Sorsele kommun. Granskning av intäkterna och kostnaderna för flyktingverksamheten Rapport. Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sorsele kommun. Granskning av intäkterna och kostnaderna för flyktingverksamheten Rapport. Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19"

Transkript

1 ABCD Sorsele kommun Granskning av intäkterna och kostnaderna för Audit KPMG AB 13 november 2012 Antal sidor: 19

2 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Uppdrag 3. Bakgrund 4. Syfte och avgränsning 5. Avgränsning 6. Metod 7. Kommunens organisation för 8. Intervju med ekonomiavdelningen kontot, år kontot, år Ensamkommande flyktingbarn 10. Sorselebo AB 11. Intäkter 11.1 Skatteintäkter 11.2 Utredningar (omsorgskontor) 12. Kostnader 12.1 Försörjningsstöd 12.2 Tolkkostnader (omsorgskontor) 12.3 Transportkostnader (omsorgskontor) 12.4 HVB-hem 12.5 Skolans verksamhet 12.6 Kultur och biblioteksverksamhet 12.7 Vård och omsorg 13. Sammanställning av intäkter och kostnader för (18)

3 1. Sammanfattning Som ett led i den årliga granskningen har KPMG på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat intäkterna och kostnaderna för i kommunen. Nedan följer sammanfattningsvis våra iakttagelser från granskningen och våra rekommendationer i förbättringshänseende: Kommunens konto för kvot, 6000-kontot, var tänkt att uppvisa ett ackumulerat överskott när flyktingens två år av introduktion passerat. Överskottet skulle avsättas för att kommunen skulle kunna finansiera framtida utgifter för flyktingarna. År 2011 fanns ett överskott av 170 tkr på 6000-kontot. År 2012 prognostiseras kontot uppvisa ett underskott på 900 tkr. Orsaken till underskottet är bland annat att kommunfullmäktige beslutat ramförstärkning uppgående till 1970 tkr från 6000-kontot till barn- och utbildningsnämnden. Vår bedömning är att statliga ersättningar som kommunen erhåller under de två första åren vid flyktingmottagande delvis behöver avsättas till framtida utgifter förknippade med flyktingarna. Kommunens flyktingmottagande har inverkan på flera olika verksamheter såsom socialtjänst och skola. I dagsläget saknar kommunen en överblick av vilka kostnader som flyktingmottagandet innebär för kommunens verksamheter. Det finns ingen funktion inom kommunens ekonomiavdelning med ansvar för en uppföljning av flyktingsverksamhetens resultat på totalnivå. Den ekonomiska redovisningen kring ärenden/insatser relaterade till flyktingar är utspridd på olika verksamheter. Enbart direkta intäkter och kostnader finns framtagna för. Det saknas etablerade metoder att fördela kostnader för bland annat socialtjänstens och skolans personals arbetstid till flyktingärenden för att få en helhetsbild av vad flyktingmottagandet innebär för kostnader för kommunen. Prästgården är boende för ensamkommande flyktingbarn som bedrivs i privat regi. Genom uppskattning av Prästgårdens kostnader i relation till intäkterna för 2011, beräknas verksamheten bedrivas med ett överskott uppgående till ca 1,3 mkr. Utifrån vår uppskattning av s intäkter och kostnader för 2011 indikeras att verksamheten bedrivs med förlust. Beräknade kostnader överskrider intäkterna med ca 1 mkr. Rekommendation Vi rekommenderar att kommunen: - säkerställer att beslutsunderlag inför beslut om anvisade av medel från grundas på rättvisande och rimliga förutsättningar och uppskattningar. Då kommunen 2012 räknar med ett underskott för kvot, bedömer vi att en översyn och planering är nödvändig för att säkerställa finansieringen av flyktingmottagandet på sikt. Riktlinjer bör fastställas för avsättning av medel för framtida utgifter inom. 2(18)

4 - inrättar en funktion inom kommunens ekonomiavdelning som ansvarar för en totaluppföljning av flyktingsverksamhetens resultat, omfattande kvotflyktingar och ensamkommande flyktingbarn. - samlar intäkter och kostnader i ekonomiska redovisningen relaterade till flyktingmottagande inom en gemensam resultatenhet. Skillnad mellan t ex ensamkommande flyktingbarn och kvotflyktingar kan vid behov göras med hjälp av indelning i olika intäkts- och kostnadsslag. - utvecklar verktyg och metoder för att rättvisande kunna öronmärka/fördela verksamheternas personalkostnader som är tillägnade flyktingärenden. - prioriterar översynen av avtal med privat bedrivna boenden, för att analysera hur eventuella överskott av verksamhet som bedrivs framgent ska komma kommunen tillgodo. - analyserar flyktingmottagandets verkningar på bred front i kommunens verksamhet. Det är viktigt att en hållbar strategi finns för flyktingmottagandets finansiering, för att säkerställa att måluppfyllelse avseende god ekonomisk hushållning för kommunen som helhet inte äventyras. 3(18)

5 2. Uppdrag Med bakgrund av revisorernas risk- och väsentlighetsbedömning har revisionen gett KPMG i uppdrag att granska intäkterna och kostnaderna för. 3. Bakgrund Sorsele kommun har under ett antal år tagit emot flyktingar med stöd av statlig finansiering. Det finns olika typer av bidrag från staten för, exempelvis bidrag för egna personalkostnader för personal som arbetar med flyktingfrågor, bidrag för ekonomiskt bistånd/ introduktionsersättning för flyktingarna, olika typer av projektmedel för speciella projekt med mera. En del av bidragen är avsedda för ett speciellt år, medan andra bidrag är avsedda att täcka kommunens kostnader under en längre tid. 4. Syfte och avgränsning Granskningens övergripande syfte är att granska om kommunens flyktingverksamhet är självfinansierad. Granskningen syftar till att besvarar följande revisionsfrågor: Vilka olika typer av intäkter har kommunen haft för de senaste fyra åren? Vilka kostnader har belastat de senaste fyra åren? 5. Avgränsning Granskningen avser hela inom Sorsele kommun. Det har i samband med granskningens genomförande inte visat sig vara meningsfullt att redovisa kostnader och intäkter för perioden som revisionsfrågorna specificerar; de senaste fyra åren. Anledningen är att siffrorna inte är sammanställda på ett liknande sätt vilket försvårar jämförbarheten över tid. Vi har fokuserat på år 2011 för att bedöma hela verksamhetens intäkter och kostnader relaterat till flyktingmottagandet. 6. Metod Projektet har genomförts genom: Upprättande av projektplan och förankring av projektet. Dokumentstudier av redovisning över intäkter och kostnader. Intervjuer med ansvariga tjänstemän för beskrivningar av använda rutiner och arbetssätt i planering och uppföljning, hur resultat kommuniceras och används. 4(18)

6 Via intervjuer har upplysningar hämtats från Jan Nilsson, ekonomiansvarig, Camilla Dalesten, ekonom, Per Daniel Liljegran, skolchef, Nenne Nilsson, integrationssamordnare och Ove Eklund, VD Sorsele Bo. Analys och bedömning av resultat av insamlade dokument och intervjuer. De intervjuade har i berörda delar lämnat sifferuppgifter för underlag till rapporten. Projektet har utförts av KPMG, Helen Sundström Hetta och Anna Nordlöf. 5(18)

7 7. Kommunens organisation för Sorsele kommunen har ett avtal med Migrationsverket att ta emot kvotflyktingar (kvotflykting: person som är utredd och klar, d.v.s. fått asyl i Sverige och har permanent uppehållstillstånd redan innan ankomst till Sverige). Kvotflyktingar kommer direkt från utlandet till Sverige och mottagningskommun. Enligt kommunens integrationssamordnare har Sorsele kommun under 2012 tagit emot 25 personer. I denna grupp ingick en kvotflyktingfamilj bestående av nio personer. Resterande 16 personer avser återföreningar. Flyktingverksamheten är organiserad under kommunstyrelsens ansvar. Integrationsenheten startades under 2011 och har till ansvar att hjälpa flyktingar med bostad och praktiska frågor. Integrationsenheten har i dagsläget två anställda varav en person är tjänstledig och slutar sin tjänst våren Sorsele kommun har tagit emot ensamkommande barn sedan februari 2007 utifrån avtal med Migrationsverket. Just nu har man ett avtal från den 11 januari 2010 gällande att ta emot 33 ensamkommande barn. 1 Enligt kommunens integrationssamordnare har kommunen i dagsläget en alltmer begränsad kapacitet att kunna ta emot fler flyktingar. Det börjar ta slut med tillgången på plats t ex inom skola, SFI och folktandvård. Om kommunen ska klara att ta hand om fler människor behövs investeringar och utökade lokaler. 8. Intervju med ekonomiavdelningen kontot, år 2012 Integrationsenhetens kostnader och intäkter sorterar under ett visst konto, det så kallade kontot. Integrationsenhetens personalkostnader ska finansieras av intäkterna. Alla typer av ersättningar från Migrationsverket förenade med, utom intäkter för ensamkommande flyktingbarn, bokas på 6000-kontot. Intäkter och kostnader för ensamkommande flyktingbarn bokas på ett särskilt konto inom socialtjänstens verksamhet. Tanken med 6000-kontot är att ett överskott ska byggas upp över tid som kan användas till att finansiera kostnader för flyktingarna efter att de två första åren gått till ända. Det har tidigare år funnits ett ackumulerat överskott på 6000-kontot. År 2011 uppgick överskottet till 170 tkr. För 2012 beräknas inga överskott finnas på 6000-kontot. Bland annat bidrar SFI till höga kostnader. Per beslutade kommunfullmäktige att barn- och utbildningsnämnden skulle få ramförstärkning med 1680 tkr med anledning av ökat flyktingmottagande. Medlen anvisas från kommunens konto för schablonersättning (6000-kontot). Vidare beslutade kommunfullmäktige att barn- och utbildningsnämnden skulle få ramförstärkning anvisade från 6000-kontot med 130 tkr för att tillskapa en studie- och yrkesvägledningsfunktion för vuxna samt med 160 tkr för utökning 1 6(18)

8 av grundläggande vuxenutbildning. Totalt uppgår beslutad ramförstärkning till barn- och utbildningsnämnden, från 6000-kontot, till tkr. Gemensamt gäller för utbetalningarna från 6000-kontot att det sker mot faktisk redovisad kostnad enligt kommunens redovisning. Kommunens ekonomiavdelning beräknar att 6000-kontot, om beslutad ramförstärkning till barnoch utbildningsnämnden med 1680 tkr respektive 160 tkr äger rum, kommer uppvisa ett underskott uppgående till ca 900 tkr för 2012 (se tabell nedan). Barn- och utbildningsnämndens ram har således förstärkts med pengar som inte finns tillgängliga. Ett underskott på 6000-kontot belastar kommunstyrelsens verksamhet. I samband med granskningen har kommunens ekonomiansvarige presenterat följande prognos för 6000-kontot för helåret 2012, tkr: PROGNOS 2012 INTÄKTER Överskott från Årets t o m Beräknat tillkommande SUMMA PROGNOS 2012 KOSTNADER Bokförda kostnader t o m Integrationsenheten SFI höstterminen Tolkkostnader okt-dec 50 Ökade kostnader hos Barn- och utbildningsnämnden Grundläggande vuxenutbildning 160 SUMMA (18)

9 NETTO kontot, år 2011 Kommunens ekonomiansvarige har redovisat följande utfall för 6000-kontot för helåret 2011, tkr: UTFALL 2011 INTÄKTER Överskott från Nystartsjobbersättning från Arbetsförmedlingen för anställda Årets intäkter från Migrationsverket (varav ersättning för förskotterad etableringsersättning tkr) SUMMA UTFALL 2011 KOSTNADER Integrationsenheten SFI (Svenska för invandrare) Tolkkostnader 485 Försörjningsstöd (förstärkt bidrag under de två första åren ej sedvanligt försörjningsstöd) 810 Övrigt Förskott etableringsersättning Överskott till SUMMA (SUMMA EXKLUSIVE SFI 7 192) 8(18)

10 NETTO 0 9. Ensamkommande flyktingbarn Kommunen bedriver två boenden för ensamkommande flyktingbarn; Napoleongården och Tranan. Vidare finns Prästgården som drivs av en privat aktör, i bolagsform, som kommunen har avtal med. Kommunens ekonomiavdelning administrerar återsökning av Prästgårdens ersättningar från Migrationsverket. Regler finns som innebär att återsökning endast kan göras av kommunen och inte av bolaget själv. Kommunen debiterar ingen ersättning av Prästgården för handläggningsarbetet med återsökningar. I samband med granskningens genomförande är kommunen i färd att göra en översyn av avtalet med Prästgården. Kommunen och Prästgården erhåller i dagsläget kr/dygn för en boendeplats för ensamkommande flyktingbarn. Det tillkommer 300 kr/dygn om platsen är belagd. Dessa ersättningar ska täcka kostnaderna för att driva boendeplatserna dvs. personal, kost, logi samt omvårdnad etc. Ersättningar för boende på Prästgården går i sin helhet till boendet och tillfaller inte kommunen. Emellertid innebär de boende barnen på Prästgården kostnader för kommunen i egenskap av medborgare som nyttjar t ex skola och omsorg. Nedan framgår en flerårsöversikt för boendena, tkr. Napoleongården ÅR INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT t o m Tranan ÅR INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT t o m (18)

11 God man/vårdnadshavare Överförmyndaren i Sorsele kommun är ansvarig för att förordna en god man till de ensamkommande barnen som bor i Sorsele. För år 2011 och tidigare ligger kostnader för gode män med i redovisningen för respektive boende som redovisas ovan. ÅR INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT 2012 t o m Prästgården uppskattning Prästgården har 12 platser. Med antagandet att alla platser är belagda blir de årliga intäkterna från Migrationsverket kr/plats * 12 platser * 365 dygn = tkr. För att uppskatta Prästgårdens kostnader kan Napoleongården som har 11 platser användas som grund för att proportionera en tänkt kostnad. Napoleongårdens kostnader 2011: tkr /11 platser * 12 platser = tkr. Emellertid ska beaktas att av Napoleongårdens kostnader 2011 avser 711 tkr internhyra, vilket inte är aktuellt för Prästgården. Ny beräkning av kostnader med denna justering resulterar i (7 090 tkr 711 tkr) = tkr /11 platser * 12 platser = tkr. ÅR INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT 2011 Uppskattning tkr Uppskattning tkr ny tkr Uppskattning tkr ny tkr 10. Sorselebo AB Sorselebo AB är det kommunala bostadsföretaget. Bolaget innehar 200 lägenheter för uthyrning varav 174 i tätorten. Totalt 30 lägenheter, alla i tätorten, hyrs ut till flyktingar. I 24 av dessa lägenheter är hyresgästen kvotflyktingar och i 6 av dessa är de ensamkommande barn över 18 år. För kvotflyktingar tecknar integrationsenheten först hyreskontrakt i sitt eget namn för flyktingens del. När personnummer har utfärdats övertar flyktingen personligen hyreskontraktet. I Sorselebo är kvarboendelängden i genomsnitt 2,7 år. Det innebär att lägenheter relativt ofta byter hyresgäst. Följaktligen får bolagets bostadsförmedling hantera fler hyresärenden och hyreskontrakt än den är dimensionerad för. 10(18)

12 Lägenheter som hyrs av flyktingar har ofta högre kostnader för underhållsåtgärder såsom omtapetsering. Det kan bero på att flyktingars matlagningsrutiner ibland innebär rikligt användande av t ex matolja, som leder till fläckar på lägenheternas interiör. Bolaget är återhållsamma med underhållsåtgärder på grund av en ansträngd ekonomi. Ibland åtgärdas inte lägenheter fullt ut avseende oljefläckar om nya flyktingar ska flytta in där. Bolaget försöker att fakturera hyresgästerna för onormalt slitage men det är svårt att få betalt för fordringarna. Det är sällsynt att saneringskostnader för ohyra såsom kackerlackor har förekommit i bostadsbeståndet. Tidigare hade bolaget en vakansgrad (ej uthyrda lägenheter) uppgående till 15 %. På grund av bland annat att kommunen tagit emot flyktingar har vakansgraden sjunkit till 6 %. För det enskilda bolaget är det alltså gynnsamt att kunna hyra ut fler lägenheter än tidigare, om intäkterna överstiger kostnader för förhöjt slitage. Sett ur hela kommunkoncernens perspektiv kan det diskuteras om och i vilken grad bolagets intäkter från uthyrning till flyktingar bekostas från kommunens andra verksamheter, t ex genom försörjningsstöd från socialtjänsten. Ingen säker uppgift finns om flyktingarnas kostnader för kommunkoncernens verksamhet som helhet. Bolaget följer inte upp driftsnetto för hyresgäster på individnivå och kan därför inte beräkna kostnader som är hänförliga till hyresgäster som är flyktingar. Det finns inga resurser till att göra sådan uppföljning. 11. Intäkter Vilka olika typer av intäkter har kommunen för? Sorsele kommun har får följande ersättningar för flyktingmottagning från Migrationsverket: - Grundersättning De kommuner som har en överenskommelse med länsstyrelsen om mottagande av vissa nyanlända invandrare får varje år en grundersättning. (Före december 2010 var det Migrationsverket som gjorde överenskommelser med kommunerna.) Grundersättningen för 2012 är 500 tkr (ensamkommande flyktingbarn) och 440 tkr (kvotflyktingar). Schablonersättning Kommunen kan få schablonersättning enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Schablonersättning till en kommun avser kostnader för: mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, särskilda introduktionsinsatser/merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg m.m., utbildning i svenska för invandrare, samhällsorientering, tolk, andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället, kvarstående kostnader för ekonomiskt bistånd och administration. Schablonersättningen fördelas under två års tid. Schablonersättningen för 2012 är kronor för barn och vuxna upp till 64 år kronor för vuxna över 65 år 11(18)

13 Tidigare erhöll kommunen högre ersättning från Migrationsverket. Ersättningen är sedan 2010 lägre eftersom Arbetsförmedlingen har tagit över en del av ansvaret som tidigare låg på kommunen Skatteintäkter Ca 60 tkr per år erhåller kommunen i skatteintäkt för medborgare. Ensamkommande barn som får PUT (permanent uppehållstillstånd) erhåller kommunen skatteintäkter för. Det kan ta allt från några veckor till månader efter ankomst till kommunen innan det asylsökande barnet får PUT. För att kunna uppskatta skatteintäkter 2011 som kommunen erhåller för mottagna flyktingar och ensamkommande barn har uppgifter erhållits av kommunens ekonomiavdelning: Antal ensamkommande flyktingungdomar (PUT) skrivna i kommunen per är 37 personer. Antal kvotflyktingar skrivna i kommunen är enligt flyktingmottagningen 119 personer och då är alla flyktingar medräknade, även de som varit i kommunen i mer än tre år. Skatteintäkt 2011 avseende: Beräknat belopp, tkr Ensamkommande flyktingbarn (37 st * 60 tkr) Kvotflyktingar (119 st * 60 tkr) SUMMA Utredningar (omsorgskontor) Nedan framgår intäkter från Migrationsverket för utredningar, bokfört på omsorgskontoret, tkr: År Intäkt Utredningar (18)

14 12. Kostnader 12.1 Försörjningsstöd Kommunen erhåller ersättning från Migrationsverket för flyktingar för en tvåårsperiod. De flyktingar som efter en tvåårsperiod inte själv klarar sin försörjning kan ansöka om försörjningsstöd från kommunen. Försörjningsstöd är en kostnad inom kommunens socialtjänst. Följande översikt av kostnader för försörjningsstöd har erhållits av kommunen, tkr: Ekonomiavdelningen har tillsammans med socialsekreterarna uppskattat kostnaden för handläggares arbetstid som tillägnas flyktingars ärenden. År Totalt försörjningsstöd Varav försörjningsstöd till kvotflyktingar, ensamkommande barn , , , 884 Kostnad socialsekreterare; ensamkommande, kvotflyktingar 928, bokfört på kontot 967, bokfört på kontot 878, ca 250 Summa kostnad försörjningsstöd till flyktingar/ ensamkommande inklusive personal Tolkkostnader (omsorgskontor) I sammanställningen nedan kan det finnas med någon tolkfaktura avseende övriga inflyttade utlänningar t ex tyskar men finns det någon så är det inga stora summor det handlar om. År Ensamkommande/kvot/övriga, tkr Ensamkommande barn, tkr 41 Kvotflyktingar, tkr 30 13(18)

15 12.3 Transportkostnader (omsorgskontor) Transportkostnader nedan avser ensamkommande flyktingungdomar. År Ensamkommande, tkr HVB-hem Det förekommer att kommunens flyktingar placeras på HVB-hem, Hem för vård och boende. Till och med september 2012 befaras 542 tkr i kostnader förenade med HVB-placeringar vara ej återsökningsbara och därmed en kostnad för kommunen. För 2011 fanns inte kostnader som var ej återsökningsbara med avseende på HVB-hem. Exempel på när kostnader inte är återsökningsbara är när ett ensamkommande barn själv får barn efter PUT (Permanent uppehållstillstånd) har erhållits. Då är barnets HVB-kostnader inte återsökningsbara Skolans verksamhet Alla mottagna flyktingar har på något vis kontakt med skolans verksamhet. Det kan röra sig om SFI (svenska för invandrare), språkintroduktion, studie- och yrkesvägledning, fritids-, för- och grundskola och vuxenutbildning. Skolchefen uppfattar att personalen är engagerad. Vissa tjänster inom skolan upplever en ökad arbetsbelastning som kan relateras till det ökade antalet flyktingar i verksamheten. Tolkar behöver ibland delta på möten med flyktingar och dessa möten tar längre tid än vanligt. I Sorsele kommun finns ingen gymnasieskola. Ungdomar går gymnasium i andra kommuner vilket innebär att Sorsele får betala interkommunala ersättningar till andra kommuner. En del flyktingelever behöver undervisning i specialskolor i andra kommuner. Då personerna var skrivna i Sorsele initialt betalar kommunen betydande ersättningar till andra kommuner för undervisningen. Kostnaden för specialundervisning kan vara dubbelt så hög som nivån på sedvanliga interkommunala ersättningar. Det är problematiskt att föra över flyktingelever till andra kommuners ansvar, eftersom andra kommuner ofta är motvilliga att ta över dem och relaterade kostnader. Det är en svår uppgift att bedöma hur mycket av verksamhetens kostnader som är betingade av flyktingarna. Så länge flyktingar är asylsökande är kostnader för dessa, såsom för skola, återsökningsbara för kommunen. Rätten att återsöka kostnader upphör när flyktingen får asyl. Skolchefen uppskattar att ca 30 % av skolans verksamhet från årskurs 1 till vuxenutbildning är flyktingrelaterad. I denna uppskattning har beaktats/gjorts avdrag för de kostnader som är återsökningsbara. 14(18)

16 I samråd med skolchefen och kommunens ekonomiavdelning har följande uppskattning gjorts för 2011, avseende flyktingrelaterade kostnader inom skolans verksamhet: Verksamhet inom skolan Uppskattad kostnad betingad av flyktingar 2011, tkr Fritids Förskola Grundskola till och med vuxenutbildning (inklusive SFI) SUMMA Kultur och biblioteksverksamhet Kultur- och bibliotekschef har i samband med granskningen tillfrågats om en grov uppskattning av de kostnader som servicen för flyktingar medför för kultur- och biblioteksverksamheten i Sorsele. Verksamhet Uppskattad kostnad betingad av flyktingar 2011, tkr Kultur- och biblioteksverksamhet 45 Totalkostnaden 2011 uppgick uppskattningsvis till ca kronor med lönekostnader för personal inräknat. Kostnader för datorer och annan teknisk utrustning etc. är inte medräknade liksom utställningar och kulturarrangemang, eftersom de har varit tillgängliga för alla grupper. Arbetet med gruppen invandrare är givande men tidskrävande, då språksvårigheter ska överbryggas. Kostnader för kultur- och biblioteksverksamheten är bland annat inköp av lexikon, ordböcker och grammatikböcker på invandares språk, ljudband, CD och läroböcker för att lära sig svenska, körkortsböcker på invandrares språk, lättlästa böcker på svenska för vuxna, ungdomar och barn. Inköp av barnböcker och vuxenböcker med parallelltext på svenska och invandrares språk. Ett grundbestånd av litteratur på olika invandrarspråk måste finnas på bibliotek. Det är bland annat ett krav för att biblioteket ska få låna depositioner från Internationella biblioteket. Biblioteket lånar in en hel del litteratur på invandrares språk depositioner och enstaka titlar från t ex Internationella biblioteket och länsbiblioteket mm (fjärrlån kostar mer i tid och pengar). 15(18)

17 Biblioteksvisningar och introduktioner samt bokprat för invandrarna ordnas i samarbete med flyktingmottagningar och SFI. Då många är analfabeter och aldrig besökt ett bibliotek så krävs ett extra väl förberett och gott mottagande. Biblioteket ger också service med datoruthyrning och visar internet, e-post och andra funktioner, hjälper till att skicka fax och e-post, kopiering samt ger samhällsrådgivning Vård och omsorg Socialchef har i samband med granskningen tillfrågats om en grov uppskattning av de kostnader som servicen för flyktingar medför inom äldre- och handikappomsorgen i Sorsele. Socialchefen menar att under 2011 fanns inga kostnader avseende flyktingar inom äldreomsorgen. Ca 140 tkr är relaterat till flyktingar under 2011 för stödinsatser i hemmen. Verksamhet Uppskattad kostnad betingad av flyktingar 2011, tkr Omsorg: Stödinsatser i hem Sammanställning av intäkter och kostnader för 2011 I följande sammanställning sammanfattas våra uppskattningar om s intäkter och kostnader för 2011: INTÄKTER 2011 Överskott från kontot Ensamkommande flyktingbarn, boenden Napoleongården (7625), Tranan (6877) Prästgården innebär ett nollsummespel för kommunen. Skatteintäkter, kvotflyktingar och ensamkommande flyktingbarn Utredningar inom omsorg 649 Överskott 6000-kontot till SUMMA (18)

18 KOSTNADER kontot (exklusive SFI 1 978) Ensamkommande flyktingbarn, boenden Napoleongården (7 090) och Tranan (5 541) (inklusive kostnader för gode män). Prästgården innebär ett nollsummespel för kommunen. Försörjningsstöd inklusive personalkostnad, kvotflyktingar och ensamkommande flyktingbarn Tolkar inom socialtjänstens verksamhet 69 Transporter inom socialtjänstens verksamhet 69 Skolans verksamhet (inklusive SFI) Kultur- och biblioteksverksamhet 45 Omsorg: Stödinsatser i hem 140 SUMMA NETTO -997 Kommentar Utifrån vår uppskattning av s intäkter och kostnader för 2011 indikeras att verksamheten bedrivs med förlust. Beräknade kostnader överskrider intäkterna med ca 1 mkr. 17(18)

19 KPMG AB, dag som ovan Helen Sundström Hetta Anna Nordlöf 18(18)

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

Etableringen av nyanlända

Etableringen av nyanlända 2012:22 Etableringen av nyanlända En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-13 2010/233-5 ERT DATUM 2010-11-25 2011-12-08 ER BETECKNING IJ2010/2000/IU

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Rapport 2013:10 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 2 Rapporten Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Innehåll Allmänna riktlinjer för arbetet med försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner

Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner Revisionsrapport Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner 9 september 2009 Eva Gustafsson Silja Savela 2009-09-09 Pär Sturesson Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20 Datum 2013-06-20 1(2) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 Ärenden: 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av justeringsmän

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer