviteter har kunnat sättas i ett rumsligt sammanhang. Sakta, sakta, dag för dag har boplatsen inre ordning växt fram. Vi kan nu se hur människorna för ca 6000 år sedan önskade att ett hem/gård/boplats skulle organiseras. Åtskilda aktivitetsytor: var sak på sin plats, tyder på att man verkligen tal. Verkstadsområde med bl a smide och bronsgjutning. - Ca 4000 f Kr 800-tal e Kr. Fiskeplats, rastplats för vidare färder väst- och österut - Ca f Kr. Boplats för jägare/fiskare/samlare f Kr. De första besöken. Säsongvis närvaro (vinter?) av jägare/fiskare/samlare. När nu den sista rutan är grävd plockas vattensållen ner. Verktyg, skottkärror, kläder etc tvättas och läggs undan för nya äventyr. Istället väntar inomhusarbetet med att registrera färdig fynd och att skriva rapport, artiklar mm. Det är med blandat 13:11:59]

28 2003 ordnade och planlade enligt en förutbestämd plan. I tre månader under 2003 gick också marinarkeologer från Bohusläns museum ner i vattnet. I vattnet hittades inte bara bortkastade, uttjänta föremål som t ex en tryckstock för flintbearbetning, utan också harpuner/ljustrar i stora mängder och i ett fantastiskt välbevarat skick. vemod och en känsla av lättnad över att ha klarat av fältprojektet vi lämnar Strandvägen i. Vår enda återstående fråga är: vad finns på andra sidan strömmen? Men det är, som det heter, en annan historia Den långa historien på Strandvägen kan sammanfattas punktvis på följande sätt: - Cykelbansfasen. Kommunal park/genomfart talet. Trädgård till fastigheten Strandvägen talet. Området benämns som Täppan på kartor tal. Trädgård till hertig Johans Jaktslott och till Gästis tal. Åker tillhörande Gustav Vasas kungsgård: hus. 13:11:59]

29 2003 v 44 Slutet närmar sig Slutet på de tre grävsäsongena närmar sig nu hastigt. Endast en vecka återstår fram till slutdatumet 6:e november. Grävningen är såledeles inne i slutspurten för att kunna hinna undersöka hela området. Nu återstår bara att gräva ut ett tiotal rutor under den forna cykelbanan. Kanske döljs det fortfarande någon överraskning. Det är ju en välkänd sanning att man på alla utgrävningar alltid hittar något sensationellt under sista veckan eller sista dagen som gör att allt blir stressigt och försenat. Men man hinner alltid. Nu när kylan har släppt så går det i alla fall att gräva utan att behöva tina upp jorden i hinkar innan den vattensållas. Vattenmättad lera är ändå att föredra före is! Djuren i Vi har under den gångna veckan fått en lista på de identifierade djurbenen av projektets osteolog, Berit Sigvallius, RAÄ. Det är benen som grävdes fram under grävsäsongen 2002 som nu är analyserade och man måste säga att det var en mycket spännande läsning. Följande arter har hittats: Hjort Vildsvin Bäver Abbore/gös Hund Höna Utter Mus/sork Gris (tam) Ekorre Nötdjur Säl Gädda Benen berättar om skogens bytesdjur och också om boplatsens tamdjur men också om de djur som trivdes i människornas närhet. Som kuriosa kan nämnas fyndet av ben från en liten hund, i storlek av en katt! Vi har också för första gången fått en bild av olika fiskarter som konsumerades. Fiskar som säkert fångades med ljuster/harpun i vattnet strax utanför. Sälen har med all sannolikt jagats i Östersjön. Benen från olika lager och gropar visar också på hur människor under långa tider besökt platsen Ytterligare någon är funnen i Dags Mosse och en utanför i Brunneby, Borensberg. Fortfarande framstår avsaknaden av denna föremålstyp i Östergötland s m lite märklig. Varför har man inte accepterat dessa i de östgötska stenåldersamhällena? 13:12:18]

30 2003 och här tillrett måltider. Åtminstone tror vi ännu inte att tamgris och getter hölls under jägar/samlarstenåldern. Tvärpilar (avsaknaden av ) Ä nnu en tvärpil har hittats. Det kan tyckas vara lite märkligt att lyfta fram ett så typiskt senmesolitiskt (ca f Kr) och tidigneolitiskt ( ca f Kr) fynd som just en tvärpil. Det är dock endast den femte tvärpilen som vi nu funnit i. 13:12:18]

31 2003 v 43 Is, frost och snö Denna vecka har, som övriga Sverige, präglats av vinterns ankomst. Vattnet i slangarna och i vattenpumpen var naturligtvis fruset på måndagsmorhonen och ett onödigt slit med började med att försöka tina allt det frusna. Men ett stort antal istappar på sållställningarna skapade ändå ett vackert islandskap som gladde oss alla. Kylan börjar nu också krypa ner i marken. Täcken av plast varje kväll hjälper att göra det fortsatta arbetet möjligt. Men ett rejält lågtryck med lite regn och 10 grader varmt hade inte skadat. Ännu ett ristat ben! Under utgrävningen av det s k vindskyddet längst ut på näset hittades ännu ett ristat ben. Fyndet består av ett ca 5-6 cm lång ben och hittades längs ner i botten av ett stolphål. Det har knappast hamnat där av en slump utan har säkert högst medvetet lags ner när huset restes. Vad betydelsen av handlingen innebar kan vi bara gissa oss till. De två ristade benen som vi funnit har således en tydlig koppling till de två huskonstruktioner som vi hittat, knappast en slump. Den nya ristningen består av två långa parallella linjer som i ena änden binds ihop till en spets. Sannolikt är det inte hela benet vi hittat utan endast ett kortare fragment. Det enkla rombiska mönstret känns igen från många dekorerade föremål i norra Europa. I de flesta fall har romberna bundits ihop i sidled, som t ex på det fantastiska yxskaftet från Tågerup i Skåne. Dessa föremål brukar dateras till runt 6000 f Kr och vårt ben bör vara ungefär liknande i ålder, eller kanske några hundra år yngre, åtminstone om man får tro på samhörighet med övriga mesolitiska aktiviteter på platsen. Kol 14 från stolphålen kan förhoppningsvis visa detta. Knackstensrekord I övrigt fortsätter grävandet i gyttjan i den 13:12:34]

32 2003 sista delen av området som en gång täcktes av den kommunala cykelbanan. Fynden fortsätter formligen att svämma över i fyndpåsar och i fyndbackar. Ett lån av ett tiotal fyndbackar från UV Bergslagen räddade den fortsatta fyndregistreringen en tid framöver. Ett ilbud levererade backarna från dörr till dörr. Vi tackar kollegorna i Örebro! Backarna och lådorna kommer att behövas; i en och samma ruta hittades inte mindre än 11 knackstenar. Att det också fanns tusentals avslag, splitter av kvarts och flinta och en yxa behöver väl inte nämnas Konisk mikrospåskärna I rutan jämte hittades ännu ett praktfynd en konisk mikrospånskärna i kvartsit. Denna stensmed visste vad han/hon gjorde för att få ut identiskt lika spån. Ett mästerstycke! 13:12:34]

Lundby 333, boplatslämningar

Lundby 333, boplatslämningar boplats, arkeologisk undersökning 2009, startsida Boplats undersöks när väg 155 byggs om på Hisingen i Göteborg Med anledning av att vägverket ska bygga om Väg 155, mellan Vädermotet och Syrhålamotet på

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Blekinge museum rapport 2011:5

Blekinge museum rapport 2011:5 Siretorp, RAÄ 61 Siretorp 9:23, Mjällby socken Sölvesborgs kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 2011:5 Åsa Alering 2 Innehåll Inledning s. 5 Bakgrund s. 5 Kunskapsläget s. 6 Syfte

Läs mer

Bergvärme till Kläckeberga kyrka

Bergvärme till Kläckeberga kyrka Bergvärme till Kläckeberga kyrka Kläckeberga socken, Kalmar Kommun, Småland Förundersökning, 2006 Cecilia Ring Rapport Juni 2007 Kalmar läns museum RAPPORT Datum KLM obj nr 06/26 KLM dnr 33-724-05 Lst

Läs mer

Jordvärme vid Vreta kloster

Jordvärme vid Vreta kloster Rapport 2011:30 Arkeologisk förundersökning Jordvärme vid Vreta kloster Klostergården 1:8 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M A

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Backanäset i Töcksmark socken

Backanäset i Töcksmark socken , Töcksmark, 2006, startsida Tre värmländska gravar och ett bröstvärn från 1905 Från mitten av augusti och fyra veckor framåt grävde vi ut tre gravar från forntiden på en bit utanför Töcksfors samhälle,

Läs mer

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel Ramsjö 88:1 Antikvarisk kontroll Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland SAU rapport 2010:13 Pierre Vogel SAU rapporter 2010:13 ISSN SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica

Läs mer

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning kv Pilgrimen 3 RAÄ 14 Söderköpings stad och kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I N G E N F Ö R

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade.

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion. NYTT ISSN 2001-3493 Nr 6 Årgång 6 maj 2014 Text, bild, ansvarig utgivare: Leif Grönwall Broby

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 220-9941-94 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 577.94.Z 400 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAÄ 31:1 OCH 32:1 ÖSTANÅ 6:1 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Genom dike och

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

Ny elkabel i Vänneberga

Ny elkabel i Vänneberga Rapport 2006:48 Arkeologisk utredning etapp 1 Ny elkabel i Vänneberga Kristbergs socken Motala kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R M I L J Ö A V

Läs mer

Gatubelysning i Skänninge

Gatubelysning i Skänninge Rapport 2010:84 Arkeologisk förundersökning Gatubelysning i Skänninge RAÄ 5 Bjälbogatan/Mjölbygatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 Arkeologisk förundersökning 2014 2015 Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 HUSBYGGE Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:1 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad

Läs mer

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E EN I R E S S P LANDSKA UPPTÄCK LANDSKAPET SVERIGE SKÅNE ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR KURSPLAN, LGR 11 GEOGRAFI Syfte BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till

Läs mer

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Rapport 2013:25 En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Sigtuna stadslager RAÄ 195, Sigtuna socken och kommun, Uppland. Johan Runer

Läs mer

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt Rapport 2010:104 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt RAÄ 153 Apotekargatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T

Läs mer

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:57 Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 34 Soopiska gården 2, Fältskären 2 och 3 samt Storgatan Arboga stadsförsamling

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Innehåll: Tak över huvudet, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Tak över huvudet

Innehåll: Tak över huvudet, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Tak över huvudet Orust förhistoria Innehåll: Tak över huvudet, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Tak över huvudet Ett vanligt hus på Orust, liksom i övriga Bohuslän idag, är det så kallade dubbelhuset.

Läs mer

Kvarteret Lyckan, Norrköping 2009

Kvarteret Lyckan, Norrköping 2009 för den arkeologiska undersökningen av kålgårdar i kvarteret Lyckan i Norrköping år 2009. Trädgårdsarkeologi i kvarteret Lyckan Under slutet av oktober och i november kommer vi att undersöka kålgårdar,

Läs mer

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2014 Gärdslösa kyrka Kalmar

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 KÄLLARDRÄNERING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:9 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt

Läs mer

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun.

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Särskild arkeologisk unders sökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Fornlämning: Raä 847, Fastighet: Solberg 4:97, Socken: Njurunda, Kommun: Sundsvall,

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Rapport 2014:5. Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning 2013. Fredrik Grehn

Rapport 2014:5. Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning 2013. Fredrik Grehn Rapport 2014:5 Väktaren 4 Arkeologisk förundersökning 2013 Fredrik Grehn Rapport 2014:5 Väktaren 4 Arkeologisk förundersökning 2013 Fredrik Grehn Fornlämningsnr: 20 Väktaren 4, Malmö stad Malmö kommun

Läs mer

Tvärschakt i Korpgatan

Tvärschakt i Korpgatan Rapport 2012:34 Arkeologisk förundersökning Tvärschakt i Korpgatan RAÄ 5 Korpgatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

Arkeologiskt objekt kan du vara själv! Reflektioner kring arkeologisk metodik och tolkningar av det förflutna. Elisabeth Rudebeck

Arkeologiskt objekt kan du vara själv! Reflektioner kring arkeologisk metodik och tolkningar av det förflutna. Elisabeth Rudebeck Arkeologiskt objekt kan du vara själv! Reflektioner kring arkeologisk metodik och tolkningar av det förflutna. Elisabeth Rudebeck Hur påverkas synen på det förflutna av våra metoder? Hur möjliggör metoder

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför markingrepp inom Örja kyrkogård, fastigheten Örja 32:1, RAÄ 9 i Örja socken och

Läs mer

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla I den här manualen kan du läsa om hur du kan arbeta med Puls Geografi Sverige år 4 på en interaktiv skrivtavla. Tanken är att övningarna ska

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394 Kv. Eskil 20, Lund Arkeologisk förundersökning 2011 Aja Guldåker Kulturen, Lund 2011 Innehåll Inledning 2 Fornlämningsmiljö 2 Tidigare arkeologiska iakttagelser

Läs mer

Bergvärme vid Vikingstad kyrka

Bergvärme vid Vikingstad kyrka Rapport 2008:125 Arkeologisk förundersökning Bergvärme vid Vikingstad kyrka Vikingstad kyrkogård Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län Christer Carlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 431-7397-2010 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 637/10 917 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

VA vid Nykvarn Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:10. Arkeologiskutredning etapp 1 och 2

VA vid Nykvarn Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:10. Arkeologiskutredning etapp 1 och 2 Rapport 2011:10 Arkeologiskutredning etapp 1 och 2 VA vid Nykvarn RAÄ 241 Kungsbro 1:49 och 1:449 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf

Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf UV VÄST RAPPORT 2003:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf Västergötland, Mölndals kn, Fässbergs sn, Alvered 1:8, 1:9, 1:18 och 1:5, RAÄ 116 och del av RAÄ 115

Läs mer

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching)

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching) Här är öppna frågor som jag hämtat från boken Good questions for math teaching som jag läste i våras när jag gick Lärarlyftet. Frågorna är sorterade efter ämne/tema och förhoppningsvis kan fler ha nytta

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

Schaktövervakning intill RAÄ 419

Schaktövervakning intill RAÄ 419 Rapport 2013:74 Arkeologisk förundersökning Schaktövervakning intill RAÄ 419 Intill RAÄ 419 Vasastaden 1:1 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Arkeologisk förundersökning RAÄ 42, fastigheten Sjötullen 4, Norrtälje stad och kommun, Uppland Rapport PM 2008:6 Kjell Andersson Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Ett 1700-talslager i Östhammar

Ett 1700-talslager i Östhammar Arkeologisk schaktningsövervakning Ett 1700-talslager i Östhammar Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Kopparslagaren Raä 141 Östhammar 30:3 Kv Kopparslagaren Östhammar Uppland ROBIN OLSSON 2 Arkeologisk

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan UV RAPPORT 2014:47 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTKONTROLL Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan Södermanlands län; Södermanland; Eskilstuna kommun; Eskilstuna stad, Eskilstuna 554:1 Katarina

Läs mer

GRAVEN BERÄTTAR SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U. Malmö Museer N A M N

GRAVEN BERÄTTAR SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U. Malmö Museer N A M N GRAVEN BERÄTTAR N A M N SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U Malmö Museer Illustrationer Illustration sidan 1 & 3 Erik Lenders, ur Bevægeapparatets anatomi av Finn Bojsen-Møller, Munksgaard Danmark,

Läs mer

ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê=

ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê= Stadsmuseiförvaltningen ==páç=n=erf OMMSJMQJMS ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê= Bakgrund Frågan om hur mänskliga kvarlevor som framkommit i samband med

Läs mer

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:9 Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Köping 148:1 Stora Kyrkogatan Köpings stadsförsamling Köpings kommun

Läs mer

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor.

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Brev från Sofia (Noaks mamma) Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Hur vet man att det funnits någon som heter Estrid och Jarlabanke? Hur vet man att hon var betydelsefull? Det vet

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Jag träffade upphovsmannen av Linköpingspirken, Börje Nilsson, en vacker sommardag hemma i hans trevliga lägenhet i södra Linköping. När vi

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43 Undersökning: Säve, Albatross golfbana Lst:s dnr: 220-907-96, 220-18406-2001 Ansvarig institution: Göteborgs Stadsmuseum Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Riksväg 41, Veddige 2008

Riksväg 41, Veddige 2008 Riksväg 41, Veddige, arkeologisk undersökning 2008, startsida Riksväg 41, Veddige 2008 Stenålder till Vikingatid i Veddige omläggning av riksväg 41 Startsida Resultat Vägverket ska bygga en ny vägsträcka

Läs mer

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Orust förhistoria Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Människan har historisk sett alltid levt tillsamman i mindre eller i större grupper

Läs mer

Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana

Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana Arkeologisk rapport 2005:41 Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana Säve 388 och 389 Albatross golfbana, Trollered 1:1 Boplatser Förundersökning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT

Läs mer

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr.

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Antiken varade mellan 800 f.kr. 500 e.kr. Men hur såg det ut i världen innan dess? Vi tar en snabbrepetition. För 2,5 miljoner år sedan börjar jägarstenåldern i Afrika,

Läs mer

Schaktning för VA i Torggränd Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1, Sigtuna kommun, Stockholms län

Schaktning för VA i Torggränd Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1, Sigtuna kommun, Stockholms län Schaktning för VA i Torggränd Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1, Sigtuna kommun, Stockholms län Arkeologisk förundersökning Rapporter från Arkeologikonsult 2015:2866

Läs mer

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut.

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut. Så här kan möjligen ett utav de första hemmen ha sett ut på stenåldern- en grotta. Egentligen är det ingen specifik person som har uppfunnit huset, det har utvecklats av människor igenom tiderna allteftersom

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

Bilaga 6. Reviderad fyndlista från kulturlager utanför grottan Stora Förvar, (Hanna Sundeen 2006)

Bilaga 6. Reviderad fyndlista från kulturlager utanför grottan Stora Förvar, (Hanna Sundeen 2006) Bilaa 6. Reviderad fyndlista från kulturlaer utanför rottan Stora Förvar, (Hanna Sundeen 2006) REG. 1 3 AVSLAG FLINTA ÖSTRA HÖGEN 170/171 RÖRT LAGER, YTLAGER 159 119 2 117 KÄRL? KERAMIK VÄSTRA HÖGEN 170.50

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun UV SYD RAPPORT 2005:2 ARKEOLOGISK UTREDNING Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun Skåne, Helsingborg, Gamla staden 7:1 Magnus Andersson Kolumntitel 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

MAMMUT ISTIDEN ÄR HÄR. Utställningsfakta

MAMMUT ISTIDEN ÄR HÄR. Utställningsfakta MAMMUT ISTIDEN ÄR HÄR Utställningsfakta Tre kilometer - på höjden! Så tjock var den, inlandsisen som låg som ett tungt vintertäcke över norra Europa för tiotusentals år sedan. Nu är den tillbaka. Istiden

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl Förundersökning 2010 Tryggestad 3:1, Borgholms kommun, Räpplinge socken, Öland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:14 Gärdslösa

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2008 Östra Kurtin DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ 19:2 Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för

Läs mer

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke.

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:5 Kräcklinge kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke Ulf Alström Kräcklinge kyrka Särskild

Läs mer

Dränering av Bjuvs kyrka

Dränering av Bjuvs kyrka Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Fornlämningsnr: 35 Bjuvs kyrka,

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:6 Edsberg kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke Ulf Alström Edsberg kyrka Särskild arkeologisk

Läs mer

Mellan Storgatan och Lilla torget

Mellan Storgatan och Lilla torget Rapport 2009:82 Arkeologisk förundersökning Mellan Storgatan och Lilla torget RAÄ 153 Repslagaregatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M

Läs mer

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:73 Rävsnäs Kabelschakt vid stensättningar Förundersökning i form av schaktningsövervakning Toresund 48:1, 376 och 380 Rävsnäs 3:8 Toresunds socken Strängnäs kommun

Läs mer

FORNTIDEN HUR KAN MAN VETA NÅGOT OM FORNTIDEN?

FORNTIDEN HUR KAN MAN VETA NÅGOT OM FORNTIDEN? FORNTIDEN Västerbotten är ett stort län som sträcker sig från kust till fjäll. 9 000 år har gått sedan den senaste inlandsisen försvann härifrån. Det är en lång tid och mycket har hänt sedan dess. Under

Läs mer

Torslanda 115 inom Amhult 3:1. Arkeologisk förundersökning

Torslanda 115 inom Amhult 3:1. Arkeologisk förundersökning Torslanda 115 inom Amhult 3:1 Torslanda socken, Göteborgs kommun Arkeologisk förundersökning Thomas Johansson Torslanda 115 inom Amhult 3:1 Torslanda socken, Göteborgs kommun Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Skolverksamhet. Skolverksamheten 2015. Skolverksamheten erbjuder: Miniviking Vikingadag Vikingakämpen Arkeologen

Skolverksamhet. Skolverksamheten 2015. Skolverksamheten erbjuder: Miniviking Vikingadag Vikingakämpen Arkeologen Skolverksamhet Fotevikens Museum med Vikingastaden har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. Platsen erbjuder spännande möjligheter i undervisningen. Välkommen att boka ett möte med vikingatiden!

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer