Butikslokal i Veddesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Butikslokal i Veddesta"
  • Max Ek
  • för 2 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 2 Butikslokal i Veddesta - en investeringsanalys Författare: Anna Sköld Sofia Geben Handledare: Hans Lind Stockholm 2009

2 Förord Den här uppsatsen har utförts efter en förfrågan från Arne Johnsson Förvaltning AB angående deras eventuella investering i en butikslokal på Veddesta 2:20. Vi vill rikta ett stort tack till Sofia Diklev och Nils Gunnar Wahlström för att de givit oss möjligheten att genomföra en investeringsanalys på ett konkret fall och för de uppgifter de delat med sig av. Vi vill även tacka vår handledare Hans Lind samt opponenterna för alla råd som de givit under vårt arbete med uppsatsen. Till samtliga anställda på Bygganalys som ställt upp och svarat på våra frågor vill vi också rikta ett tack, utan er hjälp hade det inte varit möjligt att genomföra uppsatsen. Stockholm, april 2009 Anna Sköld Sofia Geben 1

3 Sammanfattning Titel: Butikslokal i Veddesta en investeringsanalys Författare: Anna Sköld och Sofia Geben Instutition: Institutionen för Fastigheter och Byggande Centrum för Bank och Finans Examensarbete nummer: 2 Handledare: Hans Lind Nyckelord: Kalkylränta, Kassaflödesmetoden, Investeringsanalys, Inflation Bakgrund: Arne Johnson Förvaltning AB är ett litet förvaltningsbolag som äger och förvaltar en fastighet i Barkarby, ca 2 mil norr om Stockholm city. Norra delen av denna fastighet är idag obebyggd. Denna del vill Arne Johnson Förvaltning bebygga med en butikslokal om det är lönsamt. Avgränsningar: Det är svårt att använda sig av exakta siffror när byggkostnader beräknas. Därför används ofta schablontal vid investeringsanalyser. Schablontal har använts vid uträkningar i denna rapport. Avgränsningar i storlek av byggnaden och tid har också gjorts. Metod: Intervjuer, observationer, samt analyser har genomförts. Sekundärdata har också hämtats från rapporter och studier m.m. Slutsatser: Investeringen är ej lönsam, varken med eller utan att banklån givet de antaganden som gjorts angående kalkylränta. Investeringen är inte heller lönsam även om förutsättningarna ändras till att en större byggnad uppförs på fastigheten. 2

4 Abstract Title: Retail building in Veddesta - an investment analysis Author: Anna Sköld and Sofia Geben Department: Department of Real Estate and Construction Management Centre for Banking and Finance Thesis number: 2 Supervisor: Hans Lind Keywords: cost of capital, cash flow method, investment analysis, inflation Background: Arne Johnson Förvaltning AB is a small management company that owns and manages a property in Barkarby, about 20 km north of Stockholm. The northern part of this property is currently inbuilt. Arne Johnson Förvaltning AB wants to build a shop local on this property if it is profitable. Boundaries: It is difficult to use the exact figures when construction costs are calculated. Therefore estimated figures are often used in investment analysis. Estimated figures have been used in the calculations in this report. Boundaries in the size of the building and time have also been made. Method: Interviews, observations, and analysis have been carried out. Secondary data were also taken from the reports and studies etc. Conclusions: The investment is not profitable. It is not profitable with or without bank loans given the assumptions made regarding the cost of capital. The investment is not profitable even if conditions change to a larger building constructed on the property. 3

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte Avgränsningar Metod Beräkningsmetod Kostnadskalkylering Kassaflödesmetoden Projektet Projektinformation Topografi och områdesbeskrivning för Veddesta 2: Intäkter Hyra Vakansnivå Kostnader Teknisk beskrivning Grundläggningskostnad Bygg- och installationskostnader Drift-, Underhåll- och skattekostnader Kalkylränta och kalkylperiod Kalkylränta Kalkylperiod Grundkalkyl Beräkningar Beräkningskalkyl utan lån Resultat Grundkalkyl med lån Lånetyper Vad styr låneräntorna Beräkningar Beräkningskalkyl med lån Resultat Ändrade förutsättningar Större byggnad Beräkningskalkyl för 7000 kvm Beräkningskalkyl för 8000 kvm Resultat Ändrad kalkylränta Beräkningskalkyl för en kalkylränta på 5 % Resultat Analys och slutsats Analys av projekt Veddesta 2: kvm Analys av Veddesta 2:20 större byggnad Analys av Veddesta 2:20 lägre kalkylränta...35 Källförteckning

6 1 Inledning 1.1 Bakgrund Arne Johnson Förvaltning AB äger fastigheten Veddesta 2:20 i västra Barkarby ca 2 mil från Stockholm city. På denna fastighet finns i dagsläget två byggnader, en kontorsbyggnad där förvaltningsföretaget själva sitter och en butiksbyggnad som hyrs av NetOnNet, Sika Sverige och Swedol. Fastigheten ligger ca en km från Barkarby handelsplats och i anslutning till E18. Norra delen av fastigheten består idag utav obebyggd mark. På denna mark finns det planer på att uppföra ytterligare en byggnad. Där har Arne Johnson Förvaltning AB för avsikt att skapa nya handelsmöjligheter genom detaljhandel. Genom detta räknar Arne Johnson Förvaltning att öka värdet på hela fastigheten och utveckla den till något nytt. Arne Johnson Förvaltning AB startades år 1962 av Arne Johnson. Bolaget är ett mycket litet fastighetsbolag. De äger endast en fastighet och har idag två anställda som arbetar inom företaget. Arne Johnson Förvaltning AB har en god relation till både kommun och byggherrar sedan tidigare. 1.2 Syfte Syftet med detta arbete är: Att undersöka om det är lönsamt för Arne Johnson Förvaltning att investera i Veddesta 2:20. Detta genom att påla och uppföra en industribyggnad på fastigheten som skall nyttjas för en butik och ett gym. Att undersöka påverkan av allmänna ekonomiska förhållanden i samband med investeringsanalyser. Hur lån, konjunktur och räntor påverkar resultatet. Att även se vilken data som behövs för att genomföra en kassaflödesanalys och vad datan har för betydelse för kalkylen och hur de påverkar resultatet. 1.3 Avgränsningar Vid uträkningar har schablontal använts och därmed inga exakta siffror. Byggnaden beräknas vara en tvåvåningsbyggnad med en area mellan 6000 kvm och 8000 kvm. Byggnaden är beräknad som en industrilokal (trots användning senare som butik och gym kallas detta för industrilokal i och med att huvudanvändningen endast behöver en sådan byggnad) med 10 % kontorsyta. Uträkningarna är begränsade till situationen i dagsläget. 1.4 Metod Intervjuer har gjorts med Sofia Diklev på Arne Johnsons Förvaltning AB, med Yvonne Magnusson på SEB och med Anders Klaza och Lars Johansson på Bygganalys. Studiebesök på fastigheten har gjorts och där har även observationer bidragit till studien. Sekundärdata är hämtad från publicerade källor i form av böcker och vetenskapliga studier, rapporter samt informationssökning på internet. 5

7 2. Beräkningsmetod 2.1 Kostnadskalkylering I och med att en investeringsanalys handlar om framtiden är det svårt att veta exakt vilka siffror som skall användas. Vi har alla olika synsätt på konsekvensernas betydelse nu idag mot hur de påverkar i framtiden. Det gäller att hitta det alternativ som har lägst risk till samma vinst. De behövs många olika grunddata i en investeringskalkyl. Vid t.ex. en investeringskalkyl på en industribyggnad är vissa parametrar mer relevanta än andra. Faktorer som är viktiga i detta fall är: Genomförandekostnader Framtida driftnetton Restvärde Dessa värden räknas oftast fram utifrån historisk data. Detta gör att dessa uträknade värden inte är helt säkra. Alla bedömer dessa värden på olika sett och det leder till att samma investeringskalkyl kan få olika slutvärden beroende på vem som beräknar analysen. Risk är också en bidragande faktor till att kalkylerna kan få olika resultat. Används olika värden på risken så blir kalkylräntan olika och detta leder till en stor skillnad i kalkylen. 1 Då en investering skall bedömas görs detta i flera olika skeden. Det första och enklaste skedet är en ytkalkyl/volymkalkyl. Detta brukar göras innan projektets början för att se om det är värt att inleda projektet. Det görs sedan flera analyser senare under projektets gång. Det kan då visa sig att den första analysen kanske inte stämde, vilket då kan leda till att det inte längre är lönsamt. En sådan investering är t.ex. tunneln genom Hallandsåsen. Där har den första lönsamhetsanalysen nu visat sig inte alls stämma med de förutsättningar som råder idag. Det finns olika anledningar till att en investeringsanalys får fler utslag. T.ex. kan en felaktig teknisk undersökning ha gjorts. Detta kan visa sig senare då t.ex. markvärdena ser annorlunda ut. Konjunkturläget kan också ha betydelse. Om denna får en drastisk förändring så förändras förutsättningarna för analysen. Förseningar kan leda till en försämrad lönsamhet. När beräkningarna görs behöver de inte bara göras genom en kalkyl där ett nuvärde tas fram och utifrån detta beräknas om det är lönsamt. Det kan även räknas ut det genom ett slutvärde eller en internränta. En slutvärdesanalys ger samma resultat som en nuvärdesanalys, men då räknas lönsamheten/förluseten istället hem till kalkyens slut, därav benämningen slutvärdesanalys. Vid båda dessa alternativ har en förutbestämd ränta använts. Med en kalkyl baserad på internräntan räknas resultatet ut på ett helt annat sätt. Här finns inte ett fast räntekrav som fanns i de tidigare alternativen utan här tas istället ett räntekrav fram som leder till att resultatet av kalkylen blir noll. Den ränta med resultatet noll kallas internränta. Har de som vill genomföra projektet sedan ett räntekrav som är lägre än denna internränta kommer investeringen att bli lönsam. Denna metod är dock något osäker då det kan finnas flera internräntor, vilket gör att det kan vara svårt att bedöma vilken av dessa som är mest relevant. Därför är de två tidigare metoderna, nu- och slutvärdes metoderna, mer säkra, då det är svårare att göra fel med dessa. 1 Lind Hans, Samhällsekonomi, kurskompendie, KTH, 2007 Stockholm 6

8 När det gäller konsumtion väljer de flesta av oss att hellre konsumera idag än att vänta ett år och sedan konsumera. För att vi skall välja att vänta med att konsumera vill vi i allmänt ha ut mer då om ett år, än vad vi har idag. Får vi inte det konsumerar vi hellre idag. I och med att inflation råder vill vi dock ha ännu mer om ett år om vi skall anse det lönsamt att vänta med att konsumera. Detta i och med att våra pengar hela tiden tappar i värde. Riksbanken har som bekant ett mål på att vår inflation i Sverige skall ligga på ca 2 % 2. Detta gör att vi vill ha 2 % mer plus ytterligare procent om ett år om vi skall anse det lönsamt att vänta med att spendera våra pengar. Hänsyn måste alltså tas till både den reala räntan (ränta utan inflation) och den nominella räntan (räntan med inflation), eller snarare, det är viktigt att ta hänsyn till inflationen för att ta fram det rätta räntekravet för en investering. I allmänhet spelar det ingen roll om räntan är i reala eller nominella termer. Det ger ändå samma resultat i slutändan. Detta innebär att det inte kan direkt sägas att man vinner på att ha det ena eller andra. Men som alltid finns det även här vissa undantag. Ett exempel är om flera länder har en gemensam nominell ränta. Om inflationen då utvecklar sig olika i de olika länderna kan vissa länder tjäna på den nominella räntan, medan andra förlorar på den. Detta är ett exempel som kan ses i EU mellan EU länder nu. Ett annat exempel är banklåneräntor. Idag kan privatpersoner och företag välja att ha en fast eller en rörlig nominell ränta. Väljer företaget eller personen att ha en fast nominell ränta så beräknar banken hur inflationen kommer att se ut i framtiden och antar sedan en ränta utifrån det. Om inflationen sedan inte utvecklas som bankens beräkningar, utan blir högre än väntat, kan lånetagaren tjäna på den Kassaflödesmetoden Kassaflödesmetoden, eller diskonteringsmetoden som den också kallas, är en metod som används för att räkna ut lönsamheten/förlusten för en investering. Uträkningen görs genom att nuvärdesberäkna framtida förväntade kassaflöden och utifrån dessa beräkna om en investering är lönsam eller inte. Detta görs genom att anta en kalkylränta utifrån rådande ekonomiskt läge på marknaden. Kalkylräntan består av en riskfri real ränta, inflation och risk. Denna metod beräknas på en viss tidsram som sedan avslutas med ett nuvärdeberäknat restvärde. Det metodens uträkningar egentligen visar är inte själva byggnadens värde utan de möjligheter som är förknippade med värderingsobjektet. Denna metod kan användas både med och utan beaktande av låneaspekter. När metoden används idag används den oftast genom schabloniseringar. Det är däremot viktigt att inte blanda ihop nyckeltal och olika förfaranden. Denna metod är den som används mest idag hos större företag. 4 Det finns tre huvudsakliga varianter på kassaflödesmetoden: 5 Kalkyl baserad på återstående ekonomisk livslängd för objektet Evighetskalkyl baserad på ett förstaårs normaliserat driftnetto Schablonmässig 5-10 årskalkyl med avslutande evighetskapitalisering för att få ett restvärde I detta projekt kommer det tredje alternativet, schablonmässig 5-10 årskalkyl med avslutande evighetskapitalisering av ett restvärde, användas när beräkningar görs Lind Hans, Samhällsekonomi, kurskompendie, 2007 Stockholm 4 Lind Hans, Persson Erik, Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, Fastighets nytt, Lind Hans, Persson Erik, Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, Fastighets nytt,

9 När kassaflödesmetoden används behövs det viss data. Datan brukar delas upp i tre olika kategorier: intäkter, kostnader och kalkylräntor. Intäkterna styrs av hyran och vakansen. Ju större vakansen är desto mindre hyra fås in och intäkterna minskar. Självklart blir intäkterna högre ju högre hyra man tar. Kostnaderna består utav investeringskostnader, drift och underhåll och fastighetsskatt. En viktig parameter är kalkylräntan. Den har stor påverkan på om investeringen får ett lönsamt resultat eller ej. I den ingår inflation, risk och ränta. Dessa parametrar är därför också viktiga för att kassaflödesanalysen skall ha ett korrekt resultat. 8

10 3 Projektet 3.1 Projektinformation Fastigheten är belägen på Kontovägen 1, Järfälla. Tomtarean för hela fastigheten är kvm. Den är en äganderätt som ägs gemensamt av Arne Johnsons fru Gunvor Johnson och hennes tre döttrar Sofia Diklev, Maria Häggström och Helena Delleborn. Fördelningen av ägandet av företaget är inte jämt uppdelad. Gunvor äger hälften av företaget och de tre döttrarna äger en sjättedel var. De är tillsammans lagfaren ägare till tomten. Fastighetens typkod är 422, industrienhet, livsmedelsindustri. Taxeringsvärdet för fastigheten är SEK. Projekteringen omfattar uppförande av en tvåvånings byggnad med en byggyta på 3000 kvm. Byggnaden skall ha en totalyta på 6000 kvm, varav 3000 kvm per våning. Byggnaden skall ha 2-3 hyresgäster varav undervåningen butik och övervåningen gym och kontor. Beräkningar skall också göras på förändrade förutsättningar där byggytan istället är 3500 kvm och 4000 kvm. Den totala lokalytan blir då 7000 kvm respektive 8000 kvm. Beräkningar kommer även ta hänsyn till hur ett lån kommer att påverka projektet ekonomiskt. 3.2 Topografi och områdesbeskrivning för Veddesta 2:20 Fastigheten Veddesta 2:20 består av gammal havsbotten, vilket betyder att den är lerbaserad. Den är lätt att gräva i men då omständigheterna runt omkring ändras kan förflyttningar och förändringar ske i marken. På vissa delar av fastigheten har lera runnit bort och bildat hålrum under mark pga. vattenläckage 6. Tomten är belägen i en dal med stigande topografi på båda sidor om området 7. 6 Diklev Sofia, Arne Johnssons förvaltning, Karlsson Henric, PM geoteknik, Ramböll Sverige AB, Stockholm,

11 Veddesta 2:20 i förhållande till Barkarby Norra Veddesta Den norra delen av fastigheten är den del som är aktuell att bebygga. Denna markbit kallas nedan Norra Veddesta (se bild till höger). Norra Veddesta är ca 7000 kvm och utgör knappt en femtedel av hela fastigheten. Dess markyta ligger på nivå +18,4-+20,1 m över havet 8. Området är gräsbelagt och sluttar svagt neråt åt syd- sydost. I den östra delen av Norra Veddesta finns en tidigare asfalterad parkering som utgör ca en tredjedel av markens yta. Parkeringen är troligen förstärkt för biltrafik. Det finns industrimark mellan 10 och 50 m runt om fastigheten. Marken söder om Norra Veddesta är sedan tidigare bebyggd med en butiksbyggnad och har en förstärkt väg för tung trafik som leder in på området. Denna väg skall delas av den befintliga byggnaden söder om Norra Veddesta och Norra Veddestas förväntade byggnads kunder och leverantörer. Byggprojekt i Järfälla kommun Barkarby i förhållande till Stockholm 8 Karlsson Henric, PM geoteknik, Ramböll Sverige AB, Stockholm,

12 Veddesta 2:20 är belägen i ett industriområde i västra Barkarby 2 mil via E18 från Stockholm city. Fastigheten ligger ca 1 km från Barkarby pendeltågstation och ca 1,5 km från Barkarby handelsplats. Barkarby handelsplats är ett handelsområde med ett hundratal butiker bl.a. IKEA

13 4 Intäkter 4.1 Hyra Hyresnivån i Veddesta ligger på mellan kr/kvm exklusive värme 10. I och med att Arne Johnson Förvaltning AB:s fastighet ligger i ett industriområde bör hyrorna ligga i det lägre spannet, eftersom det inte är en naturlig handelsplats. Hyresnivån i kalkylen ligger därför 850 kr/kvm. Hyressättningen grundas på att det går att ta lägre hyra på undervåningen och högre hyra på övervåningen, 800 kr/kvm på undervåningen och 900 kr/kvm på övervåningen. Medelvärdet av dessa hyror blir 850 kr/kvm då det är lika många kvm på undre som övre plan. 4.2 Vakansnivå Vakansnivån i Veddesta för industrier och butiker ligger på 7 % 11. I kalkylen används en vakansnivå på 10 % eftersom byggnaden är betydligt större än genomsnittet i området. Dessutom är gemensamma ytor inräknade i vakansen och detta bidrar också till att vakansen bör beräknas till en högre nivå än normalt. 10 Diklev Sofia, Arne Johnssons förvaltning,

14 5 Kostnader 5.1 Teknisk beskrivning Eftersom leran är mycket rörlig kan detta leda till sättningar i marken. Sättningar kan ske både där man gör förändringen eller på annat ställe i den närmaste omgivningen. Yttre omständigheter kan också orsaka sättningarna. Skall tyngre anläggningar uppföras måste därför en pålning göras. Görs inte detta så kommer sättningar bildas och orsaka skador på byggnaden och närliggande omgivning. Pålningen kan dock i sig bilda mindre sättningar. Riskområdet för lera är ca 50 m i omkrets. 12 Djupet i marken till närmaste fasta berggrund är i genomsnitt 9,5 m Grundläggningskostnad I och med att marken är lerbaserad behövs en pålning göras där byggnaden skall uppföras. Dessa pålar skall placeras med ett avstånd av 7 m från varandra. Längst ner på pålen behövs en bergsspets för att den skall fästa i berget 14. Genom en tidigare geoteknisk utredning som har gjorts som ett underlag för en framtida projektering av grundläggning av byggnad från Ramböll, har vi fått mätningar på lerdjupet till fast berggrund. Denna mätning har skett genom 4 provborrningar. Medeldjupet från dessa var 9,5 m vilket vi har utgått från vid våra beräkningar 15. I och med att tomten sluttar kommer ett mer omfattande schaktningsarbete krävas för att jämna till Norra Veddesta. Pga. sluttningen kommer det i genomsnitt krävas att schaktning sker med 1 kubikmeter per meter mark. Mellan Norra Veddesta och resten av fastigheten går som tidigare nämnts redan en förstärkt väg. Resten av området runt fastigheten behöver däremot förstärkas för att leveranser skall kunna ske. I och med att parkeringen redan är förstärkt behövs ingen förstärkning göras där. Den uppskattade ytan som behöver förstärkas är 1500 kvm. Denna förstärkta mark måste sedan asfalteras och parkeringsrutor målas. 5.3 Bygg- och installationskostnader Vid beräkning av byggnadskostnader har schablonkostnader använts från Bygganalys. Byggnaden är beräknad som en flerplans industribyggnad med 10 % kontor. 16 Vid beräkning av installationskostnader har schablonkostnader använts från Bygganalys. 17 Arne Johnssons förvaltning har en bra kontakt med entreprenörer sedan tidigare, vilket har lett till en lägre projekteringskostnad än normalt 18. Övriga installationskostnader har beräknats genom schablonkostnader från Bygganalys Karlsson Henric, PM geoteknik, Ramböll Sverige AB, Stockholm, Karlsson Henric, PM geoteknik, Ramböll Sverige AB, Stockholm, Johansson Lars, Bygganalys, Karlsson Henric, PM Geoteknik, Ramböll, Klaza Anders, Bygganalys, Klaza Anders, Bygganalys, Diklev Sofia, Arne Johnssons förvaltning, Klaza Anders, Bygganalys,

15 5.4 Drift-, Underhåll- och skattekostnader Drift och underhåll beräknas ligga på ca 150 kr/kvm 20. Fastighetsskatt på industrifastigheter är 0,5% av taxeringsvärdet 21. Detta betalas årsvis från det att byggnaden står klar. Fastighetsskatten läggs i denna kalkyl över på hyresgästerna beroende på hur många kvm de hyr. Skattade kvm som är vakanta betalas av hyresvärden. 20 Repab, Stockholm,

16 6 Kalkylränta och kalkylperiod 6.1 Kalkylränta Risken i kalkylen är 2 %. Detta är en relativt låg risk eftersom projektet är beroende av att en fast hyresgäst kontrakteras innan investeringen påbörjas. Kontrakteras ingen hyresgäst kan inte heller projektet påbörjas. Hyresgästens kreditvärdighet kontrolleras och är denna godkänd så undertecknas kontraktet. Enligt Konsumentprisindex 22 kommer inflationen vara något lägre än Riksbankens mål de första två åren av kalkylen. Efter dessa finns ingen prognostiserad inflation resterande år. Inflationen är därför satt till 2 % efter riksbankens inflationsmål 23. Reala räntan utgår från riksbankens ränta. Idag är reporäntan mycket låg och ligger på ca 0,5 % 24. Räntan beräknas däremot inte ligga så lågt en lång tid framöver, utan kommer att ha ett medelvärde som ligger högre de närmaste åren. I och med att kalkylerna görs på en 10 års period har alltså en något högre ränta använts, 3 %. Kalkylränta beräknas som riskfri real ränta + inflation + risk, därför används en kalkylränta på 7 %. Kalkylräntan är den ränta som används för att nuvärdesberäkna en investering och på så sätt komma fram till om investeringen är lönsam eller inte. 6.2 Kalkylperiod Kalkylperioden är satt till 10 år. Restvärdet speglar driftnettot efter dessa 10 år

17 7 Grundkalkyl 7.1 Beräkningar År noll görs en investering som är summan av kostnaderna för att uppföra byggnaden. Investeringskostnaderna år noll är en engångskostad. Varje år räknas ett driftnetto ut som består av hyra minus drift och underhållskostnader. Här räknas även skatten in. Detta driftnetto nuvärdesberäknas till år noll och slås samman till ett nuvärdesberäknat kassaflöde. Efter år tio då kalkylperioden är slut räknas ett restvärde ut på byggnaden. Sedan slås investeringskostnaderna, det nuvärdesberäknade kassaflödet och restvärdet samman och visar om investeringen är lönsam eller ej Beräkningskalkyl utan lån Här ser vi först standardkostnader för att kunna göra marken bebygglig. Det krävs att marken pålas och detta kostar både genom meter påle och att en bergsspets används. Förstärkningen av marken och asfalteringen kostar också. Det är mycket kostsamt att förbereda en gammal havsbotten för att sedan kunna bebygga den Påle (kr/m) 550 Bergsspets på påle (kr) Medeldjup på fastighet (m) 9,5 Påbörjnadskostnad (kr) Kvadratmeter per påle 7 Mark utanför fastighet (kvm) Asfalterbar mark (kr/kvm) Förstärkt mark (kr/kvm) 700 Schaktkostnad (kr/kvm) 560 Nedan ses värden som används i kalkylen när byggnaden väl står på plats poch används 10 år framåt. Driftkostnad (kr/kvm) 150 Hyra (kr/kvm) 850 Inflation 2 % Riskfri realränta 3 % Risk 2 % Kalkylränta 7 % Låneränta 6 % Procent av investering som vi får låna 70 % Taxeringsvärde på byggnad Skatteprocent 0,50 % 25 Lind Hans, Persson Erik, Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, Fastighets nytt,

18 Här syns investeringskostnaderna uträknade. Först kostnaderna för att justera marken så att den är lämplig att bebygga. Under dessa ses kostnaderna för att uppföra själva byggnaden. Där tillkommer sedan kostnader för installationer och entreprenörer. Summan av dessa blir investeringskostnaderna för projektet. Alternativ Mark Pålning Schaktning Förstärkning Asfaltering och parkering Summa mark Byggnad Summa byggnad Installationer El VVS Transport Styr och övervakning Summa installationer Entreprenörskostnad Projektering m.m Bygghärreadministration Myndighetsavgifter Summa entreprenörskostnad Summa investering

19 Prognos: alternativ 1 kvm 6000 PROGNOS År Inflation 0,8 % 1,1 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Hyresutveckling - prognos 0,8 % 1,1 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Investering Totala hyresintäkter Fast. Skatt som hyresgästerna betalar Vakans % 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% Drift och underhåll Fastighetsskatt Driftnetto Driftnetto nuvärde Kassaflöde nuvärde Restvärde nuvärde Lönsamhet/Förlust

20 Sammanställning Investering Kassaflöde nuvärde Restvärde nuvärde Lönsamhet/Förlust Resultat Som framgår av kalkylen ovan är resultatet SEK. Investeringen är ej lönsam i och med att kalkylen får ett negativt resultat. För att investeringen skall vara lönsam behöver summan av alla kostnader och intäkter bli positiv. Det är viktigt att nuvärdeberäkna alla värden för att se om investeringen är lönsam idag. 19

21 8 Grundkalkyl med lån 8.1 Lånetyper 26 Få företag kan själva stå för hela investeringskostnaden. Istället tas lån på delar av kostnaden. Lånet kan tas på olika sätt. Dessa är: Stående lån Lån med rak amortering Annuitetslån Stående lån innebär att lånetagaren betalar endast ränta under hela låneperioden och betalar sedan tillbaka hela lånebeloppet vid låneperiodens slut. Räntekostnaderna blir då relativt höga i och med att låntagaren betalat ränta på hela lånebeloppet under hela låneperioden. Vid rak amortering delas lånebeloppet upp i lika stora och lika många delar som antalet år som låneperioden är. Sedan betalas en del av varje år tillsammans med ränta på det kvarvarande lånebeloppet. Räntekostnaderna avtar då för varje år. Vid annuitetslån betalas både ränta och amortering varje år. Denna ränta och amortering har lika stor sammanlagd storlek varje år under hela låneperioden, vilket betyder att i början av låneperioden betalar lånetagaren mycket ränta och lite i amortering och ju längre låneperioden löper desta lägre blir räntekostnaderna och amorteringsbeloppet blir högre. Idag används oftast rak amortering då företag lånar pengar från banken vid investeringar. 8.2 Vad styr låneräntorna 27 När ett lån tas är det viktigt att banken kontrollerar låntagarens kreditvärdighet. Kreditvärdigheten är en viktig källa för banken eftersom de ej lånar ut till dem som har en låg sådan. Är kreditvärdigheten hög kan banken anta att lånet sedan skall kunna betalas tillbaks av företaget enligt återbetalningsplanen. Görs inte denna analys väl blir risken högre att banken inte får tillbaks sina pengar. Hur bra denna kreditvärdighet är bestämmer också till viss del hur lånets ränta kommer att se ut. Räntan kan variera. Under högkonjunkturer är det i allmänt fler som vill låna pengar och detta leder till att räntan blir högre. För att banken skall ge ut ett lån krävs inte bara en bra kreditvärdighet. Det krävs också att låntagaren/företaget kan lämna en säkerhet, oftast i form av ett pantbrev. Utan detta kan inget lån utges. Företaget kan dock aldrig ta ett större lån än vad säkerheten är värd. Ju sämre säkerhet ett företag har desto snabbare vill banken att företaget skall betala av lånet genom amorteringar. Detta på grund av att riskperioden för lånet skall vara så kort som möjligt och att bankens chanser att få tillbaka sina pengar är så hög som möjligt. 8.3 Beräkningar Låneräntan är satt till 6 % baserat på dagens låneränta. Lånekvoten för industrier ligger på %, beroende på om det är lager, kontor eller butik. I kalkylen används 70 % då byggnaden till största del kommer bestå av butiker Lind Hans, Samhällsekonomi, kurskompendie, 2007 Stockholm 27 Lind Hans, Persson Erik, Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, Fastighets nytt,

582720 Samskolan. Kostnadsbedömning. Alt IIb. Dennis Bognar Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys.

582720 Samskolan. Kostnadsbedömning. Alt IIb. Dennis Bognar Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys. Kostnadsbedömning 582720 582720 Samskolan Alt IIb 2013-03-13 Bygganalys AB Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys.se För riktigheten av denna handling svarar Bygganalys AB endast mot

Läs mer

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999.

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999. INDUSTRIFASTIGHET - HALMSTAD - WILHELMSFÄLT Fastighet Fastigheten Halmstad FILEN 6 Adress Beskrivning Tomt Byggnader Montörgatan 4, 302 60 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 30 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 1 30 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade

Läs mer

Mängdlista, Vårby 44:4 Lund

Mängdlista, Vårby 44:4 Lund Mängdlista, Vårby 44:4 Lund Byggdel Mängd Enhet ptim Spilltal Mtrl-pris Mtrlkostnad UE UE (kr/enhet) (kr) (kr/enhet) (kr) Sektionsfakta MARKARBETEN Schakter Matjordsavtagning 15 714 m2 14 219 996 Kap 21,

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN Fastigheten Värnamo Trälleborg 1 Fredsgatan 3, 331 52 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Värnamo församling. Skattesats 33,54. Välskött hyresfastighet

Läs mer

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 27 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 1 27 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade parter ska beredas

Läs mer

Lämplig vid utbyteskalkyler och jämförelse mellan projekt av olika ekonomiska livslängder. Olämplig vid inbetalningsöverskott som varierar över åren.

Lämplig vid utbyteskalkyler och jämförelse mellan projekt av olika ekonomiska livslängder. Olämplig vid inbetalningsöverskott som varierar över åren. Fråga 1 Förklara nedanstående: a. Kalkylränta b. Förklara skillnaden mellan realränta och nominell ränta. c. Vad menas internräntan och vad innebär internräntemetoden? Vi kan för att avgöra om ett projekt

Läs mer

INDUSTRIFASTIGHET - EKSJÖ

INDUSTRIFASTIGHET - EKSJÖ INDUSTRIFASTIGHET - EKSJÖ Fastighet Fastigheten Eksjö Björnstorp 1:123 Adress Beskrivning Industrifastighet Tomt Byggnader Kolarvägen 4, 575 92 Hult. Belägen i Eksjö kommun och Hult församling. Skattesats

Läs mer

KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - FILM

KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - FILM KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - FILM Fastighet Fastigheten Östhammar Film 1:20 Adress Beskrivning Kommersiell fastighet Tomt Byggnader Film Kyrkby 9, 748 92 Österbybruk. Belägen i Östhammar kommun

Läs mer

Välkommen till. Gimsbärke 324 OLLE ANDERSSON. Gimsbärke 324. Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. INTRODUKTION

Välkommen till. Gimsbärke 324 OLLE ANDERSSON. Gimsbärke 324. Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. INTRODUKTION GIMSBÄRKE 324 INTRODUKTION Välkommen till Gimsbärke 324 Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. OLLE ANDERSSON Ansvarig fastighetsmäklare Tel: 0243-800 35 Mobil: 070-511 40 36 Olle Andersson

Läs mer

Produktionskalkyl. Söka Ram. Låsa Ram - Helhetssyn. Hålla Ram. Typ av projekt. Söka ram Låsa ram Hålla ram. Lönsamhetskrav

Produktionskalkyl. Söka Ram. Låsa Ram - Helhetssyn. Hålla Ram. Typ av projekt. Söka ram Låsa ram Hålla ram. Lönsamhetskrav Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % Ingångsvärde 80 % Minimiav Program Projektering Produktion Skeden Söka Ram Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Typ av projekt Investering

Läs mer

CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ

CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ Fastigheten Laxå Bjursnäs 1:255 SKOLGATAN 20, 695 30 Laxå. Belägen i Laxå kommun och Ramundeboda församling. Skattesats 34,71. Centrumfastighet butik-lokaler vid

Läs mer

Norrtälje merkurius 1

Norrtälje merkurius 1 Rosengren kommersiella fastigheter AUGUSTI 2014 1 r Norrtälje merkurius 1 Rosengren kommersiella fastigheter AUGUSTI 2014 2 Norrtälje merkurius 1 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4

Läs mer

KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR

KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR Fastighet Fastigheten Östhammar Morkarla 4:2 Adress Beskrivning Kommersiell fastighet Tomt Morkarla 108, 748 91 Österbybruk. Belägen i Östhammar kommun och Dannemorabygden

Läs mer

DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION

DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN Fredrik Wahlström U.S.B.E. - Handelshögskolan vid Umeå universitet Avdelningen för redovisning och finansiering 901 87 Umeå Fredrik.Wahlstrom@fek.umu.se 090-786 53 84 DISPOSITION

Läs mer

c S X Värdet av investeringen visas av den prickade linjen.

c S X Värdet av investeringen visas av den prickade linjen. VFTN01 Fastighetsvärderingssystem vt 2011 Svar till Övning 2011-01-21 1. Förklara hur en köpoptions (C) värde förhåller sig till den underliggande tillgångens (S) värde. a. Grafiskt: Visa sambandet, märk

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål Kungsgatan 16 Blandfastighet i Centrala Åmål 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Välkommen! Östra Kyrkogatan 131

Välkommen! Östra Kyrkogatan 131 Välkommen! Östra Kyrkogatan 131 BOSTADSFASTIGHET - UMEÅ - HAGA/SANDBACKA Fastigheten Umeå Sandgård 5 Östra Kyrkogatan 131 A/B, 903 46 Umeå. Belägen i Umeå kommun och Umeå Stadsförs. Skattesats 35,40. Välskött

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER Fastigheten Värnamo Hånger 23:12 Furuvägen 1a, 331 94 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Forshedabygden församling. Skattesats 34,18. Bostadsfastighet Bra förvaltningsobjekt

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten BRÄCKE BRÄCKE 5:7 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Objekt: Fastigheten

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun bygger i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

Industrilokaler i Nykvarn Mörby industriområde

Industrilokaler i Nykvarn Mörby industriområde Industrilokaler i Nykvarn Mörby industriområde 18 nyproducerade bostadsrättslokaler Att äga sin lokal lika självklart som att äga sin bostad Nyproduktion av industrilokaler i Nykvarn Mörby industriområde

Läs mer

Bakgrund. Tidigare SABO tävlingar har renderat i ca 1 400 lägenheter

Bakgrund. Tidigare SABO tävlingar har renderat i ca 1 400 lägenheter Petter Jurdell Bakgrund Behov av nyproduktion till rimlig prisnivå Behov av mindre infill-projekt, nyttjar redan utbyggd infrastruktur Del av vårt långsiktiga arbete för att produktutveckla produktionsmetoder

Läs mer

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 Vilka uppgifter behövs om investeringen? Investeringskostnaderna Den ekonomiska livslängden Underhållskostnaderna

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLVÄNDAN I UPPLANDS VÄSBY, STOCKHOLMS LÄN. ORGANISATIONSNUMMER: 769626-7405

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLVÄNDAN I UPPLANDS VÄSBY, STOCKHOLMS LÄN. ORGANISATIONSNUMMER: 769626-7405 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLVÄNDAN I UPPLANDS VÄSBY, STOCKHOLMS LÄN. ORGANISATIONSNUMMER: 769626-7405 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C.

Läs mer

FLERBOSTADSHUS - HELSINGBORG - SÖDER

FLERBOSTADSHUS - HELSINGBORG - SÖDER FLERBOSTADSHUS - HELSINGBORG - SÖDER Fastighet Fastigheten Helsingborg Malen 15 Adress Beskrivning Södra Stenbocksgatan 114, 252 44 Helsingborg. Belägen i Helsingborg kommun och Helsingborgs Gustav Adolf

Läs mer

ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN

ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN Fastighet Fastigheten Båstad Pilen 31 Adress Ängelholmsvägen 4, 269 31 Båstad. Belägen i Båstad kommun och Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. Beskrivning Ängelholmsvägen

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Hålla Ram Konsten att hålla

Läs mer

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan Brf Västra Torp 199 Ekonomisk Plan Ekonomisk plan Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Kostnader för föreningens

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE

BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE Fastighet Fastigheten Uppvidinge Klavreda 3:24 Adress Beskrivning Bostadsfastighet Tomt Hammarvägen 5, 360 72 Klavreström. Belägen i Uppvidinge kommun och Nottebäck församling.

Läs mer

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Fastighetsekonomi för offentlig sektor Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Bakgrund Pluggade 2005-2008 Kalkylator Projektledare EPC Byggprojektledare UK Byggprojektledare, Projekteringsledare

Läs mer

FF1 Drift- och Underhållsplanering

FF1 Drift- och Underhållsplanering FF1 Drift- och Underhållsplanering Drift- och underhållsplaner utgör en viktig del av den fastighetsekonomiska analysen. Denna uppgift syftar till att göra en detaljerad plan för drift- och underhåll för

Läs mer

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET Fastighet Fastigheten Halmstad Oraklet 1 Adress Beskrivning Tomt Stuvaregatan 8, 302 45 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

Tomträtten Malmö Kullen 6

Tomträtten Malmö Kullen 6 Tomträtten Malmö Kullen 6 Tärnögatan 2 Östra hamnen Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Välskött industrifastighet i Malmö hamn.

Läs mer

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS)

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS) Investeringsbedömning: I1 F (OS) I2 F (OS) I3 F (OS) Grundmodeller och begrepp Prisförändringar och inflation Skatt I4 övning I5 datorlabb praktikfallsövning I6 F (OS) I7 F (OS) Uppföljning och tolkning

Läs mer

SÄLJES/UTHYRES. Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun. Mäklare i samverkan, kontakta:

SÄLJES/UTHYRES. Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun. Mäklare i samverkan, kontakta: Sid 1 (9) SÄLJES/UTHYRES Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun Mäklare i samverkan, kontakta: NIAB Partner Sverige AB angående köp av fastighet - 070-591 82 36 tommie.cervin@niabpartner.se

Läs mer

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler Projektkalkylering Tidiga kalkyler Kalkylering Lukas 14:28-30 Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Kalkylprocessen 1. Definiera problemet och

Läs mer

AFFÄRSFASTIGHET - EKSJÖ

AFFÄRSFASTIGHET - EKSJÖ AFFÄRSFASTIGHET - EKSJÖ Fastighet Fastigheten Eksjö Börsebo 1:237 Adress Beskrivning Affärsfastighet Tomt Trädgårdsgatan 12a, 570 32 Hjältevad. Belägen i Eksjö kommun och Ingatorp-Bellö församling. Skattesats

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Offerdal Landön 8:2 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på lägst 975 000:-, senast

Läs mer

Investeringskostnader Projekt 77600000 Tomtköp 6000000 Inredning 4000000 Summa 87 600 000. Fördelning Egen riskinsats 10000000 Bankkredit 77600000

Investeringskostnader Projekt 77600000 Tomtköp 6000000 Inredning 4000000 Summa 87 600 000. Fördelning Egen riskinsats 10000000 Bankkredit 77600000 Investeringskostnader Projekt 77600000 Tomtköp 6000000 Inredning 4000000 Summa 87 600 000 Fördelning Egen riskinsats 10000000 Bankkredit 77600000 Operativa kostnader Operativa intäkter Antal besök Antal

Läs mer

LAGER/PRODUKTIONSFASTIGHET - LAHOLM - NYBY INDUSTRIOMRÅDE

LAGER/PRODUKTIONSFASTIGHET - LAHOLM - NYBY INDUSTRIOMRÅDE LAGER/PRODUKTIONSFASTIGHET - LAHOLM - NYBY INDUSTRIOMRÅDE Fastighet Fastigheten Laholm Fälgen 1 Adress Beskrivning Kullsgårdsvägen 29, 312 34 Laholm. Belägen i Laholm kommun och Laholm församling. Skattesats

Läs mer

INDUSTRIFASTIGHET - STOCKHOLM - HÖGDALENS INDUSTRIOMRÅDE

INDUSTRIFASTIGHET - STOCKHOLM - HÖGDALENS INDUSTRIOMRÅDE INDUSTRIFASTIGHET - STOCKHOLM - HÖGDALENS INDUSTRIOMRÅDE Fastighet Tomträtten Stockholm Blixtljuset 4 Adress Beskrivning Tomt Harpsundsvägen 162, 124 59 Bandhagen. Belägen i Stockholms kommun och Vantör

Läs mer

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan Kungsgatan 36 Blandfastighet i Centrala Trollhättan 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Norrtälje merkurius 2

Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1 r Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 2 Norrtälje merkurius 2 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4

Läs mer

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/ Kostnadskalkylför BostadsrättsföreningenApartHotelAttaché 76962761993 Stockholmsstad 113 Innehållsförteckning Sid 1. Allmännaförutsättningar 3 2. Beskrivningavtomträtten 3 3. Beräknadkostnadförföreningensfastighetsförvärv

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1. Norrtälje Görla 9:20

Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1. Norrtälje Görla 9:20 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1 r Norrtälje Görla 9:20 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 2 Norrtälje Görla 9:20 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4 hyresgästlista...5

Läs mer

HYRESHUS - VADSTENA - CENTRUM

HYRESHUS - VADSTENA - CENTRUM HYRESHUS - VADSTENA - CENTRUM Fastighet Fastigheten Vadstena Mjölnaren 20 Adress Beskrivning Tomt Byggnader Motalagatan 17, 592 32 Vadstena. Belägen i Vadstena kommun och Vadstena församling. Skattesats

Läs mer

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal. ComLokal Mäklare FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.se TILL SALU INDUSTRIFASTIGHET, MARIEHOLMSGATAN

Läs mer

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall Norra Förmansvägen 24 A-B butiksfastighet Birsta, Sundsvall 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder

Läs mer

Redovisning och Kalkylering

Redovisning och Kalkylering Redovisning och Kalkylering Föreläsning 20 Investeringsbedömning 1 Kapitel 10 ES Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@fek.uu.se Vad är en investering? Kapitalanvändning som får betalningskonsekvenser på lång

Läs mer

AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS

AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS Fastighet Fastigheten Strängnäs Fräsaren 4 Adress Beskrivning Affärsfastighet Tomt Mästarvägen 2, 645 41 Strängnäs. Belägen i Strängnäs kommun och Strängnäs Domkyrkoförs. med

Läs mer

BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION

BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION baksida PLANSKISS 4 2 1 3 BAKGRUND Brf Sysslomannens fastighet är belägen på Sysslomansgatan

Läs mer

AFFÄRSFASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖSTERBYBRUK

AFFÄRSFASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖSTERBYBRUK AFFÄRSFASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖSTERBYBRUK Fastighet Fastigheten Östhammar Del av Österbybruk 1:255 del av Kvarngatan 2 Adress Beskrivning Affärsfastighet Kvarngatan 2, 748 32 Österbybruk. Belägen i Östhammar

Läs mer

Byggkostnader i ett internationellt perspektiv

Byggkostnader i ett internationellt perspektiv Byggkostnader i ett internationellt perspektiv Den låga nybyggnadsnivån, och den därmed växande bostadsbristen, har tillsammans med diskussionen om höga byggkostnader, medfört att debatten om bygg- och

Läs mer

HYLTEBRUK- LAGER-LOGISTIK-KONTOR CA 22 500 M².

HYLTEBRUK- LAGER-LOGISTIK-KONTOR CA 22 500 M². HYLTEBRUK- LAGER-LOGISTIK-KONTOR CA 22 500 M². Fastighet Fastigheten Hylte Västra Åkralt 1:97 Adress Beskrivning Tomt Byggnader Gamla Nissastigen 5, 314 32 Hyltebruk. Belägen i Hylte kommun och Färgaryd

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 9. Jv9 huset - affärsfastighet till salu i Grevie. Tomtarea 3 689 kvm. Tomten är friköpt.

JÄRNVÄGSGATAN 9. Jv9 huset - affärsfastighet till salu i Grevie. Tomtarea 3 689 kvm. Tomten är friköpt. JÄRNVÄGSGATAN 9 Fastighet Fastigheten Båstad Hålarp 4:204 Adress Beskrivning Industrifastighet Tomt Järnvägsgatan 9, 269 62 Grevie. Belägen i Båstad kommun och Förslöv-Grevie församling. Skattesats 32,50.

Läs mer

Program Projektering Produktion Förvaltning Rivning

Program Projektering Produktion Förvaltning Rivning 1 Program Projektering Produktion Förvaltning Rivning 2 Standard Ombyggnad Nyproduktionsstandard Ursprunglig standard Underhåll Rivning år Livslängd 1 Ombyggnad Projektering Rivning Underhåll Produktion

Läs mer

Kostnadsbedömning i tidigt skede OS-by, Årstafältet

Kostnadsbedömning i tidigt skede OS-by, Årstafältet Skären 3 Kostnadsbedömning i tidigt skede OS-by, Årstafältet 216-1-25 Bygganalys del av ÅF Box 1777 14 62 STOCKHOLM Stefan Söderström Carl Ekenstam Tele: 1-55 17 49 1-55 6 91 stefan.soderstrom@afconsult.com

Läs mer

Byggnad, lista bostäder

Byggnad, lista bostäder , lista bostäder Sida 1 (1) 21ROAND - 2012-12-07 11:47:28 Urval:. lika med 1. lika med 2121 Byggn. år/ombyggn. år BOA LOA UBA Antal lgh. Antal lokaler 2121 BRF SOLHUS 01 NIKOLAIGATAN 5 1930 2 298,6 42,2

Läs mer

Offertförfrågan. Hej!

Offertförfrågan. Hej! Offertförfrågan Hej! Vi önskar genomföra en om och tillbyggnad av vår fastighet (Boda 3) på adressen Bodavägen 19, 144 62 Rönninge. Projektet är i slutfasen av arkitektarbetet och vi har för avsikt att

Läs mer

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Söka Ram Typ av projekt Investering

Läs mer

CASHFLOW-KALKYL. Värnamo Storken 14, Växjövägen 2b, 331 32 Värnamo. Avkastningskrav 6,50 % Pris 8 850 000 Kontantinsats 8 850 000

CASHFLOW-KALKYL. Värnamo Storken 14, Växjövägen 2b, 331 32 Värnamo. Avkastningskrav 6,50 % Pris 8 850 000 Kontantinsats 8 850 000 CASHFLOW-KALKYL Datum 2015-09-10 Objekt Värnamo Storken 14, Växjövägen 2b, 331 32 Värnamo Kalkylförutsättningar och finansiering Avkastningskrav 6,50 % Pris 8 850 000 Kontantinsats 8 850 000 Sammanställning

Läs mer

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler Projektkalkylering Tidiga kalkyler Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Kalkylprocessen 1. Definiera problemet och klargör målsättningen 2. Identifiera

Läs mer

Kostnadsuppskattning SFR 2, Etapp 1 och 2

Kostnadsuppskattning SFR 2, Etapp 1 och 2 RAPPORT Datum: Vår referens: SSM2011-153- 30 Författare: Martin Öhlund, Bygganalys AB Kostnadsuppskattning, Etapp 1 och 2 Denna rapport har tagits fram på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten. De slutsatser

Läs mer

Företagsbeskrivning. Bo Bra i Mullsjö AB

Företagsbeskrivning. Bo Bra i Mullsjö AB Företagsbeskrivning Bo Bra i Mullsjö AB 1 Innehåll Inledande information 3 Förvärvserbjudande 4 Förutsättningar för bud 5 Sammanfattning 6-7 Generell bolagsinformation 8 Mullsjö Sjöryd 1:319 och 1:409

Läs mer

BRANTHOVDAGATAN 27, VÄSTERÅS

BRANTHOVDAGATAN 27, VÄSTERÅS VIKINGATIDEN 2 BRANTHOVDAGATAN 27, VÄSTERÅS 31425.doc Vikingatiden 2, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720 02 VÄSTERÅS E-mail johnny@vlmt.se Hemsida

Läs mer

EKONOMISK PLAN. för. Brf Kungsängen 3:1. Östra Ågatan 51 A-D. Uppsala. Organisationsnummer 716417-4604. A. Allmänna och ekonomiska förutsättningar

EKONOMISK PLAN. för. Brf Kungsängen 3:1. Östra Ågatan 51 A-D. Uppsala. Organisationsnummer 716417-4604. A. Allmänna och ekonomiska förutsättningar EKONOMISK PLAN för Brf Kungsängen 3:1 Östra Ågatan 51 A-D Uppsala Organisationsnummer 716417-4604 Inneliggande ekonomisk plan har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna och ekonomiska förutsättningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Kostnadsuppskattning för våningsberäkning för byggnader vid Sjöparken Alvesta kommun 2012-04-13

Kostnadsuppskattning för våningsberäkning för byggnader vid Sjöparken Alvesta kommun 2012-04-13 UPPDRAGSNUMMER: 10164564 Kostnadsuppskattning för våningsberäkning för byggnader vid Sjöparken Alvesta kommun 2012-04-13 Tommy Sandberg WSP Management Box 92093 120 07 Stockholm Besök: Lumaparksvägen 7

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF STORA MAGASINET UB *ORG NR*

11-ÅRSKALKYL BRF STORA MAGASINET UB *ORG NR* 11-ÅRSKALKYL BRF STORA MAGASINET UB *ORG NR* 2017-06-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Grunduppgifter...3 2. Föreningens anskaffningskostnad...3 3. Finansiering...3 4. Föreningens utgifter...4 4.1. Drifts- och

Läs mer

Flerbostadshus. ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) Organisationsnummer/personnummer. Postnummer och postadress

Flerbostadshus. ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) Organisationsnummer/personnummer. Postnummer och postadress Flerbostadshus ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) I Offert önskas på Byggfelsförsäkring Inkl. Hyresförlust m.m. Önskar följande självrisk 3 basbelopp 5 basbelopp Annan:... II Försäkringstecknare (den som

Läs mer

HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR

HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR SLUSSVÄGEN 5, SURAHAMMAR 31718.doc Hovgården, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720 02 VÄSTERÅS E-mail johnny@vlmt.se Hemsida

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

Mall för byggprojektkalkyl

Mall för byggprojektkalkyl Kalkylering Lukas 14:28-30 Kalkylsammanställning Konto 1 Markförvärv 11 Köpeskilling 12 Lagf artskostnad 19 Öv riga kostnader 2 Anslutningsavgifter 21 VA 22 El 23 Fjärrv ärme 29 Öv riga kostnader 3 Entreprenadkostnad

Läs mer

KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖREGRUND

KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖREGRUND KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖREGRUND Fastighet Fastigheten Östhammar Öregrund 104:2 Adress Västergatan 61, 742 42 Öregrund. Belägen i Östhammar kommun och Öregrund-Gräsö församling. Skattesats

Läs mer

B4 Budget. Mål med övningen. Förutsättningar. Uppgift a) Upprättande av budget. Konto 1 Markförvärv. Konto 2 Anslutningsavgifter

B4 Budget. Mål med övningen. Förutsättningar. Uppgift a) Upprättande av budget. Konto 1 Markförvärv. Konto 2 Anslutningsavgifter Byggprocessen 1 (4) Övning B4 12-03-09 B4 Budget Mål med övningen Övningens syfte är att kunna upprätta en budget i ett tidigt skede av projektet, och att kunna bedöma ej kända kostnader med hjälp av till

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering » Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering Norrköping 2013-01-29 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 FÖ7 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? Magnus Moberg 2 » Definition

Läs mer

Kontoplan i fastighetsprojekt

Kontoplan i fastighetsprojekt Konto Kontotext 1000 BYGGHERREKOSTNADER EXKL PROJEKTERING 1100 Projektadministration 1110 Projektutredningar 1120 Projektledning 1130 Byggledning, kontroll 1140 Planering 1150 Kvalitetsansvarig enl PBL

Läs mer

INDUSTRIFASTIGHETEN VÄSTANSJÖ 2:28 I SMEDJEBACKEN

INDUSTRIFASTIGHETEN VÄSTANSJÖ 2:28 I SMEDJEBACKEN INDUSTRIFASTIGHETEN VÄSTANSJÖ 2:28 I SMEDJEBACKEN ATLASVÄGEN 1, VILMORENS INDUSTRIOMRÅDE 31714.doc Componenta, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720

Läs mer

Del av Fastigheten Skellefteå Ersmark 78:2 Fabriksvägen 6, Ersmark. Skellefteå Kommun. Mäklarringen Kommersiellt Sida 1

Del av Fastigheten Skellefteå Ersmark 78:2 Fabriksvägen 6, Ersmark. Skellefteå Kommun. Mäklarringen Kommersiellt Sida 1 Del av Fastigheten Skellefteå Ersmark 78:2 Fabriksvägen 6, Ersmark Skellefteå Kommun Mäklarringen Kommersiellt Sida 1 Sammanfattning Del av Skellefteå Ersmark 78:2 Fastighetsbeteckningar Del av Ersmark

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg FÖ4 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? » Definition Vad är en investering?

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Fastighetsekonomi Cash Flow-analys

Fastighetsekonomi Cash Flow-analys Fastighetsekonomi Cash Flow-analys Fastigheter Viktig produktionsfaktor Landets största enskilda fysiska tillgångar Mycket kapitalkrävande och kapitalintensiv marknad Lägesfixerade Långlivade Genomgår

Läs mer

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad 1.1 Marknadsförutsättningar för kommersiella lokaler i Väsby Sjöstad Nedan sammanställs hur olika typer av lokalslag i området Väsby Sjöstads klassificeras

Läs mer

Föreläsning. Fastighetsvärdering

Föreläsning. Fastighetsvärdering Föreläsning Fastighetsvärdering Varför måste vi värdera fastigheter Köp eller försäljning Underlag för kreditgivning Ekonomisk styrning Effektivitetsanalyser Samhällsintressen Redovisning Värdering Värden

Läs mer

Org nr. 769631-8463. Ekonomisk plan för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Portvakten 2 i Växjö kommun. Sid 1

Org nr. 769631-8463. Ekonomisk plan för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Portvakten 2 i Växjö kommun. Sid 1 Org nr. 7696318463 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Portvakten 2 i Växjö kommun. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: Sid. A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM

KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM Fastighet Fastigheten Knivsta Gredelby 1:32 Adress Hyvelgatan 39, 741 71 Knivsta. Belägen i Knivsta kommun och Knivsta församling.

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN Brf Demo

UNDERHÅLLSPLAN Brf Demo UNDERHÅLLSPLAN Brf Demo 2006-01-01 till 2008-12-31 - En produkt från HSB Innehållsförteckning,pärm 1 Kap 1: Sammanställning/yttre underhållsfond underhållskostnader 30 år Kap 2: Åtgärdsplanering sammandrag

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun har i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, byggt om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

Folkareds Cementgjuteri

Folkareds Cementgjuteri Folkareds Cementgjuteri VARBERG FOLKARED 1:24 Industrifastighet med utrustning för specialcementgjutning men även lämpad för annan verksamhet såsom t.ex. mekanisk verkstad, bilverkstad, snickeri, maskinstation

Läs mer

Utredning alternativ till Broby-Berga skolorna. Upprättad:

Utredning alternativ till Broby-Berga skolorna. Upprättad: Utredning alternativ till Broby-Berga skolorna Upprättad: 2017-03-01 Upprättat av: Erika Johansson, projektledare Granskad av: Stefan Karlsson, projektchef Innehåll 1 Bakgrund... 1 2 Referenser... 1 3

Läs mer

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD)

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Kalkylering Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Planerad sluttid Januari 1957 7,20 Januari 1963 Januari 1959 9,76 Oktober 1961 17,94 Augusti 1962 25,00 Tidigt 1965 Juni 1964 34,80 Mars 1967 Augusti 1965

Läs mer