2003:23. Konsumenten på tandvårdsmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2003:23. Konsumenten på tandvårdsmarknaden"

Transkript

1 2003:23 Konsumenten på tandvårdsmarknaden

2 Tandvården ur ett konsumentperspektiv PM 2003:23 ISBN Konsumentverket 2003 Konsumentverket/KO 2003:23 2 (58)

3 KONSUMENTEN PÅ TANDVÅRDSMARKNADEN SAMMANFATTNING UP P D R A G TANDVÅRDSFÖRSÄKRINGEN Kort historik Tandvårdsreformen Tandvårdsstödet Några exempel på ersättningar genom tandvårdsstödet PRISUTVECKLINGEN PÅ T ANDVÅRD TANDHÄLSAN I SV E R I G E RÄTTSREGLER - PRISINFORMATION OCH RE K L A M A T I O N UTBUDET AV TANDLÄKARE KONSUMENTINFORMATION OM TANDVÅRD TANDVÅRDEN I NÅGRA EU ROPEISKA LÄNDER TA N D V Å R D S P A T I E N T E N S OM KONSUMENT Tandvårdsutnyttjande och kostnader Socialstyrelsens undersökningar om tandvårdsutnyttjandet Riksförsäkringsverkets undersökningar om tandvårdsutnyttjandet SCB:s undersökningar om tandvårdsutnyttjandet Sammanfattande kommentarer om tandvårdsutnyttjandet Konsumentverkets enkätundersökning Besöksfrekvens Ändrade vanor Byte av tandläkare Kunskap att reklamera tandvårdstjänst Faktorer som är viktiga vid valet av tandvård Allmänna reflektioner Sammanfattning Konsumentverkets enkätundersökning Konsumentverkets fokusgruppsundersökning Är man en aktiv konsument? Tandvård och annan konsumtion Prissättning och tandvårdsreformen Konsumentgrupper Låginkomsttagare Sammanfattande resultat och kommentar - fokusgruppsundersökning Tandläkarförbundets undersökning Konsumentundersökning från Storbritannien TANDLÄKARENKÄT OM BEHANDLINGSFÖRSLAG KONTROLL AV PRISINFORM A T I O N P Å T A N D V Å R D S M OTTAGNINGAR SOCIALSTYRELSENS ERFARENHETER AV KONSUMENTPROBLEM SLUTS A T S E R Konsumentens ställning på tandvårdsmarknaden Pris som konkurrensmedel Bristande prisinformation från tandläkare Möjlighet till prisjämförelser Möjlighet att skaffa information Tandvårdsreformens inverkan på konsumenters tandvårdskonsumtion Förslag till åtgärder B I L A G A. FOKUSGRUPPSUNDERSÖKNI NG Konsumentverket/KO 2003:23 3 (58)

4 SAMMANFATTNING Bakgrund Tandvårdsreformen 1999 innebar att tandvårdsförsäkringen i första hand skall främja förebyggande behandling genom så kallad bastandvård i stället för åtgärder av redan uppkomna skador. Samtidigt togs den statliga prisregleringen av tandvårdspriser bort och fri prissättning på tandvårdstjänster infördes. Tandvårdspriserna har i genomsnitt stigit med minst 30 procent sedan reformen genomfördes. Mot denna bakgrund har regeringen gett Konsumentverket i uppdrag att analysera konsumentens ställning på marknaden och möjligheter att göra prisjämförelser samt hur prisutvecklingen påverkat hushållens efterfrågan på tandvård. Konsumentens ställning på tandvårdsmarknaden Konsumenten har en svag ställning på tandvårdsmarknaden. Konsumentverkets undersökningar visar att faktorer som normalt har betydelse för konsumentens val, såsom pris och kvalitet, inte är avgörande för val av tandläkare. Från ett kon sumentperspektiv kan inte tandvården ses som en konkurrensutsatt marknad i gängs e me ning. Konsumenten har ett påtagligt informations- och kunskapsmässigt underläge och har mycket små möjligheter att bedöma förslag på åtgärder, priser, kvaliteten på utföra ndet, vårdgivarens kompetens och skicklighet m.m. Behandlingsförslag och priser ifrågasätts i liten utsträckning. I stället är förtroendet för tandläkaren det viktigaste för konsumenten. Enligt Konsumentverkets undersökningar förefaller dock konsumenterna, trots sitt underläge på marknaden, i stor utsträckning nöjda med sin tandvård. Konsumenterna är i begränsad utsträckning priskänsliga. Det finns en allmän uppf a t tning att tandvård är dyrt, men priset är ändå av sekundär betydelse vid val av t a n dläkare och ytterst få konsumenter agerar aktivt för att få prisinformation. Tandvårdsutnyttjandet Undersökningar som genomförts sedan tandvårdsreformen 1999 visar att tan d- vårdsutnyttjandet har minskat något. Minskningen har varit något större i de grupper som har de lägsta inkomsterna. Andelen personer som haft besvär med sina tänder utan att söka behandling för detta har ökat något. Det går dock inte att dra några självklara slutsatser om vad minskningen i tandvårdsutnyttjandet kan bero på. Utöver förklaringen att människor inte har råd att gå till tandläkare eller tandhygienist till följd av prisökningarna kan det exempelvis bero på att det blivit va n- Konsumentverket/KO 2003:23 4 (102)

5 ligare att låta undersöka sina tänder mer sällan p.g.a. bättre tandstatus och liknande faktorer. Förslag T a n d l ä karen är utan tvekan den viktigaste källan till information om såväl priser som behandlingsalternativ. Konsumentverkets undersökningar tyder dock på att tandläkare ofta brister i de informationsskyldigheter de har gentemot konsumenterna. Enligt Konsumentve rket finns tydliga behov av bättre kunskap hos konsumente r- na. Därför behövs förbättrad information från vårdgivarna om priser, reklama - tionsförfarande, garantier m.m. En undersökning som verket genomfört visar att olika tandläkare kan föreslå skilda behandlingsalternativ för samma tandproblem, utan att något av alternativen är felaktigt. Det är därför viktigt att konsumenten får bättre information om vilka behandlingsalternativ som står till buds. Det är också viktigt att kommunicera de rådande prisvariationerna på tandvårdsmarknaden, inte minst för att poängtera och förtydliga att prissättningen är fri. Konsumentverket föreslår att vårdgivaren tillhandahåller patienten en skriftlig behandlingsplan med åtgärdsalternativ och priser, att vårdgivaren tillhandahåller gällande prislista att ta med hem. Prislistan bör på ett enkelt sätt kunna jämföras med kostnadsposterna på tandvårdskvittot och i behandlingsplanen, att skriftliga kallelser till rutinbesök (t.ex. undersökning) innehåller uppgift om vad patient en är kallad till, dvs. vilka åtgärder rutinbesöket omfattar, samt en prisuppgift för detta. Prisjämförelser mellan olika tandläkare, t.ex. på Internet, försvåras av att Riksförsäkringsverket inte har någon möjlighet att begära information från vårdgivarna om priser och prislistor. Konsumentverket föreslår att vårdgivarna bör åläggas att regelbundet lämna prisuppgifter till Riksförsäkringsverket som underlag för pris - jämföre lser. Konsumentverket föreslår också att statistiken över tandhälsa hos olika grupper i befolkningen bör förbättras, bl.a. för att effekter av förändringar i tandvårdsstödet skall kunna följas, inte minst för grupper med låga inkomster. Konsumentverket/KO 2003:23 5 (58)

6 1. UPPDRAG Regeringen har uppdragit åt Konsumentverket att analysera patientens ställning på tandvå rdsmarknaden. Konsumentverket skall därvid analysera patientens möjligheter att göra pri sjämförelser och skaffa sig annan information som påverkar valet av vårdgivare och behandlingsåt gärder, samt vid behov lämna förslag till åtgärder som kan stärka patientens ställning i detta avseend e. Vidare skall Konsumentverket följa upp och analysera hur tandvårdsprisernas ut - veckling efter införandet av det reformerade tandvårdsstödet 1999 har påverkat hushållens efterfrågan på tandvård. Skillnader i hur olika typer av hushåll påve r- kas av förändringar i tandvårdspriserna skall belysas mot bakgrund av de variati o- ner i fråga om tandhälsa och tandvårdskonsumtion som finns i olika grupper. Ve r- ket skall vidare studera följderna för hushållen av de förändringar i tandvårdsstödet som genomfördes under år Arbetet med uppdraget har skett i samråd med Riksförsäkringsverket, Socialst y- relsen och Konkurrensverket. 2. TANDVÅRDSFÖRSÄKRINGEN 2.1 Kort historik En allmän tandvårdsförsäkring infördes i Sverige år Syftet var att göra god tandvård tillgänglig till en för alla medborgare överkomlig kostnad. Tandvårds - priserna reglerades i en taxa som fastställdes av regeringen. Försäkringen och subventionerna omfattade alla slags behandlingar och patientavgiften utgjorde en procentuell andel av det sammanlagda arvodet för behandlingen. Subventionen gällde från den första debiterade kronan. Därefter har tandvårdsförsäkringen reviderats flera gånger. Försäkringen har urholkats till följd av försvagade statsfinanser, vilket inneburit ökade kostnader för patienterna och till att allt färre personer fått ersättning från försäkringen. Bland a nnat infördes en självrisk som efterhand blev allt större. 2.2 Tandvårdsreformen 1999 Den senaste stora förändringen genomfördes Det nya stödet är utformat så att det i första hand främjar förebyggande behandling framför åtgärder av redan uppkomna skador. Vissa grupper får ett större ekonomiskt stöd. En av de viktiga s - te förändringarna är att den statliga regleringen av tandvårdspriserna slopades och fri prissättning på tandvårdstjänster infördes. Det innebär att vårdgivarna själva bestämmer priserna på alla tandvårdstjänster, dock med den begränsningen att pri - set skall vara skäligt med hänsyn till behandlingens art, omfattning och utförande. I betänkandet Tänder hela livet nytt ersättningssystem för vuxentandvård (SOU 1998:2) anfördes att syftet med att avskaffa prisregleringen av vårdavgifter Konsumentverket/KO 2003:23 6 (58)

7 var att öka konkurrensen och att främja effektiviteten i tandvården. I propositionen (1997/98:112) Reformerat tandvårdsstöd delade re geringen utredningens förslag. Ytterligare en förändring genomfördes i juli 2002 då ett särskilt högkostnadsskydd för protetiska behandlingar (kronor, bryggor, proteser, implantat) för pers oner över 65 år infördes. ( Bättre tandvårdstöd för äldre mm, prop.2001/02:51). 2.3 Tandvårdsstödet Tandvårdsstödet för vuxna är uppdelat i två delar. De flesta vuxna från 20 år och uppåt omfattas av tandvårdsförsäkringen, som administreras av försäkringskas - sorna. Försäkringen ger en viss ersättning för de flesta tandvårdsbehandlingar. En del grupper är berättigade till högre ersättningsbelopp, liksom alla som fyllt 65 år. Ett särskilt tandvårdsstöd, som inte ingår i tandvårdsförsäkringen, gäller för äldre och funktionshindrade som bor i särskilda boendeformer för service och omvårdnad eller som får hemsjukvård. Dessa skall erbjudas uppsökande tandvård som bl.a. omfattar en avgiftsfri munhälsobedömning och individuell rådgivning. För nödvändiga tandvårdsbehandlingar betalar pat ienten samma avgift som gäller inom den öppna hälso- och sjukvården och avgiften får räknas in i det högkostn a dsskydd som gäller inom sjukvården, dvs. kostnaden är högst 900 kr per år. Personer som har behov av tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under begränsad tid, t.ex. för att bli infektionsfria inför ett kirurgiskt ingrepp, betalar också samma avgift som för besök i den öppna sjukvården. Landstingen ansvarar för tandvården för dessa grupper. Barn och ungdomar upp till 19 år har avgiftsfri tandvård som finansieras av lands - tingen. Denna tandvård ingår inte heller i tandvårdsförsäkringen. Tandvårdsstödet inom tandvårdsförsäkringen prioriterar äldre, sjuka och fun k- tionshindrade. Ett särskilt ekonomiskt stöd ges till personer som har ett långvarigt och väsentligt ökat tandvårdsbehov till följd av långvarig sjukdom eller fun k- tionshinder. Personer över 65 år omfattas av högkostnadsskyddet för protetiska behandlingar och tandregleringsbehandlingar. För majoriteten av vuxna i åldrarna 20 till 64 år ge r tandvårdsförsäkringen ett ekonomiskt stöd för den vardagliga tandvården, som kallas bastandvård. Med bastandvård avses undersökning, förebyggande åtgärder, vissa kirurgiska åtgärder (exempelvis tanduttagning), rotfyllning, fyllning (lagning av hål) och akuttan d- vård. Försäkringen ger också en viss ersättning för s.k. protetik, vilket omfattar exempelvis behandlingar med inlägg, kronor, broar, implantat och avtagbara proteser. Skillnaden mellan fyllning och protetiska åtgärder är att fyllning kan göras dire kt i kliniken av tandläkarna. Protetiska åtgärder används vid svårare skador på tänder och där tänder saknas, och framställs hos tandtekniker. I och med det nya tandvårdsstödet infördes begreppet vårdgivare. En vårdgivare är antingen folktandvården eller ett företag med F-skattesedel som bedriver tand- Konsumentverket/KO 2003:23 7 (58)

8 vård. Vårdgivaren är ekonomiskt och administrativt ansvarig gentemot försä k- ringskassan. Gentemot patienten är den enskilda legitimerade tandläkaren, eller tandhygienisten som är anställd hos vårdgivaren, ansva rig. 2.4 Några exempel på ersättningar genom tandvårdsstödet Tandvårdsersättning lämnas med vissa fasta belopp i kronor för vissa åtgärder, s.k. grundbelopp. Eftersom varje vårdgivare själv bestämmer priset på den tandvård de ger kan det pris som patie nten betalar för en viss behandling variera mel - lan olika vårdgivare. Ersättningsbeloppet från försäkringen är dock alltid detsa m- ma för en viss åtgärd. Patienten betalar nettobeloppet till tandläkaren eller tandhygienisten. Vårdgivaren får tandvårdsersättningen direkt från försäkringskassan. Bastandvård Med bastandvård avses t.ex. undersökningar, förebyggande åtgärder, tanduttagning, rotfyllningar, lagningar av hål och akutbehandlingar. En ersättning som benämns grundbelopp utgår enligt tandvårdsförsäkringen för varje åtgärd som ingår i bastandvården. För undersökningar utgår dock ersättning endast för patienter som är mellan 20 och 29 år eller äldre än 65 år. Dubbel ersätt - ning utgår för personer som har ökat behov av tandvård p.g.a. sjukdom eller funkt i o nshinder om bastandvården är nödvändig p.g.a. sjukdomen eller funktionshindret (uppskattningsvis personer ingår i denna grupp). Ett och ett halvt grundbe lopp utgår för de flesta bastandvårdsåtgärder för personer över 65 år. Här följer några exempel på vilka subventioner som gäller vid olika slags behandlingar och för olika patientgrupper. Exemplen är baserade på Riksförsäkringsve r- kets Vägledning om tandvårdsförsäkringen (2002:5). Exempel 1: En tandläkare tar k r för en undersökning. - Patiente n Per, 30 år, får ingen ersättning från tandvårdsförsäkringen utan betalar hela kostnaden 450 kr själv. - Patienten Pia, som är 25 år och därmed omfattas av rabatten på undersökning för åldrarna år, får tandvårdsersättning med 106 kr. Pia betalar därför 344 k r. - Ivar, 68 år, betalar också 344 kr eftersom han är över 65 år. - Pontus, som är 35 år, har ett ökat tandvårdsbehov till följd av långvarig sjukdom. Han betalar 238 kr för undersökningen eftersom dubbelt grundbelopp utgår (212 kr). Detsamma gäller Mia, 45 år, som har ett långvarigt och väsentligt ökat behov av tandvård p.g.a. ett funktionshinder. Konsumentverket/KO 2003:23 8 (58)

9 Exempel 2: Utdragning av en tand kostar 500 kr hos en tandläkare. - Ragnar, 43 år, får betala 417 kr för behandlingen. Grundbeloppet från tandvårds - försäkringen för denna åtgärd är 83 kr. - Patienten Ivar, 68 år, betalar i stället 375 kr för samma behandling, eftersom tandvårdsersättningen här utgår med ett och ett halvt grundbelopp för personer som fyllt 65 år, dvs. 125 kr. - Sverker, 56 år, som har ett funktionshinder får betala 344 kr eftersom dubbelt grundbelopp utgår med 166 kr. Protetik och tandreglering För protetik och tandreglering betalar patienter mellan 20 och 64 år en större del av behandlingen själva. Det rör sig dessutom om behandlingar som i sig är betydligt dyrare än så kallad bastandvård. Med protetik menas t.ex. porslinsinlägg, kronor, broar och implantat (fast protetik) eller lösa hel- och delproteser (avtagbar protetik). Tandreglering avser behandlingar av felställda tänder el ler käkar. Liksom för bastandvård ersätts dessa behandlingar med vissa grundbelopp för va r- je åtgärd. Ett karensbelopp på kr dras dock från det sammanlagda ersätt - ningsbeloppet. Karensbeloppet tillämpas inte vid beräkning av ersättningen för personer som p.g.a. sjukdom eller funktionshinder har behov av tandvård. Exempel 3: - Anna, 52 år, behöver kronor på två av sina tänder. Tandläkarens pris är kr per tand för arbete och material. Priset för behandlingen är kr. Tandvårdsförsäkringens grundbelopp är kr per krona (= kr). Från det sammanlagda grundbeloppet kr dras ka - rensbeloppet kr. Ingen ersättning utgår därför från tandvårdsförsäkringen, dvs. Anna får själv stå för hela kostnaden för behandlingen, kr. - Peter, 49 år, behöver få porslinsinlägg på fyra tänder. Kostnaden för en tand är kr. Priset för behandlingen är kr. Tandvårdsförsäkringens grundbelopp är kr per inlägg (= kr). Från det sammanlagda grundbeloppet kr dras ka rensbeloppet kr = tandvårdsersättning lämnas med kr. Peter betalar kr ( kr - tandvårdsersättning kr). Konsumentverket/KO 2003:23 9 (58)

10 För patienter som är 65 år eller äldre gäller ett högkostnadsskydd för protetiska tandvårdsbehandlingar. Det omfattar både fast protetik såsom kronor, broar och implantat och avtagbara proteser hel - och delproteser. Patienten skall under en behandlingsomgång inte behöva betala mer än högst kr för protetik. Vid implantatbehandling kan eventuella merkostnader för tita nkomponenter som är dyrare än standardmaterial tillkomma, eftersom tandvårdsförsäkringen begrä n- sar ersättningen för material till vissa belopp. Materialkostnader för guld och andr a ä d e l - och gjutmetaller i samband med protetiska behandlingar ingår inte i försäkringen, dvs. patienten får själv bekosta dessa. Bastandvård ingår inte heller i högkostnadsskyddet. Det innebär att om patienten under en behandlingsomgång, utöver en implantatbehandling eller annan protetisk behandling, behöver få en tand lagad (fyll d med komposit) får patienten betala kostnaden för åtgärden enligt reglerna för bastandvård. Skulle den trasiga tanden i stället åtgärdas med ett inlägg eller en krona (som är en protetisk åtgärd) ingår detta i högkostnadsskyddet och patienten behöver inte betala något utöver karensbeloppet för protetik. Tandvård som omfattas av högkostnadsskyddet för äldre skall förhandsprövas av försäkringskassan. Exempel 4: - Greta, 75 år, behöver få en s.k. bro. För detta arbete tar tandläkaren kr. Därutöver tillkommer en kostnad på kr för guld som ingår i bron. Kostnad för bro + guld är kr. Högkostnadsskyddet innebär att Greta själv betalar kr. Kostnaden för guldet får Greta stå för eftersom detta material inte ingår i högkostnadsskyddet. Greta betalar därför totalt kr. 3. PRISUTVECKLINGEN PÅ TANDVÅRD Riksförsäkringsverket (RFV) har på uppdrag av regeringen följt prisutvecklingen på tandvård sedan tandvårdsreformen Den senaste analysen omfattar åren 2000 till 2002 (rapport till regeringen ). Tidigare prisstudier av RFV visade att tandvårdspriserna ökade med mer än 25 procent under år Den senaste utredningen visar att tandvårdspriserna fort - s a t te att stiga under åren De privata vårdgivarna har i genomsnitt höjt avgifterna med mellan 6-26 procent beroende på vilken behandling det rör sig om. Landstingen har i genomsnitt höjt avgifterna med mellan procent. Det finns stora skillnader mellan de olika landstingen. I de flesta fall ligger de privata vårdgivarnas genomsnittspriser över landstingens, men prisskillnaderna mellan den privata sidan och landstingen är sammantaget små. Prisökningen under åren har varit högre än ökningen för det generella konsumentprisindexet (KPI), som har varit 5 proc ent. Totalt har således priserna i genomsnitt ökat med minst 30 procent. Konsumentverket/KO 2003:23 10 (58)

11 I de tidigare prisundersökningarna jämfördes priser för enskilda åtgärder. I den senaste undersökningen har en ny metod använts. Den innebär att ett antal åtgä r- der kombinerats till tolv olika behandlingspaket. Den nya metoden har även använts för att rekonstruera priserna på behandlingspaketen bakåt i tiden utifrån de data som låg till grund för de tidigare prisundersökningarna. Det första året med fria tandvårdspriser, 1999, ingår inte i det rekonstruerade materialet eftersom RFV antar att en mer rimlig bild av prisutvecklingen för tandvården kan beskrivas om man bortser från den kraftiga initiala höjningen som skedde på många håll år Ett par av de valda behandlingspaketen utgi ck ur prisundersökningen eftersom det inte gick att rekonstruera det äldre materialet. Två paket som avser implantat utgick också, eftersom alltför få vårdgivare lämnade prisuppgift på dessa behandlingar i den enkät som utgör underlag för prisstudien. De behandlingspaket som redovisas i prisundersökningen innehåller inga implantatbehandlingar, varför RFV inte kan uttala sig om prisutvecklingen på dessa behandlingar. Exempel på prisvariationer RFV:s prisundersökning visade på stora prisvariationer mellan olika tandläkare. För ett behandlingspaket som omfattar undersökning, förebyggande behandling samt kompositfyllning av en kindtand varierade priset från 525 kr till kr (medelpriset var cirka kr). En jämförelse av medelpriset för behandlingen år 2000 med medelpriset år 2002 visade att de privata vårdgivarnas pris ökade med 14 procent under perioden, medan landstingens pris ökade med 23 procent. Ett annat behandlingspaket bestod av en rotfyllning, kompositfyllning av en kindtand samt undersökning och förebyggande behandling. Här varierade priset från kr till kr (medelpris cirka kr). Under perioden ökade priset med 22 procent (privat) respektive 26 procent (landsting). I ett tredje paket ingick en tanduttagning, en bro över tre tänder samt undersökning. Priset varierade från kr till kr (medelpris cirka kr). I priset ingick inte gjut - och ädelmetaller. Prisökningen under perioden uppgick till 22 procent (privat) och 16 procent (landsting). 4. TANDHÄLSAN I SVERIGE Socialstyrelsen följer tandhälsan hos barn och ungdomar genom att sammanställa uppgifter från tandvården. Den senaste sammanställningen visar att andelen 3- o c h 6-åringar utan karies ökade kraftigt mellan åren 1985 och 2002 (från 83 till 93 procent respektive från 45 till 69 procent). Andelen kariesfria 12- och 19-åringar ökade också under peri - oden. Antalet kariesskadade tänder var 1985 i genomsnitt 3,1 för 12-åringar och 8,5 för 19-åringar, vilket år 2002 hade minskat till ca 1,1 respektive ca 3,5. Tand- Konsumentverket/KO 2003:23 11 (58)

12 hä lsan hos barn och ungdomar har således förbättrats väsentligt (Tandhälsan hos barn och ungdomar Socialstyrelsen). När det gäller tandhälsan hos vuxna finns endast uppgifter som tas fram genom enkätundersökningar bland befolkningen, främst genom Statistiska Centralbyråns löpande Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF). Tandhälsan uttrycks ge - nom uppgifter om hur stor andel av befolkningen som har sina egna tänder kvar, som har enbart löständer eller en kombination av egna tänder och löständer. Klara förbättringar har skett i alla åldersgrupper från 1980/81 till 1996/97, då den sena s- te undersökningen genomfördes. Lägst andel egna tänder i undersökningen hade åldersgrupperna år och år (Skillnader i tandhäls a och tillgång till tandvård, Socialstyre lsen 2002). Förutom skillnaderna mellan åldersgrupperna varierar förhållandena stort mellan olika befolkningsgrupper. Den hushållsgrupp som 1996/97 i störst utsträckning saknade egna tänder var ensamstående utan ba rn. I förhållande till nationalitet var naturaliserade invandrare något högre representerade än andra grupper. Vad gäller socioekonomisk grupp var det främst jordbrukare och ålderspensionärer som i större utsträckning än andra saknade egna tänder. Gruppen arbetare hade i förhål - lande till tjänstemän kvar sina tänder i mindre utsträckning. I förhållande till dis - ponibel inkomst var den lägsta inkomstgruppen högst representerad och med a v- seende på bostadsregion den norra glesbygden. Andelen med enbart egna tänder var högst för samboende med barn, andra genera - tionens invandrare, högre tjänstemän, personer med de högsta inkomsterna samt boende i större städer. Socialstyrelsen har också genomfört intervjuundersökningar om tandhälsa år 1997, 1999 och 2002 (Tandvården i fyra län, Socialstyrelsen 2002). Enligt Socialstyrelsen kan inte några större förändringar noteras mellan de tre undersökninga r- na. År 2002 uppgav 94 procent att de enbart hade egna tänder, jämfört med 92 procent år 1997 och Enbart proteser hade 1 procent av de tillfrågade, jä m- fört med 2 procent Egna tänder kombinerat med proteser hade 4 procent, jämfört med 7 procent 1999 och 6 procent Förmågan att tugga hårda saker (t.ex. hårt bröd och äpple) används också som ett mått på tandhälsa hos den vuxna befolkningen. Enligt den senaste ULF - undersökningen 1996/97 hade cirka 8 procent av kvinnorna och 6 procent av männen svårigheter att tugga hårda saker, vilket enligt Socialstyrelsen visar att tandhälsan är mycket god hos befolkningen (Skillnader i tandhälsa och tillgång till tandvård, 2002). De tre intervjuundersökningarna som genomfördes av Socialstyrelsen visade att cirka 92 procent uppgav att de utan svårighet kunde tugga hårda saker. Det förelåg ingen skillnad mellan de olika undersökningstillfäl - lena. Konsumentverket/KO 2003:23 12 (58)

13 5. RÄTTSREGLER - PRISINFORMATION OCH REKLA- MATION Prisinformation vid tandvård Enligt 4 tandvårdslagen har vårdgivaren rätt att ta ut skälig ersättning för unde r- sökning och tandbehandling. Patienten skall före varje undersökning och behandling upplysas om de kostnader som förknippas med aktuell åtgärd, se även 3 i förordning (1998:1337) om tandvårdstaxa, som hänvisar till 4 tandvårdslagen. Enligt 26 i förordningen skall denna, inklusive bilaga, hållas tillgänglig på väl synlig plats på vårdgivarens mottagning. Utöver detta skall även en prislista finnas i anslutning till förordningen. Av prislistan skall framgå de priser som tas ut för varje åtgärd. I prislistan skall det dessutom informeras om vårdgivaren omfattas av försäkring för att göra om protetiska arbeten. Det ställs även krav på att kvitto skall lämnas vid alla typer av behandling samt att det skall lämnas ett kostnadsförslag. I den överenskommelse som träffades 1998 mellan Konsumentverket/KO och Privattandläkarna om avtalsvillkor m.m. för tandvård framgår att tandvårdslagen, förordningen om tandvårdstaxa och tandvårdsförordningen skall finnas tillgänglig på mottagningen. Dessutom skall Privattandläkarföreningens medlemmar, vid marknadsföringen, följa marknadsföringslagen, prisinformationslagen och konsumentkreditlagen. Ytterligare gäller att andra författningar som kan vara tillämpliga vid marknadsföring av tandvård skall tillämpas. Vidare anges att information som kan vara av särskild betydelse ur patientsynpunkt skall lämnas av medlemmen. Detta är en formulering som bygger på 4 marknadsföringslagen. På mottagningen skall en prislista finnas tillgänglig på väl synlig plats. Priset för de olika åtgärderna skall anges eller beräkningsgrunden för priset. Avräkning för eventuell tandvårdsersättning, enligt tandvårdstaxans bestämmelser, skall även anges. På prislistan skall det även anges om materialkostnader tillkommer. Ytterligare gäller att av prislistan skall följande framgå: om kallelsesystem tillämpas och om avgift debiteras vid utevaro om vårdgivaren har försäkring för att göra om protetiska arbeten att patienten har rätt till intyg om använda tandvårdsmaterial vid protetiska arbeten och i tandfyllningar hur betalning skall ske. Om avbetalning på kredit erbjuds patienten skall konsumentkreditlagen iakttas. Enligt överenskommelsen skall patienten, innan behandlingen påbörjas, informe - ras om vad den planerade vården/behandlingen kommer att kosta samt informeras om tandvårdsersättningens storlek. Patienten skall ha rätt till att få ett fast pris. Undantag från fast pris kan göras i de fall det föreligger svårigheter att bedöma omfattningen av behandlingen. Konsumentverket/KO 2003:23 13 (58)

14 Slutligen gäller att patienten skall erhålla en tandvårdsfaktura. På denna skall vi d- tagna behandlingsåtgärder vara specificerade. Priset på behandlingarna skall anges samt tandvårdsersättningen. De kostnader för material som debiteras patienten särskilt skall även framgå av tandvårdsfakturan. Reklamationer och tvistlösning Förfarandet vid reklamation inom Folk tandvården Om en patient har problem med sin tandläkare gäller generellt att patienten, i första hand, försöker att reda ut situationen tillsammans med sin tandläkare. För det fall detta inte lyckas bör klinikchefen kontaktas på den i ärendet aktuella folktandvårdskliniken. Om patienten inte når framgång i dessa kontakter skall han/hon vända sig till Landstingets patientnämnd. Sedan den första januari 1999 tillämpas Lag om patientnämnder. I och med att den ovan anförda lagen trädde i kraft har nämndens arbetsområde kommit att omfatta bl.a. också den offentligt finansierade hälso - och sjukvården. Detta innebär att även privat verksamhet som är knuten till landstingen omfattas. Detta gäller dock endast under förutsättning att någon form av avtal samve r- k a n savtal eller dylikt - har ingåtts mellan båda parter. 1 I landstingen finns patientnämnder som har till uppgift att lösa problem i kontakterna mellan patienter och vårdgivare. Landstingets patientnämnd i Stockholms län har sedan år 2000 mottagit cirka 500 klagomål per år avseende tandvård. Kl a - gomålen gäller främst behandling och i andra hand ekonomi. Det saknas uppgifter på central nivå om antalet klagomål i hela landet och om i vilken utsträckning konsumenten får rättelse. Förfarandet vid reklamation inom den privata tandvården Förfarandet vid reklamationer inom den privata vården liknar i stort sett det som gäller för folktandvården. Även här skall patienten i första hand försöka lösa sit ua tionen i samförstånd med sin tandläkare. För de fall en lösning i nte kommer till stånd eller att patienten inte vill tala med sin tandläkare kan kontakt tas med Privattandvårdsupplysningen. De förmedlar i sin tur ärendet vidare till Privattandl ä - karnas förtroendenämnder. Det ankommer på dessa nämnder att hjälpa såväl tandläkare som patient till en rimlig lösning av den uppkomna situationen ofta lämnar de så kallade rekommendationer till parterna om hur de bör lösa tvisten. 2 Enligt uppgift från Privattandvårdsupplysningen kan cirka 800 av samtal under perioden januari november 2003 betraktas som klagomål. Av dessa går cirka 550 till de 26 lokala nämnderna se även punkt 18 i den överens kommelse som träffats mellan Konsumentverket/KO och Privattandläkarna A v t a l s v i l l k o r m. m. f ö r t a n d v å r d i n o m p r i v a t t a n d v å r d e n vilken gäller från den 1 januari Överenskommelsen gäller för tandvård samt för den marknadsföring som görs för tandvård. Konsumentverket/KO 2003:23 14 (58)

15 Cirka 250 av dessa går vidare till bedömning på ett s.k. nämndsammanträde. Omkring 50 av nämndernas rekommendati oner överklagas till en central nämnd. Konsumentverket har inga uppgifter om utfallet för konsumenternas del. Det skall tilläggas att en tvist även kan prövas i allmän domstol. 3 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Utöver de ovan angivna sätten för tvistlösning kan den enskilde också kontakta Hälso - och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) för att få hjälp i de fall som den vårdgivande personalen har begått ett fel i sin yrkesutövning. Detta gäller dock inte tvister av ekonomisk art. Anmälan, som skall vara skriftlig, kan göras inom två år från det att behandlingen utfördes, av den som är eller har varit patient. HSAN har rätt att vidta disciplinära påföljder UTBUDET AV TANDLÄKARE I Sverige är utbudet av tandläkare ungefär jämnt fördelat mellan offentligt anställda tandläkare och privata tandläkare. Utbudet av tandvård uttryckt som antalet invånare per tandläkare är till viss del missvisande, framför allt i ett internationellt perspektiv eftersom Sverige har en stor andel kvalificerad tandvårdspersonal utöver tandläkare. Ur ett regionalt perspektiv kan däremot en sådan måttstock vara behjälplig för att beskriva skillnader i tandvård över landet, se tabell 1. Eftersom fördelningen av tandläkare inte är jämnt spridd inom länen ger uppdelningen dock endast en indikation om vilken potential som finns inom respektive län. Ofta är glesbygden missgynnad på bekostnad av större städer och tätorter, vilka ofta har betydligt lättare att både behålla och rekrytera ny personal. Ett sådant samband visar sig i ta - bell 1 till viss del på riksnivå, där utbudet av tandläkare är störst i länen kring storstäderna. I tabellen kan man även skönja ett samband mellan tandläkarhögskolornas place ring Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå och ett större utbud a v t a n d l ä ka re. 3 Se punkten 18 i ovan anförd överenskommelse. 4 Konsumentverket/KO 2003:23 15 (58)

16 Tabell 1. Antal invånare per yrkesverksam tandläkare, efter län Riket totalt Norrbottens län Västerbottens län Jämtlands län Västernorrlands län Gävleborgs län Dalarnas län Västmanlands län Örebro län Värmlands län Västra Götalands län* Hallands län Skåne län Blekninge län Gotland Kalmar län Kronobergs län Jönköpings län Östergötlands län** Södermanlands län Uppsala län Stockholms län Antal invånare per yrkesverksam tandläkare Källa: Privattandläkarna, Landstingsförbundet, Kommunförbundet och SCB * Sammanslagning av lokalföreningarna Bohuslän, Göteborg, Västgöta-Dal, Älvsborg och Skaraborg ** Sammanslagning av lokalföreningarna Norrköping och Östergötland Utbudet av tandläkare i norra regionen Som komplement till siffrorna i tabell 1 presenteras nedan situationen i den norra regionen enligt Socialstyrelsens tillsynsrapport, Möjligheter till tandvård i norra sjukhusregionen. Rapporten bygger på en enkätstudie till samtliga chefer för distriktstandvårdsklinikerna i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Studien genomfördes i februari 2002, och beskriver bland annat arbets - situationen på klinikerna samt dess påverkan på människors möjligheter att få till - gång till tandvård i den norra regionen. I rapporten konstateras att det råder brist på tandläkare och övrig tandvårdspersonal i samtliga delar av regionen. Det framgår även att samarbetet med privata Konsumentverket/KO 2003:23 16 (58)

17 t a n d l ä k a re i regionen ofta är minimalt p.g.a. att privatpraktiker helt enkelt sa knas på orten (43 procent, vilket motsvarar 45 distriktstandvårdskliniker, uppgav att det fanns priva tpraktiserande tandläkare på orten). Enligt studien ansåg 85 procent (90 kliniker) att patientrycket på kliniken hade ökat. Orsakerna uppgavs vara att det fanns färre tandläkare på kliniken liksom i regionen som helhet men också på en ökad efterfrågan av tandvård. Det utrymme som finns hos distriktstandvårdsklinikerna går, enligt studien, näs tan uteslutande till lagstadgade tandvårdsåtaganden, dvs. till barn- och ungdomstandvård samt till uppsökande tandvård hos äldre i särskilt boende och hos funktions - hindrade, och tid som blir över går ofta till akut tandvård. Även om några kliniker påpekade att det finns brister i kommunens rapporteringsrutiner för de äldres be - hov av tandvård är det främst de individer som inte omfattas av den lagstadgade tandvården som drabbas av den ansträngda situationen. Enligt e nkätsvaren får hälften av revisionspatienterna, dvs. de patienter som regelbundet kallas, vänta mer än 15 må nader efter planerat intervall innan de blir kallade. Flera kliniker uppgav också att de av resursskäl inte tar emot nya patienter. I tabell 1 framstår Västerbottens län som ett av de tandläkartätaste länen i landet och ändå fra mgår det av Socialstyrelsens rapport att möjligheten till tandvård utanför den lagstadgade tandvården är begränsad. En förklaring, vilken nämnts ovan, kan vara en stark centre ring av tandläkare kring ett fåtal större tätorter på bekostnad av övriga delar av länet. Ytterligare förklaringar kan hänga samman med tillgången på annan tandvårdspersonal eller en större efterfrågan på tan dvård. Tillgängligheten minskar naturligtvis än mer i län med geografiskt stora avstånd o c h e n utspridd befolkning. Den norra regionen, som beskrivs ovan, står för drygt hälften av Sve riges yta. 7. KONSUMENTINFORMATION OM TANDVÅRD Information via Internet är tillgänglig för en stor del av allmänheten i Sverige. I åldern år hade ca 80 procent år 2002 tillgång till Internet. 5 Bland ålderspensionärer är tillgången dock betydligt lägre. För att man skall börja söka informa - tion krävs att man tror sig kunna finna relevant information, är intresserad och vet hur man söker för att kunn a ta del av den information som finns. Av Ko nsument - verkets webbenkät framgår dock att av de 500 respondenterna, som alla är vana Internetanvändare, har ingen försökt att ta reda på tandvårdskostnader via Internet. Verket har inte undersökt i vad mån det förekommer att tandläkare har egna he m- sidor och om de i så fall informerar om priser på dessa sidor. Nedan ges en kort sammanfattning av tillgänglig information på Internet om tandvårdspriser och annan information som kan påverka valet av tandläkare elle r be - handlingsalternativ. Sammanfattningen är avgränsad till webbsidor som inte krä - 5 Internet h t t p : / / w w w. w o r l d i n t e r n e t i n s t i t u t e. o r g P d f fil Svenskarna och Internet 2002 Konsumentverket/KO 2003:23 17 (58)

18 ver alltför avancerad sökning för att finna och som är informativ utifrån ovanstå - ende kriterier. Försäkringskassan På Försäkringskassans hemsida 6 ges en samlad jämförelse över prisspridningen, m a x - och minvärde, för både folktandvård och privat tandvård för sex olika åtgärdsbehandlingar. Åtgärderna presenteras länsvis. Därutöver finns viss informa - tion med tips att tänka på vid prisjämförelser mellan tandläkare samt en lista med vanliga frågor och svar etc. Folktandvården Folktandvården har en gemensam hemsida 7 ifrån vilken det är lätt att navigera sig till Folktandvården i Sveriges samtliga län. Dessutom finns information om dive r- se tandproblem och frågor kring tandvård. Information om vad som är bra att veta om tänder kan även beställas i broschyrform från hemsidan. Omfattningen av informationen på länens hemsidor varierar, men i regel är det enkelt att hitta prislistor och adresser till klinikerna inom länet. I vissa län är det möjligt att boka tid och ställa frågor om tandvård via e-post m.m. Privattandläkarna På Privattandläkarnas hemsida 8 finns möjlighet att söka tandläkare som är knutna till intresseorganisationen Privattandläkarna. Sökningen kan sorteras efter särski l- da önskemål på praktiken, tandläkare som tar emot barn och ungdom, talar visst språk samt efter specialister. Det finns tips och råd om diverse tandvårdsfrågor, exempelvis olika sätt och alternativ för lagning och ersättning av tänder, tips för tandvårdsrädda, upplysning om konsumenters trygghet (klagomålsförfarande, ga - rantier m.m.), information om privattandläkarnas etik samt telefonnummer till Privattandvårdsupplysningen, som bl.a. ger upplysning till tandvårdsrädda, om klagomålsförfa rande m.m. Det finns också en möjlighet att per e -post ställa frågor till en tandläkare. Medlemmarnas prislistor saknas dock. 8. TANDVÅRDEN I NÅGRA EUROPEISKA LÄNDER Socialstyrelsen har i rapporteringen 9, om framtida kompetensfördelning och utbild - ningska pacitet inom tandvården, i korthet beskrivit hur tandvården är uppbyggd i ol i- ka länder inom EU. Tandvården kategoriseras där utifrån olika modeller, alltefter 6 För s ä k r i n g s k a s s a n s h e m s i d a Sveriges Folktandvårds hemsida Privattandläkarnas hemsida h t t p : / / w w w. p t l. s e / s t a r t s i d a / i n d e x. a s p 9 Framtida kompetensfördelning och utbildningskapacitet för olika yrkeskategorier inom tandvården, Socialst yr e l s e n Konsumentverket/KO 2003:23 18 (58)

19 skillnader i finansiering, organisation, tandvårdspersonalens sammansättning och graden av offentlig styrning. Den nordiska modellen representeras inom EU av Danmark, Finland och Sverige, med inslag av statlig/regional styrning, skattefinansierad tandvårdsförsäkring, fri eller kraftigt subventionerad barntandvård, en betydande andel offentligt organis e - rad vård och ett stort inslag av tandhygienister och utbildade tandsköterskor. Den mellaneuropeiska modellen (Belgien, Frankrike, Luxemburg, Tyskland och Österrike) är baserad på en allmän sjukförsäkring. Merparten av tandläkarna arbe - tar som oberoende privatpraktiker och den offentliga tandvården är mycket be - gränsad. Subventionerad tandvård erbjuds för vuxna och barntandvården är va n- ligtvis inte avgiftsfri, men subventioneras mer än för vuxna. Tandhygienister och utbildade tandsköterskor saknas nästan helt. Sydeuropa (Italien, Portugal, Spanien och i viss mån Grekland) har en tandvårdsorganisation som präglas av nästan enbart privattandvård med inga eller små inslag av statlig inblandning. De tandvårdsförsäkringar som finns är knutna till a r- betsgivare och professioner av olika slag. Merparten av patienterna betalar dock sin tandvård direkt till tandläkaren. De inslag av offentlig tandvård som finns meddelar fri barntandvård och akuttandvård. Vid sidan om tandläkarna finns en förhållandevis liten men ökande kår av tandvårdspersonal med kortare utbildning (hygienister, kl iniskt verksamma tandtekniker etc.). Irländsk och nederländsk tandvård har inslag av såväl den nordiska som den me l- laneuropeiska modellen. Merparten av tandvården bedrivs i privat regi. Barntandvården är i stort avgiftsfri medan vuxnas tandvård täcks till en viss del av den allmänna sjukförsäkringen och av privata tilläggsförsäkringar (det senare endast Ne - derländerna). Patienter med vissa handikapp kan få fri tandvård i Nederländerna m e d a n låginkomsttagare subventioneras på Irland. Norge avreglerade sitt avgiftss ystem Sedan dess sätts priserna inom den privata tandvården helt av marknadskrafterna och utan statlig styrning eller subventionering. Tandvården är i stort sett fri för barn under 18 år liksom för vissa äldre och psykiskt handikappade människor, medan personer upp till och med 20 års ålder betalar 25 procent av kostnaden själva. Ekonomiskt utsatta människor har viss möjlighet till stöd via sosialkontorene, vissa sjukdomar ge r också rätt till tandvårdsstöd. Övriga grupper saknar subventionerad tandvård. 1 0 Med den avre g- lerade tandvårdsmarknaden uppstod ett ökat behov av vägledning i prisfrågor. För att hjälpa konsumenter att fatta insiktsfulla beslut fastslog Konkurransetilsynet, i samband med avregleringen, att det skall finnas prislista på väl synlig plats i väntrummen samt även exemplar att ta med hem. Tandläkaren har också en skyldighet att på eget initiativ informera patienten skriftligt om totalkostnaden för de före - slagna åtgärderna om åtgärden överstiger en viss fastslagen summa. Om behandlingen utförs under det första besöket räcker det dock med ett muntligt kostnads Forbruker-rapporten nr 8/2003 Tannverk i lommeboka Konsumentverket/KO 2003:23 19 (58)

20 förslag. Kvittot för behandlingen skall vara så pass detaljerat att posterna kan jäm - f öras mot priserna i prislistan. 1 1 Storbritanniens tandvårdssystem avviker till viss del från övriga EU-länders. Tandläkarna arbetar ofta som kontrakterade privatpraktiker, hel- eller deltid, inom National Health Service (NHS). V i d sidan om denna organisation finns en liten Community Dental Service som företrädesvis be handlar barn som ingen annan vill ta emot. Fri tandvård erbjuds alla barn upp till 18 års ålder (studenter till 19 år) och dessutom till särskilda grupper av vuxna (gravida, arbetslösa, låginkomsttagare och inne liggande sjukhuspatienter). För övriga vuxna gäller viss subventionering och ett högkostnadsskydd för behandlingar inom NHS, vilket inkluderar drygt 300 olika be handlingar med fastställda priser. 9. TANDVÅRDSPATIENTEN SOM KONSUMENT 9.1 Tandvårdsutnyttjande och kostnader Socialstyrelsens undersökningar om tandvårdsutnyttjandet I Socialstyrelsens årliga Hälso- och sjukvårdsstatistik redovisas uppgifter om be - folkningens utnyttjande av tandvård (besök hos tandläkare eller tandhygienist). I å r s b o k e n f ör 2002 redovisas uppgifter för tidsperioden 1975 till 2002 (för åren 1975 till 1997 gäller uppgifterna enbart besök hos tandläkare). Uppgifterna är hämtade från SCB:s ULF-undersökningar. Statistiken visar att tandvårdsutnyttjandet har minskat under de senaste åren. Under den redovisade tidsperioden 1975 till 2001 var tandvårdsutnyttjandet som högst 1998, då 73,1 av männen respektive 77,4 av kvinnorna i åldersgruppen år hade besökt tandläkare eller tandhygienist under det senaste året. Därefter h a r t andvårdsutnyttjandet minskat successivt och var år ,6 procent för männen och 71,2 procent för kvinnorna, dvs. en minskning med 8,5 respektive 6,2 procentenheter. En jämförelse med år 1975 visar att då hade endast 52,1 procent av männen och 59,7 proce nt av kvinnorna varit till tandläkare för mindre än ett år sedan. Tandvårdsutnyttjandet ökade därefter successivt fram till Förändringarna har i stort gällt alla åldersgrupper, förutom gruppen år. I denna åldersgrupp var tandvårdsutnyttjandet som högst 1985, då 72,4 av männen och 79,4 av kvinnorna hade varit hos tandläkare under det senaste året. Ålders - gruppen år var den som i störst utsträckning utnyttjade tandvård år 2001, medan gruppen år besökte tandläkare/tandhygienist i minst utsträckning. Socialstyrelsen har vid tre tillfällen genomfört intervjuunde rsökningar med frågor om tandvård, den senaste år Undersökningarna har genomförts i fyra län 1 1 Konkurransetilsynets for s k r i f t om prisopplysning ved tannlegetjenester m.m. Konsumentverket/KO 2003:23 20 (58)

Kommunal om tandvårdsfrågan

Kommunal om tandvårdsfrågan 1 Kommunal om tandvårdsfrågan En rapport av Yeshiwork Wondmeneh www.kommunal.se 2 KOMMUNAL OM TANDVÅRDSFRÅGAN Innehåll Inledning 3 Den avskaffade tandvårdsförsäkringen 6 Vilken framtid har tandvården?

Läs mer

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar och

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet Social Insurance Report Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan

Läs mer

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Fast telefoni, mobil telefoni, bank, försäkring, el och tandvård John Magnus Roos, Niklas Hansson & Ulrika Holmberg CFK-RAPPORT

Läs mer

Det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet Social Insurance Report Det statliga tandvårdsstödet en lägesrapport 2012 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Anna Arwidsson Hansen 010-116 90 38 anna.arwidsson.hansen@forsakringskassan.se

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag,

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Vård till papperslösa

Vård till papperslösa 2015:10 Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-08 2014/78-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-04-16 S2014/3531/FS

Läs mer

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun 2005:14 Lånedatorsystemet Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun MISSIV DATUM DIARIENR 2005-06-10 2004/442-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-09-02 Fi2004/3940 Regeringen Finansdepartementet 103

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier 21 dec 2010 Titel: Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-146/10

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19 Innehåll Sammanfattning 3 1. Utgångspunkter 6 1.1 Bakgrund och uppdrag 6 1.2 Syfte 6 1.3 Metod och genomförande 6. 2. Telemarknaden i Sverige 8 2.1 Antal operatörer år 2003 8 2.2 Operatörernas intäkter

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Håkan Leifman, Jonas Raninen & Mia Sundelin Rapport 141 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1

Läs mer

Vad kan Sverige lära av Fastlegeordningen i Norge? Sammanfattning

Vad kan Sverige lära av Fastlegeordningen i Norge? Sammanfattning Sammanfattning Denna rapport syftar till att beskriva och analysera några av de långsiktiga resultaten av Fastlegeordningen i Norge (FLO) beträffande tillgänglighet, kontinuitet, rekrytering samt kostnadseffektivitet.

Läs mer

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 Varför föds det inte fler barn i Sverige? I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings-

Läs mer