Sorsele kommun. Granskning av intäkterna och kostnaderna för flyktingverksamheten Rapport. Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sorsele kommun. Granskning av intäkterna och kostnaderna för flyktingverksamheten Rapport. Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19"

Transkript

1 ABCD Sorsele kommun Granskning av intäkterna och kostnaderna för Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19

2 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Uppdrag 3. Bakgrund 4. Syfte och avgränsning 5. Avgränsning 6. Metod 7. Kommunens organisation för 8. Intervju med ekonomiavdelningen kontot, år kontot, år Ensamkommande flyktingbarn 10. Sorselebo AB 11. Intäkter 11.1 Skatteintäkter 11.2 Utredningar (omsorgskontor) 12. Kostnader 12.1 Försörjningsstöd 12.2 Tolkkostnader (omsorgskontor) 12.3 Transportkostnader (omsorgskontor) 12.4 HVB-hem 12.5 Skolans verksamhet 12.6 Kultur och biblioteksverksamhet 12.7 Vård och omsorg 13. Sammanställning av intäkter och kostnader för (18)

3 1. Sammanfattning Som ett led i den årliga granskningen har KPMG på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat intäkterna och kostnaderna för i kommunen. Nedan följer sammanfattningsvis våra iakttagelser från granskningen och våra rekommendationer i förbättringshänseende: Kommunens konto för kvot, 6000-kontot, var tänkt att uppvisa ett ackumulerat överskott när flyktingens två år av introduktion passerat. Överskottet skulle avsättas för att kommunen skulle kunna finansiera framtida utgifter för flyktingarna. År 2011 fanns ett överskott av 170 tkr på 6000-kontot. År 2012 prognostiseras kontot uppvisa ett underskott på 900 tkr. Orsaken till underskottet är bland annat att kommunfullmäktige beslutat ramförstärkning uppgående till 1970 tkr från 6000-kontot till barn- och utbildningsnämnden. Vår bedömning är att statliga ersättningar som kommunen erhåller under de två första åren vid flyktingmottagande delvis behöver avsättas till framtida utgifter förknippade med flyktingarna. Kommunens flyktingmottagande har inverkan på flera olika verksamheter såsom socialtjänst och skola. I dagsläget saknar kommunen en överblick av vilka kostnader som flyktingmottagandet innebär för kommunens verksamheter. Det finns ingen funktion inom kommunens ekonomiavdelning med ansvar för en uppföljning av flyktingsverksamhetens resultat på totalnivå. Den ekonomiska redovisningen kring ärenden/insatser relaterade till flyktingar är utspridd på olika verksamheter. Enbart direkta intäkter och kostnader finns framtagna för. Det saknas etablerade metoder att fördela kostnader för bland annat socialtjänstens och skolans personals arbetstid till flyktingärenden för att få en helhetsbild av vad flyktingmottagandet innebär för kostnader för kommunen. Prästgården är boende för ensamkommande flyktingbarn som bedrivs i privat regi. Genom uppskattning av Prästgårdens kostnader i relation till intäkterna för 2011, beräknas verksamheten bedrivas med ett överskott uppgående till ca 1,3 mkr. Utifrån vår uppskattning av s intäkter och kostnader för 2011 indikeras att verksamheten bedrivs med förlust. Beräknade kostnader överskrider intäkterna med ca 1 mkr. Rekommendation Vi rekommenderar att kommunen: - säkerställer att beslutsunderlag inför beslut om anvisade av medel från grundas på rättvisande och rimliga förutsättningar och uppskattningar. Då kommunen 2012 räknar med ett underskott för kvot, bedömer vi att en översyn och planering är nödvändig för att säkerställa finansieringen av flyktingmottagandet på sikt. Riktlinjer bör fastställas för avsättning av medel för framtida utgifter inom. 2(18)

4 - inrättar en funktion inom kommunens ekonomiavdelning som ansvarar för en totaluppföljning av flyktingsverksamhetens resultat, omfattande kvotflyktingar och ensamkommande flyktingbarn. - samlar intäkter och kostnader i ekonomiska redovisningen relaterade till flyktingmottagande inom en gemensam resultatenhet. Skillnad mellan t ex ensamkommande flyktingbarn och kvotflyktingar kan vid behov göras med hjälp av indelning i olika intäkts- och kostnadsslag. - utvecklar verktyg och metoder för att rättvisande kunna öronmärka/fördela verksamheternas personalkostnader som är tillägnade flyktingärenden. - prioriterar översynen av avtal med privat bedrivna boenden, för att analysera hur eventuella överskott av verksamhet som bedrivs framgent ska komma kommunen tillgodo. - analyserar flyktingmottagandets verkningar på bred front i kommunens verksamhet. Det är viktigt att en hållbar strategi finns för flyktingmottagandets finansiering, för att säkerställa att måluppfyllelse avseende god ekonomisk hushållning för kommunen som helhet inte äventyras. 3(18)

5 2. Uppdrag Med bakgrund av revisorernas risk- och väsentlighetsbedömning har revisionen gett KPMG i uppdrag att granska intäkterna och kostnaderna för. 3. Bakgrund Sorsele kommun har under ett antal år tagit emot flyktingar med stöd av statlig finansiering. Det finns olika typer av bidrag från staten för, exempelvis bidrag för egna personalkostnader för personal som arbetar med flyktingfrågor, bidrag för ekonomiskt bistånd/ introduktionsersättning för flyktingarna, olika typer av projektmedel för speciella projekt med mera. En del av bidragen är avsedda för ett speciellt år, medan andra bidrag är avsedda att täcka kommunens kostnader under en längre tid. 4. Syfte och avgränsning Granskningens övergripande syfte är att granska om kommunens flyktingverksamhet är självfinansierad. Granskningen syftar till att besvarar följande revisionsfrågor: Vilka olika typer av intäkter har kommunen haft för de senaste fyra åren? Vilka kostnader har belastat de senaste fyra åren? 5. Avgränsning Granskningen avser hela inom Sorsele kommun. Det har i samband med granskningens genomförande inte visat sig vara meningsfullt att redovisa kostnader och intäkter för perioden som revisionsfrågorna specificerar; de senaste fyra åren. Anledningen är att siffrorna inte är sammanställda på ett liknande sätt vilket försvårar jämförbarheten över tid. Vi har fokuserat på år 2011 för att bedöma hela verksamhetens intäkter och kostnader relaterat till flyktingmottagandet. 6. Metod Projektet har genomförts genom: Upprättande av projektplan och förankring av projektet. Dokumentstudier av redovisning över intäkter och kostnader. Intervjuer med ansvariga tjänstemän för beskrivningar av använda rutiner och arbetssätt i planering och uppföljning, hur resultat kommuniceras och används. 4(18)

6 Via intervjuer har upplysningar hämtats från Jan Nilsson, ekonomiansvarig, Camilla Dalesten, ekonom, Per Daniel Liljegran, skolchef, Nenne Nilsson, integrationssamordnare och Ove Eklund, VD Sorsele Bo. Analys och bedömning av resultat av insamlade dokument och intervjuer. De intervjuade har i berörda delar lämnat sifferuppgifter för underlag till rapporten. Projektet har utförts av KPMG, Helen Sundström Hetta och Anna Nordlöf. 5(18)

7 7. Kommunens organisation för Sorsele kommunen har ett avtal med Migrationsverket att ta emot kvotflyktingar (kvotflykting: person som är utredd och klar, d.v.s. fått asyl i Sverige och har permanent uppehållstillstånd redan innan ankomst till Sverige). Kvotflyktingar kommer direkt från utlandet till Sverige och mottagningskommun. Enligt kommunens integrationssamordnare har Sorsele kommun under 2012 tagit emot 25 personer. I denna grupp ingick en kvotflyktingfamilj bestående av nio personer. Resterande 16 personer avser återföreningar. Flyktingverksamheten är organiserad under kommunstyrelsens ansvar. Integrationsenheten startades under 2011 och har till ansvar att hjälpa flyktingar med bostad och praktiska frågor. Integrationsenheten har i dagsläget två anställda varav en person är tjänstledig och slutar sin tjänst våren Sorsele kommun har tagit emot ensamkommande barn sedan februari 2007 utifrån avtal med Migrationsverket. Just nu har man ett avtal från den 11 januari 2010 gällande att ta emot 33 ensamkommande barn. 1 Enligt kommunens integrationssamordnare har kommunen i dagsläget en alltmer begränsad kapacitet att kunna ta emot fler flyktingar. Det börjar ta slut med tillgången på plats t ex inom skola, SFI och folktandvård. Om kommunen ska klara att ta hand om fler människor behövs investeringar och utökade lokaler. 8. Intervju med ekonomiavdelningen kontot, år 2012 Integrationsenhetens kostnader och intäkter sorterar under ett visst konto, det så kallade kontot. Integrationsenhetens personalkostnader ska finansieras av intäkterna. Alla typer av ersättningar från Migrationsverket förenade med, utom intäkter för ensamkommande flyktingbarn, bokas på 6000-kontot. Intäkter och kostnader för ensamkommande flyktingbarn bokas på ett särskilt konto inom socialtjänstens verksamhet. Tanken med 6000-kontot är att ett överskott ska byggas upp över tid som kan användas till att finansiera kostnader för flyktingarna efter att de två första åren gått till ända. Det har tidigare år funnits ett ackumulerat överskott på 6000-kontot. År 2011 uppgick överskottet till 170 tkr. För 2012 beräknas inga överskott finnas på 6000-kontot. Bland annat bidrar SFI till höga kostnader. Per beslutade kommunfullmäktige att barn- och utbildningsnämnden skulle få ramförstärkning med 1680 tkr med anledning av ökat flyktingmottagande. Medlen anvisas från kommunens konto för schablonersättning (6000-kontot). Vidare beslutade kommunfullmäktige att barn- och utbildningsnämnden skulle få ramförstärkning anvisade från 6000-kontot med 130 tkr för att tillskapa en studie- och yrkesvägledningsfunktion för vuxna samt med 160 tkr för utökning 1 6(18)

8 av grundläggande vuxenutbildning. Totalt uppgår beslutad ramförstärkning till barn- och utbildningsnämnden, från 6000-kontot, till tkr. Gemensamt gäller för utbetalningarna från 6000-kontot att det sker mot faktisk redovisad kostnad enligt kommunens redovisning. Kommunens ekonomiavdelning beräknar att 6000-kontot, om beslutad ramförstärkning till barnoch utbildningsnämnden med 1680 tkr respektive 160 tkr äger rum, kommer uppvisa ett underskott uppgående till ca 900 tkr för 2012 (se tabell nedan). Barn- och utbildningsnämndens ram har således förstärkts med pengar som inte finns tillgängliga. Ett underskott på 6000-kontot belastar kommunstyrelsens verksamhet. I samband med granskningen har kommunens ekonomiansvarige presenterat följande prognos för 6000-kontot för helåret 2012, tkr: PROGNOS 2012 INTÄKTER Överskott från Årets t o m Beräknat tillkommande SUMMA PROGNOS 2012 KOSTNADER Bokförda kostnader t o m Integrationsenheten SFI höstterminen Tolkkostnader okt-dec 50 Ökade kostnader hos Barn- och utbildningsnämnden Grundläggande vuxenutbildning 160 SUMMA (18)

9 NETTO kontot, år 2011 Kommunens ekonomiansvarige har redovisat följande utfall för 6000-kontot för helåret 2011, tkr: UTFALL 2011 INTÄKTER Överskott från Nystartsjobbersättning från Arbetsförmedlingen för anställda Årets intäkter från Migrationsverket (varav ersättning för förskotterad etableringsersättning tkr) SUMMA UTFALL 2011 KOSTNADER Integrationsenheten SFI (Svenska för invandrare) Tolkkostnader 485 Försörjningsstöd (förstärkt bidrag under de två första åren ej sedvanligt försörjningsstöd) 810 Övrigt Förskott etableringsersättning Överskott till SUMMA (SUMMA EXKLUSIVE SFI 7 192) 8(18)

10 NETTO 0 9. Ensamkommande flyktingbarn Kommunen bedriver två boenden för ensamkommande flyktingbarn; Napoleongården och Tranan. Vidare finns Prästgården som drivs av en privat aktör, i bolagsform, som kommunen har avtal med. Kommunens ekonomiavdelning administrerar återsökning av Prästgårdens ersättningar från Migrationsverket. Regler finns som innebär att återsökning endast kan göras av kommunen och inte av bolaget själv. Kommunen debiterar ingen ersättning av Prästgården för handläggningsarbetet med återsökningar. I samband med granskningens genomförande är kommunen i färd att göra en översyn av avtalet med Prästgården. Kommunen och Prästgården erhåller i dagsläget kr/dygn för en boendeplats för ensamkommande flyktingbarn. Det tillkommer 300 kr/dygn om platsen är belagd. Dessa ersättningar ska täcka kostnaderna för att driva boendeplatserna dvs. personal, kost, logi samt omvårdnad etc. Ersättningar för boende på Prästgården går i sin helhet till boendet och tillfaller inte kommunen. Emellertid innebär de boende barnen på Prästgården kostnader för kommunen i egenskap av medborgare som nyttjar t ex skola och omsorg. Nedan framgår en flerårsöversikt för boendena, tkr. Napoleongården ÅR INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT t o m Tranan ÅR INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT t o m (18)

11 God man/vårdnadshavare Överförmyndaren i Sorsele kommun är ansvarig för att förordna en god man till de ensamkommande barnen som bor i Sorsele. För år 2011 och tidigare ligger kostnader för gode män med i redovisningen för respektive boende som redovisas ovan. ÅR INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT 2012 t o m Prästgården uppskattning Prästgården har 12 platser. Med antagandet att alla platser är belagda blir de årliga intäkterna från Migrationsverket kr/plats * 12 platser * 365 dygn = tkr. För att uppskatta Prästgårdens kostnader kan Napoleongården som har 11 platser användas som grund för att proportionera en tänkt kostnad. Napoleongårdens kostnader 2011: tkr /11 platser * 12 platser = tkr. Emellertid ska beaktas att av Napoleongårdens kostnader 2011 avser 711 tkr internhyra, vilket inte är aktuellt för Prästgården. Ny beräkning av kostnader med denna justering resulterar i (7 090 tkr 711 tkr) = tkr /11 platser * 12 platser = tkr. ÅR INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT 2011 Uppskattning tkr Uppskattning tkr ny tkr Uppskattning tkr ny tkr 10. Sorselebo AB Sorselebo AB är det kommunala bostadsföretaget. Bolaget innehar 200 lägenheter för uthyrning varav 174 i tätorten. Totalt 30 lägenheter, alla i tätorten, hyrs ut till flyktingar. I 24 av dessa lägenheter är hyresgästen kvotflyktingar och i 6 av dessa är de ensamkommande barn över 18 år. För kvotflyktingar tecknar integrationsenheten först hyreskontrakt i sitt eget namn för flyktingens del. När personnummer har utfärdats övertar flyktingen personligen hyreskontraktet. I Sorselebo är kvarboendelängden i genomsnitt 2,7 år. Det innebär att lägenheter relativt ofta byter hyresgäst. Följaktligen får bolagets bostadsförmedling hantera fler hyresärenden och hyreskontrakt än den är dimensionerad för. 10(18)

12 Lägenheter som hyrs av flyktingar har ofta högre kostnader för underhållsåtgärder såsom omtapetsering. Det kan bero på att flyktingars matlagningsrutiner ibland innebär rikligt användande av t ex matolja, som leder till fläckar på lägenheternas interiör. Bolaget är återhållsamma med underhållsåtgärder på grund av en ansträngd ekonomi. Ibland åtgärdas inte lägenheter fullt ut avseende oljefläckar om nya flyktingar ska flytta in där. Bolaget försöker att fakturera hyresgästerna för onormalt slitage men det är svårt att få betalt för fordringarna. Det är sällsynt att saneringskostnader för ohyra såsom kackerlackor har förekommit i bostadsbeståndet. Tidigare hade bolaget en vakansgrad (ej uthyrda lägenheter) uppgående till 15 %. På grund av bland annat att kommunen tagit emot flyktingar har vakansgraden sjunkit till 6 %. För det enskilda bolaget är det alltså gynnsamt att kunna hyra ut fler lägenheter än tidigare, om intäkterna överstiger kostnader för förhöjt slitage. Sett ur hela kommunkoncernens perspektiv kan det diskuteras om och i vilken grad bolagets intäkter från uthyrning till flyktingar bekostas från kommunens andra verksamheter, t ex genom försörjningsstöd från socialtjänsten. Ingen säker uppgift finns om flyktingarnas kostnader för kommunkoncernens verksamhet som helhet. Bolaget följer inte upp driftsnetto för hyresgäster på individnivå och kan därför inte beräkna kostnader som är hänförliga till hyresgäster som är flyktingar. Det finns inga resurser till att göra sådan uppföljning. 11. Intäkter Vilka olika typer av intäkter har kommunen för? Sorsele kommun har får följande ersättningar för flyktingmottagning från Migrationsverket: - Grundersättning De kommuner som har en överenskommelse med länsstyrelsen om mottagande av vissa nyanlända invandrare får varje år en grundersättning. (Före december 2010 var det Migrationsverket som gjorde överenskommelser med kommunerna.) Grundersättningen för 2012 är 500 tkr (ensamkommande flyktingbarn) och 440 tkr (kvotflyktingar). Schablonersättning Kommunen kan få schablonersättning enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Schablonersättning till en kommun avser kostnader för: mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, särskilda introduktionsinsatser/merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg m.m., utbildning i svenska för invandrare, samhällsorientering, tolk, andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället, kvarstående kostnader för ekonomiskt bistånd och administration. Schablonersättningen fördelas under två års tid. Schablonersättningen för 2012 är kronor för barn och vuxna upp till 64 år kronor för vuxna över 65 år 11(18)

13 Tidigare erhöll kommunen högre ersättning från Migrationsverket. Ersättningen är sedan 2010 lägre eftersom Arbetsförmedlingen har tagit över en del av ansvaret som tidigare låg på kommunen Skatteintäkter Ca 60 tkr per år erhåller kommunen i skatteintäkt för medborgare. Ensamkommande barn som får PUT (permanent uppehållstillstånd) erhåller kommunen skatteintäkter för. Det kan ta allt från några veckor till månader efter ankomst till kommunen innan det asylsökande barnet får PUT. För att kunna uppskatta skatteintäkter 2011 som kommunen erhåller för mottagna flyktingar och ensamkommande barn har uppgifter erhållits av kommunens ekonomiavdelning: Antal ensamkommande flyktingungdomar (PUT) skrivna i kommunen per är 37 personer. Antal kvotflyktingar skrivna i kommunen är enligt flyktingmottagningen 119 personer och då är alla flyktingar medräknade, även de som varit i kommunen i mer än tre år. Skatteintäkt 2011 avseende: Beräknat belopp, tkr Ensamkommande flyktingbarn (37 st * 60 tkr) Kvotflyktingar (119 st * 60 tkr) SUMMA Utredningar (omsorgskontor) Nedan framgår intäkter från Migrationsverket för utredningar, bokfört på omsorgskontoret, tkr: År Intäkt Utredningar (18)

14 12. Kostnader 12.1 Försörjningsstöd Kommunen erhåller ersättning från Migrationsverket för flyktingar för en tvåårsperiod. De flyktingar som efter en tvåårsperiod inte själv klarar sin försörjning kan ansöka om försörjningsstöd från kommunen. Försörjningsstöd är en kostnad inom kommunens socialtjänst. Följande översikt av kostnader för försörjningsstöd har erhållits av kommunen, tkr: Ekonomiavdelningen har tillsammans med socialsekreterarna uppskattat kostnaden för handläggares arbetstid som tillägnas flyktingars ärenden. År Totalt försörjningsstöd Varav försörjningsstöd till kvotflyktingar, ensamkommande barn , , , 884 Kostnad socialsekreterare; ensamkommande, kvotflyktingar 928, bokfört på kontot 967, bokfört på kontot 878, ca 250 Summa kostnad försörjningsstöd till flyktingar/ ensamkommande inklusive personal Tolkkostnader (omsorgskontor) I sammanställningen nedan kan det finnas med någon tolkfaktura avseende övriga inflyttade utlänningar t ex tyskar men finns det någon så är det inga stora summor det handlar om. År Ensamkommande/kvot/övriga, tkr Ensamkommande barn, tkr 41 Kvotflyktingar, tkr 30 13(18)

15 12.3 Transportkostnader (omsorgskontor) Transportkostnader nedan avser ensamkommande flyktingungdomar. År Ensamkommande, tkr HVB-hem Det förekommer att kommunens flyktingar placeras på HVB-hem, Hem för vård och boende. Till och med september 2012 befaras 542 tkr i kostnader förenade med HVB-placeringar vara ej återsökningsbara och därmed en kostnad för kommunen. För 2011 fanns inte kostnader som var ej återsökningsbara med avseende på HVB-hem. Exempel på när kostnader inte är återsökningsbara är när ett ensamkommande barn själv får barn efter PUT (Permanent uppehållstillstånd) har erhållits. Då är barnets HVB-kostnader inte återsökningsbara Skolans verksamhet Alla mottagna flyktingar har på något vis kontakt med skolans verksamhet. Det kan röra sig om SFI (svenska för invandrare), språkintroduktion, studie- och yrkesvägledning, fritids-, för- och grundskola och vuxenutbildning. Skolchefen uppfattar att personalen är engagerad. Vissa tjänster inom skolan upplever en ökad arbetsbelastning som kan relateras till det ökade antalet flyktingar i verksamheten. Tolkar behöver ibland delta på möten med flyktingar och dessa möten tar längre tid än vanligt. I Sorsele kommun finns ingen gymnasieskola. Ungdomar går gymnasium i andra kommuner vilket innebär att Sorsele får betala interkommunala ersättningar till andra kommuner. En del flyktingelever behöver undervisning i specialskolor i andra kommuner. Då personerna var skrivna i Sorsele initialt betalar kommunen betydande ersättningar till andra kommuner för undervisningen. Kostnaden för specialundervisning kan vara dubbelt så hög som nivån på sedvanliga interkommunala ersättningar. Det är problematiskt att föra över flyktingelever till andra kommuners ansvar, eftersom andra kommuner ofta är motvilliga att ta över dem och relaterade kostnader. Det är en svår uppgift att bedöma hur mycket av verksamhetens kostnader som är betingade av flyktingarna. Så länge flyktingar är asylsökande är kostnader för dessa, såsom för skola, återsökningsbara för kommunen. Rätten att återsöka kostnader upphör när flyktingen får asyl. Skolchefen uppskattar att ca 30 % av skolans verksamhet från årskurs 1 till vuxenutbildning är flyktingrelaterad. I denna uppskattning har beaktats/gjorts avdrag för de kostnader som är återsökningsbara. 14(18)

16 I samråd med skolchefen och kommunens ekonomiavdelning har följande uppskattning gjorts för 2011, avseende flyktingrelaterade kostnader inom skolans verksamhet: Verksamhet inom skolan Uppskattad kostnad betingad av flyktingar 2011, tkr Fritids Förskola Grundskola till och med vuxenutbildning (inklusive SFI) SUMMA Kultur och biblioteksverksamhet Kultur- och bibliotekschef har i samband med granskningen tillfrågats om en grov uppskattning av de kostnader som servicen för flyktingar medför för kultur- och biblioteksverksamheten i Sorsele. Verksamhet Uppskattad kostnad betingad av flyktingar 2011, tkr Kultur- och biblioteksverksamhet 45 Totalkostnaden 2011 uppgick uppskattningsvis till ca kronor med lönekostnader för personal inräknat. Kostnader för datorer och annan teknisk utrustning etc. är inte medräknade liksom utställningar och kulturarrangemang, eftersom de har varit tillgängliga för alla grupper. Arbetet med gruppen invandrare är givande men tidskrävande, då språksvårigheter ska överbryggas. Kostnader för kultur- och biblioteksverksamheten är bland annat inköp av lexikon, ordböcker och grammatikböcker på invandares språk, ljudband, CD och läroböcker för att lära sig svenska, körkortsböcker på invandrares språk, lättlästa böcker på svenska för vuxna, ungdomar och barn. Inköp av barnböcker och vuxenböcker med parallelltext på svenska och invandrares språk. Ett grundbestånd av litteratur på olika invandrarspråk måste finnas på bibliotek. Det är bland annat ett krav för att biblioteket ska få låna depositioner från Internationella biblioteket. Biblioteket lånar in en hel del litteratur på invandrares språk depositioner och enstaka titlar från t ex Internationella biblioteket och länsbiblioteket mm (fjärrlån kostar mer i tid och pengar). 15(18)

17 Biblioteksvisningar och introduktioner samt bokprat för invandrarna ordnas i samarbete med flyktingmottagningar och SFI. Då många är analfabeter och aldrig besökt ett bibliotek så krävs ett extra väl förberett och gott mottagande. Biblioteket ger också service med datoruthyrning och visar internet, e-post och andra funktioner, hjälper till att skicka fax och e-post, kopiering samt ger samhällsrådgivning Vård och omsorg Socialchef har i samband med granskningen tillfrågats om en grov uppskattning av de kostnader som servicen för flyktingar medför inom äldre- och handikappomsorgen i Sorsele. Socialchefen menar att under 2011 fanns inga kostnader avseende flyktingar inom äldreomsorgen. Ca 140 tkr är relaterat till flyktingar under 2011 för stödinsatser i hemmen. Verksamhet Uppskattad kostnad betingad av flyktingar 2011, tkr Omsorg: Stödinsatser i hem Sammanställning av intäkter och kostnader för 2011 I följande sammanställning sammanfattas våra uppskattningar om s intäkter och kostnader för 2011: INTÄKTER 2011 Överskott från kontot Ensamkommande flyktingbarn, boenden Napoleongården (7625), Tranan (6877) Prästgården innebär ett nollsummespel för kommunen. Skatteintäkter, kvotflyktingar och ensamkommande flyktingbarn Utredningar inom omsorg 649 Överskott 6000-kontot till SUMMA (18)

18 KOSTNADER kontot (exklusive SFI 1 978) Ensamkommande flyktingbarn, boenden Napoleongården (7 090) och Tranan (5 541) (inklusive kostnader för gode män). Prästgården innebär ett nollsummespel för kommunen. Försörjningsstöd inklusive personalkostnad, kvotflyktingar och ensamkommande flyktingbarn Tolkar inom socialtjänstens verksamhet 69 Transporter inom socialtjänstens verksamhet 69 Skolans verksamhet (inklusive SFI) Kultur- och biblioteksverksamhet 45 Omsorg: Stödinsatser i hem 140 SUMMA NETTO -997 Kommentar Utifrån vår uppskattning av s intäkter och kostnader för 2011 indikeras att verksamheten bedrivs med förlust. Beräknade kostnader överskrider intäkterna med ca 1 mkr. 17(18)

19 KPMG AB, dag som ovan Helen Sundström Hetta Anna Nordlöf 18(18)

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport ABCD Säters kommun Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-10 Antal sidor: 11 2015 KPMG AB, a Swedish limited

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Ragunda kommun 17 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer... 12 1 Sammanfattning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen!

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen! Informationsmöte flyktingsituationen Välkommen! Vad är kommunens ansvar och hur jobbar vi? Magnus Färjhage/Åselotte Andersson Vad händer när man fått uppehålltillstånd? Samtal med Arbetsförmedlingen lokalt,

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Promemoria 2010-09-10 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Bakgrund Som ett led i den reformering av nyanländas etablering

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet. goteborg.

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet. goteborg. Stadsrevisionen Projektplan Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet goteborg.se/stadsrevisionen 2 PROJEKTPLAN Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet

Läs mer

Tkr Budget Prognos 2 Budget

Tkr Budget Prognos 2 Budget FLYKTINGMOTTAGNING Intäkter 36 609 29 127 21 500 Kostnader - 36 609-29 127-21 500 Nettokostnader 0 0 0 Flyktingmottagningen ansvarar för mottagande av flyktingar till kommunen enligt gällande regler för

Läs mer

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Anvisning av ensamkommande asylsökande barn Vidarebosättning av kvotflyktingar och bosättning av personer med särskilda behov Statliga ersättningar till

Läs mer

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:173-723 2015-04-13 1/1 Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun Kommunens flyktingmottagande Västerviks kommun 19/11 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning och Kf:s beslut... 4 3. Ändamålsenlig verksamhet.... 6 4. God man och särskilt förordnad

Läs mer

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Februari 2015 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:199-723 2015-04-13 1/6 Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Fördelning av schablonbelopp för nyanlända för mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Fördelning av schablonbelopp för nyanlända för mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fridborg Anders Datum 2016-11-08 Diarienummer KSN-2016-2159 Kommunstyrelsen Fördelning av schablonbelopp för nyanlända för mottagande av vissa nyanlända invandrare för

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Krokoms kommun 11 mars 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-02 13 Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015

Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015 Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015 Nuläge Nationellt Fler evakueringsplatser behövs! Förfrågan från Migrationsverket om att driftsätta fler evakueringsplatser

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Mohammed Khoban Dnr KS 2015/0417. Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering

Kommunstyrelsens kontor Mohammed Khoban Dnr KS 2015/0417. Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering 0 Österåker TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(2) Kommunstyrelsens kontor Mohammed Khoban 2015-12-21 Dnr KS 2015/0417 Till Kommunstyrelsen Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering Sammanfattning För att

Läs mer

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Avsiktsförklaring om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering 1 Avsiktsförklaring om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanlands län Kommunerna i Västmanlands

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kalix kommun November 2015

Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kalix kommun November 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/316 2012-04-05 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Tjänsteutlåtande DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret. Fördjupad analys av ekonomiska effekter av introduktionsersättning SN 2009/0031

Tjänsteutlåtande DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret. Fördjupad analys av ekonomiska effekter av introduktionsersättning SN 2009/0031 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Tjänsteutlåtande 2009-02-23 1(5) SN 2009/0031 Fördjupad analys av ekonomiska effekter av introduktionsersättning Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att 1. vidhålla

Läs mer

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58)

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Kommunstyrelsen 2008-10-13 216 369 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 199 484 Dnr 08.490-13 oktks12 Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning

Läs mer

Mottagande av flyktingar i Tyresö

Mottagande av flyktingar i Tyresö TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 2014-03-05 1 (8) Diarienr: 2014/GAN 0029 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Mottagande av flyktingar i Tyresö Förslag till beslut 1. Godkänna förvaltningens

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering 11 Österåker Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2015-12-22 BERU 1:4 Dnr. KS 2015/0417 Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering Beredskapsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

10 maj 2017 Gävle Välkommen!

10 maj 2017 Gävle Välkommen! Grunden om asyl- och flyktingmottagning 10 maj 2017 Gävle Välkommen! Under dagen får du bland annat svar på följande frågor: Hur går en asylansökan till? Vad betyder olika begrepp? Hur ser flyktingsituationen

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Malmö är sedan 2006 en av fyra mottagningskommuner för ensamkommande flyktingbarn i Sverige. De senaste åren har över 1400 ensamkommande flyktingbarn

Läs mer

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-13 KS 2013/0619 Rev 2013-08-28 Kommunfullmäktige Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar Förslag till

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-05-31 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 12196 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2016-06-16 Nyanlända

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15 Förändringar Asylersättningsförordningen Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser barn som efter att kommun anvisats, vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen.

Läs mer

Program 18 april i Gävle

Program 18 april i Gävle OM ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING en utbildningsdag med grundläggande fakta och information om asyloch flyktingmottagning och som vänder sig till dig som är ny inom området integration och etablering för

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 Sammanfattning Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Gymnasieskolans

Läs mer

10,20-10,35 Paus. 11,45 13,00 Lunch. För mer information kontakta Bente Sandström Integration Gävleborg Tfn

10,20-10,35 Paus. 11,45 13,00 Lunch. För mer information kontakta Bente Sandström Integration Gävleborg Tfn OM ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING en utbildningsdag med grundläggande fakta och information om asyloch flyktingmottagning och som vänder sig till dig som är ny inom området integration och etablering för

Läs mer

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen III KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen 2013-02-18 Diariem ~~.Dc'J6 Kopia Han?I" s~.rm... '''~s.:''''...,,\.c.r ~. 2013-02- 2 6 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354)

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2014-11-10 138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) Sammanfattning Med anledning av

Läs mer

Sundsvalls kommun. Förstudie Beredskap för ökat flyktingmottagande Anneth Nyqvist - projektledare Robert Bergman - projektmedarbetare

Sundsvalls kommun. Förstudie Beredskap för ökat flyktingmottagande Anneth Nyqvist - projektledare Robert Bergman - projektmedarbetare www.pwc.com/se Sundsvalls kommun Förstudie Beredskap för ökat flyktingmottagande 2015 Anneth Nyqvist - projektledare Robert Bergman - projektmedarbetare Uppdraget syfte Övergripande revisionsfråga: Belysa

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-09

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-09 2015-10-14 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr. AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-09 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

Utökning och utveckling av befintlig verksamhet för ensamkommande barn

Utökning och utveckling av befintlig verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2011 12 05 273 647 Arbets och personalutskottet 2011 11 28 242 525 Dnr 11.125 13 decks14 Utökning och utveckling av befintlig verksamhet för ensamkommande barn Ärendebeskrivning Migrationsverkets

Läs mer

Mottagande av nyanlända

Mottagande av nyanlända Mottagande av nyanlända Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Samhällsavdelningen Anneli Assmundson Bjerde Oskar Johansson Integrationsutvecklare Integrationsutvecklare anneli.assmundson.bjerde@lansstyrelsen.se

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen För vem gäller ersättningarna? Ersättning till kommuner och landsting för nyanlända personer

Läs mer

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse. Upprop och val av justerare

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse. Upprop och val av justerare LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 1 Upprop och val av justerare - till justerare välja X (minoriteten) - protokollet justeras 2016-06-13 LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 2 Pärmredovisning (Delegeringsbeslut,

Läs mer

Flyktingmottagandet kartläggning

Flyktingmottagandet kartläggning Flyktingmottagandet kartläggning 2013-09-26 Johanna Magnusson och Anna Gidmark KFKS 2013/560-100 Sammanfattning Kommunstyrelsen uppdrog i januari 2013 åt stadsledningskontoret att göra en översyn av flyktingmottagandet;

Läs mer

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Sida 1 (6) 2016-05-26 Handläggare Susanna Nytell Telefon: 08-508 150 29 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2016-06-16 Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 156-607/2016 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Granskning om flyktingmottagande Sollefteå kommun

Granskning om flyktingmottagande Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om flyktingmottagande Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av kommunens integrationsarbete. Revisorerna Sandvikens kommun

Granskning av kommunens integrationsarbete. Revisorerna Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kommunens integrationsarbete Karin Magnusson David Boman Revisorerna Sandvikens kommun September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum KS-2014/151 2014-02-27 Kommunstyrelsen Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Förslag

Läs mer

Granskning av flyktingverksamheten

Granskning av flyktingverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingverksamheten Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Utredning om flyktingmottagande SN-2011/296

Utredning om flyktingmottagande SN-2011/296 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mikael Sjöberg 2011-12-12 SN-2011/296 Socialnämnden Utredning om flyktingmottagande SN-2011/296 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna utredningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen

Förändringar Asylersättningsförordningen Förändringar Asylersättningsförordningen Från början av 2014 Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser anvisade barn som vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen,

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. Prop. 2015:16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nuläge Majoriteten av de nyanlända

Läs mer

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST SFST Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Granskning av flyktingverksamheten

Granskning av flyktingverksamheten Revisionsrapport Granskning av flyktingverksamheten Fredrik Ottosson Mars 2012 Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2. Inledning 2 2.1. Bakgrund 2 2.2. Syfte

Läs mer

Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn

Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn 2015-11-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/123-133 Arbets- och företagsnämnden Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande 1 (5) Socialchef Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr. A2016/01307I Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga Sammanfattning Hultsfreds kommun anser att förslaget

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Merkostnader kopplat till ökat flyktingmottagande per 31 maj 2016

Merkostnader kopplat till ökat flyktingmottagande per 31 maj 2016 1 (5) Ekonom Weronice Rodin 0431-46 81 85 weronice.rodin@engelholm.se Välfärdsnämnd Merkostnader kopplat till ökat flyktingmottagande per 31 maj 2016 Ärendebeskrivning Antalet nyanlända barn och ungdomar

Läs mer

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmot- tagandet

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmot- tagandet Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmot- tagandet Linköpings kommun Jukka Törrö Annika Hansson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Utlåtande 2016:139 RI (Dnr /2016)

Utlåtande 2016:139 RI (Dnr /2016) Utlåtande 2016:139 RI (Dnr 106-236/2016) Tillsättande av utredning för att klarlägga Stockholms kommuns kostnader för flyktinginvandring och illegala invandrare Motion (2016:22) av Per Ossmer m.fl. (alla

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga.

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Datum 2016-08-23 Handläggare Mikaela Josefsson 1(5) Direkttelefon 073-089 26 52 E-postadress mikaela.josefsson1@nassjo.se Regeringskansliets diarienummer A2016/01307/I Remissvar Ett nytt ersättningssystem

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens integrationsarbete

Revisionsrapport Granskning av kommunens integrationsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens integrationsarbete. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Vingåkers kommun Jukka Törrö Annika Hansson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll KS Statlig ersättning. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll KS Statlig ersättning. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Statlig ersättning Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Återsökning från Migrationsverket för elever i förskola, grundskola och gymnasium Internkontroll

Läs mer