Sorsele kommun. Granskning av intäkterna och kostnaderna för flyktingverksamheten Rapport. Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sorsele kommun. Granskning av intäkterna och kostnaderna för flyktingverksamheten Rapport. Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19"

Transkript

1 ABCD Sorsele kommun Granskning av intäkterna och kostnaderna för Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19

2 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Uppdrag 3. Bakgrund 4. Syfte och avgränsning 5. Avgränsning 6. Metod 7. Kommunens organisation för 8. Intervju med ekonomiavdelningen kontot, år kontot, år Ensamkommande flyktingbarn 10. Sorselebo AB 11. Intäkter 11.1 Skatteintäkter 11.2 Utredningar (omsorgskontor) 12. Kostnader 12.1 Försörjningsstöd 12.2 Tolkkostnader (omsorgskontor) 12.3 Transportkostnader (omsorgskontor) 12.4 HVB-hem 12.5 Skolans verksamhet 12.6 Kultur och biblioteksverksamhet 12.7 Vård och omsorg 13. Sammanställning av intäkter och kostnader för (18)

3 1. Sammanfattning Som ett led i den årliga granskningen har KPMG på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat intäkterna och kostnaderna för i kommunen. Nedan följer sammanfattningsvis våra iakttagelser från granskningen och våra rekommendationer i förbättringshänseende: Kommunens konto för kvot, 6000-kontot, var tänkt att uppvisa ett ackumulerat överskott när flyktingens två år av introduktion passerat. Överskottet skulle avsättas för att kommunen skulle kunna finansiera framtida utgifter för flyktingarna. År 2011 fanns ett överskott av 170 tkr på 6000-kontot. År 2012 prognostiseras kontot uppvisa ett underskott på 900 tkr. Orsaken till underskottet är bland annat att kommunfullmäktige beslutat ramförstärkning uppgående till 1970 tkr från 6000-kontot till barn- och utbildningsnämnden. Vår bedömning är att statliga ersättningar som kommunen erhåller under de två första åren vid flyktingmottagande delvis behöver avsättas till framtida utgifter förknippade med flyktingarna. Kommunens flyktingmottagande har inverkan på flera olika verksamheter såsom socialtjänst och skola. I dagsläget saknar kommunen en överblick av vilka kostnader som flyktingmottagandet innebär för kommunens verksamheter. Det finns ingen funktion inom kommunens ekonomiavdelning med ansvar för en uppföljning av flyktingsverksamhetens resultat på totalnivå. Den ekonomiska redovisningen kring ärenden/insatser relaterade till flyktingar är utspridd på olika verksamheter. Enbart direkta intäkter och kostnader finns framtagna för. Det saknas etablerade metoder att fördela kostnader för bland annat socialtjänstens och skolans personals arbetstid till flyktingärenden för att få en helhetsbild av vad flyktingmottagandet innebär för kostnader för kommunen. Prästgården är boende för ensamkommande flyktingbarn som bedrivs i privat regi. Genom uppskattning av Prästgårdens kostnader i relation till intäkterna för 2011, beräknas verksamheten bedrivas med ett överskott uppgående till ca 1,3 mkr. Utifrån vår uppskattning av s intäkter och kostnader för 2011 indikeras att verksamheten bedrivs med förlust. Beräknade kostnader överskrider intäkterna med ca 1 mkr. Rekommendation Vi rekommenderar att kommunen: - säkerställer att beslutsunderlag inför beslut om anvisade av medel från grundas på rättvisande och rimliga förutsättningar och uppskattningar. Då kommunen 2012 räknar med ett underskott för kvot, bedömer vi att en översyn och planering är nödvändig för att säkerställa finansieringen av flyktingmottagandet på sikt. Riktlinjer bör fastställas för avsättning av medel för framtida utgifter inom. 2(18)

4 - inrättar en funktion inom kommunens ekonomiavdelning som ansvarar för en totaluppföljning av flyktingsverksamhetens resultat, omfattande kvotflyktingar och ensamkommande flyktingbarn. - samlar intäkter och kostnader i ekonomiska redovisningen relaterade till flyktingmottagande inom en gemensam resultatenhet. Skillnad mellan t ex ensamkommande flyktingbarn och kvotflyktingar kan vid behov göras med hjälp av indelning i olika intäkts- och kostnadsslag. - utvecklar verktyg och metoder för att rättvisande kunna öronmärka/fördela verksamheternas personalkostnader som är tillägnade flyktingärenden. - prioriterar översynen av avtal med privat bedrivna boenden, för att analysera hur eventuella överskott av verksamhet som bedrivs framgent ska komma kommunen tillgodo. - analyserar flyktingmottagandets verkningar på bred front i kommunens verksamhet. Det är viktigt att en hållbar strategi finns för flyktingmottagandets finansiering, för att säkerställa att måluppfyllelse avseende god ekonomisk hushållning för kommunen som helhet inte äventyras. 3(18)

5 2. Uppdrag Med bakgrund av revisorernas risk- och väsentlighetsbedömning har revisionen gett KPMG i uppdrag att granska intäkterna och kostnaderna för. 3. Bakgrund Sorsele kommun har under ett antal år tagit emot flyktingar med stöd av statlig finansiering. Det finns olika typer av bidrag från staten för, exempelvis bidrag för egna personalkostnader för personal som arbetar med flyktingfrågor, bidrag för ekonomiskt bistånd/ introduktionsersättning för flyktingarna, olika typer av projektmedel för speciella projekt med mera. En del av bidragen är avsedda för ett speciellt år, medan andra bidrag är avsedda att täcka kommunens kostnader under en längre tid. 4. Syfte och avgränsning Granskningens övergripande syfte är att granska om kommunens flyktingverksamhet är självfinansierad. Granskningen syftar till att besvarar följande revisionsfrågor: Vilka olika typer av intäkter har kommunen haft för de senaste fyra åren? Vilka kostnader har belastat de senaste fyra åren? 5. Avgränsning Granskningen avser hela inom Sorsele kommun. Det har i samband med granskningens genomförande inte visat sig vara meningsfullt att redovisa kostnader och intäkter för perioden som revisionsfrågorna specificerar; de senaste fyra åren. Anledningen är att siffrorna inte är sammanställda på ett liknande sätt vilket försvårar jämförbarheten över tid. Vi har fokuserat på år 2011 för att bedöma hela verksamhetens intäkter och kostnader relaterat till flyktingmottagandet. 6. Metod Projektet har genomförts genom: Upprättande av projektplan och förankring av projektet. Dokumentstudier av redovisning över intäkter och kostnader. Intervjuer med ansvariga tjänstemän för beskrivningar av använda rutiner och arbetssätt i planering och uppföljning, hur resultat kommuniceras och används. 4(18)

6 Via intervjuer har upplysningar hämtats från Jan Nilsson, ekonomiansvarig, Camilla Dalesten, ekonom, Per Daniel Liljegran, skolchef, Nenne Nilsson, integrationssamordnare och Ove Eklund, VD Sorsele Bo. Analys och bedömning av resultat av insamlade dokument och intervjuer. De intervjuade har i berörda delar lämnat sifferuppgifter för underlag till rapporten. Projektet har utförts av KPMG, Helen Sundström Hetta och Anna Nordlöf. 5(18)

7 7. Kommunens organisation för Sorsele kommunen har ett avtal med Migrationsverket att ta emot kvotflyktingar (kvotflykting: person som är utredd och klar, d.v.s. fått asyl i Sverige och har permanent uppehållstillstånd redan innan ankomst till Sverige). Kvotflyktingar kommer direkt från utlandet till Sverige och mottagningskommun. Enligt kommunens integrationssamordnare har Sorsele kommun under 2012 tagit emot 25 personer. I denna grupp ingick en kvotflyktingfamilj bestående av nio personer. Resterande 16 personer avser återföreningar. Flyktingverksamheten är organiserad under kommunstyrelsens ansvar. Integrationsenheten startades under 2011 och har till ansvar att hjälpa flyktingar med bostad och praktiska frågor. Integrationsenheten har i dagsläget två anställda varav en person är tjänstledig och slutar sin tjänst våren Sorsele kommun har tagit emot ensamkommande barn sedan februari 2007 utifrån avtal med Migrationsverket. Just nu har man ett avtal från den 11 januari 2010 gällande att ta emot 33 ensamkommande barn. 1 Enligt kommunens integrationssamordnare har kommunen i dagsläget en alltmer begränsad kapacitet att kunna ta emot fler flyktingar. Det börjar ta slut med tillgången på plats t ex inom skola, SFI och folktandvård. Om kommunen ska klara att ta hand om fler människor behövs investeringar och utökade lokaler. 8. Intervju med ekonomiavdelningen kontot, år 2012 Integrationsenhetens kostnader och intäkter sorterar under ett visst konto, det så kallade kontot. Integrationsenhetens personalkostnader ska finansieras av intäkterna. Alla typer av ersättningar från Migrationsverket förenade med, utom intäkter för ensamkommande flyktingbarn, bokas på 6000-kontot. Intäkter och kostnader för ensamkommande flyktingbarn bokas på ett särskilt konto inom socialtjänstens verksamhet. Tanken med 6000-kontot är att ett överskott ska byggas upp över tid som kan användas till att finansiera kostnader för flyktingarna efter att de två första åren gått till ända. Det har tidigare år funnits ett ackumulerat överskott på 6000-kontot. År 2011 uppgick överskottet till 170 tkr. För 2012 beräknas inga överskott finnas på 6000-kontot. Bland annat bidrar SFI till höga kostnader. Per beslutade kommunfullmäktige att barn- och utbildningsnämnden skulle få ramförstärkning med 1680 tkr med anledning av ökat flyktingmottagande. Medlen anvisas från kommunens konto för schablonersättning (6000-kontot). Vidare beslutade kommunfullmäktige att barn- och utbildningsnämnden skulle få ramförstärkning anvisade från 6000-kontot med 130 tkr för att tillskapa en studie- och yrkesvägledningsfunktion för vuxna samt med 160 tkr för utökning 1 6(18)

8 av grundläggande vuxenutbildning. Totalt uppgår beslutad ramförstärkning till barn- och utbildningsnämnden, från 6000-kontot, till tkr. Gemensamt gäller för utbetalningarna från 6000-kontot att det sker mot faktisk redovisad kostnad enligt kommunens redovisning. Kommunens ekonomiavdelning beräknar att 6000-kontot, om beslutad ramförstärkning till barnoch utbildningsnämnden med 1680 tkr respektive 160 tkr äger rum, kommer uppvisa ett underskott uppgående till ca 900 tkr för 2012 (se tabell nedan). Barn- och utbildningsnämndens ram har således förstärkts med pengar som inte finns tillgängliga. Ett underskott på 6000-kontot belastar kommunstyrelsens verksamhet. I samband med granskningen har kommunens ekonomiansvarige presenterat följande prognos för 6000-kontot för helåret 2012, tkr: PROGNOS 2012 INTÄKTER Överskott från Årets t o m Beräknat tillkommande SUMMA PROGNOS 2012 KOSTNADER Bokförda kostnader t o m Integrationsenheten SFI höstterminen Tolkkostnader okt-dec 50 Ökade kostnader hos Barn- och utbildningsnämnden Grundläggande vuxenutbildning 160 SUMMA (18)

9 NETTO kontot, år 2011 Kommunens ekonomiansvarige har redovisat följande utfall för 6000-kontot för helåret 2011, tkr: UTFALL 2011 INTÄKTER Överskott från Nystartsjobbersättning från Arbetsförmedlingen för anställda Årets intäkter från Migrationsverket (varav ersättning för förskotterad etableringsersättning tkr) SUMMA UTFALL 2011 KOSTNADER Integrationsenheten SFI (Svenska för invandrare) Tolkkostnader 485 Försörjningsstöd (förstärkt bidrag under de två första åren ej sedvanligt försörjningsstöd) 810 Övrigt Förskott etableringsersättning Överskott till SUMMA (SUMMA EXKLUSIVE SFI 7 192) 8(18)

10 NETTO 0 9. Ensamkommande flyktingbarn Kommunen bedriver två boenden för ensamkommande flyktingbarn; Napoleongården och Tranan. Vidare finns Prästgården som drivs av en privat aktör, i bolagsform, som kommunen har avtal med. Kommunens ekonomiavdelning administrerar återsökning av Prästgårdens ersättningar från Migrationsverket. Regler finns som innebär att återsökning endast kan göras av kommunen och inte av bolaget själv. Kommunen debiterar ingen ersättning av Prästgården för handläggningsarbetet med återsökningar. I samband med granskningens genomförande är kommunen i färd att göra en översyn av avtalet med Prästgården. Kommunen och Prästgården erhåller i dagsläget kr/dygn för en boendeplats för ensamkommande flyktingbarn. Det tillkommer 300 kr/dygn om platsen är belagd. Dessa ersättningar ska täcka kostnaderna för att driva boendeplatserna dvs. personal, kost, logi samt omvårdnad etc. Ersättningar för boende på Prästgården går i sin helhet till boendet och tillfaller inte kommunen. Emellertid innebär de boende barnen på Prästgården kostnader för kommunen i egenskap av medborgare som nyttjar t ex skola och omsorg. Nedan framgår en flerårsöversikt för boendena, tkr. Napoleongården ÅR INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT t o m Tranan ÅR INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT t o m (18)

11 God man/vårdnadshavare Överförmyndaren i Sorsele kommun är ansvarig för att förordna en god man till de ensamkommande barnen som bor i Sorsele. För år 2011 och tidigare ligger kostnader för gode män med i redovisningen för respektive boende som redovisas ovan. ÅR INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT 2012 t o m Prästgården uppskattning Prästgården har 12 platser. Med antagandet att alla platser är belagda blir de årliga intäkterna från Migrationsverket kr/plats * 12 platser * 365 dygn = tkr. För att uppskatta Prästgårdens kostnader kan Napoleongården som har 11 platser användas som grund för att proportionera en tänkt kostnad. Napoleongårdens kostnader 2011: tkr /11 platser * 12 platser = tkr. Emellertid ska beaktas att av Napoleongårdens kostnader 2011 avser 711 tkr internhyra, vilket inte är aktuellt för Prästgården. Ny beräkning av kostnader med denna justering resulterar i (7 090 tkr 711 tkr) = tkr /11 platser * 12 platser = tkr. ÅR INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT 2011 Uppskattning tkr Uppskattning tkr ny tkr Uppskattning tkr ny tkr 10. Sorselebo AB Sorselebo AB är det kommunala bostadsföretaget. Bolaget innehar 200 lägenheter för uthyrning varav 174 i tätorten. Totalt 30 lägenheter, alla i tätorten, hyrs ut till flyktingar. I 24 av dessa lägenheter är hyresgästen kvotflyktingar och i 6 av dessa är de ensamkommande barn över 18 år. För kvotflyktingar tecknar integrationsenheten först hyreskontrakt i sitt eget namn för flyktingens del. När personnummer har utfärdats övertar flyktingen personligen hyreskontraktet. I Sorselebo är kvarboendelängden i genomsnitt 2,7 år. Det innebär att lägenheter relativt ofta byter hyresgäst. Följaktligen får bolagets bostadsförmedling hantera fler hyresärenden och hyreskontrakt än den är dimensionerad för. 10(18)

12 Lägenheter som hyrs av flyktingar har ofta högre kostnader för underhållsåtgärder såsom omtapetsering. Det kan bero på att flyktingars matlagningsrutiner ibland innebär rikligt användande av t ex matolja, som leder till fläckar på lägenheternas interiör. Bolaget är återhållsamma med underhållsåtgärder på grund av en ansträngd ekonomi. Ibland åtgärdas inte lägenheter fullt ut avseende oljefläckar om nya flyktingar ska flytta in där. Bolaget försöker att fakturera hyresgästerna för onormalt slitage men det är svårt att få betalt för fordringarna. Det är sällsynt att saneringskostnader för ohyra såsom kackerlackor har förekommit i bostadsbeståndet. Tidigare hade bolaget en vakansgrad (ej uthyrda lägenheter) uppgående till 15 %. På grund av bland annat att kommunen tagit emot flyktingar har vakansgraden sjunkit till 6 %. För det enskilda bolaget är det alltså gynnsamt att kunna hyra ut fler lägenheter än tidigare, om intäkterna överstiger kostnader för förhöjt slitage. Sett ur hela kommunkoncernens perspektiv kan det diskuteras om och i vilken grad bolagets intäkter från uthyrning till flyktingar bekostas från kommunens andra verksamheter, t ex genom försörjningsstöd från socialtjänsten. Ingen säker uppgift finns om flyktingarnas kostnader för kommunkoncernens verksamhet som helhet. Bolaget följer inte upp driftsnetto för hyresgäster på individnivå och kan därför inte beräkna kostnader som är hänförliga till hyresgäster som är flyktingar. Det finns inga resurser till att göra sådan uppföljning. 11. Intäkter Vilka olika typer av intäkter har kommunen för? Sorsele kommun har får följande ersättningar för flyktingmottagning från Migrationsverket: - Grundersättning De kommuner som har en överenskommelse med länsstyrelsen om mottagande av vissa nyanlända invandrare får varje år en grundersättning. (Före december 2010 var det Migrationsverket som gjorde överenskommelser med kommunerna.) Grundersättningen för 2012 är 500 tkr (ensamkommande flyktingbarn) och 440 tkr (kvotflyktingar). Schablonersättning Kommunen kan få schablonersättning enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Schablonersättning till en kommun avser kostnader för: mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, särskilda introduktionsinsatser/merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg m.m., utbildning i svenska för invandrare, samhällsorientering, tolk, andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället, kvarstående kostnader för ekonomiskt bistånd och administration. Schablonersättningen fördelas under två års tid. Schablonersättningen för 2012 är kronor för barn och vuxna upp till 64 år kronor för vuxna över 65 år 11(18)

13 Tidigare erhöll kommunen högre ersättning från Migrationsverket. Ersättningen är sedan 2010 lägre eftersom Arbetsförmedlingen har tagit över en del av ansvaret som tidigare låg på kommunen Skatteintäkter Ca 60 tkr per år erhåller kommunen i skatteintäkt för medborgare. Ensamkommande barn som får PUT (permanent uppehållstillstånd) erhåller kommunen skatteintäkter för. Det kan ta allt från några veckor till månader efter ankomst till kommunen innan det asylsökande barnet får PUT. För att kunna uppskatta skatteintäkter 2011 som kommunen erhåller för mottagna flyktingar och ensamkommande barn har uppgifter erhållits av kommunens ekonomiavdelning: Antal ensamkommande flyktingungdomar (PUT) skrivna i kommunen per är 37 personer. Antal kvotflyktingar skrivna i kommunen är enligt flyktingmottagningen 119 personer och då är alla flyktingar medräknade, även de som varit i kommunen i mer än tre år. Skatteintäkt 2011 avseende: Beräknat belopp, tkr Ensamkommande flyktingbarn (37 st * 60 tkr) Kvotflyktingar (119 st * 60 tkr) SUMMA Utredningar (omsorgskontor) Nedan framgår intäkter från Migrationsverket för utredningar, bokfört på omsorgskontoret, tkr: År Intäkt Utredningar (18)

14 12. Kostnader 12.1 Försörjningsstöd Kommunen erhåller ersättning från Migrationsverket för flyktingar för en tvåårsperiod. De flyktingar som efter en tvåårsperiod inte själv klarar sin försörjning kan ansöka om försörjningsstöd från kommunen. Försörjningsstöd är en kostnad inom kommunens socialtjänst. Följande översikt av kostnader för försörjningsstöd har erhållits av kommunen, tkr: Ekonomiavdelningen har tillsammans med socialsekreterarna uppskattat kostnaden för handläggares arbetstid som tillägnas flyktingars ärenden. År Totalt försörjningsstöd Varav försörjningsstöd till kvotflyktingar, ensamkommande barn , , , 884 Kostnad socialsekreterare; ensamkommande, kvotflyktingar 928, bokfört på kontot 967, bokfört på kontot 878, ca 250 Summa kostnad försörjningsstöd till flyktingar/ ensamkommande inklusive personal Tolkkostnader (omsorgskontor) I sammanställningen nedan kan det finnas med någon tolkfaktura avseende övriga inflyttade utlänningar t ex tyskar men finns det någon så är det inga stora summor det handlar om. År Ensamkommande/kvot/övriga, tkr Ensamkommande barn, tkr 41 Kvotflyktingar, tkr 30 13(18)

15 12.3 Transportkostnader (omsorgskontor) Transportkostnader nedan avser ensamkommande flyktingungdomar. År Ensamkommande, tkr HVB-hem Det förekommer att kommunens flyktingar placeras på HVB-hem, Hem för vård och boende. Till och med september 2012 befaras 542 tkr i kostnader förenade med HVB-placeringar vara ej återsökningsbara och därmed en kostnad för kommunen. För 2011 fanns inte kostnader som var ej återsökningsbara med avseende på HVB-hem. Exempel på när kostnader inte är återsökningsbara är när ett ensamkommande barn själv får barn efter PUT (Permanent uppehållstillstånd) har erhållits. Då är barnets HVB-kostnader inte återsökningsbara Skolans verksamhet Alla mottagna flyktingar har på något vis kontakt med skolans verksamhet. Det kan röra sig om SFI (svenska för invandrare), språkintroduktion, studie- och yrkesvägledning, fritids-, för- och grundskola och vuxenutbildning. Skolchefen uppfattar att personalen är engagerad. Vissa tjänster inom skolan upplever en ökad arbetsbelastning som kan relateras till det ökade antalet flyktingar i verksamheten. Tolkar behöver ibland delta på möten med flyktingar och dessa möten tar längre tid än vanligt. I Sorsele kommun finns ingen gymnasieskola. Ungdomar går gymnasium i andra kommuner vilket innebär att Sorsele får betala interkommunala ersättningar till andra kommuner. En del flyktingelever behöver undervisning i specialskolor i andra kommuner. Då personerna var skrivna i Sorsele initialt betalar kommunen betydande ersättningar till andra kommuner för undervisningen. Kostnaden för specialundervisning kan vara dubbelt så hög som nivån på sedvanliga interkommunala ersättningar. Det är problematiskt att föra över flyktingelever till andra kommuners ansvar, eftersom andra kommuner ofta är motvilliga att ta över dem och relaterade kostnader. Det är en svår uppgift att bedöma hur mycket av verksamhetens kostnader som är betingade av flyktingarna. Så länge flyktingar är asylsökande är kostnader för dessa, såsom för skola, återsökningsbara för kommunen. Rätten att återsöka kostnader upphör när flyktingen får asyl. Skolchefen uppskattar att ca 30 % av skolans verksamhet från årskurs 1 till vuxenutbildning är flyktingrelaterad. I denna uppskattning har beaktats/gjorts avdrag för de kostnader som är återsökningsbara. 14(18)

16 I samråd med skolchefen och kommunens ekonomiavdelning har följande uppskattning gjorts för 2011, avseende flyktingrelaterade kostnader inom skolans verksamhet: Verksamhet inom skolan Uppskattad kostnad betingad av flyktingar 2011, tkr Fritids Förskola Grundskola till och med vuxenutbildning (inklusive SFI) SUMMA Kultur och biblioteksverksamhet Kultur- och bibliotekschef har i samband med granskningen tillfrågats om en grov uppskattning av de kostnader som servicen för flyktingar medför för kultur- och biblioteksverksamheten i Sorsele. Verksamhet Uppskattad kostnad betingad av flyktingar 2011, tkr Kultur- och biblioteksverksamhet 45 Totalkostnaden 2011 uppgick uppskattningsvis till ca kronor med lönekostnader för personal inräknat. Kostnader för datorer och annan teknisk utrustning etc. är inte medräknade liksom utställningar och kulturarrangemang, eftersom de har varit tillgängliga för alla grupper. Arbetet med gruppen invandrare är givande men tidskrävande, då språksvårigheter ska överbryggas. Kostnader för kultur- och biblioteksverksamheten är bland annat inköp av lexikon, ordböcker och grammatikböcker på invandares språk, ljudband, CD och läroböcker för att lära sig svenska, körkortsböcker på invandrares språk, lättlästa böcker på svenska för vuxna, ungdomar och barn. Inköp av barnböcker och vuxenböcker med parallelltext på svenska och invandrares språk. Ett grundbestånd av litteratur på olika invandrarspråk måste finnas på bibliotek. Det är bland annat ett krav för att biblioteket ska få låna depositioner från Internationella biblioteket. Biblioteket lånar in en hel del litteratur på invandrares språk depositioner och enstaka titlar från t ex Internationella biblioteket och länsbiblioteket mm (fjärrlån kostar mer i tid och pengar). 15(18)

17 Biblioteksvisningar och introduktioner samt bokprat för invandrarna ordnas i samarbete med flyktingmottagningar och SFI. Då många är analfabeter och aldrig besökt ett bibliotek så krävs ett extra väl förberett och gott mottagande. Biblioteket ger också service med datoruthyrning och visar internet, e-post och andra funktioner, hjälper till att skicka fax och e-post, kopiering samt ger samhällsrådgivning Vård och omsorg Socialchef har i samband med granskningen tillfrågats om en grov uppskattning av de kostnader som servicen för flyktingar medför inom äldre- och handikappomsorgen i Sorsele. Socialchefen menar att under 2011 fanns inga kostnader avseende flyktingar inom äldreomsorgen. Ca 140 tkr är relaterat till flyktingar under 2011 för stödinsatser i hemmen. Verksamhet Uppskattad kostnad betingad av flyktingar 2011, tkr Omsorg: Stödinsatser i hem Sammanställning av intäkter och kostnader för 2011 I följande sammanställning sammanfattas våra uppskattningar om s intäkter och kostnader för 2011: INTÄKTER 2011 Överskott från kontot Ensamkommande flyktingbarn, boenden Napoleongården (7625), Tranan (6877) Prästgården innebär ett nollsummespel för kommunen. Skatteintäkter, kvotflyktingar och ensamkommande flyktingbarn Utredningar inom omsorg 649 Överskott 6000-kontot till SUMMA (18)

18 KOSTNADER kontot (exklusive SFI 1 978) Ensamkommande flyktingbarn, boenden Napoleongården (7 090) och Tranan (5 541) (inklusive kostnader för gode män). Prästgården innebär ett nollsummespel för kommunen. Försörjningsstöd inklusive personalkostnad, kvotflyktingar och ensamkommande flyktingbarn Tolkar inom socialtjänstens verksamhet 69 Transporter inom socialtjänstens verksamhet 69 Skolans verksamhet (inklusive SFI) Kultur- och biblioteksverksamhet 45 Omsorg: Stödinsatser i hem 140 SUMMA NETTO -997 Kommentar Utifrån vår uppskattning av s intäkter och kostnader för 2011 indikeras att verksamheten bedrivs med förlust. Beräknade kostnader överskrider intäkterna med ca 1 mkr. 17(18)

19 KPMG AB, dag som ovan Helen Sundström Hetta Anna Nordlöf 18(18)

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport ABCD Säters kommun Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-10 Antal sidor: 11 2015 KPMG AB, a Swedish limited

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Februari 2015 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun Kommunens flyktingmottagande Västerviks kommun 19/11 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning och Kf:s beslut... 4 3. Ändamålsenlig verksamhet.... 6 4. God man och särskilt förordnad

Läs mer

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Anvisning av ensamkommande asylsökande barn Vidarebosättning av kvotflyktingar och bosättning av personer med särskilda behov Statliga ersättningar till

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Krokoms kommun 11 mars 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Malmö är sedan 2006 en av fyra mottagningskommuner för ensamkommande flyktingbarn i Sverige. De senaste åren har över 1400 ensamkommande flyktingbarn

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15 Förändringar Asylersättningsförordningen Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser barn som efter att kommun anvisats, vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Granskning av ersättningar från Migrationsverket. Härnösands kommun

Granskning av ersättningar från Migrationsverket. Härnösands kommun Granskning av ersättningar från Migrationsverket Härnösands kommun Augusti 2012 Innehåll Sammanfattning...1 1. Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfråga...2 1.3 Revisionskriterier och metod...2

Läs mer

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Oktober 2014 Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 5 2. Granskningsresultat 7 3. Bedömning och rekommendationer 15 Sammanfattning Uppdrag och

Läs mer

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen III KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen 2013-02-18 Diariem ~~.Dc'J6 Kopia Han?I" s~.rm... '''~s.:''''...,,\.c.r ~. 2013-02- 2 6 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

Nyanländas etablering

Nyanländas etablering Leda för Resultat Leda för Resultat är en del av överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting som avser stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten. Leda

Läs mer

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Vingåkers kommun Jukka Törrö Annika Hansson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn SIGNERAD 2014-10-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-10-27 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunfullmäktige 2007 06 18 151 322 Kommunstyrelsen 2007 06 04 129 296 Arbets och personalutskottet 2007 05 28 125 279 Migrationsverket, Arbetsmarknadsförvaltningen, Invandrarservice, Socialförvaltningen,

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Februari 2013 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Februari 2013 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

I Att teckna avtal med migrationsverket om anordnande av boende rör barn utan legal vårdnadshavare 1 Sverige s.k. ensamkommande barn.

I Att teckna avtal med migrationsverket om anordnande av boende rör barn utan legal vårdnadshavare 1 Sverige s.k. ensamkommande barn. th, Beslutsförslag 2011-07-31 FALKENBERG Socialförvaltningen Wolf Zughaft Barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar I Att teckna avtal med migrationsverket

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 138 Svar på motion (SD) Mångkulturellt bokslut (KS 2012.313) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av verksamheten för 2013-11-06 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.1.1 Definition... 5 1.2 Syfte...5

Läs mer

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn KF 178 15 DEC 2014 Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända, Ds 2015:33 (Diarienummer A2015/1726/IU)

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända, Ds 2015:33 (Diarienummer A2015/1726/IU) Kommunstyrelsen i Lessebo Undertecknad överlämnar till Kommunstyrelsen ett förslag på remissvar på departementspromemorian; Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända. Lessebo kommun tillsammans

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

KS 14 10 SEPTEMBER 2014

KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-08-29 Diarienummer KSN-2014-1045 Kommunstyrelsen Mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn 2014 Förslag

Läs mer

- Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO

- Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 52 Aktuell information - Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO - Det är inte

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18 M sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-11-18 s (2.4) 237 Nytt avtal om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Sala kommun 2015; information Dnr 2011+/ 1185

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 7 Allmänna utgångspunkter...7 Våra förslag i korthet...8

Innehåll. Sammanfattning... 7 Allmänna utgångspunkter...7 Våra förslag i korthet...8 Innehåll Sammanfattning... 7 Allmänna utgångspunkter...7 Våra förslag i korthet...8 1 Uppdraget... 13 1.1 Behov av översyn...14 1.2 Uppdragets omfattning...14 1.3 Arbetets bedrivande...17 1.3.1 Definitioner...18

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 Planen är gemensamt framtagen av Sociala verksamheten Barn- och utbildningsverksamheten AME och Lärcentrum Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDAREN Överförmyndaren i Sorsele kommun är ansvarig för att förordna en god man till de ensamkommande barnen som bor i Sorsele.

ÖVERFÖRMYNDAREN Överförmyndaren i Sorsele kommun är ansvarig för att förordna en god man till de ensamkommande barnen som bor i Sorsele. SORSELE KOMMUN BAKGRUND Sorsele kommun har tagit emot ensamkommande barn sedan februari 2007 utifrån avtal med Migrationsverket. Just nu har man ett avtal från den 11 januari 2010 gällande att ta emot

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-18 DNR KS 2014.466 EMELIE HALLIN SID 1/5 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lotten Kluck (FP) David Edin (ByP)

Sakarias Winberg (KD), ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lotten Kluck (FP) David Edin (ByP) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, 08:30 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lotten Kluck (FP) David Edin (ByP)

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Introduktionsenheten 1 Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Som försörjningsform för personer som tas emot inom ramen för den kommunala introduktionen kan en kommun

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn SIGNERAD 2014-01-29 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-01-27 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Överenskommelse om mottagande av ensamkommande

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Plan för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Avesta kommun har sedan början av 2013 en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket

Läs mer

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-07 KS 2014/1003 Kommunfullmäktige Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag

Läs mer

KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 KF 13:4 KF 13:5 KF 13:6 KF 13:7 KF 13:8 KF 13:9 KF 13:10 1(3) Dnr SN/2014:274 723 2014-10-14 Överenskommelse om blandade platser Överenskommelse om anordnande av boende för såväl

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Integrationsarbetet Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Gällivare kommun November 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Integrationsarbetet Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Gällivare kommun November 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Integrationsarbetet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte,

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-06-20 Socialnämnden 2007-05-23 4 Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-09 4 SN 62 SN 52 SNAU 51 Dnr 76.07 754 Försörjningsstöd till kommunplacerade flyktingar där deras uppehållstillstånd

Läs mer

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2015-03-04. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2015-03-04. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande 1 (5) Tid: Kl 10.00-11.45 Plats: Lokal: Älven Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande Sterling Nilsson, DHR Vanja Nordlund, Reumatikerna Gösta Andersson, PRO Aina Hortlund,

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Vi prövar ansökningar från de som

Vi prövar ansökningar från de som Vi prövar ansökningar från de som vill flytta till Sverige för att bilda eller leva med sin familj vill besöka Sverige vill arbeta eller studera i Sverige vill bli svenska medborgare söker asyl samt ansvarar

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Kristinehamns kommuns mottagande av flyktingar/nyanlända vuxna och ensamkommande barnungdomar

Kristinehamns kommuns mottagande av flyktingar/nyanlända vuxna och ensamkommande barnungdomar 1 2 3 4 Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Vårt datum Vår beteckning 2012-09-12 Ks/2012:238 001 Övergripande Kristinehamns

Läs mer

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT EGET BOENDE Antalet asylsökande som söker sig till Sverige är rekordhögt. Det ställer krav på mottagandet,

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 1(11) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 Mikael Holmlund (m), ordförande Johan Åsberg (fp) Per-Anders Olsson (s) Per-Uno

Läs mer

Statlig ersättning för asylsökande

Statlig ersättning för asylsökande Statlig ersättning för asylsökande Alla ersättningar för asylsökande gäller även för de personer som har fått uppehållstillstånd, så länge de fortfarande är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem.

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Redogörelse Ensamkommande barn

Redogörelse Ensamkommande barn Exempel på vad som ingår i uppdraget och berättigar till arvode. Redogörelse Ensamkommande barn Avser kvartal 1 1 jan 31 mars 2 1 april 30 juni 3 1 juli 30 september 4 1 okt 31 dec (en redogörelse för

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer