Ledningssystem för livsmedelssäkerhet Krav för organisationer som verkar i livsmedelskedjan (ISO 22000:2005)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningssystem för livsmedelssäkerhet Krav för organisationer som verkar i livsmedelskedjan (ISO 22000:2005)"

Transkript

1 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 22000:2005 Fastställd/Approved: Publicerad/Published: november 2005 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english; svenska/swedish ICS: Ledningssystem för livsmedelssäkerhet Krav för organisationer som verkar i livsmedelskedjan (ISO 22000:2005) Food safety management systems Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2005) SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

2 engelska versionen av EN ISO 22000:2005 med svensk översättning. Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sverige. Användningen av denna produkt regleras av slutanvändarlicensen som återfinns i denna produkt, se standardens sista sidor. Copyright SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sweden. All rights reserved. The use of this product is governed by!the end-user licence for this product. You will find the licence in the end of this document. Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av SIS, Swedish Standards Institute, telefon Standarder kan beställas hos SIS Förlag AB som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard. Information about the content of the standard is available from the Swedish Standards Institute (SIS), tel Standards may be ordered from SIS Förlag AB, who can also provide general information about Swedish and foreign standards. SIS Förlag AB, SE Stockholm, Sweden. Tel: Fax: Internet:

3 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN ISO September 2005 ICS English Version Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2005) Systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires - Exigences pour tout organisme appartenant à la chaîne alimentaire (ISO 22000:2005) Managementsysteme für die Lebensmittelsicherheit - Anforderungen an Organisationen in der gesamten Lebensmittelkette (ISO 22000:2005) This European Standard was approved by CEN on 18 August CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CEN member. This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions. CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels 2005 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members. Ref. No. EN ISO 22000:2005: E

4 EUROPASTANDARD EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN ISO September 2005 ICS Svensk version Ledningssystem för livsmedelssäkerhet - Krav som gäller för organisationer som verkar i livsmedelskedjan (ISO 22000:2005) Systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires Exigences pour tout organisme appartenant à la chaîne alimentaire (ISO 22000:2005) Food safety management systems Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2005) Managementsysteme für die Lebensmittelsicherheit Anforderungen an Organisationen in der gesamten Lebensmittelkette (ISO 22000:2005) Denna standard är den officiella svenska versionen av EN ISO 22000:2005. För översättningen svarar SIS. Denna europastandard antogs av CEN den 18 augusti CEN-medlemmarna är förpliktade att följa fordringarna i CEN/CENELECs interna bestämmelser som anger på vilka villkor denna europastandard i oförändrat skick skall ges status som nationell standard. Aktuella förteckningar och bibliografiska referenser rörande sådana nationella standarder kan på begäran erhållas från CENs centralsekretariat eller från någon av CENs medlemmar. Denna europastandard finns i tre officiella versioner (engelsk, fransk och tysk). En version på något annat språk, översatt under ansvar av en CEN-medlem till sitt eget språk och anmäld till CENs centralsekretariat, har samma status som de officiella versionerna. CENs medlemmar är de nationella standardiseringsorganen i Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. CEN European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung Management Centre: rue de Stassart 36, B-1050 BRUSSELS 2005 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members Ref. Nr. EN ISO 22000:2005 Sv

5 SS-EN ISO 22000:2005 (E) Contents Page 1 Scope Normative references Terms and definitions Food safety management system General requirements Documentation requirements Management responsibility Management commitment Food safety policy Food safety management system planning Responsibility and authority Food safety team leader Communication Emergency preparedness and response Management review Resource management Provision of resources Human resources Infrastructure Work environment Planning and realization of safe products General Prerequisite programmes (PRPs) Preliminary steps to enable hazard analysis Hazard analysis Establishing the operational prerequisite programmes (PRPs) Establishing the HACCP plan Updating of preliminary information and documents specifying the PRPs and the HACCP plan Verification planning Traceability system Control of nonconformity Validation, verification and improvement of the food safety management system General Validation of control measure combinations Control of monitoring and measuring Food safety management system verification Improvement iii

6 SS-EN ISO 22000:2005 (Sv) Innehåll 1 Omfattning Normativa hänvisningar Termer och definitioner Ledningssystem för livsmedelssäkerhet Allmänna krav Dokumentationskrav Ledningens ansvar Ledningens åtagande Policy för livsmedelssäkerhet Planering av ledningssystemet för livsmedelssäkerhet Ansvar och befogenhet Ledare för livsmedelssäkerhetsgruppen Kommunikation Nödlägesberedskap Ledningens genomgång Resurshantering Tillhandahållande av resurser Personalresurser Infrastruktur Verksamhetsmiljö Planering och framställande av säkra produkter Allmänt Grundförutsättningar (PRP:er) Preliminära steg för att möjliggöra faroanalys Faroanalys Upprättande av program för styrbara PRP:er Upprättande av HACCP-planen Uppdatering av preliminär information och dokument som specificerar PRP:er och HACCP-planen Planering av verifiering System för spårbarhet Hantering av avvikelser Validering, verifiering och förbättring av ledningssystemet för livsmedelssäkerhet Allmänt Validering av kombinationer av styrande åtgärder Styrning av övervakning och mätning Verifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet Förbättring Sida iii

7 SS-EN ISO 22000:2005 (E) Annex A (informative) Cross references between ISO 22000:2005 and ISO 9001: Annex B (informative) Cross references between HACCP and ISO 22000: Annex C (informative) Codex references providing examples of control measures, including prerequisite programmes and guidance for their selection and use Bibliography iv

8 SS-EN ISO 22000:2005 (Sv) Bilaga A (informativ) Korsreferenser mellan ISO 22000:2005 och ISO 9001: Bilaga B (informativ) Korsreferenser mellan HACCP-principer Bilaga C (informativ) Codex referenser som ger exempel på styrande åtgärder, inklusive grundförutsättningar och riktlinjer för urval och användning Litteraturförteckning iv

9 SS-EN ISO 22000:2005 (E) Foreword This document (EN ISO 22000:2005) has been prepared by Technical Committee ISO/TC 34 "Agricultural food products" in collaboration with Technical Committee CEN/SS C01 "Food Products", the secretariat of which is held by CMC. This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by March 2006, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by March According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. Endorsement notice The text of ISO 22000:2005 has been approved by CEN as EN ISO 22000:2005 without any modifications. v

10 SS-EN ISO 22000:2005 (Sv) Förord Denna Europastandard (EN ISO 22000:2005) har utarbetats av ISO/TC 34 "Agricultural food products" i samarbete med CEN/SS C01 "Food Products". Sekretariatet hålls av CMC. Denna Europastandard skall ges status av nationell standard, antingen genom publicering av en identisk text eller genom ikraftsättning senast mars 2006, och motstridande nationella standarder skall upphävas senast mars Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser skall följande länder fastställa denna Europastandard: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Ikraftsättningsnotering Texten i den internationella standarden ISO 22000:2005 har godkänts av CEN som EN ISO 22000:2005 utan någon ändring. v

11 SS-EN ISO 22000:2005 (E) Introduction Food safety is related to the presence of food-borne hazards in food at the point of consumption (intake by the consumer). As the introduction of food safety hazards can occur at any stage of the food chain, adequate control throughout the food chain is essential. Thus, food safety is ensured through the combined efforts of all the parties participating in the food chain. Organizations within the food chain range from feed producers and primary producers through food manufacturers, transport and storage operators and subcontractors to retail and food service outlets (together with inter-related organizations such as producers of equipment, packaging material, cleaning agents, additives and ingredients). Service providers are also included. This International Standard specifies the requirements for a food safety management system that combines the following generally recognized key elements to ensure food safety along the food chain, up to the point of final consumption: interactive communication; system management; prerequisite programmes; HACCP principles. Communication along the food chain is essential to ensure that all relevant food safety hazards are identified and adequately controlled at each step within the food chain. This implies communication between organizations both upstream and downstream in the food chain. Communication with customers and suppliers about identified hazards and control measures will assist in clarifying customer and supplier requirements (e.g. with regard to the feasibility and need for these requirements and their impact on the end product). Recognition of the organization's role and position within the food chain is essential to ensure effective interactive communication throughout the chain in order to deliver safe food products to the final consumer. An example of the communication channels among interested parties of the food chain is shown in Figure 1. The most effective food safety systems are established, operated and updated within the framework of a structured management system and incorporated into the overall management activities of the organization. This provides maximum benefit for the organization and interested parties. This International Standard has been aligned with ISO 9001 in order to enhance the compatibility of the two standards. Cross-references between this International Standard and ISO 9001 are provided in Annex A. This International Standard can be applied independently of other management system standards. Its implementation can be aligned or integrated with existing related management system requirements, while organizations may utilize existing management system(s) to establish a food safety management system that complies with the requirements of this International Standard. This International Standard integrates the principles of the Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) system and application steps developed by the Codex Alimentarius Commission. By means of auditable requirements, it combines the HACCP plan with prerequisite programmes (PRPs). Hazard analysis is the key to an effective food safety management system, since conducting a hazard analysis assists in organizing the knowledge required to establish an effective combination of control measures. This International Standard requires that all hazards that may be reasonably expected to occur in the food chain, including hazards that may be associated with the type of process and facilities used, are identified and assessed. Thus it provides the means to determine and document why certain identified hazards need to be controlled by a particular organization and why others need not. During hazard analysis, the organization determines the strategy to be used to ensure hazard control by combining the PRP(s), operational PRP(s) and the HACCP plan. vi

12 SS-EN ISO 22000:2005 (Sv) Orientering Livsmedelssäkerhet hänför sig till förekomst av skadlig hälsoeffekt, vid eller efter konsumtionstillfället (när konsumenten intar födan). Eftersom livsmedelssäkerhetsfaror kan uppstå i alla led i livsmedelskedjan så är ändamålsenlig styrning genom hela livsmedelskedjan nödvändig. På så sätt kan livsmedelssäkerhet säkerställas genom insatser från alla aktörer i livsmedelskedjan. Organisationer inom livsmedelskedjan är alltifrån foderproducenter och primärproducenter, till livsmedelstillverkare, transportörer och lagerhållare och andra leverantörer till detaljhandel och försäljare av tillagade livsmedel (tillsammans med samverkande organisationer såsom producenter av utrustning, förpackningsmaterial, rengöringsmedel, tillsatser och ingredienser). Tjänsteleverantörer ingår också bland dessa. I denna internationella standard specificeras kraven för ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet som skall säkerställa livsmedelssäkerhet igenom livsmedelskedjan ända fram till konsumtionstillfället. I ledningssystemet kombineras följande, allmänt erkända nyckelfaktorer: interaktiv kommunikation; ledning av system; grundförutsättningar; HACCP-principer. Kommunikation genom hela livsmedelskedjan är nödvändig för att säkerställa att alla relevanta faror för livsmedelssäkerhet identifieras och styrs på lämpligt sätt i varje led. Detta förutsätter kommunikation mellan organisationer både framåt och bakåt i livsmedelskedjan. Kommunikation med kunder och leverantörer om identifierade faror och styrande åtgärder bidrar till att klargöra kund- och leverantörskrav (t.ex. med avseende på kravens genomförbarhet och behoven av dem samt deras inverkan på slutprodukten). Insikt om organisationens roll och position i livsmedelskedjan är nödvändig för att säkerställa en effektiv interaktiv kommunikation genom hela kedjan som skall leda till att säkra livsmedelsprodukter kan levereras till slutkonsumenten. Ett exempel på kommunikationsvägar mellan intressenter i livsmedelskedjan visas i Figur 1. De mest effektiva systemen för livsmedelssäkerhet upprättas, vidmakthålles och uppdateras inom ramen för ett strukturerat ledningssystem och inlemmas i de samlade ledningsaktiviteterna i organisationen. Detta ger maximala fördelar för organisationen och intressenterna. Denna standard har givits samma struktur som standarden ISO 9001 i syfte att öka möjligheterna att använda båda standarderna samtidigt. Korsreferenser mellan denna standard och ISO 9001 ges i Bilaga A. Denna standard kan tillämpas oberoende av andra standarder för ledningssystem. Den kan införas parallellt med eller integreras med existerande, liknande krav på ledningssystem. Organisationer kan även använda andra ledningssystem för att upprätta ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet som uppfyller denna standards krav. Denna standard omfattar principerna för HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) system och riktlinjerna för dess användning som utvecklats av Codex Alimentarius Commission. Med hjälp av reviderbara krav förenar den HACCP-planen med program för grundförutsättningar (PRP:er, PreRequisite Programmes). Faroanalys är nyckeln till ett effektivt ledningsystem för livsmedelssäkerhet eftersom faroanalysen bidrar till att systematisera den kunskap som krävs för att upprätta en effektiv kombination av styrande åtgärder. Denna standard förutsätter att alla faror som rimligen kan förväntas att uppstå i livsmedelskedjan identifieras och fastställs. Även sådana faror som hänför sig till typen av process och till använda stödfunktioner. Standarden ger härigenom underlag för att kunna fastställa och dokumentera varför vissa identifierade faror behöver styrning av en viss organisation och varför andra inte behöver det. Under faroanalysen fastställer organisationen en strategi för att säkerställa styrning över farorna genom en kombination av PRP:er, styrbara PRP:er och HACCP-planen. vi

13 SS-EN ISO 22000:2005 (E) NOTE The figure does not show the type of interactive communications along and across the food chain that by-pass immediate suppliers and customers. Figure 1 Example of communication within the food chain Cross-references between the Codex Alimentarius Commission HACCP principles and application steps (see Reference [11]) and this International Standard are provided in Annex B. To facilitate the application of this International Standard, it has been developed as an auditable standard. However, individual organizations are free to choose the necessary methods and approaches to fulfil the requirements of this International Standard. To assist individual organizations with the implementation of this International Standard, guidance on its use is provided in ISO/TS This International Standard is intended to address aspects of food safety concerns only. The same approach as provided by this International Standard can be used to organize and respond to other food specific aspects (e.g. ethical issues and consumer awareness). This International Standard allows an organization (such as a small and/or less developed organization) to implement an externally developed combination of control measures. The aim of this International Standard is to harmonize on a global level the requirements for food safety management for businesses within the food chain. It is particularly intended for application by organizations that seek a more focused, coherent and integrated food safety management system than is normally required by law. It requires an organization to meet any applicable food safety related statutory and regulatory requirements through its food safety management system. vii

14 SS-EN ISO 22000:2005 (Sv) Lagstiftande myndigheter och tillsynsmyndigheter Odlare Foderproducenter Primärproducenter Livsmedelstillverkare Vidareförädlare av livsmedel Grossister Producenter av pesticider, gödningsmedel, och veterinära läkemedel Livsmedelskedja för produktion av ingredienser och tillsatser Transportörer och lagerhållare Producenter av utrustning Producenter av rengörings- och desinfektionsmedel Producenter av förpackningsmaterial Tjänsteföretag inom livsmedel Detaljhandel, försäljare av tillagade livsmedel och catering Konsumenter ANM. Figuren visar ej den typ av interaktiv kommunikation längs med, och på tvären i livsmedelskedjan, som passerar förbi det närmsta leverantörs- och kundledet. Figur 1 Exempel på kommunikation inom livsmedelskedjan Korsreferenser mellan Codex HACCP-principer med riktlinjer (se källa [11]) och denna standard ges i Bilaga B. För att tillämpningen av denna standard skall underlättas, har den utformats som en reviderbar standard. Enskilda organisationer ges dock frihet att välja lämpliga metoder och tillvägagångssätt för att uppfylla denna standards krav. En vägledning avsedd att hjälpa enskilda organisationer att införa denna standard återfinns i ISO/TS Denna standard är endast avsedd att behandla aspekter rörande livsmedelssäkerhet. Det tillvägagångssätt som denna standard bygger på kan dock även användas för att organisera och behandla andra livsmedelsaspekter (t.ex. etiska frågor och konsumentmedvetenhet). Denna standard gör det möjligt för en organisation (t.ex. en mindre och/eller mindre utvecklad organisation) att tillämpa en kombination av styrande åtgärder som utvecklats utanför organisationen. Målet med denna standard är att på en global nivå harmonisera kraven för hantering av livsmedelssäkerhet hos företagen i livsmedelskedjan. Den är särskilt avsedd att tillämpas av sådana organisationer som söker ett mer fokuserat, sammanhängande och integrerat ledningssystem för livsmedelssäkerhet än vad lagen normalt kräver. Standarden förutsätter att en organisation med hjälp av dess ledningssystem för livsmedelssäkerhet klarar av att uppfylla alla krav som är relaterade till livsmedelssäkerhet och författningskrav. vii

15 SS-EN ISO 22000:2005 (E) Food safety management systems Requirements for any organization in the food chain 1 Scope This International Standard specifies requirements for a food safety management system where an organization in the food chain needs to demonstrate its ability to control food safety hazards in order to ensure that food is safe at the time of human consumption. It is applicable to all organizations, regardless of size, which are involved in any aspect of the food chain and want to implement systems that consistently provide safe products. The means of meeting any requirements of this International Standard can be accomplished through the use of internal and/or external resources. This International Standard specifies requirements to enable an organization a) to plan, implement, operate, maintain and update a food safety management system aimed at providing products that, according to their intended use, are safe for the consumer, b) to demonstrate compliance with applicable statutory and regulatory food safety requirements, c) to evaluate and assess customer requirements and demonstrate conformity with those mutually agreed customer requirements that relate to food safety, in order to enhance customer satisfaction, d) to effectively communicate food safety issues to their suppliers, customers and relevant interested parties in the food chain, e) to ensure that the organization conforms to its stated food safety policy, f) to demonstrate such conformity to relevant interested parties, and g) to seek certification or registration of its food safety management system by an external organization, or make a self-assessment or self-declaration of conformity to this International Standard. All requirements of this International Standard are generic and are intended to be applicable to all organizations in the food chain regardless of size and complexity. This includes organizations directly or indirectly involved in one or more steps of the food chain. Organizations that are directly involved include, but are not limited to, feed producers, harvesters, farmers, producers of ingredients, food manufacturers, retailers, food services, catering services, organizations providing cleaning and sanitation services, transportation, storage and distribution services. Other organizations that are indirectly involved include, but are not limited to, suppliers of equipment, cleaning and sanitizing agents, packaging material, and other food contact materials. This International Standard allows an organization, such as a small and/or less developed organization (e.g. a small farm, a small packer-distributor, a small retail or food service outlet), to implement an externally developed combination of control measures. NOTE Guidance on the application of this International Standard is given in ISO/TS Normative references The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. ISO 9000:2000, Quality management systems Fundamentals and vocabulary 1

16 SS-EN ISO 22000:2005 (Sv) Ledningssystem för livsmedelssäkerhet Krav som gäller för organisationer som verkar i livsmedelskedjan 1 Omfattning Denna standard anger krav för ett ledningsystem för livsmedelssäkerhet. Med hjälp av ledningssystemet kan organisationer i livsmedelskedjan visa att de har styrning över faror kopplade till livsmedelssäkerhet så att livsmedel kommer att vara säkra när de konsumeras. Standarden kan användas av alla organisationer, oavsett storlek, som ingår i, eller samverkar med livsmedelskedjan och som vill införa ett system som genomgående bidrar till säkra produkter. För att uppfylla kraven i denna standard kan interna eller externa resurser användas. Denna standard specificerar krav som gör det möjligt för en organisation a) att planera, införa, driva, vidmakthålla och uppdatera ett ledningsystem för livsmedelssäkerhet vilket gör det möjligt för organisationen att leverera produkter som, vid avsedd användning, är säkra för konsumenter, b) att visa att man uppfyller för verksamheten avsedda författningskrav på livsmedelssäkerhet, c) att bedöma och utvärdera krav från kunder och visa att man uppfyller sådana kundkrav rörande livsmedelssäkerhet som man ömsesidigt kommit överens om i syfte att öka kundtillfredställelsen, d) att kommunicera livsmedelssäkerhetsfrågor effektivt med leverantörer, kunder och berörda intressenter i livsmedelskedjan, e) att säkerställa att organisationen uppfyller sin fastställda policy för livsmedelssäkerhet, f) att visa berörda intressenter att man uppfyller policyn och g) att söka certifiering eller registrering av sitt ledningsystem för livsmedelssäkerhet genom en extern organisation, eller utföra egen avstämning eller egendeklaration om överensstämmelse gentemot denna standard. Samtliga krav i denna standard är utformade och avsedda att vara tillämpbara för alla organisationer i livsmedelskedjan oavsett storlek och komplexitet. Detta inkluderar organisationer som är direkt eller indirekt involverade i ett eller flera led i livsmedelskedjan. Organisationer som är direkt involverade inkluderar, men är inte begränsade till, foderproducenter, skördemän, fångstmän, lantbrukare, producenter av ingredienser, livsmedelstillverkare, detaljhandel, leverantörer av livsmedelstjänster, cateringtjänster, organisationer som levererar rengörings- och städtjänster, transportörer, lagerhållare och leverantörer av distributionstjänster. Andra organisationer som är indirekt involverade inkluderar, men är inte begränsade till, leverantörer av utrustning, rengörings- och desinfektionsmedel, förpackningsmaterial och övriga material avsedda för kontakt med livsmedel. Denna standard gör det möjligt för mindre och/eller mindre utvecklade organisationer (t.ex. ett mindre lantbruk, ett småskaligt förpacknings- och distributionsföretag, en mindre detaljhandlare eller ett mindre matförsäljningsställe), att tillämpa en kombination av styrande åtgärder som utvecklats utanför organisationen. ANM. En vägledning för tillämpning av denna standard ges i ISO/TS Normativa hänvisningar Detta dokument hänvisar till följande dokument som är absolut nödvändiga när detta dokument skall tillämpas. För daterade hänvisningar gäller endast den utgåva som anges. För odaterade hänvisningar gäller senaste utgåvan av dokumentet (inklusive alla tillägg). ISO 9000:2000, Kvalitetsledningsystem Principer och terminologi 1

Enbart förhandsgranskning

Enbart förhandsgranskning SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9001:2008 Fastställd/Approved: 2008-11-20 Publicerad/Published: 2008-11-26 (Korrigerad version/corrected version 2009-11-06) Utgåva/Edition: 3 Språk/Language: engelska/english;

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9004:2009

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9004:2009 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9004:2009 Fastställd/Approved: 2009-11-10 Publicerad/Published: 2009-11-20 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish engelska/english ICS: 03.120.10; 04.080 Ledning av

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 10993-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-06-05 1 1 (1+16) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 10993-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-07-31 1 1 (1+10) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+30) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+13) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN ISO/IEC 17050-1:2005 Fastställd 2005-02-04 Utgåva 1 Bedömning

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7886-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-02-27 1 1 (1+17) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2004

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2004 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4628-1:2004 Fastställd 2004-03-05 Utgåva 1 Färg och lack Bedömning av nedbrytning av beläggningar Beteckning för intensitet, mängd och storlek av fel Del 1: Allmänna principer

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-01-15 1 1 (1+27) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-09-11 1 1 (1+28) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1432

SVENSK STANDARD SS-EN 1432 SVENSK STANDARD SS-EN 1432 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-19 1 1 (1+37) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-10-31 1 1 (1+14) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-1:2010/AC:2013

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-1:2010/AC:2013 SVENSK STANDARD SSEN ISO 2861:21/AC:213 Fastställd/Approved: 213819 Publicerad/Published: 213823 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 17.4.1 Geometriska produktspecifikationer (GPS)

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-2:2010/AC:2013

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-2:2010/AC:2013 SVENSK STANDARD SSEN ISO 2862:21/AC:213 Fastställd/Approved: 213819 Publicerad/Published: 213823 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 17.4.1 Geometriska produktspecifikationer (GPS)

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011 Fastställd/Approved: 2011-09-01 Publicerad/Published: 2011-09-14 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 11.100.20 Klinisk prövning av medicintekniska

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2012/AC:2012

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2012/AC:2012 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 10077-2:2012/AC:2012 Fastställd/Approved: 2012-09-03 Publicerad/Published: 2012-09-05 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 91.060.50; 91.120.10 Termiska egenskaper

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 13342

SVENSK STANDARD SS-EN 13342 SVENSK STANDARD SS-EN 13342 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 2000-11-10 1 1 (1+11) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Characterization

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 636-1

SVENSK STANDARD SS-EN 636-1 SVENSK STANDARD SS-EN 636-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1997-05-16 1 1 (2+9+9) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA OCH

Läs mer

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN ISO/IEC 17025:2005 Fastställd 2005-07-19 Utgåva 2 Allmänna

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1728:2012/AC:2013

SVENSK STANDARD SS-EN 1728:2012/AC:2013 SVENSK STANDARD SS-EN 1728:2012/AC:2013 Fastställd/Approved: 2013-08-19 Publicerad/Published: 2013-08-27 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 97.140 Möbler Sittmöbler Provningsmetoder

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet Krav (ISO 9001:2008) Quality management systems Requirements (ISO 9001:2008) SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

Ledningssystem för kvalitet Krav (ISO 9001:2008) Quality management systems Requirements (ISO 9001:2008) SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9001:2008 Fastställd/Approved: 2008-11-20 Publicerad/Published: 2008-11-26 (Korrigerad version/corrected version 2009-11-06) Utgåva/Edition: 3 Språk/Language: engelska/english;

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4032:2013

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4032:2013 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4032:2013 Fastställd/Approved: 2013-01-03 Publicerad/Published: 2013-01-07 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: engelska/english ICS: 21.060.20 Fästelement Sexkantsmuttrar (utförande

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7010:2012/A7:2017

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7010:2012/A7:2017 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7010:2012/A7:2017 Fastställd/Approved: 2017-08-02 Publicerad/Published: 2017-08-02 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 01.080.10; 01.080.20 Grafiska symboler

Läs mer

Vägutrustning Permanenta vägmärken Del 1: Vägmärken. Fixed, vertical road traffic signs Part 1: Fixed signs

Vägutrustning Permanenta vägmärken Del 1: Vägmärken. Fixed, vertical road traffic signs Part 1: Fixed signs SVENSK STANDARD SS-EN 12899-1 Fastställd 2002-01-18 Utgåva 1 Vägutrustning Permanenta vägmärken Del 1: Vägmärken Fixed, vertical road traffic signs Part 1: Fixed signs ICS 93.080.30 Språk: engelska, svenska

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Brottsförebyggande genom stadsplanering och byggnadsutformning Del 1: Terminologi

Brottsförebyggande genom stadsplanering och byggnadsutformning Del 1: Terminologi SVENSK STANDARD SS-EN 14383-1:2006 Fastställd/Approved: 2006-06-26 Publicerad/Published: 2008-08-14 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 13.310; 91.040.20 Brottsförebyggande genom stadsplanering

Läs mer

Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes - Part 2: Steel grades for use at room temperature and elevated temperatures

Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes - Part 2: Steel grades for use at room temperature and elevated temperatures Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes - Part 2: Steel grades for use at room temperature and elevated temperatures Tekniska leveransbestämmelser för gjutstål för tryckkärlsändamål

Läs mer

Oförstörande provning Täthetsprovning Provning med bubblor. Non-destructive testing Leak testing Bubble emission techniques

Oförstörande provning Täthetsprovning Provning med bubblor. Non-destructive testing Leak testing Bubble emission techniques SVENSK STANDARD SS-EN 1593 Fastställd 1999-09-30 Utgåva 1 Oförstörande provning Täthetsprovning Provning med bubblor Non-destructive testing Leak testing Bubble emission techniques ICS 19.100 Språk: engelska,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 5457

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 5457 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN ISO 5457 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1999-04-23 1 1 (1+8+8) Copyright SIS. Reproduction in any form

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 Fastställd/Approved: 2014-02-26 Publicerad/Published: 2014-02-27 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 01.140.30; 04.050; 33.040.40;

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi (ISO 9000:2005) Quality management systems Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2005)

Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi (ISO 9000:2005) Quality management systems Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2005) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9000:2005 Fastställd/Approved: 2005-10-07 Publicerad/Published: november 2005 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: engelska/english; svenska/swedish ICS: 01.040.03; 03.120.10; 04.080

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 50518-3 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2011-04-06 1 1 (1+10) SEK TK 79 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Larmcentraler Del 3: Fordringar

Läs mer

Safety of machinery Permanent means of access to machinery Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO :2001)

Safety of machinery Permanent means of access to machinery Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO :2001) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14122-3 Fastställd 2001-06-08 Utgåva 1 Maskinsäkerhet Fasta anordningar för tillträde till maskiner Del 3: Trappor, trappstegar och skyddsräcken Safety of machinery Permanent

Läs mer

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner Del 1-3: Kallformade profiler och profilerad plåt

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner Del 1-3: Kallformade profiler och profilerad plåt SVENSK STANDARD SS-EN 1993-1-3:2006 Fastställd/Approved: 2006-11-06 Publicerad/Published: 2009-03-02 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 91.010.30; 91.040; 91.070.03; 91.070.60; 91.070.80;

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 50440

SVENSK STANDARD SS-EN 50440 SVENSK STANDARD SS-EN 50440 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2016-01-13 1 1 (1+23) SEK TK 59 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Elektriska hushållsapparater

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2005 / A1:2011

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2005 / A1:2011 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 15927-5:2005 / A1:2011 Fastställd / Approved: 2011-12-05 Publicerad / Published: 2011-12-07 Utgåva / Edition: 1 Språk / Language: engelska / English ICS: 07.060; 91.120.10 Fukt-

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4957

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4957 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4957 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1999-12-22 1 1 (61) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet Krav (ISO 9001:2008) Quality management systems Requirements (ISO 9001:2008) SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

Ledningssystem för kvalitet Krav (ISO 9001:2008) Quality management systems Requirements (ISO 9001:2008) SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9001:2008 Fastställd/Approved: 2008-11-20 Publicerad/Published: 2008-11-26 (Korrigerad version/corrected version 2009-11-06) Utgåva/Edition: 3 Språk/Language: engelska/english;

Läs mer

Enbart förhandsgranskning. Miljöledningssystem Krav och vägledning (ISO 14001:2004)

Enbart förhandsgranskning. Miljöledningssystem Krav och vägledning (ISO 14001:2004) SVENSK STANDARD SS- Fastställd/Approved: 2004-12-03 Publicerad/Published: december 2004 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: engelska/english; svenska/swedish ICS: 04.100; 13.020.10 Miljöledningssystem Krav

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4871

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4871 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4871 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-02-21 1 1 (1+20+20) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 50342-3 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2009-08-24 1 1 (1+9) SEK TK 21 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Startbatterier av bly-syratyp

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 62731

SVENSK STANDARD SS-EN 62731 SVENSK STANDARD SS-EN 62731 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2013-11-13 1 1 (118 ) SEK TK 100 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Televisionsutrustning Text

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 50363-7 Fastställd Utgåva Sida Ingår i Svenska Elektriska Kommissionen, SEK 2005-12-19 1 1 (1+6) SEK Område 20 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 13850:2015

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 13850:2015 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 13850:2015 Fastställd/Approved: 2015-11-09 Publicerad/Published: 2015-11-23 Utgåva/Edition: 3 Språk/Language: engelska/english ICS: 13.110; 14.070 Maskinsäkerhet Nödstoppsutrustning

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 61291-4 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2009-04-27 2 1 (1+13) SEK TK 86 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Fiberoptik Förstärkare för

Läs mer

Ögonoptik Synskärpeprovning Standardoptotyp och dess presentation (ISO 8596:2009)

Ögonoptik Synskärpeprovning Standardoptotyp och dess presentation (ISO 8596:2009) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 8596:2009 Fastställd/Approved: 2009-07-09 Publicerad/Published: 2009-09-15 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: engelska/english ICS: 11.040.70 Ögonoptik Synskärpeprovning Standardoptotyp

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2012

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2012 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 13849-2:2012 Fastställd/Approved: 2012-10-25 Publicerad/Published: 2012-10-26 Utgåva/Edition: 3 Språk/Language: engelska/english ICS: 13.110; 14.070 Maskinsäkerhet Styrsystem

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 50090-4-3

SVENSK STANDARD SS-EN 50090-4-3 SVENSK STANDARD SS-EN 50090-4-3 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2007-11-19 1 1 (1+4) SEK TK 205 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Installationsbussar Del

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO/IEC :2010

SVENSK STANDARD SS-EN ISO/IEC :2010 SVENSK STANDARD SS-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Fastställd/Approved: 2010-04-16 Publicerad/Published: 2010-06-01 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish engelska/english ICS: 03.120.20; 04.050; 04.080;

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 60512-19-1 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2010-10-25 1 1 (1+5) SEK TK 48B Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Anslutningsdon för elektronikutrustning

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 10204

SVENSK STANDARD SS-EN 10204 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN 10204 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida MATERIAL- OCH MEKANSTANDARDISERINGEN, MMS 1995-12-08 2 1 (1+7+7) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD

Läs mer

SEK Teknisk rapport

SEK Teknisk rapport SEK Teknisk rapport 50506-1 Utgåva 1, november 2007 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Railway applications Communication, signalling and processing systems Application

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14001:2015

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14001:2015 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14001:2015 Fastställd/Approved: 2015-11-18 Publicerad/Published: 2015-11-19 Utgåva/Edition: 3 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 13.020.10; 04.100 Miljöledningssystem

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 62004

SVENSK STANDARD SS-EN 62004 SVENSK STANDARD SS-EN 62004 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2010-02-22 1 1 (1+13) SEK TK 7 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Värmebeständig tråd av aluminiumlegering

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 50363-9-1 Fastställd Utgåva Sida Ingår i Svenska Elektriska Kommissionen, SEK 2005-12-19 1 1 (1+6) SEK Område 20 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 61231

SVENSK STANDARD SS-EN 61231 SVENSK STANDARD SS-EN 61231 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2010-10-25 1 1 (1+24) SEK TK 34 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Belysningsmateriel Internationella

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 61967-8 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2012-04-11 1 1 (1+17) SEK TK 47 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Halvledarkomponenter Integrerade

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 13565-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-01-09 1 1 (1+11+11) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

Processkemikalier för beredning av dricksvatten Natriumpermanganat

Processkemikalier för beredning av dricksvatten Natriumpermanganat SVENSK STANDARD SS-EN 15482:2007 Fastställd/Approved: 2007-11-23 Publicerad/Published: 2008-09-19 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 13.060.20; 71.100.80 Processkemikalier för beredning

Läs mer

Fastighetsmäklartjänster Krav vid tillhandahållande av fastighetmäklartjänster

Fastighetsmäklartjänster Krav vid tillhandahållande av fastighetmäklartjänster SVENSK STANDARD SS-EN 15733:2010 Fastställd/Approved: 2010-01-25 Publicerad/Published: 2010-02-24 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english svenska/swedish ICS: 03.080.30 Fastighetsmäklartjänster

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9000

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9000 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9000 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 2000-12-15 1 1 (1+34+34) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Quality

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi (ISO 9000:2005) Quality management systems Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2005)

Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi (ISO 9000:2005) Quality management systems Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2005) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9000:2005 Fastställd/Approved: 2005-10-07 Publicerad/Published: november 2005 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: engelska/english; svenska/swedish ICS: 01.040.03; 03.120.10; 04.080

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 50272-4

SVENSK STANDARD SS-EN 50272-4 SVENSK STANDARD SS-EN 50272-4 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2007-10-22 1 1 (1+12) SEK TK 21 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Laddningsbara batterier

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9000:2015

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9000:2015 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9000:2015 Fastställd/Approved: 2015-12- Publicerad/Published: 2016-01-15 Utgåva/Edition: 3 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 01.040.03; 03.120.10; 04.080

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 39001:2012

SVENSK STANDARD SS-ISO 39001:2012 SVENSK STANDARD SS-ISO 39001:2012 Fastställd/Approved: 2012-12-03 Publicerad/Published: 2012-12- Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 03.220.20; 04.110; 04.150 Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2016

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2016 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14122-3:2016 Fastställd/Approved: 2016-06-29 Publicerad/Published: 2016-07-04 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: engelska/english ICS: 13.110; 14.070 Maskinsäkerhet Fasta konstruktioner

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9712:2012

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9712:2012 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9712:2012 Fastställd/Approved: 2012-06-27 Publicerad/Published: 2012-06-28 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 03.100.30; 19.100 Oförstörande provning Kvalificering

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 13850:2008

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 13850:2008 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 13850:2008 Fastställd/Approved: 2008-07-07 Publicerad/Published: 2009-08-26 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 13.110; 14.070 Maskinsäkerhet Nödstoppsutrustning

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 13269:2016

SVENSK STANDARD SS-EN 13269:2016 SVENSK STANDARD SS-EN 13269:2016 Fastställd/Approved: 2016-05-23 Publicerad/Published: 2015-05-25 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: engelska/english ICS: 03.080.10 Underhåll Riktlinjer för framtagande

Läs mer

Engångshandskar för sjukvård Del 1: Krav samt provning av hålförekomst

Engångshandskar för sjukvård Del 1: Krav samt provning av hålförekomst SVENSK STANDARD SS-EN 455-1 Fastställd 2001-05-04 Utgåva 2 Engångshandskar för sjukvård Del 1: Krav samt provning av hålförekomst Medical gloves for single use Part 1: Requirements and testing for freedom

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4287

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4287 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4287 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-09-04 1 1 (33) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 17034:2016

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 17034:2016 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 17034:2016 Fastställd/Approved: 2016-12-08 Publicerad/Published: 2016-12-22 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 03.120.20 Allmänna kompetenskrav för producenter

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 31000:2009

SVENSK STANDARD SS-ISO 31000:2009 SVENSK STANDARD SS-ISO 31000:2009 Fastställd/Approved: 2009-11-30 Publicerad/Published: 2010-03-30 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 03.100.01; 04.050 Riskhantering Principer och riktlinjer

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 50134-1

SVENSK STANDARD SS-EN 50134-1 SVENSK STANDARD SS-EN 50134-1 Fastställd Utgåva Sida Ingår i Svenska Elektriska Kommissionen, SEK 2003-05-26 1 1 (9) SEK Område 79 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

Maskinsäkerhet Förhindrande av oväntad start. Safety of machinery Prevention of unexpected start-up SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

Maskinsäkerhet Förhindrande av oväntad start. Safety of machinery Prevention of unexpected start-up SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SVENSK STANDARD SS-EN 1037+A1:2008 Fastställd/Approved: 2008-05-05 Publicerad/Published: 2009-06-09 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 13.110; 14.070 Maskinsäkerhet Förhindrande av

Läs mer

Welding Recommendations for welding of metallic materials Part 5: Welding of clad steel

Welding Recommendations for welding of metallic materials Part 5: Welding of clad steel SVENSK STANDARD SS-EN 1011-5 Fastställd 2003-05-09 Utgåva 1 Svetsning Rekommendationer för svetsning av metalliska material Del 5: Svetsning av kompoundplåt Welding Recommendations for welding of metallic

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 12491:2015

SVENSK STANDARD SS-EN 12491:2015 SVENSK STANDARD SS-EN 12491:2015 Fastställd/Approved: 2015-11-25 Publicerad/Published: 2015-12-14 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: engelska/english ICS: 97.220.40 Utrustning för skärmflygning Nödfallsskärmar

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 50272-3

SVENSK STANDARD SS-EN 50272-3 SVENSK STANDARD SS-EN 50272-3 Fastställd Utgåva Sida Ingår i Svenska Elektriska Kommissionen, SEK 2003-01-29 1 1 (1+15) SEK Område 21 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads General plan

ISO general purpose metric screw threads General plan SVENSK STANDARD SS-ISO 261 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Generalplan ISO general purpose metric screw threads General plan ICS 21.040.10 Språk: engelska, svenska

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 24444:2010

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 24444:2010 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 24444:2010 Fastställd / Approved: 2010-12-13 Publicerad / Published: 2011-01-26 Utgåva / Edition: 1 Språk / Language: engelska / English ICS: 71.100.70 Kosmetik Provningsmetod

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN :2017

SVENSK STANDARD SS-EN :2017 SVENSK STANDARD SS-EN 13277-8:2017 Fastställd/Approved: 2017-11-23 Publicerad/Published: 2017-11-28 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 13.340.20 Skyddsutrustning för kampsport Del

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2013

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2013 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14253-1:2013 Fastställd/Approved: 2013-09-13 Publicerad/Published: 2013-10-04 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: engelska/english ICS: 17.040.01 Geometriska produktspecifikationer

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 62305-1 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2011-10-05 2 1 (1+64) SEK TK 81 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Åskskydd Del 1: Allmänt

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2017

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2017 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 10077-2:2017 Fastställd/Approved: 2017-07-27 Publicerad/Published: 2017-07-27 Utgåva/Edition: 3 Språk/Language: engelska/english ICS: 91.060.50; 91.120.10 Termiska egenskaper

Läs mer