Banverket planerar att bygga ett dubbelspår mellan Mjölby och Motala. Som en följd bygger man även en ny järnvägsbro över Strömmen i Motala.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Banverket planerar att bygga ett dubbelspår mellan Mjölby och Motala. Som en följd bygger man även en ny järnvägsbro över Strömmen i Motala."

Transkript

1 2002 Undersökning 2003 Utgrävningar år 2003 har börjat! Banverket planerar att bygga ett dubbelspår mellan Mjölby och. Som en följd bygger man även en ny järnvägsbro över Strömmen i. Här pågår utgrävningar till och med Läs mer om utgrävningarna under åren 2000 till Se länkarna till vänster! Ett linjeprojekt Undersökningarna är en del av ett störrelinjeprojekt : Dubbelspårsprojektet. Läs mer under. Om du vill informera dig om Banverkets projekt - Mjölby så går det bra här. Fältrapporter kan du läsa under länken Publik verksamhet Det publika arbetet sker i samarbete med Östergötlands länsmuseum, ÖLM. 11:48:23]

2 2002 Linjeprojektet Strandvägen Mesolitikum Marinarkeologi Yngre järnålder Undersökning 2003 Strandvägen 1: f Kr 1989 e Kr Fornlämningarna vid Strandvägen 1 i upptäcktes år 1999 vid en förundersökning. Det som började med att försöka finna spår efter medeltidens resulterade också i upptäckten av en boplats från äldsta stenåldern. Under hösten 2000 undersöktes 100 m2 av den totalt 3000 m2 stora boplatsen. Fyndmaterialet visade att platsen varit utnyttjad sedan 8000 år tillbaka och fram till idag. Sten och ben Stora mängder bearbetad kvarts, flinta och kvartsit var bland de äldsta fynden, 8000 år gamla. Det fuktiga miljön intill Strömmen hade konserverat ben av kronhjort, säl och abborre. smide och fiske Från yngre järnålder fanns spår efter smidesässjor och råämnen av järn. Ute i Strömmen stod flera bearbetade ekstockar som var fällda på 1080-talet. De kan vara rester efter ett fast fiske eller en spång över vattendraget. Mynt från då och nu Två mynt från 1200-talets andra hälft visade på den medeltida aristokratins intresse för Strömmen, dess kraft och fiske. Från 1600-talet och framåt var platsen en bakgården till en tidigare kungsgård, nu ett gästgiveri. Kritpipor visar att man där gärna söp tobak och betalade med sk Kristinamynt, från Det yngsta fyndet var en tioöring från Den härrör från huset, Täppan, som stod vid Strandvägen 1 fram till 90-talets början. 11:48:43]

3 2002 Dubbelspåret ett linjeprojekt Linjeprojektet Strandvägen Mesolitikum Yngre järnålder Marinarkeologi Undersökning 2003 Det arkeologiska arbetet med dubbelspåret från Mjölby i söder och i norr, har pågått sedan Hittills har det mest varit inriktat mot utredningar och förundersökningar. Sträckan har delats in i tre fornlämningskomplex : 1. Skänninge 2. Fågelstad 3. Under de närmaste åren kommer flera större undersökningar att påbörjas inom dessa områden. Den publika delen av Dubbelspårsprojektet sker i samarbete med Östergötlands lämsmuseum. Fler undersökningar 2002 Under året kommer även undersökningarna i Skänninge att starta. Läs mer här! Klicka på bilden för att see en större variant! 11:49:45]

4 2002 Linjeprojektet Strandvägen Mesolitikum Yngre järnålder Marinarkeologi Undersökning 2003 Strandvägen 1 I 9000 år har vattnet från Vättern trängt ut genom ström. Bortsett från muddringsarbeten, kraftverksbyggen och den uppdämnda Hårstorpssjön är vattendraget i dag det samma som under äldre stenålder. Platsen där människorna valde att slå ner sina bopålar för mellan 7000 och 8000 år sedan är ett lugnt bakvatten efter Strömmens första forsar. Boplatsen ligger i en svag moränsluttning vilket gav skydd mot de kraftiga höst- och vinterstormarna från Vättern. Möten i landskapet Längs med ström möts olika naturgeografiska miljöer. Vattendraget var förbindelselänken mellan dessa som gjorde det möjligt att utnyttja de olika områdenas resurser: Vättern i väster Stora bergiga skogsområden i norr. Östgötaslätten ligger söder om Strömmen.Under stenåldern och långt fram i historisk tid fanns här mängder av sumpiga kärr, våtmarker och små grunda sjöar. En djup havsvik till Östersjön fanns cirka 35 km österut Litorinahavet. Idag motsvaras den av sjön Roxen. Namnet kan dateras till järnålder och antas betyda helgedomen vid vägmöte. Ordet är en sammansättning av Mot möte, vägmöte och ala helgedom, kultplats. Namnet syftar troligen på en profan byggnad av högre dignitet som funnits i närheten av vadstället över Strömmen. 11:50:54]

5 2002 Äldre stenålder (mesolitikum) Linjeprojektet Strandvägen Mesolitikum Yngre järnålder Marinarkeologi Undersökning 2003 För drygt 9000 år sedan bosatte sig de första människorna i Östergötland. Den senaste istidens kilometertjocka istäcket hade då dragit sig tillbaka och björk- och tallskogar bredde ut sig i landskapet. De första östgötarna levde på att fiska, samla och jaga. Vi kallar tidsperioden för äldre stenålder eller mesolitikum. Människorna levde ett mycket rörligt liv. I små familjegrupper flyttade de under sommarhalvåret runt mellan olika jaktstationer. Vintertid möttes flera familjer vid samlingsboplatser. Dessa vinterboplatser låg ofta vid större vattendrag eller längs kusten. Flintan kommer både från södra Sverige men framförallt från Västergötland. Den så kallade kambriska flintan hämtades vid Kinnekulle och användes för tillverkning av pil- och spjutspetsar. Vinterboplats Boplatsen vid Strömmen i är just en sådan större vinterboplats. 14C-analyser på brända hasselnötsskal visar att den är minst 8000 år gammal fynd av stenavfall från redskapstillverkning berättar att området närmast Strömmen varit en verkstadsplats. Själva boplatsen låg ett stycke från själva vattendraget. Slaktavfall Abborrekotor och gäddtänder är tecken på att fisket spelade en viktig roll under stenåldern. Fasta fiskeredskap som mjärdar sattes i strömmen och gav ett jämnt inflöde av mat. Säljakt var en annan del av vardagen. Vi hittar fynd av avbrutna benharpuner, en flåkniv i skiffer och sälben. Jakten bedrevs 35 km österut i Litorinahavet och indikerar tydligt det rörliga liv man levde. Kommunikation Människorna som bodde vid Strandvägen 1 hade väl utvecklade och vida kontakter. Stenmaterialet består delvis av flinta, ett material som inte finns naturligt i Östergötland. 11:51:57]

6 :51:57]

7 2002 Linjeprojektet Strandvägen Mesolitikum Yngre järnålder Marinarkeologi Undersökning 2003 Yngre järnålder medeltid Från den senare delen av järnåldern och under medeltiden blir kraften från Strömmen allt viktigare. Den drev de mjöloch sågkvarnar som då växer fram. fick stadsprivilegier först på talet. Men redan under medeltiden hade platsen en urban karaktär, det fanns t ex ett stort antal tomter längs med Strömmen där olika hantverkare bodde. Namnet nämns första gången i de skriftliga källorna från slutet av 1200-talet. Från 1383 finns uppgifter om att Jakob smed, Inge svärdslipare och Vaste skomakare bodde och verkade här. Även fisket var väl organiserat med flera fasta fiskeanläggningar mellan Vättern och sjön Boren. Ur Olaus Magnus, Aristokratins ägor Kraften och fisket gav goda inkomster. Det var framförallt den tidens världsliga och andliga aristokrati som ägde och byggde upp verksamheterna längs Strömmen Folkungaätten, Bo Johnsson Grip och senare även Vadstena kloster talet är den period som utmärker sig i det medeltida fyndmaterialet från Strandvägen 1. Vi har hittat flera bitar av sammansatta dubbelkammar i ben och skärvor från kärl av stengods. Två av de mer ovanliga fynden är mynt från 1200-talets andra hälft. Det ena är ett Valdemarmynt som var kung mellan Det andra myntet är präglat under kung Magnus (Ladulås) tid, Båda kungarna tillhörde folkungaätten och var söner till Birger Jarl. Valdemarmynt :52:18]

8 2002 Linjeprojektet Strandvägen Mesolitikum Yngre järnålder Marinarkeologi Undersökning 2003 Marinarkeologi En mindre del av fornlämningen vid Strandvägen 1 ligger i Strömmen, under vattnet. I det lugna bakvatten som undersökningsområdet anknyter till, finns fynd från flera tidsperioder från stenålder till idag. Undersökningarna kommer därför att även bestå av marinarkeologiska utgrävningar. Dessa beräknas komma igång i full styrka under säsongen Hittills har två mindre dykningar skett. De har visat på flera intressanta fynd i vattnet. Bearbetad kvarts och flinta samt träföremål, eventuellt från mesolitikum, ligger i vattnet direkt utanför boplatsen under en meter dy. Tvärs över Strömmen finns flera meterlånga, kluvna, ekstockar nedslagna i botten. Troligen är de rester efter ett fast fiske eller kanske en enklare spång. Två av stockarna har daterats genom dendrokronologisk analys vilken visade att träden fällts under talen e Kr. Det marinarkeologiska arbetet utförs i samarbete med Bohusläns museum. 11:52:34]

9 2002 Undersökning 2003 Undersökning 2003 i år gräver vi i sex månader från 5 maj t o m 6 november. Totalt kommer ca 1000 m2 att grävas varav ca m2 i vattnet. i år fokuserar vi på de strandnära områdena. För mesolitisk del innebär detta dels aktiviteter direkt på stranden, dels utkastlager från boplatsen. Yxbearbetningen är exemepl på en verksamhet som gärna förlades direkt på stranden. I utkastlagren hoppas vi finna organiskt material, som visat sig bevarats väl i dessa fuktiga och kalkrika lager. Ben-, hornföremål bör kunna ge en mer varierad bild av föremålsrikedomen på platsen. Med årets undersökning hoppas vi kunna teckan en bild av den mikromiljö, biotop, som boplatsen bildade under mesolitikum. För att få kläm på den tar vi makro och pollenprover i vattnet. Tillsammans med bl a fynd av snäckor och ben från mindre djurarter, råttor, fåglar kommer en bild av vilken flora och fauna som gynnades av livet på en stenåldersboplats. Den mesolitiska fasen är högst prioriterad. Samtidigt kommer vi att studera 600-talet till 1300-talets aktiviteter. Bl a har dykarna konstaterat ett större antal ekstolpar i Strömmen, dendrodaterade till 1080-tal e Kr. Två silverbrakteatrar, 1260-tal resp 1280-tal väcker en viss undran om vad som har utspelat sig på platsen. Ur de tre rumsliga begreppen, hemmet, trakten och världen är det sålunda främst ur hemmets perspektiv som årets grävning inriktas. Hur var det rumsligt organiserat, hur såg det ut flora och fauna under mesolitikum. Vad hände under yngre järnålder tidig medeltid? 11:52:52]

10 2002 Undersökning 2003 Frågor 2002 års undersökning Undersökningarna vid Strandvägen 1 i visar på mänskliga aktiviteter från 8000 år tillbaka fram till idag. Den äldre stenåldern och yngre järnålder medeltiden är de tidsperioder som har lämnat de tydligaste spåren på platsen. I det fortsatta fältarbetet är dessa båda perioder prioriterade. Utgångspunkten för det analys- och arbetsredskap som vi använder består av tre geografiska perspektiv: Hemmet Trakten Världen Det är tre rumsliga begrepp som på olika sätt sannolikt också ingick i den förhistoriska människans medvetande. Platser med fynd från yngre järnålder och medeltid. 11:53:06]

11 2002 Undersökning 2003 Frågor Frågeställningar Äldre stenålder (mesolitikum) Den övergripande målsättningen för lämningarna från äldre stenålder är att diskutera olika perspektiv på möten. Det analytiska arbetet består av fyra delar eller block: den fysiska bakgrunden ekonomi och resursutnyttjande social organisation kulturell kommunikation. Yngre järnålder/medeltid Den övergripande utgångspunkten för lämningarna från yngre järnålder och medeltid är att anlägga ett brett synsätt och ett långt tidsperspektiv på begreppet urbaniseringen: Detta kommer att ske på olika sätt bland annat genom att: belysa platsens funktion och karaktär under perioden. platsens roll i ett större rumsligt sammanhang. Kan det arkeologiska materialet visa på s roll som en centralplats/-ort? diskutera mot bakgrund av den urbanisering som sker i Östergötland och då framförallt i förhållande till Skänninge. 11:53:14]

12 års undersökning Undersökning 2003 Undersökning2000 Artiklar Undersökningarna vid Strandvägen 1 inleddes för två år sedan. I samband med utgrävningen skapades ett elektroniskt nyhetsbrev. I det kunde besökarna successivt följa fältarbetet samt läsa korta artiklar som anknöt till undersökningen. Vill du ta del av nyhetsbreven går det att ladda hem dem som pdf-filer. En förteckning över nyhetsbreven finner du under länken. Artiklar Flera artiklar har publicerats i samband med och efter 2000 års utgrävning. De är skrivna av arkeologerna som deltog i fältarbetet. Texterna är både av populär och vetenskaplig karaktär. En lista på artiklar finner du under länken Artiklar. 11:53:23]

13 2002 Undersökning 2003 Artiklar Artiklar Carlsson, T., Gruber, G., Molin, F., Wikell, R Between flint and quartz. In Print: Larsson, L., Kindgren, H., Åkerlund, A., Knutsson, K.& Loeffler, D. (red). Mesolithic on the Move. Papers presented at the Sixth International Conference on The Mesolithic in Europe, Stockholm Oxford. Carlsson, T., Gruber, G. Molin, F mesolitiska möten. Populär Arkeologi nr Carlsson, T., Gruber, G en mötesplats med lång tradition. Östgöta Correspondenten, 1 mars Gruber, G Kultur tankar och ting i ständig förändring. ÖstgötaFynd, (red Lindeblad, K.) Riksantikvarieämbetet. Linköping Gruber, G möten vid Strömmen, möten mellan människor. bygd 2001, Årsskrift för musei- och hembygdsförening.. Lindeblad, K en medeltida centralort? (red) Andrén, A. m fl. Från stad till land. En medeltidsarkeologisk resa tillägnad hans Andersson. Lund Studies in Medieval Archaeology 29. Lund. Lindeblad, K. i tryck. In the Shadow of the Towns. (red) Hedvall, R. Urban diversity. Archaeology in the Swedish Province of Östergötland. 11:53:31]

14 2002 Grävplatsens läge Undersökning tal Kartöverlägg 11:53:41]

15 2002 Kartor från 1600-talet norr om Strömmen Undersökning tal Kartöverlägg söder om Strömmen 11:53:51]

16 :53:51]

17 2002 Rektifierad lantmäterikarta över Undersökning tal Kartöverlägg 11:54:02]

18 2002 Undersökning Nr 1 Vad har vi lärt oss? (637 kb) Nr 2 mellan broarna (921 kb) Nr 3 Att rista i ben (890 kb) Nr 4 Skrapor, skrapor alla dessa skrapor (589 kb) Nr 5 Att gräva under vattnet (830 kb) Nr 6 En strid ström av yxor (701 kb) Nr 7 Vara, resa, fara (576 kb) 2002 Nr 1 Stenåldersboplatsen (435 kb) Nr 2 Benen berättar (465 kb) Nr 3 Döden, döden, döden... (635 kb) Nr 4 boplatsen från sjösidan (418 kb) Nr 5 En yxa i backen (440 kb) Nr 6 Att smida i kvarts (406 kb) För att kunna läsa de här filerna behöver du Acrobat Reader, som är ett gratisprogram Nr 1 Bilden av växer fram Nr 2 Jakob smed, Vaste skomakare och Inge svärdslipare Nr 3 Var gick vattnet? Nr 4 Hur gammalt är det? Nr 5 Åskviggar, Åskpilar och Torkilar Nr 6 Kritpipor Nr 7 Digital stenålder Nr 8 Gästis i Nr 9 Hur hänger det ihop Nr 10 Arkeolog under vatten Nr 11 Tak över huvudet Extra nummer, Benharpunen OBS! I nyhetsbreven hänvisas till webbplatsen Den är inte i drift längre! s historiska sidor Texterna från nyhetsbreven finns också samlade i tidningen s historiska sidor. Den utkom i maj 2001 och var en del av tidnings sommarbilaga det året. Vill du ha ett eget exemplar av tidningen finns den att få gratis när du besöker vår utgrävningen. 11:54:48]

19 2002 Undersökning 2003 Vill du följa utgrävningarna vid Strandvägen 1 i är det den här sidan som gäller. Under loggboken kommer vi regelbundet att berätta om de senaste händelserna från fältarbetet. Läs om spännande fynd, konstruktioner, iakttagelser, arbetshypoteser etc Vecka 48 Inomhus Vecka 45 Avslutning Vecka 44 Slutet närmar sig Vecka 43 Kallt och mästarprov Vecka 42 Kungens Åker, Kristianstadflinta och knivar i skiffer Vecka 41 Men, hur gammal är det då? Vecka 40 Vem vill bo på en udde? Vecka 39 Släng soporna i vattnet Vecka 38 Tack för torkan och västkustflinta Vecka 37 Flinta från Kinnekulle en västgötsk hårdvaluta Vecka 36 Kung Kristians (I) mynt och en tvärpil Vecka 35 Vad dölja sig månne under en cykelbana? Vecka 34 ur ett fågelperspektiv Vecka 33 Arkeologin under vattnet har avslutas Vecka 32 Arkeologisk vardag. Och ett hjorthorn. Vecka 31 Skärvsten och yxor Vecka 30 Gammalt och nytt, vått och torrt Vecka 29 Efter regn kommer sol Vecka 28 Statistik, harpuner och ett bäverbo Vecka 27 Regn, regn och mera regn Vecka 26 Årets vanligaste fynd Vecka 25 Gjutform mm Vecka 24 Massmaterial och speciella artefakter Vecka 23 En vanlig vecka på jobbet Vecka 22 Ristat ben på en tisdag Vecka 21 Schaktning och spjutspets Vecka 20 Strandvägen 1, tredje sommaren 2002 Vecka 46 Inomhussäsong - registrering Vecka 44 Säsongsavslutning Vecka 43 Man i Vecka 42 På väg att avsluta år 2002 Vecka 41 Att smida i kvarts 11:55:27]

20 2002 Vecka 40 Vikingatida skepp i ström? Vecka 39 Några nya fynd Vecka 38 Skolklasser i långa rader Vecka 37 Fyndfrossa! Vecka 36 Jakten går vidare långväga besök Vecka 35 Jakten på stenåldershus Vecka 34:2 Första stenyxan Vecka 34:1 Arkeologidagen 18/ Vecka 33 Andra veckan Vecka 32 Vi är igång!! 11:55:27]

21 2002 Undersökning 2003 Barnteckningar 2000 Flygbilder Flygbilder Här kan du se utgrävningsplatsen på en serie flygbilder. na togs av Jan Norrman, RAÄ år na är förhållandevis stora (67-80 kb) vilket innebär att det kan ta litet tid för modemuppkopplade att ladda hem bilden. Skolbarn ritar Mer än 1100 skolbarn och ungdomar från besökte utgrävningen under år Många av dem tecknade och målade bilder av hur de tänkte sig stenåldersboplatsen vid strömmen. Vi har samlat några av dessa teckningar i ett bildspel är. Flygbild över det schakt som grävdes år Knacksten 11:55:42]

22 2002: bildspel STÄNG NÄSTA BILD 1 Beatrice 11:55:53]

23 2002: bildspel STÄNG NÄSTA BILD 1 - mötet mellan Vättern i väster, slätten i söder och skogsbygden i norr. 11:56:12]

24 2003 Undersökning RAÄ UV Öst tel: e-post: Projektet Tom Karlsson Publik verksamhet Marie Ohlsén, Östergötlands länsmuseum 11:56:29]

25 2003 v 48 Inomhusarbetet har påbörjats Efter sex månaders utomhusarbete med allt schaktande, grävande, sållande, skrapande etc kan det vara en stor omställning att ta itu med efterbearbetningen. Plötsligt skall allt arbete göras inomhus och man sitter ofta stilla i 8 timmar i sträck. Istället för att leta fynd i såll hela dagarna ägnar man kanske hela dagen med att se på en datorskärm. Tröttheten sätter sig nu i huvudet och inte längre i musklerna. Den enorma fyndmängden som vi tillvaratagit under hösten gör att en del fyndtvättande och registrerande återstår. Back efter back fylls med små bruna kartonger. Backarna fyller nu många sköna hyllmeter av UV Öst s förråd. Man undrar i sitt stilla sinne vad stenåldersmänniskorna hade tyckt om att vi samlat in allt detta avfall. I materialet finns, tycker i alla fall vi som arkeologer, otroligt många insikter på en sedan länge svunnen tid och chansen till förståelse av tankar, önskningar, levnadsmönster mm. Flintanalyser, hur och varför? Analyser av det enorma stenmaterialet har också inletts. Teknisk analys på flintorna görs, hur är de slagna (knacksten eller kanske hornpuns) eller kanske tryckta med den tryckstock av horn som marinarkeologerna hittade. Vi hoppas också se likheter och skillnader i flintmaterialet som hittades i närhet till de konstaterade huslämningarna. Husen hade uppenbarligen använts på olika sätt. Långhuset sannolikt som boningshus med härd och bortstädade fynd från golvytan. I det mindre, runda huset däremot fanns stora mängder fynd och verktyg, kanske en verkstad? Frågan är sålunda om man se skillnader i vilka föremål som hittas vid respektive konstruktion. Sättet att behandla flintan, slå ut föremål eller trycka ut föremål säger också en hel del om kulturinfluenser och de rådande traditionerna, specifika just för denna plats. Schaktet åter fyllt med jord 13:11:15]

26 2003 Vid ett återbesök i under den gångna veckan kunde vi också konstatera att schaktet på Strandvägen nu var igenlagt, bodart och sållställningar borttagna. T o m cykelbanan var åter på plats! Allt var väl återställt, motalaborna kan nu återvända till platsen för promenader eller för fiske från bryggan. Vad besökarna på platsen kan se från utgrävningen är en frilagd yta närmast banvallen, där det ca gamla huset är markerat med stolpar. Tanken är vidare att informationsskyltar skall sättas upp på platsen under våren :11:15]

27 2003 v 45 Avslutning! Den 6 november 2003 avslutades undersökningarna på Strandvägen 1 i. Ca 3000 m2 är nu utgrävda, jorden sållad och fynden tillvaratagna. Anläggningar, gropar m m är genomgrävda, dokumenterade och i varje enskilt fall har ett försök till tolkning gjorts. Rester efter stolphål, gropar till avfall, eldstäder etc har lämnat många spår i marken. Många fysiska avtryck har människor lämnat efter sig på denna plats men så har man också besökt platsen i närmare 8000 år. Otaliga är anledningarna till människornas närvaro. Sammanfattning Från och med förundersökningen 1999 då platsen upptäcktes har vår bild av det som skett på platsen sakta växt fram. År 2000 gjordes ett 100 m2 stort titthål. Avsikten var att gräva i ett område inom fornlämningen som förhoppningsvis innehöll maximalt med information. Detta lilla schakt visade sig just vara den stratigrafiska nyckel till hela platsen som vi önskat. Lagerbilden har vi sedan kunnat veckla ut över hela undersökningsområdet. Vi förstod då att vi underskattat stenåldersboplatsens storlek och intensitet. År 2002 återupptas grävningarna på nytt efter ett års vila, orsakad av Banverkets dålig ekonomi. Fr o m detta år fokuseras all verksamhet till den äldsta stenåldersfasen. Vi kan nu konstatera att det finns bevarade gropar, härdar och inte minst bebyggelskonstruktioner från denna tid. Det hittills enda konstaterade människobenet hittas, ett skalltak av en årig man års säsong, sex månader under 2003, har bättre knutit ihop det vi visste sedan tidigare men framförallt har vi blottlagt stora sammanhängande ytor. Olika aktiviteter har kunnat sättas i ett rumsligt sammanhang. Sakta, sakta, dag för dag har boplatsen inre ordning växt fram. Vi kan nu se hur människorna för ca 6000 år sedan önskade att ett hem/gård/boplats skulle organiseras. Åtskilda aktivitetsytor: var sak på sin plats, tyder på att man verkligen tal. Verkstadsområde med bl a smide och bronsgjutning. - Ca 4000 f Kr 800-tal e Kr. Fiskeplats, rastplats för vidare färder väst- och österut - Ca f Kr. Boplats för jägare/fiskare/samlare f Kr. De första besöken. Säsongvis närvaro (vinter?) av jägare/fiskare/samlare. När nu den sista rutan är grävd plockas vattensållen ner. Verktyg, skottkärror, kläder etc tvättas och läggs undan för nya äventyr. Istället väntar inomhusarbetet med att registrera färdig fynd och att skriva rapport, artiklar mm. Det är med blandat 13:11:59]

28 2003 ordnade och planlade enligt en förutbestämd plan. I tre månader under 2003 gick också marinarkeologer från Bohusläns museum ner i vattnet. I vattnet hittades inte bara bortkastade, uttjänta föremål som t ex en tryckstock för flintbearbetning, utan också harpuner/ljustrar i stora mängder och i ett fantastiskt välbevarat skick. vemod och en känsla av lättnad över att ha klarat av fältprojektet vi lämnar Strandvägen i. Vår enda återstående fråga är: vad finns på andra sidan strömmen? Men det är, som det heter, en annan historia Den långa historien på Strandvägen kan sammanfattas punktvis på följande sätt: - Cykelbansfasen. Kommunal park/genomfart talet. Trädgård till fastigheten Strandvägen talet. Området benämns som Täppan på kartor tal. Trädgård till hertig Johans Jaktslott och till Gästis tal. Åker tillhörande Gustav Vasas kungsgård: hus. 13:11:59]

29 2003 v 44 Slutet närmar sig Slutet på de tre grävsäsongena närmar sig nu hastigt. Endast en vecka återstår fram till slutdatumet 6:e november. Grävningen är såledeles inne i slutspurten för att kunna hinna undersöka hela området. Nu återstår bara att gräva ut ett tiotal rutor under den forna cykelbanan. Kanske döljs det fortfarande någon överraskning. Det är ju en välkänd sanning att man på alla utgrävningar alltid hittar något sensationellt under sista veckan eller sista dagen som gör att allt blir stressigt och försenat. Men man hinner alltid. Nu när kylan har släppt så går det i alla fall att gräva utan att behöva tina upp jorden i hinkar innan den vattensållas. Vattenmättad lera är ändå att föredra före is! Djuren i Vi har under den gångna veckan fått en lista på de identifierade djurbenen av projektets osteolog, Berit Sigvallius, RAÄ. Det är benen som grävdes fram under grävsäsongen 2002 som nu är analyserade och man måste säga att det var en mycket spännande läsning. Följande arter har hittats: Hjort Vildsvin Bäver Abbore/gös Hund Höna Utter Mus/sork Gris (tam) Ekorre Nötdjur Säl Gädda Benen berättar om skogens bytesdjur och också om boplatsens tamdjur men också om de djur som trivdes i människornas närhet. Som kuriosa kan nämnas fyndet av ben från en liten hund, i storlek av en katt! Vi har också för första gången fått en bild av olika fiskarter som konsumerades. Fiskar som säkert fångades med ljuster/harpun i vattnet strax utanför. Sälen har med all sannolikt jagats i Östersjön. Benen från olika lager och gropar visar också på hur människor under långa tider besökt platsen Ytterligare någon är funnen i Dags Mosse och en utanför i Brunneby, Borensberg. Fortfarande framstår avsaknaden av denna föremålstyp i Östergötland s m lite märklig. Varför har man inte accepterat dessa i de östgötska stenåldersamhällena? 13:12:18]

30 2003 och här tillrett måltider. Åtminstone tror vi ännu inte att tamgris och getter hölls under jägar/samlarstenåldern. Tvärpilar (avsaknaden av ) Ä nnu en tvärpil har hittats. Det kan tyckas vara lite märkligt att lyfta fram ett så typiskt senmesolitiskt (ca f Kr) och tidigneolitiskt ( ca f Kr) fynd som just en tvärpil. Det är dock endast den femte tvärpilen som vi nu funnit i. 13:12:18]

31 2003 v 43 Is, frost och snö Denna vecka har, som övriga Sverige, präglats av vinterns ankomst. Vattnet i slangarna och i vattenpumpen var naturligtvis fruset på måndagsmorhonen och ett onödigt slit med började med att försöka tina allt det frusna. Men ett stort antal istappar på sållställningarna skapade ändå ett vackert islandskap som gladde oss alla. Kylan börjar nu också krypa ner i marken. Täcken av plast varje kväll hjälper att göra det fortsatta arbetet möjligt. Men ett rejält lågtryck med lite regn och 10 grader varmt hade inte skadat. Ännu ett ristat ben! Under utgrävningen av det s k vindskyddet längst ut på näset hittades ännu ett ristat ben. Fyndet består av ett ca 5-6 cm lång ben och hittades längs ner i botten av ett stolphål. Det har knappast hamnat där av en slump utan har säkert högst medvetet lags ner när huset restes. Vad betydelsen av handlingen innebar kan vi bara gissa oss till. De två ristade benen som vi funnit har således en tydlig koppling till de två huskonstruktioner som vi hittat, knappast en slump. Den nya ristningen består av två långa parallella linjer som i ena änden binds ihop till en spets. Sannolikt är det inte hela benet vi hittat utan endast ett kortare fragment. Det enkla rombiska mönstret känns igen från många dekorerade föremål i norra Europa. I de flesta fall har romberna bundits ihop i sidled, som t ex på det fantastiska yxskaftet från Tågerup i Skåne. Dessa föremål brukar dateras till runt 6000 f Kr och vårt ben bör vara ungefär liknande i ålder, eller kanske några hundra år yngre, åtminstone om man får tro på samhörighet med övriga mesolitiska aktiviteter på platsen. Kol 14 från stolphålen kan förhoppningsvis visa detta. Knackstensrekord I övrigt fortsätter grävandet i gyttjan i den 13:12:34]

32 2003 sista delen av området som en gång täcktes av den kommunala cykelbanan. Fynden fortsätter formligen att svämma över i fyndpåsar och i fyndbackar. Ett lån av ett tiotal fyndbackar från UV Bergslagen räddade den fortsatta fyndregistreringen en tid framöver. Ett ilbud levererade backarna från dörr till dörr. Vi tackar kollegorna i Örebro! Backarna och lådorna kommer att behövas; i en och samma ruta hittades inte mindre än 11 knackstenar. Att det också fanns tusentals avslag, splitter av kvarts och flinta och en yxa behöver väl inte nämnas Konisk mikrospåskärna I rutan jämte hittades ännu ett praktfynd en konisk mikrospånskärna i kvartsit. Denna stensmed visste vad han/hon gjorde för att få ut identiskt lika spån. Ett mästerstycke! 13:12:34]

E4 Uppland. E4 Uppland Motorväg i forntidsland. E4 Uppland 2002

E4 Uppland. E4 Uppland Motorväg i forntidsland. E4 Uppland 2002 2010-01-20 Motorväg i forntidsland Under åren 2002 2005 pågår ett av Sveriges största arkeologiska projekt. Det är följden av att E4:an mellan Uppsala och Mehedeby ska få en ny sträckning. Motorvägen beräknas

Läs mer

Lundby 333, boplatslämningar

Lundby 333, boplatslämningar boplats, arkeologisk undersökning 2009, startsida Boplats undersöks när väg 155 byggs om på Hisingen i Göteborg Med anledning av att vägverket ska bygga om Väg 155, mellan Vädermotet och Syrhålamotet på

Läs mer

Stenåldern. * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr *

Stenåldern. * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr * Stenåldern * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr * När det blev varmare smälte isen så sakta. Lite för varje år. Sten och grus var allt som fanns kvar när isen hade smält. Först började det växa

Läs mer

Arkeologisk undersökning vid Backgården

Arkeologisk undersökning vid Backgården UV ÖST RAPPORT 2007:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk undersökning vid Backgården RAÄ 173 Backgården 2 och 3, Kvarnön Motala stad och kommun Östergötland Dnr 422-522-2007 Fredrik Molin UV ÖST

Läs mer

Stenålder vid Lönndalsvägen

Stenålder vid Lönndalsvägen Arkeologisk rapport 2005:35 Stenålder vid Lönndalsvägen Styrsö 109, 110 och 111 Lönndalsvägen, Brännö Fyndplatser för flinta Schaktövervakning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN

Läs mer

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37)

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) Samtliga veckans ord v 35-42 VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) bytesdjur ett djur som äts av ett annat djur mossa växer över stenar och trädrötter promenera kan vara skönt att göra i skogen barrskog skog

Läs mer

Bilaga 8. Stenhantverk och redskap vid Skeke

Bilaga 8. Stenhantverk och redskap vid Skeke Bilaga 8. Stenhantverk och redskap vid Skeke Av Karl-Fredrik Lindberg, UV I denna bilaga kommer artefakter av bergart, kvarts och flinta att främst beskrivas, vissa kategorier kommer att analyseras och

Läs mer

Balder Arkeologi och Kulturhistoria

Balder Arkeologi och Kulturhistoria PM Balder Arkeologi och Kulturhistoria Arkeologisk schaktövervakning Ny energibrunn och rörledning Njutångers kyrka Hälsingland 2014 Katarina Eriksson Bild 1. Schaktets sträckning inom kyrkogården i Njutånger.

Läs mer

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1 UV SYD RAPPORT 2002:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kv. Carl XI Norra 5 Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson Kv. Carl XI Norra 5 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på Välkommen till Söderby En vandring i svensk forntid Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på gårdens ägor finns spåren av en välbevarad odlingsmiljö från den äldre järn-åldern, århundradena

Läs mer

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg Nr 2015:03A KN-SLM14-180 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Peter Berg datum. 2015-02-03 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 1 Arkeologisk utredning vid Västra Sund RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 VÄRMLANDS MUSEUM Dokumentation & samlingar Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax: 054-701

Läs mer

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren.

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren. Stenåldern Innan det blev stenålder var hela Norden täckt av tjock is. Isen kunde bli upp till 3 km tjock. När isen smälte kom de första människorna till det som nu är Sverige. De första som kom var jägare

Läs mer

E6 Bohuslän E6 2004. E6 Bohuslän 2004

E6 Bohuslän E6 2004. E6 Bohuslän 2004 E6 Bohuslän Startsida Juni Juli 2010-01-21 E6 2004 E6 undersökningarna har startat igen. Under försommaren sker en serie mindre utgrävningar norr om Uddevalla. Undersökningarna sker i den mellersta delen

Läs mer

http://sv.wikipedia.org/wiki/norrk%c3%b6ping http://sv.wikipedia.org/wiki/j%c3%b6nk%c3%b6ping

http://sv.wikipedia.org/wiki/norrk%c3%b6ping http://sv.wikipedia.org/wiki/j%c3%b6nk%c3%b6ping Norrköping Norrköping fick stadsrättigheter 1384 då människor redan bott kring Motala ströms fall under lång tid. Nu finns det 83 561 invånare, staden är 3 477,94 hektar stor och varje kvadratmeter rymmer

Läs mer

Kumla bytomt Kumla bytomt i Botkyrka socken. Kumla bytomt, arkeologisk undersökning 2008, husgrunder och gravar, startsida

Kumla bytomt Kumla bytomt i Botkyrka socken. Kumla bytomt, arkeologisk undersökning 2008, husgrunder och gravar, startsida , arkeologisk undersökning, husgrunder och gravar, startsida Visningar för allmänheten 14 maj kl. 18.00 Samling: Vid bodarna på utgrävningsplatsen (mellan BAUHAUS och ICA-Maxi). Arrangör: Riksantikvarieämbetet

Läs mer

RONE ÄNGGÅRDE 6:1, 3:1 och ÅLARVE 3:1

RONE ÄNGGÅRDE 6:1, 3:1 och ÅLARVE 3:1 Rapport Arendus 2014:28 RONE ÄNGGÅRDE 6:1, 3:1 och ÅLARVE 3:1 Arkeologisk förundersökning Dnr 431-1977-14 Rone socken Region Gotland Gotlands län 2015 Christian Hoffman Omslagsbild: Undersökningsytan på

Läs mer

Trädgårdsgatan i Skänninge

Trädgårdsgatan i Skänninge ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Trädgårdsgatan i Skänninge RAÄ 5:1, Skänninge socken, Mjölby kommun, Östergötlands län Madeleine Forsberg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 220-9941-94 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 577.94.Z 400 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Huseby - undersökning av en gränsbygd

Huseby - undersökning av en gränsbygd Bilaga 9 2 3 Huseby - undersökning av en gränsbygd Huseby bruk Skatelövs socken Alvesta kommun Pedagogiska enheten - Avdelningen för Kulturarv Smålands museum - Sveriges glasmuseum Omslagsbild: Årskurs

Läs mer

Tägneby i Rystads socken

Tägneby i Rystads socken UV ÖST RAPPORT 2007:95 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Tägneby i Rystads socken Inför nyplanerade villatomter på gammal åkermark Inom och intill den medeltida bytomten i Tägneby Tägneby 3:4 och 4:6, Rystads

Läs mer

Jordvärme vid Vreta kloster

Jordvärme vid Vreta kloster Rapport 2011:30 Arkeologisk förundersökning Jordvärme vid Vreta kloster Klostergården 1:8 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M A

Läs mer

Sundskogen, Uddevalla, 2008

Sundskogen, Uddevalla, 2008 Uddevalla, arkeologisk undersökning 2008, startsida 2010-01-19 Fem stenåldersboplatser i Sundskogen Uddevalla kommun planerar att bygga bostäder på södra sidan av Byfjorden, i ett område som kallas Sundskogen.

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade.

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion. NYTT ISSN 2001-3493 Nr 15 Årgång 5 maj 2013 Text, bild, ansvarig utgivare: Leif Grönwall

Läs mer

Hemfosatorp. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland

Hemfosatorp. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland Hemfosatorp Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland Kjell Andersson Rapport 2009:4 Hemfosatorp Arkeologisk

Läs mer

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2005:19 Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne Bo Bondesson Hvid 2005 wallin

Läs mer

Bergvärme till Kläckeberga kyrka

Bergvärme till Kläckeberga kyrka Bergvärme till Kläckeberga kyrka Kläckeberga socken, Kalmar Kommun, Småland Förundersökning, 2006 Cecilia Ring Rapport Juni 2007 Kalmar läns museum RAPPORT Datum KLM obj nr 06/26 KLM dnr 33-724-05 Lst

Läs mer

Blekinge museum rapport 2011:5

Blekinge museum rapport 2011:5 Siretorp, RAÄ 61 Siretorp 9:23, Mjällby socken Sölvesborgs kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 2011:5 Åsa Alering 2 Innehåll Inledning s. 5 Bakgrund s. 5 Kunskapsläget s. 6 Syfte

Läs mer

Rapport efter en särskild arkeologisk utredning på fastigheten Öninge 1.15 i Västergarn socken, Gotlands region och län

Rapport efter en särskild arkeologisk utredning på fastigheten Öninge 1.15 i Västergarn socken, Gotlands region och län Rapport efter en särskild arkeologisk utredning på fastigheten Öninge 1.15 i Västergarn socken, Gotlands region och län Länsstyrelsens dnr. 431-2790-14 Inledning 3 Tidigare undersökningar 4 Undersökningen

Läs mer

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander UV RAPPORT 2011:90 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Ensbo Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län Dnr 421-2268-2010 Christina Helander Ensbo 1 2 Ensbo UV

Läs mer

Ölmevalla 180, boplats

Ölmevalla 180, boplats , arkeologisk undersökning 2008, startsida RAÄ 180 forntida område vid Kvarnkullen i Ölmevalla socken För två- till tretusen år sedan låg bosättningar som tillhörde åkerbrukare nära kullens krön. I utkanten

Läs mer

Fornlämning Tuve 76. Ulf Ragnesten. Fornlämning Tuve 76 Tuve socken Boplats Avgränsande förundersökning 2014 Göteborgs kommun

Fornlämning Tuve 76. Ulf Ragnesten. Fornlämning Tuve 76 Tuve socken Boplats Avgränsande förundersökning 2014 Göteborgs kommun Arkeologisk rapport 2015:2 Fornlämning Tuve 76 Fornlämning Tuve 76 Tuve socken Boplats Avgränsande förundersökning 2014 Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN

Läs mer

Stora Sjögestad 20:1

Stora Sjögestad 20:1 UV RAPPORT 2011:131 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stora Sjögestad 20:1 Förundersökning inför utvidgning av körbana för hästar Vreta Naturbruksgymnasium, Stora Sjögestad 20:1 Vreta kloster socken, Linköpings

Läs mer

Forntiden i Rosengård

Forntiden i Rosengård Forntiden i Rosengård I Rosengårdsområdet har många fynd från forntiden gjorts. När man har grävt i jorden har man hittat saker, redskap, som visar att människor har bott i området för ca. 6000 år sedan.

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

En järnåldersgård vid Södra Lindhult söder om Örebro

En järnåldersgård vid Södra Lindhult söder om Örebro Södra Lindhult 2008, startsida Södra Lindhult 2008 En järnåldersgård vid Södra Lindhult söder om Örebro Startsida Loggbok 1 2010-01-18 Härdarna som eventuellt har med bronsgjutning att göra. Karta över

Läs mer

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning kv Pilgrimen 3 RAÄ 14 Söderköpings stad och kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I N G E N F Ö R

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:20 SCHAKTNINGSÖVERVAKNING. Kungsgatan i Örebro

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:20 SCHAKTNINGSÖVERVAKNING. Kungsgatan i Örebro ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:20 SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Kungsgatan i Örebro Mellan Stortorget och Engelbrektsgatan Närke, Örebro socken, Örebro kommun, RAÄ Örebro 83 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB,

Läs mer

Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping

Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping Rapport 2008:138 Arkeologisk förundersökning Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping RAÄ 307 Hammarspången 1:3 och Ällerstad 1:31 Drothems socken Söderköpings kommun Östergötlands län Rickard Lindberg

Läs mer

Mindre förundersökning i Låssby

Mindre förundersökning i Låssby ARKEOLOGISK RAPPORT 200 5:1 Mindre förundersökning i Låssby Björlanda 325 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Stig Swedberg ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Riseberga 2004. Gravar skadades i samband med renovering. Kontakt. Utgrävning vid Riseberga kloster 2004. Startsida Klostret Loggbok 2010-01-21

Riseberga 2004. Gravar skadades i samband med renovering. Kontakt. Utgrävning vid Riseberga kloster 2004. Startsida Klostret Loggbok 2010-01-21 2010-01-21 Gravar skadades i samband med renovering Under sommaren har Riseberga klosterruin renoverats. På uppdrag av länsstyrelsen lagas murarnas spruckna fogar och murkrönen täcks av skyddande torv

Läs mer

Härdar och kulturlager på Snipvägen

Härdar och kulturlager på Snipvägen UV ÖST RAPPORT 2007:49 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Härdar och kulturlager på Snipvägen RAÄ 217:1, Berg, Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötland Dnr 422-3550-2006

Läs mer

Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden

Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden UV RAPPORT 2013:39 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden Östergötland Motala kommun Motala stad och Västra Stenby socken RAÄ 290 och 291 Motala stad RAÄ 110 Västra Stenby

Läs mer

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 Rapport 2007:27 Arkeologisk förundersökning Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 RAÄ 201 Kv Tandläkaren 5 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland.

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport 2014:02 broby 1:1 Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se Järnvägsgatan 25, 131 54

Läs mer

Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland

Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland ArkeoDok Rapport 2008:2 Bakgrund I samband med omläggning av ett större område från skogsmark

Läs mer

Från järnålder till Gustav Vasa

Från järnålder till Gustav Vasa Från järnålder till Gustav Vasa I höstas gjorde Västerbottens museum en arkeologisk undersökning i Västlandsdalen. Redan efter 10 minuter hittades ett spänne i mässing med fågeldekor. Den 7 maj bjöd Sköns

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:35

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:35 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:35 Undersökning: Tuve 115 Lst:s dnr: 220-11150-94 Ansvarig institution: Göteborgs Stadsmuseum Eget dnr: 775/95 z 430 Ansvarig för undersökningen: Johan

Läs mer

Torshammaren som påträffades på boplatsen vid Storgården i somras.

Torshammaren som påträffades på boplatsen vid Storgården i somras. Webbkarta Lyssna Lättläst Innehåll A till Ö Kontakta oss Sök Startsida > Nyhetsarkiv > Tor vige! Skriv ut Tor vige! Dela informationen Publicerad 2013-03-23 Torshammaren som påträffades på boplatsen vid

Läs mer

Kvarteret Lyckan, Norrköping 2009

Kvarteret Lyckan, Norrköping 2009 för den arkeologiska undersökningen av kålgårdar i kvarteret Lyckan i Norrköping år 2009. Trädgårdsarkeologi i kvarteret Lyckan Under slutet av oktober och i november kommer vi att undersöka kålgårdar,

Läs mer

Detaljplan för Skår och Lövekulle i Alingsås

Detaljplan för Skår och Lövekulle i Alingsås UV VÄST RAPPORT 2000:26 ARKEOLOGISK UTREDNING Detaljplan för Skår och Lövekulle i Alingsås Västergötland, Alingsås kn, Alingsås sn, Lövekulle 1:15, 1:131, 1:132, 1:133 samt 1:192 Gundela Lindman UV VÄST

Läs mer

Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun

Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun arkeologisk förundersökning Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun Länsstyrelsens i Gotlands län dnr 431-3530-06 Ann-Marie Pettersson 2006 arkeologisk förundersökning Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge

Läs mer

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad UV VÄST RAPPORT 2005:8 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad Halland, Träslöv socken och Varbergs stad, Träslöv 2:14, 3:2, 37:1, RAÄ 100 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT

Läs mer

SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016

SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016 Arkeologisk schaktningsövervakning SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016 Arkivrapport dnr

Läs mer

Anneröd 2:3 Raä 1009

Anneröd 2:3 Raä 1009 Arkeologisk förundersökning Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömstads kommun Bohusläns museum 2005:5 Robert Hernek Arkeologisk förundersökning, Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömslads kommun Ur allmsnt

Läs mer

Crugska gården i Arboga

Crugska gården i Arboga Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:57 Crugska gården i Arboga Geotekniska provborrningar i gårdsmiljö Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Arboga 34:1 Fältskären 2 Arboga stadsförsamling Västmanlands

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1, Vallentuna kommun.

Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1, Vallentuna kommun. (1/2) Vår beteckning: AL 2014.45 Lst beteckning: 4311-30930-2014 Rapport 2014:29 Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1,

Läs mer

Heda 2009. Sten-, brons- och järnålder nära Heda i Östergötland. Heda, arkeologisk undersökning 2009, startsida. Startsida Loggbok Kontakt

Heda 2009. Sten-, brons- och järnålder nära Heda i Östergötland. Heda, arkeologisk undersökning 2009, startsida. Startsida Loggbok Kontakt Heda, arkeologisk undersökning 2009, startsida 2010-01-19 Sten-, brons- och järnålder nära Heda i Östergötland Under våren kommer sex olika fornlämningar att undersökas i samband med ett planerat industriområde,

Läs mer

RAPPORTSAMMANSTÄLLNING

RAPPORTSAMMANSTÄLLNING Stämplar: Undersökning: Nä, Kumla sn, Blacksta 3:4 m fl Lst:s dnr: 11.391-2173-82 Ansvarig institution: UV Eget dnr: 5715/82, 5881/82 Ansvarig för undersökningen: Carin Claréus Fynd: Nej Ekonomiskt kartblad:

Läs mer

EN LÄRARHANDLEDNING TILL NYA LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE

EN LÄRARHANDLEDNING TILL NYA LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR KURSPLAN, LGR 11 BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT GEOGRAFI Syfte Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden

Läs mer

Viggbyholm STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland.

Viggbyholm STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland. Viggbyholm Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland. Rapport 2000:18 Göran Werthwein STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Tidsaxel Mats Vänehem Stockholms läns

Läs mer

FJÄRRVÄRME I STUREFORS

FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAPPORT 2015:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAÄ 124, 151 M FL STUREFORS VISTS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Sturefors Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E EN I R E S S P LANDSKA UPPTÄCK LANDSKAPET SVERIGE SKÅNE ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR KURSPLAN, LGR 11 GEOGRAFI Syfte BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till

Läs mer

Multisportarena vid Himmelstalund

Multisportarena vid Himmelstalund UV ÖST RAPPORT 2007:79 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Multisportarena vid Himmelstalund Himmelstalunds sportfält, Borg 11:1 Borgs socken, Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-523-2007 Per Nilsson UV

Läs mer

Fjärrvärme i Järnvägsgatan

Fjärrvärme i Järnvägsgatan Rapport 2011:48 Arkeologisk förundersökning Fjärrvärme i Järnvägsgatan RAÄ 5 Kv Rektorn 8/Järnvägsgatan 4 Skänninge stad Mjälby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Hansta gård, gravfält och runstenar

Hansta gård, gravfält och runstenar Hansta gård, gravfält och runstenar Gården Hägerstalund som ligger strax bakom dig, fick sitt namn på 1680-talet efter den dåvarande ägaren Nils Hägerflycht. Tidigare fanns två gårdar här som hette Hansta.

Läs mer

KABELSKÅP I SKÄNNINGEGATAN OCH ÖSTRA RÄNNEVALLEN

KABELSKÅP I SKÄNNINGEGATAN OCH ÖSTRA RÄNNEVALLEN RAPPORT 2015:42 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING KABELSKÅP I SKÄNNINGEGATAN OCH ÖSTRA RÄNNEVALLEN RAÄ 21 SKÄNNINGEGATAN OCH ÖSTRA RÄNNEVALLEN VADSTENA STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN MARIA SJÖQUIST Kabelskåp

Läs mer

Stenåldern SIDAN 1 Lärarmaterial

Stenåldern SIDAN 1 Lärarmaterial Stenåldern SIDAN 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål och förmågor som tränas: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun.

Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun. Rapport 2014:1 Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning 2013-2014 Therese Ohlsson Rapport 2014:1 Hamnen 21:147, Innestaden 1:14, Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk

Läs mer

Mesolitisk boplats i Kullavik

Mesolitisk boplats i Kullavik UV VÄST RAPPORT 2003:10 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Mesolitisk boplats i Kullavik Halland, Släp socken, Släps Kullen 2:12, RAÄ 214 Betty-Ann Munkenberg UV VÄST RAPPORT 2003:10 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Backanäset i Töcksmark socken

Backanäset i Töcksmark socken , Töcksmark, 2006, startsida Tre värmländska gravar och ett bröstvärn från 1905 Från mitten av augusti och fyra veckor framåt grävde vi ut tre gravar från forntiden på en bit utanför Töcksfors samhälle,

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. NYTT. Hembygdsförenings fornminnessektion. ISSN 2001-3493. Idag hände det!

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. NYTT. Hembygdsförenings fornminnessektion. ISSN 2001-3493. Idag hände det! FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion. NYTT ISSN 2001-3493 Nr 11 Årgång 5 maj 2013 Text, bild, ansvarig utgivare: Leif Grönwall

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad

Läs mer

Äldre portgång. Delar av en vitglaserad kakelugn, förmodligen från 1800-talet, hittad i Stadshuset. Foto: Göteborgs stadsmuseum

Äldre portgång. Delar av en vitglaserad kakelugn, förmodligen från 1800-talet, hittad i Stadshuset. Foto: Göteborgs stadsmuseum Äldre portgång I detta schakt konstaterades det att Stadshuset ursprungligen haft fem portar mot torget. Här fanns en portgång in till innergården som symmetriskt motsvarade porten in till stadshusgången.

Läs mer

Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5

Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5 Rapport 2007:103 Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5 RAÄ 47 och 48 Tingstads socken Norrköpings kommun Östergötlands

Läs mer

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats RAPPORT 2015:9 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats Östergötland Linköpings kommun Kärna socken Malmen 2:7 Dnr 3.1.1-03876-2014 (RAÄ) Dnr

Läs mer

Normlösa kyrka Ledningsgrävningar på kyrkogården

Normlösa kyrka Ledningsgrävningar på kyrkogården UV RAPPORT 2013:43 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Normlösa kyrka Ledningsgrävningar på kyrkogården Östergötland Mjölby kommun Normlösa kyrka och socken Dnr 422-03177-2010 Rikard Hedvall UV RAPPORT 2013:43

Läs mer

Schaktkontroll Spånga

Schaktkontroll Spånga Arkeologisk förundersökning Schaktkontroll Spånga Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll, RAÄ Spånga 79:1 och 192:1, Akalla 4:1, respektive Bromsten 8:1 och 9:2, Stockholms kommun, Uppland.

Läs mer

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel Ramsjö 88:1 Antikvarisk kontroll Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland SAU rapport 2010:13 Pierre Vogel SAU rapporter 2010:13 ISSN SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica

Läs mer

Rapport angående förundersökning i form av schaktkontroll inom fornlämning Eskilstuna 557:1 och fastighet Fristaden 1:6, Eskilstuna socken och kommun

Rapport angående förundersökning i form av schaktkontroll inom fornlämning Eskilstuna 557:1 och fastighet Fristaden 1:6, Eskilstuna socken och kommun Rapport angående förundersökning i form av schaktkontroll inom fornlämning Eskilstuna 557:1 och fastighet Fristaden 1:6, Eskilstuna socken och kommun Sammanfattning I samband med anläggandet av en fontän

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Schakt i Snöveltorp Djurtorp

Schakt i Snöveltorp Djurtorp Schakt i Snöveltorp Djurtorp 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:49 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Schakt i Snöveltorp Djurtorp Schaktning inför breddning

Läs mer

Alvastra 5:3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2007:117. Arkeologisk förundersökning

Alvastra 5:3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2007:117. Arkeologisk förundersökning Rapport 2007:117 Arkeologisk förundersökning Alvastra 5:3 Invid RAÄ 1 Alvastra 5:3 Västra Tollstad socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson & Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland Rapport Arkeologiska förundersökningar Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland 1998-1999 Anders Wikström Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet Sigtuna Museum Stora Gatan 55 S-193 30 Sigtuna Tfn: 08/591

Läs mer

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade.

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion. NYTT ISSN 2001-3493 Nr 6 Årgång 6 maj 2014 Text, bild, ansvarig utgivare: Leif Grönwall Broby

Läs mer

Rapport 2012:26. Åby

Rapport 2012:26. Åby Rapport 2012:26 Åby Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll intill fornlämning RAÄ 168:1 och 169:1 inom fastigheten Åby 1:4, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland. Tove Stjärna Rapport

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILL DEN VÄSTERBOTTNISKA KULTURHISTORIEN FÖRDJUPNING FÖRHISTORIA

LÄRARHANDLEDNING TILL DEN VÄSTERBOTTNISKA KULTURHISTORIEN FÖRDJUPNING FÖRHISTORIA LÄRARHANDLEDNING TILL DEN VÄSTERBOTTNISKA KULTURHISTORIEN FÖRDJUPNING FÖRHISTORIA LÄRARHANDLEDNING TILL KULTURHISTORIEN Handledningen är ett pedagogiskt material att använda i undervisningen om vår regionala

Läs mer

Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan

Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:19 Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 232:1 Kv. Kol 15, Sturegatan Västerås domkyrkoförsamling

Läs mer

Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome

Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome UV VÄST RAPPORT 2004:7 ARKEOLOGISK KONTROLL Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome Västergötland, Lindome socken, Dvärred 2:22, RAÄ 357 Marianne Lönn UV VÄST RAPPORT 2004:7 ARKEOLOGISK KONTROLL Flatmarksgravar

Läs mer

Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård

Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård Arkeologisk rapport 2013:9 Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård Säve 275 Djupedal 2:2 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Sara Lyttkens ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS

Läs mer

I närheten av kung Sigges sten

I närheten av kung Sigges sten ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:01 ARKEOLOGisK ANTiKvARisK KONTROLL I närheten av kung Sigges sten Lunger 10:2, Götlunda 51:1 3, Götlunda socken, Arboga kommun, Närke, västmanlands län Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås

Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:08 ARKEOLOGISK ANTIKVARISK KONTROLL Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås 232:1, Västerås stad och kommun, Västmanland Dnr: 431-4884-10

Läs mer