Räntefri mikrofinans ett bättre alternativ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Räntefri mikrofinans ett bättre alternativ?"

Transkript

1 Räntefri mikrofinans ett bättre alternativ? En studie om räntans betydelse Nyckelord: Microfinance, Islam, Grameen Bank, RDS, poverty alleviation, interest Författare: Maja Reinholdsson Handledare: Bengt Kjellén Examinator: Ahmad Ahmadi Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 HP Institutionen för ekonomi och informatik Högskolan Väst Vårterminen 2012

2 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Problemdiskussion 7 1. Hypoteser Syfte 9 2. Metod Vetenskapligt synsätt Design Datainsamling och urval Intervjuer Tillförlitlighet 12. Teoretisk utgångspunkt 1.1 Mikrofinans utveckling 1.2 Tre miljarder utan bankkonto 14. Mikrofinans effekter 14.4 Från subventioner till kommersialisering 16.5 Mikrofinans metodik Ränta Ränta inom mikrofinans Kritik mot ränta Räntans beståndsdelar Svårigheter att beräkna ränta Räntetak Det islamiska banksystemet Islamiskt bankväsende Islamisk mikrofinans Ränta eller icke ränta? Bangladesh 24 2

3 6.2 Grameen Bank RDS Regleringar av mikrofinans Undersökning Resultat Räntans sociala betydelse Mikrofinans i Europa- ett lånat koncept från Syd Mikrofinans i Sverige 1 7. Mikrofinansinstitutet AB JAK 7.5 Empiriska resultat 4 8. Tolkning och slutsatser Källförteckning 44 Bilaga 1 Globala räntesatser 51 Bilaga 2 Grameen Bank 10 indikatorer 51 Bilaga Intervjuguide 5 Bilaga 4 Intervjuguide 54 Bilaga 5 Intervjuguide 55 Bilaga 6 Följebrev JAK 56 Bilaga 7 Uträkning hypotes ett 57 Bilaga 8 Uträkning hypotes ett 60

4 Akronymer BM- Bai- Muajjal FN- Förenta Nationerna GB- Grameen Bank IBBL- Islami Bank Bangladesh Limited IMF- International Monetary Fund IsMFI- Islamiska mikrofinansinstitutioner IsMF- Islamisk mikrofinans MF- Mikrofinans MFI- Mikrofinansinstitutioner MFI AB- mikrofinansinstitutet AB RDS- Rural Development Scheme WB- World Bank NGO- Non Governmental Organization 4

5 Abstract Drygt en miljard av jordens befolkning lever idag i extrem fattigdom. Försöken att förbättra dessa människors levnadsvillkor är många. Mikrofinans (MF) har sedan Grameen Banks tillblivelse i Bangladesh på 80-talet kommit att institutionaliseras som en metod för fattigdomslindring. Idag nås 200 miljoner hushåll av MF. Det har på senare tid skett en ökad kommersialisering av mikrofinansinstitut (MFI). Höga avkastningskrav har lett till stigande räntor. Små lån är dyra att administrera och kostnaden för detta faller på låntagarna. Det råder ett dilemma mellan finansiell hållbarhet och räckvidd att nå de allra fattigaste. Företrädare för MF anser att tillgång till finansiella tjänster bör stå över höga räntesatser. Kritiker hävdar att höga räntor suger ut utsatta människor och förespråkar låg ränta eller räntefria lån. Enligt islam är ränta förbjuden. Islamiska MFI har utvecklats och fyller ett behov hos en stor muslimsk befolkning. Islamisk MF skiljer sig från konventionell MF i flera avseenden. RDS (Rural Development Scheme) är en av de mest framträdande modellerna inom kategorin, framtagen av Islami Bank Bangladesh Limited. RDS utgår från ett holistiskt perspektiv, som utöver finansiella aspekter fokuserar på människors sociala utveckling. MF är inte längre enbart ett koncept för fattiga i syd, sedan sekelskiftet har ett hundratal MFI vuxit fram i Europa. I Sverige finns ett tiotal initiativ. MF anses vara ett effektivt verktyg för att öka sysselsättningen och minska utanförskapet, särskilt i en tid av recession som nu. Syftet med denna komparativa fallstudie är att med hjälp av två hypoteser stipulera räntans inverkan för mikrolåntagaren samt att undersöka räntans sociala funktion. Lånekostnaden för RDS investering Bai- Mujjal och Grameen Bank:s lån räknas ut och kontrasteras. Komplicerade uträkningar signalerar svårigheten för fattiga människor att uppfatta räntekostnaden. I motsats till teorin visar resultaten att lånekostnaden för räntebaserade mikrolån är lägre än för räntefria lån. Intervjuer med långivare och låntagare i Sverige bekräftar att ränta har fler dimensioner än strikt ekonomiska. Räntan upplevs vidmakthålla orättvisa. Av andra upplevs räntan ge möjligheter, att kunna betala ränta kan till exempel visa på en lönsam verksamhet. 5

6 1. Inledning One cannot resist an idea whose time has come/victor Hugo 1.1 Bakgrund Globaliseringen har för delar av jordens befolkning inneburit ett ökat välstånd. Likväl lever drygt en miljard människor i världen i extrem fattigdom (World Bank 2012). År 2000 satte FN upp åtta millenniemål. Det första målet innefattar att fattigdomen år 2015 ska ha halverats. Uppnås målet, vilket världsbanken förmodar kommer fortfarande en knapp miljard människor att leva på mindre än 1 euro per dag 2015 (millenniemålen 2011). Fattigdom är ett mångdimensionellt begrepp. Förutom bristande finansiella resurser är tillgången till information, utbildning, sjukvård, rent vatten mycket begränsad för denna grupp. Rådande strukturer har ständigt försummat de fattiga. En utbredd maktlöshet vilar över de människor som lever under fattigdomsgränsen. Det råder ingen konsensus kring hur utmaningen att förbättra dessa människors levnadsvillkor ska lösas. Internationellt utvecklingsarbete har sedan andra världskrigets Marhallhjälp, inbegripit rika länders hjälp till fattiga länder. Utvecklingsagendans fokus har skiftat över tid, från 80-talets strukturanpassningsprogram till dagens en pro-poor doktrin. Doktrinen innebär att fokus på att nå de allra mest utsatta bör guida utvecklingsarbetet (World Development report 2012). De senaste decennierna har fattigas begränsade tillgång till finansiella tjänster kommit att stå i fokus. Strax under miljarder vuxna antas sakna banktjänster (Helms 2006, s.6). Små krediter har sedan 50- talet i form av statligt bistånd delats ut till marginaliserade bönder, i hopp om att öka produktiviteten. Under 80-talet erbjöds kvinnor små lån som ett startkapital för att starta eller vidareutveckla företag. Termen mikrolån myntades i och med att Muhammed Yunus grundade Grameen Bank 198 (Cgap). Yunus observerade den utbredda fattigdomen på Bangladesh landsbygd och såg hur fattiga lurades av ockrare att ta dyra lån. Att tillhandahålla små krediter och använda gruppsolidaritet som säkerhet, visade sig vara ett framgångsrikt koncept. GB är idag världens största mikrofinansinstitution med över 8 miljoner låntagare, av vilka en majoritet är kvinnor (Grameen Bank 2011). Över 200 miljoner hushåll, beräknades 2010 ha tillgång till mikrofinans, en fördubbling sedan 2008 (Maes, Reed, 2012, s.) GB:s tillkomst har inneburit en institutionalisering av MF som modell för fattigdomsbekämpning. Idag är mikrofinans (MF) ett samlingsnamn på ett antal finansiella tjänster såsom lån, transfereringar, försäkringar och sparande (Cgap). Genom att traditionella banker har förvägrat fattiga lån eftersom de inte har någon säkerhet, har det skapats ett utrymme för MF och en mängd 6

7 mikrofinansinstitut (MFI) har vuxit fram. MF vilar på tanken att fattiga är kreditvärdiga, fulla av potential att genom ökade intäkter från mikroverksamheter lyfta sig själva ur fattigdom. Branschen innefattar en mängd aktörer såsom världsbanken, NGO:s (icke statliga organisationer), EU-organ, internationella organisationer, kommersiella banker, företag, och statliga organ. MF har växt till att bli en industri, 90 miljarder kronor (1 miljarder USD) beräknas ha kanaliserats från diverse investerare till MFI under åren (Xavier, Forster & Rozas 2011, s.1). Mikrolån uppvisar generellt en hög återbetalningsgrad (97 %) vilket har inneburit en ökad kommersialisering av branschen (The Mix 2012). Höga avkastningskrav driver upp räntorna. Brist på information om räntans storlek för att kunna jämföra olika lån är ett problem för låntagare. Räntan anges ofta på olika sätt eller inte alls. Ökade avkastningskrav, bristande transparens bland MFI i kombination med låntagares utsatthet (många är analfabeter och icke räknekunniga) har inneburit att räntan kommit att bli ett uppmärksammat område inom debatten (Bhuyian 2011, Bateman 2010, Karnani 2007). Konventionella mikrolån har skapat ett behov för räntefria alternativ (Bhuiyan 2011, s.221). Enligt islam är ränta förbjudet. I den islamiska rätten sharia, beskrivs ränta som girighet. Förbudet hör ihop med att pengar inte har något eget värde. Omkring 1/6 av världens befolkning lever i länder vars rättssystem bygger på sharia (Nimrah, Tarazi & Xavier 2008, s.1). Ett antal islamiska MFI (IsMFI) har utvecklats. Islami Bank Bangladesh Limited (IBBL) utvecklade 1995 Rural Development Scheme (RDS) i syfte att erbjuda islamiska finansiella tjänster och moralisk utbildning till fattiga människor på landsbygden. RDS är idag Bangladesh störta aktör inom IsMF och har drygt låntagare (IBBL 2012) 1.2 Problemdiskussion Syftet med mikrofinans är att skapa försörjningsmöjligheter för fattiga människor. Små lån ger fattiga kvinnor möjligheten att starta företag. Tanken är att ökade inkomster ska förbättra dessa människors levnadsstandard. Verksamheterna varierar och kan innefatta djuruppfödning, äggförsäljning, klädproduktion, skoputsning eller försäljning. Att ge lån till kvinnor anses ge positiva effekter för hela familjen såsom utbildning för barnen och bättre kost. Meningarna går isär vad gäller mikrofinans inverkan på fattigdom, vissa studier uppvisar betydande effekter, andra ingen alls (Morduch 2002, s.1-4). Trots svårigheter att mäta MF:s påverkan på fattigdom kan 200 miljoner befintliga hushåll ses som ett bevis på frånvaro av bättre alternativ (Maes, Reed 2012, s. ). Det är tydligt att mikrofinans praxis utmanar rådande strukturer genom sin 7

8 proaktiva ansats. Det handlar om att ge fattiga människor möjligheter för att ta sig ur den beroendeställning som de sitter in, framför att hjälpa. Det finns dock ett tydligt dilemma mellan sociala och ekonomiska vinster. Räntan är betydelsefull, då höga räntesatser är ett sätt för aktörer att skapa ökad avkastning på utlåningen. Från att främst ha finansierats av subventioner har finansiell hållbarhet blivit en allt vanligare målsättning. Det finns olika finansieringsalternativ för MFI, subventioner, obligatoriskt sparande (inlåning), externt kapital eller en kombination av de tre. De senaste fem åren har investeringar i MF ökat dramatiskt. Mellan år 2005 och år 2010 placerades 90 miljarder kronor i branschen (Reille, Forster & Rozas 2011s, 1). Aktörerna och motiven bakom investeringarna varierar. Det har skett en ökning av sociala investerare. Samtidigt attraherar möjligheten till snabb avkastning, vilket kan få ödesdigra konsekvenser. Incidenter av överskuldsättning och självmord (Andhra Pradesh, Indien) har lett till kritik mot oskäliga räntesatser och satt frågan vem som egentligen gynnas mest av mikrofinans, på sin spets (Maes, Reed 2012s, ). Höga räntor är ett bekymmer för människor som lever på marginalen och anses vara ett hinder för fattigdomslindring (Karnani, 2007, s. 47). Inom islam är ränta förbjuden. Då många muslimer väljer att inte använda sig av traditionella MFI har islamska alternativ utvecklats. Förutom att ränta inte tillämpas förordas utbildning i moral och inre värden. Islamsk mikrofinans innefattar således en mer holistisk praxis än traditionella modeller (Bhuiyan et al, 2011, 221, 228). Räntan är central i diskussionen om fattigdomslindring. För att lånen ska få positiva effekter och förbättra människors levnadsstandard, måste kostnaden för att låna understiga vinsten av verksamheten. Mot bakgrund av den senaste tidens debatt om ökad kommersialisering av MFI och huruvida höga räntesatser är försvarbara eller inte, utgör räntan navet i denna studie (Bateman 2010, Karnani 2007, Cgap). Meningen är att studien ska bidra till ökad förståelse för räntas komplexitet. Både ekonomiska och sociala aspekter av ränta berörs. MF har sedan ett decennium tillbaka även spridit sig i Europa och Sverige. Denna utveckling kommer att beskrivas i ett senare kapitel. Studien medverkar till att skapa en ökad förståelse för mikrofinans likheter och olikheter mellan låginkomstländer och höginkomstländer. Bangladesh har nio gånger så stor befolkning som Sverige och är ofantligt mycket fattigare. Samtidigt ser vi att nord nu tar efter ett koncept- från syd, vilket är synnerligen är revolutionerande. 8

9 1. Hypoteser Studien har för avsikt att undersöka räntans roll inom mikrofinans. Ränta är en central del av det finansiella systemet och kan uttryckas som avkastningen på ett lån, alternativt priset för en kredit. Räntekritiker motsätter sig möjligheten att tjäna pengar på passivt ägande. Räntan anses skapa och upprätthålla ojämlikhet mellan människor. Dessutom kritiseras konventionella MFI för att kräva högre räntor än islamiska alternativ (Kabir, Alamgir & Hisham 2011,s.21) (Bhuiyan et al, 2011, 228). Svenska JAK- banken och RDS tillämpar inte ränta. Aktörerna använder sig av en fast lånekostnad eller ett vinstpåslag för att täcka lånets omkostnader. Solidaritet och girighet förknippas ofta med ränta. För studiens första hypotes ställs dessa aspekter åt sidan. Vidare anses det relevant att undersöka lånekostandens storlek för ett räntebaserat respektive räntefritt lån. Alltså, hur påverkas låntagaren ekonomiskt av de olika lånen? En första hypotes har således formulerats. Hypotes ett: Räntefria mikrolån innebär lägre kostnader för låntagaren än räntebaserade lån Utgångspunkten i denna studie är att räntans betydelse sträcker sig förbi ekonomiska aspekter och även inkluderar sociala avseenden. Långivare och låntagares upplevelser av ränta bidrar till att skapa en bredare förståelse för ränta som företeelse. Både JAK och islam förkastar ränta. Den som tar ut ränta skor sig på andras bekostnad. Låntagare hos Mikrofinansinstitutet (MFI) är svenska mikroentreprenörer, hur ser de på att betala ränta? Hur ser MFI, ett företag med sociala och ekonomiska motiv på ränta? Studiens andra hypotes har formulerats för att pröva huruvida denna teori stämmer överens med låntagares upplevelser av att betala ränta. Hypotes två: Räntan fyller en social funktion. 1.4 Syfte Mot bakgrund av rådande kritik mot MFI:s höga räntor har denna studie för avsikt att undersöka räntans roll inom mikrofinans. Syftet är att med hjälp av två hypoteser undersöka räntans inverkan på låntagare samt undersöka räntans sociala funktion. 9

10 2. Metod Studiens utgångspunkt är att MF idag är en av de snabbast växande metoderna för fattigdomsbekämpning. Studien har inga avsikter att fastställa mikrofinans presumtiva effekter på fattigdomslindring. En fallstudieanalys kommer att tillämpas, primärt undersöks och analyseras två olika mikrofinansmodeller i Bangladesh. Fallstudien tillåter en djup ansats och generella slutsatser av det specifika fallet (Kvale, 199, s.211). Studien framför teorin bakom MF som till stor del är formad av Muhammed Yunus (Yunus, 2007). Dessutom ges ett kritiskt perspektiv på ränta av räntekritiker såsom Kennedy (199). Nedan beskrivs metodologin mer utförligt. Studien jämför GB med RDS som inte tillämpar ränta. 2.1 Vetenskapligt synsätt Studien har en tolkande ansats (Kvale 1997, s.49, 67-68). Det är av intresse att förstå hur låntagaren utifrån ett ekonomiskt perspektiv påverkas av ränta beskrivet i monetära termer. Utgångspunkten är dock att ett val mellan olika mikrofinansmodeller grundar sig i andra faktorer än endast räntesatsen. Vidare anses det nödvändigt att empiriskt undersöka hur låntagaren upplever ränta, vilken funktion räntan har. Det finns en stor mängd kvantitativa och kvalitativa studier gjorda om mikrofinans. Dock har jag inte hittat någon studie som på djupet undersöker räntans sociala betydelse, vilket är denna studies avsikt. 2.2 Design För att testa studiens första hypotes, räntefria mikrolån innebär lägre kostnader än räntebaserade lån, krävs kvantitativ data. Med hjälp av olika metoder beräknas den effektiva räntan (Microfinance Transparency 2011) enligt europeisk standard. Lånen skiljer sig åt i olika avseenden vilket gör beräkningarna komplicerade. De olika posterna beräknas och sammanställs sedan överskådligt. Därefter fastställs lånekostnaden. Båda modeller kräver obligatoriskt sparande men storlek och villkor skiljer sig åt. Även lånets löptid påverkar räntan. Båda program erbjuder en mängd sociala stödfunktioner vilka kommer att diskuteras. Slutligen stipuleras vilken av modellerna som är mest ekonomiskt fördelaktig för låntagaren. I den andra hypotesen testas räntans sociala funktion. För att kunna ge svar på detta krävs det personliga samtal om upplevelser vilket gör att kvalitativ data anses mest lämpligt (Kvale 1997, s.40). Intervjuer ger möjlighet att på djupet få information om långivare och låntagares känslor och förståelse för ett fenomen. För att pröva hypotesen används sekundära källor bestående av EU 10

11 dokument, studier om mikrofinans i Sverige samt annan forskning. Dessutom genomförs intervjuer dels med anställda på JAK och Mikrofinansinstitutet i Sverige dels med ett några låntagare från de båda institutionerna. Syftet är att med hjälp av intervjuer stipulera räntans sociala betydelse. Det kan tänkas att räntan är priset för den tacksamhet någon känner för att få låna, alternativt att räntan ger en känsla av exploatering. Studiens hypoteser utgår från ett socioekonomiskt perspektiv och skapar en brygga mellan företeelser i Bangladesh kontra förhållanden i Sverige och Europa. Att kombinera dessa två metoder och presentera dem i en och samma studie ger möjlighet att uppfatta ränta utifrån olika perspektiv. 2. Datainsamling och urval Data för studiens första hypotes har hämtats från respektive organisations hemsidor. Utöver det har viss data samlats in från välkända organisationer som arbetar för ökad transparens av MF. Vetenskapliga studier ger möjlighet att se hur andra forskare beräknat och problematiserat räntan. Statistik från Cgap, världsbankens enhet för fattigdomsbekämpning, samt data från den myndighet i Bangladesh som övervakar mikrofinans, har använts för att kontrollera den inhämtade datans reliabilitet. Urvalet av forskare har gjorts med ett särskilt fokus på ränta. Vidare ansågs det viktigt att majoriteten av studierna hade en gedigen vetenskaplighet, varför sökmotorer som bland annat Academic Search premier har valts med kriteriet Peer Reviewed. Sökord inkluderar micro financeeffectiveness- interest, non-interest, impact, poverty alleviation, sustainability, Islam, sharia banks, socio - economics. Ett medvetet val har också varit ett brett urval av studier samt att inkludera icke västerländska bidrag. Då det av praktiska skäl inte varit möjligt att utföra en fältstudie i Bangladesh ansågs valet av svenska respondenter lämpliga. Mot bakgrund av att MF är på framväxt i Europa ansågs även den svenska kontexten tillföra något nytt. Intervjuer ger möjlighet att fånga empirin genom människors upplevelser och balanserar därigenom data och statistik. Urvalet av respondenter för studiens andra hypotes gjordes i enlighet med studiens komparativa ansats. MFI AB är den enda aktören inom området i Sverige som drivs som ett företag. Dessutom är grundaren till MFI en framstående person med gedigen kompetens inom området. 11

12 JAK är Sveriges enda räntefria bank, vilket gjorde valet enkelt. Det ansågs intressant att fånga dels långivarens, dels låntagarens perspektiv. Vidare valdes respondenter från dessa organisationer utifrån vem som hade mest kunskap om verksamheten. 2.4 Intervjuer Totalt genomfördes fem semistrukturerade (Kvale 1997, s.2) intervjuer. Syftet med intervjuerna var att ge en djupare förståelse för hur ränta förstods och upplevdes, vilket innebar att frågorna primärt kretsade kring ränta. Avsikten vara att intervjua totalt sex låntagare och två representanter från MFI och JAK. Det visade sig dock vara svårt att få tag på låntagare. Ett flertal försök via telefon, mejl och sociala medier gjordes. Slutligen fick jag tag på tre personer. Fyra olika intervjuguider togs fram kring de områden som ansågs relevanta för att fastställa studiens hypoteser (Kvale 1997, s.121). Fyra telefonintervjuer gjordes och en personlig intervju genomfördes på MFI AB. Sammantaget har intervjuprocessen ändrat sig under studiens gång och det har krävts stor flexibilitet. Alla respondenter fick kort information om uppdraget och studiens titel men det gavs ingen möjlighet att se frågorna (Kvale 1997, s.107). Det framgick tydligt att all information skulle behandlas konfidentiellt och att respondenterna själva fick välja om de ville använda egna eller fiktiva namn. Intervjuerna var i snitt 40 minuter långa. Besöket i hos MFI:s kontor i Katrineholm varade ett par timmar. Intervjuerna gav mycket och varierad information. 2.5 Tillförlitlighet Efter genomgång av data från en stor mängd källor, visade det sig att olika räntesatser frekvent anges, vilket gör det svårt att tyda vad som gäller. Data kontrollerades med reglerna som MRA (myndigheten för mikrofinans i Bangladesh) satt upp. Eftersom lånemetoderna skiljer sig åt mellan modellerna sattes ett antal antaganden upp. Bland annat antogs samma vara gälla för RDS:s investering som för Grameens lån. De matematiska uträkningarna var svåra och tidskrävande, det krävdes mycket kontroll av hur andra räknat och fått fram sina värden. Datan för beräkningen hämtades dels från Grameen Banks hemsida dels från MF transparency som Grameen själva anlitat för att göra en transparensanalys. Metoden har vissa brister. Lånet antas bli betalt i tid, antalet helgdagar generaliseras till sex, enligt praxis. Vidare tas ingen hänsyn till eventuella avbrott eller förändringar. Vad gäller RDS är uträkningen baserad på en typ av investering (Bai-Muajjal) och slutsatser kan bara dras efter den. De avancerade uträkningarna av ränta och lånekostnad, ger en signal om svårigheten för en fattig, icke läskunnig person att uppfatta räntans komplexitet. 12

13 Denna studie har vissa begränsningar. Ett relativt lågt antal respondenter gör att resultaten inte kan antas gälla för alla låntagare. Dock bidrar personernas egna upplevelser till en ökad förståelse för räntans sociala funktion som sällan berörs av studier inom fältet. RDS och Grameen Bank är inom sin egen kategori de största aktörerna i Bangladesh. Resultaten i denna studie ger svar på om det finns något allmängiltigt samband mellan låga kostnader och räntefri mikrofinans. En enkätstudie hade kunnat vara en alternativ metod för denna studie, dock ger enkätstudier inte utrymme för det personliga samtalet. En fältstudie i Bangladesh ansågs också intressant, även om ett antal sådana studier har genomförts. Det var även praktiskt ogenomförbart inom ramen för denna studie. Mitt intresse för utvecklingsfrågor och ekonomi fick mig hösten 2011 att resa till Ghana och skriva en uppsats om mobile banking. Jag undersökte då särskilt fattiga människors tillgång till finansiella tjänster. Kunskapen som jag fick från denna studie är att trots lovande investeringskalkyler kan leverantörers (telefonbolag och banker) bristande kunskap om sociala företeelser vara ett hinder för utveckling. Den förståelsen bär jag med mig i denna studie. Beträffande respondenterna finns det saker som kan påverka studiens resultat. Både Vd:n för JAK och grundaren för MFI kan tänkas vara mindre kritiska i sin framställning än en ordinär anställd. Det finns en övervikt av respondenter från JAK vilket kan innebära en risk för att denna sida dominerar. Trots detta är utgångspunkten att respondenterna är individer som kan ha olika åsikter oavsett organisationstillhörighet. Slutligen anses en kvalitativ ansats, underbyggd av kvalitativa samt kvantitativa data, ge möjlighet att kontrastera räntefri och räntebaserad mikrofinans samt belysa räntans komplexitet.. Teoretisk utgångspunkt I detta avsnitt ges en översikt av teorin bakom mikrofinans. En kortare genomgång av branschens utveckling, från att främst innehålla subventionerade icke -vinstdrivna NGO:s till att idag innefatta mikrofinansfonder och riskkapitalister, presenteras. Help others to help themselves! (Vision Microfinance 2012).1 MF: s utveckling Microcredit is a program designed to extend small loans to very poor people for self-employment projects that generate income, allowing them to care for themselves and their families (The Microcredit Summit 1997) 1

14 Informella spar och lånesystem har funnits i många hundra år (Kunzemann 2010). Ockrare som lånar ut pengar till fattiga mot skyhöga räntor var en av de saker som på 1970-talet fick Muhammed Yunus att se närmare på vilka ekonomiska möjligheter fattiga egentligen hade. Yunus insåg att fattiga med hjälp av mycket små lån kunde starta verksamheter, skapa sig en stabil intäkt och på sikt lyfta sig och sin familj ur fattigdom. Ur denna förståelse startades 1976 Grameen Bank i Bangladesh (Yunus 1997, s ). Genom GB konceptualiserades mikroutlåning och begreppet mikrofinans inrättades. Utgångspunkten är att alla människor har en inneboende entreprenöriell förmåga. Det är denna kapacitet som har fört den mänskliga evolutionen framåt. Dagens system och strukturer är orsaken till varför en miljard människor tvingas leva i extrem fattigdom. Kredit är enligt Yunus en mänsklig rättighet som ingen ska förvägras. Genom att anta en motsatt praxis har Yunus metodologi vänt upp och ner på det mansdominerade, byråkratiska traditionella banksystemet (Tedxvienna 2012). GB:s modell ger lån till kvinnor, banken kommer till låntagarna och ingen säkerhet krävs..2 Tre miljarder utan bankkonto 2,7 miljarder människor så kallade unbanked beräknas sakna tillgång till finansiella tjänster (IFC 2009). Fattigas financial inclusion har kommit att bli en universell målsättning bland globala multilaterala aktörer som EU och FN. År 2005 utnämndes till mikrofinansens år av FN. Även G20 länderna har utvecklat ett Global Partnership for Financial inclusion (GPFI) vars principer bygger på att öka tillgången av finansiella tjänster (GPFI 2012). Tillgång till krediter anses ge makroekonomiska effekter som ökad tillväxt, empowerment och minskad ojämlikhet (Morduch 2002, s.5 ). Traditionella bankers ointresse för fattiga som låntagare har skapat en öppning för MF. Att tillhandahålla krediter till fattiga har ansetts olönsamt eftersom att lånen är små och kunskapen om kundsegmentet liten.. Mikrofinans effekter En vanligt förekommande fråga är huruvida MF har någon inverkan på fattigdom? Om, ja vilken inverkan? Drar de allra fattigaste fördelar av MF eller bara de i närheten av fattigdomsgränsen? Kontrollerar kvinnor resurserna de mottar? Finns det några effekter på samhällsnivå? (Goldberg 2005, s. ). Avsikten med detta avsnitt är ett ge en översikt av det aktuella forskningsläget. Det finns en mängd kvalitativ och kvantitativ forskning om MF. En majoritet koncentrerar sig på MF:s eventuella påverkan på fattigdomsbekämpning. På denna punkt går forskningen isär, det finns ett flertal studier som uppvisar ett tydligt positivt samband mellan MF och fattigdomslindring dock främst på mikronivå. Andra studier uppvisar inget samband alls. Flera studier har försökt mäta 14

15 inkomstnivån före och efter det att individen tagit ett lån. I syfte att stipulera MF inverkan har man försökt skapa identiska referensgrupper vilket visat sig vara en utmaning (Murduch 2002, s.11). Det kan vara svårt att fastställa varför vissa individer inte tagit ett lån, ofta spelar personliga egenskaper in och kanske finns det inga MFI i den aktuella by som undersöks (Goldbergs s. 1, 2005). En kritik är att MF främst gynnar dem som lever över den extrema fattigdomsgränsen (1, 25 USD/dag), så kallade moderate poor. Bateman ser MF som en i mängden neoliberala projekt vars höga räntor gynnar kapitalägare i väst och suger ut fattiga. Karnani (s.8, 2007) varnar för en romantisering av den fattige som företagare. Vidare hävdas att entreprenörer endast återfinns finns bland 10 % av befolkningen i väst och samma förhållande bör råda i utvecklingsländer. Fabriker och lönearbeten framhålls som ett bättre alternativ än MF. En anställning ger på sikt en fast inkomst samt ett socialt skyddsnät. Yunus är av annan uppfattning, MF styrka är att nå ut till negligerade fattiga på landsbygden, ta till vara dessa människors kapacitet genom att med lån öka inkomster och på så sätt skapa förutsättningar för individen att ta sig ur fattigdom (Tedexvienna 2012). Det finns inte en enskild lösning på fattigdomsproblematiken. Socioekonomiska och politiska strukturer skiljer sig mellan länder vilket skapar olika förutsättningar. Kulturella aspekter bör heller inte förbises. Kvinnor är till största del mottagare av mikrolån. Kvinnor anses vara mer benägna än män att betala tillbaka lån. Studier har visat att lån till kvinnor leder till ett flertal positiva effekter såsom barns utbildning, ökad användning av preventivmedel samt en ökad frekvens av näringsrik mat, främst bröstmjölk till barn (Goldberg2005, s.8). Av Grameens låntagare är 97 % kvinnor. Kvinnors ökade tillgång till finansiella tjänster anses även leda till empowerment vilket betyder att kvinnan stärks. Andra studier visar inga sådana effekter alls (Banerjee et. al 2009, s.). Microcredit summit Campaign, är en ett projekt som sedan 1997 samlat en mängd globala aktörer verksamma inom MF och som kontinuerligt satt upp mål för att utrota fattigdom med hjälp av MF. Under 2006 deklarerades två mål; o 175 miljoner av världens fattigaste familjer ska få tillgång till krediter och andra finansiella tjänster i slutet av o 100 miljoner familjer ska ha tagit sig över tröskeln1, 25 USD/dag (justerat PPP ) Det första målet har redan uppnåtts, 2010 fick över 200 miljoner hushåll tillgång till lån varav 82 % var kvinnor och över 60 % tillhörde de allra fattigaste. Dock ser det mörkare ut för mål två vilket 15

16 delvis beror på en svårighet att mäta data från En rapport har samlat data från över 600 hushåll och visar att närmare 2 miljoner hushåll, ca 10 miljoner familjemedlemmar mellan har lämnat fattigdomen i Bangladesh. Siffrorna tros vara lågt beräknade eftersom två större katastrofer inträffade 1998 samt Erfarenheter från en mängd intervjuer visar att de tre mest återkommande behoven hos låntagare är utbildning, mat och husrum. Att drömma är bland de allra fattigaste en sällsynt företeelse uppger en erfaren MFI- officer (Maes, Reed 2012, s, 2). Exemplet visar att även drömmar är en dimension av fattigdom..4 Från subventioner till kommersialisering Sedan 80- talet har en ökad formalisering inneburit att mikroutlåning övergått till att bli en del av den finansiella sektorn (Sida 2011). Mikrofinansinstitut MFI är idag ett samlingsnamn för aktörer som tillhandahåller finansiella mikrotjänster utan banklicens. MF har under de senaste tre decennierna växt signifikant och nått ökad legitimitet bland av multilaterala organ och inflytelserika organisationer. Utvecklingen kan även kopplas samman med den vision världsbanken antog under 90-talet, vilken brukar kallas pro- poor agendan. Tanken är att ekonomisk tillväxt bör komma de fattiga till gagn. Pro poor- growth ska verka för att öka fattigas inkomster och är idag ett vedertaget synsätt. Strategin har kritiserats för att vara snäv och bygga på neoliberala idéer som främst gynnar väst. En jämlik fördelning av resurser samt ökad tillgång till välfärd är områden som ofta kommer i skymundan för ekonomiska faktorer (Baylis, Smith & Owens 2008, s. 480). Bistånd har varit och är en betydande del av många MFI. Subventioner tillsammans med låntagares insättningar har byggt upp ett lånekapital. MF har på senare tid antagit en mer liberal affärsmässig ansats. Mikrofinansfonder som investerar i MFI lockar institutionella investerare som pensionsfonder, försäkringsbolag och privata investerare med intresse för etiska fonder (Xavier, Forster & Rozas 201, s.11). Finansiell hållbarhet (innebär att MFI ska vara lönsamma och oberoende av bidrag), anses vara en förutsättning för fortsatt expansion av MF. Det har de senaste åren skett en ökad kommersialisering av branschen något som både förespråkas (Rosenberg 2007) och vållar oro (Karnani 2007, s.6) (Yunus Centre 2012). Kommersialisering innebär att fler aktörer med vinstintresse etablerar sig på marknaden. Anledningen till att investerare ser MF ses som en lukrativ bransch är den höga återbetalningskvoten som ofta uppgår till över 97 %. Kortsiktigt riskkapital som finansiering har haft en negativ inverkan på låntagare och branschens rykte (Rosenberg 2007, s.15). 16

17 Mexikanska MFI Banco Compartamos börsnoterads tack vare en årsränta på 86 % % (Rosenberg 2007, s.1). Under 2010 rapporterades i staten Andhra Pradesh i Indien ett flertal självmord tillföljd av överskuldsättning av mikrolån (BBC 2010). Debatten om kommersialiseringen har en ideologisk och politisk underton. Meningsskiljaktigheterna kan delas in i två falanger. Å ena sidan finns förespråkare för traditionell neoklassisk ekonomi, vilken framhåller den fria marknaden å andra sidan anses statliga regleringar skydda fattiga från vinstintresserade aktörer som exploaterar de fattiga. En rapport från CGAP visar att marknadens potential styr vart investeringarna hamnar vilket kan få som effekt att fattiga låntagare i utsatta områden missgynnas. Globalt finns det i Afrika söder om Sahara (SSA) idag minst investeringar. Utvecklingen är en balansgång mellan olika aktörers intressen. Förespråkare för kommersialiseringen anser att subventionering är ohållbart och strider mot ekonomiska principer. Fler finansiellt hållbara MFI leder till ökad konkurrens och räntesänkning, hävdar vissa. Potentialen för kommersiella MFI är således enorm med tanke på att närmare miljarder vuxna människor saknar formella krediter. Kritiken mot ökat vinstintresse är att höga räntor leder till ökade skulder samt en risk att MFI frångår sitt ändamål - fattigdomslindring. MFI står idag inför valet att attrahera riskkapital eller bidrag. Slutligen kan det konstateras att trots intresse för etiska placeringar uppvisar studier att investeringar ofta rör sig dit avkastningen är som störst (Xavier, Forster & Rozas 2011, s.5-6)..5 Mikrofinans metodik MF har visat att fattiga är kreditvärdiga. Syftet med MF är att öka människors möjligheter att bli ekonomisk oberoende. I motsats till välgörenhet som anses skapa beroende och minska initiativförmåga tar mikrofinansprogram ta tillvara fattigas potential. En annan viktig del är och att banken kommer till människor i motsats till att kunder uppsöker ett bankkontor. För att få ett mikrolån krävs varken säkerhet eller borgenär, till skillnad från vanlig bankpraxis. MF bygger på en grupplåningsmetodik med förtroende som fundamentalt inslag. Låntagare ingår i en grupp och tar ett personligt lån. Om en person inte kan betala tillbaka sitt lån utesluts denna och gruppen från banken alternativt ges inga nya lån. Det uppstår på så sätt en social sanktion, vilket i realiteten gör att andra gruppmedlemmar kommer att hjälpa till att betala lånet. Metoden minskar risken för moral hazard som betyder svårigheter att kontrollera låntagaren (Rahman 2007, s.9). Lånen är ofta ettåriga och återbetalning sker veckovis. Sparande är obligatoriskt vilket bygger upp ett kapital för låntagaren, skapar hållbarhet för banken och minskar risken för överskuldsättning. 17

18 Grupplåningsmetoden kan även leda till lägre räntor då kreditförluster är en kostnad som räntan ska täcka in (Rahman 2007, s. 9-40). 4. Ränta 4.1 Ränta inom mikrofinans Vi har tidigare berört höga räntesatser till följd av en ökad kommersialisering. Inom forskningsfältet accentueras främst vilken räntesats som är moraliskt försvarbar. Räntan tar även plats i diskussionen om vinster/girighet kontra subventioner/solidaritet. De globala räntenivåerna varierar kraftigt mellan 10-80% (Xavier, Forster & Rozas 2011). Karnani lyfter fram räntans betydelse och menar att låneräntan måste understiga avkastningen på låntagarens verksamhet för att inte stjälpa låntagaren (Karnani 2007, s.7). Studier som undersöker storleken av överskottet på låntagarnas verksamhet tycks vara få (Goldberg s.15, 2005). Enligt Yunus är kapitalkostnaden + max 10 % en rimlig ränta för ett MFI. Överstiges den nivån klassas man som oseriös enligt Yunus metodologi in i den röda zonen. Räntefria lån omnämns i studier om IsMFI som ett effektivt alternativ till fattigdomslindring (Bhuiyan 2011, s. 228). I samma genre studier omtalas överskuldsättning som ett stort problem bland räntebaserade NGO:s och banker (Parveen 2009, s.11). David Roodman, forskare på Center for Global Development (cgdev), ett oberoende forskningsinstitut understryker ränteberäkningars komplexitet. I stort sett alla ränteberäkningar kommer fram till olika satser, vilket är ett problem för branschens transparens inte minst för låntagaren. Sammanfattningsvis kan det konkluderas att räntan är en fundamental del av MF. Räntan belyses ofta i ljuset av sin storlek. Räntans berättigande motiveras av att kapitalkostnader måste täckas för att MFI ska vara finansiellt hållbara. Tillgången till krediter anses viktigare än priset. Vad som är en rimlig räntenivå råder det dock ingen enighet kring. 4.2 Kritik mot ränta Då studiens hypoteser behandlar ränta anses det värdefullt att ge en kortare överblick över den kritik som riktats mot ränta genom historien fram till idag. Problematiseringen av rättfärdigandet av ränta är djupare än den diskussion om ränta som återfinns inom MF-debatten. Räntan är central för resonemanget om huruvida sociala och ekonomiska vinster är förenliga. Räntan kan förstås som orsaken till eller lösningen på fattigdom. Den enskildes perspektiv och förförståelse bestämmer räntans betydelse. 18

19 Historien har sett många räntekritiker såsom Aristoteles, Martin Luther King, Ghandi, Moses och Jesus (Lönegård 2009). I bibeln var utkrävning av ränta ett lagbrott som innebar straff från gud. Pengar och ränta började användas under antiken och hänger samman med patriarkatet och det privata ägandet. Patriarken lånade ut överflödiga resurser och som betalning för den risk utlåningen innebar användes ränta (Kennedy 199, s.84). Under 1800-talet fortsatte kritiken av ränta och det ansågs att arbete inte kapitalinnehav bör ligga till grund för förmögenhet. Margrit Kennedy är en av 1900-talets stora räntekritiker. Kennedy motsätter sig kapitalräntan då endast de få kapitalstarka tjänar på räntan. Majoriteten förlorar på räntans effekter med fattiga som de största förlorarna. Tas räntan bort sjunker inflationen. Dagens ekonomiska system bygger på exponentiell tillväxt, oförenlig med naturens resurser. Ränta tvingar människor att låna mer pengar, för att betala tillbaka ränta på lån (Kennedy 199, s.1-). Ränta hämmar produktionen. Genom att framtida generationer kan leva på räntevinster och slipper arbeta tillförs inga nya varor ekonomin. Ackumulationen av räntevinster till få personer skapar spänningar och leder till konflikter. Mikrofinansfonder som skor sig på fattiga genom att ta ut höga räntor är exempel på en sådan konflikt. Räntan är inbakad i priset (0-50 %) på alla varor, eftersom producenten måste täcka sina räntekostnader. Räntan påverkar även miljön negativt då val av investeringar görs efter högst möjliga avkastning. Kennedy förordar ett alternativt monetärt system där ingen kan tjäna på att äga kapital. Genom att en tillbakahållningsavgift tas ut justeras obalansen. En räntefri ekonomi leder till ökad jämlikhet. Hur är denna teori relevant för MF? Fattiga människor befinner sig i underläge gentemot utlånaren, som söker vinst. Enligt denna uppfattning motarbetar räntan vägen ur fattigdom (Kennedy 199, s. 9). Överskuldsättning figurerar dels på makroekonomisk nivå (skulder I/U- länder), dels på mikronivå. Kennedys teori anses betydelsefull för studiens ämne, då den problematiserar ett av det moderna penningsystemets mest centrala fenomen ränta. 4. Räntans beståndsdelar Ränta - kan enkelt uttryckas som priset för ett lån. För långivaren är ränta en avkastning däremot för en låntagare är ränta en kostnad (Nationalencyklopedin 2012). 19

20 Lånets storlek och tiden för utlåning påverkar räntesatsen. Benägenheten att spara eller låna påverkas av räntenivån. Vid låga räntor minskar intresset för att spara och motsatt förhållande gäller för lån. Räntan är central för diskussionen om kreditrisk och utlåning inte minst beträffande finanskriser. Är det möjligt för MFI att skapa sociala vinster och samtidigt ta ut högre räntor än traditionella banker utan att suga ut de fattiga? Rosenberg, Gonzales & Sushma beskriver fyra faktorer som påverkar MFI räntesatser (2009, s. 9-10). o Kapitalkostnad- kostnad för extern inlåning av kapital. Räntesatsen är ofta högre än för kommersiella banker. o Kostnad för kreditförluster är ofta liten i jämförelse med kommersiella banker. o Driftkostnader- personal, administration och andra verksamhetskostnader är en stor post. Flera faktorer påverkar denna post såsom lånebelopp, effektivitet av personal, räckvidd, kundtäthet och etableringsår för MFI. o Avkastning- är beroende av hur MFI finansieras. Höga avkastningskrav kräver högre räntesatser. Subventionsberoende MFI drabbas hårdast av finansiella kriser. Stor inlåning ökar stabiliteten. 4.4 Svårighet att beräkna ränta Det finns en mängd olika sätt att beräkna ränta och kategorisera MFI efter räntenivåer. Räntesatsen anges ofta som avtagande eller konstant, avtagande innebär att ränta endast belastar lånesumman efter amorteringar. Konstant basis beräknas på ursprungssumman. Val av instrument och mätmetod bestämmer hur räntan uppvisas. För att kartlägga hur vinstbenägna olika MFI är mäter Yunus metodik skillnaden mellan utlåningsränta och kapitalkostnad. Metoden delar in MFI i tre kategorier grön, gul och röd, där den gröna har lägst räntor 10 % och den röda högst räntor, 15 % eller mer. Avkastningskravet anses vara orsaken till höga räntor. Trots sin enkla framställning anses metoden ha brister. MFI som ger ut små lån hamnar ofta i den röda zonen. Det samma gäller icke vinstdrivna NGO:s med lägre effektivitet, dock kan dessa ha en bättre räckvidd och nå ut till de mest utsatta, vilket metoden inte fångar upp (Latifee 2008, s.). MIX market sammanställer årligen frivilligt inskickad data från MFI. MIX:s metod jämför räntans totala intäkter minus finansiella kostnader. Driftkostnaderna visas till 80 % vara förklaringen bakom räntenivån och vinst endast 9 %. Studien konkluderar att höga driftkostnader på grund av små lån är främsta faktorn bakom höga räntor. Variationen av kostnadsstrukturer mellan länder påverkar 20

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013 Oförändrade räntor och högre marginaler på nya företagslån. Ökade skillnader i räntor mellan små och stora företag. Skillnader i risk motiverar inte högre räntor

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Vad är globalisering? Tre olika perspektiv: Hyperglobalister: Globalisering är ett verkligt och nytt fenomen. sprider

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Vad vet vi om utveckling och bistånd?

Vad vet vi om utveckling och bistånd? Vad vet vi om utveckling och bistånd? 1. Kommentarer 2. Utvärdering och bistånd alt. kill your darlings Seminarium, 28 maj 2013 Andreas Madestam Stockholms universitet Kommentarer på Torstens presentation!

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014 Lägre räntor men oförändrade marginaler på nya företagslån. Nya krav och klargöranden från Fi medför höjda företagsräntor. Motiverade räntehöjningar störst för

Läs mer

Egenföretagare och entreprenörer

Egenföretagare och entreprenörer 5 1 Sammanfattning Varför startar man eget? Och vad är det som gör att man väljer att fortsätta som egenföretagare? V år rapport har två syften. Det första är att redovisa fakta om egenföretagandets betydelse

Läs mer

3. Det finns i princip två huvudsakliga sätt att öka den ekonomiska tillväxten. Vilka? Vad är skillnaden mellan dessa? s

3. Det finns i princip två huvudsakliga sätt att öka den ekonomiska tillväxten. Vilka? Vad är skillnaden mellan dessa? s Faktafrågor 1. Den ekonomiska tillväxten i ett land kan studeras på kort och lång sikt. Vad kallas den förändring som sker: s. 167 168 a) på lång tid (mer än fem år) b) på kort tid (mindre än fem år) 2.

Läs mer

Inkomstfördelning och välfärd 2015

Inkomstfördelning och välfärd 2015 Översikter och indikatorer 2013:1 Översikter och indikatorer 2015:5 Publicerad: 5-11-2015 Sanna Roos, vik. statistiker, tel. +358 (0)18 25 495 Inkomstfördelning och välfärd 2015 I korthet - Ålands välfärdsnivå

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom Riskhanteringen i Nordals Härads Sparbank Nordals Härads Sparbank arbetar kontinuerligt med risker för att förebygga problem i banken. Det är bankens styrelse som har det yttersta ansvaret för denna hantering.

Läs mer

NASDAQ OMX First North. TBDY SE0001295437 Aktier 269 386 959 Market name First North STO Internet www.trustbuddyinternational.com.

NASDAQ OMX First North. TBDY SE0001295437 Aktier 269 386 959 Market name First North STO Internet www.trustbuddyinternational.com. NASDAQ OMX First North TrustBuddy International AB Östermalmstorg 1, 114 42 STOCKHOLM Telefon: +46 8-562 596 00 http://trustbuddyinternational.com e-post: info@trustbuddy.com Namn TBDY ISIN SE0001295437

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog)

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) 1 Fördelar med att införa en fri flytträtt 93% av svenskarna vill ha det Tvingar försäkringsbolagen att skapa en rättvis prissättning mellan kundgrupperna Skärper

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

COUNTRY PAYMENT REPORT. Sverige

COUNTRY PAYMENT REPORT. Sverige COUNTRY PAYMENT REPORT 16 Sverige Country Payment Report 16: SVERIGE Intrum Justitia har samlat in uppgifter från tusentals i Europa för att få insikt i ens betalningsbeteenden och ekonomiska tillstånd.

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Portföljvalsbeslut och skatter på bolag respektive ägande - en allmän jämviktsstudie

Portföljvalsbeslut och skatter på bolag respektive ägande - en allmän jämviktsstudie Portföljvalsbeslut och skatter på bolag respektive ägande - en allmän jämviktsstudie Erik Norrman 2012-02-15 Sammanfattning på svenska Nationalekonomiska institutionen Ekonomihögskolan Lunds universitet

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Vilka institutionella skillnader påverkar mikrolåns effekt?

Vilka institutionella skillnader påverkar mikrolåns effekt? Södertörns högskola - Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 HP i Nationalekonomi C VT 2011 Vilka institutionella skillnader påverkar mikrolåns effekt? - En jämförande studie mellan Bangladesh

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Mikrofinansieringens ekonomiska och sociala effekter - fältstudie Grameen Bank

Mikrofinansieringens ekonomiska och sociala effekter - fältstudie Grameen Bank Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 7 Mikrofinansieringens ekonomiska och sociala effekter -

Läs mer

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Beslut om kontracykliskt buffertvärde 2015-03-16 BESLUT FI Dnr 15-3226 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Läs mer

Hur fungerar finansverksamheten i Västerviks kommun?

Hur fungerar finansverksamheten i Västerviks kommun? Hur fungerar finansverksamheten i Västerviks kommun? Västerviks kommun har valt att samla kommunens och de kommunala bolagens finansverksamheter under ett och samma tak, nämligen i en internbank. Internbankens

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard AIDS Accountability International 2008 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard 1 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Läs mer

LANDSPROFIL BARNSÄKERHET. Sverige

LANDSPROFIL BARNSÄKERHET. Sverige LANDSPROFIL BARNSÄKERHET 2007 Sverige Barnsäkerhetsprofilen 2007 för Sverige belyser bördan av skador bland barn och ungdomar och undersöker de sociodemografiska bestämmande faktorerna för att ge en utgångspunkt

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:3 2014-05-15 UF2014/32092/UD/USTYR Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för ekonomiskt

Läs mer

Ekologiskt fotavtryck

Ekologiskt fotavtryck -, Ekologiskt fotavtryck Jordens människor använder mer natur än någonsin tidigare. Man kan beskriva det som att vårt sätt att leva lämnar olika stora avtryck i naturen. För att få ett ungefärligt mått

Läs mer

Makroekonomiska effekter av ett skuldkvotstak

Makroekonomiska effekter av ett skuldkvotstak Konjunkturläget juni 2016 81 FÖRDJUPNING Makroekonomiska effekter av ett skuldkvotstak Ett skuldkvotstak på 600 procent dämpar tillväxten i hushållens skulder och kan ha negativa effekter på BNP. Ökningstakten

Läs mer

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT BOMBER OCH GRANATER S V E N S K A B A N K E R S I N V E S T E R I N G A R I K O N T R O V E R S I E L L VA P E N E X P O R T Detta är en sammanfattning av en längre rapport publicerad på engelska av Diakonia

Läs mer

Kommission för ett socialt hållbart Malmö

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Rapport- & rekommendationsstrukturer Rapportstruktur Rekommendationsstruktur Delar (3) Kapitel Delkapitel 2 En social investeringspolitik som kan göra samhällssystemen

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Generellt om de intervjuade företagen... 4 Finansieringskällor för företagen... 5

Innehåll. Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Generellt om de intervjuade företagen... 4 Finansieringskällor för företagen... 5 Kusinen eller banken? Finansieringsmöjligheter bland företagare med invandrarbakgrund Ahmet Önal, Farbod Rezania september 2007 Innehåll 1 Innehåll Sammanfattning......................................................

Läs mer

Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016

Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016 Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Inflationsmålet är värt att försvara Ett gemensamt ankare för pris-

Läs mer

Den onda cirkeln. -räntor, skuldsättning och tillväxt. Nils Fagerberg

Den onda cirkeln. -räntor, skuldsättning och tillväxt. Nils Fagerberg Den onda cirkeln -räntor, skuldsättning och tillväxt Nils Fagerberg Samhällsproblem som vi ska lösa idag Se till att förmögenhetsklyftorna slutar att öka och i stället börjar minska Se till att skuldsattheten

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT Sverige European Payment Report bygger på en undersökning som genomfördes i 29 europeiska länder under februari och mars. Vi har samlat in uppgifter från 1 468 företag för att få

Läs mer

Kapitalförsörjning och riskkapital

Kapitalförsörjning och riskkapital Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:119 av Josef Fransson m.fl. (SD) Kapitalförsörjning och riskkapital Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Varför är det så svårt för välfärdsstaten att få

Varför är det så svårt för välfärdsstaten att få Välfärdstjänsternas dilemma Varför är det så svårt för välfärdsstaten att få det att gå ihop i ett rikt land som Sverige? Varför finns det en ständig oro över hur välfärden ska finansieras trots att inkomsterna

Läs mer

Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för fattiga länder

Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för fattiga länder Framställning till riksdagen 2011/12:RB4 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för fattiga länder Sammanfattning Riksbanken föreslår

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling

Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling Motiv, perspektiv och exempel på övningar P-O Hansson Ämnesdidaktik Internationell ekonomi 20 % av världens befolkning står för: 83 % av BNP 81

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2016-11-01 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning.

Läs mer

Ekologisk hållbarhet och klimat

Ekologisk hållbarhet och klimat Ekologisk hållbarhet och klimat Foto: UN Photo/Eskinder Debebe Läget (2015) Trenden Mängden koldioxid i atmosfären, en av orsakerna till växthuseffekten, är högre idag än på mycket länge, sannolikt på

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige John Hassler Prins Bertil Seminariet Göteborg 2016 Världskonjunkturen Lägre tillväxt förutspås för kommande år. EU och USA kommer inte tillbaks till trend

Läs mer

Stegen och kuben vad döljer sig bakom medborgardialogen?

Stegen och kuben vad döljer sig bakom medborgardialogen? emma corkhill stegen och kuben Stegen och kuben vad döljer sig bakom medborgardialogen? Problemet med modeller är att de riskerar att förenkla och kategorisera en komplicerad verklighet till den grad att

Läs mer

Teorier om varför kvinnor föder fler eller färre barn

Teorier om varför kvinnor föder fler eller färre barn Teorier om varför kvinnor föder fler eller färre barn Krångliga begrepp (ord) Vad är en teori? teori är ett antagande som man kan ha mer eller mindre god grund för. Till exempel: Jag har en teori om varför

Läs mer

Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF:s) finansieringslösning till förmån för låginkomstländer

Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF:s) finansieringslösning till förmån för låginkomstländer Framställning till riksdagen 2012/13:RB4 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF:s) finansieringslösning till förmån för låginkomstländer Sammanfattning Riksbanken föreslår

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD I Afrika finns det miljontals människor som saknar det kapital de behöver för att utveckla sina företag och därmed bidra till den lokala ekonomiska utvecklingen. Mer än 15 procent

Läs mer

Jobba lokalt och rädda vårt klot!

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! NAGU 6 juni 2016 Ulla Herlitz GLOBAL EKONOMI EU NATIONEN REGIONEN KOMMUNEN LOKAL EKONOMI Lokalt kretslopp för kapital Där det finns människor,

Läs mer

sfei tema - högfrekvenshandel

sfei tema - högfrekvenshandel Kort fakta om högfrekvenshandel Vad är högfrekvenshandel? Högfrekvenshandel är en form av datoriserad handel med målsättning att skapa vinster genom att utföra ett mycket stort antal, oftast mindre affärer

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Expertgruppens verksamhetsstrategi

Expertgruppens verksamhetsstrategi EBA Expertgruppen för biståndsanalys 2013-11-06 Expertgruppens verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver den strategi beträffande verksamheten som expertgruppen har valt för att utföra det givna uppdraget.

Läs mer

En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid

En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid Nu ska vi utveckla Ekobanken ytterligare ett steg in i framtiden. Målet är att erbjuda fler banktjänster till alla kunder i banken. Var med och

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning I den här rapporten analyseras förutsättningarna för att offentlig upphandling ska fungera som ett mål- och kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel. I anslutning till detta diskuteras

Läs mer

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Beslut om kontracykliskt buffertvärde 2015-09-07 BESLUT FI Dnr 15-11646 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Läs mer

Social inkludering en utblick i Europa

Social inkludering en utblick i Europa Social inkludering en utblick i Europa 20 augusti 2015 Mikael Stigendal Malmö Högskola Städer Samhällsperspektiv Sammanhållning Interaktiv forskning Professor i Sociologi Urbana Studier, Malmö Högskola

Läs mer

Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna

Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna Erkki Liikanen Mariehamn 24.1.2008 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Finlands ekonomiska utveckling Mn EUR Mn EUR 45 000 Real BNP Arbetslöshet

Läs mer

Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1

Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1 Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1 Sammanfattning Huvuduppgiften för Finanspolitiska rådet är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken. De viktigaste

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

Hur utmanar Kina IMF:s makt i Afrika?

Hur utmanar Kina IMF:s makt i Afrika? Hur utmanar Kina IMF:s makt i Afrika? Johanna Malm (PhD) Seminarium: Samhällsstyrning, nationellt och globalt Expertgruppen för biståndsanalys 8 december 2016 Avhandling Underliggande fråga: Utmanar Kina

Läs mer

Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet

Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet Bakgrund... 2 Analys & rekommendation... 2 Sammanfattning... 5 Ordlista... 6 Bakgrund Hem och Fastighet har

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Zmarta Groups Lånebarometer En analys av den svenska marknaden för konsumtionslån 2017

Zmarta Groups Lånebarometer En analys av den svenska marknaden för konsumtionslån 2017 Zmarta Groups Lånebarometer En analys av den svenska marknaden för konsumtionslån 2017 Barometern grundas endast på de lån som är förmedlade genom Zmartas plattform Zmarta Groups framåtblick för lånemarknaden

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Välfärdsutredningen. Ilmar Reepalu Särskild utredare. Välfärdsutredningen

Välfärdsutredningen. Ilmar Reepalu Särskild utredare. Välfärdsutredningen Ilmar Reepalu Särskild utredare Syfte Säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för, och att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 1

Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Presentation lärare - Johan Holmgren (kursansvarig) Presentation kursupplägg och examination - Övningsuppgifter med och utan svar - Börssalen - Portföljvalsprojekt 10p

Läs mer

Klimatrollspel. Pressmeddelanden

Klimatrollspel. Pressmeddelanden Pressmeddelanden Under pågående förhandlingar kan delegationerna utsättas för särskilda utmaningar genom att de via ett pressmeddelande får ta del av ett krisscenario som till exempel en svår livsmedelskris.

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen Dnr 2015/287 2015-04-20 Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån (FI Dnr 14-16628) Sammanfattning Riksgäldskontoret

Läs mer

Tillväxt och konjunkturer

Tillväxt och konjunkturer Tillväxt och konjunkturer Produktion För att producera krävs: Råvaror Arbetskraft Realkapital och humankapital (mänskliga tekniska kunskaper) Dessa tillsammans kallas för produktionsfaktorerna Bruttonationalprodukten

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Kan hållbar kapitalism lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Världsekonomin är i kris och kortsiktigt kvartalstänkande förvärrar många av dagens miljöproblem.

Läs mer